VAN DER PLANKEN, C. & NOORDERMEER, C.G., Emotions JAS.
TERVEEN, JAN GERARD VAN (ANON. VERSCHENEN), Janus verrezen, 1787-1795. Suum cuique. Nos. 10 t/m 25, 8 Juny - 21 September 1795.
BRUCKMANN, FRANCISCO ERNESTO [FRANZ ERNST], Magnalia Dei in locis subterraneis, oder Unterirdische Schatz-Cammer aller Königreiche und Länder. IIter Theil, in ausführlicher Beschreibung aller, mehr als MDC. Bergwerke durch alle vier Welt-Theile (...). Nebst Anmerckung aller derjenigen Länder und Oerter, wo Edelgesteine zu finden, in Geographischer Ordnung, vielen Kupffer-Figuren und alphabetichen Register (...).
SCHANZ, H., Ñana upateca kurippitattaic carnta Vetavakkiyap pumalai.
GENNETÉ, LEOPOLD DE, Korte beschryving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door den heer Leopold de Genneté, uit het Fransch vertaald, met een opdragt aan den heer uitvinder. Met een voorrede aan de Nederlanderen en met eenige aantekeningen ten dienste van ongeoeffenden verrykt, door Z. V. J. [=Jan van Zutwen].
STATEN GENERAEL, Extract uyt het register der resolutien van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Martis den 11 Iuny 1686. (Together with:) Memorie van den Graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn Allerchristelijkste Majesteit gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal ... op den 10 Juny, 1686.
SAMAT, J.-B. (TEXT), Le gibier.
ANON., De Engelsche marsch; versien met allerlei soorten van nieuwe onvergelijkelijke verrekykers, en brillen. Vertonende den tegenwoordigen staat van alle koningrijken en landen van Europa. Met een korte verbeeldinge van de afkomste, het leven en de daden van Pater Peters, en een dispuit tusschen hem en een Engelsch Protestant.
PETRUCCI, RAPHAEL, Kiai-tseu-yuan houa tchouan. Encyclopédie de la peinture chinoise. Traduction et commentaires par Raphaël Petrucci.
KLERCK, E.S. DE, De Java-oorlog van 1825-30. Zesde deel [Conclusions and regulations].
DIEFENBACH, LORENZ & WÜLCKER, ERNST, Hoch- und Nieder-Deutsches Wörterbuch der mittleren und neuen Zeit. Zur Ergänzung der vorhandenen Wörterbücher insbesondere des der Brüder Grimm.
KNAG, Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. (Deel 1), No. 6. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
NEW JAPAN. New Japan, vol. 6 (1953).
KNSM. De Kroonvlag. Maandblad voor het personeel van de K.N.S.M. N.V. 1e jaargang No. 1 t/m 8e jaargang No. 8, Mei 1946 t/m December 1953. Redactie C.J.W. Bosman.
NED. VERENIGING VOOR PSYCHIATRIE EN NEUROLOGIE, Folia psychiatrica, neurologica et neurochirurgica Neerlandica. 59e - 62e jaargang.
VRIESE, W.H. DE, Handboek voor de kennis der geneesmiddelen ten behoeve van beoefenaars der genees-, heel- en artsenijbereidkunde, naar de tegenwoordigen vorderingen der natuur- en geneeskundige wetenschappen zamengesteld.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1878. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS, Opera. A Victore Giselino correcta & annotationibus illustrata: ad Hippolytum Estensem Cardinalem ac principem illustrissimum. (With subtitle for Hymni, imprint 1588).
MESSENGER, MICHAEL, Coalport 1795-1926: An Introduction to the history and porcelains of John Rose and Company.
LIPSIUS, JUSTUS, De militia romana libri quinque, commentarius ad Polybium. Editio nova, aucta varie & castigata.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes