Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
73967: N.N - De les van de vijgenboom, bijbelstudies in het licht van de wederkomst
48633: N.N. - Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Samengekomen te Hoogeveen 1969-70
77569: RUIT de Wachter Anna (1867-1961 - Gewassen in de bloedfontien uit hetleven vanAnna Ruit door Joh Matenbroek
77594: N N - de soldaat ven de heks en andere verhalen
67747: VERSLAGEN EN BIJDRAGEN 1929-1936 - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van Vogels. Verslagen en bijdragen 1929-1936.
49044: N.N. - Zicht op de kerk
15582: N.N. - Euangelisch magazijn. 1e deel.
44148: N.N. - Uit het leven van eene christin. Medegedeeld door een harer kinderen. En twee andere verhalen.
4415: N.N. - Uit het leven van eene christin. Medegedeeld door een harer kinderen. En twee andere verhalen.
76081: N N - Al wat u ontbreekt ANTWOORDEn op debasisvragenvan hetgebed door een onbekend cjhristen
18278: N.N. - Der Heidelberger Katechismus. Ausgabe für den Kirchenkreis Tecklenburg. Fünfte Auflage
71585: N.N. - Het geestelyk Wapen-tuyg, noodig aen alle Christenen, om de vyanden der Saligheyt te bevegten, en te overwinnen. Seer dienftig om befonderlijk in den H. tydt van den Vaften te gebruyken. Aengewfen by den H. Apoftel paulus in fijnen Brisf tot de Epheianen aen het felde capittel van
17964: J.G.O. - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
6144: N.N. - ACTA van de Generale Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. Gehouden te Apeldoorn/Utrecht/Rotterdam/Amsterdam-nieuw-West. 1974.
78277: GADSBY W 1773-1844 - Nagelaten Brokken dee6 3 predikaties
37759: N.N. - Overzicht van de inhoud van de Bijbelboeken.
75700: BOER J H DEN 1807-1975 - Ken Hen in alje wegen Pastorale brieven aan eenn dochter
42283: N.N. - Uit grootmoeders tijd deel 2 Illustraties van Cornelis Jetses
71622: N N - Het geestelyk WAPEN-TUYG noodig aen alle Christenen om de vyanden der saligheyt te bbevechten en ze te overwinnen ect WEAARBIJ vytthein eygendommen ofte ken teekenen der ware liefde ect
71625: Diederich. Coenraad 1575-1639 Christiaan Chemnitz (1615-1666) ( Joh. Lodewyk Battilje (1736 f - Catechetische onderwyzingen. Getrokken uit de catechismus van D. Mart. Lutherus. ext tweede deel
36820: N.N. - Heidelbergse catechismus. Of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten.
77682: HABBEMA JOHANNES Rotterdam 1732-1800 - De leer derHervormde Kerk aangaande hetBORGTOGTELIJKE van Christus Lijden bevestigd of betoog ect
61766: N.N. - Het mannakruikje. Eene verzameling van Geestelijke lectuur voor christenen. Achtste verzameling.
77609: N/N - Onderwyzingenaengaande de gesteltenis die noodzakeliijk zyyn om de heiligesacramenten van Pententie en desQutaers wel t ontvangen Getrokken uit de Schirftuur de HH Vaders en eenige andere Heilige schrijvers opnieuw it hetFrans vertaald met beknopte gebedenboekje en de psalmen van de Vesperen en Christelijkeleerlingen
71942: VOETIUS GIJSBERTUS 1589-1676 - Meer dan wijsheid, onder redactie van J. Roodbeen Vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag voor Goes en omstreken
70303: N N - Summarien oder Kurber Ubrug Aller capitil der gangen Heiiligen Schrifft Alten und NEUen testaments
42436: N.N. - Maandelyksche berichten uit de andere waereld, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen tusschen allerhande verstorven potentaaten en personagiën van rang, zo van den degen, tabbaard, letteren, enz. Voornamelyk over de byzonderheden van hun leven. Nieuwe afdeelings Een en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, eerste stuk, voor de maand July, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Hierbij gebonden: Nieuwe afdeelings twee en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, tweede stuk, voor de maand Augustus, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Drie en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, derde stuk, voor de maand September, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Drie en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, vierde stuk. Voor de maand October, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Vier en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, vyfde stuk. Voor de maand November, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Zes en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, zesde stuk. Voor de maand December, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen.
24769: N.N. - De zeven kruiswoorden. Nederlandsch Godsdienstig traktaat-genooschap. No. 775.
24779: N.N. - Een lichtende kaars. 29e jaargang nrs. 5,6,7,8,9 en 10. Maart-april-mei 1979. ,,In leven sterven des Heeren''
31262: N.N. - O Neerland, waak! 't geldt ùwe zaak. Gedenkboekje op den 60sten Bondsdag, 1 mei 1913 te Amsterdam.
22488: N.N. - De weg naar den Hemel voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
22489: N.N. - Briefwisseling tusschen Mejuffrouw N. N. en J. V. O. uit het jaar 1679.
78142: FRUYTIER JACOBUS 1659-1731 - Fruytier voorelke dag citaten uit zijn werken
67023: V - De vreemde vogel met tekeningen van Hans Borrebach .
14997: N.N. - Geschichte der Israeliten vor den Zeiten Jesu. Siebenter und achter Band, von dem Verfasser der Geschichte Jesu. Geschichte Davids und Salomons.
37497: N.N. - Lichtdragers serie. 'n Gebroken hart. 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen-lichtdragers uit de 16e t/m 19e eeuw.
37498: N.N. - Lichtdragers serie. Hij alleen. 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen-lichtdragers uit de 16e t/m 19e eeuw.
37499: N.N. - Lichtdragers serie. Verootmoedig mij. 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen-lichtdragers uit de 16e t/m 19e eeuw.
53078: D.J.D. - Bible Pictures and Stories(old testament)
75684: N N - De Jonge Hugenoten eenverhaal uit de tijd der vervolging in de 17e eeuw 3e druk
73497: N N - Voornaamste regels voor eene natuurlijke voeding vrij vertaald uithet engels
25148: N.N. - ,,Hollands Glorie'' Historisch-maatschappelijk zangspel met declamatie.
45695: n.n - de trouw aam ons voorheen betoond
41770: N. N. - De kleine spanjaard
34392: N.N. - Goedemorgen Dames en Heeren. Omroep Ned. Christelijke Radio vereniging.
275: N.N. - Afscheidsbede Romeinen 16:24, Afscheidswoor, uitgesproken door Ds. J. de Bruin, Hervormd Predikant, op 30 juli 1922 in de Ned. Herv. Kerk te Zeist, bij zijn vertrek naar Rotterdam.
12807: N.N. - De vreemde jongen. Naar een oud Duits verhaal.
1056: P. H. A. I. C. B. - Eens hemelings voortgang uit de wereld naar den hemel. Vertoond in het voorstellen van een gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.
13899: N.N. - Waarschuwing tegen het kwaadspreken. Tweede druk.
46075: N.N. - De leer van den hervormden godsdienst verdedigd of aanmerkingen over het werkje, getiteld: Christendom en hervorming, vergeleken met den protestantschen kerkstaat, bijzonder in de Nederlanden.
29338: N.N. - Geschiedenis van den Heiland.
2616: N.N. - Briefwisseling tusschen mejuffrouw N. N. en J. V. O. uit het jaar 1679.
47769: W. V. O. - Het geheim van de Burgemeesterswoning
31408: C., Dr. M. van - Naukeurig en regtzinnig onderzoek of het voor de Roomsche Religie, en voor de Staet der Vereenigde Nederlanden, nodig en dienstig is Vrijheyd van Kerkelijke Bedieningen aen Religieusen en bijzonderlijk aan Jesuiten aldaer te vergunnen. Opgesteld door Dr. M. van C.
28590: N.N. - Onderwijs in den Christelijken Godsdienst voor Protestanten.
75932: N.N. - De vriend der behoeftigen of Eenvoudig onderwys naar de gereformeerde christelyke leere. / By Een lid van de gereformeerde gemeente in 'sHage en den armen wordt het evangelium verkondigd
36005: N.N. - Gedachtenis aan den grooten dag of beweegredenen en middelen ter volharding na de eerste heilige communie.
41993: N. N. - Leerrede over Matth. 26 : 14-16 Kruistriumf of de zaligheid der uitverkorenen door den middelaar Jezus
71866: N.N. - Evangelische gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805 met handtekening j scharp
39885: N.N. - Alarmkreet aan de Kerk van Nederland. Algemene oproep tot een nieuw belijden inzake de toekomst. Door een nachtwachter(psalm 134)
29139: N.N. - De jeugd in nood.
24116: N.N. - Een verkeerde preek. Dat zie je niet, dat hoor je niet. Is dat nu zo mooi?
42282: N.N. - Uit grootmoeders tijd deel 3 Illustraties van Cornelis Jetses
45878: N.N. - Uw koninkrijk kome. terugziend naar het heden. actief in het heden.
44486: N.N [Breviarium Romanum] - Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, & ClementisVIII, Primum, Nunc Denuo Urbani PP. VIII, Auctoritate Recognitum...Pars Verna, a Commune Sanctorum
28447: N.N. - Waarachtige Bekeerings-Geschiedenis van een Stervenden roover. Een treffend verhaal voorgevallen in een der steden van Frankrijk.
14148: N.N. - Uit de levensbron der gemeenschap met God, door Jezus Christus, onzen Heere. Een zestal overdenkingen naar aanleiding van schriftwoorden, in verband met de teekenen der tijden. Bewerkt en toegelicht naar een zeer oud geschrift door de redactie van "De vriend van oud en jong".
25629: N.N. - Het reorganisatie-ontwerp van 'Kerkopbouw' beoordeeld. Uitgegeven vanwege het hoofdbestuur van het Nederlandsch Hervormd Verbond tot kerkherstel.
28607: N.N. - Stormvloed 1953. Gedocumenteerd verslag van de geberutenissen op en na 1 februari 1953.
75532: EYK van Corn BOSKOOP ov augustus 1937 - Gods belofte aan Ouiders en Ouderlibngen Maleachi 4 vers 6a
57568: I. B. R - Toch feest.
37138: N.N. - Alleen uit hem en door hem. Overwegingen bij het zeventig jarig bestaan van de Geref. Gemeente.
35190: N.N. - Bijbelsch Handboek en Concordantie, bevattende een Kort Begrip der Bijbelboeken, met tal van verklaringen, ook op het gebied der Gewijde Geschiedenis en van het Heilige Land, en een Register der Onderwerpen, eene Concordantie, eene Alphabetische Lijst der Eigennamen en eenige Kaarten. Tweede Herziene en Vermeerderde druk.
42208: N.N. - Gods leidingen en der geloovigen ervaringen door den hoofredacteur van ''de vriend van oud en jong'' premie op den scheurkalender''honigdroppels''
18781: N.N. - Het boek Jonas, een vaste-exempel in vijf homilien, voorgedragen in de Roomsch-Catholijke kerk te Bemmel.
35470: N.N. - De Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. In korte overzichten. Uitgegeven door De Commissie voor de Archieven van de Nedelandse Hervormde Kerk. dln 1
33907: N.N. - Wapent u! Lichtdragers serie. 45 meditaties.
31304: N.N. - De Hoop of de verwachting der Kerk Uitgave van het internationaal Traktaat Genootschap verspreis overde gehele wereld
73881: N.N - Paleis het Loos, Oranje en Religie
35492: N.N. - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon.
16269: N.N. - Herrnhut Ursprung und Auftrag. Herausgegeben von der Direktion der Evangelischen Brüder-Unität, Distrikt Herrnhut.
64177: [RELIURE MAROQUIN] - Formulaire de prières chrétiennes pour passer saintement la journée. Nouvelle édition précédée de l'Abrégé de la vie de sainte Angèle, fondatrice des Urselines (sic).
77099: N.N - Schatkamer voor alle standen voor 1843-47eeene menigte werenswaardgheden bijzonderheden huishoudelijke voorschriften en zeer vel van hetgeen in de verzaenleven noodig nuttig kan geacht worden
39259: N.N. - Gehandicapten, mensen zoals wij
39505: N.N. - De Jeugd in Nood.
39342: N.N. - Predikt het evangelie allen creaturen. Een woord ook voor onzen tijd, dat wel bijzonder behartigd mag worden door een beminnaar der waarheid.
39561: N.N. - Kompleete uitgave van de officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de leeraren. H.P. Scholte - A. Brummelkamp - S. van Velzen - G.F. Gezelle Meerburg en Dr. A.C. van Raalte.
35606: N.N. - Hoe plotseling Barendje van Asperen in de eeuwige heerlijkheid werd opgenomen
3566: N.N. (Prinsteren, Guillaume Groen van, 1801-'76) - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
37640: P.W.T. - Twee zeer belangrijke geschiedenissen. Voor jong en oud, voor arm en rijk. Van eene voorname freule en een ongehoorzamen zoon. Treffende herinneringen uit het leven, niet minder merkwaardig, dan stichtelijk in deze dagen.
39607: N.N. - Geschiedenis der doopsgezinde gemeente te Utrecht.
39583: N.N. - Acta van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gehouden te Amersfoort-West op 18 en 19 oktober 1966 en van 4 april 1967 tot 9 november 1967.
39584: N.N. - Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gehouden te Hoogeveen van 15 april 1969 tot 25 februari 1970.
17432: N.N. - Uitlegkundige overdenkingen van onderscheidene predikanten der gereformeerde kerken.
47876: SCIBANI CAROLI (1561-1629 - AMOR DIVINUS
4469: N.N. - De levens der heiligen voor ieder dag van 't jaer. Met oeffeningen en gebeden getrokken uit de levensbeschryvingen der Heiligen tot Antwerpen gedrukt in de jaeren 1708, 1711 en 1715. Vertaelt uit de levensbeschryvingen van Baillet, en uit die te Parys 1734 uitgegeeven zyn: alle gedrukt, met privilegien en goedkeuringen. Eerste deel.
16411: N.N. - Sola Gratia. Schets van de geschiedenis en de werkzaamheid van de theologische hogeschool der gereformeerde kerken in Nederland. (1854-1954)
16458: N.N. - Handelingen en verslagen van de algemene synode van de Christelijke afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
24864: N.N. - Rijmlijst van de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, benevens de berijmde tien geboden, de twaalf artikelen des Christelijke geloofs, en het Onze Vader. Dertiende duizendtal.
69680: N N - HET KIND zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen gedichten over het kind door div schrijvers
49009: H. C. - Schetsen uit het leven van Weduwen in Engelsch-Indië
25520: N.N. - De Psalmen. Met eene inleiding en korte aantekeningen naar de Leidsche vertaling.
25525: N.N. - Het laatste Bijbelboek. Door den schrijver van ''de heerlijkheid der nieuwe bedeeling in de schaduwen des ouden verbonds''.
25548: N.N. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe en Overijsel.
52593: CATALOGUE 1989-1990. - The golden age of Dutch manuscript painting.
52599: CATALOGUS 1984. - Het goud der Thraciërs, archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije
52600: CATALOGUS 1986. - Schatten uit Turkije. Turkiye'nin tarihi zenginlikleri. Treasures from Turkey. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.Met 376 afbeeldingen in kleur. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling "Schatten uit Turkije" in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 22 juni - 22 september 1989.
14868: N.N. - Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken Godsdienst van den valschen die zich in dezen tyd van denzelfden naam bedienen te onderscheiden. Uit het Fransch vertaald.
47529: M. C. C - Gebedsverhooring koorenhalmen, vertellingen voor de jeugd no. 14
34272: ISINGS J H Geb 1884- + - GULDEN SPOREN toelichting bij de serie schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. van de hunnebedbewoners tot de trekschuit.
39936: N.N. - Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der Collegianten te Rotterdam. Tweede deel.
34432: N.N. - Eene stameling over de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. (In Poëzie). Door een student.
34559: N.N. - La journée du Chrétien. sanctifée par la Prière. Augmentée de l'Office du Dimanche et des Epitres et Évangiles. Nouvelle Édition.
57650: J.L.G.A. - De schatten van een christen. Briefsgewijze voorgedragen door J.L.G.A. 1e stuk.
29184: N.N. - Notulen van het verhandelde in de zomerzitting der Staten van Friesland van het jaar 1889.
32702: N.N.(USHER, J.) - Het elfde gebod. geheime Kerkvisitatie door Aartsbisschop J. Usher. - een treffend verhaal Een treffend verhaal. Vijfde druk.
15852: N.N. - Looft den Naam des Heeren. Een woord van dankbare herinnering. Uitgegeven bij het vijfentwintigjarig bestaan der Nederlandsche Vereniging voor Israël.
14154: N.N. - Uit de levensbron der gemeenschap met God, door Jezus Christus, onzen Heere. Een zestal overdenkingen naar aanleiding van schriftwoorden, in verband met de teekenen der tijden. Bewerkt en toegelicht naar een zeer oud geschrift door de redactie van "De vriend van oud en jong".
14158: Dr. H. J. e.a. - Liefde voor Gods Kerk.
72967: N.N. - Dient den Heere ''125 jaar jongelingsvereniging'' 18 72-1997
76600: STATENBIJBEL BIBLIA Kaerten van Cornelis Danckers !664-1717 - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
76631: GADSBY W 1773-1844 - Nagelaten Brokken 4 predikaties
7885: N.N. - Tafereelen uit de geschiedenis der Christelijke Kerk. Met kaarten en platen. Eerste afdeeling, van het eerste Pinksterfeest tot Constantijn den Groote, van het jaar 33 tot 324 ná de geboorte van Christus.
76734: N.N. - De stervende tamboer.
77743: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100 - Hooghberoemde Joodsche historien, ende boeken noch Egifippus vande Ellendighe verstoringe der Stadt Jeruzalem. Van nieus met schone figuren verciert, ende met nootwendige an teikeningen en fumarien verryckt.
77764: N.N. - Orde der feest- en lijdensteksten, voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te DELFT. gepredikt worden
77784: N.N. - Orde der feest- en lijdensteksten, zoo als zij jaarlijks op de feestdagen en vóór Paschen in de Nederduitsche Hervormde gemeente te DELFT gepredikt worden. derde druk
22628: N.N. - Hoe de geloovigen in onze dagen te vergaderen; benevens eenige opmerkingen over de bediening des Woords in de wereld en in de gemeente. Achtste druk.
22629: N.N. - Eene stameling over de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. (In Poëzie). Door een student.
22632: N.N. - Korte beschrijvinghe van de historie van Amstelveen.
22773: N.N. - Kleine schriften, uitgegeven door Het Nederlandsche Godsdienstige traktaat- genootschap.
22813: N.N. - Eben-haëzer. Uitgegeven door de gereformeerde gemeente te Breda. Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door Ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van Ds. A. Hoogerland.
22989: P. H. A. I. C. B. - Een geestelyk dag-register van en vyf-en-dartigjarige reyze op den weg na de eeuwigheit; eindigende met het einde des jaars 1727. Mitsgaders eene korte aansprak aan de inwoonders der stad Amsterdam, nopens de slaande hand Gods, in den jaare anno 1727. Alles in rym gesteld door A.E.H.B.
23146: N.N. - Ontmoetingsdag van vrienden. "Bewaar het pand"
23331: N.N. - De vuurkolom in de nacht. Door den schrijver van 'Het Morgen en Avondoffer' en 'De boog in de wolk'.
21984: N.N. - De vervulling der belofte of de Uitstorting des Heiligen Geestes en hare zegenrijke vruchten in den loop der eeuwen. Door een Gereformeerd schrijver. Behoorende bij de Scheurkalender voor 1903
21990: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechesatiën, scholen met de Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant. 181e-200e duizend.
22235: N.N. - Ligue ofte verbintenisse by eenige predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden martij 1619 tot Rotterdam beramet ende aende kercken gesonde, omme de ingesetenen deser landen gestadige verdeeltheden ende scheuringen te houden. Ende de sententie ter saecke van dien by den hove van Hollands over eenige van hemluyden ghewesen. Mitsgaders de resolutie van de Ho. Mo. heeren Staten-Generael daer op gevolght, beyde in date den negenthiensten julij 1619 ende des volgenden daeghs gheexcuteert.
25703: N.N. - Waar staat ons stopteeken?
25750: N.N. - Kinderen des lichts in een duister land.
25780: N.N. - Bekeerings-geschiedenis van een stervende roover. Een treffend verhaal voorgevallen in een der steden van Frankrijk. Met nog een verhaal van den Colporteur en den Roover.
25783: N.N. - Alles onder het oordeel besloten aangetoond in een brief door een kind des Heeren in het jaar 1892.
25804: F. - Het feest der opstanding door F.
25835: N.N. - Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag. 1888-1928.
25938: N.N. - Orde, volgens welke de feest- en lijdensteksten, in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leiden, gepredikt worden. (Uitgegeven ten voordeele van het weduwenfonds der Leidsche predikanten.)
25975: N.N. - De vruchten der Duitsche revolutie in kerk en staat. Bezwaren tegen den geest der eeuw.
18555: G. F. - Vervolging en lijden der Catholyke kerk in Rusland, met onuitgegevene bewijsstukken gestaafd. Uit het Fransch. Eerste deel.
36889: N.N. - Schutzenbruderschaft der Feldbauerschaft Nordwalde. Festbuch zum Bruderschaftjubilaum. 1594-1994.
75987: BEZEMER DEVRIES GOUDSWAARD 1912-ROTTERDAM 1995 - ijn wonderen een gedachtenis levensbeschrijving
69245: Zanderwijk P Mollenstraat 110 . Hellevoetsluis Febr 1917 - HANDSCHRIFT (begin 20e eeuw 1917) over psam109- Lukas 1 vers 57-80- Mattheus 23 vers1-33- Geloofsbelijdenis- Zondagsviering
196: N.N. - Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelyke Leere / die in de kercken ende Scholen der Nederlandsche Gereformeerde Kercken geleert werdt. Mitsgaders de Belydenisse des Geloofs, ende naerder Verklaringe van eenige hooft-stukken des selven, overgesien ende gestelt in de Synode Nationael der Nederlandche Gereformeerde Kercken, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Als ook de Lyturgie der selver kercken / ofte de Formulieren van de bedieninge der Heyliger Sacramenten / bevestinge der kercken-dienaren / oeffeninge der kerckelijcke tucht / siecken-troost / ende Christelicke gebeden.
74670: N N - Godsdienastige Gezangen voor Katholieken derde druk
74672: V.A.S. - Verhandelinge van het ghebedt. noodtschakelyck voorgheestelijk als werelycke persoonen waer ingeleert wordtr het selve moet geoefent worden in van verscheyde dolingen die in het selve hheschieden door V A S den vijfden drukt verbetetrt Antwerpenn 1698 WAARBIJ Het oprecht christen herte ende de teeckenen van eenen goeden gheest. / [By Carolus Myleman]Brussel 1680 WAARBIJ de godvruchtighe dienst maeght dat is daghelycksche oefeninge in alle haere wercken seer dienstigh voor alle christenen antwerpen 1705 Christelycke op-voedinghe, dienende soo voor de ouders, meesters, meesterssen[!], &c. als voor de kinderen Antwerpen 1703 WAARBIJ
3970: N.N. - Concordia pia et unanimi concensu repetita Confessio fidei et docrinae electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam Confessionem amplectuntur: cui e Sacra Scriptura, unica illa veritatis norma et regula, quorundam Articulorum, qui post D. Martini Lutheri felicem ex hac vita exitum in controuersiam venerunt, solida accessit declaratio; Ante haec tempora communi eorundem Electorum, principum ac ordinum Imperii consilio, post vero singulari serenissimi Saxoniae Electoris Christiani II mandato, instituendis et erudiendis subditis Ecclesiis atque scholis suis ad posteritatis memoriam typis Vulgata. Cum appendice tripartita. Novis indicibus, et seren. ac potent. Polon. Reg. et Sax. elect. privilegio. en: Confutatio Articulorum Confessionis pontificia, in praesentia Caesarea Maiestatis Caroli V. Electorum, principum et aliorum statuum imperii Romani. In publico Concilio imperiali anno MDXXX. Producta et lecta una cum Augustana Confessione a Philippo Melanchthone Anno MDLX variata.
19780: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE Scheveningen Dorderecht 1966- - De krachtige hand Gods. Leerrede over 1 Petrus 5: 6.
40599: N.N. - Vertellingen uit de Bijbel
32490: N.N. - Testimony. of the Reformed presbyterian Church of Ireland. Doctrinal and Practical. Published by Authority of the Reformed Presbyterian Synod.
60302: LUTHER MARTIN 1483-1546 - Reformation Martin Luther Ein Sachbilderbuch zur Kirchengeschichte von Diertrich Steinwedde
63713: [POOLE, L.G. LE E.A.], (LEIDEN) --- - Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. 1638-1938. Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw
73439: CATS JACOB 1577-1660 - 'sWerelts begin, midden, eynde, besloten in den trou-ringh, met den proef-steen van den selven.
49270: N.n - Leidraad Dordsche leerregelen en kerkelijke formulieren
74657: VILLETHIERRY de JAEAN GIRARD 1694-1740 - Het leven der getrouwden, of De verbintenissen der génen die zig begeeven tot den houwelyken staet. / [By Jean Girard de Villethierry]. ; Translated from the French
32022: N.N. - Ziekten en beschadigingen van het aardappelloof. Achtste druk.
6591: N.N. - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek.
72442: DIV. SCHRIJVERS5 - Vonken van heilig vuur, groen van Prinsterer tweehonderd jaar
25388: N.N. - Beschrijving van de Nederlandse Hervormde Kerk te Marssum.
25407: N.N. (J.H. Schoonderbeek) - Een woord gericht aan land en volk. Naar aanleiding van Klaagliederen 1:12. Door iemand, die als landweersoldaat, was ingedeeld in de stelling blauwkapel nabij Utrecht en die 23 december 1915 met groot verlof huiswaarts mocht keeren.
64061: RED. - Lof Der Tabak. Bezongen Met Pen, Camera En Tekenstift.
824: N.N. - Ordonnance & placcart des Archiducqz noz Princes souverians sur le fait du cours & permission des monnoyes & autres choses en dependantes.
25686: N.N. - Zending in Indonesië. Verslag en rapporten van de zendingsconferentie te Batavia, gehouden van 10 tot 20 augustus 1946. Ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Ds. J.C. Hoekendijk.
71846: N.N6340 - Lexode et le levitique tradvits en francois avec lexplication du sens litteral en du sensspirituel. Tiree des ss erss des auteurs ecclesiastiques
70193: N N - Prijsverhandeling over het nationaal nederlandsch gezang uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot nut van t algemeen
24339: N.N. - Een verkeerde preek. Dat zie je niet, dat hoor je niet. Is dat nu zoo mooi? Drie splinternieuwe voordrachten voor 1 heer.
34445: N.N. - 1961/1986 Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten. 25 jaar.
40840: Matthes J C Dr / Pierson Allard (1831-1896 - HET BOEK JOB vertaald - verklaard inzonderheid naar aanleiding van de jongste buitenlandsche kommentaren verscheeeen in Nieuwe theologische bibliotheek / bijeengebracht onder toezicht van A. Pierson
33939: N.N. - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
34250: N.N. - Verkiezingsprogramma 1998-2002. SGP.
46316: N.N. - Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het - eeuwige leven - Bekeeringsgeschiedenis van Pleun van der Hoek
27424: H. C. J. - Tijl uilenspiegel's lustige streken. Met gekleurde platen.
54697: FOTOKUNST 1947 - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1947.
73397: N.N> - Eben-Haëzer,
76781: Geuzen-Almanak voor het jaar 1923 - Geuzen-Almanak voor het jaar 1023 Geuzengesticht 'Wilhelmus van Nassauen'; vijfstigste jaargang onder medewerking van Ds J W Gunst/ CWL vanLummel e a
76782: H H K - Korte Wenschen prozw en poesie voor verschillende Feesten Verjaaren Nieuwsjaarsdagen
14828: N.N. - Van 's Heeren Goedertierenheid. Een boeiend verhaal uit het leven.
43265: N.N. - Korte levensbeschrijving van vermeerde mannen uit alle tijdvakken 2e deel met portretten
45940: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100 - Flavii Josephi des wijdt-vermaerden Joodschen historieschrijvers boeken; te weten twintig van de oude geschiedenissen der Joden en een van sijn eygen leven: etc. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, door L. v. Bos. conrector der Latijnsche Schole te dorderecht
36347: P.W.T. - Twee zeer belangrijke geschiedenissen. Voor Jong en Oud, voor Arm en Rijk. Van eene voorname Freule en een ongehoorzamen Zoon. Treffende herinneringen uit het leven, niet minder merkwaardig, dan stichtelijk in deze dagen.
57633: ISINGS J H Geb 1884- - GULDEN SPOREN toelichting bij de serie schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. van de hunnebedbewoners tot de trekschuit.deel 1
43286: N.N. - Grasparkieten huisvesting voeding kweken.
43287: N.N. - Parkieten, Huisvesting, Voeding, Verzorging, Kweken.
43289: N.N. - Flip en zijn hond met teekeningen van sj. de Vries
43290: N.N. - Roodkapje
43291: N.N. - Sneeuwwitje en de zeven dwergen
43292: N.N. - Hoe koning Roselio wraak nam op het maanmannetje
43293: N.N. - Het vrolijke beertje
49212: J - Het meisje uit het bos. Met pentekeningen van Annnie van de ruit
26507: N.N. - In de leer. Jongvolwassenendagboek. Tweede druk.
41522: N.N. - Muckle Kate. Een zegeteken van genade. Uit het Engels vertaald door H.C. van Woerden.
35908: N.N. - Een boek vol avontuur uit Stavast.
41794: N. N. - Op de reede van Batavia
78191: N.N. (BOENDERMAKER, J.P.) - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de Eredienst. Een bundel opstellen voor prof.dr. J.P.Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Onder red. van K.v.d.Horst, D.Monshouwer en G.H.Westra.
24553: N.N. - Negen en veertigste verslag der vereniging tot christelijke verzorging van zenuwlijders in Nederland. Gevestigd te Zeist. 1949.
31685: N.N. - Honig uit de steenrots Christus. de heilweldaden aan den zondaar geschonken naar de gewijde en ongewijde geschiedenis en de ervaring. Waarbij: De pelgrimstocht der Gemeente Christi door het Mesech der vreemdelingschappen naar het Jeruzalem des vredes.
32602: N.N. - Kerkelyk handboekje, zynde een kort uitreksel, van de voornaamste actens, der nationale en provintiale synoden, betrekkelyk op de zuiverheit der leere, rust der kerke, enz. Als mede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkenraden. Derden druk, veel vermeerdert en met een voorrede verrykt, in welke de opkomst, noodzakelykheid en nuttigheid der kerkelyke vergaderingen, uit de oudheid en kerkelyke historien wordt aangetoont en opengelegt.
32601: N.N. - Geen onrecht in God gevonden. Onder redactie van "De vriend van Oud en Jong". (eerder verschenen in de rubriek "Schrift en Belijdenis", 102e jaargang nr. 9 t/m 104e jaargang nr. 4.)
74197: N.N. - Teken van leven, nieuwe verhalen voor Goede Vrijdag en Pasen
19504: N.N. - Dankdienst in de kerken en op de markten en openbare pleinen van steden en dorpen ter herdenking van Nederlands bevrijding uit de Duitsche tyrannie in het jaar onzes Heeren 1945.
27957: N.N. - Ordonnantie waar na een ieder sig in tyde van brand binnen de stad Wageningen sal hebben te reguleeren.
37055: N.N. - Verbeeld vertrouwen.
37056: N.N. - Kerkgebouw Sint Jakobus - Utrecht 100 jaar.
43422: N.N. - Sprookjesboek; Doornroosje, De wolf en de zeven geitjes, tafeltje dek je, de kikker en de gouden bal, domme Hans, Vrouw Holle
32708: N.N. - Een boodschap van een kerk onder het kruis aan de vrije christenen in Nederland.
32714: N.N. - Een vaste burcht is onze God. Referaten gehouden op donderdag 15 mei 1958.
32705: N.N. - Het huisgezin van de patricier. Een verhaal uit de tijd van der Romeinse christenvervolging. Door de redactie van "De vriend van oud en jong".
32758: N.N - Getuchtigd en niet gedood.
43431: N.N. - Grootmoeder vertelt... De mooiste sprookjes voor jong en oud. 1. Roodkapje, 2. Gelukkige Hans, 3. Assepoester, 4. De Rattenvanger van Hamelen, 5. Klein Duimpje, 6. Tafeltje Dekje, 7. Sneeuwwitje en Rozenrood, 8. Hans en Grietje
30403: N.N. - Het guldenboekje. Eenige bizonderheden uit den Bijbel, en uit de leer en de gebruiken der kerk, voor catechisatiën, Scholen met den Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant.
43448: N.N. - Sprookjesboek met Verhalen
75638: N.N.(uit The Gospel Magazine) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
24902: N.N. - Bekentenisse of belydenis des geloofs des Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten; en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht , over de vyf stucken der leere. .
74572: N N - Vertogen van SALOMO
38254: N.N. - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt; of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang; zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Dertiende Zamenkomscht, Tusschen den vermaarden Koning van Vrankryk Hendrik de IVde, en den Grave van Coligny, admiraal van Vrankryk. Met wien de Parijsse Bruiloft aanvang nam. Doormengt, met staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geheimste zaaken, en byzonderste voorvallen in de voornaamste Hooven van Europa. Voor de Maand July, 1722. Verder bevat het boekje de maanden augustus-december van datzelfde jaar, allemaal met eigen titelpagina en titelprent.
28337: N.N. - Alleen uit Hem en door Hem. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van Gereformeerde Gemeenten. 1907-1977.
35051: N.N. - Hoogmoed en Ootmoed. Of de twee meisjes van de kostschool. Een verhaal uit het engelsch van de schrijvefster van "De wijde, wijde wereld"Met eene voorrede van J.J.P. Valeton. Derde druk.
37635: N.N. - Zwingli und Calvin von August Lang.
70230: H.P.D.L.D.E.D. - HISTORIE de regne de LOUIS 14e roi defrance et de navarre Qu lon trouve ene Recherche exacte des Intrigues decerte Cour dans les Principaux eEats de l Europe tome 3-4-5
17431: N.N. - Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
56457: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - Leer en vermaan. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambts-jubileum van Ds. b. Hennephof, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht op 30 mei 1959.
56458: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE Scheveningen Dorderecht 1966- - De krachtige hand Gods. Leerrede over 1 Petrus 5: 6.
56459: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - KERKBLAD 6 NUMMER UIT1966 15 NUMMERS UIT1967 23 NUMMERS UIT1968 EN 24 NUMMERS UIT 1969
50681: BIBLIA COSTERUM FRANCISCUM PRIESTER DER SOCIETEYT IESU.1532-1619) - Het Nieu Testament onses Heeren Iesu Christi met korte uytlegghinghen der plaetsen die duyster luyden… door Franciscum Costerum Priester der Societeyt Iesu Alternatieve titel: Bible Dutch Moerentorf .
12913: N.N. - De schilder van Dordrecht. Een verhaal uit den tijd der hervorming.
29200: N.N. - Jubileum-referaten uitgesproken in de wijdingsdienst (14 november 1958) in de Janskerk te Utrecht en op de Lustrumbondsdag (15 november 1958) in gebouw 'Tivoli' te Utrecht.
71869: BURNET THOMAS (1635-1715) SEWEL 2 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtste en eydigende met het begin van Koninginne Elizabeth
71867: N.N - De vier uitersten van den mensch, versier met vier prenten, voorafgegaan van eene beschrijving van de kortheid der ellende en het oogwit van het menschelijke leven- nieuwe druk , overzien en verbeterd Waarbij gevoegd is het Gulden Paradijs, behelzende vele Bemerkingen, Lofzangen en Litarieen, alsook eene mis op het lijden van Christus versier met 35 nieuwe prenten vermeederd met eeinge godvruchtige gebeden
43020: N.N. - De Rustdagviering een goddelijke instelling uitgave van de nederlandse vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging gevestigd te Ede
40204: N.N. - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald.
44317: N.N. - De vreemde ontmoeting serie: De familie robinson
37345: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechisatien, scholen met de bijbel en huisgezinnen.
77463: N N - Het Buitenleven
77459: N N - Wij lerenzingen zingen als en lijster Een serrie zangoefeningen e eenmvoudige versjs geikkustrerd me plaatjes o a het lied van classe-klei vogelijn/ sinterklaas/ mamma k wil/n man he-de kabels los- de boer en de schilder-een kikkerlied- mijn vinkjw
5155: N.N. - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. (20ee deel) Vervolgende de beschryving der vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Met een
47810: N.N. - VERHAAL van de oude Kerk gebruiken,of ene naaukeurige geschiedbeschrijving Bevatende hunne Geboorte en aanwas hoe zy ter Kerke ingeslopen en langs welke Trappen zy tot de by Geloovigheit zyn overgegaan door een geacht voorstander der rechtzinnige Leere en Kerk
43909: L., J. v. (Jan van Lankom) - Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer Godlijck tracktaetjen ofte stralen der Goddelijcke liefde, by manier van gebedt; om de zielen te sturen en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Te samen gestelt door J.(an) v.(an) L.(ankom). Onveranderde uytgave naer een manuscript van 't jaer 1675.
43439: N.N. - kleurige prenten voor kleine talenten
43927: N.N. (Uytenbogaert Joh) - Onderwysinge in deChristelyke Religie gesteld na de vragen enantwoorden na de belydenisse der Remonstrants Geeformeerde Christenen.mitgaders Derselder Formu;lieren en Gebeden,des H.doops en des H.Avondmaals,Met eene aansprake tot de sieken en eenige gebeden twede druk
43926: N.N.( J CERON Pastor B Mariea de Capella) - Kort begryp van de mirakelen van het mirakeleus beldt van O.L>vrouwe van s,Hertogen-bosch,tegenwoordigh rstende in de Hertoghlijcke ende paochiaele kercke van S jacob op caudenbergh binnen Brussel Getrocken uyt het Origneel Register,t welck in de selve kercke bewaert wordt
47227: N.N. - De geheimzinnige steen
47300: N.N - Woordenschat Bijbels Jongvolwassenendagboek +18
43956: L., M. v. - Naar de heide terug. naar het duitsch van Diedrich Speckmann door L.v.M.
42998: N.N. - Vrijheid, gelijkheid, Broederschap
70186: N N - Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld,
36997: N.N. - Wijk C en de Jacobikerk. terugblik en toekomstverwachting bij de opening vande gerestaureerde Jacobikerk op 5 maart 1977.
36994: N.N. - De Schans. Wijkblad van de Hervormde Wijkgemeente Grote Kerk Maassluis. Jaargang 3-nr.5. September 1989.
36976: N.N. - Jozef of een levende onder de dooden. Een beeld uit het leven naar feiten. Met een aanbeveling van Ds, W,G, Smitt.
54775: FRANKEN. AUG. HERMAN PROF GLAUCHA HALLE AAN DE SAAL3 1663-1727 - Schriftmaatige overweeging van genade en waarheid..dienende tot kennis der Heerlykheid van Jezus Christus ect
61514: N N (Coolhaas v.d Woude s) - Wat willen eigenlijk de zeven Haagsche Heeren? door een predikant bij de Hervormden
61529: N. N. - Vereniging voor Christelijk onderwijs Leiden. 1853-1953
61549: N. N. - Sociale integratie in de geloofsgemeenschap / deel Handreiking II. Zestien praktijkverhalen
60320: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - KERKBOEK bevattende 1 een algemeen overzicht v an het evangelische Lurhersch kerkgenootschap in het Koningrijk der Nederlanden. - 2. de namen en Woonplaatsen der eerw Leeraren,ouderlingen,Diaken,Regenten, en regentessen can de Godshuizen der Ev Luth Gemeebnten te Amsterdam 3. De orde der Predikbeurten en katchisatie,welke in voornoemde Gemeente zullen gehouden worden van den 29 Juni 1845 tot den 31 december
5322: N.N. - Vendéesche brieven of briefwisseling tusschen drie vrienden, gehouden in het jaar 1823, opgedragen aan de Koning van Frankrijk, door den Vice-Graaf Walsh. Naar de tweede, herziene, verbeterde en met verscheidene brieven vermeerderde uitgaven. Uit het Fransch.
40612: N.N. - De rustdag des HEEREN
40592: N.N. - ACTA van de Generale Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. Gehouden te Apeldoorn/Utrecht/Rotterdam/Amsterdam-nieuw-West. 1956.
7053: N.N. - De Hugenoten in Nederland.
65803: SMITS SAMUEL (1584-1662? - HET LAATSTE OORDEEL Openbaringen 22 vers11-15 uit Engels vertaald door Ds J van der Haar te Houten 2e druk
77004: ZIMMERMAN Johannes Jakobus Pred Zurich 1695-1756 - Heilige betragting Behelzende enige heilzame vermaningen,ter bevordering van het waar en wettib gebruik van het Heilig Avontmaal des HEEREN, in het Latijn beschreven ten byzonderen voordele van Jonge Leraaren en Beoefenaaren de H Godtgeleerdheid door den zeer beroemde,Hooggeleerden Here Johannes Jakobus Zimmerman.Profesor der H Godgeleertheid op hetGymnasium van Zurich Lid der Koninglyke Pruissische Sociteit der wetenschappen. In het Nederlands vertaald door Samuel Johannes LETTE predikant te Zierikzee Waarbij nog komen de korte stellingen van den Wijdber Samuel Werenfels over de Rechtvaardiging
34697: N.N. - The Case of the Crols in Baptism considered. Wherein is Shewed, that there is nothing in it, as iot is used in the Church of England, that can be any just Reason of Separation from it.
40489: GOEREE Wilhelmus (1680-1711 - Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der menschkunde Leerende niet alleen de Kennis van de gestelte,proportie,Schoonheyd.Muskelen.Bewegingen.Actien.Passien en Westland der Menschebeelden tot de Teykenkunde,Schilderkunde,Beeldhouwery,bootseer enGiet-Oefening toepassen; Maar ook hoe zich een Mensch nadeselve Regelen,in allerhande Doeningh van Gaan,Staan,Loopen,Torssen,Dragen,arbeyden,Spreken en andere Gebeerden,bevallig en Verstandelijk aanstelen zal
50431: BENEDICTUS XIV (PAUS) 1675-1758 - Pont Max DE SYNODO dioecrsana Libri tredecim
31075: N.N. - Gods wondere wegen. Uit het Duitsch door H.W.S.
34750: N.N. (Prinsterer, Guillaume Groen van, 1801-'76) - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
5491: N.N. - Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van Jezus Christus geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede over de uitstorting van den Heiligen Geest, gepredikt wordt in de Christelijke Gemeente te Dordrecht.
51759: [Breviarium Romanum] - Breviarium Romanum. Ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, et Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoritate Recognitum. Editio accuratissima officiis novissimis aucta. PARS HIEMALIS. Cum approbatione Sacr. Rituum Congregationis.
19350: N.N. - Catalogus van de tentoonstelling met betrekking tot de afscheiding van 1834.
6603: N.N. - Geheiligde beproeving. Bijzonderheden uit de lijdenskamer eener ontslapene. "Het leven was haar Christus." "Zij heeft veel liefgehad." 2e druk
31764: N.N. - Samenspraak tussen een rijke uit Kapernaüm en een arme uit Nazareth.
31775: N.N. - Beelden-galerij van Christelijke vrouwen bijeengebragt voor allen, die dezen naam wenschen te dragen.
56070: HANDSCHRIFT GEGREFORMEERDE BOND Lezing Gouda jan 1935 - HANDSCHRIFT Lezing over de bezwaren tegen en binnen de Gerf Bond in deNed Herv Kerk 16 blz ondertekent GOUDA 17/1 1936 gebonden
19614: N.N. - Merkwaardigheden uit de natuur-, hemel-, aardrijks- en menschkunde. Een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen. 6e druk.
19615: N.N. - ASSEN Uitgegeven door de vereeniging voor vreemdelingen-verkeer te Assen.
19583: N.N. - Rapport. Inzake de uitbreiding van den bundel "eenige gezangen". Van deputaten der generale synode van Arnhem 1930, aan de generale synode van de Geref. kerken, saam te komen te Middelburg, in den jare 1933.
6604: N.N. - Lofzangen en Geestelijke liederen. Overgenomen uit de liederen der vereenigde Evangelische broedergemeente. Vierde uitgave. Tübingen, bij L.Fr. Fues, 1856.
36476: N.N. - De vruchten der Duitsche revolutie in kerk en staat. Bezwaren tegen de geest der eeuw.
31521: N.N. - Voor wien zal de zon der gerechtigheid opgaan?
31544: N.N. - Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes.
31545: N.N. - De vernielde rijstoogst.
57630: IRVING Washington (1783-1859 - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus, door Washington Irving. (...) Uit het Engelsch. (Deel 1 t/m 3)
40569: N.N. - De Engel des Vredes
62268: N/A. - De Azteken. Kunstschatten uit het Oude Mexico (2 delen)
62267: N/A - Michelangelo and Raphael in the Vatican Gray lettering on the white spine with a white/color illustrated cover. A vast selection of the works of Michelangelo and Raphael contained in the Vatican Palace. 211 pages
62266: N>N> - Medische gids voor noodgevallen. Als elke seconde telt.
61509: N N (Haken) - NNHet haken I Beyer's Handwerkboeken serie H no 17 , nd, 1e druk. Gebrocheerd. Met 189 afbeeldingen. Pp 59. Papieren omslag met gebr sporen en scheurtjes. , inhoud goed
61512: N N REDACTIE - Recueil militair , bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlandsche langmagt. [van het geheele jaar 1859]
61513: N N ( Willem Ruys) - Een Schip Vaart Uit Een Wandeling Op Papier in En Over Het Passagiersschip "Willem Ruys Geïllustreerd (in kleur), uitslaande plaat (langdoorsnede Willem Ruys, '.Een wandeling op papier in en over het passagiersschip Willem Ruys.' met informatie en prachtige oude platen van het interieur
75637: N.N.(uit The Gospel Magazine) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
1871: N.N. - Leidraad bij de behandeling der anti-revolutionaire beginselen. Eerste deel. Derde herziene druk.
41683: N.N. - Uit het leven van eene christin. Medegedeeld door een harer kinderen. En twee andere verhalen.
74636: N.N. - Hervormde Gemeente te Eethen
61968: N.N. - Een boek vol avontuur uit Stavast.
60313: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Dr. Martin Luthers Praediger, alle Son ob Fest-Tages Evangelier ob Epistler samt Lidelfes Historien
78015: BIBLIA BIESTKENS NICOLAES 1721 - Biblia is de gantsche Heylige Schriftuure vervattende alle de boeken des Oudenen Nieuwe Testaments Naar het Exemplaar van Nicolaes Biestkenst
43024: N.N. - De zilveren poortblok Strijd om in te gaan door de enge poort Lucas 13 : 24 Opdat zij door de Poorten mogen ingaan Openb. 22 : 14 Maandelijksche uitgave tot verspreiding der Oud-Vaderlijke geschriften onder het waarheidlievende Nederlandsche volk
72918: DAM H. VAN0 - Uw trouw is groot. 100 jaar Gereformeerdee Gemeenten verteld aan de jeugd.
31134: N.N. - Vroomheid per dozijn
61482: N N - Formulierenboek voor de eeredienst der hervormden eene handeling tot het doelmatig openbaar gebruikvan den Heidelbergschen Catechismusen e Liturgieder Hervormde Kerk door een haren leeraren
61470: N N - De schatten der aarde eerste afdeeling steenkolen eerste afdeeling met plaatjes
56067: HANDSCHRIFT DOELDER MARIE Terneuzen Geboren 30april 1875 overl17 maart 1960 - HANDSCHRIFT Blinde Marie levensgeshiedenis vam Maria Pieternella de Boelder 1875-1960 In deze levensbeschijving worden vel epredikanten rondom 1895-1945 vermeld o.a Ds L Boonen. van Oordt geef een beeld van het kerkelijke leven
74654: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
74655: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
57651: J.M. - Korte onderwysinge voor de catholyke jonkheyt, om wel te biegten en te communiceren. Uytgegeven door J.M.
61553: N. N. - De liefde sticht. - Almanak voor het jaar 1898
61554: N. N. - De liefde sticht. - Almanak voor het jaar 1896
61555: N. N. - Hotel Wildenmann Lucerne - As compliment to his guests - 11 platen
61550: N. N. - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis. Aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeene te Amsterdam
66541: T. v. D. - Wil tegen Wil.
37198: N.N. - Geloof, Bekeering en de Wedergeboorte. Als gepredikt door Jezus en Zijne Apostelen. Boekje No. 2.
50680: BIBLIA Vignettes de Hans Holbein. (1497/98-1543. - Biblia sacrosancta Veteris & Novi Testamenti, juxta Divi Hieronymi vulgatam editionem : His accesserunt tabernaculi Mosaici, ac rerum praecipuarum schemata, summa industria & fide expressa...Singulis quoque capitibus breuia argumenta adiecta sunt ...
60408: M.F.R.P - De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiën overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
60407: M., C. - Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
55965: HAGEMAN HENRICUS 1706-1774 - Aanhangzel tot de symbolische boeken der evangelisch-luthersche kerke belezende 1 De 16 Torgausche artikelen van LUTHERUS opgestelt 2 De Wederlegging derzelve door de Roomschegezinden. 2 De Verandere Augsburgsche Geloofsbeleidenis door Philippus Melanchton. Uit het Hoogduitsch en Latyn vertaalt en methistorische aanmerkingen verrykt door HAGEMAN HENRICUS leraar der gemeente toegedaan de onveranderde beleidenisse van Augburg,binnen AMSTERDAM
60316: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - von wahrer und falscher frommigkeit
60315: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Evangelische Deutsche Original-Bibel von 1741. Hebräischer und Griechischer Original-Text mit der Deutschen Originalüberstetzun Martin Luther. Mit Abbildungen im Text und zusätzlichen Hinwiesen, sowie Harmonien-Tafeln, usw. .
50675: BIBLIA BIBLE. A.T. GREC. 1683] - Vetus testamentum graecum ex versione Septuaginta interpretum. Juxta exemplar Vaticanum Romae editum. [Avant-titre en grec] : E Palaia Diatheke kata tous Hebdomekonta.
7039: N.N. - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen deel 1.
5367: N.N. - WETTEN voor voogden, executeurs en curators volgens het Fransche recht
77913: WOUDWIJK W pred teHILVERSUM ov 1920 - Negen nagelten predikatien
77914: KWIATKIEWICZ JOHANNES 1630-1703 - Fax ascetica peregrino terrestri per exercitia spiritualia Aeternis intento, in via triplici, purgativa, illuminativa et unitiva ad divina, et felicem vitae terminu praelucens.} Opera Joannis Kwiatkiewicz Societatis Jesu Sacerdotis. Nunc ab alio eiusdem Societatis Sacerdote divisa in libros & capita, titulis columnarum & alphabetico rerum indice aucta. Editio prima in Germania. Cum gratia et privilegio Sac. Caes. Maj. et facultate Superiorum. Fax ascetica peregrino terrestri per exercitia spiritualia Aeternis intento, in via triplici, purgativa, illuminativa et unitiva ad divina, et felicem vitae terminu praelucens.} Opera Joannis Kwiatkiewicz Societatis Jesu Sacerdotis. Nunc ab alio eiusdem Societatis Sacerdote divisa in libros & capita, titulis columnarum & alphabetico rerum indice aucta. Editio prima in Germania. Cum gratia et privilegio Sac. Caes. Maj. et facultate Superiorum.
52710: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(der Theologe der Hoffnung) - Ausgewahlte schriften in drei banden
52711: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(der Theologe der Hoffnung) - Ansprachen,predigten,Reden,Briefein Neue texte aus dem nachlass Herausgegeben von Johannes Harder drei banden
57995: [JOODS HISTORISCH MUSEUM]. - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De Mediene", van 12 april t/m 25 november 1984 in het Joods Historisch Museum. Added: Invitation for the opening of this exhibition. (Waaggebouw, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
54596: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100 - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven. doorEVERHARDUM BOMMELIUM pred teVoorschn
56206: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835 - Het leeven van Jezus, in euangelische gesprekken voor de jeugd / door Johannes Hazeu Cz. ; [met gegrav. titelpl. en 6 gravures door Van Meurs en De Huyzer]
36560: N.N. - Bijbelsche Almanak voor het jaar 1832 uitgegeven door het Nederlandsche Godsdienstig Traktaat- Genootschap.
34094: N.N. - Het lyden van Jesus als de Christus, vertoond uit de vier evangelisten; Zo als 't in de Gereformeerde Nederduitsche Kerken van Utrecht jaarlijks in order gepredikt wordt. Achter 't zelve de schikking en verdeeling der texten gevoegd, die op de gewoonlyke feestdagen verklaard worden. Mitsgaders eene naamlyst van alle predikanten, die, zedert de Hervorming deeze gemeinte bediend hebben. tezamen uitgegeeven twen dienste derGemeinte en met goedvinden des Eerw Kerkenraads de negende druk vermeerderd en verbeterd uitgever Samuel Alter en Paulus Quint Waarbij geb.: Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik; Door last van de hoog mogende Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen in den jare 1773 gekooren, mitsgaders de christelyke catechismus, formulieren en gebeden der gereformeerde kerken. Haarlem bij Johannes Enschede en zoonen 1819 Waarbij geb. : Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de nederlandsche hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. (Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, Haarlem, Johannes Enschédé en zoon, Groningen. R.J. Schierbeek, en M. van Heyningen; 1818)
7455: N.N. - Agenda. Synod Christian Reformed Church. 2 Delen. Part I: Reports, blz. 1 - 86 (2) Part II: Belated reports & overtures, blz. 92 - 200.
61557: N. N. - Leer lezen in een wip - Inderdaad, door dit leuke boekje zal uw kleine uit de eerste klas heel spoedig in staat zij een eenvoudig verhaal te lezen. De leerstof is zo behandeld, dat deze volkomen parallel loopt met het leesonderricht op school. - eerste boekje.
61508: N N - HANDSCHRIFT (Eind 18e begin 19e eeuw) "UITTREKKSELS uit verschillende schrijvers over het Geloof, de schrijver heeft ruim 900 uittreksels van verschillende schrijvers samengesteld in vier delen; Dit is het vierde deel van no 701 t/m 903; 488 blz gebonden in linnenband.
61483: N N - Belijdenis desGeloofs der Gerefrmeerde kerken in Nederland overgezien in de synode nationaal te dordrecht opnieiuw uitgeven ca 1840-70
61494: N N - Overzicht van de bijbelboeken 48 blz m - Bijzonderheden uit de bijbel- 50 blz - Bijbelsche Aardrijkskunde 56 blz - Bijbelsche oudheikunde 94 blz de Bijbel in het algemeen 34 blz- De bijbelsche Geschiedenis in kort bestek 166blz onze vaderlandse kerk 54 blz
61498: N N - Gebeden boek voor Huisselijk gebruik. Geschikt voor oude en jonge personen, met gebed en lofgezangen 4e druk
19545: N.N. - Wet van de Gereformeerde Theologen-Studenten-Vereeniging ,,Voetius'' onder de zinspreuk: ,,De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid''. Spreuken 1:7a.
19552: N N - Kindervreugde. Vroolijke voordrachten voor jongens en meisjes. Verleden, heden en toekomst, voor twee meisjes en een jongen. Rooken. Luimige samenspraak.
78082: W T - Door God geleid- een waar verhaal uit het zeemansleven
62172: N.N. - 50 jaar in woord en beeld. Een halve eeuw lager onderwijs op Gereformeerde grondslag in Ridderkerk.
62185: N.N. - "Van koken en stoken" - "Hou zadel"
62197: N.N. - "Catechismus Oder Chrislicher Underricht / wie der in Kirchen und Schulen der Charfurstlichen Psalg gerrieben wirdt".= Titelpagina van de eerste druk van de Heidelbergse Catechismu, 1563.
36340: N.N. - Het leven en sterven van Mr. Justus Vermeer. En 's Heeren lof verkondigd uit de kindermond van Suzanna Bikkes, geboren te Leiden op 24 Januari 1650 en op 14-jarige leeftijd overleden.
36345: N.N. - Het leven en sterven van Mr. Justus Vermeer. Benevens Gods vrijmachtige genade betoond in Pieter Versluys, in zijn leven, ziekte en bijzonder bij zijn afsterven.
16742: N.N. - Heidelbergse catechismus. Of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten.
19495: N.N. - De tweelingbroeders en andere stichtelijke verhalen of Gods leidingen en der geloovigen ervaringen door de redactie van ,,De vriend van Oud en Jong''.
24151: N.N. - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen en over het lyden van Christus voor Paaschen, in de Hervormde Gemeente van Amsteldam, gepredikt worden. Met byvoeginge van de gelykluidende texten der euangelisten, en van die propheetische, waar op in den text geweezen wordt. En: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en gebeden der gereformeerde Kerken.
4402: N.N. - Merg der akademische verhandelingen, getrokken uyt de beste Godtgeleerde, philologische, historische enz. dissertatien en disputen, welke door geleerde mannen op de Hooge Schoolen van Duytschlandt zyn verdeedigt, en van tydt tot tydt in't ligt gegeven: mitsgaders eenige aanmerkingen van verscheidene geleerden van Nederland. Dienende tot verklaaringe en ophelderinge van verscheyde Schriftuur-plaatsen, de wysbegeerte, historien, oudtheden, taalen, en andere beschaafde wetenschappen. Sesde deels.
48552: Matt Abraham Vander pseud. van Abraham van Brienen 1605/06-1683) - Meditatien tot de H. communie op alle de zondagen en andere hoogtyden des jaers deel 1 . en Meditatien tot de H. Communie, op alle gebooden feestdaegen der heyligen ende andere dagen van devotie.door het jaar deel 2
45009: N N - Gedenkschrift van het vijf-en-twintigjarig bestaan van het Gereformeerd Oranje-Weeshuis te Huizen. , 1869-1894; aan zijne vrienden en begunstigers aangeboden door het Bestuur der Vereeniging tot opneming van weezen uit de gemeente Huizen. . ..
48531: P.H.B. te W. - Een laatste woord aan mijne kinderen.
38599: N.N. - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholern in het Koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1855.
30510: N.N. - De kerk in de catacomben. Verhaal over het lijden van de eerste christengemeente onder een Romeinsch keizer.
16846: N.N. - Luther Almanach.
40337: N.N. (Smijtegeld-Middelburg) - Bundeltje van Heylige leerredenen.Door verscheyde godvruchtige mannen gepredikt waarby gevoegt zyn bedenkinge over verscheyde geestelyke stoffen ect (4) 56 blz 2 preken over Hoogliet 1 vers 4(Smijtegeld) Waarbij Een uytmuntende practikale leerreden door een voornaam Godgeleerden over Ezechiel 24 vers 31 (Smijtegeld) der derdedruk
46206: N.N. - De lijster familie
34174: N.N. - De Leuenburger Konfessie gewikt en gewogen.
29098: N.N. - Van een huis en van bouwlieden. 50 jaren geschiedenis van de Vereniging tot behartiging van de belangen der Christelijke scholen voor Mulo in Nederland.
49131: s, a.n. - De kinderen van sonnehoeck. Geïllustreerd door Frans van Noorden.
76850: W F - Door God geleid een waar verhaal uit het zeemansleven geillussteerd
77630: N.N. (ANONYMUS) - Kort begryp van de heilige schrifttuer door vraegen en antwoorden(..) oude Testament metkorte uytlegginge getrocken uyt Heilige Vaders endelerraeren
41983: N. N. - De juiste weg en de dwaalwegen verhandeling over den juisten weg ten leven en over twee dwaalwegen ter linker en ter rechterzijde door een onbekende uitgegeven in 1739
71878: N N - Toespraak van d3e krachtder waarheid op het sterfbed van een jeudige Christinne
5133: N.N. (Prof W.G. Bril; Dr. G.D.J. Schotel; H.J. van Lummel; Dr. L.R. Beijen; Ds. A. van Toorenbergen; Prof J.J. van Oosterzee e.a) - Voor driehonderd jaren. Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis met meedewerking van prof. W.G. Bril, dr. G.D.J. Scholtel, H.J. Lummel, e.a. 1e jaargang over het jaar 1569. 2e jaargang over 1570. 4e jaargang over 1572.
17132: N.N. - Leidraad. De openbaring van Johannes.
25579: N.N. - Hoe kunnen wij arbeiden onder de afgedwaalden en kerkloozen? Uitgave bureau ernstige mededeelingen.
14062: N.N. - Het geloof in Jezus Christus. Voorgestelt en aangeprezen naar zijn eigen onderwijs, 92 blz. De christelijke oefenschool, 103 blz. Aanprijzing, 64 blz. De zelfbeproeving, 92 blz. Het avondmaalskleed, 52 blz. Lidmaten, 74 blz.
14065: N.N. - Het oordeel der nationale synode der Gereformeerde kerken, over de betwiste vijf hoofdstukken tegen de remonstranten.
34688: N.N. - Gods openbaring aan den mensch. Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke keer. (Ten dienste der jeugd verkort.) Vierde en verbeterde druk.
34693: N.N. - Het klassikaal bestuur van Amsterdam.
16627: N.N. - Lichtdragers serie. ONVEGETELIJK 45 meditatties 2e druk
25387: N.N. - De Oude Kerk anno 1994. De Oude Kerk te Oosterbeek. Geschiedenis en gids van een eeuwenoude dorpskerk.
28176: T. v. D. - Wil tegen Wil.
1862: N.N. - Geschiedenissen voor onze jeugd. Eerste serie. Vierde druk. Met tekeningen.
38548: N.N. - Gegeven leven een levenslange zorg. . . een voortdurende opdracht!
21585: N.N. (Joh. Eijkman) - Het Woord Gods blijft in der eeuwigheid, leerrede over Jesaja 40 vers 6-8. Uitgesproken op den gedenkdag der kerkhervorming 6 november 1892 in de Amsteldam.
58007: JULIANA PRINSES 1909-1936 - Het leven van onze Kroonprinse in Beeld
64864: S G P - Van Goedertierenheid en Trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij. 1918-1993.
4445: N.N. - Woordenboek van de geschiedenis der christelijke kerk. Door den schrijver der 'tabel van de geschiedenis der christelijke kerk'. Nieuwe uitgave.
45768: K.A.P.S.M. - De Nieuwe vaakverdryver of Neederlandze Verteller vol Staatkundige voorbeelden,vorstelikke bedrijven,Aartige spreuken kloeke vragen SpitzeAntwoorden geesteige Trekken hoffelkke Ommegangen en Boertige Geschiedenissen. Alles tot stichtelijke vermaak en scharpinge van Jeugdige verstant.uit verscheide Boeken eneigen ondervinding vergaders en beschreven door K A P S M
47541: [RELIURE MAROQUIN] - Formulaire de prières chrétiennes pour passer saintement la journée. Nouvelle édition précédée de l'Abrégé de la vie de sainte Angèle, fondatrice des Urselines (sic).
34032: N.N. - De weg Gods met den mens hier op aarde, naar de Hemel leidende. Voorgesteld in enige zaligmakende kentekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een gelovig broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster. Herdruk naar een in 1742 verschenen werkje.
34033: N.N. - Eene stameling over de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. (In Poëzie). Door een student.
55846: H. C. J. - Tijl uilenspiegel's lustige streken. Met gekleurde platen.
55847: H. C. J. - Voor vije uurtjes - nieuwe sprookjes en vertellingen.
55850: H.C.J. - De negerhut van oom Tom en andere verhalen. Voor de jeugd bewerkt met gekleurde platen door H.C.J.
55851: H.C.J. - De negerhut van Oom Tom. voor de jeugd bewerkt.
50676: BIBLE. A.T. PSAUMES - 1683 - Psalterium Davidis, cum canticis sacris & selectis aliquot orationibus : serenissimorum Belgicae principum mandato excusum.
73284: N.N - Bottes Rat zwei predigtenüber das sechste Kapitel des Propheten Sacharja, gehalten von bastor Dr. H.F. Kohlbrugge 1859
27432: N.N. - Twee verhalen. Zoo heer, zoo knecht. En: Frits Heiter.
7384: N.N. - Hervorming-nummer van studiën. Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren. Vierde druk.
74287: N.N. - Hun leven, jouw leven Dagboek 9+
3898: N.N. - Het hart des menschen een tempel Gods of een werkplaats des satans. In tien figuren zinnebeeldig voorgesteld. Tot opwekking en bevordering van den Christelijken zin. Naar het Hoogduitsch.
74263: VELD DR. H. VAN 'T - De pelgrimsstaf is in mijn hand (John Bunyan (1628-1688) een biografie)
48417: N.N. - De Oude zeekapitein zijne lotgevallen bekeering en zalig sterven
48418: STEMPVOORT Dirk Carel van Veenendaal 20 febr 1866-5 oktober1939 - Een tijdrede naar Jesaja 64 vers 8-9 Israels gebed tot God
17416: N.N. - Bode des heils in Christus. Drie en vijftigste jaargang.
7438: N.N. - Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde kerk onder het kruis. (1844-1869). Met inleiding, bijlagen en registers.
31855: N.N. - Het leven en sterven van een blindgeborene. Uitgegeven tot ondersteuning van twee behoeftige blinden.
4936: N.N.(uit The Gospel Magazine) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. Eerste (1774), tweede (1775), derde (1777) en vierde deel (1778).
49272: N.n - Voor of tegen den Christus - Kiest u heden, wien gij dienen zult.
63022: (OUDENHOVEN, J. VAN). - Hand-Vesten, Privilegien, Keuren ende Reglementen, aengaende den Alblasser-waart vermeerderd met verscheiden Resolutien,conreacten en andere zaaken den voorsz waard Concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd
40428: N.N - DE GETROUWDE GETUIGE
33500: N.N. - Is Sociaal-Democratie met Christendom vereenigbaar? Open Brief aan een Sociaal-Democraat, die tevens Christen wil zijn.
33502: N.N. - Uitgekozen gedeelten uit het Woord des Heeren.
41776: L., C.B. V - Moeder vertelt
59400: L., M. v. - Naar de heide terug. naar het duitsch van Diedrich Speckmann door L.v.M.
59401: L.S.v.H.v.W. - Twee kerstavonden.
36891: N.N. - Studies in Reformed theology and history. Princeton Theological Seminary.
7385: N.N. - Christendom en historie.
47372: N.N. - Vroomheid per dozijn
36582: N N - Lusthof der ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden: In het Latyn, onder de naam van Paradisus Anime, uitgegeeven door den Weleerwaarden en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en nu uit het Fransch in 't Nederlands overgezet, door L.V.R. Met fraaie plaaten voorzien.
74879: N/A - Lief en Leed. In dienst der Christelijke Barmhartigheid 1882-1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Christelijke Vereeninging voor de vrpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem.
46509: N.N. - Van Dale groot woordenboek Nederlands
46502: N.N. - Koenen woordenboek (N/N)
46076: N.N. - Handelingen des nationalen synodi in den name Onses Heeren Jesu Christi, door authoriteyt van de Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederland, gehouden te Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619. Na dat de Wibeensche Theologanten vertrocken waren, gemeynelijck genaemt Post-Acta, ofte Na-Handelingen. Uyt de Latijnsche in de Nederlandtsche Tale overgeset.
46073: N.N. - Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergadertd te Amsterdam, den 2den maart en volgende dagen. WAARBIJ gebonden: Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergadert te Utrecht den 28sten september en volgende dagen WAARBIJde Kerkeördening ten dienste van de gemeente Jesu Christi in Nederland in orde gebragt door de opzieners dier gemeente, in de Nationale Synode, gehouden te Utrecht den 28sten September en volgende dagen.
74979: N.N. - Grote of Sint Nicolaas Kerk Vollenhove
26951: N.N. - Meer dan honderd kerkelijke dwaasheden. Door enige spelende herders.
26957: N.N. - Schetsen voor de behandeling der anti- revolutionaire beginselen.
27343: N.N. - De weg Gods met den mens hier op aarde, naar de Hemel leidende. Voorgesteld in enige zaligmakende kentekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een gelovig broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster. Herdruk naar een in 1742 verschenen werkje.
75323: H W S - Tot arbeid geroepen tot dienen gewijd degeschiedenis van een vrouwelen
37300: N.N. - Bloeien als een lelie. Bijbels dagboek voor de vrouw.
37301: N.N. - Van 's Heeren goedertierenheid. Een boeiend verhaal uit het leven,
45583: N.N. - De leer aangaande de Heilige Schrift
1854: N.N. - De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen. Opnieuw uitgegeven door de Redactie van De vriend van oud en jong. Bernardus Moorrees, Maria Schenk, Barendje van Asperen, Robert Flockhardt en Arnoud Dirksz. Waarbij: 's Levens wisselingen of Gods genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedaald uit zijne rijke ervaring door een oud evangelist.
27131: N.N. - Medgezel. Opgedragen aan de zeer agtbare loge, F. Union Durable; gevestigd in 't Oosten van Dordrecht; door den broeder eerste opzichten de 20, dag van den tweede maand des ware ligts5813. in handschrift
71454: N N - Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöefening der godlijke waarheden, uitgegeeven door het genootschp, onder de ?Zinfpreuk: Idem omnes simul ardor agit, derde deel
35408: N.N. (ROSS MACDUFF, J. (1810-'95)) - De boog in de wolk. Woorden van troost in uren van smart. Uit het Engelsch door eene kranke. Met een voorwoord van J.A. Schuurman. Tweede druk.
73266: N.N - Vorträge zum andenken an Hermann Friedrich Kohlbrügge
42766: N.N. - Flipje Tiel. De kolenmijn.
29016: N.N. - De jeugd in nood.
28325: N.N. - Wolke der getuigen, bevattende eene verzameling van ongeveer veertig levens- en bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een Roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
45679: N.N. - Een zaaier ging uit.... Prekenserie Bundel 20
76034: ELSHOUT A Pred GERF GEM 1923-1991 - Aan armen uit gena uit het leven van Ds A Elshput door A F vanToor 2edruk
31496: N.N. - Nafalie en Dudaim. De inhoud in de loop der jaren bijeenverzamelt.
31515: N.N. - Vele predikers. Wie heeft gelijk.
26857: N.N. - Nieuwe spiegel der jeugd, of Franse Tranny, zynde een kort verhaal van d' oorspronk en voortgang des oorlogs, 1672. Als mede de schrikkelikke en onmenschelyke wreedheden en grouwelen, door de Fransen in de Nederlanden bedreven. Zeer nut en dienstig om in de schoolen geleerd te worden.
30497: N.N. - De geheime kamer of de kinderen van de ketter.
47392: N.N. - Katholiek Nederland en de Paus 1580 - 1985
34041: N.N. - Samenspraak tussen een rijke uit Kapernaüm en een arme uit Nazareth.
34063: N.N. - Uit het biënboec. Verzamelde exempelen door Albertine Smulders.
31317: N.N. - Program van de Beginselen des Staatk. Gereform. Partij
31335: N.N. - Kort begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilige Scrift en een aanhansel over de Wet des Heeren. 51e druk.
34246: N.N. - Toelichting op het gemeenteprogram van de Staatkundig Gereformeerde Partij.
33894: N.N. - Div. Sprookjes. o.a. Klein Duimpje, De schoone slaapster in het bos. De Tovergodin, De gelaarsde kat, e.a.
33900: N.N. - Bijbelkaarten, benevens kaart van Nederlandsch-Indië.
33425: N.N. - Over de kerk gesproken.
32996: N.N. - Kort begrip der christelijke religie, voor hen die zich willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal. Met bijgevoegd schriftuurlijk bewijs, ten dienste der Gemeente van Jezus Christus. en een Aanhangsel over de wet des Heeren. 59e druk
70210: N N - INDIBILIS of de Gelofte geschiedkundige roman eene bijdrage totv de kkennis d er zeden gewoonten en burgerlijkebn levens der oude ROMEINEN 1e deel
37996: N.N. - Werp uw brood uit. 52 meditaties.
38016: N.N. - 40 jaar de Driestar.
36918: N.N. - Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII. Auctoritate Recognitum, Cum officiis Sanctorum Novissime per summos pontifices usque ad hanc Diem concessis. Pars Hiemalis
21281: W., J. A. - De heerlijkheid der nieuwe bedeelding in de schaduwen des ouden verbonds. Tweede druk.
3264: N.N. - De Macht der Duisternisse, en de Bestieringe Godts daar tegens: aangeweesen in alle de geschiedenissen des werelts; der Jooden, van Salomo af; en der Heidenen sedert de Zundvloet; beide tot de Geboorte Onzes Zaligmaakers : met Vervullinge van het geene in de H. Schriture daar aan ontbreekt. Waarby mede verhandelt word Van den Godtsdienst en Goden der Heidenen, (...) nooit aldus in onse taale beschreven. Strekkende met eenen tot een Vervolg van den Spiegel der Historien &c. onlangs uitgegeven. De Voor-reden handelt van alles breeder.
32886: B(ALTENSZ), F.( MET HANDSCHRIFT BEKKER WOUTERUS VRIJE VOORGANGER TE AMSTERDAM) - Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eer-baerheyt, ofte ghespreeck van den Heere, met het recht gheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar, beschreven in het vierde capittel van den Evangelist Johanne, in prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren. Ofte een woordelijcke verclaringhe, van het vierde Capittel des Evangelist Johannes. Ghedaen door F.B. l
32836: N.N. - De arbeid der kerk uit de vrucht des levens. Verklaard in twee beluisterde en aangetekende predikatien.
54886: G. F. - Vervolging en lijden der Catholyke kerk in Rusland, met onuitgegevene bewijsstukken gestaafd. Uit het Fransch. Eerste deel.
54889: G.H. - De avonturen van Fred, Fik en Fanny tekst van G.H. plaatjes van Louis Manche
41958: N.N. - De stervende tamboer.
78044: N N - Pyari de circus heldin uit engels Indie vrij naar het Engelsch
70112: [FLORIOT, PIERRE]. - Morale chretienne, rapportée aux instructions que Jesus Christ nous a données dans l'oraison dominicale.
38731: H.W.S - Nieuw Bijbels Dagboekje. 17e druk.
18447: N.N. - Euangelische magazijn, of gemengde bijdragen, ter bevordering van kennis en beoefening der Godlijke waarheden; uitgegeeven door het Genootschap, onder de zinspreuk: idem omnes simul ardor agit. 2e deel.
37063: N.N. - De oude visser. Een waar verhaal gebeurd te Noorwijk aan zee ten tijde van Ds.E.A. Lazonder.
37090: N.N. - Ontmoetingsdag van vrienden. "Bewaar het pand"
72448: N.N. - Een staatsman ter navolging, Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976)
68845: WILHELMINADORP 1841 - Bijbel Het Boek de psalmem nevens de gezangenect berijming 1773
8221: N.N. - Christus Glorierijke Verschijning. Eene verklaring van Matthéüs Vier en Twintig. Het vijf en vijftigste duizend.
14049: N.N. - Jongeren en de gemeente. Een bundel opstellen over opvoeding en vorming in gezin en kerk voor ouders, ambtsdragers en leidinggevenden.
14093: N.N. - Dordtse Kerkorde ten dienste van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht (anno 1618-'19) benevens de Synodale besluiten der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, gewijzigd en aangevuld door de Generale Synode van Utrecht. (anno 1947)
9238: N.N. - Hoe de Vlaming aan het Geloof vasthield. Verhaal uit den Spaanschen tijd.
9239: N.N. - Mengelwerk. drie deeltjes gedichten o.a. Samenspraak Koe en Boer, Jonkvr. winkelman: Het zondig Nederland, De oude Visscher enz. enz. Met als vierde deeltje Mr. Chambertain's eingenlijk-predicatie Waarschuwing des Hemels aan alle Zondaren op Aarde en nog een zelfde zonderling geval.
31920: N.N. - De weg Gods met den mens hier op aarde, naar de Hemel leidende. Voorgesteld in enige zaligmakende kentekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een gelovig broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster. Herdruk naar een in 1742 verschenen werkje.
42955: N.N. - Uit doodsgevaar gered Een verhaal geheel naar waarheid beschreven tweede druk
42980: N.N. - Ter herinnering aan Dr. A. Troelstra in leven predikant der Nederl. Herformde Kerk
76436: KRUIJT P HERV Pred te Staphorst 1885-1941 - Een strenge geselroede Uit het leven en werk van Ds P Kruijt serie jaren der eeuwen deel 3
76437: KECK Th HERV Pred te Staphorst 1885-1941 - Haar gerucht gehoord Uit het leven en werk van Ds Th Keck serie jaren der eeuwen deel 2
50825: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING 1951 - Bijbel in de nieuwe vertaling 1951
38906: N.N. - De vrije Presbyteriaanse predikstoel. Uitgegeven door de commissie voor de uitgaven van boeken van de Vrije Presbyteriaanse van Schotland in 1961. Uit het Engels vertaald door H. van Vliet.
20176: N.N. - The great importance of a religious life considered: to which are added, some morning and evening prayers. The thirty-third edition, corrected.
78385: SPAANS J Pred Gerf Gemeenten 1930-2009 - Laat af en weet dat ik God ben ik uit het leven van ds Spaans
37051: N.N. - 58 miljoen nederlanders en hun kerken.
37052: N.N. - Het gebruik van de hervormde kerken in Utrecht.
37053: N.N. - Utrecht middeleeuwse kerkenstad.
35583: L.S.v.H.v.W. - Twee kerstavonden.
41098: PALEARIO AONIO (1500-1570); FRIEDRICH ANDREAS HALLBAUER (1692-1750 - Opera / Aonius Palearius : recensuit et dissertat. de vita et meritis Aonii Palearii praemisit Frid. Andr. Hallbauer
35360: N.N. - Gedachteniswoord op den 18den geboortedag van H.M. de Koningin der Nederlanden.
73760: N.N. - Overdenkingen met de kanttekeningen, Bijbels dagboek voor jong en oud
32790: N.N. - Tentoonstelling van oude en moderne schilderijen. In de schouwburgzaal "De prins van Oranje", Nieuwstr. 49, Goes. Dagelijks geopend van 19 tot en met 25 Sept. 1928. van 10-6 uur. De Makelaars W. ten Bosch en L.w.K. van Baal hebben de eer U uit te nodigen tot het bezichtigen van bovengenoemde Verkoop-Expositie.
21863: N.N. - Vraagboekje tot onderwijzing in de chistelijke leer. 35e en 40e uitgave.
37093: N.N. - Geloof, Bekeering en de wedergeboorte. Als gepredikt door Jezus en zijne apostelen.
37000: N.N. - Rijksmuseum het catharijneconvent. Tekst en uitleg.
66917: TUKKER W LHerv Pred 1909-1988 - Met de Kerk der eeuwer ternagedachtenis aan ds W L Tukker
35327: N.N. - Wat er gebeurde in de Nieuwe Kerk op den Dam rond 31 october 1945.
35331: N.N. - Verlos mij. 45 Meditaties. Lichtdragers serie.
35342: N.N. - Uit het leven van Ds. Petros Mzamo. Inlands predikant op de Mbuma zendingspost. Vertaald door C.B. van Woerden Jr.
10731: N.N. - De grote strijd
43449: N N - In het schemeruurtje als moeder vertelt. / De verhalen (...) wat goed en edel is. , illustraties
18890: L., J. v. (Jan van Lankom) - Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer Godlijck tracktaetjen ofte stralen der Goddelijcke liefde, by manier van gebedt; om de zielen te sturen en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Te samen gestelt door J. v.(an) L.(ankom). Onveranderde uytgave naer een manuscript van 't jaer 1675.
47806: MOLLER JOHANNES 1641-1710 LEIDEN EN SEVERINUS ADRIANUS (1624?-1674) EN HEUGELENBURG MARTINUS -1713 - Sleutel, dewelke verklaard de bybelse figuuren, oover de vier euangelisten, Handelingen der apostelen, en Openbaaringe Johannis. door welke In Zeer korten tijd met groot vermaak,niet alleen geschiedenissen,gelijkenissen en gesigten,die in de bovengemelde boeken beschreeven werden;maar ook,en welbyzonder,deCaapittels selfs,in welk elk van die te vinden is..... Overgezet uithet Hoogduits door P W WAARBIJ Kort bondige rijmen oover ijder capittel der vier euangelisten. / By Adrianus Severinus. ; Continued by by M. Heugelenburg
16472: N.N. - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen, en over het lyden van Christus, voor Paasschen In de Hervormde Gemeente van Amsterdam gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Evuangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text gewezen wordt.
16474: N.N. - Concilii Tridentini epistularum. Pars prima. Complectens epistulas a die 5 martii 1545 ad concilii translationem 11 martii 1547 scriptas. Collegit edidit illustravit Godofredius Buschbell. Editie: Nova collectio edidit Societas Goerresiana, promovendus inter Germanos catholicos studiis. Tomus decimus.
42546: N.N. (Vanel) - Histoire des conclaves. Depuis Clement V. jusqu'`a present. Tome premier.
4259: N.N. - Ordre der texten. Waar uit jaarlyks op de Feestdagen, mitsgaders en naamgevinge, het lyden, sterven en de begraaffenisse, de opstandinge en hemelvaart van den eenigen Zaligmaker Jesus Christus als ook over de uitstortinge van den Heiligen Geest, gepredikt wordt in de Nederduitsche Kerken der Christelijke Gemeinte van 's-Gravenhage. Hier by is de overeenstemminge der h. euangelisten, uit hunne texten over het lyden en sterven, gelyk mede over de begraaffenisse van den Zaligmaaker, op nieuws te zamen gebracht.
24571: P.H.B. te W. - Een laatste woord aan mijne kinderen.
38962: N.N. - Kompleete uitgave van de officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de leeraren. H.P. Scholte - A. Brummelkamp - S. van Velzen - G.F. Gezelle Meerburg en Dr. A.C. van Raalte.
35755: N.N. - Levensbeelden voor Jong en Oud. Of edele, zedelijke beginselen voor het huisgezin. Deel II, het 16e duizendtal.
39051: N.N. - De blijde boodschap.
30976: N.N. - Het wee aller weeën.
44218: N.N - De juiste en weg en de dwaalwegen. verhandelingenover de juiste weg ten leven en over twee dwaalwegen ter lijker en ter rechterzijde door een on bekende uitgegeven in 1739
44220: N.N. - Komt laat ons met de herders gaan
1224: N.N. - De erfenis van onze vaderen. Een tweede zestal preken van bekende oudvaders.
42849: N.N. - Opwekkelyke nasporingen by het genot van 't eenzaam buitenleven; lettervruchten van stille dagen, en andere stichtelyke gedichten, door vrouwe C. P.
38098: N.N. - La Morale en action, ou Elite de faits memorables et d'anecdotes instructives, Propres à faire aimer la Sagesse, à former le coeur des Jeunes Gens par l'exemple de toutes les Vertus, et à orner leur esprit des souvenirs de l'Histoire. Ouvrage utile aux Elèves des Écoles Militaires, des Lycées et Maisons d'Education de l' un et de l' autre sexe. Nouvelle édition
38112: N.N. - Drie Novellen.
42663: N.N. - Handleiding voor mijne leerlingen. Derde druk.
32575: N.N. - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding. Voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1862.
54475: F. - Het feest der opstanding door F.
73509: BLOOT ARIE HOOFDONDERWIJZER TE GORINCHEM 1851-1936 - Een schild al alle nood uitbhet leven
21781: N.N. - Als druppelen op het kruid.
43177: N.N. - Gids voor het nationaal muziek- en zangconcours te Nijkerk op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 juli 1928. Uitgeschreven door Nijkerks fanfarecorps. Directeur J.E. van Rossum.
39996: N.N. - Recueil de Prière, a lúsage de la Maison des Orphelins de L'église Wallonne, a Leide.
25039: N.N. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe en Overijsel.
25101: N.N. - Schets van toekomstig huwelijksrecht. Uitgegeven door het ,,Comite voor eene gemeenschappelijke actie tot hervorming onzer huwelijkswetgeving''
25105: N.N. - Psalm 42.
25138: N.N. - Bevestigingspredicatie van Dr. J.C. Roose en intree-predicatie an Ds. G.W. van Tricht op 31 januari 1954 in de ,,Vredeskerk'' te Nijkerk.
31553: N.N. - Kompas sprookjesboek. Rooskapje, Klein Duimpje en Hans en Grietje. Deel 1.
31572: N.N. - Reformatie stemmen.
21473: N.N. FENELON- DUGUET0 - Keur van Christelijke brieven van verschillende schrijvers, sedert de eerste tijden des Christendoms tot op onze dagen. Naar den tweeden druk uit het Fransch. met voorwoord van G van REYN
20460: N.N. - Gedenkklanken. Uitgegeven t.g.v. het gouden jubileum van de Ned. Hervormde Jongelingsvereeniging "Prediker 12: 1a" op G.G. te Veenendaal. 1891-1941.
39186: N.N. - De vrouw in het Ambt. Rapport besproken door de Generale Synode in haar zittingen van 20 en 21 maart 1950.
14083: N.N. - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen.(oranje gezindten en Patriotten)
29803: N.N. - La confession de foy des Eglises Reformées des Païs-Bas, représentée en deux colomnes, l' une portant la confession ancienne: et l' autre la Revision qui en été faite au Synode National de Dordrecht, l' An 1619: Avec le Jugement du dit Synode sur les 5. Articles & la discipline Ecclesiastique; et une Préface sur l' Histoire de la dite Confession, où est jointe la Lettre écrite à Philippe II. Roy d' Espagne. Le tout publié par ordre du Synode des Eglises Walonnes, tenu à Leyden le 14. septemb. 1667.
34520: N.N. - De Sprookjes Koets. Bekende sprookjes. Vertaald door Donald Betlem.
29165: N.N. - Gedenkboekje. 1924-1949. Uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de School voor Christelijk Volksonderwijs te Kethel.
29150: N.N. - Gedenkboekje, 1924-1949 uitgegeven bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de School voor Christelijk Volksonderwijs te Kethel.
1588: N.N. - Jaarboekje van de vereeniging van R. K. bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem, voor 1878.
15198: N.N. - Collectanea. Collectanea Sanctae Sedis. Ad usum operariorum apostolicorum. Societatis missionum ad aexteros. Selecta et ordine digesta cura moderatorum seminarii parisiensis ejusdem societatis.
15199: N.N. - Canones et Decreta Concilii Tridentini ex editione romana a. MDCCCXXXIV repetiti. Accedunt s. congr. card. conc. trid. interpretum declarationes ac resolutiones ex ipso resolutionum thesauro. Bullario romano et benedicti XIV. s. p. operibus et constitutiones pontificiae recentiores ad ius commune spectantes. E bullario romano selectae. Editio Neapolitana.
15325: N.N. - Selectæ e profanis Scriptoribus historiæ, quibus admista sunt varia honeste vivendi præcepta ex iisdem Scriptoribus deprompta.
15110: N.N. - Officium beatæ Mariæ virginis, nuper reformatum & S. Pii V. Pont. Max. Jussu editum, ad instar Brevarii Romani sub Urbano VIII. recogniti, ubi omnia suis locis sunt extensa. Cum indulgentiis & orationibus a S. Pio V. ordinatus & hymnis ab Urbano VIII correctis. Accedunt Psalmi Vesperarum & completorii pro Dominicis & festis totius anni, una cum rosario B. Mariæ.
16151: N.N - Is Holland in last? En moet Gelderland daaraan opgeofferd worden?
1569: N.N. - Dordtse Kerkorde ten dienste van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht (anno 1618-'19) benevens de Synodale besluiten der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, gewijzigd en aangevuld door de Generale Synode van Utrecht. (anno 1947), 's-Gravenhage (1950) en Apeldoorn (1953).
15768: N.N. - De hervorming herdacht. 1517-1917.
9122: N.-S., A. - De kinderen van Sonnehoeck. Geillustreerd door Frans van Noorden. Tweede druk.
78295: N.N. - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers, ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. Nieuwe reeks. 1854
76322: ZIMMERMAN Johannes Jakobus (1695-1756 - Heilige betragting, behelzende enige heilzame vermaningen, ter bevordering van het waar en wettig gebruik van het heilig avontmaal des Heeren. ect / By Johannes Jakobus Zimmerman. ; In het NederlandsvertaalddoorLETTE Gerhardus Johannes predikant te ZIERIKZEE Waarbij nog komendekorte sterllingen van den wijlen SAMUEL WERENFELS overdeRECHTVAARDIGMAKING
75965: NICOLÁS LANCICIO (S.I.) - 1724 - Venerabilis patris Nicolai Lancicii è Societate Jesu Opera omnia .
73327: N.N. - De leer des bijbels tegenover de leer der artikelen van eenheid der hervormde kerk... vervat in den heidelbergse cat. de 37 geloofsartikelen o.a. tegen de 5 artikelen tegen deremonstranten
61556: N. N. - Het zingende boertje no 2 - Met de nieuwste Radioschlagers dagelijks uitgezonden door A.V.R.O. - V.A.R.A. - K.R.O.N.C.R.V.e Belgisch N.I.R.
48030: BROWN JOHN 1722-1887 - The Systematic Theology Introduced Joel R Beeke &Randall J Perderson
44531: N.N - Kind van onz een erste handleiding aan ouders van kinderen met een hadicap
42767: N.N. - Snorremans en Kwinkeltje. Prentenboekje van Pandy boekjes, 3e serie.
38980: IRVING Washington (1783-1859 - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus, door Washington Irving. (...) Uit het Engelsch. (Deel 1 t/m 3)
37002: N.N. - Waar wij samen komen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel I-A-L
2621: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - Leer en vermaan. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambts-jubileum van Ds. b. Hennephof, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht op 30 mei 1959.
25504: N.N. - Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van 's Heilands geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede van de uitstorting des Heiligen Geestes, gepredikt wordt, in de Christelijke Hervormde gemeente van Dordrecht.
20041: N.N. - 's Levens wisselingen of Gods genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedeeld uit zijn rijke ervaring door een oud evangelist.
19220: M., C. - Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
18137: N.N. - Gedenkboek. Gereformeerde bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlands Hervormde (Gereformeerde) Kerk. 1906-1931
14077: N.N. - Het guldenboekje. Eenige bizonderheden uit den Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk, voor catechisatiën, scholen met den Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant.
14019: N.N. - Briefwisseling tusschen mejuffrouw N.N. en J.V.O. uit het jaar 1679
1226: N.N. - De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen. Opnieuw uitgegeven door de redactie van de Vriend van Oud en Jong.WAARBIJ unjan he5t levensterven van meesterkwaad WAARBIJ Het brood der kinderen 12 tal leerredenenvan oudvaders
54016: DUGUET / d' ASFELD - Explication du livre de la Sagesse, ou, selon la méthode des Saint Peres, l'on s'atache a découvrir les mystéres de Jesus-Christ, & les règles des moeurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture. Par M.M. les Abbés Duguet & d'Asfeld.
20127: DUGUET / d' ASFELD - Explication du livre de la Sagesse, ou, selon la méthode des Saint Peres, l'on s'atache a découvrir les mystéres de Jesus-Christ, & les règles des moeurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture. Par M.M. les Abbés Duguet & d'Asfeld.
74481: WIJGERDEN-'T LAM E.K. VAN - Mag mijn kind nog kleuter zijn? een beter begrip voor uw kind
54401: ESSEN van AALDERT - ROEPING ? Ga er dan voor 27 uitvoerige bijbelstudies over wedergeboorte,in tongen spreken
46721: AALST,DS G.J VAN - met hart en mond ons belijdenis doen
78287: AALST,DS G.J VAN - Waar liefde woont ons huwelijksformulier
73293: AANGEENBRUG, D. L. (1891-1984) - De profeet ELISAmeditaties over de profeet geschreven in de Wachter Sions
78348: AANGEENBURGSCHOOL - Bewaarhet pand jubiliumboek 1951-2001
42014: AANGIUM, SIBE VAN - de houtdieven de overval in de c2e wereldoorlog
43231: AANGIUM, SIBE VAN - Het verraad van Simon Ages / Rondom de Sluis
75360: AANGIUM, SIBE VAN - De Zwarte Mus triologie deel 2s-Jelles piebes de verrader-
33289: AANGIUM, SIBE VAN - De Zwarte Mus triologie deel3 drie mannen en eenm hond 5e druk
72752: AANGIUM, SIBE VAN - Der zee ontrukt illusstratie Hans Poeder 3e druk
50687: BIBLIA (KWARTO)AAR - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.
51057: BLOM L S AARDENBURG - Onze gemeente. St. Baafskerk Aardenburg
41478: AARDENBURG, A. VAN - Avonturen van Bas Banning. .Deel 4 : De autosmokkelaars. Het Spaanse galjoen. De Tour de France.
64510: ROMIJN AART - DE achtergrond
43723: MAK AART e.a. - 100 jaar Gereformeerd jeugdwerk
51056: BLOM AART - LIBRETTO AMICORUM verschenen bij het afscheid van Aart Blom als directeur van de Nederlandse Bibliotheek Dienst 30 mei 202
73085: BOON AARTJE - Tineke en Rietje op de boerderij, zesde druk
76930: BOON AARTJE - Louise zingt weer
40533: Utrecht Dresselhuis Johannes ab (1789-1861); E. - De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes : eene bydrage tot de geschiedenis van de Hervormde Kerk in de Nederlanden
70407: GERBRABTS ABIGAEL - Een testament of bekentennis van Abigael Gerbrabts jonge dochter Oud achttien Jaren, welke in eene groote krankheid lag aann het roode Meklizoen,sprekende op haar doodbedde deze nabeschrevene woorden aanhare Speelgenotjes en Jonge maagden tot Naarden,ook andere die in den HEERE vreesden,tot lering en troost ter nagedachtenis nagelaten. Met de beschrijving,hoe zij in de kindsche dagebn zich tegen hare ouders gedragebn heeft en hoe zij een leerkinf van Jezus Christus van hare jongheid aan is geweest
46262: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell 20 e druk geillustreerd door Jan Rinke
31043: ABKOUDE, CHR. VAN - Bert en Bram. Achtsete druk.
72745: ABKOUDE, CHR. VAN - Hollandsche jongens.2e druk
36626: ABKOUDE, CHR. VAN - Jaap Snoek van Volendam. Door Chris van Abkoude. Vierde druk. Geïllustreerd door Jan Rinke.
70449: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell of de lotgevallen van een Ondeugende Jongen. 4e druk
46363: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell 20 e druk geillustreerd door Jan Rinke
36105: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell gaat vliegen
28575: ABKOUDE, CHR. VAN - Bob-zonder-zorg. Geïllustreerd door W. K. Prins. Tweede druk.
32901: ABMA, Dr. G/BRUIJN, Dr. J. de (red.) - Hoedemaker herdacht.
35314: ABMA, Ds. H.G. - De Rotssteen wiens werk volkomen is. Vijftal Predikatiën.
1058: ABMA, Ds. H.G. Ned Herv Pred - Na dit leven. 2edruk
73772: BOOTH ABRAHAM - De erloochening van eigengerechtigheid, volstrekt noodig ter betrachting van de evangelische deugd In eene verhandeling over galaten 11:19, Waar achter gevoeg is, des Christens Zeegepraal over dood en Graf, of leerrede over 1 Korinthen XV:55-57
39119: Capadose Abraham (1795-1874) - Brief over den grooten visch van den propheet Jona, aan een liefhebber van Gods woord, tot bevestiging zijns geloofs
43863: ABRAMSZ. S. - De roem van Rohrau - Een verhaal uit het leven van Jozef Haydn
44277: KEIJZER AC - Bernlif de blinde bard
75131: OMMEREN van R Achterberg - Het klompemkerkje Oud GerfGen in Ned te Achterberg
36898: ACKERMANS, GIAN/DAVIDS, ADELBERT/NISSEN, PETER J.A. (RED.) - Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
73911: ACQUOY, J.G.R. / ROGGE, H.C. / WYBRANDS, AEM. W. E. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis deel 2
6871: ACQUOY, J. G. R.KER - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedenisbeschrijving door J.G.R. Acquoy, tweede herziene en vermeerderde druk. Bewerkt door dr. F. Pijper, hoogleeraar der Universiteit te Leiden.
72771: BREEDVELD AD - In en buiten de Nederlandse Hervormde kerk van Haastrecht
77740: LIEMPT van AD - kopgeld Nederlandse Premiejagers op mzoek naar de joden zesdedruk
74422: GILS AD VAN - De Vos van de Biesbosch, een verzetsgroep in actie, geillustreerd door Dick van de Pol, 9e druk
74085: SCHOUTEN-VERRIPS ADA - Schelpen in het zand
72834: SCHOUTEN-VERRIPS ADA - Zelfs vindt de mus, bijbels dabboek voor jonge kinderen
37365: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Charles Haddon Spurgeon. Tweede druk.
74476: JONG ADDY DE - Meesturen vanaf de achterbank, De SGP asl Stille Gedoog Partner, 2010-2012
45104: ADELPHA - De zoon der alpen een verhaal uitde dagen vanZwingli met platen
76821: ADELPHA - Kleine Jozef 3e druk geillusstreerd
35919: ADEMA, TJEERD - GOENS, R. VAN - POTHARST, C.E. - FRANCKE, S. - ZWIERS, J. - De zilveren scheepjes. - De vallei der spinnen. - Rondom de toren. - Van de dijkhoeve. - Schipper hou je roer recht. 5 delen.
76996: DEIJK van Adfa - Kerken in Groningen
78288: ADHIN J H - Hindi Woordenboek hindi-Nederlands
42985: ADMIRANT DRS. M. DEN - Discipelen van Kohlbrugge Figuren uit de begintijd van de kohbruggiaanse prediking in Nederland
48253: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN met LAMPE Fredirik Adolf - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen aanwyzeb=nde hoe al dat gene dat in de persoon van Christus te betrachten is in zyne Gelovigen door navolging vervult werde metsgaders twee leerredenen-- Waarbij gevoegt is eene verhandeling van GODS BEELD op gestelt door Frederik Adolf Lampe Uit het Hoogduitsch vertaald door A H van Munster
78202: DEISSMANN ADOLF - Light from the Ancient East: New Testament illustrated by recently discovered texts of the Graeco-Roman world
66846: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN met LAMPE Fredirik Adolf - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen aanwyzeb=nde hoe al dat gene dat in de persoon van Christus te betrachten is in zyne Gelovigen door navolging vervult werde metsgaders twee leerredenen-- Waarbij gevoegt is eene verhandeling van GODS BEELD op gestelt door Frederik Adolf Lampe Uit het Hoogduitsch vertaald door A H van Munster
73165: ZAHN Adolf Dr. - Ach leefde Luther nog maar Calvijns gedachten over Luther
65186: SCHLATTER. Adolf (Tübingen) - Erläuterungen zum Neuen Testament.
52328: Burghout Adri - Lifeliner 2 en het mysterie op vliegbasis vonkel
46355: Burghout Adri - Lifeliner 2 en het mysterie op vliegbasis vonkel
50420: BELZEN ADRIAAN - Tussen God en de mens gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. deel 2 o.a. Ds. Budding , Ds, J H van Daalen Ds, Harinck, Ds , W.J Karels, Ds, M J. Kater, Ds, F, Mulder, Ds, W, Pieters ,, Ds, W, Vlastuin ,Ds, AK.Watllet/Ds jWesterink.
50421: BELZEN VAN ADRIAAN - HELEN en Delen Hervormden over PKN en HHK 12 persoonlijke opvattingen over hervormd zijn oa. K Veldman-M van Kooten-Tj de Jong D de Fijter e a
73767: BELZEN ADRIAAN VAN - Bevindingen, gesprekken over de orde van het heil
45744: BELZEN ADRIAAN - Christen zijn in kerk en wereld gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. o.a. Ds. G. Bouw, Ds. A.A. Egas, Ds. Tj de Jong, Ds M, Kooten , Ds, A Kort, Ds, F Mallan, Ds, LW van der Mey , Ds, J Veenendaal, Ds, W . Visscher.
46437: BELZEN - ADRIAAN - TERUGBLIK Gesprekken oververleden,heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten o.a Ds F Mallan, J B Philibert,, Ds A Bac, Ds L Blok, DsW Silfhout, G R J van Heukelom , Ds A Schreuder, Ds A van Voorden A J Verwijs en Ds J M D de Heer.
24866: ADRIAANSE, DS. L. (EMERITUS MISSIONNAIR-DIENAAR DES WOORDS VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE UTRECHT) - De zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en Chineezen op Midden-Java.
10245: ADRIANI, B. J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Passieboekje.
60664: MASTENBROEK.J -- ACHTER. FRANCISCUS ADRIANUS VAN - Uit het diensthuis uitgeleid
70328: VERHOEVEN J advocaat - Recht praat Ervaringen uit de dagelijkse praktijk an de advocatuur
74559: PannekoelkJ ds De Jong S DS C Smits e.ae.a - Mbuma-zending, toespraken en referaten - 28 mei 1966 - o.a Ds J Pannekoek
49424: AEMILIUS, ROBERTUS (1663-1729, LEIDEN) - Kort ontwerp van het licht der waarheid. Waar in de wezentlykste gronden van de Heilige Godgeleerdheid etc. 3e druk. Van veele misstellingen gezuiverd.
29730: AEMILIUS, Robertus (1663-1729, Leiden) - Het Licht der waerheit. eerstedeel.
8689: AGATHA - De Godenwereld. Mythologie der Grieken en Romeinen voor de jeugd naar Louis Baude door Agatha.
50185: BEAUMONT AGNES - Achterop ter paard bijJohn Bunjan vertaald door G C Tromp
75551: AGTERESCH B e.a - Vijftigjaar Dovenzorg GerfGemeenten
73756: AGTERESCH Dr. H.J. - Wonderen de wereld uit?
46100: HAZRAT MIRZA BASHIR-UD-DIN MAHMUD AHMAD. - De Heilige Qor'aan met Nederlandse vertaling. Onder auspiciën van Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad.
26229: AIMARD, Gustave - De spoorzoeker. Door Gustave Aimard. Vij naverteld door Frans Wouters.
71156: AIMARD, GUSTAVE - Het opperhoofd der Aicas (schetsen en toonbeelden uit Chili uit het Fransch, vierde druk, met 8 platen, naar teekeningen van CHs. rochussen)
78126: AINSWORTH, HENRY (1569?-1622) - Aantekeningen over de vijf boeken Mosis, Psalmen en Hooge lied, waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de oude griexsche en chaldeeusche oversettingen... , door Henricus Ainsworth, ende nu eit 't Engelsch vertaalt door Sibrandus Vomelius, Dienaar Jesu Christi tot Bolsward.
41154: BAKKER N EN KOREVAAR AJ - Een Wonder ter gedachtenis Vijftig jaar Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen
15654: AKEN, Lucie. J. N.K. van - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Historische schets. conservator aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Woord vooraf van Prof. Dr. G. J. Heering.
49203: AKKERMAN, PITER - Gods troufoboun. Met printen van Joh. Mulders
78127: AKORAN MOHOMETS-- ARABIISCHE AKORAN - HISTORIE, VAN DEN OORSPRONGH, GESLACHT, GEBOORTE, OPVOEDINGE, EN LEERE DES GROOTEN VALSCHEN PROPHEETS MAHOMETS. ALS MEDE HOE HY SIJN SECTE ONDER DE MENSCHEN GESTROYT EN VAN DIE AENGENOMEN IS EN WAT EYNDE HY SELFS GENOMEN HEEFT. MITSGADERS, HOE VERRE EN BREET HY SIJN RIJCK ONDER TURCKEN VERBREYDET HEEFT: EN WAT VAN DE ROOMSCHE KEYSEREN LEONE EN SEVERO TOT OP DESE TEGENWOORDIGE TIJDT TOE DAER AF VOORSEYT IS. MET KOPERE PLATEN ALLES FIGUERLIJCK AFGHEBEELDT. met 9 gravures in de tekst (4)119 bl WAARBIJ Prophetien, of voorseggingen der beyde Keyseren Severi en Leonis, die beyde in Orienten geregeert hebben. in de welcke het hem ;aet aenzien als ofhetTurcksche Rijck onder delen tegenwoordigen Sultan wel een eynde moght nemen Amsterdam, Broer Jansz., 1640. With 15 numbered engraved illustrations. WAARBIJ QURAN]. De Arabische Alkoran, door de Zarazijnsche en de Turcksche prophete Mahometh indrie ondeerscheyden deelenbegrepen van der Turcken Religie Gheloove Aelmoessen Vasten Ghebeden en bedevaet ect Hamburg, for Barent Adriaensz. Berentsma, 1641. (8)164 blz 3 WORKS IN 1 VOLUME 3 works in 1 volume. 4to.
35952: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
39103: ALARDIN, Kasparus (1658-'92, Arnhem) - De geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige; Als mede de Fonteyne des Levens, Voorgestelt in eenige predicatiën over Den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10.
49453: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. Den derden druk. Vermeerdert met drie predikatien, over Joh. XIV : 6, Mat. VII : 13, 14, en Phil. I : 23.
14806: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10.vermederty met 3 predicatien
49459: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
1722: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De gelucksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in twaalf predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. vermeerdert met drie predikaties
33615: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De Geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige. Alsmede de Fonteyne des Levens, voorgesteld in eenige Predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10. Vermeerdert met drie Predicatiën over Joh XIV: 6, Mat VII: 13,14 en Phil I: 23.
16239: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige : Als mede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige Predicatien over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI.8,9,10. Vermeerdert met drie Predikatien , over Joh. : XIV : 6. Mat. VII : 13,14. en Voorgesteld in Twaalf predikatien.
10207: ALBE - Engracia Maria Alcaraz. Geillustreerd door Anton Pieck.
40701: ALBERS, K. - Jan van der Molen
33994: ALBERS, K. - Schapen zonder Herder.tekkenngenhenk Poeder
78088: HOOG ALBERTA - EDDIES KERSTLIED 2e druk
32250: ALBERTHOMA, Robertus (1690-1722, Groningen) - Eliza de profeet, gezalft met Elias geest wonderbaar in zyn leven en dood: in XXV leerredenen en byschriften vertoont.
22556: ALBERTS, Ds. G. W. chr gerf pred 1886-1961 - Geroepen tot het Licht. Ter gedachtenis aan wijlen Ds. G. W. Alberts in leven predikant der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
27896: ALCOCK, D. - De vreemdeling der Valleien. Uit de geschiedenis der Waldenzen.
35766: ALCOCK, D. - De Czaar. Een verhaal uit de tijd van Napoleon. Vertaling van J.E. van der Waals. Met acht platen, naar teekeningen van J.H. Isings Jr.
20371: ALCOCK, D. - Ik heb het goudland gevonden. Uit de tijd van de Reformatie in Spanje in de zestiende eeuw. Naar een oude uit het Engels vertaalde uitgave opnieuw verteld door Hans Werkman.
8645: ALCOTT, LOUISE M. - Op eigen wieken. (Good wives) Tiende druk
33855: ALCOTT, LOUISE M. - Vertelselboek van Tante Jo. Tweede druk van "In het Schemeruur" en "Voor bedtijd".
37637: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - Verhandeling over het sacrament van het heilig avondmaal des Heeren. Uit het Frans vertaald door Drs. A. Maljaars.
14006: ALDEGONDE, Philip Marnix Heer van St. (1540-1598) - De byen-korf der H. Roomscher kerke. By den auteur vergroot en de vermeerdert.
70614: ADONA LLUSTRATIES VAN CECIL ALDIN - Weggeloopen! Bewerkt door Adona.
47606: ALDUS, G.A. - De wildernis in. Twee Hollandsche jongens in Canada.. ills. Frans van Noorden
73026: COSTERUS Florentius-SMIJTEGELT Bernardus- COMRIE ALeander - Uw Woord is en lamp Oud goud gerijkt Jubileum uitgave 50 jaar revielserie
74449: SCHILDER ALEID - Op bergen en in dalen
70093: HOOG Aletta - Het verloren lammetje
59515: LAMOTHE ALEX. DE - LES FAUCHEURS DE LA MORT Gravure en noir et blanc en page de titre. Illustré de nombreuses gravures en noir et blanc dans et hors texte. Texte sur 2 colonnes.
77933: DEEG ALEXANDER - Das aubere Wort und siene liturgesche Gesalt Uberlegungen zu einer evengelischen fundamenttalliturgik
27993: ALEXANDER, G.M. - Een schakel in de ketting.
56446: HENDRIKS. ROGER DIMITRI ALEXANDER. - Metamathematics in Coq. Metamathematica in Coq (met een samenvatting in het Nederlands). Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XLIV
55765: Gunn Alexander - Memoirs of the Rev. John H. Livingston D.D.S.T.P.
23702: ALEXANDER, J.H. - Alle begrip te boven. Uit het Engels vertaald door mevr. M.C.A. Sommer-Blom. Met een voorwoord van ds. W.C. Lamain.
73958: MULLER ALFRED - Geloven en zien, protestanten ontdekkenheilige plaatsen
26456: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden. Derde druk.
40899: ALGRA, A. - saska de vluchteling
27989: ALGRA, A. - Saka, de vluchteling uit Ambon. Geillustreerd door Menno.
40508: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden. derde herziene en uitgebreide druk.
17219: ALGRA, A. H. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. Vijf dele n negendeuitgebreide druk.
16377: ALGRA, A. - De Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië/Indonesië. (1877-1961)
15656: ALGRA, H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden.vierde herziene en uitgebreide druk.
15657: ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Helgema te Wirdum, bewerkt door H. Algra. vierde druk
20347: ALGRA, A. H. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. 5 delen.9e druk
53976: DROST BRouwer Ali c - Heiltje Naria eigenverhaal van een zeventienjarig meisje uit de afscheidingh
48525: ALICE - De verkeerde deur. Serie... Groene Boekjes onder Redactie van H.W.S
39881: ALKEMA, H. - Om een schat
77487: ALLEINE, J. (1634-1668) - Betrouwbare gids naar de hemel.
13414: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
49115: ALMA - Ben Hur een verhaal uit den tijd Jezus'omwandeling op aarde. Elfde druk. met een woorrd vooraf van C. S. Adama van Scheltema met 4 nieuwe platen.
61447: MUZEN-ALMANAK - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 17e jaar (14),256,(6) blz. 1 portret, titelvignet, 5 gravures & 3uitsl.plaat met muziek .portret, titelvignet, 5 gravures & 1 plaat met handschrift. .
70169: VOLKS-ALMANAK - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1846 twaalfde Jaargang.
6337: ALMANAK - Christelijke volks-almanak voor het jaar 1846. Derde jaargang.
42979: ALMINE - Uit de kinderwereld naar het fransch van Mevrouw de pressensé
3027: ALPHEN, H. van (1665-1742, prof. te Utrecht) - Ontleedende verklaaring van Paulus eersten brief aan de CORINTHERS. Waarin het oogmerk en 't reeden-beleit des apostels wordt aangeweezen; de zin der spreekwyzen, door eene korte uitbreidinge, ontvouwt, en de klem der bewyzen vertoont. Hierbijgevoegd kerkelijke redevoerings oor ALBERTUS VOGET
27992: ALTENA, M. - Kosi bouwt een huis.
36076: ALTENA, M. - De Kraal van de Herder. zendings verhaal
42306: ALTING, W. - Van Hannie en Keesje
49572: ALTING, Hericus (1583-'44, prof. Groningen) / Uitg. door Johannes WILHELMIUS W.Z. - Historie der Reformatie van de kerken van de Paltz en Geneve. Uitgegeven door Johannes Wilhelmius, W.z., S.S. Th. doctor en predikant te Rotterdam.
71556: JANSSENS DRA. AM. - Ikonen illustraties verzorgd door jan bouwman
77262: Wisse c e a prediekanten Gerf GEm te H I Ambacht - Uitzien naar de Heer geloofsvertrouiwen in de duisternis zes preken van prediknte van de Gerf GHem te H I Ambacht
76037: WISSE C e.a. predikanten GerfGem teH I Ambacht - Uitzien naar deHeere zes preken van predikanten van deGerf Gem te Hendrik Ido Ambacht
17953: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer dr. G. A. Wumkes, predikant te Sneek.
41751: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den derde druk,
38396: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of van de der zielsogen op Jezus. (...)
49578: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.
49580: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert.
49581: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het sien op Jesus: Een gezicht des eeuwigen Euangeliums; of des Ziels- ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werck van 's Menschen zaligheyt heeft uyt- gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Opstandinge, Hemel- vaert, Sitten ende Bidden ter Rechter- handt Gods ende weder- komste tot het laetste Oordeel; alles zeer geleerdelick verklaert / ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der Godtzalighendt toe- geëygent. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe Predicant tot Obdam. Den Tweeden druk.
45128: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus; Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus. (...) Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. vijfde druk. (Onveranderde uitgave) Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg.
74274: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.tweede druck
16560: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogen op Jezus. Zooals Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne komst, en voorts in de volheid des tijds in Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter rechterhand Gods en wederkomst tot het laatste oordel. Door den hooggeleerden en godzaligen Isaac Ambrosius. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. Elfde druk. (Onveranderde uitgave) met een aanbevelings-woord van den weleerwaarden zeergeleerden heer Dr. G. A. Wumkes, predikant te Sneek.
69769: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Tijd om te zoeken
32175: AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert.
858: Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerik - Uit eigen kring. Twee-en-vijftig leerredenen door predikanten der Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika.
69479: ZWEMER E.A R Predikanten der GEREFORMEERDE KERK in Amerika - LEERREDENEN (27) Door Predikanten der GEREFORMEERDE KERK in Amerika samengesteld door James F Zwemer met voorwoord van John H Karsten
61363: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) M L van AMERINGEN - GEBEDEN der NEDERLANDSCHE ISRAELIETENvoor den eersten en tweede dag van het LOOFHUTTEN-FEESTHebreeuwsch en Nederdutsch met een historisch overzicht G I Polak en M L van Ameringen nieuwe verbeterde en vermeerderede uitgave Het Slotfeest en het vreugde feest der wet
49586: AMERONGEN, Martin van e.a. - Israël 40 jaar. Onder redaktie van Geke van der Wal.
49587: AMERSFOORDT, Jacobus (1786-1825) Vertaler 95, - De vyf artikelen tegen de Remonstranten. Vastgesteld op de Synoden, gehouden bijnnen Dordrecht, in den Jaare 1618 en 1691. Op Nieuw uit het Latyn vertaald, en Uitgegenven met een Voorrede, door Jacob Amersfoordt. AMSTERDAM, By Cornelis Byl, Boekverkooper in de Hoogstraat over de Waale Kerk., 1780. 80 (XXXII), 64, (5) blz.
77155: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Prummeltje gaat varen 6e druk
72796: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Hannekes eenzame tocht, ontwerp en tekeningen Ben Horsthuis
73104: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Marjoke en marloes
73103: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Prummeltje heeft een plan, 4e druk
73061: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Kerstfeest ook bij Indianen
77182: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - prummeltje devoddeman 4edruk
77183: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - prummeltje kerstfeestr 4edruk
77184: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - prummeltje heeft een plan 4edruk
73081: VOLGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Blijf bij elkaar ,3euk
70475: VOGELAAR- VAN AMERSFOORT A. - Waar is Nelleke? omslag tekening Ben Horsthuis tweede druk geillustreerd door de schrijfster
75903: VISSCHER W Pred GErfGem te Amersfoort - De zeven gemeenten Overdenkingen over de Openbaringen
49588: AMERSFOORT, M. van - Beproeft de geesten... Een christelijke visie op de New Age Beweging.
78150: VISSCHER DS. W. Pred Gerf Gen AMERSFOORT - Christen zijn theme s voor tieners
77670: VOGELAARvan AMERSFOORT A - Het leven van Beraja twaalf zendingsverhalen
16258: AMEZES, GUILIELMUS (1576-1633, PROF. TE FRANEKER) - Vijf boeken van de consciëntie en haar recht of gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuurplaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. Wederom uitgegeven door W. Geesink, theol. doct.
25539: AMORIE van der HOEVEN, A. des - Het tweede eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam op den 28 october MDCCCXXXIV plegtig gevierd. Door Abm. des Amorie van der Hoeven, Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. et Theol. Doct., ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, lid van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut en Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan voornoemd seminarium.
24927: AMORIE van der HOEVEN, A. des - De Godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan dr. J.J. van Oosterzee van Abm. des Amorie van der Hoeven jr., phil. theor. mag. lit. hum. et theol. doct. predikant te Utrecht.
49593: AMORIE van der HOEVEN, A. des - De Godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan dr. J.J. van Oosterzee van Abm. des Amorie van der Hoeven jr., phil. theor. mag. lit. hum. et theol. doct. predikant te Utrecht.
75537: HOGERZEIL H V te AMSTEDAM - een woord ter overdenking aan hen,die hunne Geloofdbelijdenis indeNederlandsche Hervormde Kerk hebbennafgelegd 2e druk
20991: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Voor heel de kerk
13411: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Geest en leven.
22781: AMSTEL, DS. J. VAN/ HOEK, DR. J. / SELDENRIJK, DR. R. / VELEMA, PROF. DR. W. H. - Christelijk gezinsleven.
8648: AMSTEL, P.J. VAN - Poppenpraat. Voorleesverhalen voor kinderen.
31364: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Getraind ...en wel? Sensitivity-training in het licht van de Bijbel.
12384: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Vrijetijdsbesteding.
43963: AMSTEL, JAC VAN - De voetbal door Jac. van Amstel
27580: AMSTEL, DS. J. VAN / NATZIJL, H. - Klompenmaker/oefenaar/boekhandelaar: Cornelis den Hertog (1856-1938) en zijn gezin.
17278: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Leven om te loven.
35401: AMSTEL, MAX VAN - De boodschapper van den prins. Historische Jongensroman.
71419: HALL M.A.M.C. VAN AMSTERDAM - De vrijheid van godsdienst-oefeningen in Nederland verdedigd, pleitrede
42820: KLEIJN A A Driebergen en SCHUTTE G Amsterdam - Geschiedenis des vaderlands met inleidend woord van Prof Dr J Woltjer met bijlge Tekts Unie van Utrecht Synode 1619
74511: NOESSELT JOHANN AUGUST (1734-1807) Doctor der Godgelerdheid en Hoogleeraar aan de Hoogeschoole te Halle- Deiman Johan Diederich (1732-1783) Luthers Leraar te Amsterdam - Verdediging van de waarheid en godlykheid des christelyken Godsdiensts voor gaande van eene Voorrede van J.D. Deiman over den tegenwoordigen toestand van het christendom en het Ongeloof en de goede hoop welke nogthans voor het Christendom overschat eerse deel verdeiging tegen met daarbij Brief van den schrijver aan de Studenten op de Koninglyke Pruicische Universiteit die zich de Godgeleerdheid niet hebben toegewyd over de Algemeene Noodzaaklyheid om den Godsdienst te onderzoeken en de Voordeelen welke dezelve van hun in byzonder kan verwachten over de Waaerheid en Godlykheid van den Christelyken Godsdienst.
65451: SCHWARTZ C Amsterdam - De Waarheid des bijbels bevestigd door geschiedenisen uit het leven uit het hoog Duitsch
75020: FAMUKLUAS Th Amsterdam - GODLOOCHNAARSWIJSHEID of eenige gewone opwerpingen tegen het Godsbestaan
58570: KLEIJN A A Driebergen en SCHUTTE G Amsterdam - Geschiedenis des vaderlands met inleidend woord van Prof Dr J Woltjer met bijlge Tekts Unie van Utrecht Synode 1619
75692: OP 'T HOF W J Hogleraar VU Amsterdam - Het gerefoprmeerd Lietisme
51674: BRANDT PAUL AMSTERDAM - Importante kunstveiling van Schilderijen-Antieke meubelen Antiquiteiten 25-31 oktober 1966
67838: VISSER P (prof te Amsterdam - BROEDERS in de Geest De doopgezinde bjdrage vanDIERICK en JAN PHILIPSZ SCHABAELJE
40290: VISSER P (prof te Amsterdam - BROEDERS in de Geest De doopgezinde bjdrage vanDIERICK en JAN PHILIPSZ SCHABAELJE
18061: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, - SHORT - TITLE - CATALOGUS. Van Nederlandstalig populair proza 1670 - 1830 ( in het bijzonder romans.anwezig in fotokopie of op microfilm op het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam of in origineel aanwezig in de U.B. van Amsterdam. Samengesteld door de Romanwerkgroep afdeling Verlichting.
76420: ANDEL VAN J - Het Koningschap des Menschen over de natuur
2485: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Pastorale Brieven met portret
78325: ANDEL,J. V. pred Leeuwarden - DE MOZAISCHE WET
73403: ANDEL H.A. DR. VAN - Uit de levensbron, Wekelijsche Predikatën onder redatie van Ds. Th. Kuipers en Ds. J. Ubels met medewerking van andre dienaren des woords Bidden en Danken
42907: ANDEL, DR. CORNELIS P. VAN. - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
33037: ANDEL, H. W. H. VAN/BRILLENBURG-WURTH, DR. G. - Hoofdzaken van de Gereformeerde Geloosleer. Voor de belijdenis-catecisatie. tweede druk.
40901: ANDEL, DR . C. P. VAN. - Gisteren onmisbaar voor morgen
41378: Wolterbeek J L -Kist N C en andere - robert de scheepsjongen
77194: Kareks Meeuwse en andere - Nog even lezen zestien verhalen
53226: Delft van Marieke red en andere - COLLECTORS AND COLLECTIONS KONINLIJKE BIBLIOTHEEK 1798-1998
76453: HAAN de HH ---WESTRATE J A en anderfen - Dagelijks onderwijs dag boek bij de bijbel met uitleg en de kanttekeningen
44058: ANDERSEN H C - De onsterfelijken. Sprookjes, vertellingen en reisverslagen verzameld en ingeleid door Antoon Coolen, met houtgravures van Thijs Mauve.
46111: ANDERSEN - Desprookjes van Andersen. Illustraties: Maan Jansen.
12569: ANDERSEN, H. CHR. - Sprookjes van Andersen. Met illustraties van H. Sturris.
22760: ANDERSON JONATHEN V ERTAALD DOOR KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson. uit het engels vertaald door J Koistra te Ede
48212: ANDERSON, J.A E.A VERTAALD DOOR H VANVLIET - Brood op het water Herdenkingsbundel Mbuma-zending met 12 preken van Schotse predikanten en levensbeschrijvingen
35042: ANDRAE, HEDWIG - Walter.
78326: FAVRE DORSAZ Andre - Calvin et Loyola. Deux Réformes. Bibliothèque historique. 1951,.
72948: LARDINOIS P.M.H. ANDRÉ - Wetenschap, litaratuur en de wedstrijd tussen Homerus en Hesiodus
77994: ABELING ANDRE - Het Groene Woordenboek. Handwoordenboek Nederlands volgens de officiele spelling van de Woordenlijst Nederlandse taal
68633: WEISS. AUG. EN ANDREAE J.C. (MET MEDEWERKING VAN FERD. TIMMERMANS.) - Eén alleen…, een nieuwe zangbundel . (Algemeene liederen, natuurliederen, liederen van den arbeid, kamp- en vacantieliederen, sport en spel, provinciale en gewestelijke liederen, kerstliederen enz., vorstenhuis en vaderland, Volkenbond en vrede) goed ex
45603: ANDREE, P.J. - Leerredenen voor evangelische christenen, ter aankweekng van geloof, hoop en liefde. Gedeeltelijk ten voordeele van het Weduwenfonds van Evang. Luthersche Predikanten. Opwekking tot standvastigheid in christelijk geloof en leven.
78029: ANDRETheodorjr - In de vacantie tekeningen Frans van Noorden
78030: ANDRETheodorjr - In de vacantie tekeningen Jan Wiegman
78031: ANDRETheodorjr - Bidden helpt tekeningen E J Veenendaal
47018: BONAR ANDREW A - De twaalf stammen Israels naar het engels door E F H Wolf predikabnt te Utrecht
61444: MUURRAY Andrew Dr. - In die Heligdom verklaring brief aan die hebreers
70820: HOME ANDREW - Jaap en Bien anvonturen van twee schooljongens vertaald door A. de Graaff geillustreerd tweede druk
70821: HOME ANDREW - Door dik en dun vertaald door A. de Graaff met platen
70834: HOME ANDREW - De spion op school avonturen van een schooljongen vertaald door Annie de Graaff geillustreerd tweede druk
41954: MUURRAY Andrew Dr. - In die Heligdom verklaring brief aan die hebreers
46315: ANDRIESSEN, P.J. - Een genstche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. door P.J. Andriessen Tweede druk.
40850: ANDRIESSEN, P. J. - De suppoost aan de bank van leening, of de laatste levensjaren van Joost van den Vondel, 1675-1679. Derde druk.
42311: ANDRIESSEN, P. J. - Onze koning een feestgeschenk naar P.J. Andriessen voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen
10249: ANDRIESSEN, SUZE - Ons clubje
10332: ANDRIESSEN, SUZE - Sneeuwkokjes. Drie verhalen.
48291: ANDRIESSEN, P. J - Bakvischje
46314: ANDRIESSEN, P.J. - Adolf en Clara of hoe ons land een republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van de Tachtigjarigen Oorlog door P.J. Andriessen, Schrijver van: D eVrijheidsoorlog, Evangelie en Friezen, De vrouw van de Wolfsgrove. Zesde druk
8651: ANDRIESSEN, P. J. - De Prins en Johan de Witt. Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regering.
43362: ANDRIESSEN, SUZE - Marie en Pauline
43370: ANDRIESSEN, P.J. - ,Een Gentsche Vrijheidszoon: Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen, 1335 - 1345. I 2e druk., 3 gekl. litho's,
43372: ANDRIESSEN, P.J. - Het huisgezin van den raadpensionaris, of Hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam 4e druk., 4 gekl. litho's,
46596: ANDRIESSEN, P.J. - Een onderdrukte koningszoon, of de jeugd van Frederik den Grootte van Pruisen, door P.J. Andriessen. Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout
46597: ANDRIESSEN, P.J. - Koning en veldher, of Frederik de Grootte in en na den zevenjarigen oorlog. Dertig jaren uit het leven van Frederik den tweeden van Pruisen. 1756-1786 door P.J. Andriessen. Schrijver van: Bataafsche Republiek en Bladen uit de Geschiedenis van ons Vaderland. Tweede durk.
43446: ANDRIESSEN, SUZE - Aan den haard. Twee verhalen voor jongens en meisjes. N.p. Met ills. van C. Koppenol. 4e dr
43458: ANDRIESSEN, P. J. - Albertin platen W Steelink (1e Druk)
43459: ANDRIESSEN, SUZE - Bosch en Duin: Drie verhalen voor jongens en meisjes. 4de druk, 6 platen Jan Sluyters,
43486: ANDRIESSEN, P. J. - Het begin van den strijd of de regeeringsjaren van prins Willem IV: 1747-1751. Schrijver van 'De Vrijheidsoorlog', 'De Kinderen van den Zoetelaar', 'De Schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel'. Derde druk.
43830: ANDRIESSEN, P J - Oranje Nassau : leven en heldendaden van de vorsten uit dat stamhuis
10798: ANDRIESSEN, P. J. - esther en aghata
49185: ANDRIESSEN, S. J. - David Copperfield. voor jonge lezers bewerkt. 3e druk. Geïllustreerd.
49187: ANDRIESSEN, S. J. - David copperfield. voor jonge lezers bewerkt. 3e druk. Geïllustreerd.
70635: ANDRIESSEN P.J. - Dochter van den fabrikant met 4 platen van Wilm. Steelink vierde druk
46598: ANDRIESSEN, P.J. - Een gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. door P.J. Andriessen, Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout.
45297: ANDRIESSEN, P. J. - 1812 of de tocht naar rusland. tweede druk.
36607: ANDRIESSEN, A. - De Rijkdom van Gods barmhartigheid bevindelijk ontdekt; of verhaal van eenige zijner weldaden, ter overtuiging van onbekeerden, en tot moedgeving, aansporing, opwekking, vertroosting en versterking van ware heilzoekende zielen op den weg des geloofs. Door A. Andriessen. Bij gelegenheid van zijn vertrek naar Zuid Afrika asl Evangelist. Uit Christelijke liefde en aandenken voor zijne betrekkingen en vrienden.
36020: ANDRIESSEN, SUZE - Augusta. met vier platen van Wilm. Steelink. Derde druk.
25195: ANDRIESSEN, P. J. - De erfenis eener moeder.
43443: ANDRIESSEN, SUZE. - Aan den haard. Twee verhalen voor jongens en meisjes. N.p. Met ills. van C. Koppenol
37461: ANDRINGA, W. / VERHAGEN, J. - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald.
15660: ANDRINGA, W. / VERHAGEN, J. - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald. Deel 1: (6) 852 blz. Deel 2: 429 blz.
3979: ANDRINGA, W - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald. deel 2
70616: ANEMA, S - In 's levens opgang iillustratie 4e duizendtal
78165: KORPEL Marjo Christina Anette - A rift in the clouds Ugaritie and Hebrew Descriptions of the Divine ect proefschrift
40365: JAMES John Angell - HERDERLIJKE TOESPRAKEN vertaald door J F Schimsheimer Amsterdam
43614: SLOT ANIE - Blauwe konijnen
65529: SERVAES ANKE - Oorlogs kinderen. Tekeningen Judith Kruys
31790: S.(APPIUS), J. (ca.1780); Teunis van Sint Annaland - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
42892: S.(APPIUS), J. (ca.1780); Teunis van Sint Annaland - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt. zyn te bekomen tot
64867: S.(APPIUS), J. (ca.1780); Teunis van Sint Annaland - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
64868: S.(APPIUS), J. (ca.1780); Teunis van Sint Annaland - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Samenspraak tusschen hemelschgezinde en waereldswyze, dan noch een Samenspraak tusschen sterk en zwak christen, tot nut van alle zwakke en bestredene Hemel-reizigers, t' zaam gestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige harer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in ze bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. Tweede druk. . en nu vermeerdert en verbetert door T. van St Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
43120: S.(APPIUS), J. (ca.1780); Teunis van Sint Annaland - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Samenspraak tusschen hemelschgezinde en waereldswyze, dan noch een Samenspraak tusschen sterk en zwak christen, tot nut van alle zwakke en bestredene Hemel-reizigers, t' zaam gestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige harer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in ze bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. Tweede druk. . en nu vermeerdert en verbetert door T. van St Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
73999: GRAAF ANNE DE - Uit de ronde schaduw
71689: VRIES ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger, vierde druk
71009: VRIES DE ANNE - De duisternis in (Reis door de nacht, deze serie bestaat ui: 'De duisternis in', 'De storm steekt op', 'Ochtengloren', illustraties van Tjeerd Bottema)
73328: DACIER ANNE - Les comedies de Terence: avec la traduction et les remarques tome premier
74014: ATKINS ANNE - Moederziel (vertaald door Rika Vliek)
57159: HUITIËME ANNËE--*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*++ç++++ - Revue Chrëtienne Recueil mensuel
56951: HOOGENBOOM Annetje - De Libanonceder novelle 1e druk
77921: DE SOUZENELLE ANNICK - LA LETTRE CHEMIN DE VIE. APPROCHE DU SYMBOLISME DE L'ECRITURE HEBRAIQUE.
71781: LUCAS ANNIE - NIET DOOR EIGEN KRACHT een verhaal uit het Engelsch 3e druk
64504: ROMEIN VERSCHOOR ANNIE - Anne Frank het achterhuis dagboekbrieven 12 juni 1942- 1 augustus 1944
78123: HANS ANNIE - De kleine Held verhaal over een woonwagen jongen
44984: SANDERS ANNIE - De schaduw gaat voor bij
44986: SANDERS ANNIE - wie meent te staan
43988: SAXIGAARD ANNIK - Meen je het wel ,peter
70309: ANONIEM - Hoe het Morgenrood van Italië in nacht verkeerde. Geschiedenis uit het tijdperk der Hervorming in de zestiende eeuw.
45097: ANONIEM - De avonturen van Aram. Het zwaard van Palermo , Het Amusante Weekblad Okido zonder jaar geillustreerd 1e dr. - Oblong formaat, geniet
76848: MARGARETTA ANTHONIA - De kostbare vaas 2e druk geillusstreerd
25489: ANTINK, A.J. (OVERL. 1899, ROTTERDAM) - Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door (...)
77564: BEL Anton - Van Heeren wegen deel 2 genade verheerlijkt inzondaarsharten 7leven beschrijvingen
43521: COOLEN ANTON - kinderen van ons volk
74450: HOUTEPEN ANTON - Uit aarde, naar Gods Beeld, theologische antropologie
73382: ANTONIDES, THEODORUS (1647-1715, WESTERWIJTWERT EN MENCKE-WEER) - Verklaring over de wonder-werken Jesu Christi Waar in de woorden van ieder Wonderwerk hostelic wonrden geopend/ en haar einden en dogmerk op een schriftmatige wijs betoogd. WAARBIJ Schrivtmatige uitlegging over Matth. 21. vers 33...46. Behelsende een verklaring over de gelikenis van den wyn-gaard, die Jehova plantede.
25492: ANTONIDES, MEINARDUS (1700-'76, ONDERWIERUM FR.) - Schriftmatige verklaaringe over het borgtogtig en saligmakend lyden, kruisdoodt, en begraaffenisse van den Heere Jezus Christus, voorgestelt in 35 leerredenen, doormengt met leersame en practicale aenmerkingen; en elke verhandeling besloten met een ontdekkende en opwekkende toepassing. Hier neffens een beknopt vertoog van de staat van Christi verhooging uit psalm CXVIII: 22,23. Door Meinardus Antonides, predikant tot Onderwierum en Westerdykshorn.
43823: COOLEN ANTOON - Tjechise suite
75029: ADRIANI HENRICUM Priester ende pastoor van S Elizabetten Gas-huys binnen Antwerpen - CATHOLYCKE sermoonen op alle decepistelen ende euangelien van de sondaghen ende heylighe daghen vanden gheheelen daghen vanden gehelen jaere de leste editie nunin dezen lesten wederom op een nieuw overzien ende naer den Roomschen text verbetetrt doorADRIANI HENRICUM Priester ende pastoor van S Elizabetten Gas-huys binnen Antwerpen WAARBIJ Catholijcke SERMOONEN oft verklaringhen op alle de epistelen ende euvangelien van den gheheelen vasten t samen vergadert uyt verschheyden leeraars der Catholijcker kercken maerden eyschen van dezen tegenwoordigen wanckelbaren tijdt ende tot vooderinge stichu=inghe enonderwijze can alle Catholijcke devore Christenenmenschen inlicht gebracht door Henricum Adriani.
16878: ANWIJL, E. - De Keltische godsdienst in den voor-christelijken tijd. Door Edward Anwijl, hoogleeraar te Aberystwyth.
76296: ROUWENSAL P L Apeldoorn (DrCSteenblok) - Het Aanbod van Genade Tweestudies
67366: VELEMA W H DR. APELDOORN - Denken vanuit het einde Confromtatir met van Ruler
44258: VELEMA W H Dr. Apeldoorn - Denken vanuit het einde Confromtatir met van Ruler
64538: ROOS G Apeldoorn - De HEERE zal het voorziemn 25e jarig bestaan van de Gerf Gem te Emmeloord 1958-83
2497: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Brief ter beantwoording van eene vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Geschreven aan mevrouw.... door J. C. Appelius. Uitgegeven door Nic. Stuivinga. Naar de uitgave van 1778.
4040: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. 2e druk
49713: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. Vierde druk.
49720: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Brief ter beantwoording van eene vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Geschreven aan mevrouw.... door J. C. Appelius. Met een voorwoord van Ds. L. Huisman.
22159: APPUHU, A. W. - Mose, der Knecht Gottes. Ein Versuch die wichtigsten Lebensabschnitte desselben in geistlichen Betrachtungen. darzustellen, von August Wilhelm Appuhu, Konsistorialrath und Domprediger zu Magdeburg. Aufs neue herausgegeben vom christlichen Verein im nördlichen Deutschland.
49726: APPUHU, A. W. - Mose, der Knecht Gottes. Ein Versuch die wichtigsten Lebensabschnitte desselben in geistlichen Betrachtungen. darzustellen, von August Wilhelm Appuhu, Konsistorialrath und Domprediger zu Magdeburg. Aufs neue herausgegeben vom christlichen Verein im nördlichen Deutschland.
72007: AQUINO VAN THOMAS --SASSEN, DR FERD. (HOOGLERAAR TE LEIDEN) - Thomas van Aquino, tweede herziende druk
5304: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst. Uitgegeven door A.W. van Winckel, S. Th. L., O. P. professor in de wijsbegeerte, en dr. F. van Goethem, hoogleeraar aan de universiteit te Leuven. De verzameling en de verklaring van de platen werden bezorgd door prof. Lr. B. H. Molkenboer, O.P. (Nijmegen).
49729: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Verhandeling over het aanbiddelijk sacrament des altaars. Uit het Latijn vertaald door J. H. Janssen. Met een voorwoord van prof. mag. dr. J. B. Kors, O.P.
49731: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Petri Lombardi novariensis, cognomine magistri sententiarum, episcopi Parisiensis, sententiarum libri quator, per Joannem Aleaume, Parisiensis theologiæ professorem, pristino suo nitori vere restituti; necnon divi Thomæ Aquinatis, doctoris angelici, ordinis praedicatorum, summa theologica, ad manuscriptos codices a Francisco Garcia, Gregorio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata; novisque curis ac dissertationibus a Bernardo Maria de Rubeis illustrata. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore.
49727: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. Academisch proefschrift, door B. F. E. van Welie, geb. te Dreumel.
49728: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst. Uitgegeven door A.W. van Winckel, S. Th. L., O. P. professor in de wijsbegeerte, en dr. F. van Goethem, hoogleeraar aan de universiteit te Leuven. De verzameling en de verklaring van de platen werden bezorgd door prof. Lr. B. H. Molkenboer, O.P. (Nijmegen).
1611: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. Academisch proefschrift, door B. F. E. van Welie, geb. te Dreumel.
75898: SIKKING Ar - Bennenkom begon in Wageningen vijftig jaar Christelijke Gereformeerde Kerk teBennekom
43717: D ARBEZ - de fa van de ziekentroost
73113: KOT Arend - Gods wonderlijk genadewerk, de leidingen Gods in het leven van Arend Kot en zijn vrouw Carnelia Baaij, opgetekend voor het nageslacht
34859: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het ware Christendom. Naar het Hoogduitsch. Tweede druk.
49739: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Johan Arendts waare Christendom, verdeelt in 6 boeken. Hier by komen zyne tien predikatien over de plaagen van Egipte, en andere schriften. Op nieuws uit het Hoogduitsch vertaalt, en met gebeden toepasselyk op ieder kapittel, en kopere plaaten(15) verrykt, door mr. Zacharias Dezius. Leraar der Gemeente toegedaan de Augsburgsche Belydenis tot Rotterdam. De tweede druk.
48260: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) KRUMACHER FRED WILH- GERDES G-KOENEN H J MR. - Leer en troostboek ten gebruike bij de Boeken van het Ware Christendom Het Paradijshofje metgediechten van Mr H J Koenen de leerredenen over de tien plagen van egypte met het leven van den zalig ontslapen door Dr.Fred.Wilh Krumacher opnieuw vertaald doorE GERDES
49737: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het ware Christendom. Naar het Hoogduitsch. Tweede druk.
49736: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Thien schoone geest en leer-rijcke predicatien, van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke plagen. Weleke den man Godts Moses/voor den verstockten koningh Pharao in Egypten/korts voor den uyttocht der kinderen Israels/door Godes werckingh heeft gedaen/ op wat wijse al sulcke plagen Geestelijcke wijse/voor den eynde des werelts sullen weder-komen/en over dat menschelijcke geslacht/voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een lief-hebber der Godtsaligheyt.
49740: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Vier boecken van het Waere Christendom dat is de oprechte practijke en Oeffeninghe de Godsaligheyd
75028: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertydts hoogverlichten Godgeleerden heere Johan Arendts, alle VI. geestryke boeken van het waare christendom, benevens der zelver byhoorende tractaatjes en syne tien predikatien over de plagen van Egypten, voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door mr. Zacharias Dezius, en nu na de nieuwste Hoogduitsche drukken, met veele noodige aanmerkingen, ophelderingen, kant-teekeningen, gebeden, toepasselyk op ieder capittel, registers, en nieuwe zinryke koopere plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot liefhebber van Johan Arendts schriften.en:
73537: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Thien schoone geest en leer-rijcke predicatien, van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke plagen. Weleke den man Godts Moses/voor den verstockten koningh Pharao in Egypten/korts voor den uyttocht der kinderen Israels/door Godes werckingh heeft gedaen/ op wat wijse al sulcke plagen Geestelijcke wijse/voor den eynde des werelts sullen weder-komen/en over dat menschelijcke geslacht/voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een lief-hebber der Godtsaligheyt.
18755: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Johan Arendts waare Christendom, verdeelt in 6 boeken. Hier by komen zyne tien predikatien over de plaagen van Egipte, en andere schriften. Op nieuws uit het Hoogduitsch vertaalt, en met gebeden toepasselyk op ieder kapittel, en kopere plaaten verrykt, door mr. Zacharias Dezius. Leraar der Gemeente toegedaan de Augsburgsche Belydenis tot Rotterdam. De tweede druk.
75882: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertydts hoogverlichten Godgeleerden heere Johan Arendts, alle VI. geestryke boeken van het waare christendom, benevens der zelver byhoorende tractaatjes en syne tien predikatien over de plagen van Egypten, voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door mr. Zacharias Dezius, en nu na de nieuwste Hoogduitsche drukken, met veele noodige aanmerkingen, ophelderingen, kant-teekeningen, gebeden, toepasselyk op ieder capittel, registers, en nieuwe zinryke koopere plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot liefhebber van Johan Arendts schriften
38152: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertyds hoogverlichten Godgeleerden Heere Johan Arendts, generaal superintendent des Vorstendoms Lunenborg, Alle geestryke boeken van het waare Christendom, nevens der zelver byhoorende traktaatjes van de heilzame boete, hartelyk berouw en leedwezen over de zonde; als mede van het waare geloove, heilig leven en den wandel der rechte waare christenen: ook hoe een oprecht christen zonde, doodt, duivel, helle, waereld, kruis en alle droeffenis, door het geloove, gebedt, geduld, Godts Woord en hemelschen troost overwinnen zal; en dat zelve alles in Christo Jesu. Uit het Hoogduitsch, merkelyk verbetert, van veele opzichtelyke fauten gezuivert, met gebeden, op ieder capittel toepasselyk, verrykt, en met kopere platen op nieuw in't licht gebragt. Door mr. Zacharius Dezius, leeraar in de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis binnen Rotterdam. (eerste t/m zesde boek} waarbij gebonden: Tien schoone geest- en leerryke predikatien van den tien Egyptische grouwzame en schrikkelyke plagen (...)
41392: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het vernieuwde Paradys-hofken. Vol allerhande leer-rijke-deugt-dank-kruys-ampt-lof en vreugde-gebeden: Daer door / tot herstellinge van 't beelt Gods / tot stichtinge eens nieuwen geestelijken levens / en oeffeninge des waren Christendoms / als ook tot troost in 't kruys/ en tot lof des naems Gods. De ware Christelijke Deugden, uyt alle de hooft-leren van ons Christelijk Geloof / mitsgaders / de grontspreuken der H. Schrift / in de ziele krachtelijk geplant worden. In 't licht gegeven door den hoogverlichten Gods geleerden Johan Arent. En voor desen uyt het Hoogduytsch vertaelt, maar nu in dese laatste druk, van nieuws, na het selve, als ook volgens de nieuwe oversettinge der Nederlantsche Biblien verbetert, van veele fouten gesuyvert, en met de voornaamste hooftspreuken der H. Schrift, achter elk gebed daer op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. .
76916: DANE ARI - RiMKJE S RAPOORT met tekeningen Frans van Noorden
74257: BAARS ARIE - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid
49741: ARIM. - Drielamps, Gelijkstroomontvanger type AA 3-G. Derde geheel omgewerkte en verbeterde druk.
74107: STIJSIGER ARINA - Een vriend van ver
26241: ARISTOPHANIS - Aristophanis Comoediae ad optimorum librorum fidem. Accurate recensuit C.H. Weise. Nova editio stereotypa. Tom. III, Ranae, Ecclesiazusae, Plutus.
49742: ARISTOPHANIS - Aristophanis Comoediae ad optimorum librorum fidem. Accurate recensuit C.H. Weise. Nova editio stereotypa. Tom. III, Ranae, Ecclesiazusae, Plutus.
73673: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Iets fijns voor Elsje
71668: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Je mag er zijn Reini!
73037: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter in actie
73083: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter op vossenjacht, tweede druk
55497: VELZEN WIJNEN van Arja - Avonturen op de Meinemahoeve 2e druk
72018: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter en het oude huis,
19472: ARKEL, R. E. VAN - Wat heenging en wat blijft. Predikatie.
77032: ARKEL, R.E. VAN - Heilige herinneringen
49744: ARKEL, R. E. VAN - Wat heenging en wat blijft. Predikatie.
76222: KOUWENBOVEN Arlette - De Fehrs Kroniek van een Nederlandse Menonietenfamili4edruk
74765: EDDY ARLI - De eersteing van den oogst
5313: ARMENGAUD J.G.D. O.R.V., JANIN JULES, DE LESCURE M., COMTE DE LA FITTE, H. BABOU E.A. - Les Reines du Monde. Par Nos Premiers Ecrivains. Ouvrage publié sous la direction De M. J.-G.-D. Armengaud, fondateur de l'histoire des Peintres, auteur des Galeries publiques de l'Europe des trésors de l'art, etc., etc.
37592: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door Ronald Cohen.
49747: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door Ronald Cohen.
48854: ARMSTRONG, F. - Dora en Lily
49746: ARMSTRONG, K., - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door R. Cohen.
49750: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn. Tweede druk.
49751: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn.
46423: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn. Tweede druk.
73837: RAVENSWAAY J C van Pred Chr Gerf Kerk te Scheveningen-Arnhem - Gaan en Komen Afsheid Schevingen intrede Arnhem met foto
77911: BOKER CUTIUS HH Arnhem( BERG van de A) - Korte vragen uit de kerkelijkegeschiedenissen ter vervolgende op de bijbelsche historieen tot ge bruik van katechizatien en christelijke huisgezinnen6 e druk
49752: ARNHEM, PETER VAN - Met A6 en Eef langs veld en dreef. Overijssel, Gelderland en Drenthe. Met (gekleurde) illustraties van Piet Nienhuis.
20369: ARNHEM, PETER VAN - Met A6 en Eef langs veld en dreef. Overijssel, Gelderland en Drenthe. Met (gekleurde) illustraties van Piet Nienhuis.
49753: ARNOLD J J - Als de kerk KERK is 4e druk
49757: ARNOLD, GODFRIED (1666-1714, BERLERBERG, BRANDENBURG) - Het leeven der voornaamste oudvaders of woestynreis. Bij een vergaaderd en met een voorrede verzien. Tweede deel
76591: WEYTINGH JOANNES HENRICUS ARNOLDUS - Beknopt geschied-, aardrijks- en fabelkundig woordenboek der classieke oudheid, benevens verklaring der meeste kunsttermen en andere benamingen, voor zoo ver zij van het Latijn of Grieksch zijn afgeleid, voor ongeletterden
31635: ARNOLDUS, HENRI - Pim en Pidoe. Omslag en tekeningen van Carol Voges.
49758: ARNOLDUS, HENRI - Pim en Pidoe. Omslag en tekeningen van Carol Voges.
49759: ARNOLDUS, HENRI - Pietje Puk in gevaar 24e druk, met tekeningen van Carol Voges.
75083: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Puk veert feest 28e druk met tekeningen van Carol Voges.
75084: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Pukwordt muzikentm 11e druk met tekeningen van Carol Voges.
75087: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Puk en zijn hond 26e druk met tekeningen van Carol Voges.
75088: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Puk Knapt het op - en de winkel dief met tekeningen van Carol Voges. omnibus
64623: ROTTERDAM ARNOLDUS - Praktijk des biddags wegwijzers voor eenvoudige christenen om recht biddag te houden.
77989: WEEDA ARNOUT - Het mysterievan Wenen de creatieve zelf vernietiging van een vermolmd kiezerrijk
49762: ARQUARDT, F.W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiels Karl Barths.
26809: ARRENBERG, B. (ca. 1725, Rotterdam) - De eer en heerlykheyd van Gods aanbiddelyk, drie-een, geestelyk wezen. Verdedigt tegen de lage, God-onteerende en ziel-verdervende stellingen en spreekwyzen, in het boek van J. Eswyler, genaamt Zielseensame meditatien met eene wederlegginge, van 't geene Jacob Groenewegen, in zyn boek, geïntituleert 'Den roem van Gods vrye genade &c.' ter verdediginge van gemelde stellingen en spreekwyzen geschreven heeft. (...) Door Benjamin Arrenberg, lidmaat der Gereformeerde Gemeynte te Rotterdam.
42508: ARRENBERG, R. - Groote mannen en vrouwen. Boeiende verhalen en bijzonderheden uit hun leven. Met 6 gekleurde platen.
39912: ARTHUR, WILLIAM - Het Pinkstervuur of De Ware Kracht des Christendoms, van William Arthur. Naar het Engelsch door A.M.C. van Asch van Wijck.
49763: ARTHUR, WILLIAM - Het Pinkstervuur of De Ware Kracht des Christendoms, van William Arthur. Naar het Engelsch door A.M.C. van Asch van Wijck.
59354: KUYPER J H SCHEURER J G Missionait Arts - SCHEURER J G Missionait Arts De man van het rotsvaste geloof
49764: ARVISENET, Cl. - Der gute Engel der Kindheit. Oder kurze Unterweisungen der zarten Jugend über den Weg des Heiles, nach dem Französischen des Cl. Arvisenet, Generalvisar in Krones. Bearbeitet und mit einem Lehr- und Gebetbüchlein vermehrt von Heinrich Kersting, Erzieher des jungen Erbprinzen zu Salm Salm in Anholt. Zweite Auflage. Mit einem Titelbilde und Titel in Tondruck.
72481: AS H.H.J. VAN, BERG C.R. VAN DEN, BISSCHOP R. - Vrede, vrijheid, vaderland, Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster
46520: ASBJORNSEN & MOE,GRETA BAARS-JELGERSMA,A G VAN HAMEL, TOON VAN HAM - Noorse volkssprookjes uit de verzameling van Asbjornsen en Moe. Keuze en vertaling van Greta Baars-Jelgersma, ingeleid door Prof. Dr. A G van Hamel, geillustreerd door Toon van Ham
47595: ASCH, R. W. VAN - Het voorbeeld van Dasi
74058: ASCH R.W. VAN - In de huifkar
49766: ASCH VAN WIJK, VAN - De geschiedenis van het amtsgebed
76832: ASCH VAN R W - In de Huifkar 2e druk geillusstreerd kleurplaat
54556: FERDINAND LUDWIG VON BRESSLER UND ASCHENBURG - Les Souverains Du Monde: Ouvrage Qui Fait Connoistre la Généalogie ..., Volume 2
49768: ASH, T.G. - De vruchten van de tegenspoed
49770: ASMUSSEN, GEORG - Peter Tolk. De geschiedenis van een zoeker.
49771: ASMUSSEN, HANS - BRUGGEN, DS. J. P. VAN E.A. - Hoe heeft Barth de kerk gediend? Vertaald door Ds. K.H. Kroon. Nummer 2 uit serie ''Onze tijd''
19746: ASPEREN, Barendje van - Hoe onverwachts klein Barendje van Asperen in de eeuwige heerlijkheid werd opgenomen. Zijn kort leven en zalig afsterven medegedeeld door zijn bloedverwante.
49776: ASSELDONK G. VAN M.S.F. - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398)
49782: ATLAS - Grote Topografische Atlas Van Nederland . Deel 1 Noord Nederland Gebonden. 135p.. Goed.ex
71626: ATMADJA-HADINOTO, N.K. - Dialog dan edukasi. Keluarga Kristen dalam Masyarakat Indonesia. (Diss.)
77377: ATTEMA, D.S. - Het oudste christendom in Zuid-Arabie.
43962: ATTEN, A. VAN - De Geuzentroep door A. van Atten Geillustreerd door Annie van de Ruit derde druk
40410: ATTEN, A. VAN - De Wraak van den Cowboy
49785: ATTEN, A. VAN - De Geuzentroep door A. van Atten Geillustreerd door Annie van de Ruit derde druk
62406: NIEBOER ATTIE - Boerentypen En Humor Uit De Betuwe 1e Druk., 20 cm x 16cm. Ill.: Raemaekers Louis / Schoemaker R.L.A. (tekeningen).
65929: SONGBOOK - ANTOINE GODEAU (1605-1672) Bisschop van Grasse en Vence; Artus Aucousteaux - Paraphrase des pseaumes de David en vers franqois par Antoine Godeau, maistre de la musique de la Chapelle du Roy & Chanoine de la sainte Chapelle du Roy. Deeus. Nouvelle Edition reveüe & corrigée.
59546: LANG AUGUST - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M. Butzer bis zum Methodismus
65708: SLOOTEN van Augusta - De Trossen los met illustraties van J G Kesler
46785: SLOOTEN van Augusta - De Trossen los met illustraties van J G Kesler
63753: POORTMAN Wilco C en Augusteijn - Kaarten in bijbels (16e-18e eeuw)
40636: POORTMAN Wilco C en Augusteijn - Kaarten in bijbels (16e-18e eeuw)
49788: AUGUSTI, F. A. - F. A. Augusti, of de bekeering en wondervolle leiding van een Israëliet. En: Het leven en sterven van Henrina van Rheede te Nederhorst.
27411: AUGUSTI, F. A. - F. A. Augusti, of de bekeering en wondervolle leiding van een Israëliet. En: Het leven en sterven van Henrina van Rheede te Nederhorst.
44399: AUGUSTIJN C DR. RED - Gereformeerd Amsterdam sedert 1835
17993: AUGUSTIJN, C. BROEYER, e.a. - Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
71837: CALMET AUGUSTIN - Dictionaire historique critique chronologique geographique et litteral de la bible deux tomes
49823: AURELII AUGUSTINI (AUGUSTINUS) A.O. - Meditationes, soliloquia et manuale; ect R P henrici Sommali denuo in lucem editit E W Westhoff
1069: AUGUSTINUS, Aurelius (354-430) - door SIZOO, Dr. A. - Toelichting op Augustinus' belijdenissen
3968: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Les confessions de saint Augustin abrege'es. Ou l'on n'a mis que ce qui est le plus touchant & le plus a la portée de tout le monde. Traduction nouvelle.
28940: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
74706: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); VERTAALD DOOR G. WIJDEVELD. - Over den waren godsdienst. Vertaald door G. WIJDEVELD.
76873: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - Verhandelingen over hetevangelie volgens Sint Jan en Het doopsel van Joannes bewerkt door H J Scheerman
49816: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Divi Aurelii Augustini Hipponen. episcopi meditationes, soliloquia, et manuale. Meditationes divi Anselmi cum tractatu de humani generis redemtione; divi Bernardi, et idiotæ viri docti de amore Divino. Omnia ad Mss. exemplaria emendata, in meliorem ordinem distributa, ac in duas partes divisa. Opera et studio R.P. Henrici Sommalii, Soc. Jesu theologi.
49814: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. In 13 boeken. Uit het Latijn vertaald door mr. Frans Erens. derde naar het Latijn herziene druk.
49806: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); VON LADISLAUS BOROS - Aufstieg zu Gott. Herausgegeben , eingeleitet und ubersetzt
49808: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - VOGELS HENR JOS - S Aurelii Augustini Epiacopi Hipponensis de doctrina christana edidit Henr jos Vogels
49810: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - CONFESSIONES latijnse tekts met vertaling van Dr A Sizoo 2e herziendec druk
49811: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
49813: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Les confessions de saint Augustin abrege'es. Ou l'on n'a mis que ce qui est le plus touchant & le plus a la portée de tout le monde. Traduction nouvelle.
49817: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
76140: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De Boecken der Belydenissen S Augustinus by zijn leven bisschop vande stadt hippon inAphrijcken nu eerst yut latijn int duyts ouergeset door een eerw priester der societeyt jehu met het latijn geconseceert ende tot vele plaetsen verbetert
19176: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, A. - Uren met Augustinus.
5621: AUGUSTINUS, Aurelius (354-430); - De belydenissen van St. Augustyn. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1666.
49805: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); KNOLI P P.KNÖLL. - S.Aureli Augustini. Confessionum. Libri Tredecim. Ex regogn.
49818: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - Belijdenissen
37843: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. Uit het Latijn vertaald door Dr. J. Fernhout.
49791: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De belydenisse van den heyligen Augustinus, bestaende in XIII boeken. Op nieuw vertaelt volgens de Latijnsche verbeteringe van de Benedictijnen der vergaderinge van den H. Maurus. Door heer Adrianus van Loo, priester. Desen laetsten druk, van nieuws oversien en in vele plaetsen verbetert.
49792: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, A. - Uren met Augustinus.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8