FREDERIC HENRI, PRINCE D'ORANGE. Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange. Qui contiennent ses Expédtions Militaires depuis 1621 jusqua l'Année 1646.
Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van Frankryk (2 vols.). Part 1 : 'Eene Beschryving van de Gelegenheid des Ryks; van deszelfs Kusten, Havens, Rivieren en Gebergten. Een kort Begrip der Historie van Frankryk, van de oudste tyden af, tot heden. Eene beschryving van den Godsdienst, de Vryheden van de Kerk, de Geestelyken en 't gene daar toe behoort: van den Koning en 't gene zo to zyne Persoon als Familie en Hofhouding betrekkelyk is; enz.' Part 2: 'De Algemeene Landsbeschryving van dit Koningryk, en in 't byzonder die der Noordelykste Provincien; als l'Isle de France, Normandie, Pikardie, de Fransche Nederlanden, Champagne, Lotharingen en Bar, benevens de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun, de Elsaz, Bretagne, het Orleanois, Bourgogne en Franche Comte. Waar in naauwkeurig wordt beschreeven de Gelegenheid van deeze Landschappen, derzelver Lotgevallen, Verdeeling, voornaame Steden, Vlekken, Kasteelen en Koninglyke Lusthuizen, de Vrugten des Lands, Natuurlyke Zeldzaamheden, Koophandel en Manufaktuuren, Kerkelyke en Burgerlyke Regeering, 't Bestuur van 't Krygsweezen en al wat aanmerkelyk is'.
YERSEKE. Gemeente IJerseke.
MIDDELBURG. Gezigt van de Dampoort in de Stad Middelburg.
ARETINO, PIETRO. Les sonnets luxurieux de l'Arétin (2 vol. texte et gravures)
GOES. De Stad Goes.
RAMMEKENS. Rammekens.
ARNHEM. Arnheim. The Market-place. Der Marktplatze. Place du Marché.
(LAMIGUE, ISAAC). Het leven van Zyne Hoogheit Johan Willem Friso, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Nevens de Historie van den jongstleden oorlog. Met de Gondttekeningen der voornaamste Steden en Vestingen verrykt. Uit het Fransch vertaalt door W.V.R. (W. van Ranouw). Naaukeurig , naar 't Oorsprongkelyke, overzien, en met eenige Byvoegzelen vermeerdert door François Halma. Deel I en II.
VELDHUIZEN. Gemeente Veldhuizen.
ENKHUIZEN. Keeten-Poort te Enkhuizen. 1726. - Wester-of Koe-Poort te Enkhuizen. 1726.
SINT PHILIPSLAND. Gemeente Sint Philipsland.
AMSTERDAM.. Raam Poort.
HOLLAND. Hollandia.
HUSER, J., G.A. DE KOK EN C. VAN DER MAAS Tussen stroom en water; vijftig jaar PZEM.
VEERE.. Gemeente Veere.
MEES, G, A. ZN. Historische atlas van Noord-Nederland van de XVI eeuw tot op heden.
UTRECHT. 't Huys Walesteyn by Utrecht.
AMSTERDAM.. De Beurs.
GRAVENHAGE, 'S AND SCHEVENINGEN. Scheveningen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes