EPIE, ZACHARIAS L', Onderzoek over de oude en tegenwoordige Natuurlyke Gesteldheyd van Holland, dog voornamentlyk West-Vriesland, ten opzigte van deszelfs rivieren en Landen; Aanwas, Ophooging, Zakking, Laagte en Dykagie; Mitsgaders eene Verhandelinge over de Gedaante, Aart en Eygenschappen der Zee of Koker Wormen, en de Hulpmiddelen tegen dezelve: Als mede de Middelen tot Verbetering en Versterking der Zee-weeringen (...)
LEGOUVE, Le merite des femmes et autres poesies.
Wegwyzer Wegwyzer of korte beschryvinge van de stadt Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen en tegenwoordigen staat: met aanwyzing der graften, straaten, markten, geestelyke en waereldlyke gebouwen [...]. 3e druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband en Cie, 1737.
TYDEMAN, H.W., Levensbijzonderheden van den luitenant-generaal baron C. R. T. Krayenhoff / door hem zelven in schrift gesteld, en op zijn verlangen in het licht gegeven door H.W. Tydeman.
SURINGAR, W.H.D., Narratio de vita Lucae Suringaris, theologiae doctoris et professoris ordinarii in Academia Lugduno-Batavia / W.H.D. Suringar
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes