AQUINO, THOMAS VAN Opera Omnia
LAREN, DANIEL VAN Anatome Dominicae Passionis. Dat is, Een korte ende klare ontledinghe van het gantsche lijden ende sterven onses Heeren Jesu Christi. Uit het Engelsch vergadert ende vermeerdert. Hier is oock by-ghevoeght, een korte verklaringhe van Christi Verrijsenisse ende Hemelvaert. De tweede Editie, vermeerdert met een nieu Register, terstont na de Voor-reden.
TIL, SALOMON VAN Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, Na een bequame ontleding, door kort-boudige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christenen en Twijffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den vierden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert, en vermeerdert.
KEMPIS, THOMAS De Naervolginge Christi. Met syn Leven, door Heribert Rosweidus.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes