Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Algemeen Recht
found: 28 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Besluit van den 4den September 1823, no. 7 : Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. : [...] hebben besloten en besluiten : betrekkelijk de inrigting van de bureaux der onderscheidene departementen van algemeen bestuur, ...
[Den Haag : Staatsdrukkerij], 1823. Orig. boards. 18 pp. Bijgebonden : afschrift Besluit No. 1 van 8 september 1823; Besluit No. 141 van 18 oktober 1823; Besluit 88-89 van 16 november 1823; Afschrift besluit 20 van 21 november 1823; Afschrift besluit 67 van 22 december 1823; .... Los bijgevoegd : Kopij no. 110 van 16 september 1825; no. 141 van 18 october 1825; afschrift besluit no. 189 van 29 november 1825. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Contemporain konvoluut van Koninklijke besluiten over de organisatie van de ministeries in de periode 1823-1825.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248346
€  50.00 [Appr.: US$ 58.93 | £UK 44.75 | JP• 6689]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*2017-12 ned. recht, 19e.

 
De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de registratie, den verkoop van roerende goederen enz. voor zoo verre die op het notaris-ambt van toepassing zijn, benevens voorschriften en modellen van de algemeene vormen der akten.
Vierde, verbeterde en veel vermeerderde, druk. Tiel : A. van Loon, 1857. 4th edition. Contemp halfcloth binding. [8],252 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #24886
€  30.00 [Appr.: US$ 35.36 | £UK 27 | JP• 4013]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT 100 ned. recht, 19e.

 
ABEL, F.E.L.A.
Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register. Tweede druk.
's Gravenhage : Gebroeders van Cleef, 1905. 2e druk. Contemp. cloth publishers binding. xxix,817 pp. Fine copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1324
€  40.00 [Appr.: US$ 47.14 | £UK 36 | JP• 5351]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*2017-12 ned. recht, 19e, militair (straf-)recht.

 
ABEL, F.E.L.A.
Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
's Gravenhage : Gebroeders van Cleef, 1897. Contemp. cloth publishers binding. xxxii,762 pp. Small library stamp in upper pastedown. Some minor war on edges. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1323
€  40.00 [Appr.: US$ 47.14 | £UK 36 | JP• 5351]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*2017-12 ned. recht, 19e, militair (straf-)recht.

 
BETOUW, JOHANNES IN DE
Vervolg der handvesten van Nijmegen en andere onuitgegeevene charters, bij de opening van den Blok ontdekt : met een bijvoegzel, betrekkelijk tot de convents of algemeene landdagen, door de Frankische koningen en door de Duitsche keiseren gehouden te Nymegen.
Te Nijmegen : bij A. van Goor, 1789. Contemp. halfcalf binding. IV, 200, VIII pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Nijhoff / Van Hattum 285 noot.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #161397
€  60.00 [Appr.: US$ 70.71 | £UK 53.75 | JP• 8027]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT 24 oud recht , Nijmegen.

 
BRAKEL, S. VAN.
Praeadvies over schenkingen van ouders aan kinderen, in het bijzonder die van hand tot hand : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van candidaat notarissen in Nederland en zijne koloniën te Hengelo (O.) den 8. Juli 1938.
Den Haag : Belinfante, 1938. Paperback. 28,[2] pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #34840
€  4.00 [Appr.: US$ 4.71 | £UK 3.75 | JP• 535]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: zdoos 24 ned. recht.

 
CAPADOSE, ISAAC
De Algemeene Rekenkamer en de rekenpligtigheid in Nederland.
Den Haag: H.J. Gerretsen, 1856. Contemp. printed boards. xiv, 213 pp. Proefschrift Hoogeschool Leyden. Ticket on spine. Library stamps. Laminated copy. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #195305
€  35.00 [Appr.: US$ 41.25 | £UK 31.5 | JP• 4682]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*2017-12 ned. recht, 19e, economics, rekenkamer.

 
DALHUISEN, J.H.
Modern insolventierecht; T.J. van der Ploeg. Stichtingen en trusts in het algemeen belang.
Deventer : Kluwer , 1986. Paperback. 185 pp. 25 cm. (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking ; no. 37). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026816812
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #85616
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9 | JP• 1338]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: Catalogus, RECHT*, 12 Nederlands recht. 9026816812

 
FRIESLAND.
Missive van Gedeputeerde Staten aan de besturen der waterschappen, gereglementeerd krachtens het reglement nopens de oprichting van waterschappen in Friesland, ter begeleiding van een Voorloopig Ontwerp-Algemeen Reglement voor die waterschappen.
Leeuwarden : ter provinciale drukkerij van H.G. de Groot, 1906. [2],[46] pp. Bijgebonden : [2] Missive van Gedeputeerde Staten aan de besturen der boezemwaterschappen in Friesland, ter begeleiding van een 2e voorloopig ontwerp-algemeen reglement voor die waterschappen en van een voorlopig ontwerp reglement betrekkelijk de oprichting van boezemwaterschappen in Friesland en de wijziging van de bijzondere reglementen voor die waterschappen. Leeuwarden : ter provinciale drukkerij van H.G. de Groot, 1907. [2],[102] pp. Bijgebonden : [3] Voorstel van Gedeputeerde Staten tot het vaststellen van een Algemeen Reglement voor de boezemwaterschappen in Friesland ... Leeuwarden : ter provinciale drukkerij van H.G. de Groot, 1907. [2],[110] pp. Bijgebonden : [4] Rapport van de gecontinueerde Commissie van Rapporteurs ... Leeuwarden : ter provinciale drukkerij van H.G. de Groot, 1908. [2],[122] pp. Bijgebonden : [5] Nota n.a.v. het rapport van de gecontinueerde commissie van rapporteurs ... [Leeuwarden] : [s.n.], [1908]. [2],[64] pp. Bijgebonden : [6] Voorstel van Gedeputeerde Staten tot wijziging van het Algemeen Reglement voor de boezemwaterschappen in Friesland. Leeuwarden : ter provinciale drukkerij van H.G. de Groot, 1909-1912. [2],[18],[2],[10],[2],[14],[2],[22] pp. Bijgebonden : [7] Afkondiging van het Besluit der Staten, van 22 Juli 1908, no. 1, tot vaststelling van een Algemeen Reglement voor de Boezemwaterschappen in Friesland. Provinciaal Blad van Vriesland. 1908, no. 105. 42 pp.; 1909, No. 92. 3 pp.; 1912, no. 107. 2 pp.; 1908, no. 104. 11 pp.; 1911, no. 44. 2 pp.; 1913, no. 26. 3 pp.; 1913, no. 27. 10 pp. Contemp. halfcalf binding. Exemplaar van de Provinciale Griffie van Friesland. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Compleet convoluut van stukken tot regeling van de oprichting en reglementering van waterschappen in de Provinciale Staten van Friesland, van voorstel tot besluiten, incl. wijzigingen afkomstig uit de Bibliotheek der provinciale Grieffie van Friesland.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #223896
€  90.00 [Appr.: US$ 106.07 | £UK 80.5 | JP• 12040]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*2017-36 ned. recht.

 
HOETINK, H.R. & F.J. JONG.
Praeadviezen over in welke gevallen kan de debiteur van een geldvordering op naam geacht worden te goeder trouw betaald te hebben aan den bezitter van de inschuld? : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van candidaat notarissen in Nederland en zijne koloniën te Groningen op 21 november 1941.
Den Haag : Belinfante,1941. Paperback. 77 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #106389
€  5.00 [Appr.: US$ 5.89 | £UK 4.5 | JP• 669]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT 24 ned. recht.

 KLAASSEN, C.J.M., Schadevergoeding: algemeen, deel 2.
KLAASSEN, C.J.M.
Schadevergoeding: algemeen, deel 2.
Deventer :. Kluwer, 2007. Paperback. 103 pp. (MonografieŽn Nieuw BW, B-35). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy. . ISBN 9789013039252
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #86670
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9 | JP• 1338]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*, 04 ned. recht. 9789013039252
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789013039252.jpg 

 
LANGE, C.J. DE & VRIJBERGHE DE CONINGH, A.W.J.
Praeadviezen over maatregelen, welke in de practijk door echtgenooten of ouders worden getroffen, om zekere gedeelten van hun boedel aan den langstlevende hunner of aan bepaalde door hen aangewezen kinderen te verzekeren : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne koloniën te Groningen den 8 Juli 1932.
īs Gravenhage : Belinfante, 1932. Paperback. 158p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #63629
€  7.00 [Appr.: US$ 8.25 | £UK 6.5 | JP• 936]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT 24 ned. recht.

 
MEIJBURG, W.H.
Praeadvies over reorganisatie van het kapitaal der Naamloze Vennootschap : ter behandelen in de Algemeene Vergadering der Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën te Arnhem den 9 Juli 1937.
Den Haag : Belinfante,1937. Paperback. 54,[1] pp. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #34885
€  4.00 [Appr.: US$ 4.71 | £UK 3.75 | JP• 535]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT 24 ned. recht.

 
MEIJERS, V.A.E.M. (ED.)
Yin-Yang : Van Mourik Bundel.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,2000. Gebonden. 492 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9027152020
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #121759
€  30.00 [Appr.: US$ 35.36 | £UK 27 | JP• 4013]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*, *2017-22 ned. recht, recht, algemeen. 9027152020

 
OPZOOMER, C.W.
Aanteekening op de Wet houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het koninkrijk.
Den Haag : Gebr. Belinfante,1884. 4e druk. Orig. halfcalf binding. 242 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16300
€  25.00 [Appr.: US$ 29.46 | £UK 22.5 | JP• 3344]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT 100 ned. recht, 19e, 38 ned. recht 19e.

 
POLMAN, J. J. R. & M. REINSMA.
Aanvulling Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deel 1 : algemeen.
Arnhem : Gouda Quint, 1991. Paperback. xii,150 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9060008545
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249012
€  8.00 [Appr.: US$ 9.43 | £UK 7.25 | JP• 1070]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*, 29 ned. recht. 9060008545

 
POORTINGA, EKE.
Rechtsbronnen en rechtssysteem
Nijmegen, Ars Aequi Libri,1998. 2e druk. Paperback. 67 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9069162962
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #223890
€  4.00 [Appr.: US$ 4.71 | £UK 3.75 | JP• 535]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*, recht, algemeen. 9069162962

 
SCHELLING, PIETER VAN DER.
Hollands Tiend-Regt; of Verhandeling van het Regt tot de Tienden, toekomende aan de Graafelijkheid, en de Heerelykheden van Holland, en Westvriesland: Waar ook het begin, de oorsprong, en voortgang van het Tiendregt der Heidenen, Joden, en Kristenen in 't algemeen, Als ook dat der Vereenigde, en Oostenrijkse Nederlanden in 't byzonder. (...). 2 Vols.
Rotterdam, Philippus Losel,1727. 2 Volumes. Contemp. vellum bindings. [ii],[60],611;[ii],[22],386,[22],pp. With additional engraved frontispiece by F. VAN BLEYSWYCK in both volumes. 8vo. Bookplate. Vol. 2 first pages frayed & marg. dampstained. Binding vol. 2 stained. Good set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #238181
€  150.00 [Appr.: US$ 176.78 | £UK 134.25 | JP• 20067]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*2017-21 oud recht.

 
SCHELTEMA, F.G.
Praeadvies over reorganisatie van het kapitaal der Naamlooze Vennootschap : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van candidaat notarissen in Nederland en zijne koloniën te Arnhem den 9 Juli 1937.
Den Haag : Belinfante, 1937. Paperback. 57 pp. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #34858
€  4.00 [Appr.: US$ 4.71 | £UK 3.75 | JP• 535]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT 24 ned. recht.

 
SCHENK, W.
Het Kort geding : A. Algemeen deel.
Voortgezet door J.H. Blaauw. Deventer: Kluwer,1992. 5e druk. Paperback. x,135 pp. (Recht en praktijk, 10). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9789026823169
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #151940
€  8.00 [Appr.: US$ 9.43 | £UK 7.25 | JP• 1070]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*. 9789026823169

 
SCHUIJT, G.A.I. (RED.).
Leidraad voor juridische auteurs : voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties
Deventer: Kluwer,1998. 2e druk. Paperback. 84p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026833741
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #107548
€  5.00 [Appr.: US$ 5.89 | £UK 4.5 | JP• 669]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*, 35 ned. recht, recht, algemeen. 9026833741
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/Uitgeverij Kluwer BV afd. Bestellingen Mevr. van Eggenhuizen Postbus 23 7400 GA Deventer Fax: 0570-670898 

 
SCHUIJT, G.A.I. (RED.).
Leidraad voor juridische auteurs : voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties
Deventer: Kluwer,2001. 3e, verbeterde druk. Paperback. 110 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026837801
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #210732
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP• 803]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*, 35 ned. recht, recht, algemeen. 9026837801

 SCHUWER, OLAF., Jurisprudentie Awb 2012 : algemeen-juridische en omgevingsrechtelijke trends thematisch geordend.
SCHUWER, OLAF.
Jurisprudentie Awb 2012 : algemeen-juridische en omgevingsrechtelijke trends thematisch geordend.
Amsterdam : Berghauser Pont Publishing, 2012. Paperback. x,114 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy. . ISBN 9789491073519
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #216881
€  18.00 [Appr.: US$ 21.21 | £UK 16.25 | JP• 2408]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*, 35 ned. recht. 9789491073519
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789491073519.jpg 

 
SORGE, FRIEDRICH VAN.
Proeve, om te geraken tot een nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen, in Nederland.
Middelburg : A.J. de Wilde, 1842. Moderne linnen band. xvi,132 pp. 'Uitgegeven ten voordeele der inrigting : Loon voor Werk, te Middelburg. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #237781
€  75.00 [Appr.: US$ 88.39 | £UK 67.25 | JP• 10033]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT 25 ned. recht, 19e.

 
NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING.
Verslag van de op 18 en 19 juni 1976 te Leeuwarden gehouden algemene vergadering over: 'Groepsacties en algemeen belang in de administratief-rechtelijke en civiele procedure' en 'Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in groter verband gepleegde delicten en wenselijke wetswijzigingen t.a.v. deze delicten'
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1976. Paperback. 124 pp. . (Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging ; 106e jrg. (1976), dl. 2 ). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9027113033
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #173232
€  4.00 [Appr.: US$ 4.71 | £UK 3.75 | JP• 535]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT*, Handelingen NJV. 9027113033

| Pages: 1 | 2 | - Next page