Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49803: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); PRZYWARA, ERICH - Augustinus. Die Gestalt als Gefüge [Saint Augustin]
75344: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - CONFESSIONES latijnse tekts met vertaling van Dr A Sizoo
7096: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. In 13 boeken. Uit het Latijn vertaald door mr. Frans Erens. derde naar het Latijn herziene druk.
38470: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De stad Gods in haar begin en voortgang, bevattende eene verhandeling over Gods Kerk of de stad Gods; (...)
41096: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); WILHELM ARNOLDI (1798-1864); MATTHIAS HEUSER - Nachtgedanken des heiligen Augustinus,Bischofs von Hippo / aus dem Italienischen übers. von W. Arnoldi und Matthias Heuser
72437: AUGUSTINUS - U bent niet ver, op weg met Augustinus
72530: AUGUSTINUS, AURELIUS) SIZOO, A. - Toelichting op Augustinus' Belijdenissen.
24031: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De stad Gods. In haar begin en voortgang, bevattende eene verhandeling over Gods Kerk of de stad Gods; alsmede eene verdediging der christelijke religie tegen de dwalingen en lasteringen der heidenen en andere vijanden; op vele plaatsen met voortreffelijke historien vermengd. Voorzien van uitgebreide aanteekeningen. Nieuwe en naar de tegenwoordige spelling verbeterde uitgave.
19058: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-43OORT, DR. J. VAN OORT VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' de stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden(rijken)
1538: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
75967: BIBLIA MARLORATUS AUGUSTINUSN - Novi Testamenti Catholica Expositio eccllsiacaexprobatis theologis qvos Domius Ecclisiasuaediuersis in locia debet excerptaet diligenter cancinnata sive Bibliotheca expositionum Novi Terstament id est Expositio ex Probatis Theologie Cillecta et in unum corpus sinqulari artificio canflata quae instar bibliothecae multis expositoribus refertan esse possit Authore Augustion NMarorao Verbi Dei Ministro diu multumque in Theoloqia versato Editio Septima Cum Indice locupletissimo variarumrerumad Christianam reliqionem pertinetium quae quidem in hac Cathiolica expositione ecclesiastica tractantur CumGratio et Privilegio Vicarij Sacri Imperii Romani sumptibus Vidaae Johannis Commelin1
56154: HASE CAROLUS AUGUSTUS - Ad Orationem Audiendam qua Munus Professoris Theologiae
49822: AUKEMA, CASPARUS.(1666-1726 MUIDEN) - De seker hope der heyligen, in het laatste der dagen, by welke hare vernieuwing ter heerlykheid levendig wordt betoogt uit het gezigte van Christus dienstknegt Joannes op Patmos, Openb. XXI.1 tot XXII. 5
49825: AUSTIN, LYNN - Het huis van mijn moeder. Vertaald oor Roelof Posthuma.
53521: DIV. AUT. - Luther`s kleine catechismus 1529-1929, Gedenkschrift vawge de evangelisch luthersche kerk en de hersteld evangelisch luthersche kerk der Nederlanden
53522: DIV. aut. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
53519: Div. aut. - 1895 - 1995 Honderd jaar horeca in en rond Buitenzorg Amsterdamseweg 19 te Ede
53520: DIV. AUT. - Compleete uitgave van de Officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Ned.Herv.Kerkgenootschap van H.P.Scholte, A. Brummelkamp, S.v.Velzen, G.F.Gezelle Meerburg en A.C.v.Raalte. 2e druk,
53686: Div. Auteurs, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw.
73969: DIV. AUTEURS - Als Efraïm sprak, vijftien adventspreken
73970: DIV. AUTEURS - Zie, Hij komt, twaalf weken
8177: Div Auteurs - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
53538: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 16e. jaargang 1966 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
32154: Div Auteurs - Wat is Uw enige troost. Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Stukjes van o.a. van Amstel; J. Oosterbroek; W.F. Teekens; M.A. v.d. Berg; C. en W. Harinck en C.G. Vreugdenhil.
53541: Div. Auteurs - Groot museumboek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.
53542: Div. Auteurs - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen.
53544: Div. Auteurs - Israël, vraag en teken. Uitgave van het Bezinningscomité Israël.
53545: Div. Auteurs - Eben-Haëzer. Provinciale Vereniging 'Gelderland' der Staatkundig Gereformeerd Partij. 1923-1993.
53546: Div. Auteurs - Zicht op Calvijn.
53547: Div. Auteurs - De Hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen opnieuw uitgegeven door redactie van de vriend van oud en jong.
76220: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1850
41521: DIV. AUTEURS - Wij gedenken...... 1894-1944. Jubileumboekje ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der Ned. Hervormde Jongel.-vereniging op Geref. grondslag "Eben-haëzer" Te Barneveld.
32418: Div Auteurs - Onbekenden uit het woord. Bijbelstudies over min of meer onbekende personen en geschiedenissen.
72062: DIV. AUTEURS - Geloven we in dezelfde God? Het gesprek in de Nederlandse Hervormde Kerk prof dr. A. van de Beek, prof. dr. M. Bons-Storm, ir. J. van der Graaf, drs. T.R. Noorman
26284: Div. Auteurs - Fotoboek van de eeuw.
45655: Div. Auteurs ( KOLE, Drs. I.A. e.a.) - De gereformeerde gezindte anno domini 2000. Tweede druk
14245: Div. Auteurs - Van Recht en Genade.12e Jaargang 1965.
36313: Div. Auteurs - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. De. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
1273: Div Auteurs - Uit den schat des Woords. 3e jaargang 1947-1948. Onder hoofdredactie van Dr. C. Steenblok .16 preken
1319: Div Auteurs - Geen aardse macht. 7 opstellen bij de herdenking 450 jaar Reformatie.
46604: Div. Auteurs - Vriendelijke geleide. Een bundel Proza en Poezie. Met een titelplaat van Wilm Steelink. Tweede, goedkoope uitgaaf.
42087: Div Auteurs - Stichtelijke overdenkingen. Div artikeleno.a een zonderlinge vlag- de verboden boom - opgave van eenige reden waarom ik tegen de afscheiding ben Ware vrede
39799: Div. Auteurs - De erfenis van onze vaderen. Eerste en tweede zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Red. van de REVEIL-serie.
77250: Div. Auteurs - Van Recht en Genade.13e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
28445: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 29e jaar gang
16706: Div Auteurs - 't Hijgend hert. Verlangen in smart. 45 meditaties.Tweede druk. Lichtdragersserie,
41517: Div. Auteurs - Vloeken als een Hollander. Godslastering: religieuze, juridische en culturele aspecten. Stichting Onderzoek- en Publicatiefonds Bond tegen het vloeken in samenwerking met Buijten en Schipperheijn Motief.
35195: Div. Auteurs - De Statenvertaling 1637-1937.
17866: Div Auteurs - Het leven en zalig afsterven van Gerrit van DOESBURG, overleden te Alkmaar, in de ouderdom van 10 jaren en ruim 5 maanden den 11den december 1849. 13e druk.
33462: Div. Auteurs - Van Recht en Genade 28e jaargang.
37179: Div. Auteurs - Het Blijvende Woord. Kerken, Sekten en Wereldgodsdiensten.
36912: Div. Auteurs - Calvyn aktueel?
73951: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 63e jaargang jaargang 2012
73953: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 8ee jaargang jaargang 1954
73954: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 57e jaargang jpredikaties predikanten Gerf Gemeenten
35502: Div. Auteurs - Diverse brochures. Div. Auteurs, Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. 22 blz. Ds. G.H. Kersten & Ds. J. van Oordt, Toespraken bij de begrafenis van Ds. H.A. Minderman. 16 blz. Ds. R. Kok, Rouwpredikatie bij de begrafenis van Ds. H. Kievit. 16 blz. Prof. G. Wisse, Gods sprake uit den stormvloed, een tijdwoord.16 blz. Idem, Het prinselijk Bruidspaar in de poort van Bethlehem, een tijdwoord. 16 blz. Ds. S. van der Molen, Gods goedertierenheid duurt toch den ganschen Dag. Een predikatie. 16 blz. Johs. van Hemert Fzn, En dat alles waarom? Beantwoording van deze vraag in de vorm van een brief. 40 blz. Jan Geense, uit genade zalig geworden. 39 blz. Idem, Eenige gedichten. 28 blz. Joh. van Dijke, de scheidslijn getrokken. 56 blz. Ds. A. Veelo, Geringer dan al deze weldadigheden, een predikatie. 24 blz. Ds. M. Hofmanm Nagelaten geschrift van Hendrik Terlouw, 23 blz. Pl. Klein, Een overdenking over den toestand van Land en Kerk, 24 blz. Ds. Joh. van de Poel, Afscheidspredikatie, 23 blz. Idem, zonder tegenspreken gekomen, een intree-reden, 24 blz. Ds. J. Fraanje, Een Gode Verheerlijkende dankzegging, een predikatie, 22 blz. W. van Leeuwen, Gods weldadigheden herdacht in het midden zijns Tempels, een tijdwoord, 16 blz. Ds. A. de Blois, een predikatie, 16 blz. Ds. R. Erskine, 2 predikaties, 40 blz.
39340: GIER de A Div. Auteurs - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten
35648: Div Auteurs - Uit den schat des Woords. 3e jaargang 1949-50 onder rekatie Dr C Steenblok
3781: Div Auteurs - Keurgarven. Woorden der Schrift voor elken dag des jaars.
44657: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 5e jaargang 1958. ''Van recht en genade'' Verschijnt maandelijks. met preken van Ned Herv-Chr Gerf en Gerf Gem predikanten
44664: Div. Auteurs - Voor hoofd en hart vertellingen voor jongens en meisjes.
48006: Div. Auteurs - Overjarig koren, . 5e jaargang klein formaat
25516: Div Auteurs - Van Recht en Genade.24e Jaargang 1977 .
34454: Div. Auteurs - Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt.
78405: div auteurs - VREDE DOOR HET BLOED DES KRUISES div werkjes
77756: DIVERSE AUTEURS - Stichting oude Gelderse kerken Deel I t/m IV
77840: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 59e jaargang jpredikaties predikanten Gerf G7meenten
77841: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 55 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77842: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 53 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77843: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 51 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77844: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 52 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77845: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 50 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77846: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 48 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77847: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 44 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77848: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 45 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77849: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 43 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77850: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 42 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77851: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 41 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77852: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 40 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77853: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 39 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77854: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 29 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77855: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 27 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77856: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 47 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
77857: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 49 jaargang j predikaties predikanten Gerf G7meenten
22851: Div. Auteurs - Zicht op Calvijn.
23267: Div. Auteurs - De Hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen opnieuw uitgegeven door redactie van de vriend van oud en jong.
71317: DIV. AUTEURS - Lekker lang lezen deel 2
2207: Div. Auteurs (o.a. ds. L. Huisman, ds. M. Baan, ds. W.L. Tukker) - Geen aardse macht. 7 opstellen bij de herdenking 450 jaar Reformatie.
53526: Div. Auteurs - Grote geïllustreerde Wereldgeschiedenis. In 17 delen en 2000 afbeeldingen.
53527: Div. Auteurs - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
53528: Div. Auteurs - Zie, Ik zend u. 25 jaar Zending Gereformeerde Gemeenten.
53523: Div. Auteurs - Het brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde leerredenen, tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden. Verzameld uit de nagelatene schriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd. (nl. Smytegelt {4x}, Costerus {2x}, Beukelman {2x}, Hellenbroek, Lodensteyn, Temmink en Alardin.) Eerste twaalftal.
53525: Div. Auteurs - De Reformatie van '86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der doleantie.
53704: DIVERSE AUTEURS - Speels ABC der Nederlanden. z.d.; Boekenweekgeschenk; paperback; net exemplaar. -
53554: Div. Auteurs - De Bijbel. Verkorte uitgave. Opnieuw uit de grondtekst vertaald onder de leiding van Prof. Dr. H. Th. Obbink. Derde deel, Het nieuwe Testament, vertaald door Prof. Dr. A.M. Brouwer.
53553: Div. Auteurs - Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis.
77910: DIVERSE AUTEURS - Bibliotheca theologica et philosophica
74602: DIV. AUTEURS - Bijbelsch magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche leeraren. Het Oude Verbond, 1e deel: 207 blz. 2e deel: 207 blz. 3e deel: 207 blz. Het Nieuweverbond 1e dln207 blz 2e dln 207 blz 3edln207 blz
53592: Div. Auteurs - Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichtingen en gebruik.
53591: Div. Auteurs - Calvyn aktueel?
53588: Div. Auteurs - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. De. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
53589: Div. Auteurs - Ledeboer herdacht. Door Ds. A. van Stuyvenberg, Ds. W.C. Lamain en Ds. G.H. Kersten.
53590: Div. Auteurs - De weg welken God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen. Door haarzelve opgetekend. Harderwijk, A.J. Wuestman. 108 blz. Waarbij: Detmar, D.A. Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Rotterdam Gebr. Huge. 147 blz. Waarbij: Veen, Petrus van de Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar. Nijkerk, I.J. Malga 1863.
53461: Div Auteurs - Stichtelijke overdenkingen. Div artikeleno.a een zonderlinge vlag- de verboden boom - opgave van eenige reden waarom ik tegen de afscheiding ben Ware vrede
53468: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '86 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53549: Div. Auteurs - Le Deuteronome tradvit en François, avec l'explication du sens litteral & du sens spirituel, tire'e des saints peres & des Auteurs ecclesiastiques.
53550: Div. Auteurs - Handbuch der Kunstwissenschaft. Die Deutsche Malerie, vom ausgehenden mittelalter bis zum ende der renaissance. I. Allgemeiner teil. - Böhmen und die Österreichisch-Bayerischen Lande bis 1450 von Dr. Fritz Burger, a.o. Prof. an der Universität und Kgl. Akademie der bildenden Künst in München. Sechstes bis Zehntes tausend. (7) 228 blz. II. Die Österreichisch-Bayerischen lande (2. teil) Schwaben, Oberrhein und die Schweiz bis 1420 von Dr. Fritz Burger. Neuntes bis vierzehntes tausend. 229-488 blz. III. Oberdeutschland im XV./XVI. Jahrhundert von Prof. Dr. Hermann Schmitz, Kustos am Staatlichen kunstgewerbe - Museum, Berlin. Eingeleitet von Dr. Jur. et Phil. Ignaz Beth. 6.-8. Tausend. 493-719 blz.
14239: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 29e jaargang.
28068: Div. Auteurs (onder redactie van J.D. van Leeuwen.) - Ook voor jou.
53560: Div. Auteurs - Middeleeuwen.
53561: DIV. AUTEURS - Tien jaar Udemans scholengemeenschap. 1981 - 1991.
30593: Div. Auteurs - Anderhalve eeuw gereformeerden, 1834-1984.
30594: Div. Auteurs - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken
30595: Div. Auteurs - Protestans kerkinterieur. 16e-19e eeuw. Rijk geïllustreerd
53536: Div. Auteurs - Het brood des levens. Bijbels dagboek.
74276: Div Auteurs - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
30596: Div. Auteurs - Katholiek Nederland en de Paus. Rijk geïllustreerd
53683: Div. Auteurs (onder redactie van J.D. van Leeuwen.) - Ook voor jou.
59164: Kranenborg R red Div. auteurs - Religieuze Bewegingen in Nederland 20 pinksteren
53675: Div. Auteurs (Ned. Herv. predikanten) - Een Woord aan de leden der Ned. Herv. Kerk door eenigen harer leeraren. Een protestgeschrift over de toestand waarin thans onze vaderlandsche kerk verkeerd ondertekend door ca. 230 hervormde voorgangers.
53552: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.24e Jaargang 1977 .
62332: NEDERLANDSCH MUSEUM. Div. Auteurs - Nederlandsch Museum. Geschied- en Letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundige bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronke;ijke schrijvers als meede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken . 19e deel met 4 op staal gegraveerde platen plaat 1 half afgescheurd 2 karel 2 als vlugteling 3 mijn oude dokter en 4 buitenzorg op java..
62331: NEDERLANDSCH MUSEUM.Div. Auteurs - Nederlandsch Museum. Geschied- en Letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundige bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronke;ijke schrijvers als meede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken . 19e deel met 4 op staal gegraveerde platen o.a Kerstnacht-val en misdaad - Jeruzalen door de kruisvaarders in genomen en Het Veld van mars
53616: DIV. AUTEURS - Kiezen moeder - zijn en werk Edith Geerars-Meywaard, Janneke KleinJan-Balke, Mike Wilcke-van der Linden, Hilda Wijnne-Hoekert
53593: Div. Auteurs - Het Blijvende Woord. Kerken, Sekten en Wereldgodsdiensten.
53594: Div. Auteurs - Jan Mensen / De oude pikbroek. Jan Mensen, Gods vrijmachtige genade bewezen aan een ter dood veroordeelde moordenaar, onthoofd door beulshanden op het schavot te Tiel, in het jaar 1798. De oude pikbroek, merkwaardige reisavonturen van een ouden zeeman.
53595: Div. Auteurs - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis.
53597: DIV. AUTEURS - Hollandse geloofshelden. . Het Leven en Sterven van onze Oudvaders Alardin - C Boot Beukelman - Th en Wilh Brakel - Booget - Borstius - Beugholt - Costerus - Homma - Hellenbroek - Klaveren- Koleman - Smytejgelt- Sappius- Vermeer
53598: Div. Auteurs - Lichtende sterren flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders. Met een inleiding door Ds. J. v.d. Haar. Achterberg.
53601: Div. Auteurs - Warum wirst du ein Christ genannt? Vorträge und Aufsätze zum Heidelberger Katechismus in Jubiläumsjahr 1963. Herausgegeben von Walter Herrenbrück und Udo Smidt.
53603: Div. Auteurs - Kleurenvlucht. Vervolg op "De Wereld van Boven" Geschreven door A. Viruly. Kleurenfoto's van Wim Berssenbrugge. Omslag en illustraties F. ten Have.
53604: Div. Auteurs - De vreemdeling in uwe poorten, Islamitische gastarbeiders in Nederland.
53605: Div. Auteurs - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten
53606: Div. Auteurs - De erfenis van onze vaderen. Eerste en tweede zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Red. van de REVEIL-serie.
53607: DIV. AUTEURS - Vertaling en vertolking van de Bijbel. Uitgave in samenwerking met Christelijke Hogeschool de Driestar.
53608: Div. Auteurs - Honderd jaar Verkade. 1886-1986.
53609: Div. Auteurs - The new English Bible. Library edition. Twee delen
53610: DIV. AUTEURS - Wij gedenken...... 1894-1944. Jubileumboekje ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der Ned. Hervormde Jongel.-vereniging op Geref. grondslag "Eben-haëzer" Te Barneveld.
53611: DIV. AUTEURS - Mens & melodie algemeen maandblad voor muziek redactie Luc van Hasselt, Ernst Vermeulen, Bastiaan Willink 31e jaargang
53612: DIV. AUTEURS - De confessionelen
53614: DIV. AUTEURS - Discriminatie
53615: DIV. AUTEURS - Christendom of de terugtocht?
59165: Kranenborg R red Div. auteurs - Religieuze Bewegingen in Nederland 27 genezing en religie
53700: Div. Auteurs. (aflevering 3 en 4 Stemmen des tijds). - Prins Willem van Oranje vader des Vaderlands. Door J.C.H. de Pater, A. Eekhof, A.A. van Schelven, C. Tazelaar, Ardriana C. Roose.
38420: Div. Auteurs - Hollandse geloofshelden. . Het Leven en Sterven van onze Oudvaders Alardin - C Boot Beukelman - Th en Wilh Brakel - Booget - Borstius - Beugholt - Costerus - Homma - Hellenbroek - Klaveren- Koleman - Smytejgelt- Sappius- Vermeer
38421: Div. Auteurs - Lichtende sterren flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders. Met een inleiding door Ds. J. v.d. Haar. Achterberg.
53469: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '85 volledig jaar over zicht in woord en beeld
53470: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '87 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53471: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '87 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53551: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade Prekenserie. 15e Jaargang 1968 Ds M Baan G Blom- M C Tanis- J P Verkade-C Smits L Vroegindewey
6241: Div. Auteurs - De Reformatie van '86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der doleantie.
53473: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '94 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53474: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '96 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53475: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '86 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53478: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '89 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53479: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '90 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53480: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '91 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53482: DIV AUTEURS - Hetr blijvend getuigenis Bijbelswe geschiedenis kerkgescheidenis &Ethiek VMBO Lesboek met werkboek 4
53567: DIV. auteurs - W.J. Kooiman. 1903-1968.
53568: Div. Auteurs - Paris 1937-1957. Met illustraties in kleur.
53569: Div. Auteurs - Denken over.......De Afscheiding. Door. L.J. Geluk, M. Golverdingen, J. Maasland, W. van 't Spijker en J.H. Velema.
53570: Div. Auteurs - Luther en het gereformeerd protestantisme.
53571: Div. Auteurs - 1. Het leven en sterven van Willem Slootmaker, 48 blz; 2. Jesaja 53. Lijden en Heerlijkheid. Door M. Luther, 47 blz; 3. Gods leidingen in het leven van Jannus den Besten, 46 blz; 4. De Nationale schuld betreffende het overtreden van de dag des Heeren. Door Daniël Wilson, 32 blz; 5. De roem der dagen. Nederlanse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. Door Ds. J. van Prooyen, 40 blz; 6. Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling. Door A. Bergsma, 42 blz; 7. De nieuwe Psalmberijming getoetst. Door Ds. J. van der Haar, 51 blz; 8. De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan, 20 blz; 9. Afscheidsrede bij de gelegenheid van zijn vertrek van Wilnis naar Waddinxveen. Door Ds. L. Vroegindeweij, 28 blz; 10. Wat dunkt U van den Christus? Miskenning en erkenning van de Christus van de Evangeliën. Door theoloog S. v.d. Werf, 11 blz; 11. Kerstpreek. Met het oog op onzen tijd. Door Ds. N.C. Bakker, 15 blz; 12. Lijdenspreek. Door Ds. N.C. Bakker, 16 blz; 13. Een Eénige is Mijne Duive. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz; 14. Blijft bij de Waarheid en scheidt u niet af van de Kerk. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz;
53572: Div. Auteurs - Van Recht en Genade 27e jaargang.
53574: Div. Auteurs - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de Synode van 1843, bijlagen en registers.
53575: Div. Auteurs - Bij de wenteling van het eeuwgetij der scheiding.
53578: Div. Auteurs - In dienst van de Kerk. 75 jaar kerkvoogdijen in de Nederlands Hervormde Kerk.
53579: Div. Auteurs - De Statenvertaling 1637-1937.
53580: Div. Auteurs - Diverse brochures. Div. Auteurs, Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. 22 blz. Ds. G.H. Kersten & Ds. J. van Oordt, Toespraken bij de begrafenis van Ds. H.A. Minderman. 16 blz. Ds. R. Kok, Rouwpredikatie bij de begrafenis van Ds. H. Kievit. 16 blz. Prof. G. Wisse, Gods sprake uit den stormvloed, een tijdwoord.16 blz. Idem, Het prinselijk Bruidspaar in de poort van Bethlehem, een tijdwoord. 16 blz. Ds. S. van der Molen, Gods goedertierenheid duurt toch den ganschen Dag. Een predikatie. 16 blz. Johs. van Hemert Fzn, En dat alles waarom? Beantwoording van deze vraag in de vorm van een brief. 40 blz. Jan Geense, uit genade zalig geworden. 39 blz. Idem, Eenige gedichten. 28 blz. Joh. van Dijke, de scheidslijn getrokken. 56 blz. Ds. A. Veelo, Geringer dan al deze weldadigheden, een predikatie. 24 blz. Ds. M. Hofmanm Nagelaten geschrift van Hendrik Terlouw, 23 blz. Pl. Klein, Een overdenking over den toestand van Land en Kerk, 24 blz. Ds. Joh. van de Poel, Afscheidspredikatie, 23 blz. Idem, zonder tegenspreken gekomen, een intree-reden, 24 blz. Ds. J. Fraanje, Een Gode Verheerlijkende dankzegging, een predikatie, 22 blz. W. van Leeuwen, Gods weldadigheden herdacht in het midden zijns Tempels, een tijdwoord, 16 blz. Ds. A. de Blois, een predikatie, 16 blz. Ds. R. Erskine, 2 predikaties, 40 blz.
53581: Div. Auteurs - Prekenserie van oudvaders. De eerste 110 nummers van de reveilserie van nummer 4 - 109.
53583: Div. Auteurs - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1994.
53584: Div. Auteurs - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1996.
53585: Div. Auteurs - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1992.
53587: Div. Auteurs - Costerus, Florentius. Neerlandsch vloek en zegen. Opnieuw uitgegeven door J.P. van den Tol Nieuw-Beijerland. 104 blz. Waarbij: Wonderspreuking of niet vreemd. door Filologus. Rotterdam 1886 74 blz. Waarbij: Leeuwaarden, N.S. van De verloren zondaar gezocht en gezaligd. Uitgegeven te Amsterdam bij Gebr. Verloop. 48 blz. Waarbij: Knap, J.J. Woorden van afgedwaalden. Uitgegeven te Amsterdam bij J.H, den Ouden 1841. 85 blz.
41673: Div. Auteurs. - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw zending 1901-1951. Gedenkboek van de Zending uitgaande van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam en de samenwerkende Kerken der classes Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam en Schiedam.
53531: Div. Auteurs - Zwervend over de wadden. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Met 71 foto's (waaronder 13 luchtopnamen), waarvan 13 in kleur, en 6 gedetailleerde kaarten.
53532: DIV. auteurs - Op het spoor van Israël. Studies ten dienste van het gesprek met Israël. Met een voorwoord van Prof.Dr. J. de Graaf.
53533: Div. Auteurs - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
53535: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 27e Jaargang 1980. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
53621: DIV. AUTEURS - Gewoon meedoen Leven met een lichamelijke handicap met medewerking van: F. van Beek, Mevr. P.A.J. van Dijke-Reijnoudt, Mevr. B.W. Hulsman, Mevr. M. Quist, Mevr. J. van Rossum, Dr. R. Seldenrijk, Mevr. W.S. van Wetten
53617: DIV. AUTEURS - Het recht van de zwakste Dilemma's rond levensbeëindiging van ernstig gehandicapte pasgeborenen door Ulina Boersema Mr. Marianne Daverschot Redactie: Jellie A. Kiefte-Boersema
53618: DIV. AUTEURS - Ontmasker de duisternis in de alternatieve geneeswijzes toespraken o.a. ds. O. Bottnbley drs. M. dieperink G. Feller
53619: DIV. AUTEURS - De vitaliteit van het christelijk onderwijs Bundel ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van hogeschool de Driestar met medewerking van ds. P. Mulder, prof. dr. S. Miedema, drs. J.D. Snel, drs. W.L. Verweij, drs. E. Blaauwendraat, drs. A. de Muynck, ds. M.J. Kater, dr. H. Dijkgraaf, ds. W. Visscher, L.W. Wiltink, drs. D. den bakker, M.G. Ozir, Hijltje Vink
53620: DIV. AUTEURS - De Noodzaak van Media-opvoeding met medewerking van: dr. ir. J. van der Graaf, ds. P. Mulder, A. Karens, drs. W.P. van Kempen, drs. J. Mulder, dr. C. Polderman, drs. N.C. van Velzen, drs. J. Versluis, B. van der Kruk, drs. W. L. van der Staaij, D. Lok, ds. B.J. van der Graaf, ds. M. Aangeenbrug, ds. L. W. van der Meij, H. van Dalen
53623: DIV. AUTEURS - Walter Rathenau de missie van een onbegrepen Duits-Joodse Europeaan
53624: Div. Auteurs - Voor hoofd en hart vertellingen voor jongens en meisjes.
53625: Div. Auteurs - De gouden kroon gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina. in dit gedenkboek zijn bijdragen opgenomen van: Ina Boudier-Bakker, e.a.
53626: DIV. AUTEURS - Brinkmann Aan De Grote Markt - 4000 Jaar Geschiedenis Hartje Haarlem , bundel van 8 geschiedkundige opstellen over Brinkmann en de grote Markt; met vele zw/w foto's en tekeningen
53629: Div. auteurs - Boekenvrienden, 25 jaar gereformeerde uitgeverij De Vuurbaak
53630: Div. Auteurs - De schoonste erfenis
53631: DIV. AUTEURS - Hollandse geloofshelden. . Het Leven en Sterven van onze Oudvaders Alardin - C Boot Beukelman - Th en Wilh Brakel - Booget - Borstius - Beugholt - Costerus - Homma - Hellenbroek - Klaveren- Koleman - Smytejgelt- Sappius- Vermeer samengesteld en toegelicht door Dr H Florijn
53632: DIV. AUTEURS - Rotterdam in den loop der eeuwen. Wordingsgeschiedenis, kerkelijk leven, kunsten en wetenschappen, scheeptsvaart, handel en nijverheid en maatschappelijk leven.
53633: DIV. AUTEURS - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de HH. vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de geloovige. dl. 1, behelzende de historie van het Oud Testament, dat is, van de scheppinge der weireld tot aen de komste van Christus.deel 2 niweuwe testament
53660: Div. Auteurs - De Tempel van Salomo - een terugblik in het nabije en verre verleden ter gelegenheid van de feestelijke opening van de synagoge bij de prinsengracht in Den Haag
53634: DIV. AUTEURS - Goddelijk geschilderd - Honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent
53635: DIV. AUTEURS - THE FORBIDDEN CITY. Court culture of the Chinese emperors (1644-1911). - DE VERBODEN STAD. Hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911).
53637: DIV. auteurs - Het blijvende Woord deel 3 - Vijftig levens van oudvaders
53638: DIV. auteurs - Om het Woord - Leidraad bij het dagelijkse gesprek rondom de Bijbel in het gezin vanaf 4 jaar 5e jaargang
53639: DIV. auteurs - Christus doorkruist je leven
53640: DIV. auteurs - Verhandelingen der Nederlandsche akademie van Wetenschappen afdeeling letterkunde Nieuwe reeks deel XLVIII / Verhandeling 1: P. J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw Verhandeling 2: B. H. J. Weerenbeck, Le pronom on en francais et en provencal
53642: Div. auteurs - Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen - supplement bij Trommius Concordantie van de Bijbel 2e druk
53643: Div. auteurs - Levende monumenten Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken
53644: DIV. AUTEURS - Bijbels dagboek 2011 - Leven en licht
53647: Div. Auteurs - Van Recht en Genade.22 Jaargang 1975 .predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
53653: Div. Auteurs - Die Gij hebt van ouds gedaan Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het hoonderdjarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht.
53654: Div. Auteurs - Ove de schepping gesproken
53655: Div. Auteurs - Ziet, de Bruidegom komt
59852: LICHTDRAGERSSERIE. Div. Auteurs - Bekeer ons. Zielzorg. 45 meditaties. Lichtdragersserie.
59853: LICHTDRAGERSSERIE. Div. Auteurs - Sta eens stil. Ter opscherping. 48 blz. Lichtdragersserie.
74255: DIV. AUTEURS - Kerkhistorie met een knipoog
53562: Div. Auteurs - Anderhalve eeuw gereformeerden, 1834-1984.
53563: Div. Auteurs - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken
53564: Div. Auteurs - Protestans kerkinterieur. 16e-19e eeuw. Rijk geïllustreerd
53565: Div. Auteurs - Katholiek Nederland en de Paus. Rijk geïllustreerd
53566: Div. Auteurs - De 13e jaarvergadering van het Landelijk verband van Jongelingsverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden 18 Februari te Utrecht.
53661: Div. Auteurs - Ridderkerk - Herdekking 500 jaar 20 october
53662: DIV. AUTEURS - De Noodzaak van Media-opvoeding met medewerking van: dr. ir. J. van der Graaf, ds. P. Mulder, A. Karens, drs. W.P. van Kempen, drs. J. Mulder, dr. C. Polderman, drs. N.C. van Velzen, drs. J. Versluis, B. van der Kruk, drs. W. L. van der Staaij, D. Lok, ds. B.J. van der Graaf, ds. M. Aangeenbrug, ds. L. W. van der Meij, H. van Dalen
53663: Div. Auteurs ( KOLE, Drs. I.A. e.a.) - De gereformeerde gezindte anno domini 2000. Tweede druk
53698: Div. Auteurs. - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw zending 1901-1951. Gedenkboek van de Zending uitgaande van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam en de samenwerkende Kerken der classes Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam en Schiedam.
53696: DIV. AUTEURS. - Vloeken als een Hollander. Godslastering: religieuze, juridische en culturele aspecten. Stichting Onderzoek- en Publicatiefonds Bond tegen het vloeken in samenwerking met Buijten en Schipperheijn Motief.
53697: DIV. AUTEURS. - Leven en licht. Bijbels dagboek 2008.
53667: DIV. AUTEURS (Both, D.D. Hoogendoorn, A. en drs. Verrips, P. (red) ) - Een open deur de vrijheid van onderwijs in de 21e eeuw
53666: DIV. AUTEURS (Blok, C.P. en -Prevenier, W. e.a.) - Algemene Geschiedenis der Nederlanden De Roemeinen in de Nederlanden Landschap en bewoning tot cirac 1000 Het sociaal-economische leven tot circa 1000 Instellingen Merowingische en Karolingische Tijd Kerstening en kerkelijke instellingen tot circa 1070 Politieke ontwikkeling tot het einde van de 11de eeuw Cultuur en mentaliteit
53688: Div. Auteurs. - De Bijbel in zijn wereld. Een beeld van de wereld en de tijd waarin de Bijbel stond. Dr. Michael Avi-Yonah, Dr. Emil G. Kraeling. Nederlandse bewerking van Dr. M.A. Beek, Dr. A. van den Born en Dr. L.J. Koole.
53689: Div. Auteurs. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
53690: Div. Auteurs. - Markante mensen. Portretten van mensen met een handicap.
53692: Div. Auteurs. - Dagelijks begenadigd. Bijbels dagboek verzord door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
53693: Div. Auteurs. - Zeeland in bewogen dagen. 4e deel. De droogmaking van Walcheren. Met foto's en aquarellen.
53694: Div. Auteurs. - Zeeland in bewogen dagen. 2e deel. vervolg op de uitgave Middelburg in bewogen dagen. Met foto's.
53695: Div. Auteurs. - De hele Biblebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland&Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
71693: DIV. AUTEURS - Paasfeest met de kinderen
16722: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 22e. jaargang 1975
17064: Div. Auteurs - De Bijbel toegelicht voor het Nederlandsche volk. Het eerste boek der Kronieken. Bewerkt door D. J. de Groot.
53555: Div. Auteurs - Fotoboek van de eeuw.
53540: Div. Auteurs - De Bijbel toegelicht voor het Nederlandsche volk. Het eerste boek der Kronieken. Bewerkt door D. J. de Groot.
14069: Div. Auteurs - Van Recht en Genade.11E Jaargang 1974.
16708: Div Auteurs - Sta eens stil. Ter opscherping. 48 blz. Lichtdragersserie.
16707: LICHTDRAGERSSERIE. Div. Auteurs - Bekeer ons. Zielzorg. 45 meditaties. Lichtdragersserie.
16626: Div. Auteurs - Het brood des levens. Bijbels dagboek.
46633: Div. Auteurs - Magdalena, evangelisch jaarboekje; uitgegeven ten voordeele van het Asyl Steengeek onder redactie van H. Pierson, W. v.d. Bergh en I. Esser Jr. 38 ste jaargang
44654: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 2e jaargang 1955. ''Van recht en genade'' Verschijnt maandelijks. 12 preken.
46854: Kranenborg R red Div. auteurs - Religieuze Bewegingen in Nederland 20 pinksteren
46855: Kranenborg R red Div. auteurs - Religieuze Bewegingen in Nederland 27 genezing en religie
33541: Div. Auteurs - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de Synode van 1843, bijlagen en registers.
39339: Div. Auteurs - De vreemdeling in uwe poorten, Islamitische gastarbeiders in Nederland.
33617: Div. Auteurs - Het Brood der Kinderen. Of Keur van twaalf echt-Gereformeerde Leerredenen. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "de Vriend van Oud en Jong".
77102: Div. Auteurs - Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke, Waarin opgenomen een kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Waarde. Samengesteld door M.J. Goud en J.P. Sinke. 1e druk.
73955: DIV. AUTEURS - Herdenk de trouw, honderd jaar gereformeerde gemeenten 1907-2007
27326: Div Auteurs - Het blijvende woord. Bijbelse geloofsbegrippen
29048: DIV. AUTEURS - Tien jaar Udemans scholengemeenschap. 1981 - 1991.
76058: Div. Auteurs - Van Recht en Genade.6e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
76059: Div. Auteurs - Van Recht en Genade.7e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
31478: DIV. auteurs - W.J. Kooiman. 1903-1968.
40990: Div. Auteurs - En liefderijk geneest
76219: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1853
33906: Div. Auteurs - Bij de wenteling van het eeuwgetij der scheiding.
75590: Div Auteurs - Uit den schat des Woords. 9e jaargang 1974
73709: DIV. AUTEURS - Van Noyon tot Genève, tien woonplaatsen van Calvijn in beeld
37305: Div. Auteurs. - Dagelijks begenadigd. Bijbels dagboek verzord door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
34607: Div. Auteurs - In dienst van de Kerk. 75 jaar kerkvoogdijen in de Nederlands Hervormde Kerk.
42769: DIV. AUTEURS - Adriaan van Dis in Veenendaal. Een project van het CLV en de stichting Lettergreep.
42770: DIV. AUTEURS - Dankzij of ondanks. 50 impressies van oud-leerlingen van het Ichtus-College in Veenendaal. (1956-1990)
32852: Div. Auteurs - Luther en het gereformeerd protestantisme.
73169: Div. Auteurs - Eenvoudig verhaal, betreffende het leven en sterven van Geertruida Cornelia van Doorn, den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen, zesde druk Het Heilige en wel beproevende Christelijk leven en sterven van den edelenen Galeacius Caracciolus Marquis van Vico, gestorven inhet jaar 1592 Oud 74 jaren Het Heilige Leven en de Zalige Dood van Mr. Johannes Knox Groot Reformator van Schotland gestorven in het jaar 1572 oud 67 jaar Eenvoudig verhaal bevattende den weg, welke de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid met Grietje de Vries geboren 24 Otober 1842 en overleden te Amsterdam 22 Januari 1915, Door haarzelve beschreven De eeuwige onderdergang der zon op den middag en de geheele en eindelooze verduistering der aarde op den vollen dag. Een predikatie uitgesproken in de Voorzieningsheidkapel op zondag 26 Juli 1807 Gij zijt allen Kinderen des Lichts, en Kinderen des daags: wij zijn niet des nacht noch der duisternis. 1 Thess 5:5 door W.Huntington S.S. uit het Englsch door C.W. Smit De naakte boog Gods of Zichtbare Tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden der Waarheid Hij heeft Zijnen boog gespannen en dien bereid. Hij zal Zijne pijlen tegen de heftige vervolgers te werk stellen. Ps VII:13-14 uw boog werd geheel ontbloot Hab. II:8-9 Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid door L.G.C. Ledeboer in leven Predikant te Benthuizen Ter Gedachtenis aan het Leven, den Arbeid, de Ziekte, het Sterven en de Begrafenis van den WelEerwaarden Heer Ds.L.G.C.Ledeboer in leven Geref. Leeraar te Benthuizen Uitgegeven door een lid van de Gereformeerde Gemeente te Benthuizen De Merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen Heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland Des Heeren Wegen in de uitredding uit de grootste nooden in de ure der beproeving bewezen aan Daniël Brouwer met een voorwoord van P. Los Gzn. Een gedicht van een Pelgrim in Mezech over het jaar 1890 Zijn naam is J. De Ruijter, oud 72 jaar wondende te Hartengsveld
32001: Div. Auteurs - Denken over.......De Afscheiding. Door. L.J. Geluk, M. Golverdingen, J. Maasland, W. van 't Spijker en J.H. Velema.
14241: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 27e Jaargang 1980. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
53556: Div. Auteurs - Ach lieve tijd. Dertien eeuwen Utrecht en de Utrechters.
53559: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 29e jaar gang
41659: Div. Auteurs. - Leven en licht. Bijbels dagboek 2008.
75518: BRES GUIDO DE - DIV. AUTEURS - Catechismus ofte onderwijzinge in de chrijsteljike leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en schoolen gerleerd wort. Mitsgaders de Belijdenis des Geloofs en de Formulieren bij dezelve in den uiterlijken dienst gebruiklijk, als mede de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synode, gehouden te Dordrecht in den jaare 1618 en 1619. En formulier van den eed tegen de symonie. Waarbij gebonden Guido de Bres Opsteller der Nederlandsche geloofsbelijdenis in zyn leven en sterven benevens eenige brieven kort voor het ondergaan van den marteldood uit de gevangenis aan zijne huisvrouw en moeder door hem geschreven met voorrede P.B. Bahler
39175: Div. Auteurs - Warum wirst du ein Christ genannt? Vorträge und Aufsätze zum Heidelberger Katechismus in Jubiläumsjahr 1963. Herausgegeben von Walter Herrenbrück und Udo Smidt.
35285: Div Auteurs - Bijbels Dagboek.
33972: Div. Auteurs (Ned. Herv. predikanten) - Een Woord aan de leden der Ned. Herv. Kerk door eenigen harer leeraren. Een protestgeschrift over de toestand waarin thans onze vaderlandsche kerk verkeerd ondertekend door ca. 230 hervormde voorgangers.
31610: Div. Auteurs - Paris 1937-1957. Met illustraties in kleur.
73971: Div. Auteurs - Wat zijn u deze stenen? 75 jaar Gereformeerde Gemeente Apeldoorn 1937-2012
24729: Div. Auteurs - Van Recht en Genade Prekenserie. Jaargang 1974. Met preken van o.a. Verkde P J- Veldjesgraaf G - Vlioetystyra a- Catsburg J
37231: Div. Auteurs - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis.
34659: Div. Auteurs - Bijbelsch magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche leeraren. Het Oude Verbond, 1e deel: 207 blz. 2e deel: 207 blz. 3e deel: 207 blz. HET NIEUWERVERBOND 207-207 207 blz ruim 300 staalplaten
31191: Div. Auteurs - De 13e jaarvergadering van het Landelijk verband van Jongelingsverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden 18 Februari te Utrecht.
23968: Div. Auteurs - Le Deuteronome tradvit en François, avec l'explication du sens litteral & du sens spirituel, tire'e des saints peres & des Auteurs ecclesiastiques.
34518: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 10e Jaargang.
15787: Div Auteurs - Ernst en vrede. Maandschrift voor de Nederlandsche Hervormde Kerk.1853-1858 1e t/m 6e jaargang afzonderlijk gebonden. 1853-1858
40053: Div. Auteurs - Dagelijks brood voor 't hart, geschreven door o.a. Ds Jac. Vermaas, Ds. G.A. Korevaar, Ds. K. Exalo, Ds. H.G. Abma.
72912: Div Auteurs - 't Hijgend hert. Verlangen in smart. 45 meditaties.Tweede druk. Lichtdragersserie, 3e druk
53472: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '93 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
44656: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 4e jaargang 1957. ''Van recht en genade'' Verschijnt maandelijks. 12 preken.
14246: Div Auteurs - Van Recht en Genade.23e Jaargang 1976.
14242: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 17eJaargang 1986.
14244: Div. Auteurs - Van Recht en Genade. 14e v Jaargang 1967.
14240: Div. Auteurs - Van Recht en Genade.5e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
14161: Div Auteurs - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
14147: Div Auteurs - Mens, waar ben je? Over verantwoording. Door B. Bossenbroek, J. Brongers, G. Buijs, R. v.d. Kieft, J.-P. v.d. Toren, J. Veenendaal en H. Weigand. Cahier 17, jaargang 6, nr 2.
53485: DIV AUTEURSthe - Hetr blijvend getuigenis Bijbelswe geschiedenis kerkgescheidenis &Ethiek VMBO lesboek met werkboek 3
75381: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 À 1955.
49830: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Rekord.
49831: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Manta Hatchback, Rekord.
49829: AUTO - Handleiding Ford Taunus.
49827: AUTO - Bestel auto. Overzicht van lichte bedrijfsauto's voor handel, industrie en agrarisch bedrijfsleven.
49828: AUTO - BMW 525, 528&528i 1973-1978, 2494cc&2788cc. Owners Workshop Manual.
41523: AVERESCH, H. - Scheppingsverhaal. 15 verzen. Wijze: Psalm 19. De zondeval des mensen. 23 verzen. Wijze: Psalm 42.
49832: AVERESCH, H. - Scheppingsverhaal. 15 verzen. Wijze: Psalm 19. De zondeval des mensen. 23 verzen. Wijze: Psalm 42.
49834: AVI-YONAH, PROF. MICHAEL - De geschiedenis van het Heilig Land.
3436: AVINCK, Th. 1750 ouderling te Utrecht - Bundel van praktikale verhandelingen over eenige schriftuurteksten, door Theodorus Avinck,Thz. zesdedruk.
56035: HAMEL JACOB AVRO - TIENTAL 1935 - Kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor.
56037: HAMEL JACOB AVRO - TIENTAL 1938 - Kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor.
18728: AXTERS, S. - Mystiek Brevier. Deel 1: Het Nederlandsche mystieke proza. 1944. (28) 347 blz. Deel 3: De Nederlandsche mystieke poëzie. 1946. (18) 301 blz.
49838: AXTERS, S. - Mystiek Brevier. Deel 1: Het Nederlandsche mystieke proza. 1944. (28) 347 blz. Deel 3: De Nederlandsche mystieke poëzie. 1946. (18) 301 blz.
49839: AYENSU, EDWARD S. - Het oerwoud. Overweldigen - mysterieus - onmisbaar... De natuur in haar oervorm. Met een inleiding van Z.K.H. Prins Bernard, oud-voorzitter van World Wildlife Fund, ere-president van Wereld Natuur Fonds in Nederland.
41130: Vos Gerrit Jan Az. (1836-1912) - Het leven van Jozef : in zes platen voor kinderen, met bijschriften / van G.J. Vos Az. Jaar: [187-?] Uitgever: Annotatie: gekl. lithogr De lithografieën zijn gedrukt bij Emrik & Binger, Haarlem Omvang: 7 p., [6] bl. pSamenvatting: De prenten bestaan uit combinaties van meerdere afbeeldingen. l Formaat: 28 cm
36668: BAAIJ, Ds. W.THOLEN - Het geloovig naderen tot Christus
75790: BAAIJ, DR. PIETER K - sraël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9 - 11
6514: BAAIJ, W. (Chr. Geref. Pred. te Doorn) - Levensbeschrijving en drietal preken. door hem zelf geschreven
37952: BAAIJ, DR. PIETER K. - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21-8:39.
31770: BAAIJ, W. (Chr. Geref. Pred. te Doorn) - Drietal predikatien voor Boetedag, Oud- en Nieuwjaar.
17004: BAAIJ, W. (CHR. GEREF. PRED. TE DOORN) - De bruid gebracht in des Konings binnenkameren. Een uitgebreide predikaite over Hooglied 1: 4b.
25124: BAAIJ, MEJ. C. - een kleppermans
41299: BAAIJENS J A - Opwekking tot reformatie een appel woord vor de kerken
37149: BAAIJENS, Ds. J. - Het wonderlijke genadewerk des Heeren.
16661: BAAIJENS, J. A. - Ontwaakt! Een dringende oproep tot reformatorisch Nederland.
2196: BAALE, P. J. - Dertig jaren uit het leven van een zondaar.
22346: BAAN, DS. M.C HR GERF PTRED - De nieuwe Bijbelvertaling in discussie
74473: BAAN G. - Leer de Bijbel kennen
32932: BAAN, Ds. M. - De nieuwe Bijbelvertaling in discussie 1e druk
31204: BAAN, DS. M.PRED CHR GERF KERK DORDRECHT - Des HEEREN weg in wervelwind en storm, en: De engel des verderfs over steden en dorpen van Nederland. Twee tijdpreken van Ds. M. Baan. Chr. Geref. Pred. te Dordrecht.
31162: BAAN, DS. M. CHRISTELIJK GEREFORMEERD PREDIKANT TE DORDRECHT. - Heilige verwondering in het leven van een dienaar des Woords 1935-1960 25 e jarige Gedachtenispredikatie van Ds. M. Baan, Christelijk Gereformeerd Predikant te Dordrecht.
37784: BAAN, Ds. M. - Geloofsvertrouwen.
42287: BAANTJER, A.C. - De cock en een dodelijk rendez-vous
43898: BAANTJER, A.C. - Baantjer omnibus - De Cock en danse macabre, en een duivels komplot, en het duel in de nacht,
8644: BAARDEWIJK, KEES VAN - De toekomst is al begonnen. Roman.
33866: BAARDEWIJK, KEES VAN - De toekomst is al begonnen. Roman
72522: BAARDMAN C. - De Waterbruid,
41808: BAARLINK, H. DR. - Het evangelie van de verzoening
76355: BAARS, A.|GROOTHEDDE, A. - Belijden in zevenvoud. Harmonie van zeven protestantse belijdenisgeschriften
10110: BAARSEL, J.J. VAN - William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth.
43041: BAAS, N. - De jonge arbeider en het oude geloof
35315: BAAS, N. - De Heilstaat.
25787: BAAY, MEJ. CORN. - Schetsen en Tafereelen uit de Historie van onze Oud-vaders. Bijeenverzameld.
32865: BAAY W DS DOORPOSTMA, ING. H.J. - De oestervisser van Tholen. Uit het leven en werk van Ds. W. Baaij.
31917: BAAY, MEJ. CORN. - de kracht van GODS WOORD bundel verhalen
23067: BAAYENS, J. / LIGTENBERG, H. / ROEST, B. - Opdat wij niet vergeten. Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel.
39357: BAC, A. Ds. - en drs. A.A. Teeuw. Thuiszorg, een handreiking aan vrijwillige hulpverleners.
42954: BAC, A. Ds. - Het licht der wereld
18766: BACHIENE, WILLEM ALBERT (1712-'83, CULEMBORG-UITRECHT - Oude enregtsinnige leere aangaande den eigen aart van DE KJERKE GODS en derselver uitwendige voorrechten betoogd uit dev formulieren vaneenheis DE leer van de sakramenten na deaart der verbonden verklaard
49904: BACHIENE, WILLEM ALBERT (1712-'83, CULEMBORG) - Heilige geographie of aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende. Deel 1, 1ste stuk: Behelzende, dit 1ste deel, eene algemeene beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (34) 428 blz. En: Deel 1, 2de stuk: 429-1016 (4) blz. En: Deel 2, 1ste stuk: behelzende, dit 2de deel de byzondere beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (10) 503 blz. En: Deel 2, 2de + 3de stuk:504-1252 (2) blz. En: Deel 3, 1ste + 2de stuk: Behelzende dit 3de deel, eene beschryving der landen, gelegen, buiten het land Kanaan. 371- 373- 892blz.: kaarten deel met 11 uitslaande kaarten
26896: BACKER, S. - Mr. Joachim Rendorp. Levens- en karakterschets. Historisch-politisch proefschrift. Door S. Backer.
48673: BAETHGEN, D. FRIEDRICH - Die Psalmen [Handkommentar zum Alten Testament in Verbindung mit anderen Fachgelehrten]
5904: BAIGENT, M. / LEIGH, R. - Het Heilige Bloed en de Heilige Graal. Achtste druk.
44030: BAILLIE, ALLAN - Achter elke boom een vijand vertaald door Miek Dorrestein met tekeningen van Alex de Wolf
48209: BAKE, MR. LAURENS (1650-1741, HEERE VAN WULVERHORST) - Bijbelsche Gezangen, Van MR. Laurens bake, Heere van wulvenhorst, &c. Derde Druk, vermeerdert met lofdichten en koopere plaaten
38153: BAKE, MR. LAURENS (1650-1741, HEERE VAN WULVERHORST) - Bybelse gezangen, van (...) Derde Druk, vermeerderd met Lofdichten en koopere plaaten. Waarbij gebonden: Mengel-poezy van (...)
7326: BAKEL, H. A. VAN - Circa sacra. Historische studiën.
17455: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. / LINDEBOOM, J. - Handboek der kerkgeschiedenis. 1e deel.
40902: BAKHUIZEN van den BRINK, R. C. - De Nederlandsche belijdenisgeschriften vergelijkende teksten.
19622: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. / LINDEBOOM, J. - Leidraad bij de studie der kerkgeschiedenis.
49925: BAKHUIZEN van den BRINK, J. N. e.a. (redactie) - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Deel 1: tot het einde van de 17de eeuw, (23) 507 blz. en Deel 2: van de 18de eeuw tot 1940, 496 blz..
19192: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - De Nederlandsche belijdenisgeschriften. Vergelijkende tekstern samengesteld door J. N. Bakhuizen van den Brink.
77084: BAKHUIZEN-SCHRIEK, JO|C. OUDENAARDEN [ILLUSTR.]. - De Heller-mannetjes
16052: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - Ecclesia. Een bundel opstellen.
18348: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - Protestantsche kerkbouw. en bundel studies onder redaktievan BAKHUIZEN van den BRINK, J. N.
77571: BAKKER, D. (Gereformeerd leeraar te 's Gravenpolder) - Schibboleth of Sibboleth. Beantwoording van de vraag:,,Hoe denkt gij over het wezen van den Godsdienst dergenen, die tegenwoordig den naam ,,Gereformeerd'' voren?''
49195: BAKKER, BERT - Siem suf. voor de jeugd.
13398: BAKKER, F. (Chr. Gerf. Pred. te Driebergen) - Wat onder u gesproken is. 1. Feeststoffen.
30229: BAKKER, F. - Emmy van Wessem.
42205: BAKKER-HUIZINGA, W. - Baboesjka blijft in Ivanovka.
31041: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Gebedsgestalten 1e druk.
22298: BAKKER, D. (GEREFORMEERD LEERAAR TE 'S-GRAVENPOLDER). - Gods groote Barmhartigheid. Verheerlijjkt aan een overtreder van al zijne geboden. 4e druk.
70484: BIERNATZKY J.C. EN LUIK-BAKKER T. - Een vreemde jongen met illustraties van H. T. de Jong
6545: BAKKER, D. (Gereformeerd leeraar te 's-Gravenpolder). - Gods groote Barmhartigheid. Verheerlijjkt aan een overtreder van al zijne geboden. Zesde druk.
27990: BAKKER-HUIZINGA, W. - Baboesjka blijft in Ivanovka. Tweede druk.
28341: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord door ds. F. Bakker. Deel II: 6 predikaties.
26912: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige woord Deel 1: 35 meditaties; deel 2: 6 predikaties; deel 3: 94 meditaties. 1e drukken
1961: BAKKER, J. T. - Eschatologische prediking bij Luther.
38878: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 2. 6 predikaties. 9e druk
24535: BAKKER, F. (Chr. Gerf. Pred. te Driebergen) - Alle werken. Gebedsgestalten - Het Eeuwigewoord 3 dln Wat onder u gesproken is. Deel I: Feeststoffen. . Deel II: Vrije stoffen. en Hoort naar Israel
38003: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 2. 6 predikaties. 9e druk
72450: BAKKER, F. (Chr. Gerf. Pred. te Driebergen) - Gebedsgestalten. 9e druk
8548: BAKKER, BERT - Op eigen benen.
30653: BAKKER-HUIZINGA, W. - Baboesjka blijft in Ivanovka. Tweede druk.
38644: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 2. 6 predikaties. 9e druk.
38645: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 3. 94 meditaties.9-10e duizendtal
1073: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Gebedsgestalten. 5e druk
38343: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige woord Deel 1: 35 meditaties; deel 2: 6 predikaties; deel 3: 94 meditaties.
27636: BAKKER, D. (Gereformeerd leeraar te 's-Gravenpolder). - Gods groote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al zijn geboden door D. Bakker Geref. leraar te 's Gravenpolder.
20923: BAKKER, D. (Gereformeerd leeraar te 's-Gravenpolder). - Gods groote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al zijne geboden.
44113: BALJE J. P - De voet balclub van Ratje verhuel
7266: BALKE, Dr. W. - Calvijn en de Doperse radikalen. 2e druk.
14589: BALKE, DR. W. / SPIJKER, W. VAN'T/TUKKER, C.A./WITTEVEEN, K.M. - Zwingli in vierderlei perspectief.
76373: BALKE, Dr. W. - Calvijn en de Doperse radikalen. 2e druk.
1906: BALKE, DR. W. / EXALTO, K. / GENDEREN, J. VAN / GRAAFLAND, C. / HOEK, J. / KAMPHUIS, J. / SPIJKER, W. VAN 'T / TUKKER, C. A. - Luther en het Gereformeerd protestantisme.
16206: BALKE, Dr. W. - Gunning en Hoedemaker. Samen op weg.
70479: BALKENENDE W.P. - Hier volgt een politiebericht
44264: BALKENENDE W.P. - Groot gewin
28002: BALKENENDE, W. P. - In handen van een afperser.
8554: BALKENENDE, W. P. - Ontworsteld leven. Een verhaal uit de Reformatie-tijd in de 16e eeuw.
45989: BALKENENDE, W. P. - Blij op het puin
12561: BALKENENDE, W. P. - Geert en Geesje in de storm.
1965: lo BALL .M - Het spookkasteel
43807: Honoré De Balzac - De Baldadige Vertelsels Byeengegaert in De Abdyen Van Touraysne Ende Ondeugenderwyse in Het Licht Gegeven Door Den Sinjeur Honoré De Balzac Tot Vermaeck Der Pantagruélisten Ende Geene Anderen
70451: BALZAC, HONORE DE - De baldadige vertelsels / Byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der pantagruelisten ende geene anderen.
5906: BANK, J.H. V.D. - Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede.
37136: BANK, DR. J.H. VAN DE - Ervaren waarheid. Opstellen aangeboden aan Dr. H. Jonker ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar vanwege de ned. Herv. Kerk aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
8555: BANNING, H.A. - Ko Folkes: eene Amsterdamsche Geschiedenis.
69997: KNIGT E J Strict Bapist - De rechtvaardiging van een goddeloze vertaald Tj de Boer
50023: BAPTIST, JOAN (PRIESTER VAN 'T ORATORIE JESU CHRISTI) - Bevestigingh in 't geloof, en troost in vervolgingh.
20215: BARATERIO, J.PH. - Disquisitio chronologica de successione antiquissima episcoporum Romanorum inde a Petro usque ad victorem. Ubi occasione data de pluribus aliis ad historiam ecclesiasticam spectantibus agitur. Accedunt quatuor dissertationes, duæ de constitutionibus Apostolicis dictis, una de scriptis Dionysii Pseud-Areopagitæ & una de annis Agrippæ Junioris Judæorum regis. Auctore Johanne Philippo Baratorio A.M. & Regiæ Prussicæ Societatis Sodali.
50024: BARATERIO, J.Ph. - Disquisitio chronologica de successione antiquissima episcoporum Romanorum inde a Petro usque ad victorem. Ubi occasione data de pluribus aliis ad historiam ecclesiasticam spectantibus agitur. Accedunt quatuor dissertationes, duæ de constitutionibus Apostolicis dictis, una de scriptis Dionysii Pseud-Areopagitæ & una de annis Agrippæ Junioris Judæorum regis. Auctore Johanne Philippo Baratorio A.M. & Regiæ Prussicæ Societatis Sodali.
69699: HANNA-BARBERA - De Flintstones en andere verhalen. 1966, nr. 7-8-9-10-11- en 12.
13424: BARDELMEIJER-VAN SOEST, JOHANNA - Levende getuigenissen. Levensschets en brieven. Tweede druk.
28332: BARDELMEIJER-VAN SOEST, J. - Geestelijke bevindingen. Enige mededelingen uit het leven van Johanna Bardelmeijer-van Soest. In de vorm van brieven door haar zelf opgetekend.
71468: DERMAUT & BARDET - Les chemins de Malefosse lattentement tome 2 et le diable noir
33006: Graaf Barend J.W de - en man als Bastiaan Wouter familieroman over het geslacht B.W de Groot 5e druk
76672: FLORIJN Barend - De Oude Kaird verhaal over geloofsvervolging van deSchtse Covenanters
33009: Graaf Barend J.W de - Moeilijke Jakob
33007: Graaf Barend J.W de - Het groene mutsje 2e druk
31222: BARENDRECHT, Ds. A. - De bedreiging onzer Nederlandsch Hervormde Gereformeerde Kerk. Door Ds. A. Barendrecht. Ned. Herv. Pred. Westbroek.
26046: BARGER, H.H. - J. Scharp. Een predikant uit de patriotten tijd.
15667: BARGER, G. A. (NED. HERV. PREDIKANT TE HEEMSTEDE) - Vervolgd, maar niet verlaten. Uit den strijd om de wording van ons zelfstandig volksbestaan. Met een woord vooraf door prof. dr. M. van Rhijn. Henricus Vos-Joannes van den Esschen=Joannes Pistorius-Wendelmoet Claesdr-Lijsbeth dirksd=Angelus Merula-Christophorus fabritius= Guido de bres
77562: FRAANJE Cees 1913-1990 Ouderling te Barneveld - Herinneringen meditaties en brieven o a van DsLamain
42424: Rijswijk.C - .Barneveld - Hij schenkt mij hu;lp,Hij redt mij keer op keer 34 historische verhalen waarin Gods Daden uitblinken verteld aan onze kinderen 2e druk
27956: N.N. BARNEVELD - Ordonnantie of reglement op voorvallende brand in den Ampte en Dorpe Barneveld.
39160: Gerf Gem in Ned te Barneveld - Honderd jaar herdacht 1895-1995 een bede om herstel
74040: GER. GEM. TE BARNEVELD - De Hoeksteen
46289: Barnhoorn, J.G - Amicitia Christiana dA cOSTANEN gROEN VAN pRINSTEREN IN HUN BRIEFWISSELING 1830-1860
50053: BARONIUS, CÆSAR / ROSWEYDUS, H. - Generale kerckelycke historievan de gheboorte onses H. Iesu Christi tot het iaer MDCXXIV. Bewijsende den vasten standt der H. Roomsche Kercke, de onghebroken successie der pausen, de Synoden der vaderen, vistorie der martelaren, opganck en onderganck der ketterye. Ghemaeckt door den doorluchtichsten cardinael Cæsar Baronius ende den eerw. heer Henricus Spondanus. Oversien, verrijckt ende noch vermeerdert met een besondere kerckelycke historie van Neder-landt. Vervatende d' outheyt des gheloofs inde XVII. Provincien, stiften der bisch-dommen, fondatien van cloosters, de synoden, heylighen ende ketters. Ghetrocken wt authentycke registers en chronycken alles door Heribertus Ros-Weydus, preister der Societeyt Iesu.
28389: BARRY, J. - Eene verlevendigende hartsterking voor eene ziele die wanhoopt van wege de zonde ten tijde der verzoeking door J. Barrij. Zijnde een uittreksel uit de bevindingen van den onwaardigen schrijver. Met voorrede van William Huntington. Vertaald door Bernhard van Woerden.
21519: BARRY, J. - Een krachtig Gebed. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. te Akkrum.
6498: BARRY, J. - Eene verlevendigende hartsterking voor eene ziele die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde der verzoeking. Door J. Barry. Zijnde een uittreksel uit de bevinding van den onwaardigen schrijver. Met voorrede van William Huntington. Vertaald door B. van Woerden.WAARBJ eenigw uittreksels uit het levenen dood - 126
1077: BARRY, J. - Eene verlevendigende hartsterking voor eene ziele die wanhoopt van wege de zonde ten tijde der verzoeking door J. Barry. Zijnde een uittreksel uit de bevinding van den onwaardigen schrijver. Met voorrede van William Huntington. Vertaald door Bernhard van Woerden.
1078: BARRY, J. - De eenige Schuilplaats van eene bedroefde ziel in tijden van beproeving. Twee predicatiën door James Barry. Uit het Engelsch door B. G. van Woerden.
33846: BARTELS, R. - Henk en zijn vriend. Met illustraties van Tiny van Asselt.
8556: BARTELS, R. - Henk en zijn vriend. Met illustraties van Tiny van Asselt.
30846: BARTELS, R. - Het leven van Guido de Brès.
12552: BARTELS, MARGA - Tootje en Mieneke. Met tekeningen van Nans van Leeuwen.
78274: BOSTEN THOM AS -BARTENEVERT - op leven en dood bostons viervoudige staatuitgelend e druk
78032: BARTH C G Dr - JERRY gered metplaten
48924: BARTH, KARL --- VENEMANS, B.A. - De eenheid in het geding. Over politieke controversen, kerkelijke eenheid en Karl Barth. Met een vertaling van Karl Barth's brochure 'Politische Entscheidung in der Einheit des Glaubens' en een Woord vooraf van prof. dr. N.T. Bakker.
45331: BARTH, KARL (1886-1968) - Hoofdsom der Heilige Leer Voordrachten over de Apostolische Geloofsbelijdenis gehouden te Bonn in de zomer van 1946. Vertaling A.D. Bakker
22822: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn. Door Ds. J. D. Barth. Met een voorwoord van Ds. P.J. Dorsman te Staphorst.
29042: BARTH, J. D. - Het boek Ruth. 21 meditaties.
17124: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het koninkrijk der hemelen.
1727: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - DE Verkregen hulpe Gods 25-jarige ambtsbediening
39863: BARTH, Ds. J.D. - Des HEEREN gunstrijke tegenwoordigheid bij Zijn volk.
36860: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn. Met een voorwoord van Ds. P.J. Dorsman te Staphorst. Uitgave: Ds. Kersten en Ds. Zandt serie.
70229: MOUFFLE D'ANGERVILLE BARTHÉLEMY - Vie Privée de Louis XV; ou principaux Evénements, particularités et anecdotes de son regne. tome second (2)
50116: BARTHOLINI, Th. - Viri doctissimi Thomæ Bartolini de libris legendis dissertationes, quas propter raritatem ac præstantiam publicæ luci restituit & de vana librorum pompa. Præfatus est Joh. Gerh. Meuschen, V.D.M.A.C. Ecclesiæ Haganæ.
20171: BARTHOLINI, Th. - Viri doctissimi Thomæ Bartolini de libris legendis dissertationes, quas propter raritatem ac præstantiam publicæ luci restituit & de vana librorum pompa. Præfatus est Joh. Gerh. Meuschen, V.D.M.A.C. Ecclesiæ Haganæ.
69675: PACCA BARTHOLOMEUS - Gedenkschriften des kardinaals Bartholomeus Pacca, eerste minister Z.H. Pius VII en thans deken van H.Collegie, eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis in de negentiende eeuw (uit het Fransch vertaald door H.J.Holterman)
42310: BARTLEMA - VAN GINKEL, C.W. - Kila's wraak
36924: BARTON, P.F. MAKKAI, L. - Rebellion oder Religion? Die Vorträge des internationalen Kirchenhistorischen Kolloquims Debrecen, 12.2.1976.
72842: MOAZ BARUCH - Beginnede van Jeruzalem, de verbreiding van het Evangelie onder het Joodse volk vandaag
47037: BARUETH, J. (1710-'82, DORDRECHT) E.A - Geen rund in de stal 6 preken rondom veeziekten
3440: BARUETH, J. (1710-'82, Dordrecht) - De leere der waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus regtzinnig en met onse Kerkformulieren van eenigheid overeenkomstig verklaard, tegen de dwaalleer verdedigd en ter beoefening van ware Godsaligheid aangedrongen. Uit syn eigen Latynsche handschrift vertaald, met eene historische voorreeden over de bestryders en voorstanders van onsen Nederlandschen Catechismus. Door Johan Barueth, herder en leeraar der Hervormde Kerk en curator der Latynsche Scholen te Dordrecht.
22347: BAS, H ELING GERF GM IN NEDERLASND ALBLASERDFAM - Ons Isolement bewaard. uitgegeven op last van de vergadering van ouderlingen der Geref. Gemeenten, gehouden te Utrecht in februari 1951
25973: BAS, H. ALBLASERDAM EN ,STEENBLOK C DR. GOUDA - Ons isolement bewaard. Uitgegeven op last van de veragdering van ouderlingen der Geref. Gemeenten, gehouden te Utrecht in februari 1951.en Waarheid tegen dwaling gehandhaafd Dr C Steenbklokk en Afbakening Dr C Steenblok en H Bas over de leerrafwijkingen binnen de vGereformeerde Gemeente in de na oorlogse jaren
77666: MIJNSTER BAS - Leifde in meervoud
73394: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) EN ROMEIJN DE HOOGHE. - 'T Groot waerelds tafereel, waar in de heilige en waereldsche geschiedenissen en veranderingen zedert de scheppinge des waerelds tot het uiteinde van de Openbaaring van Johannes, worden afgemaalt, en ider konst-prent door godsgeleerde, wysgeerige en waereldlyke uitleggingen, redeneeringen en gedachten verciert. Benevens de naaukeurige tydreekeningen of jaarboeken der gevallen des waerelds, in 't Frans beschreoven (géén typefout) door Jacobus Basnage, Predicant tot Rotterdam. Wyders vertaalt en met vaarzen verrykt, door den Hr. en Mr. Abraham Alewyn. (...) En bijgebonden: (...) Het tweede deel.
38791: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus; of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Door Jakob Basnage, (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert.
75691: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Met een portret van de Auteur.
75232: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) EN ROMEIJN DE HOOGHE. - 'T Groot waerelds TAFEREEL, Verbeeldende in Konst Prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen zedert de aanvang des waerelds tot het uiteinde van deOpenbaaring van Johannes,Zijnde yder Konst-Prent in byzonder opgeheldert door Godgeleerde Wysgeerige en Weredlyke uitleggingen beneffens de tydrekeningen der kerkwelyke en wereldsche geschiedeniissen tot aan de Apostellen Mitgaders een Wysgeerige en waereldkyke Geestelyke land beschrijving Uyt de H BASNAGE Frans vertaald en met Vaersen verrykt door de HR A ALEWIJN den 10e druk de propheten en zinnenbeelden in dichtmaat met notable ophelderingen en cieraaden. verrykt door deHr M GARGON Predikant enn Rector tot VLISSINGEN
28547: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Met een portret van de Auteur.
50126: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Met een portret van de Auteur.
42928: BASSHAM, RODGER C. - Mission theology: 1948-1975 Years of Worldwide Creative Tension Ecumenical, Evangelical and Roman Catholic.
31205: BASTMEIJER, D.J. - Is er leven vóór de rechtvaardigmaking? (Ds. L. Vroegindeweij e.a. teruggeroepen naar het Woord en de reformatoren) Geen enkele rechte prediking meer? (Aanmerkingen op het antwoord dat Ds. L. Vroegindeweij hierop geeft)
23287: BATENBURG, Jan van - Schobbertje tekkeningen O GEERLING
31026: BATENBURG, Jan van - Daan Diemers. tekeningen BC Schoder
53687: BATSELIER, P. (ED.) - Benedictus pater Europae. met fullcolour prenten.
46185: Batten e.a.1 - Hoe bestaat het! 60 vragen over schepp9ng evolutie en de bijbel 3e druk
41481: BAUER, CLÉMENCE M H - Een nieuwe wereld in platen B Midderigh-Bokhorst 2e dr. - (Voor 't kleine volkje). - Gebonden, omslag wat gevlekt, maar in goede staat
29950: BAUER, M. - Edelsteinkunde. Eine allgemein verständliche Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung der Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben, für Mineralogen, Edelsteinliebhaber, Steinschleifer, Juweliere. Von Dr. Max Bauer, geheimen Regierungsrat, Professor an der Universität Marburg. Zweite, vollkommen durchgesehene und teilweise neubearbeitete Auflage. Mit 21 Tafeln in Farbendruck, Litographie und Autotypie, sowie 115 Abbildungen im Text.
71925: BAUM, J.W./CHRISTOFFEL, R./HAGENBACH, R.K./HEPPE, H./PESTALOZZI, R./SCHMIDT, T./STAHELIN, E./SUDHOFF, R. - Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche band 5 Heinrich Bullinger,
46956: BAUR, PROF. DR. FR. - Uit gezelle's leven en werk
47045: BAURETH, J - Verloren en gevonden zes preken over de verloren zoon
76580: BAUWENS A R - In de marge vande tijd Portretten en fragmenten van een regionaal verleden
8300: BAVINCK, J. H. - Zending in een verandere wereld
20559: BAVINCK, Dr. H. (1854-1921) - Bilderdijk als denker en dichter door dr. H. Bavinck.
34898: BAVINCK, J. (PREDIKANT DER GEREFORMEERDE KERK TE KAMPEN) - De Heidelbergsche Catechismus in 60 leerredenen verklaard door J. Bavinck.
25553: BAVINCK, Dr. H. (1854-1921) - Bilderdijk als denker en dichter.
25587: BAVINCK, Ds. C.B. - Welke zijn de oorzaken van het Kerkelijk-gescheiden leven der Gereformeerden in Nederland?
8325: BAVINCK, J. H. - Inleiding in de zielskunde
5021: BAX, W. (1870-1949) - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht. 1557-1612.
32879: BAX, W. (1870-1949) - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557.
50177: BAYLY, D. LODOVICUS (OVERL. 1631); EVERHARDUS SCHUTTENIUS; VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - De Practyke Ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. Leerende een Christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach. Beschreven in de Engelsche tale. Ende nu in onse Nederlandtsche sprake overgeset door Everhardum Schuttenius. Een seer profijtelick boecsken ende om sijner treflickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten druck, van veel fauten verbetert, ende met eenige kort ende noodige aentekeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius. Dienaar des Goddelijken Woorts, ende Professor der Theologie tot Utrecht.
17510: BAYLY, D. LODOVICUS (OVERL. 1631); EVERHARDUS SCHUTTENIUS; VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - De Practyke Ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. Leerende een Christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach. Beschreven in de Engelsche tale. Ende nu in onse Nederlandtsche sprake overgeset door Everhardum Schuttenius. Een seer profijtelick boecsken ende om sijner treflickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten druck, van veel fauten verbetert, ende met eenige kort ende noodige aentekeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius. Dienaar des Goddelijken Woorts, ende Professor der Theologie tot Utrecht.
76414: BENDER BCARRIE - Het SLINGERPAD
5954: BEAUFORT, H. L.T. DE - Willem de zwijger.
48342: BEAUFORT,W.H.DE - .De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1581-1795. dissertatie ).
30953: BEAUFORT, Levinus Ferdenand de, (1675-1730)) - Het leven van Willem de I. Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. enz. Geschreven door * * Geginnende met de Pacificatie van GENT,en eindigende met het overlijden van de Prins DERDE DEEL
24345: BECK, J. T. DR. (HOOGLERAAR TE TUBINGEN) - Wekstemmen van Dr. J.T. Beck, in leven hoogleeraar in de godgeleerdheid te Tübingen. Uit het Hoogduitsch vertaald door Dr. J.J. van Toorenenbergen, hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam.
70649: BECK C.H. - Een avontuurlijke toch met een woonwagen geillustreerd door H. Pieck
71883: BERRIDGE J PRED TEEVERTON BEDROFDSHIRE - De groote dwaling ontdekt of verzaking van eigengerechtigheid
78230: BEECHER STOWE, H. - De negerhut. uncle tom s cabin) eenverhaal uit het slavenleven in Noored Amerika door Harriet Beecher Stowen naar den20edruk uit het Engels vertaald door C.M. Mensing.dertiende druk geillussteerd met 70 graveren van BRAAKENSIEK E A
43380: BEECHER-STOWE, HARRIET - De negerhut van Oom Tom bewerkt doorNelly Kunst
72570: BEECHER STOWE, H. - De Negerhut Van Oom Tom (uncle Tom's cabin). Voor De Jeugd Bewerkt.
36025: BEECHER STOWE, H. - De negerhut. een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika.
12607: BEECHER STOWE, H. - De hut van oom Tom. een verhaal uit het slavenleven in NoordAmerika nieuwew beweking van Jos Wayboer met 10 platen jubileumuitgave 1852-1952
23677: BEEK, C.J. VAN DER - Die akelige foto!
28603: BEEK, M. VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASSERDAM-OPHEUSDEN - Des predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van ds. M. van Beek, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeente in Ned. te Opheusden, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden.
71700: BEEK, M. - Schrijvers geturfd. een inventarisatie van Veense schrijvers
78180: BEEK, A. VAN DE - Wonderen en wonderverhalen.
50226: BEEK, E.M. TEN HARMSEN VAN DER - Flipje en zijn vriendjes
50231: BEEK, M. VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASSERDAM-OPHEUSDENPOEL - EERSTE TIENTAL PREDIKATIES
50233: BEEK, M.A PROF. - Geschiedenis van ISRAEL van Abraham Tot Bar Kochba een poging 2e druk
42775: BEEK, PETER VAN. BOEKESTEIN, DICK. - CLV bouwt aan de toekomst. Examenjaarboek 1997-1998.
69886: BEEK, VAN DER INA - Ongrijpbare schaduw
73762: BEEK. A. PROF E.A. - Burgerschap en cultuur participatie
48893: BEEK, E. VAN - Het grote verschil. Geilustreerd door Menno van Meeteren Brouwer. derde druk
49129: BEEKE, K TER EA - Naar Bethlemhems stal een bundel kerstverhalen. J.
73477: BEEKE, J.R. - Aangaande mij en mijn huis het geloof gestalte geven in het huisgezin
46288: BEEKE DR. J.R - Reformatorische spiritualiteit
1080: BEEKE, J.R. - Verachtering in de genade. Kwaal en genezing.
72611: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme, een godgerischte en praktische levensvisie
39434: BEEKENKAMP, Ds. G.H - "Schipbreuk lijden doch niet vergaan." Leerrede over Handelingen 27: 10b, zoals ze uitgesproken is in de Evangelisatie te Middelharnis op den 24 Februari 1910.
35635: BEEKENKAMP, G.H. (Huizen) / LIND VAN WIJNGAARDEN, DR. J.D. DE - Tot de Wet en tot de Getuigenis!
43680: BeekMAN A A RED - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. , Uitgegeven door het Koninkrijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. .
77879: BEEKvan der C J - 75 jaar Fereformeerde Gemeente Amsterdan=m Centrum 14 juni 1906-14 juni 1981
47812: BEELS, LEONARD (1674-1756 AMSTERDAM) - Sodoms zonde en straffe of Streng wraakrecht over vervloekte boosheidt, en Loths vrouw, verandert in een zoutpilaar. 1e druk
75081: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruijter. 10 Ilust J H Isings jredruk.
39627: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruijter. 2edruk. Geïllustreerd door J.H. Isings junior.
50287: BEEN, JOH. H. - De zwerftochten van Kakkerlak.Ill.: Raemaekers, Louis
50324: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - .Vedertje-Talisman... Illustraties. 1 titelplaat + 7 platen in de tekst. Meerkleurige kaft. De verdere lotgevallen van Hein kunt u lezen in: De Strijd om het Doode Punt. 1e druk
50278: BEEN JOH H HOORWEG, P., - Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog in 1914 voor de Jeugd. door PIET HOORWEG Jounalist te Dordrecht Met een Inleiding en onder toezicht van JOH BEEN Gemeente Archiaris van DEn Briel Premie voor de anonnes van hert tijschrift PARORAMA
77076: BEEN, JOH.H., - De avonturen van Kokkie en zijn maats.
77077: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - Het Kaperjong.
77080: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - De Scheepsjongen Van de Gouden Leeuw.
77082: BEEN, JOH. H. - Om een Keizerstroon. Een verhaal uit de Honderd Dagen.
38156: BEEN, JOH. H. - Twee jonkers. Een verhaal uit den tijd van Michiel de Ruyter. 1e druk.
50313: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - 'n Boefje Uit Den Patriottentijd. Ill.: Wiegman, Jan.
50325: BEEN, JOH. H. HENDRIK EBEN - Drie jongens op reis door Hendrik eben Geeillustreerd door D STEMMER Serie Mercuur
50341: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand. Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569. .
26459: BEENS, A. / BERGH, C. VAN DEN / BRUMMELEN, A. VAN VOLK J RE.A - Uit Zijn volheid. Bijbels dagboek. 3e druk.
75928: BEETS N - De Kruiswooden zeven lijdens preeken 2e druk
41262: BEETS, NICOLAAS - Gedichten van A.C.W. Staring / met eene inleiding van Nicolaas Beets
45953: BEETS, NICOLAAS - Dichtwerken 1830-1873.
50360: BEETS, NICOLAAS - Gezangen van Geka.
72495: BEETS, NICOLAAS - Al de leerredenen opnieuw uitgegeven naar de erste drukken en naar tijdsorde geranschikt (4 delen in 4 banden)
27245: BEETS, N. - Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid.
354: BEETS, N. - De Kruiswoorden Zeven lijdens preeken door Nicolaas Beets, Theol. dr. Herder en leeraar te Heemstede.
31365: BEETS, H. - De Chr. Geref. Kerk Zestig jaren van strijd en zegen in NOORD AMERIKA
31366: BEETS, H. - De Chr. Geref. Kerk Zestig jaren van strijd en zegen
48067: BEETS, H. - Triumfen van het Kruis. Schetsen der zending onder de heidenen van alle eeuwen en allerlei landen. Voor ons Hollandsch volk geteekend door Henry Beets. 2e vermeerderde uiitgave H Bavinck
19758: KORT BEGRIP - der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilige Schrift, en een aanhagnsel over de Wet des Heeren. 47ste druk.
19792: KORT BEGRIP - der christelijke religie, voor degenen, die zich willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal. Verdeeld in elf afdeelingen. Met bijgevoegd schriftuurlijk bewijs, ten dienste der gemeente van Jezus Christus, en een aanhagnsel over de Wet des Heeren. 57ste druk.
70650: BEIJER C. - De non van Dobbertin een verhaal uit Mecklenburg in den tijd van de hervorming
39381: BEIJL, K. DE - Anton Romijn. De avonturen van een Hollandsche jongen in Indië. Met illustraties van Menno van Meteren Brouwer.
12551: BEIJL, K. DE - Anton Romijn. De avonturen van een Hollandsche jongen in Indië. Met illustraties van Menno van Meteren Brouwer.
20943: BEIJNUM, M. VAN E.A - Met ontferming bewogen 25 jaar woord en daad
72869: BEKE, CAREL - Pim Pandoer. is op de kust 5e druk met stofomslag
22714: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - Een stil ogenblik te midden van een groot gevoel. In overdenkingen aan het strand te Scheveningen.
1081: BEKKER, Woutherus (1821-?, Amsterdam) - Een portret van Judas Iskarioth. Naar het oorspronkelijke geschetst. In een leerrede over Handelingen 1:25b. Door Woutherus Bekker Met een voorwoord van H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer te Ermelo
38682: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - De Herodiaslist Predikatie over Leerrede 6: 25b
38683: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - De Herodiaslist Leerrede Marcus 6: 25b
70144: BEKKER, E. & A. DEKEN [ = BETJE WOLFF & AAGJE DEKEN] - Historie van den Heer Willem Leevend & Aanhangzel op de Historie van den Heer Willem Leevend [8 Vols.
29329: BEL, A.EN FLORIJN H DR. (RED.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de kleine kerkgeschiedenis. Deel 1
21083: BEL, J.B. - BLOK, P.- HEGEMAN, C. EN PREDIKANTEN DER GERF GEM - Het woord overal gepredikt bundel met 52 meditaties uit zendingsblad Paulus
75245: BEL, A. (RED.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1
39130: BEL, A. (E.A.) - De vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten, en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis.
21394: BEL, A. (RED.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1
21395: BEL, A. -FLORIJN H e a(red.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. 5 dln
21441: BEL, A. - ooggetuigen aan het woorde meer dan vijftig reportages uitv de kerkgescvhiedenis.
7267: BEL, A. - 100 jaar westnieuwlandkerk. Uitgave: Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente
47042: BELDER, J. - Wat Geloof ik van de Heilige Geest?
36852: BELDER, DS. J.PREDIKANT PKN - Onzin bij uitstek Gedachten over zonde en genade
76145: BELDER, DS. J. - Hoop op God troost voor zieken illustraties Mattie de Bruine
50408: BELIËN, H.M., A.TH. VAN DEURSEN, AND G.J. VAN SETTEN (ED.) - Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret.
41551: BELINFANTE, J.J. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Dl. I, II. '
50410: BELINFANTE, J.J. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Dl. I,en II. '
34034: BELL, Suzanna - De bekering en het sterfbed.
27461: BELLIUM, M. (Pseud. van Eebosharus Caestellio) - Het gevoelen van verscheyden zo oude als nieuwe schrijvers, aengaende de ketters, of men die vervolgen, en hoe men met hun handelen zal. Een boekjen in deze bezwaerde tijden zeer nut voor alle menschen, en inzonderheydt voor alle vorsten en magistraten, om daer uyt te leeren wat hun ampt is in zoo twijfelachtigen en gevaerlijcken zaecke. Aldereerst in het Latijn te zamen gebracht door Martinum Bellium, daer nae overzien en met het byvoegen van eenige brieven vergroot, door Iochem Kluten van Mekkelenburg: en nu uit het Latijn vertaelt en wederom vermeerdert met eenige schriften van Cassander, Castellio en zommige andere vermaerde schrijvers. Door N.B.A. [= N. Borremans]
3282: BELLIUM, M. (Pseud. van Eebosharus Caestellio) - Het gevoelen van verscheyden zo oude als nieuwe schrijvers aengaende de ketters, of men die vervolgen, en hoe men met hen handelen zal. een boekjen in deze bezwaerde tijden zeer nut voor alle menschen, en inzonderheydt voor alle vorsten en magistraten om daer uyt te leeren wat hun ampt is in zoo twijfelachtigen en gevaerlijcken zaecke. Allereerst in het Latijn te zamen gebracht, daer nae overzien en met het byvoegen van eenige brieven vergroot, door Iochem Kluten van Mekkelenburg; en nu uit het Latijn vertaelt en wederom vermeerdert met eenige schriften van Cassander, Castellio en zommige andere vermaerde schrijvers door N.B.A.
50423: BELZEN, ADRIAAN VAN - Christen zijn in kerk en wereld. Gesprekken met bevindelijke-gereformeerde predikanten, ds. G. Bouw, ds. A.A. Egas, ds. Tj. de Jong, ds. M. van Kooten, ds. A. Kort, ds. F. Mallan, ds. L.W. van der Mey, ds. J. Veenendaal, ds. W. Visscher
47075: BELZEN, VAN ADRIAAN - Christen zijn in kerk en wereld Gesprekken met bevindelijk-Gereformeerde Predikanten
47238: BELZEN, ADRIAAN VAN - Tussen God en mens
47239: BELZEN, ADRIAAN VAN - Christen zijn in de kerk en wereld
47966: BELZEN, DRS.J. VAN EN POST, DR.S.D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Fransiscus Gomarus (1563-1641).
50428: BEMMELEN, J. VAN - De geschiedenis der Maccabeërs, in hare veelzijdige belangrijkheid voorgesteld. Nieuwe uitgave.
7272: BEMMELEN, J. VAN - De geschiedenis der Maccabeërs, in hare veelzijdige belangrijkheid voorgesteld. Nieuwe uitgave.
77370: ENGELBERG_CHT Benjamin - Die vrye gebed en die formuliersgebed in Die Reformotoriese Kerke proefschrift
5903: BENNEKOM, T. W. VAN - De wachters op de muren. De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerde gezindte. 1932-1940.
38154: BENNET, BENJAMIN (1674-1724); MARTIN SCHAGEN (1700-'70) - De godsdienstige christen in zyn binnekamer: of verhandeling van den Godvruchrige huisoeffeningen eene Christens; in't Engelsch beschreven door wylen den eerwaerdigen heere Benjamin Bennet, bedienaer des Heiligen Euangeliums. In't Nederduitsch overgebragt met toepasselijke gezangen en eene korte voorrede aen alle heilzoekenden over den zin en geest van Christus, door Marten Schagen. tweede druk
24500: BENSCHOP, NEL - Zo zag ik Hem.
29364: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog? derde druk
35801: BENSCHOP, NEL - Hemelhoog & Aardediep. 5e druk.
35803: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog?
35804: BENSCHOP, NEL - De vogel van het woord. 1e druk.
70510: BENSCHOP, NEL - Licht onder de horizon tweede druk
36291: BENSCHOP, NEL - Licht onder de horizon.
36293: BENSCHOP, NEL - Verborgen bloemen.
36297: BENSCHOP, NEL - Gouddraad uit vlas.
33148: BENSCHOP, NEL - Ontluikend wonder. Met illustraties van Reint de Jonge.
33149: BENSCHOP, NEL - Een boom in de wind. 42e druk.
33151: BENSCHOP, NEL - Reik me je hand.
33152: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog?
33153: BENSCHOP, NEL - Een vlinder van God.
16561: BENSCHOP, NEL - Gouddraad uit vlas. Tweeëntwintigste druk.
47048: BENSON, WILLIAM - Zijn Wonderen een gedachtenis Gods Leiding in het leven van zes zusters
77931: JANOWSLI BEREND - Konflikt gesprache met God eine anthropologie der psalmen
18990: BERENS, FRED. - uit de school jaren van hans docker
39087: BERENTS-KARKDIJK, A. - Ja, kom binnen Heer
35324: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Nieuwe Kerk te Delft. Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het koor en het transept. Tweede herziene druk.
19402: BERG, H. J. VAN DEN - Land en volk van Canada. Vrij bewerkt naar 'Canada' van J. H. Cranston.
72762: BERG J. T. VAN DEN MR. DR. - Religie in de samenleving, een botsing van ideologieën
73072: BERG J.W. VAN DEN - Joggom en de Vriend van Naoea
12814: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - De stunt van klas zes. Met illustraties van Corrie van der Baan. Derde druk.
12815: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Als een droom.
12818: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Om en bij de tent. Tekeningen van Rein Stuurman.
12819: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Het ezeltje zonder naam. Illustraties van Corrie van der Baan.
12820: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - De verloren schoen. Illustraties van Nans van Leeuwen.
27220: BERG, C. R. v.d. - Bouwsteentjes een verzameling van twintig(kerk) historische artikelen
30608: BERG, PHIA VAN DEN - Het kind dat niemand hebben wou.
26423: BERG, DS. K.J. VAN DEN / TIMMER, J.J. (RED.) - Genade voor genade. Herv (geref) predikanten. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Redactie: ds. K.J. van den Berg Amersfoort en ds. J.J. Timmer Ermelo (G.).1e jaargang. November 1936 oktober 19347
30315: BERG, C. R. V.D. - Allerlei volck. Dirk van der Kemp, een achtiende-eeuws theoloog, predikant te Streefkerk, Zwijndrecht, Purmerend, Dordrecht, Leiden en hoogleraar.
20243: BERG, PROF. DR. J. VAN DEN - Historische opstellen. Essays on church history.
37164: BERG, M.R. VAN DEN - Genade. Een terrein-verkenning.
16547: BERG, J. VAN DEN UND J.P. VAN DOOREN - Pietismus und reveil. Referate der internationalen Tagung : Der Pietismus in den Niederlanden und siene internationalen Beziehungen Zeist 18.-22. Juni 1974. Mit 7 abbildungen.
78302: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade Herv (geref) predikanten. Heidelbergsche Catechismus. Eerste deel, zondag 1-26.
40904: BERG, A.J. VAN DEN. - Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie. De scheuring in het nederlands Zendelingengenootschap rond het midden van de negentiende eeuw.
50512: BERG, REINIER VAN DEN - Geknoei met gif
50525: BERG-BOLDINGH, E. VAN DEN - Alleen uit logeeren
47126: BERG, M.A VAN DEN - Vrienden van Calvijn een amicale biografie
38331: BERG, Ds. K.J. van den en Ds. J.J. Timmer (redaktie). - Genade voor genade. Heidelbergsche Catechismus. Eerste deel, zondag 1-26. Tweede deel, zondag 27-52.
36175: BERG-AKKERMAN, C.M. VAN DE - Als een droom. Met illustraties van Rie Rijnderhoff. Tweede druj.
26889: BERG, A. VAN DEN - Bijbelsche historijvragen tot gebruik van katechizatiën en christelijke huisgezinnen. Verkort. Veertiende druk.
50474: BERG J. VAN DEN - Constrained by Jesus' Love - An inquiry into the motives of the missionary awaking in Great Britain in the period between 1698 and 1815
24964: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade Herv (geref) predikanten.. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten 11e jaargang. November 1936- October 1327
24965: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade. Herv (geref) predikanten. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. 2e aargang. November 1927- October 1928
1083: BERG, C. R. V.D. - Abraham Capadose, uw heilwenschende vriend.
30073: BERG, G. VAN DEN- R DR. J.H. GUNNING J.HZN. - Wat Gods genade vermag in een jong kind. Het Leven van Bernard Hendrik van den Berg. Geboren 3 juli 1911 - overleden 30 januari 1918. In korte trekken geschetst door G. van den Berg. Met een woord vooraf door Dr. J.H. Gunning J.Hzn.derde druk. Mefoto
38531: BERG, DR. J. VAN DEN; SCHRAM, DR. P.L.; VERHEUS, DR. S.L. (RED) - Aspecten van het Reveil.
39307: BERG, DRS. C.R. VAN DEN. - Philippus Melanchthon. De levensweg van Luthers vriend.
69792: BERG, REINIER VAN DEN. - In hoger sferen. De fascinatie van een weerman. De wind waait waarheen Hij wil. 2e druk
20164: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - De stunt van klas zes. Met illustraties van Corrie van der Baan.
30558: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Steffie uit Tirol. Met tekeningen van Tiny van Asselt.
30589: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Het rode lichtje. Illustraties en omslag van Geeske van Tienhoven.
77266: BERG VAN DEN C R DR - FRANCKE eenpieteitsvol pietist
28880: BERG, J.W. VAN DEN - Nisho, de zoon van het opperhoofd.
78377: BERG VAN DEN C R DR - NICOLAAS SCHOTMAN en zijn Eere Zuil de Dordrse synode 1618-19 herdaht
78376: BERG VAN DEN C R DR - rondom een reformator mer wei en waar had Lurher zijn contaten
71951: BERG C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709-1782, een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat
42061: BERG, DS. K.J. VAN DEN / TIMMER, J.J. (RED.) - Genade voor genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Redactie: ds. K.J. van den Berg Amersfoort en ds. J.J. Timmer Ermelo (G.).7e jaargang. November 1932 oktober 1933
23964: BERG, C. R. v.d. - d'Oude dagen overdacht. Enkele kerkhistorisch notities over de Christelijke Gereformeerde Kerk (1918-1965), de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (1965-1970), de Gereformeerde Gemeente (1970-1993) te Zwijndrecht. Verzameld door drs. C.R. van den Berg.
15284: BERG, C. R. v.d. - Abraham Capadose, uw heilwenschende vriend.
32294: BERG, G.S. VAN - Heiten Jan Tekeningen van R. en M. Snapper. Bekroond door de Neederlandsche zondagsschool-vereeniging. Tweede druk.
70147: BERGAMO, P. CAJETANUS VAN PRIESTER CAPUCIEN - De Broedelyke LIEFDE voorgestelt in heylige en zedelyke BEMERKINGEN met een daedelyk onderzoek op de zelve deugt en een ander op de tegenstrijdige gebreeken-- verduystsche door eenen Religiens van zelve Order
40997: BERGE, D. TEN - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats
78091: BERGEN, J. van - Strijd en overwinning
71122: BERGEN, M. VAN - Is Eefje gelukkig?
70332: BERGEN, J. van - GROOTVADER en Kleindochter en kerst vertellngen
78034: BERGEN, J. VAN - de edelmoedige wees - eenverhaal vrij naar het duits
50532: BERGEN, J. VAN - De Bijbelcolporteur, een verhaal uit het leven. - tweede druk
20722: BERGEN VAN M. H. - Gelegenheidsgedichten voor jongen en ouden op verjaringen, nieuwe jaar en bruiloften enz.
48841: BERGER, W. & MEYER, B. E. P. - Pret met woorden
71493: BERGER, ANTON - Rudi, als verstekeling
19544: BERGERS, Adriaan - Leven en bekeering van Adriaan Bergers.
7387: BERGH, WILLEM VAN DEN (1850-1890) - Door dr. P. L. Schram.
15672: BERGH, WILLEM VAN DEN (1850-1890) - Door D. P. D. Fabius.
43784: BERGMANS, WILKO - Jeppe de eilandjongen geschreven door Wilko Bergmans omslag en tekeningen Reint de Jonge 2e druk
27180: BERGSMA, A. - Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling
29055: BERGSMA, A. - Groot nieuws. Een ramp voor de kerk.
24878: BERGSMA, A. - ''Groot nieuws voor u'' Een ramp voor de kerk.
29043: BERGSMA, A. - Wordt de Bijbel ons ontfutseld?
45825: BERGSMA, A. - Wordt de HEERE ons ontfusseld ?
43423: BERKEN, TINE VAN - N Wilde wingerd 3e druk. linnen, Ill.: Sluyters, Jan
8569: BERKEN, TINE VAN - Kruidje roer me niet. Geillustreerd door C. Koppenol. Derde druk.
36026: BERKEN, TINE VAN - Uit logeeren. Een verhaal. Tweede druk. Geillustreerd door Jan Sluyters.
41238: BERKHOF, PROF. DR. H. EN WARNERS, MEJ. DRS. C.M. - De ongeloofwaardigheid van het evangelie in deze tijd. De gestalte van de gemeente in deze tijd. Horstcahiers nr. 24
25571: BERKHOFF, A. M. - Korte handleiding bij de Geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk. Derde druk. Uitgave van den bond van Chr. Geref. Jongelingsvereenigingen in Nederland.
8288: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien, compleet 18 dln. 1949-1963. goed ex
48054: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien, De Heilige Schrift dln 1-2
50568: BERKOUWER --- KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie - G.C. Berkouwer - Bibliography
15676: BERKOUWER, G. C. - Zoeken en vinden. Herinnneringen en ervaringen.
50579: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk.
78316: Berkum, H. van. - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw.
70114: BERNAGIE, P - De belachchelijke jonker en Studente-leven 1e dr. - (Bibliotheek van Nederlandsche klassieken ; 2).
46732: Cottret Bernard - Calvijn biografie vertaald doorKornelis Boersma
73017: BERNARDI, J. H. (Utrecht) (onder N.N.) - eenvoudige dichtregele na gelaten
18984: BERNARDSZ, DAAN - Joost Dircksz. onder de vrijbuiters.
8572: BERNEWITZ, ELSA - Stormen over vredig land. Tweede druk.
35260: BERNHRDI Jean-Louis 1811-74 ZWAAG, W. van der - Jean Louis Bernhardi. Een leketheoloog uit de school van Kohlbrugge en Bilderdijk.
47932: BERRY, W.GRINTON - EDITOR Men of Faith and Daring
73879: LOONSTRA BERT - Het badwater en de kinderen gedachten over de doop
71677: BENSON BERT - Onderduikers in gevaar, geïllustreerd door Reint de Jonge
70558: BAKKER BERTN - Sjefs eerste luchtreis tekeningen van Willy van de Poll
13241: HOLLEBEN von H bewerkt door H Bertrand - Het zeegat uit. Met Platen
50593: BERTRAND, H. - Een strijd om de schatten van Alva of de watergeuzen in 1572. Geïllustreerd door C. Koppenol. Tweede druk
43643: BERTRAND, H. - ''Het zeegat uit.'' naar het duitsch bewerkt door H. Bertrand tweede druk
50598: BESSELAAR, A.J. / DELLEMAN, TH. / E.A. - Altijd bereid tot verantwoording. Kort commentaar op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.2de druk
71669: BESTEN A. DEN - Gered uit groot gevaar
29374: BESTEN, J. den - Gods leidingen in het leven van de landbouwer Jannes den Besten, overleden te Doornspijk op 13 september 1868. Door hemzelf beschreven. 5e druk.
48228: BESTEN DEN A - Door het oog van de NAALD
77118: BESTEN, J. DEN - Gods leidingen in het leven van de landbouwer Jannes den Besten, overleden te Doornspijk op 13 september 1868. Door hemzelf beschreven. 3e druk.
42481: BETLEM, GUUS - Het geheim van de vier stenen varkens geïllustreerd G. van Straaten Leeftijd 8-12 jaar
28514: BETLEM, G. - Jacht op Peter Hartman. Door Guus Hartman.
64774: RUSSELL BETRAND - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met polithieke en sociale omstandigheden van oudste tijden tot heden 13 druk
64775: RUSSELL BETRAND - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met polithieke en sociale omstandigheden van oudste tijden tot heden 2edruk
47582: PANTON Joh door BETSY - Duisternis en licht. Of: De zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders. Naar het Engelsch voor de kinderen bewerkt door Betsy. 2edruk
47323: BETSY - het bloemenmeisje
41779: BETSY - Samuel
41781: BETSY - Abraham, de vriend van God
19807: BETSY - Hoe en Stuivertje rollen kan geil O Geeerling
42126: BETSY - Oom Frits of het gouden tientje door Betsy gell EJVEENENDAAL
18805: BETSY - Strijd en zegepraal. Het leven van Maarten Luther.met vijftien illustratien
41195: BETSY PATON Joh zendeling door BETSY - Duisternis en licht. Of: De zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders. Naar het Engelsch voor de kinderen bewerkt door Betsy. Derde druk.
47624: BETSY - de zoon van den visscher het vijfdegebod 2e druk
47694: BETSY - Het verdwaalde Lammetje oor de jongste kinderen der Zondagsschool
78089: BETSY - Wie had dat gedacht. .
78090: BETSY - Het ootersche nichtje eenpaaschverhaal.
47710: BETSY - Samuel
75668: BETSY - Wien God bewaart is wel bewaard Geillusstreed door Henk Poeder vierde opnieuw bewerktedum
35027: BETSY - Wie wel doet, wel ontmoed 2e herziende druk
36160: BETSY - Ruim de Steenen weg. Geïllustreerd door O. Geerling. Derde bewerkte druk.
34936: BETSY - Dora en Lize, of een kleine bewerkster van groot geluk.
34954: BETSY - Door de paarlen poort.
74062: BETSY - Hetgezin van Meester Zandveld hetonze Vader an kinderen verklaard 2e druk
35020: BETSY - God ziet mij.
35277: BETSY - Wie had dat gedacht. Geïllustreerd door Frans van Noorden. Derde, opnieuw bewerkte, druk.
38079: BETSY - Twee Wezen eenverhaal mvoormeisjes 4e drk
47593: BETSY - Groote blijdschap : een kerstverhaal ,
20433: BETSY - Voor vrijheid en recht uit den heldenstrijd onzer Uid afrikaansche stam verwanten
39237: BETSY - Weldoen zonder geld.
39230: BETSY - Na dezen verstaan.
31014: BETSY - Piet en Pietje. Een vertelling.
163: BEUGEL, G.T. AMSTERDAM - Historisch verhaal der bekeering tot God; benevens de verdere voortleiding op den weg van geloof en Godzaligheid, door licht en donker, zoet en bitter, van G.T. Beugel, op het Loo in Gelderland in 1834 in den Heere ontslapen. Doorvlochten met onderscheidene belangrijke en Godvruchtige aanmerkingen over den toestand van vaderland en kerk, en voorafgegaan door eene overdenking over 1 Joh. 2:28; als laatste aanspraak en afscheid aan zijne vrienden op zijn gewoon wekelijksch gezelschap. Alles door hem zelven beschreven, en ten nutte van 's Heeren volk door den druk gemeen gemaakt.
35511: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
50626: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezene vervolgstoffen uit de H. Schriften, O. en N.Testaments 90 leerredenen 1076 blz geb dln halfleer
48967: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezene keurstoffen uit de H. Schriften, O. en N.Testaments of negentig leerredenen 1estuk.29 predicatien met voorrede F C Wijler bijzonder onderwijzer te Middelstum
32841: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - De lijdende en verheerlijkte Immanuël. Deel IV. 2 Hemelvaarts- en 4 Pinksterpredikaties.
78322: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse Met facsimilé's,
77900: BEUKER, H. D K WIELENGA BAVINCK H E.A. (RED.) - De Vrije Kerk. Tijdschrift van de Vereeniging van Christ. Geref. Stemmen. 7e Jaargangen
77901: BEUKER, H. E.A. (RED.) - De Vrije Kerk. Tijdschrift van de Vereeniging van Christ. Geref. Stemmen. 14e jaargang e Jaargangen
77902: BEUKER, H. E.A. (RED.) - De Vrije Kerk. Tijdschrift van de Vereeniging van Christ. Geref. Stemmen. 15e jaargang e Jaargangen
77903: BEUKER, H. E.A. (RED.) - De Vrije Kerk. Tijdschrift van de Vereeniging van Christ. Geref. Stemmen. 16 e jaargang e Jaargangen
77904: BEUKER, H. E.A. (RED.) - De Vrije Kerk. Tijdschrift van de Vereeniging van Christ. Geref. Stemmen. 17e jaargang e Jaargangen
77905: BEUKER, H. E.A. (RED.) - De Vrije Kerk. Tijdschrift van de Vereeniging van Christ. Geref. Stemmen. 18e jaargang e Jaargangen
19109: BEUKER, H. - Leerredenen van wijlen prof. H. Beuker D.D. Met portret. Met een voorwoord door rev. A. Keizer.
48642: BEUS, C. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis
25431: BEUS, DR. CH. (E.A.) - Het wondere ambt. Preek 25-jarige ambtsjubileum. Ongepagineerd. ing.
70577: BEUS, CHARLES DE, LENNEP, DAVID ELIZA VAN - De Hervormde kerk te Heemstede, 1622, 1625-1975, 1977
44942: BEUSEKOM G - kerk staat en samenleving.
41484: BEUVING, ANTON. - Vuur aan bakboord! . 202, [1]. blz Gebonden. Geïllustreerd. Eerste druk. Uit de reeks: Zonnebloem-serie. Illustraties: H. Giesen. Jaap gaat naar zee, maakt een storm mee en helpt bij de redding van een zinkend schip in de golf van Biskaje, waarbij hij zijn vriend Karel weer ontmoet.
30663: BEUVING, A. - Onraad op de Croonenburcht.
38597: BEVAN, FRANCES - Het leven van Willem Farel. Naar het engelsch. Met acht platen.
45147: Wesley Johannes door Frances Bevan - Het leven van Johannes Wesley naar het Engelsch Mevr Frances Bevan met vijf olaten
33465: BEVEREN, J.C. VAN - Om 't eeuwig welbehagen De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee 1836-1986.
74001: LEWIS BEVERLY - Dochters van het verbond (vertaald door Lia van Aken)
7426: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Klacht en Jubel. Deel I en Deel 2, Deel 1: verzamelde geschriften, Deel 2: facetten uit de kerkhistorie rondom ds. N.H. Beversluis. Geschreven door C. de Jongste
50649: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Ds. L.G.C. Ledeboer en zijne gemeenten. Zijne en hunne geschiedenis tot op heden. Door N.H. Beversluis, ouderling bij de Geref. Gemeente te Middelburg.
37085: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Klacht en Jubel. In Eenige dichtregelen.
1770: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) JONGSTE, C. DE - Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1.
75577: BEVERWYCK, JOH. VAN - dSchat der gesontheyt wede druck; met veersen verciert door heer Iacob Cats, ridder, &c. En: Het tweede deel van den schat der gesontheyt. Waer in verhandelt wert, hoe ende op wat manier de verhaelde middelen in elck gedeelte des ouderdoms tot de gesontheyt moeten gebruycky werden.
71416: BEVOORD, CORNELIS VAN (1791 fl.) - Kortstondigheid, vergandkelykheid en ydelheid van s'mesnchen leven in eene redenvoeringe over psalm 39 vs 5,6 door Cornelis van BEVOORD lid van het Utrechtse provinciaal genootschap vann wetenschappen en konsten enz gedrukt voor den auteur en zyn te bekomen by Johannes Wessing Willemsz
44634: BRUIJN PH R F C DE naar het duits bewerkt door - De sprookjes van andersen met twaalf gekleurde platen van WANDA ZEIGENER EBEL
39544: BEYREUTHER, ERICH - Zinzendorf und die sich allhier beisammen finden.
21511: BEZA, Theodorus (1519-1605); M.E. - Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het christelijk ouderlingschap. Voorheen om de vrede te bevorderen gesteld tegenover de honderd stellingen door de zeer vermaarde Thomas Erastus Med. Dr. en nu voor het eerst door de nood gedrongen, uitgegeven. Geschreven door Theodorus Beza van Vezelay vertaald door Ds. D. van Dijk, Em. Pred. te Leeuwarden
10919: BEZA, THEODORUS (1519-1605); M.E. - Emblemata. Uit het latijn vertaald door Drs. C. L. J. Kooman.
50662: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.
50664: BIART, L. - Unac de Indiaan. 2e herziene druk, met 8 platen.
35774: BIART, L.1 - Unac de Indiaan. 2e herziene druk, met 8 platen.
4661: BIBEL (LUTHERBIJBEL) - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Deutsch von Doctor Martin Luther. Nach der Ausgabe von 1545 bearbeitet und mit dem Bilderschmuc des in der Preuß. Staatsbibliothec befindlichen Pergamentexemplars der Ausgabe von 1541, das von Lucas Cranach für den Fürsten Johann II von Anhalt illuminiert wurde, herausgegeben von Hermann Degering. 1. Band.
75971: De Keulse Bijbel /Die Kölner Bibel. - De Keulse Bijbel 1478 / 1479 Die Kölner Bibel. (Biblia). met Dr Prof Dr S van de Woude , de Keulsebijbel/Die Kölner Bibel. 1478 / 1479 in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave
45248: De Keulse Bijbel /Die Kölner Bibel. - De Keulse Bijbel 1478 / 1479 Die Kölner Bibel. (Biblia). met Dr Prof Dr S van de Woude , de Keulsebijbel/Die Kölner Bibel. 1478 / 1479 in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave
34737: N.N. Abraham Biben (1798-1849) - Zondagsboek voor de Huisgezinnen der christenen. Uitgegeven door de maatschappij: tot nut van 't algemeen.
74843: BIBKLIA SCHMID, C.BEWERKT DOOR J M L ROLL - BIJBEL voor kinderen schrijver De kersavond. voor huisgezinnen en scholen naar het hoogduitsch bewerk
50667: BIBLE - Bible readings for the home circle. A topical study of the Bible, systematically arranged for home and private study. Containing two hundred readings in which are answered nearly four thousand questions on important religious subjects, contributed by a large number of Bible students. New, revised, and enlarged edition. Illuminated with nearly three hundred beautiful illustrations.
50668: BIBLE - The Holy Bible, according to the authorised version, containing the Old and New Testaments: with original notes, and pictorial illustrations. Volume II.
50669: BIBLE (BROWN, JOHN (1610?-1679) - The self-interpreting Bible, with an evangelical commentary. By the late Rev. John Brown, Minister of the gospel at Haddinton. .
75962: BIBILIA LA SAINTE BIBLE - la SAINTE BIBLE Traduite par Lemaistre de SACU Geillustreed met29 staalgravuresmet uitslaande kaart
3051: BIBLE - The Holy Bible, containing the Old and New Testaments, with explanatory notes, references and a condensed concordance. Illustrated with more than nine hundred highly finished engravings.
4869: BIBLE (BROWN, JOHN (1610?-1679) - The self-interpreting Bible, with an evangelical commentary. By the late Rev. John Brown, Minister of the gospel at Haddinton. .
72186: BIBLE REVEREND HENRY SOUTHWELL, RECTOR OF ASTERBY IN LINCOLNSHIRE AND LATE OF MAGDALEN COLLEGE, CAMBRIDGE (ROBERT SANDERS) (NATHANIEL SPENCER) - 200-250 Divine Library containing the sacred text of the old and new testament with the apocrypha at large - illustrated with notes theoligical practical critical and explanatory wherrin the mistranslations are corrected, the seeming contradicrions reconciled the difficult passages explained, and the sacred writings displayed in their genuine purity and luftre the whole forming a complete commentary with practical improvements and general reflections on each chapter adapted to the meanest capacities and calculated to promote the happinefs of christian families by the reverend henry southwell ll d rector of asberty in lincolnshire and late of magdalen college cambridge embellished with one hundered elegant copper images executed from original designs and capital goreign paintings by grignion walker rennoldson taylor &c met een introduction van h. southwell
50688: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.met de PSALMEN Amsterdam 1837 En GEZANGEN 1837
48844: BIBLIA - Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctioritate edita, versiculis distincta, et ad fingula capita argumentis aucta. Indeceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata.
71434: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
13391: STATENBIJBEL BIBLIA (zgn. Flakkeesche Bijbel, herziene Statenvertaling door dr. A. Kuyper e.a.) - dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
29036: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
30335: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
30336: STATENBIJBEL BIBLIA - . Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
3013: BIBLIA - BIBLIA, dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last der Hoogm. Heeren Staten Generael. van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Sunode Narionael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met niewe bijgevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over de beyde Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in de Eersten Druck gevonden worden.
41802: STATENBIJBEL BIBLIA - Statenbijbel Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door last van de hoog-meg. heeren staten-generaal der vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aantekeningen van de gelijkluidende teksten. .Naar de uitgavevanJacob en Pieter Keur met ruimm duizend afbeeldinge
50686: BIBLIA (ZNG FLALKKEESCHE BIJBEL HERZIENE STATENVERETALING DOOR DR KUIPER E.A) - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
78017: STATENBIJL BIBLIA - BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en Nieuwen Testaments. door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. Uit de Oorsponkelicke talen in onze Nederlandse tale getrouwelijk overgezet .Ende door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbetert
78019: BIBLIA (KWARTO) - BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet (...)
34890: STATENBIJBEL BIBLIA (zng Flalkkeesche Bijbel Herziene Statenveretaling door Dr Kuiper e.a) - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
44363: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
74528: STATENBIJBEL BIBLIA - Statenbijbel Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door last van de hoog-meg. heeren staten-generaal der vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aantekeningen van de gelijkluidende teksten. .Naar de uitgavevanJacob en Pieter Keur met ruimm duizend afbeeldinge
34719: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H.Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last der hoogh mog-heeren Staten Generael. van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael.Gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619 Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset.Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen aen teeckeningen van de gelyck luydende texten ende nieuwe registers over beyde testamenten ende door gemeene order der Nederlansche Kercken verbetert van Druckfouten en mistellingen die in den eerste druck gevonden worden.
77885: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. over-geset. met NIEUEWE BIJGEVOEGDE VERKLARINGEN en AANTEKENINGEN van de Gelykluydende tekttenuitgever Utrecht J van Poolsun en P enN Muntendam.Leyden Abraham Kalewier.otterd JanDFaniel Bemen en Amsterd Gerrit de Groot 1700 WAARBNIJ Het boek der Psalmen met de formuliern uitgever Amsterdam H Brandt donder de linden P Schouten de ed O vanGrafhorst,J de Groot en compagnie 1774
25744: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
25811: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
25813: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
25840: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
25841: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
25842: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
25844: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66223: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
66218: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling met psalmen alle verzen op noten en de formu;ieren
78271: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen. aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
73371: STATENBIJBEL BIBLIA - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. met zeskaarten
36790: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
29031: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
66216: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
75414: STATENBIJBEL BIBLIA . - BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke Boeken van het Ouden en Nieuwe Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagse spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
36791: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
25690: BIBLIA (KWARTO) - BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet (...)
25698: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]Biblia - BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate Summariën, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiën van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
66227: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
2095: BIBLIA - BIJBEL dat is de gantsche Heilige Schrifture, bevattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de beste uitgave van Pieter Keur met ongeveer duizend Platen enn Afbeelbingen in authentieke oude spelling.)
66204: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
27981: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
77620: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
78306: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. heeren Staten Generael, vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrech, inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nieuwe by-gevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelijck-luydende texten, ende nieuwe registers beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druck-fauten ende mis-stellingen die in de voorgaende drucken gevonden worden.
66209: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
60311: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]Biblia - BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate Summariën, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiën van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
50788: BIBLIA - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ---- Uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren Met de noodige daar in gemaakte veranderingen AMSTERDAM J Brandt en zoon 1820- 400 blz METDAARBIJ Evangelische Gezangen. om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche hervorm Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last de ALLE DE SYNODEN der voornoermde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803-1804 en 1805 AMSTERDAM P den Hengst en zoon JBrandt en zoon enRutger Hoyman te HAARLEM Johannes Enschede en zonen te GRONNINGEN B JSchierbeek en M van Heyningen-Bosch 1820 424 blz en de catexgismus met eigen geschrift DAVIDS 80 blz
77619: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
50706: STATENBIJBEL BIBLIA (zgn. Flakkeesche Bijbel, herziene Statenvertaling door dr. A. Kuyper e.a.)7 - Dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
72180: STATENBIJBEL BIBLIA - dat is De gantsche H. Schrift, vervattende alle cononyke boeken des ouden en nieuwen testaments door last van de hoog mog, heern staten generael der vereenigde nederlanden en volgens 't besluyt van de synode nationael gehouden tot dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uyt oorspronckelijke talen in onze nederlandsche tale getrouwelijk overgezet met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaetsen en aanteekeningen van de gelijk luidende texten ende door gemeene verenigde kercken van druck fouten verbetert met consent van de ed. groot acht. heeren burgemeesterenvan amsterdam
66238: STATENBIJBEL BIBLIA . - BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke Boeken van het Ouden en Nieuwe Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagse spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
66237: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen. aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
24638: STATENBIJBEL BIBLIA (Kwarto) - Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. titelblad met stadsgezicht NiEUWE TESTaMEN Amsterdam by H BURGERS - I vander PUTTE - C OTERLYK - Ph LOSEL- PVRSCHEREN- Wed G BOUMAN zonder jaartal Waarbij geb.: Het Boek der Psalmen neven de gezangen berijming 1773 meysgaders de formulieren te HAARLEM Johannes Enschede en Zoonen 1774
38370: STATENBIJBEL BIBLIA - Bijbel, dat is de gansche heilige schrift enz. enz. met volledige kantteekrningen naar de besteuitgave van Keur
75972: BIBLIA STRAUSS, FRIEDRICH ADOLPH / STRAUSS, OTTO V - Die Länder und Stätten der Heiligen Schrift in ausgewählten Bildern. Met erläurernden Texte. Mit hundert Bildern und Karten. Die Bildern sind nach Zeichnungen von Halreiter, Vernaz u.A
66217: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
66231: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene orde der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
50693: BIBLIA LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG).2 - Biblia, die gantze heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments / verteutschet durch Doctor Martin Luther ; Mit lehr-reichen Summarien ... Concorantzen, Chronologey ... das fünffte mahl aufgelegt ... auch anjetzo mit schönen Figuren vermehret
50678: BIBLIA - Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctioritate edita, versiculis distincta, et ad fingula capita argumentis aucta. Indeceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata.
76685: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66206: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66205: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
78305: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
71894: BIBLIA (LUTHERBIBEL) - Das Newe Testament (Nieuw testament)in het Duits zonder titelblad, met 33 houtsneden van Beham.
2909: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H.Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden [...] zonder kanttekeningen wel met verwijs tektsten
66229: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
66230: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
48247: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
72314: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
75596: BIBLIA - Le Nouveau Testament c'est-a-direLa nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ + Cantiques pour le culte public recueillis et imprimés par ordre de synode Wallon
71465: BIBLIA - Biblisa dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. Waarbij het boek der psalmen 1777
30428: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
34669: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is de gansche BIBLIAH. Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden [...] uyt de oorspronckelicke talen in onse nederlandysche tale getrouwelijk over gezet. Met nieuwe bijgevoeghde verklaringen op de duistereplaatsen aanteekeningen vande gelyck luidende texten ende nieuwe registers over beide de testamenten en door gemeenen orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eerste druck gevonden werden.
75106: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
69766: BIBLIA - Biblis dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. HJaarlem 1782 Waarbij gebHet boek der Spalmen nevens de Gezangen ect de Chr Cath/Formulieren en Gebden der Gereformeerde Kerken Haarlem1777
3053: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.
3056: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments [...] met Concert van de Ed.Gr. Achtbare Heeren Burgermeesteren in Amsterdam. met: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen 1773, Rotterdam by Andreas Losel 1774 en de Evangelische gezangen 1803-1804-1805 te Amsterdam J. Brandt en Zoon, te Haarlem Johannes Enschede en zonen, te Groningen de erven R. J. Schierbeek en de erven de wed. M. van Heyningen Bosch 1849.
41099: LUTHER Biblia - BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate Summariën, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiën van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
66215: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
38089: STATENBIJBEL BIBLIA . - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagsche spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
66207: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66208: STATENBIJBEL BIBLIA. m - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
34720: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
3919: STATENBIJBEL BIBLIA - Bijbel ---volgens de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling (ca. 1890-1910)
35445: BIBLIA - Biblia Hebraïca. Ad optimorum codicum et Editionum Fidem recensita et Expressa adjectis Notis Masorethicis aliisque observationibus, nec non versuum et capitum distinctionibus, numeris et summariis Accurante M. Christiano Reinecco. S.S.Theol. Bacc. Consiliario Saxo-Weissenfels. Illustr. Augustei rectore et prof. Publico.
70083: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 13e jaargang
70084: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 39e jaargang
48008: Overjarig koren Bibliotheek - Overjarig koren 12 preken 38e jaargang
48009: Overjarig koren Bibliotheek - Overjarig koren 12 preken 39e jaargang
45394: Overjarig koren Bibliotheek - Overjarig koren 12 preken 1e jaargang
46686: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 49e jaargang
47513: Overjarig koren Bibliotheek - Overjarig koren 12 preken uit div jaargangen
846: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
50712: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
50713: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Door Den Eerw. E. Bickersteth. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
38383: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Door Den Eerw. E. Bickersteth. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
17960: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. Deel 1 A-B: (8) 751 blz.; deel 2 C-E: 804 blz.; deel 3 F-Heyden: 816 blz.; deel 4 Heyden-Klerk; deel 5 Kleyn-Leyendecker met de laatste aflevering: 794 blz. Begonnen onder de titel Het protestantsche Vaderland. Niet verder voortgezet.
50716: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. Deel 1 A-B: (8) 751 blz.; deel 2 C-E: 804 blz.; deel 3 F-Heyden: 816 blz.; deel 4 Heyden -klerk 786 blz
50717: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland.. deel 4 Heyden-klerk
50718: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. ; deel 2 C-E: 804 blz.;
43750: HJ. BIE (e.a) - vier eeuwen Hervormde gemeente huizen
40363: HOFSTEDE PETRUS door BIE de J P dr. - Het leven en de werken van Petrus Hofstede
56830: HOFSTEDE PETRUS door BIE de J P dr. - Het leven en de werken van Petrus Hofstede
40004: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland.. deel 4 Heyden-klerk
70653: BIEGER N.K. - Onder de vliegdennen geillustreerd door Pol Dom
38920: BIEMOND, Plonia - De stem van de tortelduif.
38136: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG) - Moses en Christus, of tafereel der voornaamste voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en Zijn Kerke geestelijk toegepast.
38135: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG) - De Prophetie van Zacharias, naekeurig Ontleed, grondig Verklaart, en ter betragtinge Toegepast. Door (...) Tweede druk.
48358: Waal de Isacac Herv Pred te Kleverskerke Thans Biervliet - Bouwer Karel of het onwelvoegelijke,ligtzinnige en strafwaardige van het misbruik van Gods Heligen Naam,het vloeken en verwwenschen van zich zelven en anderen een leesboek voor de Jeugd uitgegeven oor de maatschappijtot nut van t algemeen
24523: BIESHAAR, DS. W. - Gedenkboek. 1901-1926. De Gereformeerde zendingsbond na 25 jaren.
9040: BIESHEUVEL, J. M. A. - Een overtollig mens. En andere mensen.
50728: BIESHEUVEL, J. M. A. - Een overtollig mens. En andere mensen.
29060: BIESMA, DS. D. JR. - Kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Utrecht in het kerkgebouw, Wittevrouwensingel 33 gehouden op zondag 7 mei 1961. Onderwerp: De zaligheid is in geen ander.
8482: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door dr. T. Hoekstra. 3e druk.
50733: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door dr. T. Hoekstra. 3e druk.
50734: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door Dr. T. Hoekstra. Derde druk.
50736: BIESVELDT, P./KUPER, DR. H.H. - Kerkelijk handboekje. Bevattende de bepalingen der Nedelandsche synoden en andere stukken van beteekenis voor de regeering der kerken.
31035: BIESVELDT, P./KUPER, - Kerkelijk handboekje. Bevattende de bepalingen der Nedelandsche synoden en andere stukken van beteekenis voor de regeering der kerken.
38258: GLORIERIUS Caef bij - Breviarium Romanum Ex decreto Sacro-sancti Concilij Tridentini restitutum, PII V. Pont. Max. iussu editum, et Clementis CIII primum. nunc denuò Urbani PP. VIII auctoritate recognitum.
50773: BIJB - Dat is, de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. op last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en vervolgens het besluit van de nationale Synode gehoyen te Dordrechr in de jaren 1618-19 uit deoorsronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezey
38380: BIJBE:L COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemané. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemané, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de Corinthiërs.
18221: BIJBEL - COSTA, MR. IS. DA - Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemané. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemané, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de Corinthiërs.
73466: BIJBEL - Evangelische gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der voorgenoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. met lijst der gezangen.
29916: BIJBEL- - Het Boek der Psalmen, nevens de Gesangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruijk; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
76884: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...] getrouwelijk overgezet met de psalmen op hele uzil=]k noten en formuliern
43106: BIJBEL - BIJBEL of de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken van het oude en nieuwe testament uit de oopspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet ect ingerigt overeenkomstig de thans meest gedruikelijke taal en speeling waarbijHet Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect berijming 1773 met de noodige daar in gebrachte veranderingen (alle verzen op Noten)1840 waarbij Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen ect 1824.
41921: BIJBEL HOET, HOUBRAKEN EN PICART. - Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testament. en andere boeken bij de heilige schrift gevoegt. Met beschrijving uitgebreid.
78016: BIJBEL - BIJBEL dat is de Gansche Heilige Schrift etc ingericht overeenkomstig de thans gebruikelijke taal en spelling gedrukt voor het Nederlandse Bijbelgenoorschap
2915: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. [...]
77253: STAPHORSTER Bijbel - BIBLIA dat is de gantsche Heylige Schrifture,vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments ......uyt de Oorspronkelyke Talen in onse Nederlandtsche Tale getrouwelyck over geset... door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael en met Het boek der Psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland net de formulieren .
28500: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
5126: DELFTSE BIJBEL - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. Met ,,De Delftse Bijbel in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave A.D. 1977 van Prof. Dr. C.C. de Bruin.
34892: BIJBEL (HENRY, MATTHEW (1662-1714)) - The Family Devotional Bible by the Reverend Matthew Henry.
26390: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
2912: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...]
50758: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
50759: BIJBEL - Biblia Hebraica.
23221: BIJBEL - Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
23223: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. titelprent vermeld 1792 getekent 31maart 1791 H N Hasselaar 274x2 pag waarbij Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 AMSTERDAM by J BOUWER en de Wed J RATELBAND 1794 met de H Cath Gedrukt ter Bijbel-drukkerye vann de Erven de Wed J Ratelband en J BOUWER op de Rooze Gragt,Zuyd-zyde
23232: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
50756: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
50753: BIJBEL - Dat is de gansche heilig schrift vervattende al de Kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen testaments, door last van de hoog. mog. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden.
50755: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
50746: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. [...]
2148: BIJBEL - The holy scriptures of the Old Testament. Hebrew and English.
2149: BIJBEL - Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
77626: BIJBEL LUIKEN, JAN (1649-1712) EN SPINNIKER, - De ZEDELYKE en Stichtelyke GEZANGEN van JAN LUIKEN Op nieuws Vermeerderd met Lof en oordeel van de werken der bramhertigheid 1-16 blz blz 17 in copy
34212: BIJBEL - Statenbijbel Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door last van de hoog-meg. heeren staten-generaal der vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aantekeningen van de gelijkluidende teksten. vroeger uitgegeven bij Jacob en Pieter Keur te Dordrecht.
31457: BIJBEL - Miniatuurbijbel The Holy Bible containing the Old and New Testaments. Translates out of the original Tongues. And with the former Translations diligently compared and revised, by his Majesty's special command. Pointed te vbe read in Churches. Printed by autority.
76886: BIJBEL - CHINESE bib lia
36520: BIJBEL HOET, HOUBRAKEN EN PICART. - Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testament. en andere boeken bij de heilige schrift gevoegt. Met beschrijving uitgebreid.
50799: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.met Evangelische Gezangen en vervolgbundel
50798: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.met Evangelische Gezangen en vervolgbundel
50738: BIJBEL - Dat is, de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
50787: BIJBEL - Geillustreerde Bijbel - De mooiste teksten uit de Heilige Schrift
50803: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. waarbij Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 met de H Cath met Evangelische GEZANGEN
50801: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in de jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus,Formulieren, en Gebedebn der Gereformeerde Kercken
2907: BIJBEL - DE BIJBEL Prachtuitgave voor alle standen, van al de kanonyke boeken van het O. en N. Testament, volgens de Staten-overzetting. Met 40 staalplaten van Nederlandsche graveurs.
30342: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. titelprent vermeld 1792 getekent 31maart 1791 H N Hasselaar en H J Coerman Stad Amsterdam 23 febr 1797 274x2 pag waarbij Het boek der psalmen nevens de geangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 AMSTERDAM by .N T Gravius,J Brandt. F C onder de Linden en P Hengst in Compagnie Met deEvangelische GEZANGEN --oplast van alle synoden in de jaren 1803-1804 en 1805 AMSTERDAM bij JAHANNES ALLART 1806 .
50761: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...]
50762: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
50764: BIJBEL - De Bijbel in Nieuwe vertaling met verklarende aantekeningen Op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt. 3 delen. 1. Genesis-Ester.875 Blz. 2.Job- Maleachi. 867 Blz. nieuwe testatment 572
50765: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
50779: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Op last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de nationale synode gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
50781: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken des OUDEN en NIEUWEN TESTAMENTS op last van deStaten Generaal der Vereenige Nederlanden en volgens hret besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-19 uit de orspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouw overgezet uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap met daarbij het boek der psalmen nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik Nederlandsch Bijbelgenootschap 1884
50835: BIJBEL- - Het Boek der Psalmen, nevens de Gesangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruijk; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
36521: BIJBEL HOET, HOUBRAKEN EN PICART. - Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testament. en andere boeken bij de heilige schrift gevoegt. Met beschrijving uitgebreid.
50792: BIJBEL - Dat is, de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. op last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en vervolgens het besluit van de nationale Synode gehoyen te Dordrechr in de jaren 1618-19 uit deoorsronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezeT
2911: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. [...]
50816: BIJBEL - COSTA, MR. IS. DA - Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemané. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemané, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de Corinthiërs.
34717: BIJBEL - Katholische Bibel. Das ist die ganze Heilige Schrift, Alten und Neuen Testament, enz. met Katholischer Biblischer Catechismus enz.
50744: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. [...]
50784: BIJBEL - BIJBEL of de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken van het oude en nieuwe testament uit de oopspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet ect ingerigt overeenkomstig de thans meest gedruikelijke taal en speeling waarbijHet Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect berijming 1773 met de noodige daar in gebrachte veranderingen (alle verzen op Noten)1840 waarbij Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen ect 1824.
71713: BIJBEL - Het Nieuwe Testament.ofte alle boecken des nieuwen verbonds ect Bij Nederlandsche bijbel Compagnie te Amsterdam J Brandt en zoon en P. Proost te Haarlem Johannes Enschede en zonen
50741: BIJBEL - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
38505: BIJBEL - Het oude Testament (...)
50828: BIJBEL (MINIATUUR BIJBEL) - Het boek der psalmen, Nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door Last van de Hoog M g: Heeren STAATEN GENERAAL der Verenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den Jaare 1773. gekooren, Met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
50832: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz. in driedelen De apocriefe boeken, een apart deel 2e druk1916
50833: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz.. Met voorwoord Prof G WISSE
35376: BIJBEL - Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus Christ, Traduit en François. Selon l'Edition Vulgate, aveq les differences du Grec. Sixieme Edition. Revûë & Corrigée.
38206: BIJBEL - Bijbel, Dat is de gansche Heilige schrift. Bevatttende alle de caonieke boeken des ouden en nieuwen Testaments. Etc. etc.
2966: BIJBEL. - Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus [...]
2177: BIJBEL - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
21370: BIJBEL OORT, DR. A. J. (PREDIKANT TE ZUTPHEN) - Kinderbijbel Naar de Bijbel voor Jongelieden, met medewerking van Dr. H. Oort, Dr. I. Hooykaas en Dr. A. Kuenen. Derde druk. Deel I en II
50745: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...]
71711: BIJBEL 'SOPHIABIJBEL' - 'SOPHIABIJBEL' Bevattende al de boeken der heilige schrift volgens de Staten-overzetting - - Namenlijst, 31 pp., Register Oude Testament XLIC pp., Oude testament 1210 pp., Register Nieuwe Testament XXIV pp., Nieuwe Testament 398 pp., Apocriefe Boeken 277 pp . Met opdracht aan Hare Koninklijke Majesteit Sophia Frederika Mathelda, Koningen der Nederlanden geboren prinses van Wurtemberg
47070: BIJL, DRS. C. - Leren Geloven een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
50858: BIJL, P. VAN DERVO - Uit zijn volheid I. Door Van der Bijl Predikant der Gereformeerde Gemeente te Uddel.
50859: BIJL, S. - Kanaries. tekst: S. Bijl tekeningen: Joh. Lentink
50855: BIJL, C - Leren Geloven een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
50856: BIJL, C. - Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 6e druk
73768: BIJL DRS. C. - Wat het geloof verwacht, Het apostolicum volgens de Heidelbergse Catechismus zondag 8-24
20842: BIJL, P. VAN DERVO - Uit zijn volheid I. Door Van der Bijl Predikant der Gereformeerde Gemeente te Uddel.
50852: BIJL, A. J. VAN DER / DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN - Op het eerste gezicht. Ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.
50853: BIJL, A. J. VAN DER / DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN - Op het eerste gezicht. Ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.
50854: BIJL, A.P. - Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje.
38019: BIJL, A.P. - Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje.
50862: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in Hebreën 11.
31079: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in Hebreën 11.
33494: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der Getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden geteekend in Hebreën 11.
50863: BIJLEVELD, DS. W. - Twee dankdagpreken. Eem gebed om Godsverheerlijking.
50864: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preeken. Voorbereiding Heiligavondmaal nabetrachting.
50865: BIJLEVELD, DS. W.B - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
50866: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preken. Voorbereiding. Heilig Avondmaal. Nabetrachting. gehouden op zondag 23 en 30 oktober 1938.
50867: BIJLEVELD, DS. W. - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
50868: BIJLEVELD, DS. W. - Levenswijsheid.
50869: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
50870: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
50871: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preken. van Ds. W. Bijleveld. Voorbereiding, Heilig Avondmaal, Nabetrachting. Gehouden op Zondag 23 en 30 October 1938.
50872: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der Getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden geteekend in Hebreën 11.
50873: BIJLEVELD, DS. W. - De Heere regeert. Tijdpredikatie.
50861: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in Hebreën 11.
33515: BIJLEVELD, DS. W. - De Heere regeert. Tijdpredikatie.
31510: BIJLEVELD, DS. W. - Twee dankdagpreken. Eem gebed om Godsverheerlijking.
32183: BIJLEVELD, DS. W. - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
32186: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preken. Voorbereiding. Heilig Avondmaal. Nabetrachting. gehouden op zondag 23 en 30 oktober 1938.
32187: BIJLEVELD, DS. W. - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
32190: BIJLEVELD, DS. W. - Levenswijsheid.
32192: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
32193: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
50874: BIJLMER, H.J.T.`, - Naar de Achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee.
1341: BIJLSMA, R. - Kleine catechiek door dr. R. Bijlsma, emiritus hoogleraar. zesde druk.
25424: BIJLSMA, R. - Wie een oor heeft, die hore....! Prediking van ds. R. Bijlsma ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als predikant der Ned. Herv. Kerk, gehouden in de Oude Kerk te De Bilt in de morgendienst van zondag 26 juli 1959.
50878: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. Derde druk.
50877: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. 2e herziende drukl
50876: BIJLSMA, R. - Kleine catechiek door dr. R. Bijlsma, emiritus hoogleraar. zesde druk.
50879: BIJLSMA, R. - Aan de basis Handboek voor de bijbelles op de basisschool 1: Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde druk.
50883: BIJLSMA, TJ., ET AL. - De Tempel van Jeruzalem. Beeldvorming door de eeuwen heen.
50881: BIJLSMA, R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde, druk.
50880: BIJLSMA, R. - Wie een oor heeft, die hore....! Prediking van ds. R. Bijlsma ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als predikant der Ned. Herv. Kerk, gehouden in de Oude Kerk te De Bilt in de morgendienst van zondag 26 juli 1959.
28155: BIJLSMA, R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde, druk.
50884: BIK, B.E.J.HERSTELD EVANG LUTH PRED TE ENKHUIZEN - Het boek met de zeven zegelen. Radiopredikatie.
76976: BIKKER T - De HERVORMDE KERK van LEXMONF
3415: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Poëzij. Vierde deel.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9