found: 125 books on 9 pages. This is page 8
Previous page - Next page

 
Schuitema Meijer, A.T.
De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen; historisch-juridisch onderzoek.
Groningen : De Waal, 1950. Orig. cloth binding. 177 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #223429
€  15.00 [Appr.: US$ 15.91 | £UK 13 | JP• 2461]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis, Nederland rechtsgeschiedenis

 
Smidt, J.Th. de.
TOMeloos actief : vijf opstellen ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van J.Th. de Smidt, 19 december 2003.
[foto: Arthur Elias ; auteurs Arthur Elias ... et al.] Leiden : [s.n.], 2003. Paperback. 103 pp. Oplage van 200 ex., waarvan 20 genummerd. Dit ex. ongenummerd. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789090176789.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #150904
€  12.50 [Appr.: US$ 13.26 | £UK 10.75 | JP• 2050]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Spanoghe, E. & R. Feenstra (ed.).
Honderdvijftig jaar rechtsleven in België en Nederland : 1830-1980 : praeadviezen uitgebracht voor een colloquium georganiseerd door de juridische faculteiten van de Universiteiten van Gent en Leiden, Gent, 5-7 november 1980
Leiden : Universotaire Pers,1980. Paperback. xviii,534 pp. 24 cm. Index. (Leidse juridische reeks, deel 15). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060214824.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #72092
€  18.00 [Appr.: US$ 19.09 | £UK 15.5 | JP• 2953]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis

 
Spierings, Megchelina Henriette Maria.
Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400.
Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1984. Paperback. xxx,309 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275556
€  12.50 [Appr.: US$ 13.26 | £UK 10.75 | JP• 2050]
Keywords: HISTORY, medieval studies rechtsgeschiedenis, Nederland rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Telting, A. (ed.)
Het oud-Friesche stadrecht: eene schets.
Den Haag : Henri J. Stemberg, 1882. Modern cloth binding. 182 pp. Back repaired. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275886
€  18.00 [Appr.: US$ 19.09 | £UK 15.5 | JP• 2953]
Keywords: RECHT RECHT, history of law, Rechtsgeschichte Friesland rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Thorbecke, J.R.
De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 1-7 (1830-1872).
Uitgegeven door G.J. Hooykaas & F.J.P. Santegoets. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1975-2002. 7 Volumes. Orig. cloth binding. (Rijksgeschiedkundige PublicatiŽn, Kleine serie : 42, 47, 64, 72, 78, 92, 98). Nette set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Verzamelde briefwisselling van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) vanaf zijn gedwongen vertrek uit BelgiŽ na de Belgische Opstand en het vervolg op het Thorbecke Archief. In Nederland werd Thorbecke benoemd tot hoogleraar diplomatie en moderne geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hier zou hij onder andere college geven over de Grondwet, waaruit de publicatie Aanteekening op de Grondwet (1839) voortkwam, zijn eerste openbare bijdrage aan het debat omtrent de herziening der grondwet en waarvan binnen enkele maanden bijna 1.000 exemplaren verkocht werden. Een jaar later volgde de Proeve van herziening der grondwet volgens de Aanteekening. Op 15 juli 1836 trouwde hij met de negentien jaar jongere Adelheid Solger, dochter van de Duitse hoogleraar C.W.F. Solger. Voordat Thorbecke minister werd, bekleedde hij de volgende andere politieke functies: 1840: Lid van de zgn. Dubbele kamer; 1844-1845: Lid van de Tweede Kamer. Tijdens deze periode nam Thorbecke op 2 december 1844 met acht geestverwanten (de Negenmannen) het initiatief tot herziening van de Grondwet (invoering ministeriŽle verantwoordelijkheid en rechtstreekse verkiezingen Tweede Kamer volgens censuskiesrecht). De Tweede Kamer besloot op 31 mei 1845 met 34 tegen 21 stemmen het voorstel niet in behandeling te nemen; velen zeiden dat de voorstellen 'on-Nederlands' waren. Wel slaagde de groep erin veel publiciteit (petities, brochures) te krijgen in het land; 1845-1850: Lid van de gemeenteraad te Leiden. Zijn leerrijke ervaringen hier resulteerden in 1847 in de publicatie van Over plaatselijke begrooting. In die tijd vonden vergaderingen van het lokaal bestuur in het geheim plaats, zonder dat men verantwoording hoefde af te leggen. Bovendien werden de leden voor het leven benoemd. Het niveau liet dan ook te wensen over: Tot hoe lagen stand het in gesloten vergaderingen soms daalt, stelt niemand, dan die erin zat, zich voor. In 1848 als voorzitter van de Grondwetscommissie was Thorbecke grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie. Deze commissie was door koning Willem II ingesteld met als opdracht een nieuwe Grondwet te ontwerpen. De reden hiervoor was dat koning Willem II geschrokken was van de politieke woelingen in het buitenland. Met het aanstellen van deze commissie passeerde de koning de ministers van zijn kabinet. De nieuwe Grondwet bevatte bijna volledig het werk van Thorbecke. Door de invoering van de nieuwe grondwet kwamen er rechtstreekse verkiezingen en ministeriŽle verantwoordelijkheid, werden parlementaire rechten uitgebreid en werd de mogelijkheid van Kamerontbinding ingevoerd. Deze grondwet zou van Nederland, uiteindelijk, na een proces van gewenning dat jaren duurde, een moderne staat maken. De nieuwe grondwet werd geproclameerd op 3 november 1848. Thorbecke was drie maal minister van binnenlandse zaken (een ministerie met een zeer breed takenpakket: binnenlands bestuur, landbouw, handel en nijverheid, armenzorg, onderwijs, waterstaat en volksgezondheid vielen hieronder). Het eerste kabinet-Thorbecke duurde van 1 november 1849 tot en met 19 april 1853. (Wacht op onze daden; Organieke Wetten: kieswet, provinciale wet, gemeentewet). De totstandkoming van dit kabinet was moeizaam; Thorbecke had niet de vrije hand bij het kiezen van zijn mede-ministers; in feite kwam er niet ťťn echte Thorbeckiaan in zijn kabinet. En eenmaal begonnen kon het kabinet rekenen op voortdurende tegenwerking van Willem III: De koning had een diepgewortelde, principiŽle afkeer van Thorbecke en zijn kabinet, dat hij associeerde met staatsgevaarlijke, revolutionaire nieuwlichterij - Het lijdt geen enkele twijfel dat Willem III gedurende heel de periode van dit ministerie-Thorbecke heeft uitgezien naar een goede gelegenheid om zich van hem en zijn kabinet te ontdoen. J.C. Boogman, Rondom 1848, blz.94 en 97. Als eenheid trad het kabinet hoogstens op tijdens conflicten met de Koning; tegenover het parlement moest iedere minister zelfstandig zijn eigen beleid verdedigen. Het partijen-stelsel bestond nog niet, dus ook die bindende factor ontbrak. Er zijn dan ook nogal wat ministers afgetreden tijdens deze periode. Het kabinet genoot de steun van de katholieken, aan wie Thorbecke de formele gelijkstelling van rechten verleende. Uitgaande van een volledige scheiding van Kerk en Staat, mocht de regering de uitoefening van het katholieke geloof niet tegenhouden. Toen de Paus hierop aankondigde bisschopszetels te gaan installeren in Nederland, liep Protestant Nederland te hoop en bood op 15 april 1853 een manifest aan aan Willem III (Aprilbeweging). Aangezien deze naar Thorbeckes smaak te veel sympathie betuigde, in plaats van neutraal te blijven, boden Thorbecke en de andere ministers daarop hun ontslag aan. Het tweede kabinet-Thorbecke duurde van 31 januari 1862 tot en met 10 februari 1866. Dit kabinet stond in het teken van het verbeteren van de Nederlandse infrastructuur. In dit kader werden wetten aangenomen voor het graven van het Noordzeekanaal (geraamde kosten: 15 miljoen gulden) en de Rotterdamsche Waterweg. Ook werd een impuls gegeven aan de uitbreiding der spoorwegen: Thorbecke was voorstander van particulier initiatief, en op 3 juli 1863 werd een wet aangenomen betreffende de exploitatie van spoorwegen die werden aangelegd volgens de spoorwegwet van 1860. Verder werden de accijns op brandstoffen en tolheffingen opgeheven. Een en ander maakte dat dit kabinet de bijnaam Kabinet met de spade op de schouder heeft gekregen, in deze tijd dat de Nederlandse economie er gunstig voorstond. De oppositie die dit kabinet ondervond was soms hevig. Bij lange na niet algemeen was de overtuiging omtrent de uitvoerbaarheid dezer stoute, en in ieder geval uiterst kostbare, ondernemingen, zoo zelfs, dat het mag betwijfeld worden of eenig ander minister dan Thorbecke er ooit in geslaagd zou zijn de reeks van bezwaren en twijfelingen te wederleggen, die niet slechts door tegenstanders (...) maar ook door politieke vrienden (...) werden aangevoerd. (Wilco Julius van Welderen baron Rengers: Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland 1849-1891). In mei 1863 werd de Wet op het Middelbaar onderwijs aangenomen, waaruit de HBS is voortgekomen. Bekend uit deze periode is verder Thorbeckes uitspraak over de houding van de regering ten opzichte van de kunst: De Kunst is geen regeringszaak, in zooverre de Regering geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het gebied der kunst. Hij deed deze uitspraak nadat een Kamerlid te kennen had gegeven dat hij graag had gezien dat in de door Willem III uitgesproken Troonrede een verwijzing was gemaakt naar: de algemene tentoonstelling te Londen, waar ook de Nederlandse kunst waardiglijk werd vertegenwoordigd. Thorbecke legde uit dat hij er als persoon wel degelijk belang in stelde, maar dat het geen zaak van regering is. De regering was geen oordelaar van wetenschap en kunst. Het was ook tijdens dit kabinet dat Thorbecke per brief een doodsbedreiging ontving. Thorbecke was en bleef omstreden, maar toch ook populair, gezien het vaak zeer enthousiaste onthaal dat hem ten deel viel bij zijn ambtsreizen door het land. Het kabinet kwam ten val als gevolg van onenigheid met minister van koloniŽn Fransen van de Putte. Het derde kabinet-Thorbecke duurde van 4 januari 1871 tot en met 6 juni 1872, de dag waarop Thorbecke overleed. Dit kabinet kreeg de bijnaam Kabinet met het geweer op den schouder in verband met de poging tot verbetering van de nationale defensie i.v.m. de dreigende internationale toestand (o.a. het optreden van Bismarck, volgens Thorbecke een man zonder consciŽntie). Vanwege zijn overlijden na iets meer dan een jaar heeft dit kabinet niet zoveel kunnen uitrichten. Te memoreren valt de eerste toelating van vrouwen tot de H.B.S. en tot de Universiteit: Aletta Jacobs). Meer dan tijdens het tweede kabinet werd Thorbecke 'links ingehaald' door jongere liberalen als Van Houten, die vonden dat Thorbecke in sociale kwesties ouderwets optrad (dat wil zeggen nalatig). Toen Thorbecke tijdens zijn derde regeerperiode ernstig ziek werd, leefde de hele natie via de kranten met hem mee. Vijf dagen voor zijn dood regelde hij de toelating van Aletta Jacobs als eerste vrouwelijke student aan de universiteit nog per telegram. Op 6 juni 1872 overleed Thorbecke aan de gevolgen van longontsteking. De positie van minister-president bestond nog niet, maar het was voor iedereen wel duidelijk wie de leider was van deze kabinetten. Reden waarom men toch spreekt van de drie Kabinetten-Thorbecke. Vooral vanwege zijn wetgevende activiteit was Thorbecke onbetwist de grootste staatsman van het Nederland van de negentiende eeuw, en mogelijk is hij de grootste parlementair politicus die Nederland ooit gekend heeft. Naast zijn optreden als minister was ook zijn optreden als gewoon parlementslid (dus in de periodes dat hij geen deel uitmaakte van de regering) zeer invloedrijk. Onvermoeibaar heeft hij zich ingezet om het parlement te wijzen op de implicaties van de grondwet van 1848, de onschendbaarheid van de Koning en de ministeriŽle verantwoordelijkheid. (Wikipedia.nl) ISBN 9789024718399.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #180709
€  124.00 [Appr.: US$ 131.54 | £UK 106 | JP• 20340]
Keywords: RECHT, parlementaire geschiedenis *2006-100 rechtsgeschiedenis NL

 
Timmer, Emilia Maria Anna.
Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland : arbeidersverzekering in vroeger tijden.
Haarlem : Kleynenberg, 1913. Paperback. viii,208, xliii pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Library stamp.. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #262674
€  20.00 [Appr.: US$ 21.22 | £UK 17.25 | JP• 3281]
Keywords: RECHT, ned. recht rechtsgeschiedenis NL

 
Tjeenk Willink, Pieter.
Publiekrechtelijke geschillen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
Haarlem : H.D. Tjeenk Willink, 1893. Later cloth binding. viii,107 pp. 24 cm. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Orig. cover pasted on. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #12251
€  28.00 [Appr.: US$ 29.7 | £UK 24 | JP• 4593]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland Nederlands recht, 19e

 
Veegens, Jakob Dirk.
De banken van leening in Noord-Nederland tot het einde der achttiende eeuw.
Rotterdam : J. van Baalen, 1869. Contemp. halfmorocco binding. viii,274 pp. Proefschrift Hoogeschool Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #194744
€  35.00 [Appr.: US$ 37.13 | £UK 30 | JP• 5741]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Veen, Th.W. van (e.a.)
Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden.
Jaargang 1 t/m 20. Uitgegeven onder auspiciŽn van de Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandse Recht (OVR). Hilversum : Verloren , 1999-2020. Verscheen 1◊ (1999), en daarna 2◊ per jaar. In 42 afleveringen. Paperback. Voortzetting van : Verslagen en mededelingen / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandse Recht. Nette, (bijna) complete set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. Pro Memorie bevat naast artikelen over de rechtsgeschiedenis van de oude Nederlanden en de voormalige overzeese vestigingen van Nederland en BelgiŽ ook recensies en aankondigingen (van dissertaties, oraties en specifiek rechtshistorische monografieŽn), kronieken (korte overzichten van activiteiten en publicaties op het vakgebied per deelterrein) en interviews, necrologieŽn en biografietjes van belangrijke rechtshistorici uit het Nederlandse taalgebied. Het werkterrein van Pro Memorie sluit aan bij dat van de Stichting Oud-Vaderlands Recht, maar doordat het tijdschrift zich nadrukkelijk ook op de zuidelijke Nederlanden richt, beslaat het een ruimer gebied. Het staat wel open voor studies op het terrein van het gerecipieerde geleerde recht, maar bevat geen bijdragen betreffende het Romeinse en het canonieke recht behalve als deze direct betrekking hebben op de Nederlanden. Inclusief de speciale en themanummers: De negentiende eeuw: strafrecht, criminaliteit en de overheid (2000/2), En voor berisping is hier ruime stof (Bijlage 2001/2); De rijkdom van de archieven (2002/2), Prominenten kijken om (2004/1-2), Linggadjati (2007/2), Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen (2009/1-2), Het Franse Nederland, de Inlijving 1810-1813 (2011/2); Kees BriŽt, Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter : een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-IndiŽ in 1820 (2012/2). Mist 2019/2 : Juristen die schreven en bleven.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #33894
€  200.00 [Appr.: US$ 212.17 | £UK 170.75 | JP• 32807]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis NL

 
Veen, Theo J. & G.C. van den Bergh (eds.)
Zestig juristen : bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,1987. Gebonden. viii,435 pp. Index. Ills. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Een overzicht van leven en werk van 60 belangrijke Nederlandse juristen in aparte biografieŽn. ISBN 9789027124838.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #42554
€  25.00 [Appr.: US$ 26.52 | £UK 21.5 | JP• 4101]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands rechtsgeschiedenis, Nederland *2006-100 rechtsgeschiedenis NL

 
Veraart, Wouter.
Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw.
[Rotterdam] : Sanders Instituut & [Alphen aan den Rijn] : Kluwer, 2005. Paperback. XVII, 630 p. ; 25 cm. Ook verschenen als proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. With a summary in French & English : Deprivation and restitution of property rights during the years of occupation and postwar reconstruction in the Netherlands and in France. (SI-EUR-proefschriftenreeks). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Ontrechting is een proces, waarbij mensen uit de rechtsorde worden verwijderd door hun hun rechten te ontnemen. Rechtsherstel is het restitutieproces dat een antwoord vormt op ontrechting, waarbij degenen die hun rechten kwijtraakten, in staat worden gesteld op te komen voor de teruggave van die rechten. In dit boek komen ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de periode 1940-1956 aan de orde. Beschreven wordt hoe in deze landen in het bijzonder de leden van de joodse bevolkingsgroepen in de bezettingsjaren systematisch van hun rechten werden beroofd en hoe derden daarvan profiteerden. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op het proces van rechtsherstel in beide landen in de jaren van wederopbouw. Geconcludeerd wordt dat de diverse gebreken en problemen die zich in het naoorlogse restitutieproces in Nederland voordeden, grotendeels kunnen worden toegeschreven aan de wijze waarop aan het rechtsherstel reeds in Londen, onder auspiciŽn van de Nederlandse regering in ballingschap, juridisch vorm was gegeven. De ontwerpers van de Nederlandse rechtsherstelwetgeving hebben de rechters die in dit soort zaken moesten oordelen, uitzonderlijk veel ruimte gelaten om in elk concreet geval naar eigen inzicht te beslissen en zij hebben het rechtsherstel in zijn geheel weinig rechtsstatelijk opgezet. De Franse aanpak laat echter zien dat een principiŽle en rechtsstatelijke benadering van problemen van rechtsherstel zeer wel mogelijk was geweest. ISBN 9789013030082.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #208997
€  40.00 [Appr.: US$ 42.43 | £UK 34.25 | JP• 6561]
Keywords: RECHT RECHT, history of law, Rechtsgeschichte Nederlands recht rechtsgeschiedenis NL Nederlands recht *2006-100 rechtsgeschiedenis NL

 
Vleggeert, J.C.
Kinderarbeid in Nederland 1500-1874 : van berusting tot beperking.
Assen, Van Gorcum, 1964. Hardcover. [12],196 pp. (Sociaal Historische StudiŽn, 2). Binding bit discolored. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Studie on the history of child labor and the development of legislation against child labor.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #200907
€  15.00 [Appr.: US$ 15.91 | £UK 13 | JP• 2461]
Keywords: HISTORY, rechtsgeschiedenis NL jeugdrecht

 
Vries Azn., Gerrit de.
Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de grafelijke regeering en gedurende de Republiek.
Amsterdam : C.G. van der Post, 1876. Modern cloth binding. [2],iv,638 pp. 29 cm. (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, deel 10). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #265238
€  50.00 [Appr.: US$ 53.04 | £UK 42.75 | JP• 8202]
Keywords: RECHT RECHT, rechtsgeschiedenis waterschapsrecht rechtsgeschiedenis, Nederland Nederlands recht, 19e

 
Vries, Egbert de.
Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens hunne reglementen.
Den Haag, Martinus Nijhoff, 1880. Modern cloth binding. vii,204 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #166567
€  20.00 [Appr.: US$ 21.22 | £UK 17.25 | JP• 3281]
Keywords: RECHT RECHT, waterschapsrecht rechtsgeschiedenis, Nederland

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Next page

New search  -