Beschrijving van de provincie Overijssel.
WANRAY, ARNOLDUS ADAMAUS VAN, Dissertatio medica inauguralis de variolis, quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici, Nicolai Hoogvliet (...) pro gradu doctoratus (...)
Nieuwen Atlas der Jeugd, Of duydelyke grondregels om de Gťographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt Van een bequaeme verhandeling over den Wereld-Bol, waer in de beweťgingen der Gesternten, de verscheyde Saemenstellingen (Systemata) der wereld, en het gebruyk der Bollen uytgelegt worden. Verrykt met XXIV. Afgezette Kaerten. Uyt de laeste Fransche uytgaeve van Ďt jaer 1779 in Ďt Neder-duytsch overgezet.
Verax Diapositiv Spezial Extra-Hart: collection of 9 glass slides concerning Assyric ornaments/hieroglyphs in original box.
FRAATS, A., Gewyde mengelstoffen; verdeeld in tien traktaatjes, behelzende LXVI predikatiŽn, voor het grootste gedeelte uit geachte schryvers verzameld, en van den predikstoel voorgedraage (...) Te Hoorn gedrukt, by T. Tjallingius, boekverkooper.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes