Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 30 November 1751 concerning the oath for travelling merchants and salesmen.
Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Kapitein ter Zee. Proefdruk
[HUGO FRANCISCUS VAN HEUSSEN], [ H. VAN RIJN] TR., Batavia sacra, of Kerrelyke historie en oudheden van Batavia, behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier te lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben. Met kopere plaaten. In 't Latijn beschreeven door den Heer T.S.F. H.H.H. etc. Vertaald en met aantekeningen opgehelderd door H.F.R.
Stafford, J. Eenvoudige en noodige bemerkingen ter ophelderinge van het proces tusschen de regenten van het R.C. godshuis te Haarlem en de executeurs van het testament van wylen Frans van Dyk, als mede ter wederlegginge van zeker boekje, tot tytel voerende 'Consultatie van XXII advokaten van het Parlement van Parys van 11 Nov. 1786'.
SANDICK, R.A. VAN, Conrad. Een Nederlandsch Waterstaatsdynastie.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes