Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B99020: JANSEN J.E. O.PRAEM. - L'abbaye Norbertine du Parc-le-Duc. Huit siècles d'existence 1129-1929
H43036: JANSEN LAUR. C.SS.R. - Leven van den H.Alfonsus Maria de Liguori - bisschop, kerkleeraar en stichter van de Congregatie des allerheiligsten verlossers 1696-1787
R44163: JANSEN J.L. C.SS.R. (& HANRATH M.J. C.SS.R., OPNIEUW UITGEGEVEN DOOR) - Leven en werken van de Dienaar Gods mgr. Petrus Joseph Savelberg Stichter van de Congregaties der Kleine Zusters en Broeders van St Joseph
S48447: JANSEN AD. & VAN HERCK C. - De Antwerpsche beeldhouwers Colyns de Nole
R50195: JANSEN J.L. C.SS.R. - Een apostel van Noord-Amerika - de eerbiedwaardige Joannes Neumann redemptorist, bisschop van Philadelphia 1811-1860
B95767: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Bijdragen tot de economische geschiedenis van Turnhout
B95768: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Het klein torentje van St. Pieterskerk te Turnhout
B90541: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Bibliographie der Antwerpsche Kempen, arrondissement Turnhout, kantons Brecht, Heist-op-den-Berg, Zandhoven [2 volumes]
B90540: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Het kapittel van Sint-Pieterskerk te Turnhout en zijne statuten van het jaar 1634
B90539: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Bio-Bibliographisch Naamboek der voormannen en voorname familiën der Kempen
B90538: JANSEN J.E. O.PRAEM. (ED.) - Jaargetijdenboek van het St Pieterskapittel te Turnhout in de XVe - XVIe eeuwen
B56655: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Turnhout in het verleden en het heden [deel 1 en 2]
R60369: JANSEN J.L. C.SS.R. - Levensschets van den hoogeerwaarden heer Mgr. Petrus Joseph Savelberg, stichter en bestuurder der St.Josephscongregatie van de Derde Orde des H.Franciscus
P60534: JANSEN HENDRIK JACOBUS - Zur Kasuistik des Schleimhautlupus und des Lupuskarzinoms im Bereiche der Mundhöhle
R61061: JANSEN J.L. - Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Feestgave bij het gouden jubilé der wedervinding harer beeltenis 1866-1916
B79605: JANSEN J.E. O.PRAEM. - De Brabantsche Omwenteling (Patriottentyd) Turnhout-Kempen
B95761: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Drieluik der h. Agatha in St. Pieterskerk te Turnhout
S87686: JANSEN BEATRICE - Laat Gotisch borduurwerk in Nederland
R96010: JANSEN J.L. C.SS.R. - Levensschets van den hoogeerwaarden heer Mgr. Petrus Joseph Savelberg, stichter en bestuurder der St.Josephscongregatie van de Derde Orde des H.Franciscus
B99022: JANSEN J.E. O.PRAEM. - La peinture à l'Abbaye du Parc et Catalogue historique et descriptif des tableaux [et relié avec: Une visite à l'abbaye du Parc de l'ordre de Prémontré]
S86035: JANSEN AD. - Christelijke kunst tot het einde der middeleeuwen. Catalogus
T93413: JANSEN-SIEBEN RIA, JANSSENS JOZEF & WILLAERT FRANK (REDS.) - Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde
B95763: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Beredeneerde catalogus van het Kempisch museum "Taxandria" te Turnhout
B95766: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Kunsthistorische tentoonstelling en geschiedkundig Congres der Kempen, Turnhout 20 augustus - 10 september 1922. Verslag
T74219: JANSEN E.J.B. O.P. - Dante Alighieri. Zijn leven en zijn werken
S96842: JANSEN BEATRICE - Laat Gotisch borduurwerk in Nederland
B95759: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Schooner Turnhout of wenken tot verschooning eener stad
S90970: JANSEN AD. & VAN HERCK C. - Guillielmus Kerricx, Antwerpsch beeldhouwer 1652-1719
B89496: JANSEN J.E. O.PRAEM. - L'abbaye Norbertine du Parc-le-Duc. Huit siècles d'existence 1129-1929
N72895: JANSMA T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
G16987: JANSMA KLAAS & SCHROOR MEINDERT [REDACTIE], - 10.000 jaar Geschiedenis der Nederlanden
J60600: JANSMA VAN DER PLOEG G.L. - Strafregtspleging en het strafrecht der Romeinen, in verband met de ontwikkeling van staat en volk
X40035: JANSMA T. - Oost-Westelijke verkenningen in de dertiende eeuw - de reizen van de franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253-1255 en van de nestoriaanse prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287-1288
F24149: JANSON FERNAND - La vie affective et l'intélligence
B16988: JANSON PAUL - Discours parlementaires de Paul Janson, député de Bruxelles, ancien bâtonnier [2 volumes]
H75852: JANSSEN JOH. - Der selige Pfarrer von Ars, Joh. Bapt. Maria Vianney, in seinem Leben und Wirken, nebst einem Blütenstrauk der geistvollsten Reden
L90342: JANSSEN H. - Aanteekeningen over Molen-Beersel
R63743: JANSSEN EM. S.J. - God grijpt ons aan. Essays over de Heilig-Hart-devotie
F63011: JANSSEN PAUL - Geschichte und Lebenswelt. Ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk
S92528: JANSSEN ANOUK - Grijsaards in zwart-wit. De verbeelding van de ouderdom in de Nederlandse prentkunst 1550-1650
G92540: JANSSEN HAN - De geschiedenis van de speelkaart (The history of the playing card, English summary included)
K632: JANSSEN, OTGER - L'expressivité chez Salvien de Marseille ; Etude sur l'usage de quelques particules dans le latin chrétien - 1° partie: les adverbes
T10140: JANSSEN, EMILE - Gezelles wonderjaar 1858
G16989: JANSSEN A. - Ras - natie - vaderland
F13952: JANSSEN, A. (KAN.DR.) - Leergang van bijzondere moraalfilosofie : 1° deel. De louter zedelijke plichten
S24846: JANSSEN A. - Mode en dans
V33794: JANSSEN HAN - Speelkaarten
G36956: JANSSEN A. MGR. - Het staatsgezag - Gehoorzaamheid, verzet, revolutie
F38720: JANSSEN HERMAN C.SS.R. - Montaigne fidéiste
G40056: JANSSEN JOHANNES (& PASTOR LUDWIG, ERGÄNZT UND HERAUSG. VON) - Culturzustände des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters bis zum Beginn des dreissigjährigen Krieges - Viertes Buch
J41761: JANSSEN GEORGES - Le crédit confirmé en France et en Belgique - Etude critique
G42611: JANSSEN J. DR. - La Russie et la Pologne il y a un siècle
R42826: JANSSEN N.A. PR. (UIT HET ITALIAANSCH DER CIVILTA CATTOLICA DOOR) - Rome's bestemming of de Geschiedenis en de Lotwisselingen van Rome met betrekking tot en in verband met de politieke souvereiniteit der Pausen, van af den h.Petrus eersten paus tot op onze dagen [2 delen]
R100534: JANSSEN ROGER O.S.C. - Oord van helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis 1210-2010
H69955: JANSSEN JOS. - Onze reliekenschat
R55376: JANSSEN JEAN (& PARIS E., TRAD.) - L'Allemagne et la Réforme - La civilisation en Allemagne depuis la fin du moyen age jusqu'au commencement de la guerre de trente ans [8 volumes]
L59800: JANSSEN ROGER - Gesigneerd - Pater Willem Sangers
G96217: JANSSEN FRANS A. & BOUMAN JOSE (EDS.) - De boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding, en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met eene nauwkeurige opgave van al de formaten (1822)
G62335: JANSSEN E.M. - Jacob Burckhardt-Studien [2vols.] I. Jacob Burckhardt und die Renaissance, II. Jacob Burckhardt und die Griechen
B81039: JANSSEN HERMAN - Hier woon ik ; 50 jaar religieus geïnspireerde diestverlening op 't Zwart Goor
L60874: JANSSEN R. O.S.C. - Pater Sangers op losse schroeven (2 delen)
T81408: JANSSEN WILLEM ADRIAAN FRANCISCUS - De verbreiding van de uu-uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost-Nederland, met bijhoorenden atlas met isoglossenkaartjes
R75651: JANSSEN JOH. - Der Capuziner Franz Borgias. Ein Bild aus de Klosterleben der Gegenwart
G83904: JANSSEN ANDREAS JOZEF - Het antieke Tropaion
L85444: JANSSEN H. - Aanteekeningen over Molen-Beersel
H89024: JANSSEN LOUIS - Nicolaas, de duivel en de doden. Opstellen over volkscultuur
S85162: JANSSENS DE BISTHOVEN BOUDEWIJN & DE BACKER CHRISTIAN - Inventaris van het bisschoppelijk archief van Brugge
B84482: JANSSENS DE BISTHOVEN B. - De abdij van de Duinen te Brugge
R89724: JANSSENS A.J.M. - Verstrooide perels. Rijmgebeden van oude beeldekens afgeschreven
B67274: JANSSENS P. - Tijdschriften van de geestelijkheid in Vlaanderen (1850-1960) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XIX]
R95565: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Deo Uno [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomi I-II]
W73031: JANSSENS PAUL - Sur le rôle des corrélations en turbulence homogène
X88930: JANSSENS B., ROOSEN B. & VAN DEUN P. (EDS.) - Philomathestatos. Studies in Greek Patristic and Byzantine Texts presented to Jacques Noret for his sixty-fifth birthday [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 137]
F82273: JANSSENS E. - Le néo-criticisme de Charles Renouvier - Théorie de la connaissance et de la certitude
F69021: JANSSENS HERMAN F. - L'entretien de la sagesse. Introduction aux oeuvres philosophiques de Bar Hebraeus
T65414: JANSSENS A.J.M. - Gedichten. Tweede reeks
B95773: JANSSENS C.SS.R. - Kantteekeningen over Bazel-Waas [in: Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 51 (1939) 1e en 2e aflevering, volledig]
F18678: JANSSENS E. - Le néo-criticisme de Charles Renouvier - Théorie de la connaissance et de la certitude
S20629: JANSSENS FINITA - Perestroik'Art Polyloog - Kunstproject hedendaagse Russische schilderkunst 1985-1990. Perstroik'Art Polylogue - Projet d'art peinture russe contemporain 1985-1990
R27582: JANSSENS LOUIS - Personne et société - Théories actuelles et essai doctrinal
J29495: JANSSENS LOUIS - Droits personnels et autorité
R31454: JANSSENS LAURENT - Adolphe Kolping, Apôtre des artisans - notice biographique
R35353: JANSSENS AL. - Newman - Inleiding tot zijn geest en zijn werk
F37112: JANSSENS P. - Hoofdbegrippen uit de platonische dialogen Lusis en Sumposion
R38305: JANSSENS LAURENT - Adolphe Kolping, Apôtre des artisans - notice biographique
R38628: JANSSENS EDGAR - La doctrine mariale de Bossuet
H41623: JANSSENS MART. W. S.O.CIST. - Leven van de heilige Angela Merici, stichteres van de Congregatie der eerw. Zusters Ursulinen
R47411: JANSSENS AL. - Anglicaansche en protestantsche bekeerlingen (Stanton, Johnson, Delany, Orchard, Legio)
R53391: JANSSENS AL. (C.I.C.M., SCHEUT) - De heilige Maagd en Moeder Gods Maria. III: De heerlijkheden van het Goddelijk Moederschap
R53393: JANSSENS AL. (C.I.C.M., SCHEUT) - De heilige Maagd en Moeder Gods Maria. I: Het dogma en de apocriefen
H53701: JANSSENS H. - Saint Jean-Baptiste de La Salle patron de tous les éducateurs (aux congressistes de Bruges, 9-12 aout 1960, qui ont pris saint J.-B.de La Salle pour patron tout spécial de l'U.M.E.C.)
B87068: JANSSENS GUSTAAF & STENGERS JEAN (EDS.) - Nieuw licht op Leopold I & Leopold II. Het Archief Goffinet
R57323: JANSSENS AL. - Anglicaansche bekeerlingen ; Newman, Faber, Manning, Benson, Knox, Kinsman, Chesterton
R60366: JANSSENS AL. C.I.C.M. (SCHEUT) - Het protestantsch zendingswerk
R95566: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Deo creatore et de Angelis [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus VI]
B74620: JANSSENS JEROEN - De Belgische natie viert. De Belgische nationale feesten 1830-1914
G61786: JANSSENS MARC - De betrekkingen tussen Rhodos en Egypte onder de dynastie der Lagiden (323-30 v.C.) Een prosopografisch onderzoek
X94463: JANSSENS GERARD - Stress in Arabic and word structure in the modern Arabic dialects
B89392: JANSSENS M. C.SS.R. - De Zwartzusters van Rupelmonde
B98874: JANSSENS BERNARD - 11 originele tekeningen van bedevaartvaantjes (10 in zwarte inkt, 1 in potlood) ; OLV van Goeden wil te Duffel, OLV van ’t Gaverland, St. Bernard te Sluys, St. Gummarus, St. Christoffel te Oostham, OLV van de H. Rozenkrans te Lier, H. Pancratius te Ranst, OLV der 5 fonteynen te Lier, H. Bernardus te Lisp, H. Dymphna Geel, H. Cornelius
F90952: JANSSENS ED. - La morale de l'impératif catégorique et la morale du bonheur
R62631: JANSSENS LOUIS - Personne et société - Théories actuelles et essai doctrinal
C66738: JANSSENS A. - Oniticellini coleoptera lamellicornia Fam. Scarabaeidae
C66737: JANSSENS A. - Scarabaeini coleoptera lamellicornia Fam. Scarabaeidae
M97755: JANSSENS REMY - Begrippen van Gregoriaanschen Zang
R90137: JANSSENS A.J.M. - Verstrooide perels. Rijmgebeden van oude beeldekens afgeschreven
B91099: JANSSENS HENRI LAURENT O.S.B. - Théodore Janssens 1825-1889. Recueil de souvenirs. Le père de famille, Le patron chrétien, L'homme d'oeuvres, L'artiste, L'homme politique
W66087: JANSSENS EMILE L. - Les Hydraena de l'Egéide
R60308: JANSSENS J. - De mariale persoonlijkheid van Jacob van Maerlant. Jacob van Maerlants werken beschouwd in het licht van zijn Mariacultus en als resultante van de toenemende Mariaverering in de middeleeuwen
B38543: JANSSENS G. - Gheel in beeld en schrift
B72523: JANSSENS C.SS.R. - De Wilhelmieten te Beveren-Waas (vervolg)
R78745: JANSSENS AL. C.I.C.M. (SCHEUT) - De heilige wijdingen. Bisschoppen en priesters
R76851: JANSSENS JEAN-PIERRE - Dialectique du sacré et du profane selon Mircea Eliade
F97937: JANSSENS JULES & DE SMET DANIEL (EDS.) - Avicenna and his heritage. Acts of the International Colloquium, Leuven - Louvain-la-Neuve, September 8-11, 1999
R97776: JANSSENS EM. - Oberammergau. Beschrijving mijner reis en der beroemde Passiespelen
R95569: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Deo Trino [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus III]
S84586: JANSSENS DE BISTHOVEN AQUILIN - Stedelijk Museum voor Schone Kunsten (Groeningemuseum) Brugge, deel I [in: De Vlaamse Primitieven I: Corpus van de vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, vol.I]
G96564: JANSSONIUS VAN ALMELOVEEN THEODORUS - Fastorum Romanorum consularium libri duo, quorum prior juxta seriem annorum, posterior secundum ordinem alphabeticum digestus, continet plurimas veterum scriptorum, maxime historicorum, legum, atque inscriptionum emendationes. Accedunt praefecti urbis Romae et Constantinopolis
T71128: JANTZEN HERMANN - Gotische Sprachdenkmäler mit Grammatik, Ubersetzung und Erläuterungen
S79650: JANTZEN HANS - Das Niederländische Architekturbild
S85239: JANTZEN HANS - Das niederländische Architekturbild
B58697: JANUS R.-E. - Onhaye et saint Walhère - Vieilles histoires d'un village et d'un saint de Belgique
R63365: JANVIER L'ABBÉ - Vie de M. Dupont mort à Tours en odeur de sainteté le 18 mars 1876
R49900: JANVIER L'ABBÉ - Vie de M. Dupont mort à Tours en odeur de sainteté le 18 mars 1876 (édition abrégée)
R53815: JAOUEN J. (M.S.) - La grace de la Salette au regard de l'église
X80089: JAPANESE GOVERNMENT RAILWAYS - Travelers map of Japan, Chosen (Korea), Taiwan (Formosa). With brief descriptions of the principal tourist points in Japan
N83978: JAPPE ALBERTS W. (ED.) - De stadsrekeningen van Arnhem [3 volumes] I: 1353-1377, II: 1377-1401, III: 1402-1420
N32807: JAPPE ALBERTS W. (UITG.) - Stukken betreffende de geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459)
L80116: JAPPE ALBERTS W. - Geschiedenis van beide limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden [2 delen]
W77215: JAQUEROD ADRIEN & PERROT F.-LOUIS - Sur le point de fusion de l'or et la dilation de quelques gaz à haute température
S87638: JAQUES RENATE & FLEMMING ERNST - Encyclopedia of Textiles. Decorative fabrics from antiquity to the beginning of the 19th century, including the Far East and Peru
R53068: JAQUES LOUISA (& DUBOIN ALAIN O.F.M., RECUEILLIES PAR) - Qu'un même amour nous ressemble, Soeur Marie de la Trinité - sa vie, son message [Jaques Louisa]
M91588: JAQUES-DALCROZE EMILE - Les gammes & les tonalités, le phrasé & les nuances [complet en 3 tomes, dans: Méthode Jaques-Dalcroze, 3e partie]
T75452: JARCEVA V.N. (RED.) - Jazyki i dialekty mira: prospekt i slovnik [A survey of the languages and dialects of the world]
M87875: JARDILLIER ROBERT - La musique de chambre de César Franck. Etude et analyse
M83260: JARDILLIER ROBERT - Pelléas
R57516: DU JARDIN THOMAS O.P. - De officio sacerdotis, qua judicis et medici in sacramento poenitentiae Introductio brevis, in gratiam et commodum tyronis theologi-
M95115: JAROCINSKI STEFAN (& JANKELEVITCH VLADIMIR, PREFACE) - Debussy impressionnisme et symbolisme
R70209: JAROS KARL - Sichem. Eine archäologische und religionsgeschichtliche Studie mit besonderer Berücksichtigung von Jos 24
R100090: JARRETT-KERR MARTIN C.R. - Patterns of Christian Acceptance. Individual Response to the Missionary Impact 1550-1950
R41996: JARRY E. - L'église contemporaine [2 tomes]
S96894: JARRY MADELEINE - La Tapisserie des origines à nos jours
T81414: JARRY PAUL - Etudiants et grisettes romantiques
W94702: JARVI PENTTI (DIR.) & JARNEFELT GUSTAF (COLL.) - Visual observations of artificial earth satellites in Finland, 1964 January - 1964 December
B94276: JASPAERS GUSTAVE - De Belgen in Holland 1914-1917
T64997: JASPAERT KOEN - Statuut en structuur van standaardtalig Vlaanderen
R67213: JASPER DETLEV - Das Papstwahldekret von 1059. Uberlieferung und Textgestalt
F18663: JASPERS KARL - Nietzsche - Einführung in das Verständnis seines Philosophierens
F20954: JASPERS KARL - Von der Wahrheit
F28218: JASPERS KARL - Die philosophische Glaube
F30176: JASPERS KARL - Raison et déraison de notre temps (traduit de l'allemand par H.Naef, avec la collaboration de M.-L. Solms)
F32439: JASPERS KARL - Die philosophische Glaube angesichts der Offenbarung
F33671: JASPERS KARL - Platoon
F34149: JASPERS KARL (& KOHNSTAMM PH., VOORWOORD) - Wijsgerig geloof (vertaling van J.C.Van Dijk)
F34961: JASPERS KARL - Die Atombombe und die Zukunft des Menschen
F38714: JASPERS LUDGER - Der Begriff der menschlichen Situation in der Existenzphilosophie von Karl Jaspers
F46180: JASPERS KARL - Platoon
F61431: JASPERS KARL (& SANER HANS, HRSG.) - Notizen zu Martin Heidegger
F61432: JASPERS KARL (& SANER HANS, HRSG.) - Aneignung und Polemik - Gesammelte Reden und Aufsatze zur Geschichte der Philosophie
F61541: JASPERS KARL - Vernunft und Freiheit - Ausgewählte Schriften
F66680: JASPERS KARL - Descartes und die Philosophie
E94250: JASPERS DANY & VERMOORTEL PHILIP (EDS.) - Bedrijf & taal, Opstellen voor Wilfried Janssens. Businees & language, Essays in honour of Wilfried Janssens
R63439: JASPERT BERND HRSG. - Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung
T32130: JASTRZEBSKA JOLANTA DANUTA - Personnages tragiques et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine
X72886: JAT-SEN SOEN (FERGUSON THOS. T.H., VERTAL.) - De ziel van het moderne China. De drie volksbeginselen van Soen Jat-Sen, beknopt vertaald door Thos. T.H. Ferguson
Y56670: JAUBERT C. - Souvenirs de madame C. Jaubert. Lettres et correspondances (Berryer, 1847 et 1848, Alfred de Musset, Pierre Lanfrey, Henri Heine)
R34564: JAUFFEN JOHANNES - Friedrich Leopold Graf zu Stolberg ; Sein Entwicklungsgang und sein Wirken im Geiste der Kirche
R49530: JAUGEY J.-B. - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, contenant les preuves principales de la vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines
R50719: JAUGEY J.-B. (& DE RIANCEY HENRY, INTROD.) - Le Concile oecuménique petit traité théologique adressé aux gens du monde
W66077: JAUMOTTE J. - Un nouveau météorographe pour ballon-sonde
G68651: JAURES JEAN (VEBER ADRIEN, TRAD.) - Les origines du socialisme allemand
P44430: JAVAL EMILE DR. - Entre aveugles - Conseils à l'usage des personnes qui viennent de perdre la vue
W19802: JAVET PIERRE - La figure de l'univers - cosmogonies modernes
S45123: JAWORSKA WLADYSLAWA - Tadeusz Makowski polski malarz w Paryzu
F23794: JAWORSKI HELAN - Pourquoi la mort ? - l'intériorisation (avant-propos d'Alfred Mortier)
W35986: JAY GOULD STEPHEN - La vie est belle - Les surprises de l'évolution
F101315: JAY MARTIN - The Virtues of Mendacity. On Lying in Politics
R27984: JEAN DE JESUS MARIE FR. O.C.D. (CARME DÉCHAUX DE CALAHORRA) (& STRINA GIOVANNI MARCO, ED.) - Le culte de la Prudence [Liber De Studio Prudentiae] (Edition critique, transcription, introduction en notes par le P.Giovanni Marco Strina O.C.D.), [bilingue: latin/français]
R41303: JEAN DE JESUS-MARIE O.C.D. (& BERTHOLD-IGNACE DE SAINTE-ANNE CARME DÉCHAUSSÉ DU COUVENT DE BRUXELLES; TRADUCTION DU LATIN) - Instruction des novices du vén.père Jean de Jésus-Marie 3e préposé-général de l'ordre des Carmes déchaussés mort en 1615 en odeur de sainteté. Précédée de la biographie du vénérable auteur
R88243: JEAN-AIMÉ DE LA SAINTE FAMILLE O.C.D. (TRADUCTION) - Instructions des Frères Déchaussés de l'Ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel, traduites par le r.p. Jean-Aimé de la Sainte Famille
R86220: JEAN DE JESUS-MARIE (& BERTHOLD-IGNACE DE STE-ANNE O.C.D., TRAD.) - Discipline claustrale ou pratique des actes de la vie religieuse, pour les accomplir d'une manière spirituelle et parfaite, à l'usage des Carmes Déchaussés [relié avec:] Vade-mecum des novices de l'ordre de notre-dame du Mont-Carmel
G99262: JEAN D'OUTREMEUSE (& GOOSSE ANDRE, ED.) - Jean d'Outremeuse : Ly Myreur des Histors. Fragment du second livre (années 794-826)
R86748: JEAN DAMASCENE (& VOULET PIERRE S.J., ED.) - Homélies sur la nativité et la dormition. Texte grec, introduction, traduction et notes [dans: Sources chrétiennes, 80]
R77558: JEAN XXII [JOHANNES XXII] (& FAYEN ARNOLD, PUBL.) - Lettres de Jean XXII (1316-1334) Textes et analyses. Tome I: 1316-1324
G95942: JEAN DE SEPTCHENES [PSEUD. DE COLLIN DE PLANCY, JACQUES ALBIN SIMON] - Jacquemin le franc-maçon, légendes des sociétés secrètes
T81677: JEAN DE BRUGES - Il n'y a pas de langue flamande
R1069: JEAN AUGUSTE S.J. - Le Maduré ; l'ancienne et la nouvelle mission (complet en 2 volumes)
R80720: JEAN DE SCHOONHOVEN (& GRUIJS ALBERT, ED.) - Jean de Schoonhoven : De Contemptu huius mundi. Edition critique et analyse doctrinale
P19420: JEAN HUBERT, - Les nouveaux traitements des maladies des voies urinaires ; leurs causes - leurs remèdes
R24180: JEAN DE SAINT-MARTIAL - Trésors de Rome - témoins de foi
S29919: JEAN-NESMY CLAUDE & SAULNIER RENÉ - Flordavid peintre de France et d'Israël (par Cl.Jean-Nesmey, pp.297-311 ill.) & Un moine imagier Dom André Bouton - (par R.Saulnier, pp.312-320 ill.)
R44038: JEAN XXIII PAPE - Encyclique "Nostri sacerdotii prmitias" de sa sainteté le pape Jean XXIII sur le Curé d'Ars [Vianney]
H45711: JEAN, SIRE DE JOINVILLE - Histoire de S. Louis (texte rapproché du français moderne)
R45839: JEAN-PAUL II (& PANNET ROBERT, INTRODUCTION, CHOIX DE TEXTES, INDEX ET TABLES) - Marie, ma mère - Recueil de discours et de lettres sur la vierge Marie
R49589: JEAN CHARLES-F. - Grammaire hébraïque élémentaire, suivie de notions d'araméen biblique
R49814: JEAN CHRYSOSTOME (& RAYNAUD J.-M., TRAD.) - S.Jean-Chrysostome. Les six livres du Sacerdoce (texte grec avec une traduction- par M.-J.Raynaud) [bilingue-bilingual]
R52558: JEAN-NESMY CLAUDE - La vérité de Fatima
B87358: JEAN DES PREIS DIT D'OUTREMEUSE (& BORGNET AD. & BORMANS STANISLAS, EDS.) - Ly Myreur des Histors, Chronique de Jean des Preis dit d'Outremeuse. 7 volumes (complet)
T56810: JEAN CHARLES-F. & HOFTIJZER JACOB - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'ouest
B94283: JEAN DE HOCSEM (& KURTH GODEFROID, ED.) - La chronique de Jean de Hocsem, nouvelle édition publié par Godefroid Kurth
R46365: JEAN DE JESUS-MARIE O.C.D. (& THEODORE DE ST-JOSEPH O.C.D., ÉD.) - Instruction du maitre des novices - traduction et notes P.Théodore de St-Joseph
R46383: JEAN DE JESUS-MARIE (& BERTHOLD-IGNACE DE STE-ANNE O.C.D., TRAD.) - Discipline claustrale ou pratique des actes de la vie religieuse, pour les accomplir d'une manière spirituelle et parfaite, à l'usage des Carmes Déchaussés
R68617: JEAN-NESMY CLAUDE - Spiritualité de la Pentecôte
R79977: JEAN DE LA CROIX & THERESE D'AVILA - Maximes et avis spirituels de sainte Térèse et de saint Jean de la Croix
R79883: JEAN DE LA CROIX SAINT (& GREGOIRE DE SAINT-JOSEPH O.C.D., TRADUCTION NOUVELLE) - Oeuvres spirituelles ; Précautions spirituelles, Avis et Maximes
B87356: JEAN DE STAVELOT (& BORGNET AD., PUBL.) - Chronique de Jean de Stavelot
R86224: JEAN DE JESUS-MARIE O.C.D. (& JOSEPH-MARIE DE SACRE-COEUR O.C.D., TRAD.) - L'aiguillon de componction, composé en 1613 par le père Jean de Jésus-Marie carme déchaussé
G86689: JEAN-BERNARD [= PSEUD. DE JEAN-BERNARD PASSERIEU] - Histoire anecdotique de la Révolution Française. [5 volumes] I: 1789, II: 1790, III: 1791, IV: 1792, V: 1793. Les lundis révolutionnaires
R77557: JEAN XXII [JOHANNES XXII] (& FAYEN ARNOLD, PUBL.) - Lettres de Jean XXII (1316-1334) Textes et analyses. Tome II 1re partie: 1325-1330
X71185: JEAN CHARLES-F. - Grammaire hébraïque élémentaire, suivie de notions d'araméen biblique
F80724: JEAN DE RIPA [GIOVANNI DA RIPA, JEAN DE LA MARCHE] (& COMBES ANDRE, ED.) - Lectura super primum sententiarum. Prologi, Quaestiones I & II. Edition critique
R79936: JEAN DE JESUS MARIE FR. O.C.D. (CARME DÉCHAUX DE CALAHORRA) (& STRINA GIOVANNI MARCO, ED.) - Le culte de la Prudence [Liber De Studio Prudentiae] (Edition critique, transcription, introduction en notes par le P.Giovanni Marco Strina O.C.D.)
B99508: JEAN DE THIELRODE - Chronique de S. Bavon a Gand, par Jean de Thielrode (1298), d'après le Ms. original appartenant à m. Lammens, bibliothécaire de l'université de cette ville
R16046: JEAN-BAPTISTE (CARME DÉCHAUSSÉ), - Pologne-Russie-Sibérie. Joseph Kalinowski [P. Raphaël] officier du génie dans l'armée russe, exilé en Sibérie, Carme déchaussé. D'après ses mémoires et ses correspondances. Influence contraire du Catholicisme et du Schiasme moscovite sur la civilisation
R79536: JEAN DE CAULIBUS (PSEUDO-BONAVENTURE) & BAYART PAUL (ED.) - Méditations sur la vie du Christ (dites de Saint Bonaventure)
R86165: JEAN DE JESUS-MARIE O.C.D. - Discipline monastique ou Exhortations sur la règle des Frères Déchaussés de l'Ordre de Bse Vierge Marie du Mont-Carmel
R86806: JEAN D'APAMEE (& LAVENANT RENE S.J., ED.) - Dialogues et traités. Introduction, traduction et notes [Sources chrétiennes, 311]
R86297: JEAN-CLIMAQUE - Oeuvres de Jean-Climaque, abbé du mont Sinaï, comprenant l'échelle sainte, ou les degrés pour monter au ciel, et la lettre au pasteur. Traduction nouvelle enrichie de quelques notes critiques par m.l'abbé P***
H34006: JEANCARD M. (MISSIONNAIRE DE PROVENCE) - Vie du b. Alphonse-Marie Liguori, Evêque de sainte-Agathe des Goths et fondateur de la Congrégation des prêtres missionnaires du très-saint-Rédempteur
G20137: JEANCON J.A., - Archeological investigations in the Taos valley, New Mexico, during 1920 [Smithsonian]
F30162: JEANDIDIER ARMAND (& CUENOT L., PRÉFACE) - La connaissance humaine [2 vols.]
M83478: JEANGOUT JOS. - La chanson de l'Ardenne
R49974: JEANJACQUOT PIERRE S.J. - Simples explications sur la coopération de la Très-Sainte Vierge à l'oeuvre de la rédemption et sur la qualité de mère des chrétiens
R86234: JEANNE-MARGUERITE DE LA MISERICORDE O.C.D. - Le banquet sacré ou L'idée d'une parfaite Carmélite, retraite annuelle de dix jours
R30256: JEANNE D'ARC SOEUR (OP) - Chemins à travers la Bible - Ancient et Nouveau Testament
H46539: JEANNE D'ARC (& ENGLEBERT OMER, PRÉSENTATION) - Vie de Jeanne d'Arc par elle-même
R86169: JEANNE-MARGUERITE DE LA MISERICORDE O.C.D. - Le banquet sacré ou L'idée d'une parfaite Carmélite, retraite annuelle de dix jours
E41797: JEANNENEY JEAN-MARCEL - Les commerces de détail en Europe occidentale - Essai de comparaison internationale de la productivité des magasins et du travail commercial
S95195: JEANNERET MICHEL & NATALE MAURO (DIR.) - La Renaissance italienne. Peintres et poètes dans les collections genevoises
H53101: JEANNET CLAIRE-PASCALE (CLARISSE) & HUBAUT MICHEL O.F.M., INTROD. - Sainte Claire d'Assise
R38575: JEANNIARD DU DOT A. - Le spiritisme dévoilé ou les faits spirites constatés et commentés
R81546: JEANNIN ABBÉ - Eglise et fin de siècle
R48053: JEANROY V. (PRÊTRE DU SACRÉ-COEUR) - Sainte Gertrude et la sainte Vierge - Mois de Marie d'après ste Gertrude
G93984: JEANS (& BAILLE, TRAD.) - La suprématie de l'Angleterre. Ses causes, ses organes et ses dangers
F448: JEANSON FRANCIS (& SARTRE JEAN-PAUL, LETTRE-PRÉFACE) - Le problème moral et la pensée de Sartre
F52728: JEANSON FRANCIS - Signification humaine du rire
F62406: JEANSON FRANCIS (& SARTRE JEAN-PAUL, LETTRE-PRÉFACE) - Le problème moral et la pensée de Sartre
R32812: JEANVROT VICTOR - Le clergé national sous la révolution - Pierre Suzor Evêque de Tours (avec un fac-simile et des documents inédits)
R68022: JEAUNEAU E.A. (ED.) [IOHANNES SCOTTUS ERIUGENA] - Iohannis Scotti seu Eriugenae Periphyseon [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.173 Series A]
R69460: JEDIN HUBERT - Der Abschluss des Trienter Konzils 1562/63. Ein Rückblick nach vier Jahrhunderten
V95274: JEFFERS H. PAUL & GORDON KEVIN - The good cigar. A celebration of the Art of Cigar Smoking
T59973: JEGENSDORF LOTHAR - Die spekulative Deutung und poetische Darstellung der Natur im Werk von Johannes Schlaf
W22894: JÉHAN L.-F. - Botanique et physiologie végétale
R48123: JEHAN L.-F. - Le christianisme dans les Gaules. Examen critique des nouvelles publications contre l'apostolicité des églises de France
R39876: JEHOUDA JOSUÉ - La vocation d'Israël I
R48640: JEILER IGNATIUS O.F.M. - De mystieke maagd Crescentia Hösz van Kaufbeuren - een zalige uit de derde orde van St. Franciscus
M94149: JELIC VINKO (& VIDAKOVIC ALBE, ED.) - Vinko Jelic (1596-1636?) i njegova zbirka duhovnih koncerata i ricercara "Parnassia Militia" (1622)
F28211: JENATTON R.P.E. - La meilleure forme de pouvoir [en 2 tomes]
F28212: JENATTON R.P.E. - La meilleure forme de pouvoir (Tome II seule)
F28213: JENATTON R.P.E. - Le régime électif
S94818: JENCKS CHARLES - Post-Modernism. The new classicism in art and architecture
O21353: JENCKS CHRISTOPHER & RIESMAN DAVID, - The Academic Revolution [a sociological and historical analysis of American higher education]
C84941: JENKINS NANCY - La barque royale de Cheops. Loe bateau sous la Pyramide
R66005: JENKINS JOHN I. - Knowledge and faith in Thomas Aquinas
S1107: JENNES JOZEF C.I.C.M. (SCHEUT) - Invloed der Vlaamsche prentkunst in Indië, China en Japan tijdens de XVIe en XVIIe eeuw
B47761: JENNES ALF. & HENDRICKX FR. - Brasschaat sint Antonius 150 jaar parochie vijf eeuwen geschiedenis, met een terugblik door Fr. Hendrickx
C38989: JENNIGES EM. - Dictionnaire Français-Kiluba exposant le vocabulaire de la langue kiluba telle qu'elle se parle au Katanga
C38993: JENNIGES EM. - Traité de Kiluba-Sanga tel qu'il est parlé au secteur du Haut Luapula (Katanga) et régions limitrophes
T56278: JENSEN HANS - Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart
F62762: JENSEN HENNING - Motivation and the Moral Sense in Francis Hutcheson's Ethical Theory
X71536: JENSEN HANS - Grammatik der kanaresischen Schriftsprache
R99519: JENSON PHILIP PETER - Graded Holiness. A key to the priestly conception of the world
M61492: JEPPESEN KNUD - Kontrapunkt - Lehrbuch der klassischen Vokalpolyphonie
R70057: JEREMIAS CHRISTIAN - Die Nachgeschichte des Sacharja. Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der Visionsberichte im Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial
R70141: JEREMIAS JORG - Kultprophetie und Gerichtsverkündigung in der späten Königszeit Israels
R76013: JEREMIAS ALFRES - Babylonisches im Neuen Testament
R73331: JEREMIAS GERT - Der Lehrer der Gerechtigkeit
R78463: JEREMIAS JOACHIM - Unbekannte Jesusworte
C85289: JEREMIAS ALFRED - Die Panbabylonisten Der Alte Orient und die Aegyptische Religion
R70329: JEREMIAS ALFRED - Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. Handbuch zur biblisch-orientalischen Altertumskunde
R70310: JEREMIAS JORG - Theophanie. Die Geschichte einer alttestamentlichen Gattung
R70283: JEREMIAS JÖRG - Das Königtum Gottes in den Psalmen. Israels Begegnung mit dem kanaanäischen Mythos in den Jahwe-König-Psalmen
R63304: JEROME DE PARIS FRÈRE O.F.M.CAP. - Une ame victime. Le Frère Jean-Marie de Tamines, clerc profès des frères mineurs capucins (1906-1929)
H63283: JEROME DE PARIS O.F.M.CAP. - Un grand Serviteur de Dieu et des pauvres. Saint Conrad de Parzham. Frère laic Capucin
G89457: JEROME [DAVID] (& ANTOINE FRANCAIS, FRANCAIS DE NANTES, ED.) - Le manuscrit de feu m. Jerome, contenant son oeuvre inédit, une notice biographique sur sa personne, un fac simile de son écriture, et le portrait de cet illustre contemporain
R86182: JEROME DE LA MÈRE DE DIEU O.C.D. - Mes expériences au désert - retraite prêchée en mars 1949
R27973: JEROME DE LA MERE DE DIEU O.C.D. - La spiritualité carmélitaine
R39879: JEROME SAINT - Avis et instructions (précédés d'une préface de S.G.Mgr. De la Tour d'Auvergne, archevêque de Bourges)
R45687: JEROME SAINT (& LAGRANGE F., TRADUCTION) - Lettres choisies de saint Jérome - Nouvelle traduction française avec le texte latin en regard par l'abbé F. Lagrange
R47952: JEROME SAINT (& LAGRANGE F., TRAD.) - Lettres choisies de saint Jérome (Nouvelle traduction française avec le texte latin, par l'abbé F. Lagrange)
R51966: JEROME DE LA MÈRE DE DIEU O.C.D. - La doctrine du vénérable Frère Jean de Saint-Samson
H30587: JEROME DE PARIS P. O.F.M.CAP. - Saint Laurent de Brindes. L'homme et le Saint, L'infatigable Apôtre, Le maître ès-sciences sacrées
R79858: JEROME DE LA MERE DE DIEU O.C.D. - La tradition mystique du Carmel
R86802: JEROME SAINT (LARDET PIERRE, ED.) - Apologie contre Rufin. Introduction, texte critique, traduction et index [Sources chrétiennes, 303]
R98097: JEROME SAINT (& MATOUGUES BENOIT, ED. & AIME-MARTIN L., DIR.) - Oeuvres de saint Jérome
F23180: JERUSALEM WILHELM - Einleitung in die Philosophie
R78667: JERVELL JACOB - Imago Dei. Gen. 1,26 f. im Spätjudentum, in der Gnosis und in den paulinischen Briefen
S87166: JESPERS O. - Het vormprobleem van het beeld
S87167: JESPERS O. - Monumentale beeldhouwkunst
T10086: JESPERS, HENRI-FLORIS - Fragmenten en tekstverklaringen uit een toekomstig en onafwendbaar herdernkingsceremonieel
S15679: JESPERS FLORIS - Retrospectieve tentoonstelling Floris Jespers
G18222: JESPERS HENDRIK - Naar de Erfwacht - Inleiding tot de Heemkunde
S85465: JESPERS - Floris Jespers [retrospectieve]
F77416: JESPERSEN OTTO (& CULIOLI ANTOINE, PRÉFACE) - La philosophie de la grammaire
P60679: JESSEN ERNST - Was muss eine Mutter von den Zahnen ihres Kindes wissen ? Was muss ein jeder von seinem eigenen Zahnen wissen ?
H48583: JESUALDUS O.F.M.CAP. - Leven en daden van Franciscus van Assisië
R48940: JETTE MARIE HENRI - France religieuse du XVIIIe siècle - de la Révolution et de l'Empire ; Perspectives
X71567: JETTMAR KARL E.A. - Die Religionen des Hindukusch
F38515: JEUDON L. - La morale de l'honneur
T26923: JEURISSEN ALFONS - Geert de Roerdomp - historisch verhaal (1799)
T44789: JEURISSEN ALFONS - Verzameld werk [in 2 vol.] : I.Heikleuters, Geert de Roerdomp & De turfboer (inleiding door J.Droogmans) & II.Op de vlakte, Heksendans, Broeder Bertus, De witte vrouw & "A.Jeurissen herdacht" (door Adriaan Theatre)
E83164: JEVONS STANLEY W. - La monnaie et le mécanisme de l'échange
E83163: JEVONS STANLEY W. - La monnaie et le mécanisme de l'échange
S83318: JEWITT LLEWELLYNN - The Wedgwoods : being a life of Josiah Wedgwood ; with notices of his works and their productions, memoirs of thez Wedgwood and other families, and a history of the early potteries of Staffordshire
Q81450: JHOUNEY ALBER - Le livre du jugement. Hymne III La Rédemption
R98755: JIANMIN PETER ZHAO - Christus Dominus in the context of China
R44294: JOACHIM JOSEPH - Les trois couronnes de la postulante qui prend le voile ou trois discours pour cette cérémonie - Les quatre couronnes de la novice qui prononce ses voeux ou Quatre discours pour cette cérémonie
F21013: JOAD C.E.M. (INLEIDING DOOR A.VLOEMANS) - Gids voor het moderne denken
F23154: JOAD C.E.M. - Filosofie voor onze tijd
W82130: JOANET J. - Annotation à la géométrie élémentaire de Legendre
R100302: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] - Cursus Theologicus (Johannis a Sancto Thoma). Tomus I, Tomus II, Tomus III, Tomus IV (2 volumes), Tomus V. [Tomi I-V, in 5 physical volumes]
R77752: JOANNES CANTACUZENUS, DMETRIUS CYDONIUS, PHILOTHEUS PATRIARCHA CP., PHILOTHEUS SELYMBRIENSIS ARCHIEP. & MAXIMUS CHRYSOBERGA (MIGNE J.-P., ED.) - Traditio Catholica. saeculum XIV, anni 1360-1395. Joannis Cantacuzeni Opera omnia - Demetrii Cydonii necnon Philotei etc. [in: Patrologia Graeca, 76 (tomus unicus)]
R96463: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] (MATHIEU ARMAND & GAGNE HERVE, EDS.) - Cursus theologicus. In Iam - IIae. De Habitibus
R30573: JOANNES A CRUCE H. - Geestelijke werken van den H.Joannes a Cruce, eersten ongeschoeiden karmeliet, uit het spaansch vertaald volgens de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf door P.Fr.Henricus a S.Familia ; Derde deel. Kleiner Geschriften
R30574: JOANNES A CRUCE H. - Geestelijke werken van den H.Joannes a Cruce, eersten ongeschoeiden karmeliet, uit het spaansch vertaald volgens de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf door P.Fr.Henricus a S.Familia ; Eerste deel. Bestijging van de Karmel
R52710: JOANNES VAN HET KRUIS - Mystieke werken
R77748: JOANNES VECCUS [BECCUS, VEKKOS], NICEPHORUS BLEMMIDA & GEORGIUS CYPRIUS (MIGNE J.-P., ED.) - Traditio Catholica. Saeculum XIII, anni 1255-1298. Joannis Vecci Opera omnia,- Nicephori Blemmidae scripta quae reperiri potuerunt, dogmatica, logica, physica; nec non Georgii Cyprii,- [in: Patrologia Graeca, 71 (tomus unicus)]
R61734: JOANNES A JESU MARIA O.C.D. (SERVATIUS A S.PETRO O.C.D. & JEREMIAS A S.FRANCISCO O.C.D.) - Aenleydinge tot de volmaecktheyt, gemaeckt in het Latyn door de Seer Verlichten Vader Joannes a Jesu Maria eertyds Generael der Ongeschoende Carmeliten, overgeset in onse Nederlantsche Taele door de eerw.P. Servatius à S.Petro van nieuws verbetert door den Eerw: P.Jeremias à S.Francisco beyde religieusen van het selven Orden-
R100301: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] - Cursus Theologicus (Johannis a Sancto Thoma). Tomus I, Tomus II, Tomus III, Tomus IV (2 volumes), Tomus V. [Tomi I-V, in 5 physical volumes]
R77736: JOANNES DAMASCENUS, ANDREAS CRETENSIS, E.A. (LEQUIEN MICHAEL O.P. & MIGNE J.-P., ED.) - Saeculum VIII, anni 756-775: sancti patri nostri Joannis Damasceni, monachi, et presbyteri Hierosolymitani, Opera Omnia quae exstant- [in: Patrologia Graeca, volumes 47-48]
R96465: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] (MATHIEU ARMAND & GAGNE HERVE, EDS.) - Cursus theologicus. In Iam - IIae. De Caritate
R96466: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] (MATHIEU ARMAND & GAGNE HERVE, EDS.) - Cursus theologicus. In Iam - IIae. De Virtutibus
R96474: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] - Cursus Theologicus (Johannis a Sancto Thoma). Tomus I, Tomus II, Tomus III, Tomus IV (2 volumes), Tomus V. [Tomi I-V, in 6 physical volumes]
J78426: JOANNES DEVOTUS [GIOVANNI DEVOTI] - De Notissimis in Jure legibus libri duo
M95178: JOAQUIM MANUEL - Vinte livros de musica polifonica do Paco Ducal de Vila Viçosa, catalogados, descritos e anotados por Manuel Joaquim
Q38709: JOB ELIACHIM - Les Mystères de l'avenir dévoilés
B64087: JOB ARMEL - Le conseiller du roi (Roman)
E81945: JOBARD J.-B.-A.-M. - Organon de la propriété intellectuelle
S87729: JOBE JOSEPH (DIR.) - Le grand livre de la tapisserie. Huit siècles de tapisserie
C42060: JOBÉ J. (LT. COLONEL HONORAIRE) - La colonie belge
H31892: JOBIT PIERRE (& DANIEL-ROPS, PRÉFACE) - L'évêque des pauvres: Saint Thomas de Villeneuve, Tomas de Villanueva 1486-1555
H33295: JOBIT PIERRE - Thérèse d'Avila
R40377: JOBIT PIERRE MGR. - L'église d'Espagne à l'heure du Concile
H61728: JOCHAM MAGNUS (BEARBEITET VON) - Bavaria sancta. Leben der Heiligen und Seligen des Bayerlandes uzr Belehrung und Erbauung für das christlicher Volk [2 volumes]
R20384: JOCHEMS M.J. C.M. - De missie in de litteratuur - I.Van de middeleeuwen tot de Franse revolutie
Q77899: JOCHNICK WALTER - Les questions les plus importantes de l'humanité [2 volumes] I: Esquisse de l'histoire de l'Esprit & Sur le rapport entre les Esprits libres et les Esprits incarnés, III: Le suicide
H16993: JOERGENSEN JOHANNES - Saint François d'Assise - sa vie et son oeuvre
H46756: JOERGENSEN JOHANNES - Saint François d'Assise - sa vie et son oeuvre
R55793: JOERGENSEN JOHANNES (& D'ARMAILHACQ PIERRE, TRAD.) - Le néant et la vie
R72760: JOERGENSEN JOHANNES (DE WYZEWA TEODOR, TRAD.) - Pèlerinages franciscains
R13102: JOHANNES A CRUCE (& HENDRIK VAN 'T H. HUISGEZIN, UITG.) - Geestelijke werken van den H. Johannes a Cruce - eersten ongeschoeiden Carmeliet Kerkleeraar (Uit het Spaansch vertaald en op de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf verbeterd door Hendrik-) [3 volumes] I.Bestijging van den Karmel II.Donkere nacht en Gesstelijke Liefdezang III.Levendige liefdevlam en kleinere werken
R45892: JOHANNES A CRUCE (& HENDRIK VAN 'T H. HUISGEZIN PATER, VERTALING EN BEWERKING) - Geestelijke werken van den H. Johannes a Cruce - eersten ongeschoeiden Carmeliet Kerkleeraar (Uit het Spaansch vertaald en op de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf verbeterd door pater Hendrik) deel I.Bestijging van den Karmel
R45893: JOHANNES A CRUCE (& HENDRIK VAN 'T H. HUISGEZIN PATER, VERTALING EN BEWERKING) - Geestelijke werken van den H. Johannes a Cruce - eersten ongeschoeiden Carmeliet Kerkleeraar (Uit het Spaansch vertaald en op de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf verbeterd door pater Hendrik) deel II. Donkere nacht en Geestelijke Liefdezang
G97557: JOHANNES DE GARLANDIA [JOHN OF GARLAND] - Dictionarius magistri Johannis de Garlandia
E42161: JOHANNET RENÉ - Voyage à travers le capitalisme
T73246: JOHANNISSON TURE - Verbal och postverbal partikelkomposition i de Germanska spraken
T72783: JOHANNISSON TURE - Ett sprakligt signalement [A linguistic signalment]
R70986: JOHN PAUL II [JOHANNES PAULUS II] (HEMMING LAURENCE PAUL E.A., EDS.) - Restoring faith in reason. A new translation of the encyclical letter Faith and Reason of Pope John Paul II, together with a commentary and discussion
R66518: JOHN OF READING (& LIVESEY STEVEN J., ED.) - Theology and science in the fourteenth century. Three questions on the unity and subalternation of sciences from John of Reading's commentary on the Sentences. Introduction and critical edition
R101277: JOHN PAUL II POPE - Memory & Identity ; Personal Reflections
R101295: JOHN OF ST. THOMAS O.P. [JOANNES A SANCTO THOMA, JOHANNES POINSOT] - The Gifts of the Holy Ghost (translated from the Latin by Dominic Hughes O.P., with a foreword by Walter Farrell O.P.)
V72452: JOHN HETHERINGTON & SONS LIMITED (MANCHESTER) - Catalogue illustré des machines pour filatures de coton et de laine
R69248: JOHNER DOMINICUS O.S.B. - Cantus ecclesiastici juxta editionem Vaticanam ad usum clericorum collecti et illustrati
R45801: JOHNER DOMINICUS O.S.B. - Erklärung des Kyriale (nach Text und Melodie von p.Dominicus Johner)
A12065: JOHNSON, HARRY & LIGHTFOOT FREDERICK, - Maritime New York in ninetheenth-century photographs
V55775: JOHNSON W. (RED.) - Scheve schepen - de vormenrijkdom van de Chinese scheepsbouw
P60663: JOHNSON C.N. - Principes et technique de l'obturation des dents
P60727: JOHNSON C.N. - Principles and practice of filling teeth
P60728: JOHNSON C.N. & BAKKER B.R. (BEWERKING) - Theorie en praktijk van het vullen der tanden (naar de vierde Amerikaanse uitgave)
G84642: JOHNSON ERIC A. - Nazi-terreur. Gestapo, joden en gewone Duitsers
V66150: JOHNSON M.S.M. - La culture du coton dans les Indes Anglaises. Suggestions faites en vue d'une production plus abondante et de l'amélioration des graines
F66573: JOHNSON MONTE RANSOME - Aristotle on teleology
R47874: JOHNSSON LENNART - Baptist reconsideration of Baptism and Ecclesiology - A presentation of the Baptist Union of Sweden and a stduy of its official response to BEM in relation to the public discussions primarily amongst its pastors and theologians
G88572: JOHNSTON ROBERT H. - New Mecca, New Babylon. Paris and the Russian Exiles, 1920-1945
S88394: JOHNSTONE PAULINE - Byzantine tradition in church embroidery
S97153: JOHNSTONE PAULINE - A guide to Greek island embroidery
T56927: JOHNSTONE T.M. - Harsusi lexicon and English-Harsusi word-list
S96839: JOHNSTONE PAULINE - Turkish embroidery
R69758: JOHRENDT JOCHEN & MULLER HARALD (EDS.) - Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpästen bis zu Innozenz III
R84283: JOHRENDT JOCHEN & MULLER HARALD (EDS.) - Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpästen bis zu Innozenz III
C69340: JOINET BERNARD - Mijn geloof in Tanzania. Bernard Joinet, priester in een socialistisch land
H47393: JOINVILLE (& DE WAILLY NATALIS) - Histoire de saint Louis (texte rapproché du français moderne et mis à la portée de tous par Natalis de Wailly)
Y29260: JOIRET MICHEL - Souffleur de cendre
R51450: JOIRON A. - Le mystère de l'eucharistie médité au pied des saints autels
T98441: JOKI AULIS J. - Die Lehnwörter des Sajansamojedischen
X59652: JOKI AULIS J. - Die Lehnwörter des Sajansamojedischen
S97011: VAN JOLE MARCEL & HAMMOCK VIRGIL - Paul Smolders
S92771: VAN JOLE MARCEL, DE CNODDER REMI & HAMMOCK VIRGIL - Daisy Wilford
S79102: VAN JOLE MARCEL (ED.) - Pol Mara
F23088: JOLIVET RÉGIS - Les sources de l'idéalisme
F23167: JOLIVET RÉGIS - Hoofdlijnen der wijsbegeerte ; eerste deel.Logica of denkleer (uit het Fransch)
T55097: JOLIVET ALFRED & MOSSE FERNAND - Manuel de l'allemand du moyen âge des origines au XIVe siècle. Grammaire, textes, glossaire
F19728: JOLIVET REGIS - Introduction à Kierkegaard
F33454: JOLIVET RÉGIS - Le thomisme et la critique de la connaissance
E41590: JOLLY PIERRE - Traité des opérations de compensation - Les Clearings commerciaux
E42114: JOLLY PIERRE - Le Clearing n'est pas mort-
R54304: JOLLY, RENDU, MABILE, RAESS, THIBAULT, DELALLE, DUFETRE, DE MONTPELLIER, WICART, DE GARSIGNIES & DE MAZENOD [& MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 85: Les mandements ou sermons de nn.ss. Jolly, Rendu, Mabile, Raess, Thibault, Delalle, Dufrêtre, De Montpellier, Wicart, De Garsignies, De Mazenod
R90381: JOLY VICTOR - Des Jésuites et de quelques engouements littéraires à propos du Juif errant
P80525: JOLY HENRI - Psychologie des grands hommes
H26226: JOLY HENRI - St Ignace de Loyola
H33448: JOLY HENRI - Psychologie des saints
H35405: JOLY HENRI - Saint Jean Eudes (1601-1680)
H37341: JOLY HENRI - Sainte Thérèse (1515-1582)
H37342: JOLY HENRI - Sainte Thérèse (1515-1582)
H44159: JOLY HENRI - Saint Ignace de Loyola
H46256: JOLY HENRI - Saint Ignace de Loyola
P46650: JOLY HENRI - Psychologie des grands hommes
R48052: JOLY EDMOND - Notre-Dame de Bonheur - a la bienheureuse Vierge Marie médiatrice de toutes les graces (Beatam me dicent)
P54349: JOLY HENRI [& JEANNIARD DU DOT A.] - L'imagination Etude psychologique [relié avec: Où en est l'hypnotisme son histoire, sa nature et ses dangers (par Jeanniard)]
T54559: JOLY A. - William Drummond de Hawthornden 1585-1649 Aperçu d'ensemble sur la vie et l'oeuvre du poète
H55546: JOLY HENRI - Psychologie des saints
R61049: JOLY EDMOND - Theotokos après le concile d'Ephèse. La mère de Dieu dans la pensée, l'art et la vie
J80994: JOLY HENRI - La Belgique criminelle
R56772: JOMIER JACQUES O.P. - Bible et Coran
R39769: JONCKBLOET G. S.J. - De prophetieën van Amos' zoon Isaias - in Nederlandsche verzen vertolkt door G.Jonckbloet S.J.
T60805: JONCKBLOET W.J.A. (UITGEG. EN TOEGELICHT DOOR) - Vanden Vos Reinaerde
T28520: JONCKBLOET W.J.A. (ED.) - Karel de groote en zijne XII pairs (fragmenten)
T87958: JONCKBLOET W.J.A. - Geschiedenis der Middelnederlandsche dichtkunst [3 volumes]
R72173: JONCKBLOET G. S.J. - De prophetieën van Amos' zoon Isaias - in Nederlandsche verzen vertolkt, met ophelderende aantekeningen door G.Jonckbloet S.J.
S84208: JONCKHEERE KAREL, DE VLEESCHOUWER FRANS, VAN DER LINDEN RENAAT & BUSCHLER HILDE - Roger De Backer. Schilder van de Leie, de Kermissen en het Volksleven
T12581: JONCKHEERE, KAREL - Cargo
T12582: JONCKHEERE, KAREL - Spiegel der zee
T14955: JONCKHEERE, K. - De poëziemuur doorbreken (essay)
B16994: JONCKHEERE KAREL - Leer mij ze kennen ... de Vlamingen
T29310: JONCKHEERE KAREL - De Vogels hebben het gezien
T41036: JONCKHEERE KAREL - Raymond Brulez
T65527: JONCKHEERE KAREL & FAGNE HENRI (TRAD.) - Karel Jonckheere. Poèmes
C13374: JONCKHEERE FRANS - Autour de l'autopsie d'une momie - le Scribe royal Boutehamon
R94390: JONCKHEERE ANNA-MARIA - God als vrij-geleide voor goed leven en handelen. Thomas van Aquino's systematische teksten over de predestinatie
C86026: JONCKHEERE FRANS - Les médecins de l'Egypte Pharaonique. Essai de prosopographie
R16049: JONE HÉRIBERT (O.F.M.CAP.) - Précis de Théologie morale catholique (adapté aux règles du nouvau code de droit canon et aux prescriptions du code civil)
J98822: JONES H., MICHEL J.-H. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XLV, 1998 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
W62006: JONES HARRY C. & ANDERSON JOHN A. - The absorbtion spectra of neodymium chloride and praseodymium chloride in water, methyl, alcohol, ethyl alcohol and mixtures of these solvents
W62004: JONES HARRY C. & WEST AUGUSTUS P. - A study of the temperature coefficients of conductivity in aequeous solutions and on the effect of temperature on dissociation
W62005: JONES HARRY C. - The atomic weight of Radium and the periodic system
R70452: JONES HUGH O. - Die Logik theologischer Perspektiven. Eine sprachanalytische Untersuchung
T22266: JONES GABRIEL - The pronunciation of English
R49007: JONES GABRIELLE - Une belle figure du clergé liégeois [Jean-Guillaume Habets 1801-1876)
F62788: JONES W.T. - The Romantic Syndrome. Toward a new method in cultural anthropology and history of ideas
J98823: JONES H., MICHEL J.-H. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XLVI, 1999 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98821: JONES H., MICHEL J.-H. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XLIV, 1997 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
R101198: JONES E.A. & WALSHAM ALEXANDRA (EDS.) - Syon Abbey and its Books : Reading, Writing and Religion c.1400-1700
R101209: JONES E.A. - England's Last Medieval Monastery ; Syon Abbey 1415-2015
S85114: DE JONG JAN - Architektuur bij de Nederlandsche schilders vóór de Hervorming
T83953: DE JONG MARTIEN J.G. - Een klauwende muze. De tussenwereld van Maurice Gilliams
R73421: DE JONG MARTIEN J.G. - Vrede ende vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen
S87223: DE JONG ERIK - Aardse paradijzen. I: De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw
X80256: DE JONG F. - Miscellanea Arabica et Islamica. Dissertationes in Academia Ultrajectina prolatae anno MCMXC [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 52]
R12635: DE JONG J. (KARDINAAL) - Handboek der Kerkgeschiedenis - volledig in 4 delen: I.De oudheid (1-692) & II.Middeleeuwen (692-1517) & III.De Nieuwere tijd (1517-1789) & IV.De Nieuwste tijd (1789-1949)
L17531: DE JONG DOMIEN - Momenten uit drie eeuwen kluishistorie [over Achel]
R21418: DE JONG C.A.M., - Kompas 1965-1985 - Een algemene krant met een katholieke achtergrond binnen het religieus pluralisme van Indonesië ; een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid
N37836: DE JONG EDZ. FR. - J.Saks literator en marxist - een politieke biografie
R54489: DE JONG B.P.M. - Oude Maria-devoties in eere hersteld (Onse Lieve Vrou ter noot Godts van Gouda, onze lieve vrouw van Waddinxveen, Onze Lieve Vrouw van Foy te Maastrecht)
G60137: DE JONG HEIN - Vijftien jaren vrijmetselaar
C60841: DE JONG ROBERT CORNELIS - Die Wa-Laer in Suid-Afrika
L60932: DE JONG DOMIEN - Hoe Peter Van Eijnatten de kluis te Achel stichtte - ik sta er van te kijken- (tekst en documenten 1686 - 24 januari - 1986)
G61595: DE JONG MARIJNKE & VAN JOLE MARCELNKE - The power of example: 20 years of Europa Nostra Awards, Le pouvoir de l'exemple: 20 ans prix Europa Nostra, Het voorbeeld aan de macht: 20 jaar Europa Nostra Awards
R63454: DE JONG A.W.C. - Het concordaatshuwelijk - Onderzoek naar het wezen van de juridische structuur van het "concordaatshuwelijk" en de rechtsgeldigheid hiervan in enkele concordataire- en niet-concordataire landen
S86052: DE JONG MARIJNKE & DE GROOT IRENE - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet. I: 15de en 16de eeuw
T65000: DE JONG MARTIEN J.G. - Vadertaal en Moederland. Over het Nederlands in de Lage Landen en Europa
X56463: JONG-IN KIM - Philosophical contexts for Wonhyyo's interpretation of Buddhism
R79818: DE JONG MARTIEN J.G. - Kerstfeest in de middeleeuwen, geschilderd en geschreven
M87040: DE JONG MARINUS - Strijkkwartet nr. III (opus 56)
R96111: DE JONGE L.F.M. S.J. - De dienaar Gods Jan Philip Roothaan 1785-1853
K31109: DE JONGE ED. - Les clausules métriques dans Saint Cyprien
N32907: DE JONGE B.C. (VAN DER WAL S.L., ED.) - Herinneringen van Jh.Mr.B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap
N37764: DE JONGE B.C. (VAN DER WAL S.L., ED.) - Herinneringen van Jh.Mr.B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap
N39346: DE JONGE VAN ELEMEET B.M. - Studiën op het gebied der Drentsche kerkgeschiedenis
P60526: DE JONGE COHEN TH.E. - Die Dimerie der Frontzähne. Ein weiterer Beitrag zur Morphologie des menschlichen Gebisses
P60646: DE JONGE COHEN TH.E. - Die Kronenstruktur der unteren Prämolaren und Molaren - Ein Beitrag zu der Morphologie des menschlichen Gebisses
B63943: DE JONGE RALF - Koningin Elisabeth. Zwierige vorstin in woelige tijden
R74682: DE JONGE M. (ED.) - L'évangile de Jean. Sources, rédaction, théologie [BETL, 44]
R74662: DE JONGE KRISTA, DE VOS ANNEMIE & SNAET JORIS (RED.) - Bellissimi ingegni, grandissimo splendore. Studies over de religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw
R65130: DE JONGE L. S.J. - De orde der Jezuieten. Schets van haar wezen en werken. I: Strijd en zege (1539-1661), II: Strijd en ondergang (1661-1773), III: Nieuw leven en nieuwe strijd (1773-1914) [volledig in 3 vols.]
R78670: DE JONGE M. - The Testaments of the Twelve Patriarchs. A study of their text, composition and origin
S29874: JONGELEN JULES & JANSSEN HUBERT - Le ferronnier Harry De Groot (par J.Jongelen, pp.157-168) & Principes et valeur de la tapisserie (par H.Janssen, pp.169-176) [dans "L'art d'église"]
R47391: JONGEN H. (& CRUYSBERGHS MGR., INLEIDING) - Rosa offerlam te midden van den oorlog (1929-1940)
R54262: JONGEN H. - O.L.Vrouw van Fatima, missionaris van God!
R87001: JONGENEEL JAN A.B. - Philosophy, Science and Theology of Mission in the 19th and 20th centuries. A missiological Encyclopedia. Part I: The Philosophy and Science of Mission
B92083: JONGENELEN J.H. - Bouwstoffen voor de geschiedenis van Meerhout met eenige historische aanteekeningen over de Oude Kempen
B99459: DE JONGH H. - L'Ancienne Faculté de Théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540) : Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Erasme et Luther, avec des documents inédits
E20523: DE JONGH B.H., - Beschouwingen over eenige effecten en credietvormen in hun beteekenis voor de financiering der onderneming
J26403: DE JONGH RENÉ (VERZAMELD DOOR) - Codex der arbeidsongevallen : wetten, koninklijke en ministerieele besluiten
K42636: DE JONGH I. - De praepositionis 'PROS' - Usu et significatione apud Cassium Dionem
B98238: DE JONGH H. - L'Ancienne Faculté de Théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540) : Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Erasme et Luther, avec des documents inédits
S68602: DE JONGH E. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw
B80703: DE JONGH H. - L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence 1432-1540. Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Erasme et Luther. Adec des documents inédits
S85231: DE JONGH E. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw
B45484: DE JONGH H. - L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540) - ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Erasme et Luther (avec des documents inédits)
R94721: DE JONGHE BERT - Katharisme in Carcassonne 1229-1329
R16633: DE JONGHE, L.(S.J.) - De Orde der Jezuiten - Schets van haar wezen en werken - Deel I. Strijd en zege (1539-1661)
T22728: DE JONGHE SYLVAIN - Zwerftochten onder den evenaar
C86110: DE JONGHE E. - Ons beschavingswerk in Belgisch Congo. Opvoeding en onderwijs
B59250: DE JONGHE A. - Hitler en het politieke lot van België (1940-1944). De vestiging van een Zivilverwaltung in België en Noord-Frankrijk, Koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (28 mei-19 november 1940)
C61816: DE JONGHE PETER - Herakles in Egypte. Voorstellingen van Herakles uit Egypte en van inlandse goden met hem gelijkgesteld [2 volumes] I: tekst, II: Afbeeldingen
B92493: DE JONGHE A. - De taalpolitiek van koning Willem I in de Zuidelijke Nederlanden 1814-1830. De genesis der taalbesluiten en hun toepassing
L64705: JONGHEN HENRICUS O.F.M. (PAPY JAN, INL. + VERT.) - Marianum Hasletum. Onze-Lieve-Vrouw van Hasselt. Geschiedenis van het aloude miraculeuze beeld en van de kapel, alsook van de vermaarde broederschap van de Heilige Maria te Hasselt
W62054: JONGMANS F. - Contribution à la théorie des variétés algébriques
N73553: JONGMANS S.H.M. - Kroniek van St. Michiels Gestel
F38721: JONKER H. - Over Jaspers' Metamorphose der bijbelse religie (About Jaspers's Metamorphosis of the Biblical Religion)
X71846: DE LA JONQUIERE - Histoire de l'empire ottoman, depuis les origines jusqu'à nos jours. Tome I
F101213: JONSEN ALBERT R. & TOULMIN STEPHEN - The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning
T55251: JONSSON HANS - Nordiska ord för vattensamling
E20512: JOORIS J. - Rapport sur le commerce de la Suisse dans les pays d'outre-mer - adressé à M.le Ministre des Affaires étrangères par le M.Le Ministre de Belgique à Berne en décembre 1877
T11366: JOOS, JOS. - Schetsen en schertsen [verhalen uit het gevangenisleven]
R16050: JOOS JAN C.I.C.M. (SCHEUTIST) - Deelneming van de H. Stoel aan de Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958 - Algemeen Verslag
P23850: JOOS J. - Laideurs et beautés de la physionomie féminine
R42634: JOOS JAN C.I.C.M. (SCHEUTIST) - Deelneming van de H. Stoel aan de Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958 - Algemeen Verslag
B45198: JOOS L. - Begynhof O.L.Vrouw Ter Hoye - Geschiedenis en gids
R54679: JOOS AM. - Gemakkelijke meditaties voor zusters-ziekendiensters
G26439: JOOS JOSEPH - Am Räderwerk der Zeit - Erinnerungen aus der kath. und sozialen Bewegung und Politik
S98698: JOOS ERWIN (ED.) - "Kunst van heden" 100 jaar later. François Franck-wandeling
B68555: JOOS AM. - Bemint de armen. Een reeks lezingen voor liefdadigheidsgenootschappen
B89299: JOOS AMAAT - Raadsel van het Vlaamsche volk. 1ste bundel, 2de bundel, 3de bundel [3 volumes]
T89298: JOOS AM. - Schatten uit de volkstaal. Eenige duizenden volksspreuken gerangschikt en verklaard
T100616: JOOS AMAAT - Waasch idioticon
R46404: JOOS JAN C.I.C.M. (SCHEUTISTE) - Participation du Saint-Siège à l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1958 - Rapport général
T60453: JOOS AMAAT - Waas idioticon
B54150: JOOSEN H. & VOET LÉON - Bulletin de la commission royale d'histoire - (Handelingen van de Koninklijke Commissie voor geschiedenis) Tome CIX 3e-4e livraisons
R51517: JOOSSENS S. - La foi catholique devant la raison et la science
L30542: JOOSTEN BOB, LAMBRECHTS DANIEL & STOCKMAN ERIC (FOTOGRAFIE) - Hasselt toen en nu - een confrontatie
L82451: JOOSTEN EUSEBIUS O.F.M. - De heilige Trudo en zijne mirakelen, gevolgd door eene novene te zijner eer. 693-1893
N65564: JOOSTEN L.M.H. - Katholieken & fascisme in Nederland (1920-1940)
S85470: JOOSTENS PAUL - Retrospectieve Paul Joostens
S43679: JOOSTENS PAUL - Paul Joostens - tekeningen en collages (Schenking galerij Ronny Van de Velde en co)
N44002: JOOSTING J.G.CH. (OPGEMAAKT DOOR) - Inventaris van het Oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen
N54795: JOOSTING J.G.C. - De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling
G98334: JORAN THEODORE - Choses d'Allemagne. Notes sur l'Allemagne contemporaine
F65179: JORDAAN EDUARD - Responsibility, indifference, and global poverty: a Levinasian perspective
S91766: JORDAENS JACOB - Album der tentoonstelling Jacob Jordaens 1905 - Album de l'exposition Jacques Jordaens
S40937: JORDAENS JACOB - Jordaens in Belgisch bezit [tentoonstellingscatalogus 24 juni-24 september 1978]
S45113: JORDAENS JACOB - Album der tentoonstelling Jacob Jordaens 1905 - Album de l'exposition Jacques Jordaens
R64503: JORDAENS WILLEM (REYPENS LEONCE S.J., ED.) - De oris osculo, of De mystieke mondkus
F62653: JORDAN EDOUARD - Eugénisme et Morale + Supplément: Collectif, Les Idées et les Livres
T71119: JORDAN RICHARD - Eigentümlichkeiten des anglischen Wortschatzes. Eine wortgeograpische Untersuchung mit etymologischen Anmerkungen
W82142: JORDAN W. - Tables tachymétriques
R80775: JORDANUS DE SAXONIA O.E.S.A. (& ARBESMANN RUDOLPHUS O.S.A. & HUMPFNER WINFRIDUS O.S.A., EDS.) - Jordani de Saxonia Liber Vitasfratrum, ad fidem codicum recensuerunt, prolegomenis, apparatus critico, notis instruxerunt R. Arbesmann & W. Hümpfner
R80774: JORDANUS DE SAXONIA O.E.S.A. (& ARBESMANN RUDOLPHUS O.S.A. & HUMPFNER WINFRIDUS O.S.A., EDS.) - Jordani de Saxonia Liber Vitasfratrum, ad fidem codicum recensuerunt, prolegomenis, apparatus critico, notis instruxerunt R. Arbesmann & W. Hümpfner
G97758: JORDANUS [IORDANUS] & MOMMSEN THEODORUS, ED. - Iordanis Romana et Getica
R27198: JORDENS ROMBOUT JAN O.PRAEM. - De hymnen van het getij- en misboek, uit hunne oorspronkelijk en huidige lezing, met behoud hunner maat, overgedicht en toegelicht door R.J.Jordens
T27322: JORDENS ROM. JAN O.PRAEM. - Tongerloosch Lindeloover - 1ste dichtbundel (voorbericht door J.Muyldermans)
T74822: JORDENS ROM. JAN O.PRAEM. - Tongerloosch Lindeloover - 1ste dichtbundel (voorbericht door J.Muyldermans)
R27171: JORDENS ROMBOUT JAN O.PRAEM. (VERTALING EN TOELICHTING) & HEYLEN TH.L. (INLEIDING) - De Hymnen van 't Norbertijner en Roomsche getij- en misboek, volgens de oorspronkelijke maat verdietscht en toegelicht
T99666: JORET CHARLES - Du C dans les langues romanes
X71852: JORGA NICOLAE - Geschichte des osmanischen Reiches, nach den Quellen dargestellt [complete in 5 vols.]
F63451: JORGENSEN THEODOR HOLZDEPPE - Das religionsphilosophische Offenbarungsverständnis des späteren Schleiermacher
H63300: JORGENSEN JOH. (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M., VERT.) - Roomsche Heiligenbeelden II. Sancta Caecilia, Sancta Agnes
R72921: JORGENSEN JOH. (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M., VERT.) - Het pelgrimsboek in Franciscaansch Italië - Eerste deel (uit het Deens door P.Stanislas Van De Velde O.F.M.)
R17003: JÖRGENSEN J. - Bronnen bij de studie van het leven van den H.Franciscus van Assisië
I43862: JÖRGENSEN JOHANNES (& VAN DE VELDE ST. O.F.M., VERTALING UIT HET DEENS) - Reisbeelden uit Noord en Zuid
H46860: JÖRGENSEN JOHANNES (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M.) - Roomsche Heiligenbeelden
R51818: JORGENSEN JOH. - Das Pilgerbuch aus dem franziskanischen Italien
H52815: JORGENSEN JOHANNES (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M., VERT.) - H. Margareta van Cortona
R98026: JORGENSEN JOH. (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M., VERT.) - Het pelgrimsboek in Franciscaansch Italië. Eerste deel, tweede deel [2 volumes]
R48141: JORIO DOMINIQUE - La communion des malades - notes pratiques de discipline sacramentaire
B99048: JORIS GUIDO - Korbeek-Lo en zijn fanfare. Geschiedenis en cultuur
B84825: JORIS FREDDY - La presse Verviétoise de 1818 à 1850
B84826: JORIS FREDDY - La presse Verviétoise de 1850 à 1914
B99444: JORIS ANDRE - Le visage de Huy. Choix et commentaire de documents iconographiques anciens, XVe - XIXe siècle
N95949: JORISSEN THEOD. - Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum in de dagen van 17-21 november 1813. Wederlegging van dr. R. Fruin
N95997: JORISSEN THEOD. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie [2 volumes] I: Inleiding, II: bijlagen
B65064: JORISSEN WIM - Brussel, stad zonder gezicht
N71915: JORISSEN THEOD. - De eerste coalitie en de republiek der Vereenigde Nederlanden
R78777: JOSAITIS NORMAN F. - Edwin Hatch and Early Church Order
R84877: JOSAITIS NORMAN F. - Edwin Hatch and Early Church Order
R79888: JOSE DE AVILA SAN - San José de Avila. Rinconcito de Dios, paraiso de su deleite
T55245: JOSEFSON INGELA - Die Bezeichnungen für "gross-klein", "lang-kurz" im altswedischen
S85137: JOSEPH STEVEN F. & SCHWILDEN TRISTAN - Edmond Fierlants 1819-1869. Photographie d'art et d'architecture
S81706: JOSEPH D. - Bibliographie de l'histoire de l'art de la première renaissance (Trecento et Quatrocento) en Italie. Abrégé
B98787: JOSEPH STEVEN F. - Belgian photographic literature of the 19th century : A bibliography and census. L'édition photographique au 19e siècle : Bibliographie et recensement
R47544: JOSEPH DU PARC VICOMTE (& HERMAN J.B. S.J., PRÉFACE) - Le "bon" père Petit S.J. - souvenirs et réflexions
R99765: JOSEPH A SPIRITU SANCTO O.C.D. (& ANASTASIUS A S. PAULO O.C.D, ED.) - Cursus Theologiae Mystico-Scholasticae in sex tomos divisus, in quo scholastica methodo explanantur dubia mystica iuxta miram solidamque doctrinam Angelici Praeceptoris Divi Thomae sacrae Theologiae Principis [volumes 1, 2, 3, 4 & 5 fasc.1-7]
S88992: JOSEPH STEVEN E., SCHWILDEN TRISTAN & CLAES MARIE-CHRISTINE - Directory of photographers in Belgium 1839-1905. Volume I: Text
R95415: JOSEPH A SPIRITU SANCTO O.C.D. (& ANASTASIUS A S. PAULO O.C.D, ED.) - Cursus Theologiae Mystico-Scholasticae in sex tomos divisus, in quo scholastica methodo explanantur dubia mystica iuxta miram solidamque doctrinam Angelici Praeceptoris Divi Thomae sacrae Theologiae Principis [5 volumes: 1 to 5]
R46891: JOSEPHO CALASANCTIO A LLEVANERAS O.F.M.CAP. [JOSEPHUS CALASANZIO] - Compendium theologiae dogmaticae beatae Mariae virgini dictatum, sive summula continens theologiam scholasticam ad hodiernum sacrae scholasticae statum accomodatum, nec non doctrinam angelico-seraphicum
R46966: JOSEPHO CALASANCTIO A LLEVANERAS O.F.M.CAP. [JOSEPHUS CALASANZIO] - Mariale Quotidianum sive Brevissima Mariana Obsequia per singulos anni dies distributa, quius ss.Dei genitricis nomen et sublimitas patrum et doctorum encomiis celebrantur-.
R55925: JOSEPHO CALASANCTIO A LLEVANERAS O.F.M.CAP. [JOSEPHUS CALASANZIO] - Compendium theologiae moralis beatae Mariae virgini dictatum, sive summa continens omnes et singulas theologiae moralis quaestiones praecipue practicas. Opus omnibus animarum pastoribus, examinandis etc.
R96562: JOSEPHUS FLAVIUS [JOSEPH] & ARNAULD D'ANDILLY ROBERT (TRAD.) - Histoire de la guerre des Juifs, ecrite par Flavius Joseph, sous le titre "Antiquitez Judaiques", traduite sur l'original Grec revue sur divers manuscrits [5 volumes]
R46935: JOSEPHUS ANTONIUS O.F.M.CAP. - Theologia moralis omnes succincte complectens materias practicas pro utilitate confessariorum, ac examinandorum, in duas partes, moralem et sacramentalem [2 volumes]
G74361: JOSET CAMILLE-J. S.J. - Les villes au Pays de Luxembourg (1196-1383)
R30269: JOSET CAMILLE-JEAN S.J. (PRÉSENTATION PAR-) - Dossiers de Beauraing, vol.4 ; Sources et documents primitifs inédits antérieurs à la mi-mars 1933
R61240: JOSSIER O.-F. - Compte-rendu de la restauration et de l'inauguration de l'église Saint-Urbain de Troyes
R99246: JOSSON H. S.J. - La mission du Bengale occidental ou Archidiocèse de Calcutta [2 volumes]
B29726: JOSSON MAURITS - De Belgische Omwenteling van 1830 - deel I
R37312: JOSSON H. S.J. - La mission du Bengale occidental ou Archidiocèse de Calcutta - Tome I
R51609: JOSSON H. S.J. - La mission du Bengale occidental ou Archidiocèse de Calcutta [2 tomes]
R58827: JOSSON H. S.J. - Le père Sylvain Grosjean de la Compagnie de Jésus. Un chef de mission aux Indes
R79393: JOSSON H. S.J. - La mission du Bengale occidental ou Archidiocèse de Calcutta [2 volumes]
T45022: JOST FRANÇOIS (ED.) - Actes du IVe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée Fribourg 1964 TOme II - Proceedings of the IVth Congress of the International Comparative Literature Association Volume II
A19046: JOSTEN JOSEF, - Mijn arm land [=Tsjechoslowakije]
S84814: JOTTRAND LUCIEN - Léon Frederic
T90196: JOTTRAND L. [LUCIEN] - Nederduitsche gewrochten van den Nederlandschen Waal
V89784: JOUANNY JOSEPH - Le tissage de la soie dans le Bas-Dauphiné
S87702: JOUBERT FABIENNE, LEFEBURE AMAURY & BERTRAND PASCAL-FRANCOIS - Histoire de la tapisserie en Europe, du moyen age à nos jours
R69817: JOUBERT JACQUES - Le corps sauvé
S88426: JOUBERT FABIENNE - La tapisserie médiévale au Musée de Cluny
C41255: JOUBERT V.J. - Transvaal - Die Leidensgeschichte der niederdeutschen Cap-Unsiedler unter englischer Herrschaft (Einer Ihrer Majestät der Köningin Victoria gewidmete Flugschrift des Transvaler General-Commandanten V.J.Joubert)
S96877: JOUBERT FABIENNE - La tapisserie médiévale au Musée de Cluny
F80521: JOUFFROY TH. - Mélanges philosophiques
F35628: JOUFFROY TH. - Mélanges philosophiques (Auswahl mit Anmerkungen von Dr.Ernst Dannheisser]
F80360: JOUFFROY TH. (& DAMIRON PH., ED.) - Nouveaux mélanges philosophiques, précédés d'une notice et publiés par Ph. Damiron
R47790: JOUHANNEAUD PAUL - Fleur angélique ou Un mois d'entretiens intimes d'une maitresse avec son élève
R60323: JOUHANNEAUD PAUL (& MIGNE, ED.) - Dictionnaire dogmatique, historique, ascétique et pratique des indulgences, des confréries et associations catholiques ; à l'usage des ecclésiastiques, des élkèves du Sanctuaire et des Fidèles pieux
F18500: JOUHAUD MICHEL - Le problème de l'être et l'expérience morale chez Maurice Blondel
S83732: JOUIN HENRY - La sculpture en Europe 1878, précédé d'une conférence sur le génie de l'art plastique
G100821: JOURDA PIERRE - Marguerite d'Angoulême, Duchesse d'Alencon, Reine de Navarre (1492-1549). Etude biographique et littéraire [2 volumes]
R92107: JOURDAIN & DUVAL - Le portail Saint-Honoré dit de la Vierge dorée, de la cathédrale d'Amiens
S87823: JOURDAIN FRANCIS - Un grand imagier - Alexandre Steinlen
R92246: JOURDAIN ZEPHYR CLEMENT - Somme des grandeurs de Marie. Ses mystères, ses excellences, son culte [7 volumes]
R55896: JOURDAIN ZÉPHYR CLÉMENT - Somme des grandeurs de Marie. Ses mystères, ses excellences, son culte [7 volumes]
G62694: JOURDAIN CHARLES - 100 Joër Sankt-Paulus-Dréckerei 1887-1987
R23897: JOURDAN VITAL - Le père Damien de Veuster, de la Congrég.des Sacrés-Coeurs (Picpus) - Apôtre des Lépreux 1840-1889 (d'après sa correspondance, les témoignages des contemporains et de nombreux documents inédits)
R74812: JOURDAN VITAL - Le père Damien de Veuster, de la Congrég.des Sacrés-Coeurs (Picpus) - Apôtre des Lépreux 1840-1889 (d'après sa correspondance, les témoignages des contemporains et de nombreux documents inédits)
W79715: JOURDANET DENIS - Influence de la pression de l'air sur la vie de l'homme. Climats d'altitude et climats de montagne
B90426: JOURET G. (& LECLERE LEON, PREFACE) - Histoire de Mons et du pays de Mons (Les origines)
B99316: JOURET GEORGES (& MASSON F., PREFACE) - Histoire de l'occupation allemande en Belgique
B13438: JOURET, G. - Broutilles Historiques
B58794: JOURET BERNARD - Définition spatiale du phénomène urbain bruxellois
M91624: JOURET LEON (& LAGYE GUSTAVE) - Les chants de l'école et de l'atelier. 2e recueil ; 24 chansons du pays d'Ath, à deux voix, notées par Léon Jouret, texte adapté par Gustave Lagye [dans: Recueils spécialement destinés aux Ecoles de la Ville de Bruxelles]
G96335: JOURGNIAC DE SAINT MEARD, DE FAUSSE-LENDRY MARQUISE, SICARD ABBE & JOURDAN GABRIEL-AIME (& BARRIERE FS., ED. ET NOTES) - Mémoires sur les journées de septembre 1792 par m. Jourgniac de saint Méard, Mme la marquise de Fausse-Lendry, l'abbé Sicard et m. Gabriel-Aimé Jourdan, etc., suivis des délibérations prises par la commune de Paris et des procès-verbaux de la mairie de Versailles
T40422: JOURNET RENÉ & ROBERT GUY - Le manuscrit des Contemplations
X80518: JOUSSEAUME F. - La philosophie aux prises avec la Mer Rouge, le Darwinisme et les 3 règnes des corps organisés
Q77903: JOUSSELIN EULALIE-HORTENSE - Les erreurs de la vie. Planètes rocheuses
M83463: JOUVE PIERRE JEAN - Wozzeck argument d'après le drame de George Büchner dans l'opéra de Alban Berg. & Benjamin Britten: Willy Budd, opéra en quatre actes. Synopsis (texte en français)
H94926: JOUVE ETIENNE - L'arrière-boutique de saint Antoine à Toulon et le pain des pauvres - Récit d'un témoin
M83234: JOUVE PIERRE JEAN - Le Don Juan de Mozart
G29263: DE JOUVENEL BERTRAND - De la politique pure
Y88211: JOUY ETIENNE - Poésies légères
G86564: DE JOUY - Guillaume le franc-parleur, ou Observations sur les moeurs et les usages français au commencement du XIXe siècle
H98041: JOYAU K.A. (& VAN VENCKENRAY W.J., VERT.) - Leven van den H. Thomas van Aquine, patroon der katholieke scholen
H47589: JOYAU CHARLES-ANATOLE - Sainte Catherine de Sienne, patronne secondaire de Rome, modèle de dévouement à l'église
R16051: JOYE, J. - Levensritme [essai van een coherente liefdesleer]
B95049: JOYE PIERRE - La presse et les trusts en Belgique
S98960: JOYES CLAIRE - Claude Monet schilder en fijnproever. Een culinaire impressie
R42627: LE JOYEUX DE ST.-ACRE - Examen critique de l'essai sur l'indifference en matière de religion de m.l'abbé de la Mennais
W61864: JOYEUX L. - Valeur morphologique du Cladode chez les Ruscées
R37076: JUAN DE LA CRUZ SAN (& SIMEON DE LA S.FAMILIA O.C.D. & TOMAS DE LA CRUZ O.C.D, EDICION Y ESTUDIO POR -) - Avisos para despues de profesos - nuevo escrito del santo doctor (edición y estudio por los padres Siméon de la S.Familia O.C.D & Tomás de la Cruz O.C.D)
R50327: JUAN DE AVILA - Sammtliche Werke des ehrwürtigen Juan de Avila, des Apostels von Andalusien. Zum erstenmal aus dem spanischen Original übersetzt von Franz Joseph Schermer [7 volumes]
Y81409: JUAN DE VARGAS DON (& NAVARIN CHARLES, TRAD.) - Les aventures de don Juan de Vargas, racontées par lui-même, traduites de l'espagnol sur le manuscrit inédit
M83479: JUBINAL ACHILLE - Le teinturier poëte
S88516: JUBINAL ACHILLE - Recherches sur l'usage et l'origine des tapisseries a personnages dites historiées, depuis l'antiquité jusqu'au 16e siècle inclusivement
R99941: JUCKEL A. & ALAND BARBARA - Das neue Testament in Syrischer Überlieferung, I: Die grossen katholischen Briefe
A1056: JUCKER, ERNST - Belevenissen in Rusland
X92633: JUCQUOIS GUY - Phonétique comparée des dialectes moyen-babyloniens du nord et de l'ouest
X73962: JUCQUOIS GUY - Phonétique comparée des dialectes moyen-babyloniens du nord et de l'ouest
T22074: JUDD HENRY P., - The Hawaiian Language
Q77889: JUDGE W.-Q. - Epitome des doctrines théosophiques
F13948: JUDONG, LEO - Het essentialisme - Hoe het uit fracties bestaan van de ruimte tot de ontknoping leidt van de wereldraadsels
R58591: JUGIE MARTINUS - Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica dissidentium. Volume II: Theologiae dogmaticae graeco-russorum expositio de theologia simplici, de oeconomia, de hagiologia
R95419: JUGIE MARTINUS (MARTIN) - Theologia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissidentium [5 volumes]
X58592: JUGIE MARTINUS - Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica dissidentium. Volume I: Theologiae dogmaticae graeco-russorum. Origo, historia, fontes
F35640: JUIN HUBERT - Jean-Paul Sartre ou La Condition Humaine ?
X77130: JULDASEV ACHNEF ACHMETOVIC - Sootnosenie deepricastnych i licnych form glagola v tjurkskich jazykach ["The correlation between the adverbial participle and the personal verb form in Turkish language"]
R46882: JULES DU S.COEUR - Tiers-Ordre séculier de S.François d'Assise - Direction et visite des Fraternités
H49772: JULIA ELIZABETH - Sainte Odile
W90281: JULIA DE FONTENELLE & MALEPEYRE F. - Nouveau manuel complet du physique amusante ou Nouvelles récréations physiques, contenant une suite d'expériences curieuses, instructives et d'un exécution facile, ainsi que diverses applications aux arts et à l'industrie
C63235: JULIANA M. (WITTE ZUSTER) - Een stichtster en haar werk. Moeder M. Salome en de Zusters Missionarissen van O.L.Vrouw van Afrika (Witte Zusters)
C10642: JULIEN PAUL - Pygmeeën (documentaire)
H23693: JULIEN (MGR.) - Saint François de Sales
B49138: JULIEN FR. - Bruxelles - ses origines, son rayonnement en Belgique et dans le monde (Une documentation, un supplément nécessaire à la géographie de la Belgique)
T81406: JULIEN FELIX - Voyage au pays de Babel ou Exploration à travers la science des langues et des religions. Etude élémentaire de philologie comparée
W62030: JULIN CHARLES - Recherches sur la phylogenèse des Tuniciers. Développement de l'appareil branchial
W62031: JULIN CHARLES - Recherches sur la phylogenèse des Tuniciers. Archiascidia neapolitana nov.gen., nov. Sp.
E42345: JULIN ARMAND - La réforme des statistiques d'importation et d'exportation en relation avec les nouvelles méthodes de la politique commerciale
B42346: JULIN ARMAND - Enquete sur les charges sociales de l'industrie
B39189: VAN IN JULIUS - De reuzenfamilie van Pallieter
B97569: VAN IN JULIUS, VERMEIREN A.O., VERELST STAN, E.A. - Lier vroeger en nu. Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis. Jaargang 1 (1927) tot en met jaargang 4 (1930) [Volledige collectie]
B90529: VAN IN JULIUS (& JANSSENS BERN., FOTO'S) - De Liersche reus en zijn gevolg. Geschiedkundige aanteekeningen, met foto's
B90709: VAN IN JULIUS - Lyrana. Rond eene historische drieluik
B89568: VAN IN JULIUS - De reuzenfamilie van Pallieter
A16997: JULLIARD CLAIRE (TEXTE) & PHILIPPE DANIEL (PHOTOGRAPHIE), - La France vue d'en haut
M82961: JULLIEN ADOLPHE - Hector Berlioz. La vie et le combat, les oeuvres
M91674: JULLIEN ADOLPHE - L'opéra en 1788. Documents inédits
G90488: JULLIEN ADOLPHE - Histoire du costume au théatre depuis les origines du théatre en France jusqu'à nos jours
M82856: JULLIEN ADOLPHE - Hector Berlioz. La vie et le combat, les oeuvres
T92449: JULLIEN JEAN - Le théatre vivant, essai théorique et pratique [2 volumes] I: L'échéance, La sérénade, Le maitre, La mer, Vieille histoire, II: Théorie critique
C82730: JULLIEN M. S.J. - L'Egypte. Souvenirs bibliques et chrétiens
M82682: JULLIEN ADOLPHE - Airs variés. Histoire, critique, biographie musicales et dramatiques
X93318: JUN MAIMAI - Matsumoto Shigeharu - Bearing witness, through the eyes of a self-styled "liberalist" (Events that led to Japan's war in China, Efforts to avoid the worst, Postwar reflection and renewed global exchange)
G37860: JUNCO ALFONSO - Un siglo de Méjico - de hidalgo a carranza
S79019: JUNES JOS. - Iets over Christene beeldhouwkunst, inzonderheid te Antwerpen
F13947: JUNG, ÉDOUARD - Le principe constitutif de la nature organique
P60529: JUNG CARL - Das Füllen der Zähne und die verwandten Arbeiten
P61531: JUNG C.G. (& ALT FRANZ, AUSGEWAHLT VON) - Das C.G. Jung Lesebuch
P61533: JUNG C.G. - Psychologische Typen
P61540: JUNG C.G. - Seelenprobleme der Gegenwart - Vorträge und Aufsätze
P68185: JUNG C.G. (JAFFE ANIELA, ED.) - Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G. Jung
P68179: JUNG C.G. - Seelenprobleme der Gegenwart
R87015: JUNGEL EBERHARD - Ganz werden. Theologische Erörterungen V
R78805: JUNGMANN JOSEF A. & SAUSER EKKART - Symbolik der katholischen Kirche [2 volumes: Textwerke, mit Anhang: Symbolik des katholischen Kirchengebäudes + Tafelband]
R95884: JUNGMANN JOSEF ANDR. S.J. - Die lateinische Bussriten in ihrer geschichtlichen Entwicklung
R67262: JUNGMANN JOSEF ANDREAS S.J. - Die Stellung Christi im liturgischen Gebet
R76893: JUNGMANN JOSEF ANDREAS S.J. - Die Stellung Christi im liturgischen Gebet
R95855: JUNGMANN JOSEF ANDREAS S.J. - Die Stellung Christi im liturgischen Gebet
R38748: JUNIUS F.J.J.A. & STEENMEIJER J. - De oorsprong en waarde van de verschillende verzamelingen en recensien der brieven van Ignatius - Historisch-kritisch onderzoek [& bijgevoegd: STEENMEIJER, Iets over "Ignatius en zijne brieven"- iv,33pp.]
G85553: JUNIUS JAN H. - Heraldiek. Wapenschild, schildbedekking, versiering (kronen mijters emblemen spreuken vlaggen), blasoneeren, breuken, zegels, ridderorden
X71583: JUNKER HEINRICH F.J. - Koreanische Studien
C79129: JUNOD HENRI A. - Moeurs et coutumes des Bantous. La vie d'une tribu sud-africaine [2 volumes] Tome I: Vie sociale, Tome II: Vie mentale
R41133: JUNOT-D'ABRANTES JOSÉPHINE MME. - Histoires morales et édifiantes [2 tomes]
R74481: JURADO MANUEL RUIZ S.J. - Orientaciones bibliográficas sobre San Ignacio de Loyola. Volumen II (1965-1976)
Y25250: JURDANT LOUIS-THOMAS - Petit bestiaire personnel - poèmes inédits
F13946: JURET, A. - Les idées et les mots - Essai de philosophie linguistique : La formation des idées observée dans la formation des mots
G87487: JURGENS MADELEINE - Documents du minutier central des notaires de Paris. Inventaires après décès, tome premier: 1483-1547
W77216: JURISCH KONRAD WILHELM - Die Verunreinigung der Gewässer. Eine Denkschrift im Auftrage der Flusscommission des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands
F37114: JURITSCH MARTIN S.A.C. - Sinn und Geist - Ein Beitrag zur Deutung der Sinne in der Einheit des Menschen
R64543: JUS HENRI - Les Merveilles Eucharistiques de Lourdes
G80101: JUSSELIN MAURICE - La Chancellerie de Charles le Chauve d'après les notes tironiennes
G80107: JUSSELIN MAURICE - Notes tironiennes dans les diplomes
G80104: JUSSELIN MAURICE - L'invocation monogrammatique dans quelques diplomes de Lothaire Ier et de Lothaire II
G80105: JUSSELIN MAURICE - Un diplôme original de Charles le Chauve du 8 novembre 846
G80106: JUSSELIN MAURICE - Notes tironiennes dans les diplomes mérovingiens
G80108: JUSSELIN MAURICE - Notes tironiennes dans les diplomes
G80109: JUSSELIN MAURICE - Monogrammes en tachygraphie syllabique italienne
G80103: JUSSELIN MAURICE - Notes Tironiennes dans les diplomes
G80102: JUSSELIN MAURICE - La transmission des ordres à la chancellerie mérovingienne d'après les souscriptions en notes tironiennes
T59390: JUSSENHOVEN-TRAUTMANN KRISTA - Tendenzen des Künstlerdramas in der Restaurationsepoche (1815-1848)
E41586: JUSSIANT JEAN - La structure économique de la Suède et de la Belgique - Essai d'économie comparée
E41823: JUSSIANT JEAN, VAN DER REST PIERRE & ROGER CHARLES - Esquisse d'une politique économique
Y94088: DE JUSSIEU LAURENT - Simon de Nantua, ou le marchand forain, suivi des oeuvres posthumes de Simon de Nantua
S86431: JUST JOHANNES - Le Jugendstil dans la porcelaine de Meissen
B100392: JUSTE THEODORE - La République belge (1790)
B92263: JUSTE THEODORE - Lord Palmerston
B54758: JUSTE THEODORE - Les Pays-Bas sous Charles-Quint. Vie de Marie de Hongrie (tirée des papiers d'état)
B43838: JUSTE THEODORE - Alexandre Gendebien, membre du gouvernement provisoire et du congrès national d'après des documents inédits
B37786: JUSTE THEODOR - Geschichte der Gründung der Constitutionellen Monarchie in Belgien durch den Nationalcongress (nach amtlichen Quellen)
B38115: JUSTE THÉODORE - Essai sur l'histoire de l'instruction publique en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours
B43855: JUSTE THÉODORE - M.De Bismarck et Napoléon III à propos des provinces belges et rhénanes
B44579: JUSTE THÉODORE - Les Pays-Bas sous Philippe II (1565-1567)
G55075: JUSTE THÉODORE - William Pitt
B66123: JUSTE THEODORE - Léopold Ier et Léopold II, rois des Belges. Leur vie et leur règne
B98275: JUSTE THEODORE - Le baron Liedts, membre du Congrès national, ministre d'état, etc.
B98277: JUSTE THEODORE - Eugène Defacqz et Joseph Forgeur, membres du Congrès National (dans: Les fondateurs de la monarchie belge)
B92264: JUSTE THEODORE - Le baron Stockmar
B92266: JUSTE THEODORE - Le baron Liedts, membre du Congrès national, ministre d'état, etc.
B92265: JUSTE THEODORE - Le vicomte Charles Vilain XIII, ministre d'état, ancien membre du Congrès national et ancien ministre des affaires étrangères
K78141: JUSTESEN P.TH. - Les principes psychologiques d'Homère
S99735: JUSTI CARL - Diego Velazquez and his times
R38239: JUSTIN [JUSTINUS] & PAUTIGNY LOUIS - Justin - Apologies (texte grec, traduction française, introduction et index par Louis Pautigny)
K50537: JUSTIN [JUSTINUS] & PAUL ABBÉ, TRAD. - Histoire universelle de Justin, extraite de Trogue-Pompée ; traduite sur les textes latins les plus corrects, avec de courtes notes critiques, historiques, et un dictionnaire géographique de tous les pays dont parle Justin, par l'abbé Paul [2 tomes]
R51177: JUSTIN DE MIECHOW - De Rosario Mystico discursus praedicabiles selecti ex percelebri opere super litanias lauretanas P.F. Justini Miechoviensis O.P. ad usum concionatorum
K47791: JUSTINUS - Justini Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompeio libri XLIV (Textum Wetzelianum, tabulas chronologicas, argumenta, prologos, notas, indices rerum et verborum, novis additamentis illustravit N.E.Lemaire)
K48427: JUSTINUS [JUSTINI] - Justini Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompeio libri XLIV (Textum Wetzelianum, tabulas chronologicas, argumenta, prologos, notas, indices rerum et verborum, novis additamentis illustravit N.E.Lemaire)
K61526: JUSTINUS MARCUS JUNIANUS (& VOSSIUS ISAAC, NOTES) - Historiarum ex Trogo Pompeio libri XLIV, cum notis Isaaci Vossii
K86810: JUSTINUS (& LEMAIRE PETRUS-AUGUSTUS, ED.) - Justini Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompeio libri XLIV (Textum Wetzelianum, tabulas chronologicas, argumenta, prologos, notas, indices rerum et verborum, novis additamentis illustravit N.E.Lemaire)
B97461: JUTEN G.C.A. - Consilium de Beke
K61318: JUVENAL [JUVENALIS] (& DUSAULX J., TRAD.) - Satires de Juvenal, traduites par J.Dusaulx [2 volumes]
R94260: JUVENCIUS JOSEPHUS S.J. [= DE JOUVANCY JOSEPH] - Epitome historiae Societatis Jesu. Tomus primus ; ab anno Christi MDXL ad annum MDLVII (1540-1557)
R94261: JUVENCIUS JOSEPHUS S.J. [= DE JOUVANCY JOSEPH] - Epitome historiae Societatis Jesu. Tomus secundus ; ab anno Christi MDLVII ad annum MDLXXXI (1557-1581)
R94262: JUVENCIUS JOSEPHUS S.J. [= DE JOUVANCY JOSEPH] - Epitome historiae Societatis Jesu. Tomus ; ab anno Christi MD ad annum MD (15-15)
L82358: JUVENS-GEERKENS GODELIEVE - Meeuwen 6 dec. 1648 St.-Niclaesdag. Studie van de gebeurtenissen in de heide bij Meeuwen op 6 december 1648 waarbij 400 huislieden gedood en evenveel zwaar gewond werden
H70523: VAN KAAM A.L. - De Jood van Saverne. De eerbiedwaardige Frans Libermann, een poging tot synthese
X75772: KABANOV SERGEJ KUZMIC - Kultura selskich poselenij Juznogo Sogda III-VI vv.: po materialam issledovanij v zone Cimkurganskogo Vodochranilisca [="Culture of rural settlement in south Sogdiana in the III-VI century: based on research in the area of the Chimkurgan reservoir"]
X77544: KABIROV M.N. - Uigurskie skazki [= "Uyghuric tales"]
T75433: KACHANA M.G. (MAJTINSKOJ, RED.) - Vengersko-russkij slovar: 35000 slov - Magyar-orosz szotar: 35000 szo [="Hungarian-Russian dictionary: 35000 words"]
X76468: KACNELSON [KATZNELSON] I. (RED.) - Drevnij Vostok [="The ancient east"]
G54806: KACZMARCZYK CASIMIRUS - Catalogus diplomatum pergameneorum universitatis Jagellonicae Cracoviensis
R75196: KADAN ROLAND - Lamberts von Gelderen Auslegung der Johannesbriefe. Eine textkritische Edition
C86949: KADIMA MARCEL - Le système des classes en Bantou
E53371: KADITI ELENI A. - Foreign direct investments in transition economies
R77106: KAERLE JOSEPH - Chrestomathia Targumico-Chaldaica addito lexico explanata congesta. Chrestomathia Targumico-Chaldaica ex Onkelosi, Jonathanis, aliorumque targumistarum paraphrasibus [2 parts in 1 volume]
F23187: KAFTAN JULIUS - Drei Akademische Reden ; Die Lehre Kants vom kategorischen Imperativ - Die ethische Wert der Wissenschaft - Die Einheit des Erkennens
C99855: KAGAME ALEXIS - La divine pastorale. Traduction française, par l'auteur, de la première Veillée d'une épopée écrite en langue ruandaise
C90920: KAGAME ALEXIS - La divine pastorale. Traduction française, par l'auteur, de la première Veillée d'une épopée écrite en langue ruandaise
C99677: KAGAME ALEXIS - La notion de génération appliquée à la généalogie dynastique et à l'histoire du Rwanda des Xe-XIe siècles à nos jours
F57949: KAGAN SHELLY - The limits of morality
T75521: KAHANA MOZES [KACHANA] & MAITINSZKAJA KLARA [MAJTINSKOJ] - Vengersko-russkij slovar: 27000 slov / Magyar-orosz szotar: 27000 szo [="Hungarian-Russian dictionary: 27000 words"]
F35683: KAHANE ERNEST (& OPARINE A.I., PRÉFACE) - La vie n'existe pas !
R54803: KAHLE PAUL (HRSG.) - Masoreten des Ostens - Die ältesten punktierten Handschriften des alten Testaments und der Targume
J41902: KAHN ELLEN - La 'législation déléguée' en Angleterre
F67599: KAHN GILBERT (ÉD.) - Simone Weil. Philosophe, historienne et mystique
X71329: KAHRSTEDT U. - Artabanos III. und seine Erben
F58037: KAIL P.J.E. - Projection and realism in Hume's philosophy
W60117: KAISER F. - De sterrenhemel [2 volumes]
R69473: KAISER PHILIPP E.A. (EDS.) - Evolutionstheorie und Schöpfungsverständnis
T71113: KAISER ROLF - Alt- und mittelenglische Anthologie
X77539: KAJDAROV A.T. (RED.) - Issledovanija po ujgurskomu jazyku, 1 [= "Studies on the Uyghur language, 1"]
R79397: KAKKANATT ANTONY - Christological catechesis of the liturgy. A study on the Great Feasts of our Lord in the Malankara Church
M63247: KAKUK ZSUZSA (ED.) - Kasantatarische Volkslieder. Auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos
G63242: KAKUK ZSUZSA (ED.) - Hungarian Turcology 1945-1974. Bibliography
T82263: KALAN FILIP - Essais sur le theatre
S88077: KALF ELISABETH - Waar legwerk hangt. Corpus van wandtapijten in Nederlands openbaar en particulier bezit. Deel I: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
N39444: KALFF G. - Huiselijk en maatschappelijk leven van Amsterdam in de zeventiende eeuw
T40083: KALFF MARTIN - De schoonheidsleer der tooneelspelers
T90254: KALFF G. (ED.) - Trou moet blycken. Tooneelstukken der zestiende eeuw, voor het eerst naar de handschriten uitgegeven
X86409: KALIDASA (& FAUCHE HIPPOLYTE, TRAD. ET ED.) - Oeuvres complètes de Kalidasa, traduites du sanscrit en français pour la première fois [2 volumes]
G30334: KALINYTCHEV F. & VASSILIEV V. (DIR.) - Le Parlement Soviétique (Mémento)
P43395: KALK W. - Het kunstgebit een blij gebit ?
B42040: VAN KALKEN FRANS - Entre deux guerres - Esquisse de la vie politique en Belgique de 1918 à 1940
B91204: VAN KALKEN FRANS - Madame de Bellem, la "Pompadour des Pays-Bas"
M91662: VAN KALKEN H. & LAGYE BENONI - Vogelenzang. Bloemlezing van een-, twee- en driestemmige kinderliederen. Eerste reeks, Tweede reeks [2 volumes]
T59553: VAN DER KALLEN MARIA - Een grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewijchs poëzie
R63440: KALLIS ANASTASIOS (HRSG.) - Philoxenia. Prof.Dr. Bernhard Kötting gewidmet von seinen griechischen Schülern
F50331: KALMA J. - De involutietheorie
W33703: KALSBEEK F. - Petrology and structural geology of the Berlanche-Valloire area (Belledonne massif, France)
P60525: KALSBEEK HUIBRECHT - Schooltandverzorging - een sociaal-tandheelkundig onderzoek bij recruten
R54739: KALT EDMUND - Samson - eine Untersuchung des historischen Charakters von Richt XIII-XVI
X77116: KALUZYNSKI STANISLAW - Mongolische Elemente in der Jakutischen Sprache
N39420: VAN KALVEEN C.A. - Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe 1483-1520
N67598: VAN KALVEEN C.A. - Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520
T75486: KALYNOVYC MYCHAJLO JAKOVYC [KALINOVIC] (RED.) - Russko-ukrainskij slovar: 80000 slov - Rosijsko-ukrajinskij slovnik: 80000 sliv [="Russian-Ukrainian dictionary: 80000 words"]
C39078: KAMBA MUZENGA J.G. - Esquisse de grammaire kete
C39079: KAMBA MUZENGA J.G. - Les formes verbales négatives dans les langues bantoues
W89923: KAMBLY LUDWIG - Elementar-Mathematik, für den Schulunterricht bearbeitet. Dritte Teil: Ebene und sphärische Trigonometrie
G101176: KAMEN HENRY - Imagining Spain. Historical myth & national identity
G101160: KAMEN HENRY - Spain's road to empire. The making of a world power 1492-1763
R101162: KAMEN HENRY - The Phoenix and the Flame. Catalonia and the Counter Reformation
G101441: KAMEN HENRY - Philip of Spain
G101306: KAMEN HENRY - Philip V of Spain, The King who reigned twice
R79368: KAMENSKY V.M. - Churchslavonic-Russian-English dictionary
F13945: KAMERBEEK J. - Allard Pierson (1831-1896) en Wilhelm Dilthey (1833-1911)
W93983: KAMERLINGH ONNES H. E.A. - Contributions à la connaissance de la surface 'Psi' de Van Der Waals
N87825: KAMERMANS JOHAN A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit
X99955: KAMIL MURAD - Beiträge zur Entstehung der vierradikaligen Verben in den gesprochenen Semitischen Sprachen
R78451: KAMLAH EHRHARD - Die Form der katalogischen Paränese im Neuen Testament
F57978: KAMM F.M. - Morality, mortality [2 volumes] I: Death and whom to save from it, II: Rights, duties, and status
F57986: KAMM F.M. - Creation and abortion - A study in moral and legal philosophy
R49128: KAMMEL KARL WILH. - XXIII. Internationaler Eucharistischer Kongress Wien September 1912 - Festalbum
R75909: KAMMEL KARL (RED.) - Bericht über den XXIII. Internationalen Eucharistischen Kongress (Wien 12. bis 15. September 1912)
C96737: KAMMERER-GROTHAUS HELKE - Wolle, Silber, Seide aus Tunesien. Die Sammlung G. und Dr. K.J. Krüger, Hamburg (Fürst Pückler Museum, Park und Schloss Branitz)
N69904: VAN KAMPEN JOH. & VAN RYCKENROY JAN (NETTESHEIM FRIEDRICH, ED.) - Kroniek der stad Roermond van 1562-1638
V100721: KAMPHOFF THEO - Meester tussen tijdgenoten ; Het Klein Wereldtoneel van Jan Nelissen
R70085: KAMPLING RAINER - Das Blut Christi und die Juden. Mt 27,25 bei den lateinischsprachigen christlichen Autoren bis zu Leo dem Grossen
X77471: KAMSTRA JACQUES H. - Encounter or syncretism. The initial growth of Japanese Buddhism
X99227: KAMSTRA JACQUES H. - Encounter or syncretism. The initial growth of Japanese Buddhism
S100307: KANAZAWA HIROSHI & VANDE WALLE WILLY - Tomioka Tessai (1836-1924)
R44380: KANNENGIESER A. - Catholiques allemands
R25638: KANNENGIESER A. - Le reveil d'un peuple
M98443: KANNISTO ARTTURI & KARJALAINEN K.F. (& VAISANEN A.O., ED.) - Wogulische und ostjakische Melodien phonographisch aufgenommen
T98453: KANNISTO ARTTURI & LIIMOLA MATTI (ED.) - Wogulische Volksdichtung [6 volumes] I: Texte mythischen inhalts, II: Kriegs- und Heldensagen, III: Märchen, IV: Bärenlieder, V: Aufführungen beim Bärenfest, VI: Schicksalslieder, Klagelieder, Kinderreime, Rätsel, Verschiedenes
S96990: KANOMI TAKAKO - People of myth - Textiles and Crafts of the Golden Triangle
F80485: KANT (& TISSOT J., TRAD.) - Logique de Kant
F24494: KANT IMMANUEL - Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pâdagogik - Vol.2
F73372: KANT IMMANUEL (DE VISSCHER JACQUES, INLEIDING, AANTEKENINGEN EN VERTALING & RONDAS JEAN-PIERRE, VERTALING) - Over schoonheid. Ontledingsleer van het schone
F66797: KANT IMMANUEL (& ZEHBE JÜRGEN, ED.) - Was ist Aufklärung? Aufsätze zur Geschichte und Philosophie
F80593: KANT EMMANUEL - Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science
F13932: KANT IMMANUEL (OUVRAGE TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR J.GIBELIN) - Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science
F13934: KANT IMMANUEL (TRADUCTION AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES PAR J.GIBELIN) - Le conflit des facultés en trois sections (1798)
F13935: KANT, IMMANUEL (TRADUCTION PAR J.GIBELIN) - La religion dans les limites de la simple raison (1793)
F13936: KANT, IMMANUEL (TRADUCTION AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES PAR PAUL MOUY) - La dissertation de 1770
F13937: KANT, IMMANUEL - Kritik der reinen Vernunft (naar de uitgave van 1781 -met bijvoeging van de afwijkingen van de uitgave 1787)
F13938: KANT, IMMANUEL (- IN NEUES - REINES DEUTSCH ÜBERSETZT VON GEORG DECYKE) - Kants Einführung in die Kritik der Reinen Vernunft
F13942: KANT, EMMANUEL (TRADUCTION NOUVELLE AVEC INTRODUCTION ET NOTES PAR VICTOR DELBOS) - Fondements de la Métaphysique des moeurs
F13943: KANT, EMMANUEL - La philosophie de l'histoire (Opuscules)
F13944: KANT, EMMANUEL (TRADUCTION FRANÇAISE AVEC NOTES PAR A.TREMESAYGUES & B.PACAUD - NOUVELLE ÉDITION AVEC UNE PRÉFACE DE CH. SERRUS) - Critique de la raison pure
F21051: KANT IMMANUEL (TRADUCTION ET INTRODUCTION PAR P.FESTUGIÈRE), - Pensées successives sur la théodicée et la religion [Considérations sur l'Optimisme - L'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu - Sur l'insuccès de tous les essais de Théodicée - La fin de toutes les choses]
F23939: KANT EMMANUEL - Critique de la raison pure (traduction par J.Barni, revue et corrigée par P.Archambault) [2 vol.]
F58083: KANT IMMANUEL (& BECK LEWIS WHITE, TRANSLATION) - Critique of practical reason
F58096: KANT IMMANUEL (& KEMP SMITH NORMAN, TRANSLATION) - Immanuel Kant's Critique of Pure Reason
F58097: KANT IMMANUEL - Foundations of the Metaphysics of Morals (translated with an introduction by Lewis White Beck)
F58098: KANT IMMANUEL (& WALKER RALPH C.S., ED.) - Kant on Pure Reason
F66796: KANT IMMANUEL (& VORLANDER KARL, ED.) - Kritik der Urteilskraft
F13931: KANT EMMANUEL (& GIBELIN J., ED.) - Opus Postumum. Textes choisis et traduits par J. Gibelin
F66795: KANT IMMANUEL (& VORLANDER KARL, ED.) - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können
F80614: KANT EMMANUEL & LORTET PIERRE (TRAD.) & BOUILLIER FRANCISQUE (INTROD.) - Théorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison
F80492: KANT EMMANUEL & PICAVET F. - Critique de la raison pratique
R75816: V.D. KANT G.A.M. - Mgr. Adrianus Kamp. Een levensschets
F80535: KANT EMMANUEL (& TISSOT J., TRAD.) - Mélanges de logique d'Emm. Kant
R63735: KANTERS G. - Het Hart van Jesus beschouwd in de Katholieke Overlevering. Boekdeel II: Verlangens en Beloften van het Heilig Hart
R30131: KANTERS CH.K. - Le culte du Sacré Coeur. considérations doctrinales, historiques et ascétiques
R44350: KANTERS G. - De Godsvrucht tot het H.Hart van Jesus in de vroegere Staten der Nederlanden - Bijvoegsel : nieuwe geestelijke bloemengarve nagelezen op den akker onzer voorvaderen
R44351: KANTERS G. - De Godsvrucht tot het H.Hart van Jesus in de vroegere Staten der Nederlanden - II. Nieuwe geestelijke bloemengarve nagelezen op den akker onzer voorvaderen
R46185: KANTERS G. - De Godsvrucht tot het Heilig Hart van Jesus in de vroegere Staten der Nederlanden (XIIe - XVIIe eeuw)
R76377: KANTERS CH. G. - La dévotion au Sacré Coeur de Jésus dans les anciens Etats des Pays-Bas (12-17e siècle)
R44280: KANTERS G. - Het Hart van Jesus beschouwd in de Katholieke Overlevering. I: Verklaring van de Litanie van het Heilig Hart
R53703: KANTERS G. - Commentaire des litanies du Sacré Coeur. Série de lectures pour les exercices du mois de juin [dans: "Le coeur de Jésus étudié dans la tradition catholique" volume 1]
R86627: KANTERS CH. G. - Exercices spirituels en l'honneur du Sacré Coeur pour chaque semaine de l'année [dans: Le Coeur de Jésus étudié dans la tradition catholique, IV]
F74983: KANTHACK KATHARINA - Vom Sinn der Selbstkenntnis
R101163: KANTOROWICZ ERNST H. - The King's two bodies. A study in medieval political theology
P43415: KANTOROWICZ A. (HRSG.) - Tagesfragen der chrirugischen konservierenden und technischen Zahnheilkunde - Vorträge aus den Fortbildungslehrgängen des Zahnärztlichen Instituts der Universität Bonn
V54402: KANZE EDWARD - The world of John Burroughs
G101242: KAPLAN ROBERT D. - In Europe's shadow ; Two cold wars and a thirty-year journey through Romania and beyond
P60633: KAPOSI H. & PORT G. - Chirurgie der Mundhöle. Leitfaden für Mediziner und Studierende der Zahnheilkunde
F76880: KAPPES MATTHIAS - Die Aristotelische Lehre über Begriff und Ursache der Kinesis. Eine naturphilosophische Studie
F74924: KAPTEIN HENDRIK - Ethiek tussen twijfel en theorie
P60712: KAPTEIN MAARTEN LEENDERT ADRIANUS - Dental implants in augmented sinus floors - a clinical evaluation of implants and superstructures in atrophic maxillae, grafted with autogenous bone and opposed by dentate mandibles
X75693: KARA G. - Chants d'un barde mongol
X71788: KARASHIMA SEISHI - A glossary of Dharmaraksa's translation of the Lotus sutra
X71789: KARASHIMA SEISHI - A glossary of Kumarjiva's translation of the Lotus sutra
X71784: KARASHIMI SEISHI E.A. - Annual report of the International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University for the Academic Year 2004. Vol.8
Q77911: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année, No.2, février 1862
Q77910: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année, No.1, Janvier 1862
R50827: KARDEC ALLAN [I.E. LÉON HIPPOLYTE DENISART RIVAIL] - L'évangile selon le spiritisme, contenant l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie
Q77914: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année No.6, Juin 1862
Q77913: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année No.4, mai 1862
Q77912: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année No.3, mars 1862
Q95063: KARDEC ALLAN [PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Spiritisme expérimental. Le livre des médiums ou Guide des médiums et des évocations
Q77920: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année, No., 1862
Q77919: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année No.11, Novembre 1862
Q77918: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année No.10, Octobre 1862
Q77917: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année No.9, Septembre 1862
Q77916: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année No.8, Août 1862
Q77915: KARDEC ALLAN (DIR.) [PSEUD. DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Revue spirite. Journal d'études psychologiques. Cinquième année No.7, Juillet 1862
Q81506: KARDEC ALLAN [PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Qu'est-ce que le spiritisme. Introduction à la connaissance du monde invisible par les manifestations des esprits, contenant le résumé des principes de la doctrine spirite et la réponse aux principales objections
Q81518: KARDEC ALLAN [PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Le spiritisme a sa plus simple expression, exposé sommaire de l'enseignement des esprits et de leurs manifestations
K81417: KARELS JEAN - Le destin et la mort dans la tragédie grecque
R79417: KARFIKOVA LENKA - De esse ad pulchrum esse. Schönheit in der Theologie Hugos von St. Viktor
T98428: KARJALAINEN K.F. (& VERTES E., ED.) - Grammatikalische Aufzeichnungen aus ostjakischen Mundarten
T56923: KARJALAINEN K.F. (& TOIVONEN Y.H., ED.) - Ostjakisches Wörterbuch
X69036: KARLGREN BERNHARD - Grammata Serica. Script and phonetics in Chinese and Sino-Japanese
X69040: KARLGREN BERNHARD - Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese
X63219: KARLGREN BERNHARD - Sound and Symbol in Chinese
S86361: KARPOWICZ MARIUSZ - Jerzy Eleuter Siemiginowski malarz polskiego baroku
X75265: KARPUSKIN BORIS MICHAJLOVIC - Jazyk orija [="The Oriya language"]
G24144: KARRER OTTO - Vrouwenadel en vrouwenleed
J60599: KARSEBOOM ANTHONY JAN - Bijdrage tot de leer der voortdurende misdrijven
T100287: KARSMAN JACOB - Luitgalmen
T11306: KARSTEN, GERT - 100 jaar Nederlandse Philologie - M.De Vries en zijn School
T50731: KARSTEN G. - Het dialect van Drechterland - deel I (A-H)
G93361: KARSTEN T.E. - Finnar och Germaner. Folk- och Kulturberöringar fran tre artusenden
A60152: KARTAWINATA RADEN (VERTALING) - Reis van den kapitein Willem Ijsbrandszoon Bontekoe, uit het Nederlandsch in het Soendaasch overgebracht
R20352: KARUP G.J. (& VAN BECELAERE D., TRAD.) - Histoire de l'église catholique en Danemark depuis le neuvième siècle jusqu'au milieu du seizième siècle, suivi d'un appendice sur l'expulsion des Franciscains
R80029: KASSER RODOLPHE - L'évangile selon Thomas. Présentation et commentaire théologique
R96143: KASTEEL KAREL - The Newman-Gladstone controversy on Church and State
F75084: KASTNER OSKAR - Der Begriff der Entwicklung bei Nikolaus von Kues
R32331: KASTNER ADOPLHE - Concordance de l'écriture avec les traditions de l'Inde
M95170: KASTNER SANTIAGO - Contribucion al estudio de la musica espanola y portuguesa
F74919: KATER THEODOR GUSTAV ADOLF - Johann Ludwig Vives und seine Stellung zu Aristoteles
W89442: KATER & LARDNER (& COURNOT A.-A., TRAD. ET ED.) - Elements de mécanique
R30696: DE KATHOLIEKE MISSIËN - De Katholieke Missiën (Maandblad, uitgegeven door de Missionarissen van Steyl) ; collectie van 380 nrs. (1908-1963)
R59160: KATTERBACH BRUNO O.F.M. & PEITZ W.M. S.J. - Die Unterschriften der Papste und Kardinale in den "Bullae maiores" vom 11. Bis 14. Jhdt.
F74901: KATZINGER FRANS S.J. - Inquisitio psychologica in conscientiam humanam
F75085: KAUBLER BRUNO - Der Begriff der Triebfeder in Kants Ethik
R96079: KAUDT J.D. (PASTOOR TE MONTENAEKEN) - Pius VI, Pius VII, Pius IX en de vervolging
P63693: KAUFMANN PIERRE (ED.) - L'apport freudien. Eléments pour une encyclopédie de la psychanalyse
J68526: KAUFMANN OTTO KONSTANTIN - Die Haftungsverhältnisse in der schweizerischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
R99692: KAULEN FRANZ - Die Sprachverwirrung zu Babel. Linguistisch-theologische Untersuchungen über Gen. XI, 1-9
X80086: KAULEN FR. - Assyrien und Babylonien nach den neuesten Entdeckungen
C10873: KAUNDA KENNETH D. - Een humanist in Afrika - Brieven van K.D.Kaunda (President van Zambia) aan Colin M. Morris
E77379: KAUTSKY KARL - La question agraire. Etude sur les tendances de l'agriculture moderne
F66719: KAVKA GREGORY S. - Hobbesian moral and political theory
B78364: KAYAERT INGRID - Drie middeleeuwse reisverhalen en hun waarde als neerslag van een persoonlijke ervaring. Het relaas van Willem van Rubroek, Marco Polo en Ibn Battuta
F70809: KAYE SHARON M. & MARTIN ROBERT M. - On Ockham
G78319: KAYE JOEL - Economy and Nature in the fourteenth century. Money, market exchange, and the emergence of scientific thought
W62056: KAYSER H. - Die Electronentheorie (Rede gehalten in der Aula der Universität Bonn zur Geburtstagfeier seiner majestät des Kaisers am 27.Januar 1903)
P60715: KAYSER A.F. - De gebitsfuncties bij verkorte tandbogen - een klinisch onderzoek bij 118 volwassenen
X71816: KAZAMA TOSHIO - Ein Anhänger einer fremden Lehre fragte den Buddha: Quelle und Entwicklung eines Koans
X69046: KAZI LAMA DAWASAMDUP [DOUZAMDUP] - An English-Tibetan dictionary, containing a vocabulary of approximately twenty thousand words with their Tibetan equivalents
W20039: KAZMITCHEFF A. & LEKIME F. - L'aventure de la prospection minière [histoire et évolution]
W19318: KAZMITCHEFF A. - L'exploration minérale moderne
G18839: KAZNATSJEJEW ALEKSANDER - Memoires van een Sowjet diplomaat - ervaringen van een Russisch diplomaat in Birma
F65187: KEARNEY RICHARD & DOOLEY MARK (EDS.) - Questioning ethics. Contemporary debates in philosophy
R78604: KECK LEANDER E. & MARTYN J. LOUIS (EDS.) - Studies in Luke-Acts. Essays presented in honor of Paul Schubert Buckingham
G72065: KEEGAN JOHN - A history of warfare
B77241: KEELHOFF AMBROSIUS (AUGUSTIJN) - Geschiedenis van het klooster der eerw. Paters Eremyten Augustynen te Gent
M83209: KEELHOFF A. - Projet de réorganisation des concours orphéoniques
B90559: KEELHOFF AMBROSIUS (AUGUSTIJN) - Geschiedenis van het klooster der eerw. Paters Eremyten Augustynen te Gent
W76688: KEELHOFF F. - La formule d'Airy et ses applications
R66000: KEENAN JAMES F. S.J. - Goodness and rightness in Thomas Aquinas's Summa Theologiae
B62065: VAN DEN KEERE PIETER [KAERIUS PETRUS] (& KOEMAN C., INTROD.) - Germania Inferior id est, XVII Provinciarum ejus novae et exactae Tabulae Geographicae, cum Luculentis Singularum descriptionibus additis.
B90708: DE KEERSMAECKER JOS & LEMMENS P.J. - Onze watermolens
G61773: DE KEERSMAEKER MARIA-ANTONIA - Commodus' gelijkenis met Caligula. Onderzoek op grond van de literaire bronnen aangaande het leven en de regering van beide keizers
B90757: KEERSMAEKERS R. - Beknopte geschiedenis van Hemixem [Hemiksem]
B81053: KEERSMAEKERS K. - Jubilate Sint-Martinuskerk Duffel 1486-1986
T40397: KEERSMAEKERS A.A. - De dichter Guilliam Van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden - Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw
T90520: KEERSMAEKERS A.A. - Geschiedenis van de Antwerpse Rederijkerskamers in de jaren 1585-1635
B85482: KEERSMAEKERS FRANK - Een gekruid verhaal. Een zestiende-eeuws handschrift met geneeskundige recepten
T58668: KEERSMAEKERS A.A. - De dichter Guilliam Van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke trageide in de Zuidelijke Nederlanden - Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw
C84997: KEES HERMANN - Der Götterglaube im alten Ägypten
R97594: KEGLER JURGEN & AUGUSTIN MATTHIAS - Synopse zum Chronistischen Geschichtswerk
R82504: KEHL ALOYS (HRSG.) - Der Psalmenkommentar von Tura Quaternio IX (Pap. Colon. Theol. 1)
S95046: KEHRLI OTTO J. - Typografie en kunst
N72320: KEIJSER-SCHUURMAN W.E.S.L. - Een bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron [in: Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg, deel 138 / Jaarboek '02]
S88420: KEIL LUIS - As tapecarias de D. Joao de Castro
S17628: KEIL HÉLÈNE - Papieren sculpturen
R41289: KEIL ERNST WOLFGANG - Deutsche Sitte und Sittlichkeit im 13. Jahrhundert nach den damaligen deutschen Predigeren
G91900: KEISER GEORGE R. (ED.) - The Middle English "Boke of Stones". The Southern version
X81301: KEITH A. DR. - Les prophéties et leur accomplissement littéral, tel qu'il résulte surtout de l'histoire des peuples et des découvertes des voyageurs modernes
X99918: KEITH A. BERRIEDALE & CARNOY ALBERT J. - The mythology of all races, volume VI: Indian & Iranian
R66504: KEIZER GERRIT - François Turrettini. Sa vie et ses oeuvres et le consensus
N97911: KELDER JAN JAAP - De schalkhaarders. Nederlandse politiemannen naar nationaal-socialistische snit
P83357: KELDERMAN CORNELIS (& BOEYNAEMS P., INL.) - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen
X71796: KELENYI BELA & VINKOVICS JUDIT - Tibiti és mongol buddhista tekercsképek / Tibetan and Mogolian Buddhist painted scrolls + added: Melléket / Supplement. Tárgylista / List of objects
L17846: KELLENS MARTIN & SCHUERMANS PIERRE, - 100 jaar Smeets in de gemeenteraad 1887-1987 (Kroniek en genealogie van een Maaslandse familie met portretten & kroniek van de gemeenteraad)
X78408: KELLENS JEAN - La quatrième naissance de Zarathushtra
R99660: KELLER EMILE - L'encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789 ou L'église, l'état et la liberté
R45918: KELLER WERNER - La bible arrachée aux sables
R51097: KELLER EMILE - L'encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789 ou L'église, l'état et la liberté
T59388: KELLER-GRAVE MECHTILD - Studien zu Hebbels dramatischer Technik
R70098: KELLERMANN DIETHER - Die Priesterschrift von Numeri 1,1 bis 10,10 literarkritisch und traditionsgeschichtlich untersucht
T77426: KELLNER LEON - Shakespeare-Wörterbuch
P53613: KELLS EDMUND C. - Three score years and nine
R87227: KELLY THOMAS FORREST (DIR.) - La cathédrale de Bénévent
R101177: KELLY J.N.D. - Early Christian Doctrines
T65434: KEMP PIERRE - De bruid der onbekende zee en andere gedichten
T65443: KEMP MATHIAS - Zeven boomen
T65456: KEMP MATHIAS - Naar den uchtend. Een bundel verzen
T65461: KEMP MATHIAS - De vreemde vogel en andere gedichten
T65462: KEMP MATHIAS - Ravijnen. Verzen
N65227: KEMP M. - Geschiedenis van Limburg
T10254: KEMP MATHIAS [°1890-1964, MAASTRICHT] - Schimmen uit het Plutonium
R96391: W.K. [= KEMP WILLEBRORD] - De missen welken het geheel jaer door volgens het Roomsche Misboek geleezen worden, met de vereischte onderregtingen
T14792: KEMP MATHIAS [°1890-1964, MAASTRICHT] - Onder de rosse komeet
N18092: KEMP MATHIAS [°1890-1964, MAASTRICHT] - Limburg in den Wereldbrand
T23749: KEMP MATHIAS [°1890-1964, MAASTRICHT] - De felle novene
N40656: KEMP PIERRE - Limburgs sagenboek
N48471: KEMP M. - Limburgensia - beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg (eerste reeks)
L58573: KEMP M. - Noodzakelijk pro memorie - De Limburgse Maaslanden in de geschiedenis der Nederlanden
T65502: KEMP MATHIAS & JONAS HENRI (ILLS.) - De zeven broeders
B95966: DE KEMPENARE PH., VAN MALE J.P. (VERT.) & BLOMMAERT PH. [PH.B., ED.] - Vlaemsche Kronyk [Kronijk], of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is, binnen de stad Gent, sedert den 15 july 1566 tot 15 juny 1585 ; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastoor van Bovekerke, thans voor de eerste mael uitgegeven door Ph. B.
B92571: DE KEMPENARE PH., VAN MALE J.P. (VERT.) & BLOMMAERT PH. [PH.B., ED.] - Vlaemsche Kronyk [Kronijk], of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is, binnen de stad Gent, sedert den 15 july 1566 tot 15 juny 1585 ; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastoor van Bovekerke, thans voor de eerste mael uitgegeven door Ph. B.
L90119: KEMPENEERS A. - De oude vryheid Montenaken of historisch en werkelyk afbeeldsel der vrye gemeente in Haspengouw, vooral sedert de XVIe eeuw tot het einde der XVIIIe, zoo in 't geestelyke als in 't wereldlyke opzigt [2 delen]
R72907: KEMPENEERS AUGUSTUS - Dissertatio dogmatico-canonica de Romani Pontificis primatu ejusque attributis, quam cum subjectis thesibus, -, pro gradu doctoris Ss. canonum in Universitate Catholica in oppido Lovaniensi - publice propugnabit Augustus Kempeneers
Z22177: KEMPENEERS F. - Zestig opeenvolgende lessen in de lichamelijke opvoeding - voor jongens van twaalf tot veertien jaar
Z22178: KEMPENEERS F., - Zestig opeenvolgende lessen in de lichamelijke opvoeding - voor jongelingen vanaf zestien jaar
L100784: KEMPENEERS A. - De oude vryheid Montenaken of historisch en werkelyk afbeeldsel der vrye gemeente in Haspengouw, vooral sedert de XVIe eeuw tot het einde der XVIIIe, zoo in 't geestelyke als in 't wereldlyke opzigt [2 delen]
B99024: KEMPENEERS PAUL - Tienen in vroeger tijden
B57306: KEMPENEERS A. - La tombe de Blehen (fouilles faites en février-mars 1874)
B101017: KEMPENEERS AUGUSTE - Somme politique du Journal historique et littéraire de Liége. Observations pacifiques touchant l'origine, les formes, le respect et l'indépendance du pouvoir ; le principe et les libertés de la constitution belge ; l'encyclique de Grégoire XVI ; S. Thomas ; et le récent décret de la congrégation de l'index, etc.
R93227: KEMPENEERS AUGUSTUS - Dissertatio dogmatico-canonica de Romani Pontificis primatu ejusque attributis, quam cum subjectis thesibus, -, pro gradu doctoris Ss. canonum in Universitate Catholica in oppido Lovaniensi - publice propugnabit Augustus Kempeneers
G97531: KEMPER JOSEPH - Münsterländische Götterstätten

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/18