CURTENIUS, PETRUS Moses Laatste Zegen, Dood en Begraavenis. Met eenige daar toe betreklyke Stoffen Verklaard en Betoogd in XXV Verhandelingen over Deuteron. XXXIII en XXXIV. Gen. XLIX: 5-7, Exod. XXXIII: 18-23, Exod. XXXIV: 29-35, 2 Cor. III: 18, en Jud. vers 9.
KRUYT, ALB. C. | ADRIANI, N. De West-Toradjas op Midden-Celebes (4 delen) / De Oost-Toradjad van Midden-Celebes (3 delen) / De Bare'e sprekende Toaradjas van Midden-Celebes (de Oost-Toradjas). Platen en kaarten. (Totaal: 8 banden)
SPENER, PHILIPP JACOB Consilia et Judicia Theologica Latina, Opus Posthumum, ex Ejusdem Litteris Singulari industria ac fide collectum, Et in Tres Partes dividum. Nunc in Usem Ecclesiae publicatum.
HANOU VAN ARUM, P. Floris Van Der Zaan. Eene Berijmde Vertelling Voor Mijne Kinderen.
BELCAMPIUS, OTTO Hora Novissima, dat is Laetste Uyre. Ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge, ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden.
BIJBEL De Bijbel, volgens de overzetting van Dr. Martinus Lutherus, met inleidingen en aanteekenningen voorzien, door Otto van Gerlach, Licent. Consistoriaalraad, Superintendent en eersten Leeraar aan de St. Elisabeths-Kerk te Berlijn. Naar het Hoogduitsch door W.F. Barbiers, Predikant bij de Evangeliesch-Luthersche Gemeente te Gouda.
MODENE, LEO DE Kerk-Zeeden en de Gewoonten, Die huiden in gebruik zyn onder de Jooden. Uit het Italiaans van Leo de Modene, Venetiaansch Rabbi. Met een Vervulling, nopende de Gesindheid der hedendaagsche Caraïten en Samaritanen. Waar by nog een twede Deel is gevoegt, welkers Opschrift is. Vergelyking der Joodse Kerk0Zeeden met de Leere der Kerke, nevens een Verhaal, aangaande de verscheyde Missen, of Liturgien, dewelke door de geheele Weereld gebruikelyk zyn. Door Simon Ville. En in 't Nederduits vertaalt door Abraham Godart. Met schoone Kopere Platen verciert.
GRAVURE d' Arminianze schans tot Leyden.
N.N. Het Leven en Daden van den werreldberoemden krygsheld, Prins Eugenius van Savoje. Met fraaije Platen verciert.
WRIGHT, WILHELM VON Tringoides Hypoleucus. Drillsnäppa.
MANUSCRIPT/KLINGSOHR, AUGUST/VLECK, JACOB VAN Catalogus der seit der Restitution der Brüderkirche ordinierten Brüder nebst denen zu Diaconissen eingesegneten Schwestern, und denen zu Acoluthie angenommen Geschwistern.
N.N. Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
PFENNINGER, JOHAN KOENRAAD Oude Joodsche Brieven, Saemenspraeken en Verhaelen, van Sommige Tydgenooten des Zaligmakers. (Behelzende het voornaemste der euangelie-geschiedenissen.)
METEREN, EMANUEL VAN Historien der Nederlanden, En haar Naburen Oorlogen tot het Jaar 1612. Met Heerelijker Konsterfeijtsels dan ooyt voordezen verciert, en verbetert.
GEORGES, KARL ERNST Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten mit Berücksichtigung der besten Hülfsmittel ausgearbeitet. Eilfte oder der neuen Bearbeitung vierte sast gänzlich umgearbeitete Auflage.
WRIGHT, MAGNUS VON | WRIGHT, WILHELM VON Columba Oenas. Skogdufva.
KNOOP, JOHANN HERMANN Beschrijving en Afbeeldingen van de beste soorten van Appelen en Peeren, meest geacht en zorgvuldigst aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII. Provintien. Met eene Voorreden van Johannes Florentius Martinet. WAARBIJ: Beschrijving van Vruchtboomen en Vruchten, die men in hoven plant en onderhoudt, met derzelver verschillende naamen, voortteeling, groeiplaatzen, aankweeking, huishoudelijk gebruik, wijze van uitleggen, en toebereiding. Na eene veeljaarige ondervinding opgesteld. Met naar het leven geteekende en gekoleurde afbeeldingen. WAARBIJ: Beschrijving van Plantagie-Gewassen, die men in hoven aankweekt, zo om te dienen tot sieraad bij het maaken van laanen, cingels, heggen, berçeaux, kabinetten, pyramide, slinger-boschjes enz., als tot huishoudelijk gebruik, nevens derzelver verschillende naamen, groeiplaatzen, aankweeking, onderhoud en onderscheiden gebruiken. Opgesteld, volgens eene veeljaarige ondervinding.
RIDDERUS, FRANCISCUS Dagelijksche Huys-Catechisatie, Bestaende in: Morgen-oeffeningen, over de Articulen des Christelijken Geloofs. In Middag-oeffeningen, over de Pligten van een Christelijk Leven. Ende in Avond-oeffeningen, over de Gechiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een Maend dit alles bequamelijk af te handelen, yder Dag hebbende sijn bysondere Oeffeningen. Door den selven Autheur wel een derde part vermeerdert met nieuwe Vragen, Schriftuer-plaetsen, en Gesangen, Als mede zijn hier agter by gevoegt eenige Gesangen van D. Simon Simonides. Den sevenden Druk, Door den Autheur van misstellingen in vele Schriftuer-plaetsen gesuivert, en van vele Druk-fauten, die in de vorige waren gestelt, verbetert.
BRANDT, GEERAERT Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, etc. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Met Plaaten. Op nieuw uitgegeven.
SMOUT, ADRIAEN JORISZ. | GOMARUS, FRANCISCUS | MEHEN, ELLARDUS VAN Schriftverlic Ia Over de Vraghe, Of de Leer-pointen, die ten huydighen daghe in gheschil ghetrocken vvorden, het Fondament der salicheyt raken ofte niet, Teghen Het onschriftmatich Neen ende zegghen van Zommighe Dat d'opinien van beyde partijen (dat is, Ia ende Neen) bestaen konnen, zo met de waerheyt des Christelicken gheloofs, als met de salicheyt der siele: Bevesticht ende bewesen beyde met vijf-en-veertich Schriftmatighe redenen, als oock met korte weder-legginghe vande Teghen-redenen. Door Adriaen Iorisz. Smout. WAARBIJ: Eendracht Van over de vijftich menigherley Schriften, die Teghen 't Pelaghiaensdom eenighe voor, meest onlangs ende na de Scheuringe der ghenoemde Luthersche, door de Treffelijcste ghereformeerde Kercken ende School-Leeraren, als ooc andere aenzienlijcke vrome Mannen, tot in de vijftich toe, eenssins Gheschreven, ooc onderteyckent, voorts vertaelt, ende in den druc bevordert zijn, in de Voornaemst-vermaerde ghereformeerde Kercken ende Schoolen van Duytschland, Vrancrijck, Engelandt, Schotlandt, Nederlandt, Hungeren, Polen, Pruyssen, Lithuwanien, Italien, etc. Alzoose achter de Voor-reden verteykent staen: Metter tijd by een bhebracht, ende wt het Latijn of ooc andere Talen, in onse Nederduytsche sprake ghezamentlijc overgheset, ende zoo op de Brieven Prosperi ende Hilarij voor Eerst ter Abrwoorde wtghegheven, door Hadrianvm Georgivm Smovtivm. WAARBIJ: Accoort Vande Recht-sinnige Leere der Voorsienicheyt Gods. In 't Latijn Beschreven, door den Godsaligen, ende hoogh-gheleerden Franciscus Gomarus, der heyliger Theologie Doctor ende Professor. Ende tot verbreydinghe der VVaerheyt, ghetrouwelick inde Nederduytsche tale overgheset. WAARBIJ: Tractaet Van Het Recht der Kercke Christi, ende der Christelijcke Overheyt in t' Kerckelijcke, ghestelt by wijse van t'samen-sprekinge ter nadenckinghe op t' Boeck D. Ioh. VVtenbogaerts, ende dierghelijcke Schriften, van ghelijcke Materien handelende, Door Ellardvs van Mehen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes