Antiquariaat Goltzius: History of Books Law criminality
found: 12 books

 
---
Alzo aan myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) [d.d. 14-5-1754. Verbod op twee boekjes]. Amsterdam, S. Lamsveld, 1754.
Plano, 1 blad. Met stadswapen Amsterdam in houtsnede. C2516l Knuttel, Verboden boeken, 146 en 379; Wagenaar XXII 166; Jongenelen, Smaad tot erger, nr. 40. Verbod op twee geschriften die 'seditieus, lasterlyk en verderffelyk voor het gemeene welzijn' zijn, te weten: 1) Het gedrag der stadhouders gezinden verdedigt d
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55109
€  258.75 [Appr.: US$ 280.16 | £UK 221.25 | JP 42144]

 
---
Imprimerie & librairie. Extrait du registre aux arretes du prefet du departement de l'Escaut. Gent, A.B. Steven, 1811.
1 blad plano. C2936l Uitgevaardigd te Gent 23-3-1811 door de prefect baron d'Houdetot. Vergunning nodig voor het drukken van almanakken, schoolboekjes, populaire liedjes, anecdotiek, werkjes over eigentijdse gebeurtenissen, verhalen over criminele zaken, catalogi van boekenve
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55446
€  86.25 [Appr.: US$ 93.39 | £UK 73.75 | JP 14048]

 
---
'Korte memorie dienende tot nader adstructie van het verzoek bij requeste van wegens de Magistraat van 's Gravenhage' aan Gecomm. Raden Staten v. Holland, d.d. 1719.
Folio, 5 pag., papieren omslag. C3066l Verbod om in de toekomst in de Haagsche Courant Franse stukken te publiceren, zoals 'Copie d'une lettre du roy Catholique au roy trs Chrtien'. De 'Haegse Courant' schrijver A. Paauw en de deken van het boekverkopersgilde beloven zich hieraan te zullen h
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55638
€  34.50 [Appr.: US$ 37.35 | £UK 29.5 | JP 5619]

 
---
Placcaet vande Doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) teghens het maecken, inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroijen van allerhande argerlicke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1621.
4, zonder omslag, (8) pag. C2556l Uitgevaardigd 16-1-1621. Herhaling van het verbod van 7-7-1615.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55153
€  143.75 [Appr.: US$ 155.64 | £UK 123 | JP 23413]

 
[Hoevenaar, Adrianus]
Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht, gerequieerden, contra jhr. F.C.R. baron van Rheede van Athlone, hoof officier, requirant, A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden, M.J. van Buren (...) procureur van den requirant. Utrecht, v. Paddenburg, 1783.
Origineel blauw papieren omslag, (8)+178 pag. C2360l Theeuwen, Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (2002), pag. 240 e.v. Pleidooi in een proces tegen het patriotse tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn, van Pieter 't Hoen, uitgegeven door de Utrechtse drukker Van Paddenburg. Op 25 oktober 1782 h
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54960
€  172.50 [Appr.: US$ 186.77 | £UK 147.5 | JP 28096]

 
---
Publicatie [van het Provinciaal bestuur van Holland, d.d. 8-12-1796]. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1796.
Plano, 1 groot blad en 1 kolom. C2442l In 1795 had een in Holland (waarschijnlijk Leiden) wonende boekhandelaar om octrooi verzocht voor het uitgeven van een werk dat strijdig was met de rechten van de mens. Een commissie boog zich over dit verzoek, waarna nu nieuwe regels worden vastgesteld:
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55040
€  103.50 [Appr.: US$ 112.06 | £UK 88.5 | JP 16857]

 
---
De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [ betreffende het intrekken van het octrooi voor het boek Aenwysinge der heylsame politique gronden......], 's Gravenhage 28-5-1669, Van Wouw, 1669.
1 blad plano, met grote houtsnede van de Hollandse tuin. C3054l Knuttel, Verboden boeken 4. Het boek [door Pieter de la Court] 'Aenwysinge der heylsame politicque gronden ende maximen vande Republijcque van Hollandt ende West-Vrieslant' geeft veel commotie, o.a. bij predikanten en in naburige landen. Daarom trekken de
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55627
€  270.25 [Appr.: US$ 292.61 | £UK 231 | JP 44017]

 
Evertsen de Jonge, W.C.K.
Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt. Utrecht, 1853.
Origineel karton, 355 pag. (mist voorzijde omslag). C2404l Onder meer over nadruk, plagiaat, uitgaven zonder toestemming van de auteur etc.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54975
€  103.50 [Appr.: US$ 112.06 | £UK 88.5 | JP 16857]

 
Gaillard, J. e.a.
Request van deken, hoofdman en eenige gildebroeders van het boekverkopers gilde in 's Hage, gepresenteerd aan (...) schout en burgemeesteren van 's Gravenhage, omme redres van de bezwaaren voor hun, in de interdictien van hun ed. achtb. van den 30 Juny en 2 July 1783 residerende. z. pl., 1783.
Blanco omslag, 4+47 pag. c2120l Knuttel 20433 Ondertekend door J. Gaillard, P.F. Gosse, J. Mensert, J. v. Cleef, H.H. v. Drecht en C. Plaat. Op 30-9-1782 had het stadsbestuur een resolutie aangenomen met verbod voor boekverkopers tot het verkopen van 'pasquillen, eerrovende almakken, ge
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54744
€  172.50 [Appr.: US$ 186.77 | £UK 147.5 | JP 28096]

 
Hoogeveen, C. van e.a. / Luzac, E. en I.E.
Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. [Leiden], 1770.
Blauw papieren omslag, 133+(1) pag. C2440l Knuttel 18960. Er lag een plan voor bij de Staten van Holland om 'censores librorum' in te stellen om daardoor het drukken en verkopen van godslasterlijke boeken te verbieden. De drie Leidse boekhandelaren verklaren in een uitvoerige memorie waarom dit ee
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55042
€  103.50 [Appr.: US$ 112.06 | £UK 88.5 | JP 16857]

 
Knuttel, W.P.C.
Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's Gravenhage, 1914.
Ingenaaid, 12+140 pag. Rugje licht beschadigd. C2416l Standaardwerk.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55008
€  69.00 [Appr.: US$ 74.71 | £UK 59 | JP 11238]

 
Patriota, I.
Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden [betr. het boekje Provisionele openinghe ...]. Z. pl., 1-7-1618.
Plano, 1 blad. C3112l Knuttel, Verboden boeken, nr. 288. Het boekje 'Provisionele openinghe van verscheyden saecken, ghestelt in de Remonstrantie van den heer advocaet van Hollandt'. Z. pl., 1618, bevatte een vinnige bestrijding van de Remonstrantie van Oldenbarnevelt uit 1618
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55684
€  172.50 [Appr.: US$ 186.77 | £UK 147.5 | JP 28096]

| Pages: 1 |