Grant of Arms donated by John Bernard Burke, Ulster King of Arms to Colonel Leicester Curzon, herinafter known as Leicester Smyth on 26 November 1866.
Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benaamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten of te solliciteren hebben. Voor den Jaare 1794.
Leeuwen, J. van Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825.
Almanak van vernuft en smaak voor het jaar 1791. Leest - en kent de Smaak der Nederlanders.
Graftombe van Hugo de Groot/Tombeau de Hugo Grotius.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes