Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46502: - [Printed publication] GRAVENHAGE, HOF VERSUS MAGISTRAAT--- Korte deductie (...) ter examinatie van seker different van jurisdictie tusschen president en Raden van den Hove van Hollant en de Magistraat van 's-Gravenhage. Z. j., [ca. 1700?], 12 pag., folio, gedrukt.
46386: - FOCKE, MELTZER--- 18 brochures en knipsels betr. de fa. Focke & Meltzer. Amsterdam, ca. 1975-1980.
46388: - [Advertisement brochures, ca 1906] 5 items (brochures etc) of company Voorwalt & Van Nikkelen Kuijper, ca. 1964.
46392: - [Printed publication, postal transport, The Hague, ca 1750] Request of city council of The Hague ( 's-Gravenhage) to Staten van Holland, with regard to the succession of postal administrator (postmeester) for Brabant and France served by Simon de Briene and his wife, 3 pp, folio, printed ca 1750.
46394: - [Printed publication, Wine, The Hague 1785] Extract of Resolutien Staten van Holland, d.d. 1-4-1785, with regard to the declined requests of Susanna E. Fierens, wife of Christiaan Ludwig Wagner e.a., printed publication, folio, 3 pp.
46401: - [Funeral poem, 18th century] Funeral poem (Lyk-gedicht, Lyk-cypres) for brother (broeder) William Brandt, by Christoffel Brandt. 4°, 9 pp., printed publication, 18th century.
46403: - SCHEURLEER--- Genealogie Scheurleer, getypt, folio, 29 pag., ca. 1590-ca. 1920.
58779: - Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld, Amsterdam , Allart, 1809.
58785: - 1934 in beeld, Bijvoegsel Algemeen Handelsblad 29-12-1934, groot folio, geïll.
67202: - Catalogus 47: Magnificent Thresholds. Antique title pages and frontispieces. Click to view this catalogue online.
ZZ90460-103: [Baud, De Eerens, Van Hogendorp, Merkus, Reynst, Rochussen family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Baud, De Eerens, Van Hogendorp, Merkus, Reynst, Rochussen, 1 p.
ZZ90460-102: [Van Rinckhuyzen & Proes family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Preparatory drawing coat of arms Van Rinckhuyzen & Proes, 1 p.
44343: - [Receipt, gardener, 1910] Nota van tuinman C. Leijs te Geertruijdenberg, Tuinman en bloemist, zaadhandel. ca. 1910.
9713: - Huwelykszangen ter bruilofte van den Heere Nicolaas Konauw en Jongkvrouwe Anna Catharina Smith, echtrelijk vereenigd te Heemstede den 16 van oogstmaand 1757. 4º. Incompleet, [22] p. (mist blad A2).
PR120142: [Newspaper The Hague] - [Newspaper/Krant 1813] Buitengewoone ’S Gravenhaagsche Courant Zaterdag, den 4 December 1813, 1p.
ZZ90460-097: [De Sales family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms De Sales, drawing, 1 p.
49262: - Manuscript 1811 | Huwelijkszang op huwelijk Gerrit Verhoog en Klazina Verijsel, d.d. 2 herfstmaand 1811. Gesigneerd A. Kolling. Manuscript, 4°, 3 pp.
63103: - Wapenkaart/Coat of Arms Schut.
m7977-2: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Folio veilingbrochure betreffende onroerend goed Amsterdam] Veiling van onroerende goederen te Amsterdam, Notarissen L. J. de Kup en G. Kramer te Amsterdam, 1921, 20 pp.
m7977-20: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Heemstede, Noord-Holland met kaart] Notitie van de Verkooping Stoomwasscherij te Haarlem, Met & Meylink, Haarlem 1934, 5 pp.
44241: - LEIDEN; VAN LAAR; BOSBOOM--- Bewijs van onvermogen voor Anna van Laar, vrouw van Cornelis Bosboom, wonende in het Kwartier Middelweg, d.d. Leiden, 26-9-1812. Manuscript, 1 pag.
10141: - [Occasional poem, 1793] Ter nagedachtenis van Gualtherus Zoutmaat, predikant te Leyden. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1793. 8º: [6] 28 p.
46532: - ENGELSING--- Drie wapenafbeeldingen fam. Engelsing, ca. 1920.
48567: - Manuscript, occult | Clara, of de samenhang der natuur met de geestenwereld. Een gesprek van Schelling, vertaald door C.J. van Holthe tot Echten geb. Kuijper van Harpen, met een voorrede van dr. K.H.E. de Jong. Manuscript, folio, 32 pp. (incompleet).
PR120144: [Newspaper The Hague] - [Newspaper/Krant 1813] Buitengewoone ’S Gravenhaagsche Courant Zaterdag, den woensdag 22 December 1813, 1p.
PR120153: - [Antique print, etching] A Perspective View of the New Drawbridge Canal and Great Orphan House at The Hague (Bierkade Den Haag), published ca. 1770.
30114: - [Music, Groningen, Gruno, 1953] Maandblad van Kon. Liedertafel Gruno 1953, betr. 100 jarig bestaan. Gedrukt, 26 pag., geill.
29615: - [Receipt, twaalfde penning, taxes, 1782] 2 kwitanties voor Johannes van Elst betr. betaling van de twaalfde penning Amsterdam, 1781 en 1782.
29898: - AMSTERDAM, DOOLHOF/Labyrinth AAN PRINSENGRACHT -- Dossier van een aantal brochures, een manuscript gedicht etc. betr. de beroemde Oude Doolhof aan de Prinsengracht bij de Looiersgracht te Amsterdam, 19de- eeuws.
29376: - [In Memoriam 1977] ‘In memoriam pater Joost de Witte’, met bibliografie. 5 pag. uit Bulletin Dominicanen 1977, door Hein Schaeffer. Gestencild.
29382: - [Album of verses, Poetry, Poesiealbum, 1868] ‘Poezieboek van Alida Petronella van Hengel', gecalligrafeerde tekst op de titelpagina van een poezie album met ingeschreven verzen uit de jaren 1863-1868.
9522: - Lauwer-krans gevlochten op het huwelyk van ... Wolter Wolthers, ambtman des gerichtes van Selwert en richter in Sappemeer met den aenkleve van dien, bruidegom, met ... Ida Elizabeth Bothenius, bruit, volytrokken binnen Groningen op den 29 van sprokkelmaand des jaars 1728. Groningen, J. Cost, 1728. 4º: 32 p.
13392: - LEUVEN, TAKELS Repetitio ... pro adipiscendo J.U. Licentiae gradu, van Joannes Baptista Takels, Bruxellencis dd 29-4-1737, 1 blad, plano, gedrukt.
13403: - TEXTIEL 6 “Monsters van lappen textiel, ca 1880”, geplakt op een blad.
13447: - UTRECHT, STUDENTEN, BROERS, DE LESPINASSE Gedenkschriften van eenen student, 1838 nr. 1 t/m 1841 1a, alles wat verscheen, ca. 400 p., 8º, gedrukt, met enkele gelithografeerde platen en bijlagen, gebonden, zonder band.
13494: - TEULINGS, VLAG Getypte gegevens over het voeren van een familievlag door mr. J.A.M. Teulings, 1935, 1 blad, folio met tekeningen van wapen en vlag.
13497: - VLUGT, VAN DER Kartonnen onderblad van een “Wapenkalender 1942”, uitgave van glashandel N.V. Van der Vlugt & Co. te ‘s Gravenhage, 1 blad, gedrukt.
13584: - HEECKEREN, DE ROODE VAN; NIES Eigentijdse kopie van onderhandse huwelijkse voorwaarden, dd Doesburg 22-9-1738, tussen Wolter Hendrik de Roode van Heeckeren, kapitein en commandeur van de stad Doesburg, en George Anna Henrietta Nies. Getekend door “vrinden en dedingsluiden”, 2 p., folio, manuscript.
13661: - THOOLEN “Ter verjaring van mijnen waarden oom”, Amsterdam 13-6-1842, 1 blad, 4º, manuscript.
13752-h: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militair silhouet, Den Haag, 9 x 14 cm, World War I 1915.
13162: - [MANUSCRIPT, WEBER] Briefje van ... Weber, hoogleraar Sanskriet te Berlijn, d.d. 1872, 1 p.
13165: - WELZEN, VAN Krijttekening door J. van Welzen, 1878, een pleisterbeeld, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 63x48 cm.
13327: - JUDAICA, VAN PRAAG, DERCKSEN, ALBERDINGK THIJM, LEIDEN “Dichterlijk Album van M[aria] L[eonide] van Praag”. Album met verzen in handschrift en tekeningen, ca. 100 pagina’s, 1859-1907.
13173: - [PRINTED LETTERS. WINSCHOTEN, PIETERSEN] Drie stukken betreffende het ontslag van P.H. Pietersen als lid van het college van curatoren, bestuurslid van de Stichting Winschoter Zuiderveense Volksleesinrichting en Vereniging Openbare Leeszaal, alle te Winschoten, 1958.
13321: - SMALLEGANGE Kwartierstaat met wapens van Mr. Mattheus Smallegange, fotokopie van tekening, ca. 1960 (2 ex., 1 ex. gekleurd).
13187: - [PRINTED PUBLICATION, ZAANDIJK] `Verslagen van de lezingen van Alex. Klein en A.C.M. van Etten, gehouden in den winter van '98 en '99 in De Zwaan te Zaandijk, University Extension'. Z.p. 1899, 8(: 29 p., gedrukt.
13191: - ZONNEWIJZERS `Sun dials', brochure van John P. White & Sons te Bedford (Engeland), 1925; 4(: 20 p., met foto's en tekeningen van de te leveren zonnewijzers op stenen sokkels.
13193: - [LEGAL MANUSCRIPT, ZUIDLAREN, BINNENHALEN ROGGEOOGST] Proces-verbaal betreffende de afkondiging in de kerk van Zuidlaren, d.d. 12 juli 1812 van een waarschuwing betreffende het binnenhalen van de rogge van de publieke Es. Dit om misbruiken uit het verleden tegen te gaan. Folio, manuscript, 2 p.
13308: - DELFT, CARRÉ, MOLENBROEK Prijsboek mer prijsformulier voor G. Carré, uitgereikt in 1855 te Delft door E.M. en A.M. Molenbroek.
13198: - [MANUSCRIPT, SPORT, GYMNASTICS, GYMNASTIEK, TURNKLEDING] Statuten en Huishoudelijk Reglement der Damesgymnastiekvereeniging te Zwaag, 1924. Folio, manuscript, 6 p.
13251: - [PHOTOGRAPHY, ALBUM, ROTTERDAM, FOTOGRAFIE] Album met tien foto’s, ieder 9 x 11 cm., van een groep Rotterdamse zangers op vakantie in 1916. Gebonden in rood marokijn met in goudstempeling op het omslag “Herinnering aan den fietstocht op 26-28 Juli 1916, gehouden door Zangers-vrienden van den Mann.Zangv. “Concordia” Rotterdam. Aangeboden aan M.G. v.d. Rovaart”.
13267: - [GUESTBOOK 1910] Receptiealbum bij het huwelijk van G. van der Mark en B.W.B. van Rijswijk met Jugendstil voorblad, dd 4 september 1910, met handtekeningen, lijst van geschenken
13199: - [MANUSCRIPT, GENEOLOGY, RAPPARD (VAN)] ‘Familieverwantschap met wijlen mej. Eugenie Rappard. † 2-11-1922’, manuscript 8º oblong, 1 p.
13227: - [MEDAL, TWENTSCHE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ] Prijspenning met tekst “Twentsche Landbouwmaatschappij”, verzilverd
13229: - [MEDAL, EELSING] Prijspenning met gravering “W. Eelsing 1880”, verzilverd (w.s. uitgereikt door een tekenschool)
13205: - [BIG FILE WITH FAMILY DOCUMENTS 1758-1860] Stukken betreffende de familie Reich/Rijk te St. Gallen en later te Amsterdam, 18e en 19e eeuw, ca 50 stukken.
30202: - SPIN, AMSTERDAM -- Collectie van 10 drukwerken betr. de drukkerij C.A. Spin & Zn. te Amsterdam, ca. 1935.
30204: - PAPENDORP (U) -- Acte dd. Utrecht 13-6-1523 waarbij Philibert Nannelli, domproost te Utrecht, verklaart dat hij aan Lambert Willemsz. Foyt, in plaats van diens overleden vader Willem Foyt, verleid heeft de alinge tiende van Papendorp bij Utrecht. Charter op perkament, met handtekening van Johannes Pels, commissaris. Zegel verloren.
13288: - STEMPELFABRIKANT Prospectus van “Frieslands oudste India rubber stempelfabriek, opgericht in 1888, kunstgraveerinrichting handelsdrukkerij ‘Excelsior’”, 40 p. met in groen gedrukte voorbeelden van rubber stempels, ca 1901.
49861: - Les metaux ouvres. Balcons, rampes, marquises, grilles, portes (......) fonte, etc. quatrieme annee, Paris, Storck 1885, half leather, back repaired.
9815: - Ter verheffinge van ... Mr. Pieter Van de poel tot burgemeester van 's gravenhaage verkooren den 25 van slagtmaand 1775. z.p. 8º: [10] p.
48162: - WO II, NSB 1935 | Brochure van de N.S.B., 'Volksgenoten. Ernstige misstanden zijn in Nederland aan het daglicht gekomen'. Z. pl., [1935], 4°, 4 pag., gedrukt.
48182: - Painting factory | Artikel 'De vernis- en Japan-verffabriek der fa. Molyn en Co. te Rotterdam', 1906, folio, 4 pp. Illustrated.
48206: - Shipping, steamship 1904 | Brochure van de Vereniging voor werkgevers op scheepvaart gebied te Amsterdam, d.d. juni 1904, betr. het lossen van hout uit stoomschepen. Folio, 4 pp.
48212: - Dutch Society for the Promotion of Industry 1837 | Programma van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, 1837, 1841 and 1847. Folio, 2 pp each.
48218: - Indonesia transport Tram 1912 | Bijvoegsel Ned. Staatscourant 5-3-1912 betr. NV Batavia Electrisch Tram Maatschappij te Amsterdam, 7 pag., gedrukt.
ZZ90296: [Utrechtse Studenten Almanak 1888] - Utrechtsche Studenten Almanak 1888, Utrecht J. van Druten 1888, 298 pp.
ZZ90291: [Utrechtse Studenten Almanak 1855] - Utrechtsche Studenten Almanak 1855, Utrecht Post Uiterweer en Co 1855, 101 pp.
ZZ90289: [Utrechtse Studenten Almanak 1853] - Utrechtsche Studenten Almanak 1853, Utrecht Van Heijningen & Post Uiterweer 1853, 118 pp.
ZZ90297: [Utrechtse Studenten Almanak 1893] - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1893, Utrecht J. van Druten 1893, 405 pp.
ZZ90311-56: [Vereniging Nieuwland Den Haag] - [History The Hague 1861] Vereeniging: “Nieuwland”. Opgerigt te 's-Gravenhage, 4 januarij 1861, Naamlijst 1 januari 1876, [s.n., 1876], 9 pp.
ZZ90311-57: [Oservald] - Court Abrégé des principaux devoirs des communians, tiré du traité de Mr. Ostervald, suivi d’une instruction très abrégée, et de quelques prières, extraites d’autres livres de dévotion, A. H. Bakhuyzen, La Haye, 1827, 39 pp. First edition.
58695: '-- - De onfeilbare weervoorspeller. Tevens aanwijzende hoe men met weinig moeite zelf kan vervaardigen een bloemen- en plantenbarometer, een chemisch weerglas en een planten-hygrometer. Amsterdam 1880, 38 pag., geïll.
58675: [Heldering, E. (inl.)], - Jubileumverslag bij het 100-jarig bestaan van de My. voor den werkenden stand, 1854-1954.
11362: - [Manuscript] ENSCHEDÉ Uitvoerige brief van L.W. Enschedé, Montreux 1862, aan vriendin te Leiden. 8(: 4 p.
12504: - [Album of verses, Poesiealbum OLIVIER] Poeziealbum van Cornelia Olivier te 's-Gravenhage (geb. 23 augustus 1906), 1919-1930.
12506: - [MANUSCRIPTS, OORLOGSKOSTEN 1677, PROMER, RAAD VAN STATE Twee opdrachten van de Raad van State aan de ontvanger-generaal mr. E. de Jonge van Ellemeet, om aan Hendrik Promer resp. 1500 en 250 ponden te betalen in mindering van betaling van door hem geleverde wagens en paarden voor de Generale Staf te velde in 1677. Folio, oblong, 2 p., 1678, getekend door o.a. C. de Lange, Van Jongestall, C. van Vrijberghe, Hendrik Promer, J.J. van Slingelandt, Corn. van Lodensteyn, Henr. Wolfsen, Johan de Veer.
13385: - SMITH, UTRECHT “Grafschrift op (...) Henricus Smith, rustend leeraar der Herv. Gem. binnen Utrecht, in den heere ontslapen op den 31 van wintermaand 1825”, 4º, 1 p., gedrukt.
13389: - HARMONIE EN FANFARE Feestgids voor het groot nationaal concours van Harmonie- en Fanfare corpsen, uitgeschreven door het dilettantengezelschap Amstel’s Fanfare Corps,, directeur David Koning jr., Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, 1907, t.g.v. het 20-jarig bestaan van Amstel’s Fanfare Corps. 56 p., gedrukt.
12061: - [Genealogy] RUIJS (DE BEERENBROUCK).- Dossier betr. het rapport `De stamreeks van het geslacht Ruijs de Beerenbrouck' door W. Wijnaendts van Resandt, 1983.
12064: - [Dinner, Menu, Gastronomy] SANTE, VAN; CRAMER Menu's voor diners ter gelegenheid van het 25- en 50-jarig huwelijk van J.W. van Sante Jr. en E.F. van Sante-Cramer, juni 1938 en juni 1963. 8 p. met foto en handtekeningen van aanzittenden.
44363: - [Receipt coffee, 1938] Nota van wed. C. Mattheeussens en Zoon, koffiehandel te Ossendrecht, 1938.
15452: N.N. - Verhaal der reize van Z.M. den keizer Joseph II in Holland. Behelzende bijzonderheden, die niet bekend zijn, en gewigtige trekken van deezen monarch, zorgvuldig by een verzameld. Benevens een aanhangsel van gebeurtenissen, getrokken uit de reize van Z.M. in de Oostenrijksche Nederlanden. Amsterdam: J.F. Rosart & Comp., [1781], 71 pp..
55340: --- - [Gedrukte prentbriefkaart met op de voorzijde geaquarelleerde tekening (van een clown met hondje) van de Vereniging tot verspreiding van lectuur ter bestrijding van dierenmishandeling te Amsterdam, 1920?].
55395: '--- - Notgeldsammlung der Hamburgischen Strafanstalten aus dem Jahre 1923.
55422: [Visscher, L.G.] - De Jesuiten in Nederland. Bevattende 1e De geheime instructien van de societeit Jesu ten dienste der Nederlandsche Jesuiten, 2e Verhaal van een schandelijken diefstal door de Jesuiten, ten nadeele eener Utrechtsche familie gepleegd. Utrecht, Bosch, 1845.
55427: [Zaorowski, Jerome?] - Le cabinet Jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses de R. Peres Jesuites, avec un recueil des mysteres de l'eglise Romaine. Keulen [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge / A. Wolfgang?], Jean le Blanc [ca. 1680].
55443: '--- - [Rampjaar, 1672] Den almee-treffende glosseur, op den onvervalste Italiaanse waersegger, van dit tegenwoordige schrikkelijk schrikkeljaar van 1672, belangende de drie resteerende maenden van October, November, December. Amsterdam, J. v. Velsen, 1672, 16 pp.
44783: - [Manuscript 1957, Canada] Briefje van Helen A. Buik, d.d. Toronto 1957 aan G. Halwasse. Manuscript, 2 pag.
45078: - [Printed publication 1803] Publicatie van gemeentebestuur van Utrecht, d.d. 27-12-1803 met verbod voor brood- en koekenbakkers om zaagmeel te stoken. 1 blad plano, gedrukt (P. Muntendam), met wapen van Utrecht in houtsnede.
44835: - WIJSBEGEERTE --- Prolegomenon in metaphysicam. Latijns manuscript, 497 pag., gebonden in 19e eeuwse half leren band. Zonder naam auteur, handschrift uit eerste helft 19de eeuw (collegedictaat?).
25223: - Geslachtkundig Jaarboekje voor 1820. Amsterdam, Diederichs [1819], 278 pag. Origineel kartonnen bandje. Nederlandse navolging van de Almanach de Gotha. enkele beschadigingen.
12893: - [Manuscript in German, HÖLTE (HÖTTE)] Brief van Peter Hölte te Hamm d.d. 1835, aan zijn broer en zuster te Amsterdam. 4(: 2 p., manuscript (in het Duits).
PR120208: - [Antique print, etching] L'e entree de la reyne dans Delft [Maria de' Medici], published 1639.
PR121676: [Verheyen family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Verheyen, 1 p.
PR120946-021: N.N. - Original lithography schoolplaten | Portret van admiraal Maarten H. Tromp, door Schoolplatenfonds Haarlem en Omstreken van Onze Vloot, 1 p.
54617: [Loosjes, A.] - Klaagzang ter uitvaart van Samuel van Schaak, student in de medicijnen te Leiden, den 11 maart 1794 overleeden aan de gevolgen van eene verschrikkelyke wond op den 2 Maart hem in het aangezigt toegebracht, begraaven den 17 Maart in de St. Pieterskerk. z. pl., 1794.
48377: - INDIE, ZENDING--- Aflevering van 'De Heidenbode, zendingblad van de Geref. kerken in Nederland'. Juli 1901, 16 pag., gedrukt.
48387: - STUERS, DE--- Vier foto's van oorkonde en penning, aangeboden aan jhr. V.E.L. de Stuers op 1-7-1900, t.g.v. 25 jaar referendaris. Gebonden in half linnen band.
48395: - Address card architect 1920 | Gedrukte adreskaart voor fa. Scholte, spuistraat 7 Amsterdam, D.C. Molenkamp jr., ijzerwerk, ca. 1920, 1 p.
11875: - [Manuscript HAGEN, TEN; GORINCHEM] Enkele eigenhandig geschreven verzen door A.J. ten Hagen, 1829-1834. 17 p.
PR121667: [De Posson family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: De Posson, 1 p.
ZZ90443-51: - [Book, Wassenaar, 1932] De kerk van den goeden herder te Wassenaar, C. N. Teulings’ Kon. Drukkerijen N. V., ’s-Hertogenbosch, Imprimatur. L. J. Boogmans, a.h.d. 24 Maart 1932, 40 pp.
ZZ90448: [Japan-The Netherlands] - [Japan, Nagasaki, 21th century] Four items regarding Japan - The Netherlands: A reproduction of a typical Nagasaki colour-print / Reproduction of Nagasaki wood-cut of the Dutch East India ship Schellach / Brochure in Dutch on bookillustrations from China and Japan / Brochure Four centuries Netherlands - Japan, 21th century.
ZZ90449-11: - [Antique print, etching and engraving] The inside of an Egyptian-Sepulchre. Egyptian mummies, published ca 1778, 1 p.
12762: - [Calligraphy, Bootsman, Kalligrafie] Tien bladen kalligrafie van de hand van Symon Jacobsz. Bootsman, 1725. Ieder blad 21x33 cm. Samen:
12806: - [Manuscript 1860, Will, Denekamp, Borggreve, Gilbers] Enkele papieren betreffende de familie (Van) Borggreve te Denekamp, 19de-eeuws, 7 p.
25861: - Verslag der feestviering bij het 300 jarig bestaan van het Burger-Weeshuis der stad Amsterdam op 6-4-1820, Amsterdam 1820, 4o, 81 pag., gedrukt op zwaar papier, orig. kartonnen band.
PR121598: [Original legal manuscript 1748] - Manuscript legal German 1747 | Original manuscript deed for mortgage of 30 Frankische Guilder with name Buttenheim dated 24.7.1747, 4 pp.
PR121599: [Berlijn theologisch document] - Printed publication legal German 1894 | Original publication partly manuscript Tausschein for Martha Emilie, Ferdinand Moritz Richter, Ida Hofmann, signed 1894 Berlin, 1 p.
4174-1: - Magazine book history 1978 I De Negentiende eeuw, Documentatieblad, tweede jaargang no 1, maart 1978, 80 pp.
42413: [Dulaure, Jacques Antoine] - Pogonologie, ou histoire philosophique de la barbe, par M.J.A.D. ***. Constantinople et Paris, chez Le Jay, 1786.
41591: [ Boissevain, Ch.] - Min oogstfeest 1842, 28 october, 1912, z.pl., 1912, 51 pag.
62994: - Wapenkaart/Coat of Arms Boonzajer.
41899: - Recueil de pieces en faveur des compagnies Hollandoises pour le commerce des Indes Orientales et Occidentales, et contre les pretensions de la nouvelle Compagnie d'Ostende, Rotterdam, Johnson, 1728. Supplement.
62914: - Wapenkaart/Coat of Arms Thiens.
9456: - Lijkgedachtenisse voor ... Petrus Bos, leeraar onder de Remonstranten tot Rotterdam. Rotterdam, Barent Bos, 1718. 4º: 8 p.
9476: - Bruiloftzangen ter bruilofte van ... Sebastiaan Thierry de bye en ... Judith Van der eyken in den echtenstaat verbonden [te Scheveningen] op den 23 van hooimaand des jaars 1721. z.p., 1721. 4º. [16] p.
9479: - Den Aemiliaansche dagh in de echtverbintenissen van ... Robertus Aemilius ... opperregent in het Collegie van ... de ... Staaten van Holland ... Leeraar in Christus gemeente te Leiden, met ... Maria De hennion; en ... Cornelius Aemilius, ... leeraar in Gods kerke tot Egmond binnen en Den hoev, met ... Johanna Maria Van der meulen niellius, gevierd den 18 november 1721. Alkmaar, Jan van Beyeren, 1721. 4º: 23 p.
9484: - Op het huwelyk van den heere Jacob Alewijn Ghyzen junior en jongkvrouwe Debora Blaaupot, vereenigd den 8sten van Hooymaand 1722. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en D3 en 4, 8 p. Met groot titelvignet door J. Wandelaar met onder andere de wapens Ghyzen en Blaaupot.
9519: - Ter bruilofte van den heere Jacob Hagen en jongkvrouwe Hester Emerentia Kruydenier, geviert binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaant 1727. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º: [20] p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips met monogram en allegorische voorstellingen. Ertegenover een uitlegging door J. Oosterwijk.
9520: - Huwelyks-zangen ter bruiloft van den Heere Jacob Brandt en Jonkvrouwe Maria Geertruid Beudeker, gevierdt den 29 junij 1727 [te Amsterdam]. Alleen de gegraveerde titelprent door en naar J. Goeree met onder andere monogrammen van bruid en bruidegom, Mercurius, symbolen betreffende muziek, een afbeelding van 'Junoni Lucinae' en een boek met 'GB [Geertruid Beudeker] en JB [Jacob Brandt] 1727'.
30074: - [Pamphlet, Gelderland, 1804] Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland houdende reglement voor den dykstoel van het ambt Oldenbroek, gearresteerd 10-11-1804, Arnhem, Moeleman, [1804], 4°, gedrukt, 21 pag.
PR121560: - Modern print 20th century | Modern print on laid paper with city view of Delden, 1 p.
12486: - MIDDELBURG, NED.-HERV. GEMEENTE `Consistorieboekje van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Middelburg, voor het jaar 1886'. Gedrukt boekje van 20 p., 12(, met de namen van predikanten, ouderlingen, diakenen, bode, kerkenraad, commissiën, etc.
12573: - [DIPLOM, SCHORER, MAATSCHAPPIJ NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE] Diploma voor lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden voor Jhr.mr. J.W.M. Schorer, Leiden 1896. Groot blad, deels gedrukt, met lakzegel en o.a. handtekening van P.J. Blok.
12586: - [RECEIPT, SIEWERTZE] Ontvangstbewijs voor f 6 betreffende begrafenis Catharina Siewertze, Amsterdam 1829. 1 stuk, deels gedrukt.
12607: - [DRAWING, TOMEI ]Tekening, 22x18 cm., van een grafmonument met de inscriptie: `Hier rust W.J.J. Tomei, in leven 2de luit. der inf., geb. 19-2-1865, overl. 10-3-1887, zijne kameraden'. In lijst.
12612: - [THEATRE, TONEEL, GENÈVE] Programma `Genève-spectacle', o.m. Madame Butterfly, Genève 1910, 30 p., gedrukt.
12615: - [PRINTED PUBLICATION, TONEEL, MARIANNE SESSI] Gedrukt `Coupletten [...] vervaardigd door den heer S... en in muziek gebragt [...] door den heer R. Benucci. Gezongen door madame Marianne Sessi op het Hollandsch Tooneel te Amsterdam op woensdag 29 mei 1816', 4 p.
12616: - [THEATRE, TONEEL, MUIDERKRING] Programma van de Tooneelvereeniging Muiderkring 29 januari 1887, in lokaal `Nieuw Vliedzorg', 1 p., gedrukt.
12619: - [THEATRE, TONEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT] Programma Der Freischutz, Hoogduitsche opera van Rotterdam in Paleis voor Volksvlijt, 1887. Gedrukt.
38603: - Catalogus van folklore in de Koninklijke Bibliotheek, 1e en 2e deel, Buiten Europa + een deel zonder nummer:' Registers ', 's-Gravenhage 1920, 1922, 270 + 151 pag.
10314: - Bij gelegenheid dat ... A.J. Snouck hurgronje theol. doct. herder en leeraar in de Nederduitsche Herv. gem. te Middelburg, voor de beroeping naar 's-Gravenhage heeft bedankt. Slagtmaand 1815. Middelburg, Gebr. Abrahams. 8º: 4 p.
ZZ90437-025: - De reddingboot, Mededelingen van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-maatschappij, No. 91, december 1961, Drukkerij Jacob van Campen, van pagina 3708-3736.
BB110194: [Legal pamphlet] - Legal, Wijchen 1789 | Nader reglement op 't Wichensche veen in 't ryk van Nymegen, Willem Albert van Goor, Arnhem Hove van Gelderland 1789, 9 pp.
13752-b: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militairen in uniform, 9 x 14 cm, World War I, 1914.
13752-c: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militairen in uniform, 9 x 14 cm, World War I, 1915.
44527: - HEYDEN; KLEEF; SPANREBOICK--- Verdrag over Heijen (Heyden), tussen hertog Willem van Cleve en Arent Spanreboick, 1560, 18e eeuwse kopie. Manuscript, folio, 2 pag.
ZZ90044: [Studentenalmanak Leiden 1931] - Amsterdamsche Studenten-Almanak 1931, 101-ste jaargang, 543 pp.
44481: - SPIJKENISSE--- Aflevering van het periodiek Nederland, 1854, met rondzendlijstje van het leesgezelschap Tot Nut en Genoegen te Spijkenisse.
62618: - Wapenkaart/Coat of Arms Boden. Ontwerp.
67187: [Artist unknown] - Original copperengraving/Antique print/Originele kopergravure: Slooten.
PR120946-103: - [Original lithograph, 20th century] Portrait print of professor Abraham Kuenen (1828-1891), 1 p.
67592: - Schoolbook, 1833, Children's Literature | Leesboek voor de Jeugd, voornamelijk geschikt tot gebruik der Scholen. Te Leyden bij D. du Mortier en Zoon, 1833, 90 pp.
67593: - Schoolbook, 1819, Dutch Spelling | Letterkunst voor de Jeugd, (...). Te Leyden bij D. du Mortier en Zoon.
67595: - Schoolbook, 1833, Religious Education | Christelijke Zedekunde, of Godsdienstig Handboekje, voor Kinderen, Afgeleid uit den Bijbel. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon, 1833, 182 pp. 118 pp.
67269: [Artist unknown/Topographical view of the buitenplaats Weltevrede te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: De Hofstede Wel te vreden, toebehorende den Heer Jacob Temmink/Jardain de Plaisance Wel te vreden (Bien Content), appartenant au sieur Jaques Temmink.
67273: [Topographical view of Weesperveer, Muiderveer en Naarderveer te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Veue du lieu ou l' on s' embarque pour Wezep Muiden et autres lieux/Gezicht van het Weesper, Muyder, en Naarder Veer.
62952: - Wapenkaart/Coat of Arms Waller.
62954: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
13366: - GIJN, VAN, FINANCIËN “Rede van Mr Dr A. van Gijn, uitgesproken in de op 1 juni 1908 gehouden vergadering van de vereniging Gijsbert Karel van Hogendorp”, typoscript, 22 p., folio.
F0008: - Photography carte-de-visite ca 1898 | Portrait photograph of zuster W. Korstien en Jo Kurpershoek in wheelchair (in rolstoel), Scheveningen boulevard 1898, 1 p.
62856: - Wapenkaart/Coat of Arms Reede (Van).
9576: - Op 't huwelyk van ... Jacob Van de wall, bedienaar des Goddelyken woords te Dordrecht en Margarita Elisabeth Eelbo, voltrokken te Dubbeldam den 13 van oogstmaand 1736. z.p. 4º: [30] p.
67411b: [N.N.] - Theology 1621 I Acta ofte Handelingen des nationalen synodi inden name onses Heeren Jesu Christi (...) Dordrecht anno 1618 ende 1619, Canin Dordrecht 1621.
ZZ90447-37: - [Tourist guide, India] Calcutta, Victoria Memorial, a brief historical, pictorial & informative survey of places of interest to the visitor, 58 pp.
ZZ90503-091: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bruin or Bruyn family, family crest, 1 p.
PR120160: - Antique print, handcolored engraving, The Hague | CVRIA HOLLANDIAE INTERIOR (Binnenhof Den Haag), published 1649, 1 p.
PR120209: - [Antique print, etching] Map of Oudewater, published 1652.
PR120288: [Kaart Zuid-Holland] - [Lithography, Lithografie, Kaart Zuid-Holland 1852] Kaartje van Zuid-Holland in 1852, Map of South-Holland in 1852. With coloured edges of the municipalities, 1 p.
12146: - [MANUSCRIPT POEM, WAL, DE] Eigenhandig geschreven gedicht `De verlatene' door J. de Wal, ca. 1835. 8(: 2 p.
12162: - [Album of verses, Poesiealbum WEYLAND, DEN TEX] Vier verzenboeken afkomstig van J.J. Weyland en van Susanne Weyland, 1855-1886, met een groot aantal inschrijvingen van familieleden, vrienden en vriendinnen.
12166: - [Manuscript, Theology, WILHELMIUS, KORTEBRANT, VLISSINGEN] De godsvrucht, toegewijdt aen ... Wilhelmus Wilhelmius, A.L.M. Phil. Doctor en lidt der Kon. My. te Londen, toen zijn eerwaerde tot leeraar te Vlissingen beroepen was. 1748. 4(: [13] p.
12168: - [Prize form, Prijsformulier, WITT, DE; HAARLEM, GYMNASIUM] Prijsformulier uit een prijsboek voor Joannes de Witt, uitgereikt door het Haarlems gymnasium in 1808, getekend door rector H. Waardenburg en curatoren J. Stafford, M. van Geuns en A. van den Ende. 8(, deels gedrukt, 2 p.
12150: - [MANUSCRIPT, POEM, WARNSINCK, VAN KELCKHOVEN, HELMOND] Concept gedicht door M.C. Claessen `In het album van Warnsinck, boekbindersleerling bij Van Kelckhoven te Helmond, 14 april 1841'. Folio, 2 p.
PR120194: - [Original print; handcolored etching, The Hague, Den Haag] Vue du Voorthout, ou promenade Publique de la Haye, published ca. 1760.
13079: - [MANUSCRIPT, SAINT-DOMINGUE, FERRAND] Brief van Serapio, chef de brigade en commandant van het departement van Cibro, aan generaal Marie Louis Ferrand (1753-1808), commandant en chef van de kolonie Saint-Domingue. Ca. 1800; 4(: 4 p., manuscript (het laatste blad ontbreekt).
PR120018: - [Original etching, ets] N. Perignon. River landscape, published before 1800.
67780: - Printed publication, 1881, Huygens | Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1677 en 1678, Utrecht, Kemink en Zoon, 1881, 276 +(2) pp.
m7977-5: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Geïllustreerd veilingboekje betreffende onroerend goed Bilthoven, Utrecht] Een uiterst gunstig gelegen complex bouw- en boschterrein, Openbare Verkooping door Notaris F. M. la Chapelle te de Bilt (Bilthoven), te Bilthoven 1930, 74 pp.
9812-2: - Occasional poems 1775 | Bruiloftzangen Ten huwlijke van mijnen kleinzoon Mr. Harman van de Poll, kommissaris der stad Amsterdam met Sofia Johanna Balde, XXI van Bloeimaend des Jaers, 1775.
67297: [Topographical view of buitenplaats Staalwijk near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: De Hofstede Staalwyck van den Heer du Breuil/HJardin de Plaisance Staalwyk du Sieur de Brueil.
67298: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Soelen near Amsterdam] - Original etchin/Antique print/originele ets: De Hofstede Soelen; toebehorende de Heeren Noordbon/Jardin de Plaisance Soelen, appartenant aux Sieurs Noordbon.
67302: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Geuzeveld/Geuzenveld near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De Hofstede Geuzeveld; toebehorende Mejufrouw de Weduwe Anthoni Klok/Jardin de Plaisance Geuzeveld, appartenant A Madlle La Veuve du Feu Sieur Anthoine Klok.
67304: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats van heer van der Gillot near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De Buitenplaets van den Hr. Esaie Gillot op den hoek van de Schagerlaen aen den Ringijk/Maison de Campagne de Monsr. Esaie Gillot sur le Coin du Schager laen pres la Dique.
67305: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats van heer van der Gillot near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: 't Huis van den H. Esaie Gillot van voren te zien (Vue de la Maison Monsr. Esaie Gillot du Cote de la facade) TOGETHER WITH Binnen gezicht naer 't kabinet van den H. Esaie Gillot (Vue de la Maison de Mons. Esaye Gillot vers le Cabinet.
67306: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats van heer van der Gillot near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: 't Huis van den H. Esaie Gillot van voren te zien (Vue de la Maison Monsr. Esaie Gillot du Cote de la facade) TOGETHER WITH Binnen gezicht naer 't kabinet van den H. Esaie Gillot (Vue de la Maison de Mons. Esaye Gillot vers le Cabinet.
PR120277: - Antique drawing, pencil and chalk | The ruins of Castle Brederode, dated 1852, 1 p.
65155: - [Handcolored Opticaprent / Optical view The Hague / Den Haag] Vuë d'une partie du Bois de la Haye (Optica prent van Haagse Bos. Published 1766.
9965: - Aan ... Willem De koning, veelgeachten evangeliedienaar in 's gravenhaage, ter gelegenheid dat hij zijnen 25 jaarigen predikdienst in vier onderscheidene gemeenten vervulde en met eene openbaare leerreden plegtig vierde, den 26sten van slagtmaand 1783. z.p. 8º: [3] p.
48260: N.N. - Typoscript Haarlem 'De Haarlemsche noon', 4°, [s.d., s.n.] 111 pp.
PR120367: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Kerk te Hoogstraeten (St. Catharinakerk te Hoogstraten), Tentoonstelling 's Gravenhage 1843, 1 p, published around 1843.
PR120368: - [Modern print, reproduction, The Hague] Korte Vijverberg en Vijver (circa 1750). Teekening van C. Pronk on modern paper, reproduction 20th century.
PR120369: - [Coloured modern print, The Hague] Gezicht op de Dagelijkse groenmarkt te Den Haag met op de voorgrond een de stalletjes en koper, op de achtergrond de Grote Kerk te Den Haag. 1 p. 20 th century.
PR120370: - [Modern print, reproduction, The Hague] Gemeentemuseum Den Haag. 1 p.
PR120373: - [Modern print, reproduction, The Hague] 13. Het binnenhof in 1768 door Paulus Constantijn La Fargue, 1 p., published 20th century.
PR120374: - [Coloured lithography, Lithografie, The Hague] Scheveningsche Vischvrouw / Marchande de poisson, de Scheveningue (Scheveningse visvrouw), 1 p, published around 1850.
PR120375: - [Coloured lithography, Lithografie, The Hague] Knecht van de 's-Gravenhaagsche pakschuit / Aide - Batalier de la Barque de La Haye, (Scheveningse knecht), 1 p, published around 1850.
PR120375-1: - [Modern print, reproduction, The Hague] 2. Gezicht op de hofgebouwen en den vijver, omstreeks 1600, 1 p. published 20 th century.
PR120379: - [Antique print, etching, The Hague] Scheveling (Scheveningen).
PR120380: - [Antique print, etching, The Hague] La Haye (Den Haag, 's-Gravenhage).
PR120383: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Funeral in The Hague with black carriage and further carriages (begrafenis stoet met zwarte koets en twee paarden en veel mensen en koetsen daarachter), 1 p, published 19th century.
PR120385: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Plein 23, in de 19e eeuw bewoond door Wilhelmina van Pruissen, later door kinderen van Koning Willem I. Palais du Prince D'Orange no 15, 1 p, published around 1848.
PR120391: - [Coloured lithography, gekleurde lithografie, The Hague] La Haye, Palais Royal (Paleis Noordeinde), 1 p, published 19th century.
PR120392: - [Coloured lithography, gekleurde lithografie, The Hague] Nieuwe Doelen, gezigt op de korte vijverberg / Hôtel du Nouveau Doelen, vue au korte vijverberg (Haags Museum), 1 p, published 19th century.
PR120393: - [Coloured modern print, reproduction, The Hague] Het binnenhof zoals getekend door Paulus Constantijn La Fargue in 1768, 1 p., published 20th century.
PR120394: - [Coloured lithography, gekleurde lithografie, The Hague] Gezigt op het standbeeld van Willem de Zwijger op het Plein / Vue à la Statue de Guillaume Le Taciturne au Plein, 1 p, published around 1860.
PR120395-1: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Het Willemspark (The Hague, Den Haag), 1 p, published around 1860.
PR120396: - [Lithography, Lithografie, Alkmaar] Alkmaar, De St. Laurenskerk en het stadhuis, 1 p, published 19th century.
PR120397: - [Modern print, reproduction, Alkmaar] Kaasmarkt te Alkmaar (Cheese market Alkmaar), 1 p. published 20th century.
PR120400: - [Cartography, antique map, gravure, Alkmaar] Alcmaer (Alkmaar), 1 p, published by Kaerius in 1603.
PR120402: [Signatory: Veer, de Anthoni]. - [Pamphlet, Publicatie, The Hague/Den Haag] Verkoop Brandewijns varkens op de Oude Varken-markt in Den Haag, Sale of brandy fed pigs on the Oude Varkenmarkt in The Hague, 1 p., published 1703.
PR120403: [Signatory: Veer, de Anthoni]. - [Pamphlet, Publicatie, The Hague/Den Haag] Placaat over de verkoop van vruchten buiten Holland/ Sale of fruit outside of the The Hague area, 1 p., published 1704.
PR120410: - [Modern print, reproduction, The Hague prent] Opgraving op het Binnenhof te 's Gravenhage, 9 juni 1879, 1 p. published 1879.
PR120412: - [Coloured lithography, gekleurde lithografie, The Hague] Champs des Exercices, dit Maliebaan (Malieveld, De Malie baen, Malibaan, le Mail, Den Haag), 1 p., published 19th century.
PR120431: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Huize Treckvliet aan de Geestbrugkade, later Haags Beddenbedrijf Baltus, 1 p, published 19th century.
PR120432: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Rijswijk near The Hague (Rijswijk bij Den Haag), 1 p, published circa 1790.
PR120435: - [Etching, ets, The Hague] Villa Regis, Rysvicana, Het koninglyk huys te Ryswyk (Huis Ter Nieuwburg te Rijswijk, Den Haag), 1 p., published ca 1755 by I. Tirion.
PR120442: - [Modern Print, reproduction coloured, Wassenaar, The Hague] Christmas Card with Villa Ebby, Duinweg 20 in De Kieviet, Wassenaar, 1 p., published after 1912.
PR120444: - [Lithograph, lithografie, Wassenaar, The Hague] Dubbel woonhuis te Wassenaar, Bijvoegsel van het bouwbedrijf, architect B. van der Leck, 1 p., published 19th century.
PR120450: - [Handcolored optical view, The Hague] A View of the Court of the Prince Statholder of Holland, and of the Assembly of the States General, at the Hague, published 1794.
PR120456: - [Framed antique optical print, handcolored etching and engraving, optica prent in lijst] View of the Hofvijver in The Hague , published 1794.
PR120457: [in the style of Probst] - [Handcolored Opticaprent/Optical view The Hague/Den Haag] Gesight van de Heere Grast siende na get Besugden Hout (Herengracht na het Bezuidenhout), published ca. 1770.
PR120458: [in the style of Probst] - [Handcolored Opticaprent/Optical view The Hague/Den Haag] T GESIGHT van de PRINCESSE GRAST en COUCAMP SIENDE NAAR de NIEUWEN UQT LIG, published ca. 1770.
PR120459: [in the style of Probst] - [Antique print; handcolored etching, The Hague, Den Haag] 'T GEZIGHT van de KNEUTER DYK SIENDE na de KLOOSTER KERK, published ca. 1700.
PR120460: [in the style of Probst] - [Antique print, handcolored etching, The Hague] Gesight van het Nieuwe Voor hout komende uyt het Bosch (Nieuwe Voorhout in Den Haag), published ca. 1770.
PR120462: [In the style of Probst] - [Optica print, The Hague] 't Gesiaht van 't Binnen Hof Siende na de Zaal en Fransche Kerk, published ca. 1770.
PR120471: - [Antique print, colored lithograph, Scheveningen] Intrede te Scheveningen / Entrée de Schéveningue, published before 1844.
PR120472: - [Antique print, colored lithograph, The Hague] Promenade a La Haye, published ca. 1840.
PR120473-1: - [Antique print, colored lithograph, The Hague] Gezigt of het standbeeld van Z.M. Willem II op het buitenhof/ Vue à la statue de S.M. Guillume II au Buitenhof (Standbeeld van Koning Willem II), published 19th century.
PR120496: - [Cartography, antique print, etching] Map of Edam (Oude kaart van Edam), published 1744.
PR120529: - [Lithography, lithografie, The Hague] Zorgvliet (Also Zorg-vliet, Sorghvliet, Park Sorghvliet, Catshuis), 1p.
PR120530: - [Modern print, reproduction, The Hague] Gemeente-badhuis te Scheveningen in 1830, Facsimilé eener tekening van P.J. Goedhebuer, naar het ontwerp van den architect Z. Reijers, 1 p.
PR120533: - [Modern print, reproduction, The Hague] Zorgvliet, voorheen het buitenverblijf van Jacob Cats, originally made by Tollenaar, 1 p.
PR120534: - [Modern print, reproduction, The Hague] Strand bij Scheveningen, door G. Schönleber, 1 p.
PR120540: - [Lithography, colored, lithografie, prent, The Hague] DE GROOTE of St JACOBS KERK / La Grande Eglise de St. Jacques, published 19th century.
PR120544: - [Lithography, lithografie, The Hague] View in The Hague Wood (Gezicht op het Haagse Bos), 1p, published 19th century.
PR120574: - [Antique print, engraving, satirical print] The cruelty of the bull / De Wreedheid van de stier, 1647, published 18th century.
PR120547: - [Antique print, lithography, The Hague] R.C. Kerkhof / Cimitiere des Catholiques, Kerkhoflaan Den Haag (Archipelbuurt), published 19th century.
PR120549: - [Antique print, lithography, The Hague, prent] Paveljoen van Z. Exc. den Graaf van den Bosch/Pavillon de S.Exc. Le Comte Van den Bosch, published circa 1840.
PR120550: - [Lithography, Lithografie, The Hague] 's Gravenhage, Ruiter standbeeld van Willem I (bij Paleis Noordeinde), 1 p, published 19th century.
PR120563: - [Original etching/Antique print/prent/ets] Het Huis de WERVE of KLEIN MATENES by Voorburg, published 1729, 1 p.
PR120565: - [Modern print, Voorburg] Buitenplaats Hoekenburg in Voorburg-West, 1 p.
PR120566: - [Original etching/Antique print/prent/ets and text] Het Huis te Zuidtwyk, Wassenaar, 1 p.
PR120579: - [Antique print; cartography, oude prent Monnikendam] MONNEKEDAM, published 1649.
PR120583: - [Coloured modern print, reproduction, The Hague] De Hofvijver in Den Haag, 1 p., published 20th century.
PR120590: - [Antique print; cartography, oude prent Monnikendam] MONNEKEDAM, published 1652.
PR120594: - [Cartography, antique print, etching, oude prent Muiden] MUYDEN, published 1632.
PR120605: - [Antique print, engraving, prent, Huis ten Bosch, The Hague, 1710] Gezicht op Huis ten Bosch by widow Meyndert Uytwerf: Vue de la Maison de la Princesse, nommée communement la Maison du Bois, 1 p, published 1710.
PR120613: - [Cartography, antique print, etching] Map of Weesp, oude kaart Weesp, published 1652.
PR120615: - [Modern drawing, tekening, pencil] STIJFSELFABRIEK DUIJVIS & Co, ca. 1890-1900, 1 p.
PR120633: - [Antique print, handcolored etching] Vue de la Ville de Mantralle dans le Royaume de Maroch, published ca. 1750.
PR120646: - [Cartography, antique print, etching] Map of Lille [Ryssel, Rijsel], published 1738.
PR120656: - [Printed publication, 1985, Homosexuality] Printed publication: Wij zijn flikkers (homo's), homo-emancipatie, 1 p.
PR120670: - [Antique print, etching] Map of the siege of Toulon 1707, published 1729.
PR120690: [Unknown] - [Antique photo, chemistry laboratory] Antique photo of diverse chemical instruments. Women with gas mask (gasmasker)in the left, 20th century.
PR120691: - [Antique prints, cartography] 2 Maps of Belgium and Luxemburg, published ca. 1780.
PR120695: [unknown] - [Individual emblem from a book] Saken van State: hairdresser, kapper: een schurft hooft dat vreest de kam, 1 p.
PR120697: [unknown] - [Individual emblem from a book] Christelijcke bedenckingen: men vint meer voss-vellen, dan ezels-vachten, in een bontwerckers winckel. About a bontwerker, furrier, 1 p.
PR120698: [unknown] - [Individual emblem from a book] Saken van bedencken: wilt ghy wel scheeren nae den aert? Soo scheert voor eerst een geck sijn baert, 1 p.
PR120700: - [Lithography The Hague 1860] Lithografie Den Haag: Princessegracht en St. Antonius-kerk/Eglise St. Antoine, 1 p. published ca 1860.
PR120700-1: - [Coloured lithography The Hague ca 1860] Lithografie Den Haag: Princessegracht en St. Antonius-kerk/Eglise St. Antoine, 1 p. published ca 1860.
PR120701: - [Lithography The Hague 19th century] Lithografie Den Haag: Ridderzaal: Het oude grafelijk slot op het binnenhof, 1 p. published 19th century.
PR120705: - [Lithography The Hague, De Nieuwe Doelen] Lithografie De Nieuwe Doelen, gezigt op de korte vijverberg/Hotel du nouveau doelen, vue au korte vijverberg, 1 p.
PR120710: - [Antique print, etching] Map of the French Line in Brabant/Franse linie (Spanish Succession War), published 1729.
PR120711: - [Antique print, etching] Breaking the French lines in Brabant (Spanish Succession War), published 1729.
PR120717: - [Antique print, etching] Map of Saint-Omer in 1711 (Spanish Succession War), published 1729.
PR120728: - [Antique print, etching and engraving] Attack of the French on the Line at Stollhofen in 1703 (Spanish Succession War), published 1729.
PR120731: - [Antique game, board game, colored woodcut] Goose game, ganzenbord, published ca. 1827-1894.
PR120751: - [Centsprent/catchpenny print, antique game, gambling] Het Vermakelijk Harlekijnspel, published ca. 1900.
PR120753: - [Centsprent/catchpenny print, antique game, gambling] Het Vermakelijk Harlekein-spel. No. 95, published ca. 1850.
PR120754: - [Centsprent / catchpenny print, antique game, jumping jack, trekpop] Pentin, n.3, published ca. 1856-1900.
PR120755: - [Centsprent / catchpenny print, antique game, jumping jack, trekpop] Pentin, n.3, published ca. 1856-1900.
PR120762: - [Centsprent/ catchpenny print, games, spel, lithography] (The game of Arlequin), published ca. 1900
PR120764: - [Antique print, game, woodcut] De Speelkaartenmaker / The Playing Cards Maker, published 1828.
PR120766: - [Antique print, horse gambling, paardenraces, engraving and etching] Father of the Turf, published 1801.
PR120767: - [Antique print, playing cards, lithography] Playing cards, Aces with Dutch topographic views, published 20th century.
PR120768: - [Antique print, engraving, devotion] Madonna and Child, published 19th century.
PR120769: - [Antique print, game, handcolored engraving] Fondeur de cloches et de canons, published ca. 1850.
PR120771: - [Antique print, wedden, bets, bow and arrow, engraving] Das Wettschiessen. published ca. 1850.
PR120772: - [Antique print, casino, games, wood engraving] Das Glück hat sich gewendet, published 1859.
PR120776: - [Antique print, games, gokken, gambling, wood engraving] Interior of a Chinese gambling house in San Francisco, published 1882.
PR120777: - [Antique game, book, 1929] Rego Pro Rege Regentesse-spel in twee afdelingen, published 1929.
PR120778: - [Antique print, bouwplaat, printed paper model] Cuirasse' d'Escadre, published ante 1887.
PR120780: - [Antique print, game, engraving] Game Cock (Hanengevecht, cockfight), published 1831.
PR120786: - [Antique game, board game, lithography] Neder-landsch-sport-spel VERKLARING, published ca. 1890.
67762: - Tourism, [1954], Madurodam | Wees een dag Gulliver in Madurodam, [s.n.], [s.l.], [1954], 30+(14)pp. With large foldable map.
PR120857: - [Wenskaart / Wish Card] Blank decorative card Pentecost / Pinksteren, published ca. 1750, 1 p.
PR120867: - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes, 1800] M.C. Blecker. Wishcard with allegories of the fall: hunting scenes, wine barrels, harvesting wine, dated 1800, 1 p.
PR120868: - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes 1805] Cornelia Gijsbert Otten. Oud-Loosdrecht. Wishcard with the Adoration of the Kings, dated 1805, 1 p.
PR120877: - [Kermis Brief / Fair Wish Card, 1790] Pieter Sijmons Olie. Hand colored wishcard with a village scene, ca. 1790, 1 p.
PR120880: - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes, 1785] A.W. Hand colored wishcard with the Annunciation and the Nativity, dated 1785, 1 p.
PR120883: - [Nieuwjaarswensch / New Years Wishes, 1790] Siebe Hendricksz. Decorative card with Nativity scenes, dated 1790, 1 p.
PR120884: - [Kerst Wens / Christmas Wish, 1827] Pieter van Stiepriaan. Decorative card with allegories of the months, dated 1827, 1 p.
PR120885: - [Kermisbrief / Fair Wish card, 1848] P. Kuiper. Decorative card with allegories of the months, dated 1848, 1 p.
PR120887: - [Pinksterwens / Pentecost Wish Card, 1779] Hillegond Bakker. Wish card for Pentecost, dated 1779, 1 p.
PR120891: - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes, 1860] Gerrit van der Molen. Wish card for the new year, dated 1860, 1 p.
67858: - Law, 1700, Legal system | Corporis Iuris Civilis, tomus secundus, (...) Amstelaedami, Ex Typographia P. & I Blaeu, Prostant apud Waesbergios, Boom, à Someren, & Goethals, 1700, 820 pp.
PR120896: - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes, 1864] Wm. Smitz. Sliedrecht. New year's wish card, dated 1864, 1 p.
PR120898: - [Paasbrief / Easter Wish Card] D.C. Schoorl. Wish card for Easter, dated 1801.
PR120899: - [Kermisbrief / Fair Wish Card, 1800] D.C. Schoorl. Wish card for Christmas, dated 1800, 1 p.
PR120900: - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes, 1802] J. Helder. Wish card for the New Year, dated 1802, 1 p.
PR120903: - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes, 1773] Hendrikje Ipelaar. Wish card for New Year, dated 1773, 1 p.
PR120904: - [Kermisbrief / Fair Wish Card 1814] Cornelis Beets. Beemster? Fair wish card, dated 1814, 1 p.
PR120905: - [Kermis Brief / Fair Wish Card, 1856] B. de Goede. Beemster. Fair Wish card, dated 1856, 1 p.
PR120906: - [Kermis Brief / Fair Wish Card 1841] Jacob Bogtman. Oosthuizen (?). Fair Wish card, dated 1841, 1 p.
PR120908: - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes 1826] A. Koring, Buiksloot. Wish card for the New Year, dated 1826, 1 p.
PR120909: - [Paasch Brief, Pasen / Easter Wish Card 1827] Antje Letis Jongejans. Assendelft. Wish card for Easter, dated 1827, 1 p.
PR120910: - [Pinkster Brief / Pentecost Wish Card 1825] Aagtje Dirks Jongejans. Decorative card with allegories of the months, dated 1825, 1 p.
PR120911: - [Paasch brief, Pasen / Easter Wish Card] Grietje Dirks[zoon] Jongejans. Assendelft. Hand colored decorative card with scenes from the New Testament, dated 1834, 1 p.
PR120913: - [Kermis Brief / Fair Wish Card, 1858] Hillegonda Smit. Beemster. Hand colored decorative card with city view of Delft, dated 1858, 1 p.
PR120916: - [Pinkster brief / Pentecost Wish Card, 1833] Cornelia. Assendelft. Decorative card with genre scenes, dated 1833, 1 p.
PR120917: - [Nieuwjaarswensch, Nieuwe Jaars Wens / New Year Wishes 1776] Jantje Jansz. Calligraphic wish card, dated 1776.
PR120918: - [Nieuwjaarswensch, Nieuwe jaars Brief / New Year Wishes 1780] N. Volene(?). Calligraphic wish card, ca. 1780, 1 p.
PR120920: - [Heil- en Zeegewens / Wish Card, Manuscript, 1750] Handwritten wish card. Passage from the Gospel of Johan (10:27-28), ca. 1750, 1 p.
PR120921: - [Antique title page, 1661] V.C.B. D'Argentré Rhedonensis Provinciæ presidis, published 1661, 1 p.
PR120922: - [Antique title page, 1622] CLARISS. VIRI ANTONII DE GAMMA, published 1622, 1 p.
PR120923: - [Antique title page, 1736] Agricultura spiritualis, published 1736, 1 p.
PR120925: - [Antique title page, 1573] De probatis sanctorum historiis, published 1573, 1 p.
PR120926: - [Antique title page, 1609] Additiones, Seu Notae, Et Annotationes Ad Decisiones Guidonis Papae, published 1609, 1 p.
PR120927: - [Antique title page, 1604] Codicis Iustiniani...(Codex Justinianus), published 1604, 1 p.
PR120939: - [Antique title page, 1686] 'T RYCK der GODEN, published 1686, 1 p.
PR120946-062: - [Antique print, lithography's, 19th century] Three portraits of painter Hendrik Albert van Trigt (1829-1899), with 1 page text in Dutch, 1 p.
PR120946-064: - [Antique print, reproduction, science, 20th century] Reproduction of lithography of Justus von Liebig (1803-1873) in his laboratory, 1 p.
PR120946-067: - [Antique print, lithography, 19th century] Portrait print of Cort van der Linden (1846-1935) together with dutch text sheet about Cort van der Linden, 1 p.
PR120946-099: - [Antique print, lithography, 20th century] Lithography of anonymous 19th century print of the portraits of Dirk Jacobsz. van Veldhuisen and Gijsbert Jansz. van der Hoolck, mayors (burgemeesters) in Utrecht in 1636, 1 p.
PR120946-101: - [Original lithograph, 1870] Leeghwater in reclaimed land (Drooggemaakt land) 1608, published 1870, 1 p.
PR120946-104: - [Original lithograph, 20th century] Portrait print of W.F. van Leeuwen, mayor (burgemeester) of Amsterdam (1860-1930 ), 1 p.
PR120946-107: - [Original lithograph, 20th century] Portrait print of general Baron Kraijenhoff (Krayenhoff), 1 p.
PR120946-108: - [Original etching and engraving, 1846] Portrait print of architect and painter Christiaan Kramm by Kaiser, published 1864, 1 p.
PR120946-114: - [Original lithography, 19th century] Portrait print of J. Kool, secretary of the department of Marine in The Netherlands, 1 p.
PR120946-282: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 9 februari 1822, no 18, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
PR120946-284: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 2 februari 1822, no 15, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
PR120946-285: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 15 januari 1822, no 7, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
PR120946-287: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 12 maart 1822, no 31, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
PR120946-288: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 14 maart 1822, no 32, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
PR120946-289: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 16 maart 1822, no 33, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
PR120946-290: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 19 maart 1822, no 34, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
PR120946-291: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 23 maart 1822, no 36, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
PR120950: - [Antique print, etching] Afbeelding eener Medaille in Utrecht vereerd, published 1785, 1 p.
PR120972: - [Antique illustrated page, 1642] Monstrorum Historia, published 1642, 1 p.
PR120976: - [Antique title page (colophon), 1616] Ein new sehr nützlich Königlich Bergkbuch..., published 1616, 1 p.
PR120985: - [Antique print, etching] View of Utrecht and allegorical figures, published ca. 1750, 1 p.
PR120993: - [Antique title page, 1868] Biblia, published 1868, 1 p.
PR121012: - [Antique drawing, pen, ink, and wash] Dutch landscape with farm houses, 18th century.
PR121015: - [Silhouette portraits] A man, a young woman and a girl, late 18th / early 19th century.
PR121031: - [Modern print, sample paper] Wunderblume / Flowers (20e eeuws papier, gedrukt bloemmotief met goud), published 20th century.
PR121032: - [Antique print, endpaper] Flower motif (antiek schutblad, bloemmotief), published ca. 1750.
PR121033: - [Antique print, endpaper] Flower motif (antiek decoratief papier, bloemenmotief), published ca. 1700-1740.
PR121035: - [Antique print, endpaper] Combed marbled paper (stukjes sierpapier, gemarmerd), published ca. 1800-1900.
PR121037: - [Cotton paper] Sheet of cotton paper. Thick and soft paper with mark SIRENE, high quality, folio, 1 p.
67389: N.N. - Original lithography ca 1913 | Jean (Johannes) Loeff, ancien ministre de la Justice, oud minister van justitie, 1 p. With text sheet.
PR121114: - Antique drawing, chalk I Head of a boy, ca. 1850, 1 p.
PR121115: - Antique drawing, pen and wash | Liebig card GERMANI, ca. 1885, 1 p.
PR121116: - Antique drawing red chalk I An ornamental curl ca. 1750.
PR121117: - Antique drawing pencil I View on a village in winter (Winterlandschap met duwslee), ca. 1820.
PR121136: - [Antique print, etching] Three Nehalennia altars found near Domburg, published ca. 1700-1715, 1 p.
PR121137: - [Antique print, printer's device, woodcut] A flying Fama over the city of Utrecht, published ca. 1700, 1 p.
PR121138: - [Modern print, wood engraving and letterpress] Machine for paper making / Werktuig ter vervaardiging van papier, published ca. 1850.
PR121144: - [Antique print, beautifully colored lithograph, The Hague] Gezigt of het standbeeld van Z.M. Willem II op het buitenhof/ Vue à la statue de S.M. Guillume II au Buitenhof (Standbeeld van Koning Willem II), published 19th century, 1 p.
PR121145: - [Antique print, etching] St Jacobs kerk in The Hague, published ca. 1730, 1 p.
PR121148: - [History print, woodcut, sea battle Sweden 1658] Acht en dertigste tafereel: Willem de Ruiter in the battle of the Sont near Sweden, Nijborg, published ca 1840, 1 p.
PR121149: - [History print, etching, sea battle Sweden 1658] Zee-slach tusse D.E. Heer Obdam en Wrangel, voor gevallen In den Orizondt den 8 novemb. 1658, 1 p.
PR121167: - [Reproduction, 20th century] Portret of Boethius, after the painting: Schilderij van Justus van Gent, from leven en Werken, 3de jaargang, 1 p.
PR121176: - [Antique engraving, bookillustration, Gebroeders de Witt, ca 1700] Portrait print of Johan and Cornelis de Witt: Cornelio de Wit & Giovanni de Wit, published around 1700, 1 p.
PR121243: - [Antique miniature portrait] Portrait of a man ca. 1850, 1 p.
PR121246: - [Antique silhouette portrait] Silhouet of a man ca. 1790, 1 p.
PR121249: [French school, 19th century] - [Antique drawing, watercolour] Landscape in the mountains (berglandschap), 19th century, 1 p.
PR121277: - Calligraphy, 1778 I Gardener's testimony: Johann Weisbart von Burg Farnbach, 1 p.
PR121354: N.N. - Publication / Affiche ca 1837 Veiling van domaniale goederen, ingevolge de wet van 1822 (...), 1 p.
PR121361: -- - Publication / Affiche taxes 1813 | Publicatie Willem Prins van Oranje-Nassau, municipale octroijen, reglement impost vastgesteld op Wijn, gemaal, regt van de waag, ronde maat, deuren en venstergeld, dienstboden en paarden, plano, 1 p.
PR121374: - - Publication / Affiche Brabant | Derde Domein - veiling no 6. Provincie Noord-Braband, agentschap van het domein te Breda, [s.d.] plano, 19th century, 1 p.
PR121375: - - Publication / Affiche Brabant | Lijst der bevoegd erkende beoefenaren Geneeskunst in Noord-Braband voor het jaar 1827, plano 1 p.
PR121376: - - 3 publications / Affiches Brabant ca 1827 | Namen der Leden van de Provinciale kommissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Noord-Braband, plano 3 pp.
PR121377: - - Publications / Affiche Brabant 1818 | Publicatie. Nationale Militie verlofpassen vertonen kommandant Marechaussee, J.J. Arkesteyn 's Bosch, plano 1 p.
ZZ90095-1: - Twaalf tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz De Ruyter, uitgave Chr. Scheurkalender 1883, Amsterdam H. de Hoogh & Co, 12 pp.
ZZ90132: - [FIRST EDITION] 'N Nat-Steen vir Koos Human, Bundel aangebied aan Koos Human by geleentheid van sy vijftigste verjaardag op 29 November 1981 in Kaapstad, 1981, number 47 of 125, 63 pp.
ZZ90160: - [First Edition] Ik en Ik, Gedichten by Toon Tellegen, Amsterdam Querido 1985, 43 pp.
ZZ90216: - Onze dagelijkse droom. Gedichten. Keuze, vertaling en nawoord Peter Nijmeijer en Laurens Vancrevel, Amsterdam Meulenhoff 1966, 101 pp.
ZZ90240: [Middelbare technische school Haarlem] - Middelbare Technische School te Haarlem, 1927, Haarlem 1927, 46 pp. Illustrated.
ZZ90270: [Cadetten Almanak 1936]. - Cadetten Almanak 1935-1936, Koninklijke Militaire Academie: Uitgave van het corps Cadetten, 1936, 153 pp. Text in Dutch.
ZZ90271: [Cadetten Almanak 1937]. - Cadetten Almanak 1936-1937, Koninklijke Militaire Academie: Uitgave van het corps Cadetten, 1937, 152 pp. Text in Dutch.
ZZ90272: [Cadetten Almanak 1938]. - Cadetten Almanak 1937-38, Koninklijke Militaire Academie: Uitgave van het corps Cadetten, 1938, 218 pp. Text in Dutch.
ZZ90275: [Studentenalmanak Groningen G.V.S.C. 1957]. - Groninger studenten Almana G.V.S.C. Magna Pete, 1957, 167 pp. Text in Dutch.
ZZ90311-13: [N.N.] - Orde der feest- en lijdensteksten, zoo als die jaarlijks in de Nederduitsch-hervormde gemeente van ’s Gravenhaeg gepredikt worden. Achtste, geheel omgewerkte druk, De Gebroeders van Cleef, ’s Gravenhage, 1859, 160 pp.
ZZ90311-44: [Gemeentemuseum Den Haag] - [Museum Catalogue Gemeentemuseum Den Haag] Beknopte Catalogus van de oude en moderne schilderijen tentoongesteld in het Haagsch Museum, Druk: Gebr. Giuna D’Albani [s.l., 1881], 35 pp.
ZZ90316-14: - [History The Hague, Diakonie] Verslag der Feestviering bij het twee honderdjarig bestaan van het diakonie oude vrouwen- en kinderhuis der Nederduitsche hervormde gemeente te ’s Gravenhage, C. van Doorn en Zoon, ’s Gravenhage, 1860, 101 pp.
ZZ90316-16: - [History The Hague, Public Government] Extract uit de Registers der Refolutien en aanteekeningen an de Hof Buurt van ’s Gravenhage, 1783, 8 pp.
ZZ90316-22: - [History The Hague, Winkelvereniging] Alphabetische afdruk van de namen, voorkomende in het Register der Coöperatieve Winkelvereeniging van het District ’s-Gravenhage, der Vereeniging ,,Eigen hulp”, Boek- en Handelsdrukkerij Dunne Bierkade, ’s-Gravenhage, 1897, 77 pp.
ZZ90316-23: - [History The Hague] Nog een woord over de rioolen-kwestie van ’S Gravenhage, J. A. De La Vieter, ’s Gravenhage, 1872, 14 pp.
ZZ90316-24: - [History The Hague] Dr. H.E. van Gelder; “De regeering van 's-Gravenhage, 1795-1851”; Uit: Jaarboek Die Haghe; Uitgeverij Mouton & Co.; Den Haag 1908, p. 215 - 258 pp.
ZZ90316-28: - [History The Hague, Batavian Republic, Bataafse Republiek 1796] Francois Joseph Michel Noël, Pamflet Aanspraak door den burger Noël, Minister Plenipotentiaris der Fransche Republiek, Gedaan ter gelegenheid van het Feest der Overwinningen; gevierd in Den Hage, den 10. Praireal, het 4de Jaar der Fransche Republiek of den 29 Mai 1796 (uit het Fransch vertaald), In den Haag, Ter 's Lands Drukkerye 1796, 4 pages on 1 folio.
ZZ90316-29: - [Church History The Hague, 1907] Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstrantsche Kerk te ’s Hage gedoopt sijn, ’t sedert den 17 Augustij 1650, N. V. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, Dir. D. G. van Epen, ’s-Gravenhage, 1907, 132 pp.
ZZ90316-3: - [History The Hague] Armenzorg der Nederlandse-Hervormde Gemeente van ’s Gravenhage, W. P. Van Stockum & Zoon, ’s Gravenhage 1874, 80 pp.
ZZ90316-32: [Medewerker van het Vaderland] - [History The Hague, Tax, belastingen, 1875] Mededeelingen betreffende de geldelijke belangen van de in de plaatselijke directe belastingen aangeslagen ingezetenen der gemeente 's Gravenhage door een medewerker van het vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad, 's-Gravenhage, C.A. van Reijn 1875, 43 pp.
ZZ90316-34: - [History The Hague, Architecture] Openbare Verkooping van den fraaien Inboedel wegens vertrek van den Interieur architect M. M. J. Mulder, Huize Floréal, 177 Badhuisweg. Veiling: in huize Floréal, 177 Badhuisweg Woensdag 6 juni 1934 (...). Directie van Marle & Bignell, ’s-Gravenhage 1934, 30 pp.
ZZ90316-4: - [History The Hague] Noodig onderrigt voor de Hervormde gemeente van 's Gravenhage en geheel de Nederlandsche hervormde kerk : naar aanleiding van het woord van Professor Hofstede de Groot over de Groninger godgeleerden, 's Gravenhage Thierry en Mensing 1851, 25 pp.
ZZ90316-40: - [History The Hague, Historische optocht 1913] Circa 60 postcards on the Historic Parade in The Hague (Historische optocht in Den Haag), N.M. Couvée, 's-Gravenhage, 1913.
ZZ90316-46: - [History The Hague] Two original sermon schedule, predikbeurten (Preekbeurten, Rooster voor preken) 1812 & 1853.
ZZ90316-49: [Van Stockum's Antiquariaat] - [History of The Hague, Book auction Van Stockum] Catalogus van oude boeken over plaatsbeschrijving van Nederland in het bijzonder van ’s-Gravenhage voor de daarbij gestelde prijzen verkrijgbaar bij Van Stockum’s Antiquariaat ’s-Gravenhage (J. B. J. Kerling) Prinsegracht 15, ’s-Gravenhage, [s.d.] 64 pp.
ZZ90316-7-1: [Tetroode, A. J. van]. - [History The Hague, Scheveningen] Scheveningen, K. Fuhri, ’s Gravenhage, 1850, 30 pp.
ZZ90320: [Gemeente Voorschoten] - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Voorschoten, 1400-1811, Opgemaakt in opdracht van het Gemeentebestuur door J.L. van der Gouw, Voorschoten 1949, 59 typed pages.
ZZ90321: [Gemeente Voorschoten] - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Voorschoten, 1811-1925, in opdracht van het Gemeente-bestuur opgemaakt door J.L. van der Gouw, Voorschoten 1948, 31 typed pages. (kopie)
ZZ90337: [N.N.] - Feestviering ter herinnering van den akademischen leeftijd, gehouden in 's Gravenhage 23-24 Juli 1828. (Leiden University), [s.l.], 1828, 48+24 pp.
ZZ90438-16: [Almanak] - [Friesland, Frisian language, Ljouwert 1899] Swanneblommen, tierboekje for it jier 1899. Útjown fen it Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse. W. A. Eisma Cz., Ljouwert, 84 pp.
ZZ90438-31: - [Friesland, museum catalogue] Honderd jaar Friese Schilderkunst, tentoonstelling van Schilderijen van Friese meesters 1750-1850, 17 septemer – 7 october 1947, drukkerij Erven Koumans Smeding 1947, 30 pp.
14373: - [WATERCOLOUR, LINTZ, THE HAGUE] Aquarel, 12x12 cm voorstellende 4 mannen in een roeibootje gesigneerd “F.E. Lintz ‘48”. Enkele beschadigingen.
ZZ90440-11: - [Zeeland, Rare, [1702]] [1] Nader Reglement, tot beter beleyt van de Affaires ende Besoignes van ’t Lant, ter Vergaderinge van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelant, [1702], 7 pp.
ZZ90440-41: - [Middelburg, Zeeland, 1782] Eere-krans, gevlochten om de hoofden der Middelburgsche Burgervaderen; by gelegenheid van hunne Manlyke propositie aan de Staten van Zeeland, over de tegenwoordige omstandigheid der publieke zaken: door een Middelburgsch Inboorling, W. en J. Abrahams, Te Middelburg, 1782, 8 pp.
10342: - Op de dood van mijnen vriend N. Tholen, med. cand., overleden [te Leiden] den 7. april 1819 in den ouderdom van 22 jaren. Leiden, L. Herdingh & Zn., 1819. [8] p.
ZZ90443-39: - [Printed publication, familiegeld, 1748] Plan van een Familie Geld, in de provincie van Holland en Westvriesland. D. Langeweg. ’s Hage den 27 Juny 1748, 3 pp.
ZZ90443-40: - [Satirical pamphlet, [1743]] Hollandsch Waterzootie: Vervat in een brief van een Hollander aan zyn Vriend: En strekkende tot een Tegen-geregt aan een Spaansche Ogliopodrido (olipodrigo), Opgedischt in Fransche Schotels, door een ‘Napelschen Kok met een lang mes. Gedrukt in ’t Malle Schip, onlangs gezonken voor Zaandam: Zonder Opdragt, zonder Voorreden, en zonder Bladwyzer; maar niet zonder fouten, 1744, 78 pp.
ZZ90443-41: - [Printed publication, [s.d.], Honderste penning, The Hague] Interpellatie of Aanmaaning. Word by deezen tot Uw narigt bekent gemaakt, dat in de Steden Stem in Staat hebbende, en den Hage, word gevaceerd tot ontfanst van de heffing van den eerste termynen van tweemaal den een Honderdste Penning (…), 1 pp.
ZZ90443-43: - [Pamphlet, Policien, Politie, 1658] Ordonnantie van de Policien/ binnen Holland. Was geteekent C. de Rechteree, By de Erfgenaamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, ordinaris Drukkers van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Hollandt en Westvrieslandt. Anno 1658, 21 pp
ZZ90443-44: - [Book, Batavian Republic, [1802]] Reglement voor het departement Holland, [s.l., s.d.], 61 pp.
ZZ90443-47: [Gordon, F., Overdruk uit het Leidsche Jaarboekje 1917] - [Rijnland, Zuid-Holland] De grafelijke domeinen in Rhijnland tot 1300, Overgedrukt uit het Leidsche Jaarboekje 1917, Door F. Gordon, 95 pp.
ZZ90446-01: - [Original lithograph/lithografie by A. Hahn] Onder Zwart Regime: 12 karikatuur-teekeningen, De Eerste Kamer, 't bolwerk van den troon, (...), Amsterdam, 1905, 1 pp.
ZZ90446-02: - [Original lithograph/lithografie by A. Hahn] Onder Zwart Regime: 12 karikatuur-teekeningen, De heil'ge Kerstnacht nadert en d'oude christensagen (...), Amsterdam, 1905, 1 pp.
ZZ90446-03: - [Original lithograph/lithografie by A. Hahn] Onder Zwart Regime: 12 karikatuur-teekeningen, Bram, de Opperchristen, stijgt ten troon der eere, (...), Amsterdam, 1905, 1 pp.
ZZ90446-04: - [Original lithograph/lithografie by A. Hahn] Onder Zwart Regime: 12 karikatuur-teekeningen, Des christenwerkmans troost zijn Pinkstertelegrammen (...), Amsterdam, 1905, 1 pp.
ZZ90449-14: - [Antique print, etchings] Four etchings from Jean-François Regnard, Oeuvres complètes de Regnard Chez Haut-Coeur, Paris 1820, 4 pp.
ZZ90449-2: - [Three vintage photo's, Brussel, Belgium] Antique vintage photo of Bruxelles Palais de Justice / Broodhuis / Hotel de ville (L.P., phot.), published ca 1900, 3 pp.
ZZ90449-3: - [Two vintage photo's, Brussel, Belgium] Antique vintage sepia photo of Bruxelles Bois de Cambre and a photo of Cathedral of St. Gudula, 2 pp.
ZZ90450: - [Printing history, Enschedé] Receipt of Van Gelder Zonen, Fabriek van Machinaal Papier in Wormerveer for De heeren van Heekt Dr Enschedé, dd 19 november 1887, 1 p.
ZZ90469: - [Printed publication, 1772, sermon The Hague] Kerkrede by gelegenheid van de bediening des Heiligen Doops met de benaaming van Willen Frederik aan Zyne Doorlugtigste Hoogheid den Heere Erf-Prins, van Oranje en Nassau, enz. enz. enz... H.C Gutteling, J.A. Bouvink, 's-Gravenhage, 1772, 2, 19 pp.
ZZ90476: - [Printed publication, 1752, Batavian Republic] De klagende Ethan, of opregte en sielgrievende rouw- en boet-klagt : over het, den 22. October 1751 voorgevallen onverwagt ontydig en gants smertelyk af-sterven van wylen syne Hoogvorstelyke Doorlugtigheid Willem de Vierde, Prince van Orange en Nassau, enz., Middelburg, M. en A. Callenfels, 1752, 92 pp.
ZZ90479: - [Printed publication, 1782, Batavian Republic] Propositie Door De Heeren Gedeputeerdens der stad Leyden op den 31. july 1782 ter vergadering van haar ed. gr. mog. gedaan, in deszelfs gewigt en aanbelang overwogen, en door eenige historische en politieque ophelderingen verrykt., [s.l.], 1782, 49 pp.
ZZ90482: - [Printed publication, 1815, Batavian Republic] Contract, ingevolge autorisatie Zijner Majesteit, in dato 3 December 1816 No. 1, aangegaan tusschen den Staatsraad, Intendant-Generaal van de Administratie van Oorlog, en J.A. Classen en L. Kupfer ... wegens de algemeene levering der benodigde fourrages, ..., van en met den eersten Januarij 1817 tot en met den een-en-dertigsten December deszelfden Jaars, [s.n.], [s.l.], [1816], 59, [...] pp.
ZZ90483: - [Pamphlet, 1650, Golden Age] 't Muyder Spoockje, ontdeckt aen haren Drost den Heer Gerard Bicker, zijnde een levendigh Discours tusschen een Muyenaer, en een Amsterdammer, over'tgene den Drost op syn Voyagie tusschen Muyden en Amsterdam is wedervaren. [s.n.], 1650, 6 pp.
ZZ90501: [Kips-Van der Schaaff et al.] - Poetry Album Amicorum | Album voor neef Jacobus Hendrik Laurentius van der Schaaff ca 1858-1875.
ZZ90502: - [Bible, 1880, Wallet Binding] Het Nieuwe Testament (...). Amsterdam/Haarlem: J. Brandt en zoon and J. Enschedé en zonen, 1880, (6), 592p.
ZZ90503: - [Bible, 1884, Wallet Binding] Het Nieuwe Testament (...). Amsterdam/Haarlem: J. Brandt en zoon and J. Enschedé en zonen, 1884, 302, (6), 209, (12), 194, 79, (19), 30.
ZZ90503-001: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boogaert van Beloys family, family crest, 1 p.
ZZ90503-003: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boon family, family crest, 1 p.
ZZ90503-005: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Wijbren Boorda family or Wijbe Van Coutum family, family crest, 1 p.
ZZ90503-006: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boot family, family crest, 1 p.
ZZ90503-007: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bootsma family, family crest, 1 p.
ZZ90503-009: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Van der Borch van Rouwenoort family, family crest, 1 p.
ZZ90503-010: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Van der Borch van Verwolde family, family crest, 1 p.
ZZ90503-011: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the De Borchgrave de Altena family, family crest, 1 p.
ZZ90503-012: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the De Bordes family, family crest, 1 p.
ZZ90503-014: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boreel van Hogelanden family, family crest, 1 p.
ZZ90503-015: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Borluut family, family crest, 1 p.
ZZ90503-016: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Borluut d' Hoogstrate family, family crest, 1 p.
ZZ90503-019: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Borssele family, family crest, 1 p.
ZZ90503-020: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Borssele family, family crest, 1 p.
ZZ90503-021: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bosch van Drakestein family, family crest, 1 p.
ZZ90503-022: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bosch van Drakestein family, family crest, 1 p.
ZZ90503-023: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van den Bosch family, family crest, 1 p.
ZZ90503-024: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van den Bosch family, family crest, 1 p.
ZZ90503-025: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van den Bosch family, family crest, 1 p.
ZZ90503-026: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bosscha family, family crest, 1 p.
ZZ90503-027: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bosschaert family, family crest, 1 p.
ZZ90503-028: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bosschaert and Bosschaert de Bouwel families, family crest, 1 p.
ZZ90503-029: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Bosse family, family crest, 1 p.
ZZ90503-030: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Botnia family, family crest, 1 p.
ZZ90503-031: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bottinge family, family crest, 1 p.
ZZ90503-032: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bouckhout family, family crest, 1 p.
ZZ90503-033: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boucqueau van Villeraie family, family crest, 1 p.
ZZ90503-034: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boudins family, family crest, 1 p.
ZZ90503-035: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boulengé de la Hainiere family, family crest, 1 p.
ZZ90503-036: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Bounam de Ryckholt family, family crest, 1 p.
ZZ90503-037: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Bounam de Ryckholt family, family crest, 1 p.
ZZ90503-038: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Bounder de Melesbrouck family, family crest, 1 p.
ZZ90503-039: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bourboom family, family crest, 1 p.
ZZ90503-040: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bourcourd family, family crest, 1 p.
ZZ90503-041: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bouricius family, family crest, 1 p.
ZZ90503-042: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bouricius family, family crest, 1 p.
ZZ90503-043: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bouvy family, family crest, 1 p.
ZZ90503-044: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bouwens family, family crest, 1 p.
ZZ90503-045: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bouwens van Horssen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-046: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bouwens van Horssen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-047: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bowier family, family crest, 1 p.
ZZ90503-048: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bowier family, family crest, 1 p.
ZZ90503-049: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Braam Houckgeest family, family crest, 1 p.
ZZ90503-050: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Braine family, family crest, 1 p.
ZZ90503-051: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Brakell family, family crest, 1 p.
ZZ90503-052: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Brakell family, family crest, 1 p.
ZZ90503-053: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Brakell van Wadenoyen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-054: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Brand family, family crest, 1 p.
ZZ90503-055: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Someren Brand family, family crest, 1 p.
ZZ90503-056: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van den Brandeler family, family crest, 1 p.
ZZ90503-057: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Brants family, family crest, 1 p.
ZZ90503-058: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Brantsen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-059: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Brantsen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-060: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Brantsen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-061: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Brantsen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-062: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Brantsen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-063: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Brantsma family, family crest, 1 p.
ZZ90503-064: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Brauw family, family crest, 1 p.
ZZ90503-065: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Stavenisse de Brauw family, family crest, 1 p.
ZZ90503-066: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Breda family, family crest, 1 p.
ZZ90503-067: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bredius family, family crest, 1 p.
ZZ90503-068: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Breugel family, family crest, 1 p.
ZZ90503-069: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Breugel Douglas family, family crest, 1 p.
ZZ90503-070: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Clifford Kocq van Breugel family, family crest, 1 p.
ZZ90503-071: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Bruegel and the Clifford Kocq van Breugel families, family crest, 1 p.
ZZ90503-072: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Breugel and the van Breugel Douglas families, family crest, 1 p.
ZZ90513: [Le follet Courrier des Salons] - Six fashion prints | 6 Lithographies from fashion magazine Le Follet Courrier des Salon, 6 pp.
ZZ90503-073: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Brienen van Ramerus family, family crest, 1 p.
ZZ90503-074: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Brienen van Guesselt family, family crest, 1 p.
ZZ90503-075: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Brienen van Groote Lindt family, family crest, 1 p.
ZZ90503-076: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Brienen van Guesselt and van Brienen van Ramerus families, family crest, 1 p.
ZZ90503-077: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van den Broeck family, family crest, 1 p.
ZZ90503-078: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Briey family, family crest, 1 p.
ZZ90503-079: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Broeckhuysen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-080: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Broeckhuysen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-081: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the le Bron de Vexela family, family crest, 1 p.
ZZ90503-082: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van Bronkhorst family, family crest, 1 p.
ZZ90503-083: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Brou family, family crest, 1 p.
ZZ90503-084: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Brouckere family, family crest, 1 p.
ZZ90503-085: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Clockener Brousson family, family crest, 1 p.
ZZ90503-086: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Brouwer family, family crest, 1 p.
ZZ90503-087: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Browne family, family crest, 1 p.
ZZ90503-088: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Browne de Tiège family, family crest, 1 p.
ZZ90503-089: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van der Brugghen family, family crest, 1 p.
ZZ90503-090: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the van der Brugghen van Croy en Stiphout family, family crest, 1 p.
64545: - Catalogue 41: Catchpenny prints. Click to view this catalogue online.
64546: - Catalogue 40: Heraldry. Click to view this catalogue online.
64551: - Catalogue 38: Illustrated Storybooks. Click to view this catalogue online.
64552: - Catalogue 37: 16th and early 17th century portraits. Click to view this catalogue online.
64553: - Catalogue 36: Alba Amicorum. Click to view this catalogue online.
64554: - Catalogue 35: 200 jaar Nederlands koninkrijk. Click to view this catalogue online.
64555: - Catalogue 34: Criminaliteit en Justitie. Click to view this catalogue online.
64556: - Catalogue 33: Klassieke Literatuur. Click to view this catalogue online.
64557: - Catalogue 32: Documents and Manuscripts. Click to view this catalogue online.
64559: - Catalogue 31: Preken en Leerredenen. Click to view this catalogue online.
64560: - Catalogue 30: Books on Flags. Click to view this catalogue online.
64561: - Catalogue 29: Reizen door Nederland. Click to view this catalogue online.
64562: - Catalogue 28: Gelegenheidsgedichten
64564: - Catalogue 27: Documenten en Manuscripten
64566: - Catalogue 25: Nederlandse literatuur en lectuur gedrukt tussen 1700 en ca. 1880
64567: - Catalogue 24: Documenten & manuscripten
64568: - Catalogue 23: Natural History. Click to view this catalogue online.
64569: - Catalogue 22: Documenten en Manuscripten.
64570: - Catalogue 21: Documenten en Manuscripten
45340: - BELASTINGEN, VAN BOETZELAER--- 6 kwitanties voor ontvangen 80e penning en andere belastingen, 1788, 1796 en 1798, getekend Nicolaas van Boetzelaer, heer van Dubbeldam,deels gedrukt.
45390: - [Manuscript, 18th century] Lijstje goederen van J. Helmich en van Clara, manuscript, 2 pag., 18e eeuws. List of goods.
45401: - [Manuscript, 1645] Handwritten notes of Dink Voetringh with regard to payment to frère Martijn van Langhenoud, als getroudt hebbende mijne suster Mary Voetringh, 1645, manuscript, folio, 1 p.
45411: - [Manuscript, royals, military, Oranje-Nassau, 17th century] Den eed die prins Maurits als gouverneur van Hollandt gedaan heeft met Den eed der soldaten in 's-lans dienst zijnde. Manuscript, 4o, 2 pp., 17th century.
45423: - [Manuscript, 18th century, ORANJE-NASSAU] Missive van de Staten van Holland (...) aan den Prince van Oranje Willem den I, om hem voor het accepteren van de graeflyke waardigheid te bedanken. 's-Gravenhage 26-11-1582. Manuscript (18e eeuwse kopie), folio, 3 pag.
45427: - [Manuscript, 1664] Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-5-1664. Manuscript, folio, 2 pp.
45429: - [Manuscript, 1662] Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-12-1662. Manuscript, folio, 7 pp.
45435: - [Patent, Manuscript 1650, Rotterdam, Vroedschap] Octroij [van Staten van Holland] verleent aen burgemeesteren en vroedschappen der stad Rotterdam, op 't stuck vant verstellen haerer magistrature. D.d. 's-Gravenhage 13-12-1650. Manuscript, folio, 4 pag.
45441: - [Two manuscripts, beer, brewery, The Hague, 1643] Twee extracten uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 16-7-1643 en 21-7-1643 about brewery's in The Hague (brouwerijen te Gravenhage). Manuscript, folio, 4 pp.
45451: - DELFT, HINLOPEN, BELASTINGEN--- Twee kwitanties betr. ontvangen 200e penning van de Delftse schepen Jacob Jacobsz. Hinloopen, 1673, deels gedrukt, 2 pag.
45461: - [Charter on parchment, Backer, Casembroot, 1659] Punishment (Sententie) of the Hof van Holland d.d. 19-12-1659. Charter on parchment (perkament). Seal lost, with autograph of Adr. Pots, on the top left: Rosa.
45463: - [Manuscript 1640] Manuscript of Maximiliaan and Maria, d.d. Gent, augustus 1477 with regard to the city Delft. Copy d.d. 29-3-1640. Manuscript, folio, 1 p.
45483: - [Manuscript, Ameland, 1637] Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 26-3-1637, manuscript.
PR120276: - [Modern drawing, watercolor] The ruins of Castle Brederode, dated 1910.
PR120302: - [Antique print, handcolored aquatint] VUE DU PALAIS ROYAL Á AMSTERDAM, published ca. 1830.
PR120305: - [Antique print, handcolored aquatint] AMSTERDAM (dam square), published 1815.
PR121690: [Van Dam getekende wapenkaarten]. - Drawing Wapenkaart/Coat of Arms: Two handcolored coat of arms Van Dam with three birds/ducks and with three castles, 2 pp.
PR120307: - Antique print, aquatint | Korte Spaarne (view in Haarlem), published 1816, 1 p.
PR120326: - Lithography, The Hague | Haag (Den Haag), published 19th century, 1 p.
PR120327: - Lithography The Hague | Haag (Den Haag), published 19th century, 1 p.
PR121350: N.N. - Cartography Brabant I Gekleurde kaart van Brabant in het Frans. Met Bois le Duc ('s-Hertogenbosch, Den Bosch), Eindhoven, Breda, Maestricht (Maastricht), etc.
PR121356: [Meijerische courant] - Newspaper 1876 | Meijerijsche courant, no 98, woensdag 6 december 1876, Nieuws- en advertentieblad voor het Arondissement Eindhoven, 4 pp.
14337: - Photography film history 1928 | Photographs of filmrecordings aboard the S.S. Coblenz. Lil Dagover.
67270: [Artist unknown/Topographical view of the Westeramstel/Amstel te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Wester-amstel Maison de Campagne aprten a Mr Andries Leenders/Hofsteede Wester-amstel, toebehoorende den Heer Andries Leenders.
67271: [Artist unknown/Topographical view of buitenplaats Welmeer te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Welmeer dans le Ringsloot, apparten a Mr Dirck Klumper/Welmeer in de Ringsloot, toebehoorende den heer Dirck Klumper.
67272: [Artist unknown/Topographical view of buitenplaats Welna te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Wel-na Maison de Campagne, apparten a Mr De Vlieger/Hofstede Wel-na, toebehoorende den Heer de Vlieger.
67403-1: [Hunebed] - Topography Drenthe | Lithography of Drenthsch Landschap, Hunebedden, made by S. Lankhout and P.A. Schipperus, 1 p.
PR120440: - [Lithograph, lithografie, Voorschoten] Stadwijk nabij Voorschoten, 1 p., published 1855.
PR120441: - [Lithograph on chine collé, lithografie, Noorthey] Noortheij aan de achterzijde, 1 p., published 1855.
PR120480: - [Photo, The Hague] Two old photo's of The Hague: Mauritshuis aan de hofvijver and Plein 1813 monument.
PR120481: - [Photo, The Hague] Four old photo's of The Hague: Hofvijver met regeringsgebouwen, Binnenhof, Lange Voorhout, Mauritshuis met torentje, each 9 x 12,5 cm.
PR120482: - [Photography, Scheveningen] Four old photo's of Scheveningen, The Hague: Beach with the Pier, People in front of the Kurhaus, People on a terrace, beach and boulevard Scheveningen, each 8 x 10,5 cm, date: 1928.
PR120485: - [Photography, The Hague] Two old photo's of Ridderzaal, Grafelijk paleis on Binnenhof Den Haag.
PR120486-1: - [Photography, Maassluis] Old photo of Vischafslag (visafslag) Maassluis, Westland, Zuid-Holland, The Netherlands, 11 x 15 cm, published around 1900.
PR120527: - [Lithography, lithografie, Scheveningen, The Hague] Scheveningen, 1p.
PR120503: - [Antique print, etching, oude prent Medemblik] Map of Medemblik, published 1652.
PR120505: - [Antique print, etching, oude prent Alkmaar] Map of Alkmaar, published 1652.
PR120532: - [Antique etching, Scheveningen, The Hague] Afbeeldinge van het dorp Schevelinge volgens een oud schilderye hangende op het stadhuis in 's-Gravenhage, 1719, 1p.
PR120592: - [Antique print; cartography, oude prent Muiden] MUYDEN, published 1652.
PR120596: - [Antique print; cartography, oude prent Naarden] NAERDEN, published 1673.
PR120597: - [Antique print; cartography, oude prent Purmerent] PURMEREND, published 1652.
PR120604: - [Photography, The Hague] Old sepia photo of Buitenrust ]/ antieke foto van Buitenrust, ook Hessenhof genaamd, in Den Haag, published around 1890.
m7977-47: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Steenwijkerwold, Blankenham, Ambt Vollenhoven, Oldemarkt, Overijssel] Verkoopboekje van onroerende goederen, te o.a. Steenwijkerwold, Notaris W. Huender te Steenwijk, G. Hovens Gréve, Steenwijk 1886, 71 pp.
m7977-46: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Steenwijkerwold, Overijssel] Verkoopboekje van Het Boerenerve te Steenwijkerwold, Notaris W. Huender te Steenwijk, 1889.
62540: - Wapenkaart/Coat of Arms: Appeltere
62542: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arasola
62544: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arckel (d')
62546: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ardenbourg (d')
62548: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ardes
62550: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arenberg
62552: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arentsen
62554: - Wapenkaart/Coat of Arms: Argenteau (d')
62558: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnaud (d').
62560: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnoldts
62562: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnouldt (d')
62564: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arran (De)
62566: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arschot (Van)
62568: - Wapenkaart/Coat of Arms: Artet (d')
62570: - Wapenkaart/Coat of Arms: Asbeck (Van)
62572: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aspremont (d')
62576: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aubreme (d')
62578: - Wapenkaart/Coat of Arms: Auersberg
62580: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aulnis (d')
62582: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aumerie (d')
62584: - Wapenkaart/Coat of Arms: Avance (d')
62586: - Wapenkaart/Coat of Arms: Avesnes (Van)
62588: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aysma (Van)
62592: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baart de la Faille
62594: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baccre (De)
62833: - Wapenkaart/Coat of Arms Nypoort (Van der).
62872: - Wapenkaart/Coat of Arms Rossem (Van).
62932: - Wapenkaart/Coat of Arms Vlaming van Outshoorn (De).
62948: - Wapenkaart/Coat of Arms Waller.
67772: - Tourism, [ca. 1880] Amsterdam | Album van Amsterdam. [s.l.], [s.n.], [ca. 1880], leporello in fan fold.
11755: - [Manuscript BENTINCK, CALKOEN] Akte van aanstelling van Joan Francois Bentinck, tot het waarnemen van het boekhouderschap van de stedelijke houtwallen, als opvolger van de overleden Pieter Calkoen, Amsterdam 23 mei 1780. Folio, 2 p.
PR120470: - [Antique print, colored lithograph] Intrede te Scheveningen / Entrée de Schéveningue, published ca. 1850.
PR120488: - [Photography, Bloemendaal] Old photo of Duin en Daal Bloemendaal, Noord- Holland, The Netherlands, 12 x 17 cm, published around 1900.
45106: - [Pricelist ca 1900, medical instruments] Prijs-courant van Roelofs en Co., fabrikanten van chirurgische en orthopaedische instrumenten, breukbanden en artikelen voor ziekenverpleging. Arnhem, [ca. 1900?], 30 pag., geillustreerd.
45108: - [Folklore 1928] Gids voor den Graafschapschen Folklore dag te Borculo 1928, 96 pag., gedrukt, geillustreerd.
45112: - PILGER --- Stamboom der nakomelingen van Sebastiaan Pilger te Soest, door Carl Pilger, Wiesbaden 1907. Getypt, 14 pag.
45114: - VERNIERS --- Kinderboekje met formulier: Eere prijs voor H.J. Verniers, leerling van de Louise-school te Amsterdam, d.d. 24-12-1875.
45120: - [Brochure, Bees [1903] Prospectus A l' abeille. Maison de confiance fondee en 1886. Herenthals, Auguste Mees, Belgie [1903], 96 pag.
45122: - WOLHANDEL; MOREL DE VINDE --- Note sur l' etablissement forme a Paris, sous le nom de Depot des Laines, par M.C.M[orel] d[e] V[inde], Parijs, 1816. Gedrukt, 28 pag.
12425: - [AUTOGRAPH, KAYSER] Handtekening van C.W. Kayser, `beëdigd translateur' uit het Spaans, te Amsterdam, 1781.
13964: - OUDEWATER, PFEFFEL Brief van de burgemeester van Antwerpen, d.d. 1815 aan de burgemeester van Oudewater inzake de heer Pfeffel, die in 1814 vanuit Antwerpen naar Brussel is vertrokken, manuscript, 2 p.
14030: - LOTERIJEN ‘Publicatie’ van de Raad van State, d.d. ‘s-Gravenhage 19-9-1792 betr. een verbod op het organiseren van “loterijen en verlotingen, hetzij van onroerende, hetzij van roerende en meubilaire of andere soorten van goederen”. Gedrukt, plano, 1 blad.
13970: - OUDEWATER ‘Reglement van Policie’ voor de gemeente Oudewater, d.d. Oudewater 5-11-1822, Gouda, N. Brinkman z.j., plano.
9474: - Huwlykszangen ter bruylofte van den Heere Jan Du rieu en Jongkvrouw Johanna Van arrewyne, in den egt vereenigt den 22 van wiedemaand 1721. z.p. 4º. [16] p. Met anonieme titelprent met allegorische voorstellingen en twee spreuken.
PR120504: - [Antique print, handcolored engraving, oude prent Zijpe] Map of the Zijpe- and Hazepolders, published 1617.
PR120508: - [Handcolored lithography, The Hague] Bird's eye view of the Court in The Hague, The Buitenhof, published around 1920.
PR120509: - [Lithography, handcolored lithografie, The Hague] Gezigt op 's Gravenhage (De Vliet met zicht op Den Haag, Gravenhage), 1 p, published 19th century.
PR120511: - [Lithography, handcolored lithografie, The Hague] Koning Willem III legt den eersten steen aan 't Monument voor 1813 (17 November 1863), 1 p, published 19th century.
PR120512: - [Lithography, handcolored lithografie, The Hague] Groote kerk te 's Hage (intérieur de la Cathédrale à La Haye) 1 p, published 19th century.
PR120516: - [Lithography, Scheveningen, The Hague] Scheveningen, strandgezigt, 1 p.
PR120517: - [Lithography, Scheveningen, The Hague] Scheveningen, van het duin gezien, 1 p.
PR120518: - [Lithography, Scheveningen, The Hague] Het badhuis te Scheveningen, van het Strand gezien, La maison des bains á Schéveningue, vue de la Mer, 1 p.
PR120521: - [Lithography, Scheveningen, The Hague] Badhuis te Scheveningen, van de landzijde, plaat 52 Kinder-courant deel 19, 1 p.
PR120522: - [Lithography, Scheveningen, The Hague] Strandgezicht bij Scheveningen, 1 p.
PR120523: - [Lithography, colored, Scheveningen, The Hague] Scheveningen, 1 p.
PR120524: - [Lithography, colored, Scheveningen, The Hague] Flagues of Scheveningen (S.C.H.) and ZwarteWaal (Z.W.), 1 p.
9778: - Echtzang ter bruilofte van mijnen ... boezemvriend en kunstgenoot Hermannus Wielheesen en Mejuffrou Maria Van der toorn, in den echt vereenigd den 8 van grasmaand 1770. z.p. 8º: [8] p.
9783: - Op het huwelijk van den Heere Johannes Van balen en Mejuffrouwe Hermina Coops, in den egt getreden op den 7 van grasmaand 1771. z.p. 4º. Incompleet, alleen titelpagina aanwezig (vlekkerig).
9791: - [Printed publication, 1772] Feestzangen ter gelegenheid van den vijf en twintig jaarigen predikdienst in zes onderscheidene gemeenten van ... Joannes Van spaan, thans veelgeachten leeraar in 's gravenhaage, den 8 des wijnmaands 1772. 's-Gravenhage, voor 't Kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt. 8º: 24 p.
9833: - Ter gedachtenisse van ... Mr. Johan Gevaerts, in leeven lid van den oudraad en regerend burgemeester der stad Dordrecht, mitsgaders waardijn der graaflijkheidsmunte van Holland, enz., overleeden den twintigsten van herfstmaand 1777. z.p. 4º: [8] p.
9901: - Dichtkundige vertaaling van zeekere geheime brief geschreeven door de heer Hyde Parker, vice admiraal der Engelsche oorlogsvloot en ingeslooten by zyn verhaal van de zee-slag tusschen de Hollanders en Engelschen op zondag den 5den Augustus 1781, Ostende, J. Volland, 1781. 8º: 4 p.
9777: - Huwlijkszangen ter bruilofte van ... Daniel Vijgh en Maria Vriends, vereenigt binnen Haarlem den 18den van lentemaand 1770. z.p. 4º: 20 p.
9776: - De oorsprong des natuurregts en de vrijheid van de burgerstaat, daarop gegrond; toegezongen aan ... Joan Wichers, bevordert tot meester der beide regten. Amsterdam, Pieter Meyer. 8º: [7] p.
9789: - Op het tweede huwelijk van den kunstlievenden Hermannus Wielheesen met ... Anna Ludovika Witzki, voltrokken in 's graavenhaage den 9den van oogstmaande 1772. z.p. 4º: [8] p.
9765: - Ter echtverbintenisse van ... Albertus Van der muur en Mejuffrouwe Jannetje Van struyk, voltrokken te Noordwijk-binnen den 16 der wijnmaande 1768. z.p., 1768. 8º: [4] p.
9892: - Zilveren trouwgezangen bij het 25-jarig huwelijk van ... Gelinus Van spaan en Vrouwe Agatha Van der wallen, in den echt verëend te Rotterdam op den 7 van grasmaend des jaars 1756 en gevierd op den 7 dierzelver maend des jaers 1781. z.p. 8º: [32] p.
9720: - Huwlykszangen voor ... Mr. Wilhem Prins, regerenden schepen in den ed. Hove en Hooge Vierschare van Schieland ... en ... Elizabeth Maria Van neck, plechtig in den H. echten staat bevestigd te Kapelle aan den yssel, op den 26 der herfstmaand 1758. z.p. 4º: [16] p.
9735: - Troost aan mijne hoogstgeeerde nichte Jongkvrouwe C.C. Van muyden in hare treurigheid wegens het afsterven van de Weledele Jonkvrouwe Hillegonda Jakoba Van wachendorff, den tienden van sprokkelmaand 1763. z.p. 4º. Incompleet, [8] p. (aanwezig katern B).
9738: - Ter zilveren bruiloftfeeste van mijne teedergeliefde ouderen Cornelis Van duin en Maria Pilletier. z.p., z.j. 4º. Incompleet, slechts 4 blz. aanwezig, met signatuur A2 en A3.
9746: - Dankzegginge aan ... Mr. Hendrick Van asch van wijck ... voor de ontfangen lijk-zangen op het Godvrugtig afsterven van ... Anna Maria Van breugel ... ontslaapen binnen Utrecht den 15 van louwmaand 1766. Utrecht, Abraham van Paddenburg, 1766. 4º: [6] p.
9760: - Geboortezang voor myne nichte Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van mijnen zeer geliefden neef en broederlyke vriend, den heere Pieter Jan Entrop, geboorden den 27sten van Oogstmaand 1767. MET: Lykzang over den vroegtydigen dood van Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van myne zeer geliefde vrienden den heere Pieter Jan Entrop en mejuffrouwe Agatha van Berghem, in den ouderdom van tien maanden en vijf dagen overleden den 2e van Wiedemaand [= Hooimaand] 1768. z.p., z.j. 4º: [1
30062: - [Printed publication, income tax, 1894] Kohier van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor de gemeente Alkmaar. Dienst 1894. Gedrukte boekje van 42 pag. 'uitsluitend voor de raadsleden bestemd'.
30064: - [Printed publication, Ameland 1978] Jan Visser 'Jeugdherinneringen', Rotterdam 1978, 147 pag., gestencild, geïllustreerd.
44221: - GRAVENHAGE; KUNST--- Bewijs van onvermogen voor Karel Kunst, d.d. 's-Gravenhage, 7-8-1829. Manuscript, 1 pag.
PR121677: [Van Baerle family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Baerle, 1 p.
40115: [ Huinink, D.], - Gedenkboek van Hengelo ( Overijssel ) uitgegeven t.g.v. de Onafhankelijkheids-feesten, Hengelo 1913, 128 pag., geïll., half linnen. Goed exemplaar.
13329: - BURMAN, SAXE, KLOTZ Brief van Mr. Pieter Burman aan deszelfs broeder Franc Burman “over de boeken en handschriften uit de boekerij van wijlen Kaspar Burman (onze grootvader) ter quaader trouw ontvreemt door Christoffel Saxe, weleer domestiquen onderwyzer van zijn Eds. kindskinderen, thans hoogleraar, en onlangs Rector Magnificus der Academie te Utrecht”. 1761. 4º, 54 p. met 1 houtsnede, gedrukt. - Knuttel 18837.
PR120104: - Drawings and paintings by amateurs from the families Hingst and de Clercq and Hingst de Clercq.
PR120117: - [Modern print, etching] De Gevangenpoort in The Hague, published ca. 1950.
PR120119: - [Antique print, handcolored etching] VUE DE LA MAISON DU PRINCE D'ORANGE/Paleis Huis ten Bosch, published ca. 1750.
13518: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, MOQUETTE Verklaring van de theologische faculteit te Leiden dat Joannes Baptista Moquette, geboren te Heusden,zijn candidaats-examen theologie heeft afgelegd, Leiden 25-4-1828. Met de handtekeningen van J. Clarisse, J. v. Voorst, L. Suringar, W.A. van Hengel en N.J.Kist, 1 p., folio, deels gedrukt.
13531: - VELTCAMP HELBACH, MULDER Blaadje uit een album amicorum, getekend J.G. Mulder, wed. Veltcamp Helbach, dd Weurt 1820, 1 p., manuscript.
K80219: - Antique book illustration, woodcut | The story of Seleuco and Antioco, published 1484, 1 p.
62773: - Wapenkaart/Coat of Arms Hert (Van 't).
m7977-26: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Herwijnen, Betuwe, Gelderland] Openbare vrijwillige Verkooping van Huize Kerkenstein (B9), Notaris J. K. Eblé te Gorinchem, 1937, 30 pp.
65387: [Schinkel, A.D./J.A. Alberdingk Thijm] - Konings-krooning van Hollands grave Willem den tweede, uitgegeven door A.D.S., met inl. van J.A.A.Th., Amsterdam 1859, 16 pag., met uitslaande plaat.
65893: - Catalogus 42: Amsterdam International Antiquarian Book Fair 2018: Click to view this catalogue online.
PR120545: - [Lithography, lithografie, The Hague] Entrance to the Hague from Delft (Gezicht op Den Haag vanaf Delft), 1p.
PR120567: - [Lithograph, lithografie, Wassenaar] Oud Wassenaar, Wassenaar, 1 p., published 19th century.
30092: - [Almanac, 1816] Van Zwaamens en Thomsons Almanak voor 1816, Rotterdam [1815], 4°, 32 pag. gedrukt. Wit doorschoten met ms. aantekeningen. Illustraties in houtsnede door Lubeek.
30098: - VLISSINGEN, COENRAADS PIETERSE -- Uitvoerig verslag der feestelijkheden bij de plechtige opening der haven- kanaal- en spoorwegwerken te Vlissingen door Z.M. Willem III op 7-10 september 1873. Door S.C. Coenraads Pieterse. Middelburg 1873, 56 pag. Gedrukt.
ZZ90302: [Utrechtse Studenten Almanak 1941 Faculteits-uitgave] - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1941, Faculteits-uitgave, Utrecht P. den Boer 1940, 194 pp.
44495: - EINDHOVEN; SCHERPENISSE--- Twee wissels t.n.v. G. Scherpenisse te Eindhoven, 1931.
45352: - [Manuscripts, letter, French language] 5 letters by heer Van Teylingen in Rotterdam, to lawyer Mansalle in Paris, d.d. 1781-1784, manuscript, 17 pp. French language.
45368: - [Charter on parchment, legal deed, 1767] Acte van transport voor schepenen van Dordrecht d.d. 21-5-1767 van een losrentebrief. Manuscript. Charter op perkament, zegels verloren.
45370: - [Manuscript, transport, 1768] Extract uit register resolutien Staten Generaal, d.d. 24-10-1768. Manuscript, 2 pp., signed by De Schepper, Fagel.
9273: - Boetvaerdighe klachten van Duyn Claessen, dijck-graef ende baljou over Schielandt, legghende op sijn sieck-bedde. Uytghegheven tot waerschouwinghe van alle schouten ende baljouwen, die om hare eyghen baet der contra-remonstranten predicanten raedt volghen. z.p., z.j., plano, 1 p.
B10054: [Goeree, W. of Arnold Houbraken] - [1] Verzameling van uitgelezene keurstoffen handelende over den godsdienst, natuur- schilder- teken- oudheid- redeneer- en dichtkunde. Amsterdam, Oosterwyk en v.d. Gaete, 1713. [Gebonden met:] [2] Dezelfde, De gemeene leidingen tot den godsdienst of gebroken en weder opgebouwt (...) door een redenvoeringe over de hertstogten (...) in 's menschen wezen (...) dienende tot een vervolg van Philalethes brieven. Amsterdam, Onder de Linden, 1712, [1] (6)+28+262+(10), [2] (48)+112+(4) pp..
PR121666: [Ouwens family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Ouwens, 1 p.
12240: - [Album of verses, Poesiealbum, BOCHOVE, VAN; DANNENFELSER] Poeziealbum van Marie ... te 's-Gravenhage, 1865-1871 (1889, 1917), 1 deeltje.
12254: - [Manuscript BREDA, VAN] Fragment van een brief geschreven en ondertekend door Van Breda, 1 p., z.j.
PR120578: - [Antique print; cartography, oude prent Monneckendam] Grondtekening der Stad MONNIKENDAM, published 1743.
46482: - [Auction catalogue, porcelain] Auction catalogue porcelain (porselein) of E. Lichtenvoort Cats in Doesburg, z.j. [ca. 1980]. 24 pp.
44670: - [Family documents, before 1882] Familiepapieren betr. drie generaties Wijsman te Amsterdam, ca. 75 stuks, 19e eeuws.
44644: - [Photography, Portrait photo, Rozenburg, The Hague, 1913] Portretfoto 13x18 cm. van S. Schellink, d.d. 16-6-1913, afkomstig uit het bezit van dr. E.C.J. Mohr, hoogleraar tropische economie te Utrecht.
45255: - [Manuscript, music, 1860] Letter of the German violist August Wilhelmy (Wilhelmj), manuscript, ca. 1860, 1 p.
45257: - [Manuscript, poetry, 19th century] Poem Napoleon a son neveu Louis, manuscript, 3 pp, send to J.W. Wurfbain.
45261: - [Manuscript, 1827] Letter of comte de la Roche Aymon, d.d. Paris 1827, manuscript, 1 p.
45263: - [Autographs, manuscript] Collection of 17 autographs by employees of the Dutch magazine De Dageraad, 1869, manuscripten.
45267: - [Manuscript, 1860] Letter of Mr. Van Sijpesteijn to railroad pioneer F.W. Conrad, d.d. 's-Gravenhage 1860, manuscript, 1 p.
45289: - [Movie bulletin cineroman, 1923] Brochure for the movie L'enfant Roi by Jean Kemm, after the novel by P. Giffes, gedrukt, 12 pp. Illustrated 1923.
45322: - [Manuscript, legal deed 1771 and 1794] Acte van transport d.d. 8-4-1771 van een camp land genaamd De Bosmeesters Campe in Bennekom, ca. 8 morgen, verkocht door Gerrit Sels en Cath. Oester aan Carel George van Wassenaer, manuscript, folio, 2 pp. With red wax seals.
45509: - STRAFRECHT--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 10 of 11-9-1591. Manuscript, folio, 2 pag.
45360: - [Manuscript, letter 1766] Letter of Brief van de markies de Bonnac, d.d. 's-Gravenhage 1766, aan de vrouw van de stadhouder, manuscript, 3 pag. Text in French language.
45575: - [Vanitas, drawing] Aquarel in grey, watercolor drawing, 14x9 cm., with symbols of art, music, literature, skull, etc. and the text: V.W. Triste Souvenir.
45597: - [Printed publication, steam engine, 1823] Artikel 'Het hellend scheprad door eene stoommachine gedreven' door G. Moll, hoogleraar te Utrecht. 2 afleveringen van Alg. Konst en Letterbode 1823. Ca. 12 pp. printed.
45603: - [Literary society, 1927] Aankondiging van mevr. W.L. Bolding-Goemans, d.d. Gravenhage 1927, betr. literaire middagen te Haarlem. Printed publication, 4 pp.
45615: - [18th century card with manuscript, medical] Form 'Den heer stads-chirurgijn F.W. Fischer word verzogt te gaan visiteren bij wed. Broekman in 't Cloosterhof'. Signed: P. Diebers, accountant. Partly printed, partly manuscript, 18th century, 1 p.
62528: - Wapenkaart/Coat of Arms: Annemaet
15104: [Cook] - Cook’s tourist handbook for Holland, Belgium, the Rhine and Black Forest, with maps and plans. London: Cook etc., 1901.
PR120588: - [Lithograph, lithografie, The Hague] De Bezuidenhoutsche weg in Den Haag (Bezuidenhoutseweg, Bezuidenhout), 1 p., published 19th century.
PR120589-10: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] De Groote Zaal (Ridderzaal), 1 p., published 19th century.
PR120589-11: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] De Poorten van het Hof II (Hof van Holland, Binnenhof), 1 p., published 19th century.
PR120589-12: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Four entrances in the Hof van Holland, Binnenhof: Hoofddeur van de Trèveszaal, Oude opgang naar de Statenkamer van Holland (1653), Portaal voor de lokalen van den Raad van State (1687) and Nieuwe portaal voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1883), 1 p., published 19th century.
PR120589-13: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Rolzaal van den Hove van Holland (Hof van Holland), 1 p., published 19th century.
66346: [Familiewapens] - Wapenkaart/Coat of Arms Bruce, Dymaer van Twist, Pahud, Prins, Sloet en Mijer.
PR120589-14: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Kabinet van zijne hoogheid Prins Willem V (Tegenwoordig zaal van den ministerraad), 1 p., published 19th century.
PR120589-15: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Raadkamer van den Hove van Holland (Hof van Holland), 1 p., published 19th century.
PR120589-16: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Zaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal, voormalige danszaal in het nieuwe gedeelte van het Stadhouderlijk Kwartier, 1 p., published 19th century.
PR120589-2: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Het Stadhouderlijk kwartier (Binnenhof Den Haag), 1 p., published 19th century.
PR120589-3: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Raadkamer van den Hove van Holland (Hof van Holland), 1 p., published 19th century.
PR120589-4: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] De gevangenpoort of voorpoort van den hove (Hof van Holland), 1 p., published 19th century.
PR120589-6: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Zaal van de Staten van Holland en WestFriesland (Nowadays de vergaderzaal van de Eerste Kamer), 1 p., published 19th century.
PR120589-7: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] De Groote Zaal 1651 (Ridderzaal, De grote zaal op het Binnenhof, Den Haag, tijdens de grote vergadering der Staten Generaal in 1651), 1 p., published 19th century.
PR120589-8: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Het binnenhof aan den Vijverkant (Mei 1879) and Het Binnehhof aan den Vijverkant in 1598 (below) (Two views on the Binnenhof and Hofvijver), 1 p., published 19th century.
PR120589-9: - [Large Lithograph, lithografie, The Hague] Gezicht in vogelvlucht van het Binnenhof en zijne omgeving in 1616 (Bird's eye view of Binnenhof and surroundings), 1 p., published 19th century.
PR120599: - [Antique print; cartography, oude prent purmer] DE PURMER, published 1622 or 1631.
PR120602: - [Printed publication, 1782, Wassenaar, Toverlantaarn, magic lantern] De Wassenaarsche boer, getransformeerd in een vrolyke staatkundige toverlantaarn scharmoes. Verhaalende zyn dienst als stal-jongen by den hertog, [s.l., s.d.], 40 pp.
PR120784: [Michelin] - [Modern board game, car race, automobile] Michelin Biborama, ca. 1980.
36729: - [Science, Maths, [1880], Rare] Honderd wiskundige en wetenschappelijke vragen en antwoorden tot nut en vermaak, Amsterdam en Rotterdam, A. en P. Feteris, [1880], 32 pp (some pages damaged by former tape).
PR121431: - Cartography 1925 | Large map of Amsterdam during end of 16th century by Pieter Bast, with explanation, Genootschap Amstelodamum 1925, 24 pp and the map.
46620: - Library ex libris brochure I Brochure voor tentoonstelling van oude en moderne, Nederlandsche en buitenlandsche ex-libris met bibliotheekinterieurs. 's-Gravenhage, v. Stockum, 1940, 8 pp.
46624: - Printed letter 1821 I Letter of Joh. v.d. Hey, P. van Cleef and P.C. van Marle, bookshop society d.d. 28-2-1821. Folio, 4 pp.
46630: - COMMUNISM, BOLSJEWISM I 30 brochures in Dutch about Bolsjewisme, communisme, fascisme. First half 20th century.
46636: - Poetry by P. Gasus (=P.W. Peereboom) collected by Annie Vruggink, 1939-1940.
46680: - Postcard manuscript 1894 I Briefkaart van Schaepman, d.d. Driebergen 1894, aan P.P. Hoekstra, onderwijzer te Baarn. Manuscript.
11625: - [Manuscript genealogy] SCHILFGAARDE, VAN Geschreven kwartierstaat van Anna Sophia van Schilfgaarde, geb. Zoeterwoude 15 juni 1862. Folio, 2 p.; 8(, 2 p.
ZZ903444-20: - [Rare printed publication Alkmaar, 1805] Reglement van Orde voor de inwoonsters van het Provenhuis van den Heer C. van Eyk, By Hendrik Coster, te Alkmaar, 1805, 1 pp.
63606: - Centsprent: Slag van Waterloo / Bataille de Waterloo. No 48, published ca. 1840.
48511: - Manuscript 1965 | Brief van H.J. Witmaar, d.d. Amsterdam 1965, over familiewapen Baks. 1 pag., getypt.
48516: - Marriage cdocument 1906 Belgium | Trouwboekje (Antwerpen 1906) voor Adolphus M. Nimmegeers, geb. Sas van Gent 1872, zoon van Augustus en Maria Th. Vereecken en Carolina Frans, geb. Duffel 1881, dr. van Jan L. en Rosalia Nauwelaerts. 1 deeltje, deels gedrukt.
48389: - Marriage announcement 1795 | Huwelijksaankondiging Claas Fredrik Jasper Morrien en Maria Magdalena de Flines, 24-5-1795, 1 p.
58928: - Lithografie op chine collé, 32x23cm, van Willem III. Uitgegeven door Wed. E. Spanier te 's Hage.
46904: - [Marriage announcement 1935] Huwelijksoorkonde. Published by wed. J.R. van Rossum, Utrecht, design Lou Manche, ca. 1935.
47967: - [Crafts, stones , ca 1920?] Brochure voor Rembrandt-natuurtegels voor vloeren etc., uitg. fa. Joh. Beisterveld en Zoon te Utrecht. 8°, oblong, geill., 16 pp, ca. 1920?
47969: [Vermeulen, H] - [Poetry, album of verses, 1887] Poesiealbum van mejuffrouw H. Vermeulen met 20 inschrijvingen uit 1881-1885 te Breda en 1885-1887 te Nijmegen.
PR120654: - [Printed Publication 1980, Homosexuality] Geschiedenis, homosexualiteit en emancipatie. 15 maart 1980, 1 p.
PR120672: - [Antique print, cartography] Colton's City of Baltimore, published ca. 1856.
PR120657: - [Printed publication, 1985, Homosexuality, Lesbian sexuality] Printed publication: Mijn moeder zegt dat homosex goed voor me is. Stom hè, ik vind 't gewoon lekker. 1 p.
PR120658: - [Printed publication, 1989, Homosexuality, Lesbian sexuality] Printed publication: Goed verkeerd. Geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland. A history of gays and lesbians in Holland, Amsterdams Historisch Museum 1989-1990, 1 p.
44403: - [Photography, 1963] Portretfoto van mr. E.L.L. de Wilde, directeur Van Abbemuseum (Stedelijk van Abbe-museum in Eindhoven]). 1963, 18x10 cm.
44407: - [Photography, Theatre, Actor, 1960] Foto van de bronzen buste door L.H. Sondaar gemaakt van de acteur Eduard Verkade. Ca. 1960, 18x10 cm.
12006: - [Manuscript, poem] NIEL, VAN; HARDY, 'S-GRAVENHAGE Gekalligrafeerd gedicht `Aan den Heere Martins Adrs van Niel, chirurgijn, breuk- en Sts Vroedmr., om in zijn Eds spreekkamer geplaatst te worden'. Getekend 's Hage 12 oogstmaand 1751. Plano, 1 p.
59361: - 84 und 85 bandes von [archiv für Kriminologie]. Band 84 ausgegeben im januari 1929. Mit verschiedene Kapitel wie 'Mord oder Selbstmord von v. Marenholtz, Morde im Wien mit 8 abbildungen, Die selbstmorde in Dänemark im Jahre 1
K80159: - Antique print, etching | Two portraits, published ca. 1790, 1 p.
ZZ90460-087: [Ruys family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Ruys, 1 p.
ZZ90460-088: [Ruys family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Ruys, variable colours, 1 p.
ZZ90460-089: [Ruysch family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Ruysch, 1 p.
ZZ90460-085: [Elias de Ruuck family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Black and white coat of arms Elias de Ruuck, 1 p.
ZZ90460-086: [Ruys de Beerenbrouck family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Black and white coat of arms Ruys de Beerenbrouck, 1 p.
ZZ90460-079: [De Riedesel d' Eisenbach family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Black and white coat of arms De Riedesel d' Eisenbach, 1 p.
ZZ90460-078: [De Riedesel d' Eisenbach family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms De Riedesel d' Eisenbach, 1 p.
61085: '- - Grondige onderrichting van het juiste getal en het vermogen der gezetene inwoonders van de stad Amsterdam.
6109: M. e.a. - Geslachten Spiering en Oudheusden, extract Navorscher, 5 p.
55483: [Vroesen, Willebrort?] - Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam, die tegens de regeering ontstaan is, mitsgaders van het geen omtrent de persoonen van eenige voorname regenten aldaar voorgevallen is, zedert de maand junij 1672, tot de publicatie van het placaat van amnestie van dato 27-9-1672 (...) beschreeven door iemand die van gemelde muiterij kennis gehad heeft. Z. pl., 1785.
50873: '- - Justificatie van de procedueren, by schout, burghermeesteren ende regeerders der stadt Haerlem, gehouden in den jare 1617, teghens eenighe overhoorighe ende onrustighe persoonen binnen dezelve hare stadt. Haarlem, Rooman, 1618.
50875: '- - [Batavian Republic/Bataafse Republiek/Haarlem] Kort verhaal van de revolutie in Haarlem op den 19 January 1795, ten verzoeke van de provisionele stads-regeering, uitgegeven door de leden van de gewezene revolutionaire club aldaar. Haarlem, v. Walre en Tetmans, [1795].
9804: - Ter zilveren bruilofte van ... Mr. Adriaan Ravens en ... Susanna Jacoba Visser, gevierd in 's graavenhaage den 16 van louwmaand 1775. z.p. 8º: [8] p.
PR120946-269: - Newspaper Amsterdam 1839 | Amsterdamsche courant dinsdag 11 juni 1839, no 136, J. van Bonga Amsterdam, 4 pp.
11037: - EXTER Gedrukte huwelijksaankondiging van J.J.N. Exter uit Amsterdam met L.F.C. Klinksiek uit Bad Oeynhausen. 1924, 1 stuk.
11045: - GINKEL, VAN Uittreksel geboorteregister te Utrecht van Johannes Hendricus van Ginkel (vader J.H. van Ginkel en moeder M.A.P. Lancee).
PR120946-035: [N.N.] - Original print, lithography 19th century I Portret van onbekende man met blad papier/krant voor zich en boeken op tafel en in de achtergrond, van der Lugt?, gepubliceerd in de 19e eeuw, 1 p.
13922: - BOVENS, VAN DEN BRINK Akte van transport, d.d. Amsterdam 1802, waarbij de curator over de goederen van Jan van den Brink, wonende op de Genedijk onder Opsterland, een huis op de hoek van de N.Z. Achterburgwal en de Kaarnsteeg te Amsterdam verkoopt aan Anthony Bovens. Charter op perkament, zegel verloren.
14007: - FRANKRIJK, DE PONS, LACROIX Brief van de Comte de Pons, d.d. Chateau de Soyet (?) 1839 aan Augustin Lacroix de Saint Vincent (1803-1875), maire van La Clayette (Saône et Loire), deputé de Saone et Loire. Manuscript, 3 p., 4º, met afdruk lakcachet De Pons.
1401: [KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J.] - [Heraldry, 1935] Heraldic problems (symbols), their origin, history and meaning, illustrated from a socio-historical point of view in connection with the heraldry of the Middle-Ages and later. Thesis for the acquisition of the degree of doctor of philosophy science of the British Western University [...] Londen [...] by Henri W.M.J. Nieuwenkamp, signing and calling himself Kits Nieuwenkamp, born at Groningen the 1st of March 1901. Haarlem 1935, 27 p.
PR120741: - [Modern print, board game, chromolithography] Goose game, published 20th century.
PR120742: - [Antique game, board game, Chromolithography] Uilenspel (Owl game), published ca. 1833-1911.
PR120738: - [Antique game, board game, colored woodcut] Goose game, ganzenbord (nr.1), published ca. 1833-1911.
PR120739: - [Antique game, board game, colored woodcut] Goose game, ganzenbord (nr.3), published ca. 1833-1911.
PR120740: - [Antique game, board game, colored woodcut] Goose game, ganzenbord (nr.4), published ca. 1833-1911.
PR120734: - [Antique game, board game, lithography] Schoolmeester en collectant, published ca. 1880.
38093: [ Tiele ] - Bibliotheek van pampletten, traktaten, plakkaten en andere stukken over de Nederlandse geschiedenis (....) verzameling F. Muller. Eerste afdeeling ( 1482-1612 ), Amsterdam 1856 e.v. Los
38021: - Hoe ontstaat onze courant? z.pl., z.j., plaatjesalbum Niemeijer Tabak, compleet met alle plaatjes. Achteromslag licht beschadigd, maar heel redelijk exemplaar.
PR120744: - [Antique print, etching, oude prent Aalst] Map of Aalst, published ca. 1648.
30176: - [Paper Art] Vel briefpapier van Harry G. Noordberg te Amsterdam, salesmanager van Melchior Armstrong Dessau co. ca. 1930.
2531: [TREES, JOH.] - Theophilus van Vreede [= Joh. Trees], Driedubbelde naemlijst der pastooren, priesteren en zendelingen I die in 't jaer 1701 voor de waerheid en geregtigheid getuigd hebben, II die in 't jaer 1736 om 't Formulier en de bulle Unigenitus zig van hunne medebroederen afscheiden, III die vreedzaemig zijn met hen die de vreede haeten. 2de druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband, 1737 [-1738], 152 p.
20981: ( Vermeulen, F.A.J. ) - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard. Tweede aflevering ( De Tielerwaard ), Den Haag 1946, pp. 293-502, geïll., geb.
26657: [ Brugmans, H. e.a.] - Catalogus der Historische tentoonstelling Amsterdam 1925. Deel I inleiding, deel II beschrijving, Amsterdam 1925, 187 +274 pag., geïll. ( omslag: Huib Luns).
26673: - [Genealogische tabel met de nakomelingen van Petrus A. Schols (1768-1847) en Maria M. Hustinx (1784-1843)]. Groot blad geschept papier, 70x50 cm.
26859: - Onderzoek naar de structuur van het dorp Austerlitz, gemeente Zeist, Utrecht, Prov.Plan.Dienst, 1954, 24 pag. + 2 kaarten.
14101: - HUISMAN Veilingcatalogus van Venduhuis ‘s-Gravenhage 16-17-2-1937, collectie L. Huisman, gedrukt, 27 p., 4º.
14105: - BELGIË, DENTJENS, MECHELEN, VRANCX Stukken betr. Petrus Dentjens, hovenier, koper van een huis te Mechelen genaamd De Watermolen, aan de Lange Nieuwstraat van de kerk van St. Rombout te Mechelen, 1813-1823, manuscript, folio, 18 p.
14107: - IJMUIDEN, RINKEL ‘Gezangen t.g.v. het zilveren priesterfeest van ... L. Rinkel te IJmuiden, kerkelijk herdacht 7 December 1930’, gedrukt, 8º, 8 p.
29617: - [Publication with handwritten text, taxes, 1823] Beschrijvingsbiljet voor de belasting op het personeel t.n.v. Anty van Nieweyde te Culemborg, 1823. Deels gedrukt, folio, 4 pag.
PR120788: - [Conspiracy Maurits, Patriots, 1623] Clare Af-beeldinghe, ofte Effigien, der Voornaemste Conspirateurs, staende op het Lichaem vande Hoofdeloose Arminiaensche Slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien Boom, mitsgaders Religie ende Justitie (in spijt van ‘t Bedrogh, en den vervallen Boom) door de strael Gods, beschermt word.
3671: [Zeppelin Postcard] - Aviation, Luchtvaart | Postcard of Graf Zeppelin above Strassburg (Strasbourg, Straatsburg) , 1 p.
ZZ90352-1: - [Poetry, Rotterdam, Erasmiaanse school, Latin, 1800] Imago Antiqui Batavi. Ex idiomate Vernaculo adumbraia, Et in Erasmiani Gymnasii Sollemnibus, In Aede Gallica Rotterodami Celebratis, pro Concione Latine & Belgice Proposita a Tous: Woordhouder, JCto., Et H: T: Erasmiani Gymnasii Curatore. A: D: XVI Junii 1800, Gerard Abraham Arrenberg, Te Rotterdam, 1800, 8 pp
ZZ90352-28: - [Rotterdam] Rotterdam, 10 stadsgezichten naar de nieuwste opnamen, Jansen’s Grafische kunstinrichting, Utrecht, 10/20 pp.
ZZ90395-025: - [Dordrecht, history, 1863] Historisch verhaal der gebeurtenissen in de Novemberdagen van 1813 binnen Dordrecht enz. Woordelijk wedergegeven zoo als die voorkomen in de Dordrechtsche couranten van die dagen, Blussé & Comp. Dordrecht, 1863, 15 pp.
ZZ90395-027: [Schouwburg-Vereeniging] - [Dordrecht, two theatre posters, 1925] Schouwburg-vereeniging, Tournée Louis de Vries. Zondag 15 Februari 1925, Ghetto, burgerlijk treurspel in 3 bedrijven door Herman Heyermans, TOGETHER WITH NV Theater Odeon Dolle Hans, Electrische Drukkerij Firma A. van der Hoeven – Dordrecht, 1 pp
ZZ90437-006: - [Groningen, dialect, 1852] Dichtstukje in den Groninger tongval. Groningen, Römelingh 1852, p. 76-98.Harddraaverij, un zaamenspraak, oppen 24 augustus holden boeten Draa poorte ien de Slingerij.
ZZ90503-092: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the le Brum de Miraumont family, family crest, 1 p.
15672: [Nijhoff, Isaac Anne] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1820.
63031: - Wapenkaart/Coat of Arms Bisdom.
11212: - VISSER, DE Drie brieven van Dr. J.Th. de Visser, minister van Onderwijs, aan R. Derksen en H. Pierson, 1901, betreffende de schoolraad.
11033: - EDELING Brief van L.W. Edeling-Stellenaar te Rotterdam. 1901, 3 p.
12478: - [Flyer 1977] MAASBACH Gedrukt strooibiljet `God leeft nog steeds!' van Johan Maasbach, 1977.
64474: - [Modern print, etching] Prés de la Haye (vlakbij Den Haag), published before 1950.
64475: '- - Naar den RIJN met zijn zijdalen: Officiëele Rijngids der Nederlandsche Stoombootreederij en Köln-Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt, Keulen, 1934.
62777: - Wapenkaart/Coat of Arms Hoogenhouck.
62795: - [Lithography, 19th century, Utrecht] Gezigt op de Witte Vrouwenpoort/Vue de la Porte dite Wtite Vrouwenpoort. (Gezicht op de Witte Vrouwenpoort), 1 p.
67770: - Postcards, [1930], Amsterdam | Koloniaal-Instituut Amsterdam [set of 13 postcards], [s.l.], J.V.A., [1930], set of 13
67768: - Printed Publication, 1701, Militaria | Ordre ende Reglement, Welcke Syne Majesteyt Verstaet, dat by de Regimenten te Voet, zijnde in dienst van den Lande, punctuelijck na desen sal werden onderhouden. In 's Gravenhage, By Jacobus Scheltus, Ordinaris Drucker ten dienste van Syne Koninghlijcke Majesteyt van Groot Brittannien. Anno 1701, 10 pp.
67765: [Bureau voor Reclame en Publiciteit, uitg.] - Tourism, [1914], Amsterdam | Geïllustreerde Gids voor Amsterdam en omstreken. Guide d' Amsterdam. Führer von Amsterdam. Guide of Amsterdam. Uitgave van het Bureau voor Reclame en Publiciteit, Nieuwendijk 6. Amsterdam, [s.n.], [1914], 80 pp.
67763: - Tourism, 1933, Ameland | Noordzeebad Ameland (Nes), V.V.V. Nes, [s.l.], 1933, 28pp + foldable map
PR120890: - [Kermisbrief / Fair Wish Card, 1843] Kornelis Bogtman. Wish card for the fair, dated 30-7- 1843, 2 p.
PR121025: - [Antique title page, ca. 1690] St. Helen, mother of Constantine (Sint-Helena moeder Romeinse keizer Constantijn de Grote), published ca. 1690, 1 p.
67688: - School book, [1844-56], Children's Literature | De Voorzienigheid Waakt! Twee Verhalen voor de Jeugd. Met Plaatjes. Naar het Hoogduitsch. Amsterdam, J. D. Sijbrandi, [1844-56], 102+40 pp.
47046: [Harel, F.A. a.o.], - Dictionnaire theatral ou douze cent trente-trois verites sur les directeurs, Regisseurs, acteurs (...) des divers theatres, 2e edition Paris, Barba, 1825, 318 pag., original boards.
48989: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '49e lustrum 29-6-1636-1881', litho Nikerk, 60x50 cm., met afbeeldingen van vaandels van andere studencorpora en handtekeningen. Gedrukt.
48991: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 21-11-1876', litho van Grolman, 42x32 cm., met afbeeldingen van studentenleven en handtekeningen, gedrukt.
47985: - Amsterdam seals/stamps I 8 sluitzegels 'Stadsdrukkerij Amsterdam'. Gedrukt.
47993: - Three sermon lists Amsterdam I Drie predikbeurten lijsten 1808 + 1809, published by Van der Hey.
47997: - Scrapbook Tutanchamon 1924 I Sonderheft Der Woche 1924, 70 pp.
48053: - Newspaper articles | Vijf knipsels van en over P. van Rees en R.P.A. van Rees, 19e eeuws en vroeg 20e eeuws.
62743: - Wapenkaart/Coat of Arms Farret.
67573: - Peter the Great, 1816, Translation | Echt en Ware Anecdoten van Czaar Peter de Groten/ Keizer Aller Russen; eene der vorstelyke voorouders van hare keizerlyke hoogheid, Anna Poulowna (...) te Amsterdam, bij Gerbrand Roos, 1816, 2 parts in 1 volume.
56597: [Chilton-Young, Francis ?], - Amateur Work, illustrated, edited by the author of Every man his own mechanic, with lithographic supplements and 500 woodengravings in the text, London, Ward Lock [ca. 1890]. [Betreft hobbymatige houtbewerking].
52914: '--- - Special Binding 1801 | 't Leven van den waereldberuchten kapitein der moordenaaren, Louis Dominique de Cartouche [...] Vertaald uit het Frans. Vercierd met fraaije nieuwgesneden konstplaten. Nooit voor deeze zo gedrukt. Amsterdam, S. en W. Koene, 1801, (8) 116 (4) pp.
PR121406: [Atlas Spheroidal et Universel de Geographie] - Cartography World 1860 | Coloured world map: Tableau des Regions circumpolaires ou carte sphéroïdale des deux pôles, 1 p.
PR121407: [Atlas Spheroidal et Universel de Geographie] - Cartography World 1860 | Coloured world map: Tableau sphéroïdal de la terre ou mappemonde en deux hémisphères, 1 p.
55098: --- - Brief aan den zeer eerw. heere Jan Baptist Brikkenaar, Roomsch priester te Ouddorp, over een schendig papier [= De vermomde wolf in het schaapsvel] onlangs tegen zijne eerw. in 't licht gegeven. z. pl., d.d. 3-1-1741.
46466: - [Manuscript 1936] Correspondence between ir. G.L. Meesters and majoor W.H. Schukking about Stichting Menno van Coehoorn, 1936. Manuscript.
9500: - [Huwelijkszangen voor Jan Brandt junior en Maria Lups]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen D1 t/m 4, 8 p.
9506: - Op het huwelijk van ... Mr. Hieronimus Slicher, substituut griffier en secretaris van den ed. Hove van Hollant, Zeelant en Vrieslant en Vrouwe Catharina Cornelia Temminck, echtelijk vereenigt den 22sten van grasmaandt 1726. z.p. 4º: [8] p. Met groot titelvignet met allegorische voorstelling en de letters S en T. Ertegenover een Uitlegging van de titelplaat door J. Oosterwijk.
9512: - Grafschrift voor den eerwaerdigen ... heere Sebastiaen Van der lanen, oudsten leeraer der Remonstranten te Rotterdam. z.p., z.j. 4º: [1] p. Incompleet.
9516: - Op het verkiezen van ... mr. Ferdinand Van collen heere van Gunterstein, etc., tot burgermeester der stad Amsterdam. Den eersten Februari 1727. z.j., z.p. 4º: [8] p.
ZZ90307: [Utrechtsche Vrouwelijke studenten vereeniging almanak 1955] - Almanak 1955 der Utrechtsche vrouwelijke studenten vereeniging, eerste uitgave 1923, Utrecht P. den Boer.
51995: - N.V. Uitgeversmaatschappij Ae.E. Kluwer 1889-1939. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan op 1-7-1939. Deventer 1939, 45 pag., geill., 4o.
52183: - [Technic] Hoofdbestuur der posterijen en telegraphie. Rijkstelegraaf. Afbeeldingen behoorende bij de handleiding voor de beoefening van den Technischen Kantoordienst, z.pl., 1901.
52211: - Mengelingen in proza en poezy. Lectuur voor den beschaafden stand, Dordrecht, Houtrijve en Bredius, 1839.
52231: - Catalogus Museum Kon. Ned. Brandweer-vereeniging, deel I Boeken, deel II afbeeldingen en voorwerpen.
51787: - Romanze von der Wittib und dem Keuschen Braeutigam ex fonte, Blaricum, Waelburgh 1925. Ingenaaid, 215 pag., nummer 92 van de oplage van 200.
51885: - Journal Litteraire et bibliographique, Hamburg, Fauche, Janvier - Decembre, 1799. Origineel karton, 392 pag.
53625: [Regley, Abbé] - Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'a sa mort; avec le détail exact de ses cruautés, de ses brigandages et de ses supplices. Rouen, Lecrene-Labbey, 1814.
ZZ90311-16: [N.N.] - Protest door Eenige Leden der Nederduitsche Hervormde kerk te ’s Gravenhage tegen den Eerwaarden Kerkeraad dier Gemeente, Den Haag, 1853, 19 pp.
ZZ90311-17: [N.N.] - [Numismatique, Muntkunde, The Hague] Collection Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn La Haye, Histoire Numismatique de la Haye, Vente a Amsterdam Jeudi 14 Juin 1923 de J. Schulman Amsterdam, 32 pp. Illustrated.
PR121480: - Modern print, poster propaganda| Kampf um Rotterdam, published 1940, 1 p.
ZZ90215: - Liederenboekje, een verzameling van de nieuwste Radio-, film- en Gramophoon- en Revue liederen, aangevuld met Voordrachten, lachmoppen, raadsels, kunstjes met kaart en lucifers, Orakelboekje, enz. enz. Frans Rombouts Roosendaal [s.d.].
ZZ90311-64: N.N. - Nationaal gedenkteeken voor November 1813, enz., Programma voor de feestviering van 17 November 1863, ontworpen door de hoofdcommissie en vastgesteld met goedkeuring vasn Z. M. Den Koning, W. P. van Stockum, ’s Gravenhage, 8 pp.
ZZ90311-66: N.N. - [History The Hague 1864] Neêrland’s monument voor 1813, Post-scriptum tot den derden open brief van J. H. Leliman, Jan Leendertz, Amsterdam, 1864, 19 pp.
ZZ90311-68: N.N. - Predigten gehalten bei dem 25-Jahrigen Jubiläum der Deutschen evangelischen gemeinde im Haag, am 2 und 3 December 1882, 1. Vorbereitungspredigt des Pastor E. Quandt aus Berlin. 2. Festpredigt des Oberhofprediger D. Kögel aus Berlin. 3. Bericht über die Schlussversammlung am Abend des 3 December. Der Ertrag soll zur Vermehrung des Pfarrfonds der Gemeine dienen, J. van Golverdinge & Sohn, Im Haag, 32 pp.
ZZ90311-76: [Christelijke Jonge Mannen Vereniging, C.J.M.V.] - [Kurhaus Scheveningen, CJMV]
48483: - Music document Muenchen 1931 | Ausweis-Karte voor Michael Webbers, musikschule München. 1 kaart, met pasfoto.
48488: - Manuscript 1746 | Bijbelblad met aantekeningen betr. gezin Van Opstal, 1738-1746. 1 p, folio.
48495: - Marriage document 1922 | Trouwboekje voor Izaak Bernardus Pennings (1886-) en Anna Maria Gerritse (1894-).
67636: - Children's Books, 1829, Literature | Lessen voor Meisjes van Allerlei jaren. Voorgesteld in de lotgevallen van eenige jonge jufvrouwen. Te Leyden, bij C. C. Vam der Hoek, 1820, 158 pp.
66832: [Liedtekst/Song]  - Op de drie schoone kunsten. Wijze: Ja fannij, 1 p.
66831: [Dank-lied/Song]  - Dank-Lied. Wijze: God save the king. 1 p.
66345: [Sloet van den Clooster] - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Sloet van den Clooster (tot Everlo).
11747: - [Manuscript BEAUMONT, VAN; HEGT, VAN HULST] Brief van J.J. van Beaumont aan zijn neef, d.d. Amsterdam 1747, over familiezaken, onder andere de geboorte van het kind van zijn jongste zuster: Huberta van Hulst, geb. 18 maart 1747. Zijn genealogie Hegt is geschilderd. Verder gegevens betreffende de families Witsen, Van Strijen, etc. 4o, 4 p.
66342: [Sloet van den Clooster] - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Sloet van den Clooster.
29856: - [Calligraphy, schoonschrift, 1859] Drie cahiers met calligrafie van Johannes de Vries te Nigtevecht, 1858-1859, Hendrik de Vries te Nigtevecht 1848 en Jacob de Vries, Nigtevecht 1856. 4°.
29962: - [Printed publication 1753, midwife] 'Extract uit de resolutien ten Rade der stad Middelburg in Zeeland, den 24-11-1753'. Gedrukt, 4o, 22 pag. Orig. blauw papieren omslag.
29972: - [Funeral card, 1933] Overlijdensbericht van Antonius P. Robben, echtgenoot van J.J. v. Pelt, 1933. 1 pag, gedrukt.
29974: - [Printed funeral card 1927] Overlijdensbericht Aalte U. Veltman-Veldman, 1927, 1 pag, gedrukt.
29978: - MILITARIA, DUITSE GESNEUVELDEN IN W.O. II -- Zeven bidprentjes van Duitse soldaten, gesneuveld tijdens W.O.II. Met foto's van hen in uniform en in de tekst levensloop en militaire carriere. Gedrukt.
29984: - [Printed funeral card, 1808] Uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis van Hendrik Jacob Koenen, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 16-12-1808. Gedrukt, met in pen de naam van degene die wordt genodigd: Jacob Talbot. 1 blad.
30004: - [Membership card 1938, Haagsche burgerwacht, The Hague] Lidmaatschapskaart Ver. de Haagsche Burgerwacht, 1938, voor M.J. van Eijsbergen, geboren 1903. Deels gedrukt.
30148: - AMSTERDAM, POLITIE -- Drie grote plano bladen, gedrukt, met regelingen betreffende de politie in Amsterdam, 1830 en 1843.
49031: - Pamphlet 1769 Beer, drinks | Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 24-4-1769 met verbod tot invoer van Leuvensche, Diester en andere buitenlandse bieren. 4°, gedrukt, 4 pag. (druk: Scheltus 1769).
49039: - MILITARIA, ZEELAND IN 1813 EN 1814--- Een collectie van ca. 30 stukken betr. militaire gebeurtenissen in Zeeland in 1813-'14, meest in de vorm van publicaties of missiven van de prefet van het Departement de L'Escaut, meest gedrukt, enkele in handschrift, 4o, folio en plano.
49045: - BRAND, TEERTUINEN, AMSTERDAM--- Reglement waar na de extra brandwacht die geduurende het wintersaisoen in de Nieuwe Teertuinen gaat, zig zal hebben te gedraagen. Amsterdam, P. Mortier, 1768. 1 blad, folio, gedrukt.
49051: - VUURWERK, BRAND--- Keure, uitgevaardigd door de magistraat van 's-Gravenhage, d.d. 25-11-1765, betr. het maken en verkopen van vuurwerk. 4°, 3 pag., gedrukt.
66330: [Smits] - Wapenkaart/Coat of Arms: Smits.
66331: [Smits van Eckart] - Wapenkaart/Coat of Arms: Smits van Eckart.
66332: [Smits van Oyen] - Wapenkaart/Coat of Arms: Smits van Oyen.
66333: [Smits van Eckart] - Wapenkaart/Coat of Arms: Smits van Eckart.
63909: - [Modern print, etching] Nieuwe kerk aan de Spui (The Hague), published 19th century.
63912: - [Modern Print, etching] Oude stadhuis (The Hague).
37941: - Fries zilver. Catalogus Fries Museum, Leeuwarden 1968, 410 pag., geïll.
67391: N.N. - Original lithography ca 1913 | Portrait of Alexander Frederik de Savornin Lohman, 1 p. With text sheet.
45972: - [Business card, drawing] Getekend visitekaartje 'Mr. de Montholon'. 4x9 cm.
45980: - [Pencil drawing, early 20th century] Pentekening door A.J. Kamphuis van La Mort de Meleagre, 20x28 cm. (19e of vroeg 20e eeuws).
45968: - [Manuscript, letter, gardening, 1913] Letter of J. Riekema (?) (wnd. Rijkstuinbouw leraar voor Zuid Gelderland en Utrecht), d.d. 1913, to Van Holthe tot Echten, Utrecht. Manuscript, 4°, 3 pp.
45970: - [Birthday book, 20th century] Verzameld, door Thecla F. Gülcher-van Styrum. Brochure t.g.v. haar 75e verjaardag, 32 pag., gestencild.
45982: - [Manuscript 1799] Brief van Herman Forsten, d.d. 's-Gravenhage 1799, aan Ad. J. Heshuysen te Haarlem. Manuscript, 4°, 1 pag.
45996: - [Photography, Enschede, 1920?] Photography of a house, 17x12 cm., with on the wall of the neighbour text 'muziek-instrumenten'. Depot der firma Dirk Ansingh and Co, Zwolle, H. Deegenaar.', ca. 1920?
46006: - [Manuscript 1814] Letter by A.J. Obreen, d.d. Hulst 17-3-1814 to the schout of Ossenisse, regarding '2 ordonnancen te paard'. Manuscript, 4°, 2 pp.
46030-1: - [Manuscript 19th century] Letter of P.C.(?) Gogel about 'tractement betalingen', s.d. (19th century). Manuscript, 8°, 1 p.
46028: - [Manuscript 19th century] Letter of P.A.C. de Bordes, d.d. 24-5-?, to mr. De Keth, about Mr. Van der Noordaa. Manuscript, 8°, 1 p. (19th century).
46030: - [Printed publication with manuscript, 1845, legal] Statement of 'de president van de Hoge Raad A.W. Philipse, d.d. 14-2-1845' about a legal proceeding. Partly printed, partly handwritten. Manuscript, 4°, 1 p.
46034: - [Two manuscripts 1847, The Hague] Twee brieven van Hugo baron van Zuylen van Nijevelt (1781-1853), d.d. 's-Gravenhage 29-5-1847 en 21-6-1847 aan de adv. gen. De Keth, betr. diens citatie voor de Hoge Raad en over tractementkwesties. Manuscript, 4°, 3 pag.
46042: - [Manuscript, 1813, legal with seal] Notarial deed Utrecht 2-8-1813, folio, 3 pp.
46098: - [Manuscripts, 20th century] Ca 12 letters regarding the family Walta, middle 20th century.
PR120866: - [Zegenwensch / Wish Card, 1800] Gijsbert Otten. Wishcard with a hunting scene (jachtscene), ca. 1800, 1 p.
PR120879: - [Nieuwjaarswensch / New Year Wishes, 1843] Abraham van Exter. Hand colored wishcard with the Nativity and adoration of the shepherds, dated 1843, 1 p.
PR120882: - [Nieuwjaarswens / New Year Wishes] Klaas. Cornelisz. De Waart. Wishcard with the Annunciation and the Nativity, dated 1785.
PR120901: - [Kerst Wenskaart / Christmas Wish Card] Floris IJff. Assendelft. Wish card for the Christmas, dated 1808, 1 p.
PR120907: - [Pinxter Wensch, Pinkster, Pinksteren / Pentecost Wish Card 1793] Jetske Stiensma. Leeuwarderadeel. Wish card for Pentecost, dated 1793, 1 p.
PR120929: - [Antique title page, 1687] VERVOLGH VAN SAKEN VAN STAAT EN OORLOGH, published 1687, 1 p.
PR120930: - [Antique title page, 1553] COMMENTARIORUM IN CONSTITUTIONES, SEU ORDINATIONES REGIAS, published 1553, 1 p.
46138: - [Printed death announcement 1941] Printed death announcement for ir. R. van Ammers. Hengelo, 1941, 1 p.
46132: - [Printed funeral card 1943] Gedrukte overlijdenskaart voor Frans Adolf van Seters. 's-Gravenhage, 1943.
46130: - [Printed death announcement 1949] Printed death announcement for G. Hamer. Amsterdam, 1949, 1 p.
46120: - [Funeral card 1939] Gedrukte overlijdenskaart voor dr. Jan de Groot sr. 's-Gravenhage, 1939.
46124: - [Printed funeral card 1940] Gedrukte overlijdenskaart voor Elisabeth F. Tjallingii-Buse. 's-Gravenhage, 1940.
46118: - [Manuscript 1941] Handwritten death announcement for Berendina Meijerink-Leferink. Haaksbergen, 1941, 1 p.
46146: - [Printed death announcement 1934] Printed death announcement for dr. ir. C.F. Stork. Hengelo, 1934, 1 p.
46150: - [Manuscript 1950] Handwritten death announcement for Herman Leferink. Haaksbergen, 1950, 1 p.
46165: - [Printed death announcement 1940] Death announcement for D.W. Reinders. Zwolle, 1940, 1 p.
53090: [Eyck, Jacob van der] - Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen ende ordonnantien van den lande van Zuyt-Hollandt, Dordrecht, Van Spierincxhouck 1628.
56723: - Het geschil tusschen den kolonel J. Staats-Boonen en den sergeant A. Hofman, Amsterdam, 1858, 81 pag., zonder omslag.
46240: - [In memoriam on japanese paper 1930] In memoriam printed on Japanese paper for Wilhelm Sauer, 10-12-1930'. Illustrated, 1 p.
42734: H. de B. - Reisgids ten behoeve van toeristen naar Marokko. Amsterdam, 68 pag.
46256: - [Manuscript 1875] Geneological notes with regard to the family Ringnalda, 1806-1875. Manuscript, folio, 1 p.
47135: [Soutendam, J.], - [Exhibition catalogue, Delft, 1865] Catalogus van het geschiedkundig gedeelte der gemeente-bibliotheek van Delft. Korte beschrijving der schilderijen ten raadhuize van Delft bewaard, Delft 1865, 37 pag.
47145: [Minnen, N. van e.a. (red.)], - Het zilveren feest van liefde en vrede. Geillustreerd gedenkboekje uitgegeven bij de feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan der Chr. Jongelingsvereeniging te Vlaardingen, Vlaardingen 1911, 87 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
46319: - GRONINGEN--- Collectie van enige tientallen foto's en prentbriefkaarten van de stad Groningen, ca. 1900-ca. 1940.
46315: - [Legal document, Bulletin des lois, 1811, Napoleon] Decret imperial relatief a la direction et surveillance des achats, de la fabrication et de la vente des tabacs. Parijs, 12-1-1811. Extract, pp. 31-44, printed document.
9351: - K. Brants Withal in rou over 't afsterven van haer koninklyke Majesteit van Grootbrittanie, aen den heere Petrus Francius, hoogleeraar der historien, welsprekendheit en Grieksche tale in de doorlugte schole t'Amsterdam. Amsterdam, Gerrit Slaets, 1695. 4º: [10] p. Incompleet? A2 ontbreekt?
9353: - Op Jacob Visvliet's tranen, rollende in de schoot van de Amisfoortse burgemeesters, over de dood van de Koninginne. Amersfoort, voor liefhebbers van de musen, in de Hollenden Pegasus, 1695. Plano, 1 p.
9357: - Engelands lijktranen, gestort op de uytvaart van de doorlugtige en grootmagtighste vorstin Maria stuart, koninginne van Groot Brittanje, etc. etc., gehouden den 15 Maart 1695. 's-Gravenhage, 1695. 4º: 8 p. Kort afgesneden met verlies van enkele letters.
46333: - [Prize form, two books 1863, 1888, Belgium, Gent] Two books with prize forms (Twee boeken met prijsformulieren) for Gustaaf de Vreese, d.d. Gent 1863 and 1882.
46326: - [Household effects, Auction catalogue, Vogelenzang, 1863] Auction catalogue Veilingcatalogus inboedel by the deceased P. Calkoen, sold by A. Engesmet at villa Duinlaan near station Vogelenzang. 1863, 54 pp.
43499: - Detail van de burgery der stad Utrecht, aan de (....) vroedschap derzelver stad, op den 20 maart 1786 overgeleverd, ter betoog van hun wettig (.....) gedrag, ter introductie van het (.....) concept reglement van regering, z.pl., [1786] 8+109 pag.
46220: - [Printed publication with manuscript, medical 1783] Health pass for Gerrit Binhout, d.d. Amsterdam, 15-9-1783. folio, apartly printed, partly handwritten with printed seal, 1 p.
46328: - LAREN, MONTESSORI KLEUTERSCHOOL--- Album met bijdragen van leerlingen van de Larense Montessori-kleuterschool bij het afscheid van een juffrouw, d.d. 12-7-1958.
49494: - Printed publication harbour Rotterdam 1963 | Welthafen Rotterdam. Hundert Jahre Nieuwe Waterweg 1863-1963, sonderausgabe des Hafenkuriers. Haven Rotterdam, Plano, 32 pp.
49498: - Printed publication Baljuw 1803 | Missive van Hof van Justitie van Holland, d.d. 's-Gravenhage 24-2-1803 aan Dep. Bestuur van Holland betr. de namen hoofdofficieren en baljuwen. Folio, 3 pp.
55345: '--- - Spiegels van zotten en zottinnen of vrolyke afbeeldingen der menschelyke gebreken, vertoont in fraaije kunstplaatjes door toepasselyke verzen opgehelderd. Eerste spiegel. Rotterdam, J. Thompson, [1790]. Gebonden bij een incompleet exemplaar van Nic. Cornel en Hendrik Wyt's (...) Rotterdamschen almanach op 't jaar ons heeren Jesu Christi 1791 (...) als mede de maans op- en ondergang (...) door Meyndert van Dam. Amsterdam, erfgen. wed. C. Stichter, [1790].
56267: - Ons [Wilhelmina] Gasthuis 1891-1951, Jrg. 3 nr. 32, 1951, 24 pag., geïll.
9437: - Ter bruilofte van ... Wouter Van der breuck en ... Elizabeth Hofkens, vereenigt den 20 van louwmaendt 1715 te Utrecht. z.p., 1715. 4º: [6] p.
54542: '--- - In naam des konings. Alzoo aan het Hoog Gerechtshof voor de financien en zeezaken der Ver. Nederlanden is gebleken ... [Gravenhage, Landsdrukkerij, 1819].
61194: - Vuë de Cours de Marseilles
61196: - Vue de la Ville de Beaucaire (mirrored)
61198: - Vue et Perspective de la Samaritaine de Paris (mirrored)
ZZ90336: - Lijst van de tienjarige alphabetische tafels op de registers van den Burgerlijken Stand der Zuid-hollandsche gemeenten, overgebracht van de griffie van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland, [s.l., s.d.] 21 pp.
48409: - Receipt 1923 | Nota met bedrukt briefhoofd van fa. D.G. Voogtschmidt, verhuizer te Rotterdam(?) d.d. 1923. Manuscript, 4°, 1 p.
48411: - Typed letter 1981 | Brief van J.J. Boon, d.d. Haren 1981, aan Kl. Sierksma, betr. fam. Popkes, Elema, getypt, 2 pag.
48413: - Manuscript 19th century | Notes of Ludolf van Steinfurt, 19th century, 3 pp.
48887: - EDAM, ONDERWIJS, SCHOLTE--- Gedachtenisprent betr. de 50 jarige ambtsbediening van K. Scholte, onderwijzer te Edam, 12 augustus 1849. Groot blad plano, gedrukt (bij J.P. Tesson te Amsterdam).
48881: - PALTHE, WASSERIJ--- Bouwplaat 2a van het 'Palthe dorp, Fabriek II', 28x46 cm., [ca. 1940?].
ZZ90332: - [Voorschoten 1980] De verdwenen jager van Duivenvoorde, Avanti Zaltbommel 1980, 30 pp. With signature of the author.
66854: [Pamphlet] - Pamphlet. Beste Kamer der St.-Gen, Verslag van de ochtendzitting van 5 Dec. ' 13. In behandeling kwam hedenmorgen een motie ter aanvulling der zedenwetten. Men stelde n.l. voor op Duitsch voorbeeld, Tango, one- en two-step te verbieden, niet alleen voor officieren in uniform,maar voor alle levende wezens. Natuurlijk ging 't voorstel af. 1 p.
66850: [Liedtekst/Song] - Elia's Offer op Karmel. Wat buigt ge u, Mensch! Voor vreemde Goden Nog langer in het stof ter neer?, 1832. 16 pp.
66849: [Kermislied liedtekst/Song] - Nieuw Kermislied voor 1894: Dat geloof ik wel en dat geloof ik niet. 1 sheet with 8 pages. Amsterdam E.P.A. van de Geer, Egelantierstraat 17.
66845: [Liedtekst/Song]  - 1 tiny page with printed text: Eddy Christiani zingt voor u: Alleen met z'n twee: Het is zo fijn alleen te zijn (...).
66846: [Liedtekst/Song]  - Nieuw lied van het Visschertje TOGETHER WITH De schone zomermorgen, Typ. E. van de Geer Jr. Egelantierstraat 17 Amsterdam. TOGETHER WITH Het Indiaansche Bloemenmeisje of De Verliefde Slavin.
66880: [Kort verhaal Middelburg] - Kort verhaal, Van 't gepasseerde tot Middelburg, no cover, loose pages, p. 88, 89 and 90.
66878: [Tentoonstelling Middelburg 1913] - Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, woningen, meubelen, volkskunst, gebruiken enz., De tentoonstelling wordt gehouden in de lokalen en op de terreinen van de abdij te Middelburg daartoe welwillend in gebruik afgestaan door Zijne Exc...
66896: [Pamphlet/Liedtekst/Song] - Pamphlet. VOLKSLIEDJES, gedrukt en rondgestrooid bij den allegroischen optocht te Vlissingen, 8 september 1873. Zegewagen no 33 I Het Drukkerslied (De bekende wijze), Signed by J.C.A. and at the back: II Een Wilhelmuslied in 1873 (de bekende wyze), signed by J.C.A. 1 p.
66903: [Programma der Feestviering Middelburg] - Programma der feestviering te Middelburg ter herdenking van de 25-jarige regering van Z.M. Willem III, woensdag 13 mei 1874, Middelburg : Altorffer, 1874, 1 sheet with 8 pages.
66905: [Resolutie Zeeland 1786] - Resolutie van hun ed. mog. de heeren staaten van Zeeland, van den 16 October 1786 tot maintien van de tegenwoordige Constitutie en Regeeringsform; en eenige andere stukken daar toe betrekkelyk, 3 pp. TOGETHER WITH Missive van Zyne Doorlugtige Hoogheid Willem de Vyfde, prince van Orange an Nassau, aan hun hoog mogende, de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, p. 4 - 17 TOGETHER WITH Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland den 2 November 1786, p. 18-
66907: [Zangvereniging Tot Oefening en Uitspanning Middelburg] - Concert der zangvereeniging : Tot oefening en uitspanning, dinsdag 3 december 1889, des avonds te half acht uren in het schuttershof : de edele handboog te Middelburg, Zangvereeniging Tot Oefening en Uitspanning (Middelburg), Middelburg : Altorffer, 1890, 15 pp. PAULUS Oratorium, text in German.
66437: [Tentoonstelling Haarlem 1825] - Lijst der schilder- en beeldhouwwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te Haarlem van den jare 1825, s.l., s.n., 24 pp.
m7977-31: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Nijensleek, Overijssel] Verkoopboekje van Onroerende Goederen en Veenspecie te Nijensleek en Eesveen, Notarissen w. Huender en H. Kamp te Steenwijk, G. Hovens Gréve, Steenwijk 1897, 36 pp.
59217: - Bach-herdenking 1685-1935. Feest-gids, Amsterdam, My. tot Bev. der Toonkunst [1935], 90 pag., geïll.
48763-3: - [Coat of Arms Kaspar Hend. Selkart] Familiewapen uit de rand van een 18e eeuwse kaart Kaspar Hendrik Selkart, gravure door A. Vaillant.
48763-4: - [Coat of Arms Johan Kievit] Familiewapen uit de rand van een 18e eeuwse kaart Johan Kievit, gravure door A. Vaillant.
48795: - MARSSUM, GEERTSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1857 betr. verkoop huis met koeienstal onder Marssum aan de weg Leeuwarden-Marssum, in gebruik bij H.H. Geertsma. 1 blad, plano, gedrukt.
ZZ903444-16: - [English antique tourist book Alkmaar, [1915]] Alkmaar-Holland, Presented by the Syndicate of Initiative “Alcmaria”, Printed by Firma P. Kluitman, Alkmaar [1915], 8 pp.
ZZ90405-012: [Photography leporello] - [Germany, Rhein, Rhin, 1895] Album von Rhein, 25 Ansichten, Magdeburg Reinicke [s.d.][ca1895].
ZZ90405-017: - [Germany, ca 1900] Album von Thuringer Wald, Frankfurt Frey, 12 ansichten von Drei Gleichen, Schwarzburg, Ruine Paulinzell, Reinhardsbrunn, Liebenstein, Lutherdenkmal, Ruhia, Eisenach und die Wartburg, Die Schmücke, Der Thorstein, Inselsberg, Drusenfall.
ZZ90405-022: - [Germany, 1838] Holland en Duitschland, eene belangrijke tijdvraag, vooral voor den handel, uit het Hoogduitsch, Van Houtrijve & Bredius, Dordrecht, 1838, 77 pp.
ZZ903444-19: - [Museum catalogue Alkmaar, 1954] Zeven Eeuwen Alkmaar 1254 – 1954, Gids voor de Historische tentoonstelling 20 Juli- 15 Augustus 1954, 8 pp.
49075: - KORNVELD, KORNFELDT, LENS, DOESBURG--- Album amicorum met losse voor- en achterblad voor de 25 bijdragen voor Anna Kornveld, later Anna Lens-Kornfeldt, later (1850) Lens, 1842-1862.
49076: - SLEGT, DE KANTER, SELS--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes (scharnier van deksel gebroken) van een lid van de familie Slegt, met 27 bijdragen (ook tekeningen, borduursel, prikkunst) uit de jaren 1837-1860.
66610: [Catalogue Van Stockum's Antiquariaat 1913] - Catalogue de pamphlets et d'estampes concernant les traités de paix conclus avec les Pays-Bas depuis 1576-1815. Publié à l'occasion de l'ouverture solonelle du Palais de la Paix (Vredespaleis) en vente aux prix marques chez Van Stockum's Antiquariaat (J.B. Kerling - R.B. Dozy), La Haye (Hollande 15 prinsengracht 1913, 40 pp (addional 5 illustrations).
42696: [Sterbeeck, Frans van = Pieter van Aengelen] - Den Nederlandschen verstandigen hovenier, over de XII maenden van het jaer (...) vermeerdert met den neirstigen Biën-houder (...) hoe dat men de sonne-wijsers kan maeken. Door F.V.S. Pbr., 9e druk, Gent, Ph. Gimblet, [1775].
42862: '- - De blyde incomste van haere coninglycke majesteyt Maria Theresia, koninginne van Hongarien ende van Bohemen, als hertoginne van Brabant, Verleent ende besworen den 20 Aprilis 1744. Brussel, G. Fricx, 1758.
9749: - Occasional Poem, WIC, 1766, Plano | Aan den weledelen gestrengen heere mr Ferdinand Van collen, heer van Guntenstein en Tienhoven, scheepen en raad der stad Amsterdam etc. bij gelegenheid der aanstellinge door ... Willem den Vijfden ... tot hoogst deszelfs representant bij de generaale geoctroyeerde Westindische Maatschappy deser landen, den 28sten van grasmaand 1766. z.p. Plano.
45714: - [Manuscript, letter, 1972] Letter of Nico R.A. Vroom to Ernst Lampe, d.d. Fiesole 1972, manuscript, 2 pag.
45772: - [Agriculture 1824] Verhandeling over den geschiksten tijd ter bemesting der hooilanden. By Symon Sinnema, Amsterdam, v. Es, 1824. Printed publication in half leather binding, 10+52 pp With manuscript letters by Sinnema.
45776: - [LIMBURG 1891 + 1892] Two publications of Limburg's verval.: Limburg's verval gedurende de laatste halve eeuw 1840-1890, door eenige Nederlandsche Limburgers, Maastricht 1891, 16 pp. and 1892 (second edition, tweede druk), 32 pp. With letter dd 1891 to the newspaper Maastrichtsche Courant.
45798: - [Legal magazine Themis, 1904] In Themis magzine an article of P.H. Loeff, curator, about the bankruptcy (faillissement) of jhr. Jos. de la Court in 's Hertogenbosch. Themis, Uitgave der Rechtskundige Bureaux van Frans Schaap Jr, jrg. 7, d.d. 29-3-1904. Printed publication.
45806: - [Learning tool, reference sheet education, 1848] Jaar-tafel van de merkwaardigste gebeurtenissen, uitvindingen en stichtingen in ons vaderland. Published by N.J. de Haas, Gortstraatje in 's Hage (The Hague), 4°, 4 pp. printed [1848].
45808: - [Sports, gymnastics, adage, 1877] 'Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen'. Spells and adage about gymnastics. First twelve spells, collected by H.A. Woelders. Amsterdam, 1877. Folio oblong.
45816: - [Two legal manuscripts, The Hague, 1690 + 1685] Juridisch advies door NN, d.d. 's-Gravenhage sept. 1690, betr. de boedel van Cornelis Ormea en Johanna Laignier en zoon Scipio Ormea betr. fideicommis. Manuscript, folio, 2 pag.
45822: - [Geneology scheme, 18th century] Genealogisch schema, Geneology scheme for family Van der Burch, 17e en 18e eeuw, Belgium (België). Manuscript, folio, 1 pag. [18th century].
45854: - [Manuscript, 1703] Three receipts (kwitanties) of ds. Johannes Kramer for Franco van Bleyswijk as steward (rentmeester) of the church goods (kerkelijke goederen) in Delft (betreffende tractement). Manuscript, 1703, 3 pp.
45860: - [Printed publication, tax, 1763] Tax form /Belastingbiljet voor 100e en 400e penning over 1763 in Delft. Payment must be made to ontvanger Van der Dussen. Not filled in. Damaged, 1 p.
45872: - [Printed publication with manuscript, Delft, 1820] Statement by burgemeesteren van Delft dat Frans Dorié, geboren te Delft, laatst wonende te Rotterdam, te Delft mag wonen, mits zich bij de wijkmeester te melden. 1820, partly printed, 1 p.
45874: - [Receipt, 1831] Receipt / Kwitantie van ... Mojel voor geleverde thee etc. aan de kerkeraad te Delft. 1831, manuscript, 1 p.
45673: - [Italy, Milano, Settala 1975] Identiteitsbewijs voor Giovanni Pietro Cavenago, geboren 10-7-1941 te Settala, d.d. 1975. Met pasfoto.
45688: - [Newspaper Leiden, dogs, 1868] Bijvoegsel Leijdsche Courant 7-9-1868 met ingezonden bericht 'Dank- en smeekadres der Leidsche hondenbevolking aan de over haar gestelde magten en grootheden. Gedrukt.
45694: - [Magazine Amsterdam 1913] De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, red. H.P.L. Wiessing. Afl. 19-10-1913. O.a. over 70e verjaardag Victor de Stuers, geillustreerd.
45702: - [Sweden, Letland, Latvia, Stockholm 1943] Dutch translation of some of the articles written by Professor Francis Balodis from Stockholm, ca. 1943. 1 cahier, manuscript. Text in Dutch.
45706: - [Archeology, 1909, 1911] Excursion guide for the participants of the Congres Archeologique in Mechelen, Belgium, 1911. 'Notes historiques sur Malines, St. Nicolas, Hulst, Louvain'. Mechelen 1911, 72 pp, illustrated.
45708: - [Pamphlet, Taxes, Leiden, 1733] Notitie van de verpagtinge binnen de stad Leyden van alle de imposten over Leyden en Rijnland welke ingaan primo April beginnende met den jare 1733. Sonder de thiende verhoginge. 4°, 13 pp., printed publication, with in handwriting/manuscript the tax prices for 1733 and 1734 for the butter (booter, boer), fruit (Freuyten, vruchten), firewood (Brandhout), seals printed paper (Kleyn zegel en gedrukte papieren).
45886: - [Printed publication with manuscript 1864] Statement by kerkeraad Delft about membership Christiaan Frederik Dey regarding his leave to Maastricht. Partly printed, 4°, 1 p.
45888: - [Printed publication, 1872] Proposals of the gentlemen A. van der Leeuw and A.M. Schagen van Leeuwen, made in the session of the municipality board (gemeenteraad) of Delft 13-2-1872. Folio, printed, 14 pp.
45894: - [Printed publication, architecture, Delft 1887] Proposal of B and W of Delft for renting the buildings of the Stadsdoelen in Delft, 16-8-1887, printed, folio, 3 pp.
45898: - [Printed card, Indie, Delft 1895] Bewijs van toegang voor uitvoering van het Indologisch studenten toneel en muziekgezelschap, ca. 1895. Printed, 1 p.
45900: - [Printed publication, public school, ca 1920] Oproep 'Naar de openbare school', door de Centrale Oudercommissie te Delft, ca. 1920. Folio, 1 p., printed and plasticized.
56415: [Hinloopen, Dirk van], - Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanderen, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, 2e druk, Amsterdam, Keijzer 1795.
56423: [Harting, P.], - De twee gewigtigste Nederlandse uitvindingen op natuurkundig gebied, z. pl., ca. 1860.
56649: - Schatkamer voor alle standen voor 1842 [en 1843, 1843 (andere tekst), 1845], Amsterdam, Diederichs, 1842-1845.
PR120946-293: - Bookillustration reproduction | Portrait from the back of goddess Nemesis, numbered 24, 1 p.
45812: - BUCKE, KALLIGRAFIE--- Cahier met gekalligrafeerde tekst in het Frans door Marie Emilie Bucke, 1869.
45802: - [Education, writing exercises, 1870] Notebook with writing exercises of IJtje Dekker and Maartje Dekker, Wijdenes 1868-1870. Manuscript, 4°.
48903: - PESKI, VAN; ZORKOCZY--- Portret van Elisabeth Johanna van Peski, geb. Rotterdam 20-11-1902, dochter van Vincent en Emily M. Intveld. Krijttekening in kleur, 41x31 cm., door Ilona [= waarsch. Gyula] von Zorkoczy (1873-1932).
M1115: [N.N.] - [Photo] Fotoportret van Fokko Bos, ca 1900, 16x 11 cm, with signature on the back.
58335: [Breemer, J.J.], - Eigen schuld en onwetendheid. Wenken voor allen en hulp voor velen. Bevattende tevens inlichtingen omtrent een natuurgeneeswijze, Rotterdam, Poot.
59945: N.A. - Alliance 40, 1922-1962, 48 pp, [Haarlem, 1962].
29728: - [Typed document, 1948] Getypt afschrift van een register trouwen en begraven van de heerlijkheid Berkenrode (onder Heemstede) 1756-1811. Vervaardigd door A.W. Brave, 1948, 10+35 pag. in omslag.
29748: - [Receipt, nota, 1797] Twee nota’s voor wed. J.J. Haas op de Trippenburgwal te Amsterdam, 1797, manuscript.
57609: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCCXI (1811), Amsterdam, De Wed. F. Doll, Kalverstraat no 63.
66873: [Handwritten Feestdicht] - Feestdicht opgedragen aan onze lieve mamma ter gelegenheid harer naamfeest 25 december 1881, 1 p.
50946: '- - [Pamphlet, patriots, 1784] De Prince vlag Oranje Boven. Amsterdam, Arends etc., [1784], 63 pp.
50976: [Moetjens, Abraham] - Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue. 4 delen, Amsterdam/Nijmegen, Wolfgangk/Moetjens, 1679 (deel 1 en 2), 1697 (deel 3 en 4 in derde editie).
50982: [Burt, Edward] - [History Scotland] Brieven van een heer uyt Noord-Schotland aan zynen vriend te London behelzende een bericht omtrent de hoog-landen, de costuymen en levenswyze der Berg-Schotten. 2 delen in 1 band, Haarlem, I. en J. Enschede, 1758.
51006: '- - De academie voor vrolyke heeren en dames om zig in gezelschappen behaaglyk te maken, bestaande in zeer veele vermaaklyke historien en vertellingen, aardige kwinkslagen (...) en geestige snakeryen, uit alle taalen by een vergaderd en in het Hollandsch vertaald. Uitgegeven in het VII jaar der XIX eeuw [1806].
51034: [Kimball, R.B.] - Cuba and the Cubans, comprising a history of the island of Cuba (...) by the author of letters from Cuba, with an appendix. New York, 1850.
51048: '- - Historie der watervloeden welke ons Nederland en wel voornamentlyk de zeeven Vereenigde Provintien, zeedert haar eerste opkomst en bewooning ondergaan hebben, van den Cimbersen vloed (...) tot (...) deezes jaars 1775. Amsterdam, Fokke, 1775.
51084: '- - Philarete. Tijdschrift voor de jeugd. 4e jaargang (1840) afl. 7 t/m 12 (juli t/m dec.). 's-Gravenhage, v.d. Beek, 1840.
51086: - [1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (...). Amsterdam, Warnars en Den Hengst, 1776. [Gebonden met 2:] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwe, in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [en met 3:] Beknopt historisch verhaal der schaden en ongelukken veroorzaakt door de zwaare overstroomingen (...) van den 20 en 21 November 1776. [Amsterdam, Crajenschot, 1
67881: - Music, 1930, Songbook | Don-Kosaken-Chor. Serge Jaroff. Text-Buch. Dresden, Auflage XXVIII (28e)[s.n.], 1930, 66 pp.
PR120946-023: N.N. - Original drawing ca 1851? Indië I Tekening van monument met Hollandse leeuw: Johannis Adrianus sterft voor den Köning en het Vaderland, 9e AD 1850, 1 p.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

5/9