Antiquariaat Goltzius: History Law
found: 41 books on 3 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Placaat. De Staaten van Holland en Westvriesland (...) doen te weeten: Dat nademaal de veiligheid en welvaart van eene Natie veelal afhangt van de meerdere of mindere welgesteldheid haarer financien (...).
Colophon: The Hague ('s Gravenhage), Isaac Scheltus, 1788, 4to., speckled paper cover, 27 pp., ruffled edges and some waterstains, but overall in good condition, with a woodcut illustration depicting the Dutch heraldic lion and several city crests (e.g. Alkmaar, Amsterdam, Hoorn, Haarlem and Leiden) and a woodcut initial also depicting the Dutch heraldic lion. On a compulsory loan to strenghten the financial position of the Dutch States, issued 30 September 1788. "Was geteekent C. Clotterbooke".
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67626
€  63.25 [Appr.: US$ 67.47 | £UK 54.5 | JP¥ 10441]
Catalogue: History Law

 
---
Placcaet vande Doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) teghens het maecken, inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroijen van allerhande argerlicke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1621.
4°, zonder omslag, (8) pag. C2556l Uitgevaardigd 16-1-1621. Herhaling van het verbod van 7-7-1615.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55153
€  143.75 [Appr.: US$ 153.34 | £UK 124 | JP¥ 23729]

 
[Hoevenaar, Adrianus]
Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht, gerequieerden, contra jhr. F.C.R. baron van Rheede van Athlone, hoof officier, requirant, A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden, M.J. van Buren (...) procureur van den requirant. Utrecht, v. Paddenburg, 1783.
Origineel blauw papieren omslag, (8)+178 pag. C2360l Theeuwen, Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (2002), pag. 240 e.v. Pleidooi in een proces tegen het patriotse tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn, van Pieter 't Hoen, uitgegeven door de Utrechtse drukker Van Paddenburg. Op 25 oktober 1782 h
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54960
€  172.50 [Appr.: US$ 184 | £UK 148.75 | JP¥ 28475]

 
---
Publicatie [van het Provinciaal bestuur van Holland, d.d. 8-12-1796]. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1796.
Plano, 1 groot blad en 1 kolom. C2442l In 1795 had een in Holland (waarschijnlijk Leiden) wonende boekhandelaar om octrooi verzocht voor het uitgeven van een werk dat strijdig was met de rechten van de mens. Een commissie boog zich over dit verzoek, waarna nu nieuwe regels worden vastgesteld:
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55040
€  103.50 [Appr.: US$ 110.4 | £UK 89.25 | JP¥ 17085]

 
Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland. Houdende ordonnantie, volgens welke binnen het koninkrijk Holland zal worden geheven het middel van verponding. Gearresteerd den 20sten Januarij 1807.
Den Haag, Koninklijke Staats-Drukkerij, 1807, 8vo., plain paper cover, 29 pp., in poor condition with the paper cover glued to the titlepage, some waterstains and a loose pages in back of the booklet, with a woodcut vignette of king Lodewijk Napoleon's coat of arms of (brother of Napoleon Bonaparte) on titlepage. Concerning a kind of land value tax ("verponding"). With an ownership signature in modern ink: "Van Duyn". Not found in STCN.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67756
€  63.25 [Appr.: US$ 67.47 | £UK 54.5 | JP¥ 10441]
Catalogue: History Law

 
---
De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [ betreffende het intrekken van het octrooi voor het boek Aenwysinge der heylsame politique gronden......], 's Gravenhage 28-5-1669, Van Wouw, 1669.
1 blad plano, met grote houtsnede van de Hollandse tuin. C3054l Knuttel, Verboden boeken 4. Het boek [door Pieter de la Court] 'Aenwysinge der heylsame politicque gronden ende maximen vande Republijcque van Hollandt ende West-Vrieslant' geeft veel commotie, o.a. bij predikanten en in naburige landen. Daarom trekken de
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55627
€  270.25 [Appr.: US$ 288.27 | £UK 233 | JP¥ 44611]

 
VRIEZE Uittreksel huwelijksakte Groningen 1859 van Jan Vrieze en Jacoba Cost. 1 blad.
m0692
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 11217
€  46.00 [Appr.: US$ 49.07 | £UK 39.75 | JP¥ 7593]
Catalogue: History Law

 
BERESTEYN, C.J. VAN,
Specimen historico-juridicum inaugurale de jurisdictione cum civili tum criminali scabinorum sylvaducensium auctore Christiano Joanne van Berestyn Sylvaducensi
Sylvae-Ducis, P. Stokvis, 1845, 102 pages and the theses, original paper binding with lettering on front, dissertation for a Phd on 17 december 1845 at the university of Utrecht concerning the jurisprudence of the "schepenen'of s Hertogenbosch (Den Bosch). Scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64031
€  97.75 [Appr.: US$ 104.27 | £UK 84.25 | JP¥ 16136]
Catalogue: History Law

 
Dirks, J.
Geschiedkundige onderzoekingen aangaande het verblijf der Heidens of Egyptiërs in de Noordelijke Nederlanden, Utrecht 1850.
8+160 pag., origineel karton. C0156l Prijsverhandeling voor het Prov. Utrechts Genootschap voor kunsten en wetenschappen en tot het verschijnen van het boek van Van Kappen het standaardwerk over de geschiedenis van de zigeuners in ons land. Bevat o.a. 'bouwstoffen', chronologisch en gewestwi
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53013
€  69.00 [Appr.: US$ 73.6 | £UK 59.5 | JP¥ 11390]

 
Evertsen de Jonge, W.C.K.
Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt. Utrecht, 1853.
Origineel karton, 355 pag. (mist voorzijde omslag). C2404l Onder meer over nadruk, plagiaat, uitgaven zonder toestemming van de auteur etc.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54975
€  103.50 [Appr.: US$ 110.4 | £UK 89.25 | JP¥ 17085]

 
Gaillard, J. e.a.
Request van deken, hoofdman en eenige gildebroeders van het boekverkopers gilde in 's Hage, gepresenteerd aan (...) schout en burgemeesteren van 's Gravenhage, omme redres van de bezwaaren voor hun, in de interdictien van hun ed. achtb. van den 30 Juny en 2 July 1783 residerende. z. pl., 1783.
Blanco omslag, 4+47 pag. c2120l Knuttel 20433 Ondertekend door J. Gaillard, P.F. Gosse, J. Mensert, J. v. Cleef, H.H. v. Drecht en C. Plaat. Op 30-9-1782 had het stadsbestuur een resolutie aangenomen met verbod voor boekverkopers tot het verkopen van 'pasquillen, eerrovende almakken, ge
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54744
€  172.50 [Appr.: US$ 184 | £UK 148.75 | JP¥ 28475]

 
HEIJNSBERGEN, P. VAN,
Viglius van Aytta
Offprint Rechtsgeleerd Magazijn [1924]. 38 pp. Added: Het leven van Viglius van Aytta van Zuichem. 13 pp. (not dated, on rag paper); added: Iets over den beroemden Viglius van Aytta. 3 pp. Viglius van Aytta was a law professor, humanist and diplomat (1507-1549). He was born in Friesland and worked at the Court under Karel V en Pilips II as ruler.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66158
€  51.75 [Appr.: US$ 55.2 | £UK 44.75 | JP¥ 8542]
Catalogue: History Law

 
Hoogeveen, C. van e.a. / Luzac, E. en I.E.
Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. [Leiden], 1770.
Blauw papieren omslag, 133+(1) pag. C2440l Knuttel 18960. Er lag een plan voor bij de Staten van Holland om 'censores librorum' in te stellen om daardoor het drukken en verkopen van godslasterlijke boeken te verbieden. De drie Leidse boekhandelaren verklaren in een uitvoerige memorie waarom dit ee
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55042
€  103.50 [Appr.: US$ 110.4 | £UK 89.25 | JP¥ 17085]

 ION. H.C. DU, JUNIUS, JOHAN CASIMIR,, Wederlegginge van de weegschaal onlangs uytgegeven tegens d'Oratie des Ed. Heere Dudley Carletons, Ambassadeurs des Doorluchtigsten Conings van groot Britannien Iacobi I. By de Hooge Mogende Heeren Staten General der vereenigde Provincien van Nederland gedaen den 6. Octobris 1617 dienende tot verantwoording van de voorss. Oratie, ende om te sien hoe valsch ende incorrect die voorn. Weegschaal is.
ION. H.C. DU, JUNIUS, JOHAN CASIMIR,
Wederlegginge van de weegschaal onlangs uytgegeven tegens d'Oratie des Ed. Heere Dudley Carletons, Ambassadeurs des Doorluchtigsten Conings van groot Britannien Iacobi I. By de Hooge Mogende Heeren Staten General der vereenigde Provincien van Nederland gedaen den 6. Octobris 1617 dienende tot verantwoording van de voorss. Oratie, ende om te sien hoe valsch ende incorrect die voorn. Weegschaal is.
Imprint without place or printer just a date: "Gedruckt anno 1618". 4to., later blue paper cover, ribbed spine, [2]+439 pp., the original binding is lost, the bookblock is intact and solid and leaves through easily, the first and last page - blank - (directly covered by the blue paper) are somewhat smudged and there are only some minor waterstains. With some lovely decorative initials and head- and tailpieces. With some interesting contemporary handwritten notes in ink. On the titlepage: "Lucas von Achen me possidet, n. C. Hasaens d." On the page opposite the titlepage a reference to: "Arnoldus Montanus, 't Leven en Bedrijf der Prinsen van Oranje, pag. 396" followed by a citation concerning a publication entitled "Waeg-schale", published as a fierce statement against Ambassador Dudley Carleton and banned by law. The present work - "Wederlegginge van de weegschaal (...)" - sets out to contradict the harsh words published in "Waeg-schale". This Dutch note is followed by a note in Latin starting with some biographical information about the author of this book. Then there is another note: "Joh. Hildebrandi Withofii, anno MDCCXIV [1714] (...)". Johann Hildebrand Withof (1694-1769) was professor of eloquence and history in Duisburg. He became famous for his history of the city of Duisburg. As a member of the Res Publica Litteraria, he was one of the last Latin poets.l Johan Casimir Junius (1582-1624).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68141
€  425.50 [Appr.: US$ 453.88 | £UK 366.75 | JP¥ 70238]
Catalogue: History Law

 
Knuttel, W.P.C.
Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's Gravenhage, 1914.
Ingenaaid, 12+140 pag. Rugje licht beschadigd. C2416l Standaardwerk.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55008
€  69.00 [Appr.: US$ 73.6 | £UK 59.5 | JP¥ 11390]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page