WRIGHT, MAGNUS VON Tetrastes Bonasia. Hjärpe, tupp.
BURMANNUS, FRANCISCUS De Koningen Israels met haar vervolg, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de Boeken der Koningen, Kronyken, Ezra, Nehemia, Esther: Mitsgaders Vervolg ende Betragtinge van de Historie der Kerke, na het einde van de Historische Boeken des Ouden Testaments, tot op den uitgank des Ouden, ende den ingank des Nieuwen Testaments.
DEUX-AES BIJBEL/MARLORAT, AUGUSTIN Biblia: Dat is, De Gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouwelick verduydtschet: Met verklaringhe duysterer Woorden, Redenen ende Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in ander loflicke Ouersettinghen geuonden, ende hier aen de kant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het allerghewiste, met Scheydtteeckenen ende Versen ghetale (daer een yeghelick Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent.
N.N. Schat van Godvruchtige Gebeden. Versierd met Oefeningen en Litaniën.
N.N. Euangelisch Magazijn, of Gemengde Bijdragen, ter Bevordering van Kennis en Beöeffening der Godlijke Waarheden. Uitgegeeven door het Genootschap, Onder de Zinspreuk: Idem Omnes Simul Ardor Agit.
HARTSOECKER, CHRISTIAAN|LIMBORCH, PHILIPPUS VAN Praestantium ac Eruditorum Vivorvm Epistolae Ecclesiasticae et Theologicae varii argumenti, Inter quas eminent eae, quae à Iac. Arminio, Conr. Vorstio, Sim. Episcopio, Hvg. Grotio, Casp. Barlaeo, conscriptae sunt.
GRIFFIOEN, D. Christelijke Zending En Wereldgodsdiensten. De godsdiensttheologie van Gustav Warneck, Hendrik Kraemer en J.E. Lesslie Newbigin in context. Mission 44
N.N. Horae Divrnae Breviarii Romani, Ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restituti, Pii V. Pont. Max. iussu editi, Clementis VIII, et Vrbani VIII Auctoritate recognita.
MOMMA, WILHELMUS De Kennis der Waarheid naar de God-zaligheid. In voordeftige Predikatien over uitgelezene Plaatzen des O. en N. Testaments, Als mede Eenige Geschil-verhandelingen, en Redeningen zoo in den Ham, als tot Middelburg gedaan.
JANSSONIUS, HILLEBRANDUS De Ware Aart van de Sacramenten Zo in het gemeen, als van het N.T. in het byzonder. En Wie dezelve moeten, mogen en regt tot Zegen konnen gebruiken, en wie van dezelve moeten geweert worden, Aangewezen, en tot practyk van godzaligheid aangedrongen in eene verklaring en toepassing van den XXV. Zondag en de LXXXI. en LXXXII. Vragen van den Heidelbergschen Catechismus, en de Formulieren van Doop en Avondmaal. Waar by gevoegt is eene Leerrede over Hand. II. vers 39. I. Deel 2. Stuk. WAARBIJ: II. en laatste Deel. Tweede Druk.
ARNDT, JOHANN Paradysz-Gärtlein, Voller Christlicher Tugende(n).
IPEREN, JOSUA VAN Kerkelyke Historie van het Psalm-Gezang der Christenen, van de dagen der Apostelen af, tot op onzen Tegenwoordygen Tyd toe. En inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche Psalmberyminge, uit echte Gedenkstukken saamgebragt. Met Kunstplaaten.
SPANGENBERG, JOHANN Postilla, Das ist: Auslegung der Episteln und Evangelien, Auf alle Sontage und vornehmsten Feste durch das gantze Jahr, für die einfältigen Christen in Frag-Stücke verfasset.
BIJBEL Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe Bygevoegdhde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene Ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
KASTELEIN, A. Predikanten die kwamen en gingen II. Kerkprovincie Utrecht
MAYER, JOHN A Commentary Upon all the Prophets both Great and Small. Wherin the Divers Translations and Expositions both Literal and Mystical of all the most famous Commentators both Ancient and Moders are propounded, examined and censured, for the singular benefit of all that be studious of the Holy Scriptures.
SIECKELINK, S. Het beste van de jeugd. Een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en
MOMMERS, JOHANNES MAURITIUS Eubulus, of Goede Raadt, om de verschillende broederen, de zo genaamde Voetianen en Coccejanen, Met malkanderen te bevredigen, en de noch durende geschillen tusschen dezelve, op eene bequame wyze, uit de Scholen en Kerke van Christus wech te nemen. Aan alle oprechte Liefhebbers van Waarheit en Vrede, ter onderzoekinge en beproevinge, voorgestelt.
STAM. C. De opstanding van de doden in de theologie van K. Barth, R. Bultmann en W. Pannenberg
SUPERVILLE, DANIEL DE De Waare Dischgenoot aan de Tafel des Heeren, of Verhandeling van 't H. Nachtmaal, en der middelen om het wel te gebruiken. Uit het Fransch naar den tweeden Druk vertaalt door François Halma. Tweede Druk.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja