COMRIE, ALEXANDER Stellige en Praktikale Verklaring van den Heidelbergschen Katechismus, volgens de Leer en Gronden der Hervorming. Waarin de waarheden van onze godsdienst op eene klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost, en de sterken tot hunnen pligt, volgens eene evangelische leiding, opgwekt worden. De zeven eerste Zondagen. Nieuwe Uitgave. Van onduitsche woorden gezuiverd, met een register der schriftuurplaatsen en een bladwijzer der zaken vermeerderd, en met een voorberigt ter opwekking, om in dezen tijd van afwijking bij de oude beproefde waarheden onzer hervorming te blijven, vergezeld, door Theodorus Avinck.
TAYLOR, THOMAS The Parable of the Sovver and of the Seed. Declaring in Fovre several grounds, among other things: 1. How farre an Hypocrite may goe in the way towards Heaven, and wherein the sound Christian goeth beyond him. And 2. In the last and best ground, largely discourseth of a good heart, describing it by very many signes of it, digested into a familiar method, which of it selve is an entire Treatise. And also, 3. From the constant fruit of the good ground, justifieth the doctrine of the perseverance of Saints, oppugneth the fifth Article of the late Arminians, and shortly and plainly answereth their most colourable Arguments and evasions. The third Edition. WITH: A Mappe of Rome, lively Exhibiting her Merciles Meeknes and cruell mercies to the Church of God. Preached in severall Sermons, on occasion of the Gunpowder-Treason.
EMDRE, SAMUEL VAN De Geographie der Heilige Schrift voor ieder een gemakkelijk gemaakt, door een beknopte en zaakrijke verklaaring der XII landkaarten, die eer ontworpen zijn door Willem Albert Bachiene. Doch nu met veele ophelderende aanmerkingen en verbeteringen verrijkt, met eene voorgaande Inleiding tot gebruik der Landkaarten.
TERRESTRIAL GLOBE Miniature Terrestrial Globe.
BIJBEL Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja