Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11627: - [Manuscript French/Lettre Francais] SCHIMMELMANN Briefje van E.J.(?) Schim(m)elmann, z.p., z.j., in het Frans. 19de-eeuws. 4o, 1 p.
67787: - Children's Book, reproduction 1917, original 1781, Propaganda | De Engelsche Tieranny. In Vier Samenspraaken. Met Fraaije Kunstplaaten. Te Amsteldam, By Hendrik Gartman, 1917, 100 pp.
55280: '--- - [Aansprekersoproer 1696] Beknopt verhaal van de oproer binnen de stad Amsterdam, voorgevallen den 31-1-1696 en weinige volgende dagen. Met inlassing der plakkaten daar toe behoorende. Z. pl. [1696].
66855: [Pamphlet] - Pamphlet. TELEGRAM. Reuter seint ons uit Leipzig d.d. 4 dec '13. Dezen avond mompelde men schuchter: moeder, de leeuw is weer los. Ditmaal begaf hij zich naar buiten in westlijke richting. De Utrechtse politie zij op haar hoede! Burgers, kijkt uwe W.C.'s na, en weest op het ergste voorbereid! De treurende leeuwentemster is, na haar ongelukje onmiddellijk ook al naar Utrecht vertrokken om Clementie te smeeken voor haar lieveling. Ja wer kann dafür? 1 p.
55681: '--- - [Printed publication The Hague, 1730, anti papism] Placaat van de Staten van Holland d.d. 21-9-1730 tegen paapse stoutigheden.'s-Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1730.
55691: '--- - Publicatie van de Prov. Representanten van het volk van Holland, d.d. 29-10-1795, betr. het testeren van r. k. priesters. 's-Gravenhage, Landsdrukkerij, 1795.
55773: '--- - Prent: 'Stoom balance', anonieme litho. Links een balans waarop wordt gewogen. Rechts de heer C. de Bruyn en zijn twee zoons. Midden onder 'Chez les marchands de nouveautes a Londres' [1834].
55775: '--- - Placaat van de Staten van Holland d.d. 24-1-1755 [tegen gemengde huwelijken tussen gereformeerden en rooms katholieken], 's-Gravenhage, J. en H. Scheltus, 1755.
18229: [Spanoghe, Corn. Mart.] - De zes-en-tagentig wonderbaere gezigten ofte Rampspoedige voorzeggingen van den verligten Jonas der agthiende eeuw over het trotserende Nederlands Ninive. Verrykt door zes-en-tagentig schoone printverbeeldingen. Gedrukt buyten Enchuyzen. [Antwerpen], [z.n.], [1784]. [2 delen in een band]
66676: - Mouth-Harp/ MONDHARPJE, ARCHEOLOGY/ARCHEOLOGIE Metal mouth harp from 17th century (?) found near an excavation in Amsterdam. Together with: `Notice sur l'art de fabriquer les guimbardes', 2 p. with engraving from the October 1806 edition of the Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
66677: [A. Bisschop Pzn.] - Bill dated Dordrecht, 31 December 1902 by A. Bisschop Pzn. Handel in Chemicalien en verfwaren, kantoor en magazijnen, Voorstraat nos 125-127-109-67. Bill addressed to Mr. De Jongh te Oudewater.
66683: [Author unknown] - Pompei and its principal monuments, oblong fotoboek met tekst in 4 talen z.p., z.j. Op achterplat: TxM of MxT.
57803: - Twee aktes betreffende de familie Den Neijsel te Amsterdam.
54280: '--- - Vooral niet trouwen! Een waarschuwing aan vrijgezellen, een troost voor gehuwde mannen, door iemand die goed op de hoogte is. Naar het Hoogduitsch door D. Klein jr. Amsterdam, 1892.
57767: - Ledenlijsten van het Amsterdams Historisch Gezelschap 1991-1992. 3 pag., getypt.
57769: - Fotokopie en getypt afschrift van het manuscript Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had door Jan Kops. 1 dossier.
57771: - Kennisgeving aan de leden van de Broederlijke Liefde Beurs, d.d. Haarlem, 2-12-1827. 4o, 1 pag., gedrukt.
66843: [Liedtekst/Song]  - 8 pages on one sheet with Nieuw Kermislied van 1891, Hard Gaat Ie (wijze: Nicolaas, ha ha). TOGETHER WITH De magt van het GOUD TOGETHER WITH Een nieuw lied van de Pruisische Boer, Amsterdam, E.P.A. van de Geer, Egelantierstraat 17.
53272: [Albert I, Duke of Lower Bavaria (1336 – 1404)] - [Legal pamphlet, legal rules for Amstelland and Gooiland] Hantvesten van dootslagen, gewelt, lamme-leden, leemten, kuer-wonden, vrede-breeckinge ende van meenigerhande articulen aengaende justitie ende den Zeeburch, gegeven van Hartogh Aelbrecht, den goeden luyden van Aemstellant ende Goylant. Utrecht, J. v. Poolsum [ca. 1680], 24 pp.
42676: '- - Pieter de la Court wederom op nieuws door eenige begerige staetsieke en nieusgierige geesten ontrust. Synde een vertoog wat de belangen ende rechte politie soude wesen om een stadt sijn fondamenten te leggen, om daar so wel Christelyke als Politike gronden op te bouwen. z. pl., [1690].
42990: [Meerman, Willem] - Comoedia vetus of bootsmans-praetje TOGETHER WITH Malle-waegen, zynde een vervolg (...). Amsterdam, P. Visser, 1718, 8+110+(17) pp. Corrected enlarged edition: Door eenige Aentekeninge opgeheldert en vermeerdert.
40095: [ Duinen, Tonnis van ], - Reunie en Academiefeest. Schetsen en medeeelingen door den schrijver van Ons Dorp, Groningen 1851, 188 pag., orig. kartonnen omslag.
40515: - Regelement omtrent de zamenstelling der staten op het bestuur ten platten lande en voor het bestuur der steden in de provincie Vriesland, Leeuwarden 1826, 49 + 63 + 60 pag. Half leren band, titelpagina in fotokopie.
48431: - Manuscript poetry 19th century | Two poems signed H.S. (probably Hendrik Laurensz. Spieghel), 19th century copies, 4°, 2 pp.
49003: - Satirical print Minerva Leiden | Large print from Leidse studentenalmanak 1873 'Gij zult geen valsche getuigenis afleggen'. Uitgave Somerwil, Leiden.
48437: - Manuscript 1850 | Brief van oud burgemeester van Zaandam Gerrit van Orden (1774-1854), d.d. Zaandam 1850, 8°, 1 p.
48441: - FALCK--- Briefje van A.R. Falck, d.d. 1822, aan raadsheer Schonck, 4°, 2 pag., manuscript.
63970: - Etching/ets: Old Dutch Interior.
51541: [Drieling, F.H.C.]; - Een woord over 's lands geldelijke aangelegenheden. 3 stukjes (...) , Gravenhage, van Cleef 1843, 27+22+(3)+24 pp.
44361: - [Receipt, rekening, 1898] Nota van C. Roels, mestinghandel te 's-Gravenhage, 1898.
44435: - [Book with manuscripts J.M. Kemper, 1824] Exemplaar van het gedrukte boek 'De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper plegtig gevierd op 17-12-1824 in Felix Meritis, door H.H. Klijn, J.H. v.d. Palm en B. Klijn Bz', Amsterdam 1825. Gebonden, met portretgravure.
44443: - [Price list, sterilizer, 1920] Prijscourant van fa. Ad. Linden jr. te Rotterdam en Groningen voor sterilisatoren, autoclaven en verbandtrommels. 20 pag., geillustreerd, gedrukt, ca. 1920.
44457: - [Postcard 1876] Briefkaart van mr. J.T. Buys, d.d. Leiden 1876, aan J. Tideman, hoofdcommies Dep. Binnenlandse Zaken te 's-Gravenhage. Manuscript.
44485: - GOEVERNEUR; PALUDANUS--- Katern gedichten op de promotie van Johan Jacob Goeverneur, 18e eeuws, gedrukt, 8 pag.
44493: [Een Gronings comité] - Groningen, 1892, Martinitoren | Oorkonde behorende bij een model in zilver van de Martinitoren, aangeboden op 21-6-1892 aan Wilhelmina en Emma door een Gronings comite. Gedrukt, plano.
44501: - HEINEMANN; PAPIER--- Briefpapier met briefhoofden van fa. gebr. Heinemann, papiergroothandel te Meiningen, ca. 1900.
59019: - Zilveren Krooningsfeest des Konings 12 mei 1874. Programma van de feestviering te Arnhem, Arnhem 1874, 28 pag., plus 33 pag. advertenties.
59025: - Is de paus onfeilbaar? of twee pausen tegen elkander. Breve van Paus Clemens XIV, waardoor het genootschap der Jezuiten als eene pest wordt uitgeroeid, en Verordening van Paus Pius VII waardoor dat zelfde genootschap als een zegen weder hersteld wordt. Amsterdam , H. de Hoogh, 1853, 32 pag.
46250: - [Printed marriage announcement with woodcut 1934] Marriage of Franz Ziegler and Greet Cooymans, 's Hertogenbosch, 1934, 1 p.
46244: - [Printed change of address card, 1933] Verhuiskaart Theo de Witte, naar In 't duivekot te 's-Gravenhage. Met houtsnede door J. Rademakers 1933. Gedrukt.
66753: [Artist unknown] - [Bookillustration etching/ets] Toen de handen in de zijden zetten, sprong hij naar beneden... p. 114. pl II, 1 p.
49226: - WORKUM, BLOM--- Rekening van slager M. Blom te Workum, 1894, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
49248: - FRIESLAND, MILITARIA, DU HAN--- Kopie van de sententie van de Krijgsraad in de zaak tussen de Gewedge Provst rat. off. en Lodewijk du Han, luitenant onder Kapt. Valatte in het Reg. van de Prince van Oranje, d.d. Leeuwarden 19-6-1733. Manuscript, folio, 2 pag.
49264: - Manuscript with seal 1838 | Kerkelijk (r.k.) stuk betr. huwelijk Ignatius Bohm en Maria Theresia Slaiter, Amsterdam 1838. Mansucript, 4°, 2 pag.
49266: - Printed document legal | Ordonnantie van keizerin Maria Theresia betr. Edict uit 1737 van haar vader Karel VI, betr. Gelre en Roermond. D.d. Wenen 12-6-1756. Folio, 4 pp.
49288: - Students Utrecht 1937 | Programma en menu betr. het 8e lustrum van de Tandheelkundige Studenten Vereniging John Tomes, Utrecht 1937.
49296: [Vrijzinnig Christelijke Studentenbond] - V.C.S.B.--- Menu feestmaaltijd VCSB (Vrijzinnig Christelijke Studentenbond) 10-11-1939, 6 pag., gedrukt.
49298: [Mensa Utrecht] - Students Utrecht 1942 Soup Kitchen | Four documents regarding the soup kitchen (Mensa) in Utrecht, 1939-1942.
49300: [Utrechtsche Chemische Club] - Students Utrecht chemistry 1970 | 22 printed documents regarding 'Utrechtsche Chemische Club' 1933-1970.
49304: - Printed documents Schiedam history | Negen extracten uit 19e eeuwse almanakken met artikelen over de geschiedenis van Schiedam.
49306: - Sports tennis 1922 | Deksel en zijkanten van een doos 'Slazengers hard court lawn tennis balls', Engeland ca. 1922.
49342: - GRAVENHAGE, DUINOORD--- Duinoord te 's-Gravenhage, 14 foto's op karton van deze Haagse wijk, uitg. M. v.d. Beek te 's-gravenhage, 19x26 cm., ca. 1900.
49344: - Exhibition birds ornithology The Hague | Programma der 17e Internationale Tentoonstelling van pluimgedierte op 24-27 augustus 1883 (...) te 's-Gravenhage, 24 pp.
49362: - Receipt 1828 Belgium | Kwitantie van Josephus Joannes de Mont, broodmaker te Ninove, 1828, betr. ontvangen gelden. Manuscript, 2 pag.
49384: [Spoorwegen, railway] - Railway documents, manuscripts, property law | Twee koopacten van gronden t.b.v. de aanleg van de spoorweg Goor-Duitse grens, 1864. Deels gedrukt, ca. 20 pp.
49392: - Military scrapbook tanks | Plakboek met afbeeldingen van Engelse en Amerikaanse tanks, ca. 1960.
49426: - Poor relief 1784 | Ter gelegenheid van de buitengewoone collecte ten behoeve van de algemeene armen der Stad Leyden 1784. 4°, 2 pp.
49432: - VONDEL, BROUWERS, OUDERKERK, BOVENKERK, ARENDZEN--- Herinnering aan de Vondelsfeesten van 5-2-1879. Bijeenkomst bij J.W. Brouwers, pastoor te Bovenkerk, 12 pag., 4°, geill., gedrukt.
49452: - Groningen, 1964, Newspaper | Nieuwe Rotterdamsche Courant. 30-9-1964, special: Stad en Ommeland. Plano, 12 pp., gedrukt.
66760: [Familiewapens] - Wapenkaart/Coat of Arms in blue, red and yellow. With the text: Res Non Verba.
66762: - [Diploma of Leiden University 1857] Rector et Senatus Academiae Lugduno-Batavae (...) Joannes Petrus Nicolaus Land, Delfensis, (...)Theologia (...) de Carmine Jacobi Gen. XLIX, (...) Joannem Petrum Nicolaum Land, Theologiae Doctorem (...) Diem V Octobris MDCCCLVII (1857). With signatories of Kist, Prins and two others.
66826: [Dutch song Opwekking] - [Liedtekst Opwekking en Wapenkreet] Bookpage with Opwekking on one side and Wapenkreet on the other side. From the book: zestal liederen opgedragen aan de schutterijen van Noord-Nederland, door Jacob van Lennep, Amsterdam, around 1830.
42343: '- - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd, Jaargang 1822 [= 1e jaargang]. Amsterdam, A. Vink, 1822.
52867: '--- - [Vijf brochures met de teksten van notariele verklaringen, betreffende kapitein Abraham van der Burgh van de Amsterdamse schutterij. 23 augustus tot 2 september 1752] Amsterdam, A. en J. Stanhoffius en K. v. Tongerloo, 1752.
53921: '--- - [Antique games, 1701] Praktyk der hedendaagze valsche kaart- en dopjens speelders, waar in vertoond werd met wat zinistre streeken deze valsche speelders zich behelpen om andere lieden van hun geld te berooven [...] In twee deeltjens behelzende het eerste het speelen met de kaart en 't tweede het speelen met de dopjens en riem. 3e druk, 2 delen in één band, Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1701.
66791: [NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS] - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 3. Beverwijk. Heiloo 1935, geïll., 29 p.
66792: [Overdrukje over Hofstede Scheibeek] - Iets over de hofstede Scheibeek in de Beverwijk en meer bepaaldelijk over het lofdicht op het beekje aldaar door Casper van Baerle en het antwoord op hetzelve door Jakob Baeck, p. 237-248.
66795: [Catalogus tentoonstelling Historische Verzameling Beverwijk] - Historische verzameling. Catalogus. Tentoonstelling der Historische Verzameling, bijeengebracht ter gelegenheid der herdenking van het Historische feit, dat het op 19 juni 1926, 650 jaar geleden was, dat Graaf Floris V aan Beverwijk eene Weekmarkt vergunde..., 27 Augustus tot 11 September 1927, 47 pp.
66794: [Gedenkboek Beverwijk] - Gedenkboek van Beverwijk, Uitgegeven in opdracht van het hoofdcomité der herdenkingsfeesten in het jaar MCMXXVII (1927), 108 pp en 70 platen.
67870: - Haarlem, 1796, New Year's Wishes | Eigen-Liefde. Te Haarlem, Gedrukt by J. Met en Meylink ..., 1796, 12 pp. Trouw moet blyken.
59551: - Het briefhoofd en de bijpassende envelop, Amsterdam, GHB (Geef Het Beste/Buhrmann's G.H. papiergroothandel N.V.), [1939], zoals aangekondigd in het monsterboek postpapier met Bijpassende enveloppen. Prachtig uitgegeven, rijk geillustreerd met diverse briefhoofden. 57 pl. Met ringband gebonden.
ZZ90583: - Decorative binding, children book 184? | De historie van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier, nieuwe verbeterde druk met 12 platen, Deventer, sneldruk P. de Lange [ca 184?], 55 pp.
9406: - Nagedachtenis van wijlen den ... Heere David Amya, outsten leeraer van Christus gemeente in 's-Gravenhage, overleeden den 2 van loumaent 1711. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1711. 4º: 12 p.
66796: [Chalmot, de J.A.] - Afkomst, godvrugtig leven en zalige dood van [...] Maria Louise, princesse douairiere van Oranje en Nassau, geboren Landgravin van Hessen-Cassel, etc. / (By Jacques Alexandre de Chalmot), Leeuwarden. Ter drukkerije van H.A. de Chalmot 1765, (44)+288 pp. Text in Dutch.
66801: [Catalogus Griekenland wordt ontdekt, Boekententoonstelling Utrecht Beijers] - Catalogus Griekenland wordt ontdekt (150-1850), Boekententoonstelling J.L. Beijers N.V. 1865-1965, Utrecht Wed 5-7, 44 pp plus illustrations of 8 pp.
58697: '-- - Gezangen ten gebruike bij de godsdienstige viering van het eerste eeuwfeest der inwijding van de kerk der evang. Luthersche gemeente te Rotterdam 18-12-1836. Rotterdam, Loos, 1836.
57801: - Boedelscheiding gepasseerd voor notaris Jan Nijenhuis te Amsterdam gedateerd 31-7-1933. Betreft de nalatenschap van wylen Hermannus Jacobus Schoemaker en zijn echtgenote Johanna Walter. Als gerechtigden worden genoemd: Johannes Samuel Schoemaker, behanger en stoffeerder wonende te Amsterdam, Hermanus Jacobus Schoemaker, assistent bij de posterijen wonende te Amsterdam, Anton Zoon , gemeentebeambte wonende te Amsterdam gehuwd met Annigje Helena Schoemaker, Leendert Carsten Schoema
55731: [Tanje, P.] - Prent: 'Hertog Godefried de Noorman wordt door de graave Everard gedood', [d.d. 885], anonieme gravure.
58719: - Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken godsdienst van den valschen (......) te onderscheiden, vertaald uit het Frans, Utrecht, Banning, 1808.
67657: [Van Dissel, S.] - School book, s.a., Children's Stories | Uitspanning na Inspanning. Verhalen voor de Jeugd, Tweede druk, met nieuwe platen. P. Engels, Leyden, s.a., 71 pp.
57297: [Weeda, Paulus]; - Korte uittreksels uit Merkwaardige land- en zeereizen. Uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen. Tweede stukje, Groningen etc., Oomkens etc. 1842, 4+150 pag. Oorspronkelijk bedrukt omslag.
57343: '-- - [Maths, games, 1855] Natuur- reken- en letterkundige vermakelijkheden. Kunststukjes en gezelschapsspelen. Gravenhage 1855.
57397: - Bezoek van H.M. de Koningin Regentes en Gedenksteenlegging door H.M. de jeugdige Koningin Wilhelmina, op het terrein van het in aanbouw zijnde Nieuwe Buiten-Gasthuis, Amsterdam 28-5-1891.
57433: '-- - De advocaat der Roomsch Catholyke Kerk of vrijmoedige verdediger van denzelver (...) leere (...) tegen de beledigende geschriften van dezen tijd, 3e druk, Leiden, Koster, 1773. [Gebonden met:] Idem, 2e stuk, Leiden 1773.
57459: [Deperthes, J.L.H.S.], - Collection de naufrages, contenant les relations les plus intressantes des naufrages, hivernemens, (.....) et autres evenemens funestes sur mer, 3 dln., Lille [ca. 1790?].
57563: [Hantzschel, W.], - [Moveable book, pop up book, ca 1920] Die Praxis des modernen Maschinenbaues. Modell-Atlas. Berlin. C.A. Weller. ca 1920.
57615: - Instructie op den ijk der Nederlandsche vochtmaten, goedgekeurd door den Minister van Binnenlandsche Zaken, 20-10-1829, 's-Gravenhaghe 1859.
57623: v. P., - Iets voor alle huisgezinnen. Over de belasting op de ongehuwden: aanwijzende de oorzaken van den ongehuwden staat en de middelen ter verbetering, Amsterdam, Nayler, 1841.
66827: [Vriendschaps-lied/songtext] - Vriendschaps-lied op de wijze: mich fliehen alle freuden. 1 p.
66829: [Nieuwe Vaderlandsche liederen voor Vaderland en koning, some songs/liedteksten] - [Liedtekst Schutterslied, Een Nederlandsch soldaat, Krijgslied, Hulde aan zijne excellentie den Hoog-Edelen Gestrengen heer den Heere Luitenant-Generaal Baron Chassé and Afscheidsgroet aan de uitrekkende Schutters van Amsterdam. From the book: Nieuwe Vaderlandsche liederen voor Vaderland en Koning, Amsterdam bij H. Moolenijzer 1830, 11 pp.
45346: - [Manuscript, 18th century, Rotterdam] 18e eeuwse aantekeningen over kerken te Rotterdam in de 15e eeuw, manuscript, folio, 8 pag.
45348: - [Legal plea, 18th century] Pleitrede over de questieuse timmeragie in Sake van Everwijn contra Kleinpenning, manuscript, 18e eeuws, folio, 22 pag.
64550: - Catalogue 39: Optical Prints. Click to view this catalogue online.
60687: - Antique print, etching | Epifany, Night Scene, published 18th century, 1 p.
45866: - [Manuscript 1794, Delft] Extract uit resolutien heren van de Weth te Delft d.d. 22-12-1794, betr. een request van de Kamer van Charitate over het salaris bij de drie armenscholen. Manuscript, folio, 3 pp.
45868: - [Manuscript, poem, Grotius, ca 1800] Poem 'Op het metselaarskleed door den onsterfelijken Hugo de Groot (...) gedraagen, thans nog bewaard wordende door den heere mr. Corn. de Lange van Wijngaarden'. Manuscript, 1 p, ca. 1800.
45190: - SCHILDER; VAN DEN DOEL EN FRAY --- Doelfray's schildersblad. Maandblad gewijd aan de belangen van de Nederlandsche huis- en decoratieschilders. 6 afleveringen uit de jaargangen 3 (1929) en 5 (1931). Geillustreerd.
45192: - [Literature 1976] Getypte tekst van 'Mr. Carel Vosmaer, een herdenking', door F.L. Bastet. Leiden, 1976, 30 pag.
45878: - [Printed publication 1848] Invitation for the celebration in Delft: Feestviering van het 50 jarig bestaan van het Kunst en Wetenschap minnend gezelschap Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd. Delft, 1848. Printed on porcelain paper (porseleinpapier), 2 pp.
45882: - [Women, music, 1858] Programm for the ladies-concert of Apollo in de Doelen, Delft 4-5-1858. 1 p. printed.
45884: - [Printed publications, Music, Delft, Student Koninklijke Academie, 1862] Programm soiree musicale, Delft 13-7-1862 for the lustrum studenten Kon. Academie. Printed, 2 pp.
5783: L., J.H. - Lugt, 1983, (groot blad plano met stamboom 1679-1983)
48771: - ALMANAKPRENT UTRECHT--- Litho 'De twaalf goden van den Olymp', litho van P.W. v.d. Weijer, Utrecht, naar W. v. W., 38x55 cm.
48781: - WIRDUM, SJAARDA, V.D. VEEN--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1836 betr. verkoop huis en land te Wirdum op de Voorburen, gebruikt door wed. Jan Jentjes Sjaarda en Hendrik v.d. Veen. 1 blad, plano, gedrukt.
11476: - KRALINGEN, VAN Stukken betreffende financiën van Jan Jacobus van Kralingen te Amsterdam, 1925-1926. Ca. 10 stuks.
11482: - [Manuscript] LAURENZ, NUYSOLE, SAURIN Brief in het Frans van Laurenz, La Haye 2 oktober 1759, over `S. Nuysole, major de la Cour', die gaat sterven, en over zijn plaats aan het hof. De naam van Saurin valt in dit verband. 4o, 3 p.
11503: - Photography ca 1900 | Photograph of Wildlust mansion in Lisse, built in 1876 by M. Temminck. .
66838: [Liedtekst/Song]  - Boetzang van drie zusters and Het vrouwtje van Stavoren. 4 pp.
66119: [Vloeiblad Posthumus Koninklijke stempelfabrieken] - Vloeiblad Posthumus Koninklijke stempelfabrieken, Zijlstraat 51 Haarlem, with nice colours in pink and red. Beautiful design with image of two men that need new company paper soon.
59775: '- - Articles on the use of opium in South-East Asia, in Dutch. A.o. De Britsche Opium-Enquete; Opium-verpakking, systeem 'Huizer'; De proef met de Opium-regie en hare uitbreiding; etc. No place, no date. (ca. 1895).
43107: [Heerenboekje Dordrecht] - Lyste waar in vertoont worden de naamen van de ed. groot achtb. heeren regenten der stadt Dordrecht, mitsgaders van verscheide andere collegien en beampten des jaars 1769. Dordrecht, P. v. Braam, [1768].
43109: [Heerenboekje Dordrecht] - Lyste, waarin vertoont worden de naamen van de ed. groot achtb. heeren regenten der stadt Dordrecht, mitsgaders van verscheiden andere collegien en beampten des jaars 1793. Dordrecht, P. v. Braam, [1792].
45555: - [Newspaper, Leeuwarden, Friesland 1838] Exemplaar van Leeuwarder Courant 26-10-1838, plano, 6 pag., printed.
45559: - [Land registry, 1831, kadaster] Opgave Kadaster 1831 betr. land te Hijum, eigendom van Pieter Ietses Gemers te Hijum. Groot blad, deels gedrukt.
45561: - BELASTINGEN, KLEIN ZEGEL--- Notificatie van de Minister van Financien, Gogel, d.d. 's-Gravenhage 30-1-1807, betr. klein zegel, te betalen door alle ambtenaren in het Koningkrijk Holland bij acte of commissie. Plano, gedrukt bij de Staats-drukkerij 1807.
45569: - [University Utrecht, celebration, 1936] Programma en toegangsbewijs voor derde eeuwfeest Rijksuniversiteit Utrecht, 23-6-1936. Gedrukt, 3 pag.
45623: [Early civil registry manual] - [Civil registry office, early manual, 19th century] Forms 'Formulieren der acten van den Burgerlyken staat / Formules des actes de l'etat civil'. [early 19th century], 4°, 29 pp. Printed by Gouvernements drukkerij Amsterdam. Text in French and Dutch.
45625: [Portrait of Hugo de Groot, 1761 and textbook] - [Crayon portrait Grotius, Hugo de Groot] Printed publication 'Histoire des philosophes modernes avec leur portrait grave dans le gout du crayon, par M. Saverien, publie par Francois, graveur des desseins'. Paris, 1761. Edition 'Grotius', pp. 25 t/m 42. With beautiful engraved portrait of Hugo de Groot in crayon (crayon-manier tekening) by Jean Charles Francois, printed in red-brown.
45513: - [Manuscript, receipt, 1689] Kwitantie voor Harmen Jacobs, d.d. 27-5-1689, getekend W. van Haren. Manuscript, 1 pag.
45517: - [Manuscript, trekvaart, towing vessel, 1640] Rapport van gecommitteerden uit de Staten van Holland d.d. 21-9-1640 betr. een te maken (trek)vaart van Amsterdam naar Muiden en Naarden. Manuscript, folio, 3 p.
45549: - [Military, drawing, ca 1815] Aquarel in grijs van het interieur van een kamer van een militair, getekend in of kort na 1815 door G. de Ronde of S.T.H. Piper, 19x26 cm., gebonden in een exemplaar van reglement voor den garnizoensdienst, 's-Gravenhage, 1815, 93 pp., bound in parchment.
45551: - [Index, 1884] Register, folio, met verzen in handschrift, van de hand van J.N. van der Weiden, Zijlstraat 42 te Haarlem, ingeschreven in de jaren 1880-1884. Ca. 150 beschreven pagina's.
45553: - [Heraldry magazine, 1976/77] Rabbow, Arnold, Heimat im Wappen. Das Braunschweiger Land im Spiegel der Gemeindeheraldik, afl. 1 t/m 50 (1976/1977) in de Braunschweiger Zeitung, geillustreerd.
10625: - De loterij [op huwelijk van Bernard ...] z.p. 8º: [2] p.
45415: - [Manuscript, 20th century copy of manuscript from 1672, council Amsterdam] 20th century copy of a letter of the Maior (burgemeester) and council of Amsterdam to the regent (stadhouder), d.d. 14-9-1672, about the murmer of a certain number of the members of the council, manuscript, folio, 1 p.
66926: [Enkhuizer almanak 1864]. - De van ouds vermaarde Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak voor het Schrikkeljaar 1864 (...) De sterrek. berekeningen zijn opgemaakt door F. Kaiser, te Amsterdam bij P.C.L. van Staden 1864.
66928: [Noord-Brabantse volksalmanak 1845] - Noord-Brabandsche Volks-Almanak 1845, derde jaargang, 's-Hertogenbosch Gebr. Muller, 142 pp.
49486: - OVERDUIN, DE JONGE VAN ELLEMEET--- Artikel Ned. Spectator 5-10-1872 door Jan ten Brink over bezoek aan het buiten Overduin op Walcheren, van mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet, 2 pag., gedrukt.
45766: - [Estate account 1843] Dutch estate account (Rekening betr. de boedel) of miss M.E. de Jager-Marquard, former widow of Mattheus van Rossum, prepared by Jan de Jager Evertsz., 1839-1843. Manuscript, folio, 18 pp.
45425: - [Manuscript, german language, 18th century, 1568, Alva, Philips II] 18th century copy of a letter in the German language of king Philips II, d.d. Aranjuez 24-5-1568 to Willem duke / hertog of Gulik. Manuscript, folio, 12 pp.
45431: - [Manuscript 1664 and 1665] Extracten uit resolutien Staten van Holland d.d. 15-11-1664 en 5-2-1665. Manuscript, folio, 2 pp. With autograph of Herb. van Beaumont.
45433: - [Manuscript, tobacco, 1661] Extracten uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 18 en 25 maart 1661. Manuscripten, folio, 2 pp.
ZZ90344: [Gemeentemuseum Den Haag] - [Museum Catalogue The Hague] Voyages romantiques, Le Haags Gemeentemuseum 1A l'Institut Néerlandais (Gemeentemuseum 's-Gravenhage) nov-dec 1989, 36 pp.
45344: - [Manuscript, Woerden, 19th century] Negentiende eeuwse kopie van een uitspraak van Staten van Holland d.d 18-12-1715 over de jaarlijkse convocatien van ingelanden tot electie van waersluyden uit het Carspel van Woerden, manuscript, 3 pag.
54311: '--- - De heer Jan Wagenaar, historieschrijver der stad Amsterdam, verdedigd in het geschil van zyn Ed. met den mr. timmerman Jan Smit, en daarin aangetoond uit de Onderrigting van genoemden J. Smit zelven, dat hem de eere der uitvinding van de vorstelyke loge in den Schouwburg, door hem gebouwd, alléén niet toekomt. Amsterdam, F.H. Demter, 1768.
54312: '--- - Historie-, dicht-, taal-, oordeel-, redeneer-, en zedekundige opheldering van zeker advertissement door Jan Smit, mr. timmerman, in diverse Haarlemsche couranten geplaatst. Amsterdam, F.H. Demter, [1768].
ZZ90433-065: - [Friesland, Leeuwarden 1860] Beknopte geschiedenis van het voormalige St. Anna-Leen, in de kerk van Oldehove te Leeuwarden, W. Eekhoff, Te Leeuwarden, 1860, 100 pp.
11984: - [Manuscript, poem MANSLAG, DE HEER] Lof gedicht ter eere van de 25 jaaren behuewelijt aan mijn eerwaarde oom en meu Reynier Manschlag en Johanna de Heer. 4o, [8] p.
11988: - [Manuscript, regulations MELCHIOR, VAN DER LEEUW] `Reglement betreffende de houding tusschen Henri Leonard Adolf Melchior en Roelof van der Leeuw'. 8(: 8 p., eerste helft 20ste eeuw.
29718: - [Printed letter 1925] Brief van Cohen Stuart, dd. Alkmaar 25-3-1925 aan Gemeentebestuur van Alkmaar. Gedrukt, 4°, 3 pag.
29726: - [Timetable, ship, 19th century] Dienstregeling voor het motorschip van De Rijp op Amsterdam en Alkmaar. Gedrukte kaart, 14x17 cm. Met afbeelding van het schip. 19e- eeuws.
29724: - RIJP, DE, KEUREN 1795 -- Huishoudelyke (huishoudenlijke) keuren en ordonnantien te Ryp, anno 1798, Purmerend. J. Postma, [1798]. 8°, gedrukt boekje met sierpapier omslag, 50 pag.
48021: - UDO--- Ca. 15 familieadvertenties betr. familie Udo, 1e helft 20e eeuw.
48043: - Manuscript 1929 | Brief van W.R. Esser, Baarn 1929. 1 p.
48045: - Newspaper articles 1930 | Vier krantenartikelen over Jan Pieterszoon Coen, ca. 1930, gedrukt.
48055: - Geneology 1905 | 'Kwartieren van vrouwen gehuwd met heeren Van Lynden'. Plano, printed, 1 p.
48061: - PALIER, HERTOGENBOSCH--- 'Iets over het geslacht Palier', 3 maart 1850. 15 pag., gedrukt, gebonden.
48063: - Linguistics | Vijf brieven van of aan Ed. Cuypers, ca. 1960, betr. de schrijfwijze van de naam, met y of ij. Manuscripten.
48065: - Geneology | Genealogie van Sandick, 16e - 20e eeuw. Manuscript, 8°, 8 pag.
48077: - Printed publication 1760| Resolutie op request van Eduard en Ernestus van Harlingen, betr. de nalatenschap van Jan de Cerf, heer van Oud Beyerland. Folio, 4 pp.
48083: - Geneology 18th century | Brieven aan leden van de familie Van der Haegen (Hagen), betr. manuscripten van het Oude Testament. 18e eeuws, manuscripten, 12 pag.
48089: - Indonesia Makassar ca 1936 | Ca. 45 newspaper articles on the case Margadant (de zaak Margadant) 1936, printed.
48095: - BOULET, HAGERAATS--- Veilingcatalogus antiek coll. J.A. Boulet, notaris te Cheribon, 1917, 12 pag., gedrukt.
48109: - Movie star Durbin, women | 6 photo's (18x24 cm) of movie star Deanna Durbin, ca. 1946.
48119: - IJSSELSTEIN--- Zes foto's, ca. 16x18 cm., van gezichten in IJsselstein, 1941.
57079: '-- - Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe. Vol. 94, Paris [1989?].
BB110241: N.N. - Theology legal 1709 | Two dialogues in English between a doctor of divinity and a student in the laws of England of The grounds of the said laws, and of conscience, London Richard and Edward Atkins 1709, 366 pp.
BB110240: [Book of common prayer] - Theology 1801 | The book of common prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and ceremonies of the Church according to the Use of the United Church of England and Ireland.: Together with the PSALTER or Psalms of David, Oxford printed at Clarendon Press, by Dawson, Bensley and Cooke 1801. [Beautiful Moroccan binding]
65706: - Aan het zilveren paar, 8º. Tuinstra, W., Weste Wagenstraat 101, Rotterdam.
65707: - Vreugdelied, 8º. Wittenburg, Louis, St Anthoniesbreestraat 22, 44, 46, Amsterdam.
65708: - Een paar oude Friese bruiloftssangen. Extract, pp. 94-112 uit De Navorscher, 1908.B[uitenrust] H[ettema] Betreft huwelijkszangen voor M à Lycklema en Perck van Goslinga, Leeuwarden 1609.
56917: [Slicher, Antonis], - Het ontdekte slangetje, gedoken onder het kruid van zeker geschrift, geheten memorie aan de (....) Staten van Holland (.....) van wegens : de regte rooms-catholycke burgeren, 's-Gravenhage, Kitto, 1727.
43019: [Kaartspel] - [Antique card game, playing cards, 1808] Fabelkundig kaartspel. Uitg. Immerzeel 1808.
43023: [Cessieres, F.E. Gouge de] - L'Art d'aimer, nouveau poeme en six chants, par monsieur xxxx, Edition fidelle & complette, enrichie de figures. Londres, La Compagnie, 1759.
48529: - Marriage document 1823 | Verklaring van het door ds. G.H. Lagers bevestigde huwelijk tussen Carel Frederik Mellenberg en Johanna Maria Wiedeman. 4°, oblong, deels gedrukt, in lijst achter glas, 1823.
48527: - Membership card Architecture 1887 | Diploma lidmaatschap Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, ten name van J.B. Kam, 1887. Deels gedrukt, 2 pag.
66372: - Verhaal van het voorgevallene ten opzichte der uitgeweeken Nederlanders die zich, zedert de omwenteling in de republiek der vereenigde provincien, te St. Omer, Bethune en Gravelines in Frankryk bevonden hebben, z.pl., 1790, 154 pag.
PR120946-294: - Bookillustration reproduction | Portrait print of goddess Pomona, numbered 28, 1 p.
66457: [Guyot, P.Ch.G.]. - Opgave der schilderijen hangende op het Raadhuis te 's-Gravenhage, 1860, 24 pp.
66456: [Standford, Edward, London] - Cartography/map: Colored map A railway map of the dominion of Canada and of the northern part of the United States, lithography 19 x 56 cm.
46858: - BERGMANS, TRESINIE--- Trouwboekje voor Ludovicus Bergmans, landwerkman, wonend en geboren te Volbeek 11-2-1861, en Marcelline Tresinie, naaister, geb. en wonende te Thollembeek 16-5-1861. gehuwd te Thollembeek 31-1-1883.
48493: - Marriage document 1942 | Menu for the wedding on 5 november 1942 for Ds W. Spliethoff. Drawing with marriage photograph.
66862: [Liedtekst/Song]  - Songtext with text on top: M! Door de steeds heerschende werkeloosheid ben ik genoodzaakt op deze wijze in mijn onderhoud te voorzien. Deze liederen worden U aangeboden door een nette werkelooze huisvader, zonder ondersteuning. (...) Songtext: In het zwarte klooster TOGETHER WITH Het Vrouwtje van Stavoren TOGETHER WITH De Oprechte liefde van Ferdinand en Licia, TOGETHER WITH Op het somb're kerkhof. 4 pages.
ZZ90460-109: [Roell family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Roëll, 1 p.
ZZ90460-110: [Van Gheel Roell family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Gheel Roëll, 1 p.
ZZ90460-111: [Roell family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Roell, second design, 1 p.
13885: - [Publication 1907-1917] VOORBURG E.O. Vier “afkondigingen” van het bestuur van de Veen- en Binkhorstpolder onder ‘s-Gravenhage, Voorburg en Wassenaar d.d. 11-12-1917, 13-5-1914, 19-1-1909 en 14-4-1909, plano, gedrukt.
13903: - Manuscript 1725 Lutherian | Manuscript by Huybert Costerus, ‘Histories verhael van de opkomst en voortgang der Lutherse Kerk tot Woerden’, 4º, ca. 1725, 300 pp. Parchment binding.
14090: - NETSCHER Poeziealbum van het echtpaar F.H.J. Netscher (1817-1878) en Cath. M.J. Netscher (1824-1903), met verzen van hun kinderen: Frans C.J. (geb. 1864), Betsy (geb. 1865), Henri (geb. 1859) en Just (geb. 1862), 1871-1874. Manuscript, 1 deel, geb. (in hoesje).
14097: - VISITEKAARTJES ‘Modellen van visitekaartjes’, z.pl., z.j. [ca. 1900], 22 p. Op iedere pagina twee ingeplakte voorbeelden van bedrukte visitekaartjes met prijzen voor 100 of 50 stuks.
14142: - LOTERIJ, GRAVENHAGE ‘Verordening op het houden van onderhandsche loterijen te ‘s-Gravenhage’, vastgesteld in Raadsvergadering 3-12-1861, gedrukt, 8º, 3 p.
14151: - DELFT, QUESNEL, PLOEGER, ZWAANSHALS Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 16-3-1792 betr. een request van Hendrik Quesnel, 40 jr, Rooms en Anna Gerbrands Ploeger, wed. Fred. Corn. Zwaanshals, 41 jr., Hervormd, beiden wonende te Delft. Gedrukt, folio 8 p.
14154: - HUBERT, ROTTERDAM Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 5-6-1789 betr. een request van Isaak Hubert, koopman te Rotterdam, gedrukt, folio, 8 p.
14157: - ZIMMERMAN, ROTTERDAM Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. sauvegarde voor Willem Dominicus Zimmerman te Rotterdam, gedrukt, folio, 3 p.
14158: - ROTTERDAM, CREMER, VAN DER HOEVEN Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 12-7-1788 betr. Thomas Theodore Cremer en Cornelis van der Hoeven, kooplieden te Rotterdam, gedrukt, folio, 16 p.
45740: - [Manuscripts, Letters with seals GORDON, CAMP] Twee brieven in het Frans van Webster Gordon, d.d. 's-Gravenhage 29-11 en 7-12-1870, aan hofraad H.F.G.N. Camp, op het Loo. Manuscripten, 4 pag.
45748: - [Theology, Seminar Rijsenburg, 1928] Feestprogramma 1903-1928 mr. dr. A.C.M. Schaepman, 25 jaar rector Seminari Rijsenburg. 4°, gestencild, geillustreerd, 16 pag.
45752: - [Charter on parchment, Belgium, 1657] Deed of transport (Acte van transport) d.d. 30-7-1657 voor schepenen van Wedergraete van een partij land binnen de prochie van Apelters op het Apeltersvelt. Manuscript, charter on parchment, seal lost, 8 pp.
45756: - [Birthday album with autographs ca 1930] Bruna's verjaardag-album, Viooltjes verzameld door H.M. Bruna. Utrecht, ca. 1930? Klein oblong boekje met veel inschrijvingen in handschrift.
67784: - Royalty, [s.d.], Philip II | Aenspraek van Carolus den V. aen Philippus den II. hem overgevende de Landvoogdy van de Nederlanden. T' Antwerpen, by J. B. Carstiaenssens, Boek-drukker en Boek-verkooper op de Cattevest, [s.d.], 11 pp.
42636: '- - [Batavian Republic/Bataafse republiek] Eenvoudig dagverhaal van het geene zoo binnen de stad Delft als te Overschie, Ryswyk, Naaldwyk, Vlaarding, Maassluis, enz. zedert den 22 Juny tot den 30 October 1787 is voorgevallen, in VI stukjes, 2e vermeerderde druk. Delft, J. de Groot, [1787].
42682: [Purchas, Samuel] - Scheeps-togt van Willem Hoare, van Suratte na Achen, Tecoo en Bantam. Gedaan in het jaar 1618. Leiden, V.d. Aa, 1707.
49069: - 7 Printed publications Dordrecht 1786 | Zeven gedrukte stukken, folio, betr. bestuurlijke zaken in Dordrecht in de jaren 1785 en 1786, ca. 50 pp.
54990: '--- - The sentence of the court of Holland, Zealand and Friesland, against mr. Simon van Halewyn, burgher master of Dort and Robert de Pille du Plessis, emissary of the French king, pronounced July the 31st 1693. Containing a full account of the whole intriegue for the carrying on a peace with France, and the project of it made by the said Halewyn. Vertaald uit het Nederlands, Londen, R. Baldwin, 1693.
45030: - [Printed publication, military 1711] Request van Martinus Brouwer, aannemer der magazijnen van Fourage, aan de Raad van State, betr. betaling, o.a. F 250 geleverd in 1710 en 1711 aan Maurits van Nassau. Met bevel van de Raad van State tot betaling. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
45036: - [Charter on parchment, deed of transport 1797] Acte van transport van een huis aan de Oostzijde van het Oude Delft te Delft, verkocht door Nicolaas van Colsem en Adriana van Geer aan Hermanus Jan van Teeckelenburgh, d.d. Delft 13-5-1797. Charter op perkament, zegels verloren, met handtekening van P.W. v.d. Boogaart.
45896: - [Printed publication, music, Delft 1889] Programm of the 4e uitvoering mannenzangvereeniging te Delft (dir. F. Boers), 18-10-1889. Printed, 4 pp.
45902: - [Music sheets ca 1925] Partituur 'Hier heb je de Oranje-garde'. Woorden Leo Lens, muziek Mar. Egberts. Delft, ca. 1925, printed, 2 pp.
45930: - [Address card, Arnhem, ca 1850] Adress card in porcelain print of Bad Hotel C.A.E. Jaeger in Arnhem, ca. 1850, 1 p.
45960: - [Printed and partly manuscript, label for medicine, ca 1850] Label for medicine bottle, Printed by V. Hulleman, Blokzijl. In handwriting: 'voor Herman de Liefde', 1850. With engraving of deer (hert).
45964: - [Printed publication, Cinema The Hague, 1919] Printed publication: ' Eere-avond. Jubileum der firma Alberts freres. 's-Gravenhage 27-9-1919'. Illustrated, 8 pp.
45971: - ALPHEN, VAN; V. MASSOW, HUBRECHT--- Bundel gelegenheidsgedichten van de hand van Daniel Francois van Alphen (1774-1840). Manuscript, 25 beschreven pagina's, jaren 1810-1812.
45976: - BARNAART, MY LANDBOUW--- Diploma van de Maatschappij tot bevordering van den landbouw, d.d. 26-3-1777 voor Willem Barnaart als ordinair lid. Charter op perkament, met opgedrukt zegel.
45922: - [Printed publication, fur trade] Brochure 'Gestrathanizeerd mol'. 8 pp, printed, illustrated.
45924: - [Printed publication, fashion 1953] Brochure Bedrijfsgegevens voor het Maatkleding-bedrijf over 1952 en 1953. 's-Gravenhage, 1955, 55 pp.
67063: [Drentse volksalmanak 1841] - Drentsche Volksalmanak, 1841, vijfde jaar, te Koevorden bij D. Hemsing van der Scheer 262 pp.
5895: [Nieuwenhuis-Norden, H.A.] - Het voor- en nageslacht van Mello J. Nieuwenhuis (1832-1918) en Maria F. Cleveringa (1834-1920), [Ten Boer 1982], 569 p., geb., geïll.
4923: [Vis Albz., J.] - De familie Vis van Zaandam-Wormerveer. [Hilversum], 1926, 107 p., Oud-Hollands papier, met losse tabellen.
49234: - GROENESTEIJN, VAN; MILITARIA--- 'Geslacht van Groenesteijn', titel op een perkamenten omslag van een manuscript genealogie uit ca. 1740, 33x12 cm., 28 pag.
48357: - Printed publication Indie, Indonesia 1947 | Programma Indonesische kunstavond 19-7-1947, Minerva Paviljoen Amsterdam. 4 pag., gedrukt.
48363: - Printed publication 1748 Utrecht | Ordre en reglement waar naer de regeeringe in de provincie van Utrecht in het toekomende zal worden besteld en beleyd, d.d. 16-4-1674, folio, 8 pp.
48371: - Students Corps Utrecht | Extra bulletin van studentenblad Minerva, ter ere van het 2e lustrum Utrechtsch studenten toneel 1889. 8°, 4 pp.
48375: - STUDENTEN, UTRECHT--- Grote collectie van ca. 80 brochures uit de jaren 1815 tot ca. 1900 betr. studentenleven en studentencorps te Utrecht. Deels gebonden in drie leren of perkamenten banden, deels los. Gedrukt.
48399: - Manuscript 1644 | Verzoek van Joost van Coulster aan Willem van Borselen om aan notaris Jacob van Gieten F 2000,- te betalen d.d. 11-9-1644. Manuscript, 8°, oblong, 1 pag.
48369: - Economy 1871 | Acht circulaires van de ontvang en betaalkas te Amsterdam betreffende de directie, 1834-1871, 4°, 8 pp.
67064: [Drentse volksalmanak 1839] - Drentsche Volksalmanak, 1839 derde jaar, te Koevorden bij D. H. van der Scheer 264 pp.
PR120946-263: [N.N.] - Printed publication ca 1700 | Verkoopinge in 't Huys van Leeninge Amsterdam, Zegt het voort, 1 p.
PR120946-264: [N.N.] - New years Wish 1811 | Nieuwe jaars-groet Dordrecht door de aanstekers der stads-landtaernen, N. van Eysden Dordrecht 1811, 1 p.
PR120946-265: [N.N.] - New years Wish ca 1800 | Nieuwe jaars-groet Dordrecht door de aanstekers der stads-landtaernen, Barend van Malsem Dordrecht [s.d.], circa 1800, 1 p. In good condition.
PR120946-268: - Newspaper Amsterdam 1843 | Amsterdamsche courant vrijdag 12 mei 1843, no 112, J. van Bonga Amsterdam, 4 pp.
43197: [Loosjes, Pz., A.] - Beschrijving van den storm van den negenden November des jaars 1800 (...) voorzien van (...) bijlagen waaronder eene behelzende berichten van den storm van 12 December 1747. Haarlem, Loosjes, 1801.
CAT48: - Catalogus 48: Amsterdam International Antiquarian Book Fair 2023
58070: - Extract uyt de Resolutien vande heeren Staten van Hollandt (...) genomen op 2-5-1663, 's-Gravenhage, v. Wouw, 1663, 4, (10) pag., gedrukt.
ZZ90442-010: [Vintage chromos, Paris, Jean] - [Vintage menu/postcard, ca 1950] Les Aphorismes de Brillat-Savarin by Jean Paris, 100 x 150 mm. Vintage chromo print. Toutes les conditions.
43089: '- - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Groot Brittannie, deel I, eerste stuk. Amsterdam, Tirion, 1754.
43105: '- - Newspapers, Nouvelles Extraordinaires, 1721 | Nouvelles Extraordinaires de Divers Endroits. Complete year (1721), Leiden, A. de la Font, 1721, ca 400 pp.
5405-1: [Universiteit Leiden] - Ticket 1825 I Toegang tot bijwoning van de promotien more majorum (promotie met de kap) in de St. Pieters Kerk, op woensdag den 9den februarij 1825 voor een Heer, 1 p.
45003: - ENGELAND; TUCKER; PETT; COWPER --- Final concord. Acte tussen William Tucker, edelman en John Pett met Elisabeth diens vrouw en Walter Cowper en diens vrouw, betr. 13 acres land te Boodneston bij Wingham, 1590. Manuscript op perkament.
ZZ90319: [Loosjes, Adriaan Pietersz.] - Lijst der hofsteden en buitenverlijven in de omstreken van Haarlem, Naamlijst der bloemisten en Naamlijst der lijnwaad- en garenbleekerijen in de omstreken van Haarlem, 1805, 18 pp.
45338: - [Receipt, bakery, 1784] Nota van Jan Ledeboer voor de heer Bikkers, bakker, 1784, manuscript met handtekening van Ledeboer, 1 pag.
43975: [Kempis, Th. a. / van Asche], - Veilingcatalogus van 485 edities van l'imitation de Jesus-Christ, uit bibliotheek Aug. van Assche te Gent, Gent 1927, 12 pag.
44127: [Verster, J.F.]; - XL Muzikale boekmerken, met eene opgave van meer dan CCC spreuken die op dit soort van boekmerken voorkomen/ XL ex libris musicaux (...), Amsterdam, F. Muller, 1897.
49726: - TROELSTRA--- Foto van Troelstra op zijn sterfbed. In stoel Nynke van Hichtum en aan tafel een jonge secretaris, 1930, 18x24 cm.
44962: - [Calligraphy, Sloten Noord-Holland 1920] GeKalligrafeerd album aangeboden op 31-12-1920 door de leden van de gemeenteraad van Sloten (NH) aan burgemeester jhr. A.H.P.K. van Suchtelen van de Haare, bij de opheffing van de gemeente. Oblong, 16 pag., met wapen van Sloten op de band.
44966: - DRENTHE; ELP; GROLLO; GARMINGE; DROUWEN --- Dertien oude foto's, ca. 13x18 cm., van oude Drentse boerderijen te Elp (4x), Grollo (2x), Garminge (4x), Drouwen (2x), ca. 1900.
44970: - [Birth Certificate 1873] Bewijs van geboorteinschrijving Amsterdam, 1873, van Henri L.C., zoon van Christiaan Petri en Wilhelmina O. Dingemans. 1 blad, deels gedrukt.
44791: - [Manuscript 1942] Brief van J.A. Breekpot, d.d. Wassenaar 1942, aan G. Halwasse betr. familiewapen Breekpot.
44797: - [Typed letter 1944] Brief van J.L. Braber te Dreischor 1944 aan G. Halwasse, betr. de stamreeks Braber. Manuscript, 2 pag.
44799: - [Newspaper articles 1933] Twee krantenknipsels betr het overlijden van pastoor L. van Boxmeer, 1933.
44807: - [Manuscript 1953] Brief van C.A. Vogels, d.d. Oude God (Antwerpen) 1953, betr. genealogische interesse. Mansucript, 1 pag.
44811: - [Drawing, aquarel, watercolor]Geaquarelleerde tekening van twee schepen op zee, gesigneerd D. v.d. Salm. 14x19 cm.
44813: - [Printed card, easter, pasen, 1946] Paaschgroet 1946 van W.B. Vereeniging, met reproductie van tekening door J. Maas. Gedrukt.
44831: - [Printed documents in Frisian language, Friesland, Friese taal, 1924] Selskip Fryslan to Amsterdam. Drie brochures voor bijeenkomsten 20-1-1924, 5-11-1922 en 21-1-1923. Gedrukt.
44815: - [Advertisement card, typographie, typografie 1941] Reclamekaart van drukkerij Trio, maart 1941, met de aankondiging dat A.A.M. Stols als adviseur is aangetreden. Gedrukt.
44817: - [Family documents, photography, manuscripts, Indie, 1851-1891] Ca. 200 foto's en ca. 100 brieven en documenten betreffende de familie Mohr, Koch en Beversluis in Ned. Indie en Utrecht, ca. 1850-ca. 1930.
44829: - MEDISCH; AMSTERDAM --- Naamen en woonplaatsen van de heeren professoren in het illustre Athenaeum, Hortus Medicus en Collegium Chirurgicum en der doctoren practiseerende in de medicijnen. Amsterdam, Mortier, 1766. Gedrukt, 12°, 12 pag.
44821: - [Printed document, telegraph, telegraaf, 1907] Eene wandeling door het hoofd-telegraaf kantoor te Amsterdam. Door V.A.H., extract Boons Magazijn 1907, 10 pag., geillustreerd.
57427: '-- - Epistles from the yearly meeting of friends [Quakers], held in London to the quarterly and monthly meetings in Great Britain, Ireland and elsewhere from 1681 to 1817. London 1818.
51733: - Norg en omgeving. Geillustreerde gids met wandelkaart, uitgave VVV Norg [ca. 1931], 79+14 pag., geïll. Mooi exemplaar.
m7977-12: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Haarlem, Noord-Holland] Catalogus der Belangrijke Machinerieën-Veiling, Notaris B. M. Serné, te Haarlem, Met & Meylink, Haarlem 1933, 68 pp.
m7977-11: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Haarlem, Noord-Holland] Notitie van de verkooping in 't notarishuis, Bilderdijkstraat 1 te Haarlem, onder meer van het gebouw Bloemhof, Notaris W. H. van Arkel, te Heemstede, Met & Meylink, te Haarlem 1936, 11 pp.
m7977-30: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Lopik, Utrecht] Openbare Verkooping te Lopik, Notaris A. G. Cool te IJsselstein en H. C. Kooi te Lopik, 1935, 17 pp.
46354: - [Geneolgoy, 20th century] Family notes Breeveld. Typed, 20 pp.
46368: - BRUELIS--- Bruelis, genealogische aantekeningen. Getypt, 2 pag.
46370: - CNOOP--- Genealogie Cnoop, 17e eeuw. 1 pag., getypt.
46372: - [Geneology, 1943] Typoscript with 15th-16th century information on the family Van Breugel (Broegel), typed, 1943, 7 pp.
46376: - [Newspaper articles, 1952, Figaro] Various newspaper articles 'L'extraordinaire histoire de Westerling. Aventurier ou defenseur d'un peuple?' by Raymond Westerling. Published in Le Figaro 29-1 - 10-2-1952. Pasted in a book, 26 pp.
49260: - [Manuscript, baptismal book 1792] Extract doopboek r.k. gem. 's-Gravenhage 6-8-1792 Joannes, zoon van Joannes Rijgersberg en Antje Vinkestijn. Manuscript, 1 pag., folio.
11863: - GRUYTER, DE; VAN CLEEFF, UTRECHT Heilwensch ter verjaaringe van ... Mr. Bartholomeus de Gruyter, heer van Groenenwoude, zijn weled. gestr. bij gelegenheid dat de broederschap van het St. Elizabeth's gasthuis of weeshuis tot het bijwonen van de traditio clavrum op dien avond bij den anderen vergadert was, ex tempore toegezongen. 4o, oblong: [1] p.
29812: - [Manuscript, 19th century] Biografie van Adrianus Poirtiers S.J., opgesteld door L. Janssen, 19e- eeuws, manuscript, folio, 16 pag.
29820: - [Printed publication, Prentenkabinet Leiden 1811] Twee pagina’s uit de Courier van Amsterdam dd. 26-4-1811 met een zeer uitvoerige beschrijving van het tekeningen- en prentenkabinet van mr. Diederik baron van Leyden dat vanaf 13 mei 1811 geveild zal gaan worden.
ZZ903444-02: - [Antique book, Beemster] Herdenking van het 300-jarig Bestaan van De Beemster 1612 – 1912. Officiëel Programma der te houden Feesten op Woensdag 28, Donderdag 29 en Vrijdag 30 Augustus. Drukkerij Jac. Krol, Beemster [1912], 50 pp.
ZZ903444-04: - [Antique book, Occult, Ghost stories, 1884] Vier verschijningen van zielen uit het vagevuur, in de jaren 1527, 1856 en 1870, getrokken uit de fransche met goedkeuring der geestelijke overheden(…), Vermeerderd met het verhaal eener merkwaardige verschijning, voorgevallen te Muiden Ao 1707. Zesde Druk. C. L. van Langehuysen, Amsterdam, 1884, 70 pp.
ZZ903444-05: - [Antique book, water management, Purmer, 1905] Statistiek van het Waterschap de Purmer, betreffende zijne ligging, de grootte volgens de kadastrale meting en die der voor den omslag belastbare landen, de verdeeling in Polders, hunne diepte en bemanling, de ligging en lengte der onderscheidene Wegen en Slooten (…), Eene omschrijving van de gebouwde en ongebouwde Eigendommen, gelegen in de Purmer, doch staande ten name van de Purmerkerk. Typ. K. Veen Kz. Edam, 1905, 24 pp.
ZZ90460-113: [Rijpkama family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Rijpkama Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
38159: - Tobacco talk and smokers'gossip. An amusing miscellany, London 1884, 18 + 148 pag.
65265: J.A.V.L.(?) - Drawing/tekening: Beggar (Bedelaar), published 1777.
67630: C.G. - Children's Books [1851], Literature | De gevaarlijke togt met goeden uitslag bekroond. Middelburg, De Gebroeders Abrahams, [1851], 122 pp.
44957: - [Publication water management 1880] Nota der Commissie van hoofdingenieurs betr. den brief van het Amsterdamsche Rijnvaart-Comite aan den minister, d.d. 26-11-1880. 's-Gravenhage, 1881, 5+3+4+8 pag., gebonden.
48849: - RUYTER, DE; VLISSINGEN--- Diploma voor mr. Parker de Ruyter Rocher de la Renais en J.W. de Ruyter de Wildt behorende bij een gedenkpenning t.g.v. het onthullen van het standbeeld voor Michiel de Ruyter te Vlissingen. 1 blad, perkament, gekalligrafeerd, 35x45 cm.
29524: - [Manuscript, Society uit Leerzucht, 1776] ‘Historie van een oude pruik. Aan het Genootschap Uit Leerzucht. Ter beoordeling, beschaving en verbetering voorgelezen en overhandigt den 19 april 1776’. Manuscript, 4°, 23 pag., in sierpapier omslag.
29603: - [Ship, Travel, M.S. ORANJE 1938] M.S. 'Oranje'. Brochure t.g.v. de tewaterlating op 8-9-1938 door koningin Wilhelmina, met uitvoerige beschrijving van het schip, foto's interieur, tekeningen, etc. 4° oblong, gedrukt bij Enschede Haarlem, 22 pag.
29530: - [Newspaper articles, 1928] Twee krantenartikelen betr. het 40 jarig uitgevers jubileum van C.A.J. van Dishoeck, 1928.
29534: - [Poetry, printed document 1941] ‘Gedichten van T.’, Den Haag 1924, Gedrukt boekje van 56 pag. op Oud-Hollands papier. Met aant. in handschrift dat de auteur Johanna Frederika Taunay is.
29536: - [Family newspaper articles] Verzameling familie advertenties uit kranten betr. de familie Hofstede, 1796-1916, ca. 150 stuks.
29538: - [Music, brochure] Brochure voor een ‘Pomper-avond’, met portret van Albert Pomper, gedrukt, 2 pag.
29590: - [Printed publication, birthday Queen Wilhelmina in Zaltbommel, 1898] ‘Programma van feestviering t.g.v. de regeringsaanvaarding van H.M. Wilhelmina op 31 augustus 1898 te vieren te Zalt-Bommel op 13 en 14 september 1898.’ Gedrukt, 36 pag.
29540: - [Printed document 1925] Convocatie betr. een lezing van Henri Dekking, 1925, gedrukt.
29588: - [Wooden shoes, Klompen, Brochure 1917] Brochure over verstrekking van goedkope klompen door het Kon. Nationaal Steuncomité, dd. december 1917. Gedrukt, folio, 2 pag.
29542: - [Printed letters] Twee brieven van J.H. van de Wall betr. de familie Van de Wall, 1980 en 1981. Getypt en gestencild.
67624: - Children's Books, ca. 1850, Theatre | Kluchtspelen voor de Chineesche Schimmen, geschikt voor kinderen. Amsterdam, A. Hoogenboom, ca. 1850, 16 pp.
67700: - School book, 1759, Dutch History | Vaderlandse Historie verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld. Amsterdam, Isaak Tirion, 1759, (10)+162+(1) pp.
57787: - Requesten etc. der geinteresseerdens in 't schip St. George, kapt Jan Pieter Jansen. Folio, 17+8 pag., gedrukt, d.d. 12-4-1781.
59645: - Concerts de Piano et de Violin par L. v. Beethoven. Grande Partition. Peters, Leipzig & Berlin. ca. 1920. Hardcover. Spine a bit damaged, foxed.
53907: '--- - Publicatie van de stadhouder en Gedeputeerde Staten van stadt Groningen en Ommelanden dd. 9-9-1748 dat er een 'generale amnestie, vergiffenisse en vergetelheid omtrent het gepasseerde' wordt afgekondigd.
53905: '--- - Publicatie van Stadthouder en gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden dd. 14-5-1739 tegen baatzuchtige 'ondeugende' arbeiders die in de provinciale rijs- en steenwerken ondugtig hout verwerken.
57139: [Drugulin, W.]; - Aus der Ex-Libris Sammlung der Bibliothek des Borsenvereins der Deutschen Buchhandler, Leipzig 1897.
51717: - Les Pays-Bas. Manuel en deux parties, Cercle des journalistes Neerlandais, Leiden, Sijthoff [1898], 530 pag.
42554: [Bisschop, Jan] - Medical, Illustrated, Alchemy, 1661 | Pharmacia galenica & chymica, dat is Apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste. Rotterdam, P. en A. van Waesberge, 1661.
42602: [Gendre, Louis le] - Rare literature 1700 | Essai de l'histoire du regne de Louis le Grand, jusques a la Paix generale 1697, Cologne (Keulen [= Amsterdam, Nederland?]), Pierre Marteau, 1700, (6)+390 pp.
42624: '- - De nationale wedstrijd voor scherpschutters-vereenigingen, dienstdoende schutterijen en corpsen der land- en zeemacht, gehouden te 's-Gravenhage op 21-26 September 1868. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1869.
42626: '- - Wagenaar's beschryving van Amsterdam gevolgd in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad, zeer dienstig voor alle liefhebbers der bouw- beeldhouw- en schilderkunst. Amsterdam, J.B. Elwe, 1790.
42760: '- - Stucken en bewysen aan de (...) Staten van Hollandt (...) overgelevert (...) op ende jegens dijckgrave ende hooge heemraden van den lande ende waterschappen van Woerden. Utrecht, G. Muntendam, 1709.
42798: '- - Travel Literature, 1647 | Wegh-wyser vertoonende de besonderste vremde vermaecklyckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landtschappen te besichtighen. Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1647.
45675: - [Insurance company Omaha, Nebraska, 1969] Various documents from W. Hemelraad, married to M.A. de Jager, Kanaalweg 138, Utrecht. Manuscripts, ca. 25 pp. With compliments of D. Hudig, Insurance Brokers, Wijnhaven Rotterdam.
45678: - MILITARIA, HOMAN--- Militair zakboekje t.n.v. Alfred Homan, dienstplichtig soldaat lichting 1915, geboren Groningen 28-9-1895, kleermaker.
45667: - [Art history, expoition catalogue Wassenaar 1927] 'Jan Bogaerts exposeert van 11 tot 26 September 1927 in Kunstzaal de Rietvink, Wassenaar'. Overdruk Op de Hoogte augustus 1927, 6 pp. By author: H. de Boer. Printed publication.
45669: - [Theatre competition, Dordrecht, 1906] Feestwijzer v.d. Intern. Toneelwedstrijd te houden t.g.v. het 25 jarig bestaan van Hooger zij ons doel. Dordrecht 1905-1906. Gedrukt boekje in linnen band met goudopdruk, ca. 50 pag.
45661: - [Confession booklet, 1899] Belijdenis-boekje voor Hendrikus Bos, d.d. Rotterdam 1899, getekend door ds. C.B. Bavinck.
45665: - [Theatre pllay, Vondel, Nijmegen student theatre, 1934] Salomon, treurspel van Joost v.d. Vondel, op te voeren voor de lezers van de Maasbode door leden van 't Nijmeegsch Studententoneel Rotterdam 1934, 28 pp, printed publication.
44556: - ORANJE-NASSAU --- Eigentijdse kopie van een brief van de Staten van Utrecht (getekend G. Voet van Winssen) aan de Staten Generaal, d.d. 28-6-1735 betr. benoeming van de prins van Oranje tot generaal der infanterie. Manuscript, folio, 1 pag.
58489: [Alexander, prins der Nederlanden], - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een oranjeklant, Rotterdam 1879.
58495: [Breugel, R. van], - De belangen der inlandsche nijverheid met die des koophandels in overeenstemming gebragt door de verheffing van Nederland tot een porto-franco, 's-Gravenhage 1832.
pr120699: - [Tax stamps 1934] Diverse zegels omzetbelasting Nederland uit 1934: 25 cent, 3 cent, 1 gld, 2 gld. Sommige met tekst gedrukt/geschreven en anderen postfris.
60929: '- - Anatomical plates, n.d. [ca. 1900].
43513: [Bouscholte, G.H.] - Gedachte-beker [aangeboden aan M.Emants in 1853, als scheidend rentmeester van Burgerweeshuis en fundatie van Renswoude te 's-Gravenhage], 's-Gravenhage 1853, 8 pag. met afb. van de beker (een houtsnede van I. Weissenbruch).
67838: - Rare, Education, 1931, Girls' school | Kopje Bloemendaal, 1906-1931, [s.n.], [s.l.], 1931, 64 pp.
67839: - Set of 4, 1918-1922, Haarlem | Gevoelen van den raad van Bloemendaal omtrent het wetsontwerp tot wijziging der gemeentegrenzen, [s.n.], [s.l.], 1922, 3 vols.
59799: - Memorie van toelichting op het adres van W. H. van der Haas, gericht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, gedagteekend, Bindjei 10 augustus 1903.
58341: [Blaupot ten Cate, S.], - Geschiedenis van Nederlands zeevaart en handel, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1836, 175 pag.
PR120946-283: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 5 februari 1822, no 16, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
37293: - A.D.N. van Gendt. Architect Amsterdam. Bankgebouwen winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villas, utiliteitsgebouwen, Bussum, G. Schueler, 1916, 15 pag. tekst en 123 platen [ deel uit de serie Bibliotheek voor Hollandsche Architectuur ].
37299: - Brussel, breken, bouwen. Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914, Brussel 1979, 304 pag., geïll.
29750: - [Manuscript, death, inventory, 1845] Successiememorie en boedelinventaris van Albert Ahlers, overleden te Amsterdam 21-4-1845. Manuscript, folio, 5 pag.
29758: - [Catalogue antique prints by de Frey, 19th century] 'Notice sur les ouvrages de M. Jean-Pierre de Frey' door B. de Roquefort.
29762: - [Printed book, Indie, VOC, East and West Indies, 1796] Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder en over deszelfs schrijven aan de gouverneurs van de Oost- en West Indische bezittingen, door B. Voorda en J. Valckenaer, z. pl. 1796, 12+274+62 pag. Gedrukt.
29772: - [INDIE, VOC, TITSINGH, 1802] 'Addres (adres) aan het staatsbewind der Bataafsche Republicq over de zaaken van de Ned. Oost Ind. Comp. door Guillelmus Titsingh, dd. 3-10-1802', Amsterdam, Dronsberg, 1802, 8°, 29 pag. gedrukt (Knutel 23169).
42926: [Pascal, Blaise] - Les provinciales ou lettres ecrites par Louis de Montalte [= Pascal] a un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jesuites sur la morale et la politique de ces peres, avec les notes de Guillaume Wendrock. Nouvelle edition, 2 delen, z. pl., z. j., 1700.
66319: [Stratenboekje Haarlem 1927] - Stratenboekje en Plattegrond van haarlem en Naaste omgeving met Tramkaart, Gids en Wegwijzer, G. Eikelenboom Bloemendaal 1927, 84 pp.
37279: - De staats- hoofden der wereld. Een populair biografische beschrijving van alle tegenwoordig levende keizers, koningen en koninginnen van de wereld en hunne families, 2 delen, Rotterdam 1902- 1903, 363 pag., geb. in twee linnen banden met jugendstil versiering, goed exemplaar.
13752-o: - [Original Vintage photo postcard military] Postkaart met foto van mobilisatie keuken brigade 1914, 9 x 14 cm, World War I 1914.
3799: [Epen, D.G. van] - Geslachtslijsten der familiën Hooglandt, Palairet, Hooglandt en Palairet. 's-Gravenhage 1907, 60 p., geb., geïll.
67878: - Jazz, 1931-32, Periodical | De Jazzwereld. Maandblad. Moorman, Den Haag, 1931-1932, issues of 1931 and 1932, eerste jaargang nr 2 t/m 5, tweede jaargang nr 1 t/m 12.
55470: [Walton-Kerr, Philip St.C.?] - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers ca. 1940, Copie van de Nederlandsche vertaling die in Mei 1940 ter perse lag, maar door de Duitschers direct in beslag is genomen. [Amsterdam, Apea, 1945].
55472: [Vorsterman van Oyen, G.A.?] - De zustermoord. Een paar bladzijden uit de lijfstraffelijke rechtspleging te Aardenburg, pp. 44-170 en 239-248 in Scaldis 1891.
55507: '--- - Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's-Gravenhage 1-2-1765 betr. vagebonden en boosdoeners ten platte lande onder het Baljuwschap van Kennemerland.
55511: '--- - [Printed publication 1765, The Hague, Rijswijk] Publicatie van Hof van Holland d.d. 's-Gravenhage 12-6-1765, betr. een baby van 3 à 4 maanden, dood gevonden in de Boschsloot ten hoogte van de laan van het Huis te Werve, 1 page.
55513: '--- - Publicatie van President en Raaden over Holland, Zeeland en Vriesland d.d.'s-Gravenhage 13-1-1764 betr. bedelarij en afpersingen in de straten en toegangen van 's-Gravenhage.
55531: '--- - Den oprechten Hollantse waersegger ofte prognosticatie op het groote wonder jaer 1666, eertijts gepractiseert door D. Martinus Luther en nae verlicht door D. Joannes Cavinus, professoren in d'aenwysinge der Roomse dwalingen, waer in de bouvalligheyt der Roomsche stoel (...) wert vertoont (...) Tegen den hier nevens gaenden Vlaemschen leughen-gheest (...) gepractiseert door Joannes Calvinus. Antwerpen, erven paus Juth [1666].
55560: '--- - Prenten: Twee anonieme etsen zonder onderschrift, tonende het aansprekersoproer van 1696 te Amsterdam. Beide prenten laten een Amsterdamse gracht zien, de eerste met rechts een pand dat wordt geplunderd en de tweede met plunderaars waarop wordt geschoten.
53194: '--- - Waerlijck verhael van 't geene (sonderling nae 't wereltlijcke) is voorgevallen op en nae de apprehensie, sententie en executie den 21 en 29 Juny 1672 tegens den jongen heer Jacob van der Graef, als mede de wonderlijcke opmerckinge omtrent het sterven van de twee groote vermaerde mannen mrs. Jan en Kornelis de Wit. z. pl. 1672.
42419: [Lauremberg, Johann] - Veer schertz-gedichte: I. Van der Minschen itzigem Wandel und Maneeren. II. Van almodischer Kleder-Dracht. III. Van mormengder Sprake und Titeln. IV. Van Poesie und Rymgedichten. [Hamburg?], 1682.
ZZ90503-002: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boogaert van Alblasserdam family, family crest, 1 p.
ZZ90503-004: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boonzajer family, family crest, 1 p.
48202: - Letter Rotterdam company 1915 | Brief met fraai briefhoofd van firma Fol jr. en Co. te Rotterdam, olien en vetten, 1915, 1 p.
48204: - Shipping United States 1870 | Request aan Tweede Kamer en Min. v. Financien van Marin Henri Jansen, gepensioneerd kapitein ter zee te Delft, d.d. Delft 26-1-1870 en 6-11-1870, 8 pp.
48208: - Coffee 1828 | Prospectus van het etablissement ter opslag (...) van koffie, Amsterdam, 1-1-1828, 4 pp., 4°, printed.
48210: - Accountancy 1915 | 4 copies of the magazine De Accountant, orgaan van Nederlands Instituut van Accountants, 1914 en 1915, 4°, 8 pp, printed.
48232: - Holy communion documents in the name of Elisabeth Zeras [en Seras], d.d. Ankeveen 1884 en [s.l.] 1880, 2 pp.
48234: - Lottery ticket 1837 | Company Westendorp en Co. en L.R. Bischoffsheim, d.d. Amsterdam 16-5-1837, inform with regard to odds tickets in a Dutch debt, 4°, 4 pp.
48240: - Trade fair 1926 | Verslag van de Vereniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland 1925-1926. 4°, oblong, 22 pp.
48254: [Levensverzekering-Maatschappij Utrecht] - Insurance policy 1951 | Polis Levensverzekering-Maatschappij Utrecht d.d. 1-3-1951 for A.J. Fibbe. Plano, 2 pp, manuscript.
48262: [Photographer unknown] - Photo used in litigation 1919 | Photo (17x12 cm) of window in a house in Haarlem used in litigation in 1919 for Van Nes van Meerkerk.
48293: - Printed publicaton and manuscript Utrecht 1821 | Verkoping d.d. 30-10-1821, van 's lands domeinen, betr. een perceel weiland, onder Maartensdijk, met het slag in de Maartensdijkse weg, groot 6 morgen. Koper mr. Cypriaan Gerard van Hengst, grondeigenaar te Utrecht. 20 pag., waarvan 16 gedrukt en 4 in manuscript.
48329: - Photography Rotterdam 1937 | 2 foto's, 13x18 cm., van groep personen bijeen t.g.v. 'Eerste spa in de grond voor (Maas)tunnel in Rotterdam'.
48343: - Printed publication 1859 The Hague | Predikbeurtenblaadje (schedule for the church services), d.d. 's-Gravenhage 1859, 1 p.
48347: - HEEMSTEDE, STEVENS, WESTHOF--- Notariele acte, d.d. 1924, betr. transport van een huis te Heemstede, aan de ontworpen Heemsteedse Dreef, verkocht door aannemer A. Stevens aan J.H.W. Westhof te Heemstede. Folio, 4 pag., getypt.
48353: - KRUISRAKETTEN, VREDESBEWEGING--- Vier stukken betr. het Volkspetitionnement tegen kruisraketten, 1985. Gedrukt.
49027: - Manuscript 1781 | Drie stukken in manuscript betr. het plan van Arend Klos (met zoons Jan en Cornelis) en Andries Klos, om zich tegen de bepalingen in als Delftse plateelbakkers te Schiedam te vestigen. 1781, folio, 9 pp.
54671: '--- - Alzo myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) klagten gekregen hebben over de tuyn-dieveryen, zo buiten als binnen deeze stad en in het byzonder in de Plantagie (...) Gearresteert 30-7-1760. Amsterdam, S. Lamsveld, [1760].
38601: [Lannoy, de ?] - Advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden. In Holland 1782, 56 pag.,(Knuttel 20199).
45609: [Funeral card, 1763] - [Printed publication, funeral, 1763] Invitation for the funeral of Emilia Ida Goris, housewife of Hendrik de Gulicker, Nieuwe Kerk Amsterdam 24-8-1763. 4° oblong, 1 p., printed publication.
38027: - Wonderdoeners en aflaatkramers in de 19de eeuw, eene paralel der 16e en 19e eeuw (...) uitgelokt (....) door het geschrift Johannes Ronge, de katholieke priester en de slechte drukpers, Amsterdam , Weytingh v, d. Haart 1845, 132 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
48913: - AQUAREL--- Aquarel van een Dorpsstraat met pomp, kerk en personen. 19e eeuws, 28x36 cm. Anoniem.
5791: [Velmans, L.] - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der N.V. Handelmaatschappij v.h. J.H. van Maarssen, Amsterdam 1948, 48 p., geb., geïll.
59961: - Aagt Jafies, of de aanslag op Haarlem, 349 pp. Zonder titelpagina, gebonden, gekortonneerde kaft, met linnen rug, zeldzaam.
48897: - NEDERVEEN, VAN--- Vier genealogische schema's betr. de familie van Nederveen (Nedervenne) in de middeleeuwen en 16e eeuw, elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens. 17e eeuws, manuscript.
40117: - Officiele stukken gewisseld over het tarief voor de Drentsche Hoofdvaart in 1868, 1869 en 1870, Assen [1870], 124 pag., ing.
42437: [Froriep, Robert, ed.] - Chirurgische Kupfertafeln, Volume IV, [Weimar, Landes-Industrie-Comptoir, ca. 1830].
46226: - Photography on linnen 1880 | Fotoportret op linnen van J.F. of J.W. van Aalst, adelborst, ca. 1880. Zeer fraai en zeer zeldzame techniek.
46228: - [Literature, 1836] Prospectus 'De Gids'. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen, uit te geven door G.J.A. Beijerinck te Amsterdam. Amsterdam, 1836, 8°, 12 pp.
46234: - [Geneology 1942] De stamboom van de tak Bax van Dordrecht. Ede 22-9-1942, door Th.A. Boeree. Typed booklet with photo's, 90 pp, bound in linnen binding.
46248: - OTTEVANGER, COOLSMA--- Twee verhuiskaarten voor B.W.M. Ottevanger, Den Haag, en Ottevanger-Coolsma, Bilthoven. Gedrukt, geillustreerd door P.W.
46252: - [Frysian language brochure 1926, Giethoorn] Brochure for 'Fryske M.G. Kampen', Giethoorn, ca. 1926, 4 pp.
46313: - [Sale catalogue French, Lorraine 1938] Catalogus 'L'amateur Lorrain, livres anciens, gravures sur la Lorraine'. Antique book shop R. Poncelet, Nancy, 1938.
46317: - [Printed publication, printed press, 1792] Printed publication Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 22-3-1792 about licence of newspapers (licentie der courantiers), 2 pp, folio.
40137: [ Hepkema, J.T.], - Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen, voor landgenoot en vreemdeling, Heerenveen, J. Hepkema, 1894-1917, 580 pag., geb. in half linnen.
9392: - Ter bruilofte van den Heere Jacob Verbeek en Jongkvrouw Maria Van raat [bevestigd op Zuiderhout buiten Haarlem 14 oktober 1708]. 4º. Incompleet. Bevat alleen pp. [21]-26.
9390: - Op het achtenveertigste verjaaren van Monsieur Andries Schoemaker, geviert in Amsterdam den 9den october 1708. z.p. 4º. Incompleet, bevat alleen pp. [5]-[10] van 15 p., met een gedicht door J. van Oosterwijk.
9389: - Zilvre kroon voor den heere Jordaan Luchtmans en juffrouw Sara Van musschenbroek, ten gedagtenis van den 25 jaarigen trouwdag [te Leiden], op den 23 May 1708. 4º: [8] p.
48930: - LEIDEN, ONDERWIJS, V.D. PLUIJM--- Getuigschrift dat Nicolaas van der Pluijm, geb. 26-2-1905, van 1911 tot 1917 de chr. school voor on- en minvermogenden te Leiden heeft doorlopen. D.d. Leiden 28-2-1917. 1 blad, 33x40 cm., deels gedrukt (litho P.J. Mulder, Leiden).
48932: - Large publication 1864 | Gedachtenisprent betr. de voltooiing van het gebouw van de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid in 1864, aan de Elandstraat 84 te Amsterdam, 50x40 cm. Gedrukt.
44660: - [Printed documents, Amsterdam houses] Collectie van 26 overdrukken (veelal uit Jaarb. Amstelodamum) van artikelen betr. de geschiedenis van Amsterdamse huizen. Gedrukt.
44662: - [Printed programm, Oranje-Nassau, 1923] Officiele feestgids ... huldiging van H.M. de Koningen, Amsterdam 1923, 64 pag + advertenties. Omslag ontwerp Andre Vlaanderen. Gedrukt.
44664: - [Printed publication, Gelderland, Provinciale Staten 1850-1952] Overzigt van het personeel der Staten van Gelderland, sedert het invoeren der wet van 6-7-1850. Nijmegen 1852, 42 pag. Gedrukt.
44666: - [Marriage card, Amsterdamsche courant, 1856] Fraai gedrukt kaartje, 11x15 cm. betr. geschenk bij de ondertrouw van Abraham J. de Bull, hoofdredacteur Amsterdamsche Courant d.d. 5-6-1856 met Maria J. Heijnsius. Gedrukt.
44674: - [Printed funeral card 1829] Uitnodiging voor de begrafenis van mej. Johanna Maria Cornelia Wtenweerde (Utenweerde), onder Nieuwer Amstel. D.d. Amsterdam, 4-5-1829, gedrukt, 4°, oblong.
44678: - [Printed funeral card, 1823] Uitnodiging voor de begrafenis van Cornelis Johannes Kruimel, op de Herengracht, d.d. Amsterdam 19-9-1823. Gedrukt, 4°, oblong.
44682: - [Printed funeral card, 1690] Uitnodiging voor de begrafenis van Margrietje Jans Witvelt, huisvrouw van Honere la Legresse, mr. kleermaker in de Korte Dijkstraat. D.d. Amsterdam, 5-4-1690. Gedrukt, 4°, oblong.
44692: - [Partly printed document, manuscript, funeral, 1815] Formulier betr. het overlijden te Amsterdam van Jan Hendrik Jurgen Borgstee, d.d. 9-1-18.. [ca. 1815], man van Ermegie Hamilton 'In armoedige omstandigheden overleden', deels gedrukt. 1 pag.
44694: - [Marriage announcement, 1864] 'Huwelijks-bekendmaking' van A.B. van Holkema van Oldeboorn en J.G.A. Keuchenius van Koudum, 1864. Fraai gegraveerd porseleinkaartje (lith. W. Cool v. Bokma te Sneek).
44728: - [Receipt, kwitantie 1904] Twee kwitanties t.n.v. P.A. Karsdorp te Amsterdam, 1904.
44730: - [Printed publication 1870] Circulaire betr. het voorgenomen huwelijk van F. graaf van Randwijck en J.A. baronesse van Hogendorp, 's-Gravenhage 1870. Deels gedrukt, 4°.
44734: - [Reception album 1927] Receptie-album bij de verloving op 18-9-1921 (20-10-1921) van Cas Balke en Nettie Bos.
44736: - [Handwritten notes Halwasse 1950] Aantekeningen van G. Halwasse (ca. 1950) van diverse personen Van Baak, Van Baeck. Manuscript, 4 pag.
44754: - [Geneology manuscript, 19th century] Genealogisch schema Vijgh. 19e eeuws, manuscript, 1 pag.
44756: - [Manuscript, 20th century] Enkele aantekeningen betr. ds. Hanselaar en de familie Hanselaar, 20e eeuws. Manuscript.
58707: [Bakker Jz, S. (inl.)]; - Album veldbloemen. Uitgave van de stoom-koffiebranderij en theehandel H. Smith, Groningen, Groningen 1924.
11582: - [Album of verses/Poeziealbum/Poesiealbum VISSER] Poeziealbum van A(Fine) (ook Afrina) Visser, Amsterdam 1882-1890. 4o.
11629: - [Marriage announcement/ondertrouw aankondiging SCHOEN, MAGER] Gedrukte ondertrouwaankondiging van Jan Schoen Cz. en Marritje Mager Kd., Westzaan 1916. 8o, 1 p.
11641: - SIJTHOFF Ontwerptekening voor een wapen Sijthoff, wrs. bedoeld voor borduurwerk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 48x58 cm.
11648: - SOEST, VAN 100 familieadvertenties Van Soest, 18de- en 19de-eeuws, geplakt op 17 bladen.
11660: - STROCKEL Genealogie Strockel (Deventer), afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 3 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11675: - VEEN, VAN; BLOKHUIS Een honderdtal portretfoto's (meestal carte-de-visite-formaat) van het echtpaar Hendrik van Veen (1837-1911) en Cornelia C.G. Blokhuis (1841-1909) en van hun ouders, broers en zusters, kinderen en kleinkinderen.
11678: - VELSEN, MIDDELOO Aanplakbiljet betreffende verkoop van vaarsen op de hofstede Middeloo onder Velsen op 14 april 1820, `daags voor de Velser koemarkt'. 45x27 cm., in lijst.
11685: - [Printed publication VLISSINGEN, DE BRAUW (?)] Gedrukt planoblad `De opdragt die zal zijn aan mijn geachte vrinden, die ook in 't vervolg de zaak hier zullen vinden', met daaronder een lang vers in drie kolommen. Geheel onderaan: `Alom te bekomen'. Plano, 1 p. 18de-eeuws.
11757: - [Manuscript BEUKENKAMP, VAN MARKEN, ROEM, ALKMAAR] Iets over het huwelijk. Opgedragen aan den heer C.A. Beukenkamp en mejuffrouw F. van Marken, Alkmaar, 20 oktober 1844. 16(: [60] p. Fraai gebonden in linnen stempelband met `Alkmaar 20 october 1844' en `J. Roem'.
58533: [Kortum], - Die Jobsiade. Ein grotesk-komisches Heldengedicht in drei theilen von Dr. E.A.K. , three parts in 1 volume, 5e auflage, Hamm 1839.
58858: - Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen. 1813.
58864: - Den Haag den 22 December 1813, no 45b.
58874: - Extraordinair Dagblad van de Monden van den Yssel, Vrijdag den 3 December 1813, (no 54).
58886: - Willem de 1ste Koning der Nederlanden. Lithografie, 33x26cm. Met watermerk van J. Honig & zonen.
58896: - Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje (1813), published 1838.
66915: [Naamregister 1739] - Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de Provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overyssel, Groningen en Ommelanden, alsmede Drenthe, voor den jare 1739, te Amsterdam by Gerrit Bos 1739, 48 pp. TOGETHER WITH Naamregister der leeden en steeden (..) staten van Holland en West-Vrieslandt, te Alkmaar gedrukt by Jan van Beyeren 1739, 108 pp. TOGETHER WITH Naamen van de Regeeringe der zes stemmende steden van Zeeland, 168 pp.
66914: [Naamregister 1736] - Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de Provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overyssel, Groningen en Ommelanden, voor den jare 1736, te Amsterdam by Gerrit Bos 1736, 48 pp. TOGETHER WITH Naamregister der leeden en steeden (..) staten van Holland en West-Vrieslandt, te Alkmaar gedrukt by Jan van Beyeren 1736, 108 pp. TOGETHER WITH Naamen van de Regeeringe der zes stemmende steden van Zeeland, 164 pp.
56861: - Het boek der fabrieken, omgewerkt en verkort, Leiden, Sythoff, 1862.
57605: - Almanak voor het schrikkeljaar 1828, Almanak voor het verstand en hart voor het jaar 1828, Amsterdam, C. Schaares.
55822: '--- - Prent: 'Tweede basvyne. En 't boosdoens heylige wraeck-spiegel, uytblasende (...) de rechtveerdige straffe overgekomen eenige monstreuse conspirateurs (...) tegen (...) vorst Mauritius', anonieme gravure tonende een schavot op de Lange Vijverberg met de executie van Herman Hermansen, Jan Claesen, Dirck Lenertsz, d.d. 27-2-1623. Met teksten in boekdruk naast en onder de prent. De onderste gedichten met rand in houtsnede.
66393: [Union Géographique Internationale] - Congrès international de Géographie. Amsterdam 1938, Excursion B 2 POLDERS ET DUNES 29 Juillet-1 Août., Amsterdam, Koloniaal instituut, Mauritskade 63. 70 pp. With folding colored map op Geologisch-Waterstaatkundige Kaart van Rijnland door Ir. J.G. Bijl (1930).
66390: [Haarlemmermeer] - Het water in Nederland. Geschiedenis der Watervloeden in Nederland (1855, no 9, 8 pp). De Droogmaking van het Haarlemmermeer (1853, no 9, 8 pp). De Beemster (1856, no 29, 8 pp). De Duinwaterleiding in Amsterdam (1855, no 41, 8 pp). Uitgegeven door de Inrigting tot bevordering van volksgeluk en volkswelvaart, door verspreiding van nuttige kennis: De Vriend van Armen en Rijken - 10 cents, E.S. Witkamp Koningsplein te Amsterdam.
61202: - Vue de Dunkerque (mirrored)
45876: - [Printed publication 1863, Delft, city management] Invitations of 'B en W van Delft aan bouwkundigen tot het inleveren van een ontwerp voor de avenuen aan de zuidkant van de stad' , Delft, 24-5-1836, printed, 2 pp.
PR120586: - [Modern print, reproduction, The Hague] De Maurits- of Grenadierspoort op het Binnenhof, 1 p. published 20 th century.
45864: - [Printed publication with manuscript, 1782] Convocatie voor vergadering van 40-raden van Delft, 1782. Partly printed, 1 p.
45386: - [Manuscript, 1754] Verklaring van Margaretha Schoemaker, d.d. Zwammerdam 1754, betr. betaling Middel op trouwen, manuscript, 1 pp.
45395: - [Manuscript 1742, legal, inheritance] Brief van Jacob Gilles, d.d. 's-Gravenhage 1742, manuscript, 4o, 6 pag.
46014: - [Printed publication 1812] Printed publication: 'Missive van de prefet van het Departement de l'Escaut (= Zeeland), d.d. Gent 2-7-1812', against 'clandestien verbouwen', growing of the tobacco plant (tabaksplant). printed, 4°, 3 pp.
46026: - [Printed publication] 'Oude privilegie, die aan alle nieuwe comparanten op den Hondsbossche wert gegeven, die den hengstbeker hebben uitgedronken'. Printed poem, folio, 1 p.
46100: - [Photography, ships, water] Photo, 19x28 cm. of Pantserdekschip Hertog Hendrik, near Hoek van Holland on the Nieuwe Waterweg, ca. 1920?
46104: - [Printed death announcement 1895] Printed death announcement of Jan Mees (73 jaar, 1896) and mr. Hendrik Nic. Mees (38 jaar, 1895). 4°, 2 pp.
46108: - [Printed death announcement 1949] Two printed death announcements for Cornelis Sabel Tz., Zaandam, 1949, 2 pp.
46110: - [Printed death announcement 1943] Printed death announcement for Jelle Trap and thank you note, 2 pp. Bussum, 1943.
46112: - [Death announcement 1943] Two printed death announcements for J.H.H. Marres. Maastricht, 1943, 2 pp.
46116: - [2 Printed funeral card(s) 1940] Twee gedrukte overlijdenskaarten voor G.J. Klaasse. 's-Gravenhage, 1940.
46122: - [Printed death announcement 1943] Printed death announcement for P.L. Wennekes. Oosterbeek, 1943, 1 p.
45936: - [Fashion, pattern drawings, ca 1930] Notebook with pattern drawings of Lucie Boersma, 1930. Manuscript, folio.
43272: [Pictarius, J.B.] - De geheime illumineer-konst, behelzende I. Hoe men allerlei zoorten van verwen konstig bereiden en nuttig gebruiken zal, nevens een geheim om de beste Carmyn en Ultermyn te maken (...), 1e, 2e en 3e stuk [1e stuk in 2e druk]. Amsterdam, G. Bom, 1770.
43303: J.W. - Eene dijk- en polder-kwestie onder het dijkbestuur van Overbetuwe.Eene bijdrage tot de kennis en de waardering der administrative regtsbedeeling, Arnhem. v.Eldik Thieme 1842, papieren omslag, (8)+32 pag.
43309: - Concept-reglement van een algemeen waterrecht op de rivieren, stroomen en zee-gaten door de gehele republiek, z.pl., [ca. 1790?], zonder omslag, 4 pag.
15163: [Dethmar, F.W. en F.K. von Strombeck] - Reisen durch Belgien, Holland und Grossbritannien, nach F.W. Dethmar, I. Kuranda, L. von Ploennies und Roscoe, Kohl, Kniewel, Carus [...], Leipzig: A. Weichardt, 1848 [Band 3 van Die Weltkunde in einer planmässig geordneten Rundschau [...] auf Grund des Reisewerkes von Dr Wilhelm Harnisch dargestellt und herausgegeben von Friedrich Heinzelmann]
57185: '-- - Souvenir du Rigi, oblong booklet with 16 steel engravings of views in Rigi and surroundings [ca. 1900?].
49406: - Newspaper Bergen 1934 | Bergensche Bad- Duin- en Boschbode, 25e jaargang (1934) nr. 1: Het zilveren feest van De Badbode. 24 pag., geill. [betr. Bergen en Bergen aan Zee].
42520: '- - Nederlandsche apotheek. 's-Gravenhage, 1851.
14171: - SLIEDRECHT, HARTOG Gedrukte ciculaire betr. het overlijden van de dochter van W.A. Hartog en J. Hartog-Visser te Sliedrecht, 1868, 1 stuk.
14172: - OOSTBURG, THERI Gedrukte circulaire betr. het overlijden van de echtgenote van M. Theri te Oostburg, 1876, 1 stuk.
29544: - [Photo album 1972] Fotoalbum ‘International Course in Health Development 1971-72 Promotion dr. N.H. Swellengrebel’, 40 foto’s van de deelnemers en docenten van deze cursus.
29580: - KRUITFABRIEK MUIDEN -- Foto (18x24 cm.) van een 16 tal heren aan een diner t.g.v. het 250 jarig bestaan van de N.V. Nederlandsche Springstoffenfabrieken te Muiden in 1952.
29546: - [Newspaper articles 1919] Ca. 12 krantenknipsels betr. Therese van Duijl-Schwartze, ca. 1919.
29572: - [Printed documents 1808, stolen goods] Drie lijsten van gestolen goederen in 1808. Verzonden door de Procureur Generaal aan gemeentelijke politiekorpsen. 4°, gedrukt, 3 pag.
45449: - [Manuscript, Kegelingh, ca 1610?] Extract from the city council book of Gouda, The Netherlands, ca 1610 / Extract uit het Vroedschapsboek van de stad Gouda, d.d. [ca.1610?], manuscript, folio, 5 pp.
42546: [Bisschop, Jan] - Pharmacia galenica & chymica, dat is Apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste. Rotterdam, Van Waesberge, 1661 [op gegraveerde titelpagina: 'Nieu licht der Apothekers en distilleerkonst'].
45374: - [Manuscript, 1785] Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 18-1-1785, manuscript, 1 pag., signed by Siccama en Fagel.
45376: - [Manuscript, 1777] Verklaring van de Raad ter Admiraliteit op de Maas dat de ontvanger S.P. (?) Collot d' Escury te Gorinchem 4 maanden absent mag zijn per jaar. Getekend Breda 1777 door A.van der Sluijs en P. v.d. Heim, manuscript, 1 pag.
45378: - [Manuscript, 1767] Verklaring van de raad ter Admiraliteit op de Maas, d.d. Rotterdam 1767 betr. in beslag genomen goederen van Jan Collin, manuscript, 1 pag., getekend J.W. Lormier en J.v.d. Heim.
45497: - [Manuscript, United Kingdom, 1652] Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 21-10-1652, on the war with England, The United Kingdom, Manuscript, 1 p., folio.
45499: - [Manuscript, 1660] Extract uit resolutien v.d. Staten v. Holland, d.d. 30-7-1660, dat de heren mr. Hugo Block en Pieter Ockertsz, Zeeuwse raden in het Hof van Holland, ook zitting mogen nemen in het leenhof. Manuscript, folio, 2 pp.
57719: - Drie diploma's en 4 pagina's tekst aan mijn lieve vrouw en enkele cijferlijsten, alles betr. Marie J. Prescher, 1926-1932.,
37795: - Onder Neerlands vlag. Album ter herdenking van het 25 jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond 1874- 1899, Amsterdam 1899, groot 4o, 184 pag., geïll.,geb. Mooi exemplaar.
52574: [Graham, Thomas baron Lynedoch] - The history of the campaign of 1796 in Germany and Italy. 2nd edition, 3 volumes, London, 1801. [Titel van deel 2:] The history of the campaign of 1797 in Italy and Germany. [Van deel 3:] The history of the campaign of 1799 in Germany and Switzerland.
66309: [Delftse Studenten Almanak 1897] - Delftsche Studenten-Almanak 1897, J. Waltman jr. Delft 1897, 375 pp.
66307: [Delftse Studenten Almanak 1898] - Delftsche Studenten-Almanak 1898, J. Waltman jr. Delft 1989, 449 pp.
66308: [Delftse Studenten Almanak 1895] - Delftsche Studenten-Almanak 1895, J. Waltman jr. Delft 1895, 354 pp.
58586: [Rooswijk. N. van], - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn en Van Assendelft, 1739.
58633: - Algemeene gids en zak-atlas van Amsterdam 1913/1914, Amsterdam, van Hees [1912].
11849: - [Invoice receipt/nota GOUDA, VAN DER GEEST] Twee nota's van firma Wed. N. van der Geest te Gouda, 1890. 2 p.
52402: '- - Den Hollandszen praat-vaars Nieuw Jaars-gift aan het bevalligen Stichtsze Jufferschap. Amsterdam, A. Cornelis, [2e helft 18e eeuw].
66336: [Smits] - Wapenkaart/Coat of Arms Smits.
5751: [Leopold, R.L.] - De nakomelingen van Johann Jochim Leopold, [Eindhoven 1967], 90 p.
ZZ90460-083: [family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Preparatory drawing coat of arms Rutgers, 1 p.
ZZ90460-084: [Rutgers van Rosenburg family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Black and white coat of arms Rutgers van Rosenburg, 1 p.
42790: '- - Bekentenisse of belydenisse des geloofs der Nederlantsche gereformeerde kercken. Dordrecht, M. de Vries, 1725.
52434: [Bondi, Clemente] - Giornata villereccia. Poemetto in tre canti, intenui labor. Parma, Stamperia Reale, 1773.
BB10141: - Crafts 19th century | 19th century needlebook (naaldenboekje) with soldiers holding needles as weapons, 4 pp. Oblong leather binding embossed with artistic scenes; on the spine reads dame blanche, 6,5 x 10 cm.
49207: - INDIE, GREVENSTUK--- Menu d.d. 7-4-1913, met afb. van trap in Indisch landschap met 86 treden tussen 1911 en 1913. Ontwerp Grevenstuk.
ZZ903444-26: - [History Latin school Alkmaar, gymnasium Alkmaar, 1905] Geschiedenis der Latijnsche School te Alkmaar door Dr. H. E. van Gelder, Eerste gedeelte: De Groote School tot 1572. N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster & Zoon, Alkmaar 1905, 167 pp.
66450: [Musee van Stolk] - Catalogue des sculptures, tableaux, tapis etc., formant la collection d'objects d'art du Musee van Stolk, La Haye : M. Nijhoff, 1912, 136 pp.
42884: [Uytenhage de Mist, Johan] - Begin, voortgang ende eind der vrye ende der gewaande erf-gravelike bedieninge in Holland ende West-Vriesland. Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1683.
11840: - GERBRANDS, ARNHEM Annonce betreffende verandering firmanaam van P. Gerbrands & Co in Gebroeders Gerbrands. Arnhem 1873. Gedrukt. 4o, 1 p.
11841: - GEVAERTS, GUYKING Hulde, eerbiedig door den vervaardiger aangeboden aan ... Jhr. L.R. Gevaerts. 4o, [1 blad.] Gekalligrafeerd met goud en rode inkt en versierd met guirlandes. [19de-eeuws.]
11843: - GHEEL GILDEMEESTER, VAN; DEN HAAG `Toespraak bij de bevestiging der nieuwe leden gehouden in de Willemskerk 11 april 1897 door Dr. F. van Gheel Gildemeester', ingeschreven in een `Album' met gelithografeerde bladen. 4.
3635: [Haersolte van Haerst, J.C. van] - Généalogie van het geslacht Van Haersolte in 30 tabellen. [Zwolle 1881], 134 p., geb. Oud-Hollands papier.
46334: - ALPHEN, VAN; DE VIGNON, HOVY Twee cahiers met gelegenheidsgedichten van de hand van jhr. mr. D.F. van Alphen (1774-1840), zoon van de letterkundige Hieronymus van Alphen. Hij vertrok 1791naar Indie, was resident Soerabaja, later Raad van Leiden, burgemeester en lid Tweede Kamer. Manuscript, ca. 200 pag.
46335: - Diplom on parchment Gand Belgium university | Bul van de faculteit rechten van de Universiteit te Gent voor Wilhelmus van Gils uit Breda, d.d. Gent 20-6-1829. Perkament, opgerold met zegel in koperen doosje, het geheel in een op maat gemaakte tinnen trommel.
46344: - [Guest book, manuscript, WO II] Guest book (Gastenboek) of family S.C. Smit (Kees en Lientje), Hoofdweg 1 I in Amsterdam, november 1939 - december 1945. 1 book, 68 pp, with illustrations. Manuscript.
58577: [Doorslaer, G. van e.a.], - Beiaardkunst. Handelingen van het Eerste Congres Mechelen 1922, Mechelen [1922-1923], 188 pag.
58689: '-- - Placaat op de jagt binnen den Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen, door syn hoogheid. Gearresteert den 11. Augusti 1770. Arnhem, van Goor, 1770.
61095: '- - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...).
61101: '- - Placaat. De Staaten van Holland en Westvriesland (...) dat van tijd tot tijd aan het strand vaartuigen worden afgevuurt / om spoediger / als andersints geschieden kan / persoonen of brieven over te brengen naar het Rijk van Groot-Brittanien.
61121: - Vue d',Amsterdam, View of Amsterdam (mirrored)
45040: - [Genealogy manuscript] EIK, VAN; KOPS; BRUYN; HARTSEN --- Familieaantekeningen Van Eik, de Wolff, Kops, Bruyn, de Bruyn, Hartsen. Ca. 1750-ca. 1830, voornamelijk te Amsterdam, manuscript, 4°, 16 pag.
61242: - [Optica print, illumination] Prospectus Palatü sive Arcis imperialis Norimbergae.
67871: - Haarlem, 1957, Anniversary | Feestprogramma ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Katholieke bond van overheidspersoneel afdeling Haarlem. [s.n.], [s.l.], 1957, 20 pp.
45437: - [Manuscript, poem] Poem on behalve of Jacob Nievelt, officer (officier) of Rotterdam. Manuscript, folio, 1 p.
45760: - [Divers documents club instituut Montana, 1937] Diploma erelidmaatschap voor P.A.H. Schlingemann van de Nederlandse club op het Instituut Montana te Zugerberg, Zug. D.d. Zugerberg 1937. Getypt met handtekeningen van 14 (bestuurs)leden.
45764: - DORDRECHT--- Exemplaar van 'Van Braam's Dordrechtsche Almanak voor het jaar 1845', Dordrecht, Blussé en Van Braam [1844], gebonden in perkamenten omslag, met aantekeningen in handschrift.
57775: - Reglement en vrachtlijst van de beurtschepen varende van Amsterdam op Nijmegen 1841. 8o, 28 pag., gedrukt, sierpapier omslag.
57783: - Papieren betr. de Alkmaarse families Wentelaar, Paardekooper. 17e eeuws. Folio, 29 pag., manuscripten.
47010: - Naamlijst der hoogleeraren van wie portretten aanwezig zijn in het universiteitsgebouw te Groningen, Groningen [1937], 97 pag., gedrukt op zwaar papier, geb.
42274: '- - Onfeilbaare geneeswyze der venusziekte, zonder geneesheer, benevens eenige voorbehoedzels om niet besmet te worden (...) middelen om de maagdom te herstellen, enz. Amsterdam, Elwe, 1791.
48325: - Postcard 1879 | Briefkaart van Henry Roos, d.d. Amsterdam 1879 aan het bureau van Le Figaro te Parijs.
48333: - OPZOOMER--- Album 'Kleine stukjes van C.W. en A. Opzoomer'. Manuscript, 4°, geb. in fraaie leren band, ca. 1844-1856, ca. 50 pag.
48339: - Printed publication Catholic Rome 1858 | Verklaring, d.d. Rome 20-1-1858, betr. een zilveren figuurtje, door frater Anthonius Ligi-Bussi urbinas, Archepiscopius Econienses, 1 p.
48341: - Printed ornament, date unknown | Gedrukt zegeltje met opdruk 'Fideliter et prudenter' en een hond met banier, 5x4 cm.
48351: - GRAVENHAGE, VERVOER--- Kaart van trein en tramwegen in Gravenhage, september 1912. 4°, gedrukt, 1 pag.
57796: - Adjudication des Immeubles dependant de la succession de M(onsieu)r Alphonse Gentilhomme au profit de M(onsieu)r et Mad(am)e Baron, gepasseerd op 22 juli 1883 voor notaris J.E. Ph. Picard te Loches (departement Indre-et-Loire Frankrijk),
43167: '- - De volmaakte verwer, alles lerende wat er vereischt wordt om alle wollen en zijden, met alle kleuren, en hoeden schoon zwart te verwen, benevens de bereiding (...) van alle die soorten verwen, Nieuwe uitgave. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1836.
43169: [Cherrier, Claude Joseph de] - Polissonniana ou recueil de turlupinades quolibets, Rebus, jeux de mots, allusions allegories, Pointes, expressions extraordinaires (...) et autres plaisanteries, avec les equivoques de l'homme inconnu. Amsterdam [= Rouen], Desbordes, 1722.
43067: '- - Zaanlandsch Jaarboekje, jrg. 1 t/m 13 (1841-1853). Zaandijk, Heynis, 1840-1852.
67629: - Children's Books, 1858, Education | Gedichtjes voor Zoete Kinderen. Met 12 Plaatjes. Derde druk. Te Groningen, H. Geertsema Jr., 1858, 80 pp.
57714: - Dagblad Out-Dordrecht's Nieu-Maere no 9 (Donderdagh 24 van Somermaent 1897 (24 juni 1897), no 14 (Sondagh den 11 van de hooijmaendt (11 juli 1897) en nr. 26 (22 van den Oogstmaent (22 augustus 1897) inclusief bijvoegsels bij nr 14 en 26, waarin Extract uit de Poorterrolle van Out-Dordrecht (naamlijsten van vermoedelijk eigentijdse bezoekers aan Dordrecht). 1897.,
51038: '- - Het koffy-huis der nieusgierigen of de klapbank der nouvellisten, waarin en op verhandelt werden allerlei divertisementen, zo als de publique byeenkomsten dezelve opgeven (...) voor de maanden April, May en Juny 1744, 2e stuk. Amsterdam, v. Esveldt / Alkmaar, J. Maagh, 1744.
54965: '--- - Publicatie [betr. verbod ' Historisch Verhaal'] van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d.'s-Gravenhage, 18-6-1761. 's-Gravenhage, Scheltus, 1761.
3678: - Antique illustrated book Amsterdam 1804 | Atlas van de waereldberoemde koopstad Amsteldam (...) en verrijkt (...), Amsteldam J.B. Elwe 1804, 14 pages text and many illustrations. Incomplete.
3675: [Zeppelin Postcard] - Aviation, Luchtvaart | Postcard of Zeppelin Graf Zeppelin über Lindau, Beieren, Germany, 1 p.
3670: [Zeppelin Postcard] - Aviation, Luchtvaart | Original Photo Postcard of Zeppelin L Z 127 Graf Zeppelin, das Luftschiff wird aus der halle gezogen, 1 p.
3673: [Zeppelin Postcard] - Aviation, Luchtvaart | Postcard of Zeppelin above Friedrichshafen. Zepplinwerft und Motorenmbau Maybach, coloured, 1 p.
3676: [Zeppelin Postcard] - Aviation, Luchtvaart | Postcard of Zeppelin in landscape, coloured. Made by Hans Rudolf Schulze, 1 p.
3672: [Zeppelin Postcard] - Aviation, Luchtvaart | Postcard of Zeppelin, landing on water, landung aug dem wasser, 1 p.
30160: - DORDRECHT, SCHILLEMANS, DOODKISTEN -- Prijscourant voor doodkisten van de fa. L. Schillemans te Dordrecht, 1845. 8°, 1 blad, gedrukt.
30162: - DORDRECHT, VAN NIEVERVAART & HORDIJK -- Prijscourant van Van Nievervaart & Hordyk voor granen, bonen, boekweit en koolzaad. Dordrecht 1817. 1 blad 4°, oblong, gedrukt.
57706: - Geslacht-tafels van het huis van Boudaan en Bentink.,
36761: - Recueil des pieces les plus interessantes concernant les troubles qui regnent actuellement en France, 1e + 2e partie, Parijs 1789, orig. blauw papieren omslag.
3677: [Zeppelin Postcard] - Aviation, Luchtvaart | Postcard of Zeppelin in landscape and sea, coloured. Made by Hans Rudolf Schulze, 1 p.
65694: - Verzameling van 266 toasten ten gebruike by bruiloften, kraammalen, verjaar-partijen en andere vriendschappelyke bijeenkomsten, als ook op uitoefening van elk's bestaan. Met toepasselyke versjes, benevens eenige tafelzangen en geboorte-liederen, door wijlen den heer A. Fokke Sz. 4e verbeterde druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1843, 54 (= 70) p.
14299: - BELGIË, ANTWERPEN, ARMENZORG, WERBROUCK Gedrukte brochure “Brief van den tresorier van den Algemeynen Armen, aen de Heeren Commissarissen der nieuwe bestieringe”, d.d. Antwerpen 4-12-1789, gedrukt bij J. Grangé, stadsdrukker, 4º, 14 p.
14364: - HEERHUGOWAARD Poster voor het “Openluchtspel te Heerhugowaard” 1935: De geheimen van de Heilige Mis. Leiding: Anton Sweers. Gedrukt, 100x70 cm.
9444: - Huwlykszangen ter bruilofte van den Heere Jan Verrijn en Jonghvrouw Debora Van den ende, in den echt vereenigd binnen Amsteldam den 19den van hooimaand 1716. z.p. 4º: [20] p.
9442: - Bruiloftzangen voor Mr. Henrik Van hees, schepen der stadt Rotterdam en Barbara Joanna Van der hoeven van berkel. Rotterdam, Joannes Hofhout, 1716. 4º: 15 p.
37007: - Verslag van de commissie belast met onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het Noordzeekanaal, van de K. v. K. te Amsterdam, Amsterdam 1895, ca. 70 pag., met uitslaande kaarten en tabellen. ( omslag beschadigd )
58446: [Willem Jansz van Campen], - Rare, Pamphlet, 1598 | Antwoordt op het tweede refereyn, by de overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven: om haer met schoon-schijnende Redenen, ongefondeerde dreygementen,ende ongelijcke Exempelen te bewegen, Vrede te maken met den Spangiaert. Amsterdam, [ca 1598].
55651: '--- - [Criminality 2008] Geheim register van ontslagen gevangenen, jrg. 1 (1882) t/m 5 (1886). Heruitgave z.p. en z.j. [ca 2008], ca 300 pp.
55651-1: '--- - [Criminality 2008, three linnen volumes] Geheim register van ontslagen gevangenen, jrg. 1 (1882) t/m 5 (1886). Heruitgave z.p. en z.j. [ca 2008], ca 300 pp in three linnen volumes.
55659: '--- - Missive van de Staaten van Vriesland tot aanwending der efficacieuse middelen ter ontdekking van den schryver der valsche brief in de Zuidhollandsche Courant van 1 Juli, of om tegen de courantier te procedeeren, d.d. 24-7-1782.
55661: '--- - Placaat, uitgevaardigd door de Staten Generaal, d.d. 24-12-1782, betreffende het 'zeer oproerig en lasterlijk libel, geintituleert Brief over de ware oorzaak van 's lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort'. 's-Gravenhage, I. Scheltus, 1782.
45283: - [Manuscript 1843] Vier briefjes van Mr. J.A. Chemet, 1841-1843, aan W. Sweijs.
45291: - [Manuscript 19th century] Vier briefjes van W.J. van Vloten aan W. Sweijs, Amsterdam, 1840-1841, manuscripten.
45299: - DOOPSGEZIND, SWEIJS--- Vier brieven van de Doopgezinde Gemeente Amsterdam aan zijn bestuurslid J.C. Sweijs, 1908-1920, manuscripten.
45324: - [Manuscript, legal deed, grave, with seals, 1808] Koopacte van een graf in de Geref. kerk te Barneveld. Verkocht door Abel, Harmanus en Gerarda Verschuur aan Jan Coenr. Sweijs en Johanna de Bijll, manuscript, folio, 3 pag.
45328: - [Newspaper article, 20th century] Overdruk van een krantenartikel, begin 20e eeuw, betr. de fa. Ingenhoes, Rusland 5 te Amsterdam, gedrukt, 2 pag., geïll.
45334: - [Legal advice, manuscript, 19th century about 1752] DOUBLETH, FERMARS, VAN HEUKELOM: Juridisch advies, d.d. oktober 1752, betr. een kwestie over een wissel, manuscript, folio, 8 pag. 19th century.
45858: - [Printed cartouche, Delft, 1750] Printed cartouche with blank inner compartment. Left top: coat of arms of Delft. Right top: illustration of the seal of (zegel van de) 'camerae caritatis S.P.Q. Delfensis'. Printed, folio, ca. 1750.
45397: - ORANJE-NASSAU, WINTER, VEEPEST--- Brief van J.W. Winter, namens de Prins van Oranje, d.d. 's-Gravenhage 1773, manuscript, 4o, 1 pag.
36915: - Bronzes d' eglise. [ Trade cataloque ca. 1890?, on cover Mon. On each page C.D.] , Paris , Camis, large 4o, 137 plates + 137 pages with description and prices. Good copy.
61445: (Jaillot, Hubert) - [MAP OF PRUSSIA] Regni Borussiæ secundum observationes novissima, accuratissima descriptio / Carte Nouvelle du Royaume de Prusse, Dressée sur les Observations les plus.
PR120192: - [Original print, hand colored wood engraving, Den Haag, The Hague] Vue de la Haye (Hollande), published 1865.
61224: - [Optica print, illumination] La Place du Marché de Francfort sur le Mein en Allemagne.
66840: [Liedtekst/Song]  - Een zuchtend mensch, welke tot Jezus om hulpe roept. Te Amsterdam bij F.G.L. Holst, Rozenstraat bij de Prinsengracht, 8 pp.
45247: - [Manuscript 1854] Briefje van Johanna Aarssen aan de heer Benier, d.d. Leiden 1854, manuscript, 1 pag.
45249: - [Autograph, female singer 19th century] Handtekening, autograph of Eugenie Geismar, manuscript, 1 p, 19th century.
45251: - [Manuscript The Hague, 1856] Brief van Willem van Houten, d.d. Rotterdam 1856, aan C.W. Mieling, lithograaf te 's-Gravenhage, manuscript, 1 pag.
39875: - Wij varen weer! Amsterdam 1945, 109 pag., geïll.
37243: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal- geografische structuren van de gemeente Wilnis, Utrecht, P.P.D. 1950, 83 pag. + bijlagen.
62825: - Wapenkaart/Coat of Arms Nagel(l) (Van).
42071: - Verzameling van gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand. 4e- druk, Dordrecht, J. Zenden, 1836.
44652: - [Typed document, Amsterdam, 1952] Rapport van de reparatie-commissie van de Ver. voor Heemkennis Ons Amsterdam, aan het bestuur, Amsterdam 1952, getekend door C.A.L. Sander en W.H. Hermans. 43 pag., gestencild.
66315: [YMUIDEN, HOOGOVENS, SMEENK] - “De brief bij de K.N.H.S.” gedrukt boek aangeboden aan mejuffrouw H.B.P.J. Smeenk bij haar vertrek op 30-9-1941 door directie en personeel van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te Ymuiden. Gedrukt in 7 exemplaren. (Dit is nr. 4.) Gebonden.
42750: [Boxhorn, Marcus Zuerius van] - L'Estat et gouvernement politique & militaire, tant per mer que par terre, des provinces confederees au Pais-Bas. z. pl., 1653.
42710: [Misson de Valbourg, Henri] - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan door een reisiger in de jaaren 1697 en 1698 van geheel Engeland, Schotland en Yrland. Utrecht, A. Schouten, 1699.
42968: [Cerisier, Antoine Marie] - Tableau de l'histoire generale des Provinces-Unies. 10 delen, Utrecht, v. Schoonhoven / Wild, 1777-1784.
43009: [Fokke Simonsz, Arend] - Handboek der vaderlandsche historie, vervattende (...) alle de voornaamste gebeurtenissen die van den aanbeginne des lands tot heden toe in ons vaderland zijn voorgevallen. Amsterdam, Fokke Simonsz, 1783.
45285: - [Manuscript, letters, 19th century] Twee briefjes van Nolthenius aan W.Sweijs, 1842, 1844, o.a. betr. kosten kermisavond, 1844, manuscripten, 3 pag.
45245: - [Manuscript, Opzoomer, 1858] Verklaring van Opzoomer dat J.V. Hendriks zijn lessen metaphysica heeft gevolgd, Utrecht 1858, manuscript, 1 p.
45235: - [Manuscript, autograph] Fragment van brief met handtekening E.M. Ribbius, manuscript, 19e eeuws.
45237: - [Manuscript 1842] Brief van staatsraad Hendrik van Roijen, d.d. 's-Gravenhage 18-8-1842, aan G.D.J. Schotel. Manuscript, 3 pag.
45227: - [Manuscript 1861] Briefje van J.? T. Ortt aan F.W. Conrad, d.d. Middelburg 1861, manuscript, 1 pag.
45231: - [Manuscript 1861] Letter of J (?) Waldorp to F.W. Conrad, [s.l.] [1861], manuscript, 1 pp.
45481: - [Manuscript, Ameland, 1637] Request gericht aan de Staten van Holland, van de kinderen en erven van Gonsalo Gijbels, d.d. 1637, over de heerlijkheid Ameland en Bilt. Manuscript, folio, 3 pp.
45539: - [Calligraphy, 1817] '' Monster letters van Anna Stollee 1817. Titel van oblong cahier met 16 pagina's met getekende letters en ornamenten.
45545: - [Music, opera, muziek 1916] Programmaboekje opera De juweelen van de Madonna, met handgeschreven opdracht van L.H. Schut aan J. Richard Heuckenroth, 1-10-1916. Luxe exemplaar in leren band met goudopdruk.
45467: - [Manuscript, patent 1650] Octroy / Patent van de Staten van Holland d.d. 22-12-1650 for the city of Schiedam to be allowed to make arrangements to appoint magistrates (aanstellen van magistraten), manuscript, folio, 6 pp.
45469: - DORDRECHT--- Manuscript betr. regelingen voor het stadsbestuur van Dordrecht, d.d. 22-7-1652, folio, 6 pag.
45453: - [MANUSCRIPT, GRAVENHAGE, VAN WIJNGAARDEN, ZOETE] Sententie van het Hof van Holland d.d. Gravenhage 26-10-1556 in de zaak tussen Jan Zoete en Gijsbert van Wijngaarden, baljuw van Gravenhage, manuscript (kopie uit 1659,getekend W. Dedel), folio, 6 pag.
45399: - [Manuscript, 1686, part of letter] Part of a letter with autograph of Jacobus van Noorden, 1686, manuscript, 1 p. Text in Latin.
ZZ90447-13: - [Russia, 1708] Tractatus de origine et moribus gentis borussicæ (borussicae), imprimis veterum. Binis Declamationibus academicis productus & publici juris factus. Francofurti ad Oderam, Apud Johannem Völcker, 1708, Rusland, 52 pp.
47317: - The new Oxford Guide or companion through the university, by a gentleman of Oxford, 19th ed., Oxford 1813, 4+168 pag. Blauw papieren omslag.
47347: - Album der schonsten Rhein-ansichten, oblong, (11-15 cm ) boekje, met 52 gravures van Mainz, Keulen etc., ca. 1850?
46190: - [Prayer card, gedachtenisprent 1904] Prayer card for the 25 years of priesthood of H.J. Kriek, pastor in Zwaagdijk, 1904, 1 p.
47383: [Mackie, Charles]; - Historical description of the monastery and chapel Royal of the Holyroodhouse, with an account of the palace and environs, Edinburgh 1819, 124 pag.
ZZ90447-09: - [Switzerland, tourist guide] Celerina, près St. Moritz Engadine, Engadin Pres Co., Samaden/St. Moritz, Officieel reisbureau der Zweedsche Staatsspoorwegen, Amsterdam, 12 pp.
47455: [Luchet, J.P.L. de?], - Paris en miniature d'apres les dessins d'un nouvel argus, z.pl., 1784, 62 pag. Origineel papieren opmslag.
47497: - Beschrijving van de gemeente Dwingeloo, Assen 1954, 36 pag., geïll. [ Prov. planologische dienst van Drenthe].
47499: - Notitia necrologica (....) Joannis Baptistae Roberti, baronis van Velde de Melroy et Sart-Bomal, XIV episcopi Ruroemundensis, Brussel [1824]. 11+ (1) pag.
47989: - Brochure insects, 20th century I 'Bestrijdt het vliegen- en muggengevaar'. 4°, 1 p.
48403: - SAAL, SWART, V.D. BOSCH--- Acte d.d. 21-4-1661 waarbij Jan Willems Saal en Jannetje Gijsberts verklaren geld te hebben ontvangen van Marritge Seuten, wed. van Cornelis Huijberts Swart. Manuscript, folio, 1 pag.
48407: - KOUWENHOVEN, DE BRESSER--- Lidmaatschapsdiploma voor 1935 van liefdewerk op Oost Borneo, t.n.v. A. de Bresser te Kaatsheuvel. Directeur: pater A. Kouwenhoven. M12271
48421: - Manuscript 1900 | Brief van R.T. le Cavelier te Rhenen, d.d. 1900, aan A.A. Vorsterman van Oyen, betr. familie Le Cavelier.
48423: - Printed letter facsimile | Facsimile of a letter of author Jacob Cats dd 20-12-1620 to judge (raadsheer) Staes. 2 p.
48429: - Manuscript 1857 | Reglement voor de Stads Aalmoezenierskamer te Utrecht, d.d. 11-11-1857, 4 pp. Folio.
48623: - [Typed letter 1987] Correspondentie tussen C. de Jong en Maurice Gouaille te Gray betr. fam. Seguin, 1987. Manuscript, 2 pag.
48625: - [Typed letter 1975] Correspondentie tussen C. de Jong en M.C. de Haan 1975, over familiewapens De Haan, Kaas, Guldenarm. Manuscript, 3 pag.
48627: - [Typed documents 1977] Twee brieven van F. v. Hoogstraten, 1977, aan C. de Jong. Manuscripten, 3 pag.
48629: - [Typed letter 1985] Correspondentie tussen C. de Jong en J.P. Arnold te Marseille, 1985, betr. familie Arnold. Manuscript, ca. 25 pag.
65238: - Pamphlet. Den vraegh-al, in-houdende ettel?cke questien ofte vraghen.
65241: [Taurinius, Jacobus]. - Pamphlet. Notvlen, ofte aen-merckingen, op het af-scheydt der predicanten van Nimmegen, ghegeven by den E. raedt der selver stadt, op den 8. april. 1618, 14 pp.
17812: [Pullen, Henry William] - De groote vechtpartij op 't school van Mam'sel Europa. Een Engelsche afstraffing van Pruisen en Engeland. Met een voorbericht van J.A. Alberdingk Thijm. 2e druk. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1871.
11811: - [Manuscript DUSSEAU] Tien gedichten door Pieter Johannes Valentinus Dusseau, 1833-1837, in handschrift van de dichter. 4(: ca. 20 p.
11818: - Manuscript ELINK STERK, GENOOTSCHAP DEUGD EN KUNDE, AMSTERDAM] Voordracht (voor het Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde te Amsterdam) door A. Elink Sterk, `Over den invloed eener ernstigen of vrolijken gemoedsgesteldheid op de beoefening van deugd en kunde'. Getekend: Amsterdam 17 Slagtmaand 1810. 4(: 9 p. Met een voorstel door dezelfde als commissaris van dit genootschap voor een nieuwe financiële structuur voor `deze waardige maatschappij', Amsterdam 6 april 1811, 16de jaar, 4(: 4 p.
11820: - [Manuscript EMBDEN, VAN; ARNHEM] Dichtregelen den heer ... en echtgenoote toegezongen na het ontvangen bericht van het overlijden van hun eenigst dochtertje, nauwelijks twee maanden geleefd hebbende. 4(: [2] p.
11828: - [Manuscript FOPPE] Vier eigenhandig geschreven gedichten door H.J. Foppe, 1834 en 1835. Folio, 11 p.
11831: - FREDERIK, PRINS VAN ORANJE Briefje in het Frans, geschreven namens of door prins Frederik d'Orange, aan le Duc de Maillé, gedateerd: Rue de l'Université nr. 21, 12 Mai 1814. 8o, 1 p., zonder handtekening.
29416: - [Pamphlet 1771, Bier, Brandewijn] Placaat van de Staten van Holland dd. 20-12-1771 met verbod op het onbepaald mouten en brandewijnstoken i.v.m. de schaarste van graan. Gedrukt, 1 blad, plano.
29418: - [Manuscript letter 1961] Briefje dd. Leiden 1961 van de broer van mej. J. W. Bertel met vermelding van het bedrag dat zij bij het overlijden van haar ouders kreeg en over haar verpleegkosten. Hun broer Ir. P.J. Bertel regelde dit. Manuscript, 2 pag.
17831: [Quesne van Bruchem, Jean Philippe Théodore du] [ps. Walter] - Bladeren en Knoppen. Gedichten van Walter. Amsterdam, Petit & Sikken, 1881.
17833: R., J. - Eene soldaten-familie. Tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1879.
m7977-17: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Heemskerk, Noord-Holland] Notitie betreffende de belangrijke Openbare Verkooping van de modelboerderij De Hoflanden te Heemskerk, Notaris Mr. J. Walig te Zaandijk, te Heemskerk 1936,
m7977-13: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Kaart betreffende onroerend goed Haarlem] Buitenverblijf Vredenburg, Notarissen Grijseels, Smit en Ditmar te Amsterdam en Van Cranenburgh te Haarlem, 1929, 1 pp.
45607: [Funeral card 1753] - [Printed publication, funeral, 1753] Invitation for the funeral of Gerrit Paats. Nieuwe Kerk Amsterdam, 26-5-1753, 4° oblong, 1 p., printed publication.
44978: - HAARLEMMER OLIE --- Reclame-briefkaart van de fabriek van Haarlemmerolie, Achterstraat 8, 8a en 8b te Haarlem, ca. 1910.
44979: - [Manuscript 1726] Briefje van ... Weyhern(?) aan monsieur de Beer, apotheker te 's-Gravenhage. 4°, 2 pag., met verzoek te betalen, 1726. Zwaar beschadigd.
44983: [Willes, van] - [Price list, prijscourant ca 1900] Prijscourant van Fa. A. van Willes Jzn, achtergracht 23, Amsterdam, in ijzerwaren en bouwartikelen, 4 pp., ca 1900.
45007: - Receipt 1669, Manuscript, Montpellier, France, noble titles] Twee kwitanties, d.d. Montpelier 1669 van de 'commis a la recepte des derniers provenans des amandes et condamnations de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse en la province de Languedoc'. Deels gedrukt, 2 pag.
45016: - [Manuscript, military 1787] Order tot inkwartiering (in French languages) van Maximilien Joseph Gervais de la Vieilleville, 1787. Manuscript (deels gedrukt), folio, 2 pag.
45026: - [Printed publication with manuscript notes 1682] Ordonnantie van Alexandre Farnese, prince de Parme (Parma), d.d. Brussel 16-3-1682 betr. het aanleggen van lijsten van bezittingen van Franse onderdanen binnen de Zuidelijke Nederlanden. Gedrukt, folio, 1 pag. Met wapen van Parma.
45050: - [Printed publication, Delft 1821] Lijst schutterskoningen 1723-1821 van de Conferentie of broederschap der Handbusschutters te Delft. 1 blad, gedrukt.
45052: - [Postcards, sailing, yacht, 1939] Twee p.r.-prentbriefkaarten van jachtwerf C. Zaal te Rotterdam, 1939, 1936.
45074: - [Receipt, quitantie 1939] Nota van M.H.P.M. Eysvogel, KNO arts te Haarlem (medical), 1939, 2 pp.
44989: - HECK; HAARLEM --- Prijscourant van Vleeschhouwerij H. Heck, fa. J.M. Heck, Kleine Houtstraat 32, Haarlem, ca. 1920? 4 pag., gedrukt.
44997: - [Photography ca 1900] Foto, ca. 1900, van Annie ter Kuyle. 8x5,5 cm.
45001: - [Manuscript, account book, 1807] Register der huijsen, landen, renten en capitaalen toebehoorende aan Hend. Wilh. Crahaij, weduwnaar van Maria Anna Reuleaux, verniewt den 15 Julij 1807. Manuscript, folio, 95 pagina's in moderne half linnen band. Bijgehouden tot 1845.
62532: - Wapenkaart/Coat of Arms: Anker
15678: [Nijhoff, Isaac Anne] - Statistieke beschrijving van Gelderland, uitgegeven door de commissie van landbouw in dat gewest. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1826.
BB110158: [Kraus, Johann Carl (1759-1826)] - Botany, History of Science, Women, 1800 | Almanach der kruid-kunde voor het jaar 1800 together with Inleiding tot de eerste beginselen der kruidkunde, Amsterdam, J.B. Elwe, [1800], 52 pp. With coloured illustrations. . (Copy)
65689: - Menu ... ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van de heer G.M. Oord sr. en mevr. K. Oord-doolhoff, op 22 september 1959, 4o, voorzien van foto's van bruidspaar en nakomelingen en van ingeperste groeven zodat het menu tevens afspeelbaar is als grammofoonplaatje. 22 september 1959.
65687: - Grootboek van de Fa. v.d. Berg-Roggeband [t.g.v. het 25-jarig huwelijk van Johanna W. Roggeband en Maarten Van den Berg op 28-6-1952 in Restaurant Rusthof te Beek, 12o [14] p.
14176: - SAPPEMEER, BOER Enkele stukken betr. Gerke Boer, kweker te Sappemeer, 1916-1944, 4 stuks.
14178: - LOUTER Briefje van L. Louter d.d. Yzendijke 1898 aan collega veearts M. Lucier te Oostburg, manuscript, 1 p.
14180: - SAPPEMEER ‘Plan van den Gemeentelijken Proeftuin te Sappemeer voor 1919’, 2 p., getypt.
14182: - ROESELING, SEMLER, KRAGT Fragment van een Poesie-album van Tine ..., Utrecht 1889-1891 ca. 15 p.
m7977-55: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Twee veilingboekjes betreffende houtverkoop onroerend goed Willemsoord/Steenwijkerwold] Houtverkooping op de Hoeve Amsterdam te Willemsoord, hoeve Generaal v.d. Bosch te Willemsoord, etc., Notaris Huender te Steenwijk, G. Hovens Gréve, Steenwijk 1901 en 1902.
65432: - Pamphlet/pamflet: Extract uyt een gedrukt geschrift, door de koningin van Hongaryen en Bohemen aan alle ministers gezonden, tot titel voerende Opregt verhaal aangaande de keur-stem van Bohemen en derselver wettige oeffening of gebruik.
29252: - [PRINTED PUBLICATION, 1890?, ALMELO, PALTHE] Tarievenlijst van de chemische wasserij Gebr. Palthe te Almelo betr. wassen, verven, ca. 1890? Op karton met afb. gebouwen van Palthe te Almelo. Keerzijde: posttarieven. Beschadigingen.
29864: - [Theatre, Nederlands toneel, 1913] Twee prospecti voor het repertoire-abonnement 1901-1902 en 1912-1913 van de Kon. Ver. 'Het Nederlandsch Toneel'. Gedrukt, elk 4 pag.
29866: - [Theatre, Toneel, Door oefening grooter, Vrouwen 1872] Programma van toneelstuk in Diligentia 12-12-1872 door letterlievend genootschap Door Oefening Grooter, 1 blad, gedrukt.
29870: - [Amsterdam, Ons Genoegen, Ballotage, 1853] Gedrukt ballotage-biljet van societeit 'Ons Genoegen' dd. 14-5-1853, 1 blad met 20 namen met aantekeningen in potlood.
29874: - HOMAN, ZUIDLAREN, ALBERDA -- Aantekeningenboekje van Jan Homan, Schults over Anlo, Gieten en Zuidlaren met recepten voor personen en vee en andere aantekeningen, 18e- eeuw. Gebonden in perkament.
46598: - GRAFISCH BEDRIJF--- Enige tientallen overdrukken en kleine publicaties over steendruk, grafisch bedrijf, grafische school etc., jaren '50 en '60.
46694: - HELWEGEN--- 5 ontwerptekeningen voor een bidstoel, 1 tekening voor een bureau en 1 tekening voor een boekenkastje, gesigneerd H.H.J.H. 1911.
13866: - TWISK, BOBELDIJK, WURKUM, SCHEER Collectie van ca. 20 gedrukte en geschreven gelegenheidsgedichten uit de 19e en vroege 20e eeuw betr. gebeurtenissen en personen te Twisk. Auteurs: P. Bobeldijk, hoofdonderwijzer te Twisk, Jan Zwaan, Arie de Moel, Trijntje Hilleboer, J. Smit, E.B. Pastoor, Dirk Wurkum, Antje de Boer, P. de Vries, Klaas Scheer.
67651: - Children's book, 1824, Education | Keur van Zedelijke Verhalen. Een Handboek voor de Jeugd zoo wel, als voor derzelver Ouders en Onderwijzers. (...) Tweede deel. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1824, 216 pp. Part 2 of 2.
PR121614: [British newspaper 1758] - Antique newspaper UK 1758 | The London Chronicle or Universal Evening Post, Vol. III, no 187 March 9-11 1758. Original newspaper on laid paper, 8 pp (p. 233-240).
12318: - [NAMUR, BELGIUM, EV[E?]RARD, NAMEN 1748 -1761] Twee, deels gedrukte verklaringen uit Namen betreffende `la femme Evrard et son fils, medecin' (1748) en `Anne Therese Joseph Evrard, fille d'Antoine Joseph Evrard, bourgeois de cette ville'. (1761), 2 p.
66409: [Haarlemse societeit Teisterbant] - De Haarlemse Heiliglanden, proeve van topografische poezie, Haarlemse Societeit Teisterbant 1956, 16 pp.
66412: [Haarlemse societeit Teisterbant] - 1) Bomans, Godfried en Holst, Roland e.a. Haarlemse Societeit Teisterbant en overzicht van de voornaamste gebeurtenissen gedurende de periode van 1 september 1964 tot 1 september 1965. Haarlem Planeta,1966. TOGETHER WITH: 2) 2de ledenlijst en overzicht van de voornaamste gebeurtenissen gedurende de periode van 1 januari 1951 tot 1 juli 1953, Haarlem, in eigen beheer uitgegeven [1953].
67554: [Puydt, de P-E, president de Society des Sciences] - Printed publication, 1867-74, Sciences | Memoires et Publications de La Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. Mons, Imprimerie Dequesne-Masquillier, 1867-1874, 8 vols.
67557: [Cajot, J.J.] / [Rousseau, J.J.] - Rousseau, 1766, French | Les Plagiats de M. J.J.R. de Geneve, sur l'education. D. J. C. B. 's-Gravenhage/Parijs, Durand, 1766, 22, 378, 6 pp.
67561: - Militaria, 1821, Spain | Journaux des siéges entrepris par les alliés en Espagne, Pendant les années 1811 et 1812; [...] Paris, Ancelin et Pochard 1821, (16) 464 pp.
PR120946-276: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 10 januari 1822, no 5, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
PR120946-286: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 12 januari 1822, no 6, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
ZZ90010: [Tijdschrift/Magazine Nederlandsche Spectator 1907] - Tijdschrift van de Vereeniging het Nederlandsche Zeewezen d.d. 24 maart 1907, 6e jaargang met speciaal nummer over Michiel de Ruyter (Michiel de Ruiter), 124 pp.
ZZ90011: [Toespraak over Michiel de Ruyter] - Het volk van de Ruyter, toespraak gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 23 maart 1907 bij gelegenheid der plechtige viering van de 300ste verjaring van den geboortedag van Michiel Adriaensz. De Ruyter.
ZZ90012-1: - De Ruijter album 1607-1907, 12 platen in een map met lintjes.
ZZ90013: - Jurriaan van Toll, De Held van Chatham herdacht, uitgegeven ter gelegenheid der tentoonstelling in het Rijksmuseum, juni 1942, ’s-Gravenhage, Uitgeverij “Liebaert” 1942, 23 pp.
ZZ90019: - Haarlem en Omstreken. Fotoalbum met 5 antieke foto's van Haarlem. Photo album with vintage photo's of Haarlem.
PR121695: [Oudermeulen family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Oudermeulen, 1 p.
60418: [N.N.] - Modern etching | Vanitas still life with skull and book, 1 p.
ZZ90304: [Delftsche Studenten Almanak 1872] - Delftsche Studenten Almanak voor 1872, Delft J. Waltman Jr. 1872, 296 pp.
ZZ90305: [Groninger studenten almanak 1956] - Groninger Studenten Almanak 1956, 124e jaargang Groningen 1956, 415 pp.
67874: - Epitaph, 1818, Dordrecht | Lofrede op Pieter van Braam, uitgesproken door Ewaldus Kist, Te Dordrecht, Bij Blussé en Van Braam, 1818, 135 pp. Stamp of Noorthey boarding school and signed by publisher Blussé.
54286: '--- - [Predications, occult, forecast, 1684] Voorseggingen op de desseynen der vorsten en staten van de werelt. z. pl., 1684.
49533: - LOPIK, JAARSVELD--- Verzoek van gerecht van Lopik en Lopikerkapel aan Ged. Staten van Utrecht d.d. 12-6-1701 om verhuur van huizen te Lopik aan arme lieden (o.a. uit Jaarsveld) te verbieden i.v.m. belastinginning. Groot blad plano, gedrukt.
49539: - Minerva Leiden University large sheet 1936 | De bleyde inkomste der cameren van rhetoryke binnen Leyden. Lustrum L.S.C. 1935.
49547: - SCHEVENINGEN, CRAAMER--- Krijttekening met kleur van de vissersboot P.A.X. uit Scheveningen op volle zee (op boeg: Sch. 352(?)), gesigneerd Craamer, ca. 70x50 cm., in lijst achter glas.
49549: - CLIFFORD, TRIP--- Getekende kwartierstaat van Agnes Maria Clifford (1739-?), gehuwd in 1762 met Corn. Cornelisz. Backer. Groot blad op karton, 65x100 cm. Met 32 gekleurde wapens. Ca. 1900?
45102: - [Geneology family Laverman] Familiepapieren, ca. 20 stuks, betr. de familie Laverman, 1773-1954. Manuscripten.
ZZ90447-02: - [Switzerland, railway guide ca 1903] Chemin de fer Vitznau-Righi près Lucerne, Vitznau, Lac des Quatre-Cantons, horaire pour la saison 1903, Zwitserland, 5 pp.
46488: - [Manuscript] Request for an image of the funeral monument of Cloudeshly Shovell, admiral of England, who passed away in November 1707, located in Westminster Abbey. Manuscript, 4°, 1 p.
44261: - MILITARIA; VAN MEURS--- Twee stukken betreffende de luitenant-kolonel Hendrik Steven van Meurs (1754-1827): verzoek om twee maanden verlof, gedateerd 8 juni 1801 en een in het Duits gesteld stuk, gedateerd 5 december 1813. Manuscripten, 2 pag.
46134: - [Printed death announcement 1944] Printed death announcement for A. van Driel-du Vyn. Breda, 1944, 1 p.
46140: - [Printed death announcement 1940] Printed death announcement for Berendina Ebbekink, wife of A.J. Leeftink. Boekelo, 1940, 1 p.
46156: - [Printed death announcemnt 1940] Death announcement for M.J. Frank. Amsterdam, 1940, 1 p.
46158: - [Printed death announcement 1947] Death announcement for J.F. Overbeek. Hengelo, 1947, 1 p.
46163: - [Printed death announcement 1941] Death announcement for Herman de Vries. Groningen, 1941, 1 p.
46167: - [Printed death announcement 1941] Death announcement for J. de Valk jr., Amsterdam, 1941, 1 p.
46169: - [Printed death announcement 1944] Death announcement for Vrouwe Jeanne Marie (Reiman) de Bas. Amersfoort, 1944,m 1 p.
46171: - [Printed death announcement 1953] Death announcement for G.J. Brinkman. Hengelo, 1953, 1 p.
46177: - [Photography, ca 1905] Photo of the 'Leeuwerik-tafel', Hotel de Leeuwerik, Kruisstraat 30-32 Haarlem, ca. 1905, 12x17 cm.
46200: - [Prayer card, bidprentje 1902] Prayer card for sister Sophia A.M.A. de Ruyter (1875-1902), 1 p.
46204: - [Prayer card, 1902] Prayer card, gedachtenisprentje for the 25 year priesthood jubilee of A.G. Schweitzer, pastor in Amsterdam, 1877-1902, 1 p.
59153: - Liste des eglises wallonnes des pays-bas et des pasteurs qui les ont desservies,
46727: - LEIDEN, WEESHUIS--- Scriptie: Wezenzorg in Nederland. Het Leidse H.G. Arme Wees- en Kinderhuis in de 2e helft van de 19e eeuw. Door Andrea Weerts, ca. 1993, 60 pag., met veel bijlagen. Xeroxkopie in ringband, geill.
11265: - BEETS KLINKERT Gekalligrafeerd blad, getekend `Purmerend, P. Beets Klinkert Jr'. 4o, 1 p.
55818: '--- - Prent: [Spotprent op de Doelist Raap die, vergezeld door zijn vriend ds. Elzevier door wijnkopersknechts naar de galg wordt gebracht om gehangen te worden. Zijn medestanders Ryers, Wachloo en Taddel staan op het schavot te pronk], [d.d. mei 1752], anonieme gravure.
55873: '--- - Extract Resolutien Staten van Holland d.d. 21-9-1730 tegen de licentie van het drukken.
55874: '--- - Bepalingen, naar welken zich de courantiers en uitgevers van nieuwspapieren, dagbladen, journalen en wat dies meer zij, zullen hebben te gedragen. Z. pl., [5 louwmaand 1810].
55878: '--- - Nederlands wonder-toneel geopend in de jaren 1747 en 1748, vertonende (...) gebeurtenissen welke de Vereenigde Provintien (...) zijn overgekomen. En in 't byzonder de verkiezinge (...) als mede wel inzonderheid de onlusten, oproerigheden en plunderingen die ten opzigte tegen de pachters en regeeringe in verscheide steden en plaatzen geschied zyn. 2 delen, Leiden, v.d. Deyster en Bonk, 1749.
55887: - [Batavian Republic/Bataafse republiek] Extract Resolutien Staten van Holland d.d. 18-9-1782 betr. injurieuse en oproerige libellen, geschriften en prenten.
56065: - A la memoire de Gustav de Vylder, 1824-1895, Gand, 1896., 48 pag.
56071: - Association Belge de photographie, XXV anniversaire de la fondation, Album Jubilaire 1874-1898, Bruxelles, Bruylant, 119 pag.
56237: [Beets, Nic], - Kuser. Een verhaal door den autheur van Jose, Haarlem, Bohn, 1835.
56269: [Vogels, F.C.M., e.a., ] - Bij het 75-jarig bestaan van de Amsterdamse plaatselijke telefonie en haar 60-jarige overheidsexploitatie, Amsterdam 1956, 48 pag., geïll.
56283: [Spanjersberg, Gebr.], - Rotterdam zoo als het was, Rotterdam juni 1940, (32) pag., geïll.
56285: - Turfproductie bij Rotterdam, Het Leven, 1918, pp. 2049-2052, geïll.
56287: - De haven van Rotterdam. Ontwikkeling, uitrusting en economische beteekenis, z.pl., z.j., [ca. 1935], 32 pag., geïll.
5635: [Höevell, R.A. van] - Genealogie van het geslacht van Höevell of Van Hövell.
11003: - BRUGGE, D'ODIGNY; VAN DEN BERG Verzoek van N.N. aan de baron d'Odigny om met Exc. Van den Berg te spreken ten gunste van de Franse heer Joos, en van de heer Jan Anthone van der Lepe, betreffende de magistraat van Brugge. Beiden zijn gerecommandeerd door de generaal Pascale. Z.p., z.j. 4(, 1 p.
11014: - DAM VAN NOORDELOOS, VAN Drukproef van een mededeling van de heer Van Dam van Noordeloos betreffende Paulus Buys (in Bijdragen Historisch Genootschap?) 8(, 12 p. Met diverse aantekeningen van (voor?) Van Dam betreffende zinspreuken, etc. 14 p.
10839: - Gasten A.B.C. [op 25-jarig huwelijk van Julius Van andringa de kempenaer en Mies Enschedé]. 23 februari 1904-1929. z.p. 8º: 11 p.
67653: - Rare children's book, 1737, Education | Onderregting tot de Eerste Communie, of Grondige Uitlegging der Voornaemste Waerheden des Geloofs, daer toe dienende. Leyden, Conradus Wishoff, 1737, 188+(4) pp.
6889: [Beets, Dorothea Petronella] - [Women Literature 1861, first edition] Onze buurt. Haarlem, Erven F. Bohn, 1861, [4] 328 pp.
6889-1: [Beets, Dorothea Petronella] - [Women Literature 1861, first edition] Onze buurt. Haarlem, Erven F. Bohn, 1861, [4] 328 pp.
6890: [Beets, Dorothea Petronella] - Onze buurt door een ongenoemde. Met een voorrede van Niccolaas Beets. 3e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1882
6891: [Beets, Nicolaas] - [Literature 1840] Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840, 170 pp.
6915: [Beets, Nicolaas] - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. 2e, geheel herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1888.
49424: - LEIDEN IN 1748--- Requeste [van Leidse schutters en burgers] aan (...) heeren van den Geregte der Stadt Leyden, d.d. 19-9-1748. Folio, 8 pag., gedrukt (bij Luchtmans te Leiden).
PR121566: - Ephemera Enschede Overijssel | Menu card for dinner in 1913 in Enschede, 1 p.
PR121589: [Military waffen pass] - German waffen pass 1850? | Waffen Pass auf ein Feuergewehr fur Georg Safrang Schluttlar? Simunthurn (...) IIIten Armee Commando (...), Dedenburg 27 februar 1850, 1 p.
PR121590: [German WWII youth magazine] - German geneology 1934 | Der junge Staat begündet von Hans Schemm, Meine Ahnen, herausgegeven und bearbeitet vom Nationalsocialistische lehrebund, 20 pp.
PR121570: [Pamphlet/Newspaper]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode (nieuws-bode), no 102 Woensdag 20 december 1843, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
PR121569: [Pamphlet/Newspaper]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode (nieuws-bode), no 36 Woensdag 3 mei 1837, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
PR121565: - Ephemera Almelo Overijssel | Decorated label of Stoomweverij Java in Almelo, Overijssel, 1 p.
PR121594: [Original legal manuscript 1748] - Manuscript legal German 1748 | Original manuscript deed for mortgage of 25 Frankische Guilder with name Buttenheim dated 10.1.1748, 4 pp.
PR121595: [Original legal manuscript 1903] - German Lineel 1903 | Original publication partly in manuscript of Lineel: medical content: Herstellung chemischer Präparate, Kaiserliches Patentamt, 4 pp.
PR121575: [Russische veldtocht Napoleon] - Printed publication Military 1814-1815 | Publicatie Militairen in Vreemde Landen gebleven, betreffende overleden militairen in het buitenland tijdens de Russische Veldtocht van Napoleon, 1 p.
PR121581: [Original legal manuscript 1755] - Manuscript legal German 1755 | Original manuscript deed for mortgage of 40 Frankische Guilder with name Buttenhuis dated 5.2.1752, signed 5 february 1755, 4 pp.
PR121582: - Printed publication legal 1849 | Publication Herz. Sachsen Altenburg Gesetzsammlung 11 mai 1849, 8 pp. (p. 117-124).
PR121583: - Printed publication legal 1851 | Aufruf zu einsendungen für die Londoner Ausstellung im Jahre 1851, 4 pp. with formular fur die anmeldungen fur die industrie-ausstellung.
PR121571: [Pamphlet/Newspaper]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode (nieuws-bode), no 87 maandag 28 oktober 1844, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
PR121573: [Originele krant] - Ephemere newspaper 1910 | De Gooi- en Eemlander nieuws- en advertentieblad 39e jaargang, nr 8, zaterdag 29 januari 1910, 4 pp. With stamp of 1 cent, Nederland.
29878: - [Manuscript, poem, 1772] Gedicht door Jn. Coucourt 'op ons jong gebooren Oranje vorst', dd. 29-8-1772. Manuscript, folio, 1 pag.
29882: - [Manuscript, poem, 18th century] Gedicht door J.A.D. Rouck, J.C. op de dood van Maria Stuart, 1695. 18de- eeuws, manuscript, folio, 2 pag.
21189: - Rapport der prov. commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noordholland. Deel II, voorstellen der commissie voor de Vechtstreek en het Gooi, Haarlem 1951, 169 pag., met bijlage ( 12 pag. ) en zeer grote kaart.
9318: - Echo's antwoort op de vragen van Cornelis De wit, ruart van Putten. Met een aanspraak aan de selve. Gedrukt voor de Louvesteynse factie, z.p., 1672. 4º: 4 p.
11508: - [Manuscript LUBER, VAN DER NIEPOORT, VELP] `Twist van Adam en Eva'. Gedicht. 4o, 4 p. 19de-eeuws.
9487: - Ter echtverbintenissen van ... Harmanus Meyer met ... Helena Van arrewijne en ... Cornelis Van arrewijne met ... Maria Beukelaar, vereenigd binnen Amsterdam, den 25sten van grasmaand 1723. z.p. 4º: [36] p. Met groot titelvignet en ertegenover een Verklaaring, ondertekend H. M[eyer].
PR121650: [Newspaper 1962] - Newspaper cartography 1962 | Schetskaartje behorend bij Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht Schoonhovensche courant, 62e jaargang, Van Nooten Schoonhoven, 1 p. Decorative map in red, black and green colours.
PR121612: [Printed press history] - Antique newspaper Indonesia, Indië 1917 | The Sumatra Post, Medan zaterdag 20 januari 1917, 1 p. AND various curious newspaper articles.
48123: - ORANJE-NASSAU, MAURITS--- Foto van prins Maurits (1843-1850).
48129: - Photography 1912 | Portret, carte-de-visite, of Dutch politician Theodore Matthieu Ketelaar (1864-1936), 1912, 59 jaar.
22467: REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN 1644 - [Manuscript Paltz The Hague] “De Regeringhe der Vereenighde Nederlandtsche Provincien. N.B. Deze deductie van politique regeringe deser geunieerden provincien ghestelt is een copie daer aff aen Princ. Keurvorst van de Paltz op deszelfs begeren overgelevert in Martio 1644 in ‘s Gravenhage”. Manuscript, folio, 12 p.
67627: - Set of 5, 1838, History | De Leidsman der Jeugd. Amsterdam, M. Westerman en Zoon, 1836, set of 5 volumes.
67641: - Batavian Republic, 1806, School Book | Publicatie van Hun Hoog Mogende, Vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, aangaande het Lager Schoolwezen en Onderwijs in de Bataafsche Republiek. Gearresteerd den 3 April 1806. In den Haag, Ter Staats-Drukkerij, 1806, 47 pp.
67642: - Batavian Republic, Children's Education, 1817, School Book | Bepalingen, wegens eenen tijdelijken jurij voor het middelbaar en lager onderwijs in de zuidelijke provincien. [s.l.], [s.n.], 1817, 25 pp.
M9888-1: [Bernina] - [Brochure sewing machines Bernina ca 1930] Folding brochure of sewing machines, 1 p. ca 1930.
48025: - [Printed funeral card 1892] Overlijdensaankondiging van Corn. Vriesendorp, 's-Gravenhage, 1892, 1 pag., gedrukt.
48027: - Printed marriage announcement 1924 | Huwelijksaankondiging van G.T. v.d. Vring en W.J.H. Binnendijk, Alphen 1924, 1 p.
48029: - Family documents | Enige tientallen familieadvertenties en andere knipsels betr. de familie Baud, eind 19e en begin 20e eeuw, gedrukt.
3674: [Zeppelin Postcard] - Aviation, Luchtvaart | Postcard of Zeppelin Das erste Zeppelin Sofia 1915, 1 p. Serbische grenze, Servie, Serbia.
13809: - COGNAC Reclamebrief van de “Societé anonyme pour la vente des eaux-de-vie de Cognac”, Parijs 1884, 4º, 1 p., gedrukt.
13752-g: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militairen in uniform met geweren en kar (Henri Godthelf), 9 x 14 cm, World War I 1917.
10748: - Koperen feest van den heer en mevrouw Pels Rycken-Beijnen gevierd 16 September 1905. z.p. 4º:[1] p.
13801: - VOORSPELLINGEN, MARIA STIEFEL ‘Hoogstmerkwaardige en wonderbare voorspellingen aangaande hetgeen in het jaar 1848 gebeurd is en verder tot 1856 gebeuren zal naar Opb. Joh. XXI:V.I door Maria Stiefel, somnambule uit Ebernberg’, Meppel, Boom & Wilson [1848], 8º, 8 p., gedrukt.
11365-2: - [Heraldic drawing/Colored coat of arms] MALAIN, BEAUFREMONT, CRUX, AMBOISE, 18de-eeuwse gekleurde tekening van vier kwartieren, 18x16 cm.
11411: - HEES, VAN; VAN SLINGELANDT Verklaring van eigendomsoverdracht van een aandeel in het waarborgfonds der Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen ad f 1000. Het aandeel stond op naam van Dr. Carel Christiaan van Hees en komt op naam van zijn weduwe, M.A.J. Baronesse van Slingelandt. Amsterdam, 1878. Folio, 1 p.
11365-4: - [Heraldic drawing/Colored coat of arms] ESPINAC, IOUEUSE, DÁLBON, St. CHAUMON, 18de-eeuwse gekleurde tekening van vier kwartieren, 18x16 cm.
11393: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT, DE WAL Aankondiging door rector E. Tinga dat prof. Gabinus de Wal is benoemd tot hoogleraar te Groningen, in plaats van de naar Utrecht vertrokken prof. C.A. van Enschut. Groningen (Oomkens), 1821. Plano, 1 blad.
13785: - LONDEN, WAPENS VAN DE LIVERY COMPANIES Menu voor het Livery Dinner van de Company of Gold and Silver wyre drawers, Mansion House 1951, 4º, 8 p. gedrukt. Met afb. van alle 79 gildenwapens van de Livery Companies of London.
13789: - HOOGEVEEN, VOORDRACHTSKUNST Wedstrijd in het voordragen op 19 januari 1909 in het gebouw Irene te Hoogeveen. Uitgeschreven door de Geref. Reciteervereeniging “Nut en Genoegen”. Gedrukt boekje, 8º, 72 p. met programma en teksten.
13779: - VOSMAER, VAN MEERTEN Album “Platen, photographien, van verschillende reizen” 1863-1876, met op titelpagina een tekening gesigneerd J.M. v. M.[eerten], 1876. Op schutblad “Aandenken aan Careltje Vosmaer, oud vier jaar, van zijne nicht Antoinette Marie van Meerten, Velp 1911”. De inhoud bestaat uit onbelangrijke knipsels.
11306: - [Publication Beer Brewery] BROUWERIJ, AMSTERDAM Gedrukte, oningevulde verklaring van een Amsterdamse bierbrouwer betreffende het aantal lasten `garst, haver, tarw en spelt' door hem naar de mouterij gebracht om `gemouten' en daarna `verbrouwen' te worden. Folio, 1 p.
12601: - [MANUSCRIPT, SIJPHEER, DE GEUS] `Op den 47 verjaardag van mijnen vriend Allert Sijpheer op den 9 Augustus 1831', vers van 32 regels, getekend Dk. de Geus, 1 p.
12603: - [MARRIAGE DOCUMENT, TEILERS, CRAMERUS, PALTHE] Bericht van hun voorgenomen huwelijk van Jan Teilers en Johanna Harmanna Cramerus, d.d. Nordhoorn 20 augustus 1795, gericht aan Rigter Palthe te Oldenzaal, 2 p., deels gedrukt.
12580: - [FACSIMILE MANUSCRIPT, SCHUURMAN, ANNA MARIA] Facsimile van schrift van Anna Maria van Schuurman; 1 p., 4(, oblong, gedrukt.
12575: - [PRINTED MARKETING CARD, SCHOUTEN, GLASRECLAMEPLATEN] Gedrukte (reclame-) kaartje, waarbij Smithuysen & Doude van Troostwijk verklaren dat zij tevreden zijn met de door D. Schouten Jr. & Co. geleverde glas-reclameplaten; ca. 1920?
11761: - [Manuscript BIEBERSTEIN, DE; KALKBRENDER] Briefje van De Bieberstein aan de heer Kalkbrender te Maastricht, Tongeren 27 februari 1817, betreffende de levering van thee. 8o, 1 p.
11766: - [Manuscript BOEKHOUT, DEKKER] Conditien ter gelegentheid van het huwelijksfeest van ... Hendrik Boekhout en ... Maria Pha. Dekker, plechtig gevierd op den 25ste van hooymaand 1802.
45332: - [Manuscript 19th century] Extract uit register Gecomm. Raden van Staten van Holland 6-11-1745 betr. de gerechtsbodes van Schiebroek en Ketel, manuscript, folio, 2 pag. 19th century.
49692: - JEUKENS--- Reclamebiljet van restaurant Limburgia, Molenstraat 39 'Restaurant voor den middenstand'.
49650: - Book with loose etchings, German artist 1870 | 28 etsen door William Unger, uit De Kunstkroniek, ca. 1870.
49656: - SELM, VAN; BOEKGESCHIEDENIS--- Exlibris Bert van Selm (vos, kerkraam, boeken), 8x6,5 cm.
12982: - [PRINTED PUBLICATION 1861, MEDEMBLIK, MEESTER, CRIMINALITEIT] Publicatie van het Prov. Gerechtshof in Noord-Holland, `Extract-arresten tweede half jaar 1861', met vermelding van het arrest d.d. 24 september 1861, waarbij Pieter Meester, 27 jaar, zeevarende, geboren en wonende te Medemblik, veroordeeld wordt voor diefstal te Purmerend. 1 blad, plano (48x56 cm.), gedrukt.
13054: - [TRAVEL,CLASSIC CAR, RIDDERHOF, DE VRIES, PHOTOGRAPHY] `Met de Chrysler naar de bergen. Augustus 1927'. Manuscript van 28 p., getypt, met een groot aantal foto's verlucht, gebonden in rood linnen band, met de titel in gouden letters erop gedrukt.
13075: - [Printed letters, Rotterdam, Vlastentoonstelling, Flax] Uitnodiging van de Ned. Mij ter bevordering van vlasindustrie voor de opening van de tentoonstelling van Vlas-, lijnzaad en werktuigen te Rotterdam, 1876. 1 blad, 4(, deels gedrukt.
13085: - SCHEEPSBOUW, HORSTMAN, AMESHOFF, BERG, KERKHOVEN `Berigt' van vier Amsterdammers (Arend Horstman, Petrus J. Ameshoff, Willem Otto Berg en Theodorus J. Kerkhoven), d.d. Amsterdam 18 maart 1825, met een plan tot oprichting van de `Nederlandsche scheepsreederij', met het doel de bouw van zeeschepen. Gedrukt, 8o, 7 p.
13096: - [Proof of membership, Hervormde Kerk, Schnitzler] Bewijs van lidmaatschap der Nederlands-Hervormde Kerk ten name van Willem Schnitzler, geb. 27 juli 1923, d.d. Nijmegen 11 april 1943, deels gedrukt.
13103: - [MANUSCRIPT, SICK] `In het verborgene' door Maria Ingeborg Sick. Manuscript van 105 p., in cahier.
13111: - [DRAWING, STADT, VAN DE] Potloodtekening (bloemen) door A.H. van de Stadt, 19de-eeuws, 30x25 cm.
13127: - [Postcards Transport The Hague] TRAMS, SCHEVENINGEN Zes prentbriefkaarten uit 1908 met afbeeldingen van versierde tramwagens die deelnamen aan een wedstrijd te Scheveningen in dat jaar.
13130: - [TYPED PUBLICATION, TWEEDE WERELDOORLOG, VUGHT, DENT S.T.U.] Dent, Administratie en Intimidatie. Eerste oorlogsuitgave, januari 1945. Gestencild, folio, 33 p.
13134: - [PRINTED PUBLICATION, VALKENBURG (Z.-H.), BORSBOOM] Gedrukt blad, getiteld Op Valkenburg, ondertekend 4 july 1714, C. en H. Borsboom. Plano.
13147: - [MARRIAGE CERTIFICATE, VIES, VAN DER; NIJHOF] Familie-stamboek (= trouwboekje) van Frederik van der Vies, geb. Vlissingen 1914 (moeder Stecher) en Stoffelina M.J.C. Nijhof, geb. Utrecht 1904 (moeder Goor); gehuwd Amsterdam 30 november 1939; 32 p., deels gedrukt.
13151: - [RECEIPT, VONDEL, WESTERMAN] Kwitantie t.n.v. P. Gerdner voor een exemplaar van het vierde deel van de Dichterlijke werken van Vondel, d.d. Amsterdam 1821, getekend door M. Westerman. 8(, oblong, deels gedrukt.
13163: - [PRINTED PUBLICATION, WEELDENBURG, TERSTRAET] Bericht op rekwest H.N. Weeldenburg te Rotterdam betreffende zijn gedeserteerde plaatsvervanger bij de Nationale Militie B. Terstraet. 1824. Gedrukt, folio, 3 p.
13342: - ROTTERDAM, OPROER 1690 Bundel van 18 gedrukte stukken en één stuk in handschrift betreffende het Rotterdams oproer van 1690, gebonden in een halfleren 4º band.
13359: - ROTTERDAM, ADOLF VISSCHER Gecalligrafeerd gelegenheidsvers, plano: “Den 9 Maert 1739. Nieuw verkose raed en vroedschap (...) Mr Adolf Visscher, raed en advocaet fiscael in ‘t Edel mog. collegie ter admiraliteit op de Maze, Rotterdam. G. en P. van Waesberge, 1739”, manuscript, met vers gesigneerd P.V.W.[aesberge?].
9283: - Lyk-toorts en geboorte-zang voor d'overleede hoogheit Willem, prinsze van Oranje, etc. en deszelfs enige zoon. Aan de staaten der zeeven-vrije landen. In 'sGraaven-haage, den zesden en viertienden van Slagt-maandt des jaars 1650, door Jan Zoet, Amsterdammer, Amsterdam, Nicolaas Franszen, 1650. 4º: [8] p.
12924: - [CALLIGRAPHY 1687, KEMP, VAN DER HEY, KALLIGRAFIE] Gekalligrafeerd blaadje met `Verjaargroet aan Willem Kemp', getekend `Van der Hey' en `oud 37 jaren den 13 september 1687', 14x20 cm.
12928: - [DRAWING, CHALK, KETWICH, VAN] Twee krijttekeningen door M. van Ketwich, 19de-eeuws, ieder ca. 22x33 cm.
12932: - [MANUSCRIPT 1606, KLAASSEN, DE PETIT] Vers `1606' over Klaassen die zijn schip in een strijd tegen de Spanjaarden in de lucht liet vliegen. Ondertekend Emanuel de Petit. 4o, manuscript, 1 p.
12822: - [Album of verses, Poesiealbum, Duyl, van, Trip] Album met ingeschreven gedichten en wensen van vrienden, van H. Marie van Duyl, 1853-1860, 1 deel, 8(.
12825: [Calligraphy 1756] - [Calligraphy, Elink, Hostijn, Kalligrafie] Gekalligrafeerde nota van de schrijfmeester W.D. Elink voor Jc. Hostijn, 1756, 10x15 cm.
12423: - [PRINTED NOTE, KARNEBEEK, VAN] Gedrukte dankbetuiging van [Jhr.mr.dr. H.A.] van Karnebeek t.g.v. zijn 12 1/2-jarig jubileum als Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, d.d. 2 september 1940.
12975: - [PRINTED PUBLICATION 1750, MAASTRICHT, POSTDIENSTEN, POSTAL SERVICES] Aanplakbiljet `Vertrek en aankomst der Hollandsche posten te Maastrigt'. Maastricht: Henricus Landtmeter, z.j. 1 blad, groot plano, gedrukt, ca. 1750.
12965: - [MUSIC, POETRY, LINTHORST HOMAN, STAAL] `Liedjes', twee exemplaren van de gedrukte bundel: 1ste druk (1934), met als auteursnaam J.L.H.-S.; 2de druk 1936, met als auteursnaam J.M. Linthorst Homan-Staal. Hierbij enige tientallen geschreven en getypte gedichten uit de jaren 1935 tot 1944, deels getypt op briefpapier van mr. H.P. Linthorst Homan, Markt 9, Assen.
12658: - VROUWEPOLDER, DE BIE `In memoriam Abraham Johan de Bie, geboren 1 april 1912, overleden 19 april 1945'. Z.p. [1945], 72 p.
12232: - BEZEM, SCHERMERHORN, KALLIGRAFIE Vier bladen kalligrafie, gesigneerd door D. Bezem, 1827, 1828, Schermerhorn 1853 en Schermerhorn 1870, ieder blad 32x42 cm.
49724: - AMSTERDAM, VAN SITTERT, PROLL, SUURHOFF, WILLEMSTAD, STIEREN--- Vier stukken betr. een huis aan de noordzijde van de Laurierstraat te Amsterdam, 1701-1805. Drie charters (zegels verloren) en een kwitantie.
12839: - [Manuscript 1773, invoice, Frieswijk] Rekening van juridische kosten van H. Frieswijk, 1773, voor Sybren Pieters, `wegens de mondigmakinge'. Folio, manuscript, 2 p.
13367: - DELFT, SCHUTTERIJ CONFRERIE, VAN GOENS “Uitlegging van den gedenkpenning ter verklaringe van den hondersten koning van de ridderlijke broederschap, genaemt de Confrerie binnen de stad Delft, op den 7-10-1737”, 3 p., folio, gedrukt, met gravure van de penning.
13371: - ROERMOND Publicatie (in het Frans) van keizerin Maria Theresia inzake bestuursinstellingen in het vorstendom Gelre en de stad Roermond, d.d. Wenen 12-6-1760, 4 p., folio, gedrukt (bij J.G. van Ophoven te Roermond).
13378: - [Original patent for a woman, 1756] Octrooi voor Susanna Ruyt, huisvrouw van Johan Bloteling, controleur van de grafelijkheidswerken te Den Haag, om over haar lenen te mogen disponeren, ‘s Gravenhage 1-4-1756, charter op perkament, deels gedrukt, gesigneerd Boey en ? , met opgedrukt zegel en restant van aanhangend zegel.
13379: - DELFT, VAN KRANENDONK, HOLLAWAY-PILLEN Brief van Thomas Hollaway te Londen aan G. van Kranendonk, arts te Delft, dd.Londen 12-11-1872, 4º, 2 p, manuscript.
13449: - BRUYN, DE Ruim twintig familieadvertenties familie De Bruyn, begin 20e eeuw.
13476: N.N. - Photography Germany 1905 I Photo of group of men with music and drinks in Mittweida, Saksen, Germany.
13478: - BURMAN Verdediging van de heer lt. colonel Frans Burman tegen een kanailleus en lasterend vers door een eerloozen schurk tegen hem gemaakt, z. pl. 1761, 8º, 52 p., gedrukt. Hierbij: “Roskam voor den dollen Frans”, het bewuste vers, manuscript, 4 p.
13491: - OLDENBORGH, VAN; COLENBRANDER Fotokopie van een tekening en ontwerptekening met alliantiewapen en acht kwartieren van het echtpaar Van Oldenborgh-Colenbrander, t.g.v. 25-jarig huwelijk 12-10-1929-1954, 2 bladen.
13493: - KOKER, DE Schetstekening door J.C.P.W.A. Steenkamp van de vier kwartierwapens De Koker, de Buies, van Masschell en Castelein, 1 blad, 20e-eeuws.
13499: - WIELANDT Ontwerptekening voor de titelpagina van een boek “Het geslacht Wielandt”, 1 p., folio.
13503: - VERHUELL Ontwerptekening voor een titelpagina van een boek “Het geslacht Verhuell”, 1 p. folio.
13515: - NIEUW- EN SINT JOOSLAND Fotokopie van een getekende wapen- en naamlijst van de ambachtsheren van Nieuwland en Sint-Joosland, 1 p., folio, ca 1948.
13806: - KANTOORBENODIGDHEDEN Prospectussen voor kantoorbenodigdheden, 1e helft 20e eeuw, ca. 45 stuks, gedrukt.
13838: - KORN Verzenboek van Cato Korn, met overgeschreven gedichten van Vosmaer e.a., ca. 120 p.
13870: - KAPPERSBOND, GLATZ Twee “kwitantie kaarten” Ned. Kappersbond, afd. Haarlem, ten name van Mevr. A.A. Glatz-van Hinte, Oude Groenmarkt 24, 1930-1931
13874: - HAARLEM, VAN BEMMELEN Nota van J.C. van Bemmelen & Co., wijnhandel, Achterstraat te Haarlem, 1861.
14193: - BOEKHANDEL, VAN DEN BRINK “Bewijs van lidmaatschap der Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels”, voor J.B. van den Brink, boekhandelaar te Amsterdam, d.d. 7-8-1838. 1 blad, folio oblong, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd, met opgedrukt zegel en de handtekeningen van voorzitter (P. Meyer Warnars) en secretaris.
14198: - Satirical book pharmacy 1716 | Printed theater play ‘De ontmantelde apotheker met gefopte hoorndrager, blijspel’, Gouda, erven L. Kloppenburg, [ca. 1715], 32 p.
25505: - Monvmenta Germaniae Historica (...) Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt, tomi IV pars I, Hannoverae 1883 [= Die Limburger chronik] 176 pag., los in papieren omslag.
12845: - [Manuscript 1782, GENT (GLD.), KERKMAN, SWEERS] Verklaring van A. Knuyver, secretaris van de stad en heerlijkheid Gent en Erlekom, betreffende het magescheid tussen Jan Kerkman en Johanna Sweers en hun broeder, zwagers en zusters, d.d. 14 mei 1765. Gent, 16 juli 1782; folio, manuscript, 1 p.
12953: - [DIPLOMA 1865, LEIDEN, GYMNASIUM, VAN DER VLIET] Diploma van het Leidse gymnasium voor Johannes van der Vliet, geboren te Reeuwijk, Leiden 1865. 1 blad plano, manuscript.
12974: - [LEGAL DEED 1821, MAARTENSDIJK, VAN HENGST] Akte van verkoop van domeinen d.d. Utrecht 29 oktober 1821. Betreffende 6 m 150 roe bouwland onder Maartensdijk, afkomstig van St. Marie, gekocht door mr. Cypriaan Gerard van Hengst, grondeigenaar te Utrecht. Folio, 20 p., deels gedrukt.
12852: - [Printed letter 1927, Gouda, Kaas, Gouda Cheese] Briefje van N.V. Kaashandel Mij `Gouda' te Gouda aan Van Nelle, 1927, betreffende vertegenwoordiging in Duitsland. 1 p., getypt.
12937: - [Nieuwjaarswens / New Year Wishes, vouwwerk, paper art, 1820] `Zegenwensch aan mijnen veel geachten oom W. Konst en deszelfs echtgenoote, mijne waarde tante, bij den aanvang van het jaar 1820'.
23831: - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe, 1e en 2e stuk. Amsterdam etc., de Groot, 1792, 420 pag., orig. karton ( met tabellen).
67191: - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Gezigt van voor het Recht huys tot Slooten. Ziende op de weg naar den Overtoom. ca 1730. From: Hollandsche Arkadia, Amsterdam.
67192: [Artist unknown] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: De Kerk tot Slooten met haar Sierlijk beplant Kerkhof/L'Eglize de Slooten, avec son Simetiére Proprement plante.
12864: - [Album of verses, Poesiealbum, Groningen, Jansen, Leyds] Poëziealbum van Anna Jansen, met inschrijvingen van vriendinnen uit Groningen, 1874-1876. 1 deel.
12880: - [Sheet music 1850, Hasselt, van; Viotta] Gedrukt muziekschrift `Le Coeur donné', tekst André van Hasselt, muziek J.J. Viotta. 8(: 4 p., ca. 1850.
12876: - [Printed document, typography, Haneton?] Uitnodiging, gedrukt in Oud-Hollandse letters op perkament, waarbij Philippe Haneton, klerk van Philips, aartshertog van Oostenrijk, de aangeschrevenen uitnodigt om naar Amsterdam te komen, ten huize van Gaesbeek in de `Wintmolenside', waar open hof gehouden zal worden; d.d. Haarlem, St. Sylvesterdach, z.j. (19de-eeuws). 4(: 1 p., fraai drukwerk in zwarte en rode letters.
29498: - CAMMINGHABURG BIJ LEEUWARDEN -- Tekening, 15x15 cm. van ‘Het oude blockhuis ofte Kambuier, buiten ‘t oost van Leeuwarden, als ‘t waer anno 1755’ grijs gewassen.
29502: - [CHRISTIAN TEAR-OFF CALENDER, COLOURED, SCHEURKALENDERS CA. 1900] Vier kartonnen bladen voor scheurkalenders met afbeeldingen in chromolithografie. Uitgaven van J.J. Groen te Leiden en Joh. de Liefde te Utrecht ca. 1900, elk 31x26 cm.
12919: - [Printed letter, Unilever, KAMERIK, VAN DE CRAATS] Verzoek om informatie van De Nieuwe Margarinefabrieken te Rijswijk aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van W.J. van de Craats te Kamerik, 1926. 1 p., getypt, met concept antwoord.
12316: - [ALBUM OF VERSES, POESIEALBUM, ES, VAN; ROTTERDAM, MAARSSEN] Poeziealbum van Cor(nelia?) van Es, Rotterdam/Maarssen (school?) 1863-1865, 1 deel.
7098: [Blussé, Abraham] - Mengeldichten. Stephanus de Diacon. [z.p.], [z.n.], [1770]
13543: - CRUTSEN Aantekeningen betr. geboorte- en overlijdensdata van 4 kinderen Crutsen en P.F. Houben, allen geboren te Heer tussen 1831 en 1848, 1 p., manuscript.
44353: - [Receipt, pastry shop, 1912] Nota van Ger.A. Bots, patisserie te Leiden, patissier cuisinier, Hogewoerd 128, 1912.
44357: - [Receipt, coppersmith, 1890] Nota van A.H. Moote, koperslager te Leiden, 1890.
49586: - Death announcement | Overlijdensaankondiging voor Gerrit Lamberts, 1e opzigter van 's Rijks Museum (opzichter Rijksmuseum), overleden Amsterdam 16-4-1850. 1 p.
49606: - [Manuscript, letter, BIDOLET] Brief van Francois Bidolet de Nevere en France d.d. 's-Gravenhage 1-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
11365: - [Heraldic drawing/Colored coat of arms] MARCONNET, HARAUCOURT, BAY, FAULQUIER, 18de-eeuwse gekleurde tekening van vier kwartieren, 18x16 cm.
13489: - BREDA, TESSELSCHADE, TYDEMAN Ontwerptekening in kleur voor een diploma Eerelid voor mevr. Tydeman-Verloren van Themaat, van de afd. Breda van Tesselschade, 1 p., folio.
PR121579: [Original newspaper Wurttemberg 1826] - Ephemere pamflet German 1826 | Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, freitag 22 december 1826, gedruckt bei G. Hasselbrink, 4 pp.
45271: - [Manuscript 1861] Letter of J. (?) Dirks to F.W. Conrad, d.d. Gorinchem 1861, manuscript, 1 p.
64929: [Signatory: P. Hofstede.] - Pamphlet. Bekendmaking. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe […].
64930: [Signatories: D.C. Gevers van Endegeest e.o.] - Pamphlet. Proces-Verbaal. (Meel, bakkerij, rogge, tarwe, etc).
64931: [Signatory: S.C. v. Appeltere.] - Pamphlet. Publicatie. Schepenen der stad Gorinchem en Lande van Arkel […].
50855: '- - Een nieuwe uitgevonde catalogus van opmerkende zeldsaame boeken die zeer net en aardig zyn om een bibliotheek te vercieren. Verkogt in de Vrye Stad bij P. de Opregte, [1742].
47257: - Allerlei soldaten, nr. 213, oblong, 12 pag., kinder-platenboek met kartonnen bladen en op ieder blad 2 of 3 afbeeldingen van militairen in uniform, ca. 1880? Gebonden in half linnen.
46634: - RIDDERSCHAP ZUID-HOLLAND--- Ridderschap van Zuidholland. Verbaal van het verhandelde: 1) 1842, 2) 1842 en 1843, 3) 2 juni 1848 & 1 september 1848 & 1 en 2 November 1848, 4) 7 december 1848, 4delen, folio, gedrukt.
29643: - [Caligraphy, Manusript, 1829] Twee cahiers met kalligrafisch schrift, a- van Antje Smits, Gouderak 1820 en b- van Maria Johanna Smits, Moordrecht 1829, 4°, ca. 80 pag.
29788: - [Printed publication, shippin, Scheepvaart, gedrag Engelsen, 1758] 'Aanspraak aan Haare Kon. Hoogheid 7 december 1758'. Folio, 8 pag., gedrukt door Tirion te Amsterdam [1758].
29645: - LUTTELGEEST, VAN; VAN ALPHEN, SWANENBURG, CRUIDENIER -- ‘Geslachtregister van Simon Sibrants van Luttelgeest, met Geertje Gerrits Heij’. Manuscriptboekje in perkament, 16x10 cm., met ruim 200 beschreven pagina’s, te weten een parenteel van alle afstammelingen tot ca. 1700.
13752-t: - [Original Vintage postcard military] Postkaart foto van militair Hendrik van der Menten op paard, 9 x 14 cm, World War I, 1916.
13613: - DEKNATEL “Probate of the will of Sara Deknatel, spinster of Amsterdam, deceased, dd 1797.” Tekst op verso van een groot charter op perkament met de Engelse vertaling van haar testament dd 28-1-1796.
13649: - ROTTERDAM, R.K. KERK “Het partinent verhaal van de grote oproer die er binnen Rotterdam is geweest, wegens het plunderen van een pape kerk, alsmede de lijst van al de heylige goederen die er in de kerk gevonden zijn”, gedrukt blad, 25x15 cm, zonder naam drukker: “Gedruckt na de copye van Rotterdam”, zonder jaar (17e-eeuws).
m7977-44: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Steenwijkerwold, Overijssel] Veiling van Perceelen hout op het landgoed Eeze te Steenwijkerwold, ca. 1900, te Zwolle, 32 pp.
m7977-45: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Manuscript, Veilingboekje betreffende onroerend goed Steenwijkerwold, Overijssel] Houtverkooping te Steenwijkerwold, Notaris Huendert te Steenwijk, 1890.
66868: [Pamphlet/Newspaper]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 94 Maandag 24 nov 1856, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
66335: [Smits] - Wapenkaart/Coat of Arms Smits.
29202: - [PRINTED PUBLICATION, 1810] Gedrukte missive van de Landdrost van Amstelland dd 8 herfstmaand 1810 betr. de benoemingen van de heren Deel en van den Bergh tot commissarissen van oorlog in het Departement. Folio, 3p.
66509: [Klaas de Vries-MAVO] - Kennis door Verkenning, Een verkenning van instellingen en diensten in de Gemeente Haarlem, door leerlingen van de Klaas de Vries-MAVO, Santpoorterplein 28, Tweede druk, 76 pp.
66515: [modern print of Jacobus Matham] - Haarlem: Modern etching (1955) of Jacobus Matham's Sodalitio Honoris ergo, originally made in 1624. With the text in Latin and Dutch: Als gij St. Jacob siet, seer constich, als naert'leeven geschildert (...). Text by S. van Thethroede.
66516: [Haarlem] - Geïllustreerde gids voor Haarlem en omgeving, uitgegeven door de vereeniging voor verfraaiing van haarlem en omliggende gemeenten en tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer, N.V. Uitgeversmaatschappij haerlem, directeur Joh. P. Koppen, kruisstraat 3, Haarlem, 1928, 48 pp.
66517: [Haarlem] - Kleine gids voor Haarlem en omstreken, Uitgave van N.V. Ver Drukkerijen Gebr. Nobels & Jansen, Koudenhorn 44 Haarlem, aangeboden door Moore's school of Commerce, Juli 1926, 63 pp. With map attached to the last page Kaart van Haarlem, in black and white (30 x 25 cm).
66519: [Haarlem] - Sint Bavo : bisschopsnummer 1899 - 15 aug. - 1939 / [met bijdragen van H.J.M. Taskin en W. Nolet], 1939, Haarlem [s.n.], 1939, 32 pp. Illustrated.
66520: [Haarlem] - Sint Bavo : Kathedraal te Haarlem / Bisdom Haarlem, [ca. 1935], Haarlem: Bisdom Haarlem, 21 pp.
66521: [Waterkaart van Hengelsportvereniging Haarlem] - FIRST EDITION: Cartography/maps: Waterkaart van Hengelsport Vereniging Haarlem, Uitgave van Hengelsportvereniging Haarlem, secretariaat: Rollandstraat 36 Haarlem. Ontwerp en tekening: Adv. Bur. v. Cartografische Vormgeving, F.W. Michels Amsterdam. Letters: G.C. v. Norden, Loosdrecht. Druk: Mouton & Co, den Haag, EERSTE DRUK: 1958. Copyrights: H.V.H. en A.C.V. Michels. 102 x 79 cm.
42888: '- - De gulde legenden van de stadthouders in Hollandt ende West-Vrieslandt. Dat is eenige noodige uytbreydingen van de toetsen over de 40 stellingen van der selver stadthouderlijcke regeeringh. Amsterdam, F. Legendum, 1663.
63021: - Wapenkaart/Coat of Arms Hartman.
9303: - Graf-schrift voor wijlen den Ed: Groot-Achtbaren Heer, Heer Jacob Cats, in sijn leven ridder, af-gesant, raed-pensionaris, stadhouder van de leenen en bewaerder van het groot zegel van Hollandt en West-Vrieslandt, etc., overleden op Sorgh-vliet den 12. September 1660, in het 83 jaar sijns ouderdoms. 's Gravenhage, Anthony Tongerloo, 1660. Plano, 1 p.
23931: - Familieregister Moorman, z.pl., z.j., 61 pag., gestencild.
45384: - [Manuscript 1794] Brief van A.J. Roijer, d.d. 's-Gravenhage 1794, 4o, 1 pag., manuscript.
48033: - STRIJEN, VAN--- Krantenartikel betr. installatie mr. C.H.Q. van Strijen als griffier van de Hoge Raad, 1900. 1 pag., gedrukt.
48035: - Advertisement brochure dentist Indonesia | Reclamebrochure van tandarts P.H. van der Kemp, te Medan, 1920, 4 pp.
15674: [Nijhoff, Isaac Anne] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland [...]. 4de verbeterde en vermeerderde druk. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1828.
10763: - Programma ter eere van het koperen huwelijksfeest van den Heer J.F.E. d'Arnaud en mevrouw J.E.M. d'Arnaud-Kuyt, Hilversum, 20 februari 1909. Amsterdam, wed. R.J. Coesel. 8º: 2 verschillende exx. te zamen 7 p.
10765: - Het A.B.C. ter gelegenheid van het huwelijk van Pieter Tadema met Wilhelmina Steert, op 29 April 1909 te Purmerend. 8º: 3 p.
48731: - Printed document 1749 | Resolutie 8-10-1749 betr. Pannerdens Kanaal. Folio, 57 pag., gedrukt.
48751: - Lithography of dwarf 19th century | Portrait of (the carriage of) Charles Stratton, known as General Tom Thumb. 15x22 cm., 19th century.
44483: - RIJN; SCHEEPVAART--- Tekst van een lezing door ir. D. Vreugdenhil 'De Rijn als scheepvaartweg', 23 pag., getypt.
44487: - GOBIUS; MEINERTZHAGEN; DE TIMMERMAN--- Gedichten op de promotie van Henrik Antoon Gobius, 18e eeuws, gedrukt, 3 pag.
11366: - EVEKINK Collectie van 110 19de-eeuwse familieadvertenties, geplakt op 9 bladen, betreffende families Evekink en Evekink Busgers.
11375: - GARDEREN, VAN Gedrukt overlijdensbericht van Evert van Garderen, Leersum 1951.
29710: - [Diploma Haarlem, 1787] Lidmaatschaps-diploma voor Jan Kragting van de Burger-societeit (burgersocieteit) te Haarlem, 1787. Getekend Abraham Vos Jacobsz, secretaris. Deels gedrukt, 1 pag.
62924: - Wapenkaart/Coat of Arms Vader.
63320: - [Printed programm, Oranje-Nassau, The Hague, 1898] Programma Inhuldigingsfeesten 1898, kerkelijke plechtigheid 9-9-1898 in Groote Kerk 's Gravenhage. 4°, gedrukt, 12 pag.
ZZ90227: [Inval in Tjecho-Slowakije] - Rotogravure-Pers Amsterdam-Leiden - Magazine: Einde van een vrijheid, een foto documentaire over de overrompeling van Tsjecho-Slowakije - 1968, 90 pp.
62755: - Wapenkaart/Coat of Arms Graswinckel.
29109: [ Fock, Maria Anne ] - La Semeuse, Menton [ 1914 ], 170 pag., privé uitgave.
7614: [Francq van Berkheij, Johannes le] - De vryheid en de edele dubbeldemuts. Gedrukt by Job Callot, boekverkoper in de Calottestraat, in Calottenburg, daar de Ouwerwetsche Callot uithangd. [z.p.], [z.n.], [1786].
7621: [Francq van Berkheij, Johannes le] - De Bataafsche menschlijkheid, of De gevolgen der tweedracht, betoogt uit de rampen van het vaderland, in vijfhonderd twee-en-zestig scherp-dichterlijke sluitvaerzen en rondborstige vraegen, naar de rechten van den mensch, voor de tribune der eendracht door Janius [sic!] Laconicus Franco Batavus. Voor rekening van den autheur. Leiden, J. van Thoir, 1801.
67677: - School book, 1872, Education | Leesboekje over de Cosmographie, voor de scholen van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs. Rotterdam, G. W. van Belle, 1872, 92 pp.
9861: - Aan vrouwe J. Oosterbaan, den 24sten van wijnmaand 1779 [betreft overlijden van haar echtgenoot H.O. Van outgaarden]. z.p. 4º: [5] p. Op titelpagina een vignet door H. Numan van een grafmonument met het familiewapen Van Outgaarden en de letters H.O.v.O.
ZZ90352-30: - [Rotterdam, 1819] Iets over het stukje, getijteld Rotterdamsche Heldendaad; als wigtig aangenomen op de Weegschaal, No. 8, voor de maand Augustus 1819. T. J. Wijnhoven Hendriksen, Te Rotterdam, 13 pp.
ZZ90352-48: - [Rotterdam, Newspaper 1892] Tivoli Gids, Tivoli.- Wintertuin. Donderdag 14 April 1892. Spectacle Concert Varié. Directeur: Carl Pfläging. Kapelmeester: M. Glaser. Stoomdrukkerij Nijgh & van Ditmar, Rotterdam, 4 pp.
ZZ90353: [Drukkervereniging Alnetybo] - [Printing self-course, education, ca 1941] Alnetybo-spoed-cursussen: Zetten (Examenles), Kleurenleer, Nederlandse taal, Papierkennis, Zetmachines, Machinekennis, Reproductietechnieken, Schetsen, Vakgeschiedenis, Insluiten van vormen, Vlak- en diepdruk. etc.
ZZ90354: [Ville de Liège] - [Library catalogue Liege, Luik, Belgium 1862] Ville de Liège, Catalogue de la Bibliothèque populaire communale, Liege Imprineur Communale 1862, 157 pp.
ZZ90355: [Ville de Liège] - [Sale catalogue Amsterdam 1877] Catalogue des Bibliothèques délaissées par feu messieurs David Koning et P. Langerhuizen à Amsterdam, Frederik Muller Amsterdam 1877, 196 pp.
ZZ90356: [Burgersdijk & Niermans] - [Sale catalogue Leiden 1901] Catalogue de la Bibliothèque linguistique, littéraire et historique de feu M. le Dr. Jan ten Brink, MM Burgersdijk & Niermans Leyde 1901, 211 pp.
ZZ90357: [Martinus Nijhoff] - [Sale catalogue The Hague 1899] Catalogue de livres anciens et modernes concernant l'Histoire des Pays-Bas 2e partie en vente chez Martinus Nijhoff La Haye, 1899, 447 pp.
ZZ90358: [Frederik Muller] - [Sale catalogue Amsterdam 1911] Livres Illustrés Reliures provenant des collections de feu M. Le Dr. Van den Corput de Bruxelles de feu M.H. Dyserinck, Ministre de la Marine, deuxieme partie, Amsterdam Frederik Muller 1911, 132 pp. Illustrated with several plates of items.
ZZ90361: [Antiquariaat Van Stockum] - [Sale catalogue The Hague 1952] Catalogus eener belangrijke verzameling boeken Grootendeels uit de letterkundige bibliotheek van wijlen Dr. Willem Kloos, Van Stockum's antiquariaat 's Gravenhage 1952, 89 pp.
ZZ90362: [Antiquariaat Van Stockum] - [Sale catalogue The Hague 1934] Catalogus van prenten, portretten en teekeningen, o.a. uitgebreide verzameling Haagsche Prenten uit het kantoor der Fa. Scheurleer & Zn, Benevens Antiquiteiten, bij Van Stockum's Antiquariaat, 's-Gravenhage 1934, 26 pp.
ZZ90363: [Martinus Nijhoff] - [Sale catalogue The Hague 1903] Collection Mgr. J.J.A.M. Schaepman, première partie, Theologie, Histoire Ecclésiastique, Art Chrétien, Histoire Profane, La Haye Martinus Nijhoff 1903, 153 pp. With many handwritten notes and prices.
ZZ90395-023: - [Pamphlet, Dordrecht, 1685] Dordtsche Tuymelgeest, veroorsaeckt door een Hooftsche orcaen, Voorbrengende alderhande soorten van Geesten, Weerhaenen, Stijfkoppen, Dwars-paelen, Twijfelaers, Afvallige, Ziele-verkoopers, Verraders, en een groot getal Min-eedigers. Welcke alle op dit Toneel haar Rol uytspeelen. Voor de liefhebbers der Waerheyt, 1685, Dordrecht, 12 pp.
46644: - GOUDSMIT--- Vervolg, Burgerlijk Wetboek, door J.E. Goudsmit. Cahier met 96 beschreven pagina's, 2e helft 19e eeuw.
46748: - Frisia optieposten 1924 I Optieposten van het boereboelgoed ten huize van Klaas Horjus te Workum, 1924. 20 pp.
46750: - Frisia, optieposten 1921 I Optieposten van het groot boereboelgoed ten huize van Bauke R. Attema op Schuilenburg onder Hindeloopen, 1921. 80 pp.
46754: - [Printed publication, auction 1941] Auction announcement of Heerengracht (Herengracht) 506, Amsterdam, 1941. Large size plano, 1 p.
14010: - FRANKRIJK, LACROIX, VAUBLANC Brief van Viénot Comte de Vaublanc en zijn echtgenote geb. Lacroix d’Azolette, d.d. 18.., aan zijn neef M. Lacroix de Tramayes, deputé de Saone et Loire, manuscript, 3 p., 8º, met afdruk lakcachet met alliantiewapen.
46362: - [Geneology 15th-17th century] Geneology, Genealogie Van der Burcht, typed documet, 5 pp.
46364: - [geneology Burman, Burmann 16th-19th century] Geneology Burman, notes, typed document, 12 pp.
14199: - BUSSUM, POSTZEGELCLUB Lidmaatschapkaart en uitnodigingskaart voor een vergadering van de Bussumse Postzegelclub, 1935, getekend H. Vorstman en A.J. Ult...
14200: - TRIP Overdruk ‘De handelsfirma Trip 1820-1890’ door J.W.C. van Campen, 28 p. ‘Met’: toeristenkaarten 1958 (met pasfoto’s) t.n.v. Jantje van Meerloo-Trip en Willemiena Trip. Voorts enkele knipsels Trip.
14211: - POSTZEGELS “Postzegelboek” met tabkaarten voor bewaren van ongebruikte zegels in de waarden ½, 1, 2, 2½, 3, 5, 7½, 10, 12½, 15, 20, 22½, 25, 30 cent. Houtachtig omslag met voorstelling van een dame met (postzegel?)boek op schoot.
30006: - [Manuscript 1860, funeral] Toestemming tot het begraven van Jurjen(?) Wilkes Stip, dd. Vlagtwedde 1850, 1 blad, manuscript.
30008: - SMITS -- Getuigschrift 5 jaar HBS te Haarlem, voor Elisabeth Francisca Smits, geboren 16-4-1906 dd. Haarlem 1924. Groot blad, deels gedrukt.
30042: - [School Notebook 1861] Schoolschriftje aardrijkskunde van J. v.d. Belt, Kapelle, 1861, 15 pag., manuscript.
30010: - LEIDEN, ZIEKENVERPLEGING BOERHAAVE -- Oningevuld diploma van de Ver. voor Ziekenverpleging 'Boerhaave' te Leiden. Fraai drukwerk (IJdo) in linnen omslag.
30016: - BEERS, VAN; KNAC -- Controleboekje voor een toertocht in het buitenland van de K.N.A.C., t.n.v. M.A. van Beers, Olympiaplein, Amsterdam, 1956. Veel aantekeningen in handschrift.
48443: - Manuscript 1832 | Brief van W.J.C. van Hasselt, d.d. Amsterdam 1832, aan raadsheer mr. J. Schonck te 's-Gravenhage. 4°, 4 pag., manuscript.
48445: - MOULIN, DU; VAN DER SLUYS--- Aantekening over wed. J.H. du Moulin-van der Sluijs die in 1793 aan de stadhouder financiele bijstand vraagt. Manuscript, 1 pag.
48447: - Manuscript 1906 | Letter of Hendr. C. Diferee, d.d. Amsterdam 1906, To Hr. Hartkamp. Manuscript, 4°, 1 pag.
48995: - Geneology Schwencke 1944 | 'Genealogie van het geslacht Schwenke', groot blad, 70x100 cm., lichtdruk, getekend door Alex Schwenke in juli 1944.
48997: - Geneology family tree Greve | Kwartierstaat van Koeraad van Someren Greve, geb. Haarlem 19-12-1911. Getekend door J.J. v. M. Met de 16 familiewapens. Manuscript, 57x75 cm.
48449: - Manuscript 1908 | Letter of Van Tienhoven, d.d. Haarlem 1908. Manuscript, 8°, 2 pp.
48451: - Manuscript 1841 | Brief van B.H. Lulofs, d.d. 1841 aan Baart de la Faille, rector magnificus te Groningen. 4°, 1 pag., manuscript.
48287: - Theology, manuscript 19th century | Commentaar op de Apocalypsis ofte openbaringe van Joannis. Manuscript, 4°, 18 pp.
30152: - SAMOT -- Briefkaart van J.H. Samot, G. Flinckstraat te Amsterdam betr. door hem te leveren 'Vegetariers zeep'. 1918, manuscript.
30154: - WILDE, DE, HARKEMAN -- Gedicht 'Bij het graf van dr. A.J.P. de Wilde, 17 mei 1880'. Ondertekend J. Harkeman.
30158: - GLIMMERVEEN, 1863 -- 'Nederlandsche Feestviering ter herdenking van het 50 jarig bestaan van ... ons vaderland'. Brochure door Quirynus Glimmerveen, gedrukt te Tiel, 15 pag.
PR121664: [Prince family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Prince, 1 p.
ZZ90395-033: - [Dordrecht, Music, 1834] Gezangen op het feest van het vijftigjarig bestaan der maatschappij tot nut van ’t algemeen, gevierd door het departement Dordrecht, Op den 17 November 1834, Dordrecht, 15 pp.
42154: '- - [Antique book, life science, education, 1805] Door schade leert men, of de school der ondervinding, zijnde eene verzameling van echte gebeurtenissen (...) ter voorkoming van allerlei ongelukken, onderhouding der gezondheid, bewaring der rust en tevredenheid en ter vermeerdering van het geluk des levens. Vertaald uit het Duits, Gravenhage, Immerzeel, 1805, 12+202 pp.
13752-m: - [Original Vintage postcard military] Postkaart foto van militair op paard L. Sluijmers, World War I, 1917.
64654: - Catalogue 19: Genealogie en lokale geschiedenis
ZZ90083: - c en du Commerce, Aperçu du Commerce et de l'industrie des Pays-Bas, no 17: L' Industrie Diamantaire et l' Orfèvrerie, Leyde [1910], 32 pp.
55633: T.D.M. - Brief van de heer T.D.M. aan een van zyn vrienden in 's-Gravenhage, geschreven uit Nimwegen, den 25 Maart 1711, over de zaken van de heer Huguetan van Odyck, drossart der stadt en lande van Vianen. 's-Gravenhage, G. v. Limburg, 1711.
13225: - [MEDAL, EELSINGH] Prijspenning van een tekenschool met gravering “W. Eelsingh 1881”, verzilverd.
57741: - Perpetuel edict ende eeuwighduyrende wet tot voorstant vande vryheyt, midtsgaders tot conservatie vande eenigheyt ende vande gemeene ruste vanden lande van Hollandt en West Vriesland. 's-Gravenhage 1667. 4o, (8) pag.,
48238: - Sunday rest 1914 | Circulaire 'Zondagsrust in de Amsterdamsche apotheken', d.d. Amsterdam 2-7-1914. 4°, 2 pp.
48242: - Royal Institute of Engineers 1848 | Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Reglement d.d. 1848, 37 pp.
48246: [Nederlandse Spoorwegen] - Transport railway 1981 | Trainticket Schiphollijn - Treinkaartje 'Opening Schiphollijn', Leiden-Amsterdam Z. of Rai, d.d. 8-6-1981, 6x3 cm., printed.
PR120946-097: - [Two original drawings, 19th century] Horatius by G.v Laren ft (?) and other Roman soldier, 19th century, 1 p.
PR120946-102: - [Original lithograph, 20th century] Portrait print of protestant writer Johannes Hermanus Krom (1768-1827), 1 p.
PR120946-105: - [Original lithograph, 20th century] Portrait print of politician Abraham Kuyper (1837-1920), 1 p.
PR120946-113: - Original blanc sheet of laid paper with water mark J Kool & Comp, 1 p.
44327: - [Legal deed, death, 1831] Kopie overlijdensacte Ootmarsum 12-3-1831 van Geertruy Santvoort, 40 jaar, klein tapperse, dochter van Eilert Santvoort, timmerman te Denekamp en Chr. Hazenkamp. Manuscript, 1 pag.
ZZ90374: - [Cartography, Noord-Holland] Rutgers'Kaart van Noord Holland, schaal 1: 200.000, voor automobilisten, voor motorrijders, voor wielrijders, voor wandelaars, N.V. Uitg. Mij A. Rutgers, Naarden, ca 1930-1945, 1 p.
59371: - Adres door eenige notabele ingezetenen der stad Leiden, aan Z. M. den Koning opgezonden. Leiden : D. Noothoven van Goor, 1853. 5 pp.
29976: - [Funeral card(s), 1948] Acht berichten van overlijden van familieleden De Haan te Harlingen, 1927-1948.
10831: - Programma t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van den heer en mej. Tromp-bont op Zaterdag 9 juli 1927 in De Harmonie. 4º:[1] p.
10837: - Onthullingen uiit het leven van het bruidspaar Jo Beekwilder en Mies Louwerens bekend gemaakt op woensdag 6 juni 1928 in Krasnapolsky. Amsterdam. 8º: [6] p.
10851: - Drinklied ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van den Heer en Mevrouw Van setten-de rooy, Amsterdam 22 maart 1931. z.p. 8º: [1] p.
45684: - [Student magazine, Utrecht, 1891] Feestnummer der Vox Stidiosorum, studenten weekblad t.g.v. het 51e lustrum der Utrechtsche Universiteit, 1891. 28 pag., geillustreerd, gedrukt.
49430: - Printed document vroedschap Amsterdam 1787 | Aanteekeningen van de heeren H. Muilman, C. Munter en F. van der Goes, raden in de vroedschap der stad Amsterdam, tegen de resolutie van de vroedschap van 3-4-1787. Amsterdam, 1787, folio, 19 pp.
49414: - History The Hague 1786 | Missive van het hof nopens (...) een positif in de requeste van D. van Laar c.s. als gecommitteerde van het Exercitie Genootschap, 29-4-1786.
49416: - Book history The Hague 1757 | Resolutie stadsbestuur Gravenhage 12-10-1757 betr. de boekverkopers. Folio, 1 pag., gedrukt.
49366: - Manuscript Belgium legal 1793 | Etat de fraix tussen advocaat Spineux en Roland Thounart (Thonnart?), Jupille 1793. Manuscript, 5 pp.
49368: - Manuscript legal Belgium Notarial deed 1896 | Notariele acte, d.d. Herve 28-3-1896 betr. Lambert Warsage, gehuwd met Henriette Orban en Marguerite Gregoire, wed. L.J. Orban. Manuscript, 8 pp.
49370: [KIM Den Helder] - MARINE KIM 1929 | Toespraak van de reunist J.A. van der Star op het reunistendiner 1854-1929 op het K.I.M. Den Helder 1929, 4°, 3 pag., gedrukt.
49374: [Waalse kerk Amsterdam] - Funeral cards 1781 | Two invitations for the funeral of Antonette (Antoinette) Basset, wed. Bernard Scalé, behuwd moeder van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 2-4-1781 and Marie Jeanne le Nud, bejaarde dochter ten huize van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 6-4-1763.
ZZ90537: [Document Tweede Wereldoorlog 1940] - WO II, 1940 | Dutch document 1940 of Minister van Staat for J.G. van der Schaaff to get access to the Provinciehuis Korte Voorhout 9, with stamp, 1 p.
ZZ90503-098: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Brias family, family crest, 1 p.
ZZ90503-099: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Bryas-Bryas family, family crest, 1 p.
67329: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats Overzicht en Meergenoegen near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: (1) Meer genoegen, de lustplaetsvan juffr. de wed. stechman in de kromme Schagerlaen over de lustplaets (2) Overzicht/ (1) Meer-genoegen, Maison de plaisance dans la Schagerlaen vis a vis (2) Overzicht TOGETHER WITH (1) Meergenoegen, van de voorpoort door de bloemperken en Triumfboog naer achteren toe te zien/Vue de Meergenoegen du Cote du Jardin & de l' Arc de Triomphe.
67320: [Print/prent: Topographical views of Koopman house near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De Buitenplaets van Juff. de Weduwe van Floris Koopman op den hoek van den Middel wegh en Malie baan/Vue de la Maison de Campagne de Mad. La Veve de Floris Koopman sur le coindu Chemin du Milieu vers le Mail.
67321: [Print/prent: Topographical views of tuinen/gardens near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De H. Jan Lups Gezicht over de groote kom naer de Terrassen/Vue de Grand Bassin de Monsieur Jean Lups vers les Terrasses.
67322: [Print/prent: Topographical views of the Loodwitmolen near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Vue du Lootwit-moolen, sur le Wetering comme on le voir du cote de la campagne/Gezigt van den Lootwit-moolen aan de Wetering van de land-zyde te zien.
67324: [Print/prent: Topographical views of the Jan Lups buitenplaats near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De heer Jan Lups Gezicht van het Huis naer de Stallinge/Vue dela Maison de Monsieur Jean Lups vers les Ecuries.
67325: [Print/prent: Topographical views of the Jan Lups buitenplaats near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De Buitenplaets van de Heren gebroeders. Gover en Cornelis Lups, aen den Kruiswegh achter de Malie baan/Maison de plaisance de Messieurs, les freres Godefrou & Corneille Lubs, au chemin croise derrierre le Mail.
67326: [Print/prent: Topographical views of the Jan Lups buitenplaats near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Gezicht over den Vijver/Vue du Rivier.
67327: [Print/prent: Topographical views of the Jan Lups buitenplaats near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De herberg aen de Malie baan/Le Cabaret du Mail.
67328: [Print/prent: Topographical views of the Maliebaan in Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De Malie baen/ Le Mail.
ZZ90535: [Photoalbum Venezuela expats 1930-1933] - Photography photo album Caracas Venezuela 1930-1933 | Photoalbum with 23 sheets with photo's of the Dutch in Caracas, Venezuela in 1930-1933.
ZZ90460-112: [Van Oordt family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Oordt, 1 p.
ZZ90530: [Criminaliteit krantenartikelen en brieven van gevangenen] - Criminality newspaper collection and letters of prisoner ca 1950 | Two ring binders full of newspaper articles of criminality cases in The Netherlands, possibly by Eddy van der Vlies.
2485: - [Geneology 1852] Notice généalogique sur les vicomtes D'Utrecht, Antwerpen 1852.
ZZ90395-049: - [Museum Catalogue, Dordrecht 1906] Catalogus van Dordrechts Museum, Blusse & Van Braam, Dordrecht, Typ. De Dordrechtsche Drukkerij en Uitgevers-Mij, 1906, 32 pp.
ZZ90396-001: - [Gouda, glass, glas, 1792] Uitlegginge van de wydberoemde en vermaarde Glazen, Binnen de Voortreffelyke en Vermaarde St. Jans Kerk te Gouda, Ten Dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor de Vreemdelingen die dit konstig Werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaerzen, opgesteld door de voornaame Auteurs; en een Gezang op aller Glazen Inhoud; nevens een Verhaal van den Brand derzelver Kerk in den Jaare 1552, Johannes van der Klo, Ordinaris Stads- en Klein-Zegeldrukker, 1792, Te Gouda, 49 pp.
7812: [Kunsthandel Huinck & Scherjon Amsterdam] - Exhibition catalogue Huinck & Scherjon 1937 | Tentoonstelling van Nederlandsche en Fransche kunst : mei-juni 1937 : [gehouden in] Amsterdam, Kunsthandel Huinck & Scherjon N.V. 1937, [21 pp].
7813: [Museum Bredius] - Museum Bredius 1933 | Gids met beknopten catalogus van de schilderijen en teekeningen, prinsegracht 6, 1933, 48 pp.
29826: - [Pen drawing, 1929] Gezicht op oude huisjes met voorzijde aan de Baarsjes, gezien vanuit de Van Kinsbergenstraat te Amsterdam in 1929. Pentekening door G. Boogman. 12x18 cm.
29830: - [Modern pen drawing, 1953] Gezicht op de westelyke uitloper van de Goudsberg richting Barneveld. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
62771: - Wapenkaart/Coat of Arms Heerdt (Van).
44616: - [Printed publication, Batavian Republic, 1798] Publicatie van de Raad der stad Utrecht 26-11-1795, betr. afschaffing ambachtsgilden. Gedrukt (bij P. Muntendam), folio, 1 pag.
44618: - [Newspaper, Judaica, Amsterdam, 1935] Centraal blad voor Israelieten in Nederland, 14-11-1935. Het 300-jarig bestaan van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. 22 pag., gedrukt, geillustreerd.
44628: - [Printed programm, Amsterdam, Oranje-Nassau, 1910] Officieel programma. Gedenkboek van den historischen allegorischen optocht gehouden te Amsterdam den 30-5-1910, ter gelegenheid van het bezoek van de koninklijke familie. Amsterdam, 1910, 48 pag., gedrukt.
44634: - [Printed documents, electoral roll, Terschelling, 1860-1894] Lijsten van inwoners van Terschelling die gerechtigd zijn tot het kiezen van leden van Provinciale Staten (incidenteel ook Tweede Kamer), over de jaren 1860-1894 (met uitzondering van de jaren 1862, 1865, 1866, 1883, 1885, 1887), ca. 50 katernen manuscripten, deels gedrukt.
49117: - [Printed funeral card 1909] Overlijdenskaart van Johanna P. Snellen, overl. Gravenhage 1909. 8°, 1 p.
65675: - [Portrait print king of Spain Philips 4] PHILIPPUS IV. DEI GRATIA HISPANIARUM ET INDIARUM REX CATHOLICUS etc.
65688: - Programma van de feestelijkheden waarmede de St. Jacobusparochie te Kethel haar pastoor P. van Kampen huldigt bij zijn 40-jarig priesterfeest, 8o, [8] p., geillustreerd. 15 augustus 1953.
65692: - [Stukken betr. het gouden huwelijksfeest van Alphonsius Verheyen en Martha Josefina Maria Lemmens, dd 28-8-1978 te Oud-turnhout]. 8º: ca. 20 p. 26 augustus 1978.
65693: - Bruiloftszangen. Drukkerij van Suringar te Leeuwarden, 16 p. Bruiloftszangen 8º, origineel papieren omslag.
65696: - Fransche en Hollandsche gelegenheidsversjes, verzameld door An. de Jager, 2e vermeerderde druk. Rotterdam, T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1844, 12 + 142 p. Jager, An. de 12º, blauw linnen bandje.
65705: - Plano with woodcut and text Ik zal altijd zoet zijn. Springer, M. (or H?), Huidenstraat 6, Amsterdam.
65709: - Ovale gravure 18 x 23 cm met allegorische voorstellingen betreffende geboorte en huwelijk, met een grote gedenksteen in het midden waarop in handschrift teksten kunnen worden ingevuld, Gravure door J. Bemme, naar C. Groeneveld.
PR121584: - Printed publication newspaper 1814 | Oldenburgische Wöchentliche Anzeigen, donnerstag 10 Marz 1814, no 10, 8 pp. [Printed on one big sheet. folded in 4]
ZZ90460-101: [Hobbe & Haringh Rinia family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Colored drawing of coat of arms Hobbe & Haringh Rinia 1550, 1 p.
ZZ90460-099: [Sackvile Duke of Dorset family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Black and white coat of arms Sackvile Duke of Dorset, etc., 1 p.
ZZ90460-100: [Johannes Assuerus Roosendael family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: engraved coat of arms Johannes Assuerus Roosendael, 1 p.
12347: - [MANUSCRIPTS, GROLLO, CHURCH HISTORY, KERKERAAD] Elf stukken ingekomen bij de kerkeraad van Grollo in Drenthe, 1848-1917.
12343: - GRAAFSCHAPPER, DE Stukken betreffende het vijftigjarig jubileum van De Graafschapper, Christelijk Volksblad voor Oost-Veluwe, Zutphen en de Graafschap, 1877-1927, te Aalten.
62913: - Wapenkaart/Coat of Arms Thiens.
PR121561: - Modern print 20th century | Modern print on laid paper with city view of Almelo, 1 p.
13743: - PAASSCHEN, VAN “Deventer calender of schrijfalmanak” voor 1826, Deventer, De Lange (1825), 12º, in perkamenten omslag.
ZZ90460-091: [Ruys de Beerenbrouck family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Ruys de Beerenbrouck with text, 1 p.
ZZ90460-092: [Van Ruyven family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms (Klaas) van Ruijven (Ruyven), 1 p.
PR121597: - Printed publication newspaper 1800 | Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparthenischen Correspondenten, anno 1800, 19 november num. 185, 12 pp. [Printed on 1 big sheet, folded in 4 and a half sheet folded in 2]
46648: - COLLEGEDICTAAT, BUIJS, GEVERS--- Jus gentium, volgens prof. J.Th. Buijs. Manuscript, 219 pag., geb. in half leer, opgetekend door L.A.C. Gevers. Manuscript, ca. 1880.
67620: - Schoolbook, 1894, Education | Overzicht der Vaderlandsche Geschiedenis ten gebruike van Katholieke Scholen. Tilburg, Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1894, 38 pp.
46572: - [Leiden university, pinted publication 18th century] Decretum contra grassationes & vitrorum perfractiones / Decretum de collegiis illicitis. 1627, 1629, 18th century printed on plano.
46596: - [Printed documents 1946-1970] Zes overdrukken van artikelen van M. Gysseling, 1946-1970.
46606: - Student thesis I Thesis of H.M. Mensonides, 'Karel de stoute, hertog van Bourgondie 1467-1477'. Santpoort, s.d., 50 pp.
46803: - [Three printed publications, 1885] Publication ' Open brief aan den heer mr. H.O. van der Linden van Snelrewaard door C. Kwast, Dordrecht 1885, 12 pp. And two more.
12997: - [MANUSCRIPT, MARRIAGE CERTIFICATE, MUDEGAAS, STREUR] Uittreksel uit het trouwregister van Amsterdam d.d. 31 januari 1821 betreffende het huwelijk tussen Hendrik Mudegaas en Catharina Streur. 8o, 1 p., oblong.
49696: - LEIDEN, STUDENTEN--- Schutterslied. Gezongen doot 't vendel van Claes Dierkz van Montfoort, t.g.v. de groote Hongerleierij in zomermaand 1875. Leiden, Somerwil [1875], 1 pag., gedrukt.
49698: - ZILLESEN--- Menu promotiepartij mr. H. Zillesen, 5-7-1880. 4 pag., gedrukt.
49704: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Menu 70e lustrum lugdunum Batavorum Leiden 22-6-1925. 3 pag., gedrukt.
49708: - LAURILLARD, GEIJ--- Menu t.g.v. huwelijk W.A.E. Laurillard en A.R.W. Geij van Pittius, 's-Gravenhage 2-10-1923. 3 pag., gedrukt.
11981: - [School book MAATHUIS, HAARLEM] `Schoolboekje' voor Hendrik Maathuis, geb. 1902, van de Openbare Lagere School te Haarlem Nr. 2, 1908-1914. 13 p., deels gedrukt.
11992: - [Manuscript poem, MEIJER, CRAMER] Ten huwelijks vereeniginge van de heer Ernestus Meijer en mejuffrouw Johanna Jacoba Cramer, op den 22 van grasmaand des jaars 1810. 4(: [3] p.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

5/9