Antiquariaat Secundus
Marco Pololaan 18, 4562 AC Hulst, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31175: A.A. - Notice historique sur les douze statues élevées sur le Pont Louis XVI.
27575: (Parables - Solomon) A.A. - De parabels of De spreuken van Salomon. Met korte verklaringen op de duystere plaetsen.
27573: A.A. - Paroissain romain. Contenantes offices des dimanches et des fêtes de l'année. Traduction nouvelle.
33406: A.A. - (Paris) Photographs. The Apsley Album No. 10053a.
27526: A.A. - Register der wettig geconstitueerde loges, behoorende tot het Groot-Oosten der Orde van Vrijmetselaren in het Koningrijk der Nederlanden, onderhoorige kolonien en landen, gesteld naar rang van derzelver Constitutie of Ratificatie, benevens de namen der Groot-Officieren.
33563: A.A. - Les béatitudes du Saint Evangile selon Saint Matthieu. Traduit sur la Vulgate par Le Maistre de Saci.
27525: A.A. - De Geldersche Broederschap in het O:. van Arnhem gedurende de eerste eeuw van haar bestaan. 1786 - 17 februari -1886.
18953: T., H. - Fables de Lessing. Traduction nouvelle avec le texte en regard. Par H.T. Professeur de l'Université.
35307: A.A. - Fotoportret "en face" van Hugo Verriest.
33326: A.A. - Tractaet van de Vreede, gemaekt, gesloten en vastgestelt tot Utrecht den 11. April 1713., tussen de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van sijne Majesteyt van Vranckryck, ter eene, ende de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
28258: A.A. - Besluyt Van Zyne Eminentie den Cardinael Caprara, Legat à Latere, Benevens den Bevel-brief Zyner Hoogweirdigheyd, den Heer Bisschop van Gend, betrekkelyk den Jubilé Gejont door Zyne heyligheyd Pius den VII, beginnende met den 21 February, en eyndigende den 21 der volgende Maend, Waer by men gevoegd heeft verscheyde Gebeden Dienstig om godvrugtiglyk dezen Jubilé te konnen verdienen.
18949: A.A. - Verzameling van XXIV. Origineele Charters, Privilegien en Keuren van de Provincie van Vlaenderen, van de XIII.e, XIV.e, XV.e en XVI.e eeuw, Zoo in de Archieven van het Land van Waes, als ter Greffie van d'Heeren Schepenen, en in de Archieven der Stadt Gend berustende, door 't bevel en op kost van de Staeten der zelve Provincie gedrukt in de jaeren M.D.CC.LXXXVIII. en M.D.CC.LXXXVIII.
1895: A.A. - Volledige lijst van slachtoffers van de Watersnood 1953.
35710: (Reinaert) - Reinaart de Vos of het oordeel der dieren. Waarin de schalkheid van Reinaart de Vos, door Koning Lion en zijne heeren onderzocht en geoordeeld wordt. Versierd met zedige bediedsels.
30174: A.A. - Petit tableau des arts et métiers ou les questions de l'enfance; avec plusieurs sujets gravés en taille-douce, représentant divers ouvriers à leurs travaux.
35302: A.A. - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland.
33722: A.A. - Ordonnantie ende Gheboden, ghemaeckt ende ghestatueert by mijne Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, aen-gaende de Specerijen, op den 6. Augusti, 1661.
32680: A.A. - Extract, uyt het Boeck vande Vrede-handeling van de Ho. Mo. H.H. Staten Generael De Vereenighde Nederlanden. Veneris den 15. Novemb. 1647.
33401: N.N. - Le naufrage du "Titanic" pour les veuves et les orphelins.
27456: (Bilibin, Ivan) - Contes de l'Isba. Traduction de M-me H. Isserlis & M-elle B. Auroy. Enluminures d'Ivan Bilibin.
35293: (Magritte, R.) - Le Centaure. Chronique artistique. 1re Annee no. 7. 1er Avril 1927.
35578: A.A. (Bolswert, Schelte Adams? & Boëthious Adams Bolswert?) - De stervende Bubbel-Heer in den schoot van Madame Compagnie.
27820: (Costumes) A.A. - Voorstelling der kleederdragten(,) zeden en gewoonten van de verschillende volkeren.
27435: A.A. - De Sotslach. Klucht uit ca. 1550. Voor het eerst naar het handschrift uitgegeven door Dr. Frederik Lyna & Dr. Willem Van Eeghem. Met gesigneerd opdrachtje van Fred. Lyna!
30173: A.A. - Middelburgsche Almanak Na den Nieuwen Stijl voor het Jaar onzes Heeren J.C. 1848. Doorzien met alle de Zeeuwsche Jaar-/ Paarden- Beesten- en Leermarkten/ alsmede het Op- en Ondergaan van de Zon en Maan.
35292: (Magritte, R.) - Le Centaure. Chronique artistique. 1re Annee no. 2. 1er Novembre 1926.
29771: A.A. - Kaart van Zeeland en Noord-Brabant (Westelijk deel).
31460: A.A. - Genovefa.
31461: A.A. - Auf dem Eise.
8731: (Gielen, W.N.Th.M.B.) - Stijn Streuvels en Reinaert de Vos. Overzichtstentoonstelling ingericht door W.N.Th.M.B. Gielen.
29065: A.A. - Tarif Général de la Réduction de toutes les Monnaies ayant cours dans le Royaume des Pays- Bas, suivant Le système Monétaire établi par Arreté Royal du 28 Septembre 1816.
28254: A.A. (Hillegeer, Judocus) - Het kruim van het kloosterleven. De ziekendienster. De leermeesteres.
34279: A.A. - Historie van de Vier Vrome Ridders genaemd de Vier Hems-kinderen, Reynout en zyne Broeders, Zoonen van Haymo of Hemon Grave van Dordoen. Den laesten Druk, op nieuw overzien en van veele fauten gezuyvert, en tot vermaek der Jongheyd toegelaeten. Verçierd met schoone plaeten.
27818: A.A. - Eerste oefeningen in het lezen. I.
8353: A.A. - Le Catéchisme de Malines, avec des explications sur chaque demande et de courtes pratiques à la fin de chaque leçon, publié par Son Eminence le Cardinal Sterckx, archevêque de Malines, pour l'usage de son diocèse.
18808: A.A. - Le Canal de Suez. Notes et statistiques.
18806: A.A. - Comité Spécial du Katanga. 1900-1950.
33719: A.A. - Ordonnantie ende Gheboden, ghemaeckt ende ghestatueert by mijnen Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, aengaende de Specerijen, op den 10. Meert, 1655.
8339: A.A. - Historie van de twee broeders en vrome ridders Valentyn en Ourson de Wildeman. Zonen van Alexander, Keizer van Constantinopel, en neven van Pepinus, Koning van Frankrijk. Nieuwe verbeterde druk.
18778: A.A. - Napoli e Dintorni. Colle'plante di Napoli, di Casamicciola, di Pompeo e del Museo Nazionale di Napoli e la carta dei dintorni. Nueva Edizione completamente rifusa e aumentata, con 32 incisioni.
27815: (Chapbooks - Catechism) A.A. - Catechismus of Christelijke Leering verdeeld In Vijf Deelen, en Een en Veertig Lessen. Voor de Catholijke Jeugd onder het Aartsbisdom, en alle andere bisdommen der provincie van Mechelen. Op nieuw overgezien en van vele fouten gezuiverd. Met goedkeuring van den uitmuntendsten Heer Kardinaal en Aartsbisschop van Mechelen.
33341: A.A. - Tractaet van Vreede, tusschen zyne Keyserlyke en Catholyke Majesteyt Karel den VI. en tusschen zyne Koninglyke en Catholyke Majesteyt Philips den V. Geslooten te Weenen den 30. April 1725. Translaet uyt het Latyn.
35193: A.A. - Hansweert.
35195: A.A. - Hansweert - Terneuzen.
27284: (Servais, Pierre?) - Reinaart de Vos.
18725: A.A. - Een schoone historie van den edelen Jan van Parys, Koning van Vrankryk Die doór de groote vroómigheyd, geschiktheyd en subtielheyd, verkreég en trouwde de Dogter van den Koning van Spagniën, de welke ondertrouw was met den Koning van Engeland. Zeer plaizant en vermaekelyk om leézen.
33718: A.A. - Ordonnantie ende Gheboden, ghemaeckt ende ghestatueert by mijnen Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, aengaende de Specerijen, op den 22. Meert, 1649.
831: A.A. - Gids voor Zuid- en Noord-Beveland.
31500: A.A. - Extract uyt de Notulen, Va nde Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, raeckende het Recht van Collaterael, van Goederen, die alhier bevonden werden toe te komen, de Sterfhuysen, buyten de Provincie van Zeelandt gevallen. Gearresteert den 25. Martii 1688.
30135: F.J.L. - Histoire de Fénélon, Archévêque - Duc de Cambrai, Prince du Saint-Empire et Précepteur des Enfants de France; rédigée d'après l'histoire de Fénélon de M. de Bausset. Troisième édition.
33717: A.A. - Ordonnantie ende Gheboden, ghemaeckt ende ghestatueert by mijnen Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, aengaende de Specerijen, op den 13. Junij, 1653.
27187: A.A. - Het circus.
28527: A.A. - Idée des horreurs commises a Paris dans les journées à jamais exécrables des 10 Août , 2, 3, 4 et 5 Septembre 1792; ou Nouveau Martyrologe de la Reolution Françoise. Traduit de l'Allemand par un Emigré François. On y joint des faits bien avérés de ces époques funestes, pour servir de matériaux à l'Histoire de ce siècle de fer.
35548: A.A. - Conventie, tusschen de heeren Bailliuw en Leenmannen van den Lande van Voorne ter eenre; en eenige Ambagtsheeren in den voornoemde Lande ter andere zyde aangegaan. En by Hun Edele Groot Mog. geapprobeert den 15 Mey 1771.
33716: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Onder-Schouteth, Borgher-Meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 9. September, 1649.
35546: A.A. - Een Varsche Saus op de Oubacke Engelsche Venesoen, in Hollandt opgedischt.
33325: A.A. - Traité de la Paix, fait, conclu & arresté a Utrecht l'onzième du mois d'Avril 1713. entre les Ambassadeurs & Plenipotentiaires de sa Majesté Tres-Chrestienne, d'une; & les Ambassadeurs & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas, de l'autre part.
27139: A.A. - Glandifer. Revue mensuelle de l'art d'ameublement, décoration, meubles, rédigée et éditée aux ateliers d'art de Courtrai. Notice sur l'origine de l'évolution artistique et industrielle des Ateliers d'Art de Courtrai de Coene Frères. (Nr. 1)
27138: A.A. - Glandifer. Revue mensuelle de l'art d'ameublement, décoration, meubles, rédigée et éditée aux ateliers d'art de Courtrai. (Nr. 4)
8255: (Fotoalbum) - (Lloyd Royal Belge.)
27136: A.A. - Glandifer. Revue mensuelle de l'art d'ameublement, décoration, meubles, rédigée et éditée aux ateliers d'art de Courtrai. (Nr. 8).
30858: A.A. - Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche Strijders 1940-1945.
33715: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 5. Augusti, 1649.
27094: A.A. - Schrijversportretten. Serie 1.
33714: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borghermeesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 24. Meert, 1649.
18438: A.A. - Industrial Durban. Opportunities at Port Natal.
18336: A.A. - Een twaalftal afbeeldingen van praalgebouwen en gedenkteekenen in Europa.
27091: A.A. - Portretten van letterkundigen. Reeks II.
27092: A.A. - Portretten van letterkundigen. Reeks III.
29055: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
35543: I.B. - Copie van seeckere missive, geschreven uyt 'sGraven-Hage aen een vrient in Zeelandt, met eenige resolutien soo vande Staten Generael, als vande Staten van Hollandt, betuygende den yver ende sorgvuldigheyt vande Regieringe, ende openbarende de onwaerachtichheydt van verscheyden calumnien.
33322: A.A. - Partie Orientale du Comté de Flandre.
32659: A.A. - De klleine diergaerde voor kinderen.
32305: A.A. - Herinnering aen de Feesten te Gent. 31en van Oogst- en 1en van Herfstmaend 1856. - les Fêtes de Gand. 31 Aout et 1er Septembre 1856.
35256: A.A. - Archief van notaris H.A. van Dalsum. Index op de reprtoria 1903-1915.
27076: A.A. - Souvenir Domburg en Omstreken.
34240: A.A. - Comment Tiel l'Espiègle vola le Roi et en fut remercié par lui - Hoe Tijl Uilenspiegel den Koning bestal en ervoor door hem bedankt werd.
32839: A.A. - Christiania og Omegn. 2. Oplag.
32905: (Puissant, Edm.) - Mons. La Procession. La Ducasse. Le Lumeçon. Le Chanoine Puissant et son oeuvre. Folklore.
34237: A.A. - Eulenspiegel Ex libris von Peter Heinze.
18211: A.A. - Flemmings Spezialkarte der nördlichen Westfront.
32301: A.A. - Bilder zum Anschauungs-Unterrricht für die Jugend. Erster Theil. Enthaltend 30 colorirte Blätter mit Abbildungen verschiedenartiger Gegenstände. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
27025: A.A. - Plan de Hulst.
27021: A.A. - Tata ovvero del ludico.
32405: A.A. - Nieuwen utilen Almanach en Wegwyzer der Stad Gend In 't bezonder, en van het Departement der Schelde in het algemeyn. 1804. Het XXXIV. Jaer.
27014: A.A. - Van Toneel- en Fanfare Maatschappij "Opwaarts" tot R.K. Fanfare St. Jan. 1895-1995.
29613: A.A. - Voor het Nationaal Onderwijs in Zuid-Afrika. Één stam - één taal. Generaal Kretzinger.
32656: A.A. - Le sorcier puni.
18130: A.A. - 't Land van Waes.
18129: A.A. - De Gentsche Beyaert.
32655: A.A. - Peau d'ane.
18128: A.A. - De Gentsche foire.
33713: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Onder-Schouteth, Borghermeesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 10. Meert, 1649.
18127: A.A. - De dorpsche kermis.
18126: A.A. - Zeeldraeyerslied.
18121: A.A. - Nieuwjaerlied.
18120: A.A. - Viva Cecilia.
9776: A.A. - Mémoires de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy. 1847.
28233: A.A. - 40 recepten voor pasteigebak.
29603: A.A. - Le petit répertoire amusant et récréatif.
18119: A.A. - Viva Sebastiaen.
26914: A.A. - Verslag der Provinciale Zeeuwsche Schoonheids- en Archaeologische Commissie over het jaar 1920.
33712: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Onder-Schouteth, Borghermeesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 9. Februarij, 1647.
32654: A.A. - Geschiedenis van Cartouche - Histoire de Cartouche.
8069: (Zierikzee) - Gids van Zierikzee en omstreken.
27748: A.A. - Catechismus of Christelyke Leer, verdeeld in Vyf Deelen, welke een-en-veertig lessen bevatten. Ten dienste der Katholyke Jeugd van het Aartsbisdom Mechelen, en de daar-onder behoorende Bisdommen. Benevens Een kort onderrigt, om de jeugd tot de eerste H. Communie voor te bereiden.
32641: A.A. - De koninginnen op Walcheren van 21-25 augustus 1894.
26894: (Uilenspiegel) - Vermakelijk leven van Thyl Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen.
33711: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, opden 10. December, 1647.
7861: A.A. - Den schat of de bruyloft van Janot. Op de zinspreuk: Het en is geen...... Blyspel, in een bedryf.
32404: A.A. - Nieuwen utilen Almanach en Wegwyzer der Stad Gend In 't bezonder, en van het Departement der Schelde in het algemeyn. 1814. Het XLIV. Jaer.
26860: A.A. - Broer Frutsel ou dequelle mirificque fasçon un frère mineur de cestuynom guarist le dolent et boulymmique Sire de Kraaloo. Légende Bruxelloise.
35539: A.A. - Gravamina, ofte 17 Pointen van Bezwaernis, by de Heeren Regeerdes der Stadt Ziericzee; Tegens de Heeren Staten en Steden respective van Zeelant gemoveert, op den 24. November 1668. Waer vande 8. 9. en 10. articulen concerneren en refuseren d'Admissie van d'Heer van Odijck, met den aenkleven vandien, &c.
30109: A.A. - Catechismus ofte Christelyke Leeringe gedeyld in Vyf Deelen ende Een-en-veertig Lessen, Voor de Katholyke Jongheyd van het Aerts-Bisdom ende alle de andere Bisdommen der Provincie van Mechelen. Vermeerderd met eene Onderwyzinge voor de eerste Communie. Alsmede met de Volle Aflaeten voor de gene die de Acten van geloove, Hope ende Liefde godvrugtiglijk zullen lezen.
35203: A.A. - Recueil des vieilles chansons et rondes.
35204: A.A. - Ha! Plaatjes kijken. Mooie plaatjes - leuke praatjes.
26848: A.A. - Règlement pour l'exercice et les manoeuvres de la garde civique. Édition officielle. École du garde.
33340: A.A. - Tractatus Pacis Inter suam Caesaream & Catholicam Majestatem, Carolum VI et Inter Suam Regiam Catholicam Majestatem Philippum V. Conclusus Viennae 30 Aprilis 1725.
26838: A.A. - De Verstooten Ezel oft allerlei verhandelingen rakende 't ezels ras. Met passende plaatjes versierd en door talrijke geschiedkundige, etymologische en andere aanteekeningen, en zonderlinge omstandig- en bijzonder-heden opgeluisterd.
29602: A.A. - La chasse au faucon. Chansonnier pour la présente année.
35538: A.A. - Deductie ende debat tegens de Consideratien van de Heeren Gecommitteerde Raden van Zeeland, op eenige voorname poincten ende ingredienten van de propositie in februario laestleden, 1668 van de Heeren Gedeputeerden van haer ...
30108: A.A. - Gebeden om godvruchtelyk te oeffenen den heyligen en bloedigen Kruys-Weg van Jesus-Christus, Beginnende uyt het Huys van Pilatus tot de H. Graf-Stede, alwaer hy wierd begraven, behelzende veerthien statien, etc.
28222: A.A. - Homeward bound. The Union Steam Ship Company's handy Guide to England and the Continent. Were to stay; where to go; and how to get there. With map and illustrations. Second edition.
32334: A.A. - Vragt-Lyst voor het Veer tusschen de Steeden Rotterdam en Middelburg.
26771: A.A. - La Maison Kunkelmann & Co, Reims.
32902: A.A. - The Ford Industries. Facts about the Ford Motor Company and its subsidiaries.
33709: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 11. Mey, 1652.
26768: A.A. - The Terneuzen Canal and the Port of Ghent. - Der Kanal von Terneuzen u. der Genter Hafen. - Le Canal de Terneuzen et le Port de Gand.
9407: (A.B.C.) - Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de Jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes Vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe.
9411: A.A. - Wonderbaeren Leévens-Loop van L.D. Cartouche Opper-Kapiteyn Van eene zeer groote bende Borze-snyders, (Gauw-dieven,) Moordenaers. etc. Zynde een nauwkeurig verhael, niet alleen van zyne Dieveryën, die hy in zyne Jongheyd bedreéven heeft; maer ook van zyne groote menigvuldige Moorden, die hy in zyn leéven gedaen heeft , volgens zyne eyge belydenis. Als meéde Van zyne achtervolging, gevang, Sententie en zyne signalement, als de schyding deézer Bende. Met fraeye plaeten.
29600: A.A. - L'Heureux ménage ou la Polka d'Auvergne.
34171: A.A. - Boekenweekaffiches.
11741: A.A. - Annales de la Société d'émulation de Bruges. Tome LXII de la collection. 4me Fascicule. Novembre 1912.
17893: A.A. - Satyres Chrestiénes de la cuisine Papale.
30107: A.A. - Litanie en gebeden ter eeren van den H. Rochus, welckers Octave gevierd word op den 16. Augusti in de Kerke der Swarte Susters binnen Gend.
32532: (Freemasonry - Heraldry) A.A. - Frimurare Vapen. IX Frimurareprovinsen. Andra Serien. Svenska Stora Landslogen.
34566: A.A. - Rommerswael, aen de Zee-kant meest geinundeert, of wegh-gespoelt - Rommerswael vertoonden zich van Outs aldus.
35536: A.A. - De Heldere Dageraed Verschenen over de Provintien van Hollandt, Zeelandt &c. In den Jare MDCLXXII. Verhalende alle die donckere wolcken sedert de doot van den laetsten Stadthouder, over de selve Landen; die nu wederom zijn over gewaeyt, oft staen op te klaren, met den nieuwen Stadthouder den Prince van Oranje.
7810: A.A. - Manuel de l'Archiconfrèrie de l'Immaculée Conception de la Très-Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, établie dans l'église de N. D. d'Hanswyck, à Malines, etc.
35192: A.A. - Bedevaartvaantje Dudzele met de H. Leonardus.
30106: A.A. - Censurae facultatum Sacrae Theologiae Lovaniensis ac Duacensis, Super quibusdam Articulis de Sacra Scriptura, Gratia, & Praedestinatione, Anno Domini 1586. Lovanii scripto traditis.
35534: A.A. - Den Haestigen Zeeuw of Brief aen N.N. raeckende 't Subject van 't avencement van den Heer Prins van Orangien.
35535: A.A. - Montstopping aende Vrede-haters.
9905: (Mercator - Astrology) - Sterren in Beelden. Astrologie in de eeuw van Mercator.
29053: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
33705: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 5. Ianuarij 1661.
35579: A.A. (Bolswert, Schelte Adams? & Boëthious Adams Bolswert?) - Madam Law.
29051: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
7663: (Verkade - Tyl Uilenspiegel) - Tyl Uilenspiegel - Verkade.
17756: A.A. - Woordenschat of letterkonst, Bekwaem om alle Persoonen in korten tyd wel en volkoómenlyk te leeren spellen en léezen; al waer 't ook dat zy in hunne jonge jeugd noch A noch B geleerd hadden. Zeer nuttig en dienstig voor alle Schoolieren en Schoolmeesters. Van Nieuws overzien en merkelyk verbeterd door P.B.
29050: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
17695: A.A. - Fôrets, chasse et pêche. Section Belge. 1897. Exposition Internationale Bruxelles-Tervueren.
35533: A.A. - Het Hollandsch A.B. Boeck, Toe-geeygent aen alle lief-hebbers van het Vaderlandt.
33339: A.A. - Handeling tusschen het Heylige Roomsche Ryk en Zyne Koninglyke en Catholyke Majesteyt - Tractatio inter Sacrum Romanum Imperium & Sacram Regiam Catolicamque Majestatem.
30097: A.A. - De ramp.
30099: A.A. - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd.
31498: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland. Den 17 September 1771. Resolutie nopens de Accordants Billetten van de Waag, en onderteikening van dezelve.
31499: A.A. - Publicatie tot Elucidatie en / voor zoo veel des noods / Ampliatie van Hunne Ed: Mog: onderscheidene Ordonnantien van den Impost op de Zeepe. Gearresteerd den 15 September 1763.
7597: A.A. - Het Leven Der alderheyligste ende alderzuyverste Moeder Gods Ende maegd Maria, Gedeylt in XXI. Kapittelen. Met stichtelyke Leeringen op elke verholendheyd des zelfs. Getrokken uyt verscheyde Schryvers, ende meest uyt d'Oude Vaders, tot het gebruyk der Jongheyd. Dezen Druk merkelijk vermeerdert ende verbetert.
35531: A.A. - Consideratien op de Harangue, bij den Heere Prince van Oranjen den 19. September 1668, in de Vergaderinge van de Heeren Staten van Zeeland, tot Middelburg gedaan.
29599: A.A. - Étrennes mignonnes. Chansons pour la pré(s)ente année.
34154: A.A. - Schwan, kleb' an. 4. Auflage.
34155: A.A. - Der Löwe als Schäfer. 2. Auflage.
34153: A.A. - Honden. Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten. (Funke's Prenten.) No. 150.
34152: A.A. - Die Jungfrau von Orleans.
29048: A.A. - Hollandsche kunst. Aangeboden door De Erven De Wed. J. van Nelle, Rotterdam.
32403: A.A. - Almanach, Curieus en Util, voor 't IXste Jaer der Fransche Republique, ofte den Getrouwen Wegwyser der Stad Gend, en den Gregoriaenschen Almanach voor het Jaer 1801.
29597: A.A. - L'Amant heureux. Chansonnier pour la présente année.
27727: A.A. - Manuel du Chrétien.
33338: A.A. - Conventie Tusschen sijne Keyserlijcke en Catholijcke Majesteyt, sijne Majesteyt den Koningh van Groot-Brittannien, en de Heeren Staten Generaal, nopende de executie van eenige Articulen en Poincten van het Tractaat van Barriere van den vyftienden November 1715. Geteekent in den hage den 22. December 1718.
29596: A.A. - Le petit Caveau Moderne, dédié aux chanteurs.
28813: A.A. (Bogaert-Dumortier) - Eerste gronden der rekenkunst, bevattende de behandeling harer hoofdregelen; de verklaring der tiendeelige breuken met toepassing op het nieuw metriek stelsel van maten, gewigten en munten; alsmede het betoog der gewone breuken; gevolgd van eenige Voorbeelden. Opgesteld ten gebruike der lagere scholen in West-Vlaanderen.
29595: A.A. - Étrennes mignonnes, pour la présente année, dédiées a M. Levassor.
33704: A.A. - Geboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 11. Junij 1693.
34146: A.A. - Christophorus Columbus.
33703: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 10. October 1682.
31488: A.A. - Reglement op de Bank van Leening binnen de stad Middelburg en op derzelver Administratie.
31490: A.A. - Extract Eens Briefs uyt Vlissingen, Inhoudende een Roef-Praatje / t'Scheep voor-gevallen / tusschen Dort en Ter Vere.
31491: A.A. - Missive Van Sijn Hoogheyt, Den Heere Prince van Oraigne, Geschreven aen de Heeren Staten van Zeelant, Rescriberende op haer Ed. Mog. Missive van den 16 der voorleden Maendt February 1675.
31495: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland. Den 16 September 1766. Resolutie, dat in de Eilanden van Zuid- en Noordbeveland, en Tholen, strictelyk zal moeten worden geobserveerd, het 5 Art: van de Ordonnantie van den Impost op de Wynen &c., van den Jaare 1637.
31496: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staten van Zeeland. Den 5 Augustus 1771. Resolutie ter Ampliatie van de differente Instructien der Collecteurs van de gemeene Middelburg, tenderende om aan den Heer Ontfanger Generaal in Walcheren en aan de respective rentmeesters dier Middelen in de buiten Eilanden, te doen hebben visie der Actens van aanstelling &c.
31497: A.A. - Ampliatie, By de Edele Mogende Heeren Staten van Zeelant, gearresteert den 8. December 1681., op den opheve van den vyfthienden Penningh van de Collaterale Successien.
8802: (Reinaert) - Le roman du Renard. Adapté et présenté par Les éditions du chat qui pêche - Reinaert de Vos. Aangepast en voorgesteld door De Vissende Kat.
26471: A.A. - Antwerpen's Almanak voor 't jaar 1897.
29594: A.A. - Le serment de fidelité, dédié aux jeunes amants.
34145: A.A. - Avonturen van Don Quichot. No. 135.
33702: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 21. Meert 1685.
33701: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 21. Meert 1685.
30622: A.A. - Paul Kruger. Korte levensschets. Met platen.
35175: A.A. - Voor St. Nicolaas en Kerstfeest. Verzameling kinderliederen voor zang met eenvoudige pianobegeleiding.
31660: A.A. - Souvenir of Nikko. Coloured by hand.
34143: A.A. - Genoveva van Brabant.
34134: A.A. - De duizend en een nacht.
35528: J.W.H. - Naecte wederleggingh ofte Korte aenmerckinghe, dienende tot antwoordt op de consideratie van de gecommitteerde Raeden van Zeelant, of alsoo genaemde Refutatie, van haer Ho. Mog. Gedeputeerde tot de Separatie en Mortificatie van 't Stad-Houderschap van den Heere Prince van Orangien, &c.
35527: A.A. - Placcaat en ordonnantie, beroerende het vangen, zouten, havenen, keuren, pakken, ophoogen en leggen van den haring, &c.
33700: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borger-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, opden 13. Maij 1698.
33699: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borger-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, opden 7. Januarij. 1695.
7492: (Volksboek - Vier Heemskinderen) - Geschichte von den vier Heymonskindern.
7504: (Buschmann, J.-E. - Frans van Kuyck) - Huldebetoon aan Frans van Kuyck. 20 October 1912. Gedenkschrift.
30094: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
30088: A.A. - Almanach des fumeurs de pipes et de cigares, recueil très-amusant enrichi de notes anecdotiques.
30084: A.A. - Zedekundig handboek voor den zeemansstand. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
26303: A.A. - Zierikzee. 10 beelden in fotodruk - Chamois.
26295: (Bosschère) A.A. - Christmas Tales of Flanders.
30615: A.A. - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden. 1840.
26285: A.A. - Guido Gezelle. 12 Zichtkaarten Bromurite. Reeks 2.
17284: A.A. - Broederschap van het Heilig Aanschijn van Onzen Heer Jesus-Christus, wettiglijk opgericht in de Kerk van het Beggijnhof te Turnhout.
30614: A.A. - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden. 1839.
30613: A.A. - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden. 1838.
32277: A.A. - Dictionnaire géographique universel ou Description de tous les lieux du globe sous le rapport de la géographie physique et politique, de l'histoire de la statistique, du commermce, de l'industrie, etc., etc.
31658: A.A. - Kort begryp van verscheyde placaerten ende ordonnantien, Soo Geestelijcke als Werelijcke, Met Vele Vonnissen ende Reglementen, over de Administratie van de Kercke ende Aerme-Goederen. Seer dienstigh voor de Heeren Landt-Dekens, Pastoors, Bailliuws, Meyers, ende andere Officieren van de Justitie, &c. soo binnen de Steden als ten Platten-Lande van Brabant.
30612: A.A. - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden. 1837.
33698: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, opden 11. Junij, 1650.
35154: A.A. - Weck's Sterilisator. Altijd gereed Weck's inmaak. Gebruiksaanwijzing met recepten tot het steriliseren van alle voedingsmiddelen in glazen met automatische sluiting, merk "Frischhaltung".
35153: A.A. - Receptenboekje en gebruiksaanwijzing van "Bade Duplex" stoomsteriliseerapparaat.
30080: A.A. - Ulenspieghel. Van Ule(n)spieghels leven en(de) schimpelijcke wercke(n), en(de) wo(n)derlijcke avontueren die hi hadde, want hi en liet hem gheen boeverie verdrieten.
33696: A.A. - Gheboden ende uitgheroepen van weghen mijnen Heeren, Onderschouteth, Borgermeesteren, Schepenen, ende Raedt der stadt van Antwerpen, op den iii. Februarij, M.D.XCIII.
26135: (Chanlaire, P.G.) - Flandre Autrichienne & Partie La Zeelandt.
32625: A.A. - Lidboekje. Hoop in de Toekomst. Samenwerkende Vennootschap voor Oorlogsschade te Waerschoot.
26133: A.A. - Fôrets, chasse et pêche. Section Belge. 1897. Exposition Internationale Bruxelles-Tervueren.
31486: A.A. - Publicatie. en Lyst der Vragt-Loonen voor de Beurtschippers, Vaarende van Middelburg op Zierikzee en van Zierikzee op Middelburg.
28506: A.A. - Nieuwen koddigen Almanach, of Aenwyzer der Gendsche Estamineen, gevende een Estaminée per dag voor 1822, verrykt met een kortbondig verhael der Gends-Kermissen van 1821 en geestige mengelingen van alle slag. Tweeden druk.
33695: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 6. Februarij 1670.
34092: A.A. - Prenten-magazijn voor de jeugd. No. 88. Kermisvermakelijkheden. tafereelen uit de Amsterdamsche kermis.
30079: (Chapbook) A.A. - Schoone Historie van Fortunatus Borze en zyn Wensch-Hoedeken. Zeer vermaekelijk om lezen, zo voor oude als jonge lieden.
32402: A.A. - Nieuwen utilen Almanach en Wegwyzer der Stad Gend In 't bezonder, en van het Departement der Schelde in het algemeen. 1815. Het XLV. Jaer.
4187: (Zeeland) - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd.
26079: (Streuvels, Stijn) - Stijn Streuvels. 3 Oktober 1871-1956. Gesigneerd!
30078: A.A. - Amusante Kinder-Vertellingskens, als van Duymken, de slaepende in den bosch, en veel andere Geestige Vertellingen. Dienende tot een vermaekelyk tud-verdryf der Jonge Kinderen en andere Persoonen. benevens eene Zede-leeringe gevoegt agter elk Vertellingsken tot nut en voordeel der Jonge jeugd. Vermeerdert met de Vertellingen van jantjenmet zyn Vliegerken, enz.
31436: A.A. - Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel - Image miraculeuse de N.-D. à Montaigu.
16955: A.A. - .....Tot een naam en tot een lof..... Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor honderd jaren; doleantie voor vijftig jaren.
34088: A.A. - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Tweede deel. Vervattende eene Beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den Staat der bezetting in de Barriere-Plaatsen enz. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd.
30077: (Chapbook) A.A. - Schoone Historie van den edelen Jan van Parys, Koning van Frankryk, Die door groote vroomigheyd geschiktheyd, verkrygde en trouwde de dogter van den Koning van Spanjen, welke ondertrouw was met den Koning van Engeland. Zeer vermaekelyk om Lezen.
31652: A.A. - Année champêtre. Partie qui traite de ce qu'il convient de faire chaque mois dans le Potager. Tome troisième.
34545: A.A. - Mededeeling! Geachte burgers van Hulst:
35660: A.A. - Lembranças de Sâo Paulo.
16870: A.A. - Weergaloose onbreekbare en standvaste liefde, afgebeeld in Cobonus, Zoon en Kroon-Prins van Philantes, Koning van Spanjen, en Pecavia, Koopmans-dochter van Florentien, alsook den oorlog tegen Henricus, Koning van Engeland, bly-eyndig treur-spel. Vermeerdert en verbetert met den tweeden uytgang en het eerste deel, waer Cobonus een goude doos en diamante ring aenveerd.
16875: A.A. - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de Heylige Vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de Geloovige. 2 Parts in one volume.
16867: N, I.A. - Levensberigt van Gerlach van der Capellen, Kanselier van Gelderland.
33694: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 20. November, 1670.
16853: J., E.W. v.d. - Leven van den H. Aloysius de Gonzaga, van de Societeyt Jesu. Gemaekt in het Italiaensch door den Vader Virgilius Cepari van dezelve Societeyt, in het fransch overgezet door M. Calpin etc. Vierden druk.
35521: H.W. v. T. (Inleiding) - Het Arnhemse geslacht Nijhoff. Geschiedenis en genealogie. Met vier platen.
30064: A.A. - Koenraad (Tinel); Marleen De Cree-Roex; Nan Stenuit.
30067: A.A. - Liste des Affranchis des Droits De la Province, des Villes & autres Lieux de Flandres, Faites à Bruxelles le 28. Mai 1725. laquelle devra dorenavant 6etre suivi & observée par provison.
30068: A.A. - Le Petit et le Grand Exorde de Citeaux contenant les Origines du Monastère et de l'Ordre de ce nom avec de nombreuses légendes sur la vie admirable des anciens Moines de Clairvaux.
33337: A.A. - Convention entre sa Majesté Imperiale & Catholique, le Roi de la Grande-Bretagne, & les Etats Generaux, touchant l'execution de quelques articles & points du Traité de barriere de 15. Novembre 1715. signé à la Haye le 22. Decembre 1718.
35520: A.A. - De Scalden. Feestalbum. 1889-1909. XIIe Jaarboek.
25889: A.A. - Terneuzen.
8741: A.A. - De Magistraat der Stad Middelburg, die geregeert hebben sedert Anno 1560.
28170: A.A. - Stijn Streuvels.
25887: (Cartography - Groningen) A.A. - Kaart der Provincie Groningen, 1838.
32249: A.A. - Overzichtskaart van het eiland Borneo. Schaal 1:2.000.000 met aanduiding van de politieke indeeling, de organisatie van het bestuur, de bestaande en nog aan te leggen verkeerswegen en van de groote cultuur- en industrieele centra. Samengesteld op last van de N.I. Regeering.
25860: A.A. - Circus Parade.
33693: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgermeesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 14. Augusti 1668.
33692: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 22. November 1668.
33691: A.A. - Geboden ende uitgheroepen by mijne Heeren, Pauwels Asseliers Onderschouteth, Borgermeesteren, Schepenen, ende Raedt der stadt van Andtwerpen, op den xii, Septemb. M.D.XCI.
29731: A.A. - Le pélerinage aux reliques d'Aix-la-Chapelle.
33008: A.A. - Oude religieuze kunst uit het Land van Beveren.
31485: A.A. - Vragt-Lyst voor het Veer tusschen de Steeden Rotterdam en Middelburg.
16602: A.A. - De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren/ ende veele perijkelen geleden hadden/ tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen.
25812: N.A. - Album amicorum of Mrs. A.H. Gutteling.
35656: A.A. - Album do Rio de Janeiro. 10 Fotografias. Nr. 1.
30048: A.A. - Reinke der Fuchs. Aus dem Niederdeutschen. Mit den Holzschnitten der ersten Ausgabe.
29016: A.A. - Album d'images - Prentenboek.
25650: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor 't Jaer ons Heere J.C. 1797, ofte den getrouwen wegwyser der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der selve Stad.
25649: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor 't Schrikkel-jaer ons Heere 1796, ofte den getrouwen wegwyser der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der selve Stad.
16479: A.A. - Processionale Pro Ecclesiis Ruralibus Ritibus Romanae Ecclesiae Accommodatum, Responsoria, Hymnos, Antiphonas, Psalmos, aliaque in Proccessionibus dicenda complectens. Additis sub finem Laudibus Vespertinis de SS. Sacramento, & de beata Maria virgine.
25648: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor het Jaer ons Heere 1785, ofte den getrouwen wegwyzer der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der zelve Stad.
28497: A.A. - Een nieuw boek voor moeders. Om kinderen al spelende te leeren. Zesde druk.
25647: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor het schrikkel-jaer 1780, ofte den getrouwen wegwyzer der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der zelve Stad.
25646: A.A. - Nieuwen Almanach, Curieus en Util, voor het jaer 1778, ofte den getrouwen wegwyzer der Stad Gend, zoo voor de Vreemdelingen als voor de Inwoonders der zelve Stad.
35111: (Gisekin, Jo) - Dooitijd. Met gesigneerde opdracht!
25624: A.A. - Den godvruchtigen landsman of verzameling van onderwyzingen en gebeden, byzonderlyk ten dienste der landslieden. Tweede verbeterde uytgaef.
30042: A.A. - Calendrier de la Cour, Tiré des éphémérides, pour l'année bissextile mil sept cent quatre-vingt-huit; contenant le lieu du soleil, son lever, son coucher, sa déclinaison,: le lever de la lune & son coucher, &c. Avec la naissance des rois, reines, princes & princesses de l'Europe. Imprimé pour la Famille Royale et Maison de Sa Majesté.
16466: A.A. - Eene Schoone Historie van de twee gebroeders en vrome ridders Valentyn en Ourson den Wilden man, Zoonen van Alexander keyzer van Konstantinopelen, en neven van Pipinus Koning van Vrankryk. Nieuwen Druk. Van nieuws overzien en op vele plaatsen verbeterd.
32884: A.A. - Sermon pour la Consolation des cocus. Prononcé au sujet de A*** B*** Cocu par Arrëst.
16431: A.A. - Stormvloed 1953. Gedocumenteerd verslag van de gebeurtenissen op en na 1 Februari 1953.
33689: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Andtwerpen, opden 22. Meert, 1645.
33690: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 10. Julij 1685.
7300: A.A. - Vertoog van het geene geschikt is afgebeeld te worden binnen de stad Mechelen, door jonge kinderen der zelve stad, ter gelegentheyd van het 825.ste jaer dat het Miraculeus Beeld van O.L. Vrouw in Hansewijk Aldaer toegekomen is; Deéze Godsdienstege afbeélding zal geschieden is Augusty Ten Jaere pUer et Mater pULChrae DILeCtIonIs.
25527: A.A. - Waarom zoo angstig?
25526: A.A. - Souvenir de Trouville.
16399: (Rackham, Arthur) - Aesop's Fables. A new Translation by V.S. Vernon-Jones. With an Introduction by G.K. Chesterton.
32333: A.A. - Ordonnantie vande Wees-kamer der Stadt Goes, gemaeckt by Balliu, Burgemeesters, ende Schepenen der selver Stede, den xix Octobris xvjC.xxij, ende gearresteerd by de Heeren Staten van Zeelandt, den viij Novemb. xvjC.xxij.
31449: A.A. - Slag by Nieupoort. Waarachtige afbeelding van de slaghorde der twee leegers op het strandt by Nieupoort.
33686: A.A. - Eere-Titel, of Gordyn voor het Schouburg aller Actie-Tafereelen beschilderd met de Actie Winkel des Groenen en Dorren Tyds, Of Spiegel des Papieren Waerelds.
33687: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borger-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 14. April. 1701.
29567: A.A. - Portret "en face" van Hugo Verriest.
726: A.A. - Middelburg.
25318: A.A. - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland.
25290: A.A. - Schets van den ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging.
25288: A.A. - Het Vlaamse federalisme. Met een ontwerp van federale grondwet voor België.
25270: (Fabels) - Die erneuerten Äsopischen Fabeln nebst den hiezu geeigneten Lehren zusammengetragen zum wahren Nutzen und unterhaltenden Vergnügen.
29555: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Eerste deel. Tweede stuk.
29556: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Tweede deel. Eerste stuk & Tweede stuk.
29557: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Derde deel.
29558: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Vierde deel.
29559: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Vijfde deel. Eerste stuk.
30039: D.S. (Introduction) - The little flowers of St. Francis of Assisi.
8905: (Stuyvaert, Victor) - De exlibris van Victor Stuyvaert. Oeuvre-catalogus, gebaseerd op de werklijst van Antoine Rousseau gepubliceerd in Graphia 61-62 en 63-64 (1974), en aangevuld door Norbert Poulain, met medewerking vaav Denise Stuyvaert-Van Imschoot en Sabine Filliers-Leten. Met een inleiding door Gerard Gaudaen.
34532: A.A. - .....Tot een naam en tot een lof..... Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor honderd jaren; doleantie voor vijftig jaren.
25141: A.A. - United States Coast Pilot. Pacific Coast. California, Oregon, and Washington. Sixth (1942) Edition.
31483: A.A. - Resolutie tot Elucidatie en Ampliatie Van de Lyst van 't Loon voor die van het St. Jans of Arbeyders Gilde. Gearresteert den 19 September 1785.
9903: (Boekdrukkunst) - Mémorial de l'Exposition d'art ancien à Bruxelles. Le livre, l'estampe, l'édition en Brabant du XV au XIXe siècle.
25140: A.A. - Sailing directions for the Southeast Coast of Africa. Third Edition 1936.
25138: A.A. - United States Coast Pilot. West Indies, Puerto Rico and Virgin Islands. Fourth (1939) Edition.
25114: A.A. - Echternach et la Suisse Luxembourgeoise. Guide édité par la Société d'Embellisement d'Echternach.
33685: A.A. (Bolswert, Schelte Adams? & Boëthious Adams Bolswert?) - Stryd tuszen de smullende Bubbel Heeren, en de aanstaande Armoede.
28578: A.A. - Stekjesboek of verzameling van aantrekkelijke kunstjes die met de phosphoorstekjes kunnen uitgevoerd worden.
33684: (Habermann, F.X.?) - Vue perspective de l'entrée de la cour, et de la rue de l'Arno, a Florence.
25095: A.A. - Die Kriegsernährungs-Wirtschaft. 1917.
25072: A.A. - 'De Zwijger'. Voorheen illegaal verschenen in N.Limburg. No. 1, 2,3, 4, 5, 10, 11, 12 & 14.
24707: A.A. - Programma van de Hoofdbestuurs- en Algemeene Vergaderingen van de Maatschappij to Bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. Te houden te Axel op dinsdag 22 en woensdag 23 juni 1926.
31646: A.A. - Quinque libri Mosis. Magno labore, & industria, accuratissime correcti prae omnibus qui hucusque thypis suere mandati.
7177: A.A. - Broederschap der geloovige zielen, op 24 Junius ingesteld in de Parochiekerk van den H. Sulpitius, binnen Diest, door Zyne Hoogweêrdigheyd Franciscus-Antonius Prins De Méan, Aertsbisschop van Mechelen.
33681: A.A. - Sentbrief van den Apostel Paulus tot die van Gandavum.
33682: A.A. - Boetpleegende devotie, de welke geduerende Vyf-En-Dertig dagen, te beginnen Maendag 20 Juny 1831., zal plaets hebben in de Kerke der EE. Paters Capcynen, in Brugge etc.
33679: A.A. - Jan de Schuyter zestig jaar. Folkloristisch maal in de Kapel van Bourgondië op 9 october 1949.
31644: A.A. - De aenghename spyse der zielen voor de teere jongheydt, oock noodigh voor bedaeghde menschen, bedeylt in IX. lessen
31482: A.A. - Ordonnantie Op t'stuck vanden opheve vande generale ende ghemeene middelen by den Staten van Zeelandt, bewillicht / tot onderstant vande ghemeene saeck.
31520: A.A. - Leven van den Agtbaeren Dienaer Gods Ludovicus-Maria Grignon van Montfort, apostelyken missionaris.
29171: A.A. - Recrutement de l'armée. Réponse d'un soldat a M. Woeste.
32331: A.A. - Ordonnantie vande Wees-kamer der Stadt Middelburgh by Bailliu, Burgemeesters, Schepenen ende Raet der selver, van nieuws oversien gebetert, geamplieert, ende gearresteert: Met approbatie vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelant.
11458: A.A. - Drie Krooningen der Koningen van Groot-Brittannien; namelyk die van George den I., George de II. en die van zyn tegenwoordige Majesteit George de III. Met de twee laatste hunner Koninglyke Gemalinnen. Vervattende: Alle de Ceremonien en Plegtigheden gewoon en gebruikelyk, zo als te Londen daar by werden waargenomen. Uit het Engelsch vertaald. Verciert met een fraaije Tytelplaat van de Krooning.
27716: A.A. - Ten Brink's Nieuwe Prenten.
35580: A.A. (Bolswert, Schelte Adams? & Boëthious Adams Bolswert?) - Bombario, o dood! Te schendig in de nood.
32153: A.A. - Plan d'Anvers et Plan de l'Exposition.
28462: A.A. - Atlas van Nederland.
34014: A.A. - Costume van Ghendt. Etc.
24364: A.A. - Wer will lachen. Ein Bilderbuch für Jung und Alt. Dritte Auflage.
34011: A.A. - Costumen der Stede ende Casselrye van Belle. Her-druckt ten tijde van M'her Ian Baptista della Faille. Etc.
15656: A.A. - Het aardig leven van Tyl Ulenspiegel. Waar in verhaald worden niet alleenelijk veel aardige en kluchtige poetsen, ende boeverijen maar ook bezonderlijk zijn wondere avonturen, die hem gedurende zijn leven gebeurd zijn, zoo hier als in andere landen.
15657: A.A. - Het aardig leven van Tyl Ulenspiegel. Waar in verhaald worden niet alleenelijk veel aardige en kluchtige poetsen, ende boeverijen maar ook bezonderlijk zijn wondere avonturen, die hem gedurende zijn leven gebeurd zijn, zoo hier als in andere landen.
34010: A.A. - Costumen ende Usantien vande Steden ende Casselrye van Cassel. Her-druckt ten tijde van Charles Comte de Watouw &c. Etc.
24344: A.A. - Bergen op Zoom als woonplaats.
24326: A.A. - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland.
24315: A.A. - Récréations instructives pour la Jeunesse. 30 Tableaux coloriés. I. Série. Troisième édition.
34009: A.A. - Wetten(,) Costumen, Keuren ende Usantien vande Zale ende Casselrye van Ipre. Her-druckt ten tijde van Io.r iacques Wynckelman. Etc.
35644: A.A. - Vue de la Ville et du Canal de Middelburgh Capitale de la Zelande.
24287: A.A. - Grondwet van het al-oude Gilde van St. Hermes, binnen Audenaerde.
31481: A.A. - Resolutie Van de E: Mog: Heeren Staten van Zeelandt, Rakende het Hertogdom van Gelder en het Graefschap van Zutphen.
24279: A.A. - Maandschrift voor Tuinbouw, behelzende een kort verslag van al wat er nieuws en belangwekkends in den Tuinbouw verschijnt, Beschrijving van Nieuwe Planten, verschillende wijzen van aankweeking, enz. Met platen. Tweede Jaargang. No. 1. Januarij 1847.
942: (Zeeland) - Voorloopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland.
34008: A.A. - Costumen ende Usantien vande Stede, Keure ende Iurisdictie van Poperinghe. Herdruckt ten tijde van Messire Francois de Lieres. Etc.
32141: A.A. - Images d'Epinal.
24255: A.A. - Dry Coninghen Leys uit 'Het Hofken der Geestelijcker Liedekens' Leuven 1577... etc.
24248: (Juggling) A.A. - Les tours de cartes, ou l'art et les combinaisons les plus nouvelles, mis à la portée de tous les amateurs. Pour être exécutés dans les sociétés et rëunions les plus nombreuses.
34007: A.A. - Costumen ende Keuren der Stede van Oostende. Her-druckt ten tijde van d'H.r Baudewyn Borm F.s d'H.r Baudewijns, Bailliu. Etc.
33677: A.A. - Gazette van Gend. N.o 259. Donderdag den 2 Juny 1814.
8792: (Stuyvaert, Victor- Wagner, F.) - La saga de Gunnlaug. Langue de serpent. Traduite de l'ancien islandais par F. Wagner. Signed by the author!
34006: A.A. - Costumen ende Usantien der Stede van Nieupoort. Her-druckt ten tijde van d'Hr. Adriaen Martini Baillu. Etc.
34005: A.A. - Costumen der Stede ende Casselrye van Brouckburch.
9126: (Gellert, C.F.) - C.F. Gellert's fabelen en vertelsels. Vrij herzien door J Schenkman.
34001: A.A. - Keuren(,) Costumen ende Usantien van Desseldonck, Sleydeghem, Lovendeghem, Waerschoot, Doorezele ende Hyefte.`
34002: A.A. - Costumen der Stede ende Poort midtsgaders den Leen-hove vande Burcht van Nineve. Doen drucken ten tijde van Mr. Romeyn Stomme, Burch-meester. Etc.
24216: A.A. - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd.
31444: A.A. - Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oie.
24190: A.A. - Quelques pieux souvenirs d'un récent passé...
24194: A.A. - Guide of the Panorama and the Battlefield of Waterloo.
24196: A.A. - Album 26 maart 1955. Ter herinnering aangeboden.....
31443: A.A. - Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oie.
24149: A.A. - Fremdenführer durch den Curort Ems.
34000: A.A. - Costumen vanden Ambachte van Bouchaute. Her-druckt ten tijde van Vrouw Magdalena Lavrin. Etc.
33999: A.A. - Costumen ende Usantien der Stede Vryhede ende Keure van Eecloo ende Prochie van Lembeke. Her-druckt ten tijde van M'her Pieter Della Faille. Etc.
549: A.A. - 275 Jaar berenning van Aardenburg. 1672-1947.
29528: A.A. - Geïllustreerde gids van de badplaats Domburg. Uitgegeven door de Vereniging tot Bevordering der Belangen van de badplaats Domburg.
33998: A.A. - Costumen ende Usantien der Stede ende Ambachte van Assenede. Herdruckt ten tijde van M'her Ian Bap.ta Della Faille. Etc.
33343: A.A. - Tractaet van Commercie, tusschen zyne Keyserlyke en Catholyke Majesteyt Karel den VI. en tusschen zyne Koninglyke en Catholyke Majesteyt Philips den V. Geslooten te Weenen den eersten Mey 1725. Translaet uyt het Latyn. Gedrukt na de Copie van Weenen.
33997: A.A. - Costumen vanden lande van Waes. Her-druckt ten tijde van Hooch-gheboren ende moghende Heere, Alexander Prince ende Hertoghe van Bournonville. Etc.
33996: A.A. - Costumen vanden Princelicken Leen-Hove van Dendermonde. Her-druckt ten tijde van Don Francisco Sanchez Pardo. Etc.
15134: A.A. - 10 Verschillende ansichten van Vaals. 'De Parel van Zuid-Limburg'.
24011: A.A. - Een Schoone Historie van Fortunatus Borze Ende van zyn Wensch-hoedeken. Zeer genuchelijk ende vermaekelijk om lesen / bezonderlijk voor de Jonkheyd. Den lesten druk. Van nieuws overzien, en op vele plaetsen verbetert.
32601: A.A. - Officium in festo et per octavam Pentecostes, Unà cum Commemorationibus Festorum Simplicium, quae infra eam occurunt. Secundùm Missale & Breviariu Romanum, PII V.Pont.Max. jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recognitum.
24006: A.A. - Hoogere Burgerschool A met 5-jarigen cursus (Hoogere Handelsschool) Middelburg.
24005: A.A. - Middelburg. Le joyau de la Hollande.
29507: F.C.M.R. - Christelyke Onderwyzing of Verklaering en Uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen. Voor de Catholyke Jonkheyd van 't Aerts-Bisdom en alle andere Bisdommen der Provincie van Mechelen.
33995: A.A. - Costumen der Stede ende lande van Dendermonde. Her-druckt ten tijde van Don Francisco Sanchez Pardo. Etc.
33994: A.A. - Costumen vande twee Steden ende Lande van Aelst. By Haerlieder Hoocheden ghedecreteert den 12. Mey 1618. Herdruckt ten tijde van M'her Ambroise Augustyn de Bette. Etc.
33993: A.A. - Costumen der Stede ende Casselrye van Audenaerde. Herdruckt ten tijde van M'her Hieronimus Philippus du Chastel. Etc.
31639: A.A. - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd.
6914: (Ça Ira) - Feminilia. (Panorama de la Littérature féminine).
33674: A.A. - Gazette van Gend. Met privilegie van Zyne Majesteyt den Keyzer en Koning. XXXVIII. Maendag den 13. Mey 1793.
33992: A.A. - Costumen der Stede ende Casselrye van Cortrycke. Herdruckt ten tijde van M'her Ian Francois Dennetieres. Etc.
35492: A.A. (Piet Gertenaar?) - Drie sprookjes.
33991: A.A. - Keuren ende Costumen midtsgaders den Deel-Boeck vanden Lande vanden Vryen. Her-druckt ten tijde van M'her Pieter Baltazar van Caloen etc.
33990: A.A. - Costumen(,) wetten ende statuten der Stede ende Poorterye van Ipre. Her-druckt ten tijde van M'her Pieter Van Lichtervelde, etc.
33989: A.A. - Wetten ende costumen der Stede van Brugghe.
35491: A.A. (Piet Gertenaar?) - Panorama. De garage - Het vliegveld. No. 2.
23925: A.A. (Charles Perrault) - Dornröschen.
28069: A.A. - Biblische Bilder zum Alten Testament. Vierte Auflage.
35634: A.A. - Het belegh van Oostende in de jaeren MDCI, MDCII, MDCIII en MDCIV
6853: A.A. - Loi communale du Royaume Belgique - Gemeente-wet van het Koningryk van Belgen.
29971: A.A. - Instructie voor de ontvangers ten platten lande der Provincie Zeeland; Gearresteerd door de Gedeputeerde Staten van Zeeland, den 8 januarij 1819.
31435: A.A. - De H. Brigitta. Bijzonder Voorspreekster tegen alle Ziekten van het Hoornvee.
29864: A.A. - Dick Whittington and his cat.
23879: A.A. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
32600: A.A. - Officium in festo et per octavam Pentecostes, Unà cum Commemorationibus Festorum Simplicium, quae infra eam occurunt. Secundùm Missale & Breviariu Romanum, PII V.Pont.Max. jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recognitum.
35618: A.A. (Pieter Bast?) - Beleg en inname van Hulst door Maurits in 1591.
29505: N.S.P.A. (N. van der Steen?) - De Regels en besluyten van het Alderheylighste ende Algemeyn Concilie van Trente. Gehouden onder de Pausen, Paulus den III, Julius den III, ende Pius den IV. Getrouwelijk van nieuws overgezet Door N.S.P.A. Hier is ook achter by-gevoegt de verklaering van eenige bezondere Woorden, die in 't Concili gebruykt worden.
32082: A.A. - Satelietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-sateliet.
32078: A.A. - Messager boiteux de la Moselle, pour l'année 1830.
29968: A.A. - De Hervadte Beeste-Spraeck, Op-genomen tusschen een Rave ende Signor Vos, ontrent Het ontbijt vande Beulingen / van die onlancx binnen Londen over 's Conincx moort / ende Lant-verraet gejusticieert zijn.
6768: A.A. - De Vrouwen-Peirle, ofte Dryvoudige Historie van Helena de Verduldige, Griseldis de Zachtmoedige en Florentina de Getrouwe, Alle dry aenzienelyk in vele Deugden; maer meest in Lydzaemheyd die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoond hebben. Genomen etc.
29962: A.A. - Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus...
32584: A.A. - Le loup et la chèvre. Album d'images.
33669: A.A. - Felix Timmermans, [*1886-+1947]
29477: A.A. - Plan de Paris. Nouvelle édition.
29474: A.A. - Wiesbaden.
29475: A.A. - Exposition universelle de Paris 1889.
34946: A.A. - United Kingdom of the Netherlands. Belgic Provinces. Exhibiting also the Departments & Boudnaries as settled by the Confideration of the Rhine.
29470: A.A. - Zeeland.
28058: A.A. - Pop-up. Het boek in beweging.
6758: A.A. - Handboeksken Van 't Heylig Geapprobeérd Broederschap der XXXVI Uytmuntende Heyligen, Ingesteld doór den Allerheyligsten Vader Clemens X. anno 1671 in de kerk der Abdey van St. Salvator, en by suppressie der zelve Abdey overgebragt door Zyne Doórluchtige Hoogweêrdigheyd Joannes Armandus De Roquelaure, Aerdsbisschop van Mechelen, in den jaere 1802, etc.
29469: A.A. - Marken.
14836: A.A. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Goes/Kloetinge Serie Zuid-Beveland. Deel 1.
14837: A.A. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Hulst/St. Jansteen. Serie Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Deel 1.
29467: A.A. - Au Genevrier Odorant.
31442: A.A. - Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oie.
29961: A.A. - Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus...
29466: A.A. - Les Pyrénées. Luz-St. Sauveur-Barèges.
32957: A.A. - Uitgelezen boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Een serie uitgelezen prenten. Extra dik. Proefnummer 3 - maart 1980.
23423: A.A. - Den Sack der Consten. Naar het unicum van de Koninklijke Bibliotheek uitgegeven door Willem van Eeghem.
30452: A.A. - Achtmaal. No 49 H.
23400: A.A. - The War of 1914. Military Operations of Belgium in Defence of the Country, and to uphold her neutrality. Report compiled by the Commander-in-Chief of the Belgian Army. (For the period July 31st to December 31st, 1914).
31441: A.A. - Souvenir du Pèlerinage à Notre dame de Montaigu, renommée par Miracles et grand concours de monde.
29960: A.A. - Hollandsch Loterij-Spel. Nieuw Gezelschaps-Spel.
31631: A.A. (Marnix van Sint Aldegonde) - Wilhelmus van Nassouwe.
30450: A.A. - Rijsbergen. No 50A.
33336: A.A. - Traité de Commerce, Navigation et Marine, entre La France et les Villes Anseatiques. Conclu à Paris le 28. Septembre 1716.
32055: M.C.S. - Tractatus de libertatibus ecclesiae gallicanae, continens Amplam discussionem Declarationis factae ab Illustrissimis Archiepiscopis, & Episcopis, Parisiis mandato regio congregatis, anno M.DC.LXXXII. Vos in Libertatem vocati estis Fratres: tantum ne libertatem in occasionem detis carnis. Gal.5.13. Autore M.C.S. Theol. Doctore.
33335: A.A. - Traité de Barrière, Entre sa Majesté Imperiale & Catholique Charles VI., sa Majesté de la Grande-Bretagne & les Estats Generaux. Fait & conclu a Anvers le 15. Novembre 1715.
33463: A.A. - Ein kurzweilig Lesen von Till Eulenspiegel, geboren aus dem land zu Braunschweig, wie er sein Leben vollbracht hat.
29959: A.A. - Letterspel A.Z. Verstrooiend (&) Leerzaam. Jeu de lettres. A.Z. Récréatief (&) Instructief.
32581: A.A. - Les métamorphoses d'un âne.
32582: A.A. - Jean & Jeannette.
29465: A.A. - Ricordo della Villa Pallavicini Durazo.
34929: A.A. - De Stad St. Maertensdyk.
29464: A.A. - Conseils et recettes utiles à l'usage des familles et des ménages. Edition française.
32580: A.A. - Le Baron de Krack.
34923: A.A. - Limburg; oost-Noord-Brabant. (Topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden.)
33342: A.A. - Tractatus Commercii Inter suam Caesaream & Catholicam Majestatem, Carolum VI et Inter Suam Regiam Catholicam Majestatem Philippum V. Conclusus Viennae prima Maji 1725.
10155: (Kandinsky, Wassily) - Homage to Wassily Kandinsky.
32570: (Ostaijen, Paul van) A.A. - Paul van Ostaijen. 1896-1928. (Medaillon.)
32330: A.A. - Resolutien van wetthe en raedt der Stadt Middelburgh in Zeelandt. Dienende tot vervolgh van de ordonnantie en ampliatien van de Wees-kamer deser Stadt Middelburgh.
23169: A.A. - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1989 door het Dagelijks Bestuur uitgebracht aan de Algemene Vergadering.
35197: A.A. - Doel - Saaftinge.
29136: A.A. - A Kolozsvári Magyar Kiralyi Ferencz-Jozsef Tudomany-Egyetem Almanachja. 1883-1884.
29443: A.A. - Mémorial des Alliés. 1914-1918.
33658: (Perrault, Charles) - Contes des fées.
14617: (Bible) - Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. Pont. Max Ivssv recognita atque edita.
14606: A.A. - Door Zeeland.
14601: A.A. - Instructions pour les trois grades de la Franç-Maçonnerie.
34910: A.A. - Cyriel Buysse. 1859-9132.
31480: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland. Den 28 January 1774.
31479: A.A. - Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland. Den 28 January 1774.
14549: A.A. - The war in pictures. 6 Volumes.
31977: P.O. (= W. Verhoeven) - Wat Hitler dacht: Wat Hitler deed! Wat Hitler had verwacht!... Hoe Hitler schipbreuk leed!
28052: A.A. - Lourdes en relief par les anaglyphes.
23031: (Photography - Solingen) A.A. - Photo-album of the 'Firma Rudolf Rautenbach G.m.b.H., Solingen'.
31976: A.A. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Met 22 platen.
29946: A.A. - Augusty en September, of Voor, Tijdens en na den Opstand van Brussel. Door ******
29409: A.A. - Het federaal statuut. Wetsontwerp tot herziening der Belgische Grondwet. Neergelegd ter Kamer op 25 Maart 1931 door de Mandatarissen der Vlaamsche Nationalistische Partij.
22993: (Dance of Death) A.A. - Der Lübecker Totentanz.
14483: A.A. - Reisboek voor de provincie Drenthe.
28569: (Art - Magazine) N.A. - Kunst. Maandblad voor oude en jonge kunst.
33409: (Photographs - Cavalry) A.A. - Ecole de Cavalerie de Saumur.
22972: Die, L.M. de - Kent U ze nog... de Biervlietenaars.
29942: A.A. - Chess and checkers.
10151: (Gijsen, Marnix) - Leerjaren Jan-Albert Goris.
29937: A.A. - De Kat en de Vos - Le Chat et le Renard.
29941: A.A. - Nieuw kaartspel woordenjacht.
29936: A.A. - Fabelen.
29399: A.A. - Aan de Vlaamsche studenten. Rechtskundige raadpleging nopens de wettelijkheid van de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool en de geldigheid van hare diploma's.
22898: (Papal "Bulle") A.A. - Bulle Van onzen Heiligen Vader, Paus Clemens XI. Gegeeven den 8. van Herfstmaand 1713. Tegen het Boek der Zedelyke Aanmerkingen over het Nieuwe Testament. Met Aantekeningen over de Gestraf-Vonnisde Stellingen.
33898: (Claus, Hugo) - Het Hooglied van Salomo. Het lied der liederen. Een nieuwe versie van Hugo Claus. Genummerd en gesigneerd!
14331: (Vos, P. D. de?) - De lotgevallen van een oud huis te Zierikzee.
32942: A.A. - Breviarium cisterciense iuxta romanum.
32358: A.A. - Duizend jaar muntslag te Brussel 1965.
29915: A.A. - Le livre lumineux. La nuit, mes phares s'allument et mes yeux bougent et s'éclairent.
29914: A.A. - Bonaparte au Pont d'Arcole (17 Novembre 1796). Un drapeau à la main, le général s'élance suivi de ses grenadiers qui rejettent les Autrichiens au-delà du pont.
33333: A.A. - Tractaet van de Vreede, Commercie, Navigatie ende Marine, gemaeckt, gesloten en vastgetselt tot Utrecht den 26. Junie 1714. tusschen de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van syne Catholycke Majesteyt Philippus V., ten eenre, ende de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde.
35689: (Salomon, Charlotte) - Charlotte Salomon. Leven of theater? Een autobiografisch zangspel in 768 gouaches. Uit het Duits vertaald en ingeleid door Judith Herzberg.
29130: A.A. - Le théatre, par l'Auteur des Mauvais Livres.
22760: S., F.-J. - Nieuwe Kleyne Geographie, of Aerdryksbeschryving, aen de welmeenende leerzucht toegewyd. Zevende en verbeterde uytgaef.
22756: A.A. - Reductie van het Frans-Geld, in Ryssels-Geld, In Vlaems-Courant- en in Vlaems-Wissel-Geld; Die van Ryssels-Geld in Vlaems Courant, In Vlaems wissel-geld, en in Frans-geld; Die van Vlaems Courant in Frans-geld, In Ryssels-geld, en in Vlaems Wissel-geld; Die van Vlaems Wissel-Geld in Frans-geld, in Ryssels-geld, en in Vlaems Courant-geld; Die van Hollands Courant in Vlaems Courant en in Vlaems Wissel-geld; Die van Vlaems Courant in Hollands Courant en in Vlaems Wissel-geld; Die van Vlaems Wissel-Geld in Hollands Courant en in Vlaems Courant-geld; Die van het Spaens-Geld in Vlaems Courant-geld. Zevensten Druk. Van nieuws overzien en vermeerdert met de Reductie van het Engels-in 't Frans-geld, van het Frans- in 't Engels-geld, en van 't Engels in 't Vlaems-geld, &c.
29398: A.A. - Het gewijzigde verdrag met België. Is aanvaarding thans mogelijk? N-B.
29394: A.A. - La neutralité belge. Ses origines et sa violation.
33874: A.A. - Thyl-Uilenspiegel. Zijn zonderling en vermakelijk leven; met al zijne grappen, kluchten en boeverijen. Nieuwe verbeterde en veel vermeerderde uitgave.
22737: A.A. - Feest- en Passietexten voor de Christelyke Hervormde Gemeente te Middelburg.
29389: A.A. - Het Verslag Van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch Verdrag. Een Vlaamsch-Nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland.
29913: A.A. - Henri IV a Ivry (14 Mars 1590). Henri IV harangue ses soldats avant la bataille: Ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire.
29912: A.A. - Jeanne d'Arc fait lever le Siège d'Orléans (7 Mai 1429). Conduits par Jeanne et par Dunois, les Français pénètrent dans les retranchements qui entourent la ville et en chassent les Anglais.
29905: A.A. - La dernière Fée.
29906: A.A. - Tiereliere let let let.
14162: Die, L.M. de - Groede in oude ansichten.
14129: A.A. - Kleine Ruth. Naar het Duitsch.
14112: A.A. - Guide de Walcheren. Publié par l'Association 'Walcheren-Attractions' établie à Middelbourg.
14111: A.A. - Gids door Walcheren. Uitgegeven door de Vereniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg.
14100: A.A. - Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen.
29903: A.A. - Come to the Window. Rhymes for Little Ones..
29901: A.A. - De zeven raven.
29902: A.A. - Good Morning and Good Night.
14084: A.A. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Met 21 Teekeningen van Mr. J.G. Huyser. Uitgegeven door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingen-Verkeer te Zierikzee.
22705: K(ortum), D(r). C(arl) A(rnold) - Die Jobsiade, ein grotesk-komisches Heldengedicht von D.C.A.K. In drei Teilen. Neue Original-Ausgabe. Leben, Meinugen und Thaten von Hieronimus Jobs dem Kandidaten, und wie Er sich weiland viel Ruhm erwarb, auch endlich als Nachtwächter zu Schildburg starb. Fünfte, neu revidirte und mit einem Titelkupfer nach Ramberg vermehrte, Auflage.
35657: A.A. - Fine photographic views of Channel Islands.
35658: A.A. - Erinnerung an Kevelaer.
35659: A.A. - Erinnerung an Dresden.
22687: A.A. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. St. Maartensdijk/Scherpenisse/Stavenisse. Serie Tholen. Deel 1.
22681: A.A. - Watersnood in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 1 Februari 1953.
31961: (Children's books - Pop-ups) A.A. - Robinson Crusoë.
29887: A.A. - De geschiedenis van Mozes.
22626: A.A. - Hand-Boek der Genees- en Heel-kunde. Voor Arme en Ryke. Waar in veelerly beproefde, zo wel gemeene enkelde als meer tezamengestelde, genees-middelen, tegen genoegzaam de meeste bekende in- en uitwendige ziektens en gebreken des menschelycken lighaams aan de hand gegeven worden. Geschikt Naar 't begrip en verrmogen van allerlei menschen, en zeer dienstig kunnende zyn voor allerley Lieden, inzonderheid die op 't Land wonen. Als mede Voor de Land-, Veld- en Zee-Chirurgyns. Uit vermaarde Schryvers, en ten deele uit eigen ondervinding opgemaakt en in deze order geschikt, Door een liefhebber der nuttige Wetenschappen.
33857: A.A. - Placaat. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, Allen den geenen die dessen sullen sien of hooren leesen, salut; Doen te weten... Wij tot conservatie van de groote Visscherije en Haringvaard, als een van de voornaamste Takken van 's Lands welvaaren...
33856: A.A. - Portret "en face" van Aug. van Cauwelaert in beige en lichtbruine tinten.
31502: A.A. - Missive, Geschreven uyt Middelburg, In dato 23 Martii 1684. Mitsgaders een Placaet, tot voortsettinge van de Negotie in die Provintie.
33855: A.A. - Portret "en face" van Lode Baekelmans in beige en lichtbruine tinten.
13958: A.A. - De ontwikkeling van Zuidwest-Nederland. Rapport van de Rijksplanologische Commissie 1971.
33853: A.A. - Portret "en face" van Cyriel Verschaeve in beige en lichtbruine tinten.
33331: A.A. - Traité de la Paix, Commerce, Navigation & Marine, fait, conclu & arresté a Utrecht le 26. du mois de Juin 1714. entre les Ambasadeurs & Plenipotentiaires de sa Majesté Catholique, Philippe V. d'une & les Ambasadeurs & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas de l'autre part.
22561: (Chapbook - Religion) A.A. - Het Dobbel Kabinet der Christelyke Wysheyd, Besluytende in korte Vraegen en Antwoorden De eerste beginselen en Leeringe van het Katholyk Geloof, die de kinderen meest behooren te weten, en gevoegelyk konnen beantwoorden.
29873: A.A. - Playing at shops A.B.C.
29874: A.A. - Kakelbont en kogelrond, kerngezond en Roer je mond.
31432: A.A. - Het Paard van Troje.
34791: (Hemeldonck, Em. van) - Originele foto van Emiel van Hemeldonck geflankeerd door twee jongemannen.
31477: A.A. - Koningrijk B(elgië).
31478: A.A. - Extract uyt de Resolutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. Vrydag den 24 Maart 1758.
13870: A.A. - Herverkaveling Zeeland. Verslag over de jaren 1953 en 1954 van de Herverkavelings-Commissie Zeeland.
22482: (Southern Netherlands - Brabant Revolution) A.A. - Remontrance des vingt-quatre corps des Métiers de la Ville de Namur, au Magistre de la dite Ville. En dat 14. Mai 1787. And twenty other "pamphlets".
31440: A.A. - Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel - Image miraculeuse de N.-D. à Montaigu.
28008: A.A. - Onpartijdige levens-beschrijving van Napoleon. Van zijne kindsche jaren af tot het tijdstip zijner dood. Getrokken uit de voornaamste Schrijvers die over zijne merkwaardige daden gehandeld hebben. Vermeerderd met de plechtigheden welke hebben plaats gehad bij de overvoering zijner asch in Frankrijk. Nieuwe verbeterde druk.
22478: A.A. - Office de la Semaine Sainte a l'Usage de Rome en Latin et en François. Avec l'explication des Ceremonies de l'Eglise, et quelques Prieres tirées de l'Ecriture, pour la Confession & la Communion, & sur les mysteres que l'on celebre durant ce Saint temps. Traduction Nouvelle.
34790: (Coolen, Antoon) - Originele foto van Antoon Coolen.
10845: (Reynaert - Guerber, H.A.) - Reinaard de Vos. In: H.A. Guerber - Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst. Bewerkt door Dr. H.W.Ph.E. v.d. Bergh v. Eysinga. Zesde druk. Chapter III, p. 35-58.
13712: A.A. - Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, woningen, meubelen, volkskunst, gebruiken, enz.
29856: A.A. - Klein Duimpje.
28007: A.A. - Napoleon. Zijn wonderbaar leven en zijn oorlogen.
27591: (Gastronomy - Wine) A.A. - Der Pfälzer Weinbau in Wort und Bild.
27670: A.A. - Hosanna. Verzameling van verhevene gebeden. Nieuwe uitgaaf.
35637: A.A. - Plan de Hulst. Et des Forts qui l'environnent foumis au pouvoir ses François. Le 11. Mai 1747.
13748: A.A. - Het leven van de Heylige Theresia door haer zelven beschreven. Nieuwe overzettinge.
9145: A.A. - De Reus zonder Hart. Een oud Noors sprookje...
8773: H(eussen), H. v(an) - Oudheden en Gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden: of Beschrijving van de Kerken, Kloosters... etc. Uyt het Latijn vertaald En met aantekenignen opgehelderd door H.V.H.
31879: A.A. - De ramp. Nationale uitgave met woord vooraf door H.M. de Koningin.
9066: (Stuyvaert, V.) - Treize Proverbes et des Dictons populaires mis en façon d'Alphabet.
33329: A.A. - Tractaet tusschen Haar Hoogh Mog. de Heeren Staaten Generael der vereenighde Nederlanden, ende de Regeeringe van Tunes.
34425: (Reynaert) - Een zeer genoeglyke en vermaaklyke Historie van Reynaart de Vos met haare Moralisatien, als ook argumenten voor de Capittelen, zeer plaisant en lustig om te leezen. Van nieuws overgezien en verbetert. met schoone Figuuren daartoe dienende.
8924: (Eversdyck, Cornelis Fransz) - Pacht-tafelen. Waer door alle On-ervarene in de Reken-konste seer veerdigh en gereedt konnen calculeren de Pacht, Huere, Onkost, en Koop van Lande; ten addenante van alle voor-gestelde Prijs, 't Gemet, de Morgen, ofte Bunder. Mitsgaders Eene grondige Instructie, om oock door de voorsz Pacht-tafelen te vinden een yeders compententie in alle Verhueringen van Tienden, Molens, Dijckettingen, Visscheryen...Voorders Om te berekenen de weerde van alle Goude en Zilvere Specien van Gelde. Item van alle soorten van Koopmanschappen...
8769: (Sint Nicolaas van Tolentino) - Gli Ex Voto per San Nicola a Tolentino.
34767: R, De - Bateau d'Amour.
19323: (Gent) A.A. - Genootschap der H. Familie in de Kerk van O.L.V. St. Pieters Gent.
22184: A.A. - De sluis van Terneuzen. Vertoog der Stad Gent voor de Commissie Behogne. 15 December 1947.
13613: (Architecture) A.A. - Traité de fortification passagère. Publié avec le concours d'officiers de toutes les armes et sous le patronage de la Réunion d'officiers.
27975: A.A. (Lenoir, Marie Antoinette) - La Compagne de la Jeunesse, ou Entretiens d'une Institutrice avec son élève.
29828: A.A. - Sur l'Air: J'ai du Mirliton. De koning... N. 306.
31439: A.A. - Gedachtenis van de Bedevaart tot Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel.
34607: A.A. - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel.
27661: A.A. - De Vlaamsche burger, Volksalmanak voor 't jaar O.H.J.C. 1883.
33819: A.A. - Ulenspiegel en Flandre.
34739: A.A. - Au Peuple Flamand. Protestation contre le Projet de loi Verhaegen. 1911.
33408: A.A. - Album d'écritures ornées et principées.
28903: A.A. - Luchtfoto-atlas Zeeland.
34726: A.A. - L'Espiègle puni. No 561.
34725: A.A. - Geschiedenis van Rood-Kapje - Histoire du petit Chaperon-Rouge.
33578: (Rops, Félicien) - L'Art priapique. Parodie des deux premiers chants de l'art poëtique par un octogenaire.
34724: A.A. - De gelaarsde kat - Le chat botté.
34723: A.A. - De gelaarsde kat - Le chat botté.
33808: A.A. - Het leven van Tyll Uilenspiegel. In Holland.
22097: A.A. - Marie en Florentine. Ontwikkeling van Verstand en Veredeling van Hart.
29095: A.A. - Kort verhael van het gevangnemen, wegvoeren, martelie en dood van Pius VI, Paus van Roomen.
29824: A.A. - Artillerie montée - Gemonteerd geschut. N. 16.
31381: A.A. - Le Mont-St. Michel en relief par les anaglyphes.
21994: A.A. - Catalogus van de Tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden. In het Gemeentenhuis te Zaandam. (Augustus - September 1874.)
34713: N.N. - La miche de pain. Revue hebdomadaire. 3m. année. Catéchisme illustrée.
31838: A.A. - Vier topografische kaarten ("stafkaarten") van Overijssel.
27658: A.A. - La chanson nouvelle.
27659: A.A. - Le chanteur belge.
27660: A.A. - Antwerpschen Almanak voor het jaer 1859.
29823: A.A. - Prenten-magazijn voor de jeugd. Aardrijkskunde. No. 7.
13374: A.A. - Rijksarchief te Gent. Overzicht van de fondsen en verzamelingen.
21985: A.A. - Catalogue de la XVe Exposition Internationale d'Horticulture (CLXVIIe Exposition de la Société). 18 au 26 Avril 1903.
29821: A.A. - Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oie.
31837: A.A. - Zes topografische kaarten ("stafkaarten") van Drente.
33800: A.A. - Vermakelijk leven van Thyl Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen.
33802: (Uilenspiegel) - De vermakelijke lotgevallen van Uilenspiegel, op nieuw aan 't volk verteld.
21944: A.A. - Armée Belge.
9510: (Peeters, Michel) - Histoire des Trappistes du Val-Sainte-Marie, diocèse de Besancon, avec des notices intéressantes sur les autres monastères de La Trappe en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande et sur plusieurs religieux Trappistes; etc. 3e Édition considérablement augmentée, revue avec soin par deux des ordres religieux, et approuvée par l'Archevêché de Malines.
9191: (Corte, Franciscus de) - Godts wonderheden in het leven en de doodt van den grooten Mirakel-Doender den H. Nicolaus Tolentinas, wiens mirakuleus bloedt syn heyligheydt Clemens XI. Heeft gejont aen het Convent van de Eerw. PP. Augustijnen tot Antwerpen.
33799: A.A. - Vermakelijk leven van Thyl-Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen. Achtste verbeterde druk. Voor de eerste maal versierd met 24 nieuwe en fraaie Platen.
33798: A.A. - Vermakelijk leven van Thyl-Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen. Achtste verbeterde druk. Voor de eerste maal versierd met 24 nieuwe en fraaie Platen.
19286: A.A. - Voor de winteravonden. Handleiding tot het vervaardigen van allerlei nuttige en sierlijke voorwerpen voor huishoudelijk gebruik enz. III. Stroo-Mozaïk.
35582: A.A. (Bolswert, Schelte Adams? & Boëthious Adams Bolswert?) - De Inventeur der Wind Negotie op zyn Zegekar.
33797: A.A. - Vermakelijk leven van Thyl-Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen. Achtste verbeterde druk. Voor de eerste maal versierd met 24 nieuwe en fraaie Platen.
21866: A.A. - Les vins de Bourgogne. La Côte-d'Or.
21834: A.A. - De Godvruchtige Landsman of Verzameling van Onderwyzingen en Gebeden, byzonderlyk ten dienste der Landslieden. Nieuwe verbeterde uitgaef.
13302: A.A. - Literatuur over Zeeland.
13288: A.A. - Over eene verbeterde inrigting der huur-contracten van landerijen in Zeeland.
29819: A.A. - De gelaarsde kat - Le chat botté.
29815: A.A. - Histoire de Gulliver.
29818: A.A. - Geschiedenis van Cartouche - Histoire de Cartouche.
32345: (Miro & Artigas) - Sculpture in ceramic by Miro and Artigas.
33573: A.A. - Collectie fotokaarten van Vlaamse/Belgische auteurs e.d.
27657: A.A. - Le nouveau chansonnier français.
29094: A.A. - Collegium Beatae Mariae Virginis in Universitate Lipsiensi. I. Der Zusammenhang des Collegii Beatae Mariae Virginis mit den Anfängen der Universität Leipzig. Am 2. December 1859.
31379: A.A. - Garage.
31807: A.A. - Calendar. J. Halden & Co. LTD. 1914.
13108: A.A. - Cinema en sport.
34406: A.A. - La Lowa & Comali. Sociétés anonymes.
13085: A.A. - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XV t/m XXIX. Zeeland.
34694: A.A. - Doornroosje.
34695: A.A. - Vrouw Holle.
33781: A.A. - Vermakelijk leven van Thyl-Uilenspiegel met aardige kluchten, poetsen en boeverijen. Achtste verbeterde druk. Voor de eerste maal versierd met 24 nieuwe en fraaie platen.
33776: A.A. - Tyl Uilenspiegel - Ulenspiegel.
33772: A.A. - Het verhaal der Heldhaftige, Vroolijke en Roemrijke Daden van Thyl Uilenspiegel.
33766: A.A. - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel.
33761: A.A. - 23me Anniversaire de l'Indépendance de la belgique. Fêtes Nationales et Cérémonies qui aurant lieu a Bruxelles, du 23 au 26 septembre 1853.
13041: A.A. - Groote dubbele droomboek of de sleutel der nachtelijke verschijningen.
27656: A.A. - Mateus de Droomer. Volksalmanak voor het jaar 1868. Opgesteld en uitgegeven door N' Vos Zonder Oorden. Tweede jaar.
27916: A.A. - Godtvrugtige overdenkingen en oeffeningen ten tijde van den Advent, om een geestelyk Bethlehem of geboórte-plaets in onze Ziel te bereyden tot de Komste van het Kindeken Jesus.
21686: A.A. - Almanach pittoresque 1880. 40e Année.
33360: A.A. - Signalement Des Argentries volées avec effraction, dans la Ville de Middelbourg en Zélande, la nuit du 13 au 14 Juin 1789.
31438: A.A. - Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel - Image miraculeuse de N.-D. a Montaigu.
21593: A.A. - Soft-Lite Lenses for maximum eye-comfort.
12949: A.A. - Groningen.
12944: A.A. - Groningen in vuur en puin. Groningen: fire and ruins.
21504: A.A. - DE VROUWE PEÊRLE, Ofte Dryvoudige Historie van Helena de Verduldige, Griseldis de Zachtmoedige, Florentina de Getrouwe, Alle dry aenzienlyk in veéle deugden; maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast, en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude Historie, en nieuwelyks tot profyt der Jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Verçierd met verscheyde schoone Figueren.
21501: Z (Plantin - Book of prayers) A.A. - Officium Beatae Mariae Virginis. Nuper reformatum, & S.Pii V. Pontificis Maximi jussu editum: Ad Instar Breviarii Romani sub Urbano VIII. recogniti.
27915: A.A. - Godtvrugtige overdenkingen en oeffeningen ten tijde van den Advent, om een geestelyk Bethlehem of geboórte-plaets in onze Ziel te bereyden tot de Komste van het Kindeken Jesus.
29806: A.A. - Little Red Riding Hood.
29808: A.A. - Geschiedenis van Rood-Kapje - Histoire du petit Chaperon-Rouge.
29803: A.A. - Roodkapje.
29804: A.A. - Roodkapje.
1926: (Staats-Vlaanderen) - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene beschryving van Staats-Vlaanderen.
12907: A.A. - Onze beweging. 2e Reeks.
31793: A.A. - Gebed dat men leest op de Werkkamer, beginnende 's morgens ten half-uer-acht.
31507: A.A. - Portret in profiel van Hugo Verriest.
29802: A.A. - Little Tom Thumb.
21382: A.A. - Le retour des Nassau, Poème dédié a M. l'Abbé G. Moens. Auteur des Considérations sur la révolution belge de 1830.
33359: A.A. - Signalement De Jean De Rycke, Peintre de la ville de Middelbourg, en Zélande, suspecté d'avoir commis un vol avec effraction, chez un particulier de ladite ville de Middelbourg, la nuit du 9 au 10 Mai 1788.
31437: A.A. - Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel - Image miraculeuse de N.-D. a Montaigu.
31468: A.A. - Lijst der predikanten en eenige weinige Geschiedkundige Herinneringen rakende de Hervormde Gemeente te Hoek.
33759: A.A. - Ordinancie ons Heeren des Coninckx. Nopende de Soldaeten die verloopen zijn, ende de ondersaeten vanden Lande van herwaerts over de ghene die hen begheven hebben inden dienst vanden vyandt, oft van andere vremde Princen, sonder oorloff van zijne Majesteyt.
31501: A.A. - Extract uit het Register der Resolutien, Van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelant. Den 1. Augusti 1730. Over verhoginge van 't Collateraal tot den 10. Penning.
33328: A.A. - Tractaet van Commercie, Navigatie en Marine, gemaeckt, gesloten en vastgestelt tot Utrecht den 11. April 1713., tussen de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van sijne Majesteyt van Vranckryck, ter eene, ende de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
28719: (Goes) - Ordonnantie, Volgens welcke ten behoeve van de Stadt Goes Den Stedelijcken Impost op de Wijnen, Gebrande-wijnen, en Meè van Honingh Gebrouwen naer desen Geheven en Geinnet sal werden.
32862: A.A. - De belydenisse van S. Augustyn.
28313: A.A. - Seule jonction directe de la Flandre aux trois bassins houillers et métallurgiques aux carrières du Hainaut. Chemin de fer direct de St.-Ghislain a Gand et Terneuzen par Ath et Sottegem avec embranchements sur Renaix, Grammont et Eecloo. Projet de MM. de Laveleye et Moucheron. Combinaison de ce projet avec diverse autres lignes.
34666: A.A. - Placcaet vande Eertzhertogen onse Alderghenaedichste Heeren ende Princen / verbiedende de scandaelen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaeten als andere / doen ende gebrucken tot verachtinge van onse Heylige Catholijcke / Apostolijcke / Roomsche Religie.
21208: A.A. - Gids door Walcheren. Uitgegeven door de Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg. 20.001-22.500.
31769: (Claus, Hugo) - Het Hooglied van Salomo. Het lied der liederen. Een nieuwe versie van Hugo Claus. Genummerd en gesigneerd!
21141: A.A. - Des Soudaens dochterken. Een middeleeuwsch gedicht.
27617: A.A. - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut Ste Marie te Huybergen.
21108: P.B.V.D. - Cort Chronykje van de Graaven van Holland, van Dirk de I. tot Albert van Beyeren. Vervattende in 't cort de geschiedenissen in Holland en elders voorgevallen tot 't jaar 1398. Volgens een Oud Handschrift op Perkement geschreven, met een voorbericht verrykt en uytgegeeven door P.B.V.D.
21047: A.A. - Feestwijzer voor de viering van den aanvang der spoorweg en kanaalwerken op het eiland Walcheren te Middelburg, op den 9 en 10 juli 1867.
21045: A.A. - Beknopte gids voor bezoekers van het stadhuis te Middelburg.
33283: A.A. - Kleynen Atlas ofte curieuse beschryvinge van de geheele weireld, benevens alle de gedenkweirdigste zaeken die in alle landen en provincien te zien ofte te vinden zyn. Byeen vergaederd uyt verscheyde geloofweirdige auteurs, door eenen nieuwsgierigen liefhebber.
34664: A.A. - Ghesien Inden Raede vande Eerts-hertoghen / gheordonneert in desen hunnen Lande / ende Hertoghdomme van Brabant / die Requeste aldaer ghepresenteert by jacques van Lieberghen ende consorten / Pachter vande Licenten die ghelicht worden opde Peerden / commende inden selven Hertoghdomme van Brabant / ende lande van Overmaze etc.
12809: A.A. - De Middelburgsche Avanturier. Of het leven van een burger persoon. Bevattende zyne zeldzame opvoeding; kinderlyke Minnaryen; Leeroeffeningen; rampspoedige Koophandel, veroorzaakt door eene menigvuldige Minnenhandel; Boerenleven, totale Ruïne; Gevangenis; zeldzame Verlossing, en togt naar Surinamen etc.
29800: A.A. - Geschiedenis van Klein Duimpje.
29801: A.A. - Klein Duimpje - Petit Poucet.
34663: A.A. - Ordonnnantie ende reglement, waer naer haere Hoocheden ordineren eenen yegelijck hem sal hebben te reguleren int inne-brenghen vande Peerden van Hollandt ende Zeelandt, op den bodem van Brabant.
29795: A.A. - Asschepoetster.
29796: A.A. - Avonturen van Don Quichot. 3 Parts.
34662: A.A. - Ampliatie van zeker ordinantie van haere Hoocheden in den date den X. October, anno 1608. ghepubliceert in dese landen ende Hertochdomme van Brabant, op lichten van recht vande licenten op de peerden, ende hoe den pachter ende zyne ghecommitteerde, mitsgaders den Cooplieden ende facteurs hun sullen hebben te reguleren.
34661: A.A. - Carte d'Europe.
33356: A.A. - Tractaat van Commercie, Navigatie en Marine gemaakt, geslooten en vastgestelt tot Versailles den 21 December 1739, tusschen syne Majesteit van Vrankrijk, en de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.
31763: A.A. - Kalender voor het jaar 1900.
33122: A.A. - L'Histoire des Quatre Fils D'Aymon, Revue et corrigée de nouveau et augmentée de plusieurs Figures.
20698: A.A. - Atlas général composé de vingt cartes coloriées et gravées sur cuivre.
29794: A.A. - Cinderella.
12722: A.A. - Memorandum van toelichting over de Belgische vlasvezelbereiding-industrie en de functie van de bootenkooper in de economische structuur van het Belgisch vlasbedrijf.
33327: A.A. - Traité de Commerce, Navigation & Marine, fait, conclu & arresté a Utrecht l'onzième du mois d'Avril 1713. entre les Ambassadeurs & Plenipotentiaires de sa Majesté Tres-Chrestienne, d'une; & les Ambassadeurs & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas, de l'autre part.
34651: A.A. - Recueil de divers ouvrages relatifs a l'agriculture et a la médecine domestique et véterinaire.
29790: A.A. - Geschiedenis van Guliver - Histoire de Guliver.
12703: A.A. - Werkmap Vlaamse Beweging.
27856: A.A. - Tableau des monnaies d'or et d'argent des pricipaux états du monde. Avec leur valeur en francs, leur poids, leur titre, et des instructions sur le système monétaire, les monnaies de compe et les poids usuels de chaque pays. Deuxième édition. Augmentée du tarif officiel du prix des espèces et des mati1eres d'or et d'argent à tous les titres connus.
27855: A.A. - Onderwyzinge voor de Eerste Communie, Verdeeld in thien lessen. Met eene korte en bondige Bevestinge van de Christelyke Leeringe, Voor die, die daer toe bekwaem zyn.
27854: A.A. - Onderrigting over de Hedendaegsche Dansvergaderingen, door den Abt Hulot. Uit het Fransch vertaeld.
27843: A.A. - Taryf der Geld-Specien. In weerde gesteld volgens de Decreten van den 18 Augustus en 12 September 1810. Gevolgd door den Taryf der Nieuwe Nederlandsche Rekening, Inhoudende: 1. De Franken in Guldens Hollandsch courant Geld; 2. Guldens Hollandsch courant in Franken en in Guldens Brabandsch courant Geld; 3. Alsook Guldens Brabandsch courant in Guldens Hollandsch courant. Etc.
29755: A.A. - Histoire de Valentin et Orson, très-nobles et très-vaillants chevaliers, fils de l'Empereur de Grèce, et neveux du très-vaillant et très-chrétien Pepin, Roi de France. Nouvelle édition, revue, corrigée et ornée de quatre gravures.
31760: A.A. - Album de Peau d'ane.
29789: A.A. - The Land of Cocagne.
31759: A.A. - Nieuw A.B.C. Boekje, voor leerzame kinderen. Met plaatjes.
19190: A.-J. W. - Fabels over dieren in proza verteld.
31756: A.A. - Zeeuwsch foto-album - Album of Zealand photo's - Album de photographies de la Zélande. Souvenir.
29788: A.A. - Luilekkerland - Pays de Cocagne.
29301: A.A. - Het leven en de daaden van Lodewyk Philippus Hertog van Orléans, bygenaamd (E galité) Gelykheid. Uit het Fransch vertaald.
12636: A.A. - Gedenkboek Willem Eekelers. 1883-1954.
27599: A.A. - La Danse des Morts. Gravée d'après les tableaux à fresque qui se trouvaient sur le mure du cimetière de l'église St. Jean à Bâle.
32549: (Lieven Ferdinand de Beaufort) - Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet. Tweede druk.
27837: A.A. - Nieuwe reductie der Fransche, Brabandsche en Luyksche geldspecien, in Nederlandsch, Fransch en Brabandsch courant geld, met deszelfs wederzydsche en vergelykende uytrekeningen; etc. Vyfden druk.
20234: A.A. - La mission belge du Bengalen Occidental.
29289: A.A. - Pieces officielles touchant l'invasion de Rome par les Français en M.DCCCVIII.
29290: A.A. - Pieces officielles touchant l'invasion de Rome par les Français en M.DCCCVIII, pour servir de suite a la Correspondance..
29787: A.A. - Luilekkerland - Pays de Cocagne.
28291: A.A. - Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscheerende troepen in het Koningrijk der Nederlanden. Te zamengesteld bij het Topografisch Bureau van het Departement van Oorlog, in verband met de bij dat Bureaua mede vervaardigde Étappe-kaart van het Rijk.
20225: A.A. - Een Schoone Historie van Fortunatus Borze Ende van zyn Wensch-hoedeken. Zeer genuchelijk ende vermaekelijk om lesen / bezonderlijk voor de Jonkheyd. Den lesten druk. Van nieuws overzien, en op vele plaetsen verbetert.
33410: A.A. - Souvenirs de l'Exposition de Bruxelles 1935.
12554: A.A. - Biographie générale des Belges morts ou vivants. Hommes politiques, membres des assemblées délibérantes, ecclésiastiques, militaires, savants, artistes et gens de lettres.
27836: A.A. - Geschenk voor de jeugd.
10021: A.A. - Voorbeelden tot oefening in de hoofdregelen der rekenkunde, met geheele en onbenoemde getallen, beneevens eene korte verklaring van dezelve, ten dienste der scholen. Zestiende druk.
31731: A.A. - Handbuch für Verladungen nach Niederländisch-Indien 1931.
10087: A.A. - Reisboek van Zeeland. Samengesteld door de Provinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer.
20105: A.A. - Laat ze niet rotten o Vlaanderland! Hier liggen hun lijken als zaden in ' zand.....
12536: A.A. - Gedenkboek 1865 -1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België.
35324: A.A. - Les Pyrénées. Lourdes, Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, Gavarnie. Aquarelles - Description.
29786: A.A. - Het nieuw vermak(e)lijk Luilekkerland.
29785: A.A. - Geschiedenis van Cartouche - Histoire de Cartouche.
12522: A.A. - Aanvullende nota op 8 October 1947, gepubliceerd door de Commissie van Voorlichting ingesteld door Z.M. Koning Leopold III op 14 Juli 1946.
29784: A.A. - Voornaamste levenstrekken van Napoleon - Principaux traits de la vie de Napoléon.
29267: A.A. - De landsverdediging en de sociale kwestie.
31725: A.A. - Humoristisch album. Xe Jaarboek van de Scalden. 1907.
29254: A.A. - Les délassemens de l'adolescence, ouvrage propre à inspirer l'amour de la vertu aux jeunes personnes des deux sexes.
33730: A.A. - Jugement du Tribunal-Criminel Etabli a Anvers. Pronocé le 23 Brumaire de l'An 3me de la République Française, une & indivisible. Qui condamne les nommés Gilles de Becker cabaretier au cerf en cette Ville & Jacques Van Belingen ouvrier orfevre, chacun à une amende de Trois Milles Livres & à six mois de detention, pour avoir forcé des particuliers à payer la bierre moitié en argent & moitié en assignats, au moyen d'habits de bussards français que le dit Jacques Van Bellingen avait revêtu, & qui renvoye le jugement de Guillaume Mertens polisseur de diamans, impliqué dans cette affaire, jusqu'après informations ultérieures. - Vonnis van de Crimineele Regtbank Opgeregt tot Antwerpen. Uytgesproken den 23 Brumaire, 3de Jaer der eene ende onverdeelbare Fransche Rupubliek, Het welk verwyst de zoogenaemden Egidius De Becker, herbergier in den hert binnen deze Stad en jacobus Van Bellingen zilversmids-gast, ider tot eene boete van dry-duyzend Livers en tot eene ophouding van zes maenden, om bezondere persoonen gedwongen te hebben 't bier te betaelen de belligt in geld en d'belligt in assignaten by middel van fransche hoezaere kleederen, de welke den gezeyden Jacobus Van Bellingen aengetrokken had, en het welk verzend het Vonnis van Guilielmus Mertens diamant-slyper, in die zaek ingewikkelt tot voorder onderzoek.
29253: A.A. - Les solidaires. Association pour l'enterrement civil. caisse d'assurance mutuelle, de secours fraternel, de prévoyance et de propagande. Fondée a Bruxelles le 29 Juillet 1857.Statuts.
33355: A.A. - Traité de Commerce, Navigation & Marine, fait, conclu & arrêté a Versailles le 21 Decembre de l'an 1739, entre sa Majesté Tres-Chrestienne, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Pais-Bas.
33354: (Whaling) A.A. - Verordening en tollyste, Waar na de Tollen van in- en uitgaande Waaren, mitsgaders de Last- en Havengelden van de Scheepen, als meede de Houtlasten en Teertienden, soo wel als de Accysen in de Koopsteeden, na deesen in Deenemarken en Noorweegen geheeven sullen worden.
12514: A.A. - Activisten.
29782: A.A. - Comment Tiel l'Espiègle vola le Roi et en fut remercié par lui - Hoe Tijl Uilenspiegel den Koning bestal en ervoor door hem bedankt werd.
31723: A.A. - Liederboek van de Scalden. Vijfde Jaarboek van de Scalden. 1901.
12505: A.A. - Gedenkboek van het Koninklijk Bezoek aan Zeeland op 12, 13 en 14 september 1907.
27833: A.A. - Leesboek voor de laagste klasse. III.
12504: A.A. - De koninginnen op Walcheren van 21-25 augustus 1894.
29781: A.A. - Tyl Uilenspiegel - Ulenspiegel.
29780: A.A. - Histoire du Petit Poucet.
29778: A.A. - Robinson Crusoë.
29779: A.A. - Robinson Suisse.
28841: A.A. - Stijn Streuvels.
29777: A.A. - Histoire de Robinson Crusoë.
33728: A.A. - Jugement du Tribunal-Criminel etabli a Bruxelles, Du 15 Vendémiaire, l'an Trois de la République Française Une & Indivisible. - Vonnis van de Crimineéle Regtbanke opgeregt te Brussel, Uytgesproken den 15 Vendemiaire, derde Jaer der Fransche Republiek, Eene ende Onscheydbaere. Etc.
33727: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 24. Julij 1693.
29772: A.A. - Histoire des Quatre Fils Aymon, très-nobles, très-hardis et très-vaillans chevaliers. Nouvelle édition, ornée de huit gravures.
12451: A.A. - Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek. Ingeleid door Dr. Jan Gesler, professor aan de Universiteit te Leuven, lid der Nationale Commissie voor Folklore. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgaven door Fr. van den Wijngaert, conservator van het Stedelijk Prentencabinet te Antwerpen.
33726: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijnen Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den ij. Augusti, 1629.
33725: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 9. Meert, 1662.
1244: (Zierikzee) - Ordonnantie op de vragtloonen van het veer der stad Zierikzee op Middelburg, etc.
29747: A.A. - Leven en mirakelen van de Heilige Barbara, byzondere patrooners (sic) tegen de onvoorziene dood.
12392: A.A. - Uit de Belgische archieven 1905-1914. Berichten der diplomatieke vertegenwoordigers van België te Berlijn, Londen en Parijs, aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
31711: A.A. - Pictures of the Old and New Testaments, Showing the most nottable Historys, in 150 Copper Plates, brought in Copper by the most famouss and pricipal Masters. To which is addet A Historical Declaration tothe more Lightunig off Each Plate, put into the English Tongny bya good knower off y Historys, off the Byble - Tableaux du Vieux & Nouveau Testament. Ou sont représentée en 150 Figures, les Histoires les plus Remarquables du Vieux & Nouveau Testament, Gravée par les plus Habilles Maitres. Ou l'on â Joint Une Explication Historique, pour l'Intelliigence de Chaque Tableau; Ecrites en Anglois par un savant Connoisseur de l'Histoire sacrée, & traduit en François.
31710: A.A. - Bijbelsche geschiedenis, (Oude en Nieuwe Testament) in platen, in eene inleiding voorafgegaan door aardrijks- en tijdrekenkundige aanmerkingen, en door de beschrijving van zeden en gebruiken der voornaamste volken, welke in de H. Schrift voorkomen. Een geschenk voor de jeugd.
33724: A.A. - Gheboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 14. Februarij 1656.
33723: A.A. - Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 23. April 1668.
1239: (Zierikzee) - Resolutie tot elucidatie en ampliatie, van de lyst van 't loon voor die van het St. Jans of Arbeyders gilde.
1237: (Zierikzee) - Ordonnantie en reglement waar na de ykmeesteren van het vaatwerk binnen de stad Zierikzee, zig zullen moeten reguleeren.
34266: Aa, A.J. van der - Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, bijeengebracht door A.J. van der Aa, onder medewerking van eenige Vaderlandse Geleerden.
8636: Aa, A.J. van der - China en zijne bewoners, geschetst voor jonge lieden. Met houtsneêplaten.
24527: Aafjes, Bertus - Briefkaart van Bertus Aafjes.
15169: Aafjes, Bertus - De lyrische schoolmeester. Met opdracht van de auteur van ongeveer een volle pagina, 8 febr. 1953!
13925: Aalbregtse, M.A. - Merkwaardige grenspalen en grensstenen.
547: Aalbregtse, M.A. - Oostburg in oude ansichten. Tweede druk.
33157: Aalst, T.T.A.B.M. van der,, P.J. Brand en J.P.B. Zuurdeeg - Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Hulster Ambacht. 1609-1972.
31155: Aarsen, P.J. & J.H. Kluiver - Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man.
13850: Aarssen, P.J. & J.H. Kluiver (Ten geleide) - Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man.
17360: Ab Utrecht Dresselhuis, J. - De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes. Eene bijdrage tot de geschiedenis van de Hervormde Kerk in de Nederlanden.
32443: Ab Utrecht Dresselhuis, J. - De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes. Eene bijdrage tot de geschiedenis van de Hervormde Kerk in de Nederlanden.
32419: Ab Utrecht Dresselhuis, J. - Het Distrikt van Sluis in Vlaanderen beschouwd in deszelfs wording, natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid.
12868: Abadie, Maurice - Les races du Haut-Tonkin de Phong-Tho à Lang-Son. Préface de M. Paul Pelliot.
6279: Abeele, M. van den & R. Vandenput - De voornaamste cultures van Belgisch-Congo. In het Nederlands bewerkt door F. Brouwers en U. Maes.
3605: Abeleven, Wim - Tumult in Veere.
467: Abeleven-Labberton, Wil. - Zeeland vocht door...
26795: Abkoude, Johannes van - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, Welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen, met byvoeginge wanneer, waar en by wien dezelven gedrukt zyn, als mede van het Formaat, het getal der Deelen, en de Platen, benevens de Pryzen voor welken die in de Boekwinkels te bekomen zyn; voorheen uitgegeven door Johannes van Abkoude, in zyn Leven Boekverkooper te Leiden, Nu overzien, verbeterd en tot in het jaar 1772 vermeerderd door Reinier Arrenberg, Courantier en Boekverkooper te Rotterdam.
13812: Abrahams, H.P. - De Middelburgsche Courant van haar ontstaan tot de oprichting der Vennootschap ter voortzetting harer uitgifte. 1758-1874.
35171: Abramsz, S. - Van Sinterklaas en Pieterbaas. Twaalf Sinterklaasliedjes met pianobegeleiding. Tweede druk.
26792: Abt, Den - De Jezuit. Door Den Abt, schrijver van "De vervloekte".
7445: Accarias de Sérionne, J. - La richesse de la Hollande, ouvrage dans lequel on expose, l'origine du commerce & de la puissance des Hollandois; l'accroissement successif de leur commerce & de leur navigation; les causes qui ont contribué à leur progrès, celles qui tendent à leur détruire; & les moyens qui peuvent servir à les relever.
26916: Achenbach, Prof. Andr. a.o. - Sammlung von Original-Radirungen Düsseldorfer Künstler. Zwanzig Blätter, erfunden und radirt von Prof. Andr. Achenbach, Aug. Beck, W. Canton, F. Happel, J.G. Meyer von Bremen, Fr. Overbeck, J.B. Sonderland und Prof. A. Weber.
26868: Achterberg, Gerrit - Jeugdvers I & II.
23112: Achterberg, Gerrit - Radar. Gedichten.
5526: Achterberg, G. - Werkster.
13442: Adair, John - The Pilgrim's way. Shrines and saints in Britain and Ireland.
28489: Adam, Victor - Petits contes mis en action.
34683: Adami - Derrière le miroir. No 188 - Novembre 1970.
26193: Adelborg, Ottilia - Clean Peter and the Children of Grubbylea. Translated by Ada Wallas.
29620: Adelon, H., a.o. - La chasse moderne. Encyclopedie du chasseur par H. Adelon, G. Benoist, P. Bert, Vicomte E. de la Besge, G. Canet, Comte J. Clary, J. de Coninck, Cunisset-Carnot, Baron de Dorlodot, T. Duclos, C. Fricaud, P. Gastinne-Renette, H. Journu, R. Laurent, Leddet, P. Mégnin, Michel-Carré, E. Passerat, Vicomte E. de Poncins, R. Pouret, L. Ridet, M. Rondet-Saint, P. Sire, G. Vasse, Dr. Verchère, G, Voulquin. Introduction par le Comte Justinien Clary.
14672: Adelon, H., a.o. - La chasse moderne. Encyclopedie du chasseur par H. Adelon, G. Benoist, P. Bert, Vicomte E. de la Besge, G. Canet, Comte J. Clary, J. de Coninck, Cunisset-Carnot, Baron de Dorlodot, T. Duclos, C. Fricaud, P. Gastinne-Renette, H. Journu, R. Laurent, Leddet, P. Mégnin, Michel-Carré, E. Passerat, Vicomte E. de Poncins, R. Pouret, L. Ridet, M. Rondet-Saint, P. Sire, G. Vasse, Dr. Verchère, G, Voulquin. Introduction par le Comte Justinien Clary.
35234: Adriaanse, J. - De Poort van Hulst voor de Vijftiende Eeuw. Schetsen uit de oude geschiedenis van Hulst en de Vier Ambachten - het tegenwoordige Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Met een kaartje, aangevende de gesteldheid van Hulst en Hulsterambacht omstreeks 1400, bewerkt naar gegevens uit het Gentsche Staatsarchief door kapelaan C.A. Dekkers te Hulst.
32652: Adriaanse, J. & J.A. Everaard - De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe.
32254: Adriaanse, J. - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht. Een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche feesten van 1930.
33560: Adriaanse, J. - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht. Een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche feesten van 1930.
27205: Adriaens-Pannier, Anne - Léon Spilliaert. Of de schoonheid van een wijs hart. Ou la beauté de l'intelligence de coeur.
29640: Aerts, Prof. Dr. J. - Streuvels: tussen historiciteit en mythe.
15214: Aerts, Henrick - Den Spiegel Der Jonkheyd, dienende voor alle Jonkheyd, d'Eerbaerheyd en Deugd beminnende, tot eenen Spiegel, Daer sy in siende, mogen leeren hoe sy hun selven behooren te houden in hun inwendig gemoet, in hun uytwendig gaen, staen, kleedinge, spreken, eten ende alle ander gelaet. Rethoryk gemaekt by H.A. Van nieuws oversien ende verbetert.
25488: Ailly, Dr. A.J. d' - Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie.
14113: Aitken Meigs, M.D., J. - Observations upon the cranial forms of the American Aborigines rased upon specimens contained in the collection of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
19455: Aken, Piet van - De onschuldige barbaren. Uniek exemplaar!
23429: Aken, Piet van - Brief & gesigneerde portretkaart.
10423: Aken, Piet van - Alleen de dooden ontkomen.
35478: Albe - Mijn afscheid van Felix Timmermans. Zeldzaam!
10431: Albe - De spin en ik.
10427: Albe - Miniaturen.
10428: Albe - Kersthallel.
10426: Albe - Scheppingsgedicht.
8231: Alberdingk Thijm, J.A. - Geertruide van Oosten. Geschiedenis van een Delftsch begijntjen uit de XIVe eeuw.
15103: Albers S.J., P. - De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde te 's-Gravenhage. Voorheen de Spaansche Kapel en de Kerk van Spanje genaamd. Beknopte geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916.
7723: Albigny, Guy d' - La maisonnette sur le coteaux ou Pierre Davreux. Roman.
18006: Aleichem, Scholem - De gast. Vertaling van S.M.
23234: Alexandre, Arsène - W. de Terlikowski. Peintre.
32313: Alibert, J.L. - Nouveau élémens de thérapeutique et de matière médicale, suivis d'un nouvel essai sur l'art de formuler et d'un précis sur les eaux minérales les plus usitées. Seconde `édition, revue, corrigée et augmentée.
32312: Alibert, J.L. - Nouveau élémens de thérapeutique et de matière médicale, suivis d'un essay françois et latin sur l'art de formuler, et d'un précis sur les eaux minérales les plus usitées. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée.
11495: Alings Jr., Wim - Don Antonio.
13186: Alkmaar, Hendrik van (Nederduitse bew. van) - Reintje de Vos van Hendrik van Alkmaar, naar den Lübekschen druk van 1498. Vertaald en uitgegeven door Mr. Jacobus Scheltema.
21675: Allan, F. - Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen.
32631: Alleene, Carlos (e.a.) - Mengeldichten. Een hommage aan Roger Raveel.
35552: Allemand, André - Parachutiste d'essais.
35553: Allemand, André - Parachutiste d'essai,
21700: Allert, Inga-Britt - De prinses Doornroosje.
28436: Alma (Stramberg, G. von) - Volharding. Bewerkt door Alma. Naar het Duitsch van G. von Stramberg.
31796: Almain - Vryheyd - Gelykheyd - Broederlykheyd of de Dood. Liberté - Egalité - Fraternité ou la Mort.
35172: Almoes, H.A. - Vrolijk St. Nicolaas-feest. 20 oude en nieuwe St. Nicolaas-liedjes. Samengesteld door...
22849: (Architecture - Crematory) Aloi, Roberto - Architettura funeraria moderna. Architettura monumentale. Crematoria. Cimiteri. Edicole. Cappelle. Tombe. Stele decorazione. Prontuario Tecnico Dell'arch. Dott. Antonio Cassi Ramelli. Secunda Edizione Rifusa ed Aumentata.
18167: (Juvenilia) Alphen, Mr. Hieronymus van - Kleine gedichten voor kinderen.
25043: Alphen, Mr. Hieronymus van - Kleine gedichten voor kinderen.
9133: Alphen, Mr. Hieronymus van - Feestgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd van Mr. Hieronymus van Alphen.
18912: Alstein - Het kind op de schommel.
24396: Altena, Ernst van - Reinaert de Vos. De middeleeuwse satire door Ernst van Altena hertaald.
4607: Améro, C. - Un Robinson de six ans.
14660: Amezeuil, C. d' - Souvenirs de chasse.
32518: Ammers-Küller, Jo van - Een jonge leeuw van Vlaanderen. Een verhaal uit den oorlog van 1914.
25937: Andersen, H.C. - Däumelinchen und andere Märchen. 8.-13. Tausend.
22150: Andrea, Yda Elisabeth - 'Daar moet veel strijds gestreden zijn...'.
25099: Andreas, Willy a.o. - Belgien.
20764: Andreus, Hans - Groen land.
23959: Andriessen, P.J. - Lina.
23957: Andriessen, Suze - De pleegkinderen van den orgelman. Een verhaal. Tweede druk.
23956: Andriessen, Suze - Op de kostschool. Een verhaal. Tweede druk.
14964: Andriessen, P.J. - De weezen van Vlissingen of hoe onze Republiek onafhankelijk werd. Een verhaal uit het Derde Tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog, 1609-1648.
6644: K., Anna - Tranen zijn de inkt.
35280: Annaert, Frans Jozef - Stekene en zijn kerk.
14566: Annette P.R., Sr. M. - Geschiedenis van de Congregatie der Penintenten-Recollectinen van Etten (N. Br.).
16506: Anseele, Edward (& Louis Paul Boon) - Voor 't volk geofferd. In een bewerking van Boontje.
29273: B***, Anselmo, D. - Nouvelle lettre de D. Anselmo B***. Ancien historiographe de l'Université de Pavia, à Buonaparte, sur la paix
24211: Ansiaux, H. - Principes Élémentaires de Musique par Demandes et Réponses, rédigés par H. Ansiaux.
27073: Antonisse, Rinus e.a. - 1. Worsteling om water. De openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland. 2. Een nieuwe koers. De vorming van NV Delta Nutsbedrijven. 3. Energie in wisselend getij.
22840: Antonisse, Rinus - Varen tussen overkanten. 150 jaar geregelde veerdiensten in Zeeland.
13708: Antonisse, Rinus & Ben Jansen - Zeeland uit de krant. 225 jaar PZC.
31287: Antonisse, Rinus e.a. - Langs de boorden van de Schelde.
31463: Appelboom, Max - Linosnede zonder titel.
13967: Appleby, H.N. - Great Western Ports. Produced and published by H.N. Appleby.
12871: Arago, Jacques - Voyage autour du monde.
18921: Arcos, René - Das Gemeinsame. Übertragen von Friderike Maria Zweig.
35149: Ardens, Fulgur - Christen of Phariseeër. Karakterbeeld van een wolf in schaapskleeren voor stad- en tijdgenooten.
35148: Ardens, Fulgur - Christen of Phariseeër. Karakterbeeld van een wolf in schaapskleeren voor stad- en tijdgenooten.
29384: Arman, R. d' - La prédiction sur la fin de l'Allemagne. Réunies et commentées par...
26451: Arnac, Marcel - Ce qu'il faut savoir pour ne pas passer pour une andouille. Encyclopédie à l'usage des grands enfants.
12398: Arnould, M.-A. & M. Bruwier, J. Dhondt, F. Rousseau, F. Vercauteren - - De plaatselijke geschiedschrijving. Wenken voor de vorsers.
28865: Arras, Jozef - Gekke vertelsels. Tweede, vermeerderde uitgave.
30117: Asaert, Dr. G., drs. Ph. M. Bosscher, dr. J.R. Bruijn & dr. W.J. van Hoboken (Hoofdredactie) - Maritieme geschiedenis der Nederlanden. Met de erbij horende V.O.C.-munt in de losse originele envelop, uitgegeven bij het verschijnen van de vier delen!
17055: Asch, Sholem - Maria. Roman. Tweede druk.
33985: Asch van Wijck, H.M.A.J. van e.a. - Brand-ordonnantie voor de stad Utrecht en derzelver vrijheid.
26902: Asha - Nouveaux malheures de Sophie.
34862: Assche, Armand Van - Geschreven brief.
27345: Auctor - Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Zesde uitgave.
33836: Auctor (Jan Bruylants) - Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
33832: Auctor (Jan Bruylants) - Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
33826: Auctor (Jan Bruylants) - Tijl Uilenspiegel aan het Front en onder de Duitschers.
33825: Auctor (Jan Bruylants) - Tijl Uilenspiegel aan het Front en onder de Duitschers.
33814: Auctor (Jan Bruylants) - Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
12543: Audenhove, Marcel van - De grote economische crisis van de jaren dertig.
7239: Audiat, L. - Deux victimes des septembriseurs. Pierre-Louis de la Rochefoucauld. Dernier évêque de Saintes et son frère, évêque de Beauvais.
10226: Auerbach, Berthold - Lorle, die Frau Professorin.
31123: Augusti, Brigitte - Nora en Erna. Een verhaal voor meisjes naar het Hoogduitsch...
34057: Augustin, Elisabeth - Het oude huis.
22740: Augustinus, Aurelius - Divi Aurelii Augustini Episcopi Hippon Confessionum Libri XIII.
13763: Aumerie, O. d' - Armoiries et cris d'armes du Comté de Hainaut et de ses barons, familles à bannières de Haut Lignace dans le Comté de Hainaut, armorial et indications de Comté de Saint-Génois de Grandbreucq. Avec annotations supplémentaires.
30183: Diverse auteurs - Van Boelvaar Poef naar de Kapellekensbaan. Een route langs gedenkwaardige plaatsen van De Kapellekensbaan en het leven van Louis Paul Boon.
8362: Diverse auteurs - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 9.
35289: Diverse auteurs - 300 Jaar kerk van Koewacht. 1687-1987.
27403: Diverse auteurs - L'Illustration. Numéro de l'aeronautique. 17 Novembre 1934.
35288: Diverse auteurs - De Klinge, het verhaal van een kerkgebouw..
18773: Diverse auteurs - Rekeningen der Breede Watering bewesten Yerseke 1502.
832: Diverse auteurs - Zeeuws landschap. Samengesteld en uitgegeven door het Zeeuws Kunstenaarscentrum.
18756: Diverse auteurs - Jaarboek 1932.
29630: Diverse auteurs - Vie à la campagne. Numéro extraordinaire. Le parfait eleveur canin. Tous les chiens d'agrément, de compagnie, de sport.
29628: Diverse auteurs - Vie à la campagne. Numéro extraordinaire. Le parfait eleveur. Chiens de service. Elevage & dressage lucratifs.
29629: Diverse auteurs - Vie à la campagne. Numéro extraordinaire. Le parfait eleveur. Chiens de chasse. Elevage & dressage lucratifs.
34247: Diverse auteurs - Motion mini pocket. 001-011. Complete reeks. Gesigneerd door Buddingh'; Mulisch en Schierbeek!
18638: (Timmermans, Felix) Diverse auteurs - Guldenmond. Blijde boodschappen uitgegevevn door Den Gulden Engel.
18558: Diverse auteurs - Honest Graphics & Arts Movement. Nov.-dec. 1973. 1e Jaargang nr. 2.
18557: Diverse auteurs - Honest Arts Movement. Tussentijdse publicatie.
31455: Diverse auteurs - Biekorf. Vierenvijftigste t/m zeventigste jaargang. 1953 t/m 1969.
34616: Diverse auteurs - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1897. Achtste deel. Tweede stuk.
19651: Diverse auteurs - 125 Heiligenbeelden in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
29606: Diverse auteurs - Keuren ende Costumen mitsgaders den Deel-Boeck van den Lande van den Vryen, verryckt met de notulen van Mre. Laureyns Vanden Hane, Advocaet van den Raede in Vlaenderen.
4208: Diverse auteurs - Zestig jaar Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten'. Jubileumboek 1988-1989.
18027: Diverse auteurs - Jaarboek 1999-2000.
18026: Diverse auteurs - Jaarboek 1997-1998.
18025: Diverse auteurs - Jaarboek 1988-1989.
18022: Diverse auteurs - Jaarboek 1992-1993.
18021: Diverse auteurs - Jaarboek 1986-1987.
18020: Diverse auteurs - Jaarboek 1982-1983.
33511: Diverse auteurs - Jaarboek 1939-1940.
18019: Diverse auteurs - Jaarboek 1972-1973.
18018: Diverse auteurs - Jaarboek 1964-1965.
18016: Diverse auteurs - Jaarboek 1953-1954.
17994: Diverse auteurs - De Brabantse Leeuw. Jaargang 7 t/m 34.
17993: Diverse auteurs - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1936. Fascicule No. 42.
17991: Diverse auteurs - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1933. Fascicule No. 39.
17992: Diverse auteurs - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1931. Fascicule No. 37.
17989: Diverse auteurs - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1930. Fascicule No. 36.
17990: Diverse auteurs - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1932. Fascicule No. 38.
17988: Diverse auteurs - Pointer-Club Français. Fondé en 1891. Bulletin annuaire. Décembre 1928. Fascicule No. 34.
17971: Diverse auteurs - Nicolaas Beets- en Rembert Dodoens-Hulde op 16 en 17 october 1953.
7175: Diverse auteurs - De boomgaard. Complete reeks!
17965: (Timmermans, Felix) Diverse auteurs - Guldenmond. Blijde boodschappen uitgegeven door Den Gulden Engel.
26657: Diverse auteurs - Dichters uit Vlaanderen en Nederland met 'Woorden voor Anton'. Met gesigneerd opdrachtje van de auteur!
33034: Diverse auteurs (o.a Felix Timmermans) - Kerstboek 1934. Pagina 2 t/m 5.
33035: Diverse auteurs (o.a. Felix Timmermans) - Kerstboek 1933.
35653: Diverse auteurs - De Hattinga's. Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht. Jaarboek 2014-2015.
1775: Diverse auteurs - Zeeland documentair.
30639: Diverse auteurs - Louis Paul Boon. 60 en kandidaat Nobelprijs. De Vlaamse Gids, Maandschrift, 56e jaargang. Nr. 3 maart 1972.
30637: Diverse auteurs - Plastisch werk van L.P. Boon. Retrospektieve 1938-1979 van 11 tot 26 mei 1985.
34618: Diverse auteurs - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1901. Achtste deel. Vierde stuk.
34619: Diverse auteurs - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1902. Achtste deel. Vijde stuk.
34621: Diverse auteurs - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1904.
30636: Diverse auteurs - Louis Paul Boon.
26473: Diverse auteurs - Album der St.-Lukasgilde. Uitgegeven op last harer Letterkundige Afdeling De Violieren.
34554: Diverse auteurs - Jaarboek 1932.
26463: Diverse auteurs - Jaarboek 1938.
32155: Diverse auteurs - Twaalf rijmprenten van Nederlandsche kunstenaars. Bijeengebracht en verzorgd door Prof. G.V.A. Röling en J. van Krimpen. Met een inleidend woord van J.W.F. Werumeus Buning.
17359: Diverse auteurs - Authentique Missiven, Resolutien, Sententien, Requesten, en andere Actens. Rakende De Gecondemneerdens, en 't gene verders in den Jare 1692. binnen de Stad Goes is voorgevallen.
35161: Diverse auteurs - De roep van De Roerdomp. Herinneringen aan uitgever Joris Lombaerts.
29588: Diverse auteurs - Jaarboek 1932.
34553: Diverse auteurs - Jaarboek 1932.
32259: Diverse auteurs - Verslag van het Provinciaal Comité tot Hulpverleening aan vluchtelingen in Zeeland. Augustus 1914 - 1 juli 1915.
17011: Diverse auteurs - Jaarboek 1978-1979.
17006: Diverse auteurs - Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. Onder redactie van W.J.F. Juten. Achtste jaargang 1901 t/m 1913.
17009: Diverse auteurs - Jaarboek 1970-1971.
16956: Diverse auteurs - La sorcellerie dans les pays de mission. Hekserij in de missielanden.
32401: Diverse auteurs - Deae Nehalennia. Gids bij de tentoonstelling Nehalennia de Zeeuwse Godin, Zeeland in de romeinse tijd, Romeinse monumenten uit de Oosterschelde
28189: Diverse auteurs - Streuvelsnummer West-Vlaanderen & Rommelpot.
33436: Diverse auteurs - Halle 700 jaar Mariastad.
32614: Diverse auteurs - Komma. Jaargang 1, nummer 1 t/m jaargang 4, nummer 4.
32478: Diverse auteurs - Feestgids bij gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst, van 15 tot en met 25 augustus 1930.
25874: Diverse auteurs - Nehalennia. Aflevering nr. 69, 1988 t/m nr. 85, 1991.
16539: Diverse auteurs - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigatiuons in the Netherlands. Jaargang 17, 1967.
25681: Diverse auteurs - l'Amateur radio. Organe mensuel des usagers de la T.S.F. No. 21 Janv. 1939 - No. 31 Janv.-Fév. 1940.
32979: Diverse auteurs - Stijn Streuvels. Een hulde bij zijn tachtigste verjaardag door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.
25562: Diverse auteurs - Limburg's Jaarboek. Ie en IIe afl. Jaargang IV.
25561: Diverse auteurs - Limburg's Jaarboek. XII. Vierde aflevering.
25553: Diverse auteurs - Limburg's Jaarboek. XVI. Vierde aflevering.
7296: Diverse auteurs - Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent. Nr. 33.
25287: Diverse auteurs - Stand en uitbouw van de Vlaamse Beweging. 1. Verslag over de enquête van het Vermeylen-Fonds.
33389: Diverse auteurs - Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent. Nr. 33.
24647: Diverse auteurs (Snoeck's almanak) - Snoeck's Groote Almanak 1945.
35082: Diverse auteurs - Gezelliana. Jaargang 1 (1970), afl. 1-2 - Jaargang XIV (1985), Afl. 3-4.
32166: Diverse auteurs - Honderd en één. Dongense St. Josephkerk op de drempel van een nieuwe eeuw.
24517: Diverse auteurs - Le Folklore dans l'oeuvre de Charles De Coster. (Numéro spécial du Folklore Brabançon. 7e année, nos 37-38; août-octobre 1927.) Deluxe edition!
34016: Diverse auteurs - Omslag met vijf facsimile-uitgaven van Herman Gorter; Lucebert; Martinus Nijhoff; M. Vasalis en A. Roland Holst.
29767: Diverse auteurs - Jaarboek 1935.
24284: Diverse auteurs - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 9.
34502: Diverse auteurs - Hollandsch Penning-Magazijn voor de Jeugd. Met twee honderd houtsnêe-platen. Twaalfde jaargang.
35652: Diverse auteurs - Jaarboek 2011.
32384: Diverse auteurs - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. Eerste gedeelte. Natuurkundige plaatsbeschrijving.
7061: Diverse auteurs - Jaarboek 1933.
7042: Diverse auteurs - Jaarboek 1966-1967.
7041: Diverse auteurs - Jaarboek 1957.
24137: Diverse auteurs - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Vierde deel.
24138: Diverse auteurs - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Vijfde deel.
24136: Diverse auteurs - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Derde deel.
28835: Diverse auteurs - Stijn Streuvels. Een hulde bij zijn tachtigste verjaardag door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.
24070: Diverse auteurs - Top-punten. Het deeltje van Marga Minco is gesigneerd en gedateerd door de schrijfster!
15123: Diverse auteurs - Van kiem tot korrel. In opdracht van Direktie Nederlandsche Stikstof Maatschappij N.V.
24023: Diverse auteurs - Nu of nooit! Vaderlandsche ontboezeming; na het ontstaan van het oproer, in een gedeelte van België.
32112: Diverse auteurs - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1924.
32111: Diverse auteurs - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1917.
35488: (Boon, Louis Paul) Diverse auteurs - Honest Arts Movement. 6de jrg., '80, nr. 3&4.
31337: Diverse auteurs - Zeeuwse verhalen. Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Zeeland.
32961: Diverse auteurs - Uitgelezen boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Proefnummer 2 - maart 1979.
32516: Diverse auteurs - Poezie in het paleis. Herinneringsplaat. Brussel 28 september 1966.
34960: Diverse auteurs - Omtrent Gerrit Pieter Roos.
194: Diverse auteurs - Jaarboek 1955-1956.
34492: Diverse auteurs - Het Land van Beveren. 2007-2017.
14816: Diverse auteurs - Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Jubileumnummer (1861-1961) en Mercatorjaar (1512-1962). Buitengewone uitgaven Nr. 15.
8717: Diverse auteurs - Encyclopedie van Zeeland. 3 Dln.
14776: Diverse auteurs - Stijn Streuvels. Een hulde bij zijn tachtigste verjaardag door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.
14722: Diverse auteurs - Jaarboek 1990-1991.
14691: Diverse auteurs - Victor Stuyvaert. 1897-1974.
32762: (Boon, Louis Paul) Diverse auteurs - Tijdingen. Louis Paul Boon-Genootschap. 1e Jaargang 1984. nr. 1 t/m 6e jaargang 1989, nr. 4. Complete set!
32576: Diverse auteurs - Corridorstudie Amsterdam-Utrecht.
34914: Diverse auteurs - De tafelronde. De culturele regressie. Vijftiende jaargang, nummer 1. April 1970.
34913: Diverse auteurs - De tafelronde. Tweede jaargang, nummer 1.
23179: Diverse auteurs - Liedjes van het Zeeuwse land.
29951: Diverse auteurs - De Nederlandsche Tyrtaeus. Liederen voor de Verdedigers des Vaderlands. Uitgegeven ten voordeele van het daar te stellen fonds voor de verminkten en nagelatene vrouwen en weezen der gesneuvelden in den tegenwoordigen strijd. No. III.
31989: Diverse auteurs - Archief. Vroegere en latere mededeelingen. Voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
34912: Diverse auteurs - De tafelronde. Jaargang 1: nrs. 1, 2, 4, 5/6 (plus overdrukje), 7, 8, 9/10, 11/12; jaargang 2: nrs. 1, 2, 3/4, 5/6, 7, 8/9, 10; jaargang 3: nrs. 1, 2, 3, 4, 5/6; jaargang 4: nrs. 1, 2/3.
34911: Diverse auteurs - Hoogdagen van de Vlaamsche letteren. 13-14 & 15 november 1937. + Door o.a. Marnix Gijsen; Lode Baekelmans; Anton van Duinkerken gesigneerde menukaart!
35687: Diverse auteurs - Hugo Metsers. Liber amicorum.
14583: Diverse auteurs - Arnhems stadsplan. Rapport van de studiecommissie voor het stadsplan Arnhem. The Town Planning Scheme of Arnhem with a Summary in English.
34485: Diverse auteurs - Heemkundige Kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1969/1970.
34909: Diverse auteurs - Heibel. Tweemandelijks tijdschrift. Vierde jaargang, nr. 5; Vijfde jaargang, nrs. 1, 2/3, 4, 5, 6; Zesde jaargang, nrs. 3/4, 6; Zevende jaargang nrs. 1, 2, 3/4.
34908: Diverse auteurs - Pogen. Maandschrift der jonge gedachte in Vlaanderen. Ie Jaargang; nrs. 2, 5 & 8, april, juli & november 1923; 11e Jaargang; nrs. 1 - 11, januari - november 1924.,
35669: Diverse auteurs - Ruimte. Maart 1921, II, 8.
14432: Diverse auteurs - Zeeland in bewogen dagen. 2e Deel. (Vervolg op de uitgave Middelburg in bewogen dagen).
14382: Diverse auteurs - Zeeland 2000. Lering en vermaak.
14357: Diverse auteurs - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 7.
14356: Diverse auteurs - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 3.
22853: Diverse auteurs - Felix Timmermansnummer Vlaanderen.
14329: Diverse auteurs - Jaarboek 1984-1985
14328: Diverse auteurs - Jaarboek 1980-1981.
14327: Diverse auteurs - Jaarboek 1976-1977.
14326: Diverse auteurs - Jaarboek 1978-1979.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus[an error occurred while processing this directive]

4/1