NICOLAAS BEETS Jose Een verhaal door Nicolaas Beets Tweede uitgave Te Amsterdam bij J. Immerzeel Jr. MDCCCXXXVIII
P.F.MATTHIAS CROONENBORCH Christelyk onder-wys Diende voor de Deught-Minnende Jongheydt om eenen Salighen Steat te verkiesen, met schoone leerlinghen hoe Ghehouwde, Weduwen, Gheestelycke,
A.L.G. FOUSFAINT Ximenes Alba Orsini. Drie Novellen uit Spanje Door A.L.G. Fousfaint. Eerste Deel. Amsterdam P.N.vaan Kampen 1844
THOMAS COX Magna Britannia or Topographical, Historical, Eccleslastical and Natural History of Kent With Pedigrees of all the noble families and gentry, both Ancient and Modern, Biographical Notices of eminent and learned Men to whom this County has given Birth also an Alphabetical Table of the Towns, Villages, and Hamlets, with the several Hundreds and Deaneries in which they stand, together with the value of the Churches in the King's Books, collected and composed according to the best relations extant. by the Rev. Thomas Cox. In the Savoy: Printed by Elis. Nutt; and Sold by M. Nutt, in Exeter-Exchange in the Strand, and J. Morphew near Stationers-Hall. MDCCXX
CAMPEGIUS VITRINGA Korte Stellingen in welke vervat worden de Grondstukken van de christelyke Leere. Ten dienste van de openbare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid van Campegius Vitringa, professor der H. Theol. en Kerkelyke historien tot Franeker. Uit het Latijn in het Duytsch overgebragt en by dese Tweede Druk niet alleen met de vorige byvoegselen van den Auteur verrijkt, maar ook uit de Vierde Latijnse Druk vermeerderd.Waar by nog komt een opstel van de voornaamste geschilstukken des geloofs, uit het selve Latijnse Werkje overgeset.
MR. SIMON VAN LEEUWEN, R.G. Costumen, Keuren, ende Ordonnantien van het Baljuschap ende Lande van Rijnland. Daar inne begrepen de algemene Costumen ende Regtsgebruyken, foo in de manier van Procederen, als andere gemeene Regtsfaken, binnen de steden ende ten platten Lande Van Holand gebruykelijk.
L. GUICCIARDINI / W.J. BLAEU Kaart van Zaltbommel Guicciardini.
CHARLES DICKENS Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit door Charles Dickens Vertaling van C. M. Mensing Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard Schiedam H. A. M. Roelants
C. SCHMID Lodewijk, De Jonge Kluizenaar een verhaal voor de jeugd. Door C.Schmid Schrijver van de Kerstavond. Vijfde Druk Met platen te Amsterdam bij Ten Brink & de Vries
CAPTAIN MARRYAT The Pirate, and the Three Cutters. By Captain Marryat, R.N. Illustrated with Twenty splendid Engravings. From Drawings by Clarkson Stanfield, ESQ. R.A. A. Fullarton and Co. 106, Newgate street, London, 67, Abbey street, Dublin, Stead's Place, Leith Walk, and 5, Nicholson Street, Edinburgh, MDCCCXLV.
AEGIDIUS FRANCKEN Stellige God-geleertheyd, dat is de waarheid van de Hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen door Aegidius Francken, bedienaar des H. Evangliums tot Maassluys. Eerste deel (van 3). Tweede druk.
THOMAS A KEMPIS Thomas van Kempens Naavolging van Christus. Naar de Fransche uitbreiding van den Heer Pierre Corneille. De tweede druk, op nieuws in rym vertaald en veel verbeterd. Twee boeken in 1 band. Errste boek uit 1716, tweede boek uit 1730 te Rotterdam uitgegeven door Br. Jan Daniel Beman.
JAKOBUS BENIGNUS BOSSUET Historie der veranderingen van de protestantsche kerken; door den Heer Jakobus Benignus Bossuet. 3 delen 1738
JOHAN LINDESTOLPE Liber de Venenis, in ordinem redactus, corollariis Animadversionibus et Indice Illustratus, auctore Christiano Gottfr. Stentzel. Artis salutaris ac philosophiae doctore, chirurgiae et pathologiae in academia vitembergensi professore publico ordinario p.t. facultatis medecae decano. Francofurti et Lipsiae. Impensis Gottl. Heinrici Schwartzii. MDCCXXXIX
JOHANNES D'OUTREIN Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is; vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt, door Johannes D'Outrein. In leven Phil. Doct. en Predikant te Amsterdam. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in desen tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoog duitsche door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe, Doct.en Professor in de H. Godgeleertheid te Utrecht. Te Amsterdam, by Jan Boom. 1724.
THOMAS MAWE Every Man his own gardener the complete gardener being a gardener's calendar and general directory much more complete than any one hitherto published containing not only an account of what work is necessary to be done in the kitchen and Fruit Garden,pleasure ground, flower garden, shrubbery, nursery green house, and Hot-house. For every month in the Year .... By Thomas Mawe Gardener to his grace the duke of leeds and John Abercromble sixty years a practical gardener Enlarged and improved by R. Forsyth London Printed for the booksellers 1829
JACOB CATS I: I. Invallende gedachten, op voorvallende gelegentheden. II: Konincklijcke Harderin, Aspasia, bly-eyndigh-spel. III: Afbeeldinge van 't huwelyck, en 't geene daer ontrent is, onder gedaente van een Fuyck. IV: Doot-kiste voor de levendige of Sinne-beelden uyt Godes Woordt. en; 't Samenspraeck tusschen ziel en lichaem. V: Tachtig-jarigh leven, huys-houdinge en bedenckingen op Sorgh-vliet.
JACOB KUIJPER Kaart Heusden Vesting en omstreken.
HIERONYMUS LOBO Gedenk-waardige Aanteekeningen, Gehouden door den Eerwaarden Vader Hieronymus Lobo Op Sijn Voyagie Gedaan in het Jaar, 1636. Aangaande het Rijk der Abyssinen; de Oorsprongen en Overvloeyingen des Nijls; de Oorsprong van den Tijtel van Priester Jan, Koning der Abyssinen; Oorzaak des naams van de Roode-zee; Beschrijving van den Eenhorn, de Phaenix, de Pelikaan en de Paradijs-vogel. Waar by gevoegt zijn, de Aanmerkingen op dese Aantekeningen, door den heer Thevenot, Bibliothecaris van den koning van Vrankrijk; strekkende tot beter verstand van vader Lobo. Nu alder-eerst uyt het frans vertaalt. Met Noodig Register en Konst-printen verrijkt. Te Leyden By Pieter van der Aa, Boekverkooper, 1707. Met privilegie
JOHN SPEED THe Historie of Great Britaine Under the conquests of the romans, saxons, danes and normans. Their Originals, Manners, Habits, Warres, Coines, And Seales: with the Successions, Liues, Acts, and Issues of the English Monarchs from Iulius Caesar, untothe Raigne of King James of Famous Memorie The Third Edition Reuised, enlarged, and newly corrected, with sundry descents of the Saxons Kings, their Marriages and Armes by Ion Speed
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes