EEKMAN, NICO, De Kreupelen / The Crippled
BOLDINGH, HONDIUS, LEEUWARDEN Litho `Gezigt op den ingang van de stedelijke begraafplaats, Leeuwarden', met randschrift in pen `Reinier Jan Boldingh, geboren te Hoorn 8 maart 1838. Overleden te Leeuwarden 14 mei 1862. Begraven 17 mei afd. 1 regel 3 nr. 20'. In originele lijst uit de tijd. Voorts: grafstuk, vervaardigd o.m. van haar, voorstellende een grafmonument met de tekst `P.S.H. geb. 7 Sep. 1833 ovl. 1 juni 1887' en `M.B. geb. 7 Febr. 1868 ovl. 3 juli 1887'. Op verso het etiket `W. Ooms, kunsthaarwerker en graveur te Hoorn. Voorts verklaring van de letters: `Petronella Suzanna Hondius (gehuwd met Heiman Hendrik Boldingh, een broer van grootvader Claas Boldingh) en hun dochtertje Maria'. In eigentijds ovalen lijstje.
Placaet van den ophef van een twee-hondertsten penningh over den Jare sestien hondert seven en tachtigh.
Nooms, Reinier (1623/1624-1664) - Zeeman De Eenhoorns Sluys [set: Views of Amsterdam].
B.P., Bescherminge van de Roomsche Kerck, tegen de beschuldiging der Protestanten: voorstellende de leere van den Apostel Paulus, ende den H. Augustinus, op het stuk der Verkiezinge en Genade Gods: en met eenen aenwijzende dat de zelve Kerk deze leeringen nog op heden goed keurt en volgt.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes