CATALOGUE. Foreign legations in Edo. Materials compiled for the 150th anniversary of the opening of Japan.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1861. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
TROGNEUX, G., Notice historique sur les divers modes de transport par mer.
STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, Extract uit het register der resolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en West-Vriesland, genomen op den 9 April 1753: Gedeclareert, dat de brouwers sullen kunnen volstaan met ieder drie maanden hunne brouwtens in geschrifte op te geeven, en verder de gaarders gelast als in den text.
LEIDEN. Vijfde vernieuwing der keuren, op de eerste en oudste Vlaamsche draperij-nering, van baaijen, rollen, Spaansche- en andere wolle dekens, vriezen, duffels en kalmukken, der stad Leyden. Gearresteerd op den 17. December 1816. (Aldus gedaan en gearresteerd op den 17en December 1816. Heldewier, vt. In kennisse van mij, P.A. du Pui).
HELLWALD, F. VON (BAYE, CHARLES, TRANSL.), Premiers voyages au pays des glaces. (&) Voyages au Pole Nord. Didiés au célèbre explorateur M.A.E. Nordenskiold. (Title on binding: F. von Hellwald, Au Pôle du Nord. Voyages au pays des glaces. Edition française par Charles Baye).
KROGT, P.C.J. VAN DER, Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
CULPEPER, THO. & CORVER, J. (ET AL), Tractatus de rebus maritimis, inter serenissimum & potentissimum principem Carolum II ... & celsos & praepotentes dominos ordines generales, foederatarum Belgii provinciarum per omnes & singulas universi orbis regiones & partes terra, marique observandus. Londini conclusus primo die decembris 1674.
FOCKE, H.C. (ET AL, EDS.), West-Indië: Bijdragen tot de bevordering van de kennis der Nederlandsch West-Indische kolonien. Tweede deel.
CHIJS, J.A. VAN DER, Inventaris van 's Lands Archief te Batavia (1602-1816). Zamengesteld en uitgegeven op last van de Nederlandsch-Indische regering.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1837. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
VERENIGD VERZET 1940-1945, Mijn naam is Haas. Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden.
ALPHEN, D. VAN, Vaderlandsche Chronyk; of jaarboek van Holland, Zeeland en Friesland: Van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog Albrecht van Beijeren, den zes-en-twintigsten Graaf van Holland en Zeeland, voorgevallen in Wintermaand van den jare MCCCCIV.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Surat-surat perdjandjian antara keradjaan-keradjaan Bali Lombok dengan Pemerintah Hindiah Belanda 1841 s/d 1938.
ROSINI, JOHANNIS [ROSIN, JEAN], Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis doctissimis et locupletissimis Thomae Dempsteri. Cui accedunt Pauli Manutii libri II de legibus, et de senatu, cum Andreae Schotti electis: I. De priscis Rom. gentib. ac familiis. II. De tribubus Rom. XXXV rusticis atque urbanis. III. De ludis festisque Rom. ex kalendario vetere. Cum indice locupletissimo rerum ac verborum, & aeneis figuris accuratissimis urbis, &c.
VOLTAIRE (ANON. PUBL.), Epitres, satires, contes, odes, et pieces fugitives, du poete philosophe, dont plusieurs n'ont point encore paru. Enrichies de notes curieuses & intéressantes.
LABAT, P., Nieuwe reizen naar de Franse eilanden van America. Vierde deel. Behelzende de natuurlyke historie van die landen, derzelver oorspronk, zeden, godsdienst, regering der oude en tegenwoordige inwoonders; als ook die der zwarte slaaven: beneffens de oorlogen en voornaamste gevallen, die in het lang verblyf van den auteur in dat land zyn voorgevallen. Als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere nuttigheden. tot den koophandel dienende.
NOORLANDER, JOHANNES CORNELIS, Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helft der 18de eeuw.
ALPHEN, G. VAN, Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1542-1853 (niet voorkomende in de catalogi van Broekema, Knuttel, Petit, Van Someren en Van der Wulp).
SMALLEGANGE, M., Beschryvinge van den Zeelandschen adel.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes