Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Bestuursprocesrecht
found: 19 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Allewijn, D., P. Nicolaï & M. Schreuder-Vlasblom
Het nieuwe bestuursprocesrecht : preadviezen.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 1994. Paperback. 194 p. ; 24 cm. Met lit. opg. VAR-reeks ; 112 Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060927397.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248820
€  7.50 [Appr.: US$ 8.19 | £UK 6.75 | JP• 1060]
Keywords: RECHT, Preadviezen VAR Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht (VAR)

 
Berge, J.B.J.M. ten (e.a.)
Het bestuursprocesrecht : ervaringen met de Awb.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,1996. Paperback. xxii,452 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027145215.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #148747
€  10.00 [Appr.: US$ 10.91 | £UK 9 | JP• 1413]
Keywords: RECHT, Awb (Algemene wet bestuursrecht) staats- & bestuursrecht

 
Berge, J.B.J.M. ten ... [et al.] (red.)
Nieuw bestuursprocesrecht : bijdragen van het op 21 november 1991 te Maastricht gehouden wetenschappelijk congres over de regeringsvoorstellen inzake een nieuw bestuursprocesrecht.
Deventer : Kluwer , 1992. Paperback. ix,335 pp. 25 cm. (Wetenschappelijke reeks / Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Limburg). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026822414.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #33
€  18.00 [Appr.: US$ 19.65 | £UK 16 | JP• 2544]
Keywords: RECHT, bestuursprocesrecht staats- & bestuursrecht

 
Bolt, Kornelia Frederika.
Het rechterlijke toetsingsmoment in het bestuursprocesrecht.
[Den Haag : Boom Juridische uitgevers], c2005. Paperback. 293 pp. (CRBS-dissertatiereeks ; [nr. 19]). Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Enkele markeringen in de tekst. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054546375.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248336
€  20.00 [Appr.: US$ 21.83 | £UK 17.75 | JP• 2827]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Breeuwsma, C.M. ... [et al.]
Arob-praktijken : over ontstaan en afloop van bezwaarschriftenprocedures ingevolge de Wet Arob in de gemeentelijke bestuurspraktijk.
Deventer : Kluwer , cop. 1984. Paperback. xvii,391 pp. 25 cm. (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026814716.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #44
€  12.00 [Appr.: US$ 13.1 | £UK 10.75 | JP• 1696]
Keywords: RECHT RECHT, bestuursprocesrecht nederlands recht

 
Brugge, T. ter ... [et al.]
Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen.
Deventer : Kluwer , 1991. Paperback. xi,343 pp. 24 cm. (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Rapport in opdracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. ISBN 9789026821448.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #146387
€  10.00 [Appr.: US$ 10.91 | £UK 9 | JP• 1413]
Keywords: RECHT, bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Damen, L.J.A.
Bestuursrecht. Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid : bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2002. 1e druk. Paperback. 355 p. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg., reg. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054542544.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #194362
€  9.00 [Appr.: US$ 9.82 | £UK 8 | JP• 1272]
Keywords: RECHT,

 
Damen, L.J.A.
Bestuursrecht. Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid : bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2009. 3e druk. Paperback. 453 pp. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg., reg. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789089741073.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #74940
€  15.00 [Appr.: US$ 16.37 | £UK 13.25 | JP• 2120]
Keywords: RECHT, bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Griend, B.J. van der.
Trechters in het bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2007. Paperback. xiv,391 pp. Proefschrift Universiteit Utrecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054549512.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #256018
€  18.00 [Appr.: US$ 19.65 | £UK 16 | JP• 2544]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Jansen, A.M.L.
Constitutionalisering van het bestuursprocesrecht.
Deventer : Kluwer, 2004. Paperback. iii,135 pp. (Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 65). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Bevat tevens: Verslag van het debat over het preadvies 'Constitutionalisering van het vermogensrecht' van J.M. Smits, op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 16 december 2003 te Amsterdam. Verslag van het debat over het preadvies 'Publiciteit met betrekking tot onroerende zaken, in het bijzonder in verband met publiekrechtelijke beperkingen : een vergelijking tussen het Nederlandse, Duitse, Franse en Italiaanse recht' van P.H.M. Gerver, ... ISBN 9789013021745.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #261790
€  10.00 [Appr.: US$ 10.91 | £UK 9 | JP• 1413]
Keywords: RECHT, *2006-100 aa Preadviezen Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking

 
Jong, Klaske Aemilia Wilhemina Maria de.
Snel, eenvoudig en onkostbaar : over continuïteit en verandering in de aard en de inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2015. Paperback. xiii,430 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - De memorie van toelichting bij de Awb noemt het bestuursprocesrecht van voor 1994 het 'klassieke' bestuursprocesrecht. In de afgelopen twintig jaar is het bestuursprocesrecht als gevolg van subjectivering, finalisering, en de nadruk op effectiviteit en efficiŽntie, sterk veranderd. Deze veranderingen worden vaak toegeschreven aan het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie in het nieuwe uniforme bestuursprocesrecht. Ten tijde van de invoering van de Awb was echter niet zo duidelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Verondersteld kan worden dat meerdere factoren van invloed zijn geweest op de recente ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht. In dit boek is onderzocht in hoeverre een verklaring kan worden gevonden in de geschiedenis van het bestuursprocesrecht, met name de wetsgeschiedenissen van de Wet op de Raad van State (vanaf 1861) en de Beroepswet (vanaf 1902). Onderzocht is hoe een drietal elementen van de inrichting van de procedure: de feitenvaststelling, de bepaling van de omvang van het geding en het zelf in de zaak voorzien door de rechter, zich hebben ontwikkeld in relatie tot opvattingen over de functie van het bestuursprocesrecht, de rol van de rechter en het vereiste dat het bestuursprocesrecht snel, eenvoudig en goedkoop dient te zijn. ISBN 9789462901629.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #232854
€  35.00 [Appr.: US$ 38.2 | £UK 31 | JP• 4947]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Mallan, Adriaan.
Lekenbescherming in het bestuursprocesrecht.
Nijmegen : W.L.P. (Wolf Legal Publishers) 2014. Paperback. xiv,299 pp. Proefschrift Tilburg University. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - In het bestuursprocesrecht geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. Een belangrijke reden daarvoor is de gedachte dat rechtsbescherming tegen de overheid geen kostbare aangelegenheid mag zijn voor burgers. Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging vraagt op zijn beurt om een bepaalde inrichting van de procedure. Die moet zo ingericht zijn dat voorkomen wordt dat burgers die zichzelf vertegenwoordigen vanwege hun gebrek aan juridische deskundigheid vastlopen in de procedure of anderszins niet optimaal procederen. Doorgaans wordt aangenomen dat om die reden de bestuursrechtelijke procedure laagdrempelig dient te zijn en dat de rechter daarbinnen een actieve rol dient te spelen. Traditioneel wordt het streven naar een laagdrempelige procedure en een actieve rol van de rechter in verband gebracht met het beginsel van ongelijkheidscompensatie. De aanleiding voor dit onderzoek wordt gevormd door ontwikkelingen in de jurisprudentie die niet lijken te stroken met bovengenoemde uitgangspunten. Te wijzen is op de jurisprudentie waarin is uitgemaakt dat de rechter niet (meer) zelfstandig mag toetsen aan normen die niet door de gronden van de burger worden bestreken. Een ander voorbeeld betreft de jurisprudentie waarin is bepaald dat de burger in beroep niet tegen besluitonderdelen mag opkomen, indien hij niet reeds in de bezwaarfase hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Deze ontwikkelingen roepen de vraag in hoeverre in de bestuursrechtelijke procedure leken bescherming krijgen en dienen te krijgen tegen hun gebrek aan juridische deskundigheid. Bij de beantwoording van die vraag komen in dit onderzoek de volgende vragen aan de orde: * Wat schrijft het uitgangspunt van de lekenbescherming voor en hoe verhoudt zich dit tot het beginsel van ongelijkheidscompensatie? * Welke normen in de Awb zijn als uitwerkingen van het uitgangspunt van de lekenbescherming te beschouwen? * In hoeverre wordt in de praktijk door rechters lekenbescherming geboden? * In hoeverre biedt het Awb-procesrecht de burger als leek voldoende bescherming tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid? * Wat is de normatieve status van het uitgangspunt van de lekenbescherming? * Op welke wijze wordt in het Duitse bestuursprocesrecht tegemoetgekomen aan het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger? * In hoeverre doen zich knelpunten voor in het Awb-procesrecht in het licht van de lekenbescherming? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een analyse van relevante literatuur, wetgeving, parlementaire stukken, interviews met rechters, jurisprudentieonderzoek en een rechtsvergelijking met het Duitse bestuursprocesrecht. ISBN 9789462400979.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289681
€  15.00 [Appr.: US$ 16.37 | £UK 13.25 | JP• 2120]
Keywords: RECHT, *2006-100 staats- & bestuursrecht bestuursprocesrecht

 
Naves, H.C. & M. van Mourik.
Vaardig met bestuursrecht : het bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2006. Paperback. 144 pp. (Juridische Vaardigheden). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054545736.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #282023
€  8.00 [Appr.: US$ 8.73 | £UK 7.25 | JP• 1131]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Schreuder-Vlasblom, M.
De Awb; het bestuursprocesrecht.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,2001. 7e dr. Paperback. 318 pp. (Studiepockets staats- en bestuursrecht 21). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027152664.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #114043
€  8.50 [Appr.: US$ 9.28 | £UK 7.5 | JP• 1201]
Keywords: RECHT, Awb (Algemene wet bestuursrecht)

 
Schreuder-Vlasblom, M.
De Awb: het bestuursprocesrecht.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,1999. 6e dr. Paperback. xviii,319p. Index. (Studiepockets staats- en bestuursrecht 21). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027150028.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #95888
€  8.50 [Appr.: US$ 9.28 | £UK 7.5 | JP• 1201]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

| Pages: 1 | 2 | - Next page