Paradox: Literature : Frisian
found: 21 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 Borssum Waalkes, G.H. van ., Dat boeck van den oorspronck, een handschrift. Met inleiding en aantekeningen
Borssum Waalkes, G.H. van .
Dat boeck van den oorspronck, een handschrift. Met inleiding en aantekeningen
Leeuwarden, Meijer. 1882. 1e dr. 147 p. Papieren omslag, beschadigd, achterzijde verdwenen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1240
€  15.00 [Appr.: US$ 16.26 | £UK 13.25 | JP 2155]

 
Brolsma, L.
Om us hinne. Trije sketsen
Snits, Brandenburgh. 1940. 28 p. Paper.l Frisia-rige 19
ParadoxProfessional seller
Book number: 1241
€  5.00 [Appr.: US$ 5.42 | £UK 4.5 | JP 718]

 
Brouwer, J.H. (inl.).
Katalogus fan de Noardfryske hanskriften (Samling Johannsen) fan ik Frysk Ynstitút oan de Ryksuniveristeit to Grins (Groningen).
Grins, 1956. First edition. V, 56 p. Paper.l Estrikken XII
ParadoxProfessional seller
Book number: 1278
€  10.00 [Appr.: US$ 10.84 | £UK 9 | JP 1437]

 
Buijtenen, M.P. van (et al).
Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel.
Leiden, 1959. 66 p. Pbck.l Overdruk
ParadoxProfessional seller
Book number: 1297
€  10.00 [Appr.: US$ 10.84 | £UK 9 | JP 1437]

 
Feitsma, J.H. & P. Brouwer.
Waatze Gribberts bruyloft synoptysk mei Teweschen Hochtydt en Tewesken Kindelbehr.
Grins, 1955. First edition. XVIII 90 p.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1243
€  15.00 [Appr.: US$ 16.26 | £UK 13.25 | JP 2155]

 
Gerbenzon, P. (ed., namenregister, glossarium), Slichter van Bath, B.H. e.a. (inl.).
Rienck Hemmema: Rekenboeck off Memoriael.
Grins, 1956. 1e dr. LXXIV, 79 p. Pbck.l Estrikken XIV
ParadoxProfessional seller
Book number: 1279
€  15.00 [Appr.: US$ 16.26 | £UK 13.25 | JP 2155]

 
Haisma, Nyckle J.
Suderkrús. Yndyske sketsen
Snits, Brandenburgh. 1938. 1e dr.. 119 p.l Frisia-rige 11-12
ParadoxProfessional seller
Book number: 1245
€  7.50 [Appr.: US$ 8.13 | £UK 6.75 | JP 1078]

 
Hartsema, David.
Fedde Schurer. Op en ut
Btenpost, Altenatyf. 1975. First edition. 250 p. Pbck.
ParadoxProfessional seller
Book number: 3426
€  10.00 [Appr.: US$ 10.84 | £UK 9 | JP 1437]

 
Hepkema, J.
Dr. Eeltje Halbertsma als dichter. Een gedenkschrift op zijn honderjarigen geboortedag
Heereveen, Hepkema. 1898. 60 p. 4to. Papieren omslag. Rug gerepareerd met plakband.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1248
€  7.50 [Appr.: US$ 8.13 | £UK 6.75 | JP 1078]

 
Hiddema, Wâtse & Jelle Bangma.
Mar ik sil skriuwe..... 25 jier Skriuwersboun
Ljouwert, Frysk en Frij. 1994. 1e dr. 109 p. Pbck.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1250
€  5.00 [Appr.: US$ 5.42 | £UK 4.5 | JP 718]

 
Hoekema, Taeke e.a. (red.).
Felcht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan prof.dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei
Groningen, Wolters. 1970. 1e dr.. X, 384 p. Karton.
ParadoxProfessional seller
Book number: 3613
€  5.00 [Appr.: US$ 5.42 | £UK 4.5 | JP 718]

 
Hof, J.J.
Fan eigen tiid en folk. In samling fersen fan Jan fan 'e Gaestmar
Ljouwert, Eisma. 1951. 1e dr. XV, 167 p. Linnen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1251
€  10.00 [Appr.: US$ 10.84 | £UK 9 | JP 1437]

 Jansen, Jacob., Gysbert Japicx 'Lieten. In stúzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen
Jansen, Jacob.
Gysbert Japicx 'Lieten. In stúzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen
Drachten, Laverman. 1956. 1e dr. 155 p. Linnen, vlekjes op achterplat.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1258
€  10.00 [Appr.: US$ 10.84 | £UK 9 | JP 1437]

 Kalma, D., Gysbert Japiks. In studzjen yn dichterskip
Kalma, D.
Gysbert Japiks. In studzjen yn dichterskip
Dokkum, Kamminga. 1938. 1e dr. (8), 254 p. Pbck. Leesvouwen.l Proefschrift
ParadoxProfessional seller
Book number: 2558
€  15.00 [Appr.: US$ 16.26 | £UK 13.25 | JP 2155]

 
Kalma, J.J., J.R. Brouwer & Chr. Stapelkamp.
Vitus Ringers.
Grins, 1954. First edition. 34 p. Paper.l Estrikken V
ParadoxProfessional seller
Book number: 1275
€  10.00 [Appr.: US$ 10.84 | £UK 9 | JP 1437]

| Pages: 1 | 2 | - Next page