CRAMER, RIE, Lentebloemen
Afstandskaart van Nederland uitgegeven door den Alg. Ned/ Wielrijdersbond ten dienste van zijner leden.
Nuttige Huis en Bybelsche Almanach. Voor het Jaar 1777. Waar in Behalven het noodige tot een Almanach behoorende, gevonden word, niet alleen eene Handleiding om de Jeugd tot kennisse van de heilige Historie en Landbeschryving op te leiden; maar ook om dezelve te stichten met veele andere nuttige, zedige en tevens vermaakelyke onderwerpen. Versiert met 12 Bybelsche Konst-Tafrelen en derzelver dichtmaatige Verklaaringen.
REITSMA-VALEN«A, ENGELIEN, Portrait of Dutch poet Joost van den Vondel
SCHABAELJE, J.P.S., Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, Met Adam / Noah / en Simon Cleophas. Vervattende de geschiedenissen des eersten werelts, tot op den Patriarch Abraham toe.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes