BRENZ, JOHANNES Operum reverendi et clarisssimi theologi, D. Ioannis Brentii, praepositi Stutgardiani. Tomus Secundus. In Quo Centinentur sequentes Commentarij. In Josuam prior expositio. Josuam posterior expositio. Librum Judicum. Ruth. 1. Librum Samuelis. 2. Librum Samuelis. I. Regum. 2. Regum. Esram. Nehemiam. Esther. Accessit Index Rerum et Verborum memorabilium copiosissimus.
SIENA, SISTO DA Bibliotheca Sancta.
MEBIUS, JACOBUS ENGELSMA/SZATHMARI PAP, MIHALY/BEUZEKAMP, HENDRIK JAN/LEDEBOER, ABRAHAM Prysverhandelingen, van het Genootschap tot verdediging van den Christelyken Godsdienst, opgericht in 's Haege. Voor het jaer MDCCLXXXVII. Zijnde de 2de en 3de verhandeling. WAARBIJ: Item. Zijnde een andwoord op het derde voorstel des jaers 1786. WAARBIJ: Item. Zijnde een andwoord op het derde voorstel des jaers 1786. door Abraham Ledeboer.
HASIUS, ADRIANUS Konincklycke Leyd-ster nae den Hemel. Voor-gestelt in XVII. Geestelijcke Meditatien over den 32 Psalm Davids. Met een korte Verklaringhe van elcke Meditatie, in 17. Tafelen af-gedeylt.
BERKELBAK, N. Vier Uitnemende en Zielroerende Oeffeningen over het Verbond der Genade, Gedaan in s'Gravenhage. Vermeerdert met een Vredehandeling van het Vredeverdrag of het Verbond der Verlossinge tusschen Godt den Vader en God den Zone over de Uitverkoornen. Nevens Eenige Gezangen over dezelve Stoffen.
CALVIJN, JOHANNES Joannis Calvini Noviodvnensis Opera Omnia. In novem tomos digesta. Tomus I. Continent commentaria in Pentateuchum, & librum Josuae. Tomus II. Homilias in Samuelus, & conciones in Jobum. Tomus III. Commentaria in Psalmos, & Isaiam. Tomus IV. Praelectiones in Jeremiam, & Ezechielem. V. Praelectiones in Danielem, & Prophetas majores. Tomus VI. Commentaria in Euangelia, & Acta Apostolorum. Tomus VII. Commentaria in Epistolas Pauli & Canonicas. Tomus VIII. Opuscula Varia Theologica. Tomus IX. Institutiones religionis Christianae, quibus subjungutur Epistolae & responsa ad diversos.
RAMBACH, JOHAN JACOB Overdenkingen over het gehele Lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyk Gerecht van de Joden, voor het Wereltlyke Gerecht van Pilatus en Herodes. Voorgestelt Volgens de Overeen-stemmende Beschryving der vier Evangelisten. WAARBIJ: Overdenkingen over de Zeven Laatste Woorden van de Gekruisten Jesus, nevens een Aanhangsel, Waar in de Verborgentheit van Christus Kruis in de Wet van den Opgehangenen ontdekt wort. Opentlyk voorgestelt en met ene Voorrede over de verborgene inzichten van Christus Stilzwygen in zyn Lyden. Uit het Hoog-Duitsch vertaalt, en met nodige Blad-wyzers voorzien, door W.H.G.
SPENER, PHILIPP JACOB Consilia et Judicia Theologica Latina, Opus Posthumum, ex Ejusdem Litteris Singulari industria ac fide collectum, Et in Tres Partes dividum. Nunc in Usem Ecclesiae publicatum.
HOEKE, PETRUS VAN Ontleedende Uytlegging van het Boek Jobs. Waar in d' aanleiding en het oogwit der Spreekers vertoond, de redeneeringen verdeeld, de woorden en spreekwyzen geopend, de zaken uytgelegd, en 't gewigt der bewyzen aangedrongen werden tot heilige verdraagzaamheid. Tweede Druk. Van oneindige Drukfauten gezuiverd.
TUKE, THOMAS Den Konincklicken Wegh tot den Hemel, Ofte de Leere van Gods eeuwighe Verkiesinghe, scheppinge ende Val der menschen, van de krachtige roepinge der Uyt-verkorenen, van hare Rechtveerdigh-makinge, Heyligh-makinge, ende van het eeuwighe leven. Gegrondet op de H. Schrifture, ende met getuygenissen van verscheyden recht-sinnige Leeraers bevestight. Eerst in de Engelsche Tale beschreven, ende in de Nederduytsche over-geset door Henry Hexham. Den laetsten Druck over-sien, ende verbetert, als mede de Texten na de Nieuwe Oversettinge gstelt, door J. van Pere.
BARCLAY, JOHN Argenis. Editio novissima. Cum Clave, hoc est nominum proprierum elucidatione Gactenus nondum edita.
PERKINS, WILLIAM Gvilielmi Perkinsi Cantabrigiensis Angli, SStae Theologiae Licentiati, Opvscvla Theologica Varia. Mvltiplici doctrina & consolatione cumulatissima. Ex Anglico in Latinam linguam translata Ó Thoma Draxo. Indicem Tractatvvm in hoc libre contentorum, aversa indicat pagina. WITH: Tractatus vere aureus De Lingvae Regimine, jvxta dei verbvm Latinitate donatvs Ó Thoma Draxo. WITH: Problema de Romanae Fidei ementito Catholicismo. Estqve antidotum contra Thesaurum Catholicum Iodoci Coccii. Et propaideiae Iuventutis in Lectione omnium Patrum. Editum post mortem Authoris opera & studio Samuelis Wardi.
PLEVIER, JOHANNES De Handelingen der H. Apostelen beschreven door Lukas, ontleedt, verklaardt, en tot het oogmerk toegepast. Tweede Druk. Doorgaans veel vermeerdert en verbetert.
CATS, JACOB Alle de Wercken. De laatste Druk, waar in het Twee-en-tachtig jaarig Leeven des Dichters beneffens desselfs Slaapeloose Nachten, met Printverbeeldingen sijn verrijkt, nooit voor deesen soo gedrukt.
WRIGHT, MAGNUS VON Pinicola Enucleator. Tallbit (female).
HOOGHE, ROMEYN DE Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en MR. Romeyn de Hooge. Met omstendige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
HOUTE, WILLEM VAN Heilige Roemens-Lust van een Gelovigen in den Messias, Als den eenigen Koning zyner Kerke. Met eene afmaninge van het vertrouwen op eenig Schepsel. Betoogt en Toegepast, in een Verklaring van Psalm CXLVI.
HOOGHE, ROMEYN DE Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands. Waar in De macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. WAARBIJ: Spiegel van Staat. Vervattende de Macht der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende CollegiŰn, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende af hangen. Tweede Deel. Met Figuuren.
WATER, WILLEM TE Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.
PONTOPPIDAN, ERICH Kragt der Waarheid om het Ongeloof van Athe´sten en Naturalisten te overwinnen. Voorgestelt in verscheide Historische Voorbeelden van Godsdienstspotteren die zig bekeert of met schrik een einde genomen hebben, in 't Nederduitsch overgebragt van C.W.R. Scholten.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes