Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10388: - Gedichten ter huwelyksverbindtenis van ... Mr. Johannes Tiberius Bodel nijenhuis en ... Sophia Theodora Tydeman, voltrokken te Leyden den 14 augustus 1822. z.p. 8º: 24 p.
10394: - Herinnering aan de verdiensten van Johannes Baptista Crol, M.Dr., Oud Lector anat. et chirurg. ... eere voorz. ... Diversa sed una ... voorgedragen in ... Diversa sed una [te Dordrecht] den 15 van grasmaand 1823 door Mr. P.S. Schull. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1823. 8º: 76 p.
10397: - Bij het overlijden van ... Mr. Campegius Hermannus Gockinga, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, ridder der orde van de Ned. Leeuw. Groningen, W. van Boekeren, 1823. 8º: [8] p.
10406: - Bij den dood van onzen vriend Gerardus Johannes Koning, student in de regten, overleden te Leyden den 27 mey 1823. Tot een aandenken voor zijne vrienden. z.p. 8º: 7 p.
10408: - Tafelzang bij gelegenheid van de vijf-en-twintig-jarige echtvereeniging van onzen geachten vriend en vriendin den Heere Carel Willem Schumachers en Mejufvrouw Gesina Torop, den 2den december 1823. z.p. 8º: 4 p.
10410: - Feestviering ter eere van den Heer mr. Joannes Van der linden, praktiserend advocaat te Amsterdam, op den 1sten maart 1824 [50 jaar judiciële praktijk]. Amsterdam, H. Frijlink, 8º: 50 p.
10742: - Officieel feest-programma ter gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging van ... Christiaan W. Van Bijlevelt en ... Adriana van Bijlevelt-Akrijn op zondag 9 augustus 1903. 's-Gravenhage, drukkerij W. Mol. 8º: [16] p.
14278: - AMSTERDAM, ONTVANG- EN BETAALKAS Negen gedrukte publicaties van de Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam, 1820-1871, ca. 10 p., 4º.
11923: - [Price form, KELDER] Prijsformulier, uitgereikt aan Hendrika Lamb. Kelder, door regenten van de Openbare Werk- en Leerschool voor meisjes te Amsterdam, 1890, getekend door S. Wildschut en W.A.L. Domis.
PR121278: [Family Polak/Van Goch] - [Geneology, Judaica, family tree] Stamboom Rotterdam, Familie Polak / Van Goch, 1938, 1 p.
62872: - Wapenkaart/Coat of Arms Rossem (Van).
65397: - [Antique print, aquatint] HONNI SOIT QUI MAL Y VOIT, published ca. 1795.
44387: - [Postcard, Academy building, 1910] Mapje prentbriefkaarten 'Academie Leiden serie B', ca. 1910, uitg. H.J. v. Katwijk te Leiden, 12 stuks.
44395: - [Printed letter, taxes, 1915] Belastingaanslag voor Schut M. Steenmijr te Vught, 1915. 1 blad, deels gedrukt.
ZZ90061: - Gemeente-museum 's-Gravenhage I, Rondgang door de verzamelingen, Het bouwwerk, 1935 (tweede druk), 105 pp.
BB110102: - [Periodical, 1758-1760, 2 volumes] De Borger. Utrecht: Wed. J. van Schoonhoven, 1758-1760, 2 vols., VIII, 393; VIII, 405, (1) pp.
44321: - [Manuscript, early 19th century, Groningen] Papieren betr. Michiel Derks van Lessen te Groningen, begin 19e eeuw, manuscripten, ca. 40 pag.
44367: - [Printed letter] Bericht van Henri Graswinckel te Ruhrort, steenkolenhandel, betr. kantoor te Arnhem. Gedrukt, 1 pag.
44369: - BAKKER; GLAS--- Nota van glasfabriek A.J. Bakker te Amsterdam, 1935.
44215: - DELFT; VAN ES; DE JONG--- Bewijs van onvermogen voor Johanna van Es, huisvrouw van Johannes de Jong, d.d. Delft, 12-10-1847. Manuscript, 1 pag.
ZZ90354: [Ville de Liège] - [Library catalogue Liege, Luik, Belgium 1862] Ville de Liège, Catalogue de la Bibliothèque populaire communale, Liege Imprineur Communale 1862, 157 pp.
ZZ90353: [Drukkervereniging Alnetybo] - [Printing self-course, education, ca 1941] Alnetybo-spoed-cursussen: Zetten (Examenles), Kleurenleer, Nederlandse taal, Papierkennis, Zetmachines, Machinekennis, Reproductietechnieken, Schetsen, Vakgeschiedenis, Insluiten van vormen, Vlak- en diepdruk. etc.
PR120086: - [Antique etching, ets] N. Langlois, Les cascades de Fontainebleau (Waterval bij Fontainebleau, Parijs), published before 1700.
30082: - [Parchment prize binding, prijsband, Gorinchem, Zuid-Holland, early 18th century] Perkamenten bandje met stempel op voor en achterplat met het stadswapen van Gorinchem. Geen inhoud.
29942: - [German document, Reisepass?, 1814] Transport Zettel (= paspoort?), dd. Koblenz 4-10-1814, voor Johann Mettendorf, geboren te Amsterdam.
29944: - [Legal deed, manuscript, text in French, France, Savoie, Bellentre, 1804] Transportacte van een 'grenier' te Montorlen, commune de Bellentre, verkocht door Jean Francois Rochet, zoon van Pierre Joseph Rochet dit Caremaz, cultivateur, geb. te Bellentre aan Maurice Cleaz, cultivateur te Bellentre. 1804, manuscript, 3 pag., folio.
29946: - [Printed publication 1751, Commerce, vervallen Koophandel] 'Extract uyt het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 27-8-1751'. Gedrukt, folio, 3+52 pag.
29956: - [Printed publication 1732, ontslagen uit leenroerigheid] 'Publicatie' van stadsbestuur Vlissingen dd. 29-11-1732. 1 blad plano, gedrukt (bij S. Willegaarts 1732). Middenboven het symbool van Vlissingen.
62821: - Wapenkaart/Coat of Arms Ment.
46756: - STEENWIJK, POLAK, KEIJZER--- Veilingcatalogus inboedel wed. I.S. Polak-Keijzer te Steenwijk, 1904. 14 pag.
9920: - Lofdichten op het vaderlijk afscheid en dankzegging aan derzelver dichteren door Joannes Le francq van berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1781. 8º: 17 p.
9914: - De doorluchtige daaden van den capitein A. De bruyn, opgeheldert in eene voortreffelyke lof-zang door A. Contraduc. z.p., z.j. 8º: 11 p.
13485: - RAPPARD, VAN, EMANTS Brief van C. (?) van Rappard aan Emants, dd ‘s Gravenhage 16-4-1841, 2 p., 4º, manuscript.
12476: - [PRICE FORM, LUTZ, KATWIJK AAN DEN RIJN] Prijsformulier voor Louis Lutz uit Rotterdam voor `commerce' aan het collège de Katwijk sur le Rhin, 29 juli 1897. Getekend door de directeur dr. R. van Oppenraay S.J. 1 p., deels gedr.
10809: - Gezellige avond ter gelegenheid van het huwelijk van Maria Hollenkamp en Anton Beynes [te Amsterdam]. Amsterdam, Typ. Coppens Advies-bur. 8º: [4] p.
10815: - Spijkerlied ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest aangeboden aan Anna en Piet [Röpke], door Jo en Marie. z.p., z.j. 8º: 4 p.
9805: - Aan den Weledelen Heer Willem Carel Vosmaer, tot meester in de beide rechten plechtig ingehuldigd den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [7] p.
9835: - Op het huuwelyk van ... Henricus Hasebroek, bedienaar des Godlyken woords aan de Oudewetering met ... Elizabeth Blauw, voltrokken in 's graavenhaage den 11 van slagtmaand 1777. [Leiden], ter boekdrukkerije van C. van Hoogeveen jr., 1777. 8º: 22 p.
9830: - Aan ... Jacobus Henricus Ottens, arts, met ... Anna Elisabeth De rhoer in den echt vereenigd den 20 van grasmaand 1777. z.p. 4º: [4] p.
65155: - [Handcolored Opticaprent / Optical view The Hague / Den Haag] Vuë d'une partie du Bois de la Haye (Optica prent van Haagse Bos. Published 1766.
64937: [Signatory: J.J. de Wagener.] - Pamphlet: untitled. T’ Hoff Geoccupeert synde met te reguleren, de Modificatien nopende het Placcaerd op t’ stuck van de Munte van den 19. September 1749. de welcke Syne Conincklijcke Hoogheydt Hertogh Carel van Lottharingen Gouverneur Generael deser Nederlanden goedtgevonden heeft […].
64938: [Signatory: J.J. de Wagener.] - Pamphlet: untitled. Cancellaer ende Raden van Haere Keyserlijcke ende Coninclijcke Majesteyts Souverainen Raede des Vorstendoms Gelre &c. Alle de geene die dese sullen sien, ofte hooren leesen saluyt, Doen te weten, dat alsoo aen het gemeyne beste ten uytterste aengelegen is, dat niet alleen de Doop, Trouw, ende Doodt-Registers in alle Parochien behoorlijck ende ordentelijck worden gehouden, maer oock dat die selve wel, ende sorghvuldighlijck worden bewaert, ende geconserveert [...].
64935: [Signatories: G.J.D. Palland; H. Fagel.] - Pamphlet. Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden; allen den geenen die deesen sullen sien of hooren leesen, salut […].
64932: [Signatory: Commander De Velingerode.] - Pamphlet. Articulen van Capitulatie, op welke de Stad Dordrecht toestaat om Guarnisoen inteneemen van Zyn Pruissische Majesteit.
64930: [Signatories: D.C. Gevers van Endegeest e.o.] - Pamphlet. Proces-Verbaal. (Meel, bakkerij, rogge, tarwe, etc).
64931: [Signatory: S.C. v. Appeltere.] - Pamphlet. Publicatie. Schepenen der stad Gorinchem en Lande van Arkel […].
13533: - HARVANT, D’ Blaadje uit een album amicorum, getekend M.M. d’Harvant, ca 1820, 1 p., manuscript met tekening “a l’amitié”.
13537: - CHABAOT, TAUDIN Tekening in O.I. inkt van het wapen-ex-libris Taudin Chabot, 1 p., 4º.
61663: - [Antique title page, 1718-1740] COMOEDIA VETUS of BOOTSMANS PRAATJE Door Eenige Aentekeninge opgeheldert en vermeerdert, published ca. 1718/1740, 1 p.
61707: [Abel Langelier (or L'Angelier) (1553?-1610)] - [Antique title page, 1608] LE SECOND TOME DES OEUVRES DE IEAN BACQUET ADVOCAT DU ROY EN LA CHAMBRE DU THRESOR..., published 1608, 1 p.
61709: [Mathieu Guillemot (15..-1610)] - [Antique title page, 1621] RECUEIL DE PLUISIEURS EDICTS LETTRES PATENTES DECLARATIONS ARRETS SENTENCES, published 1621, 1 p.
62530: - Wapenkaart/Coat of Arms: Angelbeek (Van)
53423: '--- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice-voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. v.d. Boom, 1884.
53387: H[osmann], M[agister] S[igismund] - Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen (...), Amsterdam: H. Schelte 1710, (8)+377+(17) pp.
56723: - Het geschil tusschen den kolonel J. Staats-Boonen en den sergeant A. Hofman, Amsterdam, 1858, 81 pag., zonder omslag.
56669: - Het drukkers jaarboek 4 (1911), geb., geïll, 196 pag.
54502: '--- - Keure, op 't verhueren van de huijsen aen vreemde personen. Dordrecht, H. v. Esch, 1649.
54491: '--- - Keure ende ordonnantie tegens het trekken van geweer en messen, mitsgaders tegen de chirurgyns, nopende het verbinden van de gequetsten, ook tegen de waerden en waerdinnen binnen de stadt Haarlem. Haarlem, W. v. Kessel, 1711.
54489: '--- - Publicatie. Burgemeesteren, schepenen ende Raad der Stad Zutphen [tegen het verbergen van goederen bij aanklachten van schuldeisers]. Zutphen, v.d. Spyk, 1775.
55651: '--- - [Criminality 2008] Geheim register van ontslagen gevangenen, jrg. 1 (1882) t/m 5 (1886). Heruitgave z.p. en z.j. [ca 2008], ca 300 pp.
56423: [Harting, P.], - De twee gewigtigste Nederlandse uitvindingen op natuurkundig gebied, z. pl., ca. 1860.
56431: '-- - Verslag over den staat der gestichten voor krankzinnigen in de jaren 1860, 1861 en 1863, 's-Gravenhage 1865, 216 pag., los.
56463: [ Diederichs, gebr.], - Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemene en nuttige kundigheden 1836, Amsterdam [1836].
56515: [Raisson, Horace Napoleon], - Code civil. Manuel complet de la politesse du ton, des manières de la bonne compagnie (.....) par l'auteur du code gourmand, 6e ed., Brussel, 1829
56541: - Nieuw Amsterdam, 1626-1938. [ Presentatie-boek bij de tewaterlating op 10-4-1937 bij de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij], Haarlem, Joh. Enschede & Zn., 1937.
56581: [Meijer Jr., D.C., ], - Gedenkboek uitgegeven bij het honderd-jarig bestaan der Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam, Amsterdam 1891, 50+176 pag., geïll.
56597: [Chilton-Young, Francis ?], - Amateur Work, illustrated, edited by the author of Every man his own mechanic, with lithographic supplements and 500 woodengravings in the text, London, Ward Lock [ca. 1890]. [Betreft hobbymatige houtbewerking].
56601: [Sweerts, H.], - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen, 2 delen, Amsterdam, Moolenijzer 1830-1831.
56615: [Charrin, P.J.?], - Les soupers de Momus pour 1828. Quinzieme annee, Paris, Ponthieu 1828, 286 pag.
56633: [Mouslier de Moissy, A.G.] [ Young, Edward], - Le vertueux mourant, drame en trois actes et en prose, Paris, Bailly, 1770, 79 pag.
56649: - Schatkamer voor alle standen voor 1842 [en 1843, 1843 (andere tekst), 1845], Amsterdam, Diederichs, 1842-1845.
56697: - Een woord n.a.v. de brochure De kapitein De Roo van Alderwerelt in de tweede kamer (.....) aan alle weldenkenden, inzonderheid van de kiezers van Leeuwarden, 's-Hertogenbosch, 1867, 28 pag.
45044: - VOORSCHOTEN; DEKKERS; BOUVINK --- Prijsband met op voorplat in gouden letters 'Voorschoten en Veur' en op achterplat '1790'. Geheel perkament. Met prijs van ds. J.W. Bouvink, d.d. Voorschoten 1790, voor Johannes Louis Dekkers.
45048: - SWEERTS DE LANDAS; WYBORGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 12 losse bijdragen, uit de jaren 1814-1819, van Gerbrechta Johanna Wyborgh (1793-1831), in 1816 gehuwd met J.H.L.J. Sweerts de Landas.
56673: - Souvenir de Versailles et Trianons, photographies en couleurs.
55125: '--- - Publicatie. Het Departementaal bestuur van Holland (...) [betr. het ontgroenen van studenten te Leiden], d.d. 's-Gravenhage, 3-8-1803. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1803.
55133: '--- - Mijne verdediging of de tweespalt ontsluijerd. [Arum, 1845].
55137: '--- - Prent 'Raadsvergadering wegens hr. Calas van Toulouse te Parijs, den 4 Junij 1764. B. Mourik exc.'.
9523: - Ter bruylofte van ... Mr. Geerard Aarnoud Hasselaar en ... Elisabeth Clignet, [te Utrecht]. Utrecht, Pieter Muntendam, 1728. 4º: 7 p.
9536: - Ter bruilofte van den heere Iperus Ameland en jongvrouwe Helena Van der linde, echtelyk vereenigd binnen Amsterdam den 22 van Herfstmaand 1729. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en F2-4, 10 p. Met titelvignet door J. Wandelaar met onder andere beider initialen.
11024: - DOZY Zes brieven van de curator der hogeschool te Leiden, Dozy, 1854, 1855, 1859, 1857, 1852, 1860, deels gedrukt.
11025: - DRESDEN, HOFROUW `Reglement wornach sich an dem Chur-Furstl. Sächs. Hof wegen der Gala- und Trauer-täge zu achten'. 1764. Folio, 16 p., gedrukt.
11031: - DUYN, VAN DER Drie brieven van de curator der hogeschool te Leiden, Van der Duyn, 1822, 1825 en 1828, deels gedrukt.
12382: - [MANUSCRIPTS, LETTERS, HINLOPEN] Enkele brieven e.d. betreffende de familie Hinlopen, 8 stukken, 20ste-eeuws.
12396: - [Album of verses, Poesiealbum HORSTEN] Poëziealbum van Jo Horsten te 's-Gravenhage, 1917-1921.
12399: - [DRAWING, IDDEKINGE, VAN] Tekening van kerkje etc. met eronder: `A.W. van Iddekinge fecit 1762', 10x16 cm.
12389: - [ALBUM OF VERSES, POESIEALBUM, HOLTHAUSEN] Poeziealbum van Henriette Holthausen, 1923-1926, met inschrijvingen o.a. te Ammerschweiler en Lausanne.
12285: - [Manuscript] CONRAD, VAN BEUSEKOM Brief van Ir. Conrad, La Haye 1859, aan Messrs Lange Brothers te Londen; 8(, 1 p.
13311: - CURAÇAO, BEAUJON Verklaring van de kerkeraad van de Ver. Protestantse Gemeente van Curaçao betr. de doop in 1964 van Willem O. Beaujon, geb. in 1961. Getekend door Ds Ph.P. Meerburg. 4 p., deels gedrukt.
13319: - HEYNIS Gedicht in handschrift, ondertekend Anna Hendrika Heynis, 19e eeuws, 1 p.
13321: - SMALLEGANGE Kwartierstaat met wapens van Mr. Mattheus Smallegange, fotokopie van tekening, ca. 1960 (2 ex., 1 ex. gekleurd).
ZZ90440-06: - [Zeeland] Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt, vyfde stukje, Te Middelburg, by Willem Abrahams, 1782, Zeeland, 176 pp. (alleen tekst).
12782: - [Manuscript 1830, Caron] Brief van J.F. Caron, Den Haag 1830, aan Victor Tardé te Brussel. 4o, manuscript, 2 p.
12786: - CHINA `Reçu van betaald brood van een Chineesche bakker', blad 19de-eeuws Chinees papier met diverse karakters.
62781: - Wapenkaart/Coat of Arms Hooy (De).
11614: - RUNISCHE KALENDER, VAN WALRÉ, BILDERDIJK `Brieven over een merkwaardigen ouden staf en verklaring van den Runische kalender door Mr. W. Bilderdijk, 1822', aldus het opschrift op een mapje met enkele afleveringen van de Algemeene Konst- en Letterbode (nrs. 14, 15, 16, 17, 45).
12724: - [Photography, Socialism, Amsterdam, I.V.V., Sassenbach] Zes foto's (ieder 18x24 cm.) van het I.V.V. (Internationaal Verbond van Vakverenigingen), Vondelstraat 61, Amsterdam, 1923-1926.
12769: - [Manuscript, Brinckmeier] Briefje en (gedrukt) visitekaartje van Eduard Brinckmeier, Doctor Phil. te Brunswijk. Z.j., 1 p.
12937: - [Nieuwjaarswens / New Year Wishes, vouwwerk, paper art, 1820] `Zegenwensch aan mijnen veel geachten oom W. Konst en deszelfs echtgenoote, mijne waarde tante, bij den aanvang van het jaar 1820'.
13747: - GRONINGEN, STUDENTENLEVEN, HOFSTEDE Pseudo-studiosus hodiernus..... dat is hedendaagsche naam-student of Groninger godsgeleerde ontdekt en wederlegt door R.L.O.R., S. Sanctae theologiae studiosus (= P. Hofstede).
12985: - [MANUSCRIPT 1830, MERCY ARGENTEAU, COPES VAN CATTENBURCH, SEAL] Brief van de graaf de Mercy Argenteau aan L.C.R. Copes van Cattenburch te Den Haag, d.d. Luik 1830, betreffende een vergadering van de `Commission supérieure pour examiner et juger les produits de l'industrie nationale', 1 p.
13241: - [RECEIPT, SHIP RMS SAXONIA, McSWEENEY] Een nota (Hamburg 1936) en twee briefjes “on board the Cunard R.M.S. Saxonia” betreffende Norah McSweeney.
13695: - [England authographes/ENGELAND, HANDTEKENINGEN] Collectie van ca 50 handtekeningen en adressen van Britse en Ierse staatslieden en generaals, vnl. uit de 19e eeuw, soms met lakzegel.
10239: - [Occasional poem 1805] A. Everwijn Onderwater (...) tweede huwelijk Geertruida van Poelien, Dordrecht, P. v. Braam, 1805, 8º, 8 pp.
29712: - [Typed document, poetry, 1986] ‘Gods gebed gebeden, strijden stukgestreden’, bundel gedichten door Albert Hesselink, eigen beheer, Rotterdam 1986, 26+18 pag. getypt.
30917: - De regstmagt der hooge en andere Heemraadschappen bewezen, Rotterdam 1835, 45 pag.
30935: - Jaarboeken der wetenschappen en kunsten in het Koningryk Holland, deel II, lopende over 1807, 1e en 2e stuk, Amsterdam/Den Haag, v. Cleef, 1810, 311 + 216 pag., orig. kartonnen omslag.
14012: - GREENLEAF, SCHOLTEN, HASSELAER LIJNSLAGER Brief van W.C.J. Greenleaf, d.d. ‘s-Hage 1807, aan de heer Hasselaer Lijnslager, koopman te Amsterdam, betr. het overlijden van zijn moeder Anthonia Cornelia Elbertina Greenleaf, geb. Scholten, aan waterzucht. Met minuut antwoord. Manuscript, 3 p., folio, met afdruk lakcachet Greenleaf.
14025: N.N. - Photography ca 1880 I Photo of city street in Dordrecht with fire truck (brandweerwagen).
14020: - AMSTERDAM 700 Enkele herinneringen aan de viering Amsterdam 700 jaar stad, 1275-1975.
14028: - ROTTERDAM, DENEMARKEN, ROTTERDAMSE BANKVERENIGING ‘Een Andersen-sprookje in 1946, door een deelneemster aan de eerste Robaverreis naar Denemarken 29 april - 23 mei 1946’, 4º oblong, gestencild, 87 p., met ingeplakte foto’s.
14030: - LOTERIJEN ‘Publicatie’ van de Raad van State, d.d. ‘s-Gravenhage 19-9-1792 betr. een verbod op het organiseren van “loterijen en verlotingen, hetzij van onroerende, hetzij van roerende en meubilaire of andere soorten van goederen”. Gedrukt, plano, 1 blad.
14064: - ALBUM AMORICUM, SMIT, VON MEYERN Achttiende eeuws album amoricum. Rood marokijn bandje met goudstempeling, goud op snee, met slechts drie bijdragen: een getekend wapen met “M. v. M. Fecit” en twee tekstinschrijvingen, d.d. 1771 van “P. Smit, Campensis” en d.d. 1796 van “L. von Meyern te Lochem”. De overige bladen zijn blanco. Op het schutblad een verwijzing naar ‘Le Bibliophile Belge’ 1845 Tome II p. 127.
14066: - SCHEEPVAART, HOLLAND-AMERIKA LIJN Vijf menu’s van diners aan boord van schepen van de Holland-Amerika Lijn, 1915-1965. Gedrukt, geïllustreerd.
14075: - ZAANDIJK, SCHIPPER, HONIG Gedrukt boekje van C.G. Saltzman, Ernst Haverveld ... Amsterdam, Joh. van der Hey 1811, met prijs formulier van school Zaandijk, d.d. 2-8-1842, getekend Jan Jbsz Honig voor Cornelis Schipper Pz, deels gedrukt.
14076: - WIJS Stukken betr. het overlijden van Ds. Johannes Wijs, Haarlem 1912, overleden te Santpoort, oud predikant van Meer en Berg en van Oude Niedorp, 3 stuks, gedrukt.
14078: - VIVISECTIE Brochure Anti-Vivisectie-Bond d.d. 1934, gedrukt, folio, 4 p.
14081: - AMSTERDAM, WIJS, MOLSTER, TIMMERS VERHOEVEN Nominatie formulier d.d. 4-7-1836, voor vacature predikant Amsterdam door overlijden J.P. Wijs en bedanken J.A.D. Molster, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14083: - JAPANS PORSELEIN, SLOOTWEG Brief in het Engels van T. Sawayama (??) d.d. Kobe 1912 aan G. Slootweg betr. een zending Japans porselein naar Amsterdam. Getypt, 1 p.
14090: - NETSCHER Poeziealbum van het echtpaar F.H.J. Netscher (1817-1878) en Cath. M.J. Netscher (1824-1903), met verzen van hun kinderen: Frans C.J. (geb. 1864), Betsy (geb. 1865), Henri (geb. 1859) en Just (geb. 1862), 1871-1874. Manuscript, 1 deel, geb. (in hoesje).
14093: - ROTTERDAM, PINCOFFS, LOOS J.C.W. Loos, ‘Uittreksel uit een brief aan ... Mr. H.H. Tels inzake de handelingen der Afrikaansche Handelsvereeniging, enz., enz.’, Rotterdam, J.H.H. Rothmeyer [1879], 8º gedrukt, 8 p.
14097: - VISITEKAARTJES ‘Modellen van visitekaartjes’, z.pl., z.j. [ca. 1900], 22 p. Op iedere pagina twee ingeplakte voorbeelden van bedrukte visitekaartjes met prijzen voor 100 of 50 stuks.
14099: - AMSTERDAM, ARTI ET AMICITIA, REMBRANDT, OLTMANS Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij “Arti et Amicitia”, gevestigd te Amsterdam, 1852. Gedrukt, 59 p., 8º in blauw marokijnen bandje met goudstempeling. Getekend: A. Oltmans, secretaris.
12155: - [MANUSCRIPT, WEISSMANN DE VILLEZ] Briefje en drie eigenhandig geschreven gedichten van C.A.P. Weissmann de Villez, ca. 1836-1841, 20 p.
12162: - [Album of verses, Poesiealbum WEYLAND, DEN TEX] Vier verzenboeken afkomstig van J.J. Weyland en van Susanne Weyland, 1855-1886, met een groot aantal inschrijvingen van familieleden, vrienden en vriendinnen.
62834: - Wapenkaart/Coat of Arms Nypoort (Van der).
62520: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ancher (Brouwer)
62518: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amsinck
62516: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ammilles
62510: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amelsvoort (Van)
62512: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amerval (d')
62514: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ameyde (V.d.)
62508: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amand (de h')
62506: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alvarez
62504: - Wapenkaart/Coat of Arms: Altius
ZZ90440-05: - [Zeeland] Berigt nopende zekere Concept-Missive, door den Heer Nagtegaal gecommitteerde Raet, mitsgaders Raat ter Admiraliteyt van Zeeland, opgestelt voor den laatst overleder Stadhouder als Marquis van Vere [i.e. William III., King of Great Britain and Ireland], [Middelburg] [S.l.], [1702], p. 3-9.
62835: - Wapenkaart/Coat of Arms Nypoort (Van der).
62839: - Wapenkaart/Coat of Arms Oostendorp.
62658: - Wapenkaart/Coat of Arms Boers. Ontwerp.
10205: - [Occasional poem 1801] Aan ... Thomas Hoog (...) beroeping Gemeente van 's-Gravenhage, Rotterdam, J.P. van Ginkel, 1801, 8º, [12] pp.
62665: - Wapenkaart/Coat of Arms Bogaard.
PR121350: N.N. - Cartography Brabant I Gekleurde kaart van Brabant in het Frans. Met Bois le Duc ('s-Hertogenbosch, Den Bosch), Eindhoven, Breda, Maestricht (Maastricht), etc.
ZZ90460-074: [Van Sasse van Ysselt family crest] - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Van Sasse van Ysselt family, family crest, 1 p.
ZZ90460-075: [Sasse family crest] - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Sasse family, family crest, 1 p.
ZZ90095-1: - Twaalf tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz De Ruyter, uitgave Chr. Scheurkalender 1883, Amsterdam H. de Hoogh & Co, 12 pp.
PR121167: - [Reproduction, 20th century] Portret of Boethius, after the painting: Schilderij van Justus van Gent, from leven en Werken, 3de jaargang, 1 p.
42264: Diderot / d'Alembert - Part from the Encyclopedy: Gantier [handschoenmaker].
33445: Aa, Pierre Jean Baptiste Charles van der, uit Haarlem - Specimen juridicum inaugurale exhibens observationes quasdam de poena infamiae [...] Leiden Carolus Delfos en Zoon 1789
47195: Aa, A.J. van der (uitg.), - Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen, Amsterdam 1856, 10+153 pag., geb. in geheel linnen bandje.
65762: Pieter van der AA (1659-1733) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Gehoorne Tronije beelden... / Famous horned heads (Tronie), published 1729.
60629: Jan Muller (1571-1628) after Hans von Aachen (1552-1616) - [Antique print, engraving] Portrait of Batholomeus Spranger, J. Muller, published 1597, 1 p.
35329: Aalders H.W.zn, G.J.D. - Echt-Grieks. Afscheidscollege Amsterdam V.U. 1981
22695: AALEN, VAN; VAN DER HOEVEN; HOFF - [Manuscripts 1818] Twee nota’s betr. de begrafenis van Susanna van der Hoeven, wed. van Hendrik van Aalen, dd. Den Haag 1818.
33863: Aalst Schouten, Henricus van, uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis de transactionibus [...] Leiden Theodorus Haak 1772
22997: AALTEN, RENSINK, ARENTSEN - [Legal manuscript 1768] Onderhandse verklaring d.d. Aalten 25-4-1768 van Aalbert Doelen en Anna Elisabet Arentsen (nu genaamt Doelen), dat zij 1/12 van 't erve en scholtengoed Rensink, onder Aalten in Lintelo, verkocht hebben voor ƒ 625,- aan hun zuster Aleida Barendina Arentsen. Met hun handtekeningen en die van B. Arentsen als getuige. Manuscript, folio, 1 p.
23115: AANDEEL - [Share, 1925] Aandeel ad ƒ 100,- N.V. Ned. Maatschappij voor Scheepvaart, handel en nijverheid, gevestigd te Rotterdam, 1925, met talon.
4709: Aanteekeningen - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Snouckaert van Schauburg. 's-Gravenhage 1888, 15 p.
4735: Aanteekeningen - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Spengler. 's-Gravenhage 1888, 16 p.
34769: Aardwegh, J.J.A. van den, uit Leiden - XI. theses juridico-politicae 1839
32138: Aardwegh, Jacobus Joannes Antonius van den, uit Leiden - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de legibus frumentariis, in primis respectu agriculturae, consideratis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1841
66361: Aarts, Johannes Josephus (1871-1934) - [Original engraving/originele gravure] Two workers with wooden planks/Twee werkmannen met houten planken.
44065: Abbing, C.A., - Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal (....) van de Groote Kerk, tot op den brand die haar vernielde op den 3-8-1838, Hoorn, Vermande, 1839.
42182: Abbing, C.A. - [Antique book, boek over Hoorn 1841-1842] Geschiedenis der Stad Hoorn, hoofdstad van West-Vriesland (...) of vervolg op Velius chronyk, voortgezet tot op het jaar 1773 met aantekeningen en bijlagen, uitgegeven door C.A. Abbing, 2 volumes, Hoorn, 1841-1842, 144+398+217 pp. Complete copy. .
42516: Abbing, C.A. - Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Vriesland, gedurende het grootste gedeelte der 17 en 18 eeuw, of Vervolg op Velius chronyk. 2 delen in 1 band, Hoorn, Vermande, 1841.
14874: Abbot, Jacob - Rollo in Holland. New York [1858].
20015: Ablaing van Giessenburg, W.J. d' - Nederlandsche gemeentewapens uitgegeven naar het officieele register. Arnhem, Gouda Quint, 1896. Titel + 28 pag. tekst en 75 gegraveerde platen met afbeeldingen van de wapens van Nederlandse gemeenten, heerlijkheden, waterschappen, e.d.
00005: Ablaing van Giessenburg,W.J.baron d'.. - De Ridderschappen in het Koninkrijk der Nederlanden of de Geschiedenis, Regeling en Zamenstelling van den Stand der Edelen van 1814 tot 1850 uit oorspronkelijke bescheiden bewerkt, Gravenhage, C. van Doorn & Zn. 1875, 280 pp.
19: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. d' EN J.M. LION, - Nederlandsche gemeentewapens of wapenboek der gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en corporatiën van het koninkrijk der Nederlanden [...] met twee vervolgen door J.M. Lion. Arnhem 1896, 26 p. tekst, en een groot aantal gelithografeerde platen.
13: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. d', - Over adelijke titels, erfelijk volgens regt van eerstgeboorte. 's-Gravenhage 1867, 18 p.
56061: Abney, W. De W., - Cours de photographie, traduit de l'anglais par Leonce Rommelaere, Gand, C. Annoot-Braeckman, 1877, 205 pag.
23625: About, Edmond - La Prusse en 1860, Parijs 1860, 32 pag.
65519: Abraham Hogenberg (fl. c. 1590-1653), after Hendrick Goltzius (1558-1617) - [Antique print, engraving, 1653] The Resurrection of Christ /De opstanding (set title: Passion of Christ), published 1653, 1 p.
65517: Abraham Hogenberg (fl. c. 1590-1653), after Hendrick Goltzius (1558-1617) - [Antique print, engraving, 1653] The Agony in the Garden / Christus op de Olijfberg (set title: Passion of Christ), published 1653, 1 p.
65518: Abraham Hogenberg (fl. c. 1590-1653), after Hendrick Goltzius (1558-1617) - [Antique print, engraving, 1653] The betrayal of Christ /De Judaskus (set title: Passion of Christ), published 1653, 1 p.
PR121333: Abraham Blooteling (1640-1690), after Sir Peter Lely (1618-1680) - Antique portrait print I Admiral Cornelis Tromp, published 1676, 1 p.
60685: Abraham Bloemaert (1566-1651), Frederik Bloemaert (1614-1690)Bloemaert, Frederik (1614/17-1690) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) - [Antique print, etching and engraving, 17th century] April (series of the twelve months), De maand April, mid 17th century, A. Bloemaert, 1 p.
65764: Abraham Cornelisz. Bloemaert (1564/66-1651), Frederick Bloemaert (ca.1614-1690), Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - Antique print, handcolored engraving | Januarius, published ca. 1635, 1 p.
PR120942: Abraham Bloteling (1640-1690), after Gerard de Lairesse (1641-1711) - [Antique title page, 1725] Pedemontium Florentissimum Italiae Latus, published 1725, 1 p.
PR121087: Abraham Bloteling (1640-1690), after Pieter Nason (1612-1688/90) - [Antique print, engraving] Portrait of William Frederick, Prince of Nassau-Dietz /Willem Frederik, graaf van Nassau-Dietz, published ca. 1690, 1 p.
PR121088: Abraham Bloteling (1640-1690), after Nicolaes Maes (1634-1693) - [Antique print, mezzotint] Portrait of Hieronymus van Beverningh, published before 1690, 1 p.
65327: Abrahami, Johannes, uit Prasmar. Transilv.; Praeses: Schuler, Andreas - De susceptoribus, ex historia ecclesiastica [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1688
50962: Abrahams, H.A. - Zedelijke bedenkingen en spreuken. Middelburg, H.A. Abrahams, 1806. [Gildeproef].
14876: Abrahamson, S.S. - Holland and our friends the Dutch. [...] 1911.
32750: Abresch, Franciscus Isaäcus, uit Groningen - Specimen iuridicum inaugurale, exhivens observationes de iure tum Romano, tum Groningano, circa sponsalia [...] Groningen J.J. Homkes 1806
51: ALBUM ACADEMICUM, - ALBUM ACADEMICUM van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam bevattende de namen der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1882 en der studenten van 1799 tot 1882. Amsterdam 1882. Ca. 180 p.
6772: Anoniem (vert.); Achille d'Artois - Bergen en dalen ontmoeten elkaar niet; maar de menschen wel. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Brussel, J. Sacré, [1828].
65367: Ackenhusen, Christianus Dietericus; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1658 I Theses politicae de ortu et mutationibus regnorum [...] Helmstedt Henning Müller 1658.
58503: Ackersdijck, J., - Over belastingen en bezuiniging, Utrecht 1849.
46562: Ackersdijck, W.C. - Manuscript list of publications by W.C. Ackersdijck (1760-1843) himself, original autograph and with printed death announcement.
65388: Ackersdyck, W.C. - Onderzoek naar de beduidenis der benoeming van maisniede-lieden. Extract [18xx], 13 pag.
36195: Adami, Mathias, uit Werden; Praeses: Rathman, Hermann - Gymnasmata physica quinque et decem Wittenberg Johann Gormann 1610.
42246: Adams, G. - [Art history, science, globe, 1810] A treatise describing the construction and explaining the use of new celestial and terrestrial globes. 13th edition, published by Dudley Adams, London, 1810, 24+242 pp.
42104: Adan, H.Ph. - [Science, microscopy, 1879] Le monde invisible devoile. Revelations du microscope. Brussels/Paris, 1879, 515+17 pp. FIRST EDITION. Text in French.
63964: Adart, A. C. - Le Ravin.
55457: Adema, W.R. - Nadere beschouwingen betreffende de plantwijze in de ruit, vergeleken met die in het vierkant, ten behoeve van de koffiecultuur. Cheribon, Bisschop, 1886.
30335: Adhémar, J. - Meesters der prentkunst in de 20e eeuw, Parijs 1964, 251 pag., geïll.
PR120986: Adolf van der Laan (ca. 1690-1742), after Abraham de Lairesse (1670-1727) - [Antique print, etching and engraving] Allegory on the river Vecht at a monument, published 1719.
58635: Adresboek, - Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad Amsterdam (........) van het jaar 1850-1851, Amsterdam, Stemvers, [1850], 300 pag., geb. in half linnen..
46915: Adresboek, - Adresboek voor Beverwijk, Uitg. Eikelenboom of V.V.V., geb., prijs per deel 28 EURO.
49797: Adresboek, - Almanak voor de provincie Noord-Brabant, waarachter is gevoegd Adresboek der stad 's-Hertogenbosch voor 1884-1885. 's-Hertogenbosch, Klaassens, 1884, 204+54 pag., gebonden in half linnen
44007: Adriaanse, J.; - Gedenkboek der Hulstersche stede 1180-1930, Amsterdam 1930, 182 pag., geïllustreerd.
40571: Adriaanse, J - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn ambacht, Amsterdam 1930, 182 pag., geïll. Goed exemplaar.
44117: Adriaanse, L., - Sadrach's Kring, Leiden, Donner, 1899, 11+444+4 pag., geïll. (o.a. met uitvouwbare kaart)
59701: Adriaen van Diest (1655-1704)Diest, Adriaen van (1655-1704) - [Antique print, etching] Storm on a landscape with sea in the background, published ca. 1704, 1 p.
PR120928: Adriaen Haelwegh (1637/39-1702), after Jan Luyken (1649-1712) - [Antique title page, ca. 1695] Gallia en de Franse Katholieke Kerk aanschouwen hoe de Hervormde Kerk wordt gegeseld [Historie der Gereformeerde Kerken van Vrankrijk.], published ca. 1695, 1 p.
52628: Adrian, D.B. - Hoog beroep voor de vierschaar van vaderland en Oranje, ingesteld door D.B. Adrian, over de bijzonderheden en de waarde van eenen afgelegden, beslissenden eed; waartoe bij arrest van het Prov. Gerechtshof van Zuid-Holland van den 27 Junij 1853 mr. F.A. van Hall is veroordeeld geworden. [Rotterdam] 1854.
34831: Adriani, Theodorus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis communia servitutum tam urbanorum quam rusticorum praediorum Groningen Van Velzen 1738
33995: Adrichem, Henricus Albertus van, uit Breda - Dissertatio juridica inauguralis de evictionis praestandae obligatione [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1834
ZZ90435-039: Aduard, Heilco van - [Groningen, 1894] Brieven uit Londen aan Arie Geert’s te Oostwolde (Oosterwolde), overgedrukt uit het Bouwkundig Weekblad, ’s-Gravenhage, 1894, 88 pp.
60617: Aegidius Saedeler (ca. 1570-1629), after Joseph Heintz I (1564-1609) - [Antique print, engraving ca 1592] Portrait of Maerten de Vos, A. Saedeler, ca. 1592, 1 p.
60537: Annibale Carracci (1560-1609) published by Nicolaus van Aelst (1526?-1613) - [Antique print, etching] Madonna della scodella, published 1606, 1 p.
52637: Aerssen, J.H.M. - Verhandeling over de vroeger bestaan hebbende oneenigheid wegens het Instituut St. Louis te Oudenbosch. Rotterdam 1860, 212 pag.
6732: Affelen, Catharina Christina van - Gedichten. Ter gedachtenis, voor hare betrekkingen en vrienden, verzameld. [z.p.], [z.n.], 1835.
63726: after Jan Luyken (1649-1712), Caspar Luyken (1672-1708) - [Antique title page, after 1695] 'Spiegel van 't Menschelyk Bedryf' / Vrouw onderwijst drie kinderen, published after 1695, 1 p.
61827: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Lazarus Huys (in Amsterdam).
65118: after Stopendaal, Daniel (1672-1726) - The castle of Kronenburg (Kasteel Kronenburg).
63963: after Bakker Korff, A.H. - Etching of women enjoying Vieux Pontac.
65902: after Riccioli, Giovanni Battista (1598-1671) - [Hand colored etching and engraving/handgekleurde ets en gravure kaart van Italië] L'ITALIE (map of Italy).
61825: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Lutherse Kerk (in Amsterdam).
61826: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Copperplate engraving Amsterdam] Nieuwe zijdts Heeren Logement, ca 1726.
61142: After; Lorrain, Claude (1604-1682); Basan, Pierre-François (1723-1797) - Ships in the port of Rotterdam
64868: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Antique print, etching] Nieuwe Zydts Heeren Logement in Amsterdam, published ca. 1726.
63261: after Wijck, Thomas (1616/24-1677) - A Harbour with a round tower [set: Landscape scenes with ruins] (Haven met ronde toren).
64871: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Antique print, etching] De Stadts Herbergh. / Nieuwe Stadts Herbergh in Amsterdam (Nieuwe stads herberg), published ca. 1726.
PR120197: after Peter Troschel (ca. 1620- after 1667), after Michael Herz (1591-1661) - [Original print, etching, Neurenberg] Fireworks celebrating the end of the Thirty Years War in Nuremberg in 1650, published 1650.
64876: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Antique print, etching] Lazarus Huys (Lazarus Huis in Amsterdam), published ca. 1726
65256: after Habermann, Franz Xaver (1721-1796) - [Antique drawing/ tekening] Designs for a Mirror with Consolle and a fireplace (ontwerpen voor spiegel met console en vuurplaats).
65255: after Habermann, Franz Xaver (1721-1796) - [Antique drawing/ tekening] Designs for Two Mirrors and a Door (Ontwerpen voor spiegels en een deur).
66636: after Fokke, Simon (1712-1784) - [Lithography, litografie] Kenau Simonsdochter Hasselaer, ca 1800-1850.
66637: Johannes Walter (1839-1895) after H.C. (Henry Cassiers?) - [Modern print, Wood engraving] Kenau Simons Hasselaer, the Siege of Haarlem [Beleg van Haarlem], ca. 20th century.
60281: after Tempesta, Antonio (1555-1630) - [Antique engraving, 1613] Populus urbem instaurat [Israelites building Jerusalem], published 1613, 1 p.
60957: after Galle, Theodor (1571-1633) after Rubens, Peter Paul (1577-1640) - Annunciation
67009: after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - [Original drawing] Jacques de la Faille and Françoise van Egmond, ca 1800-1850.
60853: after Bol, Ferdinand (1616-1680) - Antique Portraits - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) - After F. Bol, published 1907, 1 p.
61842: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [2 Copperplate engravings] De Kerk der Mennonisten die men de Vlamingen noemt / De Kerk der Mennonisten die men de Waterlanders noemt
65029: after Venne, Adriaen van de (1589-1662) - XIV. Op't ghesicht van een Vinck-getouw (gezegde: op het vinkentouw zitten).
60733: after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Antique Print, Engraving 1602 - The Unequal Couple - After H. Goltzius, published 1602, 1 p.
65159: after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - [Antique drawing] Mary I and Elizabeth I of England.
60991: after Swanevelt, Herman van (1603/04-1655) - The little angels on the hill [set title: The flight into Egypt]
61843: After Commelin, Caspar (1636-1693) - St. Antonis Poort / Reguliers Poort.
61839: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Rasp ofte Tucht-Huys.
61841: After Commelin, Caspar (1636-1693) - De Engelse Kerk.
61811: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Wetrings Poort (Weteringse Poort in Amsterdam).
61823: After Commelin, Caspar (1636-1693) - De Kerk der Remonstrants Gereformeerden, genaemt Arminianen (in Amsterdam).
61837: After Commelin, Caspar (1636-1693) - t' Spin-Huys.
61832: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Copperplate engraving Amsterdam] De Franse Kerk, ca 1726.
61829: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Oude Zijdts Heeren Logement (in Amsterdam).
61830: After Commelin, Caspar (1636-1693)After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Original Copperplate engraving/koopergravure] Nieuwe Lutersche Kerk, ca 1726.
61365: G. C. (?) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - t Kasteel te Loinen in de Overbetuw. 1732.
66925: after Siceram, Louis (fl. 1650) - [19th/20th century heliogravure] after L. Siceram (fl. 1623) BEATA IDA DE LOVANIO (Roosendael Abbey Leuven).
66912: after Barlow, Francis (1626?-1702) - [Antique print, etching and engraving] Various birds (diverse vogels), ca 1700-1750.
61813: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Dol-Huys (in Amsterdam).
66643: after Willem Outgersz. Akersloot (fl. 1624-1634), after Jan Philipsz. van Bouckhorst (1588-1631) - [antique print, etching] Unknown master after W.O. Akersloot after J. P. van Bouckhorst, The capture of Damietta, after 1628.
64869: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Antique print, etching] Latynsse School (De Latijnse school in Amsterdam), published 1726.
61815: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Oude Reguliers Poort (in Amsterdam).
65124: after Rademaker, Abraham (1676/77-1735) - Out-Gunterstein 1611.
59979: after Loemans, Aernout (fl. 1632-1661) - [Antique print, etching, portrait, portret] JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. BELGII GUBERNATOR [Juan I of Austria (1547-1578)/Jan van Oostenrijk], 1 p.
61838: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Copperplate engraving Amsterdam] Oude Stadts Herbergh, 1726.
64917: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Original engraving/gravure: Oude Reguliers Poort in Amsterdam.
64875: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Antique print, etching] Lazarus Huys (Lazarus huis in Amsterdam), published ca. 1726.
65848: after Chodowiecki, Daniel (1726-1801) - [Antique print, etching, gambling] LE PASSE DIX, published ca. 1810.
PR120098: Egbert van Drielst (1745-1818) after (1771-1816) - [Antique etching and engraving, ets en gravure] E.v. Drielst, after H. Schwegman, IN HET DRAAMSCHE.
64573: after Gheyn, Jacques de II (1565-1629) - [Original engraving by Jacques de Gheyn II] The second movement for Lowering the pike to the ground. (Set title: Wapenhandelinghe van Roers Mvsquetten ende spiessen... also known as 'The exercise of Arms').
61007: after Jouvenet, Jean (1649-1717) - The adoration of the Magi
64736: after Swanevelt, Herman van (1603/04-1655) - Antique sarcophagus [Two landscapes] (Antieke sarcofaag).
62018: after Velde, Esaias van de (1587-1630). - 't Gerecht buyten Haerlem.
61835: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Kolveniers Doelen (Amsterdam).
61836: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Copperplate engraving Amsterdam] Geschudt en Klokgietery, 1726.
61840: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Amsterdam Copperplate engraving] A. Hand en B. Voetboogs Doelens, 1726.
ZZ90449-10: After Borsboom, Johannes (1817-1891) - [Reproduction of painting Borsboom, 20th century] Reproduction of 19th century painting by Johannes Borsboom of Church interior of Oude Kerk in Amsterdam, 1 p.
65080: after Teyler, Johannes (1648-1709) - Ships on a rough sea (Tekening van schepen op ruwe zee).
60839: after Bol, Ferdinand (1616-1680) - Vintage Front Page, The Globe 1907 - Portrait Michiel de Ruyter - After F. Bol, published 1907, 1 p.
65160: after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Portrait of a young man standing (portret van staande jonge man op transparant papier).
65158: after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Charlotte de Bourbon / Anna Fullings. (Charlotte van Bourbon).
62645: After Bunbury, Henry William (1750-1811) - [Antique print stipple etching, British] Launce Teaching his Dog (hond) Crab, to Behave as a Dog of All things.
65116: after Rademaker, Abraham (1676/77-1735) - Huis ter Does.
65117: after Rademaker, Abraham (1676/77-1735) - Huis te Schagen 1612.
61819: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Stads Wapen ofte Artellery-Huysen (in Amsterdam).
61821: After Commelin, Caspar (1636-1693) - De Nieuwe Franse Kerk (in Amsterdam).
61822: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Copperplate engraving Amsterdam] Pest-Huys, ca 1726.
65257: after Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) - [Original drawing] Scholenaar (Schoolenaer) [set: 'Gesiten buyten Haarlem'], 1842.
61831: After Commelin, Caspar (1636-1693) - s' Lands en Oost-Indische Lynbanen (in Amsterdam).
PR120946-058: After Schwartze, Therese. - [Antique print, lithography, 19th century] Portrait of Christine Henriette Toulon van der Koog-Tydeman, after the painting made by Thérése Schwartze, 1 p.
59711: after Savery, Salomon (1594-1678) - [Antique print, etching and engraving] Portrait of Dirck Jansz. van Oirschott, published ca 1660, 1 p.
61833: After Commelin, Caspar (1636-1693) - Latynsse School (Amsterdam).
61834: After Commelin, Caspar (1636-1693) - [Copperplate engraving Amsterdam] Oude Stadthuys, ca 1726.
PR121164: after Rubens, Peter Paul (1577-1640). - [Antique etching and engraving, Socrates, Greek history, ca 1800] Portrait of the Greek philosopher Socrates ex marmere antiquo Socrates Sophronisch Filius Atheniensis, published around 1800?, 1 p.
PR121175: After Boulonois, de E. - [Antique engraving, female artist, ca 1682] Portrait print of Anna Maria van Schurman (Schuurman, Schurmans), after E. de Boulonois, first female student in The Netherlands, poet and artist, published around 1682, 1 p.
PR121211: after Nicolaas de Bruyn (1571-1656), published by Claes Jansz. Visscher (1587-1652), and Nicolaes Visscher I (1618-1679) - [Antique print, engraving, Bible, ca. 1652] Christus en de Centurio (Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti / Royal Bible), published ca. 1652, 1 p.
57569: Aggelen, W.H.G. van (red.)., - Animum Rege II. Bestuur het gemoed, beheers de ziel. Kroniek van de familie Van Aggelen. 's-Gravenhage 1990, 360 p., geb., geill.
60987: AGNES NISBET JOHNSTON, DUCHRAE, SCOTLAND, EDWARD VII - Grant of arms donated by Sir Fames Balfour Paul, Lord Lyon King of Arms, to miss Agnes Nisbet Johnston of Millbank in the Parish of Urr and Stewardry of Kirkcudbright (Scotland), is allowed to use the coat-of-arms of her grandfather Robert Johnston, the dispossessed proprietor of Duchrae.
22419: AGRON - [Manuscript, letter in French] Brief in het Frans van Pierre Agron, 19e eeuws, aan N.N., manuscript, 4°, 1 p.
5537: Agt, A.L.G.M. v. - 400 Jaar Hanen, [Eindhoven 1976], 168 p., geb., geïll. (betr. De Haen te Bornhem en Antwerpen, de schildersfamilie De Haan in Eindhoven en Hammecher)
35521: Ahl, Samuel, uit Spandau; Praeses: Bleich, Johann Andreas - Dissertatio academica de lachrymis Veterum, quam occasione loci Novi Instrumenti Marc. XVI, 10 [...] Wittenberg Christian Schroedter 1688
14884: Aicard, Jean - Visite en Hollande. 2de druk 1879.
14882: Aicard, Jean. - Visite en Hollande. Parijs/Amsterdam: Sandoz et Fischbacher/Van Bakkenes, 1879.
52478: Akerlio, docteur [= J.M. Deguerle] - Eloge des perruques, enrichi de notes plus amples que le texte par le docteur Akerlio. Paris, Maradan, An 7 [= 1799].
56413: Albada, B.L. van, - Het nieuw-malthusianisme. Een gevaar voor gezin en maatschappij, Rede, z.pl., z.j., 22 pag.
ZZ90435-017: Alberda, E. J. - [Groningen, Belasting, Tax, [1791]] De Staaten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten. Hoe, op voordragt van beide leeden van Staat, in de landsdags notulen van den 24 der jongst verlopene maand September eenige articulen van onderlinge aslopiatie (...), No. 78, [s.l., s.n. [1791], 4 pp.
ZZ90435-018: Alberda, E. J. - [Groningen, Belasting, Tax, [1794]] De Staaten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten. Hoe de heren onze gecommitteerden tot de petitien van den raad van staate (...), No. 83, [s.l., s.n. [1794], 7 pp.
ZZ90435-066: Alberda, E. J. - [Groningen, tax, belasting, 1794] De staaten van stad Groningen en Ommelanden doen te weten. Hoe de heren onze gecommitteerden tot de petitien van den Raad van Staate en dezer provincie finances, welke ingevolge en ter voldoening aan de ordonnantie van den 8sten Augustus, en daarop gevolgde ampliatie van den 4den October 1793. op de heffing van twemaal de eenhonderste en dus den vijftigsten penning tot afwering van den Dyand (...), [s.l., s.n. [1794]], 7 pp.
32082: Alberda van Ekenstein, Onno Reint, uit Leeuwarden - Disputatio juridica inauguralis, ad locum codicis poenalis de dementia et vi majori [...] Groningen J. Oomkens 1836
ZZ90435-063: Alberda, E. J. - [Groningen, tax, belasting, 1793] De Staten van stad Groningen en Ommelanden doen te weeten. Hoe wy om aan de inclinatie van vele der goede ingesetenen te gemoete te komen en ter wegneming van de gevreesde publiciteit der contributien van twemaal den een honderste en dus den vijftigsten penning by ordonnantie van den 8sten Augustus laastleden gearresteerd, gemelde ordonnantie, zo verre de wijze van heffing betreft, hebben geamplieert en gealtereert, zulks doende voor dezen, op volgende wijze (...), [s.l. s.n. [1793], 4 pp.
32084: Alberda van Bloemersma, Unico Allard van, uit Groningen - Specimen juridicuminaugurale, exhibens quaestiones juris varii argumenti [...] Utrecht Samuel Alter 1828
34559: Alberdingk Thijm, J.A. - Openingsrede bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijks-Akademie van Beeldende Kunsten. Amsterdam Van Langenhuysen 1876
6738: Alberdingk Thijm, Jos. Alb. - Literature 1879 I Verspreide verhalen in proza. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. [2 parts in 1 volume]
59207: ALBERDINGK THIJM, J.A., - Een Hollandsch Woord Aan Zijn Landgenoten. Amsterdam, Loman & Reudler 1851. 17pp.
33289: Albers, Casparus, uit Zutphen - De diis in locis editis cultis apud Graecos. Specimen litterarium inaugurale [...] Zutphen W.J. Thieme & Co. 1901
43851: Albert, A.H., - Gedachte over de vrijheid van godsdienst n.a.v. de memoire van toelichting (.....) Amsterdam, v.d. Hey, 1848, 15 pag.
7698: Godsdienstig album - Godsdienstig album. Bloemlezing van stichtelijke poëzy, verzameld door J.J.L. ten Kate. Deventer, H.J. ter Gunne, [1875].
43077: Alcock, Rutherford - The capital of the tycoon, A narrative of a three years residence in Japan. 2 delen, New York, Harper, 1863.
52530: Alectrochoras, Bartelomeus [= pseudoniem] - Dissertatio theoretico-practica de nobilissima & frequentissima hanreitatum materia. Hanripoli Cornutorum, A. Kleinstengel, 1689.
54716: Alethophilus, Christianus [= Henricus a Sancto Ignatio = Henri d'Aumerie] - Jesuitsche streeken, kunsten en arglistigheden, waer mede de societeyt hare nieuwigheden en verfoeyelijke ruymigheden staende houd. Voorgedragen aen sijne Heyligheyd Clemens XI, paus van Romen. Vertaald uit het Latijn door Charitophilus Catholicus. z. pl., 1704.
58491: Alexander, prins der Nederlanden, - Nadere toelichting van mijnen brief van den 17der september 1879, Leiden, Engels, 1879.
18513: V[er] H[uell], Alexander - Schetsen met de pen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1853.
43647: Alexandre, J / M.R. Perrin -Chevrier - Un gentilhomme paisible, le Batave Jacobus Blaauw (1759-1829) [met] Le fond de l'affaire Blaauw [en met] A travers son courrier, Blaauw, homme politique neerlandais temoin de son temps.
6507: ALEXY, ZDENKO G. - Ehrenzeichen der Kapitel in vormals Habsburgischen Ländern. Distinctive ensigns of chapters in formerly Habsburg dominated countries. Wenen-Keulen-Weimar 1996. Geb., geïll., 219 p.
57557: Alexy, Z.G., - Heraldiske exlibris, Denmark 1990, 43 pag., ill.
63719: Paul van Alff (1895-1962) - [Modern print, lithography] Paviljoensgracht (Den Haag), published ca. 1950
63775: Paul van Alff (1895-1962) - [Modern print, lithography] Gedempte sloot (The Hague), published ca. 1950.
63776: Alff, Paul van (1895-1962) - Prinsegracht (The Hague).
63721: Paul van Alff (1895-1962) - [Modern print, lithography] Westeinde (Den Haag), published ca. 1950
ZZ90444-1: (Jaillot, Hubert), (Likely) Alff, Paul van (1896-1983), [Artist unknown], [Caricatural map] - [Original lithograph/lithografie van v. Geldorp] Om een miljoen, 6 Januari 1999, 1 pp.
64163: Alff, Paul van (1895-1962) - [Lithography/litografie] Groote Houtbrug en omgeving.
64162: Paul van Alff (1895-1962) - [Modern print, lithography, litografie] Binnenhof Proveniershuis in Haarlem, published ca. 1950.
63866: Alff, Paul van (1895-1962) - Hofje van Cornelia van Wouw, Beestenmarkt (The Hague).
63859: Alff, Paul van (1895-1962) - Heilige geesthofje, Paviljoensgracht (The Hague).
63860: Paul van Alff (1895-1962) - [Modern print, lithography] Paviljoensgracht (The Hague), published ca. 1950
63861: Paul van Alff (1895-1962) - [Modern print, lithography] Hofje van Nieuwkoop, Prinsengracht (The Hague), published ca. 1950
63773: Paul van Alff (1895-1962) - [Modern print, lithography] Javastraat (The Hague), published ca 1950.
42854: Alff, P. van - Oud stedenschoon in Zeeland en Noord-Holland. Acht steendrukken van P. van Alff met bijschriften van mr. P.H. Ritter jr. Amsterdam, [ca. 1918].
64164: Alff, Paul van (1895-1962) - [Lithography/lithografie] Toren Raadhuis. Raadhuis van Haarlem.
63720: Paul van Alff (1895-1962) - [Modern print, lithography] Paviljoensgracht (The Hague), published ca. 1950.
63764: Paul van Alff (1895-1962) [attr.] - [Modern print, lithography, litografie] Breedstraat (The Hague), published ca. 1950.
63864: Alff, Paul van (1895-1962) - Hofje van Pieter van Hogelande, Boekhorststraat (The Hague).
63862: Paul van Alff (1895-1962) - [Modern print, lithography] Hofje van Nieuwkoop, Prinsengracht (The Hague), published ca. 1950
63718: Alff, Paul van (1895-1962) - [Modern print, lithography, lithografie] Gedempte Gracht (The Hague), published around 1915.
35509: Alinus, Petrus, uit Tallin (Estland); Praeses: Helwig, Johann Andreas - Dissertatio philologico-historica de Simone Mago, primo Novi Testamenti haeresiaarcha, cujus Actor. VIII, 9 seqq. mentio occurrit [...] Wittenberg Johann Mixhael Goderitsch 1711
33997: Alix, Jacobus Johannes, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de tutore subrogato jure Neerlando novo, com jure Francico comparato [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1837
65769: Alix, Pierre Michel (1762-1817) after Taunay, Nicolas Antoine (1755-1830) - Ets en Gravure/Etching and egraving: Robinson Crusoe meets with Friday and his father. (Robinson Crusoe ontmoet Vrijdag en zijn vader).
65768: Alix, Pierre Michel (1762-1817) after Taunay, Nicolas Antoine (1755-1830) - Ets en gravure/etching and engraving: Robinson Crusoe's carpenter (de timmerman van Robinson Crusoe).
52644: Alkemade, Cornelis van / P. van der Schelling - Behandeling van het Kamp-regt (...) 3e druk, meer dan de helft vermeerderd (...) mitsgaders de oorsprong, voortgang en 't einde van 't kampen en duelleren. Rotterdam, Losel, 1740.
25099: Alkemade, C. van en P. van der Schelling - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn, 2 delen in één band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
PR120787: William Bell Scott (1811-1890) after Henry Alken (1785-1851) - [Antique print, Game] Pit-Ites (Dog fight, hondengevecht), published 1844.
59467: Oomkes. Spoormaker et all., - Kentekens en Waarde van den zuiveren Maagddom uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde, naar het Hoogduitsch, 1793.
47735: Allan, F., - De stad Edam en hare geschiedenis, Edam 1857. Facsimile-druk, Zaltbommel 1969, 98 pag., geb.
43645: Allard, H.J. - Het eerste gezantschap van Joannes Zawadski, Utrecht 1880, 70 pag., geb., geïll., mooi exemplaar.
ZZ90397-059: Allard, H. J. - [History, Dordrecht, 1907, Rare] Op den “Dordsche Doelen in 1618-19”, overgedrukt uit de studiën Godsdienst Wetenschap Letteren, 39e Jaargang, Deel 68, C. L. van Langenhuysen, Amsterdam, Dordrecht [1907], 33 pp.
PR121131: Abraham Allard (1676-1726) - [Antique print, etching] Scenes from the Old and New Testaments; BALANS des OUDEN en NIEWEN TESTAMENTS, published ca. 1710, 1 p.
PR121162: Allard, Carel (publisher). - [Antique engraving, Prince of Wales, 1691] The Birth of Jacobus Frans Eduard, Prince of Wales in 1688, Title Iames Francis Eduard, Prince van Walles, door Peter Peters aan het hofgezin voor het versierde kraambed van de Koninginne Maria Beatrix, Jakob de II, gemaalinne, vertoond, published 1691, 1 p.
66715: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Groene ezel, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66716: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Onsterfelyke Autheur, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66711: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Schilder, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66710: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Twee meisjes, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66709: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Goede Raad, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66714: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Burgerlyke Baron, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66713: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Arme schipper, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66712: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Zieke vrouw, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66718: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De schat, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66717: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Monima, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66719: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Selinde, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66722: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Reiziger, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66723: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Verhoorde Minnaar, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66727: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Dametas en Philis, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66731: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Het Seisje (Het Sijsje/Vogeltje), from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66730: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Danssende Beer (de Dansende Beer), from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66734: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Kranke (De Zieke), from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66733: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Het Veulen, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66729: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Historie van den Hoed, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66742: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Het proces, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66743: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Het Testament, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66739: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Zelfmoord, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66736: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Het land der Hinkenden, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66737: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Inkle en Yariko, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66738: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De koekkoek, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66745: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Het paard en de horzel, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66744: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De reizen, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66749: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Semmon en het Orakel, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66750: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Aangenaame Droom, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66751: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Het Goed Bezoek, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66748: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Springkhaan (De Sprinkhaan), from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66752: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De arme en Ryke (De arme en rijke), from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66728: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Grysaard (de Grijsaard), from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66720: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De twee honden, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66721: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Damokles, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66724: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Gelukkig Geworden Echtgenoot, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66725: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Honingby (honingbij) en de Hen, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66726: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] Het Kaartenhuis, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66741: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Hond, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66746: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Bedelaar, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
66747: Allart, F. - [Bookillustration etching/ets] De Tegenspreekster, from C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, eerste deel, Te Amsteldam by Pieter Meijer, op den Dam, 1772, 1 p.
52646: Aller, Willem van - Tractaet van testamenten, codicillen, legaten ende andere acten van uyttersten wille, als mede van de testamentaire actien, mitsgaders van de legitime, falcidie ende trebellianique portien. Rotterdam, B. Wagens, 1656 [gebonden met:] Tractaet van testamentaire actien, Rotterdam, B. Wagens 1656 [gebonden met:] Playdoy nopende de schaden ende interesten door eender die valschelijck beschuldight ende ter torture geleght was ende naderhandt innocent bevonden. Rotterdam, B. Wagens 1648.
14894: Almanak - [Travel 1820] Almanak voor reizigers in het Koningrijk der Nederlanden. Met platen en plattegronden van steden. Tweede jaargang 1820. Amsterdam: Mortier Covens & Zoon, Ten Brink & De Vries, 1820.
66290: Unie-almanak - Unie-Almanak 1926. Jaarboekje voor het Christelijk Onderwijs in Nederland, uitgegeven gedeeltelijk ter voordeele van de vereenigingen Barnabas, Johannes en Lukas. 35ste jaargang onder redactie van S.P. van Dorp te IJmuiden en J. van Dijk te Dordrecht. 161 pp.
65514: Almeloveen, Jan van (ca. 1652-1683), after Saftleven, Herman (1609-1685) - Etsen/Etchings: Various views of the Rhine (complete set) (Diverse gezichten aan de Rijn).
65874: Almeloveen, Jan van (ca. 1652-1683) - [Original etching/ets] River landscape with stone bridge on the right. [Set of 4: Various Landscapes].Rivierlandschap met stenen brug.
65867: Jan van Almeloveen (ca. 1652-1683) - [Antique print, etching] Peasants working beside a river, published ca. 1670, 1 p.
65870: Almeloveen, Jan van (ca. 1652-1683) - [Original etching/ets] River landscape with peasants and fishermen. [Set of 6: Various Landscapes]/Landschap met boeren en vissers.
62641: Almeloveen, Jan van (c. 1652-after 1683) - River landscape with two men on a hill.
65865: Almeloveen, Jan van (ca. 1652-1683) - [Print/etching/ets] River landscape with hikers. [Set of 6: Various Landscapes]/Rivierlandschap met wandelaars.
65869: Almeloveen, Jan van (ca. 1652-1683) - [Antique etching/ets] River landscape with peasants. [Set of 6: Various Landscapes]/Rivierlandschap met boeren.
65866: Almeloveen, Jan van (ca. 1652-1683) - [Antique etching/ets] Peasants resting in front of a house. [Set of 6: Various Landscapes]/boeren rustend voor een huis.
30291: Alpers, S - Rembrandt's Enterprise. The studio and market, Londen 1988, 160 pag., geb., geïll, met stofomslag.
6749: Alphen, Hieronymus van - Kleine gedichten voor kinderen [Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1868]
20679: Alphen, G. van - Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853, Groningen 1941, 608 pag., geb. ( betr. pamfletten die niet in de vroegere pamfletten- catalogi zijn opgenomen ). Goed exemplaar.
6760: Alphen, J.W. van; - [Literature 1849] Nagelaten gedichten, Den Haag, H.C. Susan, C.Hz. 1849, 208 pp.
34629: Alphen, J. T. W. van, uit Utrecht - XXV. theses juridicae. 1792
17665: Alphen, Hieronymus van; Pieter Leonard van de Kasteele - [Literature 1782] Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782, [2] 142 [2] 143-280 [2] 281-368 pp.
34625: Alphen, J. T. W. van, uit Utrecht - Theses juridicae. 1790
34627: Alphen, J. T. W. van, uit Utrecht - Theses juridicae. 1791
47667: Wild en Altheer, - Antique book catalogue 1804 I Veilingcatalogus Bibliotheek Carolus Segaar, Utrecht 1804, 4+207 pp.
34823: Alting, Mensone, uit Friesland - Disputatio inauguralis de usuris pecuniae mutuae Heidelberg Aegidius Walterus 1663
19577: Alting, H. - Leevensbeschrijving van [...] Abel Koenders van Helpen [...] in de latynsche taale opgestelt door [....] Hendrik Alting, waar by de vertaaler gevoegt heeft eenen geslacht;ijst der Koenders, levensbericht van [....] Frederik Koenders [....] brieven van den [....] stadhouder Willem Lodewyk aan Menso Alting van 1594-1602 geschreven.
PR120946-115: Altmann, Sybrand (1822-1890) - [Original lithography, 19th century] Portrait print of Siff. Hangelaan? by Sybrand Altmann 1877, Naar een Photographie.
30965: Altmeyer, J.J. - Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le Nord de L' Europe, pendant le 16e siecle, New York 1970 after the edition of 1840, 582 pag., hardback. Good copy.
36181: Ambders, Chr. Henr., uit Sleeswijk Holstein; Praeses: Neumann, Johann Georg - Dissertatio de imaginibus fluviorum Wittenberg M. Schultze 1691
22671: AMERIKA, FLORIDA - Aflevering van Algemeen Handels-blad van 5 januari 1828 met o.a. een uitvoerig artikel over West-Florida en de voordelen voor Europeanen om zich daar te vestigen. Gedrukt, folio, 4 p.
32080: Amersfoordt, Jacobus, uit Amsterdam - Annotationum in loca selecta novi poederis specimen primum [...] Leiden A. en J. Honkoop 1810
36485: Ameshoff, Herman Arnold, uit Amsterdam - De Utrechtsche gasfabriek uit rechtskundig oogpunt beschouwd Utrecht Van Boekhoven 1887
33999: Ameshoff jr., Hermannus, uit Amsterdam - Dissertatio historico-juridica inauguralis de societate commenditaria [...] Amsterdam D. Groebe 1840
55090: Amici, Jeremias - De kragt van Jonas Leekman vertoont. Antwerpen, Jouret, 1741.
14898: Amicis, Edmondo de - La Hollande. Ouvrage traduit avec l’autorisation de l’auteur par Frédéric Bernard, 3e druk, Parijs, 1885.
51883: Amorie van der Hoeven, Abr. des; - Leerredenen. Leeuwarden, Suringar, 1835. Origineel karton, 12+348+(4) pag.
31626: Amorie van der Hoeven, Abr. des, uit Amsterdam - De Joanne Clerico et Philippo a Limborch dissertationes duae [...] Amsterdam F. Muller 1843
43035: Amorie van der Hoeven, A. des - Herinneringen van mijne academiereis in 1843. Leeuwarden, 1845.
40981: Amorie v.d. Hoeven, Abr. des - Joannes Chrysostomus voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van Ware Kansel-welsprekendheid, Delft, Allart, 1825, 130 pag., gebonden in modern half linnen.
25869: Amorie v.d. Hoeven, A. des - Het tweede eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam. Leeuwarden 1840, 290 pag. Orig. karton. Goed exemplaar
ZZ90095: Amorie v.d. Hoeven, A. des. - Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van Michiel Adriaensz. de Ruyter te Vlissingen, op den 25-8-1841, Leeuwarden, Suringar, 1841, 34 pag.
65577: Ampzing, Samuel - Pamphlet: Den lof van Haerlem, tot Haerlem, voor Salomon Bogaert, Boeck-verkooper woonende in de korte Bagijnen-straat 1616, 24 pp.
65717: Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798) - [Antique title page, 1765] Prentwerk, published 1765, 1 p.
15727: Physiologie Amsterdam - Waarachtige physiologie van Amsterdam, en van de meest bekende van Amstels ingezetenen. Eerste jaar, stuk 1-32, Amsterdam: P.J.W. de Vos, 1844.
15729: Physiologie Amsterdam - Memorie van defensie, uitgesproken door den heer P.W.J. de Vos, in de teregtzitting van de Arrondissements Regtbank den 19den November 1844, te Amsterdam, Wed. A. ter Linde, 1845.
22761: AMSTERDAM, SCHUTTERIJ 1830, VAN DE POLL, LINDEMAN - [Printed publication, poetry, 1830] “De aanspraken van (...) F. van de Poll, burgemeester der stad Amsterdam, aan de uittrekkende schutterijen dier stad, dichtmatig nagevolgd door C. Lindeman”, Amsterdam, J.J. Nesser Jr 1830, gedrukt, 4°, 12 p.
66032: Jos Vas Dias & Co Amsterdam. - Wilhelmina. Kroon-Prinses der Nederlanden. Lithografie, 31x24cm. Portrait of Wilhelmina, Crownprincess of The Netherlands.
14902: Amusemens - Les Amusemens de la Hollande, avec des remarques ... interessans. Den Haag: P. van Cleef, 1739.
6762: Ancona, G.J. d' - Een Amsterdamsch standje. Boertig dichtstuk. 4e druk. Amsterdam, J. Tak, [ca 1850].
35801: Andel, Pieter van, uit Leiden - Dissertation medical 1938 I Van Andel: Over Morbus Werhofii Amsterdam Scheltema 1938, 171 pp.
42345: André, Julius Christ. Heinrich - Ansichten, Grundfasse und Belehrungen uber die zweckmassige Behandlung und Dressur des Campagnepferdes, von der Ausstattung bis zur Vollendung. Leipzig, 1838.
67126: André - [Antique print, etching] Vue et plan du Camp etabli au Malibaan à la Haye/Gezicht op Maliebaan Malieveld Den Haag, early 19th century.
33210: Andreae, P.z., Gajus, uit Leeuwarden - Disputatio juridica inauguralis, qua brevis continetur enarratio de origine atque progressu legislationis apud Romanos [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
14904: Andreae, A.J., en anderen - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Leeuwarden: H. Suringar, 1877.
33212: Andreae, Paulus Jacobus, uit Amsterdam - Miracula quid sint scriptoribus sacris. Dissertatio theologica inauguralis [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1832
ZZ90433-066: Andreæ, D. H. - [Friesland, Franeker, 1800] Request voor de gemagtigden van genoegzaam alle de gemeentens der herformde Christenen in het voormalig gewest Friesland. By D. Romar, Te Franeker, 1800, 23 pp.
ZZ90433-055: Andreæ, A. J. - [Friesland, [1880]] Bijdrage tot de burgerlijke en kerkelijke indeeling van Friesland tusschen het Flie en de Lauwers, van omstreeks de 8sten eeuw tot 1580, met eene kaart, overgedrukt uit de Vrije Fries, 3e reeks, 2e deel, [s.n., s.l.] 1880] 139 pp. With folding map.
34001: Andreson, Andreas Abrahamus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de cura prodigorum, secundum codicem Francicum et novum codicem Neerlandicum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
PR120974: Andries van Buysen II (1708-1755), Frederik Ottens (fl. 1717-1770), after Louis Fabritius Dubourg (1693-1775) - [Antique title page, 1727] Vervolg op Flavius Josephus: of Algemene historie der joodsche naatsie, published 1727, 1 p.
14908: Andriessen, P.J. - [Travel book] Iets anders. Bevattende een beschrijving van de provincien Zuid-Holland en Utrecht, Deventer: Van den Sigtenhorst, [1871].
32092: Andriessen, Nicolaas Jacobus, uit Zijpe - De fide et auctoritate scriptorum ex quibus vita Tiberii cognoscitur. Disputatio [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1883.
52664: Andringa de Kempenaer, R.L. van (uitg.) / Van der Hoop - Drie dichterlijke uitboezemingen na de lezing der laatste brochure en nadere bekomen inlichtingen ter zake der verhouding tusschen Jhr. R.L. v. Andringa de Kempenaer en Koning Willem II, door A. van der Hoop Jrszoon. Amsterdam, A.H. van Gorcum, april 1853.
52662: Andringa de Kempenaer, R.L. van - Licht en bliksemstralen. Eerste gedeelte. De daden en handelingen van den heer Jan Jacob Rochussen ... als een der meest begunstigde staatsdienaren van wijlen Z.M. Koning Willem II, toegelicht. Tweede gedeelte. Pleitrede voor den Hoogen Raad (...) 21en Mei 1853, ter zake van zekere testamentaire beschikkingen van wijlen Z.M. Koning Willem I. 's-Gravenhage 15 november 1853.
36513: Anema, Anne - De bronnen van het privaatrecht Utrecht Ruys 1913
66181: Jacobus van Schley (1715-1779) after Mattheus des Angles (1667-1741) - [Antique portrait print, engraving/gravure] Portrait of Bernard Picart /Portret van de Franse kunstenaar Bernard Picart, published 1734.
33673: Ankum, H.J. van - Het tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelicht
6279: Annen, C. en H. Wemmenhove - Overzicht van de fam. We(i)mmenho(e)(u)ve(n), Hoogeveen/Hattem 1996, 248 p., geïll.
65789: Annonymous - Postcard of the Hemixem - De Familie L. Struijf-Huijs, Geboorte van eenen vierling (5 maart 1906), foto Van der Linden Hemixem.
66351: Anonymous; after Hooghe, Romeyn de (1645-1708), attributed to - [Original etching/ets] 't'Wegh Voeren van Prins Willem van Furstenberg'; capture of Wilhelm von Fürstenberg, 1674.
55820: Anonymous after Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Antique etching] 'De ongeluckige doodt van Cornelis en Johan de Wit, den 20 Augustus Ao 1672'; death of Cornelis and Johan de Witt, 1672.
65796: Anonymous - Reglement van het leesgezelschap te Koog en Zaandijk opgerigt door Jan Koenen & Gerrit Schenk, in den jare 1783, 14 pp.
66047: Anonymous after Berckenrode, Floris Balthasarsz. van (1562/1563-1616) - [Original etching/ets] 'Slagh by Nieupoort'; Battle of Nieuwpoort, 1600 (Slag bij Nieuwpoort 1600).
PR120120: Anonymous, after Gerrit van Giessen (1692/3-ca. 1750) - [Antique print, etching] 't KOOREN-HUIS/Koorenhuis aan Prinsengracht Den Haag, published ca. 1735.
66059: Anonymous - [Antique print, etching] 'De Spaansche Bloedraadt, gelyck dezelve door den wreeden Hertog van Alba is aangestelt, in den jaare 1567'; Council of Troubles, 1567, published 1700-1750.
55177: Anonymous - Don Quixote taken to prison in a cage; Don Quichot wordt in een kooi naar de gevangenis gereden, 1790
65553: Anonymous - Satirical engraving/Spotprent: De Commando-brug van Amsterdam naar 's Hage.
60358: Anonymous - [Antique history print, 1623] 'Conspirateurs, jeghens den heere Prince van Orangien'; conspirators against Prince Maurice, 1 p.
PR120176: Anonymous - [Antique print; etching] Saal van de staaten generaal (Zaal Staten-Generaal), published 1734.
PR120186: Anonymous, after Daniel Marot (1661-1752) - [Antique print, etching, The Hague, Den Haag] Afbeelding van het Theater en Vuurwerk..., published 1713.
PR120189: Anonymous, after Daniel Marot (1661-1752) - [Antique print, etching, Den Haag, The Hague, Hofvijver] Afbeelding van het Vuurwerk..., published 1713.
PR120052: Anonymous - [Antique etching and engraving, ets en gravure, print] Anonymous. The Dutch approaching their enemy, 1624, published before 1650.
PR120080: Anonymous - [Antique etching, ets] Anonymous, DE MALLE ACTIONISTEN NAAR VIANEN OF 'T PEPERLAND, published 1720-1721.
PR120497: Anonymous, after Pieter Claus Jr (1778-1864) - [Antique print, aquatint and etching, oude prent bij Amsterdam] Den Doorbraak achter Durgerdam, published 1825.
65956: Anonymous, after Joachim von Sandrart (1606-1688) - [Antique title page, 1640] Allegory of Italy / Allegorie op Italië [Itinerarium Italiae], published 1640, 1 p.
66017: Anonymous after Isaacsz., Isaac (1598-1649) - [Antique print; etching and engraving/ets en gravure] Huwelijk prins Willem II en Maria Stuart; Wedding Prince William II and Mary Stuart, 1641.
66633: Anonymous after (?) Harrewijn, Jacobus (1660-1727) or Causé, Lamberecht (1670-after 1700) - [Antique print, engraving] Kenau Simons Hasselaer (portrait of), ca 1700-1750.
66526: Anonymous - [Original etching/ets] 'De laaste lyckplicht van zyn Hoogheit'; Begrafenisstoet van prins Frederik Hendrik; funeral procession of prince Frederick Henry, 1647.
66092: Anonymous - [Antique print, etching] 'Zyn Hoogheyd de Heer Prinse van Orange Wilhem de derde, werd tot Stadthouder verkooren'; William of Orange sworn in as Stadtholder, 1672, published 1694.
59576: Anonymous after Visscher, Claes Jansz II (1587-1652) - [Antique print and letterpress, 1623] 'Hendrick Daniel Slatius, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t´leven afgebeelt den 12 Maert 1623'; portrait of Hendrick Slatius, published 1623, 1 p.
65794: Anonymous - Set of several coat of arms of Provinces in The Neterhlands, issued by the company Oldenkott en Zoonen, tabakskerverij Amsterdam. 8 pages. Diverse wapens van Nederlandse provincies uitgegeven door de Tabakskerverij Oldenkott en Zoonen te Amsterdam.
66196: Anonymous - [Original etching and engraving/ets en gravure] Gedenkpenning Vierdaagse Zeeslag; medal Four Days' Battle, 1666.
60283: Anonymous (Bry, Jan Theodor de (1561-1623) [?]) - [Antique engraving, ca 1700] Man on a horse (originele gravure man op een paard), published ca 1700, 1 p.
66396: Anonymous - [Original etching/ets] Life of King James II of England; Jacobus II van Engeland, 1690.
PR120865: Anonymous, after Hendrik Goltzius (1558-1617) - [Wenskaart/Wish Card, 1739] J.H. Ammerslot. Wishcard with Mercurius and Argus, dated 1739, 1 p.
66195: Anonymous - [Original etching and engraving/ets en gravure] Gedenkpenning bondgenootschap Frankrijk en Holland; medal alliance of France and Holland, 1666.
65812: Anonymous - Coloured woodcut: De Zon-Eklips.
65832: Anonymous - Part of a publication from 1810 published in Amsterdam with 4 articles in French.
55191: Anonymous - 'Caspar von Coligny, 1572'; Gaspard de Coligny
66018: Anonymous - [Antique print; etching and engraving/ets en gravure] 'Afbeeldinge, Hoe de Nieuwe Stadthouder, Fredrick Hendrick, Prince van Orangie, aen de G.M. Heren Staten van Hollandt den Eedt doet en ter Rolle gaet sitten'; prince Frederick Henry taking the oath as the new Stadtholder, 1625.
55807: Anonymous - 'Clare Af-beeldinghe ende t'samen-spreeckinghe tusschen een boer genaemt Kees ende sijn land-heer (...) heere Prince van Orangien'; conspirators against Prince Maurice, 1623
65790: Anonymous - Stamp for special tax United States Internal Revue received from (...) on the business of dealer in Manufactured Tobacco dated Babylon, May 14th 1879, state of NY.
66635: Anonymous - [Antique print, engraving] Kenau Simons Hasselaer (portrait of), ca 1650-1700.
65595: Anonymous, and Vincenzo Coronelli (1650-1718) - [Portrait print, etching and engraving] LEOPOLDO I/Leopold I Koning van België, ca. 1693.
65787: Anonymous - Bewijs van Aandeel groot Duizend Gulden aan Toonder, Nederlandsche Sigarenfabrieken, voorheen Ypes & Posthumus gevestigd te Utrecht.
66352: Anonymous - [Handcolored engraving/handgekleurde gravure] Engraver. [The book of Trades]/Graveur.
66353: Anonymous - [Original etching and engraving/ets en gravure] The second part of the night search (1646)/Tweede deel van de nachtelijke zoektocht.
66270: Anonymous, after Jacques Callot (1592-1635) - [Antique title page, c. 1633] 'De Droeve Ellendigheden van den Oorloogh'; The Miseries and Misfortunes of War, published ca. 1633, 1 p.
65788: Anonymous - Two forms of taxes with regard to Tabacco in French. Twee belastingformulieren met betrekking tot tabak in het Frans.
66034: Anonymous - [Original etching and engraving/ets en gravure] 'Afbeeldinge, Hoe de Nieuwe Stadthouder, Fredrick Hendrick, Prince van Orangie, aen de G.M. Heren Staten van Hollandt den Eedt doet en ter Rolle gaet sitten'; prince Frederick Henry taking the oath as the new Stadtholder, 1625.
60809: Anonymous Artist after Bloteling, Abraham (1640-1690) - Antique Print 1676 - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) - After A. Bloteling, published 1676, 1 p.
66161: Anonymous; after Venne, Adriaen van de (1589-1662); after Dalen, Cornelis van (1592/1612-1665) - [Original etching/ets] 'Dodelycke uytgang van syn hoogheyt Fred. Henrik prince van Oranje'; death of Frederick Henry, Prince of Orange, 1647
66164: Anonymous, after Simon Frisius (1580-1629) - [Antique print, etching/ets] Prins Maurits opgenomen als ridder in de Engelse Orde van de Kousenband; Prince Maurice of Orange appointed to the Order of the Garter, 1613, published between 1613 and 1651.
PR121071: anonymous - [Modern drawing, black chalk] A bridge in Naarden, ca. 1920-1940, 1 p.
66485: Anonymous - [Original woodcut/houtsnede] Paper makers [catchpenny print vignette]/Papiermakers.
PR121090: Anonymous artist, ES (?), after Carle Vernet (1758-1836) - [Antique drawing, black chalk and pencil] Man in oriental clothes riding a horse, dated 1823, 1 p.
PR121112: Anonymous - [Antique print, lithography, skating] Four landscapes on one paper (4 landschappen op 1 vel, gespiegeld), published 1847, 1 p.
PR121184: Anonymous - [Antique print, etching and aquatint] Holy family (Heilige Familie), published ca. 1650, 1 p.
PR121192: Anonymous, after Reinier Nooms (Zeeman) (1623/24-1664) - [Antique print, etching, Texel, ca. 1680] Entrance of the roadstead of Texel (Ingang van de haven van Texel), published ca. 1680, 1 p.
PR121242: Anonymous after Bartholomeus Johannes van Hove (1790-1880), Hendrik Wilhelmus Last (1817-1873) - [Antique drawing, chalk] City view on the Spaarne in Haarlem (Stadsgezicht op het Spaarne en de Waag), ca. 1850, 1 p.
PR120946-129: Anonymous, after Thérèse Schwartze. - [Original lithography, 19th century] Portrait print of Henriette Maria Jacoba Labouchère - Voombergh (1830-1908), published 1882, after painting of Thérèse Schwartze, 1 p.
46828: Anouilh. J. - Typed manuscript theatre I Toneelstuk Le voyageur sans bagage, by J. Anouilh, translation Arend Hauer. Manuscript, folio, 48 pp. Text in Dutch.
34451: Anrooy, Henri van, uit Brummen - De oogen der studenten aan de Rijks-universiteit te Leiden Leiden Van Doesburgh 1884
34953: Anrooy, Pieter Gijsbert van, uit Brummen - Des huurders verantwoordelijkheid voor brand Leiden Van Doesburgh 1879
PR120575: Adriaan Anthonisz (1527–?1607) - [Antique print, cartography, oude kaart Wieringerwaard] Wieringer Waert, published ca. 1741-1744.
65127: ANTHONISZOON,CORNELIS. Gouw,J.Ter. - De groote kaart van Amsterdam in 1544 van Kornelis Antoniszoon in twaalf bladen, behoorende bij het vijfde deel der Geschiedenis van Amsterdam door J. Ter Gouw naar het oorspronkelijke gephotographeerd en in 14 kleuren op Hollandsch papier gedrukt door Tresling & Co. te Amsterdam. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1885.
PR120320: Antoine Radigues (1721-1809), after Jan de Beijer (1703-1780) - [Antique print, etching and engraving] De Oost Poort te Heukelum (West-Betuwe, Gelderland), op Oosterwyk ziende, published ca. 1750.
bb110065: Antonides van der Goes, Joannes; Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Romeyn de Hooghe] De Ystroom, begreepen in vier boeken. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1699, [30]+138+[6] pp.
PR120619: Antonio Suntach (1744-1828), after Dirck de Jong (fl. 1779-1805) - [Antique print; etching] Texel, published ca. 1790.
ZZ90110: Antonissen, Rob - [FIRST EDITION] Spitsberaad, Kroniek van die Afrikaanse Lettere 1961-1965 door Rob Antonissen
67463: Antonissen, Rob - Kern en Tooi, Kroniek van de Afrikaanse lettere 1951-1960, Nasionale Opvoedkundige Uitgewery, Johannesburg, 258 pp.
23223: ANTWERPEN, MUSEUM PLANTIJN - [Photography Antwerpen, ca 1880] Anvers Musée Platin, tekst in goud op een rood linnen omslag van een oblong fotoboek met 1 pag. tekst en 12 foto's, elk 10x18 cm van exterieur en interieur van het museum. Ca. 1880?
14912: ANWB - Grondregelen en Reglement van de Vereeniging A.N.W.B.,14e druk, z.pl., 1909.
14926: ANWB - [Metalen plaatje, 6 x 6 cm met tekst “ A.N.W.B. Stertocht Moerdijk 1936” .]
14929: Aperçu - Aperçu du Commerce et de l’Industrie des Pays-Bas, deel 1 t/m 20, [Den Haag] Division du Commerce du Minstère Royal Néerlandais de l’agriculture, de l’ industrie et du commerce, [1910].
65849: Aquila [Arnoud van Halen] (1673-1732), after Norbert van Bloemen (1670-1746) - [Antique portrait print, mezzotint] Portrait of Jan Pieterz. Zomer (1641-1724) /portret van de Amsterdamse schilder, tekenaar en kopergraveur Jan Pietersz. Zomer, published 1717.
42566: Arcaeus [= Arceo / Arce], Franciscus - De recta curandorum vulnerum ratione et aliis ejus artis praeceptis libri II. Amsterdam, P. v.d. Berge, 1658.
1861: NEDERLANDSCHE RIJKS-ARCHIEF - Het Nederlandsch Rijksarchief. Verzameling van onuitgegeven oorkonden en bescheiden voor de geschiedenis des vaderlands. Eerste deel. 's-Gravenhage 1857, 450 p.
52670: Ardes, Pieter - Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes [...] tegens de blaeuwe excusen en callumnieuse invectiven van d'heere Diederick van Hoogendorp. 's-Gravenhage, J. Rammazeyn [ca. 1679].
55170: Ardes, Pieter - [1] Apologie ofte verantwoording op de beschuldinge by de heeren Raden en Meesters van de rekeningen van syne hoogheyt (...) rakende sijnen twaelf jarigen dienst als tresorier. 's-Gravenhage, Rammazeyn, 1678. [gebonden met:] [2] Kort berigt van de debvoiren die mr. Pieter Ardes heeft aengewent nae het drucken van zijn apologie. 's-Gravenhage, Rammazeyn, 1679. [en met:] [3] Korte wederlegginge van de calumnien die mr. Pieter Ardes in (...)
77131: Arends, Roelof (1732-1787) - [Rare literature, poetry, 1757] Gedichten. Amsterdam, Jakobus van Hoogstraten, 1757, [30] 213 [5] pp.
6834: Arendsz, Thomas (vert.); Antonio Martinez de Meneses - [Theatre Play, 1739, Last play by Thomas Arendsz] First Joan Galeasso; dwingeland van Milanen. Treurspel. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739, 83 + [1] pp.
ZZ90235: Arétin, Pierre. - Les Sonnets luxurieux de Pierre Arétin, Traduits en francais et illustrés d'après les compositions de Jules Romain, Paris, Aux dépens d'un ameteur [i.e. Jacques Haumont], 1947, 24 pp. With 16 erotic illustrations.
ZZ90311-10: Arkenbout, A. A. - De huizen van Heer Frank van Borsselen Graaf van Oostervant in Den Hage, [s.l., s.d. (after 1967), 102 pp.
19681: Armenraad - Mededelingen van den Armenraad [van Amsterdam] aan de aangesloten instellingen. Jaargang 1942-'43 (pp 1-66) en jaargang 1943-'44 (pp 67-99). 2 delen, gebonden.
42156: Arminius, Jacobus - Verclaringhe Iacobi Arminii saliger ghedachten (...) aengaende zijn ghevoelen, so van de predestinatie, als van eenige andere poincten der Christelicker Religie, daerinne men hem verdacht heeft ghemaeckt. Eerst mondelingh ghedaen in de volle vergaderinghe van de H.H. Staten van Hollant (...) op den 30-10-1608 ende daernae schriftelick aen hare Ho. E. overgelevert. Wtghegheven by de weduwe van den Overleden ende haere Broeders. Leiden, Thomas Basson, 1610.
14932: Arndt, E.M. - Holland en de Hollanders. Naar aanleiding van het Handboek der geschiedenis van het vaderland door Groen van Prinsterer 1e tot 4e aflevering, van de vroegste tijden tot op het jaar 1795. Leeuwarden: Suringar, 1847.
ZZ90410: Arnold, Th. J.I. - Dictionnaire des devises des hommes de lettres, imprimeurs, libraires, bibliophiles, chambres de rhétorique, sociétés littéraires et dramatiques. Belgique & Hollande, Bruxelles Fr-J Olivier 1876, 104 pp. TOGETHER WITH 1879 and 1883 and Devises tirees de Portrait Néerlandais. p. 66-74.
33447: Arntzenius, H. Ioann. - Oratio de natalibus et incrementis gymnasii Leovardiensis [...] Leeuwarden Petrus Koumans 1762
53887: Arntzenius, P.N. - Pròces de Constant Polari, condamné le 8 Mars 1834 par la cour d'assises de la Hollande (partie méridionale), pour cause de vol des diamans et joyaux de S.A.I. et R. madame la princesse d'Orange, publié par P.N. Arntzenius. 2 delen, Den Haag/Brussel, Th. Lejeune, 1835.
31976: Arntzenius, Petrus Nicolaus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de ratione ac vi juris uxoris communionem legalem secutae [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
67518: Arrenberg, R. - Short stories, 1837 | Merkwaardige Voorvallen en Belangrijke Verhalen, uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld door R. Arrenberg. Haarlem, Erven F. Bohn, 1837, 176 pp.
67511: Arrenberg, R. - Special binding, short stories, 1842 | Korte Verhalen en Levensbijzonderheden van Vermaarde Personen. Uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1842, 108 pp.
18280: [Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus (vert.)]; Christlieb Georg Heinrich Arresto - Het plan tot een blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
18282: [Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus (vert.)]; Christlieb Georg Heinrich Arresto - De militaire stand. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1805.
67497: Arti - Printing press 1949 I Arti Letterboek 5: Cijfers, Arti Alkmaar Holland 1949, 32 pp.
60825: Unknown artist - Antique Etching - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) - Unknown Artist
PR121280: Unknown artist. - Antique print, engraving I Greek Leda, published ca. 1730, 1 p.
PR120193: Anonymous artist. - [Satirical print, lithography, The Hague, Den Haag] Representation du 6 Septembre 1838, published 1838.
65864: Anonymous 16th century German artist - [Antique print, engraving/gravure] DIE HOFFART (Superbia)/Hooghartigheid, published 1547.
60271: Anonymous artist (Dutch, 19th century) - [Antique drawing, 19th century] Landscape with a farmhouse (antieke tekening landschap met boerderij), made 19th century, 1 p.
63971: Unknown artist - Etching/ets: Aan de Oostzee/On the Baltic Sea.
65677: Unknown artist - [Antique print, engraving] Portrait of Maria de'Medici and Louis XIII/Maria de Medici en Lodewijk de 13e, ca 1610.
66988: Anonymous artist - [Original drawing] River landscape (rivierlandschap), ca 1650-1740.
67010: Anonymous artist - [Original drawing] Tennis (accident), ongeluk bij tennisspel, ca -1950.
66989: Anonymous artist - [Original drawing] 't Huis Hoopenburg, bij Koudekerk, ca 1700-1750.
65753: Unknown artist - Engraving/Gravure: Jacobi Bornitii Ic EMBLEMATUM SACRORUM ET CIVILIUM MISCELLANEORUM Sylloge Posteruior
55597: Unknown artist (XIX century) - Stoom balance (Steam scale), merchants in London.
PR121089: Anonymous artist - Antique drawing, watercolor I View of Delft with the Schiedamse and the Rotterdamse Poort, 19th century, 1 p.
65280: Artopoeus, Johann Daniel; Praeses: Merbitz, Johann Valentin - Dissertatio historico-physica exhibens dissidium animalium [...] Leipzig Johannes Erich Hann 1672
4168: Partridge Fine Arts. - 2 Silver catalogues I Silver at Partridge, recent acquisitions, october 1993, october 1992, each 48 pp.
40725: Asch van Wijck, H.M.A.J. van - Levensschets van Henrick Moreelse, Utrecht 1843, 134 pag. met portretlitho, origineel papieren omslag.
47032: Aschmann, Joh. N.; - Dem Kaiser für die Kaiserin zur allerhochsten Geburtsfeier am 24-12-1855, Wien, Mechitharisten, 1855, 89 pag. Hardback in embossed leather, very good copy.
35579: Asmannus, Frideri. Augustus, uit Doebela Misn.; Praeses: Schulz, Johann Gottfried - Dissertatio moralis de civilitate nimia [...] Wittenberg Christian Gerdes 1709
55159: Asmodee [= Johannes David de Vries] - Sprekende beelden, eene laatste voorstelling in het wassenbeeldenspel. Amsterdam, J. de Vries, [ca. 1854].
6839: Asschenberg, Hermanus, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Lucas Pater, Henri Jean Roullaud (vert.); Voltaire (ps. v. François-Marie Arouet) - Olimpia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1764.
6841: Asschenberg, Hermanus, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Lucas Pater, Henri Jean Roullaud (vert.); Edmond Cordier de Saint Firmin - Zarucma, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1765.
6843: Asschenberg, Hermanus, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Lucas Pater, Henri Jean Roullaud (vert.); Pierre Laurent Buirette de Belloy - Zelmire, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798
6845: Asschenbergh, Herman - [Literature 1793] Poëzy. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1793, [16] 264 pp.
47217: Asscher Ezn. E., e.a. (red.), - Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlandsche Israelietisch jongensweeshuis Megadle Jethomim te Amsterdam, Amsterdam 1938, 122 pag., geïll.
14934: Asselin, Henry - 2 Dutch travel guides in French | La Hollande dans le Monde. L’ame et la vie d’un peuple. Nouvelle édition. Parijs: Perrin, 1931 (tweede bijgewerkte druk) TOGETHER WITH La Hollande par Henry Asselin [1925], 31 pp. Illustrated guide books. .
14936: Asselin, Henry - Psychologie du peuple Hollandais. ‘s-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1947.
36499: Assen, Cornelius Jacobus van - Oratio de immoderata libertatis cupiditate .... Leiden Luchtmans 1831
47521: Assen, van, - Adriaanstichting. Inrichting voor lichaamelijk gebrekkige kinderen te Hillegersberg 1914-1924. Overdruk Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, sept. 1924, 4o, 8 pag., geïll.
47755: Assen, P. van, - Vermakelijke geschiedenis der vechtkunst voor kenners en leeken, Amsterdam 1878/79.
32496: Assendelft, Johan van, uit 's-Gravenhage. - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione [...] Leiden Conrad Wishoff 1749
32306: Asser, T.M.C. - Geschiedenis der beginselen van het Nederlandsche staatsregt, omtrent het bestuur der buitenlandsche betrekkingen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Johannes Müller 1860
33255: Asser, T.M.C. - Handelsrecht en handelsbedrijf, inwijdingsrede ... Amsterdam Muller 1862
32920: Astro, Pieter Vincent, uit Rotterdam - Statistiek der carcinoom-sterfte in de gemeente Utrecht gedurende het tijdvak 1872-1902. Proefschrift [...] Utrecht F. Wentzel & Co. 1902
65661: atelier Passe, Crispijn van de I (1564-1637) - [Portrait print theologian Antonius Thysius] ANTONIUS THYSIUS, 1715-1716.
65649: atelier Passe, Crispijn van de I (1564-1637), after Bailly, David (1584-1657) - [Portrait print of theologian Festus Hommius] FESTUS HOMMIUS, 1715-1716.
65648: atelier Passe, Crispijn van de I (1564-1637), after Bailly, David (1584-1657) - [Portrait print of theologian/theoloog Festus Hommius] FESTUS HOMMIUS, 1715-1716.
65647: atelier Passe, Crispijn van de I (1564-1637), after Bailly, David (1584-1657) - [Portrait print of theologian/theoloog Festus Hommius] FESTUS HOMMIUS, 1715-1716.
BB110059: Atlas - [Dutch history, Patriotten, Atlas, patriots] Vorstelyke koninglyke en princelyke atlas en dagboek van Nederlandsche gebeurtenissen, in de laatste jaaren voorgevallen, en oprecht vaderlandsch, staat- en stadhouderlyk A..B. boek, benevens de echte vaderlandsche staat- en stadhouderlyke catechismus, beginnende met de vroegste historie onzes vaderlands en eindigende met 't einde van den jaare 1789. Amsteldam, Willem Coertse, [1789], [8]+78 pp.
32088: Attema, Eilardus, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale de interrogationibus in jure faciundis [...] Leeuwarden V. Meursinge 1852
50890: Aubert, J.P. - Kort en duidelyk onderwys in 't Italiaansch boekhouden (...) vorts eene juiste beschrijving der scheeps-reederij (...) wisselbank (...) woordenboekje. 5e druk, Amsterdam, Holtrop, 1802.
51705: Aubert, Charles, - Peches Roses. Eaux-fortes par Jul. Hanriot I le sabbat, II les scelles, Paris, Tout les Libraires, 1884.
42806: Aubery du Maurier, Louis - Memoires pour servir a l'histoire de Hollande et des autres provinces-unies, Imprime a la Fleche, a Paris chez Jean Villette, 1697.
6854: Auchmayer, J.C. (vert.); Friedrich Aloys Graf von Brühl - De burgemeester, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
42978: Augerot, A. d' [= Alfred Driou] - Souvernirs et impressions de voyage en Hollande et en Belgique. Limoges, [1869].
56635: Augustin, M. / Aude, J., - Le passage du mont St. Bernard, Tableaux historiques, Paris, Barba, 1810, 11 pag.
65355: Augusto, Frederico, Tohius, Henricus - De amore rationali, utrum primum sit moralitatis principium, & summum bonum, & imago Dei, & ipsa fides salvifica ? [...] Wittenberg Martin Schultz 1709
32086: Aulnis de Bourouill, Fredericus Henricus d', uit Groningen - Disputatio jrudica inauguralis de jureconsultis Romanis, juris civilis conditoribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
65587: Unknown author - Der Wit-Angieren eeren-krans: ghesproten uyt de Vlaemsche natie; door-vlochten met vele verscheyden wel-rieckende blommen ende boomen, ter eeren de maghet van reden-rijcke, Ghedruckt tot Haerlem: by Hans Passchiers van Wesbusch, 1630, 232 pp.
4199: Multiple French authors. - French Poetry, Seghers I 14 volumes in the series Poètes d'aujourd d'hui: Victor Segalen, Andre Du Bouchet, Denis Roche, Jacques Roubaud, Paul Marie Lapointe, Bernard Noël, Rene Depestre, Michel Deguy, Jacques Dupin, Rene Char, Andre Frénaud, Guillevic, Yves Bonnefoy, Andree Chedid, published 1960-1980. French language.
4203: Multiple English authors. - French Poetry, Athlone press I 4 volumes in the series Athlone French Poets: Charles G. Whiting: Paul Valéry 1978, Roger Little: Guillaume Apollinaire 1976, C. Chadwick: Verlaine 1973, Michael Collie: Jules Laforgue 1977. In English language.
59995: Aveele, Johannes van den (c. 1655-1727) - [Antique print, etching, Utrecht, Disaster year, Rampjaar 1672] Het Afdancken der Regeerende Heeren [series title: Uytrechts Veranderingen Voorgevallen in de jaren 1672], 1 p.
59599: Johannes van den Aveele (ca. 1655-1727) - [Antique print, etching] Funeral procession for Michiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676), published 1677-1679, 1 p.
60851: after Johannes van den Aveele (c. 1655-1727) - [Antique print, lithography] Funeral procession for Michiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676), published ca. 1880, 1 p.
PR120445: Johannes van Aveelen (1655-1727). - [Antique print, etching, ets, prent, The Hague] Two vases from the gardens of Zorgvliet in The Hague the house of Hans Willem Bentinck (now Catshuis), published before 1727.
PR120608: Simon Fokke (1712-1784) after Hendrick Avercamp (1585-1634) - [Antique print, etching, oude prent Schellingwoude] Te SCHELLINGWOUDE, Ao 1619 (Amsterdam Noord), published ca. 1722/84.
ZZ90352-18: Az, Mr. G. Mees - [Rotterdam] Het Rotterdamsche oproer van 1690. Eene voorlezing van Mr. G. Mees Az. H. Nijgh, Rotterdam, 1869, 61 pp.
42480-1: Baalen, S. v. - Tweede reistogtje door een gedeelte van Schotland en deszelfs hooglanden. Amsterdam, Beijerinck, 1841, 8+223 pp.
66889: Baan, van der, J. - Kerkhistorische beschouwing van de Hervormde Gemeente te Kerkwerve gedurende haar 270-jarig zelfstandig bestaan, Zierikzee, 189, 34 pp.
ZZ90397-037: Baan, J. de. - [History, Spijkenisse, 1977, Rare] Iets over het ontstaan van Spijkenisse en omgeving, De ontstaansgeschiedenis van Spijkenisse, Samengesteld uit artikelenseries in het gemeentelijk voorlichtingsorgaan “Groei” in de jaren 197-1974 en aangevuld met recente gegevens, Het gemeentebestuur van Spijkernisse, 1977, 43 pp.
34591: Baar, A.J.H. van, uit Oirschot - VIII. theses juridicae. 1839
107: BAAR, R.R., - Ontwerp van een burgerfamiliewapenwet, houdende een regeling omtrent het voeren van familiewapens door onadellijke personen. Nijkerk 1952, 32 p., gestencild.
ZZ90051: Baard, C.W.H. e.a. (red.) - Catalogus van de eere- tentoonstelling van werken van Martin Monnickendam t.g.v. zijn vijftigste verjaardag. Amsterdam 1924, 11 pag.
34853: Baart de la Faille, Jacobi - Oratio de noxis, quas, recentiori praesertim tempore, vari systemata medicinae fecerunt 1832
35671: Baart de la Faille, Johan Marcus, uit Leeuwarden - Bacteriurie ..... Leeuwarden Coop. Handelsdrukkerij 1895
33763: Baart de la Faille, Jacobus - Oratio de sperandis rei philosophicae, identidem auctae, incrementis [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1790
10223: Baartmans, Hester Wilhelmina Callenburgh - [Occasional poem 1803] Treur- en troostzang Jacobus Hinlopen, Utrecht, H. v. Otterloo, 1803, 8º, 6 pp.
20737: Babelon, Jean - La medaille et les medailleurs, Parijs 1927, 234 pag., geïll.
37215: Bach, Adolf - Deutsche Namenkunde. [ 5 Teile: Personennamen 1 + 2; Ortsnamen 1 + 2; Sachweiser und Register ], Heidelberg 1952 - 1956, ca. 2000 pag., mit Bibliotheek-stickers.
35267: Bachiene Muntendam, Zeno, uit Noorddijk (Gron) - Dissertatio theologica inauguralis de hymno angelico Amsterdam J. van der Hey 1849
ZZ90352-17: Back, A. D. - [Rotterdam, legal, 1765] Elucidatie van het Eerste en Tweede Articul der ordonnantie op het stuk van Salaris voor alle Voogden, Administrateurs, Curateurs, Actreurs, ofte die eenig bewind zyn hebbende over Goederen van Weeskinderen, Krankzinnige, Simpelen, en dergelyke Personen, die henzelve niet kunnen regeren. Gedrukt by Gerrit en Pieter van Waesberge, Ordinaris Stads Drukker, Te Rotterdam, 1765, 2 pp.
34145: Backer, Cornelius - Dissertatio iuridica de periculo, quod assecuratoris est [...] Groningen J. Oomkens 1821
14944: Backer, Jan A. - [Antique Travel book, 3 volumes, 1797] De jonge reiziger door Nederland. 3 delen. [tweede editie] Amsterdam: D.M. Langeveld, 1797.
35409: Backer, Johan Ferdin. - Prent voor het Promotie diner van Mr Johan Ferdin. Backer, naar een tekening van C.B.Tilanus 1884.
32208: Backer, Salomon - Levens- en karakterschets van mr. Joachim Rendorp, vrijheer van Marquette. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
46866: Backer, fam. - Family portraits Backer I 99 photo reproductions, 12x9 cm, of family members Backer.
33479: Backer, Guilielmus Cornelius, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de venditore praestando id, quod interest, non liberando [...] Leiden Joh. en Herm. Verbeek 1761
52683: Bacot, G.J.G. - Verzameling van stukken door dr. G.J.G. Bacot ten verdeediging zyner eer en onschuld, vooral op het grievendste beleedigd door de Staaten van Stad Groningen en Ommelanden. Burgsteinfurt, J.H. Peck, 1789.
32624: Bacot, Gerardus Jacobus Georgius - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, observationes nonnullas exhibens ad prima maximeque universaliaquaedam juris naturae principia [...] Groningen Henricus Vechner 1797
33040: Bacot, Gerard Jacob Georg, uit Doornik - Specimen philosphicum inaugurale. Singulare argumentum exhibens, quo veras hujus mundi substantias simplices esse, ac vi repraesentandi gaudere, ex natura dei et mentis humanae demonstratur [...] Groningen Jacobus Bolt 1768
27859: Badon Ghijben, J - [Geometry, Maths, Science 1852] Beginselen der meetkunst, voor alle kadetten van alle wapenen, 3e druk, Breda 1852, 426 pag., met 6 uitslaande platen, geb. in half leer ( een scharnier los ).
14946: Baedeker, Karl - Belgium and Holland. Elfde druk. Leipzig 1894.
14948: Baedeker, Karl - Belgium and Holland. Dertiende druk. Leipzig 1901.
14956: Baedeker, Karl - Belgique et Hollande. Zevende druk. Koblenz/Leipzig 1873.
59039: Baedeker's, - Switzerland together with Chamonix and the Italian lakes, Leipzig, 1928, 618 pag., geïll.
50833: Baedeker, K., - Italien. Handbuch fur reisende, Dritte Theil: Unter-Italiën und Sicilien, 6e Auflage, Leipzig 1880, 50+410 pag.
14958: Baedeker, Karl - Belgique et Hollande. Twaalfde druk, Leipzig 1885.
46746: Baelde, M. - Manuscript Baelde Belgium 1969 I M. Baelde, d.d. Gent 1969, to dr. W.F. Leemans. 4°, 2 pp.
111: BAERDT VAN SMINIA, H./ A.J. ANDREAE - A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893., ingenaaid.
34257: Baerdt van Sminia, Hobbe, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale de pactis [...] Groningen J. Römelingh 1821
55991: Baeyens, M.R., - From the late years of XX century, z.pl., 1998.
61027: Ernst Willem Jan Bagelaar (1775-1837) - [Antique print, etching] Landscape with brook (landschap met bomen en beek), published 1817.
60001: Bagelaar, Ernst Willem Jan (1775-1837) - [Antique print, portrait, portret. stipple engraving and etching] Portrait of Albert Cuyp or Richard Brakenburg, 1 p.
32294: Bahlmann, Bernard Maria, uit Groesbeek - Stellingen [...] Leiden A.H. Adriani 1878
57222: Baigent, F.J. - A practical manual of heraldry and of heraldic illumination.
43315: Baill, W.G. - Toespraak aan de Nederlandsche natie bij gelegenheid van den watersnood, Utrecht, v.d. Post, 1861. Origineel bedrukt papieren omslag, 14 pag.
52379: Bailleul, J.C., - Almanach des bizarreries humaines, preface F.A. Aulard, Paris 1884, 8+94 pag.
63389: Baillie, William (1723-1810) Captain after Dou, Gerard (1613-1675) - Old woman, after G. Dou.
63391: Baillie, William (1723-1810) Captain after Nain, Antoine Le (ca. 1600-1648) - Parish Orphans (arme wezen).
63393: Baillie, William (1723-1810) Captain - Spectamur Agendo.
61029: Baillie, William (1723-1810) after Velde, Willem van de II (1633-1707) - Ships in the sea (schepen op zee).
60005: Baillie, William (1723-1810) Captain after Hals, Frans (1585-1666) - [Antique print, etching] Portrait of Frans Hals (portret van schilder Frans Hals), 1 p.
61031: Baillie, William (1723-1810) after Dou, Gerard (1613-1675) - Interior with four people.
27735: Bakhuizen v.d. Brink, R.C. - Studiën en karakterschetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren, deel I en II ( van 3 ), 's-Gravenhage 1911, 517 + 455 pag., orig. karton.
25399: Bakhuizen v.d. Brink, R.C. - Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren, deel IV, 's-Gravenhage 1877.
PR120261: H Bakhuyse (fl. 1760-1780), after Matthäus Terwesten (1670-1757); after Gerrit van Giessen (1692/3-ca. 1750) and Mattheus Terwesten (1670-1757) - [Antique print; hand colored etching] Gezicht van de Kamer der Vergadering v. Haer Edele Groot Mogende de Heere Staaten van Holland in S'Hag (Trêveszaal Den Haag), published 1766.
31678: Bakker, K. - Bij de beesten af ... en toe. Leiden Rijksuniversiteit 1991
PR120171: Frans de Bakker (fl. 1736-1767) - [Antique print; engraving] WILLEM DE III. PRINS VAN ORANJE, enz. enz. enz (Willem de derde), published 1752.
39225: Bakker, H.Th. - De K.P.M. in oorlogstijd, Amsterdam 1950, 330 pag., geb., geïll.
66440: Bakker, Rs. - Voorreeden tot De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel VII: Rhijnland, Amsteldam, H.A. Banse 1799, 16 pp.
66439: Bakker, Rs. - Inleiding en Voorrede tot De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel VIII: Rhijnland, Amsterdam, H.A. Banse 1801, 32 pp. Met de handgekleurde kaart van Rijnland: Nieuwe kaart van het Hoog Heemraadschap van Rhynland. Te Amsterdam by H.A. Banse, 38 x 29 cm. Good condition.
PR120002: Pieter Roosing (1794-1839) after Job Augustus Bakker (1796-1876) - [Original etching, ets] P. Roosing after J. A. Bakker (1796-1876). Cattle in a meadow, published 1800-1850.
14964: Bakker, J.D. en F. Deelstra - Op reis door Nederland [...], deel 1, 3de druk. Groningen: Noordhoff, 1900.
PR121003: Gerard Sibelius (1734-1785) and Frans de Bakker (fl. 1736-1767) - [Antique title page, 1767] Nederlands merkwaardigste gebeurtenissen, published 1767, 1 p.
53766: Bal Snyders, J. - Verslag van de beschuldigingen, verhoor en vonnis van Marinus en Pieter van Nieuwenhuyzen, met de uitoefening der doodstraf aan Marinus op den 3 February 1817, door J. Bal Snyders, advocaat te Middelburg in Zeeland. Middelburg, gebr. Abrahams, 1817.
42658: Balassa, Constantin - Der Hufbeschlag ohne zwang. Eine abhandlung uber die Art, reissbare, bose und ganzlich verdorbene Pferde, welche bisher nur durch Anwendung von Zwangsmitteln beschlagen werden konnten binnen einer Stunde dahin zu bringen dass sie sich willig beschlagen lassen. Wien, C. Gerold, 1828.
31558: Balbian van Doorn, Cornelius Govertus de, uit Purmerend - Dissertatio juridica inauguralis de testamento publico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1835
42754: Balen, Petrus van - Lyk-predicatie op 't salig af-sterven van (...) de princesse douariere d'Orange, in den Heere gerust den 8 van Herfst-maant 1675(...) gedaan op de groote saal in haar Hof. 's-Gravenhage, J. Doll, 1675, (4)+36 pp.
62053: Domenico Pronti (fl. 1790-1815) after Giovanni Battista Balestra (1774-1842) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta della magnifica Fontana dell'acqua Paola; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
50849: Balfoort, D.J. - De Hollandsche vioolmakers. Amsterdam, 1931.
23045: BALKMAN, VAN COSEN, STEEN, AMSTERDAM - [Legal manuscripts, charters, 1718] Twee transportacten van een huis in de Bergstraat te Amsterdam daar de Berg Sinai in de gevel staat, 1651 en 1718. Charters op perkament met zegels van de schepenen Corn. van Dronckelaer, Coenraet Burch en Jan Hulft.
PR120954: Balthasar Bernards (fl. 1710-1737), after Jan Goeree (1670-1731) - [Antique title page, 1732/37] Historie Metallique des Pays-Bas, published 1732-1737, 1 p.
52323: Balzac, H. de, - Eugenie Grandet, les belles oeuvres litteraires, Paris, Tallandier, 1927.
65284: Bambamius, Hartwigius; Praeses: Wolf, Johann Christophor - Ex antiquitate orientali Spencerianam de Zabiis hypothesin [...] Wittenberg Martinus Schulz 1706
23219: BANDONTWERP FRERES BILSEN, VAN DEN BURGH, ZWEMMEN, BELGIË - Album with special decorated leather binding with swimmer and text/ Album in fraai gedecoreerde leren band, ontwerp Freres Bilsen, met de tekst F.R.B.N.S. - K.B.Z.R.B. met voorstelling van een zwemmer in zweefduik boven een zee met ondergaande zon. 50 pagina's manuscript met kalligrafie en handtekeningen, 1938.
62024: Bang, Hieronymus (ca. 1553-1630) Weigel, Johan Christoph the Elder (1654-1725). - Two ornamental cartouches [from the set: 'Früchtenbuchlein'].
35141: Banier, Hermanus Rudolphus, uit Friesland - Dissertatio juridica inauguralis de privilegiis Leiden Luchtmans 1758
38062: Barack, Max [illustrator: Dotteler, Christian] - Reineke Fuchs, für die Jugend bearbeitet. Von Max Barack. Mit 6 Farbdruck- und 30 Textbildern von Christian Dotteler. Stuttgart, Loewes Derlag Ferdinand Carl, n. d. [ca. 1900].
PR121010: after Charles Barbant (1844-1921) - Antique wooden basrelief I Mary Stuart and Elizabeth I of England, after 1877.
62051: Pietro Barboni (fl. 19th century) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta del Porto di Ripa...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
52693: Barels, Jeronymus Matthaeus - Crimineele advysen, door verscheide voornaeme Nederlandsche rechtsgeleerden over gewichtige gevallen. In 't licht gegeeven met een voorafgaend vertoog over de plicht van een adviseur in crimineele zaeken, mitsgaders de bestaenbaerheid der doodstraffen. Amsterdam, H. Gartman, 1778.
34563: Baren, F.A. van - Het voorkomen en de betekenis van kali-houdende mineralen in Nederlandse gronden. Wageningen Veenman 1934
25075: Barendrecht, Carnisse, de Raadt - Bijbel uit 1786, 4°, gebonden in geheel leren band met koperen sluitwerk (één klem ontbreekt) en de tekst in goud op het leer: 'Jan de Raadt, schout en secretaris van Westbarendrecht en secretaris van Carnisse, 1802'.
38295: Barendsen, G.W. - Groot en klein luxe-brood. Doetinchem [ 1957 ? ]. 256 pag., geb., geïll.
65853: A.F. Bargas (1670-1692) - [Antique etching/ets] Landscape with muleteer/landschap met dieren drijvers, published 1660-1669.
4933: Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.A.F., L.M. van der Hoeven en P.M.L. Vlasveld - Genealogie van het geslacht Vlasveld van ca. 1530 tot 1993. Rotterdam 1994, 421 p., geïll.
ZZ90089: Barkhuizen, J.H., Henderson, W.J. & Van Rooy, C.A. - Kalliope I, Griekse Jambiese en Elegiese Poesie van Archilochos tot Theognis, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria 1986, 236 pp.
34529: Barnaart, Abrahamus, uit Haarlem - Dissertatio inauguralis physico-mathematica exhibens quasdam leges caloris Utrecht A. van Paddenburg 1772
34549: Barneveld, Gulielmi Henrici van, uit Gorichem - Oratio de funeribus Gorinchem J. van Wyk 1730
19607: Baron, Jules - L'art heraldique, contenant la manière d'apprendre facilement le blason.
ZZ90440-43: Barre, Gruau de la - [Zeeland 1855] Lodewijk de Zeventiende, de laatste en wettige koning van Frankrijk en de Zeeuwsche Eenden (canards), uitgebroeid door de redactie van het album van Buitenlandsche Lettervruchten, Door Gruau de la Barre, H. Nijgh, Rotterdam, 1855, Zeeland, 66 pp.
21085: Barrie, J.M. - De deftige straat. Bussum z. j., 78 pag., gestencild, ( vertaling uit het Engels).
60683: Barrière, Dominique (1610/20-1678) after Lorrain, Claude (1600-1682) - [Antique print, etching] St. George slaying the dragon [or Bellerophon slaying the Chimaera]/Sint Joris en de draak, D. Barriere, 1666, 1 p.
57144: Barron, O. (introd.); - Burlington Fine Arts Club. Catalogue of a collection of objects of British heraldic art, to the end of the Tudor period.
57063: Barry, du, Madam [= Jeanne Beau]; - Original-Briefe der Frau Graefin Du Barry, nebst denjenigen der Prinzen, hohen Personen, Ministern und andern die mit ihr in Briefwechsel stunden, Amsterdam 1780.
6871: Barthélemy -Hadot, Marie Adéle - Peter de Groote en de Strélitsen, of De vesting der Moskwa. Vertaald uit het Frans. Dordrecht, F. Boekée, 1823. [2 delen]
PR121163: Bartolozzi, Francesco (1727-1815) after Kauffmann, Angelica. - [Antique etching and engraving, Socrates, Greek history, 1782] The Celebrated Moral Philosopher Socrates while under Sentence of Death at Athens, published 1782, 1 p.
41713: Barueth, J - Hollands en Zeelands jubel-jaar of tweehonderd-jarige gedachtenis der heuchelyke verlossing van het Spaansche jok, Dordrecht 1772, 305 pag., origineel kartonnen omslag.
2951: Bary, H. de - Beiträge zur Genealogie Altfrankfurter Hugenottenfamilien. Overdruk (1981), 89 p., geb., geïll.
PR121325: Hendrik Bary (1640-1707) - Antique portrait print I Theologian Thadaeus de Lantman, published ca. 1700, 1 p.
15515: Les Pays-Bas - Les Pays-Bas, De Bruxelles et de Paris à Amsterdam, par Gouda ou Bois-le-Duc, Chemins de fer de l’état Néerlandais, [ca 1890??]
60449: Raphael Sadeler I (1560-1632) after Jacopo Bassano (1510-1592) - [Antique print, engraving] The little milkmaid, R. Sadeler, published 1601, 1 p.
38937: Arbousse-Bastide (ed.) - Album-souvenir de la revocation de l'edit de Nantes, 1685, 2e ed., Paris, 1885. 4o, ongepagineerd. Platen met bijschriften.
ZZ90241: Akakia-Viala et Nicolas Bataille. - La chasse spirituelle de Pastiche Rimbaldien, Par Akakia-Viala et Nicolas Bataille, 16 pp.
ZZ90433-069: Anonymus Batavus - [Friesland, [ca 1745]] Aan den Vervolgden Friessen Liberius Facundus – Religio Sanctas dilaniata comas Flevit, M: A: Flaminius, Dit Vaers is te bekoomen te Harlingen by vander Plaats, Haerlem vander Vinne (…) Zaandam Ketel enz, [Te bekoomen te Harlingen] [ca 1745], 7 pp.
32144: Batta, Matthias Hubertus, uit Maastricht - Dissertatio juridica inauguralis, de munere ministerii publici in causis civilibus [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
131: BATTAGLIA, OTTO FORST [DE], - Genealogie. Berlijn 1913, 68 p.
14974: Batty, captn [Robert] - Scenery of the Rhine, Belgium and Holland, from drawings by Captn Batty, of the Grenadier Guards F.R.S., Londen: R. Jennings, 1826.
61892: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius)Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of Prince Maurits taking over Bommel/Zaltbommel, in the Dutch province of Gelderland, in 1599. (plate 239).
61883: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of the siege of Axel, in the Dutch province of Zeeland, by Prince Maurits on 16 july 1586. (plate 186).
61886: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius)Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of the siege of Nijmegen, in the Dutch province of Gelderland, by Prince Maurits in 1591. (plate 208).
61889: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Lochum (Lochem).
61888: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius)Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of the siege of Nijmegen, in the Dutch province of Gelderland, by Maarten Schenk in 1589. (plate 199).
61885: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Nimmegen (Nijmegen).
61847: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Sluis.
61904: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Grave.
61848: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius)Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of the siege of Sluis, in the Dutch province of Zeeland, as it happend in 1587.
PR120224: Guillaume Baudart (1565-1640) (Willem Baudartius) - [Antique print, engraving] A view on Delft, The Hague (Den Haag) and Leiden, (plate 54), published 1616.
61909: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Breda.
61906: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Grave.
61903: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Staten leger te Gelderland.
61887: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Nimmegen (Nijmegen).
61844: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius)Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of the siege of Delfs ziel, in the Dutch city of Delfzijl (Groningen), as it happend in 1591
61845: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Delfsiel (Delfzijl, Groningen).
61905: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Grave.
61900: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Breford (Bredevoort).
61901: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Arnhem / Nimmegen (Nijmegen).
61902: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Yselort (Ijsseloord).
61890: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius)Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of the siege of Zutphen, in the Dutch province of Gelderland in 1591. (plate 203).
61891: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Bommel (Zaltbommel).
61846: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius)Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of the siege of Sluys, in the Dutch city of Sluis (Zeeland), as it happend in 1606.
61884: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius)Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of the failed siege of Zutphen, in the Dutch province of Gelderland, by the Count of Leicester in 1586. (plate 189).
61899: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Brevordia (Bredevoort).
61893: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Coevorden (Koevorden).
61894: Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius)Baudart, Guillaume (1565-1640) (Willem Baudartius) - Copperplate etching/engraving of the siege of Koevorden, in the Dutch province of Drenthe, by Prince Maurits in 1592. (plate 210).
52700: Baudartius, Willem - [Jaer-clachte over den schreckelijcken moort begaen aen Henricum IIII, Coninck van Vranckrijck. Arnhem, J. Janszen, 1611].
52550: Baudelaire, Charles - Literature 1887 I Charles Baudelaire, Oeuvres posthumes et correspondances inedites, precedes d'une etude biographique par E. Crepet. Paris, 1887.
52576: Baudelaire, Ch. - Literature 1945 I Les fleurs du mal. Frontispice de Pierre Leroy. Paris, Presses de la cite, 1945.
46972: Baudet, H., - De lange weg naar de Technische Universiteit Delft, 2 delen, 's-Gravenhage 1972, 843 pag., geïll.
60133: Baudous, Robert de (1574/75-after 1659) - [Antique engraving, published before 1700] Portrait of artist Cornelis Cornelisz. van Haarlem, [60] Cornel Cornelii Harlemensis Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title), 1 p.
31794: Bauduin, Amédée François Hubert, uit Maastricht - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1867
32614: Baumhauer, Guilielmus Theodorus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de lege VIII C. si certum petatur. Accedunt tria capita observationum in Ciceronis librum secundum academicarum quaestionum [...] Leiden Haak & Comp. 1811
32616: Baumhauer, Theodorus Carolus Matthaeus von, uit Brussel - Disputatio critico-theologica, qua vindicatur Lucae, apostolorum conventum, actuum apostolicorum capite XV referentis, contra recentissimas dubitationes fides historia [...] Utrecht K.J. Gieben 1848
42447: Baumhauer, M.M. / H. Hartogh Heys van Zouteveen, e.a. - Algemeene statistiek van Nederland. Beschrijving van den maatschappelijken toestand van het Nederlandsche volk in het midden der 19e eeuw. Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. 2 delen, Leiden, Slijthoff, 1870-1873.
62043: Johann Wilhelm Baur (1607-1642) - [Antique print, etching, 1636] Italliani (Italianen), published 1636, 1 p.
ZZ90440-19: Baute, David - [Zeeland, ca 1760] Ordonnantie op de Kamer van de desolate Boedels, Alsmede een Reglement tegen Fugitive ende Gefailleerde Luyden, Gedrukt by Willem de Klerk, tot Middelburg, [20 Aug. 1661. Vernieuwt: 7 July 1708], 24 pp.
34493: Bavinck, Berendinus Johannes Femia, uit Almkerk - De sterfte aan tuberculosis pulmonum in Nederland (1875-1895) Kampen Bos 1897
35163: Bax, Diderici, uit Rotterdam - Responsio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
6874: Bax, Dirk - [Literature 1838] Nagelaten gedichten. Zutphen, W.J. Thieme, 1838, 132 [4] pp.
139: BAX, W.F., - De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam-'s-Gravenhage 1951. Geb., geïll., 58 p.
41175: Bax, W - Het protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557, 's-Gravenhage 1937, 435 pag., geb., geïll.
3191: Bayley, Beatrice - The Butterman Family Heritage Book. Z.p. z.j. [1981?] Ca. 200 p., geb., geïll.
67491: Beaton, Roderick. - Liguistics 1980 First edition I Folk Poetry of modern Greece, Cambridge University Press 1980, 229 pp.
32122: Beaufort, Joachim Ferdinandus de, uit Utrecht - Commentatio juridica ad articulum 543 codicis civilis [...] Utrecht O.I. van Paddenburg 1821
35413: Beaufort, B.P. de; A.J.Bik, e.a. - Prent op degenen die slaagden voor het candidaats en propaedeutisch examen op 22 en 23 juni l875. Ontwerp Anth. Grolman 1875.
33741: Beaufort, Petrus Jacobus Huybert de, uit 's-Gravenhage. - Dissertatio juridica inauguralis, de exheredatione, querelae secura [...] Leiden Bartholomeus Pret 1781
56621: Beaumarchais, M. de, - Le barbier de Seville, ou la precaution inutile. Comedie en quatre actes (....) representee le 25-2-1775, Paris, Ruault, 1776, 24+79 pag.
ZZ90443-15: Beaumont, Simon van - [Dordrecht, Zuid-Holland] Nieuwe Ordonnantie op het Middel van den twintighsten Penningh op de Collaterale successien en den aankleven van dien. Gearresteert den 11. Maart 1723, Was geteekent Simon van Beaumont, By Paulus en Isaac Scheltus, ordinaris Druckers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt. Anno 1723, In ’s Gravenhage, 16 pp.
PR121359: De Beaumont, Fremis, signatory. - Publication / Affiche 1812 France | Prefecture du departement des bouches du Rhin (Rijn) about a conspiracy of officers Mallet, Lahorie and Guidal, Paris 24 octobre 1812, Bois-Le-Duc / 's Bosch, Lion et Fils 1812, plano, 1 p.
PR121384: De Beaumont, Fremin. - Publication / Affiche Military 1813 | Préfecture du department des bouches du Rhin, oprichten vier regimenten, E. Lion en zonen Bois-le-duc ('s Hertogenbosch) 1813, plano 1 p.
25227: Beaumont, Jeanne Marie Leprince de - Le magasin des pauvres, artisans, domestiques et gens de la campagne, volume I, Londen, Nourse, 1768, orig. boards, 292 pag. Missing volume II.
52021: Beaumont, E. de, - L'epee et les femmes. Cinq dessins sur Meissonier. Paris, Librarie des Bibliophiles 1881.
ZZ90443-20: Beaumont, Simon van - [Pamphlet, Familiegeld, Zuid-Holland 1715] Consent tot introductie van een Familiegeldt in de provincie van Hollandt en Westvrieslandt, tot verval van de schulden en lasten van den laetsten oorlogh, Gedragen den 19 April 1715. Was geteekent Simon van Beaumont, By Paulus Scheltus, ordinaris Drucker van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt. Anno 1715, In ’s Gravenhage, 14 pp.
63962: Becht, Ed (1868-1931) - Riverbank.
63940: Becht, Ed (1868-1931) - Riverbank.
32536: Becht, Harold Edward, uit 's-Gravenhage - Statistische gegevens betreffende den handelsomzet van de Republiek der Vereenigde Nederlanden gedurende de 17e eeuw (1579-1715). Historisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher 1908.
32120: Becius, Adrianus Marinus, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale, exhibens animadversiones quasdam ad locum codicis de necessitudine inter parentes et liberos, ex justis nuptiis non quaesitos [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
33481: Becius, Johannes Assuerus, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale de eo, quod justum est circa successionem pactitiam [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1788
23249: Beck, W. - The descent of Beck of Northern Ireland from the patrician family of Beck, Sydney 1957, 37 pag., geïll.
25573: Beckford, William - William Beckford of Fonthill, The Episodes of Vathek (The Abbey Classics-III, The Works of William Beckford of Fonthill, II-The Episodes of Vathek), London, Chapman & Dodd, n.d. [1922].
30555: Bedaux, J.B.M.F. - The reality of symbols. Studies in the iconology of Netherländisch art 1400-1800, 's-Gravenhage 1990, 296 + 16 pag., geïll., [ dissertatie ].
66375: Bedell, Gregory T. (Gregory Townsend). - Is it well? Three important questions to Wives and Mothers. Third edition, London, The religious Tract Society: Instituted 1799, 1838, 118 pp.
32028: Beeck Vollenhoven, Jacob van, uit Amsterdam - De bepalingen op de beurzen van koophandel en de makelaardij van den codice di commercio Italiano [...] vergeleken met die van het Nederlandsche wetboek van koophandel [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1870
34347: Beeck Calkoen, G.J. van, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de cautione fructuaria [...] Utrecht N. van der Monde 1831
55757: Beek, J.L. van - Prent: 'De Adamiten of naaktlopers te Amsterdam, gevangen genomen' [anno 1535], gravure door J.L. van Beek, tonende de naaktlopers voor het stadhuis op de Dam.
5667: Beek, G. van der - Inventaris van het archief van de familie De Joncheere 1638-1965, ‘s-Gravenhage 1991, 49 p.
35021: Beekhuis, Jacob Houdijn, uit Leiden - Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden. 's-Gravenhage Nijhoff 1934
33482: Beekkerk, Nicolaus, uit Leeuwarden - Dissertatio philologico juridica inauguralis, ad quaedam difficiliora loca theophili [...] Groningen Jacobus Dikema 1790.
42118: Beekman, M. - Beschreiving van de stad en baronnie Asperen. Utrecht, Visch, 1745.
19623: Beelaerts van Blokland, M.A., e.a. - De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden.
187: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Beyeren quondam Gelre, armorum rex de ruyris, eene historisch-heraldische studie. 's-Gravenhage 1933, 55 p.
33977: Beelaerts van Emmichoven, Agathus Corvinus Adrianus, uit Dordrecht - Dissertatio juridica inauguralis de collatione bonorum , imprimis ratione personarum inter quas, tam ex jure francico, quam belgico novissimo, locum habet [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1834
19963: Beelaerts van Blokland, F. - Het geslacht Berdenis van Berlekom. Overdruk Ned. Leeuw 1901, 26 pag., met afb. grafzerk en wapen (handgekleurd).
32828: Beelaerts van Blokland, Jacques, uit 's-Gravenhage. - Afzetterij (chantage), aanteekening op art. 351 ontwerp-strafwetboek. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1876
5809: Beelaerts van Blokland, W.A. - Familie-aanteekeningen van Matenesse, pp. 231-234 in Bijdr. en Med. Hist. Gen. 37 (1916)
35339: Beelaerts van Blokland, C.H. - Prent op de promotie van Mr C.H. Beelaerts van Blokland Leiden Somerwil 1875.
37411: Beelaerts v. Blokland, J en H. Smissaert - Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's- Gravenhage. Overzicht van de geschiedenis der vereniging van 1854- 1904, 's- Gravenhage 1904, 55 pag., geb., geïll.
58561: Beelaerts van Blokland, G., - Advys omtrent het ontwerp van wet ter bevordering van den landbouw, 's-Gravenhage 1935.
66882: Beelaerts van Blokland, P. - Oorkonden, betreffende de geschiedenis der vier Ambachten, bewaard in de Archives Nationales te Parijs medegedeeld door Jhr. P. Beelaerts van Blokland, overdruk uit Jaarboek van Hulst en de Vier Ambachten, 7 pp.
77124: Beelaerts van Blokland, Cornelius Abrahamus Jeremias - [Dissertation 1838] Disputatio historico-politica inauguralis continens historiam cellegii consiliariorum commissorum in Hollandia et Westfrisia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838, (8)+66 pp.
31890: Beelaerts van Oosterwijk, Petrus Adrianus Janus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de revocandis donationibis inter vivos [...] Utrecht N. van der Monde 1832
5963: Beelaerts van Blokland, W.A. - Opmerkingen aangaande het geslacht Van de Poll, overdruk Ned. Leeuw 1918, 7 p.
33483: Beeldsnyder, Franciscus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale, de negotiis bonae fidei, ob intervenientem dolum, vel metum, ipso jure nullis [...] Leiden Theodorus Haak 1762
34151: Beens, Carolus Cornelius Aloysius, uit Breda - Dissertatio juridica inauguralis de mora [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
56427: Beer, Georg Joseph, - [Medical] Beproefde middelen en ernstige raadgevingen voor allen, die hunne oogen (.....) gezond bewaren of het verzwakte gezigt weer versterken willen, mitsgaders een voorschrift hoe men zich (....) zelf helpen kan, 's-Gravenhage, Leeuwestijn, [ca.1800].
31780: Beerenbroek, Oscar Pieter Marie Wilhelm Hubert, uit Weert - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z 1869
28189: Beernink, J.J. Ph. - Waterbouwkundige werken der oudheid in Nederland, Deventer 1937, 80 pag.
6882: Beers, Jan van - [Literature 1869] Gevoel en leven. Poëzie. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1869, 212 pp.
6884: Beers, Jan van - [Literature 1858] Jongelingsdroomen. 4e druk. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1858, 164 pp.
6886: Beers, Jan van - Martha de zinnelooze. Naar het Provençaelsch van Jasmin. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1860
6907: Beets, Nicolaas - [Literature 1842] Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm. Leiden, D. du Mortier en zoon, 1842, [18] 184.
6905: Beets, Nicolaas - [Literature 1838] José, een verhaal. 2nd edition. Amsterdam, J. Immerzeel junior, 1838, [6] 56 pp.
6902: Beets, Nicolaas - [Literature 1840] Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, [1840], [6] 170 [2] pp.
6900: Beets, Nicolaas - [Literature 1892] Nog eens Winterloof. Late gedichten, 1887-1892. Leiden, A.W. Sijthoff, [1892], 10, 184 pp.
6896: Beets, Nicolaas - [Literature 1864] Het doen door laten, eene voorlezing; benevens andere opstellen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1864. [Gebonden met:] Gesprek over letterdieverij, navolging en oorspronkelijkheid, en andere opstellen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873; Gesprek met Vondel, naar aanleiding van ‘t hem toegedacht standbeeld. Haarlem, Erven F. Bohn, 1861; Jacob van Lennep, benevens andere opstellen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1869; Verscheidenheden meest op letterkundig gebied (...). Haarlem, Erven F. Bohn, 1858, convolute: 5 titles in 1 volume.
6894: Beets, Nicolaas - [Literature 1887] Winterloof. Late gedichten 1884-1887. Leiden, A.W. Sijthoff, [1887], 164 pp.
ZZ903444-44: Beets, Nicolaas en Laurillard, E. - [Antique book 1898, Edam, Noord-Holland] Gedenkboek der Jongelingen-Eerewacht “Klein maar dapper”. Met gedichten van Dr. E. Laurillard en Prof. Dr. Nicolaas Beets. J. H. de Bussy, Amsterdam, 1898, 51 pp.
6904: Beets, Nicolaas - [Literature 1839] Rijmbijbel. Haarlem, Erven F. Bohn, 1839, 16, 180 pp.
6910: Beets, Nicolaas - Ada van Holland, een gedicht. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
PR120475: Cornelis Bega (1632-1664) - [Antique print, etching] Sitting man with his hat in his right hand (zittende man met mok in de hand), published ca. 1650.
61849: Cornelis Bega (1632-1664) - [Antique print, etching] A man caressing the young hostess, published ca. 1650.
61851: after Cornelis Bega (1632-1664) - [Antique print, etching] A woman seated, holding a large jug, after 1664.
PR120474: Cornelis Bega (1632-1664) - [Antique print, etching] Man with his hand in his coat (man met hand op de borst), published ca. 1650.
6930: Beginselen - De beginselen van den redelijken mensch over de schouwburgen, volgens de grondregels der aloude getuigenissen der filosofen, der dichters, der tooneelkundige schrijvers, der tooneelspelers zelve, en het oordeel van de eerwaardigste stemmen. Naar de vierde druk. Vertaald uit het Frans. Utrecht, G. Banning, 1819.
59179: Behr, K. von, - Genealogie der in Europa regierenden Fürstenhauser, 2e Auflage, Leipzig 1870. [Met;] Wappenbuch zu den zweiten Auflage, Leipzig 1872.
34019: Beijer, Justus de, uit Nijmegen - Quaestiones juridicae [...] Utrecht Kemink en Zoon 1846
34827: Beijerman, Hugo - Redevoering over de noodzakelijkheid om de studerende jongelingschap reeds vroegtijdig een grondige kennis mede te deelen van de taal, letteren en geschiedenis [...] 1831
40049: Beijma Thoe Kingma, C.L. van e.a., - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steen glooyingen aan den dijk der Vijf Deelen , Leeuwarden, v. Altena, 1815, (4) + 294 pag., origineel met sierpapier beplakt kartonnen omslag.
ZZ90316-58: Beijnen, L.R. en Bergh, van den S.J. - [The Hague, Letterkunde, Literary Society] De 17de November. Feestrede en Feestzang voorgedragen door Dr. L. R. Beijnen en S. J. van den Bergh, in het letterkundig genootschap Oefening Kweekt Kennis, op den avond van den 16den November 1863, W. P. van Stockum, ’s Gravenhage, 1863, 32 pp.
22845: BEKER - [Printed funeral card 1916] Twee gedrukte aankondigingen betr. fam. Beker: overlijden te Maassluis 1916 en Voorstel theol. cand. H.E. Beker te Utrecht.
BB10074: Bekker-Wolff, Elizabeth; Deken, Agatha (Aagje). - [Literature, Women, 1781] Brieven over verscheiden onderwerpen uitgegeven door E. Bekker, weduwe Ds. Wolff en A. Deken, Three volumes, 's Hage by Izaac van Cleef, 1780-81, 325+312+296 pp.
6946: Bekker, Elisabeth Wolff, geb.; Agatha Deken - [Literature, female writer, 1781] Onderwyzend gesprek, over het geloof en de zedeleer der christenen; ook geschikt naar de bevatting van den gemeenen man. In negen-en-twintig lessen. Den Haag, Isaac van Cleef, 1781, [16]+346 pp. .
6946-1: Bekker, Elisabeth Wolff, geb.; Agatha Deken - [Literature, female writer, 1792] Economische liedjes. met plaaten. IV stukje, uitgave voor kinderen, Amsterdam Johannes Allart [1792], p. 170-210.
52720: Bekker, Balthasar - Remonstrantie in de Eerw. Synode van Noord-Holland, jegenwoordig vergaderd tot Alkmaar, ingediend by ofte van wegen Balthasar Bekker, S.S. Th. Dr. ende predikant te Amsterdam, op den 5-8-1692.
195: BEKOUW, J.H., - Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse (Renaix), benevens een onderzoek naar hunne verblijfplaatsen, gedurende de Spaanse overheersching. 2 dln. Naarden 1941-1949. Geb., 195, 132 p.
67448: Belcher, R. K. - So is die lewe vir een pond sewe, Uitgewery P. J. de Villiers, Bloemfontein 1978, 69 pp.
60886: Anonymus Belga [= Petrus de Wakker van Zon] - De Adel.
23197: BELIJDENISPLAAT, HEUGHEBAERT - Gedachtenis-plaat betr. belijdenis Celina Heughebaert (Beughebaert?) d.d. Zavendeghem 1916, uitgereikt door Ds. J.D. Domela Nieuwenhuis Nijegaard. Litho met kleur, druk Bredée, Rotterdam.
33369: Belinfante, Maurits Joost, uit Amsterdam - Over oneindige reeksen. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1923
30707: Bell, C.F. - Drawings by the old masters in the Library of Christ Church Oxford, Oxford 1914, 93 pag. text + 125 plates, hardback, good copy.
34005: Bell, Cornelius van, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de usu regulae catonianae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1846
33677: Bell, F.W.B. van - Het karakter der onafhankelijke theologie.
64998: Anonymous after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching] Studies of figures after della Bella, published ca. 1750/1790.
60765: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching] Battle on a bridge, published ca. 1642/47, after Stefano della Bella, 1 p.
61571: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching] Two slaves, one with camel and the other with bridlet horse, published 1649.
62014: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching] S. della Bella, Young man in turban. ca. 1650.
62013: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching] S. della Bella, Black man feeding a horse. ca. 1662
61985: François Langlois (il Ciartres) (1588-1647) after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching] Castel Sant'Angelo [set Varie Figure], published c. 1645.
PR121177: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Rome, Della Bella, ca. 1655] View on the Colosseum and the Arch of Constantine (Gezicht op het Colosseum en de Boog van Constantijn), published ca. 1655, 1 p.
PR121178: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Hunting, Della Bella, ca. 1654] Deer hunt (Herten jacht), published ca. 1654, 1 p.
PR121179: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, 1656] Two peasants traveling (Twee reizende boeren), published 1656, 1 p.
PR121180: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1648] Altar and procession of the Holy Sacrament (Altaar van het Heilige Sacrament), published ca. 1648, 1 p.
PR121181-1: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique title page, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Divers Exercices de Cavalerie [1], published ca. 1650, 1 p.
PR121181-10: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Rider on a galloping horse (Ruiter op een gallopperend paard, Divers Exercices de Cavalerie [10]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-11: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Rider with sword on a running horse (Ruiter met zwaard op een rennend paard, Diverses exercices de cavalerie [11]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-12: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Rider with sword on a running horse ( Ruiter met zwaard op rennend paard, Diverses exercices de cavalerie [12]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-2: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Two drummers on horseback (Twee trommelaars te paard, Divers Exercices de Cavalerie [2]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-3: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Rider on horseback going ahead of the troops (Voorste ruiter te paard, Divers Exercices de Cavalerie [3]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-4: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Rider with lance on horseback (Ruiter met lans te paard, Divers Exercices de Cavalerie [4]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-5: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Two horsemen in combat (Twee ruiters te paard in gevecht, Divers Exercices de Cavalerie [5]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-6: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Trumpeter on horseback (Trompetspeler te paard, Divers Exercices de Cavalerie [6]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-7: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Rider on a prancing horse (Ruiter op een steigerend paard, Divers Exercices de Cavalerie [7]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-8: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Musketeer on horseback (Musketier te paard, Divers Exercices de Cavalerie [8]), published ca. 1650, 1 p.
PR121181-9: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Military, Della Bella, ca. 1650] Rider on a prancing horse (Ruiter op een steigerend paard, Divers Exercices de Cavalerie [9]), published ca. 1650, 1 p.
PR121182: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching, Death, Della Bella, 1647] Cartouche with shroud on tree branches and two skeletons (Cartouche met lijkwade aan boomtakken en twee skeletten, Nouvelles inventions de Cartouches [9]), published 1647, 1 p.
PR121183: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, after Rembrandt 1652] Startled soldier and self-portrait of Rembrandt) [Geschrokken soldaat en zelfportret], published 1652, 1 p.
PR121185: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, Rome, ca. 1650] Grazing horses at the Pyramid of Cestius [Grazende paarden bij de Piramide van Cestius (Paysages et ruines de Rome)], published ca. 1650, 1 p.
PR121186: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, Rome, ca. 1650] Sleeping Shepherd and Horses near the Baths of Diocletian [Slapende herder en paarden bij de Thermen van Diocletianus (Paysages et ruines de Rome)], published ca. 1650, 1 p.
PR121187: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, Rome, ca. 1650] Herd in a valley [Kudde in een vallei (Paysages et ruines de Rome)], published ca. 1650, 1 p.
PR121188: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, animals, ca. 1650] Woman with child on horseback [Vrouw met kind te paard], published ca. 1650, 1 p.
PR121189: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Two women cross river after herd [Twee vrouwen steken rivier over achter kudde aan (Animali)], published ca. 1650, 1 p.
PR121190: Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1644] Two talking soldiers and a fallen horse [Twee pratende soldaten en een gesneuveld paard], published ca. 1644, 1 p.
PR121191-1: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Advancing cannons on plain [Optrekkende kanonnen op vlakte], published ca. 1650, 1 p.
PR121191-2: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Cannon drawn by horses [Kanon getrokken door paarden], published ca. 1650, 1 p.
PR121191-3: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Men on horseback cross a river [Mannen te paard steken een rivier over], published ca. 1650, 1 p.
PR121191-4: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Soldiers fighting with sword on a battlefield [Soldaten te paard in zwaardgevecht], published ca. 1650, 1 p.
PR121191-5: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Harnessed, grazing horses [Uitgespannen, grazende paarden], published ca. 1650, 1 p.
PR121191-6: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Soldiers playing cards beside a cannon [Kaartspelende soldaten naast een kanon], published ca. 1650, 1 p.
PR121191-7: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Soldiers exercising [Soldaten in oefening], published ca. 1650, 1 p.
PR121191-8: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Attack on Arras [Aanval op Arras], published ca. 1650, 1 p.
PR121191-9: after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, Della Bella, ca. 1650] Soldiers enter the city of Arras [Soldaten treden de stad Arras binnen], published ca. 1650, 1 p.
6967: Bellamy, Jacobus - Gedichten. Nieuwe vermeerderde uitgave. Haarlem, wed. A. Loosjes, Pz., 1826.
6969: Bellamy, Jacobus - Twee nagelaaten leerredenen. Met een voorberigt, hem betreffend. Vlissingen, T. Corbelijn en zoon, 1790
ZZ90352-45: Belle, Jacob van - [Rotterdam] Extract uyt de Generale Keure en Ordonnantie der Stad Rotterdam. Houdende Renovatie, van de Keure ende Ordonnantie, tegen het ontheyligen van den Sondag, ofte den Dag des Heeren. Pieter van Waesberge, ordinaris drukker, Tot Rotterdam, 1722, 18 pp.
67486: Belle, J., van - Fables, 1749, De La Motte | Zinryke Zinspeelingen, uit het Frans van den Heere De La Motte, ruimschoots nagevolgd, door Jan van Belle. Haarlem, Jan Nieuwenhuyzen, 1749, 93 pp.
42421: Bellegarde, Jean Baptiste Morvan - Modeles de conversations pour les personnes polies. 4e ed., Amsterdam, H. Schelte, 1702.
197: BELLEW, GEORGE, - Escallops in armory; pp. 89-104 in I. Cox (red.), The scallop. Studies of a shell and its influences on humankind. Londen 1957. Geb., 135 p.
ZZ903444-06: Belonje, Mr. J. - [Antique book, water management, Noord-Holland] De bedijking van het Koegras, Overgedrukt uit de Heldersche Courant van Donderdag 12 Augustus 1926, met kaart, Alkmaar, 1926, 9 pp.
199: BELONJE, J., - Cranenbroek. Alkmaar 1939. Geïll., 15 p.
201: BELONJE, J., - De Groote Hegge te Thorn. Z.p., 1957, 124 p.
205: BELONJE, J., J. Westra van Holthe. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe. Assen 1937. Geb., geïll., 192 p.
5687: Bemmelen, J.F. van - Erfelijkheid van gelaatstype onder de nakomelingen van het echtpaar Florentius Camper en Sara Geertruida Ketting, De parenteel Ketting, overdruk Afkomst en Toekomst 1939, 17 p., geïll.
6481: BEMMELEN, J.F. VAN - Het begrip parenteel. Overdruk uit ‘Afkomst en Toekomst’ (1939) pp 25-37.
65361: Benckendorf, Ludolph Petr., uit Luneburg; Praeses: Roehrensee, Christian - De milite cive et extero [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705
PR120569: Bendorp, Carel Frederik (I) (1736-1814), after Bulthuis, Jan (1750-1801). - [Original etching and engraving/Antique print/prent/ets en gravure] T' HUIS TEN DEIL., Wassenaar, 1 p.
52069: Benedictus, F. - Haak-boekje. Onderrigt en voorbeelden voor allerlei gehaakte voorwerpen in kleuren, Haarlem, Kruseman 1846, 70 pag.
31491: Benninghoven, F - Unter Kreuz und Adler. Der Deutsche Orden im Mittelalter, Berlin 1990, 214 pag., ill.
PR121086: Benoit Audran (1661-1721), after Cornelis Visscher II (1629-1658) - [Antique print, engraving] Portrait of Cornelis Visscher II, published ca. 1720, 1 p.
42043: Bent, Jan - [Dutch history, 1761] Aldervroegste vaderlandze oudheden, ontzwagteld en gezuiverd van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen, in zes redevoeringen. Hoorn, W. Breebaart, 1761, (32)+338+(17) pp.
22403: BENTHEIM, VAN BRAUWSBURG - [Manuscript, Bentheim, Steinfort, Van Brauwsburg] Brief van N.N. aan N.N., zonder jaar en zonder plaats, manuscript, 4°, 2 p.
42908: Bentivoglio, Guido - Histoire generale des guerres de Flandres par le cardinal Bentivoglio. Deel 1 [van 4], Parijs, Prome, 1669.
31065: Beraud, J.B. - Histoire des comtes de Champagne et de Brie, 2 delen, Paris 1842, 400 + 394 pag., gebonden in een half linnen band.
31722: Berch van Heemstede, G. van den, uit Leiden - Thèse pour la licence [...] Poitiers A. Dupré 1873
65880: Berchem, Nicolaes Pieterszoon (1620-1683) - [Original etching/ets by Berchem]: Shepherdess on the donkey/Herderin op ezel.
65879: Berchem, Nicolaes Pieterszoon (1620-1683) - [Original etching/ets by Berchem] People and animals before the inn/Mensen en dieren voor de herberg.
66599: Johannes de Visscher (1633-1692) after Nicolaes Berchem (1622-1683) - [Antique print, etching] A girl carrying a bucket, published ca. 1650-1700, 1 p.
6493: BERCHEM, E. FRH. VON - Siegel. 2e druk, Berlijn 1923. Geb., geïll., 222 p.
61033: Berchem, Nicolaes Pieterszoon (1620-1683) - [Original etchings by Berchem 1648-1652] The set of various animals, the Man's book (complete set).
31726: Berchuijs, Cebes Hermannus Joannes van, uit Deventer - Specimen inaugurale de doliometria [...] Deventer J. de Lange 1839
33837: Berckel, Wilhelmus Wendilius van, uit Rotterdam - Disputatio juridica inauguralis de legibus [...] Leiden Abraham Kallewier 1739
31872: Berdenis van Berlekom, D.A., uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale de iis qui in itinere maritimo diem supremum obeunt [...] Leiden P. Engels 1852
42960: Berdmore, Thomas - Verhandeling over de gebreken en wangesteldheden der tanden en van het tandvleesch, vervattende (...) toezicht op kinderen by het uitkoomen der tanden. Vertaald uit het Engels, Amsterdam, v.d. Kroe, 1769.
52730: Berends, P.H.J. - Eenige schedelmaten van recruten, moordenaars, paranoiisten, epileptici en imbecillen, onderling vergeleken. Nijmegen 1896, [dissertatie].
3579: Beresteyn, E.A. van - Het geslacht Van Goudoever. 's-Gravenhage 1907, 32 p., geïll.
33347: Berg, Ernst Willem, uit Amsterdam - Over papieronderzoek in strafzaken. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1871
31662: Berg, J. van den - Een Leids pleidooi voor verdraagzaamheid. Leiden Universitaire pers 1976
25403: Berg, F.E. - De Nederlanden en het Hanseverbond, Utrecht 1833, 386 pag. ( mist voorplat; bibliotheek stempel ).
27939: Berg, meij. S.J. van den - Opgave van documenten, vermeld in de reports of the Royal Commission on historical manuscripts, voor zoover van belang voor onze geschiedenis. Overdruk Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidkunde 1915, 86 + 113 pag., geb. in half linnen band.
219: BERG, W.E.J., - De réfugiés in de Nederlanden na de herroeping van het edict van Nantes. Eene proeve van onderzoek naar den invloed, welke hunne overkomst gehad heeft op handel en nijverheid, letteren, beschaving en zeden. Deel I: Handel en nijverheid. Amsterdam 1845, 365 p.
PR120419: Pieter van den Berge (1659-1737) - [Antique portrait print, mezzotint] Portrait of Jacob de Wilde, published ca. 1700.
59707: Pieter van den Berge (1659-1737) - [Antique print, etching] Portrait of Jacob de Wilde, published 1701, 1 p.
PR120275: Pieter van den Berge (1659-1737) - [Antique print, etching/ets] Aansprekersoproer; execution of rebels in Amsterdam, published 1689.
PR120937: Pieter van den Berge (1659-1737) - [Antique title page, 1702] Op-Gank en Neder-Gank van Stavoren, published 1702, 1 p.
PR120992: Pieter van den Berge (1659-1737) - [Antique title page, 1702] Allegorische voorstelling met Vader Tijd en Geschiedenis [Vroonens Begin Midden en Eynde] , published 1702, 1 p.
65960: Pieter van den Berge (1659-1737) - [Antique title page, 1698] De Koppelaar Van Zyn Vrouw: Blyspel, published 1698, 1 p.
ZZ90265: Bergen, van Edward. - Geschiedenis van Loosduinen door Edward van Bergen, Kleijwegt Loosduinen 1927, 109 pp.
67150: Rudolph Bergen [?] - [Antique print, drawing] The market in the Grotemarkt square in Haarlem/Markt op de Grote Markt in Haarlem.
52303: Bergen, J. v., - De bijbelcolporteur. Een verhaal uit het leven, 's-Gravenhage, Berends z.j., 24 pag.
6977: Bergen, Heinrich Christian; E. Tinga (vert.) - Onderwijs in de christelijke geloofs- en zedeleer. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Willem van Vliet, 1822.
6978: Bergendahl, Anna A. - Gelegenheids- en andere gedichten, onder het motto Geloof, hoop en liefde eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam, tot ondersteuning van Hulpbehoevenden, onder de bescherming van H.M. de Koningin. Amsterdam, G. van Tyen & Zonen, 1877.
31884: Berger, Louis Herman Maria, uit Venlo - De ontwikkeling van de logisch-grammatische functies tusschen het twaalfde en het achttiende levensjaar. Proefschrift [...] Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1927
32392: Berger, Johann Heinrich - De utilitate usucapionis in probando dominio, iis praecipue in locis, quibus recepta est resignatio iudicialis disquisitio Leipzig Erben Frierich Lankisch 1710
ZZ90311-54: Bergh, J. A. de. - [History The Hague 1879] Haagsche penkrassen, No. I-X, ’s Gravenhage C. H. Susan Jr., 1879, 10 editions in one binding, 160 pp.
ZZ90311-55: Bergh, J. A. de. - [History The Hague/Scheveningen 1880] De Scheveningsche Tolquaestie door J.A. de Bergh schrijver van Haagsche penkrassen, tweede vermeerderde druk, ’s Gravenhage C. H. Susan Jr., 1880, 40 pp.
227: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Eenige opmerkingen over de Nederlandsche geslacht- en wapenkunde. Arnhem 1844, 18 p.
ZZ90316-59: Bergh, P. T. Helvetius van den. - [History The Hague, Scheveningen, Theatre Play] Een Theepraatje, uitgegeven ten voordeele van de vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte scheveningsche visschers, tweede druk, Van Weelden & Mingelen, ’s Gravenhage, 1868, 69 pp.
43771: Bergh, L.Ph.C. v.d., - Gedenkboek van het tweede eeuwfeest der Utrechtsche hoogeschool, Utrecht, Altheer 1837, 28+312 pag., origineel kartonnen band. Met gegraveerde titel door J.B. Tetar van Elven.
39255: Bergh, L.Ph.C. v.d.; - Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis, opgezameld uit de archieven te Rijssel, Leiden 1842, 34 + 379 pag., gebonden in geheel linnen band [deel I ?]
ZZ90311-60: Bergh, J. A. de. - [History The Hague 1879] Haagsche pen-krassen, No. 3, ’s Gravenhage C. H. Susan Jr., 1879, p. 34-48.
57121: Bergh, L.Ph.C. van den, - Grondtrekken der Nederlandsche zegel- en wapenkunde, 2e druk, Amsterdam, 1861.
41377: Bergh-Hoogterp, Louise E. v.d. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen, 2 delen, gebonden met stofomslag. Als nieuw.
43511: Bergh, L.Ph.C. v.d. - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden, 2 delen, 's-Gravenhage 1857, 74+74 pag.
57637: Bergh, G.C. v.d. e.a., - [Games and sports, 1941] Nederlandsche technisch-paedagogische encyclopaedie voor gymnastiek, spel en sport, 's-Gravenhage 1941, 502 pag., geb., geïll, 502 pp. .
25255: Bergh, L.Th.C. van den - Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 2 delen, Amsterdam/'s-Gravenhage 1866-1873, 336+577 pag., in afleveringen zoals verschenen.
ZZ90311-48: Bergh, J. A. de. - [History The Hague 1879] Haagsche pen-krassen, No. 2, ’s Gravenhage C. H. Susan Jr., 1879, p. 19-32.
ZZ90311-49: Bergh, J. A. de. - [History The Hague 1879] Haagsche pen-krassen, No. 7, ’s Gravenhage C. H. Susan Jr., 1879, p. 99-112.
ZZ90316-11: Bergh, J. A. de. - [History The Hague, Rare Literature] Terugblik op ‘s-Gravenhage in 1880 (Met plaat) uitgesproken in den nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel, op de bruiloft van Kloris en Roosje in den Haagschen Schouwburg, op 4 Januari 1881, ‘s-Gravenhage, 1881, 16 pp.
35159: Bergman, Jani Theodori, uit Vlissingen - Commentatio in quaestionem ab ordine philosophiae [....] 1817
46856: Bergman, P. - [Manuscript 1932] Verklaring van P. Bergman, d.d. 's-Gravenhage 1932, tegen een aanklacht van W. Paalvast. Manuscript, 4°, 1 pag.
34374: Bergmann, Franciscus Johannes Aemilius, uit Lier - Disputatio juridica inauguralis de absentibus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
5223: Bergsma, E. - Geneology 1882 I Stamboek der familie Bergsma, Kralingen 1882, 84 p., geb., geïll.
30941: Bergsma, W. e.a. (red.) - For uwz Lan, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland. Leeuwarden 1987, 217 pag., geb., geïll.
36461: Bergsma, Ennius Hermannus, uit Dokkum - Specimen juris publici Frisiaci inaugurale de antiqua et hodierna Frisiorum regiminis forma Franeker Coulon 1779
53435: Bergsma, E. - Het ontslag van den kapitein P.A. Janssen, toegelicht door mr. E. Bergsma, lid der arrondissements-rechtbank te Leeuwarden. Leeuwarden, H. Suringar, 1871.
36743: Bergvelt, E. e.a. (red.) - Industrie & vormgeving in Nederland 1850-1950, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1985,318 pag., geïll. Goed exemplaar.
30499: Bergvelt, E e.a. - J.A. Knip 1777-1847, 's- Gravenhage 1977, 219 pag., geïll.
L2493: Maandelyksche berichten - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Januari t/m juni 1738. Amsterdam, Erven J. Ratelband en Compagnie, 1738, 696 pp.
33345: Berkel, Bartholomaeus van, uit Delft - Disputatio juridica civili Neerlando sanctione destituis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
31536: Berkelius, Abraham - Oratio in auguralis de causis corruptae Latinitatis. Harderwijk Albertus Sas 1681
66051: Anonymous after Floris Balthazasz. van Berkenrode (1562/3-1616) - [Antique print, etching] Slag bij Nieuwpoort (Battle of Nieuwpoort), 1600, published 1652.
35975: Berkhoff, Gerardus Janus, uit Oosterhout - Theses juridicae inaugurales Leiden Van Immerseel Mounier 1844
ZZ90437-017: Berkhout, Teding van - [First edition, Friesland] De landaanwinning op de Friesche wadden, [1891], NIet in den handel, with map of Friesche Wadden volgens de opnemingen van 1879.
37303: Berlage, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortraegen im Kunstgewerbemuseum zu Zurich, Rotterdam, z.j., 122 pag., geïll.
37449: Berlage, H.P. - Beschouwingen over bouwkunst en hare ontwikkeling, Rotterdam 1911, 121 pag., geïll. ( rug geplakt )
31532: Berlage, Henricus Petrus, uit Naarden - Disquisitio exegetico-theologica de formulae Paulinae [...] Leiden P. Engels 1856
21115: Berlage, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van dezen tijd. Vijf voordrachten. Rotterdam, Brusse, 1923, 77+63 pag., geïll., geb. ( laaste pagina iets gevlekt)
54756: Bernard, Francois - De memorie van Lodewyk graave van Byland (...) getoetst aan den toetssteen van het gezond verstand en van de waarheid. Vertaald uit het Fransche handschrift van F. Bernard. Utrecht, Van Paddenburg, 1783.
60813: Bernard Picart (1673-1733), attributed to - [Antique print, etching and engraving] Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676), published ca. 1720.
65714: Bernard Picart (1673-1733), after Albrecht Dürer (1471-1528) - [Antique print, etching] Lion standing [set title: Receuil de Lions, series A]/Staande leeuw, published 1729.
PR120965: Bernard Picart (1673-1733), after Antoine Coypel (1661-1722) - [Antique print, etching and engraving] Allegorical composition, published 1709, 1 p.
51044: Bernatz, J.M. - Album of the lands of the bible, 50 original views of important places mentioned in scripture, drawn from nature by J.M. Bernatz (...) with descriptive notes by G.H. v. Schubert & J. Roth, zweiter abdruck. Stuttgart, 1858.
33523: Bernsau, Henr. Wilh. - Oratio inauguralis de ratione certi in theologia constituendi [...] Franeker Guilielmus Coulon 1759
56715: Bernstein, A., - Boven lucht en wolken, of een tochtje door het wereldruim. Vertaald uit het Duits door J.J.A. Goeverneur, 4e druk, Amsterdam, 1880.
50980: Beronicius, P.J. / P. Rabus / S. Munckerus - De weergalooze dichter P.J. Beronicius, ten deele voor de Nederduitsche vertaalt, met een byvoegsel (...) van 's mans leven door P. Rabus. 2e druk, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1692 [tweede titel: P.J. Beronicii, Poetae incomparabilis, quae extant P. Rabus (...)].
8147: Beronicius, Petrus Johannes; Pieter Rabus (vert.); Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Romeyn de Hooghe] De weergalooze dichter P.J. Beronicius ten deele voor de Nederduitsche vertaalt, met een byvoegsel in de voorreden van 's mans leven, door P. Rabus. 2e verm. druk. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1692, [32] 169 [=172] pp.
42049: Berquin, Jacques - [Architecture, bouwkunde, engineering] Architectura of wiskunstige verhandeling om de voornaamste eigenschappen der burgerlyke bouwkonst betrekkelyk te maaken tot de vyf bouw-orders. 2 delen, Amsterdam, Covens, 1789-1790.
52600: Berquin, Jacques - Architectura of wiskunstige verhandeling om de voornaamste eigenschappen der burgerlyke bouwkunst betrekkelyk te maaken tot de vyf bouw-orders. 2 delen, Amsterdam, Covens, 1789-1790.
BB110113: Berquin, A. - Poetry, [1775], French | Idylles, [Ruault, Paris, 1775], 2 volumes.
42451: Berthaut, H.M.A. - Les ingenieurs geographes militaires 1624-1831, Eutde historique. 2 volumes, Paris, 1902.
42598: Bertius, Petrus - Commentariorum rerum Germanicarum libri tres. Primus De Germania veteri. Secundus A Carolo Magno deinceps Tentius De urbibus. 3 delen in 1 band, Amsterdam, W.J. Blaeu, 1634-1635.
32742: Bertling Emmen, Adrianus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, ad art. 291 codicis poenalis [...] Leiden H.W. Hazenberg & Comp. 1839
52357: Bertrand, L., - Gaspard de la nuit. Fantasien in der art Rembrandts und Callots, Amsterdam, Castrum Peregrini, 1959, 64=(4) pag.
14987: Beschrijvinge - Beschrijvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam, met een verklaringe van de zinnebeeldige figuren, schilderwerken en beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlijk gebouw gevonden worden, Amsterdam, Pieter Mortier, 1770.
52512: Beseneval, P.V. de - Contes de M. le baron de Beseneval, lieutenant general des armees du Roi, avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. Paris, Quantin, 1881.
3009: Besier, F.J.J. - Voorlopige inventaris van het archief van de familie Besier. 's-Gravenhage 1963, 7+59 p.
34015: Besier, Guilielmus Johannes Bernardus, uit Soerabaya - Specimen juris publici de legum fundamentalium indole et ambitu [...] Utrecht P.W. van de Weijer 1849
12007: Bethlehem, C. - Photography 1900 I Portrait photo of J.J. V. van Nierbeek (1850-1933), married to T.P. Schilling (1850-1915).
34873: Beuckens, Jacobus, uit Nijemirdum - Zetmeelbepaling in aardappelen in het bijzonder voor de aardappelmeelindustrie Groningen M. de Waal 1936
42952: Beucker Andreae, J.H. - Herinneringen aan Italie. Leeuwarden, Suringar, 1856. [Gebonden met:] R. Heber Wrightson, Geschiedenis van Italie van de eerste Fransche omwenteling tot het jaar 1850. Breda, Broese, 1857.
6992: Beulingen, Jan Gerhard van - Liefde en list, of De gefopte oom. Blijspel met zang. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1807.
4465: Beurden, A.F. van - Het Geldersche geslacht Portmans. Roermond 1893, 14 p.
4071: Beurden, A.F. van. - De Familie Lom, overgedrukt uit het Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap De Nederlandse Leeuw1894, 1894.
4067: Beurden, A.F. van - [Geneology 1896] Genealogieën. Geslacht Van Lom. Roermond 1896, 12 p.
241: BEURDEN, A.F. VAN, - Venlosche schepenzegels met afbeeldingen. Roermond 1899, 16 p. met 6 uitvouwbare platen.
34414: Bevers, Joannes Gustave Stanislaus, uit Roermond - Over poging tot misdrijf met ondeugdelijke middelen of op een ondeugdelijk voorwerp 'sGravenhage ten Hagen 1877
54993: Bevervoorde, Adriaan van - De Burger. Vrijheid, Vaderland, Volk. Jaargang 1 (1846-47) nrs. 6 t/m 52 en jaargang 2 (1847-48) nrs. 1 t/m 5 en 7 t/m 43 (= laatste nummer) + Aanhangsel nr. 43.
6994: Beverwijk, J.M. van - De Hervorming, bijzonder in Nederland. Dichtstuk, opgedragen aan alle Protestanten in de Nederlanden, bij het derde Eeuwgetijde der Kerkhervorming. 2e druk. Den Bosch, J.P. Hoffers en Zoon, 1818.
42570: Beverwyck, Johannes van - 't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerster stede beschrijvinge. Dordrecht, J. Gorrissz., 1640.
25073: Beverwyck, Joan van - Alle de wercken, zo in de medicyne als chirurgie [4 werken in 1 band]. Amsterdam, J.J. Schipper [1660].
ZZ90433-026: Bewerkt door Eekhoff, W. - [Friesland, 1868] Geschied- en letterkundige nalatenschap van Simon Abbes Gabbema, historieschrijver van Friesland. Naamlijst van de door hem bijeengebragte handschriften, historische stukken, brieven enz. In bezit van Heeren voogden van het old Burger-weeshuis, als voogden van het Gabbema-gasthuis te Leeuwarden, in Mei 1854 in bewaring en gebruik overgedragen aan het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde met eene levensschets van Gabbema in 1835 bewerkt. p. 276 - 287.
54108: Beyer, S. - Antwoordt op een zeker faem-roovend laster-schrift door Henricus Slatius uytghegheven ende den 14 ende 15 Mey int openbaer tot Bleyswijck aengheslaghen, teghens De Schuer-predicanten (...). 2e druk, Rotterdam, D.J. van Hakendover, 1617.
32394: Beyer, Georg - Thematum ex vario jure selectorum decem exercitationibus [...] Leipzig In bibliopolio Grossiano 1703
35811: Beyerman, Diederik Hendrik, uit Woerden - Dissertation 1900 I Beyerman: Over den invloed van het zenuwstelsel op de ademhaling Amsterdam Van Rossen 1900, 53 pp.
3015: Beyerman, H.C. - Walvisvaart, wijnhandel & schilderkunst. De Rotterdamse reders Beyerman. Amsterdam 1995, 174 p., geb., geïll.
35845: Beyma thoe Kingma, Tarquinius Johannes, uit Heerenveen - Dissertation 1873 I Beyma thoe Kingma: Stellingen .... Leiden Somerwil 1873, 13 pp.
PR120970: Claude Bezoard (fl. ca. 1530-1560) - [Antique title page, 1567] Andreae Tiraquelli regii in curia Parisiensi senatoris Tractatus varii, published 1567, 1 p.
23809: Biben, A. - Tafereelen uit het leven van dienstbaren. Uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden 1846, 136 pag.
8722: Land- en Stad-Bibliotheek - Land- en Stad-Bibliotheek. Bestaande in eene verzameling van belangryke geschiedenissen, karakterschetzen van voornaame en andere perzonaadjen, sneedige gezegdens en antwoorden, en weetenswaardige anecdoten. [Kampen, Jacques Alexandre de Chalmot, 1796]. [1 van 6 delen]
PR120946-127: De Bichebois. - [Original lithography, 19th century] Portrait print of Joseph Marquis de Lafayette (1757-1834) by De Bichebois after Julien.
34811: Bichon, Nicolaus Cornelius, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis ad fragmentum ulpiani ex libro XI. ad edictum [...] Leiden A. Kallewier 1761
32512: Bichon, Marinus Cornelis, uit Rotterdam - Quaestiones juridicae inaugurales [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en Willem van Yzerworst 1804
33839: Bichon, Abraham Adriaan, uit Rotterdam - [Dissertation, Leiden,1776] Specimen academicum inaugurale de praescriptione jurium quae collegio, vulgo 't Hoogheemraadschap dicto, in Hollandia competunt [...] Leiden Bartholomeus Pret 1776
BB10028: Bidloo, Govert. - Brieven der gemartelde apostelen. De derde druk, door den schryver zelf verbetert, en met eene uitlegginge der eigene namen, geschiedenissen, sommige omstandigheden, daar in voorkomende, en titelvaerzen vermeerdert; ook met een brief van den H. Marcus en een en van den H. Lucas (...) Amsterdam Wed. van Barent Visser 1712, 122 pp.
35193: Bieberstein Rogalla Zawadzky, Rene Charles Ghislain Marie de, uit Maastricht - Handelingen voor gemeene rekening Leiden Somerwil 1886
29133: Biedermann, J.G. / C.F.W. von Volckamer - Geschlechtsregister des patriciats der vormaligen Reichsstdadt Nurnberg bis zum Jahr 1854 fortgesetzt, Nurnberg 1854, 146 pag., geb. in halb leinen. Gutes exemplar.
33633: Bierens de Haan, D. - Over de magt van het zoogenaamd onbestaanbare in de wiskunde.
247: BIERENS DE HAAN, J.A., - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Haarlem 1952. Geb., geïll., 422 p.
19541: Bierens de Haan, D. - Bibliographie Néerlandaise historique-scientifique.
37185: Bierens de Haan, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de gothiek en de renaissance, 's- Gravenhage 1921, 183 pag. + 154 plates, geb.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8