KEUR, J .EN P., Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken van het Ouden en Nieuwe Testament. Door last van de hoog mogende Heeren Staten-generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 [...].Statenbijbel.
Optocht gehouden te Haarlem den 1. April 1872
MARNIX, C.H.R., Mentz of Haarlem? Johann Gensfleisch Gutenberg of Laurens Janszoon Koster? Eene bijdrage tot de geschiedenis van de uitvinding der boekdrukkunst.
Wapenkaart/Coat of Arms: Baillet (De)
FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE, Zinspelende gedigtjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H. A. Dibbets / berijmt door J. Le Francq van Berkhey
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes