LOVE, CHRISTOPHER|MANTON, THOMAS Den Yverigen Christen, Den Hemel door Heyligh gewelt: innemende Voorgestelt in verscheyden Predicatien, Om de menschen aen te wijsen Hoe Sy met Yver moeten aenhooren. Sy met Importuniteyt moeten bidden. Vyt het Engels vertaelt, door H.V.S. (=Hendrik Versteegh) Den tweeden Druck. WAARBIJ: Het Mergh Van de VVerkige Godt-Geleerdtheidt. Ofte eenige byzondere Grondt-stukken van de waare Praktijke der Godtzaligheidt. Voor-gestelt op een zeer klare wijze in Vragen en Antwoorden ten besten van de onwetende. Hier is bygevoeght een Lijk-Predikatie over de Doodt van Christophorus Love, ingestelt over I Cor. 15. v. 57. door Thomas Manton. Vit het Engels vertaalt door I.C.P.D. (=Jacobus Koelman). WAARBIJ: 's Hemels-Heerlykheit Ende Hels-Schriklykheit, Voor-gestelt in zeventien Predikatien, Uit het Engels vertaalt door M.J.K. (=Jacobus Koelman).
N.N.|WTENBOGAERT, JOHANNES Schriftelicke Conferentie, gehovden in s' Gravenhaghe inden Iare 1611. tusschen sommighe Kercken-dienaren: Aengaende de Godlicke Praedestinatie metten aencleven van dien. Ter Ordonnantie vande Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt Ghedruckt. WAARBIJ: Naerder-Bericht ende openinge vande procedvren by den kercken dienaren Remonstranten ghehouden inde teghenvvoordige Verschillen. Dienende tot nodighe Verantwoordinge op de Beschuldigingen vervat inde Remonstrantie tegens hun over ghegeven, Gedruckt int 13. ende eenige volgende bladeren vande schriftelicke Conferentie: Midtsgaders Tot Nuttighe Onderrechtinge van allen Liefhebbers van Waerheydt ende Vrede. Aende Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt.
LOVE, CHRISTOPHORUS Theologia Practica, Dat is: Alle de Theologische Wercken, Van den Hoogh-Geleerden Mr. Christophorus Love. Vervattende een grondige verklaringhe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondighe Beantwoordinghe, van ontallijck veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen, alles op een zeer uytnemende wijse tot de prakrijke der Godtsaligheydt ghebracht, en dese Eeuwe toe-ghepast, en door verscheyde Overzetters, uyt de Engelsche inde NEderduytsche Tale ghebracht. Desen Tweeden Druck grootelijcks vermeerdert, met een Tractaat voor desen noyt gedruckt. Als mede met een bequam Register, zijnde nu alles Compleet.
BORSTIUS, JACOBUS Geestelicke Genees/konst, Inhoudende Raedt tegen de Doodt. En de Middelen tot een eeuwigh/durende Gesontheydt. Het eerste en tweede deel.
FRUYTIER, JACOBUS De Versche Wonderen van den Allerhoogsten verhaalt en aangedrongen tot overtuiging van den Godtverzaker, en tot vereeniging en Verwakkering der oprechte Liefhebberen van het Worstelende Sion. Waar in ook de laster van Scheurziekte, door D. v. Heide geworpen op D.D. Wilhelmus à Brakel en Jacobus Fruytier, word afgewent, en het oogmerk van dien Schryver ontdekt door J.D.W.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui