MARTIN, CORNEILLE, Les genealogies et anciennes descentes des Forestiers et Comtes de Flandre avec brieves descriptions de leurs vies et gestes le tout recueilly des plus veritables, approvees et anciennes croniques et annales qui se trouvent, par Corneille Martin Zelandois Et ornée de portraicts figures et habitz selon les facons et guises de leurs temps, ainsi qu'elles ont este trouvées es plus anciens tableaux, par Pierre Balthasar, et par luimesme mises en lumière.
N/A, Articulen van 't Tractaet van confoederatie ende vrundtschap, geslooten tusschen den Koningh van Groot Brittannien, ende de Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provincien.
SCRIVERIUS, PETRUS, Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een byvoeghsel en toet-steen vermeerdert.
KROGT, P.C.J. VAN DER, Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
DIEM, EUGEN, Heinrich von Zügel. Leben, Schaffen, Werk.
BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 7e jaargang, 1922-1923.
COLL, C. VAN, Gegevens over land en volk van Suriname.
VIEL [JEAN MARIE VICTOR], Construction des bâtiments de mer. Planches.
GROOT, HUGO DE, Verantwoordingh van de wettelicke regiering van Hollant ende Westvrieslant, midtsgaders eeniger nabuyrige provincien, sulcx die was voor de veranderingh, ghevallen inden iare 1618. (...). Met wederleggingh van de proceduren ende sententien jeghens den selven De Groot ende anderen gehouden ende gewesen.
TUR TORRES, ANTONI, La sal de l'illa: Les salines d'Eivissa al segle XVI. Estudi dels "llibres de la sal" (1639-1640). XI premi de recerca Josep Ricart i Giralt, 2010.
SMIDS, LUD., Emblemata heroica, of de medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland, met konstplaaten vercierd.
WAGENAAR, JAN, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
GOGUET, A.Y. & FUGERE, A.C., De l'origine des loix, des arts, et des sciences; et de leurs progrès chez les anciens peuples. (Complete in 6 vols.).
BESTEK. Bestek der electrische werktuigen en inrichtingen voor 4 onderzeebooten. Begrooting 1937. Vertrouwelijk.
VELUWE. Gereformiert landtrecht van Veluwen und Veluwen-Zoom. Met de veranderongh op 't Capittel van Appelatien ende Clarongen aen Engellander-holdt ghevallen.
SCHATZ, JOHANN JACOB, Erläuterter Homannischer Atlas, welcher eine geographische, physicalische, moralische, politische und historische Erklärung der nach Johann Hübners Methode illuminirten Universalcharten enthält (...).
N/A, Advys of bericht aen de Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden, waer in sy sullen sien dat het haer lieden seer profijtelijck is, van Spanjen af te scheyden, en een goeden vrede met Vrankrijk op te richten. Uyt het Fransch over-geset.
QUATTROCCHIO, GIUSEPPE (ED.), Tribes of Kenya. Tribù del Kenya. Kenyas ethnische Gruppen. Lot of 11 booklets: Gabbra; Kikuyu; Kipsigis; Luo; Maasai; Meru; El Molo; Pokot; Rendille; Samburu; Turkana.
DOMANSKI, JERZY (ED.), Czlowiek staje sie numerem. Quand l'homme n'est plus qu'un numero.
EAST-INDIA COMPANY. The law relating to India, and the East-India Company: with notes and an appendix.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes