N/A, Tarif, gearresteert tusschen de commissarissen van Sijne Alder-Christelijckste Majesteyt, en den commissaris van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, in gevolge van het XII. articul van 't tractaet van commercie, geslooten tot Rijswijck den 20. September 1697. Behelsende de rechten die betaelt sullen werden soo op het inkomen van Sijne Majesteyts Rijcken, van de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch, de visscheryen en de fabrique vande onderdanen der Staten Generael; als op het inkomen inde Vereenigde Nederlanden, op de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch en de fabricque van Vranckrijck.
SMIDS, LUD., Emblemata heroica, of de medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland, met konstplaaten vercierd.
NOSOKOMOS. Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 6e jaargang (Jan. - Dec. 1906). Hoofdred. M. Berkelbach van der Sprenkel.
MAILLET, [BENOIT] DE & MASCRIER, [JEAN BAPTISTE], Description de l'Egypte. Contenant plusieurs remarques curieuses sur la geographie ancienne et moderne de ce pais, sur ses monuments anciens, sur les moeurs, les coutumes, et la religion des habitans, sur le gouvernement et le commerce, sur les animaux, les arbres, les plantes, &c. Composée sur les mémoires de M. de Maillet, ancien consul de France au Caire, par M. l'Abbé Le Mascrier.
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, [J.H.], Paul et Virginie.
SCHOTEL, G.D.J., Floris I en II van Pallant, Graven van Culemborg.
KAMER VAN KOOPHANDEL, Eene zeehaven voor Batavia. Verzameling van officieele bescheiden uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome neuvième : Suite du livre II: Voyages de Carré & de L'Estra aux Indes Orientales. (Paris quarto ed.).
KNAG, Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. No. 8. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
HELLWALD, F. VON (BAYE, CHARLES, TRANSL.), Premiers voyages au pays des glaces. (&) Voyages au Pole Nord. Didiés au célèbre explorateur M.A.E. Nordenskiold. (Title on binding: F. von Hellwald, Au Pôle du Nord. Voyages au pays des glaces. Edition française par Charles Baye).
SCHEER DE LIONASTRE, JEAN-FREDERIC, Theorie balistique.
GUPTE, R.S., The art and architecture of Aihole: A study of early Chalukyan art through temple architecture and sculpture.
STAATEN GENERAAL, Publicatie ... Alsoo wy in ervaaringe gekomen zyn, dat het 10, 11 en 14 articulen van ons placaat, en ordonnantie op het middel van het klein zegel, den 2. November 1695 geëmaneert, concerneerende het zegel te enployeeren tot het uitgeven van commissien, en andere actens ... Aldus gedaan en gearresteerd ter vergaderinge van de ... Staaten Generaal ... den 11 Frebruary 1757. Was geparapheert J. v. Borssele ... geteekent H. Fagel.
GÖLNITZ, ABRAHAM, Princeps ex C. Tacito curatâ operâ deformatus.
NICOLE, PIERRE (ANOMYMOUSLY PUBL.), Les prétendus reformez convaincus de Schisme, pour servir de réponse tant à un écrit intitulé, considérations sur les lettres circulaires de l'assemblée du clergé de France de l'année 1682. Suivant la copie imprimée à Paris.
STAATEN GENERAAL, Publicatie ... Alsoo by de aanhoudende schaarsheid van het rundvee, en de noodzaakelykheid om daar aan te remedieeren, den aanvoer van rundvee van buiten so veel mogelyk behoord te worden aangemoedigt. Gegeeven in den Hage onder het cachet van den Staat ... op den 4 December 1776. Was geparapheert Wassenaer, vt. ... geteekent H. Fagel.
FOPPENS, JEAN FRANCOIS, Historia episcopatus Antverpiensis, continens episcoporum seriem et capitulorum, abbatiarum, et monasteriorum fundationes, nec non diplomata varia ad rem hujus diocesis spectantia, exhibita pro schemate historiae ecclesiasticae omnium episcopatuum Belgii.
STATEN GENERAEL, Extract uyt het register der resolutien van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Martis den 11 Iuny 1686. (Together with:) Memorie van den Graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn Allerchristelijkste Majesteit gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal ... op den 10 Juny, 1686.
DEKKER, P., De laatste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbevangst, 1761-1775.
OSBORN, MAX & KREMER, PHILIPP, Bahnhofsbauten der Berliner Strassenbahn. I: Die Strassenbahnstadt in der Müllerstrasse; II: Die Bahnhöfe der Berliner Strassenbahn im Wechsel der Zeiten. (Cover title: Bahnhofsbauten der Berliner Strassenbahn-Betriebs G.M.B.H.).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes