STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, Publicatie. De gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht doen te weten: dat wy, om den toevoer van rundvee naer de naburige provincien te faciliteren ... hebben goedgevonden ... het transit of doorpasseren ... mede te permitteren. (Gedaen t'Utrecht den 2. February 1770. Was geparapheert, R.A. van Renesse, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
BENOIT [DE SAINT-MAURE], Chronique des Ducs de Normandie. Publiée par Carin Fahlin. Tome III: Glossaire par Östen Södergard.
VANGSTEIN, EINAR (ED.), Norsk Hvalfangst-Tidende (The Norwegian Whaling Gazette). Jan. - Dec. 1955. 44. Arg., nrs. 1-12.
VETH, P.J., Over den toestand en de behoeften van het onderwijs der jeugd in Nederlandsch Indië. Aanspraak gehouden bij de opening van de algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 13den Augustus, 1850.
MENCKEN (MENCKE), JOH. BURCHARD, Compendiöses Gelehrten-Lexicon, Darinnen die Gelehrten, als Fürsten und Staats-Leute, die in der Literatur erfahren, Theologi, Prediger, Juristen, Politici, Medici, Philologi, Philosophi, Historici, Critici, Linguisten, Physici, Mechanici, Mathematici, Scholastici, Oratores und Poëten, so wohl männ- als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfang der Welt grössten theils in gantz Europa biss auf jetzige Zeit gelebet, und sich durch Schrifften oder sonst der gelehrten Welt bekant gemacht, an der Zahl über 20000. nach ihrer Geburth, Absterben, vornehmsten Schrifften, Leben und merckwürdigsten Geschichten, aus denen glaubwürdigsten Scribenten, die man jedesmahl fleissig angemerckt, kurtz und deutlich nach alphabetischer Ordnung beschrieben werden. Nebst einer Vorrede.
HAAFNER, JACOB, Lotgevallen en vroegere zeereizen. Volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C.M.Haafner.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1834. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
KNAG, De Zuidwest Nieuw-Guinea-Expeditie 1904/5 van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap. (Introd.by G.P.Rouffaer, contrib.by R.Posthumus Meyjes, E.J.de Rochemont, J.W.R.Koch, a.o.).
ENGELBRECHT, E.A. & POELMANS, W.J.L., Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. V: De vroedschap van Rotterdam 1572-1795.
GESSNER, SALOMON, Oeuvres de Salomon Gessner traduits de l'allemand [par Huber]: Contes moraux et nouvelles idylles (suivi de Poésies melées & Le premier navigateur).
BONNEFOUX ET PARIS, BARON DE, Dictionnaire de marine à voiles et à vapeur. (2 vol. set). Publié sous les auspices de M.le Vice-amiral Baron de Mackau.
VROLIK, GERARDUS, Oratio de eo, quod Amstelaedemenses ad rem botanicam exornandam contulerunt, publice dicta A.D. III Aprilis a MDCCXCVII, quum ordinariam botanices professionem in illustri Athenaeo Amtelaedamensi auspicaretur.
COLL, C. VAN, Gegevens over land en volk van Suriname.
WARD, THE HON. MRS. [MARY], The telescope: A familiar sketch combining a special notice of objects within the range of a small telescope, with a detail of the most interesting discoveries which have been made with the assistance of powerful telescopes, concerning the phenomena of the heavenly bodies.
N/A, Advys of bericht aen de Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden, waer in sy sullen sien dat het haer lieden seer profijtelijck is, van Spanjen af te scheyden, en een goeden vrede met Vrankrijk op te richten. Uyt het Fransch over-geset.
MORTERRE, JAN (SAMENST./UITG.), Stigtelyke annotatien. Behelsende een verzameling van kloek-uitgesprokene wysheit, van veele geleerde en vermaarde mannen der waereld, tot opwekkinge van een verstandig en redelyk leven. Voor alle soorten van menschen in het ligt gegeven.
STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, Placaat over de bevorderinge en beneficieeringe van des gemeene lands verpagte middelen en imposten. Gearresteert den 22 December 1733.
N/A, Nederlandse architecten. Dutch architects 6. Documentatie van recent uigevoerde projecten van Nederlandse architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape architects.
LLOYD'S. Lloyd's register of yachts. Containing particulars of yachts and motor boats; an alphabetical list of owners, with their addresses; distinguishing flags of yachts; also the flags of the principal yacht snd sailing clubs (...) for the year 1931.
BERG, J.C. VAN DEN, De werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker. III: Amerika en Australië.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes