De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-1366: N.N. - Edward Poppe.
3-2790: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste; XIVe Année, Tome V, 1937.
3-237: N.N. - De Vrome Christen geheiligd door het Gebed en de Overdenking.
7-2640: N.N. - Maaslands melange; Opstellen over Limburgs verleden Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
2-2463: N.N. - Office Divin complet à l'usage de Rome; Offices de tous les Dimanches et Fêtes de l'Année; Latin-Français; Édition mise dans un nouvel ordre et augmentée de tous les nouveaux Offices,de la Semaine Sainte et du Chemin de la Croix.
2-1909: N.N. - Werkboek voor een huwelijksviering.
9-984: N.N. - Rodin [Tentoonstellingscatalogus, Tekst in het Nederlands].
7-235: N.N. - Brabantia Nostra, Jaargang 6, 1940-1941.
8-749: N.N. - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz..
8-747: N.N. - Het volksboek van Ulenspieghel; Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoogstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw [Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. Loek Geeraedts].
7-292: N.N. - Uit het land van Maas en Waal; Joanna Antonia Henrica van Welie, 28 mei 1901 - 17 september 1987, haar leven indachtig.
6-1047: N.N. - Jubelfeest der Katholieke scholen van Gent 1879-1905, [De Bisschoppelijke Schoolcommissie van Gent].
2-2093: N.N. - Vespers uit het Getijdenboek; Gebeden voor elke dag; Gemeenschappelijke teksten voor de Heilige Maagd Maria; Gemeenschappelijke teksten voor de Apostelen; Getijden voor de Overledenen.
2-2097: N.N. - De Cura Infirmorum, ex Rituali Romano, ad usum dioecesium Belgii [teksten in het Latijn en in het Nederlands].
7-223: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 30 (1970).
14-20: N.N. - The English Atlas; Volume I, containing a description of Poland [facsimile reprint; Orgininal edition: Oxford, Printed at the Theater, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers in Amsterdam, 1680].
14-09: N.N. - Het Gouden Tijdperk der Kunst; XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw; Hollandsche School - Vlaamsche School - Fransche School - Italiaansche School - Duitsche School, 50 photolythogravuren naar beroemde schilderijen en gravures: Rubens, Goltzius, Moreelse, Jordaens, Dürer, Le Sueur, Bouchardon, Boucher, Coypel, Carrache, Guide Reni, cantarini, Testa e. a. .
9-85: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Vijfde Jaargang + Zesde Jaargang [in 1 band].
1-A453: N.N. - Bernard von Clairvaux und die Zisterzienser [combination of regular text and drawn comic-story].
9-1588: N.N. - China Identification Guide, featuring the top patterns from Heinrich, Hutschenreuter, Rosenthal.
6-724: N.N. - Cracovie, ville des musées.
2-899: N.N. - Stilte die spreekt, 150 jaar Karmel in Zenderen.
2-2014: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen; Tweede deel: de vierendertig weken door het jaar (Jaar I) [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel / Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2015: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen; Tweede deel: de vierendertig weken door het jaar (Jaar I) [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel / Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2016: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen; Tweede deel: de vierendertig weken door het jaar (Jaar I) [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel / Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
2-2017: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen; Derde deel: de vierendertig weken door het jaar (Jaar II) [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel / Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
1-A534: N.N. - 58 Miljoen Nederlanders en hun kerken.
1-A408: N.N. - Emendationes Constitutionum Congregationis S. Bernardi in Italia, A Capituli Extraordinario eiusdem Congregationis Anni 1962 adprobabae, atque Capituli Generalis Ordinis examini subiciendae [typoscript].
8-57: N.N. - Oogst van een kwart eeuw; Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
1-A499: N.N. - Lutgart Boek.
2-2738: N.N. - Katechismus der Christelijke Leering, Aanbevolen door de aartsbisschoppen van Engeland en Wales, en tot gebruik in al hun bisdommen aangeduid [Vlaamsche vertaling van den Engelschen Catechismus; Ten behoeve van Vlaamsch sprekende kinderen in Engeland die hun Catechismus moeten aanleeren in Engelsche scholen; in opdracht van het Catholic War Refugees' Spiritual Welfare Committee].
1-659A: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, Primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum, Pauli VI Pontificis Maximi cura nunc recognitum; ad exemplar Ordinis Cantus Missae dispositum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum.
6-373: N.N. - Isla de los Santos; Honderd jaar Paters Dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1870-1970.
3-2025: N.N. - Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le Jansénisme; Tome Second.
3-2021: N.N. - Causa Janseniana sive Fictitia Haeresis, sex disquisitionibus a Paulo Irenaeo Theologice, historice, explicata, & explosa / Antonii Arnaldi, doctoris Sorbonici, Dissertatio Theologica, In qua exhibetur Norma tum loquendi tum fentiendi, circa possibilitatem praeceptorum ..., ex Sripturis & Patribus & recentiorum etiam theologorum placitis deprompta.
1-4894: N.N. - Het Nieuwe Testament / Psalmen.
1-4871: N.N. - Reveu d'Histoire de la Spiritualité; Revue d'Ascétique et de Mystique, Tome 49 - Année 1973.
1-4841: N.N. - Woordenlijst van het Rooms-Katholicisme.
1-4834: N.N. - Der Spiegel des heiligen Franziskus, Original-Holzschnitte von Schw. Elma Koenig; mit erläuterndem Text.
1-4833: N.N. - Kerkgewaden; 1: Het kazuifel [Met 12 platen en 6 tekstillustraties].
1-4831: N.N. - Herbronning van de eredienst; Veertig jaar Constitutie over de Liturgie van Vaticanum II, Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift, 2003, nr. 5-6.
1-4827: N.N. - Die Feier der Ordensprofeß in den Kapuzinerprovinzen des deutschen Sprachgebietes.
1-4798: N.N. - Rabbinische Kommentare zum Buch Ester; Band I: Der Traktat Megilla / Band II: Die Midraschim zu Ester [Übersetzt von Dagmar Börner-Klein & Elisabeth Hollender].
1-4791: N.N. - Quatre années d'études et de recherches théologiques et canoniques a Louvain / Vier jaar theologische en canonistische studiën en navorsingen te Leuven, Fasciculus XVI; Anni Academici 1958-1962.
1-4785: N.N. - Folge Mir nach - Jubilate Deo; Sammelband von Gastvorlesungen und Festakademien anläßlich der 850-Jahrfeier des Stiftes Heiligenkreuz, Series: Heiligenkreuzer Studienreihe, Band 4 der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz.
1-4676: N.N. - Bibliothek - Bibliothekar - Bibliothekwissenschaft; Festschrift Joris Vorstius zum 60. Geburtstag dargebracht.
7-1484: N.N. - Zetten bij Thieme, Nijmegen.
1-4963: N.N. - Encylopedie van de Wereldreligies; Deel I + Deel II [2 banden, complete set].
1-4962: N.N. - Geïllustreerde Bijbel; De mooiste teksten uit de Heilige Schrift.
1-4939: N.N. - Miscellanea Historiae Ecclesiasticae V; Colloque de Varsovie, 27-29 octobre 1971, sur La cartographie en l'histoire socio-religieuse de l'Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
1-4930: N.N. - Tleven Ons Heren Ihesu Christi; Het pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse Leven van Jezus [Uitgegeven door C.C. de Bruin], Reeks: Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae Medii Aevi Miscellanea, Volumen II.
1-4926: N.N. - Het Evangelie van Thomas [Uit het Koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel], Reeks: Pimander; Texts and Studies published by the Bebliotheca Philosophica Hermentica, Deel 10.
1-4901: N.N. - Randstadbundel; Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering.
1-4895: N.N. - De Bijbel; De Nieuwe Bijbelvertaling; Complete katholieke editie met inleidingen.
1-4872: N.N. - Lexicon Dizionario Teologico Enciclopedico.
1-4866: N.N. - Pontificium Athenaeum Antonianum Annis 1969-1971.
1-4865: N.N. - 75 Jahre im Dienste des Göttlichen Wortes; Gedenkblätter zum 75jährigen Jubiläum des Steyler Missionswerkes; SVD 1875-1950.
1-4863: N.N. - L'Attività della Sante Sede nel 2002, Publicazione non ufficiale.
1-4862: N.N. - Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIV, 1 / 2001 (Gennaio-Giugno).
1-4861: N.N. - Lexicon Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, A cura del Pontificio consiglio per la famiglia.
1-4860: N.N. - La Sagrada Familia en el siglo XVII / La Sacra Famiglia nel secolo XVII; Actas des segundo Congreso International sobre la Sagrada Familia, en ocasión del Año International de la Familia y del VII Centenario de Santuario de Loreto / Atti der secondo Congresso Internazionale sulla Sacra Famiglia, in occasione dell'Anno Internazionale della Famiglia e del VII Centenario del Santuario di Loreto; Barcelona/Begues, España, 7-11 de septiembre de 1994.
1-4859: N.N. - La Sagrada Familia et los prieros dieciséis siglos de la Iglesia / La Sacra Famiglia nei primi sedici secoli della chiesa; Actas del primer Congresso sobre la Sagrada Familia ; Atti del primo Congresso sulla Sacra Famiglias; Barcelona/Begues, Espagna, 8-11 de septiembre de 1992.
1-4857: N.N. - Catalogus Ordinis Praemonstratensis 2000 [Texts in Dutch, English, French etc.].
1-4856: N.N. - Der Sachsenspiegel in Bildern; Aus der Heidelberger Bilderhandschrift, Ausgewählt und erläutert von Walter Koschorreck.
1-4855: N.N. - Recueil d'instructions sur la dévotion au Saint Scapulaire, avec les indulgences, graces et priviléges, attachés a cette confrérie et aux églises de l'Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel, d'après les meilleurs auteurs et des documens authentiques; Précédé d'une Notice sur l'Ordre des Carmes, par un Carme déchaussée.
1-4853: N.N. - Het Thomas Evangelie [vertaler niet aangegeven].
1-4852: N.N. - Ausgewählte Schriften der Syrischen Dichter Cyrillonas, Baläus, Isaak von Antiochien und Jakob von Sarug [Aus den syrischen übersetzt von Dr. P.S. Landersdorfer, Benediktiner von Scheyerns].
1-4851: N.N. - Blühende Wüste; Aus dem Leben palästinischer und ägyptischer Mönche des 5. und 6. Jahrhunderts.
1-4850: N.N. - Buch der Gebräuche für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allesheiligsten Sacramentes, nebst den Gebeten, welche bei veschiedenen klösterlichen Übungen zu verrichten sind [Texts in German and in Latin].
1-4849: N.N. - Buch der Gebräuche für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allesheiligsten Sacramentes, nebst den Gebeten, welche bei veschiedenen klösterlichen Übungen zu verrichten sind [Texts in German and in Latin].
1-4848: N.N. - Samen de stilte ingaan...; Gedachten over de stilte, geschreven door vrijmetselaren en monniken.
1-4842: N.N. - Woordenlijst van het Protestantisme.
1-4840: N.N. - Woordenlijst van het Jodendom.
1-4838: N.N. - De middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater [Ingeleid en toegelicht door P. Maximilianus O.F.M.Cap..
1-4836: N.N. - Die Engel am himmlischen Niederrhein.
1-4835: N.N. - Alpha en Omega; Visioenen van het Millennium, Teksten uit de Openbaring van Johannes gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
1-4830: N.N. - Herbronning van de eredienst; Veertig jaar Constitutie over de Liturgie van Vaticanum II, Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift, 2003, nr. 5-6.
1-4829: N.N. - Herder Lexikon, Symbole; mit über 1000 Stichwörtern sowie 450 Abbildungen.
1-4828: N.N. - Missionarissen van de H. Familie: Constituties en Generaal directorium.
1-4826: N.N. - Moeder Joanna van Jezus (Joanna Baptista Neerinckx), Hervormster der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië, Stichteres der Penitenten-Recollectinen, 1576-1648, Naar de Fransche uitgave, door een Religieuze der Congregatie van Roosendaal.
1-4824: N.N. - Willibrord-herdenking 739-1939; Catalogus van de Tentoontstelling van Vroeg-Middeleeuwse kunst.
1-4823: N.N. - La Vie de Saint Athanase l'Anthonite [Cette Vie a été publiée à l'occasion du millénaire du Plus Grand Monastère de La Sainte Montagne de l'Athos, fondé par Saint Athanase l'Anthonite, 963-1963].
1-4822: N.N. - Directorium Missae; Het Officie van de Subdiaken / Toni communes Missae.
1-4821: N.N. - Directorium Missae; Het Officie van de Subdiaken / Toni communes Missae.
1-4820: N.N. - Directorium Missae; Het Officie van de Subdiaken / Toni communes Missae.
1-4819: N.N. - Missel Chaldéen [L'Ordre des Mystères, avec les trois Anaphores, selon le rite de la Sainte Église de l'Orient; En usage chez les Chaldéens catholiques du patriarchat de Chaldée-Babylone; Contenant l'ordinaire da la messe avec les trois prières eucharistiques, le lectionnaire pour les dimanches et les fêtes de l'année, des extraits du Propre ainsi que l'explication des Mystères par Narsaï] // Missale juxta ritum Ecclesiae Syrorum Orientalium, id est Chadaeorum [texte en langue et écriture Syrien; Maulili, Typis Fratrum Praedicatorum, 1901].
1-4818: N.N. - Enchiridion Indulgentiarum; Normae et concessiones.
1-4817: N.N. - Klara van Assisi, een nieuwe vrouw; Brief van de generale ministers van de franciscaanse familie aan de clarissen, aan alle franciscanse slotzusters, aan allen, in heel de wereld, die Franciscus en Clara vereren, bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van de geboorte van de heilige Clara (1193-1993).
1-4816: N.N. - Polen en drie eeuwen Benedictinessen van het Heilig Sacrament; Originele documenten verzameld vanaf het begin rond de stichting in Polen door Moeder Mechtildis (Catharine de Bar).
1-4815: N.N. - Kerkarchitectuur [gestencilde druk, vermoedelijk een collegedictaat; over de geschiedenis van de kerkarchitectuur vanaf de oude christenheid tot heden].
1-4814: N.N. - De Kartuizers en hun Delftse klooster; Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum.
1-4813: N.N. - Studia Mystica, Volume XVIII, 1997.
1-4812: N.N. - Studia Mystica, Volume XVII, N.S. Numberr 2, 1996.
1-4811: N.N. - The New Convenant, commonly called The New Testament; Peshitta Aramaic Tekst, with a Hebrew translation [Edited by The Aramaic Scriptures Research Society in Israel].
1-4810: N.N. - Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisom Utrecht; Een en twintigste Deel.
1-4809: N.N. - Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome; Derde Reeks, Deel VII, Uitgegeven vanwege het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1-4808: N.N. - Proef en toets; Theologie als experiment; Bijdragen bij gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam.
1-4806: N.N. - Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum; De benedictionibus; Editio Typica.
1-4804: N.N. - Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk.
1-4800: N.N. - De God van Nederland; Hedendaagse fotografie.
1-4799: N.N. - De God van Nederland; Hedendaagse fotografie.
1-4797: N.N. - Studies in Spiritualilty; Volume 27/2017.
1-4796: N.N. - Onderstroom; Handboek voor gebed; Deel 1 + Deel 2.
1-4792: N.N. - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten; Deel I + Deel II, Uitgegeven door de Commissie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk.
1-4789: N.N. - Gérard de Brogne et son Oeuvre Réformatrice; Études publiées a l'occasion du millénaire de sa mort (959-1959).
1-4788: N.N. - Studia Mystica, Volume XVI, N.S. Nuber 1, 1995.
1-4786: N.N. - Eeuwfeest van het Herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, Toespraken bij de nationale viering in Utrecht en Nijmegen gehouden, benevens enkele pauselijke en bisschoppelijke brieven.
1-4784: N.N. - Höre mein Sohn; Sammelband von Gastvorlesungen und Festakademien, Series: Heiligenkreuzer Studienreihe, Band 2 der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz.
1-4783: N.N. - Constitutiones Ordinis Canonicorum Regularium Praemonstratensium; A Capitulo Generali anno 1970 in abbatia wiltinensi celebrato approbatae ac promulgatae.
1-4782: N.N. - Geloof en satire anno 1600.
1-4781: N.N. - Cahiers de Joséphologie; Volume I, No. 1, Janvier-Juin 1953.
1-4780: N.N. - Voortgang; Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen.
1-4779: N.N. - Byzantium - Jeruzalem; Pelgrimsschatten uit de Hermitage.
1-4778: N.N. - NCRV Kerkepad 96; Kerkepadgids 1996.
1-4776: N.N. - Werken van barmhartigheid; 650 jaar Alexianen in de zuidelijke Nederlanden [Tentoonstellingscatalogus].
1-4775: N.N. - Tongeren, Basiiek van O.-L.-Vrouw Geboorte; I: Textiel van de vroege middeleeuwen tot het Concilie van Trente.
1-4772: N.N. - Sanctus; Met heiligen het jaar rond.
1-4665: N.N. - Bibliotheca Visseriana dissertatinum ius internationale illustrantum, Tomus quintus: Robert Fruin: An unpublished work of Hugo Grotiuss / P.C. Molhuysen: The first edition of Grotius's De Iure Belli ac Pacis.
1-3102: N.N. - De lofzang; De 'Hallel'-psalmen 113-118.
1-4629: N.N. - Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au Royaume uni des Pays-Bas 1828-1831, Traduction de l'Abbé de Gourcy.
1-4541: N.N. - Dr. Robrecht Stock; Liber Amicorum.
9-987: N.N. - Alberto Giacometti; Werke und Schriften [Ausstellungskatalog].
3-2489: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus.
8-1061: N.N. - Egidius waer bestu bleven; Liederen uit het Gruuthuse-manuscript [Bijeengelezen en ingeleid door Jozef D. Janssens, Veerle Uyttersprot, Lieve Dewachten].
2-173: N.N. - Honderd jaren, De broeders Franciscanen een eeuw in Bleyerheide.
1-3339: N.N. - Het Markus-evangelie [Vertaling en inleiding Frans Van Bladel s.j.].
8-59: N.N. - Catalogys van de tentoonstelling der Universiteitsbibliotheek, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam, gehouden van 18 juni tot 4 september 1932 in het Stedelijk Museum.
1-129: N.N. - Quaestiones Scripturistiquae, in communem ultimatem ordine alphabetico digestae.
1-128: N.N. - Analysis Epistolarum B. Pauli Apostoli; ad usum seminarii Sylvae-Ducensis; Tomus I + Tomus II [together in 1 volume].
7-1700: N.N. - Christoffel Plantin in het beeld van de 16e eeuw [Tentoonstelling Hilvarenbeek Raadhuis 9 juli - 16 augustus 1966].
7-3054: N.N. - Parade Glamour Tour; Flight No. 37 - 22 - 36 Lisbon [photographs of female (half)nudes], Supplement to Parade.
7-3055: N.N. - Parade Glamour Tour; Flight No. 36 - 24 - 36 Avignon [photographs of female (half)nudes], Supplement to Parade.
2-1404: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum aliorum Pontificum Cura recognitum, a Pio X reformatum, et SSMI D. N. Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
12-066: N.N. - Cranach der Ältere [Katalog].
2-2562: N.N. - Katechismus voor het derde leerjaar; Voorgeschreven voor het Bisdom Rotterdam.
2-2565: N.N. - Katechismus [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
9-1123: N.N. - Alberto Savinio; Paintings and drawings 1925-1952 [Exhibition-catalogue, text in English].
2-1849: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII., Urbani VIII. Et Leonis XIII. auctoritate recognitum; Editio Quarta Post Typicam; Pars Hiemalis.
2-2461: N.N. - Psalterium Romanum, ad usum FF. MM. Capuccinorum et Monialium ejusdem Ordinis cum communibus sanctorum... , recenti Decreto Generali S. R. Congregationis accomodatum, Rmi P. Benigni a Sant'Ilario Milanese ejusdem Ordinis Ministri Generalis jussu editum, .
2-802: N.N. - Juan de la Cruz, Een Spaanse mysticus en de Karmel in Nederland.
2-934: N.N. - Fonte; Revista Carmelita de la región Ibérica, Año 2006, Número 3.
1-4351: N.N. - Postille 1970-1971, Onder redactie van de Werkgroep Kerk en Prediking.
2-4131: N.N. - Die Feier der Trauung in den Katholischen Bistümern des Deutschen Sprachgebietes; Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz ....
2-2065: N.N. - De concelebratie [teksten in het Nederlands en in het Latijn].
1-7258: N.N. - Het leven van Adam en Eva; Een joods-christelijke vertelling over het menselijk bestaan [Vertaald en ingeleid door Johannes Tromp].
9-2137: N.N. - L'hérésie Cathare, Series: Les Grands Mysteres de l'Histoire; Hors-série; Juillet 2003.
2-609: N.N. - Teresa de Jesus; Cataloog tentoonstelling Gent oktober 1982.
2-682: N.N. - Uit de wereld van de Karmel; De geschiedenis van een religieuze orde en haar betekenis nú.
7-047: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2006.
3-2031: N.N. - Bibliotheque Janseniste, ou Catalogue alphabetique des livres jansénistes ...; avec des notes critiques sur les véritables auteurs de ces livres, sur les erreurs qui y sont continuës, etc.; Tome Second.
5-594: N.N. - Reflexions consolantes fondées sur la première Instruction Pastorale de Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles Archevêque de Paris, du 14. de Janvier mil sept cens dix-neufd; Et adressées par Monseigneur l
6-793: N.N. - Schloß Waldsteg; Geschichte und Bestände.
7-219: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 9 (1949).
9-694: N.N. - L'Orfèvrerie la Joaillerie, Séries: La Tradition Française; Collection dirigée par André Lejard.
2-868: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 19e année, vol. I.
2-869: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 19e année, vol. II.
8-4002: N.N. - Griekse ambachten door de eeuwen heen.
8-1062: N.N. - Egidius waer bestu bleven; Liederen uit het Gruuthuse-manuscript [Bijeengelezen en ingeleid door Jozef D. Janssens, Veerle Uyttersprot, Lieve Dewachten].
2-4043: N.N. - Ardschuna
3-2488: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus für das Erzbistum Köln.
2-2444: N.N. - Officia Propria Sanctorum a canonicis regularibus Ordinis S. Crucis recitanda, Pars Hiemalis.
2-1542: N.N. - Missel Romain Latin-Français; Tomes I-II-III.
2-896: N.N. - Karmelitessen vóór Teresa. Deel I en Deel II.
9-664: N.N. - Wat is dít nu weer? Tom Stone's songbook voor kinderen [blokfluit-muziekboek].
2-1457: N.N. - The Weekday Missal, a new edition; Weekdag Masses ..., Complete with Readings in one volume [Text approved for use in England &Wales, Scotland, Ireland, South Afrika].
8-740: N.N. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, In opdracht van het Frederik van Eeden-Genootschap verzorgd en toegelicht door dr. H.W. van Tricht en Harry G.M. Prick.
3-2168: N.N. - L'Orient Syrien; Revue trimestrielle d'Études et de Recherches sur les Églises de langue Syriaque, Vol. I, no. 4, 4ème trim.1956.
2-1779: N.N. - Romeins Missaal; H. Schriftverklaring en liturgische voorstelling door J. Windey S.J..
3-2155: N.N. - Het Kerstofficie in de Byzantijnse kerk; , Paramonie, Vespers, Vigilie, Metten en Lauden van eerste Kerstdag; Ingeleid en uit het Grieks vertaald door Zr. Dr. M. Constanza C.R.S.S..
3-2147: N.N. - Il monachesismo orientale, Atti del convegno I studi orientale che sul predetto tema si tenne a Roma, sotto la direzione del Pontificio Istituto Orientale, nei giorni 9, 10, 11, e 12 Aprile 1958.
3-2153: N.N. - Het Christelijke Oosten; Tijdschrift van het Instituut voor Oosters Christendom, Jaargang 47 (1995), nr. 1-2.
9-211: N.N. - Bart zonder barst, en andere vertellingen voor de jeugd.
9-589: N.N. - Zangbundel van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, Uitgegeven ten behoeve van de bij dit Verbond aangesloten Koren.
6-1824: N.N. - 50 jaar R.K. Basisschool Diessen 1929-1979.
02-2401: M.S.C. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart. , 1947..
1-2558: N.N. - La Bienheureuse Thérèse de l'Enfant-Jésus.
2-88: N.N. - 750 Jahre zisterziensisches Leben 1245-1995, Rathausen - Vézelise - Thyrnau.
2-744: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, jaargang 75.
2-745: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, jaargang 76.
7-3085: N.N. - 1977 Playboy Playmate Calendar [produced for Kent sigarettes?; incomplete: months January and February are missing].
2-78: N.N. - Catalogus Monasteriorum et personarum S. Ordinis Cisterciensis (prout ie 1 Julii 1963 exstabat).
1-2962: N.N. - Tora met hart en ziel, Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschkenasy bij zijn 65e verjaardag.
2-4129: N.N. - MSF-Studientagen 1952 Oudenbosch 18-20 augustus; Onderwerp: De Verering der H. Familie en haar betekenis voor onze tijd.
2-2424: N.N. - Livre d'Heures, latin-français.
7-1994: N.N. - Boek, beeld, ornament; De geschiedenis van de boekverluchting in het avondland.
3-2469: N.N. - Katholischer Katechismus der Bistümer Deutschlands.
6-801: N.N. - Der Feldzug von 1866 in Deutschland [portfolio with folding maps / plans of the German Armies.
1-2923: N.N. - Haagsch Maandblad, aflevering juni 1933.
2-1802: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; Pars AEstiva.
7-2144: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Eerste verzameling bijdragen.
2-1803: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum Officiis Sanctorum novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; Pars Verna.
2-1804: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum; Pars Hiemalis.
2-1805: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; Pars Hiemalis.
2-1806: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; Pars Verna [including: Offica propria Sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci].
2-1807: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; Pars Autumnalis [including: Offica propria Sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci].
6-769: N.N. - Worringen 1288; Historische Entscheidung im europäischen Nordwesten / Woeringen 1288; Keerpunt in de geschiedenis van de Nederlanden en de Landen van de Nederrijn [German texts, with some summaries in Dutch], Handbuch zur Wanderausstellung 1988-1989.
6-778: N.N. - Van Tsaar tot Keizer; Moskou - Sint-Petersburg [Europalia.Russia; Tentoonstellingscatalogus].
2-1808: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis; Pars Hiemalis [including: Offica propria Sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci].
6-039: N.N. - Het Maleisch in den dagelijkschen omgang.
6-051: N.N. - Ibadat Harian; Ofisi baru menurut Ritus Roma diterbitkan oleh PWI - Liturgi.
6-053: N.N. - Pemimpin Serani, jaïtoe Kitab Sembahjang; Jang elok dipakai pada berbakti kepada Mah Toehan dan pada meminta bantoean kepada Santa Maria da segala orang Kadis, Terkarang oleh A. P. F. van Velsen S.J..
6-048: N.N. - Katekismus Indonesia; Diterbitkan atas nama Wali-wali Geredja seluruh Indonesia; Tjetakan II.
6-049: N.N. - Iman dan 'Ilmoe, Serie II No. 6: Tjeritera oléh Lucie Lavergne; didjawikan oléh Alif.
6-070: N.N. - Samosir; De oudbatakse samenleving.
6-071: N.N. - Samosir; De oudbatakse samenleving.
6-030: N.N. - Hikajat Perdjandjian Lama seratoes tjeritera, jaïtoe Seratoes Tjeritera, dari pada Elkitab Wasiat Lama.
6-028: N.N. - De Pelandoek Djinaka, of het Guitige Dwerghart; Naar een ander Maleisch handschrift voor de pers bewerkt door H.C. Klinkert [in Arabisch schrift.
6-020: N.N. - Damai Bagimu; Katekismus Katolik, Disusun oleh team STFT Suryagung Bumi .
6-021: N.N. - Kitab Kudus perdjeandjian Baru; Kitab Indjil dan Kisah Rasul-Rasul [Nieuw Testament].
6-060: N.N. - Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan, Uitgegeven in opdracht van de Sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdelen.
4-63: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 6 (1844).
2-1913: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Lucas; Deel 2, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
4-68: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 12 (1847).
5-620: N.N. - Journal Historique et Littéraire, Tomes I - XXXIV (Années 1834-1867) + Table Générale, contenant par ordre alphabétique les matières principales contenues dans les vingt premiers volumes.
1-1471: N.N. - Heiligen van de Herfsttijd; Verhalen uit de Legenda aurea van Jacobus de Voragine over Sint-Michaël, Sint-Joris, Sint-Maarten en Sint-Nicolaas.
1-1675: N.N. - Monte dei Paschi di Siena; Geschichtliche Angaben.
8-54: N.N. - Neustein, Tzaig e Grossman nei Sotterranei della Biblioteca Nazionale / Neustein, Tzaig and Grossman in the National Library Archives; La Biennale di Venezia 1995, il Padiglione di Israele / Venice Biennale 1995, The Israeli Pavilion [texts in Italian, in English and in Hebrew].
5-619: N.N. - Thesaurus Resolutionem Sacrae Congregationis Concilii, Quae consentaneè ad Tridentinorum PP. Decreta, aliasque Canonici Juris Congregationis, Munus Secretarii ejusdem Sacrae Congretationis obeunte ... Prodierunt In Causis ab anno 1718. usque 1748 [year 1735 is missing]; Episcopis, eorumque Vicariis, Causarum Patronis, ac aliis in Ecclesiastico Foro versantibus apprime utulis, & necessarius [12 volumes].
7-300: N.N. - Oost Noord-Brabant, Limburg en de Rijn tot Bonn [Landkaart, schaal 1:300.000], Ten Brink's Reiskaart V.
7-1730: N.N. - Jacob van Maerlant; De middeleeuwse wereld op schrift.
1-960: N.N. - Het Boek der Psalmen, benevens eenige Gezangen, door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal, der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen / De Formulieren van Eenigheid, het Kort Begrip der Christelijke Religie, Formulieren en Gebeden, bij de Gereformeerde Kerken van Nederland in gebruik.
2-1544: N.N. - Ik ga al naar de heilige Mis.
7-257: N.N. - Brabant dichterlijk belicht; Bloemlezing.
9-1181: N.N. - Kazimir Malevich 1879-1935 [catalogue of exhibition in Leningrad / Moskou / Amsterdam; bilingual: text in English and in Dutch].
1-1275: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VII.
7-1993: N.N. - Contes & images d'autrefois.
2-263: N.N. - Honderd jaren; De broeders Franciscanen een eeuw in Bleyerheide.
2-284: N.N. - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen; Zusters Augustinessen van Sint Monica.
7-220: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 21 (1961).
3-008: N.N. (EENEN CAPUCIEN) - Den religieus in de Eenigheydt oft geestelycke Oeffeninge van thien dagen. , Seer nuttigh voor alle geestelycke persoonen, gemaeckt in het Italiaans door eenen Capucien; Daer naer overgeset in het Fransch door P. Paulus van Noyers; En daer naer in de Nederduytsche taele door den eerw. P. Andreas van Dendermonde.
1-1133: N.N. - Vroomheid per dozijn.
2-2425: N.N. - La Liturgie des Heures; tome II: Carême - Temps Pascal .
9-4864: N.N. - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch in Österreich?; Auswirkungen der Französischen Revolution auf Wien und Tirol, 124. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Haus om Karlsplatz in Wien 25. Mai bis 3. September 1989.
2-315: N.N. - Annuarium Societatis Iesu 1964-1965 / Jezuïeten, Jaarboek 1964-1965 van de Sociëteit van Jezus.
3-2793: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste; Tome VIII-1 (Années XXIV-XXX), 1947-1953.
5-606: N.N. - Theologiae Cursus Completus, ex Tractatibus omnium perfectissimis ubique habitis, et al magna parte episcoporum necnon theologorum Europae Catholicae, universam ad hoc interrogatorum, designatis, unicè conflatus; Plurimis annotantibus presbyteris ad docendos levitas pascendosue populos altè positis, Annotarunt vero simul et ediderunt Fr. J.-P. et V.-S. M****.; Tomus Octavus: De Trinitate - De cultu Sanctorum - Des Béatifications et Canonisations - De Adventu Christi - De Mysteriis christi - De devotione erga Sacrosanctum Cor Jesu - De Incarnatione.
1-1124: N.N. - Katholiek Nederland en de Paus.
1-1125: N.N. - Volksdevotie; Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant [tentoonstellingscatalogus september-december 1990).
1-1126: N.N. - Luther in de Lage Landen.
3-2238: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
14-79: N.N. - The Studio Library: English water colour, with reproductions of drawings by eminent painters; Complete in 8 parts; Part 8 [with 8 drawings, from Philip James de Loutherbourgh, Thomas Rowlandson, William Henry Hunt, etc.].
7-658: N.N. - Weg van idealen; De Tilburgse actiecultuur van de jaren zeventig en haar erfenis.
2-273: N.N. - Deus providebet; Zusters Franciscanessen van Heythuysen; Jaarboek 1952.
3-3130: N.N. - Handboekje voor de Congreganisten van O. L. V., bevattende Regelen, Gebeden en Gezangen.
2-2435: N.N. - Officia Propria Sanctorum Canonici Ordinis Sancti Sepulcri juxta kalendarium a Sacra Rituum Congregatione, revisum et approbatum die 24 Januarii 1923; Pars Hiemalis + Parst Aestiva + Pars Autumnalis.
2-2416: N.N. - Vesperale voor de zondagen en de voornaamste feesten; lofzangen en keur van gebeden, Missaal deel II: het Vesperale.
2-2531: N.N. - The Rites of the Catholic Church, Volume Two; Prepared by the International Commission on English in the Liturgy, a Joint Commission of Catholic Bishops' Conferences; Study Edition.
8-1065: N.N. - De reis van Sinte Brandaan [Uitgave, inleiding en commentaar door dr. Maartje Draak; Herdicht door Bertus Aafjes].
8-1064: N.N. - Ter herdenking van C. S. Adama van Scheltema.
8-888: N.N. - Uitlegkundig woordenboek op de Werken van Pieter Korneliszoon Hooft; Uitgegeven door de tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; Vierde Deel, S-Z.
2-1642: N.N. - Gotteslob; Katholisches Gebet- und Gesangbuch; Ausgabe Bistum Münster [Herausgegeben von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs ...].
6-506: N.N. - Le Journal des Voyages: Tourisme - Sciences - Sports; Janvier-Juin 1928.
6-369: N.N. - 150 jaar Rooms Katholiek Onderwijs op de Nederlandse Antillen; Een gedenkboek ter herinnering van de komst der Zusters 150 jaar geleden op de Nederlandse Antillen.
2-2368: N.N. - La Sainte Liturgie; par un moine bénédictin.
9-229: N.N. - Mozes, de middelaars zijns Volks [Met platen en kaart door Dr. Joh. De Groot en Dr. A Noordtzij; Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1937; album met inplak-platen].
02-0850: M.D.N. - Études d'un jeune philosophe Chrétien. , Ou Morceaux extraits des plus célèbres defenseurs de la religion. Suivies d'une réfutation abregée du livre des ruines de Volney. .
2-2633: N.N. (F. C. M. R.) - Christelijke onderwijzing of verklaring en uitbreiding van den Catechismus, gedeeld in vijf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholijke jongkheid van het Aartsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
9-1586: N.N. - Royal Doulton Figures [Collectors' Book No. 4].
7-035: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1990.
7-036: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1991.
2-374: N.N. - Laudare - benedicere - praedicare 1934-1984; Dominicaner orde vijftig jaar in Limburg, Dominicaner orde vijftig jaar in Limburg.
7-1988: N.N. - The Book of the Frankfurt Book Fair.
9-76: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 55 (1939-1940).
6-367: N.N. - Klein Venetië; Curaçao in vroeger dagen; Een briefwisseling tussen Chris J. Engels en J. van de Walle en een beeldverhaal.
5-573: N.N. - L
2-270: N.N. - Handboek der serafijnse orde van tertiarissen in de wereld.
5-603: N.N. - La Sovranità Temporale dei Romani Pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell
9-03: N.N. - Clark's Applied Pharmacology; Revised by Andrew Wilson and H.O. Schild, 120 Illustrations.
9-05: N.N. - Manuel de l'infirmière-hospitalière, [Union de Femmes de France / Croix Rouge Française].
7-2182: N.N. - 25-jarig bestaan van het R. K. Juvenaat in het Bisdom Haarlem.
3-2388: N.N. - Kleine Katechismus voor communicanten [Bisdom Haarlem], Voorgeschreven voor het bisdom van Haarlem door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. augustinus Jospephus Callier, bisschop van Haarlem.
2-2510: N.N. - Memoriale Vitae Sacerdotalis, ab uno è sacerdotibus gallicanis exulilbus, Editio Sexta, auctior et emendatior.
2-2513: N.N. - Officium Hebdomadae Sanctae, secumdum Missale & Breviarium Romanum, Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoritate recognitum.
2-2514: N.N. - Veni Mecum sive Praeces ante et post Missam dicendae, nec non Hebdomas Mariana aliaeque orationes in sacerdotum utilitatem accuratiores prodeunt.
8-5024: N.N. - Kwartierstatenboek; Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
1-4326: N.N. - Een weggegeven leven; Vriendenboek ter nagedachtenis van pater Piet Penning de Vries SJ 1928-1995.
1-4308: N.N. - Festgabe für Hendrik van Oyen zum 70. Geburtstag, den 24. Oktober 1968 [Christliche und moderne Moral], Theologische Zeitschrift, Jahrgang 24, Heft 5, September-Oktober 1968.
2-2527: N.N. - Ceremoniale Episcoporum Clementis VIII., Innocentii X. et Benedicti XIII. jussu editum, Benedicti XIV. et Leonis XIII. Auctoritate recognitum; Editio Typica.
2-2528: N.N. - Officium Hebdomadae Sanctae et Octavae Paschae cum cantu, juxta ordinem Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani, ad exemplar Editiones Typicae concinnatum et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis diligenter ornatum; Editio cum nono psalterio.
2-2526: N.N. - The Office of the Holy Week, According to the Roman Missal and Breviary; Containing the Morning and Evening Service from Palm-Sundag to Tuesday in Easter-Week; In Latin and English; With an Explanation of the Mysteries represented in the Office and Ceremonies of the Holy Week; Illustrated with Cuts, representing the Passion of our Lord and Saviour Jesus Christ.
2-2525: N.N. - Officium Parvum Beatae Mariae Virginis, pro tribus anni temporibus, secundum Breviarium Romanum [Texts in Latin].
1-2905: N.N. - En er was nog over', Fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam.
1-2907: N.N. - Palestina, 24 Aquarelle von R. Julius Hartmann, mit erläuterendem Text von Immanuel Benzinger.
1-2908: N.N. - Denkmal für die ermordeten Juden Europas / Memorial to the murdered Jews of Europe.
1-2924: N.N. - Haagsch Maandblad, aflevering november 1933.
1-2925: N.N. - Haagsch Maandblad, afleveringen augustus/september/oktober 1934.
6-1006: N.N. - Toeristische atlas België en Luxemburg.
9-29: N.N. - Ars Medica; A collection of medical prints presented to the Philadelphia Museum of Art , Catalogue compiled by Carl Zigrosser .
2-2008: N.N. - Getijdenboek; Gebeden voor elke dag [Het Getijdenboek, herzien volgens de besluiten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie en uitgegeven op gezag van paus Paulus VI].
3-233: N.N. - Het Gouden Boek; Volledig Handboek der Volmaakte Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd, in den geest van den Zaligen Louis-Marie Grignion de Montfort, Bewerkt door de Paters Monfortanen (Gezelschap van Maria).
2-410: N.N. - Album Societatis Missionariorum Sacratissimi Cordis Jesu.
2-2520: N.N. - Officium Parvum Beatae Mariae Virginis, pro tribus anni temporibus, secundum Breviarium Romanum [Teksten in het Latijn met Nederlandse vertaling ernaast].
7-043: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2000.
7-044: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 2001.
1-4422: N.N. - Het leven is meer dan ethiek; Studies aangeboden aan prof.dr. G.Th. Rothuizen.
7-657: N.N. - Bladeren door Tilburg; 25 jaar tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur.
5-614: N.N. - Vénérable histoire du Très-Saint Sacrement de miracle, notablement ameliorée & augmentée en cette nouvelle édition de plusieurs preuves, témoignages & circonstances curieuses, qui n
2-2512: N.N. - L'Office Divin [à l'usage de Rome, pour les dimanches et les festes de l'année, en faveur des laïques qui fréquentent leurs paroisses; il manque page de titre].
5-532: N.N. - Exposition du droit des curés de la province du Hainau, contcernant la Portion Canonique; Partie I + II + III, Ou sont rapportées plusiers pieces intéressantes, entre autres une consultation de la Faculté de Droit de Louvain.
7-2316: N.N. - Waar mensen samenkomen; Een wandeling van 200 jaar door de Sint-Adrianusparochie Naaldwijk.
2-637: N.N. - De Teresiaanse Karmel.
6-504: N.N. - Le Journal des Voyages; Nouvelle Série, Janvier-Juin 1927.
2-1512: N.N. - Nouveau Missel Dominical de l'assemblée; Textes durables pour les années C avec orientations pour la prière et présentations des sacrements; Saint-André/Hautecombe/Clervaux.
2-2210: N.N. - Ephimerides Liturgicae; Publicatio Mensilis, cura et studio presbyterorum Congregationis Missionis; Anno XXXV - 1921.
5-139: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
5-136: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati, Canones et Decreta; Recèns accesserunt duorum ... D. Ioannis Sotealli & Horatii Lutii.
5-137: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati, Canones et Decreta; Recèns accesserunt duorum ... D. Ioannis Sotealli & Horatii Lutii.
5-138: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
9-1121: N.N. - Marino Marini; Schilder, tekenaar, beeldhouwer.
8-714: N.N. - Een hel vol weelde; Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728), Ingeleid van van kommentaar voorzien door André Hanou, Saskia Janssens, Jolanda Koops, Frank van Lamoen, Seo Siemens en Cor de Vries.
8-712: N.N. - Weerwerk; Opstellen aangeboden aan professor dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
9-1219: N.N. - Wiener Werkstätte / Weens Atelier, 1903-1932 [Tentoonstellingsboek, in het kader van Europalia 87 Österreich; Nederlandse tekst].
2-1846: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Wintertdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
4-48: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Max. jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Hiemalis.
2-2103: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; B-cyclus, [Uitgegeven in opdracht van: de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - de Katholieke Bijbelstichting - de Nationale Raad voor Liturgie - de Vlaamse Bijbelstichting].
2-175: N.N. - Het klooster van de Heilige Clara van Montefalco.
3-2373: N.N. - Katechismus der Nederlandse Bisdommen; Bisdom Breda, Voorwoord van Mgr. Hopmans, Bisschop van Breda.
2-832: N.N. - Chroniques du Carmel. Revue mensuelle illustrée, années 1908-1909-1910.
9-84: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Derde Jaargang + Vierde Jaargang [in 1 band].
9-83: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Eerste Jaargang + Tweede Jaargang [in 1 band].
2-4125: N.N. - Studia Eucharistica DCCi Anni a condito Festo Sanctissimi Corporis Christi 1246-1946 [most texts in Dutch and French, a few in English and Italian].
2-15: N.N. - Gedenkboek op het zevende eeuwfeest der heiligverklaring van Sint Dominicus.
2-134: N.N. - Studia Moralia [published by Academia Alfonsiana Institutum Theologiae Moralis]; Vol. XIV (1976) + Vol. XVI (1978) + Vol. XXV/1 (1987) [Texts in Italian, German, French, English language].
1-138: N.N. - The Lion Encyclopedia of the Bible.
10-036: N.N. - Oeuvres de Riviere du Fresny., Nouvelle édition, corrigée & augmentée. Tome Premier..
10-028: N.N. - Pensées de Monsieur le comte d'oxenstirn sur divers sujets., Avex les réflexions morales du même Auteur. Nouvelle édition, revue & corrigée, tant pour le style que pour les citations. Tome Premier..
7-2687: N.N. - Honderd jaar Brand; De historie van een Limburgse brouwerij 1871-1971.
3-2490: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus für das Bistum Münster.
3-2491: N.N. - Katholischer Katechismus, (Dieser Auflage wurde durch eine Spende der Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing in Bilthoven (Holland) ermöglicht).
8-1058: N.N. - Karel ende Elegast; Diplomatieke uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie, Bezorgd door A.M. Duinhoven.
1-2332: N.N. - Handboek der bedevaartgangers van het bisdom Gent naar O. L. V. van Lourdes.
1-2333: N.N. - Bernadette, la voyante de Lourdes.
3-2378: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar [Bisdom Rotterdam], Voorgeschreven voor het bisdom Rotterdam.
5-529: N.N. - Examen Ordinandorum per modum usitati dialogi inter Examinatorum & Resondentem; in duas partes divisum, quarum prima agit de Sacramentis et Altora de Virtitibus ad usum studiosae juventutis.
8-4485: N.N. - Dictionarium Latino-Gallicum / Dictionnaire Latin-Français [sans page de titre, donc sans information bibliographique].
14-36: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Fransche tijd [9 losse kaarten, blad I-2-3-4-6-7/8-9/10-11/12-13-14].
14-34: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Zeventien Provinciën in 1555 [Set van 7 losse kaarten: blad 1/2-3-4-5/6-7/8-9/10-11/12].
1-2253: N.N. - Notre Dame, Tome Premier (Année 1911) / Tome Deuxième (Année 1912) / Tome Troisième (Année 1913) / Tome Quatrième, Année 4 (1914) et Année 15 (1925) / Tome 5: Années 16 à 19 (1926-1929).
9-681: N.N. - Artfair Den Bosch; 14-23 april 2006, Brabanthallen 's-Hertogenbosch.
8-1056: N.N. - Die Riddere Metter Mouwen; Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177 verso and the fragment Brussels, Royal Library IV 818 [facsimile], With an introduction by C.W. de Kruyter.
5-048: N.N. - Imitation de Jésus-Christ, traduite par M. Bauzée; édition imprimée pour la cour et ornée de belles figures.
3-2470: N.N. - Katholischer Katechismus der Bistümer Deutschlands.
9-86: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Zevende Jaargang + Achtste Jaargang [in 1 band].
8-4482: N.N. - Lampas; Tijdschrift voor Nederlandse classici; 6e jaargang (1973).
8-4483: N.N. - Lampas; Tijdschrift voor Nederlandse classici; 8e jaargang (1975).
3-2432: N.N. - Kort begrip der christelijke religie; Benevens de belijdenisssen van Nicéa en van Athanasius.
6-1199: N.N. - 300 Jaar Minderbroeders Kapucijnen te Meersel-Dreef, 1687-1987; Kronologisch en historisch overzicht van hun geschiedenis en invloed op de omgeving [Geïllustreerd met foto's, postkaarten en dokumenten uit allerhande verzamelingen en archieven].
2-1420: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum, et Ssmi D. N. Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
3-2538: N.N. - Króti Katechizm Rzymkko-Katolicki dla archidyecezyi Gnieznienskiej I Poznanskiej.
4-82: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 29 (1856).
1-7340: N.N. - Tussen heks en heilige; Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15e/16e eeuw.
9-1215: N.N. - Honderd jaar Rijksmuseum, 1885-1985.
9-415: N.N. - Grootoosten der Nederlanden [Publicatie van de Orde van Rijmetselaren]; 122e jaargang.
8-70: N.N. - R.K. Universiteits-Bibliotheek te Nijmegen: Catalogus van een gedeelte der bibliotheek, nagelaten door Dr. Mich. Schoengen.
2-1625: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeinsch Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke teekeningen van Jos. Speybrouck.
12-081: N.N. - Kunst 1+2: Schilder- en beeldhouwkunst [2 banden; Oosthoek Informatieve Serie; De Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst].
8-4252: N.N. - Gibbon's Decline and fall of the Roman Empire; abridged and illustrated.
9-71: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 40 (1924-1925).
8-011: N.N. - De Spelen van Zinne, vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 juni 1539; Deel I: Tekst, Uitgegeven en toegelicht door Dr. L.M. van Dis en Dr. B.H. Erné.
1-A378: N.N. - Gedenkboek 1723 - 27 april - 1923; Tweede eeuwfeest der verkiezing van Cornelis Steenoven tot Aartsbisschop van Utrecht.
6-1037: N.N. - Sint Willebrord, Apostel van de Nederlanden, Patroon van Berchem; Onthulling en inzegening van het Willebrord-monument te Berchem 23 september 1962; Gedenkboek.
8-5244: N.N. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Gereformeerd Schoolverband (1906-1956); Samengesteld in opdracht van de Commissie van Uitvoering van G. S. V..
3-2494: N.N. - Catéchisme à l'usage des diocèses de France; avec récits et excercises de réflexion.
9-274: N.N. - Le Bon Jardinier; Almanach pour l'année 1846; Deuxième Partie: Plantes et arbres d'ornement.
2-2421: N.N. - Liturgia das Horas, segundo o Rito Romano; III: Tempo Comum, semanas I-XVII.
2-2511: N.N. - L'Office Divin à l'usage de Rome, pour les dimanches et les festes de l'année, en faveur des laïques qui fréquentent leurs paroisses, Nouvelle édition, revue & augmentée par l'Auteur.
3-2782: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVIième Année - T. LVIII - No 3, Julliet-Septembre 1958.
2-847: N.N. - De Teresiaanse Karmel.
2-1469: N.N. - Missel Biblique de tous les jours; Vespéral et Rituel.
2-1470: N.N. - Missel de l'assemblée chrétienne; Présenté par l'Abbaye de Saint-André.
2-1462: N.N. - Missel Quotidien et Vespéral; Par Le Chanoine Harmignie, professeur honoraire a l'Université de Louvain.
12-119: N.N. - Triomf van de Barok [in het kader van Europalia 91 Portugal; Tentoonstellingsboek].
2-2567: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar [Bisdom Haarlem], Voorgeschreven voor het bisdom Haarlem.
1-2700: N.N. - Ons Geestelijk Erf; Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, II [Bezorgd door de Ruusbroec-Vereeniging].
6-823: N.N. - Schweizer Kriegsgeschichte; Im Autrag des Chefs des Generalstabes, Oberstkorpskommandant Sprecher von Bernegg, bearbeitet van Schweizer Historikern unter Leitung von Oberst M. Feldmann und Hauptmann H.G. Wirz; Band 1 (Heft 1 / 2 / 3) + Band 2 (Heft 4) + Band 3 (Heft 5 / 6 / 7 / 8) + Band 4 (Heft 9 / 10 / 11 / 12).
1-A386: N.N. - Collecteana S. Congregationis de Propagande Fide, seu Decreta Instructiones Rescipta, pro apostolicis missionibus; Vol. II., Ann. 1867-1906, NN. 1300-2317, Vol. II, Ann. 1867-1906; NN. 1300-2317.
1-3957: N.N. [B.A. VAN KLEEF] - Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
1-A528: N.N. - Die Kölner Kartause um 1500 [Aufsatzband].
2-230: N.N. - Klooster Bethlehem.
2-4002: N.N. - Analecta Juris Pontificii; Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgique en Théologie; Deuxième Série; Kolommen 1441 à 2956 + Table Alphabétique.
2-2708: N.N. - Catecismo de la Iglesia Católica.
1-931: N.N. - Psalmen; KBS-vertaling.
1-930: N.N. - Psalmen; KBS-vertaling.
2-2154: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus; juxta Editionem Typicam.
2-2155: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus; juxta Editionem Typicam.
2-2156: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus; juxta Editionem Typicam.
6-1048: N.N. (LUCIEN BIOT) - Une émigration lorraine en Belgique au XIXe siècle, [Extrait du Pays gaumais, 22e année, 1961, nos. 1-2 3-4].
2-1673: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle officiële gebeden [Pentekeningen door V. Stuyvaert].
3-2467: N.N. - Catéchisme de Première Communion, à l'usage des paroisses et des écoles de Liége.
3-2468: N.N. - Kleine Mechelsche Catechismus; Of korte onderwijzingen op de kinderen tot de Plechtige Communie voor te bereiden / Mechelsche Catechismus, ten gebruike der kinderen die hunne Eerste Communie gedaan hebben en zicht tot de Plechtige Communie bereiden / Vragen over de Gewijde Geschiedenis, ter vollediging van den Mechelschen Catechismus, Uitgegeven door Zijne Eminentie den Kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen / Uitgegeven door Zijne Eminentie Cardinaal Goossens, aartsbisschop van Mechelen.
7-1973: N.N. - Robert Rauschenberg, Stedelijk Museum Amsterdam 23 februari - 7 april 1968; Catalogus.
7-1975: N.N. - La Réserve Précieuse; Naissance d'un département de la Bibliothèque Royale].
9-1185: N.N. - Watteau 1684-1721 [texte en français].
7-1971: N.N. - Witboek; Een hommage aan ir. C. Wit in 33 bijdragen.
9-230: N.N. - Jozef, de wegbereiders zijns Volks [Met platen door Dr. Dr. A Noordtzij en Dr. Joh. De Groot; Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1936; album met inplak-platen].
1-957: N.N. - 150 Psalmen; Proeve van een nieuwe berijming; Aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming.
4-14: N.N. - [convolute] Cl. Claudianus, Theod. Pulmanni Craneburgii Diligentia, & fide summa, è vetustis codicibus restitutus; Vnà M. Ant. Del-rio Notis // Aviani Aesopicarum Fabularum Liber; A Theod. Pulmanno Craneburgio ex membranis in lucem editus // Ad CL. Claudiani V. C. Opera; Martini Antonii Del-rio Notae.
2-1845: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Herfstdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
9-1206: N.N. - Leonardo; Kunst en wetenschap.
2-272: N.N. - Deus providebet; Zusters Franciscanessen van Heythuysen; Jaarboek 1952.
9-4647: N.N. - De oorlog tegen de goden; Azteekse kronieken over de Spaanse verovering [Uit het Nahuatl vertaald en toegelicht door Rudof van Zantwijk].
9-4652: N.N. - Perzië; Dertig eeuwen kunst & cultuur [bij de Hermitage Amsterdam].
9-4653: N.N. - Dr. Ragab Papyrus Institute; Catalogue 1984.
7-3050: N.N. - Playboy Playmate Desk Calender 1962 [with 12 photographs of playmates, 1 for each month].
7-099: N.N. - Instructie voor den Hoven van Braband; Judicieele Practijk voor den Raade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaaze [in schoonschrift handgeschreven tekst in zwarte inkt].
11-17: N.N. - Revue d'Histoire Ecclésiastique; Tome LIV (1959) à Tome LXXXIII (1988, nr 1) [complète].
8-4605: N.N. - Hoogtij der middeleeuwen; Portugese kunst 12de-15de eeuw, Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent, 29 september 1991 - 5 januari 1992.
1-2851: N.N. - Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort...; Marthe Robin, 1902-1981.
3-2240: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
1-2528: N.N. - Jan van Ruusbroec 1293-1381 [Tentoonstelling 17 oktober - 28 november 1981; Beknopte gids door Claudine Lemaire naar de gelijknamige catalogus opgesteld].
7-2391: N.N. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het St. Jozef Ziekenhuis te Deventer, 1875-1950.
2-2437: N.N. - The day of Pentacost; Constitutions of the Order of Canons Regular of Premontre; Approved and promulgated by the General Chapter of the Order in the Abbey of Wilten, August 1970 and reviewed and amanded by the General Chapter of the Order of De Pere, July 1976; A translation in English.
2-2684: N.N. - Catéchisme à l'usage des diocèses de France; avec récits et excercises de réflexion.
5-920: N.N. (M. DE L - Le Grand Dictionnaire des Arts et des Sciences; Tome Troisième, A-L + Tome Quatrième, M-Z.
9-596: N.N. - Eerste Jeugdbundel met liturgische gezangen en liederen voor de R. K. jeugd; Tekst met noten.
3-2492: N.N. - Catéchisme à l'usage des diocèses de France; avec récits et excercises de réflexion.
7-654: N.N. - Hasseltse Kapel; Tilburgs springlevende Mariamonument.
1-2828: N.N. - Christus ontmoeten in het Getijdengebed; Spiritualiteit van de liturgie der Getijden, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 18).
2-4041: N.N. - La Sovranità Temporale dei Romani Pontifici, propugnata nella sua integrità dal suffragio dell
7-216: N.N. - Provinciaalblad van Noordbrabant, over 1904; Nos. 1-191.
6-317: N.N. - Een missionaris in Alaska; Schets van den apostolischen arbeid van P. Willem H. Judge S.J.; Door een priester van St. Sulpice; naar het Engelsch.
3-2296: N.N. - Zevende Kerstboek, Met bijdragen van J.K. van Eerbeek, Jan H. de Groot, J.H. Gunning en anderen.
3-2295: N.N. - Derde Kerstboek, Met bijdragen van K. Dijk, H. Hanna, H.J. Heijnes en anderen.
7-6017: N.N. - Le Constitutionel, Journal du Commerce, Politique et Littéraire; 1819: Nos. 322 (19 Novembre) jusqu
7-6018: N.N. - Le Constitutionel, Journal du Commerce, Politique et Littéraire; 1820: Nos. 322 (19 Novembre) jusqu
3-2268: N.N. - Concilium Plenarium IV Australiae et Novae Zelandiae, Habitum apud Sydney, a die 4a ad diem 12am mensis septembris anno Domini 1937, Editio officialis.
8-2104: N.N. - Stichting 'De Roos' Catalogus 1961-1965, Bredeneerde catalogus, samengesteld door Chr. Leeflang, verschenen in 1966 ter gelegenheid van de herdenking van het twintigjarig bestaan van de Stichting 'De Roos' te Utrecht.
2-2440: N.N. - Ceremonialis Ordo Romanus, ad usum totius Seraphici Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium; Revisius a Sacrorum Rituum Congregatione et approbatus die 10 Augusti Hujus Anni atque Reverendissimi Patris Magistri Fr. Laurentii Caratelli, de signia ejusdem Ordinis, post Seraphicum Patriarcham Ministri Generalis CVI, jussu ac auctoritate recompositus editusque.
2-2042: N.N. - Werkboek voor een Huwelijksviering [Universitaire Parochie Leuven].
1-688A: N.N. - Klein Brevier; Vespers en Completen voor de zondag.
7-2606: N.N. - Jaarboek 1991; Uitgegeven door Stichting Historische Studies in en rond het Geuldal.
7-2607: N.N. - 400 jaar Parochie St. Remigius Schimmert 1583-1983.
1-120: N.N. - Die Heilige Schrift des Neuen Testaments; I. Band: Evangelien, Apostelgeschichte / Band II: Briefe, Offenbarung (Übersetzt und erklärt von Prof. Dr. Petrus Dausch, Prof. Dr. Max Meinertz, Prof. Dr. Ignis Rohr et al.).
1-119: N.N. - Het Nieuwe Testament met de Psalmen; Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
7-1944: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Zesde jaargang (1913-1914), eerste gedeelte.
7-1940: N.N. - The Exlibriskring de Wereldbibliotheekvereniging Holland wishes yo together with Lou Strik, who cut this woodengraving desinterestedly, a good and fruitful internationale Exlibriscongress in Weimar 1984 [portfolio with 1 engraving].
7-1381: N.N. - Die schönsten Bücher des Verlages Dr. Ernst Hauswedell & Co und der Maximilian-Gesellschaft; Eine Ausstellung der prämierten Drucke 1951-1975 .
7-1382: N.N. - Trois peintres-graveurs Danois: Palle Nielsen, Marcel Rasmussen, Mogens Zieler; Maison du Danemark, Champs-Élysées, Paris, 12 Mai - 11 Juin 1964.
7-1383: N.N. - Bibliofiele boekkunst in Duitsland: Edition Tiessen 1977-1987, Catalogus van de tentoonstelling, voorjaar 1987.
9-587: N.N. - Klein Brevier: Vespers en Completen voor de zondag.
1-2657: N.N. - The Cloud of Unknowing [Introduced by Laurence Freeman OSB; Original tekst rendered by Evelyn Underhill].
7-1729: N.N. - Die goldene Zeit der holländischen Buchmalerei [Einleitung James H. Marrow; Katalogbeiträge Henri L.M. Defour, Anne S. Korteweg, Wilhelmina C.M. Wüstefeld].
4-60: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 3 (1843).
4-61: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 4 (1843).
6-1203: N.N. - Zondagsvriend; Weekblad, 13e jaargang, januari - december 1945.
3-2384: N.N. - Uittreksel uit den Groote Katechismus [Bisdom Haarlem], In het bisdom Haarlem voorgeschreven voor het vierde leerjaar.
3-2784: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVIIième Année - T. LIX - No 1, Janvier-Mars 1959.
2-1758: N.N. - Volksmisboek en Vesperale; Bewerkt door de Benediktijnen der Abdij Affligem.
3-3552: N.N. - Essai sur le symbolisme de la cloche, dans ses rapports et ses harmonies avec la religion [par un Prêtre du clergé paroissial].
9-78: N.N. - Onder de Gouden Wiek van de engelbewaarder; Speciale editie voor het voortgezet onderwijs; Jaargang 68 (1956-1957).
2-1844: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Zomerdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
9-582: N.N. - Adoremus; 100 Cantica Sacra ad tres voces aequales; Edidit Fr. Hamma.
9-309: N.N. - Beste bijen, hoe leer ik jullie kennen? Cursusboek voor de moderne bijenteelt.
9-1362: N.N. - Enzinger Nachrichten; Haus-Zeitschrift der Enziger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, Mannheim; Jahrgang 16 (1963, nrs. 1-4-5-6-) + a couple of brochures [in 1 volume].
1-3870: N.N. - Liber amicorum Robert Houben, 75.
3-323: N.N. - Stucken aengaende de Catholycken Onderdanen vande Staten der Ver-eenighde Provincien van Nederlandt. , Overgeset uyt de Fransche Copye. .
14-23: N.N. - Dresdner Bilderchronik; Zweiter Teil, von 1709 bis 1815 [containing plates 8 and 13 till 26; each plate is folded and contains one or two ore more illustrations].
7-580: N.N. - De Lindeboom; Jaarboek III-IV, 1979-1980.
1-7318: N.N. - Sanctus; Met heiligen het jaar rond.
7-1380: N.N. - Livre du Cuer d'Amours espris; Een hoofse roman van René d'Anjou, Inleiding en toelichting van Franz Unterkircher.
6-1195: N.N. - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden; Turnhout [4 cartes + Legende], Opgenomen op initiatkief van graaf de Ferraris.
2-2205: N.N. - Deo Nostro sit Jucunda Decoraque Laudatio; Cantuarium continens Sub Missa, Vesperis et Laudibus Verspertinis communiter occurrentia, quae ad usum fidelium, cum versione Flandrica et Gallica disposuerunt; Vedastus Delannoy et Emmanuel De Vriendt Archidiocesis Mechliniensis sacerdotes.
7-027: N.N. - Straet & Vaert; Jaarboek 1982.
7-2113: N.N. - 700 jaar Zoeterwoude; een familieportret, Aangeboden door de Gemeente Zoeterwoude aan de inwoners ter gelegenheid van 700 jaar Zoeterwoude, Juni 1977.
2-4068: N.N. - Parisien; Beatificationis seu declarationis martyrii servorum dei Georgii Darboy Archiepiscopi Parisiensis Matthaei Henrici Planchat Sacerdotis Intituti Religiosorum S. Vincentii a Paulo, necnon Sociorum sive e clero saeculari sive e regulari in odium catholicae religionis, uti fertur, anno 1871 Parisiis interemptorum; Vol. I: Commentarium seu informatio introductoria de fama martyrii servorum dei a Carolo Snider causarum patrono exarata.
2-2709: N.N. - A New Catechism; Catholic faith for adults.
2-996: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 54 nr. 2 (Jul.-Dec. 2003).
2-997: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 55 nr 1-2 (Jan.-Dec. 2004).
7-2585: N.N. - Gedenkboek 1916 1966 Jeanne d'Arclyceum Maastricht.
7-2586: N.N. - Gedenkboek 1916 1966 Jeanne d'Arclyceum Maastricht.
2-356: N.N. - Morgenlezing; Samengesteld in opdracht van het Hoofdbestuur.
2-360: N.N. - Caritas Pirckheimer 1467-1532.
2-212: N.N. - Ik sta ervan te kijken ... Hoe Peter van Eijnatten de Kluis van Achel stichtte, Tekst en Documenten 1686 - 24 januari - 1986.
2-4069: N.N. - Parisien; Beatificationis seu declarationis martyrii servorum dei Georgii Darboy Archiepiscopi Parisiensis Petri Olivaint sacerdotis professi e Societate Iesu Matthaei Henrici Planchat Sacerdotis Intituti Religiosorum S. Vincentii a Paulo et eorum XV sociorum e clero saecularii et regularii in odium fidei,uti fertur, diebus 24, 25 et 27 Maii Anni 1871 interfectorum; Exquisitio de rebus gentis in captura et occisione horum servorum dei necnon series deocumentorum ad easdem spectantium ex officio compilata.
3-2466: N.N. - Catéchisme du diocèse de Liége, à l'usage des paroisses et des écoles.
7-612: N.N. - Krachtbron; 200 jaar vrouwen in Tilburg.
1-1469: N.N. - Beroepsheiligen [Tentoonstelling van 19 september tot en met 28 november 1999].
1-144: N.N. - Die Heilige Schrift; Alten und Neuen Testaments verdeutscht von D. Martin Luther; Mit zweihundert und dreissig Bildern von Gustave Doré; Erster Band [Das erste Buch Mose - Hohelied Salomo's; mit 117 Bildern].
2-2192: N.N. - Ordo Confirmationis; Editio Typica [Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum].
1-679A: N.N. - [convolute] 1. Joseph Gmelch: Die Viertelstonstufen im Messtonale von Montpellier [Dissertation; Eichstätt, 1911] // 2. J. Borremans: Ego dormio [Brugge, no year] // 3. J. Borremans: A propos de l'Alleluia: V. Christus resurgens [no place, no year] // 4. Jules Borremans: A propos de l' Alleluia; V. Omnes gentes [Paris, 1914] // 5. N.N.: J. Borremans: Laetabundus; Proza van Kerstmis [without place or year] // 6. D. André Mocquereaua: Monographies Grégoriennes; Simples notes théoriques et pratiques sur l'Édition Vaticane; III: Le chant authentique du Credo [Rome/Tournai/Paris, 1922] // 7. Ernst Kessler: Über die leiterfremden Tonstufen im gregorianischen Gesang; Zur Geschichte des mittelalterlichen Tonsystem [Dissertation; Universität Freiburg in der Schweiz, 1922] // 8. Dom J. Jeannin: Accent bref ou Accent long en Chant Grégorien? [Paris, 1929], Series: Veröffentlichungen der Gregorianischen Akademie zu Freiburg (Schweiz); herausgegeben von Prof. Dr. P. Wagner; VI. Heft.
9-1241: N.N. - Flamminghi a Roma 1508-1608; Kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik te Rome tijdens de Renaissance [Tentoonstellingscatalogus].
6-776: N.N. - Het goud der Skythen; Schatten uit de Hermitage, Leningrad [Tentoonstellingscatalogus].
12-092: N.N. - Praag Art Nouveau; Metamorfoses van een stijl [Tentoonstellings-catalogus].
1-2825: N.N. - Het komen van de Heer; Kanttekeningen bij de advents- en kerstliturgie [Ingeleid door Abt Eligius Deckers OSB], (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 15).
2-886: N.N. - Amour et silence, La vigne du Carmel.
2-1860: N.N. - Breviarium Romano-Seraphicum, ex decreto S. Concilii Tridentini restitutum, summorum Pontificum Cura recognitum, Officiis Trium Ordinum S. P. N. Francisci noviter approbatis locupletatum Ac Rev.Mi. P. Pacifici M. Perantoni totius Ordinis FF. Minorum Ministri Generalis sollicitudine impressum; Editio I juxta Typicam.
2-1862: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum suumorus pontificum cura recognitum, cum textu psalmorum e versione Pii Papae XII auctoritate edita; additis Officiis propriis Societatis sancti Francisci Salesii; Tomus Alter [Tomus Primus is missing], Editio iuxta Typicam.
8-5262: N.N. - Wetenschap en rekenschap 1880-1980; Een eeuw wetenschapsbeoefeining en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit.
2-1869: N.N. - Het Romeinsch Brevier; Herfstdeel [Nederlandse vertaling bewerkt door de EE. Zuster Kanunnikessen van het Heilig Graf; Ingeleid en herzien door Fr. Gaud. Bootsma O.F.M. en Fr. Crisp. Smits O.F.M.].
2-1868: N.N. - Het Romeinsch Brevier; Lentedeel [Nederlandse vertaling bewerkt door de EE. Zuster Kanunnikessen van het Heilig Graf; Ingeleid en herzien door Fr. Gaud. Bootsma O.F.M. en Fr. Crisp. Smits O.F.M.].
2-1985: N.N. - Liturgische Documentatie, Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie; Deel X: Liturgische teksten / Kerkmuziek / Doopbediening en dooperkenning.
2-2563: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar; Voorgeschreven voor het Bisdom Rotterdam.
2-2566: N.N. - Uittreksel uit den Groote Katechismus [Bisdom Haarlem], In het bisdom Haarlem voorgeschreven voor het vierde leerjaar.
7-330: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel XXVII, Jaargang 1974.
1-966: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Gereformeerde Kerk van Nederland in gebruik, op last van de Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen in het jaar 1773 gekozen; Mitsgaders de Catechismus, de Formulieren van Doop en Avondmaal, het kort Begrip en een Alphabetisch Register van alle Psalmverzen; Onder toezicht van J. H. Donner.
8-4022: N.N. - De onsterfelijke Alexander de Grote; De mythe, de werkelijkheid, zijn reis, zijn erfenis [Tentoonstellingscatalogus].
7-762: N.N. - Mensen en hun bank; 110 Jaar Rabobank in Tilburg en omstreken.
7-842: N.N. - Tilburgs dialect [Dit boekje is een kerst- en nieuwjaarswens van Drukkerij Piet Smits, als afsluiting van hun 60-ste jubileumjaar].
7-841: N.N. - Tilburgs dialect.
7-823: N.N. - Afgestudeerden faculteit der Sociale Wetenschappen [van de Katholieke Universiteit Brabant]; Who - is - who 1996.
7-836: N.N. - Robben en Rooms.
7-832: N.N. - 4x11 Kruikenstad; Een kleurrijk beeld van Carnaval in Tilburg 1997-2008, Jubileumuitgave van de Carnavalsstichting Tilburg ter gelegenheid van 4 x 11 Kruikenstad (1964-2008).
7-831: N.N. - Heemkunde sprokkelingen Tilburg 1969-2004.
7-826: N.N. - Jaarboek St. Odulphuslyceum: De examenklassen 1994-1995.
7-824: N.N. - Afgestudeerden faculteit der Sociale Wetenschappen [van de Katholieke Universiteit Brabant]; Who - is - who 1999.
7-825: N.N. - De examenklassen 1995-1996 [van het St.-Odulphuslyceum te Tilburg].
7-822: N.N. - 70 jaar Jozefschool; Een kroniek van een schoolleven dat verder gaat [over de Jozefschool in Tilburg].
7-821: N.N. - Waar een wil is; Annie van Dieren school 5 jaar op weg.
4-55: N.N. - Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII. Primum, nunc denuo Urbani Papae Octavi auctoritate recognitum; In quo Missae propriae de Sanctis ad longum positae sunt ad majorem Celebrantium commoditatem.
2-2197: N.N. - Brevis Collectio ex Rituale Romano, ad parochorum commodum eorumque emendato juxta Editionem Typicam.
2-2202: N.N. - Brevis Collectio ex Rituale Romano, ad parochorum commodum eorumque vicariorum, cum cantu emendato.
1-A360: N.N. - Octavo Centenario a Beato Transitu S. P. N. Bernardi Vertente [texts in different languages: French, Erithrean, English, Latin, Italian], Published by: Monasterium Cisterciense B.M.V. in Coelum Assumptae Asmarae (Erithrea).
3-2387: N.N. - Uittreksel uit den Kleinen Kathechismus [Bisdom Haarlem], In het bisdom Haarlem voorgeschreven voor het tweede leerjaar.
5-555: N.N. - Livre d
9-1191: N.N. - Verzameling Alla en Bénédict Goldschmidt [Catalogus van Tentoonstelling in Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Moderne Kunst, 21 september - 16 december 1990.
2-1843: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Zomerdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
7-214: N.N. - Provinciaalblad van Noord-Brabant, over 1877; No. 1-31 [+ Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz., van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, vervat in het Bijblad over 1877, No. 1-107].
8-4475: N.N. - Technik und Handwerk im Imperium Romanum [Dieser Bildband wurde zusammengestellt and bearbeitet von Dr.-Ing. Kretzscher], .
2-2198: N.N. - Ritus Servandus in Concelebratione Missae et Ritus Communionis sub utraque specie.
2-2199: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum [Sacra Congregatio Rituum; Prot. N. D. 18/958].
2-2201: N.N. - Ordo Sabbati Sancti quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Variationibus per Decretum diei 11 Ianuarii 1952 approbatis.
6-839: N.N. - Grainau - wie es früher war.
2-1842: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Zomerdeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
1-646A: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum; Cui addita sunt Festa novissima; Editio Tertia Ratisbonensis juxta Vaticanam.
7-3072: N.N. - Miss Panorama-kalender [gemaakt in samenwerking met Oympus camera's, Daihatsu-automobielen en Neckermann vakantiereizen; jaartal onbekend met zaterdag 1 januari en zondag 2 januari enz., met 12 gefotografeerde pin-up girls].
7-340: N.N. - De Brabantse Leeuw; 28e Jaargang, 1979 + 29e Jaargang, 1980, Tweemaandelijks tijdschrift van de Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Provinciaal Genootschapvan Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
7-341: N.N. - De Brabantse Leeuw; 30e Jaargang, 1981 + 31e Jaargang, 1982, Tweemaandelijks tijdschrift van de Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Noordbrabants Genootschap (Provinciaal Genootschapvan Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant).
9-1354: N.N. - Koninklijke Marine: Voorlopig Handboek, bestemd voor schepelingen gedurende hun eerse militaire oefening.
1-645A: N.N. - Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum et editum juxta Editionem Vaticanam; Notulis modernis transcriptum; Cui addita sunt Festa novissima.
1-1012: N.N. - Canonicorum Regularium Sodalitates; Decimo sxcto revoluto saeculo ab ortu Sancti Augustini Episcopi Hipponensis.
3-2493: N.N. - Catéchisme à l'usage des diocèses de France; avec récits et excercises de réflexion.
9-144: N.N (GODFRIED) - De Hunnenburcht; Een verhaal uit de tijd van Karel de Groten.
2-1744: N.N. - Volledig Roomsch Katholiek Kerkboek, inhoudend de Missen der Zondagen en van al de Feestdagen des jaars, de Votiefmissesn en verscheidene gebeden en gezangen; Moderne muziek, Latijnsche tekst waarneven de Nederlandsche vertaling.
2-1748: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeinsch Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke teekeningen van Jos. Speybrouck.
2-1745: N.N. - Volledig Roomsch Katholiek Kerkboek, inhoudend de Missen der Zondagen en van al de Feestdagen des jaars, de Votiefmissesn en verscheidene gebeden en gezangen; Moderne muziek, Latijnsche tekst waarneven de Nederlandsche vertaling.
3-2474: N.N. - Katholischer Erwachsenen-Katechismus; Das Glaubensbekenntnis der Kirche, Herausgegeben von der Deutschen Bisschofskonferenz.
2-444: N.N. - Statuta Canonici Ordinis Praemonstratensis [title page is missing, and therefor bibliographical information].
9-1196: N.N. - Het Symbolisme in Europa [Tentoonstellingscatalogus].
2-1743: N.N. - Volledig Roomsch Katholiek Kerkboek, inhoudend de Missen der Zondagen en van al de Feestdagen des jaars, de Votiefmissesn en verscheidene gebeden en gezangen; Moderne muziek, Latijnsche tekst waarneven de Nederlandsche vertaling.
2-2193: N.N. - Brevis collectio ex Rituali Romano, ad parochorum commodum eorumque vicariorum cum cantu emendato.
7-402: N.N. - Kloosters in Brabant.
9-70: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, Jaargang 16 (1900-1901).
2-2598: N.N. - Onze levensweg; Voorloper van De Leer der Kerk, Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
3-2302: N.N. - Noël / Noël 1913, (Le XXe sciècle).
6-1040: N.N. - Jaarboek 1999, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (48ste jaargang).
2-2181: N.N. - Ordo Missae; Editio Typica [Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum].
2-1932: N.N. - Romeins Rituaal, volgens decreet van het Heilig Oecumenisch 2de Vaticaans Concilie, herzien en op gezag van Paus Paulus VI afgekondigd; De Ordo van de Christelijke Initiatie van Volwassenen; Editio Typica [typoscript, gestencild, enkelzijdig bedrukte bladzijden].
2-2939: N.N. - Gaat En Onderwijst; Missietentoonstelling voor Tilburg en omstreken; Tilburg, 4-12 juni 1949.
1-677A: N.N. - Epitome e Vesperalis Romani; Editione Ratisbonensi.
1-669A: N.N. - Paroissien Grégorien, ou Livre de Messe et d'Office; noté selon le chant grégorien de l'Édition Vaticane, avec Nocturnes des principales Fêtes, les Saluts du T. S. Sacrement, etc..
1-676A: N.N. - Chants divers, extraits de l'Antiphonale Romain, pour je jour de Noel, les trois derniers jours de la Semaine Sainte, les Vêpres et l'Office des Morts tout en entier; Édition sans renvois, dans un nouvel ordre, où l'on a mis tout au long les Pseaumes renvoyés dans les autres Éditions.
8-4471: N.N. - Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam: Werken van klassieke schrijvers in latere latijnsche werken; Met overzicht van de drukkers en uitgevers.
2-2973: N.N. - Steyler Missions Chronik 1987/88, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
2-2972: N.N. - Steyler Missions Chronik 1986/87, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
7-201: N.N. - Verhalen uit de Meierij; Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken.
2-1513: N.N. - Nouveau Missel Dominical de l'assemblée; Textes durables pour les années C avec orientations pour la prière et présentations des sacrements; Saint-André/Hautecombe/Clervaux.
7-277: N.N. - Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, II.
1-A435: N.N. - Scriptorium, International Review of manuscript studies / Revue internationale des études relatives aux manuscrits; XIV, 2 (1960).
9-1567: N.N. - Europäische Keramik der Gegenwart; Zweite Internationale Ausstellung im Keramion.
9-1578: N.N. - Porzellan Sammlung.
3-2482: N.N. - Katholischer Katechismus oder Lehrbegriff; für de Jugend sowohl als für Erwachsene in der Diozese Trier.
14-03: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
5-586: N.N. - Perillustribus, strenuis, amplissimis, consultissemis ac sapietissimis Dominis, Liberae Imperiales Civitatis & Reip. Coloniensis Consulibus, Quaetoribus, Proconsulibus: D. Joanni Nicolao de Krufft, J. U. D. D. Melchiori Rutgero de Kerich, J. U. D. & Faculatis Juridicae Antecessori ac Primario; D. Hermanno Josepho de Wedigh, D. Nicolao de Groote, Domino in Busch. D. Joanni Petro de Herwegh, Domino in Goltzheim, De Ferdinando Josepho de Beywegh, Domino in Kriegshoven; Nec non Universae Curiae Patribus Conscr. Dominis meis Gratiosis, Ovidii Christiani Liber I + Liber II + Liber III + Liber IV.
9-162: N.N. - Sjors van de Rebellenclub als circusartiest; Nieuwe avonturen van Sjors en zijn vriendje Sjimmie / Sjors van de Rebellenclub bij de Indianen, [Een groot aantal van de tekeningen kunnen naar een voorbeeld worden ingekleurd].
2-371: N.N. - Honderd jaar Dochters der Liefde in Susteren en Nederland, 1902-2020.
2-372: N.N. - Gebedenboek voor de Dochters der Liefde; Met eenige onderrichtingne uitsluitend voor haar bestemd.
3-2789: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste; Xe Année, 1933.
7-339: N.N. - Register op De Brabantse Leeuw, jaargangen 1-25, 1952-1976.
6-1025: N.N. - Tijl trekt pijpend door schoon Vlaanderenland [liederenbundel, liederen gecomponeerd door Lode Dieltjens].
2-2189: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum; Editio Typica Altera [Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum].
2-2190: N.N. - Calendariujm Romanum; Editio Typica [ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum].
2-327: N.N. - Jezuïeten in Nederland, Kiezen voor geloof en gerechtigheid.
7-651: N.N. - Halve eeuw Medische staf, vanaf 1953; St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.
11-15: N.N. - Bibliotheca Oirentalis; Uitgegeven vanwege het Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden; Jaargangen I t/m XXVIII [25 volumes; complete reeks].
7-020: N.N. - t Skônste van Laarbeek; Fotoboek bij gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de gemeente Laarbeek.
8-683: N.N. - Roman van den Riddere metter Mouwen; opnieuw naar het hs. Uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorzien door Dr. Bertha M. van der Stempel [facsimile herdruk], Reeks: ARLA-Reprints.
7-024: N.N. - Fanfare St. Lambertus Lith 75 jaar [Maaskroniek, 19e Jaargang, nr. 45, 14 juni 1996].
1-2699: N.N. - Ons Geestelijk Erf; Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, I [Bezorgd door de Ruusbroec-Vereeniging].
11-06: N.N. - Analecta Juris Pontificii; Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie; Deuxième à Dixième Série [incomplet, 7 volumes].
7-693: N.N. - Henri Rutten, priester, missionaris en martelaar; Brieven aan zijn familie, Gebundeld ter gelegenheid van het honderdste gedenkjaar van zijn martelaarschap in 1904.
2-740: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 69e jaargang.
8-4098: N.N. - Homerus' Odyssee; Naverteld door dr. Onno Damsté, [Prisma-Boeken, nr. 705].
3-2786: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 25. Band (1947).
3-2787: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 26. Band (1948).
2-859: N.N. - De Teresiaanse Karmel, Jubileumnummer ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Teresiaanse hervorming, 1562-1962; Innerlijk Leven, 16e jaargang nrs. 4&5.
2-583: N.N. - La Belgique Monastique / Het Monnikenleven in België.
1-686A: N.N. - De Paasviering; Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
1-1528: N.N. - Martyrologe Romain (Adaption française et monastique); Janvier - Juin.
8-4468: N.N. - Hermeneus; Maandblad voor de antieke cultuur; 35e jaargang (196-1964) + 36e jaargang (1964-1965) [in 1 band].
2-641: N.N. - Convento de San Jose; primera fundacion de Santa Teresa de Jesus.
2-615: N.N. - Uit de wereld van de Karmel; De geschiedenis van een religieuze orde en haar betekenis nú.
8-676: N.N. - Miscellanea Litteraria; In commemorationem primi decennii Instituti edita [Teksten in het Nederlands, Duits en Engels], Reeks: Studia Litteraria Rheno-Trajectina; Ediderunt H. Sparnaay et W.A.P. Smit; Volumen Quartum.
2-1841: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Lentedeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
2-1496: N.N. - Missel - Vespéral expliqué; Contenant les prières usuelles, les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, ainsi que les propres de Belgique, de France et du Canada.
2-1497: N.N. - Missel Dominical; Contenant les messes des dimanches et des fêtes, les chants ordinaires de la messe, augmenté dún choix de prières et de pratiques liturgiques.
2-1499: N.N. - Missel du fidèle.
3-375: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor allen slag van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer dienstig in
3-374: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer dienstig in
5-554: N.N. - [convolute, 12 documents en 1 reliure] 1. Les armes de Saint Ignace; ou Dialogue entre Saint Thomas et Saint Ignace / 2. Arrest de la Cour du Parnasse pour les Jesuites; Poëme, avec notes et figures 917620 / 3. Poëme ; La religion descend au milieu de l
5-553: N.N. - Jubilé sémi-séculaire du St-Sacrement de Miracles; Qui sera célébré, à Bruxelles, dans l
3-2386: N.N. - Kleine Katechismus [Bisdom Haarlem], Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom van Haarlem door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. Joannes Petrus Huibers, bisschop van Haarlem.
9-1189: N.N. - Zwischen Fahrrad und Fließband; Absolut modern sein; Culture technique in Frankreich 1889-1937 [Ausstellungskatalog].
7-329: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel V, Jaargang 1952.
2-2146: N.N. - Orationes et preces variae in benedictione Ssmi Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae.
2-14: N.N. - Terugblik en uitzicht, 75 jaar Dominicanen in Zwolle 1901-1976.
6-522: N.N. - De pelgrimstocht van ridder Gruenemberg naar het Heilige Land in 1486 [Naar de uitgave van Goldfriedrich en Fraenzel, vertaald door Dr. A. C. J. de Vrankrijker].
2-2557: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Roermond], (Aanbevolen door D. Lemmens, bisschop van Roermond.
2-2718: N.N. - Catholic Catechism; official national edition (in order of the Bishops of the Filippines).
4-64: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 7 (1845).
5-572: N.N. - L
2-866: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 18e année, vol. I, Supplement.
2-867: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 18e année, vol. II.
8-4908: N.N. - What life was like in the age of chivalry; Medieval Europa AD 800-1500.
8-4909: N.N. - Zo was het leven in de riddertijd; Middeleeuws Europa 800-1500.
2-986: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 47 nr 2 (Jul.-Dec. 1996).
8-4904: N.N. - Clavis Mediaevalis; Kleines Wörterbuch der Mittelalterforschung, In Gemeinschaft mit Renate Klauser herausgegeben von Otto Meyer.
8-4903: N.N. - Historiens et chroniqueurs du Moyen Age: Robert de Clari, Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes [Édition établie et annotée par Albert Pauphilet, texten nouveaux commentés par Edmond Pognon].
2-1958: N.N. - De concelebratie .
8-843: N.N. - Trefwoord; Jaarboek lexicografie 1998-1999.
2-2978: N.N. - Steyler Missions Chronik 1995/96, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes SVD berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
2-2979: N.N. - Steyler Missions Chronik 1997/98, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes SVD berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
3-2465: N.N. - Catéchisme du diocèse de Liége, à l'usage des paroisses et des écoles.
8-4007: N.N. - Hellas' goden en mensen [Europalia 82 / Griekenland; 1 oktober - 2 december 1982, Paleis voor Schone Kunsten].
7-2401: N.N. - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of Geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der Stad Arnhem; Met eene plaat [facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1828, vierde verbeterde en vermeerderde druk, te Arnhem, bij Paulus Nijhoff].
2-2279: N.N. - Die Feier der Krankensackramente; die Krankenzalbung und die Ordnung der Krankenpastoral in den katholischen bistümern des deutschen Sprachgebietes.
2-2991: N.N. - La Très Révérende Mère Marie de la Passion, Fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie, Ouvrage publié par l'Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie sous la direction des Frères Mineurs.
2-2536: N.N. - Documenta pro Congregatione Solesmensi ad Antiphonale et Breviarium accumodandum.
9-295: N.N. - Historical gardens - Garden architecture - Horticulture; Catalogue of books, manuscripts & prints jointly offered for sale.
5-576: N.N. - Office du Sacré C?ur de Jésus, Latin-Français, Imprimé par ordre de Monseigneur l
7-818: N.N. - Over onderzoek; Een beeld van de Katholieke Universiteit Brabant.
3-2776: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVième Année - T. LVII - No 1, Janvier-Mars 1957.
8-2117: N.N. - Stichting De Roos, [nleiding van Chr. Leeflang + Lijst van verschenen uitgaven bijgewerkt tot december 1952 (XXV titels)].
2-2186: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum necnon Benedictio Nuptialis infra Missam; Ad usum Dioecesium Hollandiae; Nova Editio, ad normam Constitutionis Conc. Vat. II de Sacra Liturgia et motu proprio Sacram Liturgiam accommodata [tekst in het Latijn en in het Nederlands].
8-654: N.N. - Dietse Studies; Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz, by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag 14 mei 1965.
2-561: N.N. - Van de boom die droeg; Een bijdrage tot de geschiedenis van de Congregatie van de Allerheiligste Maagd Maria Zonder Smet Ontvangen, en den H. Aloysius van Gonzaga - opgericht ten jare 1862 in De zaaier te Amsterdam, bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
3-2444: N.N. - Kort begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilig Schrift en een Aanhangsel over de Wet des Heeren.
9-423: N.N. - Sunrise, Theosofische perspectieven, 49e jaargang nr. 5, september/oktober 2000; Speciaal nummer: Gottfried de Purucker 1874-1942.
9-1231: N.N. - Apollinaire; Woordvoerder van de avantgarde - Avantgardist van het woord.
8-4462: N.N. - Latijnse varia; Bloemlezing uit de werken van een tiental Latijnse dichters en prozaschrijvers; In vertaling bijeengebracht door Dr. J. van IJzeren, Reeks: Klassieke Bibliotheek.
1-7324: N.N. - De Kartuizers en hun Delftse klooster; Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum.
1-4325: N.N. - Een weggegeven leven; Vriendenboek ter nagedachtenis van pater Piet Penning de Vries SJ 1928-1995.
1-7329: N.N. - Woordenlijst van het Jodendom.
6-507: N.N. - Le Journal des Voyages: Tourisme - Sciences - Sports; Juillet-Décembre 1928.
2-2393: N.N. - Lectures pour les messes de semaine (ad experimentum), II: Du premier au vingtième dimanche après la Pentecôte.
2-2394: N.N. - Lectures pour les messes de semaine (ad experimentum), III: Dernières semaines après la Pentecôte, Avent - Noël - Epiphanie, Semaines après l'Epiphanie jusqu'au mardi de la Quinquagésime.
1-7338: N.N. - NCRV Kerkepad 96; Kerkepadgids 1996.
1-955: N.N. - Psalmen; Nieuwe berijming van de Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming.
5-612: N.N. - Vénérable histoire du Très-Saint Sacrement de miracle, notablement ameliorée & augmentée en cette nouvelle édition de plusieurs preuves, témoignages & circonstances curieuses, qui n
7-1930: N.N. - Stanley Morison en de typografische traditie [Tentoonstelling: Albert I Bibliotheek van 29 januari tot 20 februari 1966].
7-1932: N.N. - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
7-2635: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 17: 27 mei 1907, Gesticht Sint Servatius in Venray opent zijn deuren.
7-2636: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 18: 21 oktober 1918, Franse vluchtelingen komen aan in Stamproy en Weert.
9-1182: N.N. - Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16. Jahrhunderts, Einleitung von Walter Muschg; Bilderläuterungen E.A. Gessler.
1-1213: N.N. - Imagination des Unsichtbaren; 1200 Jahre Bildende Kunst im Bistum Münster; Teil I + Teil II [Ausstellung des Westfälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Juni - Oktober 1993].
2-737: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 66e jaargang.
2-1840: N.N. - Klein Cisterciënzer Brevier; Lentedeel [typoscript; Nederlandstalige teksten].
9-767: N.N. - Art in glass; A guide to the glass collections, Series:.
9-1464: N.N. - Vingt-cinq Codes des Français, avec indication de leurs Articles corrélatifs, Contenant: Le tarif des frais et dépens en matière civile, le tarif des frais en matière criminelle, les lois sur le droit d
9-1460: N.N. - Recueil des Lois et Actes généraux du Gouvernement, en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas; Troisième Série; Tome Troisième.
9-1459: N.N. - Recueil des Lois et Actes généraux du Gouvernement, en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas; Deuxième Série; Tome Neuvième et dernier.
9-1447: N.N. - Codes Belges et lois usuelles en vigueur in Belgique, Collationés d'apres les textes officiels, avec une conférence des articles et annotés d'observations pratiques par ... Jules De Le Court.
9-1446: N.N. - Les Cinq Codes en vigueur en Belgique, avec les modifications introduites de 1814 au 1er Janvier 1862, Édition annotée par A. Delebecque, et augmentée d'un Supplément contenant les lois les plus usuelles.
7-1470: N.N. - Illustrierte Zwiebelfische; Zubereitet von Willi Mengel, bildhaft garniert von Werner Labbé, für die Freunde der schwarzen Kunst serviert.
7-206: N.N. - Een pungel vol proza; Smokkelverhalen van beide kanten van de grens.
8-794: N.N. - Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen [Stella / Die eerste Blijschap / Die zevenste Blijschap / Mariken van Nieumegen / Elkerlijk], Reeks: Bilbliotheek der Nederlandse Letteren.
1-2791: N.N. - Kerkvaders: Clemens van Alendrië; Tweede Jaargang, Aflevering 7, (Reeks: Cursus over de Kerkvaders).
3-2497: N.N. - Le Catéchisme chrétien, ou un exposé de la doctrine de Jésus-Christ, offert aux hommes du monde, par Mgr. l'Évêque d'Orléans; suivi d'un sommaire de toute la doctrine du symbole, pas Bossuet.
2-2185: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum necnon Benedictio Nuptialis infra Missam; Ad usum Dioecesium Hollandiae; Nova Editio, ad normam Constitutionis Conc. Vat. II de Sacra Liturgia et motu proprio Sacram Liturgiam accommodata [tekst in het Latijn en in het Nederlands].
7-1466: N.N. - P. P. Rubens als boekillustrator [Tentoonstelling 7 mei - 4 juli 1977].
2-2182: N.N. - Ordo Missae; Editio Typica [Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum].
5-542: N.N. - Historia et concordia evangelica, Quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur ita complectens ....
5-543: N.N. - Historia et concordia evangelica, Quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur ita complectens ....
3-2780: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVième Année - T. LVII - No 4, Octobre-Décembre 1957.
2-2050: N.N. - Ritus celebrandi Matrimonii Sacramentum necnon Benedictio Nuptialis infra Missam; Ad usum Diocesium Hollandiae, ad instar Appendicis Ritualis Romani, a Sacra Rituum Congregatione approbatus [teksten in Latijn en in het Nederlands].
2-736: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 64e jaargang.
2-2104: N.N. - Lectionarium voor de zondagen; C-cyclus, [Uitgegeven in opdracht van: de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - de Katholieke Bijbelstichting - de Nationale Raad voor Liturgie - de Vlaamse Bijbelstichting].
1-4000: N.N. - Huldeboek pater dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M.; Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
9-87: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Negende Jaargang + Tiende Jaargang [in 1 band].
2-2179: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, per omnes ac singulos hebdomadae dies dispositum [to title page, therefor no bibliographical information].
2-2177: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2175: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2176: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-275: N.N. - Jaarboek van de Franciscanessen Missionarissen van Maria.
2-2173: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
4-03: N.N. - Catechismus Romanus, ex Decreto Concilii Tridenti, & Pii V. Pontificis Maximi iussu primum editus; Posteà verò luculentis quaestionibus, quae rei propositae materiam oculis subijciant, distinctus, breuibusa annotatiunculis eludicatus, studio & industria Andreae Fabricii Leodii, illustrissimorum Pincipum Alberti & Ernesti eius filij, Comitum Palatinorum Rheni, ac utrisque, ac utrisque Banarae Ducum, Consiliarij.
9-749: N.N. - Les jouets, Jardin des Arts, Mensuel No. 74; Numéro Spécial; Décembre 1960 - Janvier 1961.
2-1408CC: N.N. - Missel Romain Latin-Français.
3-2507: N.N. - Séquences pour la catéchèse des Cours Moyens, Guide pédagogique, pastoral et doctrinal pour l'utilisation des livres destinés aux enfants: Parlez-nous de Jésus, Apprenez-vous à prier, Racontez-nous l'Ancien Testament, Montrez-nous des chrétiens.
4-04: N.N. - Pontificale Romanum, Clementis VIII. Primum; nunc denuo Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum, Ac demùm ad plurium usum, in commodiorem tormam redactum.
4-58: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V. Pont. Max. iussu recognita edita.
2-1437: N.N. - Missel Romain Latin-Français, III.
8-4459: N.N. - Der Blick des Dichters; Antike Kunst in der Weltliteratur [Herausgegeben und kommentiert von Detlev Wannagat].
8-4458: N.N. - Publius Vergilius Maro; Erster Band (Idyllen - Landbau - Jugendgeschichte + Zweiter und Dritter Band (Äneis) [all in 1 volume; Deutsch in der Versweise der Urschrift von Prof. Dr. Wilhelm Binder].
4-42: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Aestiva.
2-1433: N.N. - Missel Romain Latin-Français.
4-76: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 20 (1851).
4-97: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 44 (1863).
4-53: N.N. - Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII. Primum, nunc denuo Urbani Papae Octavi auctoritate recognitum; In quo Missae propriae de Sanctis ad longum positae sunt ad majorem Celebrantium commoditatem.
6-1186: N.N. - Justus Lipsius en Overijse [Bijdrage XVI tot de geschiedenis van Ijse, Lane- en Dijleland].
2-1454: N.N. - The Alternative Service Book 1980; Services authorized for use in the Church of England in conjunction with The Book of Common Prayer; together with The Liturgical Psalter.
9-738: N.N. - Fleurs décoratives; Compositions, études, croquis.
6-722: N.N. - Hungaria Regia 1000-1800; Schittering en strijd [Europalia 99, Hungaria; Tentoonstellingscatalogus].
9-732: N.N. - Collections of the Royal Castle of Wawel, Introduction Jerzy Szablowski.
4-35: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V. Pont. Max. iussu recognita edita.
7-3082: N.N. - 1974 Playboy Playmate Calendar.
9-745: N.N. - Objekt; Wonen in stijl 1992.
1-1286: N.N. - Monumenta Annonis; Köln und Siegburg, Weltbild und Kunst in hohen Mittelalter, Eine Ausstellung dersSchnütgen-Museums der Stadt Köln in der Cäcilienkirche April - Juli 1975.
9-600: N.N. - De Vlaamsche Zanger, Derde Deel, Nieuwe Uitgave; Verzameld door M. C., Priester uit hetDerde Deel.
7-3078: N.N. - 1971 Playboy Playmate Calendar.
8-4455: N.N. - Vergilius; Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien door dr. G.F. Diercks.
2-2609: N.N. - Kort begrip der Christelyke Onderwyzing, of Napelsche Catechismus, Opgedraagen aan de Koninglyke Princessen der beide Sicilien.
3-2792: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste; Tome VI (Années XVII-XIX), 1940-1942.
2-2011: N.N. - Evangeliarium [bevat de evangelie-lezingen van het A-, B- en C-jaar van de zondagen en de hoogfeesten, van Aswoensdag en Paasmaandag; Met de hand callegrafisch geschreven door Zr. Emmanuella Claessens van de Abdij O.L. Vrouw van Nazaret te Brecht], (de tekst is overgenomen van het Lectionarium voor de zondagen, Brugge 1970, aangevuld met de nieuwe perikopen van de Editio typica altera van 21 januari 1981).
2-999: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 56 nr 2 (Jul.-Dec. 2005).
9-1179: N.N. - Georges Braque; Les papiers collés [17 juin - 27 septembre 1982, Centre Georges Pompidou Musée national d'art moderne].
2-723: N.N. - Het Misboek volgens de ritus der Carmelieten; Bewerkt naar de nieuwe door de Apostolische Stoel goedgekeurde uitgave.
2-2599: N.N. - De Leer der Kerk; Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
3-2379: N.N. - Katechismus [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
5-794: N.N. - Catalogus Librorum Graecorum et Latinorum; Sumptibus Wetstgenii Editorum, Diodori Siculi Bibliothecae Historicae Liber XV-XX / Eclogae, seu exerpta, e chronicorum Diodori Siculi Libris VI. Qui vigesimum insequuntur / Ex Historia Diodori Siculi excerpta de Virtutibus et Vitiis e Libro VI. / Ex Diodoro Siculi excerptae legationes / Diodori Siculi Fragmenta / Epistolae Diodori Siculi ex Italica octavii archangeli versione Latine redditae, interprete V. C. Abrahamo Preigero / Index I-II-III-IV-V-VI.
7-815: N.N. - Sint Odulphus-Lyceum, ter feestelijke herdenking bij het 60-jarig bestaan (1899-1959) van ons gymnasium; Afdeling van het oudste R.K. Jongenslyceum in Nederland.
2-733: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 59e jaargang, afleveringen 1-7 (januari - juli).
2-731: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 57e jaargang .
9-1029: N.N. - Marc Chagall; Les oeuvres des années 1925-1983 / Marc Chagall; Dziela z lat 1925-1983 [Catalogue d'exhibition en Cracovie, Pologne; text in two languages].
5-604: N.N. - La Sovranità Temporale dei Romani Pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell
8-014: N.N. - Karel ende Elegast; Diplomatieke uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie, Bezorgd door A.M. Duinhoven.
8-4453: N.N. - Vergilius; Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien door dr. G.F. Diercks.
8-4454: N.N. - Vergilius; Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien door dr. G.F. Diercks.
4-65: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 8 (1845).
4-66: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 9 (1846).
2-925: N.N. - Carmelo Lusitano; Collectânea de Estudos da Ordem do Carmo em Portugal, Vol. 18 (2000).
2-928: N.N. - Hymnarium van de Vlaamse Karmelprovincie.
7-1922: N.N. - The Spiral Press; An exhibition of selected books and ephimera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968, Shown at the Royal Library of Belgium in Brussel, May-June 1968, and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague, September-October 1968.
2-988: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 49 nr 1 (Jan.-Jun. 1998).
2-2168: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
8-4094: N.N. - De wil van Zeus; Homerus' Ilias [Nederlands van dr. Jan van Gelder].
4-67: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 11 (1847).
1-2259: N.N. - Marie (Revue Mariale, Année 1957.
1-2257: N.N. - Geschiedenis van de afbeeldingen van Maria tot in de late middeleeuwen, Literatuurmap Elfde Postacademische (verzameling van gefotocopieerde teksten uit diverse publicaties).
6-330: N.N. - Aboriginal California; Three studies in culture history, Published for the University of California Archeological Research Facility.
2-2482: N.N. - Rituale Augustanum Romano Conformatum.
9-653: N.N. - Antichi strumenti dalla raccolta dei Medici e dei Lorena alle formazione del Museo del Conservatorio di Firenze.
9-748: N.N. - De complete gids voor het maken van Quilts; Met alle klassieke patronen en technieken.
2-1713: N.N. - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten; Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1710: N.N. - Gregoriaansch Mis- en Vesperboek; Bewerkt naar de Vaticaansche uitgaven in overeenstemming met de jongste pauselijke decreten.
9-2224: D - Katholieke encyclopaedie voor opvoeding en onderwijs; Eerste Deel (Aalders - Gervasius) + Tweede Deel (Gerving - Luxemburg) + Derde Deel (Maatschapp. Dienstbetoon - Zwitserland).
1-1335: N.N. - De nieuwe rijmenbundel; 125 Sinterklaasrijmenn voor pakjesavond [In deze bundel staan sinterklaasgedichten waarmee je iemands sport kunt belichten; maar ook voor hen die geen sport bedrijven kun je een passende rijm overschrijven.].
7-1916: N.N. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg; Een eeuw private presses.
7-1894: N.N. - Die schönsten Bücher des Jahres 1964.
7-1895: N.N. - Die schönsten Bücher des Jahres 1966.
7-1900: N.N. - Libros mejor editados del año 1986, Convocatoria de 1987, España.
12-062: N.N. - La grande parade; Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940 / Highlights in painting after 1940 [Tentoonstellingscatalogus; Teksten in Nederlands, Engels, Duits en Frans].
1-2331: N.N. - Lourdes; Praktische wenken en raadgevingen voor de Lourdes-pelgrimstocht, Verzameling van gebeden en gezangen voor de pelgrims naar Lourdes.
6-464: N.N. - De ontdekking van de Egyptische kunst 1798-1830.
6-457: N.N. - Nofret - die Schöne; Die Frau im Alten Ägypten, [Exhibition 15. Juli - 4. November 1985].
2-1614: N.N. - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten; Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
3-2380: N.N. - Katechismus [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
2-721: N.N. - Het Misboek volgens de ritus der Carmelieten; Bewerkt naar de nieuwe door de Apostolische Stoel goedgekeurde uitgave.
1-222: N.N. - Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken in Nederland: Lijst van geschriften van leden der Vereeniging, Supplement 1930.
6-1204: N.N. - Zondagsvriend; Weekblad, 19e jaargang, Deel 2, juli - december 1941.
5-016: D - Les OEuvres de Sainte Therèse, divisées en deux parties, De la traduction de Mr. Arnaud d
2-708: N.N. - Breviarium Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, juxta Hierosolymitaniae Ecclesiae Antiquam consuetudinem, Auctoritate Apostolica Approbatum Rmi P. Hilarii Mae Ooswald Totius Ordinis Prioris Generalis jussu editum: PARS HIEMALIS.
7-1893: N.N. - Die schönsten Bücher des Jahres 1958.
7-1888: N.N. - De best vezorgde vijftig boeken van het jaar 1950, Catalogus en Verslag van de jury.
7-1875: N.N. - Het evangelie in miniatuur, In samenwerking met de British Library.
7-1886: N.N. - De Librije van Philips de Goede [Tentoonstelling georganiseerd bij de 500ste verjaardag van de dood van de Hertog, september - november 1967; Catalogus door Georges Dogaer en Marguerite Debae].
7-3076: N.N. - Esquire Girl Calendar 1953 [incomplete: month July is missing].
2-706: N.N. - Breviarium Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, juxta Hierosolymitaniae Ecclesiae Antiquam consuetudinem, Auctoritate Apostolica Approbatum Rmi P. Hilarii Mae Ooswald Totius Ordinis Prioris Generalis jussu editum: PARS AESTIVA.
2-705: N.N. - Breviarium Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, juxta Hierosolymitaniae Ecclesiae Antiquam consuetudinem, Auctoritate Apostolica Approbatum Rmi P. Hilarii Mae Ooswald Totius Ordinis Prioris Generalis jussu editum: PARS AESTIVA.
2-704: N.N. - Breviarium Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, juxta Hierosolymitaniae Ecclesiae Antiquam consuetudinem, Auctoritate Apostolica Approbatum Rmi P. Hilarii Mae Ooswald Totius Ordinis Prioris Generalis jussu editum: PARS AESTIVA.
2-702: N.N. - Martyriologium Romanum ad usum Fratrum et Monialium Carmelitarum Excalceatorum Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo.
1-2696: N.N. - Mystiek brevier; Deel III: De Nederlandsche mystieke poëzie, Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
1-021: N.N. - Werk in uitvoering; Eerste deeluitgaven van de [Nieuwe Bijbelvertaling] Ester, Prediker, Jona, Judith Handelingen; Met verantwoording en toelichting.
7-2589: N.N. - Huize Nazareth Venlo [fotoboek met kort begeleidende teksten].
7-2590: N.N. - Koninklijke Nederlandse Papierfabriek; Een industrieel-archeologische verkenning, [Deelrapport 4 van de Stichting Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht].
1-1278: N.N. - Het Gildeboek, jaargang X.
9-1355: N.N. - Scientific books from dthe librabry of a French gentleman; Sale LN86790, Auction 3 November 1988 in the Book Room, New Bond Street; Catalogue.
6-704: N.N. - Cent beau aspects du Réseau P.L.M., [Photographies with texts en six langues: German, English, Dutch, French, Spanish, Italian].
2-698: N.N. - Graduale Romanum sive Missale Romanum abbreviatum, ad usum Fratrum, et Sororum Ordinis Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.
11-09: N.N. - Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde; Uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Deel 1 (1881) tot en met Deel 120 (2004) [niet helemaal compleet; de volgende delen ontbreken: Deel 41/45/46/51/54].
11-10: N.N. - De Nieuwe Taalgids; Jaargangen 3 (1909) tot en met 88 (1995) [84 volumes].
3-3208: D - Conférences théologiques et spirituelles du chrétien interieur sur les grandeurs de Dieu [il manque page de titre].
3-2376: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Roermond], (Aanbevolen door D. Lemmens, bisschop van Roermond.
3-2396: N.N. - Kleine Katechismus voor de Eerste H. Communie / Kleine Kathechismus ten gebruike der Nederlansche bisommen, Voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht.
3-2395: N.N. - Katechismus of christelijke leer [Bisdom Utrecht], Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht.
3-3205: D - Oeuvres de Sainte Thérèse, traduites en français par Arnauld d
3-2393: N.N. - Kleine Catechismus [Bisdom Utrecht], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht enz., voorgeschreven ten gebruike in zijn aartsbisdom.
1-038: N.N. - Groot Nieuws Bijbel, met deuterocanonieke boeken; Vertaling in omgangstaal.
7-2319: N.N. - De vergaarbak der ketters; Religie en verdraagzaamheid in Gouda.
1-037: N.N. - Groot Nieuws Bijbel, met deuterocanonieke boeken; Vertaling in omgangstaal.
6-1041: N.N. - Jaarboek 2000, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (49ste jaargang).
2-606: N.N. - Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus, 1891-1991.
2-2478: N.N. - Officium de Adoratione Perpetua Domini Nostri Jesu Christi in Eucharistiae Sacramento.
2-692: N.N. - Vademecum Gebeden en Onderrichtingen ten gebruike van de leerlingen van het Gymnasium S. Alberti te Zenderen [verbonden met de Broederschap van het H. Scapulier van O.L.V. van den Berg Carmel].
2-693: N.N. - Regle et Constitutions des Religieuses de l'Ordre de N. Dame du Mont-Carmel, selon la reformation de saincte Therese, Pour les monasteres de son Ordre en France.
1-2279: N.N. - Maria et Ecclesia; acta congressus mariologici-mariani in civitate Lourdes anno 1958 celebrati, Vol. V: Mariae potentas regalis in ecclesiam.
2-1687: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor weekdagen en heiligenvieringen [Door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
9-1076: N.N. - Art Deco; Zwier en melodie [Samengesteld uit de collectie van Rob Aardse, Warmond].
2-330: N.N. - Menologium Societatis Jesu, Oder Lobsame Gedächtnutz etwelcher Patrum, und Fratrum, So die Societät Jesu mit heiligem Leben, oder glorwürdigem Tod erleuchtet haben.
9-1162: N.N. - Ensorgrafiek in confrontatie [catalogus bij de tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten Oostende, 19 september 1999 - 13 februari 2000].
8-65: N.N. - Accoord, C.R.; Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Rietdijk, Tentoonstelling 24 april - 26 juni 1986.
2-242: N.N. - Tagesordnung für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allesheiligsten sakraments, Bearbeitet von der Ehrwürdigen Mutter Mechtildis vom Heiligen Sakrament.
7-076: N.N. - Ideaal van mijn jeugd; Sparrendaal honderd jaar 1899-1999, [Honderd jaar Scheut in Nederland].
2-689: N.N. - Murs mystiques; Les sentences de l'ancien Carmel de Saint-Denis, présentées par Jean Rollin.
3-2472: N.N. - Katechismus der Katholischen Kirche.
2-1922: N.N. (DOMINCAANSE GEMEENSCHAP HUISSEN) - Voor mensen op de weg; Overwegingen bij de evangelielezingen op de weekdagen.
2-2161: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis post Missam Pro Defunctis.
2-1943: N.N. - Meditaties bij de zondagsevangeliën; A-cyclus.
2-1959: N.N. - De Paasviering; Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
2-1972: N.N. - Vesperale voor de zondagen en de voornaamste feesten, lofzangen en keur van gebeden .
2-2160: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus; Editio juxta Typicam.
2-2162: N.N. - Ordo Sabbati Sancti quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur [some texts replaced by glued-in other texts, presumably alterations of later date].
2-2159: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus; Editio Typica.
9-1112: N.N. - Die Zeit der Staufer; Geschichte - Kunst - Kultur; Band I: Katalog / Band II: Abbildungen / Band III: Aufsätze / BandIV: Karten.
2-2075: N.N. - Richtlijnen voor het uitreiken van de communie door leken.
2-2077: N.N. - De Orde van dienst voor de Uitvaartliturgie [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
2-2078: N.N. - Orde van Dienst voor de Vormselliturgie [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
2-2079: N.N. - Orde van Dienst voor de Boeteliturgie [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
2-2080: N.N. - Orde van dienst voor de liturgie van het Kinderdoopsel [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
2-2081: N.N. - De Orde van dienst voor de Ziekenliturgie [onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
2-2165: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2166: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2167: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2152: N.N. - Lectionario; reformado segun los Decretos del Concilio Vaticano II y promulgado por S. S. El Papa Pablo VI; Dominical y ferial; III: Ciclo C.
2-2151: N.N. - Lectionario; reformado segun los Decretos del Concilio Vaticano II y promulgado por S. S. El Papa Pablo VI; Dominical y ferial; II: Ciclo B.
2-382: N.N. - Stellingen en artikelen voor te stellen in de zaak der zalig- en heiligverklaring van den dienaar Gods frater Maria Andreas, lid der Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid.
2-385: N.N. - Constituties / Konstitusi; Congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart / Kongregasi Frater-Frater Bunda Hati Kudus.
2-1489: N.N. - Missel Dominical de l'assemblée; Textes complets et durables, avec orientations pour la prière et présentation des sacréments; Saint-André/Hautecombe/Clevaux.
6-577: N.N. - Eene reis naar Engelsch-Indië; Brieven eener Zuster van Liefde van Gent, Uit het Fransch vertaald door E.J. Ossenblok; Tweede geheel herziene uitgaaf, versierd met 44 platen.
2-4093: N.N. - Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex Actis eiusdem collecta, Vol. V; Appendix III-IV continens continuationem decretorum a die 23 Augusti 1856 n. 5231 ad diem 18 Decembris 1877 n. 5715.
3-3619: N.N. - Flores Bibliae, sive Loci Communes Omnium Fere Materiarum, ex Veteri ac Novo Testamento excerpti, atque Alphabetico Ordine digesti, nunc que demum castigati.
6-805: N.N. - Treasures from the Kremlin [Catalogue], An exhibition from the State Museums of the Moscow Kremlin at The Metropolitan Museum of Art, New York, May 19 - September 2 1979, and the Grand Palais, Paris, October 12 1979 - January 7 1980.
2-1700: N.N. - Romeins Missaal voor het volk; H. Schriftverklaring en liturgische voorstelling door J. Windey S.J..
2-2397: N.N. - Lectionnaire Férial; temps ordinaire; Tome I: 1re a 17e semaine.
9-199: N.N. - Van het Tovervisje; Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd [sprookje van Piggelmee; heruitgave].
1-113: N.N. - La Bible; Édition condensée de Sélection du Reader's Digest d'après la Bible en français courant, Société biblique française.
1-4144: N.N. - Geloven in de wereld; Een vriendenboek voor en over prof.dr. A.G.M. van Melsen.
8-4886: N.N. - Deutschlands Geschichtenquellen im Mittelalter; Vorzeit und Karolinger; V. Heft: Die Karolinger vom Vertrag von Verdun bis zum Herrschaftsantritt der Herrscher aus dem Sächsischen Hause das westfränkische Reich [Bearbeitet von Heinz Löwe].
2-2753: N.N. - De Eerste Katechismus , Met een voorwoord door Joannes Henricus Gerardus Jansen, Aartsbisschop van Utrecht.
2-2748: N.N. - Katechismus der Nederlandse Bisdommen; Bisdom 's-Hertogenbosch.
2-2750: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer, ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen; Voorgeschreven voor het Bisdom van Haarlem, Voorgeschreven door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. Augustinus Jospehus Callier, Bisschop van Haarlem.
2-2751: N.N. - Uittreksel uit den Grooten Katechismus in het Bisdom van Haarlem; Voorgeschreven voor het vierde leerjaar.
2-2752: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar, voorgeschreven voor het Bisdom Rotterdam.
8-2107: N.N. - Vijfentwintig jaar Stiching De Roos; Catalogus, Bredeneerde catalogus, samengesteld door Chr. Leeflang, verschenen in 1971 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting 'De Roos' te Utrecht.
1-3267: N.N. - Jhesus Collacien; Een laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de kringen der tertiarissen [Met inleiding en varianten uitgegeven door dr. Anna Maria Baaij].
1-1580: N.N. - Les Mères chétiennes des contemporains illustres; Souvenirs & Récits offerts à la Jeunesse, Souvenirs & Récits offerts à la Jeunesse.
8-4445: N.N. - 2000 jaar Vergilius.
4-89: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 36 (1859).
2-2977: N.N. - Steyler Missions Chronik 1994/95, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes SVD berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
2-2961: N.N. - Steyler Missions Chronik 1968, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes (SVD) berichtet über ihre Missionsgebiete in aller Welt.
4-62: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 5 (1844).
7-807: N.N. - Tilburgs Studentenvademecum '83.
7-808: N.N. - Jaarboek 1966-1967, ten behoeve van de studentengemeenschap van het G.I.T. (Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie) te Tilburg.
7-806: N.N. - Studenten Vademecum Tilburg 1981.
2-4074: N.N. - Scriptorium, International Review of manuscript studies / Revue internationale des études relatives aux manuscrits; XIV, 2 (1960).
2-1505: N.N. - Missel Romain ou Paroissien Romain; En Latin et en Français.
8-009: N.N. - L.P. Boon; Acht literaire werken gevisualiseerd [Catalogus van de tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het feit dat tien jaar geleden Louis Paul Boon overleed, 10 mei 1989].
7-2614: N.N. - 150 jaar bestaan Parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
4-81: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 28 (1855).
2-1689: N.N. - Gemeenschapsmissaal voor weekdagen en heiligenvieringen [Door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij, onder leiding van dr. Jos van der Veken].
3-2785: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 24. Band (1946).
2-2363: N.N. - Lectionnaire pour les messes du dimanche.
2-2357: N.N. - Lectionnaire de semaine.
2-2356: N.N. - Le livre du Saint-Sacrement; Comprenant: I. Visites au S. Sacrement et a la Sainte Vierrge / II. Offices et prières liturgiques en l'honneur du T.-S. Sacrement.
2-2355: N.N. - Office du Très Saint Sacrement, selon le Rite Romain, en Latin et en Français.
2-2354: N.N. - Office du Très Saint Sacrement, selon le Rite Romain, en Latin et en Français.
2-2353: N.N. - Laudes, Vêpres et Complies de l'Office Romain.
2-2352: N.N. - Office Divin complet a l'usage de Rome; Offices de tous les dimanches et fêtes de l'année, Latin-Français; Édition mise dans un vouvel ordre et augmentée de tous les niveaux offices, de la Semaine Sainte et du Chemin de la Croix.
2-2349: N.N. - Lectionnaire Français, en vue de la proclamation publique des Êpitres et Évangiles des dimanches et des fêtes, autorisée pour tous les diocèses de France; Par la Suprème Congrégation du Saint-Office, le 17 octobre 1956.
2-2348: N.N. - Missel des Défunts; Funérailles, messes des défunts.
2-2347: N.N. - Lectionnaire; la célébration des Saints, intentions et circonstances diverses, messes votives.
2-2346: N.N. - Lectionnaire; la célébration des Saints, intentions et circonstances diverses, messes votives.
2-2344: N.N. - Lectionnaire pour les messes du dimanche.
2-2343: N.N. - Lectionnaire Dominical (Année A).
2-2341: N.N. - Cheminements pénitentiels communautaires.
2-2339: N.N. - Rituel de la profession religieuse; Textes liturgiques en langue française pour les religieux en les religieuses: Présentations des rites, Extraits des textes conciliaires; Tables.
2-2338: N.N. - Célébrer la Pénitance et la Réconciliation; nouveau rituel.
2-2335: N.N. - Sacrements pour les malades; pastorale et célébrations.
2-2334: N.N. - L'initiation chrétienne: La célébration de la confirmation; nouveau rituel.
2-2315: N.N. - Prière du temps présent; Le nouvel Office Divin; Texte liturgique approuvé .
2-2303: N.N. - Die Feier der Krankensackramente; die Krankenzalbung und die Ordnung der Krankenpastoral in den katholischen bistümern des deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Sweiz und der Bischöfe von Bozen-Brixen und von Luxemburg.
2-2293: N.N. - Die Feier der Busse nach dem neuen Rituale Romanum; Studienausgabe, Herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich.
2-2292: N.N. - Die kirchliche Begräbnisfeier in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Sweiz un des Bischofs von Luxemburg.
2-2289: N.N. - Die Advents- und Weihnachtszeit; Ausgewählte Studientexte für das künftige Deutsche Messbuch, Heft 3: Die Sonn- und Wochtentage sowie die Hochfeste und Feste der Advents- un Weihnachtszeit, Redigiert von einem Ausschuß der Liturgischen Kommissionen des deutschen Sprachgebietes; herausgegeben van den Liturgischen Instituten Salsburg, Trier und Zürich.
2-2283: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum et benedictio mulieris post partum necnon Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum et Exsequiarum Ordo; In usum diocesis Aquisgranensis.
2-2267: N.N. - Liturgie und Kunst; Illustrierte Zeitschrift; 1922.
2-2260: N.N. - Die Feier de Heiligen Jahres im den katholischen Bistümen des Deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich.
2-2257: N.N. - Die Feier der Heiligen Messe: Lektionar: Band I bis Band III: Die Schriftlesungen für die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, Lesejahr A-B-C / Band IV1 und Band IV2: Die Schriftlesungen für die Wochentage des Kirchenjahres (Advent bis Pfingsten - Pfingsten bis Advent) / Band V: Die Schriftlesungen für die Gedenktage der Heiligen [6 volumes; complete set]; Herausgegeben im Auftrag der Bisschofskoferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bisschofs von Luxemburg.
2-2255: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis, ex Rituale Romano; Editio Decima Quarta juxta Typicam.
2-2254: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis.
2-2251: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis; Editio Tertia juxta Typicam.
2-2249: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis.
2-2242: N.N. - Missae Pro Defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missali Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis, ex Rituali et Pontificali Romano.
2-2233: N.N. - Supplemento Ordo Sabbati Sancti (Pro manuscripto).
2-2212: N.N. - Common Prayer [title on spine; title page is missing.
2-2187: N.N. - Ordo Initiationis Christianae Adultorum; Editio Typica.
2-2178: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2180: N.N. - Missae Pro Defunctis ad commodiorem ecclesiarum ususm, ex Missale Romano desumptae; Accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis ex Rituali et Pontificali Romano; cum approbationie SS. Rituum Congregationis.
2-2172: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
2-2174: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur; Editio Altera, cum Ordinationibus et Rubricarum Vaticationibus per Decretum Diei 11 Ianuarius 1952 approbatis.
7-6001: N.N. - Historische Atlas Noord-Brabant; Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
2-2710: N.N. - A New Catechism; Catholic faith for adults.
5-548: N.N. - Instructions et prières pour l
5-549: N.N. - Instructions, prières et pratiques pour la dévotion du Sacré C?ur de Jésus, Pour ceux et celles qui sont de la Confrairie du Sacré C?ur de Jésus, établie dans l
5-550: N.N. - Instructions, prières et pratiques pour la dévotion du Sacré C?ur de Jésus, Pour ceux et celles qui sont de la Confrairie du Sacré C?ur de Jésus, établie dans l
2-2543: N.N. - Psautier Latin-Français du Bréviaire Monastique, En Supplement: L'Ordinaire de l'Office au temps de l'Avent, du Carême, de la Passion et de Pâques; Les Pièces Propres pour les petites Heures, pendant les octaves privilégées; Les Oraisons des dimanches de toute l'année et des Fèries du Carême, et l'Office de La Sainte Vierge, le samedi.
2-2540: N.N. - Ritus Congregationis Virginum et monastecae Professionis, in usum Monialum Sancti Patris Benedicti Adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti / Ritus der Jungfrauenweihe und Gelübdeablegung für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allerheiligsten Sakramentes.
1-1178: N.N. - Ornamenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik in Köln; Text- en Bildbegleiter durch Ausstellung.
7-1465: N.N. - En ik heb ze bewaard voor jou...; 100 literaire collecties voor de toekomst behouden, 1997-2000 [tekst als dwarsligger], Serie: Metamorfose-publicatie 11.
2-2150: N.N. - Orationes in benedictione SS Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae [title page is missing; this is the title on the French title page ].
7-093: N.N. - Naar gotieken kunstzin'; Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
2-2194: N.N. - Brevis collectio ex Rituali Romano, ad parochorum commodum eorumque vicariorum cum cantu emendato; juxta Editionem Typicam.
2-549: N.N. - Necrologium SS.CC. 1800-2004; Editio nr. 9.
7-1712: N.N. - Bibliotheca Apostolica Vaticana; Liturgie und Andacht im Mittelalter [Herausgegeben vom erzbischöflichen Diözesanmuseum Köln].
2-668: N.N. - Formation and communication at the service of the Community; International Congress of Lay Carmelites, september 2006.
7-2682: N.N. - Collegeklok; Jaarboek van het Bisschoppelijk College Roermond; 16: 1950-1951.
9-730: N.N. - Details Gothiques / Gotische Einzelheiten, Séries: Librairie Spéciale des Arts Industriels.
4-77: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 23 (1853).
14-27: N.N. - La cathédrale de Fribourg en Brisgau, en treize Planches lithographiques, d'après les dessins d'Auguste de Bayer, architecte.
1-A447: N.N. - Martyrologium Romanum; Gregorii XIII Jussu Editum, Urbani VIII et Clementis X auctoritate recognitum ac deinde anno MDCCXLIX, Benedicti XIV labore et studio auctum et castigatum; Editio Novissima.
1-A443: N.N. - MSF-Studientagen 1952 Oudenbosch 18-20 augustus; Onderwerp: De Verering der H. Familie en haar betekenis voor onze tijd.
1-A444: N.N. - Die Feier der Trauung in den Katholischen Bistümern des Deutschen Sprachgebietes; Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz ....
1-A445: N.N. - In dankbare herinnering aan den Zeer Eerwaarden Broeder Bernardus, medestichter en eersten Algemeenen Overste onzer Congregatie, op den vijftigsten jaardag van zijn sterven [betreft: de Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria], Sub Praesidio Beatae Mariae Virginis.
7-1859: N.N. - Het getijdenboek van Catharina van Kleef, Inleiding in commentaar John Plummer.
4-10: N.N. - Officium Beatae Mariae Virginis... reformatum, & S. Pii V. ... Pont. Max. Jussu editum; Ad instar Breviarii Romani sub Urbano VIII. recogniti; ... Cum indulgentiis & Orationibus à S. Pio V. ordinatis, & Hymnis ab Urbano VIII. Correctis [title page damaged, so some letters/words of the title are missing], .
3-242: N.N. - Meditatien over het leven en de mijsterien van O. H. J. C.; Eerste t/m Vierde Deel[2 banden], Uit het Fransch vertaald en uitgegeven door Jan Fr. Donkers Rein. H. Z..
5-621: N.N. - Journal Historique et Littéraire, Tomes I - XXI + XIII (Années 1834-1853 + 1856) + Table Générale, contenant par ordre alphabétique les matières principales contenues dans les vingt premiers volumes.
2-665: N.N. - Hymnrium van de Vlaamse Karmelprovincie.
2-666: N.N. - Fonte; Revista Carmelita de la región Ibérica; Año 2006, Número 3.
3-2368: N.N. - Katechismus der Nederlandse Bisdommen; Bisdom 's-Hertogenbosch, Voorwoord van Mgr. Mutsaers, Bisschop van 's-Hertogenbosch.
7-1855: N.N. - Beknopte catalogus van de geschiedenis der Nederlanden (Noord en Zuid) in de Koninklijke Bibliotheek; Eerste Deel.
7-804: N.N. - 19e Jaarboekje 1951-52 Tilburgs Studenten-Corps St. Olof.
7-805: N.N. - Katholieke Hogeschool; Hogeschool voor Economische, Sociale en Rechtswetenschappen te Tilburg; Studiegids 1971-1972.
7-2451: N.N. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; Onderdeel van eht Eerste Stuk: De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard; Tweede Aflevering, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal en J.P.A. Antonietti.
2-660: N.N. - St. Jozef-Karmel Blijendaal en 'De Heilige Non' van Oorschot.
2-2704: N.N. - Compendio della Dottrina Christiana, Prescripto da Sua Santità Pio X alle diocesi della Provincia di Roma.
2-1912: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Lucas; Deel 1, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1914: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Marcus, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1915: N.N. - Wij vieren het Woord ... in de veertigdagentijd, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1916: N.N. - Zondag vieren; kerk & liturgie op de eerste dag van de week; 36e Liturgisch Congres, De Haan, 27-29 oktober 1991, (Uitgave van Tijdschrift voor Liturgie).
4-16: N.N. - Biblia Sacra, Vulgatae Editionis Sixti Quinti Pont. Max. recognita atque edita.
3-2369: N.N. - Katechismus der Nederlandse Bisdommen; Bisdom 's-Hertogenbosch, Voorwoord van Mgr. Mutsaers, Bisschop van 's-Hertogenbosch.
7-803: N.N. - 18e Jaarboekje 1950-51 Tilburgs Studenten-Corps St. Olof.
1-A440: N.N. - Mise au Point du Rituel Cistercien; Préparé par le Secrétaire central pout la Liturgie et la Commission Francophone Cistercienne, Ordre des Cisterciens de la Stricte Observance.
3-3611: N.N. - Tractatus de Jure et Justitia, et de Contractibus; In usum S. Theologiae Alumnorum.
3-3612: N.N. - Handbuch zum groszen, in den k. k. österreichischen Staaten eingeführten Katechismus der schriftkatholischen Lehre, mit Beweisen, Erläuterungen und Beispielen; Zweiter Theil [Inhalt: Ueber die fünf Gebothe der Kirche / Von den heiligen Sakramenten].
2-2508: N.N. - Manuale Ordinandorum, complectens Ritum, 1. Administrandae Confirmationis, quam plures recipiunt ea ipsa die qua prima Tonsura initiantur...; Opusculum non Ordinandis solum, sed et Ordinatis, praeserim Sacerdotibus, utilissimum, .
6-1163: N.N. - Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations de tous les Ordres de Citoyens, dans les Pays-Bas Catholiques; au sujet des Infractions faites à la Conflictution, les privilèges, coutumes & usages de la Nation, & des Provinces respectives [Troisième Partie du Second Recueil] / Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations faites à S. M. I. par les Représentants & Etats des Provinces des Pays-Bas Autrichiens [Sixième Recueil, Quatrième Partie du Premier Recueil].
9-88: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Elfde Jaargang + Twaalfde Jaargang [in 1 band].
9-89: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Dertiende Jaargang .
1-1565: N.N. - Martin Luther und die Reformation in Deutschand [Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers; Veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeid mit den Verein für Reformationsgeschichte].
1-1564: N.N. - Lutgart Boek.
1-1561: N.N. - Les Fioretti; Les petites fleurs de Saint François d'Assise; Suivies de Quatre Considérations sur les Stigmates, et de La Légende des Trois Compagnons, complétées par des textes franciscains [Choisis et traduits du toscan et du latin par le Père Adalbert Hamman; Illustré de cent planches d'Edy Legrand en couleur et en noir-et-blanc]; Tome I + Tome II.
1-1552: N.N. - Geert Grote en de Moderne Devotie [Tentoonstelling van 14 april tot en met 24 juni 1984].
1-1551: N.N. - Genovefa; Erläuterende Tekst von Ludwig Tieck zu den Kompositionen von Joseph Ritter von Führich.
1-1547: N.N. - Bernard von Clairvaux und die Zisterzienser [combination of regular text and drawn comic-story].
1-1544: N.N. - In dankbare herinnering aan den Zeer Eerwaarden Broeder Bernardus, medestichter en eersten Algemeenen Overste onzer Congregatie, op den vijftigsten jaardag van zijn sterven, Sub Praesidio Beatae Mariae Virginis.
1-1543: N.N. - St. Brandanus, der irische Odysseus; 62 Tafeln aus dem Krumaur Bildercodex, Codex 370 der österreichische Nationalbibliothek; Mit einer Einführung von Hans Biedermann.
1-1537: N.N. - Der heilige Altmann Bischof von Passau; Sein Leben und sein Werk; Festschrift zur 900-Jahr-Feier 1965.
1-1532: N.N. - Martyrologium Romanum; Reimpressio integra textus officialis cum emendationibus et variationibus usque ad Concilium Oecumenicam Vaticanum II convocatum effectis necnon introductione aucta; Curantibus Cuthbert Johnson, o.s.b. & Anthony Ward, s.m..
3-2487: N.N. - Der römische Einheits-katechismus (Handbuch der christl. Lehre), Aus dem Italienischen übersetzt von Heinrich Stieglitz.
2-2507: N.N. - Manuale Ordinandorum, complectens Ritum, 1. Administrandae Confirmationis, quam plures recipiunt ea ipsa die qua prima Tonsura initiantur...; Opusculum non Ordinandis solum, sed et Ordinatis, praeserim Sacerdotibus, utilissimum, .
1-112: N.N. - De Bijbel met houtsneden van Gustave Doré [ op elke rechter bladzijde een prent van Gustave Doré].
7-1853: N.N. - Catalogus der theologische Bibliotheek-Thierry, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
1-4058: N.N. - Feestbundel opgedragen aan Mg. J.C. van der Loos, 1896-1946, Haarlemsche Bijdragen; bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, een-en-zestigste deel.
3-2526: N.N. - Buku na Bakristu ad privatum usum fidelium; Praefecturae Aostolicae, Uellensis, Congi Belgici.
1-4020: N.N. - Festgabe Ulrich Lampert zum sechzigsten Geburtgstag am 12. Oktober 1925, dargebracht von Kollegen und Schülern.
3-955: N.N. - Commentaria ad Instructionem Clementis XI. , Pro expositione SS. Sacramenti in forma XL horarum et suffragia atque adnotationes. Super decretis sacr. rituum congregationis. Vol. IV. .
3-956: N.N. - Collectio epistolarum pastoralium. , Decretorum, aliorumque documentorum quae pro regimine Dioecesis Mechliniensis. Publica fuerunt. Tomus sextus, septimus et octavus. .
3-958: N.N. - Année Sainte des religieuses de la visitation Sainte-Marie. , Tome I: Janvier et Tome II: Février. .
3-959: N.N. - Collectio epistolarum pastoralium. , Decretorum, aliorumque documentorum quae pro regimine Dioecesis Mechliniensis. Publica fuerunt. Tomus decimus quintus, + Tomus decimus sextus. (desiderato Josepho Cadinali Mercier, tomus primus et secundus). .
3-961: N.N. - Bulletin de l
3-962: N.N. - L
3-963: N.N. - Orderici Vitalis angligenae, coenobii uticensis monachi, historia ecclesiastica, accedunt Anastasii IV, Adriani IV. , Romanirum Pontificum epistolae et privilegia. Opuscula Diplomata Epistolae. Tomus Unicus. Accurante J.-P. Migne. PATROLOGIAE CURSUS COMPLETUS, PATRUM LATINORUM, TOMUS 188..
3-964: N.N. - L
3-965: N.N. - Liber Memorialis des Fêtes Jubilaires de l
3-968: N.N. - Folia Sacrae Congregationis Concilii unacum suis rescriptis, seu resolutionibus a mense ianuarii 1735 per totum mensem decembris 1735..
3-971: N.N. - Le moniteur des villes et des campagnes. , Ou Le Conseiller des familles, Journal. Des intérêts moraux et matériels. Tome I-V. .
3-974: N.N. - Panis Angelicus in caenam menstruam & Festivalem sodalibus Archi-vonfraternitatis etc..
3-987: N.N. - Annus Coronatus hymnis Sanctorum omnium. , Ex cruce cum Agno Dei, triumphantium in Arce Polorum. .
3-989: N.N. - Histoire du très Saint Sacrement de Miracle., Depuis l'an 1369 jusqu'à ce jour..
3-992: N.N. - Quaestiones Scripturisticae in communem Utilitatem Ordine Alphabetico Digestae. , Ultima et Optima editio, correctior et emendatior. .
3-993: N.N. - Instructions Familières. , Tome IV. Des Commandemens de l
3-998: N.N. - Le Chasteau Interieur de l
3-1001: N.N. - Pensées et Affections Dévotes sur les Principales Fêtes de l
3-1002: N.N. - Tableau d
3-1003: N.N. - Anecdotes Chrétiennes, servant de suite a celles qui ons déja paru. , Ou nouveau Recueil de Traits d
3-1005: N.N. - Manuel des Religieuses Hospitalières. , Ou recueil d
3-1013: N.N. - Le Petit Paroissien Romain. , Contenant l
3-1016: N.N. - Dialogues Spirituels. , Ou La Perfection Chrestienne est expliquée, pour toutes sortes de Personnes. Tome premier. .
3-1018: N.N. - Officia Propria, Ecclesiae Beatae Mariae de Berna. .
3-1020: N.N. - L
3-1023: N.N. - Vitae Sanctorum Sacris per Singulos anni dies Meditationibus Illustratae et Odalitati Dominorum. , Sub Titulo B.M.V. Annunciatae Bambergae, oblatae/ in xenium oblatae. Including Appendix. .
3-1032: N.N. - Cours de Prônes en Forme d
3-1024: N.N. - Die Clocke der Andacht. , Ein Gebet- und Erbauungsbuch für gebildete Katholiken. Neunzehnte Auflage, mit drei Stahlstichen. .
3-1027: N.N. - Les Premiers Fondemens de la Foi Chrétienne. , Suite de la Troisième Partie. .
3-1029: N.N. - Miroir du Clergé. , Admovit Speculum: Foedus se in eo vultus agnoscat, tu tuum gaude dissimilem inveniri. Inspice tamen, et tu, ne fortè, etsi sit undè merito placeas tibi, etiam in quo debeas displicere no desit. Tome premier et second. .
3-1035: N.N. - Les Panégyristes de Saint Louis, Roi de France. , Ou Les Panégyriques de Bourdaloue, Massilon, Fléchier, la Rue, Ségaud, Neuville, Élisée, de Beauvais, et de Gayet de Sansale. Tome I+II. .
3-1039: N.N. - Office de la Semaine Sainte et de celle de Paque. , Selon le Missel et le Bréviaire de Rome. Avec des méditations sur les évangiles, des réflexions sur les mystères et les cérémonies, et des prières pour la confession et la communion. .
3-545: N.N. - Constitutiones et Decreta Apostolica. , A Regularis in publica mensa, sive alias in capitulo, ad hoc specialiter convocato, singulis annis, ac statutis temporibus legenda. Accedit in fine Appendix continens varia alia Decreta, et Constitutiones quae licet Regulares in publico legere non teneantur, ipsis tamen scitu necessaria sunt. .
3-568: N.N. - Catena Evangeliorum Sacerdoti Meditanti Proposita. .

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)[an error occurred while processing this directive]

9/14