(VOLTAIRE). Nouveaux mélanges philosophiques, historiques, critiques, &c. &c.
CONDILLAC, E.B.DE. Essai sur l'origine des connoissances humaines. Ouvrage où l'on réduit à un seul principe tout ce qui concerne l'entendement humain.
RAYNOUARD, F.J.M. Lexique roman ou dictionnaire de la langue des troubadours.
MANDER, KAREL VAN. Het Schilder-Boeck waerin voor eerst de leerlustige jeught den gront der edele vrye schilderkonst in verscheyden deelen wordt voor-gedragen. [...]
BODECHEER BENNINGH, JOH. Satyricon. In corruptae juventutis mores corruptos. Accedunt Oratio inauguralis et sermones tres. CUM: DEDEKIND, Fr., Ludus satyricus, de morum simplicitate, seu rusticitate, vulgo dictus Grobianus. Libri tres.
VIGO, JOHANNES DE. Medicyn-Boeck ende Chyrurgie D. Johannis de Vigo Genuensis.: voor-tijden chyrurgijn van paus Julius de de Tweede. (...) Noch is hier achter by-ghevoeght een grondigh ende ervaren medicijn-boeck, inhoudende veel schoone ende versochte remedien. Eertijts gestelt ende ghepractiseert door M. Joannes Hagius, in sijn leven een seer experten Medicijn ende Chyrurgijn tot Delft, ende nu uyt des autherus eyghen schriften met aller neersticheydt af-ghevaerdight.
BRABANT Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch [sic] Braband, bevattende de Meyerye van 's Bosch bestaande in de vier quartieren van Peelland, Kempeland, Oisterwyk en Maasland, stadt Grave en 't land van Kuyk en een gedeelte van de baronnie van Breda, benevens een gedeelte van Holland bevattende de landen van Heusden, Altena de Langestraat & den Bommelerwaard, en een vberder gedeelte van de provintie Gelderland, het land van Kessel en meer andere landen en plaatsen. Met groote moeyte en kosten merendeels opgenoomen en saamen gesteld door Hendrik Verhees, 1794. Gegraveerd door G.van Baarsel.
[HOLBACH, P.T.D'.] Les prêtres démasqués ou des iniquités du clergé chrétien. Ouvrage traduit de l'Anglois.
KRAMM, C. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd.
METIUS, A. Arithmeticae et Geometriæ practica.
PETRI, SUFFRIDUS. De Frisiorum antiquitate et origine libri tres. In quibus non modo eius gentis propriae, sed & communes Germaniae totius antiquitates multae, hactenus incognitae, produntur. With woodcut printer's mark.
PETRARCA. Il Petrarcha. Con l'espositione d'Alessandro Vellutello. Di novo ristampato con le figure a i Triomphi, e con piu cose utili in varii luoghi aggiunte.
BLOSIUS, LUDOVICUS. (FRANÇOIS-LOUIS DE BLOIS) Opera. Cura et studio (c.Vita) Antonius De Winghe. With engraved title-page by P.P. Rubens (?), (Corn.Galle sculpsit) and a full-page printers mark (Plantin) on last leaf.
HALMA, F. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek [...]. vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek. Gegrav. titelp. door Guil. van der Gouren naar J. Goeree.
LA CHAMBRE, MARIN CUREAU DE. Traité de la connoissance des animaux, où tout ce qui a esté dit pour, & contre le raisonnement des bestes, est examiné.
HOLLANDSCHE KEUKEN-MEID. De volmaakte Hollandsche keuken-meid. Onderwyzende hoe men allerhande spysen, confituren en nagerechten, zonder ongemeene kosten, zelfs voor de Roomsgezinden op visdagen en in de vasten, gezond en smakelyk kan toebereiden: hoe men alles tegen de winter inlegt. En hoe men mol en versch bier des zomers goed kan houden. Benevens, eenige vaste tekens waar aan men zien kan of het vleesch, ten tyden van der vee-pest, gezond is of niet. En hoe men een ordentelyke tafel zal schikken wanneer men zyne vrienden onthaald; met eenige figuren, van opgedischte tafels, opgehelderd. Als mede eenige huismiddelen voor de verkoudheid; om allerhande koortzen onfeilbaar te genezen; om het gezicht te versterken &c. Nevens de toebereiding van eenige zagte spyzen en dranken tot verkwikking van zieke menschen. Beschreeven door eene voornaame mevrouwe, onlangs in 't Gravenhage overleeden. Gedrukt volgens haar eigen handschrift.
[HEUSSEN, H.F.VAN=] H.V.H. , H.V.R. [=H.VAN RIJN, TRANSL.] Kerkelijke historie en outheden der Zeven Vereenigde Provincien: [...] Batavia Sacra, [...], Behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; mitsdagers van de Utregtsche bisschoppen en vande voornaamste personen hier te lande [...]; de historie van 't Utrechtsche bisdom [...]. Oudheden en gestichten [...] van Zuid-Holland en van Schieland [...], Leiden [...] Delft, Delftland, 's-Gravenhage, [...] Kennemerland, Amstelland, Noortholland en Westvriesland [...], Haarlem, Egmond, Vriesland, [...] Groeningen, en Groningerland [...], Drent [...], Deventer, Kampen, Zwol, Otmarsum, Harderwijk, Doesburg, Hattem, Deutekom, Grol, Lingen en alle de onderhoorige dorpen. MET: Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen [...]
ALMANAK. Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W. Met gegrav. titel. & muziekblad (eveneens met vergulde snede) & portret.
OBERTH, H. Wege zur Raumschiffahrt. Mit 4 gef. Tafeln und 159 Abbildungen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes