ANON., Extraordinare fyne bril oft verrekyker om door te sien, hoedanigh den Koningh van Vrankrijck sijne desseynen heeft voortgeset, om in de Vereenigde Nederlanden te komen. Alsmede de motiven die dien Koningh hebben aengeprikkelt, om die landen den oorlogh aen te doen. Noyt soo naakt ontdeckt.
ANSLIJN, N., Afbeeldingen van Nederlandsche dieren. (complete in 2 vols.).
WITGEEST, SIMON, Het verbetert en vermeerdert natuurlyk toverboek, of 't nieuw speel-tooneel der konsten. Verhandelende omtrent zestien hondert natuurlyke toverkonsten, zoo uit de goochel-tas, als kaartspeelen, mathematische konsten (...).
TOPOGRAPHISCH BUREAU VAN HET DEPARTEMENT VAN OORLOG, Itineraire voor marscherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden + Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden.
FREDERIKS, J.A.M., Het lichaamsschema. (Een klinisch-theoretische studie).
LORRAIN AINE, (A.), Carte de la Hollande par provinces. Dressée d'après la carte de Mr. le Lieut. Gal. Bon. Kraijenhoff par Lorrain Ainé. Revue corrigée et augmentée par H. Reding. Bound with: C.V. MONIN & A.R. FREMIN, Atlas universel de géographie ancienne et moderne. Gravé sur acier par Bénard.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Surat-surat perdjandjian antara keradjaan-keradjaan Bali Lombok dengan Pemerintah Hindiah Belanda 1841 s/d 1938.
WEBER, MAX, Siboga-expeditie (1899-1900): Introduction et description de l'expedition. (Suivi de:) G.F. TYDEMAN, Liste des stations de la campagne scientifique du "Siboga".
BURMANNUS, CASPARUS [BURMAN, CASPAR], Hadrianus VI sive analecta historica de Hadriano sexto Tjajectino, Papa Romano.
DEAR, IAN, Camper & Nicholsons: Two centuries of yacht building.
BALJEU, J.L.N., Stoomketels, diploma A. Cursus voor machinisten.
GEDEPUTEERDEN VAN DE STATEN 'S LANTS VAN UTRECHT, Ordonantie op de paerde-merckten tot Utrecht. (Gedaen tot Utrecht, den 17. May 1655. Was geparapheert, H. van Outerff ... ende was onderteeckent, Ant. van Hilten).
TIRION, ISAAK & WAGENAAR, J., Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. XIde deel: Vervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere Generaliteits-kollegien, der Maatschappyen van Oosten en Westen, en der handwerken, visscheryen, zeevaart en koophandel enz.
PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 40: Description des isles du Japon.
SEABROOK, W.B., The magic island.
NISPEN, M. VAN, De beknopte landmeet-konst. Leerende In 't korte, alles wat in 't gemeen, in de practijcke des landt-metens voor-komen kan. (...). In desen lesten druk, in vele plaatsen vermeerdert, voornamelijk met saaken, dijkagien, en inbraaken van polders, en herdijken aangaande. Hier by gevoegt het Tractaaat [sic] van de landt-maten door J.P. Dou, ende C.Fr. Eversdijk, en ander.
KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD (REALLOYD), Private code No. 453, 1923.
ANON., De duysend en eene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaalt. (Band 3 (van 4), inhoudende 7e, 8e en 9e deel).
ROUFFAER, G.P., Was Malaka Emporium voor 1400 A.D. genaamd Malajoer? En waar lag Woerawari Ma Hasin, Langka, Batoesawar? Eerste & Tweede gedeelte.
STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, genomen in Haer Edele Groot Mog. vergaderinge op Vrydagh den 20 January 1690.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes