N.N. Neues Hamburgisches Gesangbuch zum öffentlichen Gottesdienste und zur Häuslichen Andacht ausgefertiget von dem Hamburgischen Ministerio. Mit Eines Hochedlen und Hochweisen Raths Special-Privilegio. Vierte Auflage. WITH: Sammlung von Gebeten und Andachtu?bungen zu dem Neuen Hamburgischen Gesangbuche. WITH: Collecten, die in den Hamburgischen Kirchen an den Sonn- und Festtagen gesungen werden. WITH: Episteln und Evangelia auf alle Sonntage und vornehmsten Feste durch das ganze Jahr.
LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) De Godvreezende Zeeman of De Nieuwe Christelijke Zeevaart, Bestuurd door een Schriftmatige Verhandeling van ses en twintig Uytgelesene Schriftuurplaatsen. Kortelyk uytgebreyd, ernstelyk tot ongeveynsde Godvrucht aangedrongen, met Gebeden op elke Verhandeling slaande, achtervolgd. Waar by gevoegd zyn Verscheydene andere Gebeden en Stichtelyke Gesangen. Te samen gesteld tot algemeene stichting, en bysonder van Zeevarende Lieden, en alle die by de Zee wonen ofte belang hebben. De Voorrede, den inhoud des Werks kortelyk vertoonende en aanprysende, is opgesteld van Hieronymus Simons van Alphen. Den vyfden Druk.
PHOTO ALBUM A collection of 19th century photographs depicting scenes in Scotland.
WRIGHT, MAGNUS VON Acrocephalus Schoenobaenus. Säfsangare.
TUKKER, C.A. Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof. Deel 1
TUINMAN, CAROLUS Een Nieuw Bundeltje uitgekipte geestelijke Gezangen, ten dienste van alle bond- en gunstgenooten van Jehovah den Drie-Eenigen en Algenoegzamen God. Opgesteld door verscheidene godvrugtige Zangers en Zangeressen. Als: Carolus Tuinman, J. Koelman, Robertus Immens, M. van der Delien, W. D'orville, F. van Boekhoven, A. van Viers, P. van Sorgen, J. Sappius, H. Witzius, G. Galdenus, Maurits Magwits, N. Barentzonius, enz.
PUZZLE MAP Mappemonde.
N.T.|PSALMEN Het Nieuwe Testament, of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds Onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet op last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht.
SCHMIDT, JOHAN JACOB Bybelsche Geögraphicus of Volkomene Beschryving van alle in de Heilige Schrift benoemde Landen en Steden, of tot de geögraphie behoorende Plaatsen en Zaaken. Met Mathematische, Phylologische, Physische, Zedenhundige, Politieke, Historische en geheimzinnige Theölogische Aanmerkingen doorgaans voorzien. Als mede met de nieuwste Geögraphie vergeleeken, en met XV naauwkeurige en zuiver gesneeden Landkaarten opgehelderd. Tweede Stuk. Als een Aanhangsel is daarby gevoegd, getuigenis voor de Goddelyke Waarheid, tegen eenige duistere twyffelingen, die tegen het gantsche Werk onzer Verlossinge uit het verdorven vernuft eener onvoorzigtige beschouwing van het groote Waereld-gebouw, in onverlichte Harten opryzen konnen. Door den Heer Georg Sarganeck.
PALS, A. Gemeenteopbouw groepsgewijs. Over het werken met groepen in de kerk
CAVE, WILLIAM De Godsdienst der Oude Christenen, in de eerste eeuwen des Euangeliums. In Drie Deelen. Na de laatste Engelsche druk vertaalt door Salomon Bor. Met een Voor-reden van de Heer Hermannus Wits, tot opening van 't Werk, verrijkt. De Tweede Druk naaukeurig oversien en met Kopere Platen vermeerdert.
N.N. Leven vanuit het geloof. Leidraad voor het toegepaste christen-zijn
N.N. Gereformeerde Schatkamer der Gebeden, Voorbiddingen, en Dankzeggingen. Of een zeer geschikte verzaameling der voortreffelykste gebeden, uitneemendste voorbiddingen, en allerheerlykste dankzeggingen, die noodzaakelyk zyn voor allerlei persoonen, op allerlei tyden, en tot allerlei zaaken. Vergaderd Uit de voornaamste Autheuren, door een Liefhebber der Gebeden, tot nut en opwekkinge der Gereformeerde Huizen en Persoonen. Naar de hedendaagsche Spelling Op nieuws verbeeterd, en in een vloeibaarer styl gebragt. Met Kopere Plaaten Versierd.
BIJBEL (Dames) Zakbijbel, (7,5 x 11,5 cm). Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Met de berijmde Psalmen
STORM VAN LEEUWEN, JAN Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century [3 Vols. in 4 Parts]
WRIGHT, WILHELM VON Uria Grylle. Tobisgrissla.
(JOANNES VAN HEYST)|I.V.H. Ontdeckinghe Vanden Raed Achitophels. Uyt-ghegheven Onder den onsaligen, ende vermomden Tijtel, van Rijpen Raed, ende salighe Resolutie, etc. Doorden Vaderland Recht-lief-hebbenden Patriott I.v.H. (=Joannes van Heyst?).
(MAIL & EXPRESS) A Pictorial Description of Broadway.
BEUGEL, GERRIT TEUNIS Historisch Verhaal der Bekeering tot God, benevens de verdere voortleiding op den weg van geloof en godzaligheid, door licht en donker, zoet en bitter. Doorvlochten met onderscheidene belangrijke en godvruchtige aanmerkingen, over den toestand van vaderland en kerk, en voorafgegaan door Eene Overdenking over 1 Joh. 2: 28. Als laatste aanspraak en afscheid aan zijne vrienden op zijn gewoon wekelijksch gezelschap. Alles door hem zelven beschreven, en ten nutte van 's Heeren volk door den druk gemeen gemaakt.
CALVIJN, JOHANNES Kleine profeten, Deel 3: Jona, Micha en Nahum
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja