Scheurleer, D.F.: Franz Liszt (Mannen van beteekenis in onze dagen)
Liszt, Franz: [Ausstellungskatalog] Franz Liszt en zijn tijd
Raabe, Peter: Weimarer Lisztstätten
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes