ARMINIUS, JACOBUS Zedich Ondersoeck, Op het Boecxken, Welck D. Gvilhelmvs Perkinsivs, een seer gheleert Theologant, voor eenighe jaren uytgegheven heeft vande maniere ende ordre der Predestinatie. Mitsgaders oock vande grootte der Goddelijcker ghenade. Wt het Latijn in Nederduytsche tale overgeset. Is hier tusschen de woorden D. Arminij inghevoeght den gheheelen text D. Perkinsij, die in dit boeck wedergheleydt wordt.
KENNEDY, HUGH De Leidinge des Evangeliums tot Zaligheit van Zondaren, zynde den inhout van verscheidene Leerredenen, Over de allergewichtigste Stoffen. Waar by gevoegt is eene Leerreden, gepredikt den 8 Mey 1747. by gelegentheit der Verheffinge zyner Allerdoorluchtigste Hoogheit Willem Karel Hendrik Frizo, Prince van Orange en Nassau, enz. enz. enz. tot Stadhouder, Admiraal en Kapitein-Generaal der PRovintie van Hollandt. Alle Opgedragen aan hare Allerdoorluchtigste Hoogheden, den Prince en Princesse van Orange en Nassau, enz. enz. enz. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt, door Willem Hoog en Jacobus de Koningh.
DYKE, JEREMIAH Een waerdigh Communicant, zynde Een uytmuntend tractaet van't waerdig ontfangen des Heyligen Avondtmaels. In't Engels beschreven, Ende vertaelt door Nicolaus Arnoldus. Den tweeden druk, van veele Mistellingen verbeetert.
BRENZ, JOHANNES Operum reverendi et clarisssimi theologi, D. Ioannis Brentii, praepositi Stutgardiani. Tomus Secundus. In Quo Centinentur sequentes Commentarij. In Josuam prior expositio. Josuam posterior expositio. Librum Judicum. Ruth. 1. Librum Samuelis. 2. Librum Samuelis. I. Regum. 2. Regum. Esram. Nehemiam. Esther. Accessit Index Rerum et Verborum memorabilium copiosissimus.
N.N. Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1789. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1789. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen va de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Naam-Boekje van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia. Mitsgaders de Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1785. Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610. Nevens de hooge en mindere Collegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van Nederlands India. WAARBIJ: Naam-Lyst van de Wel Edele Heeren der Regeeringe en Gequalificeerde Persoonen, enz. Op 't Eyland Curacao. Nevens de Respective Edele Agtbaare Gouverneurs Raaden, Commissaris, Fiscaal, Secretaris, Officieren, en andere Heeren die in 't Land en op de Forten haare Bedieningen hebben. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
N.N. Stigtelyke Annotatien. Behelsende Een Verzameling van Kloek- uitgesprokene Wysheit. van veele Geleerden en Vermaarden Mannen der Waereld, tot Opwekkinge van een Verstandig en Redelyk Leven. Voor alle soorten van Menschen in het Ligt gegeven.
DINANT, PETRUS De Brief Van Den H. Apostel Paulus Aan Die Van Efeze, Verklaart En Toegepast.
SCHOTANUS, CHRISTIANUS De Geschiedenissen Kerkckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West. Beginnende van d'eerste Geheuchenis ende vol-trocken tot op het Iaar na Christi Geboorte MDLXXXIII. Te samen ende in ordre gebracht met groote neersticheyt inde Nederlandsche Tale. WAARBIJ: Tablinum dat is: Brieven ende Documenten, dienende tot de Friesche Historie.
PFEIFFER, AUGUST Dubia Vexata Script. Sacrae, sive Loca Difficiliora Vet. T. circa quae autores dissident vel haerent, adductis & modeste expensis aliorum sententiis, succincte decisa, tamque dilucide expedita, ut cuivis de vero sensu & diversis interpretamentis constare facile queat. Nec non Ebraica atque Exotica Novi T. e suis fontibus derivata. Editio Secunda recognita, cui accedit Decas Selecta Exercitationum Biblicarum.
SCHOOLPLAAT Aankomst van Willem I te Scheveningen, 1813. Door Johan Herman Isings. (Serie: Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis)
MORLAND, SAMUEL The History of the Evangelical Churches of the Valleys of Piemont. Containing a most exact Geographical Description of the Place, and a faithfull Account of the Doctrine, Life, and Persecutions of the Ancient Inhabitants. Together, with a most naked and punctual Relation of the late Bloudy Massacre, 1655. And a Narrative of all the following Transactions, to the Year of Our Lord 1658. All which are justified, partly by divers Ancient Manuscripts written many hundred Years before Calvin or Luther, and partly by other most Authentick Attestations. The true Originals of the greatest part whereof, are to be seen in their proper Languages by all the curious, in the Publick Library of the famous University of Cambridge. Collected and compliled with much pains and industry, By Samuel Morland, Esq. During his abode in Geneva, in quality of His Highness Commissioner Extraordinary for the Affairs of the said Valleys and particulary for the Distribution of the Collected Moneys, among the remnant of those poor distressed People.
WRIGHT, WILHELM VON Larus Canus. Fiskmas, i vinterdr.
WRIGHT, WILHELM VON Tringoides Hypoleucus. Drillsnäppa.
HANOU VAN ARUM, P. Floris Van Der Zaan. Eene Berijmde Vertelling Voor Mijne Kinderen.
WITTE, PETRUS DE Catechizatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke Religie, Vytgegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. De Zeventhienden Druck, door den Aucteur van vele ingeslopene Druck-fauten gezuivert, en met Registers vermeerdert.
ROSTAND, EDMOND L'Aiglon, Drame en six actes, en vers
ROTTERDAM, ARNOLDUS Gods Weg met Nederland, of Vervolg op Blomhert's Geschiedenissen van det Vereenigde Nederland. Behelzende de merkwaardigste gebeurtenissen in de Republiek voorgevallen, sedert het sluiten van de vrede te Utrecht, tot op dezen tegenwoordigen tijd, en hoe hetzelve verlost, verhoogd en bewaard is, door wonderen van Gods voorzienigheid onder het verstandig beleid van Willem den IV. Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz.
VITRINGA, CAMPEGIUS De Brief van den Apostel Paulus aan de Gemeente der Galaten, als mede aan Titum, en uitgeleesene Keurstoffen, Van eenige voorname Texten des Nieuwen Testaments. Voormaals opgegeven in de Latynsche Tale aan de Voedsterlingen van de Akademie te Franeker. En nu in 't Nederduits vertaalt.
GALENUS, CLAUDIUS Galeni Operum Tertius Tomus classem scriptorum ejus tertiam complectens, cui insunt quae de morborum ac symptomatum causis differentiisque, & reliqua hisce finitima materia per artem totam traduntur, una? cum commentariis in libros Hippocratis De morbis vulgaribus. Elenchum horum omnium, versa pagina ostendet. WITH: Galeni Operum Quartus Tomus eaquae ab ipso de morborum agnitione praenotioneque tradita sunt, & Quartae Classi asscripta, complectens: quorum catalogum versa pagina reperies.
AYSMA, JOANNES Spiegel der Sibyllen, van Vierderley Vertooningen. Uyt dewelcke, Wegens de daar in schijnende Straalen van het klaare Goddelijke Licht, een Heerlijke Weer-schijn des Throons der Majesteyt in de Hemelen, en een helder-blinkende Glans der Zaligmakende Waarheyt, op verscheyde wyse, voor allerley Aanschouwers, over den gantschen Aarnbodem, krachtiglijk schittert. Vertoonende sich daar in ook seer Eerbiediglijk, de Persoonen der XII. Voornaamste Sibyllen, met hare seer Aanmerkelijke Leeringen en Wonderbaarlijke Voorseggingen, over Kerkelijke, Staatsche, en Particuliere Saken, ook die de Tegenwoordige Rijken en Staten in Asia en Europa betreffen, en noch staan te geschieden, ja tot 's Weerelds Eynde. t'Samen gestelt, soo uyt eygen Studie, als door 't behulp van meer dan 125. der vermaarste, soo Hebreeusche, Grieksche, en Latijnsche, als andere Autheuren, soodanig als noyt is in 't Licht geweest. Tot groote nuttigheit der Ziele, en volle voldoening der Nieusgierigheyt van alle Curieuse Ondersoekers. Gelijk aan d'omstaande zyde, in weynig Letteren, seer verstaanlijk is te sien. Seer rykelijk verçiert met allerhande raare Kopere Plaaten, waar onder de XII. Sibyllen, benevens de beduyding harer Prophetien, seer kunstig zijn afgebeelt.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes