KAMER VAN KOOPHANDEL, Eene zeehaven voor Batavia. Verzameling van officieele bescheiden uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
REIMARUS, HERMANN SAMUEL, Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
K.K. GENIE-WAFFE, Feld-taschenbuch für Genie- und Pionier-Offiziere. Verfasst von mehreren Offizieren der K.K. Genie-Waffe und des K.K. Pionier-Regiments.
GOEJE, C.H. DE, Etudes linguistiques Caraïbes, (bound with:) Etudes linguistiques Caribes, tome II.
AGRICULTURE. X Congreso Internacional de Industrias Agricolas. Relacion de comunicaciones presentadas. (4 vol. set).
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui