SCHNITGER, F.M., The archaeology of Hindoo Sumatra.
AMSTERDAM. Reglement omtrent het fonds van het Makelaars-Kantoor. (Aldus besloten ter Kamer van Heeren Burgemeesteren den 28 sten Augustus 1817. Was get. P.A. van Boetzelaer, H. van Slingelandt, C. Backer).
TOLKIEN, J.R.R., The Lord of the Rings. Collector's edition.
WALLER, F.G. (DRONCKERS, EMMA, BEW.), Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1872. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
FORSTER, GEORGE [JOHANN GEORG ADAM], Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, ŕ Ličge, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc., fait en 1790. Par George Forster, l'un des compagnons de Cook. Traduit de l'Allemand, avec des notes critiques sur la physique, la politique et les arts, par Charles Pougens.
TIRION, ISAAK (UITG.), Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. XIIIde deel, vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en vervattende byzonderlyk die der Provincie Gelderland.
BONAFOUS, ABBÉ DE FONTENAY, LOUIS ABEL DE (ATTRIBUTED TO), Esprit des livres défendus, ou Antilogies philosophiques; ouvrage dans lequel on a recueilli les morceaux les plus curieux & les plus intéressans sur la religion, la philosophie, les sciences & les arts, extrait des livres philosophiques les plus modernes
LOMAN, J.C. (UITG.), Atlas van de gemeente Amsterdam, bevattende de grondteekening van alle gebouwen met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van gemeente-eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon- en pakhuizen, in 101 kaarten. Naar officiëele bronnen bewerkt.
CLERCQ, PIETER LE, Algemeene verhandeling van de heerschappy der zee, en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is. (...). Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeven in 1681 (...). Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van Engeland (...). Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van Engeland. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp. (...).
BILLEFELDSE CONTRACT. Compromis van de Heeren Ernest, en Statius Philip, ter eenre, en Arnold Maurits Wilhelm, Graven tot Bentheim, Tecklenburg, Steinfurt, en Limburgh, &c. ter anderen zijde. Gedaan aan den Koning van Groot Brittagnen, den 1. November, 1701, en syn Majts. daar op gevolgde uitspraacke, in s'Hage den 11. dito desselven jaars.
STOLS, A.A.M. (RED.), Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1940 No. II.
BOUDLWYNS, J., Ordonnantie, op de ryweg tusschen de steden Middelburg, en Vlissingen, waar naar de commissarissen en voerluyden haar voortaan zullen hebben te reguleeren.
FLAVII JOSEPHI [FLAVIUS JOSEPHUS], XX. boeken van de oude geschiedenissen der Joden. I. Van sijn leven. VII. Van de Joodsche oorlogen, en de verwoesting van Jerusalem. II. Van de joodsche oudheyd, tegens Apionem. I. Van de heerschappije des vernufts, en 't lyden en dood der Machabeen. Uyt het Griex en Latyn vertaald door L. van den Bos. Nevens Egesippi boeken, van de Joodsche oorlogen, en de verstooring der stad Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hoogduyts vertaald door S. de Vries. In IV deelen.
BUDDINGH, S.A., Neęrlands-Oost-Indië. Reizen over Java, Madura, Makassar..., gedaan gedurende het tijdvak van 1852-1857. Eerste deel (Java, Madura).
SOUTHEY, ROBERT (TRANSL.), The chronicle of The Cid, Rodrigo Diaz de Bivar, the Campeador. From the Spanish.
DAM, MEYNDERT VAN, Nieuw geinventeerde koopmans comptoir- en schrijf-almanach, op 't schrikkel-jaar onzes Heeren Jezu Christi 1792. Na de nieuwe stijl. Versien met jaar-markten, paarde- beeste- en leermarkten, de dagelyksche uuren van des Maans op- en ondergang, &c.
BUISMAN, M., Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's sprookjes.
NOSOKOMOS. Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 3e jaargang (Nov. 1902 - Oct. 1903). Hoofdred. A. Aletrino.
VRIESE, W.H. DE, Handboek voor de kennis der geneesmiddelen ten behoeve van beoefenaars der genees-, heel- en artsenijbereidkunde, naar de tegenwoordigen vorderingen der natuur- en geneeskundige wetenschappen zamengesteld.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes