DELESSERT, EUGENE, Voyages dans les deux Océans Atlantique et Pacifique, 1844 à 1847: Brésil, Etats-Unis, Cap de Bonne-Espérance, Nouvelle-Hollande, Nouvelle-Zélande, Taiti, Philippines, Chine, Java, Indes Orientales, Egypte.
GROENEVELD, G. (VOORWOORD), N.V. Groeneveld, Van der Poll & Co's Electrotechnische Fabriek, opgericht 1 Sept. 1887, Amsterdam, Rotterdam, Wormerveer. Afdeeling Scheepsinstallaties.
STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLANDT, Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 27 January 1757. Reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie.
SCRIVERIUS, PETRUS, Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een byvoeghsel en toet-steen vermeerdert.
MILLER, HENRY, Tropic of cancer.
FORTIA [D'URBAN], MARQUIS DE (PUBL.), L'Art de vérifier les dates, depuis l'année 1770 jusqu'à nos jours, formant la continuation ou troisième partie de l'ouvrage publié, sous ce nom, par les religieux Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Tome quinzième: Guiane.
SIPMAN, M.A., Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman.
HAAFNER, JACOB, Jacob Haafners Fodreise igiennem Ceilon. Oversat af det Tyske ved J. Riise.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1878. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
GERLACHE, A. DE, Voyage de la Belgica. Quinze mois dans l'Antarctique par le commandant de Gerlache. Préface par Éliseée Reclus.
VANESSE, J., Description géographique et commerciale du royaume des Pays-Bas.
ANON., De Christen wysgeer, bezig in aandagtige overdenkingen, over de werken van God in het ryk der natuur, en Zyne Voorzienigheid op alle de dagen van het jaar. Eerste deel, bevattende de maanden January - Juny. Uit het Hoogduitsch vertaald.
CLERCQ, PIETER LE, Algemeene verhandeling van de heerschappy der zee, en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is. (...). Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeven in 1681 (...). Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van Engeland (...). Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van Engeland. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp. (...).
RADEMAKER, ABRAHAM, Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten: Vervat in 300 konstplaaten. Met eene korte beschryving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch.
WESTENDORP, NICOLAUS & REUVENS, C.J.C. (RED.), Antiquiteiten. Een oudheidkundig tijdschrift, tweede deel (bestaande uit 2 stukken).
BRAUN, CHRISTOPHORUS, Vitis mystica; viti verae, quae Christus est, et palmitibus ejus ... hoc est conciones floridae, sacrae scripturae oportunis authoritatibus .... In singulas totius anni Dominicas et occurrentia festa copioso elegantique ordine distributae.
WATSON, FREDERICK & NOZEMAN, C., De dierlyke wereld ter beschouwinge opengezet. In vier boeken. Uit het Engelsch van ... F. Watson, met merkelyke verbeteringen en aantekeningen uitgegeeven door Cornelius Nozeman.
JERAUTE, JULES, Vocabulaire français-anglais et anglais-français de termes et locutions juridiques: administratifs, commerciaux, financiers et sujets connexes. A French-English and English-French vocabulary of legal terms and phrases comprising administration, business, finance and allied subjects.
SCRIVERIUS, PETRUS, Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten vandien. Mitsgaders d'afbeeldinge, afcomst ende historie der (...) Graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc. Als oock: [DUYM, JOCOB], Een corte beschrivinghe der Nederlansche oorlogen, beginnende vanden aenvang der Nederlanse beroerten tot in den iare 1635 incluys met de afbeeldinge der gouverneurs en andere chrychs-helden.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1873. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes