STEUERWALD, J.D., Een kunstpraatje.
SURINAME. Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1926.
CASTEL MONCAYO, MARQUIS VAN, Memorie, gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal, door den Marquis van Castel Moncayo, envoyé extraordinaris van Spagne. In den Hage den 3 May 1684.
LA COURT VAN DER VOORT, PIETER DE, Byzondere aenmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. Waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen; inzonderheid eene nette beschryving om jaerlyks overvloedig druiven in de open lucht; ook by vervroeging in stook- en andere warme kassen, voort te brengen; als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten, het behandelen der moestuinen, het aenleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen, en hoe men de beste meloenen in dezelven kan teelen enz.
MUSKETIER VERGENST, GUILIELMUS, Dissertatio historico-juridica de Burggraviatu Leidensi.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes