Antiquariaat Goltzius: Law criminality
found: 183 books on 13 pages. This is page 1
- Next page

 
---
Acte van beschuldiging tegen Pierre Roseille (alias Piet de Schaarslijp), C.J. Huntelaar, J. Blokhoff, G.F. Baar (alias Frederik Paling), A. Ekkers, F. Kelders, P.C. Bakker, M. Belders, Jan Belders, L.M. Kop (alias Thijs Kop), J. Sterrenberg, J. Havikmeyer, P.W. de Jong en J. Kraaivanger. Amsterdam, gebr. Diederichs, 1835.
Plano, 4 pag. C3110l Betreft rellen rond de gedwongen verkoping van de meubels e.d. van Johannes Blokhoff, te Amsterdam. Op de Herenmarkt ontstonden rellen. De acte van beschuldiging hier afgedrukt dateert van 6-10-1835 en werd uitgesproken door het Hoog Gerechtshof te 's Gra
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55682
€  109.25 [Appr.: US$ 116.5 | £UK 93.5 | JP¥ 17854]

 
---
Alexander de Injosta onthoofd en 80 capiteynen gedeporteert om haer quade compartement, in 't leger van (...) Prince van Oranje. Te Bodegrave op maendagh den 8-8-1672. Amsterdam, Pieter Claesz, [1672].
Folio, 1 pag. C3108l Nieuwsbericht over de ontvluchting van Momba, en de goeverneurs van Wesel en Rijnberk en de terechtstelling van Alexander de Injosta, kapitein, wonende te Edam, van Spaanse afkomst die mede de stad Wesel had overgegeven aan de vijand. Deze De Injosta had
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55680
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP¥ 23491]

 
---
Alzo aan myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) [d.d. 14-5-1754. Verbod op twee boekjes]. Amsterdam, S. Lamsveld, 1754.
Plano, 1 blad. Met stadswapen Amsterdam in houtsnede. C2516l Knuttel, Verboden boeken, 146 en 379; Wagenaar XXII 166; Jongenelen, Smaad tot erger, nr. 40. Verbod op twee geschriften die 'seditieus, lasterlyk en verderffelyk voor het gemeene welzijn' zijn, te weten: 1) Het gedrag der stadhouders gezinden verdedigt d
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55109
€  258.75 [Appr.: US$ 275.91 | £UK 221.5 | JP¥ 42285]

 
---
Ampliatie op het reglement den 28. November 1691 gemaeckt, over d'onkosten op criminele Justitien in de ampten van Veluwen en Veluwen-Zoom voorvallende. Arnhem, v. Biesen, 1695.
4°, (6) pag., zware vochtschade.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54641
€  40.25 [Appr.: US$ 42.92 | £UK 34.5 | JP¥ 6578]

 
---
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland van den 13-4-1870, in zake no. 320. De voorzitter van het Waterschap De Lemstersluis appellant, contra jhr. W. van Andringa de Kempenaer geintimeerde. Overdruk Leeuwarder Courant 5-6-1870.
Bedrukt omslag, 55 pag. C2572l Wilco van Andringa de Kempenaer, wonende te Lemmer, was administrateur van De Lemstersluis. Hij was bij vonnis van de rechtbank te Sneek d.d. 22-6-1868 uit deze functie ontslagen, maar bleef doorwerken omdat hij dit ontslag onterecht achtte. Redenen o.a.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55168
€  55.20 [Appr.: US$ 58.86 | £UK 47.25 | JP¥ 9021]

 
---
V.P.A. Bloedigen Haegh of 't Godsalig af-sterven van Jacob de Graef de jonge op den 29-6-1672 (...) en N.V.M. noyt-gehoorde wreede broedermoort van de heeren mrs. Cornelis en Jan de Wit (...) Treurspel. Hantwerpen, Kees Voorvechter, [1672].
4°, sierpapier omslag, 48 pag. Geillustreerd met 8 (van de 14) gravures buiten de collatie.C2806l Knuttel 10465 (noemt geen illustraties); Tiele 6357. Het toneelstuk bestaat uit 14 'vertooninghen' en is qua tekst compleet. Aanwezig de prenten behorende tot de 'vertooninghen' 1,4,5,6,7,12,13,14. Het stuk is in tegenovergestelde geest geschreven als het
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55316
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP¥ 23491]

 
---
Brief aan den zeer eerwaardigen heere Petrus Siby, Roomsch priester te Schagen. d.d. Amsterdam, 14-2-1741, z. pl., [1741].
4°, 8 pag., zonder omslag. C2508
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55102
€  69.00 [Appr.: US$ 73.58 | £UK 59.25 | JP¥ 11276]

 
---
Copie vande belijdenisse ende sententie capitael van Cornelis de Hoogh, waer inne ghespeurt werden de aenslaghen ende middelen welcke den Koninc van Spangien tot verscheyden tijden ghebruijckt heeft omme door verraderije, seditie ende oproer dese landen te brengen onder syn absoluyt ghewelt. Z. pl., 1608.
4°, sierpapier omslag, (8) pag. C2902l Knuttel 1488; J. Smit, De aanslag van Corn. de Hooghe, Bijdr. Vaderl. Gesch. 1936. De graveur Cornelis de Hooghe (1540/41 - 1583) die zich als bastaard van Karel V uitgaf, beraamde in 1583 een aanslag op Willem van Oranje. Hij werd als landverrader onthoo
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55411
€  115.00 [Appr.: US$ 122.63 | £UK 98.5 | JP¥ 18793]

 
---
Copien van de sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen (...). Utrecht, Salomon de Roy, 1611.
4°, blanco omslag, (52) pag. C2176l Niet bij Knuttel; 1 ex. in STCN (UBA). Andere druk van het pamflet Knuttel 1835a, nu met op de laatste pagina het privilege van de Staten van Utrecht voor S. de Roy, d.d. 9 mei 1611.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54781
€  201.25 [Appr.: US$ 214.6 | £UK 172.25 | JP¥ 32888]

 
---
Copye van de sententie by (...) bailliu, burgemeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegheven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlinghen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.
4°, zonder omslag, 7 pag. C2152l De Bie/Loosjes V pag. 714-721 (Leeuwius); Knuttel 4074. Kopie uit hetzelfde jaar als de oorspronkelijke druk.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54785
€  201.25 [Appr.: US$ 214.6 | £UK 172.25 | JP¥ 32888]

 
---
Deductie tot meerder verdediging van 't aloude recht van pardon, zyn Hoogheit, den heere Prince van Oranien en Nassauw, erf-stadhouder en capitain generaal van Friesland, competerende, z. pl., [1738?].
Folio, 36+(19) pag. C3062l Met in de bijlagen voorbeelden van pardon verleningen in Friesland.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55634
€  55.20 [Appr.: US$ 58.86 | £UK 47.25 | JP¥ 9021]

 [Knoop, Jan Willem], Deductie voor de heeren van de Ridderschap  van Overyssel, nopens de zaak van (...) J.D. van der Capellen tot den Pol en de drostendiensten. Kampen, De Chalmot, 1733 [= 1783].
[Knoop, Jan Willem]
Deductie voor de heeren van de Ridderschap van Overyssel, nopens de zaak van (...) J.D. van der Capellen tot den Pol en de drostendiensten. Kampen, De Chalmot, 1733 [= 1783].
Origineel karton omslag, 486+(4)+8 pag. Watervlekkig, rug beschadigd.C2224l NNBW I pag. 578; Knuttel 20706. Joan Derk van der Capellen (1741-1784) probeerde in 1767 tevergeefs in de Zutphense ridderschap te worden opgenomen. In 1769 verzocht hij beschreven te worden in de Overijsselse, wat hem in 1772 gelukte na veel weerstand. I
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54880
€  224.25 [Appr.: US$ 239.12 | £UK 192 | JP¥ 36647]

 
---
Derde reeks stukken betreffende eene regterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador [...] en Simon Fongers [...] mede inhoudende de voorloopige informatiën en de verdere geregtelyke instructie tegen jhr. L.J. Quarles van Ufford en H.J. Gerlings. Amsterdam, F. Günst, juni 1855.
Ingenaaid, zonder omslag, 66 pag. C0742
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54042
€  43.70 [Appr.: US$ 46.6 | £UK 37.5 | JP¥ 7141]

 
---
Echt verhaal van de onlusten voorgevallen in de provintie Groningen sederd de verkiezing van (...) W.K.H. Frizo (...) tot vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar. Amsterdam, Verlouw, v. Belkom, Houttuyn, 1748.
Blanco omslag, (2)+182 pag. C2414
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55001
€  201.25 [Appr.: US$ 214.6 | £UK 172.25 | JP¥ 32888]

 
---
Extract uit het berigt in de Boekzaal der Geleerde Waereldt van Januari 1753, p. 97 etc., vervattende het gerechtelijk onderzoek wegens de uitgestrooide lasteringe ten nadele van Dominus Jacobus Tyken, waardig leeraar in de Gereformeerde gemeente te Amsteldam. Amsterdam, D. Onder de Linden, [1757].
4°, zonder omslag, 7 pag. C2148l De geruchten over ds. Tijken - het verwekt hebben van een kind bij een getrouwde vrouw - zijn ongegrond gebleken. Zeldzaam pamflet (slechts een ex. in STCN).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54757
€  86.25 [Appr.: US$ 91.97 | £UK 74 | JP¥ 14095]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Next page