-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 4.
Diverse auteurs. Kruispunten. Verslagen van het congres gehouden te Utrecht op 30 en 31 oktober 1961 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Algemene Vereniging "Het Groene Kruis".
Naamwyzer. Aantoonende alle de Namen en Woonplaatsen van den Land- Drost en Assessoren, het Departementaal Geregts-Hof en verdere Collegien, in het Departement Zeeland; mitsgaders derzelver amptenaren en bedienden. Benevens die van burgemeester, wethouders, vroedschappen, schepenen en subalterne collegien, der stad Middelburg; mitsgaders de stedelyke amptenaren, enz. Voorts de directien over de kolonien van dit Koninkryk; benevens de directeuren der commercie- en assurantie-compagnien, met derzelver amptenaren en bedienden. En eindelyk de directie over het Eiland Walcheren. Dienende van Novemb. 1808 tot Novemb. 1809.
Kattendijke. Gemeente Kattendijke.
Brouwer, Jaap, Dirk Molenaar a.o.. Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo. Deel II: Westerkwartier. Deel III: Oldambt/Westerwolde. Deel IV: Stad Groningen/ Gorecht. Deel V: Fivelingo.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes