Licht aan de Horizon (door Hanny van de Steeg - Stolk).
CURTENIUS, PETRUS De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd. En, die voorkomen in den Briev aan den Romeinen (-Corinthen, Galatien, Ephese, Philippi, Colossen, Thessalonicensen, Timotheus, en den Hebreen) meer byzonderlyk opgehelderd. Vooraf gaat eene Kerklyke Redevoering, gedaan ter gedachtenis van zynen XXV-jaarigen Predikdienst, over Hand. XXVI: 22, 23..
BIERMAN, JOHANNES Heilige Mengelstoffen, bevattende vele Uitgelezene Stukken zo des Ouden als Nieuwen Testaments, inzonderheid Het heerlyk Koningryk van Christus, Den Urim en Thummim, Het leven van Ijobh, en zyne Vrienden, mitsgaders eene beknopte Uitbreiding over den XVI. en CXXX. Psalm &c..
CORVINUS, JOANNES PSEUD. VAN JOHANNES ARNOLDSZ RAVENS / POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS, JOANNES ARNOLDUS / POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS Schriftelicke conferentie, gehovden in s’Gravenhaghe inden iare 1611, tusschen sommighe kercken-dienaren : aengaende de godlicke prædestinatie metten aencleven van dien Joannes Arnoldus Corvinus pseud. van Johannes Arnoldsz Ravens Waarbij: De leere der vvaerheyt van Godts eeuwighe predestinatie. / Beschreven door den E. hoogh-gheleerden ende seer Godtsalighen H. Amandum Polanum van Polansodorf … Item, noch een corte verclaringhe over etlijcke nu strijdige religions artijckelen, van Christo, van Gods eeuwighe verkiesinghe … overgheset door P. I. A..
KIEVIT, DS. I, Leven van de hoop.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes