J. HERVEY Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een bloemhof; benevens een UITWEIDING over de WERKEN der SCHEPPINGE in een verheven Styl geschreven door den eerw. Heere J. Hervey naar de Negende Uitgave, uit het Engelfch vertaelt. Derde druk. Te Amsterdam By k. van Tongerlo en F. Houttuyn 1757
Woordenboek der Grieksche taal
AEGIDIUS FRANCKEN Stellige God-geleertheyd, dat is de waarheid van de Hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen door Aegidius Francken, bedienaar des H. Evangliums tot Maassluys. Eerste deel (van 3). Tweede druk.
G. A. STEVENS A lecture on Heads by Geo. Alex. Stevens with additions by mr. pilon as delivered by mr. Charles Lee Lewes. to which is added an essay on satire with twenty-four heads by Nesbit from designs by Thurston.
JANTEN BRINK Oost-Indische dames en heren vier bijdragen tot de kennis van de zeden en gebruiken der europeesche maatschappij in Nederlands-Indie Derde druk Herzien door den schrijver. Te Leiden bij A.W. Sijthoff/Het verloren kind 2e druk
La regne de la Mode Nouvel Almanach des Modes Redigé par le Caprice a Paris chez Louis Janet, Libraire succeseur de son Pere, Rue St. Jacques, No. 59
SERVAAS VAN DE GRAAFF Staat- en aardrijkskundige schets van het koninkrijk Spanje en der Spaansche kolonien
JOHAN LINDESTOLPE Liber de Venenis, in ordinem redactus, corollariis Animadversionibus et Indice Illustratus, auctore Christiano Gottfr. Stentzel. Artis salutaris ac philosophiae doctore, chirurgiae et pathologiae in academia vitembergensi professore publico ordinario p.t. facultatis medecae decano. Francofurti et Lipsiae. Impensis Gottl. Heinrici Schwartzii. MDCCXXXIX
GUICCARDINI 17e eeuwse plattegrond van Heusden.
A.L.G. TOUSSAINT Het huis Lauernesse
Oeuvres Diverses du R.P. R. Rapin concernant les belles lettres. Deel 1
GRATIAN, GIOVANNI PAOLO LANCELLOTTI Corpus Iuris Canonici emendatum et notis illustratum. Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editium: Indicibus variis et novis, et appendice Pauli Lancellotti Perusini adauctum cuius partes indicat aversa pagina...
JACOB VAN OUDENHOVEN Geschiedenis en Beschryving der stad Heusden behelzende Haare opkoomst, aanwasch, sterkte Waereld en kerklyke gebouwen, Handvesten, keuren, privilegien, plakkaaten en tollysten, nevens derzelver regeering, gouverneurs, geleerde mannen, lotgevallen.
AREND FOKKE SIMONSZ De moderne Helicon een droom tweede druk. waarbij gevoegd is: Apollo Sergeant van de Gewapende burgermagt. voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de maatschappij der verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis, door A. Fokke, Simonsz Medelid derzelvermaatschappije, enz. met caricatuur plaatsen. Te haarlem bij Francois Bohn MDCCCII
P. CUNAEUS De Republiek der Hebreen of gemenebest derJoden doorP. Cunaeus
GODFRIED ARNOLD Waare afbeelding Der eerste christenen. Vólgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Gódsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwelyk en onzydiglyk voorgesteld, door Godfried Arnold, Laatst Professor der Historiën te Giessen. Uyt het Hoogduytsch vertaald door W. Séwel. Met kopere Plaaten vercierd. t'Amsterdam, By Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen, Boekverkoopers. MDCC.
J. BELLAMY Gezangen mijner Jeugd Te Amsterdam bij Pieter den Hengst MDCCLXXXII
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes