NOUVEAU THEATRE, Nouveau theatre de la guerre aux Pays Bas, ou cartres très detaillées du duché de Brabant et partie de la Hollande, dressées d’après les meilleures du Pays et en particulier celle d’Hollande en 20 feuilles par Covens et Mortier. [...]. [1747].
BROERE, C., Een bezadigd woord aan mijne welgezinde protestantsche landgenooten, ter gelegenheid der R.K. Kerkregeling.
FOCKEMA ANDREAE, S.J., De uitwatering van Woerden op Rijnland en de geschiedenis der daarop gemaakte bepalingen.
Spaenschen raedt. Om die Geunieerde Provincien, te water ende te lande te benauwen, van alle Neeringen ende welvaren te berooven, om soo voorts de selvige weder onder de Spaensche Tyrannije te brengen. Tot waerschouwinge aen deser zijde uytgegeven. Nae't Brabandsche Exemplaer.
Louise B.B., De jeugd onzer koningin
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes