Paradox: Literature : Frisian
found: 20 books on 2 pages. This is page 2
Previous page

 
Poortinga, Y.
Elbrich. Earste diel
Snits, Koster. z.j.. 159 p. Halflinnen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 8085
€  7.50 [Appr.: US$ 7.96 | £UK 6.5 | JP¥ 1229]

 
Poortinga, Y.
Noedlik doel.
Snits, Brandenburgh. 1937. 29 p. Ingenaaid. Iets beschadigd,
ParadoxProfessional seller
Book number: 1273
€  5.00 [Appr.: US$ 5.31 | £UK 4.5 | JP¥ 819]

 Tamminga, D.A. & K. de Vries., Hulde oan Gysbert Japicx. Oersjoch fan wurksumheden foar de tarieding en útfiering fan de Gysbert Japicx-bitinking 1966 troch it Gysbert Japicx Komité 1666-1966
Tamminga, D.A. & K. de Vries.
Hulde oan Gysbert Japicx. Oersjoch fan wurksumheden foar de tarieding en útfiering fan de Gysbert Japicx-bitinking 1966 troch it Gysbert Japicx Komité 1666-1966
Ljouwert, Frysk Akademy. z.j. 80 p. Gebrocheerd. Iets verkleurd, gekreukt.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1262
€  10.00 [Appr.: US$ 10.62 | £UK 8.75 | JP¥ 1639]

 
Teakema, Hedzer.
Pultrom.
Snits, Brandenburgh. 1940. 1e dr. 47 p. Gebrocheerd.
ParadoxProfessional seller
Book number: 3429
€  5.00 [Appr.: US$ 5.31 | £UK 4.5 | JP¥ 819]

 Wybenga, A.J., De striid om Keulen. Historyske roman ut'e 8e ieu
Wybenga, A.J.
De striid om Keulen. Historyske roman ut'e 8e ieu
Snit, Brandenburgh. 1956. 1e dr. 267 p. Linnen met beschadigd s.o.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1445
€  10.00 [Appr.: US$ 10.62 | £UK 8.75 | JP¥ 1639]

Previous page | Pages: 1 | 2 |