Register der overheden en leden van de Utrechtsche Balije der Ridderlijke Duitsche Orde, mitsgaders edele en aanzienlijke geslachten vermeld in de archieven dier Balije.
SERRURE, C.P, Notice sur le cabinet monťtaire de S.A. le Prince de Ligne, d'Amblise et d'…pinoy...
VARELEN, J.E. VAN, Shepherd on horseback with flock
PIJNAPPEL, M.J., Het Kanaal en de Kanaalmaatschappij. Een woord aan de aandeelhouders en aan Nederland. Met eene bijlage bevattende een historisch overzigt der zaak (Noordzeekanaal).
TEELMAN, HENRICUS, Den Parabolischen Ryke man en Lazarus, of Een Zeedige Consideratie over den selven; waar in vertoont word der Joden Staat en Politie, ten tijde onses Saligmaakers, mitsgaders haar verwoesting en onderganck, en hoe sy ook in desen konnen zijn een Voorbeelt der Christen Kercke.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes