EYCKBERGH, J., Ordre ende reglement, mitsgaders lijste van salaris, waer na de deurwaerders ende exploicteurs van comptoiren vande gemeene middelen, verpondingen, domeynen, beden, geestelijcke goederen, haer sullen moeten reguleren, in 't doen van eenige sommatien, renovatien, gyselingen ende verdere executien, die haer by de respective ontfangers ende rentmeesters sullen werden aenbevolen.
Reize van Jonas Korte naar Palestina, Egypte, Phenicie, Syrie, Mesopotamie en Cyprus. Doorgaand met godgeleerde verhandelingen en stichtelyke aanmerkingen voorzien, ter opheldering der heilige schrift, en ten bewyze, dat het beloofde land, eertyds door God gezegend, sedert meer dan zeventien eeuwen onder den vloek ligt. Naar den derden druk uit het Hoogduitsch vertaald. Met plaaten.
ANONYMOUS, River landscape with a lone walker
VORSTERMAN, LUCAS I, Portrait of painter Anthony van Dyck
VILLAIN, FRAN«OIS LE, Oudinot, duc de Reggio
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes