Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9133: - De Schakel. Orgaan der N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Mij. tot voorlichting van haar verbruikers. Jaargang 1938
1927: - Het boek van de vier kleurpotloden
1928: - Fries Zilver, 1e druk
2109: - Kalkrijke duinvalleien op de Waddeneilanden.
15789: - Almanak Maatwerk. N.S.V. Carolus Magnus 1991-1992
15790: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalwerkersbond 1886-1936.
5719: - Het Rijksarchief in Gelderland in 1931
8834: - Meccano. Handleiding voor uitrusting. No. 0.
5781: - Stichting het Wijnhuisfonds Zutphen. Vijftig jaren. Verslag 1927-1977.Jarverslag 1976.
2781: - Feinmessgeräte. Carl Mahr Esslingen.
13399: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906. Part 1. With seven plates.
2631: - Van Vlissingen & Co's gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren van Vlissingen & C0. Over de kunst van het drukken
16000: - The Hermitage. Masterpieces of the painting collections
1828: - Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en Koloniën 1934 Eerste editie
12813: - Go Empress to Canada. Empress of Scotland, Empress of Canada, Empress of France by the beautiful and sheltered St. Lawrence route.
6290: - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. 2ejJaargang. 1884-1885
1437: DI - Verbeelding in Flevoland. Een nieuwe cultuur in een nieuwe provicie
2481: - The Assassination of Abraham Lincoln, Late President of the United States, and the Attempted Assassination of William H. Seward and Frederick W. Seward - Appendix to Diplomatic Correspondence of 1865.
8723: - Mededeelingen en verhandelingen. I. Het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. A. Organisatie en Inrichting/ Institut Météorologique Royal des Pays-Bas. A. Organisation et Disposition.
7699: - Ufo's. Ongeidentificeerde vliegende objekten van verschillende zijden belicht.
16193: - Kayserzinn und andere Zinngerate des Jugendstills.
6561: N/A - Dix Annees de Culture Francaise en Hollande 1920. 6 Juin - 1930
14788: N/A - Grock. Ein Leben als Clown. Meine Erinnerungen. ( Signiert mit Zeichnung).
11918: H.S. - Geschiedkundige bijzonderheden over Vlymen. Aan den zeereerw. heer Antonius Jacobus van der Pas sinds 1888 pastoor van Vlijmen wordt dit boekje op zijn gouden priesterfeest eerbiedig opgedragen door den schrijver.
15694: - Zeerovers Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep
1910: - Vondsten uit de Leie te Deinze
14054: - De avonturen van Kapitein Rob. De ondergang van de Solar. No. 26
2652: - Home handicrafts needlework and repairs.
1906: - De kloof voorbij. Een visie op de toekomst van Nederland
15962: - Das Geistige in der Kunst. Vom Blauem Reiter zum Abstrakten Expressionismus.
2178: - Middelheim, openluchtmuseum voor beeldhouwkunst
2667: - Der Textildruck.
1941: - De engste stad van 't Laand? Tilburg en sociale veiligheid.
11264: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 58e Jaargang 1972.
9125: - Leeuwarder stadsbeelden uit de dertiger jaren.
10639: - Recueil De Planches, Sur Les Sciences, Les Arts Libéraux, Et Les Arts Méchaniques, Avec Leur Explication (reproduction)
2040: - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland
15825: N/A - College jaarboek 1950-'51
2758: N/A - MOOD 09 Nieuwprijs 345 excl. Met CD-ROM
2759: N/A - Bestemmingen / Destinations
13970: N/A - Nederland's Patriciaat. 65e Jaargang 1980/81
2764: - Nieuw Beijerland. Toen en nu. 1582-1984
2800: N/A - Rapport bestuursproblemen Zaanse agglomeratie
13501: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XVII. 1975
9776: - Epices d'ailleurs, herbes d'ici. Exposition du Musée botanique, Lausanne
2845: - Verzameling van Stukken, betrekkelijk tot het aanleggen van Steenglooyingen, aan den Dijk der vijf Deelen. Gedrukt ten dienste der Vergadering van heeren Commisarissen, Gedeputeerden en Volmagten van die Contributie
2846: - Koddige en ernstige opschriften, op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen. Derde uitgave in twee deelen. Eerste deel
14004: - Newport Jazzfestival New York. George Wein presents the 20th Annual Newport Jazz-Festival New York City. June 29-July 8, 1973
14926: - 100 jaar K.T.S.M. Jubileumboek 1895-1995
9539: - Veertig jaar militaire luchtvaart. 1913-1953.
10749: - Dorpen aan de rivier. Verhalen uit de voormalige gemeente Lith. (incl, bijbehorende CD-rom)
11647: - De Verbeelde Wereld. Globes, atlassen, kaarten en meetinstrumenten uit de 16de en 17de eeuw.
7720: - Bulletin de la Société Royale Entomologique d'Egypte fondee de 1er Aout 1907. Nouvelle Série.
6567: N/A - Het woord als middel Honderdacht en veertigste Almanak 25ste Lustrum
3749: - Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging. Jaarboek 1932-1933. Jaarboek no. 1
14259: - Haren. Van vroeger tot nu
13001: - Annuaire du Jazz 89.
2573: - South Pacific Enterprise. The colonial sugar refining company limited
6140: N/A - Almanak der Societas Studiosorum Reformatorum 1938
6138: N/A - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen
14446: - Helinium (Helinivm),XX Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
13683: - Eenvoudig en vlot Engels spreken en begrijpen. (incl. 2CD's)
2876: - Nijmegen September '44.
16134: - Penschetsen uit Nijmegen's verleden door H.D.J. van Schevichaven (herdruk van de uitgave Nijmegen 1898-1904)
2160: - Hundert Jahre Kolner Karneval. Die Wiedergeburt 1925! Was bietet Koln im Karneval 1926?
14674: - Mariënbosch. Geschiedenis van Klooster en Pensionaat. Uit de historie van Heilig Landstichting Nummer 7.
15361: - Twaalfde Nijmeegsche Studentenalmanak 1939-1940.
2464: - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 60 (1997)
15977: - Omni pede stare. Saggi architettonici e circumvesuviani in memoriam Jos De Waele.
10550: - Het veerwerk. Maandblad voor smalfilmers. 25e Jaargang nr. 1 tm 12 1958.(compleet)
9299: - De mens is stervende. Een ontmoeting met Erich Fromm.
16025: - Phantastische Werke. russischer Kunstler
9629: - Historische Atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II. Serie kerkhistorische kaarten.Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1801-1821).
9630: - P.A. de Génestet. Eene Bloemlezing verzameld en gerangschikt door A.W. Stellwagen.
9636: - Studenica.
10151: - Nederlandsche Spoorwegen. Officiële Reisgids. Geldig van 17 Juli 1944 af.
12967: - Rijksleerschool/de Parkenschool 100 jaar jong.
10608: - Gezichten in Rheden en Rozendaal. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.
6825: - Avant-garde Polonaise/Awangarda Polska/The Polish Avant-garde 1918-1939. Architecture urbanisme/Architektura urbanistiyka/Architecture town-planning.
11318: - Financiëel adresboek voor Nederland. Drie en veertigste Jaargang. 1939
14457: - Adreslijst van alle studerenden aan de Rijks-Universiteit te Groningen.
10435: - Union Hockey Nijmegen 50 jaar. Een uitgave van de R.K.H.V. Union te Nijmegen bij gelegenheid van de vierig van het Gouden Jubileum, 11 t/m 15 mei 1983.
15759: - Lustrum Almanak Dispuut Olifant. 1947-1987
9898: - Steenwijker Almanak voor het jaar 1934. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan. 269ste Jaargang.
7752: - De Nederlandsche Adel of alphabetische naamlijst van familien en personen wier titels of adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven. Met bijlagen.
2402: - Bankieren in het hoog en het laag. De geschiedenis van de Rabobank Ubbergen 1919-1994
2404: - Städtisches Museum Haus Koekkoek Kleve: Katalog: Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und Kunstgewerbe
2223: - Groninger Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1848. XII jaargang.
8839: - Aanleg en onderhoud van Gazons en Sportvelden.
2604: H. R. H. - Aus Tschakas blutigen Tagen Eine Erzáhlung aus der Zeit der Zulukämpfe vor hundert Jahren von H.R.H. Dritte Auflage
2607: - De bijbel. Prachtuitgave voor alle standen van al de Kanonyke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens de staten-overzetting Met veertig staalplaten van nederlandsche graveurs
13502: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XVIII. 1976
2826: - The British Journal Photographic Almanac 1931
2829: - De Camera. Modern Fotografisch Tijdschrift. 16e jaargang.
11174: - Nederland's Patriciaat. 26e Jaargang 1950.
12685: - Smocken. Techniek met diverse toepassingen.
2495: - Deventer Almanak 1944, naar den nieuwen verbeterden Gregoriaanschen Stijl op het Schrikkeljaar na de Menschwording van Christus. Alsmede de Zons- Maans- Op- en Ondergang.
2496: - Rapport inzake Landbouw en Veeteelt in de Provincie Utrecht, door eene daartoe benoemde commissie uitgebracht aan het hoofdbestuur van het genootschap voor Landbouw en kruidkunde te Utrecht.
2500: - Harptonen, christelijke verzenbundel geschikt tot voordrachten voor oud en jong. Derde druk
6482: N/A - Nederlandse Industriële Gids 1948
4759: - Album E. Lousse. 4 delen
12013: - Altijd gevechtsklaar. Het werk van den gronddienst der R.A.F.
5995: - Plassengebied band a en b. Inventarisatie. Rapport van stedebouwkundige studiegroep plassengebied in het hart van holland.
8727: - Orbis de grote geschiedenis van de schilderkunst. Deel I: De gotiek. Deel II: De Vlaamse primitieven.
13418: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part V.
6486: N/A - Materialenkennis 1 Samengesteld door het Instituut voor Luchtvaartonderwijs N.V.
12589: - Ons Oude Wilhelmus
14597: - Alex Katz - An American Way of Seeing
11616: - BROWN'S Stranger's Handbook and illustrated Guide to Salisbury Cathedral being a full Historical and Descriptive Account of the Building and Monument. With thirteen Engravings on wood
16157: - Arnhem onder de grond. Bewoningsgeschiedenis van stad en omgeving. Historische reeks Arnhem.
14774: - Beschrijving van de Gemeente Heumen en van de dorpen Heumen en Malden. Met 3 kaarten .
8935: N/A - Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1929
8936: N/A - Gelderland in Woord en Beeld Juni 1949 tot en met Augustus 1949
11646: - NOva Et Acvrata Totivs Europae Tabvla( New and Accurate Map of The Whole Of Europe) by Willem Jansz. Blaeu, circa 1612.
8706: - Hans van Heeswijk Architectuur 1995-2005.
5921: - Instrucção de ceremonias, em que se expóe o modo de celebrar o sacrosanto sacrificio da Missa, assim rezada, como cantada, conforme as rubricas do Missal Romano, decretos da Congregação dos Ritos, e doutrina dos melhores authores. Por hum sacerdote D.C.D.M.
15994: - Fantasy Books by Dorian Cleavenger
12031: - Baksteengids IV. Moderne baksteenfabricage in woord en beeld.
11154: - Adresboek van Winterswijk 1964. Incl. losse toeristen-wandelkaart
11643: - Wakken herdenkt: 1. Judocus Hondius kartograaf, 1563-1612. 2. De stichting van de Koninklijke Aloude Rederijkerskamer DE LELIR in 1688. 3. PETRUS JUDOCUS de BORCHGRAVE dichter-rederijker, 1758-1819.
16279: - Helmond's kasteel-geschiedenis in beeld
15102: - Het proces Mussert. ( Inclusief vele los bijgevoegde krantenartikelen).
3369: N/A - De Leidsman der Jeugd Eerste deel Eerste en tweede Afdeeling
10770: - Design and Art Direction '66. The annual of the fourth exhibition of the Designers and Art Directors Association
6287: - MON JOURNAL, 1908-1909
11204: - De engelbewaarder. Eerste jeugdtijdschrift voor het katholieke gezin. Voor de groteren. Uitgave A. Met kerkelijke goedkeuring. 60e jaargang. Aflevering 1-october 1948/ Aflevering 12- september 1949
11354: N/A - Katholyk Meyerysch Memorieboek, behelzende de Oprigting van het Bisdom van s-Hertogenbosch beneffeens etc...
12789: - Proceedings of the congress of the fondation Européenne de la culture. Held in Amsterdam 22,23,24 November 1957
2207: - Biographien berüchtigter Schwarmer, Zauner, Morder, Mordbrenner und Strassenrauber aus dem achtzehnten Jahrhundert Sechster Band Zweiter Teil Enhalt Ferrandino
7952: - Katholieken in karikaturen en cartoons. Spiegel van anderhalve eeuw Nederlands Katholicisme. Catalogus bij de tentoonstelling samengesteld b.g.v. 25 jaar Katholiek Documentatie Centrum
12587: - Kruisen en Kapellen Sevenum.
15827: N/A - Ons College Jaarboek 1953-'54 (Canisius College)
15816: - Das grosse Handbuch Märklin H0.
7036: - Tijdschrift voor economische geographie. Orgaan der Nederlandsche vereeniging voor economische geographie. Achtste Jaargang
7290: - Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure. Vragenlijst en antwoordenblad met uitvoerige toelichtingen o.a. op historisch, juridisch, landbouw-, en mijnbouwkundig gebied.
13728: - Fleuron Anthology
12764: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832.Ubbergen. Tekst en kadastrale gegevens. Met kaarten
13693: - The Witkiewicz Reader.
15505: N/V - Tachtig jaar Stork.
14322: - De Waoterjokers. Een Grenzeloos Carnaval. 2011/2012.
2870: - Union-hockey Nijmegen 50 jaar. 1932-1982
12935: - Berg en Bos School Apeldoorn. 75 jaar jubileumboek. 1932-2007
9595: - Vierzig Spiele von Hans Sachs. Fur den Gebrauch bei Auffuhrungen bearbeitet voor F. von Jager. Mit Bildern von Georg Kellner.
11368: - De grafzerken in de Groote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda.
11989: - De Plechtige Omgang ter ere van de zoete lieve vrouwe van 's-Hertogenbosch, bij het Gouden Jubilé der herleving door de Vereeniging Mannenomgang, op 9 juli 1916 door het katholiek 's-Hertogenbosch
11990: - Orde van Dienst voor de afscheidssamenkomst van Lt.-Kolonel A.M. Bosshardt in de Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam op donderdag 8 juni 1978 om 19.30 uur. Programma.
7052: - Pentekeningen Els Knops-Boesten: Schinnen, Amstenrade, Oirsbeek, Doenrade, Puth, Sweikhuizen. De Gemeente Schinnen als zes kerkdorpen.
7057: - Register van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Jaargang 85-94 1941-1950. I. Naamregister, II. Zaakregister.
15427: - Bijdragen ter Bevordering der Schoone Kunsten en Wetenschappen. Eerste en Tweede Deel. Bijdragen tot de Dicht en Prozaische Werken
7875: - 100 Jahre, 100 Bilder. Koln in 20. Jahrhundert
2848: - Deutscher Photokatalog 1962 / 1963. Herausgegeben von der Vereinigung von Grossisten für den Photohandel e.V. VGP.
8728: - Verslag van de Prijsvraag voor Ontwerpen van Noord-Branbantsche Boerderijen Uitgeschreven door de Vereenigig voor Stalverbetering in Noord-Brabant.
11328: N/A - Gemeente Uden Aangeboden bij gelegenheid van de officiëele opening van het Gemeentehuis op 11 juli 1938
14576: - Friedrich Nietzsche Werke. Auswahl in 2 Bänden. Mit einer Einleitung von Gerhard Lehmann
16071: - Arnhem 750 jaar stad/ 1233-1983. Een voorlopig overzicht van activiteiten in het feestjaar 1983
15342: - Henry Moore; Sculpture and Drawings with an Introduction by Herbert Read
2292: - The Swedish Match Company. General Staff rules for India.
2287: - Theatre Complet de J. Racine, precede de la vie de l'auteur.
9230: - Folk Tales of Old Japan. Including compact disc.1997
1056: - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor: wandelaars, wielrijders en automobilisten. (schaal 1:400.000)
1062: - Zak-atlas voor den reiziger, den koop, den krijgs, den zeeman, tevens en ten meer duidelijken verstanden der nieuwspapieren.
1065: - Atlas nouveau de voyageur pour les dix-sept provinces des Pais-Bas.Avec la Descripton Geographique & une table. Pour trouver facilement les Villes, etc.
1072: - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
1087: - Weet je nog wel: .de jaren 60
4285: - Führer durch Manderscheid und seine Umgebung Geschicht u. Sagen aus alter Zeit
2114: - Arkemheen te Velde. Landschap, flora & fauna van de polder Arkemheen.
2117: - 75 jaar varkensfokkerij in stamboekverband.
11618: - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. , Ax actis eiusdem collecta, eiusque auctoritate promulgata, sub auspiciis SS. Domini Nostri, Leonis Papae XIII, PII Papae X.............. Vol.1-VI.
2122: - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de Nederlandse molens
2133: - Regiotaal. Mozaiek van Geldersse dialekten
2134: - De vormgeving van ons dagelijks leven. Neerlands Volksleven jaargang 33 nr. 4.
8794: - Gravures du Bon Jardinier, contenant : 1° - Principes de Botanique et de Jardinage : Botanique - Marcottes et boutures - Greffes - Taille des arbres. - 2° - Appareils et Ustensiles pour la Culture ordinaire et forcée : Abris, coffres, cahssis, etc. - Serres et orangeries : construction, ventilation, chauffage - Bâches portatives - Serres de voyage et d'appartement. - 3° - Outils et Appareils de Jardinage : Outils pour le travail des terres - Appareils d'arrosage - Elagage, greffe, fécondation artificielle - Cueillette et conservation des fruits - Appareils de transport, d'élévation - Outils divers. - 4° - Composition et Ornementation des Jardins : Parcs ou jardins paysagers - Parterres - Vergers - Jardins fuitiers.
15430: - Honda SH50 Scoopy Instruktieboek.
7545: - The Red Lantern. The Story of the Modern Peking Opera.
9676: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Tweede Deel.
12560: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Wehl. Tekst en kadastrale gegevens. Incl.losse kaarten compleet.
5870: - Topsport Innovatie Park Nijmegen. Ruimtelijke en programmatische haalbaarheidsstudie december 2009
13026: - Glenn Miller's Method for Orchestral Arranging.
4992: - De ontwikkeling van de Nederlandse rundveehouderij in deze eeuw. Een historisch overzicht over de periode tot 1970.
15957: - The Four Seasons. Landscapes in Russian Paintings
12671: - Macchine per la terra/Machines for the Land. Immagini e riflessioni sull'agricoltura nel '900/Images and Reflections on Agriculture in the 1900s.
4948: - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde. Deel XIX. Zesde serie Deel I.
13364: N/A - The World Carriage Driving Championships Smith's Lawn, Windsor Great Park 11th, 12th, 13th
5714: - Rijks-Archief in Gelderland. Jaarverslag 1913 met Verslag der Aanwinsten
5715: - Rijks-Archief in Gelderland. Jaarverslag 1921 met Verslag aan de Gedeputeerde Staten over gemeente- en waterschapsarchieven.
4875: - Round The Coast. An Album of Pictures from Photographs of The Chief Seaside Places of Interest in Great Britain And Ireland.
5663: - Projectie-Handboekje. Het gebruik van de projectie-lantaarn, de episcoop en het bioscoop apparaat. (Tevens het vervaardigen van lantaarnplaatjes en kino-films).
10557: - Na vijf-en-zeventig jaar. Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan der Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. 1862-1937.
5540: - Handboek voor Ambtenaren in de Provincie Noord-Braband.
8927: - Sankt Georg - Deutsche Sportzeitung, Offizielles Organ des Reichsverband für Zucht und Prüfung deutschen Warmbluts. 39. Jahrgang-Nr. 23. Erstes Dezemberheft, 39. Jahrgang Nr. 26. Zweites Januarheft, 39. Jahrgang Nr. 27. Erstes Februarheft.39. Jahrgang- Nr. 28. Zweites Februarheft. 40 Jahr Sankt Georg. Erstes Aprilheft. 40. Jahrgang, 40. Jahrgang. Nr. 6 Drittes Meiheft, 40. Jahrgang. Nr. 7. Erstes Juniheft.
5511: - Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum additis declarationibus cardinalium concilii interpretum, ex ultima recognitione Jean Gallemart, et citationibus Joannis Sotealli Theologi et Horatii Lucii, J.C. Ned non Remiffioniud D.Augutini Barbosae,..........
5468: - Modern Mushroom Growing. Instructions for obtaining increased crops by the use of Champion Mycelium-Marvo, the best pure culture sterilized Mushroom Spawn.
5398: - De Bergen op Zoomsche jaarmarkten en de bezoekers uit Zuid-Nederland. Voordracht, gehouden voor de Afdeeling Middeleeuwsche Geschiedenis van het XIIe Filologen Kongres der Wetenschappelijke Congressen in Vlaanderen te Leuven op Zterdag 7 April 1934.
10513: - Carlsbergfondet 1876-1926. Et jubiæmsskrift udgivet af Carlsbergfondets Direktion.
5230: - ALMANACH HACHETTE 1988. Petite Encyclopedie Populaire. Les plus belles pages depuis 1894.Présenté par Jean-Loup Chiflet.
11965: - This is America. Official United States Guide Book. Brussels Art Fair 1958
5191: - Thermion Nieuws. October 1937.
10611: - Arnhemmers Arnhemmers Arnhemmers.
8174: - De Officio Sacerdotis, Qua Judicis Et Medici in Sacramento Poenitentiae Instructio brevis, in gratiam Et commodum Tyronis Theologi...
5114: - Daemon en masker in Melanesië. Uitgegeven onder auspiciën van het koloniaal instituut afdeling volkenkunde. (gaaf exemplaar)
11805: - Geschiedenis van de landbouw in Limburg. 1750-1914
5081: - Oeuvres de S. Jean Climaque, abbe du mont Sinai, comprenant l'echelle sainte ou les degres pour monter au ciel et le lettre au pasteur
5049: - Timeless. Het kleurrijke gebied van zwart en grijs
6876: - 750 jahre Klever Stadtrecht. Vom Stadtrechtprivileg zur Loseblatt-Sammlung.
6867: - The Studio. An illustrated magazine of fine and applied art. Volume 22.
6844: - Waarom de dieren bang voor de menschen zijn...... een verhaal van Vadertje brombeer
13691: - Gebruder Sulzer, Aktiengesellschaft, Winterthur, Schweiz. Historischer Ruckblick Technische Entwicklung.
6822: - Historie du Vieux et du Nouveau Testament. Dediee a moseigneur le Dauphin, Par le Sr. de Royaumont. Nouvelle Edition
15359: - Gedenkboek opening herbouwde Molenstraatkerk Nijmegen mei 1960.
9165: N/A - AKU-RESEARCH De N.V. Onderzoekingsinstituut Research van de Algemene Kunstzijde Unie N.V.
10448: - vande Schilders binne deser Stadt. Nijmeegse schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw.
14023: RED. - Turks- extreem rechts .
11837: - Die veroffentlichungen des Historischen Vereins fue Geldern un Umgegend. Gesamtausgabe in drei Bandern.
11788: - Betuwe-Stempeltocht. Uitgeschreven door de Streek-V.V.V. voor Over- en Midden-Betuwe, gevetigd de Elst (O.B). Nr. 65.
2881: - Feest der Herkenning. 50 jaar academische gezondheidszorg in Nijmegen
2883: - Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en -beheer in Nijmegen door de eeuwen heen
2893: - Nijmeegse Gezichten. Vijfenzeventig Jaar Katholieke Universiteit.
11994: - Gedenkboekje 50 jaar Afsluitdijk. Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. 1932-1982.
2927: - 50 Jaar herkennen. Philips Semiconductors Nijmegen.
2928: - Benauwde Veste. Drie studies over het verleden van Nijmegen.
2930: - Tien jaar vrienden. 1984-1994.
2937: - Rondgezicht vanaf de Stevenstoren.
2942: - De Trek naar het zuiden. Gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
2961: - WNO 25 jaar in beeld. (Werkvoorzieningsschap Nijmegen & Omgeving)
2973: - Fotograferen en beschrijven in Carolina. Het leven aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, in overleg en samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rooms-Katholieke Universiteit.
2977: - Das nationale Dopolavorowerk in Italien. Freizeitgestaltung in Italien.Das Dopolavoro ist ein Friedenswerk, welches eine erhabene Sendung erfullt: Bruderlichkeit, Liebe und Bildung Mussolini
10646: - Oorkondenboek van Gelre tot Zutphen tot 1326.Tweede aflevering St. Maria-Magdalenaklooster te Nijmegen. Munsterabdij te Roermond (eerste gedeelte)
3001: - Australië in vogelvlucht 1954
11981: - A la mémoire de Victor Pecqueur 1888-1946. Mort pour la France
3022: - Nijmegen. Levensbeelden van Nederlands Keizerstad in het Kroonjaar 1955
3025: - Zeiss Mikroskope und Nebenapparate
9377: - 't Is komn en goan. Christelijke School voor Mavo, Rijssen 1929-1989.
3067: - Zuid-Afrika; Het Land van het Buitenleven
3070: - Gids in het Volkenkundig Museum. Volumes: VII. De Molukken,VI. Praehistorie en Anthropologie,IX Celebes,XII Borneo, X. De Timorgroep en de Zuid-Wester-Eilanden Weven en Ikatten.
3088: - Mensen & Spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985.
3096: - International Shorthand Congress London, 1937
3115: - Gedenkboek 50-jarig bstaan Openbare Handelsschool te Amsterdam 1869-1919
3135: - Wolgang Schmitz Rijnwerk / Waalwerk Rheinwerk / Waalwerk De rivier tussen Duisburg en Nijmegen tekeningen 1984 - 1987
9681: - Patricia Centurion. Atelier de Joias.
3164: - Die Jüdische Welt von Gestern: 1860-1938; Text- und Bildzeugnisse aus Mitteleuropa.
3193: - Nijmegen. Fotoboek over de vele facetten van Nijmegen
5926: - Collection Anthony Nolet, Nymègue. Oeuvres de Jan Toorop.( Catalogue)
3281: - Zinn. Ein Handbuch fur Sammler und Liebhaber. band XVI. Mit 448 Abbildungen und einer Farbtafel.
11369: - Richard Hunne : een verhaal uit de dagen van Hendrik VIII. Uit het Engelsch
7627: - Proeve eener geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. 1815-1832. Eerste en tweede deel.
3291: - Aventuras de Gil Blas de Santillana. Nueva edicion. Tome I y Tome II.
7541: N/A - Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum Urbani VIII.
15787: - Dispuut T.H.O.R. VII ste Lustrum 1963-1998
12341: N/A - Van kind tot kind... Geschiedenis van 100 jaar School met de Bijbel te Gameren 1906 - 2006 Met DVD
9402: - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919.
12739: - Bloemlezing uit Javaansche proza-geschriften( Latijnsch letterschrift)
3313: - Europeesch Museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste Kabinetten van Europa 8 delen compleet
3315: N/A - Essai historique sur la vie de Marie-Antoinette D'Autriche, Reine de France. Pour servir a l'histoire de cette princesse
3321: - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1895
3370: N/A - De Leidsman der Jeugd Tweede deel Eerste en tweede Afdeeling
3338: N/A - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg Geïllustreerde beschrijving Eerste stuk Aflevering 1 t/m 5 Compleet
3354: N/A - Worms & Co Shipowners, ship agents etc.
3371: N/A - De Leidsman der Jeugd Derde deel Eerste en tweede afdeeling
3372: N/A - De Leidsman der Jeugd Vierde deel Eerste en tweede Afdeeling
3373: N/A - De Leidsman der Jeugd Vaderlandsche Historie Achtste deel
3374: N/A - De Leidsman der Jeugd Vaderlandsche historie Negende deel
3375: N/A - De Leidsman der Jeugd. Zesde deel Eerste en tweede Afdeeling
3376: N/A - De Leidsman der Jeugd Zevende deel Eerste en tweede Afdeeling
3379: - China hemel en aarde. 5000 jaar uitvindingen en ontdekkingen.
3397: - Zwischen Bergwald und ewigem Schnee . Die Heimat der Alpentiere . Sammelbilderalbum Knorr. Komplett.
3410: - Maandelyksche Berichten Uit de andere Waerelt; Of de spreekende Dooden. Bestaande in Redeneeringen tusschen allerhande Verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders. Juli 1725-December 1725.Doormengt, met Staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geheime zaaken, en byzonderste voorvallen, in de voornaamste Hooven van Europa.
3409: - De Brug. De Erasmusbrug. Geschiedenis,architectuur en kunst.
10718: - Zaltbommel 1938-1948. Authentieke foto's en documenten verzameld door Bob van Dijk
3416: - Stedelijk Van Abbe-Museum Eindhoven. De verzameling.
3421: - Bouwmeesters Revue. Duizend en een nacht. 1925-1926.
3433: - Ceramica. Populair Vakblad voor de Ceramische Industrie en voor allen die belang hebben bij Ceramiek
9897: - Steenwijker Almanak voor het schrikkeljaar 1928. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan, enz. 263e jaargang.
3465: N/A - Deze namen maken overwinningen. Britsche vliegtuigen: hun prestaties in Groot-Brittanie's luchtoorlog.
3468: - Paula Modersohn-Becker. 8 Farbbilder, 24 Schwarzweissbilder und 7 Abbildungen im Text mit einer Einfuhrung von Harald Seiler
11986: - Cropp. Katalog Izdelkov. Catalogue of products
3492: - Memoires du Grand-Admiral von Tirpitz.
3497: - Groot Lexicon van eigennamen. De spelling en identificatie van 50.000 namen. Kramers Lexicon
10445: - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst.
3513: - Uitgave ter Herinnering aan den Mechaniker Westrijd. 1914-1915/ 1915-1916. Geillustreerd met de bekroonde modellen
13448: - Les cahiers du Jazz. Revuetrimestrielle 10. Le Disque. Numero spécial
3520: N/A - Beknopte geschiedkundige en plaatselyke beschryving der stad Zutphen en harer bevallige omstreken
11806: - Gids. Model-steenkolenmijn Daelhemerberg, Valkenburg (L). De grootste wetenschappelijke bezienswaardigheid van Valkenburg.
3542: N/A - De Leidsman der Jeugd Vijfde deel Eerste Afdeeling en Tweede Afdeeling
3546: N/A - Société Générale Métallurgique de Hoboken 1908-1958
3553: N/A - Omstandig en naeukeurig verhael van alle de plechtigheden, vreugdebedryven, plichtpleegingen, redevoeringen, enz. Zoo ter gelegenheid van het honderdjaerig feest der Utrechtsche Akademie Als van de Promotie met de Kap van zes Heeren, en van al wat daer toe eenige betrekking heeft
3564: - Machinery ...for.... Flax, Hemp and Manila Spinners, Rope, Twine and Thread Manufacturers, Linen Manufacturers etc, etc.
15788: - De Fabeltjeskrant. Lustrumboek van het Dispuut S.A.G.A.
3603: - Onderlinge Vrouwenbescherming. 1897-1922. Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan.
3616: - Gids voor de bezoekers van Lochem en omstreken. Het ideale vacantie-oord in de Gelderse Achterhoek.
3617: - LEVEN MET INSEKTEN. HET ONDERZOEK NAAR EEN GEINTEGREERDE BESTRIJDING VAN PLAGEN
3624: - Ruilverkavelingen in het Rivierengebied.Tweede druk
15780: - Programmaboekje.Plechtige Omgang ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch. 15 Juli 1956- 3uur.
16218: - Jouney to Orsay
3647: - Vorstelijke vrouwen uit Nederlands Historie. 1506 tot 1939. Uitgegeven ter gelegenheid van den eersten verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix.
3650: - Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap De Nedelandsche Leeuw. Jaargang 1914-1933.
3653: - Aventures du baron de Munchhausen. Traduction nouvelle par Theophile Gautier fils. Illustrées par Gustave Doré.
3658: - Iovrnael ofte beschrijvinge vandereyse gedaen by den commandeur Dirck Albertsz Raven, na Spitsbergen, in den jare 1639, ten dienste van de E.Heeren bewinthebbers vande Groenlantse compagnie tot Hoorn1
11664: - Brown's Nautical Almanac 1951
13391: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Parts III and IV. With fifteen plates.
11622: - Statuta, quae pro regimine archidioecesis Ultrajectensis publicata fuerunt a 1a die mensis Maji 1853 ad 1um Julii 1860
3762: - Stichting De Roos Utrecht. 1971-1975. Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan. Met beknopte aanvulling 1946-1970
3776: - Fundamenten. Historische krachtenvelden in de stad Oss
3789: - Norg en omgeving. Geillustreerde gids met wandelkaart.
9829: - Houtoogst en bosbeheer in Nederland. Dialoog als basis voor een beter imago van de Nederlandse houtoogst.
8837: - Joris Ivens. 50 jaar wereldcineast.
3813: N/A - 250 jaar St. Matthiasparochie, Oploo
3834: - Wie geeft wat hgij heeft, is waard dat hij leeft. Blijspel, In een Bedrijf
13455: - SPIEKER-KARTENBAND ZU WILHELM MÜLLER-WILLE BODENPLASTIK UND NATURRÄUME WESTFALENS. Band 14.Festband
3837: - De Medeminnaar van Zichzelven, blijspel, met zang. In één bedrijf Derde druk
3881: - 8 eeuwen Gentse ziekenhuizen
13447: - 100 jaar School met den Bijbel te Zwartebroek. 1886-1986.
13367: - Wegweiser Jazz. Das adresbuch zum jazz in Deutschland.
3872: - Oostkust van Sumatra-instituut. 1916-1941
3906: N/A - De doorbraak van de hoop. Mexico van 1810 tot 1910/ Le Creuset de l'Espérance Le Mexique de 1810 a 1910.
3908: - Flamminghi a Roma 1508-1608. Artistes de Pays-Bas et de la principaute de Liege a Roma a la Renaissance.
3913: N/A/ - Marmer in Hellas. Van Steengroeve tot Kunstwerk.
3918: N/V - De erfenis van de franse revolutie 1974-1814
3925: N/A - FOURNITURES GENERALES POUR L'AMEUBLEMENT.
3955: - Corpvs Christianorvm Continuatio Mediaeualis XLIII-XLIIIA
3971: N/V - Holland in Hollandia.
3967: N/V - Art Namban. Les Portugais au Japon / Nambankunst . Portugezen in Japan
3986: - Gids voor de Noordzee-Badplaats De Koog-Tessel. (Uitgaaf 1938).
15179: - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
4004: N/V - Nieuwe ideeen voor Kapsels. Inzetgeheimen. Alles over haarverven. De Nieuwe Sassoon-stijl. Bijzonder hoofdstuk: Moeilijk haar..
16112: - Novidades da Holanda/ News from the Netherlands. A jewelry survey
4013: N/V - Een Beeld van een Boekhandel. In Utrecht in Beeld.( Genummerd exemplaar 145)
10484: - The Netherlands Indies. Vol.III, No.2. Bulletin of the Colonial Institute, Amsterdam. April 1940
13500: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XX. 1978
4042: - Bomen in Elspeet 1959-1989. Studiegroep Boekhandel en Uitgeverij Elspeet.
14793: - VDZ 1926-2001 Arnhem. 75 jaar familievereniging.
11840: - Vinght-cinquième rapport Société Evangélique ou Eglise Chrétienne Missionnaire Belge.Exercise 1862-63.
4077: - Willem Royaards. Enige facetten van de kunstenaar Willem Royaards gevolgd door een overzicht van zijn toneelactiviteiten.
4082: - Bibliografie der geschriften van Dr. D.C. Hesseling. Gedrukt in opdracht van zijn vrienden en leerlingen ter gelegenheid van zijn tachtigste geboortedag. 1859-1939
10966: - Reninca. Een lied der mensheid. (genummerd 556/1000) en gesigneerd exemplaar.
16171: - 1863-1963. 5 mei 100 jaar Insula Dei Arnhem
4100: - Furnishing To Fit The Family
14282: - De kern gezond. Veranderingen van het openbaar gebied in de Haagse binnenstad
4106: N/V - N.A.G. Tentoonstelling. Publicatie ter gelegenheid van de landelijke Architectententoonstelling
4158: - Agfa-Gevaert Sparte Grafische Systeme .Drupa '86
4163: N/A - Vriendendienst. 60 jaar Stichting Vrienden van het Legermuseum.
4166: N/V - Castellogica. Verkenningen. Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting. III
13467: - INCUNABULA AND POSTINCUNABULA, CATALOGUE 239, ISSUED TO COMMEMORATE THE 125th ANNIVERSARY OF LUDWIG ROSENTHAL'S ANTIQUARIAAT, 1859-1984
14854: - Moderne Bauformen. Monatshefte für Architektur Jahrgang IV Heft 1-12
4183: N/V - Kruispunten. Verslagen van het congress gehouden te Utrecht op 30 en 31 oktober 1961 t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de algemene Nederlandse vereniging 'Het Groene Kruis' (omslag: Dick Bruna)
14290: - Internationaal Gedenkboek. Herinnerings-album voor Dames.
4191: N/V - Enige Bijzonderheden uit Alkmaars Historie
4286: - Linz am Rhein und seine Umgebung Ein Führer
4294: N/A - Te voet van Apeldoorn naar Dieren, Zutphen en Deventer
16198: - Kursbuch. Herausgegeben von Hans Magnus Enzensberger. Band I/ Kurzbuch 1-10 1965-1967. Band II/ Kursbuch 11-20 1968-1970.
4314: N/A - De Zuidelijke Veluwezoom Wageningen-Arnhem-Dieren
4318: N/V - Eere-Tentoonstelling P. Dupont, in leven Graveur en Hoogleraar aan de Rijks Academie van Beeldende Kunsten.
4345: N/V - Armamentaria. Aflevering 8 .1973
4348: N/V - Verpakkings-ontwerp. You'd better wrap your self up well before you go out. Dutch Design. Een overzicht van leden van de beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO en hun werk
4355: N/V - Armamentaria. Aflevering 7
4365: N/V - Armamentaria. Aflevering 11. 1976.
4370: N/V - Toeristenkaart/ Touristmap No.4 Bandoeng en omstreken/ Bandung and Environs. Boekit Toenggoel-Tangkoebanparhoe-Patoeha-Malabar. Schaal 1:100.00/Scale 1:100.000
4372: - PRIERES JOURNALIERES DES DEMOISELLES PENSIONNAIRES DU MONATERE DE BERLAYMONT, A BRUXELLES
4373: - Aenleydinge tot het Godvruchtig leven, Eerst in 't Frans gemaekt en uytgegeven door den H. Franciscus De Sales, Bisschop van Geneve, Naderhandt in 't Nederduyts vertaelt. Van nieuws voorzien en verbetert.
4378: N/V - Armamentaria. Aflevering 10 1975
4379: N/V - Armamentaria. Aflevering 9, 1974
4381: - Advies van de Bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische revalorisatie van het Rijkscultureel Centrum Alten Biesen, voormalig landcommanderij van de Duitse Orde te Bilzen( Provincie Limburg).
4382: N/V - Ruimschoots ruimte in de regio. Zwolle
4429: N/V - Gedenkboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan Rijkskweekschool Apeldoorn 1896-1921
4401: N/V - De Militaire Spectator. 134e jaargang 1965. Waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.
4402: N/V - De Militaire Spectator. 133e jaargang 1964. Waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van De Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.
14467: - Sleeswijk's kaart van Gelderland naar officiele gegevens bewerkt. Schaal 1:160.000 voor wandelaars, wielrijders en automobilisten. Voor school, kantoor en huiskamer met nauwkeurige afstandsbepaling in kilometers tusschen de plaatsen
4405: N/V - De Militaire Spectator. 119e jaargang 1950. Officieel Orgaan van het Ministerie van Oorlog en van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. (Met los bijgevoegd register en 2 kaarten)
10444: - Het Stadhuis. Nijmegen 1969
4415: - Gedenkboek N.C.B. 1883 1933 Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het Vijfitgjarig Bestaan Van Den Nederlandschen Cricket Bond
4486: - Bijdragen en Mededeelingen Gelre Deel X.
4453: N/V - Die Goude. Tweede verzameling Bijdragen. Tweede verbeterde druk 1946
4462: N/V - Bidt den Heere des oogsteste Rotterdam. Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van de Gereformeerde Zondagsschool Vereeniging. 1866-1916
13980: N/A - Nederland's Patriciaat. 24e Jaargang 1938
4484: - Jaarboek 1917. Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars
4487: - Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden over de jaren 1881-1890. Algemeen register
4492: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie deel XIV
10412: - Milieuvriendelijk tuinieren op de vierkante meter. Gids voor het creatief benutten van plekjes rondom huis en in de tuin.
4495: N/V - Bulletin Officiel Du Touring Club de Belgique. 1910
14929: - Herveld - Andelst. Zwerftocht door een spannende eeuw.
14930: L.E. - De sterkste. Met bandtekening en teekening van E. Mynssen.
4508: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassend aan de nieuwe leerplannen. METAALBEWERKING. 11e herziene druk
4515: - Twaalfde Jaarboek De Hond. 1939
4543: - ZO is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de Tweede Wereldoorlog in ZO-Azië
9520: - Technischen Feinmessgerate.. Mit Ubersichtstafeln.
4567: - Livres précieux. Six siècles de patrimoine bibliophilique (1250-1895).ýCatalogue de vente a prix marques de Manuscrits et Livres Precieux disponibles a la Librairie Sourget, classes par ordre chronologique
16017: - Tussen Toen en Nu. Wonen en leven in de oude gemeente Adorp.
4596: N/V - Vrijmetselarij. Uitgegeven in opdracht van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ter gelegenheid vanhet 200-jarig bestaan dier Orde op 26 december 1956..
4606: N/V - Verslag over het Voorgevallene tijdens het Hooge Opperwater op de Nederlandsche Rivieren in den Winter van 1925 op 1926.. Met uitslaande platen (tabellen )
4635: N/V - Receptenboekje bevattende 90 verschillende reccepten tot het bereiden van aardappelen.
4641: - Lanka Mahila Samiti (affiliated to the associated countrywomen of the world) 1930-1955
4644: - Illustrated catalogue of Binder Twine Machinery manufactured by The Watson Machine Company
4645: N/V - De tooverbron
11971: - Crédits Rectifiés de l'Exercice 1871.
12927: - Wat er was, wat er is. Schoolprojekt voor de klassen vier, vijf en zes van de lagere scholen.
4663: N/V - Fables de Florian
4670: N/V - Catalogue des Anciennes Porcelaines tendres de Chantilly. Tasses, Assiettes, Jardinieres, Rafraichissoir, Bonbonnieres, Soupieres, Pots, Sucriers, etc. Collection Frederic Halinbourg.
4684: M.C. - Light on the Path and Karma. With Notes and Comments.
4686: N/V - Gay and Lesbian Filmfestival 1991. Film en video catalogus.
4687: N/V - Gofilex film bv/Uitenboek film BV. 16 mm Filmkatalogus.
4688: N/V - Gofilex film bv/Uitenbroek film bv. 16 mm Filmkatalogus 1987/1988
4693: N/V - Popular Official Guide to the Royal Botanic Gardens Kew : Including an Historic Notice and Descriptions of the Collections in the Botanic Gardens Proper the Glasshouses Museums and Arboretum
4697: N/V - Filmfestival Rotterdam. 21 st. January 23 - february 2 1992. Catalogus
4701: N/V - Flora. Ein Damenkranz. Gabe freundlicher Erinnerung. Mit 31 Stahlstichtafeln mit Damenportraits.
9018: - Kruiden voor de keuken. Zaaien, oogsten, gebruik.
9017: - Heinkel Kundendienste. Ausgabe april 1962
4738: - Het samengesteld evangelie. Waarin de vier evangeliën in hun geheel, zonder weglatingen, zijn opgenomen.
4757: - Scriptorium, XXVII, 1972, no.2. Revue Internationale Des Etudes Relatives Aux Manuscrits / International Review of Manuscript Studies
4769: - Ons Oude Wilhelmus
16055: - La Vie de S. Bernard, premier abbé de Clairvaux et Père de l'Église, divisée en 6 livres, dont les trois premiers sont traduits du latin de trois célèbres abbéz de son temps Mijn bibliotheek Mijn geschiedenis Boeken op Google Play La Vie de S. Bernard, premier abbé de Clairvaux et Père de l'Église, divisée en 6 livres, dont les trois premiers sont traduits du latin de trois célèbres abbéz de son temps,
4777: - Belgische Ardennen. Gids ten dienste van toeristen die van spoor- en tramwegen gebruik maken. Met 15 kaartjes en 8 plattegronden
4806: - Van bruisend water tot ruisend graan : honderd jaar Haarlemmermeer 1855-1955
4818: - Nederlandsch magazijn ter verspreiding van Algemeene en Nuttige Kundigheden. 1834
4824: - Van gestoofde tulpebol tot gepocheerde tarbot.
10686: - Bûmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
4839: - Uit de school geklapt. Feestuitgave van de academie van het St. Carolus-Borromeus- College te Helmond, bij gelegenheid van de plechtige inzegening van het nieuwe schoolgebouw op 14 april 1926
4841: N/A - 75 jaar MO-opleidingen. Katholieke Leergangen. 1912-1987
4849: - HET GEILLUSTREERDE BOEK VOOR IEDEREEN. DE INDUSTRIE.
4853: - Zeiss-Mikroskope Stative
4867: - Provinciaal Blad van Limburg 1941. 204e deel. 1e Halfjaar 1941 o. 1-20
4868: - The life and times of Tolstoy. Portraits of greatness.
4872: - Jaarboek Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten. 1951-1952, 1952-1953
4885: - Kerstnummer 1934 van het Weekblad De Hond. Officieel orgaan van den Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, van plaatselijke Kynologenvereenigingen en van Speciaalclubs.
4877: - Nederlandsch Kruidkundig Archief. Jaargang 1920. Verslagen en mededeelingen der Nederlandsche Botanische Vereeniging over het jaar 1920
9674: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zevende deel.
9284: - De Koningin-Moeder 1879-1929. Gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig nederlanderschap van Hare Majesteit.
4917: - Beeldende kunst uit Overijssel 1980. Deel 1 en 2
4918: - Beeldende kunst uit Overijssel 1975. Deel 2
4919: - Beeldende kunst uit Overijssel 1977. Deel 3.
11194: - Nederland's Patriciaat. 32e Jaargang 1946.
13404: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part III. With ten plates
4937: - Jane's Sentinel Country Risk Assessments. Eastern Mediterranean Issue Twenty-two 2007.
4938: - Jane's Sentinel Country Risk Assessments. South America Issue Twenty-one 2007
4945: - De Boerenbond Lunteren. 1908-1958
4974: - Thermion Nieuws. Maart/April 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4955: - Thermion Nieuws. November-december 1936.
4951: - Wie is dat?. Naamlijst van ongeveer 3000 bekende personen op elk gebied in het koninkrijk der Nederlanden (Nederl. Oost- en West-Indie) met biografische aanteekeningen, opgave hunner voornaamste werken, adressen, enz., enz. Tweede uitgave
4963: - Thermion Nieuws. Maart-April 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4956: - Thermion Nieuws. September-october 1936
4957: - Thermion Nieuws. Mei-Juni 1936
4958: - Thermion Nieuws. September-October 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4960: - Thermion Nieuws. April 1934. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4964: - Thermion Nieuws. Mei-Juni 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4965: - Thermion Nieuws. Januari-Februari 1938. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4971: - In Memoriam. Rinse Colcama
4972: - Thermion Nieuws. Maart/April 1936. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4977: - Thermion Nieuws. sept-oct.1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4978: - Thermion Nieuws. Nov-dec. 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4981: - Thermion Nieuws. sept-oct. 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4997: - Kansen voor de regio's. Streekplan Gelderland 2005. Samenvatting en kaartenmap.
5012: - Gelijkenis van tweelingen. Een psychologisch onderzoek. Incl. Tabellen behoorende bij gelijkenis van tweelingen.
5025: - Het Leven. Algemeen Geïllustreerd Weekblad. 6e Jaargang 1911.
16216: - 1894-1908: LE ROUSSILLON A L'ORIGINE DE L'ART MODERNE
5035: - Academie voor de streekgebonden gastronomie. Witloof in ons traditioneel eetpatroon- een inheems produkt-. Mededelingen en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift. 3e Jaargang Nr.4. Juli 1985
5036: - Academie voor de streekgebonden gastronomie. De Aardbei. samengesteld door auteurs en medewerkers. Mededelingen en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift. 10e Jaargang Nr.40- studienummer. December 1992.
5042: - Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2009 Edwin van der Heide.
5047: - Kadastrale atlas Gelderland 1832 Warnsveld.
5064: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Ubbergen. Tekst en kaarten
5065: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Rozendaal. Tekst en Kadastrale gegevens.
5090: - Rob Brouwers. 40 jaar kunstschilder 1959-1999. nr. 81-82
5092: - Landbouwkundigemonografieen uit 1900. Margriet's advies aan de Nederlandse huisvrouw Mededelingenblad en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift . 7de Jaargang Nr. 2.
13706: - Berend Strik. Body elecytric
5118: N/A - Reglement op het beheer der Rivierpolders in de provincie Gelderland Voorzien van een uitvoerig alphabetisch register
5119: - Wegwijzer voor Zeeland Zak-Atlas met Plattegronden van de Provinciale steden voor Wandelaars, Wielrijders en Automobilisten
15660: - Noord-Beveland in oude ansichten
9836: - Oorlogsbrieven van generzijds. Uit het Engelsch van Mrs. Elsa Barker. Geautoriseerde vertaling.
5128: - Sint Antonius Missie Almanak voor het jaar 1951. Eenenvijftigste jaargang
5130: - De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk. NSB-brochure
5149: - Horror Vacui. De eeuw van de luchtpomp. 1650-1750
5150: - De Frisiaan. Officieel orgaan van de Leeuwarder Athletische Club Frisia 1883 . Inclusief het feestprogramma ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de L.A.C. Frisia 1883 op 25 april 1958.
14750: - Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XVI, 1974.
12928: - De Grote Kerk van Apeldoorn. Een koninklijk monument
5165: - Stedebouwkundige ontwikkelingen (1850-1940).
5170: - Handboek Overbeschermingsconstructies.
5185: - Gerrit van Brakel. 1943-1984. Tentoonstelling/Exhibition 28.3-8.6.1992. Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo.
5193: - Thermion Nieuws. Januari-Februari 1938
5194: - Japanse kunst. Tentoonstellingskatalogus Gemeentemuseum Den Haag 24 september-10 november 1958.
5200: - Annual of Dutch Advertising/ Reclame Jaarboek Art Directors Club Nederland.
5236: - Historisch Voorburg. Tijdschrift van de Historische Vereniging Voorburg
9314: - Shirley Temple. The Real Little Girl And Her Own Honolulu Diary. Intimate glimpses of America's most famous little star, on and off the motion picture lot. Also the true account of her vacation days in Honolulu, exactly as written by Shirley Temple herself
5246: - Cafés, Bistrots et Compagnie. Expositions itinérantes CCI no: 4. Centre de Création Industrielle.
9678: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zevende deel.
5265: - Dresden Sächsische Schweiz; Böhmisches Mittelgebirge und Lausitser Gebirge. Meyers Reisebücher.
5266: - Annalen der Missionarissen van Scheut (Sparrendaal). Congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria. . Missiën in China, Congo, Mongolië, Philippijnen.
5267: - Annalen der Missionarissen van Scheut (Sparrendaal). Congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria. . Missiën in China, Congo, Mongolië, Philippijnen.
5271: - Photographic Abstracts 1942-1945. Vol. XXII-XXV
5273: - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud.
5279: - Port of Rotterdam. Chronicle.
5296: - British Aircraft Industry a Directory of Aircraft, Aero-Engines Component Parts, Accessories and Materials 1939 + Supplément Français and Supplemento EspañolThe
5298: - Van Rotterdam Charlois naar Rotterdam Pernis 1902-1977. Jubileumuitgave onder de vlam. Bedrijfskrant van Shell Nederland Raffinaderij BV en Shell Nederland Chemie BV.
5310: - WIJHE. Een economisch-sociografisch oderzoek.
5318: - VVV Arnhem zestig jaar. 1905-1965.
5324: - Hoe maakt men..? Deel IV. Borstels, electrische apparaten, electrische geleidingen, emaille, gas, schoencreme, stofzuigers, stijfsel, verf, zeep.
5325: - Hoe maakt men..? Deel V. Boeken, electromotoren, laken en andere wollen stoffen, papier, penningen, rijwielen, schaatsen, sigaren, speelgoed van hout, strocarton.
5326: - Hoe maakt men..? Deel II. Aardewerk, behangselpapier, glas en kristal, haarden, houten meubelen, lepels en vorken, linnen, radiatoren, stalen meubelen, tapijten
5327: - Hoe maakt men..? Deel III. Damesmantels, haak- en breiwol, herenconfectie, herenhoeden, kunstzijde, koffers, lederwaren, regenkleding, rubberlaarzen, schoenen, tricot-kleding.
8101: - Weg der Polen zum Sieg.
5350: - Register op het Staatsblad der Nederlanden, 1833-1842, met aanwijzing tevens der daartoe betrekkelijke bijzonderheden, mitgaders der administrative en executoriale maatregelen, in verband met de onderscheidene objecten van wetgeving, door de hoofden der ministeriele departementen, ter kennis van het publiek gebragt.
5360: - Festbuch zur Eröffnung des Historischen Museums.
5362: - Bouwen in de stad. 10 jaar nieuwbouw in de binnenstad van Den Bosch.
14991: - Leids kunst-legaat. Kunst en historie rondom Ars Aemula Nuturae
5414: - International Rubbers Study group. Thirteenth Meeting 24th June- 2nd July 1957 Jogjakarta Indonesia. Guide Book for delegates.
5426: - Algemene inleiding tot de begroting 1949 van de staat Oost-Indonesië (I) en Comptabiliteitswet (II) Regering van Oost-Indonesië.
5433: - Universiteit van Indonesië. Gids voor het academiejaar 1949/1950.
5449: - Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst. 59. Archiv des Historischen Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg. Band 130
15461: - Nijmeegs Zilver. 1400-1900. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen.
5463: - Jaarboekje van den Provincialen Gelderschen, Provicialen Overijselschen en Stichtschen Boerenbond voor het haa 1913. Zestiende Jaargang.
5466: - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden. 1: De vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadrechtverlening van 1259. 2:Het Doorluchtig Huis van Bergen op Zoom. 3: Duizend jaar Urk. 4:Het Huis te Wedde. 5:De afstammelingen van Juliana van Stolberg tot aan het jaar van de Vrede van Munster, 6: Venlo, 625 jaar Stad.7: Culemborg 650 jaar Stad. 8: Cranenbroek bij Alkmaar
5471: - Patria magazine Juni 1933. Nummer 3. Lees in dit nummer Beschuldigde sta op.
14085: - Montreux Jazz
9025: - Ons Paard. Vijfde Jaargang No. 45, 46. Nov. 1932. Het Paard. Voortzetting van de weekbladen Het Paard', De Paardenwereld en Ons Paard. Officieel orgaan van verschillende vereenigingen en instellingen op paardengebied. 1e jaargang No. 7. 16 december 1933 t/m 4e Jaargang No. 45. 5 november 1936. Inclusief los exemplaar: 5e Jaargang No. 48. 2 december 1937.
5493: - Indische wetteksten
5497: - Algemeen register op het bijvoegsel tot het staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden over de jaren 1891-1900
5500: - Verslag van den economischen toestand der inlandsche bevolking 1924. Deel 1
5515: - Handbook on Netherlands New Guinea 1958
5516: - Kapok and its uses.
5520: - International Rubber Studdy Group. Summary of Proceedings of the Twelfth Meeting Monrovia, 17th-21st October 1955 with short review of first eleven meetings.
14920: - Henry Moore; Sculpture and Drawings with an Introduction by Herbert Read
5526: - Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van Algemeene en Nuttige Kundigheden.
14444: - Helinium (Helinivm), XXII. Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
5539: - Provinciaal blad van Gelderland, over het jaar 1858. (incl. origineel afschrift van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken).
16219: - Hermann Teuber 1894-1985. Zum 100. Geburtstag
5555: - Indonesia: A Voyage through the Archipelago by 45 of the World's Leading Photographers, August the 26th to September the 4th 1989, in Commemoration of the 45th Anniversary of the Proclamation of Independence
5557: - Manuscrits Enlumines et Livres Precieux, 1235-1932.
10975: - Hop-hop-hop 't ruitertje bovenop. Versjes van C.M. Jolmers-Ronday.Plaatjes van Sijtje Aafjes.
5584: - Tijdschrift voor Neerlands Indië. Negende Jaargang. Eerste deel
5600: - Het evangelie in de gevangenis. Mededeelingen van een predikant uit zijn ambtelijken werkkring.
5603: - Rotterdam werkende stad. Gids voor vreemdeling en stadsgenoot.Grepen uit de geschiedenis, Stadsleven in een levende stad en voorts gegevens omtrent gastvrijheid, bedrijvigheid, ontspanning, vermaak, diensten, instellingen en andere nuttige of nodige onderwerpen
5605: - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester
5606: - Sprookjes van Moeder de Gans. De Schoone Slaapster
5625: - Java, Wajang Purwa, Schaduwtoneel en Wereldbeeld. Winter '67-winter '68.Inleiding tot de tentoonstelling
5628: - Our home. The Verses in this book are written by Mrs. Sale Barker. Illustrations are by A.W. Cooper.
5630: - L' Emporio Pittoresco. Illustrazione Universale. Anno XI N. 488-532
15720: - Tien miljoen vogels in tienduizend uren.Voorjaarstrek bij Breskens 1981-2013.
6911: - Monte dei Paschi die Siena. Notices Historiques et économiques.
9261: - Histoire des variations des eglises protestantes, par Messire Jacques-Benigne Bossuet, Eveque de Meaux, Conseiller du Roy en les Conseils, ci-devant Precepteur de Monseigneur le Dauphine, Premier Aumonier de Madame la Dauphine Tome Premier
7073: - Bibliorvm Sacrorvm Concordantiae Morales et Historicae: Concionatoribus in primis atque vniuerfis S.Scriptvrae ftudiofis vtilifsmae: A Petro Evlard Arienfi Societatis IESV Sacerdote confcriptae.
15100: N/V - Ravenstein. 600 Jaar Stadsrecht 1380-1980 (14 tot en met 26 mei 1980). Inclusief losse bijlage: Plattegrond gemeente Ravenstein
15885: - The sacred books of China.The texts of Taoism; Part II: The Writings of Kwang G-3ZE (Books XVIII-XXXIII) / The T'ai- Shang Tractate of Actions and Their Retributions, Appendixes I-VIII.Vol. 40.
11844: - France, Italie, Allemagne, Pays-Bas. Octobre 1848
4228: - De Praagse Golem. Joodse verhalen uit het getto.
12593: - Concentration camp Dachau. 1933-1945
7694: - Met palet en tekenstift. Een uitgave voor tekenaars en schilders. No. 20 november 1950 tot en met No. 48 februari 1954
4263: - Napoleon en het keizerrijk. 1769-1815-1821. deel II
4265: - Outils de precision, Klingelnberg-fynwerk, pour l'usinage des metaux. Edition 1940 du catalogue . Edition Complement remaniee.
4266: - Europa Eisenbahn Atlas. Eisenbahn-Kartenwerk Europa mit Bahnreisen in 26 Landern. Das unentbehrliche Handbuch fur alle Eisenbahnreisenden in Europa.
8287: - 1940-1945 Bevrijdingsmonument Hintham 1944-1994.
4284: - Linz am Rhein und seine Umgebung Ein Führer
3267: - Freinsheim. Urlaubsregion fur Geniesser.Vacantions for Epicureans. Lieu de villegiature oul ón sait vivre.1
5215: - LE GUIDE MICHELIN 1924 :BELGIQUE, LUXEMBOURG, PAYS-RHENANS, SUD DE LA HOLANDE. 15e edition
6763: - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1862
8578: N/A - Ons College jaarboek 1949-1950 (Canisius College)
12207: - Nijmegen zoals het was, werd en is. Waalstad voor en na 1944.
6719: - Wij zijn een deel van de aarde. (Teksten van Indianen, Foto's van Edward S. Curtis, voorwoord Ton Lemaire)
6720: - Programma Gennep 1000 jaar. 29 juli tot en met 6 augustus 1950. Met een voorwoord van Burgemeester Dr. J.H. Gillissen.
6722: - Umetnost Savezne Republike Nemacke/ Kunst der Bundesrepublik Deutschland
6727: - De vrede waarnaar wij streven.... Een rede van Dwight D. Eisenhower, President van de Verenigde Staten.
10447: - Almanak voor de Jeugd 1930
12580: - Beatles Songbook. Contient presque toutes les chansons composées et jouées par les Beatles
11484: - Genealogisches Handbuch des Adels. Band I: Furstliche Hauser.
10728: - De gelukscent 1956/1957 25e Jaargang-Nr. 1, 2 en 3
5429: - Register van Dijkshoogten van verhoogde en eenige aansluitende dijkvakken langs den linkeroever der rivier de Maas volgens opneming geschied in 1888. Houdende tevens opgaaf van eenige langs gelegen vaste hoogtemerken en peilschalen. (behoorende bij de wijziging van het bestaande Lengteprofiel in 1872 en 1873 opgemaakt).
5512: - Völkerkunde. Erster Band und Zweiter Band.
9228: N/A - Monumentos del Patrimonio de la Humanidad en Espana
5670: - Algemeene verzameling van Wetten, Decreten, Advisen van den Staats-Raad en Ministeriële Instructen, betreffende De Registratie, het Zegel, de Griffie, het Bestuur der Hypotheken, de Boeten, Kosten der Crimineele Justitie, Domeinen, de Regten van Garantie van Goud en Zilver, Octroyen enz. Vertaald en gedrukt op last van den Heere StaatsRaad, Intendant Generaal der Financiën en van de Keizerlijke Schatkist in Holland. I. deel II. stuk. Bevattende alle wetten enz. op het Zegel en de Griffie
5676: - Stichting het Wijnhuisfonds Zutphen. Veertig jaren. Verslag 1952-1967. Jaarverslag 1966.
5689: - Gemeentegrenswijziging Gorssel-Zutphen. Pre-advies van Burgemeester en Wethouders van Gorssel-1971
13499: - Grundriss der Differential- und Interal-Rechnung mit Anwendungen. !. Theil. Differential-Rechnung mit 69 Figuren im Texte
5700: - Rijks H.B.S. Zaltbommel. Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan 1867-1967
12097: - De koophandel van Amsterdam, en andere Nederlandsche Steden naar alle Gewesten der Waereld. Eerste deel.
8015: - OROLOGI negli arredi del Palazzo Reale di Torino e delle residenze sabaude.
7954: - Virgillius' Herderszangen. Naast den oorspronkelijken Latijnschen tekst. Metrisch vertaald door Mr. P.W. de Koning
7955: - Edgard Tijtgat. Retrospectieve. Singer Museum Larren Nh. 10 juli-20 september 1971/ Museum voor Schone Kunsten Gent. 1 oktober -1 november 1971.
8779: - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition. Accompagnée de notes tirées de tous les commentateurs aves des remarques nouvelles par. M. Félix Lemaistre........
11162: - Het adresboek van Oosterbeek, Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze. Incl. Plattegrond Oosterbeek
11397: - Sheppard's International Directory of Print and Map Sellers.
5868: - Giorgio Dimitrov 1882-1949
16082: - 75 jaar moderne vakbeweging in Arnhem
14646: - HENRY MOORE AL CASTELLO SFORZESCO.
5837: - Kunst onderweg. 1796-1996. Van Gend & Loos Jubileumnummer
5836: - Gemeente Lichtenvoorde. In en uit 1979
10485: - The Netherlands Indies. Vol.III, No.3-4 June-August 1940. Bulletin of the Colonial Institute, Amsterdam.
8261: N/A - De Zaanstreek met een uitklapbare kaart
8262: N/A - De Zaanstreek in 6 talen
7956: - Mémoires d' outre-tombe. Nouvelle édition. Avec une Introduction, des Notes et des Appendices par Edmond Biré. Tome 1-6.
10142: - Officiële Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen geldig van 20 juli 1941 af.
9869: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1936-1940
9870: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1916-1917-1918-1920
9878: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslagen: 1921 t/m 1925
15354: - Nicotiana. Procedures for experimental use.
15536: - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet,
13746: - Carta della zona turistiche d'Italia 3. Scala 1:50.000 Il Cervino e il Monte Rosa.
7845: - The Rotterdam Dockyard Company. ( De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V.).
2472: - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Nummer 58 (1995)
15743: - Het boek van Mormon. Een verslag geschreven door de hand van Mormon op platen genomen van de platen van Nephi.
10042: - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1885. Met drie plaatjes.
7358: - Tijdschrift voor Economische Geographie. Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie. Negende Jaargang.
11564: - Rudolphus Lauwerier 1797-1883. Tekenaar van oud-Nijmegen.
7930: - Jenny of de arme wees. Een verhaal voor de jeugd Uit het hoogduitsch.
7931: - De Amateur-Photograaf. Handleiding voor amateurs. Geillustreerd
11651: N/A - La cartografia dels Països Baixos: 4rt curs. Cicle de conferències sobre Història de la Cartografia. 15, 16, 17, 18 i 19 de Febrer de 1993.
8762: N/A - Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1895
10927: S.N. - Deutsche Leibeserziehung, Jahrgang 1940.
8764: N/A - Friesche Almanak voor het schrikkeljaar 1916. Officieele opgaven der Jaar- en Weekmarkten
8765: N/A - Weezen Almanak voor het jaar 1912. Veertigste jaargang. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch
7371: N/A - Het oude land van Brederode Vianen, Lexmond, Ameide, Tienhoven, Meerkerk
8771: N/A - De Vogelwet met afbeeldingen van deze Wet bij de Jachtwet beschermde Vogels (vierde druk) met 8 litho's
8775: N/A - Cito-Plan Ideaal Plattegrond met het bekende citosysteem geheel bijgewerkt naar de laatste officieele gegevens Het Gooi. Hilversum - Baarn - Blaricum - Bussum - Huizen - Laren - Naarden - Soest - Soestdijk 8e druk
14858: - Bouwkunst. Tweemaandelijks Tijdschrift. Eerste Jaargang Aflevering 1. Januari 1909
15394: - Cartier creations winter 2010. Catalogus
15345: - Henry Moore 85th birthday exhibition. Stone Carvings-Bronze Sculptures-Drawings. 15 June-13 August 1983.
12156: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesië 15de Jaargang No. 38 17 september 1949 t/m No.53 31 december 1949
12155: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesië 14de Jaargang no. 35 28 augustus 1949 t/m no. 52 25 december 1948
12154: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesië 17de Jaargang No. 1 6 januari 1951 t/m No. 25/26 30 juni 1951
12153: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesië 14de Jaargang no 17 24 april 1948 t/m no 34 21 augustus 1948
12152: N/A - Electrotechnisch en Werktuigkundig Weekblad 15de Jaargang 1917
12151: N/A - Electrotechnisch en Werktuigkundig Weekblad 13deJaargang 1915
12148: N/A - Mönsterblad utgivna Föringen för Svensk Hemslöd ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Handarbetsmodeller för skola och hem. Kartong 5
12135: N/A - Aus Jena Mikroskope Anleitung fur ihren Gebrauch und ihre Behandlung Druckschriften Nr. 30-G 105a-1 Mit 1 Karte mit darauf Vergrosserungstabellen fur unsere Mikroskopoptik
12130: N/A - Afstandenwijzer Inhoud: Inleiding en Gebruiksaanwijzing - Verklaring der teekens - Overzichtskaart - Lijst van ponten en veren - Alphabetische plaatsenlijst - Afstandenbladen.
12129: N/A - Chronos 17e Jaargang no 1 t/m 16 17 september 1966 t/m 2 september 1967
12121: N/A - Grond-Regels der Grieksche Taele Benevens eene verzaemeling van de voornaemste Fabels van Aesopus in dry Teelen, met aenteekeningen op idere Fabel etc.
13022: - Les cahiers du Jazz No. 6. Le Jazz en France
13016: - Les cahiers dus Jazz. No. 7
11473: - Bijblad van de Nederlandsche Leeuw. Deel 5.
11088: - Een zoektocht naar 'couleur locale'. De zeepfabriek. Een visie op het Dobbelmann Terrein in Nijmegen.
11091: - Le Ricette de Giuliana/ De recepten van Giuliana.
12383: - Nederlandsche vertaling van het Engelsch Witboek. Brief- en telegramwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van d Britschw Legatie.
14408: - Overdruk uit: Oudheidkundige mededeelingen uit het Rijksmuseum van oudheden te Leiden. Nieuwe reeks IX 2 ( eigen maaksel foto's en beschrijving vondsten Grafveld bij Wageningen opgraving 1927)
14409: - Berichten R.O.B. IV-1 (Meerdere artikelen in één band)
16164: - Markus Lupertz. Belebte Formen und kalte Malerei. Gemalde und Skulpturen
14839: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks. Eerste deel, tweede stuk.
11565: - Alles kwam goed!! -Van degradatiekandidaat tot Europees voetbal.
14006: - BMI. The many worlds of Music. Issue 3, 1978
14670: - Officieele Feestwijzer bij de viering te Rotterdam den 17 november 1888 van Neerlands 75-jarig Onafhankelijk Bestaan
15303: - Machines houtverwerkende industrie 2.
14838: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks. Eerste deel, eerste stuk.
11937: - Sugar reference book and directory. 1932-33. A handy volume of facts and figures useful to those engaged in the production , refining, transportation, purchase or sale of sugar or sugar house equipment and supplies
11939: - Album Reine Astrid. Plaatjes Album édité par Cote d'Or, le bon chocolat Belge.
10777: - Ubach over Worms, van Overworms kwartier tot gemeente Landgraaf. Woordenlijst.
6821: - Lettres d'Eusèbe Philalethe à M. François Morénas Sur son prétendu Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique de M. Fleuri.
11566: - Ach lieve tijd. Twintig eeuwen Nijmegen en de Nijmegenaren. (compleet!)
6824: - Provinciaal blad van Gelderland. No. 130. Reglement op de Wegen, Voetpaden en Tramwegen in Gelderland
11768: - Van Meel Tot Gebak. Recepten verzameld met medewerking van vele leden.
9555: - Verbrijzeld en toch overwinnaar. Uit het engelsch van D. Alcock.
10285: - Buongiorno 1. Italiaans voor volwassenen. Communicatieve methode. Tekstboek
13688: - Genealogie van Jan Pieters Schilthuis 170(?)-1784 en Lubbijna Neringh 1727-1805.
13811: - Pieter Spa's reize naar Londen, ter gelegenheid van het krooningfeest van Koningin Victoria.
15435: - Historische Fotografien aus Istanbul.
8326: N/A - Gids voor Amersfoort naar Arnhem Het land van de Ooster-stroomtram
10034: - Société Montyon et Franklin. Annulaire pour lán 1835, troisième année de la fondation de la societé. No. 1
8352: N/A - Amstedam aan zyne regenten
6122: N/A - Almanak der Societas Studiosorum Reformatorum 1939
11854: - La Voix de Jérusalem.
11855: - Annulaire Diplomatitique de l'Empire de Russie pur l'Année 1870. Diexième Année
11853: - Acte du Congres de Vienne, ou Operations Politiques des Souverains Alliés pour la Paix de l'Europe.
11842: - Idées-Mères ou Plan Motivé d'un Programme pour la Septième Session de Congrès International de Statistique.
7774: - 20 jaar W.I.M. Werkgroep Improvisatie Muziek. Eigentijds, eigenwijs en ongehoorzaam.
15208: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 1C. Algemene Inleiding/Militair Beleid 1939-1940 (punt A van het enquettebesluit) Verhoren
11253: - Adresboek van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. Naar officiëele bescheiden bewerkt tot 1 Februari 1923
11338: - Officieel Adresboek van 's-Hertogenbosch. Bewerkt volgens gegevens verstrekt door het gemeentebestuur der gemeente 's-Hertogenbosch en door de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch
9476: - De middeleeuwse dorpskernen van Zuid-Beveland. Een beelddocumentatie van de rijkdom die deze kerken in vormgeving en interieur ons bieden.
8097: - Sluipende interventie. Nederlandse betrokkenheid bij kontrarevolutie in Midden-Amerika
6004: - Groot humoristisch album. Bevattende: een groote serie spannende verhalen, een oorspronkelijke volledige detective roman, honderden moppen, meer dan 400 illustraties.
5996: - BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, OU DICTIONNAIRE HISTORIQUE DES HOMMES QUI SE SONT FAIT UN NOM PAR LEUR GENIE, LEURS TALENS, LEURS VERTUS, LEURS ERREURS OU LEURS CRIMES. 12 delen in 6 banden
5997: - Constitucion de la monarquia Espagñola. Ley Electorial para el nombramiento de diputados a cortes. Reglamento para el gobierno interior del senado. Reglamento del congreso de diputados Y ley de 19 de Julio de 1837
5992: - Irvine New Town Plan. (incl.map)
9135: - Nelissen Nieuws. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vestiging Venray.
9740: - Official Directory of Rotary International. 1961-62
9130: - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang. 14-19 october 1945.
9353: - Oudegein en Het Gein. (Met platen in kleur)
5969: - Compagnie Belge. D'assurances générales sur la vie. Les fonds dotaux et les survivances. 1824-1924.
5970: - Gedenkboek 1914-1939, samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde.
5963: - Gids voor de parochie vande H. Catharina te Nijkerk.
5960: - Ecuador. A la sombra de los volcanes
5959: - Verzameling van Reglementen en Besluiten betreffende de Buitengewone Riviercorrespondentie en andere Voorzieningen in geval van IJsgang en Watersnood voor Gelderland.
5955: - Sketchbooks of Lawrende Halprin.
5931: - Kees van Lent, een mens met zorg. 1920-1995.
6628: - De Kerk en de Beschaving. Herderlijke brief aan de Gestelijkheid en de Geloovigen van het Bisdom van Perugia door zijne Eminentie den Kardinaal Joachim Peccx (thans Zijne Heiligheid Leo XIII) ter gelegenheid van de Vasten 1877. Uit het Fransch vertaald door een R.K. Priester.
9877: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslag:1946-1950.
7442: - Almanak der Akademie van Groningen voor het jaar 1826. XIV.
7453: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
7426: N/A - Ter herdenking van een halve eeuw Proefstationsarbeid 1887-1937
10812: S.N. - Jessop-Saville: Special Alloy
7436: - 100 Jahre Bayernhafen Regensburg. 1910-2010.
7451: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
13523: - Union Deutscher Jazz-Musiker. Gruppen
14336: - Memorial Book three Canadian Military Cemeteries in the Netherlands
7415: N/A - COBRA agenda 1998
7469: - Soroptimisten Club Nijmegen. Dienstenveiling maart 2007.
16070: - The transactions of the entomological society of London for the year 1911
12382: - Romanciers du XVIIIe siècle Tome premier Hamilton, Le Sage, Abbé Prévost
7447: - Rivers of the World. Binnenvaart op Wereldschaal. Inland Shipping a Global Player. Incl. cd-rom.
7454: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
9033: - In het zicht van de toekomst terugkijken. 50 jaar professioneel welzijnswerk in Nijmegen.
14817: - Quimby the Mouse (Acme Novelty Library) Comic strips, 1990-1991.
7455: N/A - Edelmetaal uitgave van de federatie goud en zilver
8219: - AA bureaux usines. L'architecture d'aujourd'hui. 10e Anneé, No. 6 Juin 1939.
7470: - 2000 jaar Niers. Nederlandse Catalogus van de tentoonstelling te Gennep: 21 maart - 18 april 1980.
14418: - Ausstellung HP Zimmer Arbeiten 1957-984. Austellungskatalog.
7444: - The world is our Oyster. 150 Years of Hapag-Lloyd. 1847-1997.
7417: - De Mobiele Wereld van Charles Burki Fascinerend Duivelskunstenaar. Ontwerper. Illustrator. Technisch tekenaar. Cartoonist
13388: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Part V.
15132: - Henry Moore und die Landschaft.
10982: - Wienand Dental A.G. Die Formen der Wienand Zähne. Katalog über künstliche Zähne der Wienand Dental
12656: N/A - Ons College jaarboek 1956-'57
6187: - Papiermakers van de Veluwe. Samengesteld door Werkgroep van de cursus amateur historici uitgaande van de stichting Contact van Gelderse Ouheidkundige Verenigingen en Musea
12921: - De Gouden Eeuw van Apeldoorn. De onstuimige groei van een Veluws dorp tot grote stad in de 19-de eeuw.
2198: - De aanval op de zeven schepen
15683: - De beelden van Harrie Gerritz. Sculptures. Kunstcahier II.
14502: - De Merwedenlanden 1974-1984
6784: - Jaarboek 2007. Deel 143. Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg.
9911: N/A - The Handy Atlas And World Gazetteer New Revised Edition
6218: N/A - Jaarboek Tuinbouwtechniek 1966-1967
9677: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zesde Deel.
14865: N/A - Oranjenummer van het Marine Blad 31 augustus 1898
13417: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part IV. With four plates
11349: N/A - Wapen Album Noord-Holland no.91-135 Herms Oldenkott
15213: - BIBLIOGRAPHISCHER Alt-Japan-Katalog 1542-1853. Bearbeitet und Heraugegeben in Berlin und vom Deutsches Forschungsinstitut in Kyoto.
11847: - Les Pseaumes de David traduits en François avec une explication tirée des saints Pères et des Auteurs ecclésiastiques, tome Second
9283: - Corrente: il Movimento di Arte e Cultura di Opposizione 1930-1945.
6179: - Met een zuiver hart en een gelouterd verstand. Gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van de Zusters Franciscanessen van Oirschot.
9351: - Een Herinnering. 1922-199775 jaar St Gerardus Majellaschool Broekland.
6584: N/A - Provinciaal Blad van Gelderland. De jaren 1823, 1827 (2x) 1831, 1832, 1835,1836, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1847, 1867 , 1872,, 1920, 1921, en 1922. Prijs is per jaargang
13386: - The transactions of the entomological society of London for the year 1909 Part I and II with nine plates
12467: - Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006
15201: - Stage & television design of Japan. Volume I (1970-1978) Volume II (1979-1983)
6242: N/A - Reproducties van de foto's, voorkomende in het album door de officieren van het leger in Nederlandsch-Indië aangeboden aan H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden. 1901 7 februari 1926
6243: - [Friesland]. Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. Leeuw., H. Kuipers, 1871-1875
6244: - De wonderlijke avonturen van Jopie Slim en Dikkie Bigmans aan het strand
11469: - Adresboek van Groningen. Jaargang 1943. Naar Officiële gegevens.
15322: - Indonesisch-Nederlands/ Nederlands-Indonesisch. Mini woordenboek.
8798: - Thuringer Porzellan in alle Welt. Porcelaine de Thuringe dans le monde entier.
13869: - De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981. Historisch overzicht uitgegeven ter gelegenheid van het 99 jarig bestaan van de Oeteldonksche Club van 1882
9322: - Pameran Terbuka 1989 Dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Sabbaruddin Chik Menteri Kebudayaan dan Pelancongan
6799: - Jaarboek 2009. Deel 145. Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg.
7755: - Pilote. Le journal qui s'amuse a reflechir. Quatrezième anneé no. 677-701 (et le numero special P.D.G.)
15230: - Grande Illusions: Book II from the films of Tom Savini.
14715: - Gendt 750 Jaar Stadsrechten.
14242: - Groninger Volksalmanak Voor het schrikkeljaar 1848. XII Jaargang.(reprint)
6770: - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1845. Elfde Jaargang.
15637: - Nature Atlas Of Great Britain , Ireland And The Channel Isles
6404: - Holiday Tours in Portugal and Madeira. Illustrated guide. Fifth Edition.
6408: - Wat is de tijdgeest? Leerrede uitgesproken in den advent te Bamberg.
6410: - In grote trekken. Het verhaal van de sigaret. Van de maya's tot vandaag. En van tabakszaadje tot banderol.
6415: - Zaken- en beroepentelefoonlijst voor de telefoonabonnees van Utrecht, De Bilt.
6420: - Liefhebberij-Toneel. Toneelstukke geschikt voor vereenigingen, inrichtingen voor onderwijs en huiselijken kring. 19 Brancomir. Treurspel in vier bedrijven, vrij bewerkt naar het Fransch.
6422: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1978
6423: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1977
6424: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1980
6426: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1976
6427: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1979
6428: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1982
12480: - Buta Kruisheren. Uitgegeven 25 jaar na de moord op de Kruisheren in Bondo (Zaïre)
6708: N/A - Heer en Meester . 1923-1998 Lustrumalmanak Faculteit der Rechtsgeleerdheid Nijmegen
14942: - Elburg. Korte plaatsbeschrijving met historische aanteekeningen. Het gemeentemuseum. Merkwaardige jaartallen uit de geschiedenis van Elburg. Aanhangsel.
2087: - Land van levende rivieren. De Gelderse Poort( nieuw)
10634: - Blik op 's Hertogenbosch, zijne geschiedenis en tegenwoordigen toestand. Met eene kaart van de omstreken der stad.
14626: - Een kerk en een handvol huizen. Grepen uit de geschiedenis van het dorp Velsen
11654: - Lexikon zur Geschichte der Kartographie von den anfangen bis zum Ersten Weltkrieg. Band: 1 A-L, Band 2: M-Z.
14762: - Henry Moore. My Ideas, Inspiration and Life as an Artist
15542: - Kuiper. Genealogie van een familie. (vanaf 1560)
15707: - Domenico Scarlatti 1685-1985.
5985: - Fachliche Vorschriften für die Meisterprüfung im Uhrmacherhandwerk.
11444: - Maandblad Het Kinder-Kompas.Tweede Jaargang november 1937 t/m oktober 1938
9792: - Modellenboek 1979. ( Het modellenboek verschijnt als extra nummer van ons maandblad 'ons huis'.)
15781: - Decamerone. Almanak der Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus 1994-1995.
15841: - The New Yorker. 1950-1955 Album.
7776: - Nederland. Uitgegeven door de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen 1915.
13007: - Darmstadter Beitrage zur Jazzforshung Bd. 2. Eine Veroffentlichung des Jazz-Instituts Darmstadt herausgegeben von Wolfram Knauer.
16174: - Bourgondische pracht. Van Philips de Stoute tot Philips de Schone.
9168: N/A - Het Stadscentrum van Nijmegen Bouwstenen voor het structuurplan
13396: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part II. With four plates.
13395: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part V.
10793: - Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch in den jaare 1798-1799 ( In Brieven.) Met plaaten./ Gedachten over de Meiërij van 's-Hertogenbosch en derzelver inwoners, bij het begin der negentiende eeuw door enen Meiëijënaar. (herdruk)
8353: N/A - Vrye gedachten wegens de vermeerdering van 's Landskrygmacht; besloten met een aansraak aan de Nederlandes, m hen te bewegen tot een vreedzame onderwerpinge aan de besluten van 's Lands Staten
8123: - ADC-Info Jaargang 2003.
13496: - B(l)oeiende bermen. 44 wandelingen in de langste tuin van Limburg
11237: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 71e Jaargang 1987.
15198: - Henry Moore: Mother en Child.
15197: - Hollandsche Molens.
14025: - Victor Hugo. 1793 (Diverse boeken in één band)
14030: - Printed in Watford. A travelling exhibition of books produced or published at Watford School of Art between 1966 and 1974
14034: - Fiedelflier in het land zonder tovenaars. Reclame uitgave De Spar
8187: - Illustrierte Geschichte der Großen Sozialistischen Oktober-revolution. (1917-1918)
8694: - Cinémathèque. Revue semestrielle d'esthétique et d'histoire du cinéma.
8193: - Zeven dalen, zeven verhalen. Over de bronnen van Twente.
10416: - Cartes et Figures de la Terre : Centre Georges Pompidou
10421: - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
12492: - VII. Internationaler Kongress für Entomologie. Verhandlungen. Band III. Sektion: Allgemeine Verhandlungen zur angewandten Entomologie. 5. Sektion: Medizinische und veterinärmedizinische Entomologie. 6. Sektion: Bienen- und Seidenzucht. 7. Sektion: Lebensweise und Bekämpfung des Maikäfers.
10424: - Rijksmuseum G.M. Kam. Museum van Romeins Nijmegen.
10425: - Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974.
10426: - Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974.
10427: - Nijmegen over de brug. Kadernota beeldkwaliteit Gemeente Nijmegen vastgesteld door de Raad op 19 februari 2003
10429: - Benauwde Veste. Drie studies over het verleden van Nijmegen. Overdruk uit Numaga, Jaargang XI, No.2, verschenen in 1964 bij het tweede lustrum.
10434: - 75 jaar Woningbouwstichting De Gemeenschap
10037: - An address to Pope Pius IX, Bishop of Rome, with an introductory letter to Napoleon III, emperor of the French, on the state of the Roman Catholic Church in 1868
10038: - The Prussian State Trial for High Treason of the Hanoverian Minister of State, Count Adolphus Platen zu Hallermund. With Documents
15009: - Thorbecke in Leiden.Tentoonstelling t.g.v. de 100ste sterfdag, 3 t/m 30 juni 1972. Academisch historisch museum, Leiden
14820: - Onze Hedendaagsche Schilderkunst. Photographiën naar Schilderijen onzer Eerste Meesters.
7797: N/A - Van Appel tot Zadkine 95 hoogtepunten uit de collectie van het stedelijk museum Schiedam
7510: - Castellogica Verkenningen. Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting.
8056: - Edelman Bedelman/ Rich man - Poor man. Kleding uit de wereld van de Gebroeders Van Limburg/ Clothing from the World of the Limbourg Brothers. Foto's van/ Photographed by Stef Verstraaten.
16142: - Arnhemmers Arnhemmers Arnhemmers.
10542: - De Schwerbelkes toen en nu... Uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan . Oirsbeek 1992
11147: - Adresboek van Hilversum 1900-1901
14154: - Sleeswijk's kaart van Zuid-Holland naar officieele gegevens bewerkt. Schaal 1:140.000
8673: N/A - Almanach de Gotha 1830
8671: N/A - Almanach de Gotha1845
8672: N/A - Almanach de Gotha 1827
8669: N/A - Almanach de Gotha 1881, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1891, 1892, 1893, 1898, 1899 Price is for one volume
8670: N/A - Almanach de Gotha 1855, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870 Price is for one volume
4220: - Van twee kanten bekeken Ronny Delrue ontmoet Sigrid Adriaens
12276: - Bahasa Indonesia voor de praktijk.
10819: S.N. - Texaco: a picture story.
13015: - Les cahiers du Jazz No.12. Nouvelle-Orléans. Numero spécial
8049: - Benamingen op het gebied der verlichtingskunde met hun vertalingen in het Duitsch, Engelsch, Fransch en Esperanto
8183: - La Hollande Industrielle.
10541: - Vakblad Rijwiel-kleinbedrijf. 29 Januari 1953. Verschijnt maandelijks 5e Jaargang No. 12.
8064: - Het Nederlandse Molenbestand. Overzicht van alle wind- en watermolens. Gerangschikt per provincie en alfabetisch op plaatsnaam. Speciale jubileumeditie.
16304: - Greek Traditional Architecture: Pelion.
10807: - Grossbild in der Praxis. Einfuhrung in die fotografische Technik mit Linhof-Kameras und Zubehor.
16106: - Ross Bleckner: watercolor.
8181: - Geschiedenis van het Crisisfonds voor Ontslagen Spoorwegpersoneel (Maart 1932-April 1936)
11476: - Bijblad van de Nederlandsche Leeuw. Deel 8.
8208: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1957 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
10531: - De rivier en ik. De mooiste gedichten, verhalen en liedjes van een schrijfwedstrijd in het Rijk van Nijmegen.(Met bijbehorende CD)
8708: N/A - Ons College Jaarboek 1947-1948 (Canisius College)
12740: - Soviet Georgia/La Géorgie Soviétique
10404: - Gedenkboek opening herbouwde Molenstraatkerk Nijmegen mei 1960.
14210: - De waarheid over Multatuli en zijn gezin. Een antwoord aan: Julius Pée, Menno ter Braak e.a. van de Schoondochter
9814: - Rapport van de Commissie van Drie. Onderzoek naar de juistheid van verklaringen over betalingen door een Amerikaanse vliegtuigfabriek.
12291: - Gulliver's reizen naar het land der reuzen. Met 15 fraaie Gravuren
15812: - Almanak der Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus voor het Lustrumjaar 1983.
11870: - Tongerloo en 's Hertogenbosch. De donatie der nieuwe bisdommen in Brabant. 1559-1596. Dissertatie tot het verwerven van den titel van doctor in zede- en geschiedkundige wetenschappen.
11906: N/A - Narrations et Discours tires de Tite-Live, Salluste et Tacite
8681: - Don quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol par Florian. Ouvrage Postume. Tome I-IV.
15954: - Colleccion Focus-Abengoa. Pintura y obra grafica
11848: - La Genese traduite en Francois, avec l´explication dus sens litteral et du sens spirituel. Tirée des saints Pères et des Autheurs ecclésiastique. Tome I.
14454: - Studenten-Typen door Klikspaan. Met platen van O. Verhalby. December 1839-Mey 1841
14455: - Cantiques du Père de Montfort.
10741: - Zure regen. Zelf schade herkennen in de stad.Incl. losse bijlage Stadswandeling Amsterdam
8942: N/A - Therese par l'auteur Des realites de la vie domestique.
8954: - Verzameling van waardevolle vakrecepten speciaal bewerkt voor fabrikanten, vaklieden en handelaren.
8957: - Esquire's Handbook for Hosts
10540: - Weekblad Nederlandsche Rijwielhandel. 33ste Jaargang No. 50 Vrijdag 12Febr. 1954
12687: - Almanak ter ere van het XVIe Lustrum van Dispuut A.V.I.S.
15783: - Met Hart en Ziel. Almanak VIIIste lustrum dispuut W.I.N.G.
14621: - Hutspot, Haring en Wittebrood. Tien eeuwen Leiden, Leienaars en hun feesten. (compleet)
15937: - Kortbegrip van het zamenstel der natuur van den heer G. Linnaeus, met zeer veele soorten vermeerderd door P. Boddaert
16261: - Koninklijke Marine in Beeld 1980-1989.
11221: - Murrays handbook for travellers in India, Burma and Ceylon. Including the provinces of Bengal, Bombay, Madras, The United provinces of Agra and Lucknow, The Panjab, Eastern Bengal and Assam, The North-West frontier province, Baluchistan, and the central provinces, and the native states of Rajputana, Central India, Kashmir, Hyderabad, Mysore etc.
13419: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899. Part IV. With three plates.
13420: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899.Part V.
13421: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part I. With six plates.
13422: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part V.
13400: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part I. With four plates
13257: N/A - 25 jaar Jazz Festival Breda jubileumboek 1971-1995
13259: N/A - Pop, Including Bird - The Chan Parker Collection
13309: N/A - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1961/62 3. Jahrgang
15420: - Grote Land van Cuykse Gecombineerde Fokpaardendag van het Nederlandse Trekpaard
3870: - Redevoering uitgesproken den 30en Januari '09 te Utrecht in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, bij de opening der eerste algemeene vergadering door A.L.H. Obreen
16152: - De R.K. H.B.S. te Arnhem Vijf-en-twintig jaar.
16079: - Rudolf von Alt 1812-1905. Wien im Aquarell.
15149: - Jazz. Vrijheid en structuur in muziek. Een samenwerking van Jazzpodium Drienerlo en CD-uitleen Drienerlo.
15148: - Ziggurat. (Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling Antiquariaat Demian te Antwerpen
15121: - Konstanz am Bodensee und Rhein. Herausgegeben von der Stadtverwaltung. Mit Ausschnitt aus dem Stadtplan der Kreishauptstadt Konstanz.
15808: - Almanak der Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus 1987-1988. Een brug te vroeg.
16029: - British Landscape Painting. Nineteenth Century
3314: AA, MR.C.P.E. ROBIDÉ VAN DER - Volksverhalen en legenden aan de Rijn-Oevers verzameld 2e deel
9549: AAFJES, BERTUS - Kristal, woonplaats van het licht. Maastricht, woonplaats van het kristal.
16072: AALBERS, MR. P. G. - Justitiae Sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem.
7947: AALBERS, H. (INLEIDING) - De levensleer van Meister Eckhart.
4969: AALBERTS, R.J. - Navigation-electronics ocecode. International edition. Decoding over 8500 items
8505: AALST, V.D. VAN / CIGGAAR, K.N. - Byzantium and the Low Countries in the Tenth Century. Aspects of Art and History in the Ottonian Era
9800: AALST, TOM VAN DER - Rond de Kaaie Paole. Een selectie van columns over het rijke verleden van het Land van Heusden en Altena.
11202: AALTEN, MARGRIET VAN - Omega-3. Wellness cooking.
13943: AARDWEG, HANS P. VAN DEN - Het nichtje uit Indië. Verhaal voor meisjes.
7706: AARSEN, CHRIS. - Mistbanken. Gedichtenbundel
11203: AARTS, NOELLE - Een kwestie van natuur. Een studie naar de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbehoud.
4168: AARTS, C. W. A. M. - Bodemverontreiniging en collectieve actie.
11612: L'ABBÉ DE FELLIER, M. - Share Facebook Twitter Pinterest Buy New $44.75 Qty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 FREE Shipping. In stock but may require an extra 1-2 days to process. Ships from and sold by Amazon.com. Gift-wrap available. Yes, I want FREE Two-Day Shipping with Amazon Prime Add to Cart Sign in to turn on 1-click ordering Shipping Address Select a shipping address: Add to Wish List Have one to sell? Sell on Amazon Melanges de Politique, de Morale Et de Litterature: Extraits Des Journaux . Tome premier
6758: L'ABBÉ DELAPORTE, M - Le voyageur françois ou la connaissance de l'ancien et du nouveau monde. Tome VIII
16013: ABBENHUIS, WOUTER. H. - De Laatste Gouverneur van Java.
3517: ABBINK, JANNIE - Interplay between neutrophils & proteinase inhibitors in inflammation.
6892: ABBOTT, R. TUCKER - Compendium of Seashells. A Full-Color Guide to More Than 4,200 of the World's Marine Shells.
15779: ABEL, GERRIE (E.A.) - De vogels van Nieuwegein. Vogels in een veranderd landschap.
3197: ABELEVEN TH., BIJLEVELD. MR. C. - Catalogus van de bibliotheek van het Museum van Oudheden te Nijmegen
5319: ABELS, A. - Reuzen der voorwereld. Vertaald en voorzien van Aantekeningen met een Bijschrift over Planten der Voorwereld door Dr. H. Caldenbagh
8536: ABKOUDE, CHR. VAN - Bert en Bram Geïllustreerd door A. Rünckel Derde druk
10710: ABKOUDE, CHR. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell.
4787: ABKOUDE, CHR. VAN - De Zonnige Jeugd van Frits van Duuren
10708: ABKOUDE, CHR. VAN - De zonen van Pietje Bell.
10335: ABMA, R.(RED. E.A.) - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad.
2248: ABMA, RUUD & WEIJERS, IDO - Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland
2892: ABMA, R.(RED) - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad
1460: ABRAHAMSE, JAN, WAL, JOHAN VAN DER - Waddenzee. Kustlandschap met vijftig eilanden
9254: D'ABRANTES, MADAME LA DUCHESSE - La Duchesse de Valombrai Tome II
9698: ABT, DEN - De Jezuit. Door Den Abt, schrijver van De vervloekte. Tweede deel
12390: ACATOS, SYLVIO - Mayer 1997 2 Bänden 120.000 Auktionsergebnisse. Graphik - Zeichnungen - Aquarelle - Gemälde - Skulpturen Ohne CD-Rom
3779: ACHT, ROB VAN - Willem Bouman, vioolbouwer.
14417: ACHTEROP, S.H. AND J.A. BRONGERS - Stone Cold Chisels with Handle (Schlägel) in the Netherlands. Incl.: Archaeological Map of the Netherlands 1:100.000
8503: ACKER, J. VAN - Gedrags- en opvoedingsproblemen
15486: ACKERMAN, MICHAEL - End Time City
13636: ACKERMANN, MARION - SchattenRisse. Silhouetten und Cutouts
5785: ADAM, H. (E.A) - Van Gelre naar Gelderland. Aspekten va de overgang van achttiende naar de negentiende eeuw.
7010: ADAMO, CHRISTINE. - Requiem voor een vis. Adembenemende thriller over de ontbrekende schakel tussen vis en mens.
12502: ADAMS, SCOTT - Het Dilbert Principe. Vergaderen, chefs, managementcuriosa en andere rariteiten op kantoor.
14397: ADAMS, J (E.A.) - Dredgers and Archaeology. Shipfinds from the Slufter. Archeologie onder water, 2e onderzoeksrapport Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
2657: ADASKO, LAURA - Batik in Many Forms. Expressions of the Art of Decorating Fabric with Wax and Dyes
16048: ADDAMS, CHARLES (FOREWORD) - The cartoons of Cobean
16057: ADDAMS, CHARLES - Dear Dead Days: A Family Album.
16044: ADDAMS, CHAS - Monster Rally
16046: ADDAMS, CHARLES - Homebodies.
5743: ADDISON, C.G. - Geschiedenis der Tempelridders. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald door C.J. Zweers.
7878: ADELUNG, N. V. - Beitrage zur Kenntnis des Tibialen Gehorapparates der Locustiden. Mit tafel XIV. XV und 1 Holzschnitt
7852: ADEMA, PETER, ARSLAN,SONGUL (E.A) - Heb web van dromen.
15320: ADES, DAWN - Dali. The Centenary Retrospective.
8621: ADRIAANSE, H.J. - Zu den Sachen selbst Versuch einer Konfrontation der Theologie Karl Barths mit der phänomenologischen Philosophie Edmund Husserls
2933: ADRIAENS, F. - De Magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).II
10469: ADRIAENS, F. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800). Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het zuiden van Nederland.
4741: ADRIANI, M.J. - Sur la phytosociologie, la synécologie et le bilan d'eau de Halophytes de la région Néerlandaise méridionale ainsi que de la Méditerranée Francaise
15169: ADRICHEM, P.J.W. VAN - Levend Land; bronnenboekjes voor het onderwijs. Vraagbaak en Gids Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B.
3527: AECKERLIN, TJAAL - Tanda mata 1 en 2 Indische vertellingen fan toen froeher
11957: AENGENENT, J.D.J. (INLEIDING) - Sociale Priesters in Frankrijk. Uit het Fransch vertaald dooe eenige R.K. Priesters.
11580: AERDEN, STIJN - 'Wilt u mij maar volgen?. Een liber amicis.
11182: AERTS, REMIEG E.A. - Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990.
2140: AESSINK, JAN - Oet 't laeven van Theo Wisselink
12782: AGER, D.V. - Europe from crust to core.
5051: AGGEDAL, J.O. - Kyrka- universitet- skola. Teologi och pedagogik i funktion. Festskrift till Sven- Åke Selander
14050: AGOSTINELLI, ANTHONY J. - The Newport Jazz Festival Rhode Island. 1954-1971. A Bibliography, Discography and Filmography
9642: AGRANOWSKI, A, ANOCHIN, S, GALLEI, M. - De onzichtbare barrière. Met Open Ogen - Steeds Hoger - In de Lucht Getest.
12546: AGT, FRANS VAN - Medisch-wetenschappelijk onderzoek met kwetsbare proefpersonen.
15117: AGT, J.J.F.W. VAN - De monumenten van geschiedenis en kunst. deel VIII, de provincie Noordholland. Eerste stuk: Waterland en Omgeving
10576: D'AGUILAR. JACQUES - Histoire de l'entomologie.
13784: AGUIRRE, JOSÉ ANTONIO - Escape via Berlin. Eluding Franco in Hitler's Europe.
1869: AHLBRINCK, W - 5 Maanden in het oerwoud
10409: AHLERS, DR. JOS/BOENDER, RENÉ C.W. - Generatie Z. Alles over politiek, marketing, angst, seks, moraal en dood!
10624: AHNERT, RAINER L.(EDITOR IN CHIEF) - Die vollblutzucht der Welt.
16143: AHOUD, WILFRIED EN BART LICHTENBERG - Wandelingen door de tijd. 125 jaar K.M.T.P. Arnhem en Omstreken. Compleet met routebeschrijving wandeling.
2070: AHREM, MAXIMILIAN - Das Weib in der antiken Kunst
9696: AIKEMA, B - La facciata delle chiesa di san zaccaria a Venezia. Percorsi di storia e conservaziona.
9929: AIKEMA, BERNARD - De schilder Pietro della Vecchia en de erfenis van de Renaissance in Venetie
15016: AILSBY, CHRISTOPHER. - Die Waffen-SS in Wort und Bild. 1923-1945.
10755: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - The Constable of The Tower. An historical romance.
4729: AKERSLOOT, G. - De gelijkenissen van een profeet. Verhalen en gesprekken van Leo Tolstoy. Met een inleiding van William T. Stead.
6724: AKKER, HANS PIETER VAN DEN - Aspects of Salvary Gland Scintigraphy witn 99mTc-Perthechnetate. Academisch Proefschrift
4280: AKKERMANS, A.J.M., HEUVEL M.A.M. VAN DEN EN KROSENBRINK, G.J.H. (RED) - Zevenaar stad in de Liemers
7555: EL ALAMI, MOHAMED. - Le Protocole et Les Usages au Maroc. Des Origines a nos Jours.
4550: ALBARDA, J. - Land Aan Water. Gedenktekens Betreffende Onze Eeuwigdurende Strijd
4235: ALBERDINGK THIJM, J.A. ( EN ZIJNE DOCHTER) - Bundel Gedichten, Schetsen en Novellen ( met beider portret)
5546: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Voorgeborchte en anderde gedichten
12080: ALBERI, EUGENIO - Vita di Catherina De Medici Saggio Storico Complete with all the portrets (copperengravings)
1700: ALBERS, DR. D. - Wat wil de vrijmetselarij? Radiorede
10637: ALBERS, JAN - Gedichten uit 70 levensjaren. Gedichten, rijmelarij en flauwe kul over ons familieleven en dorpsbelevenissen in Weurt, vanaf 1939 tot 2009.
4464: ALBERS, P. S.J. - De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde te 's-Gravenhage. Voorheen de Spaansche Kapel en de Kerk van Spanje genaamd. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916.
10783: ALBERSEN, HANS / BARENDREGT, CORINA / BEEK VAN DER, PATRICIA / E.A. - Tunnels Roermond en Swalmen. Tunnels Remunj en Zjwame.
6213: ALBERTHOMA, ALBERTUS - Uitbreiding van de Leere der Waarheid die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. Tweede druk
11459: ALBERTS, WYBE JAPPE - De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459. Etude sur la formation des assemblees d'etats dans le duche de gueldres et le comte de Zutphen jusquá 1459.
3554: ALBINI, BERNARDI SIEGFRIED - Dissertatio de Arteriis et Venis Intestinorum hominis. Adjecta icon coloribus distincta
6442: ALCINA, JOSÉ - L'Art Prëcolombien
4657: ALCYONE (J. KRISHNAMURTI) - At the feet of the Master.
8507: ALDENKAMP, A.P. - RENIER, W.O. - SMIT, L.M.E. - Neurologische aspecten van ontwikkelingsproblemen bij kinderen
13786: ALDER, KEN - The Measure of All Things. The Seven-Year Odyssey and Hidden Error That Transformed the World.
8409: ALDERS, J.C. - Inleiding tot de techniek Deel I Het natuurkundig grondbeginsel van de krachtwerktuigen (motoren, stoommachines, ketels, turbines en pompen) Met 220 figuren een 33 platen
3153: ALDOUS, ALLAN - De strijd om de Kinchinga.
16302: ALECHINSKY, PIERRE AND MICHAEL GIBSON - Pierre Alechinsky: centres et marges.
2196: ALEWYN,A. E.A. - Comische pleidooijen, gevoerd voor de respective regtbanken van Puiterveen, Cyprus en in de Regentenjamer van den Amsterdamschen Schouwburg, met de noodige stukken en munimenten, mitsgaders de vonissen, in deze geslagen. Alsmede proces crimineel
2663: ALEXANDER, EDWIN P. - American Locomotives. A pictorial record of steam power, 1900-1950
12317: V. H. , ALEXANDER / LAST, C.C.A. - Zoo zijn er ! 52 platen Geteekend door Alexander V.H. Op steen gebracht door C.C.A. Last Nieuwe Uitgave.
2664: ALEXANDER, E.P. - Iron Horses. American Locomotives 1829-1900
13933: ALGOSAIBI, GHAZI A. - The Gulf Crisis. An Attemp to understand.
13780: ALI JAMALZADEH, SAYYED MOHAMMED - Isfahan Is Half the World. Memories of a Persian Boyhood.
15588: ALIGHIERI, DANTE - The Vision of Hell. Translated By the Rev. Henry Francis Cary, M.A. , and Illustrated with the Seventy-Five Designs of Gustav Doré. With Critical and Explanatory Notes, Life of Dante and Chronology
5595: ALIGHIERI, DANTE - Die Goettliche Komoedie, uebersetzt von Karl Witte. Mit Bildern von Buonaventura Genelli.
5922: ALINGS, WIM - De eenzame schetser. Een wintervertelling van Wim Alings bij een keuze uit het werk van Mart Kempers
5018: ALINGS, WIM (SAMENST.) - Bloemlezing bij vijftig jaar Meneba: Kleingoed & kruimels opgedist bij het vijftigjarig jubileum van de NV Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam
12664: ALINK, G.M. - Heart cell preservation by freezing a cryobiological study
4513: ALLAERT/BERTIN - Hergé, correspondance. Lettres choissies.
2001: ALLAN, F. - Geschiedenis en beschrijving van Haarlem van de vroegste tijden tot op onze dagen 4 delen in cassette
7793: ALLEAUME, M. - Oeuvres Complètes de Theophile. Nouvelle édition. Revue, annotée et procédée dúne notice Biographique.
11539: ALLEM, MAURICE ET THOMAS, EDITH - Mémoires du Cardinal de Retz - La Conjuration du Comte - Jean-Louis de Fiesque - Pamphlets.
14112: ALLEN, WALTER C. AND BRIAN RUST - King Joe Oliver. Jazz Monographs No. 1 October 1955
1638: ALLEN, SHIRLEY WALTER & SHARPE, GRANT WILLIAM - An introduction to american forestry. Third edition
1448: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten Tweeëndertigste druk
5665: ALMA, REDMER - Rond en om Deventer: stad en platteland in Zuidwest-Salland
5403: ALMEIDA GUIDO ANTÔNIO DE - Sinn und Inhalt in der Genetischen Phänomenologie E. Husserls. Phaenomenologica 47
10699: ALOFS, M.B.J. (VOORWOORD) - Atelierverschijningen Nijmegen. Katalogus 1994
10649: ALOFS, MARJA (E.A.) - De Stratenmakerstoren. Eten wat de pot schaft. Twee eeuwen eetcultuur.
10453: ALOFS, MARIJN - 100 Jaar Grafische Vakbeweging Nijmegen. Met een voorwoord van Peter van Elen.
10704: ALOFS, MARIJN - Zorgelijke tijden. De nijmeegse vakbeweging tussen 1919 en 1942.
9213: ALONSO, JOSE LUIS BENITO - Vegetacion del Parque National de Ordesa y Monte Perdido (Sobrarbe, Pirineo, Central Aragones)
9330: ALONSO, RÉGIS - Alyssa Milano. Portrait de star
15037: ALPHEN, J. VAN - Tussen Waal en Lek 1939-1945
6993: ALPHEN, J. VAN - Tussel Waal en Lek. 1939-1945
8269: ALPHEN, J. VAN - Tussen Waal en Lek.
10593: ALPHEN, J. VAN; VOORTHUIZEN, J. VAN - De Bommelerwaard. 1939-1945
1924: ALPHEN VAN, KEES - Handboek voor de ontwerppraktijk.
14530: ALPHEN, FRANK ANTONE EN CLEMENS VERHOEVEN - Slapen in de Ankerkuil.
15073: ALPHEN, MR. HIERONYMUS VAN - Kleine Gedichten voor Kinderen
8730: ALPHEN, J.M. VAN - Aalburg in oorlogstijd

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn[an error occurred while processing this directive]

9/18