Antiquariaat Goltzius: Mozes Salvador
found: 13 books

 
---
Derde reeks stukken betreffende eene regterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador [...] en Simon Fongers [...] mede inhoudende de voorloopige informatiën en de verdere geregtelyke instructie tegen jhr. L.J. Quarles van Ufford en H.J. Gerlings. Amsterdam, F. Günst, juni 1855.
Ingenaaid, zonder omslag, 66 pag. C0742
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54042
€  43.70 [Appr.: US$ 46.77 | £UK 37.75 | JP¥ 7245]

 
A.H. [van Gorcum?]
Jonkheer Salvador en zijne volks-voordrachten in het Odéon, 3e druk, met een nieuw voorwoord en dertien bijlagen. Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1856.
Ingenaaid, origineel bedrukt papieren omslag, 47 pag. C1620l Deze druk niet in NCC online. De auteur tekent het voorwoord met A.H.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54051
€  86.25 [Appr.: US$ 92.32 | £UK 74.25 | JP¥ 14299]
Catalogue: Mozes Salvador

 
---
Prent: [spotprent op de heftige, doch vrij vruchteloze liberale voorlezingen door jhr. Mozes Salvador, ex-officier, te Utrecht over de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gehouden samen met de voormalige sergeant S. Fongers], anonieme litho.
25x35 cm.l Muller, Hist. 7207. Twee afbeeldingen naast elkaar. Links een bijeenkomst van vissen met Salvador en Fongers die de vergadering toespreken, met onderschrift: Voor 17 Mei 1853. Rechts een visboer die langs het gesticht Meerenberg rijdt, met een heer die he
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55772
€  103.50 [Appr.: US$ 110.78 | £UK 89 | JP¥ 17158]
Catalogue: Mozes Salvador

 
---
Stukken betreffende eene regterlijke vervolging tegen jonkheer Moses Salvador en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Amsterdam, F. Günst, april 1854.
Ingenaaid, origineel bedrukt papieren omslag, 32 pag. C1622
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54039
€  34.50 [Appr.: US$ 36.93 | £UK 29.75 | JP¥ 5719]
Catalogue: Mozes Salvador

 
Fongers, S.
Redevoering gehouden door den heer S. Fongers ter teregtzitting van het Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland op den 3den October 1855 bij het sluiten der debatten in zake de heeren Jonkheer M. Salvador en S. Fongers. Amsterdam, A.H. v. Gorcum, 1855.
Ingenaaid, origineel bedrukt papieren omslag, 16 pag. C1624
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54043
€  34.50 [Appr.: US$ 36.93 | £UK 29.75 | JP¥ 5719]
Catalogue: Mozes Salvador

 
Meijer, K.
Beknopte levensschets van jonkheer Mozes Salvador ... benevens een verslag van het voorgevallene te Amsterdam en Haarlem bij gelegenheid van het zegepralend ontslag van dien volksman en zijne lotgenoot, den heer S. Fongers uit de Nederlandsche bastielje op zondag 27-4-1856, uit echte bescheiden zamengesteld door K. Meijer. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1856].
Ingenaaid, 18 pag., geillustreerd met gelithografeerd portet van Salvador en diens handtekening, door lithograaf Th. Brüggemann. C1610l Meijer was een 'warm vriend' van Salvador en wist uitgever Schuurmans, die tot dusver Salvador beschouwde als een 'waelziek, eerzuchtig, lastig voorwerp', zo ver te krijgen dat hij deze brochure wilde drukken.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54049
€  172.50 [Appr.: US$ 184.64 | £UK 148.25 | JP¥ 28597]
Catalogue: Mozes Salvador

 
Mohrman, Gerh.Thom.
Thands of nooit. Eene jury, een rechtbank van gezworenen! Dichtregelen den voorstanders van recht en vrijheid toegesproken. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1855].
Zonder omslag, zoals verschenen, 8 pag.l Vers op het weigeren van het gratie verzoek van Mozes Salvador.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54044
€  43.70 [Appr.: US$ 46.77 | £UK 37.75 | JP¥ 7245]

 
Salvador, Mozes
Adres van jhr. M. Salvador aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noordholland en het daarop bekomen antwoord, betreffende de laatste gemeente-verkiezingen van Haarlem, benevens een adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1851.
Ingenaaid, origineel bedrukt papieren omslag, 16 pag. C1616l Knuttel 29331. De stukken zijn gedateerd september 1851 en bevatten een complete lijst van ca. 300 Haarlemmers waarop tussen de 1 tot 889 stemmen waren uitgebracht.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54033
€  51.75 [Appr.: US$ 55.39 | £UK 44.5 | JP¥ 8579]
Catalogue: Mozes Salvador

 
Salvador, Mozes
Adres aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland betreffende het bestaande te kort in de Bank van Lening en het daarover verhandelde in den gemeente-raad van Haarlem, door jhr. M. Salvador, lid van den gemeente-raad. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1852.
Ingenaaid, origineel bedrukt papieren omslag, 15 pag. C1618l Knuttel 29434.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54035
€  40.25 [Appr.: US$ 43.08 | £UK 34.75 | JP¥ 6673]
Catalogue: Mozes Salvador

 
Salvador, Mozes
Adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken betreffende eene zoogenaamde schrijffout in eene resolutie van heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland en art. 199 der Gemeentewet, met bijlagen, door jhr. M. Salvador. Amsterdam, F. Günst, 1854.
Ingenaaid, origineel bedrukt papieren omslag, 16 pag.C1628
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54038
€  34.50 [Appr.: US$ 36.93 | £UK 29.75 | JP¥ 5719]
Catalogue: Mozes Salvador

 
Salvador, Mozes
Een brief aan mijne vrienden [door] jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1848.
Ingenaaid, zonder omslag zoals verschenen, 11 pag. C1612l Knuttel 28765.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54029
€  34.50 [Appr.: US$ 36.93 | £UK 29.75 | JP¥ 5719]

 
Salvador, Mozes
Een brief aan zijne medekiezers door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850.
Ingenaaid, zonder omslag als verschenen, 8 pag.C1614l Knuttel 29103. De brief betreft de verkiezingen te Haarlem en Salvador's pogingen een kiesvereniging op te richten. De brief is gedateerd 23 augustus 1850.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54031
€  34.50 [Appr.: US$ 36.93 | £UK 29.75 | JP¥ 5719]

 
Salvador, Mozes / Iz. J. Lion
Verklaring van beginselen, een woord aan onze landgenooten over de oprigting van een nieuw dagblad, door jhr. M. Salvador en Iz.J. Lion. Amsterdam, Joh. Visser, 1856.
Ingenaaid, origineel bedrukt papieren omslag, 32 pag. C1626l Gedateerd 24 november 1858. Betreft plan voor een nieuw dagblad 'De Grondwet, Nieuwe Haarlemsche Courant'. Door ruzie tussen de beide redacteuren in spe zou het plan geen doorgang vinden.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54052
€  69.00 [Appr.: US$ 73.86 | £UK 59.5 | JP¥ 11439]
Catalogue: Mozes Salvador

| Pages: 1 |