HOLLAR, WENCESLAUS, Portrait of a young woman
SLYPE, NICOLAAS VAN, Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den overwaard, met een kort uittrekzel der voornaamste ResolutiŽn, by het Collegie van denzelven Waard in der tyd genomen, voor zo verre dezelve niet in originali hier zyn ingelyst, alles tot den Jare 1780. By een verzameld op speciale Resolutie der Heeren van het Collegie, door den Mede-Heemraad Nicolaas van Slype, Rogiersz. Drossaard van Languerak, Bailliuw van Goudriaan, enz. enz.
KOOLE, M.C. (ED.), Waterbouwkundige constructies, handboek voor gemeente-architecten, opzichters van rijks- en provinciale waterstaat, waterschap- en polderopzichters, aannemers, uitvoerders en studeerenden, tevens ten dienste van het technisch onderwijs en voor zelfstudie / bewerkt door M.C. Koole ; met medewerking van W. Gabrielse en andere ervaren technici.
ROGHMAN, ROELANT (1627-1692), Buyten Uytrecht
Muelen, Willem van der [ook: Willem Vandermuelen] Costumen, usantien, policien ende styl van procederen, der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht, geapprobeert ende gedecreteert by die Keyserlijke majesteit als erfheere der stad, steden en landen van Utrecht, in den Jare onses Heeren J. Christi MCCCCCL [1550], met eenige aanmerkingen en aantekeningen op deselve.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes