VICTOR HUGO Victor Hugo Les Chansons des rues et des bois Paris Librairie Paris
THEOPHILUS FOLENGO/ MERLINI COCCAII Opus Merlini Cocaii poetae Mantuani macaronicorum.
Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset.. (...) Tot Dordrecht Bij Pieter Loyemans, ende Marten de Bot.
PETRUS IMMENS De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heili, heilryk en heugelyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd door een schriftmatig en gemoedelyk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der Genade en een Godewaardig Gebtuik van dat heilige Bonzegel; nagelaaten van den Wel-Eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen Heere Petrus Immens, in zyn leven laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg.Uitgegeven met eene voorrede ter aanpryzing van de Gedachtenisse des Rechtvaerdigen, over Spreuk.X: 7.
Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen om bij de openbare godsdienst der Nederlandsche gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijke last van alle de synoden der voornoemde gemeenten.
FLAVIUS JOSEPHUS Hooghberoemde Joodsche historien ende boecken noch egesippus van de elledighe verstoringe der stadt Jerusalem Van nieus met schone figuren verciert ende met nootwendighe anteikeningen en sumarien verryckt.' t'Amsterdam by Hendrick Laurens zoon Boeckvercooper op 't Water int Schryfboeck A. 1611
GODFRIED BOMANS Erik of het klein Insectenboek
Biblia cum concordantiis veteris et novi testamentis.
WILLIAM BLAKE The Prophetic Writings of William Blake in Two Volumes 2 volumes in one binding
STEPHANUS HANEWINCKEL Reize door de Majorij van Hertogenbosch, in den jaare 1798. (In Brieven.) Met Plaaten. Te Amsteldam, Bij A. B. Saakes, 1799.
MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE l'Art de Connoistre les Hommes, OĆ¹ sont contenus les discours preliminaires qui servent d'Introduction Ć  cette Science. Par le Sieur de la Chambre, conseiller du Roy en ses Conseils, & son Medicin ordinaire. TroisiĆ©me Edition, reueĆ¼e & corrigĆ©e. A Paris, Chez Jacques d'Allin, ruĆ« Saint Jacques, au coin de la ruĆ« de la Parcheminerie, Ć  l'Image Saint Estienne. M. DC. LXVII. Avec Privilege de sa MajestĆ©.
CHRISYOPH. WILH. LUDEKE. Beschryvinge des Turkschen Ryks naar zyne tegenwoordige Staats- en Godsdienstgesteldheid. In de laatste helft der agttiende eeuwe, met kaarten en plaaten.
SPILMAN "De KERK te WOUDRICHEM"
Biblia Sacra Vulgatae editionis cum commentariis J.S. Menochii societatis jesu Alosti Excudebant spitaels et van ryckegem MDCCCXXV SUPERIORUM PERMISSU
K. LAPPE De geschiedenis van Albert Julius en zijne lotgenooten op het eiland Rotsenburg te Deventer, bij A.J. van den Sigtenhorst.
J. BLAEU Stadsplattegrond Heusden 1649.
JACOB KUIJPER Omstreken van HEUSDEN 1:100000
FRANSISCUS BLONDEL Francisci Blondel Celeb. Aquensis Medici. Thermarum Aquisgranensium et porcetanarum descriptio. Congruorum quoque ac salubrium usuum Balneationis et Potationis elucidatio. Accedunt Probe Thermarum Aquisgranensium. Trajecti ad Mosam, Apud Jacobum du Preys. MXDLXXXV.
C.F. GELLERT Het leven der zweedsche gravinne door C.F. Gellert uit het Hoogduitsch vertaald derde druk Met Plaaten
J. V. VONDELS J. v. Vondels Zungchin of ondergang der Sineese Heerschappye. Treurspel. Venit summa dies, & ineluctabile tempus. t'Amsterdan. Voor de weduwe van Abraham de Wees, op den Middeldam, in 't Nieuwe Testament, 1667.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes