Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36234: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J. Vosselman. Tweede druk. Deel 1.
36235: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J. Vosselman. Deel 2.
36236: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J.H.M. van Amersfoort. Deel 3.
41154: BAKKER N EN KOREVAAR AJ - Een Wonder ter gedachtenis Vijftig jaar Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen
75030: ANONIEM PLAATJES AKBUM - Japan & China , Niemeijers Tabak zonder jaar met 120 ingeplakte plaatjes 1e dr. - Geniet, compleet
15654: AKEN, LUCIE. J. N.K. VAN - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Historische schets. conservator aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Woord vooraf van Prof. Dr. G. J. Heering.
69606: AKEN VAN K - E .A ,GEREFORMEERDE KERK (DELFT) - 25 jaren SOLO-Zending (1912-1937) Oost Indie Javaansche Kerk
49203: AKKERMAN, PITER - Gods troufoboun. Met printen van Joh. Mulders
9844: AKKERMAN, S. P. - Mensen in Friesland.
14688: AKKERMAN, S. / SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Albertus Zijlstra. Leven en arbeid. Door S. Akkerman. Voltooid en persklaar gemaakt door dr. C. Smits.
44008: GERBAULT ALAIN - Met mijn zeilboot de aardbol rond - 40.000 mijlen alleen op zee 3e druk
39518: ALAND, KURT. - Synopsis quattuor evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitus editit.
14806: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10.vermederty met 3 predicatien
35952: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
49459: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
19474: ALARDIN A - Maandelijksche leerredenen over Zach 13 vers 9 ter bevordering van ware godsvrucht. Zevende jaargang.
1722: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De gelucksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in twaalf predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. vermeerdert met drie predikaties
44441: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De gelucksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in twaalf predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. vermeerdert met drie predikaties
33615: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De Geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige. Alsmede de Fonteyne des Levens, voorgesteld in eenige Predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10. Vermeerdert met drie Predicatiën over Joh XIV: 6, Mat VII: 13,14 en Phil I: 23.
49453: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. Den derden druk. Vermeerdert met drie predikatien, over Joh. XIV : 6, Mat. VII : 13, 14, en Phil. I : 23.
16239: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige : Als mede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige Predicatien over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI.8,9,10. Vermeerdert met drie Predikatien , over Joh. : XIV : 6. Mat. VII : 13,14. en Voorgesteld in Twaalf predikatien.
10207: ALBE - Engracia Maria Alcaraz. Geillustreerd door Anton Pieck.
40701: ALBERS, K. - Jan van der Molen
19034: ALBERTHOMA, ROBERTUS (1690-1722, GRONINGEN) - Elia de profeet krachtig in woorden, werken en schrift. In XX redevoeringen en beknopter in Rym vertoont.
72821: ALBERTHOMA, ALBERTUS (1687-1758, GRONINGEN) - Uitbreiding van de leere der waarheid die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door A. Alberthoma. 1e Druk.
12530: ALBERTS, DR. A. / VOS, A. J. / WOLFF, D. H. - De Plantage als sieraad aan de Amstel.
48154: ALBERTS, W. JAPPE DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van Lokale en regionale Geschiedenis
29864: ALBERTS, PROF. DR. W. JAPPE/WINTER, J.M. VAN (RED.) - 1859 Nederland vóór honderd jaar 1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de NILLMIJ.
70167: ALBERTS,W.J. JAPPE - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
22556: ALBERTS, DS. G. W. CHR GERF PRED 1886-1961 - Geroepen tot het Licht. Ter gedachtenis aan wijlen Ds. G. W. Alberts in leven predikant der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
71721: DURER ALBRECHT - Der Grobe Paffion originalgetreue nachbildung der hocklchmitte desMeifters mit dem Wortlaut der Urausgabeherdruk van uit 1511
41162: ALBUIN MAIR, PR., UNTER DER EGGEN. - De wonderwereld der natuur. 1: De Kosmos; 2: Plant en dier; 3: De mens.
20371: ALCOCK, D. - Ik heb het goudland gevonden. Uit de tijd van de Reformatie in Spanje in de zestiende eeuw. Naar een oude uit het Engels vertaalde uitgave opnieuw verteld door Hans Werkman.
35766: ALCOCK, D. - De Czaar. Een verhaal uit de tijd van Napoleon. Vertaling van J.E. van der Waals. Met acht platen, naar teekeningen van J.H. Isings Jr.
76735: ALCOCK D - De kleine zendeling
43776: ALCOTT, LOUISE M. - Onder moeders vleugels (little women) een verhaal van Louise M. Alcott naar het Engels door G.W. Elberts Opnieuw bewerkt door J.A. de Herder-Scherpenhuysen 15e druk
8645: ALCOTT, LOUISE M. - Op eigen wieken. (Good wives) Tiende druk
33855: ALCOTT, LOUISE M. - Vertelselboek van Tante Jo. Tweede druk van "In het Schemeruur" en "Voor bedtijd".
69513: ALCOTT, LOUISE, - Onder moeders vleugels. Oorspronkelijke titel: Little women. Naar het Engelsch door G.W. Elberts. Geillustreerd met 8 gekleurde platen door Harold Copping.
69512: ALCOTT, LOUISE, - .Kostschool van meneer Beer
69510: ALCOTT, LOUISE, - De wereld in. (Jo's boys) Naar het Engels door G.W.Elberts. lIll.: met bandtekening en 4 gekl.platen; Willi; Bredijk.
24006: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. - Neerlands volkslied. Geïllustreerd door G. Westermann, gecalligrafeerd door Tiny ten Have.
24013: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - De 150 psalmen Davids overgeset en in dichte gesteltvolgens de uitgave van 1617
37637: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - Verhandeling over het sacrament van het heilig avondmaal des Heeren. Uit het Frans vertaald door Drs. A. Maljaars.
23999: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. - Dichter-soldaat. Uit het leven van Filips Marnix, heer van St. Aldegonde.
40213: ALDERS. DR. W. EN HEYST, DS D. VAN. - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften. Een bundel studies samengesteld door de auteurs.
70614: ADONA LLUSTRATIES VAN CECIL ALDIN - Weggeloopen! Bewerkt door Adona.
2144: ALDUS, G. A. / SNOEK, I. - In het land van den Bijbel. Leesboek voor de scholen met den Bijbel.
47606: ALDUS, G.A. - De wildernis in. Twee Hollandsche jongens in Canada.. ills. Frans van Noorden
73026: COSTERUS FLORENTIUS-SMIJTEGELT BERNARDUS- COMRIE ALEANDER - Uw Woord is en lamp Oud goud gerijkt Jubileum uitgave 50 jaar revielserie
74449: SCHILDER ALEID - Op bergen en in dalen
70093: HOOG ALETTA - Het verloren lammetje
70793: HOOG ALETTA - Alleen in 't nestje geillustreerd door O. Geerling tweede druk
59515: LAMOTHE ALEX. DE - LES FAUCHEURS DE LA MORT Gravure en noir et blanc en page de titre. Illustré de nombreuses gravures en noir et blanc dans et hors texte. Texte sur 2 colonnes.
69727: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. DENKENDE BEELDJES Pijlspits-slijpers-nakroost-Hefstbladen
69728: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. ZOO ZIJN ER
69587: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Afspiegelingen. Ze zijn er!.Tijdspiegelphantasieen. Naar t'leven. Wit en zwart.Verspreide platen. met 45 platen met illustraties/afbeeldingen.
77068: VEERMAN ALEXANDER L - Ontredderd Het proces in de kerkraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd proefsc hrift
69686: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zie daar! Scherts en ernst. Vier boeken in het leven. De Visch en de mensch. Het geweten.
69729: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. ZOO ZIJN ER JEUGD
69730: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. AFSPIEGELINGEN Tijdspiegel-phantasien-naar leven-wit en zwart verspreide platen
23103: ALEXANDER, D. & P. - Handboek bij de Bijbel.
27993: ALEXANDER, G.M. - Een schakel in de ketting.
56446: HENDRIKS. ROGER DIMITRI ALEXANDER. - Metamathematics in Coq. Metamathematica in Coq (met een samenvatting in het Nederlands). Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XLIV
23702: ALEXANDER, J.H. - Alle begrip te boven. Uit het Engels vertaald door mevr. M.C.A. Sommer-Blom. Met een voorwoord van ds. W.C. Lamain.
71755: ALEXANDER, PAT (EINDREDACTIE) - Encyclopedie van de Bijbel. herziende uitgave
70654: BILL ALFRED H. - De erfenis van den rooden prior voor nederland bewerkt door A.B. van Tienhoven geillustreerd door W. Heskes
70056: MULLERR ALFRED - GEHEIM OFFENSIEF de verbondenachtergronden van het Arabisch-Israelische conflict
73958: MULLER ALFRED - Geloven en zien, protestanten ontdekkenheilige plaatsen
27989: ALGRA, A. - Saka, de vluchteling uit Ambon. Geillustreerd door Menno.
40508: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden. derde herziene en uitgebreide druk.
40899: ALGRA, A. - saska de vluchteling
15656: ALGRA, H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden.vierde herziene en uitgebreide druk.
10470: ALGRA, A. H. - Dispireert niet, twintig eeuwen historie. 5 delen,.tiende druk
16377: ALGRA, A. - De Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië/Indonesië. (1877-1961)
17219: ALGRA, A. H. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. Vijf dele n negendeuitgebreide druk.
20347: ALGRA, A. H. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. 5 delen.9e druk
26456: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden. Derde druk.
47971: ALGRA, A. - De Kerke Christi te Batavia. Het principaelste wit 1e druk
15657: ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Helgema te Wirdum, bewerkt door H. Algra. vierde druk
53976: DROST BROUWER ALI C - Heiltje Naria eigenverhaal van een zeventienjarig meisje uit de afscheidingh
48525: ALICE - De verkeerde deur. Serie... Groene Boekjes onder Redactie van H.W.S
47503: HOEK VAN KOOTEN ALIE - Trouw en Teder seksualiteit in het huwelijk
43033: ALINGS, WIM - De Hoge Veluwe ons Nationale Park onder redactie van Wim Alings
9509: ALINGS, WIM E.A. - Ons nationaal park de Hoge Veluwe (1935 - 1975). Geïllustreerd met 160 foto's en teekeningen.
39881: ALKEMA, H. - Om een schat
77487: ALLEINE, J. (1634-1668) - Betrouwbare gids naar de hemel.
23141: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
13414: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
34410: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
32945: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
75395: ALLERT, I.-B. - Het sprookje van Roodkapje.
74031: PITTMAN ALLISON - Zingen in de nacht
76969: ALMA J M - 100 jaar Geesteren gelukgewenst
49115: ALMA - Ben Hur een verhaal uit den tijd Jezus'omwandeling op aarde. Elfde druk. met een woorrd vooraf van C. S. Adama van Scheltema met 4 nieuwe platen.
52817: COLLECTIF ALMANACH - COLLECTIF ALMANACH HACHETTE 1911, PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DE LA VIE PRATIQUE Almanach Hachette. 1911. In-12 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. défraîchie. Dos abîmé. Intérieur frais. 600 pages environ. Illustré de nombreuses gravures noir et blanc. Petits manques sur le dos, et sur le haut du premier plat.
48482: COLLECTIF ALMANACH - COLLECTIF ALMANACH HACHETTE 1911, PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DE LA VIE PRATIQUE Almanach Hachette. 1911. In-12 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. défraîchie. Dos abîmé. Intérieur frais. 600 pages environ. Illustré de nombreuses gravures noir et blanc. Petits manques sur le dos, et sur le haut du premier plat.
6337: ALMANAK - Christelijke volks-almanak voor het jaar 1846. Derde jaargang.
47680: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1936
47676: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1932
47675: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1931.
47677: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1933
70169: VOLKS-ALMANAK - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1846 twaalfde Jaargang.
61447: MUZEN-ALMANAK - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 17e jaar (14),256,(6) blz. 1 portret, titelvignet, 5 gravures & 3uitsl.plaat met muziek .portret, titelvignet, 5 gravures & 1 plaat met handschrift. .
11920: ALMANAK - Informatiegids voor Goeree-Overflakkee. 1977-1978. Bevat alle gegevens over Rijks- en Gemeente-instellingen, kerken, scholen, verenigingen, instellingen en belangrijke personen. Met platte gronden van de dorpskernen.
47678: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1934
69573: ALMANAK - VERGADERDE BLADEREB Mengelwerk uit jaargangen WEEZEN ALMANAK
40790: MUZEN-ALMANAK - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 17e jaar (14),256,(6) blz. 1 portret, titelvignet, 5 gravures & 3uitsl.plaat met muziek .portret, titelvignet, 5 gravures & 1 plaat met handschrift. .
42979: ALMINE - Uit de kinderwereld naar het fransch van Mevrouw de pressensé
9259: ALPERT, CARL - Israël.
48473: ALPHEN, H.W.N. VAN, HERMAN KOERHUIS EN AD. SCHOREL - Zet 'm op! Drie daverende verhalen over voetbal en avontuur in één band (bevat 'Het verraad van Bas Hendriks', 'Voetbalvrienden in vuur en vlam' en 'De jongens van Olympia 191')1981
74470: DIJK ARNOLD EN VAN VAN ALPHEN - Stotteren, Hoe komt het? Wat kan je eraan doen?
30264: ALPHEN, D. VAN (1713-'97 ANONIEM UITGEGEVEN) - Het recht der overheden over kerkelyke persoonen en zaaken in twee verhandelingen voorgesteld en verdedigd.
27992: ALTENA, M. - Kosi bouwt een huis.
36076: ALTENA, M. - De Kraal van de Herder. zendings verhaal
46446: ALTHAUS, P. / FRIEDRICH, GERHARD - Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. In Verbindung mit Johannes Behm, Hermann Wolfgang Beijer, Friedrich Hauck, Gerhard Heinzelmann, Joachim Jeremias, Albrecht Oepke, Heinrich Rendtorff, Karl Heinrich Rengstorf, Julius Schniewind, Gustav Stählin, Hermann Strathmann und Heinz-Dietrich Wendland. Herausgegeben von Paul Althaus und Gerhard Friedrich.
27689: ALTHAUS, P. - Um die wahrheit des evangeliums.
27818: ALTHAUS, P. / BEHM, JOH. (HERAUSGEBERS) - Neues Göttinger Bibelwerk. In verbindung mit Hermann Wolfgang Beijer, Friedrich Büchsel, Friedrich Hauck, Gerhard Heinzelmann, Joachim Jeremias, Albrecht Oepke, Heinrich Rendtorff, Karl Heinrich rengstorf, Julius Schniewind, Hermann Strathmann und Heinz-Dietrich Wendland. Herausgegeben Paul Althaus und Johannes Behm. I.1: Einleitung zum Neue Testament, das Evangelium nach Markus, das Evangelium nach Matthäus. 200; 274 blz. 1. bis 3. Auflage. I.2: Das Evangelium nach Lukas, das Evangelium nach Johannes. 271; 185 blz. II: Apostelgeschichte und Briefe des Apostels Paulus. 161; 128; 176; 151 blz. 3. Auflage. III: Die Briefe an Timotheus und Titus, der Brief an die Hebräer, die Briefe des Jakobus, PEtrus, Judas und Johannes, die Offenbarung des Johannes. 1. und 2. Auflage.
18097: ALTHOFF, GERD - Otto III.
42306: ALTING, W. - Van Hannie en Keesje
49572: ALTING, HERICUS (1583-'44, PROF. GRONINGEN) / UITG. DOOR JOHANNES WILHELMIUS W.Z. - Historie der Reformatie van de kerken van de Paltz en Geneve. Uitgegeven door Johannes Wilhelmius, W.z., S.S. Th. doctor en predikant te Rotterdam.
71556: JANSSENS DRA. AM. - Ikonen illustraties verzorgd door jan bouwman
76253: RUTGERS AM - Zang en Kleurkanariesmet illustratiesvanDr AK Vink
76037: WISSE C E.A. PREDIKANTEN GERFGEM TEH I AMBACHT - Uitzien naar deHeere zes preken van predikanten van deGerf Gem te Hendrik Ido Ambacht
77262: WISSE C E A PREDIEKANTEN GERF GEM TE H I AMBACHT - Uitzien naar de Heer geloofsvertrouiwen in de duisternis zes preken van prediknte van de Gerf GHem te H I Ambacht
74274: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.tweede druck
17953: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer dr. G. A. Wumkes, predikant te Sneek.
41751: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den derde druk,
45128: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus; Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus. (...) Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. vijfde druk. (Onveranderde uitgave) Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg.
13735: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus; Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus. (...) Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. vijfde druk. (Onveranderde uitgave) Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg.
75554: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus.---- Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. . zakelijke onveranderde uitgave)
32175: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert.
49581: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het sien op Jesus: Een gezicht des eeuwigen Euangeliums; of des Ziels- ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werck van 's Menschen zaligheyt heeft uyt- gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Opstandinge, Hemel- vaert, Sitten ende Bidden ter Rechter- handt Gods ende weder- komste tot het laetste Oordeel; alles zeer geleerdelick verklaert / ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der Godtzalighendt toe- geëygent. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe Predicant tot Obdam. Den Tweeden druk.
49578: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.
49580: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert.
34343: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus.---- Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. . zakelijke onveranderde uitgave)
69769: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Tijd om te zoeken
73921: WILL P AMEIDE - KOM ne met zang Openvensters Ameide 20 jaar Woon&zorgcemtrum te Ameide
70251: AMELINK, AGNES - Gereformeerden overzee. Protestants-christelijke landverhuizers in Noord-Amerika.
858: CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK IN NOORD-AMERIK - Uit eigen kring. Twee-en-vijftig leerredenen door predikanten der Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika.
69479: ZWEMER E.A R PREDIKANTEN DER GEREFORMEERDE KERK IN AMERIKA - LEERREDENEN (27) Door Predikanten der GEREFORMEERDE KERK in Amerika samengesteld door James F Zwemer met voorwoord van John H Karsten
61363: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) M L VAN AMERINGEN - GEBEDEN der NEDERLANDSCHE ISRAELIETENvoor den eersten en tweede dag van het LOOFHUTTEN-FEESTHebreeuwsch en Nederdutsch met een historisch overzicht G I Polak en M L van Ameringen nieuwe verbeterde en vermeerderede uitgave Het Slotfeest en het vreugde feest der wet
76084: BARNEVELD VAN G J-- AMERONGEN - Amerongers in oude ansichhten deel 2
76082: ZETTEN VAN H A AMERONGEN - Amerongen in oude ansichten
49586: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. - Israël 40 jaar. Onder redaktie van Geke van der Wal.
68093: VONK W FOTO RV AMERONGREN - DE VALK een heerlijk plekje grondstergelegenheid van het 75-jarig bestaan van RABOBANK De Valk
49587: AMERSFOORDT, JACOBUS (1786-1825) VERTALER 95, - De vyf artikelen tegen de Remonstranten. Vastgesteld op de Synoden, gehouden bijnnen Dordrecht, in den Jaare 1618 en 1691. Op Nieuw uit het Latyn vertaald, en Uitgegenven met een Voorrede, door Jacob Amersfoordt. AMSTERDAM, By Cornelis Byl, Boekverkooper in de Hoogstraat over de Waale Kerk., 1780. 80 (XXXII), 64, (5) blz.
70475: VOGELAAR- VAN AMERSFOORT A. - Waar is Nelleke? omslag tekening Ben Horsthuis tweede druk geillustreerd door de schrijfster
73081: VOLGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Blijf bij elkaar ,3euk
73061: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Kerstfeest ook bij Indianen
73103: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Prummeltje heeft een plan, 4e druk
71184: VOGELAA-VAN AMERSFOORT A. - Prummeltje helpt verhuizen
77670: VOGELAARVAN AMERSFOORT A - Het leven van Beraja twaalf zendingsverhalen
72796: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Hannekes eenzame tocht, ontwerp en tekeningen Ben Horsthuis
49588: AMERSFOORT, M. VAN - Beproeft de geesten... Een christelijke visie op de New Age Beweging.
13413: AMERSFOORT, M. VAN - Beproeft de geesten... Een christelijke visie op de New Age Beweging.
73104: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Marjoke en marloes
77155: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Prummeltje gaat varen 6e druk
77182: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - prummeltje devoddeman 4edruk
77183: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - prummeltje kerstfeestr 4edruk
77184: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - prummeltje heeft een plan 4edruk
16258: AMEZES, GUILIELMUS (1576-1633, PROF. TE FRANEKER) - Vijf boeken van de consciëntie en haar recht of gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuurplaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. Wederom uitgegeven door W. Geesink, theol. doct.
24927: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - De Godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan dr. J.J. van Oosterzee van Abm. des Amorie van der Hoeven jr., phil. theor. mag. lit. hum. et theol. doct. predikant te Utrecht.
49593: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - De Godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan dr. J.J. van Oosterzee van Abm. des Amorie van der Hoeven jr., phil. theor. mag. lit. hum. et theol. doct. predikant te Utrecht.
45265: AMPZING, SAMUEL / PETRUS SCRIVERII - Beschryvinge ende Lof Der Stad Haerlem in Holland In Rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Kronijken, Handvesten, Brieven, Memorien ofte Geheugenissen ende diergelijke Schriften verklaerd ende bevestigd door Samuel Ampzing, van Haerlem. Mitsgaders Petrus Scriverii Laure-Kranz voor Laurens Koster van Haerlem, Eerste Vinder vande Boek-Druckerye. waarbij
75537: HOGERZEIL H V TE AMSTEDAM - een woord ter overdenking aan hen,die hunne Geloofdbelijdenis indeNederlandsche Hervormde Kerk hebbennafgelegd 2e druk
17278: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Leven om te loven.
1065: AMSTEL, DS. J. VAN - Getraind ...en wel? Sensitivity-training in het licht van de Bijbel. Dit is een bewerking met noten van de voorlichtende artikelen in het Reformatorisch Dagblad verschenen. 2e druk
12384: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Vrijetijdsbesteding.
8648: AMSTEL, P.J. VAN - Poppenpraat. Voorleesverhalen voor kinderen.
60858: MEIJER D JBZN EVEGEKLIE DIENAAR RE OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De Fonterin des Levens naar Psalm 36 vers 10
20991: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Voor heel de kerk
22781: AMSTEL, DS. J. VAN/ HOEK, DR. J. / SELDENRIJK, DR. R. / VELEMA, PROF. DR. W. H. - Christelijk gezinsleven.
20998: AMSTEL, DS. J. VAN - Bekeerd leven
13411: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Geest en leven.
31364: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Getraind ...en wel? Sensitivity-training in het licht van de Bijbel.
35401: AMSTEL, MAX VAN - De boodschapper van den prins. Historische Jongensroman.
27580: AMSTEL, DS. J. VAN / NATZIJL, H. - Klompenmaker/oefenaar/boekhandelaar: Cornelis den Hertog (1856-1938) en zijn gezin.
37786: AMSTEL, DS. J. VAN - Prediking en pastoraat. Toerusting voor de ambtsdragers.
43963: AMSTEL, JAC VAN - De voetbal door Jac. van Amstel
37847: AMSTEL, DS. J. VAN - Om kort te gaan.
37794: AMSTEL, DS. J. VAN - Om 'Amen' op te zeggen.
18061: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, - SHORT - TITLE - CATALOGUS. Van Nederlandstalig populair proza 1670 - 1830 ( in het bijzonder romans.anwezig in fotokopie of op microfilm op het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam of in origineel aanwezig in de U.B. van Amsterdam. Samengesteld door de Romanwerkgroep afdeling Verlichting.
74511: NOESSELT JOHANN AUGUST (1734-1807) DOCTOR DER GODGELERDHEID EN HOOGLEERAAR AAN DE HOOGESCHOOLE TE HALLE- DEIMAN JOHAN DIEDERICH (1732-1783) LUTHERS LERAAR TE AMSTERDAM - Verdediging van de waarheid en godlykheid des christelyken Godsdiensts voor gaande van eene Voorrede van J.D. Deiman over den tegenwoordigen toestand van het christendom en het Ongeloof en de goede hoop welke nogthans voor het Christendom overschat eerse deel verdeiging tegen met daarbij Brief van den schrijver aan de Studenten op de Koninglyke Pruicische Universiteit die zich de Godgeleerdheid niet hebben toegewyd over de Algemeene Noodzaaklyheid om den Godsdienst te onderzoeken en de Voordeelen welke dezelve van hun in byzonder kan verwachten over de Waaerheid en Godlykheid van den Christelyken Godsdienst.
75692: OP 'T HOF W J HOGLERAAR VU AMSTERDAM - Het gerefoprmeerd Lietisme
71419: HALL M.A.M.C. VAN AMSTERDAM - De vrijheid van godsdienst-oefeningen in Nederland verdedigd, pleitrede
65451: SCHWARTZ C AMSTERDAM - De Waarheid des bijbels bevestigd door geschiedenisen uit het leven uit het hoog Duitsch
67838: VISSER P (PROF TE AMSTERDAM - BROEDERS in de Geest De doopgezinde bjdrage vanDIERICK en JAN PHILIPSZ SCHABAELJE
48474: AMSTERDAM - Afbeeldinge van de Verscheyde Vergrootinge van Amsterdam met der zelver Voornaamste Gebouwen etc.
58570: KLEIJN A A DRIEBERGEN EN SCHUTTE G AMSTERDAM - Geschiedenis des vaderlands met inleidend woord van Prof Dr J Woltjer met bijlge Tekts Unie van Utrecht Synode 1619
11960: AMSTERDAM - Verleden (1275-1900) heden (1900-1950) toekomst (1950-2000). Door mr. P. J. Mijksenaar. Met een woord vooraf van mr. Arn. J. d'Ailly, burgemeester van Amsterdam.
75020: FAMUKLUAS TH AMSTERDAM - GODLOOCHNAARSWIJSHEID of eenige gewone opwerpingen tegen het Godsbestaan
51674: BRANDT PAUL AMSTERDAM - Importante kunstveiling van Schilderijen-Antieke meubelen Antiquiteiten 25-31 oktober 1966
40290: VISSER P (PROF TE AMSTERDAM - BROEDERS in de Geest De doopgezinde bjdrage vanDIERICK en JAN PHILIPSZ SCHABAELJE
42820: KLEIJN A A DRIEBERGEN EN SCHUTTE G AMSTERDAM - Geschiedenis des vaderlands met inleidend woord van Prof Dr J Woltjer met bijlge Tekts Unie van Utrecht Synode 1619
27048: ANDALA, RUARDUS - Verklaaring van de openbaringe van Johannes met eene Sleutel, dienstig tot 't rechte verstandt van de zelve, en Tafel, om in een opslag de overeenkomst der Gezichten te zien, opgestelt door Ruardus Andala, SS Theol. & Phil doctor ende professor, tegenwoordig Rector magn. met gedurig bewijs van de gegeven verklaaringe, onderzoek van andere, en de aanwyzinge van de vervullinge der gezichten tot nu toe.
76420: ANDEL VAN J - Het Koningschap des Menschen over de natuur
7080: ANDEL, DR. H. A. VAN - Godsdienst en wetenschap. Een boek voor denkende menschen. Bewerkt naar geschriften van dr. H. Bavinck.
6917: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Salomo's Hooglied. Voor de gemeente bewerkt door J. van Andel, em-pred. van Gorinchem.
73403: ANDEL H.A. DR. VAN - Uit de levensbron, Wekelijsche Predikatën onder redatie van Ds. Th. Kuipers en Ds. J. Ubels met medewerking van andre dienaren des woords Bidden en Danken
2485: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Pastorale Brieven met portret
2599: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Handleiding bij de boefening der gewijde geschiedenis.
2486: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs. Aan de gemeente uitgelegd.
2483: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Paulus' brief aan de Efeziërs. Voor de gemeente bewerkt.
23989: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Handleiding bij de beoefening der gewijde geschiedenis. Vijfde druk. (Gelijk aan den derden herziene druk).
42907: ANDEL, DR. CORNELIS P. VAN. - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
40901: ANDEL, DR . C. P. VAN. - Gisteren onmisbaar voor morgen
33037: ANDEL, H. W. H. VAN/BRILLENBURG-WURTH, DR. G. - Hoofdzaken van de Gereformeerde Geloosleer. Voor de belijdenis-catecisatie. tweede druk.
2484: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - JOHHANNESEvangeklie aan degemeentetoegelocht
12383: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Jezus' laatste vaarwel. Volksuitgave.
77194: KAREKS MEEUWSE EN ANDERE - Nog even lezen zestien verhalen
53226: DELFT VAN MARIEKE RED EN ANDERE - COLLECTORS AND COLLECTIONS KONINLIJKE BIBLIOTHEEK 1798-1998
77298: AMMERDORFFER ANNE RED EN ANDERE - 100 jaar W.S.R. Argo: De Rijn Stroomt Voor Ons.
41378: WOLTERBEEK J L -KIST N C EN ANDERE - robert de scheepsjongen
48132: MOHLER R ALBERT JR-BEEKE JOEL R EN ANDERE - FEED My Sheeo a passionate Plea for Preaching
48232: DELFT VAN MARIEKE RED EN ANDERE - COLLECTORS AND COLLECTIONS KONINLIJKE BIBLIOTHEEK 1798-1998
76453: HAAN DE HH ---WESTRATE J A EN ANDERFEN - Dagelijks onderwijs dag boek bij de bijbel met uitleg en de kanttekeningen
12569: ANDERSEN, H. CHR. - Sprookjes van Andersen. Met illustraties van H. Sturris.
46111: ANDERSEN - Desprookjes van Andersen. Illustraties: Maan Jansen.
44058: ANDERSEN H C - De onsterfelijken. Sprookjes, vertellingen en reisverslagen verzameld en ingeleid door Antoon Coolen, met houtgravures van Thijs Mauve.
70534: ANDERSEN, H. C. / TEN KATE, J. - Sprookjes en Verhalen van H.C. Andersen. in dichtmaat naverteld door J.J.L. Ten Kate. eerste volledige uitgaaf, met het photographisch afbeeldsel van Andersen.
48212: ANDERSON, J.A E.A VERTAALD DOOR H VANVLIET - Brood op het water Herdenkingsbundel Mbuma-zending met 12 preken van Schotse predikanten en levensbeschrijvingen
44382: ANDERSON, HUGH GEORGE - Lutheranism in the Southeastern States 1860-1886. A Social History (Studies in American History 10).
71999: BINSCH / BUSCH / ANDERSON / E.A. - Zo doe je dat! Meer dan 10000 tips voor huis, tuin, hobby en vrije tijd.
13410: ANDERSON, BERNHARD W. - De wereld van het Oude Testament.
22760: ANDERSON JONATHEN V ERTAALD DOOR KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson. uit het engels vertaald door J Koistra te Ede
35042: ANDRAE, HEDWIG - Walter.
72948: LARDINOIS P.M.H. ANDRÉ - Wetenschap, litaratuur en de wedstrijd tussen Homerus en Hesiodus
36201: ANDRE, F/BOER, P. DEN/KONING, J.C. DE - Leven. Leesboek voor de scholen met de Bijbel. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. 7e deel.
77165: BOEDER ANDRE - De dobbertjes en de drijvende beren
68632: WEISS. AUG. EN ANDREAE J.C. (MET MEDEWERKING VAN FERD. TIMMERMANS.) - Een alleen... een nieuwe zangbundel
68633: WEISS. AUG. EN ANDREAE J.C. (MET MEDEWERKING VAN FERD. TIMMERMANS.) - Eén alleen…, een nieuwe zangbundel . (Algemeene liederen, natuurliederen, liederen van den arbeid, kamp- en vacantieliederen, sport en spel, provinciale en gewestelijke liederen, kerstliederen enz., vorstenhuis en vaderland, Volkenbond en vrede) goed ex
41727: WEISS. AUG. EN ANDREAE J.C. (MET MEDEWERKING VAN FERD. TIMMERMANS.) - Een alleen... een nieuwe zangbundel
45603: ANDREE, P.J. - Leerredenen voor evangelische christenen, ter aankweekng van geloof, hoop en liefde. Gedeeltelijk ten voordeele van het Weduwenfonds van Evang. Luthersche Predikanten. Opwekking tot standvastigheid in christelijk geloof en leven.
70820: HOME ANDREW - Jaap en Bien anvonturen van twee schooljongens vertaald door A. de Graaff geillustreerd tweede druk
70821: HOME ANDREW - Door dik en dun vertaald door A. de Graaff met platen
61444: MUURRAY ANDREW DR. - In die Heligdom verklaring brief aan die hebreers
70834: HOME ANDREW - De spion op school avonturen van een schooljongen vertaald door Annie de Graaff geillustreerd tweede druk
41954: MUURRAY ANDREW DR. - In die Heligdom verklaring brief aan die hebreers
47018: BONAR ANDREW A - De twaalf stammen Israels naar het engels door E F H Wolf predikabnt te Utrecht
72770: KNEVEL ANDRIES - Allemaal gereformeerden, in gesprek met tien gereformeerde voormannen
8651: ANDRIESSEN, P. J. - De Prins en Johan de Witt. Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regering.
8658: ANDRIESSEN, P. J. - De dageraad van een keizerstroon. Het tweede tijdperk van de Franse Revolutie.
8659: ANDRIESSEN, P. J. - De zeeman tegen wil en dank. Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering, 1650-1654.
6759: ANDRIESSEN, P. J. EN HOFDIJK, W. J. - Panorama van Neerlands Verleden. Tweede druk.
49187: ANDRIESSEN, S. J. - David copperfield. voor jonge lezers bewerkt. 3e druk. Geïllustreerd.
49185: ANDRIESSEN, S. J. - David Copperfield. voor jonge lezers bewerkt. 3e druk. Geïllustreerd.
48291: ANDRIESSEN, P. J - Bakvischje
46682: ANDRIESSEN, H.C.I. - Groei en grens in de volwassenheid. Inleiding in de psychologie van de volwassen levensloop. 2e druk
46596: ANDRIESSEN, P.J. - Een onderdrukte koningszoon, of de jeugd van Frederik den Grootte van Pruisen, door P.J. Andriessen. Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout
46597: ANDRIESSEN, P.J. - Koning en veldher, of Frederik de Grootte in en na den zevenjarigen oorlog. Dertig jaren uit het leven van Frederik den tweeden van Pruisen. 1756-1786 door P.J. Andriessen. Schrijver van: Bataafsche Republiek en Bladen uit de Geschiedenis van ons Vaderland. Tweede durk.
46598: ANDRIESSEN, P.J. - Een gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. door P.J. Andriessen, Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout.
46314: ANDRIESSEN, P.J. - Adolf en Clara of hoe ons land een republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van de Tachtigjarigen Oorlog door P.J. Andriessen, Schrijver van: D eVrijheidsoorlog, Evangelie en Friezen, De vrouw van de Wolfsgrove. Zesde druk
46315: ANDRIESSEN, P.J. - Een genstche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. door P.J. Andriessen Tweede druk.
45709: ANDRIESSEN, P. J. EN HOFDIJK, W. J. - Panorama van Neerlands Verleden. Tweede druk.
45710: ANDRIESSEN, P. J. EN HOFDIJK, W. J. - Panorama van Neerlands Verleden. Tweede druk.
45297: ANDRIESSEN, P. J. - 1812 of de tocht naar rusland. tweede druk.
43830: ANDRIESSEN, P J - Oranje Nassau : leven en heldendaden van de vorsten uit dat stamhuis
43362: ANDRIESSEN, SUZE - Marie en Pauline
43372: ANDRIESSEN, P.J. - Het huisgezin van den raadpensionaris, of Hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam 4e druk., 4 gekl. litho's,
43443: ANDRIESSEN, SUZE. - Aan den haard. Twee verhalen voor jongens en meisjes. N.p. Met ills. van C. Koppenol
43446: ANDRIESSEN, SUZE - Aan den haard. Twee verhalen voor jongens en meisjes. N.p. Met ills. van C. Koppenol. 4e dr
43458: ANDRIESSEN, P. J. - Albertin platen W Steelink (1e Druk)
43459: ANDRIESSEN, SUZE - Bosch en Duin: Drie verhalen voor jongens en meisjes. 4de druk, 6 platen Jan Sluyters,
43486: ANDRIESSEN, P. J. - Het begin van den strijd of de regeeringsjaren van prins Willem IV: 1747-1751. Schrijver van 'De Vrijheidsoorlog', 'De Kinderen van den Zoetelaar', 'De Schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel'. Derde druk.
42311: ANDRIESSEN, P. J. - Onze koning een feestgeschenk naar P.J. Andriessen voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen
40850: ANDRIESSEN, P. J. - De suppoost aan de bank van leening, of de laatste levensjaren van Joost van den Vondel, 1675-1679. Derde druk.
10392: ANDRIESSEN, P. J. - Het huisgezin van den Raadpensionaris of Hoe de Eerste Stadhouderloze Regeering een einde nam. Vijfde druk.
36020: ANDRIESSEN, SUZE - Augusta. met vier platen van Wilm. Steelink. Derde druk.
10332: ANDRIESSEN, SUZE - Sneeuwkokjes. Drie verhalen.
28458: ANDRIESSEN, P. J. - Tony en Armand. Met 4 platen van Wilm. Steelink. Achtste druk.
25195: ANDRIESSEN, P. J. - De erfenis eener moeder.
10798: ANDRIESSEN, P. J. - esther en aghata
10393: ANDRIESSEN, P. J. - De zeeman tegen wil en dank of Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering. 1650-1654.
70635: ANDRIESSEN P.J. - Dochter van den fabrikant met 4 platen van Wilm. Steelink vierde druk
10249: ANDRIESSEN, SUZE - Ons clubje
43370: ANDRIESSEN, P.J. - ,Een Gentsche Vrijheidszoon: Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen, 1335 - 1345. I 2e druk., 3 gekl. litho's,
3979: ANDRINGA, W - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald. deel 2
37461: ANDRINGA, W. / VERHAGEN, J. - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald.
15660: ANDRINGA, W. / VERHAGEN, J. - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald. Deel 1: (6) 852 blz. Deel 2: 429 blz.
72744: ANDRUIESSEN P J - EEN ENGELSCHE jongen op een Hollandsche School 4e druk
70616: ANEMA, S - In 's levens opgang iillustratie 4e duizendtal
64908: SANCTI THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI. - Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici. Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita. Tomus octavus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LVI. Ad codices manuscriptos Vaticanos exacta. Cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum, S.R.E. cardinalis cura et studio fratrum eiusdem ordinis. (41) 412 blz. Tomus nonus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione LVII ad quaestionem CXXII. (25) 494 blz. Tomus decimus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione CXXIII ad quaestionem CLXXXIX. (37) 564 blz. Tomus undecimus: Tertia pars summae theologiae quaestione I ad quaestionem LIX. (51) 554 blz. Tomus duodecimus: Tertia pars summae theologiae a quaestione LX ad quaestionem XC. (18) 383 blz. et supplementum tertiae partis summae theologiae: (48) 264 blz. Tomus decimus tertius: Summa contra gentiles liber primus et secundus ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta et summo pontifici Benedicto XV dedicata cum commentariis Francisci de Sylvestris Ferrariensis cura et studio fratrum praedicatorum. (58) 602 blz. Et appendix ad primum et secundum librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 67 blz. Tomus decimus quartus: Summa contra gentiles ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta. Liber tertius. (51) 475 blz. Et appendix ad tertium librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 55 blz. Tomus decimus quintus: Summa contra gentiles. Liber quartus. (48) 303 blz. Tomus decimus sextus: Indices auctoritatum et rerum occurrentium in summa theologiae et summa contra gentiles et in annexis commentariis Thomae de Vio Caietani et Francisci de Sylvestrus Ferrariensis item in praefationibus, notulis atque appendicibus editorum id est indices in integros tomos IV-XV cura et studio fratrum praedicatorum. (25) 645 (4) blz.
20388: SANCTI THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI. - Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici. Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita. Tomus octavus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LVI. Ad codices manuscriptos Vaticanos exacta. Cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum, S.R.E. cardinalis cura et studio fratrum eiusdem ordinis. (41) 412 blz. Tomus nonus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione LVII ad quaestionem CXXII. (25) 494 blz. Tomus decimus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione CXXIII ad quaestionem CLXXXIX. (37) 564 blz. Tomus undecimus: Tertia pars summae theologiae quaestione I ad quaestionem LIX. (51) 554 blz. Tomus duodecimus: Tertia pars summae theologiae a quaestione LX ad quaestionem XC. (18) 383 blz. et supplementum tertiae partis summae theologiae: (48) 264 blz. Tomus decimus tertius: Summa contra gentiles liber primus et secundus ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta et summo pontifici Benedicto XV dedicata cum commentariis Francisci de Sylvestris Ferrariensis cura et studio fratrum praedicatorum. (58) 602 blz. Et appendix ad primum et secundum librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 67 blz. Tomus decimus quartus: Summa contra gentiles ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta. Liber tertius. (51) 475 blz. Et appendix ad tertium librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 55 blz. Tomus decimus quintus: Summa contra gentiles. Liber quartus. (48) 303 blz. Tomus decimus sextus: Indices auctoritatum et rerum occurrentium in summa theologiae et summa contra gentiles et in annexis commentariis Thomae de Vio Caietani et Francisci de Sylvestrus Ferrariensis item in praefationibus, notulis atque appendicibus editorum id est indices in integros tomos IV-XV cura et studio fratrum praedicatorum. (25) 645 (4) blz.
40365: JAMES JOHN ANGELL - HERDERLIJKE TOESPRAKEN vertaald door J F Schimsheimer Amsterdam
77344: ANGERER, JOACHIM F. UND GERHARD TRUMLER: - Kloesterreich. Die Stifte und Klöster in Bayern, Österreich und der Schweiz 3e auflage
43614: SLOT ANIE - Blauwe konijnen
53169: DAVIES BOB &WORTHEN ANITA - en toch zo ANDERS omgaan met homoseksualiteit in je familie of vriendenkring
65529: SERVAES ANKE - Oorlogs kinderen. Tekeningen Judith Kruys
48586: SERVAES ANKE - Oorlogs kinderen. Tekeningen Judith Kruys
70716: GOGH-KAULBACH ANNA VAN - Moed geillustreerd door A. Gerdes Overbeek
31790: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
64868: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Samenspraak tusschen hemelschgezinde en waereldswyze, dan noch een Samenspraak tusschen sterk en zwak christen, tot nut van alle zwakke en bestredene Hemel-reizigers, t' zaam gestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige harer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in ze bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. Tweede druk. . en nu vermeerdert en verbetert door T. van St Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
64867: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
43120: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Samenspraak tusschen hemelschgezinde en waereldswyze, dan noch een Samenspraak tusschen sterk en zwak christen, tot nut van alle zwakke en bestredene Hemel-reizigers, t' zaam gestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige harer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in ze bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. Tweede druk. . en nu vermeerdert en verbetert door T. van St Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
42892: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt. zyn te bekomen tot
71689: VRIES ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger, vierde druk
70468: VRIES DE ANNE - DAGOE de kleine bosneger gieillustreerd door Corrie van der Baan achtste druk
74014: ATKINS ANNE - Moederziel (vertaald door Rika Vliek)
73999: GRAAF ANNE DE - Uit de ronde schaduw
71009: VRIES DE ANNE - De duisternis in (Reis door de nacht, deze serie bestaat ui: 'De duisternis in', 'De storm steekt op', 'Ochtengloren', illustraties van Tjeerd Bottema)
74373: ARIE-ANNE - De Tommies komen!: dagboek van een Oosterbeeks meisje, septemberdagen 1944 geschreven door Marie-Anne; samenst. C. van Roekel] Dagboekfragmenten over de maand september 1944, toen de Engelsen Arnhem probeerden te bevrijden, opgetekend door een toen 15-jarig meisje. ill 3
73328: DACIER ANNE - Les comedies de Terence: avec la traduction et les remarques tome premier
43754: VRIES ANNE DE - johannnus post
73751: MARIE-ANNE - De Tommies komen. Dagboek van een Oosterbeeks meisje
57159: HUITIËME ANNËE--*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*++Ç++++ - Revue Chrëtienne Recueil mensuel
40347: HUITIËME ANNËE - Revue Chrëtienne Recueil mensuel
75884: BOUWMEESTER ANNEKE - De Weerribben Het mooiste plekje van Nederland Een gedeelte van de tekst in dit boek is overgenomen uit het boek De Weerribben dat in 1979 door Frederik M. Wiedijk is geschreven. 30x21 cm. Pictorial cover. Ill.: illustraties in kleur.
76971: BECKER ANNELIES E A - DRift 25 onderzoek bouwgeschiedenis
69607: VERMEER ANNEMARIE - NSB-FILMS propaganda of vermaak?
56951: HOOGENBOOM ANNETJE - De Libanonceder novelle 1e druk
71781: LUCAS ANNIE - NIET DOOR EIGEN KRACHT een verhaal uit het Engelsch 3e druk
64504: ROMEIN VERSCHOOR ANNIE - Anne Frank het achterhuis dagboekbrieven 12 juni 1942- 1 augustus 1944
44984: SANDERS ANNIE - De schaduw gaat voor bij
44986: SANDERS ANNIE - wie meent te staan
43988: SAXIGAARD ANNIK - Meen je het wel ,peter
76233: WRISTWATCH ANNUAL - THE CATALOG OF PRODUCERS, MODELS AND SPECIFICATIONS New York
71208: ANONIEM - ik had een meisje lief, een vertrouwlijke briefwisselin, bebundeld door "Walter Trobisc, vijfde druk
48540: ANONIEM - Jaarboekje van het Korps Adelborsten 54e jaargang19265
48539: ANONIEM - Jaarboekje van het Korps Adelborsten 55e jaargang1926
45097: ANONIEM - De avonturen van Aram. Het zwaard van Palermo , Het Amusante Weekblad Okido zonder jaar geillustreerd 1e dr. - Oblong formaat, geniet
70309: ANONIEM - Hoe het Morgenrood van Italië in nacht verkeerde. Geschiedenis uit het tijdperk der Hervorming in de zestiende eeuw.
40774: ANONIEM - Het Friese Landschap/It Fryske Gea Netherlands, .
75922: ANONYMUS, - De boetveerdige ziele, op den nieuwen peys`er wel op, inhoudende zeer kragtige overwegingen op de eeuwige waerheden
29865: ANROOY, P. VAN - Inleiding tot de jeugdconcerten.
75434: ANTAL, G. VAN. & PATER, J.C.H. DE. (EDS.) - Weensche Gezantschapsberichten van 1670 tot 1697 Bewerkt door G. van Antal en J.C.H. de Pater. (RGPgs 67*).
77352: DUTCH NATIONAL ANTHEM-[MARNX VAN ST.ALDEGONDE]. - Het Wilhelmus van Nassouwe.
76848: MARGARETTA ANTHONIA - De kostbare vaas 2e druk geillusstreerd
69911: ANTICHRIST, DER. - Der Antichrist und Die Fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten Gericht. Faksimile der ersten typographischen Ausgabe. Inkunabel der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main Inc. fol. 116. Mit Kommentarband zum Faksimile der ersten typographischen Ausgabe eines unbekannten Straßburger Druckers, um 1480. Mit Beiträgen von Karin Boveland, Christoph Peter Burger, Ruth Steffen.
25489: ANTINK, A.J. (OVERL. 1899, ROTTERDAM) - Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door (...)
76260: ANTON PIECK, HANS VOGELESANG - De wereld van Anton Pieck Romantische prenten van tafereeltjes die zich afspelen in de negentiende eeuw, met begeleidende tekst. Anton Pieck was de vormgever van De Efteling en dat zie je terug in deze nostalgische platen in kleur
74450: HOUTEPEN ANTON - Uit aarde, naar Gods Beeld, theologische antropologie
52928: COOLEN ANTON - kinderen van ons volk
43521: COOLEN ANTON - kinderen van ons volk
73382: ANTONIDES, THEODORUS (1647-1715, WESTERWIJTWERT EN MENCKE-WEER) - Verklaring over de wonder-werken Jesu Christi Waar in de woorden van ieder Wonderwerk hostelic wonrden geopend/ en haar einden en dogmerk op een schriftmatige wijs betoogd. WAARBIJ Schrivtmatige uitlegging over Matth. 21. vers 33...46. Behelsende een verklaring over de gelikenis van den wyn-gaard, die Jehova plantede.
71978: ANTONISSE, RINUS E.A. - 1. Worsteling om water. De openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland. 2. Een nieuwe koers. De vorming van NV Delta Nutsbedrijven. 3. Energie in wisselend getij. 3 Delen in linnen schuifdoos. Twee delen: or. linnen met omslag en één deel or. omslag met flappen, 176; 32; 128p. Ca. 30,5 x 22,5 cm.Interviews Ben Jansen. Met talloze illustraties in kleur en zwartwit; mooi exemplaar.
47574: STRIJARDS JOHANNES THEODORUS ANTONIUS - SCHULD EN PASTORAAT, EEN POIMENISCHE STUDIE OVER SCHULD ALS THEMA VAN HET PASTORAAL GROEPSGESPREK Proefschrift ter verkrijging der graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Théologische Faculteit Tilburg op gezag van decaan, prof. dr. B.H. Vedder...
43823: COOLEN ANTOON - Tjechise suite
75029: ADRIANI HENRICUM PRIESTER ENDE PASTOOR VAN S ELIZABETTEN GAS-HUYS BINNEN ANTWERPEN - CATHOLYCKE sermoonen op alle decepistelen ende euangelien van de sondaghen ende heylighe daghen vanden gheheelen daghen vanden gehelen jaere de leste editie nunin dezen lesten wederom op een nieuw overzien ende naer den Roomschen text verbetetrt doorADRIANI HENRICUM Priester ende pastoor van S Elizabetten Gas-huys binnen Antwerpen WAARBIJ Catholijcke SERMOONEN oft verklaringhen op alle de epistelen ende euvangelien van den gheheelen vasten t samen vergadert uyt verschheyden leeraars der Catholijcker kercken maerden eyschen van dezen tegenwoordigen wanckelbaren tijdt ende tot vooderinge stichu=inghe enonderwijze can alle Catholijcke devore Christenenmenschen inlicht gebracht door Henricum Adriani.
42472: ANWB - Goede reis en wel thuis route beschrijvingen 3 mapjes met daar bij de anwb leidt u door de doolhof van uw reisbelemmeringen 2 mapjes in org opbergmap
16878: ANWIJL, E. - De Keltische godsdienst in den voor-christelijken tijd. Door Edward Anwijl, hoogleeraar te Aberystwyth.
60597: MARIS J W DR. APELDOORN - Schepping en Verlossing het kader van een bijbelse spirtualiteit
76296: ROUWENSAL P L APELDOORN (DRCSTEENBLOK) - Het Aanbod van Genade Tweestudies
33197: APELDOORN, MR. L.J. VAN - De Kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het regt omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795. Door (...). in 2 delen.
67366: VELEMA W H DR. APELDOORN - Denken vanuit het einde Confromtatir met van Ruler
47984: BAARS A PROF CHR GERF KERK APELDOORN - 2e druk (proefschrift)
64538: ROOS G APELDOORN - De HEERE zal het voorziemn 25e jarig bestaan van de Gerf Gem te Emmeloord 1958-83
75740: BAARS A PROF CHR GERF KERK APELDOORN - Spiegelverhalen Pastorale lessen uit degelijkenissen vandegoede Herder
44258: VELEMA W H DR. APELDOORN - Denken vanuit het einde Confromtatir met van Ruler
47200: MARIS J W DR. APELDOORN - Schepping en Verlossing het kader van een bijbelse spirtualiteit
49713: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. Vierde druk.
4040: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. 2e druk
34028: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Brief ter beantwoording van eene vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Geschreven aan mevrouw.... door J. C. Appelius. Met een voorwoord van Ds. L. Huisman.
77675: JANSSONIUS D H EN APPELIUS D J - Zaakelijk vertoog nopens de twederleygedachte over des HEEREN heilig avondmaalk
4888: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - De herformde (sic) leer van den geestlyken staat der menschen, van 't werk des Geests, van 't gelove, het genadeverbond, de kerke, de sacramenten, den kinderdoop, en andere gewichtige waarheden. Verklaard, bewezen en verdedigd tegen gevaarlyke misvattingen en hooggaande beschuldigingen. Behelzende mede een nader betoog van den brief van N.N. zynde het laatste, dat de Opsteller, over dit geschil, zal schrijven door Johannes Conradus Appelius Dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam.
2497: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Brief ter beantwoording van eene vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Geschreven aan mevrouw.... door J. C. Appelius. Uitgegeven door Nic. Stuivinga. Naar de uitgave van 1778.
49720: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Brief ter beantwoording van eene vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Geschreven aan mevrouw.... door J. C. Appelius. Met een voorwoord van Ds. L. Huisman.
49721: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. derde druk
72449: APPERLOO-BOERSMA, K. / SELDERHUIS, H.J. - Calvijn en de Nederlanden
22159: APPUHU, A. W. - Mose, der Knecht Gottes. Ein Versuch die wichtigsten Lebensabschnitte desselben in geistlichen Betrachtungen. darzustellen, von August Wilhelm Appuhu, Konsistorialrath und Domprediger zu Magdeburg. Aufs neue herausgegeben vom christlichen Verein im nördlichen Deutschland.
49726: APPUHU, A. W. - Mose, der Knecht Gottes. Ein Versuch die wichtigsten Lebensabschnitte desselben in geistlichen Betrachtungen. darzustellen, von August Wilhelm Appuhu, Konsistorialrath und Domprediger zu Magdeburg. Aufs neue herausgegeben vom christlichen Verein im nördlichen Deutschland.
18461: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Petri Lombardi novariensis, cognomine magistri sententiarum, episcopi Parisiensis, sententiarum libri quator, per Joannem Aleaume, Parisiensis theologiæ professorem, pristino suo nitori vere restituti; necnon divi Thomæ Aquinatis, doctoris angelici, ordinis praedicatorum, summa theologica, ad manuscriptos codices a Francisco Garcia, Gregorio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata; novisque curis ac dissertationibus a Bernardo Maria de Rubeis illustrata. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore.
1611: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. Academisch proefschrift, door B. F. E. van Welie, geb. te Dreumel.
72007: AQUINO VAN THOMAS --SASSEN, DR FERD. (HOOGLERAAR TE LEIDEN) - Thomas van Aquino, tweede herziende druk
5304: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst. Uitgegeven door A.W. van Winckel, S. Th. L., O. P. professor in de wijsbegeerte, en dr. F. van Goethem, hoogleeraar aan de universiteit te Leuven. De verzameling en de verklaring van de platen werden bezorgd door prof. Lr. B. H. Molkenboer, O.P. (Nijmegen).
40051: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino. XXII Over de Sacramenten. Latijnsche en Nederlandse tekst uitgegeven door een groep dominicanen.
49730: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Sancti Thomæ Aquinatis Summa theologica S. Thomæ Aquinatis: in qua Ecclesiæ Catholicæ doctrina universa & quicquid in veterum Patrum monumentis est dignum observatu, quicquid etiam vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab hæreticis in controversiam; id omne ut erudite, solide & dilucide, ita pie atque fideliter explicatur. In tres partes ab auctore suo distributa. Olim quidem ex manuscriptis exemplaribus, quorundam Lovaniensium Theologorum, deinde aliorum doctissimorum virorum, ac nuper nonnullorum Duacensium Theologorum opera & nunc eorundem nova cura, a pluribus mendis repurgata, ita ut suum primavum nitorem vel nunc habeat, vel ad eum proxime accedat. Quid post reliquas omnes in hac secunda Duacensi editione præstitum sit, exponetur Epistola ad lectorem.
49731: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Petri Lombardi novariensis, cognomine magistri sententiarum, episcopi Parisiensis, sententiarum libri quator, per Joannem Aleaume, Parisiensis theologiæ professorem, pristino suo nitori vere restituti; necnon divi Thomæ Aquinatis, doctoris angelici, ordinis praedicatorum, summa theologica, ad manuscriptos codices a Francisco Garcia, Gregorio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata; novisque curis ac dissertationibus a Bernardo Maria de Rubeis illustrata. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore.
49727: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. Academisch proefschrift, door B. F. E. van Welie, geb. te Dreumel.
49728: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst. Uitgegeven door A.W. van Winckel, S. Th. L., O. P. professor in de wijsbegeerte, en dr. F. van Goethem, hoogleeraar aan de universiteit te Leuven. De verzameling en de verklaring van de platen werden bezorgd door prof. Lr. B. H. Molkenboer, O.P. (Nijmegen).
49729: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Verhandeling over het aanbiddelijk sacrament des altaars. Uit het Latijn vertaald door J. H. Janssen. Met een voorwoord van prof. mag. dr. J. B. Kors, O.P.
49732: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino. XXII Over de Sacramenten. Latijnsche en Nederlandse tekst uitgegeven door een groep dominicanen.
75898: SIKKING AR - Bennenkom begon in Wageningen vijftig jaar Christelijke Gereformeerde Kerk teBennekom
46643: ARBERRY, ARTHUR J. - The Koran Interpreted: Volume 1+2. Suras I-CXIV. London / New York: George Allen & Unwin / Macmillan,1955 .
43717: D ARBEZ - de fa van de ziekentroost
48260: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) KRUMACHER FRED WILH- GERDES G-KOENEN H J MR. - Leer en troostboek ten gebruike bij de Boeken van het Ware Christendom Het Paradijshofje metgediechten van Mr H J Koenen de leerredenen over de tien plagen van egypte met het leven van den zalig ontslapen door Dr.Fred.Wilh Krumacher opnieuw vertaald doorE GERDES
18755: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Johan Arendts waare Christendom, verdeelt in 6 boeken. Hier by komen zyne tien predikatien over de plaagen van Egipte, en andere schriften. Op nieuws uit het Hoogduitsch vertaalt, en met gebeden toepasselyk op ieder kapittel, en kopere plaaten verrykt, door mr. Zacharias Dezius. Leraar der Gemeente toegedaan de Augsburgsche Belydenis tot Rotterdam. De tweede druk.
75882: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertydts hoogverlichten Godgeleerden heere Johan Arendts, alle VI. geestryke boeken van het waare christendom, benevens der zelver byhoorende tractaatjes en syne tien predikatien over de plagen van Egypten, voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door mr. Zacharias Dezius, en nu na de nieuwste Hoogduitsche drukken, met veele noodige aanmerkingen, ophelderingen, kant-teekeningen, gebeden, toepasselyk op ieder capittel, registers, en nieuwe zinryke koopere plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot liefhebber van Johan Arendts schriften
41392: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het vernieuwde Paradys-hofken. Vol allerhande leer-rijke-deugt-dank-kruys-ampt-lof en vreugde-gebeden: Daer door / tot herstellinge van 't beelt Gods / tot stichtinge eens nieuwen geestelijken levens / en oeffeninge des waren Christendoms / als ook tot troost in 't kruys/ en tot lof des naems Gods. De ware Christelijke Deugden, uyt alle de hooft-leren van ons Christelijk Geloof / mitsgaders / de grontspreuken der H. Schrift / in de ziele krachtelijk geplant worden. In 't licht gegeven door den hoogverlichten Gods geleerden Johan Arent. En voor desen uyt het Hoogduytsch vertaelt, maar nu in dese laatste druk, van nieuws, na het selve, als ook volgens de nieuwe oversettinge der Nederlantsche Biblien verbetert, van veele fouten gesuyvert, en met de voornaamste hooftspreuken der H. Schrift, achter elk gebed daer op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. .
73537: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Thien schoone geest en leer-rijcke predicatien, van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke plagen. Weleke den man Godts Moses/voor den verstockten koningh Pharao in Egypten/korts voor den uyttocht der kinderen Israels/door Godes werckingh heeft gedaen/ op wat wijse al sulcke plagen Geestelijcke wijse/voor den eynde des werelts sullen weder-komen/en over dat menschelijcke geslacht/voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een lief-hebber der Godtsaligheyt.
15002: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG)) - Recht vernieuwde Paradys-hofken. in houdende de Heerlijkhste Gebeden en krachtighste danck seggingen wonder waerdigh door wrocht uyt Heilige bladeren tot troost des kruys genoten dezer wereld om het zij inn haer voor vallende droefheyd God om hulp te smeeken of in haer voorspoed hem te danckebn en te loven in het hooghduyts in licht gegeven door de uytstekende Hemels-Gezant JOHAN ARENT en in het Neerlandts vertolkt menig werf herdruckt waer door int selve veel Druck fouten verkortinge vann reden en weer andere by voegsel zijn bij gekomen. Schrift, achter elk gebed daer op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. andit alles gesuivertr nieuw lijcke tegens het Googduyts exemplaer over ziebn enn desen laetste druck gesteklt met uyt gedruckte Schrifture plaetsen na de nieuwe oversettinge. Oock verciert met schoone figuren en eenige versen daer oppassende .
49740: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Vier boecken van het Waere Christendom dat is de oprechte practijke en Oeffeninghe de Godsaligheyd
49736: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Thien schoone geest en leer-rijcke predicatien, van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke plagen. Weleke den man Godts Moses/voor den verstockten koningh Pharao in Egypten/korts voor den uyttocht der kinderen Israels/door Godes werckingh heeft gedaen/ op wat wijse al sulcke plagen Geestelijcke wijse/voor den eynde des werelts sullen weder-komen/en over dat menschelijcke geslacht/voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een lief-hebber der Godtsaligheyt.
49739: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Johan Arendts waare Christendom, verdeelt in 6 boeken. Hier by komen zyne tien predikatien over de plaagen van Egipte, en andere schriften. Op nieuws uit het Hoogduitsch vertaalt, en met gebeden toepasselyk op ieder kapittel, en kopere plaaten(15) verrykt, door mr. Zacharias Dezius. Leraar der Gemeente toegedaan de Augsburgsche Belydenis tot Rotterdam. De tweede druk.
38152: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertyds hoogverlichten Godgeleerden Heere Johan Arendts, generaal superintendent des Vorstendoms Lunenborg, Alle geestryke boeken van het waare Christendom, nevens der zelver byhoorende traktaatjes van de heilzame boete, hartelyk berouw en leedwezen over de zonde; als mede van het waare geloove, heilig leven en den wandel der rechte waare christenen: ook hoe een oprecht christen zonde, doodt, duivel, helle, waereld, kruis en alle droeffenis, door het geloove, gebedt, geduld, Godts Woord en hemelschen troost overwinnen zal; en dat zelve alles in Christo Jesu. Uit het Hoogduitsch, merkelyk verbetert, van veele opzichtelyke fauten gezuivert, met gebeden, op ieder capittel toepasselyk, verrykt, en met kopere platen op nieuw in't licht gebragt. Door mr. Zacharius Dezius, leeraar in de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis binnen Rotterdam. (eerste t/m zesde boek} waarbij gebonden: Tien schoone geest- en leerryke predikatien van den tien Egyptische grouwzame en schrikkelyke plagen (...)
49737: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het ware Christendom. Naar het Hoogduitsch. Tweede druk.
75028: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertydts hoogverlichten Godgeleerden heere Johan Arendts, alle VI. geestryke boeken van het waare christendom, benevens der zelver byhoorende tractaatjes en syne tien predikatien over de plagen van Egypten, voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door mr. Zacharias Dezius, en nu na de nieuwste Hoogduitsche drukken, met veele noodige aanmerkingen, ophelderingen, kant-teekeningen, gebeden, toepasselyk op ieder capittel, registers, en nieuwe zinryke koopere plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot liefhebber van Johan Arendts schriften.en:
34859: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het ware Christendom. Naar het Hoogduitsch. Tweede druk.
76916: DANE ARI - RiMKJE S RAPOORT met tekenin gen
74257: BAARS ARIE - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid
49741: ARIM. - Drielamps, Gelijkstroomontvanger type AA 3-G. Derde geheel omgewerkte en verbeterde druk.
30061: ARIM. - Drielamps, Gelijkstroomontvanger type AA 3-G. Derde geheel omgewerkte en verbeterde druk.
74107: STIJSIGER ARINA - Een vriend van ver
26241: ARISTOPHANIS - Aristophanis Comoediae ad optimorum librorum fidem. Accurate recensuit C.H. Weise. Nova editio stereotypa. Tom. III, Ranae, Ecclesiazusae, Plutus.
49742: ARISTOPHANIS - Aristophanis Comoediae ad optimorum librorum fidem. Accurate recensuit C.H. Weise. Nova editio stereotypa. Tom. III, Ranae, Ecclesiazusae, Plutus.
73673: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Iets fijns voor Elsje
69937: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Tanja wil het anders
71668: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Je mag er zijn Reini!
72018: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter en het oude huis,
73037: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter in actie
73083: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter op vossenjacht, tweede druk
55497: VELZEN WIJNEN VAN ARJA - Avonturen op de Meinemahoeve 2e druk
19472: ARKEL, R. E. VAN - Wat heenging en wat blijft. Predikatie.
49744: ARKEL, R. E. VAN - Wat heenging en wat blijft. Predikatie.
77032: ARKEL, R.E. VAN - Heilige herinneringen
76222: KOUWENBOVEN ARLETTE - De Fehrs Kroniek van een Nederlandse Menonietenfamili4edruk
74765: EDDY ARLI - De eersteing van den oogst
5313: ARMENGAUD J.G.D. O.R.V., JANIN JULES, DE LESCURE M., COMTE DE LA FITTE, H. BABOU E.A. - Les Reines du Monde. Par Nos Premiers Ecrivains. Ouvrage publié sous la direction De M. J.-G.-D. Armengaud, fondateur de l'histoire des Peintres, auteur des Galeries publiques de l'Europe des trésors de l'art, etc., etc.
64412: ARMINIUS, JACOBUS - Verklaring van Jacobus Arminius. Afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 Oktober 1608
72898: ARMSTRONG, LANCE - Elke seconde telt het vervolg op de pijngrens
48854: ARMSTRONG, F. - Dora en Lily
49747: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door Ronald Cohen.
37592: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door Ronald Cohen.
49746: ARMSTRONG, K., - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door R. Cohen.
39058: ARND, J. - Johann Arnd's des hocherleuchteten Lehrers (weil. General-Superintendenten des Fürstentums Lüneburg.) Sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst dessen, Paradies_Gärtlein. Mit der Lebensbeschreibung des seligen Mannes. Nebst seinem Bildniß und 57 Sinnbildern. Zehnter Abdruck.
46423: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn. Tweede druk.
49751: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn.
49750: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn. Tweede druk.
49752: ARNHEM, PETER VAN - Met A6 en Eef langs veld en dreef. Overijssel, Gelderland en Drenthe. Met (gekleurde) illustraties van Piet Nienhuis.
20369: ARNHEM, PETER VAN - Met A6 en Eef langs veld en dreef. Overijssel, Gelderland en Drenthe. Met (gekleurde) illustraties van Piet Nienhuis.
73837: RAVENSWAAY J C VAN PRED CHR GERF KERK TE SCHEVENINGEN-ARNHEM - Gaan en Komen Afsheid Schevingen intrede Arnhem met foto
43257: ARNOLD J J - Als de kerk KERK is 4e druk
71249: MOL ARNOLD - Samen winnen in je huwelijk
49753: ARNOLD J J - Als de kerk KERK is 4e druk
49757: ARNOLD, GODFRIED (1666-1714, BERLERBERG, BRANDENBURG) - Het leeven der voornaamste oudvaders of woestynreis. Bij een vergaaderd en met een voorrede verzien. Tweede deel
49758: ARNOLDUS, HENRI - Pim en Pidoe. Omslag en tekeningen van Carol Voges.
49759: ARNOLDUS, HENRI - Pietje Puk in gevaar 24e druk, met tekeningen van Carol Voges.
64623: ROTTERDAM ARNOLDUS - Praktijk des biddags wegwijzers voor eenvoudige christenen om recht biddag te houden.
31635: ARNOLDUS, HENRI - Pim en Pidoe. Omslag en tekeningen van Carol Voges.
75658: ARNOLDUS, HENRI - Vijftig jaar NV Haven van Vlissingen 1934-1984
76591: WEYTINGH JOANNES HENRICUS ARNOLDUS - Beknopt geschied-, aardrijks- en fabelkundig woordenboek der classieke oudheid, benevens verklaring der meeste kunsttermen en andere benamingen, voor zoo ver zij van het Latijn of Grieksch zijn afgeleid, voor ongeletterden
75083: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Puk veert feest 28e druk met tekeningen van Carol Voges.
75084: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Pukwordt muzikentm 11e druk met tekeningen van Carol Voges.
75088: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Puk Knapt het op - en de winkel dief met tekeningen van Carol Voges. omnibus
75087: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Puk en zijn hond 26e druk met tekeningen van Carol Voges.
75391: ARPOTS , ROBERT - Toneel in Nijmegen. Nederduitsche Schouwburg.
49762: ARQUARDT, F.W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiels Karl Barths.
23337: ARQUARDT, F.W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiels Karl Barths.
42508: ARRENBERG, R. - Groote mannen en vrouwen. Boeiende verhalen en bijzonderheden uit hun leven. Met 6 gekleurde platen.
49763: ARTHUR, WILLIAM - Het Pinkstervuur of De Ware Kracht des Christendoms, van William Arthur. Naar het Engelsch door A.M.C. van Asch van Wijck.
39912: ARTHUR, WILLIAM - Het Pinkstervuur of De Ware Kracht des Christendoms, van William Arthur. Naar het Engelsch door A.M.C. van Asch van Wijck.
59354: KUYPER J H SCHEURER J G MISSIONAIT ARTS - SCHEURER J G Missionait Arts De man van het rotsvaste geloof
6117: ARVISENET, CL. - Der gute Engel der Kindheit. Oder kurze Unterweisungen der zarten Jugend über den Weg des Heiles, nach dem Französischen des Cl. Arvisenet, Generalvisar in Krones. Bearbeitet und mit einem Lehr- und Gebetbüchlein vermehrt von Heinrich Kersting, Erzieher des jungen Erbprinzen zu Salm Salm in Anholt. Zweite Auflage. Mit einem Titelbilde und Titel in Tondruck.
49764: ARVISENET, CL. - Der gute Engel der Kindheit. Oder kurze Unterweisungen der zarten Jugend über den Weg des Heiles, nach dem Französischen des Cl. Arvisenet, Generalvisar in Krones. Bearbeitet und mit einem Lehr- und Gebetbüchlein vermehrt von Heinrich Kersting, Erzieher des jungen Erbprinzen zu Salm Salm in Anholt. Zweite Auflage. Mit einem Titelbilde und Titel in Tondruck.
72481: AS H.H.J. VAN, BERG C.R. VAN DEN, BISSCHOP R. - Vrede, vrijheid, vaderland, Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster
46520: ASBJORNSEN & MOE,GRETA BAARS-JELGERSMA,A G VAN HAMEL, TOON VAN HAM - Noorse volkssprookjes uit de verzameling van Asbjornsen en Moe. Keuze en vertaling van Greta Baars-Jelgersma, ingeleid door Prof. Dr. A G van Hamel, geillustreerd door Toon van Ham
48770: ASCH VAN WIJK, VAN - De geschiedenis van het amtsgebed
49766: ASCH VAN WIJK, VAN - De geschiedenis van het amtsgebed
76832: ASCH VAN R W - In de Huifkar 2e druk geillusstreerd kleurplaat
54556: FERDINAND LUDWIG VON BRESSLER UND ASCHENBURG - Les Souverains Du Monde: Ouvrage Qui Fait Connoistre la Généalogie ..., Volume 2
6172: ASH, T.G. - De vruchten van de tegenspoed
49768: ASH, T.G. - De vruchten van de tegenspoed
46247: ASHDOWN ELI DOOR RIJSWIJK, C. VAN - De molenaar van Lewes Uitb het levern van Eli Ashdown 1831-1904 Ik zal thuiskomen
75625: JAGER ASKAR - Weltgeschichte in vier Bänden. Bd. I: Geschichte des Altertums. Bd.II: Geschichte des Mittelalters. Bd.III: Geschichte der neueren Zeit 1517-1789. Bd. IV: Geschichte der neuesten Zeit 1789-188
43794: ASMUSSEN, GEORG - Peter Tolk. De geschiedenis van een zoeker.
49771: ASMUSSEN, HANS - BRUGGEN, DS. J. P. VAN E.A. - Hoe heeft Barth de kerk gediend? Vertaald door Ds. K.H. Kroon. Nummer 2 uit serie ''Onze tijd''
49770: ASMUSSEN, GEORG - Peter Tolk. De geschiedenis van een zoeker.
24124: ASMUSSEN, HANS - BRUGGEN, DS. J. P. VAN E.A. - Hoe heeft Barth de kerk gediend? Vertaald door Ds. K.H. Kroon. Nummer 2 uit serie ''Onze tijd''
19746: ASPEREN, BARENDJE VAN - Hoe onverwachts klein Barendje van Asperen in de eeuwige heerlijkheid werd opgenomen. Zijn kort leven en zalig afsterven medegedeeld door zijn bloedverwante.
49773: ASSCHER-PINKHOF, C. - Toen moeder klein was 3edruk
46427: ASSELBERGS, ING. G. - Reparatie En Onderhoud Van Auto’S
49776: ASSELDONK G. VAN M.S.F. - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398)
43822: ASSELIN, HENRY - La Hollande dans le monde. L'Ame et la vie d'un peuple
69876: DICKSON ATHOL - WASSEND WATER vertaling Rika Vliek
43878: ATLAS - Grote Topografische Atlas Van Nederland . Deel 2 Noord Nederland Gebonden. 142p.. Goed.ex
72036: ATLAS - National Atlas of Kenya. third Edition.
49782: ATLAS - Grote Topografische Atlas Van Nederland . Deel 1 Noord Nederland Gebonden. 135p.. Goed.ex
74335: ATLAS - Historische Atlas Gelderland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000.
43879: ATLAS - Grote Topografische Atlas Van Nederland . Deel 1 Noord Nederland Gebonden. 135p.. Goed.ex
72533: ATLAS - Topografische satellietbeeld atlas van nederlan 1:100.000,
73666: ATLAS - Grote topografische atlas van Nederland 1:50 000. 4 delen. 1: West-Nederland. 2: Noord-Nederland. 3: Oost-Nederland. 4: Zuid-Nederland.
48139: ANONYMOUS-ATLAS - Volkeren-atlas Amerika. meer dan 100 inplakplaatjes. Fraai overzicht over mensen in de Amerika's. Ornam. half-linnen. Als nieuw.
71626: ATMADJA-HADINOTO, N.K. - Dialog dan edukasi. Keluarga Kristen dalam Masyarakat Indonesia. (Diss.)
77377: ATTEMA, D.S. - Het oudste christendom in Zuid-Arabie.
43962: ATTEN, A. VAN - De Geuzentroep door A. van Atten Geillustreerd door Annie van de Ruit derde druk
40410: ATTEN, A. VAN - De Wraak van den Cowboy
49785: ATTEN, A. VAN - De Geuzentroep door A. van Atten Geillustreerd door Annie van de Ruit derde druk
62406: NIEBOER ATTIE - Boerentypen En Humor Uit De Betuwe 1e Druk., 20 cm x 16cm. Ill.: Raemaekers Louis / Schoemaker R.L.A. (tekeningen).
65929: SONGBOOK - ANTOINE GODEAU (1605-1672) BISSCHOP VAN GRASSE EN VENCE; ARTUS AUCOUSTEAUX - Paraphrase des pseaumes de David en vers franqois par Antoine Godeau, maistre de la musique de la Chapelle du Roy & Chanoine de la sainte Chapelle du Roy. Deeus. Nouvelle Edition reveüe & corrigée.
59546: LANG AUGUST - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M. Butzer bis zum Methodismus
65708: SLOOTEN VAN AUGUSTA - De Trossen los met illustraties van J G Kesler
46785: SLOOTEN VAN AUGUSTA - De Trossen los met illustraties van J G Kesler
63753: POORTMAN WILCO C EN AUGUSTEIJN - Kaarten in bijbels (16e-18e eeuw)
40636: POORTMAN WILCO C EN AUGUSTEIJN - Kaarten in bijbels (16e-18e eeuw)
49788: AUGUSTI, F. A. - F. A. Augusti, of de bekeering en wondervolle leiding van een Israëliet. En: Het leven en sterven van Henrina van Rheede te Nederhorst.
27411: AUGUSTI, F. A. - F. A. Augusti, of de bekeering en wondervolle leiding van een Israëliet. En: Het leven en sterven van Henrina van Rheede te Nederhorst.
44399: AUGUSTIJN C DR. RED - Gereformeerd Amsterdam sedert 1835
17993: AUGUSTIJN, C. BROEYER, E.A. - Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
71837: CALMET AUGUSTIN - Dictionaire historique critique chronologique geographique et litteral de la bible deux tomes
69550: AUGUSTINESSEN - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen Over de Zusters Augustinessen van Sint Monica. Een Jubileumboek. Index. Bibliogr
49823: AURELII AUGUSTINI (AUGUSTINUS) A.O. - Meditationes, soliloquia et manuale; ect R P henrici Sommali denuo in lucem editit E W Westhoff
1538: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
13402: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
41096: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); WILHELM ARNOLDI (1798-1864); MATTHIAS HEUSER - Nachtgedanken des heiligen Augustinus,Bischofs von Hippo / aus dem Italienischen übers. von W. Arnoldi und Matthias Heuser
19176: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, A. - Uren met Augustinus.
74715: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); BEWERKT DOOR C. BLOEMEN - Enchiridion. Handleiding voor Laurentius over de deugden van geloof, hoop en liefde. Bewerkt door C. BLOEMEN.
7096: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. In 13 boeken. Uit het Latijn vertaald door mr. Frans Erens. derde naar het Latijn herziene druk.
3968: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Les confessions de saint Augustin abrege'es. Ou l'on n'a mis que ce qui est le plus touchant & le plus a la portée de tout le monde. Traduction nouvelle.
74729: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); SIZOO,A. & D. NAUTA. - Redevoeringen in de zitting van den senaat der VU ter herdenking van den geboortedag van Augustinus, 12 nov. 1954.
74681: AUGUSTINUS (& VAN LOO ADRIANUS, VERT.) MUYS, A.P. - De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus.
49802: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); SCHEEL, O(TTO): - Augustins Enchiridion. Herausgegeben von Licentiat theol. O. Scheel, (= Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften von Professor Dr. G. Krüger. Zweite Reihe. Viertes Heft),
76140: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De Boecken der Belydenissen S Augustinus by zijn leven bisschop vande stadt hippon inAphrijcken nu eerst yut latijn int duyts ouergeset door een eerw priester der societeyt jehu met het latijn geconseceert ende tot vele plaetsen verbetert
49792: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, A. - Uren met Augustinus.
49799: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - Feestnummer van de Studia Catholica ect 4e nummer
49813: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Les confessions de saint Augustin abrege'es. Ou l'on n'a mis que ce qui est le plus touchant & le plus a la portée de tout le monde. Traduction nouvelle.
49814: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. In 13 boeken. Uit het Latijn vertaald door mr. Frans Erens. derde naar het Latijn herziene druk.
74682: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); BAVEL,T.J. VAN. - Augustinus. Van liefde en vriendschap.
75344: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - CONFESSIONES latijnse tekts met vertaling van Dr A Sizoo
76873: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - Verhandelingen over hetevangelie volgens Sint Jan en Het doopsel van Joannes bewerkt door H J Scheerman
72437: AUGUSTINUS - U bent niet ver, op weg met Augustinus
39122: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Augustinus' belijdenissen. Vertaling van Dr. A. Sizoo 2edruk.
49798: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Bibliographia Augustiniana seu Operum collectio, quae divi Augustini vitam et doctrinam quadantenus exponunt.
49803: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); PRZYWARA, ERICH - Augustinus. Die Gestalt als Gefüge [Saint Augustin]
49808: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - VOGELS HENR JOS - S Aurelii Augustini Epiacopi Hipponensis de doctrina christana edidit Henr jos Vogels
49810: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - CONFESSIONES latijnse tekts met vertaling van Dr A Sizoo 2e herziendec druk
49811: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
49815: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
49816: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Divi Aurelii Augustini Hipponen. episcopi meditationes, soliloquia, et manuale. Meditationes divi Anselmi cum tractatu de humani generis redemtione; divi Bernardi, et idiotæ viri docti de amore Divino. Omnia ad Mss. exemplaria emendata, in meliorem ordinem distributa, ac in duas partes divisa. Opera et studio R.P. Henrici Sommalii, Soc. Jesu theologi.
49817: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
49818: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - Belijdenissen
24031: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De stad Gods. In haar begin en voortgang, bevattende eene verhandeling over Gods Kerk of de stad Gods; alsmede eene verdediging der christelijke religie tegen de dwalingen en lasteringen der heidenen en andere vijanden; op vele plaatsen met voortreffelijke historien vermengd. Voorzien van uitgebreide aanteekeningen. Nieuwe en naar de tegenwoordige spelling verbeterde uitgave.
49795: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - WILHELM ARNOLDI (1798-1864); MATTHIAS HEUSER - Nachtgedanken des heiligen Augustinus,Bischofs von Hippo / aus dem Italienischen übers. von W. Arnoldi und Matthias Heuser
49796: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - NOORDMANS, O - Augustinus
49805: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); KNOLI P P.KNÖLL. - S.Aureli Augustini. Confessionum. Libri Tredecim. Ex regogn.
74706: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); VERTAALD DOOR G. WIJDEVELD. - Over den waren godsdienst. Vertaald door G. WIJDEVELD.
49794: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Sanctus Augustinus prædicans, sive conciones præ sacras litteras, ex solo fere S. Augustino concinnatæ in festa totius anni. Studio rec. admodum ac eximii P.M. F. Joannis Cryterii sacræ theologiæ doctoris, ordinis eremitarum S.P. Augustini. Pars prima et secunda.
49806: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); VON LADISLAUS BOROS - Aufstieg zu Gott. Herausgegeben , eingeleitet und ubersetzt
49060: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De belydenisse. Confessiones. Dutch
49791: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De belydenisse van den heyligen Augustinus, bestaende in XIII boeken. Op nieuw vertaelt volgens de Latijnsche verbeteringe van de Benedictijnen der vergaderinge van den H. Maurus. Door heer Adrianus van Loo, priester. Desen laetsten druk, van nieuws oversien en in vele plaetsen verbetert.
7588: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - POLMAN, A. D. R. - Het Woord Gods bij Augustinus. De theologie van augustinus.
74730: AUGUSTINUS, AURELIUS, VLOEMANS, A. - Augustinus. Bekeerling op het keerpunt der tijden.
27260: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Sanctus Augustinus prædicans, sive conciones præ sacras litteras, ex solo fere S. Augustino concinnatæ in festa totius anni. Studio rec. admodum ac eximii P.M. F. Joannis Cryterii sacræ theologiæ doctoris, ordinis eremitarum S.P. Augustini. Pars prima et secunda.
19058: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-43OORT, DR. J. VAN OORT VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' de stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden(rijken)
37843: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. Uit het Latijn vertaald door Dr. J. Fernhout.
45238: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); -A SIZOO - Augustinus' Confessiones. Latijnsche tekst met vertaling en inleiding van A. Sizoo. Tekst in Latijn en Nederlands 2e herziende druk
75967: BIBLIA MARLORATUS AUGUSTINUSN - Novi Testamenti Catholica Expositio eccllsiacaexprobatis theologis qvos Domius Ecclisiasuaediuersis in locia debet excerptaet diligenter cancinnata sive Bibliotheca expositionum Novi Terstament id est Expositio ex Probatis Theologie Cillecta et in unum corpus sinqulari artificio canflata quae instar bibliothecae multis expositoribus refertan esse possit Authore Augustion NMarorao Verbi Dei Ministro diu multumque in Theoloqia versato Editio Septima Cum Indice locupletissimo variarumrerumad Christianam reliqionem pertinetium quae quidem in hac Cathiolica expositione ecclesiastica tractantur CumGratio et Privilegio Vicarij Sacri Imperii Romani sumptibus Vidaae Johannis Commelin1
56154: HASE CAROLUS AUGUSTUS - Ad Orationem Audiendam qua Munus Professoris Theologiae
49822: AUKEMA, CASPARUS.(1666-1726 MUIDEN) - De seker hope der heyligen, in het laatste der dagen, by welke hare vernieuwing ter heerlykheid levendig wordt betoogt uit het gezigte van Christus dienstknegt Joannes op Patmos, Openb. XXI.1 tot XXII. 5
74731: AUKSCH,E. APOCRYPHA. - Die Apokrypen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. Übers. und hrsg. von -.
48747: AUSTIN, O. L. - De vogels van de wereld
49825: AUSTIN, LYNN - Het huis van mijn moeder. Vertaald oor Roelof Posthuma.
53521: DIV. AUT. - Luther`s kleine catechismus 1529-1929, Gedenkschrift vawge de evangelisch luthersche kerk en de hersteld evangelisch luthersche kerk der Nederlanden
53522: DIV. AUT. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
53520: DIV. AUT. - Compleete uitgave van de Officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Ned.Herv.Kerkgenootschap van H.P.Scholte, A. Brummelkamp, S.v.Velzen, G.F.Gezelle Meerburg en A.C.v.Raalte. 2e druk,
53519: DIV. AUT. - 1895 - 1995 Honderd jaar horeca in en rond Buitenzorg Amsterdamseweg 19 te Ede
71206: DIV. AUTERUS - Huwen en houden, lees- en werkboek voor een huwelijkcursus
47441: DIV AUTEURD - Nederland rond 1900 Eerste Druk. Gebonden with dust jacket, 31x23cm, over land en volk, dagelijks leven, monarchie, bestuur en politiek, bedrijfsleven en financiën, verkeer en communicatie, samenleving, cultuur, onderwijs en wetenschap; talloze illustraties in kleur en zw/w; 320pp; met stofomslag; In Zeer Goede Staat/
3781: DIV AUTEURS - Keurgarven. Woorden der Schrift voor elken dag des jaars.
73955: DIV. AUTEURS - Herdenk de trouw, honderd jaar gereformeerde gemeenten 1907-2007
77245: DIV AUTEURS - Beceilingd in de duistere nacht 1040-1045 erhalen ut de twede werld orlog
53640: DIV. AUTEURS - Verhandelingen der Nederlandsche akademie van Wetenschappen afdeeling letterkunde Nieuwe reeks deel XLVIII / Verhandeling 1: P. J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw Verhandeling 2: B. H. J. Weerenbeck, Le pronom on en francais et en provencal
53620: DIV. AUTEURS - De Noodzaak van Media-opvoeding met medewerking van: dr. ir. J. van der Graaf, ds. P. Mulder, A. Karens, drs. W.P. van Kempen, drs. J. Mulder, dr. C. Polderman, drs. N.C. van Velzen, drs. J. Versluis, B. van der Kruk, drs. W. L. van der Staaij, D. Lok, ds. B.J. van der Graaf, ds. M. Aangeenbrug, ds. L. W. van der Meij, H. van Dalen
31796: DIV AUTEURS - Kievit, I.- Pelgrimszangen van Jansje Zondag. 2e druk.168 blz. Waarbij: Smytegelt, B.- Historisch verhaal van het leven en sterven.77 blz. HARDERWIJK Wuestman 1916. Waarbij: Hellenbroek, A.-Voorbeeld der Goddelijke waarheden voor eenvoudigen. uitgebreid. 110 blz. ROTTERDAM de Banier. Waarbij: Dijksterhuis, P.- De Bijbelsche geschiedenis voorgesteld in vragen en antwoorden voor eerstbeginnenden. 32 blz. NIEUW-BEIJERLAND Tol. Waarbij: Fruytier, J.- Een droom uit het jaar 1517. 32 blz. ROTTERDAM Meulen 1930.
71532: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1993-1996
53588: DIV. AUTEURS - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. De. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
2262: DIV. AUTEURS - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde Gereformeerde predikanten. elfde Twaalftal. Uitgegeven ten Voordeele van verarmde Geloofsgenoten. (...)
71693: DIV. AUTEURS - Paasfeest met de kinderen
53647: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.22 Jaargang 1975 .predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
44683: DIV. AUTEURS - Religöse Erzieher der Fatholischen Kirch aus den letzten vier Jahrhunderten herausgegeben von Gebstian Merkle u Bernhard Besz
76219: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1853
76058: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.6e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
76059: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.7e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
53559: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 29e jaar gang
53560: DIV. AUTEURS - Middeleeuwen.
53545: DIV. AUTEURS - Eben-Haëzer. Provinciale Vereniging 'Gelderland' der Staatkundig Gereformeerd Partij. 1923-1993.
72912: DIV AUTEURS - 't Hijgend hert. Verlangen in smart. 45 meditaties.Tweede druk. Lichtdragersserie, 3e druk
77756: DIVERSE AUTEURS - Stichting oude Gelderse kerken Deel I t/m IV
42770: DIV. AUTEURS - Dankzij of ondanks. 50 impressies van oud-leerlingen van het Ichtus-College in Veenendaal. (1956-1990)
36168: DIV. AUTEURS - Opdat het nageslacht het wete. (PUTTEN) Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
53538: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 22e. jaargang 1975 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
14069: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.11E Jaargang 1974.
73994: DIV. AUTEURS - Kerstverhalen uit de Alblasserwaard
75647: DIVERSE AUTEURS - Zeeuwse verhalen. Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Zeeland.
16722: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 22e. jaargang 1975 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
53479: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '90 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53480: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '91 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53619: DIV. AUTEURS - De vitaliteit van het christelijk onderwijs Bundel ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van hogeschool de Driestar met medewerking van ds. P. Mulder, prof. dr. S. Miedema, drs. J.D. Snel, drs. W.L. Verweij, drs. E. Blaauwendraat, drs. A. de Muynck, ds. M.J. Kater, dr. H. Dijkgraaf, ds. W. Visscher, L.W. Wiltink, drs. D. den bakker, M.G. Ozir, Hijltje Vink
53533: DIV. AUTEURS - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
53467: DIV AUTEURS - Het aan zien van een millennium . kroniek van historiische gebeurtenisden van de lage landen 1000-2000
53473: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '94 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53471: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '87 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53472: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '93 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53478: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '89 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53482: DIV AUTEURS - Hetr blijvend getuigenis Bijbelswe geschiedenis kerkgescheidenis &Ethiek VMBO Lesboek met werkboek 4
73954: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 66e jaargang jaargang 2015
53468: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '86 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
77102: DIV. AUTEURS - Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke, Waarin opgenomen een kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Waarde. Samengesteld door M.J. Goud en J.P. Sinke. 1e druk.
37747: DIV. AUTEURS - Eenige liefhebbers der poëz? Bloemkrans van verscheiden gedichten, door eenige liefhebbers der Poëzij bij een verzamelt.
53470: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '87 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
48305: DIV. AUTEURS - Rotterdam in den loop der eeuwen. Wordingsgeschiedenis, kerkelijk leven, kunsten en wetenschappen, scheeptsvaart, handel en nijverheid en maatschappelijk leven.
53544: DIV. AUTEURS - Israël, vraag en teken. Uitgave van het Bezinningscomité Israël.
53546: DIV. AUTEURS - Zicht op Calvijn.
53542: DIV. AUTEURS - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen.
53565: DIV. AUTEURS - Katholiek Nederland en de Paus. Rijk geïllustreerd
53566: DIV. AUTEURS - De 13e jaarvergadering van het Landelijk verband van Jongelingsverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden 18 Februari te Utrecht.
53705: DIVERSE AUTEURS - Gemeente Renkum: Doorwerth, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Wolfheze
53601: DIV. AUTEURS - Warum wirst du ein Christ genannt? Vorträge und Aufsätze zum Heidelberger Katechismus in Jubiläumsjahr 1963. Herausgegeben von Walter Herrenbrück und Udo Smidt.
53574: DIV. AUTEURS - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de Synode van 1843, bijlagen en registers.
53571: DIV. AUTEURS - 1. Het leven en sterven van Willem Slootmaker, 48 blz; 2. Jesaja 53. Lijden en Heerlijkheid. Door M. Luther, 47 blz; 3. Gods leidingen in het leven van Jannus den Besten, 46 blz; 4. De Nationale schuld betreffende het overtreden van de dag des Heeren. Door Daniël Wilson, 32 blz; 5. De roem der dagen. Nederlanse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. Door Ds. J. van Prooyen, 40 blz; 6. Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling. Door A. Bergsma, 42 blz; 7. De nieuwe Psalmberijming getoetst. Door Ds. J. van der Haar, 51 blz; 8. De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan, 20 blz; 9. Afscheidsrede bij de gelegenheid van zijn vertrek van Wilnis naar Waddinxveen. Door Ds. L. Vroegindeweij, 28 blz; 10. Wat dunkt U van den Christus? Miskenning en erkenning van de Christus van de Evangeliën. Door theoloog S. v.d. Werf, 11 blz; 11. Kerstpreek. Met het oog op onzen tijd. Door Ds. N.C. Bakker, 15 blz; 12. Lijdenspreek. Door Ds. N.C. Bakker, 16 blz; 13. Een Eénige is Mijne Duive. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz; 14. Blijft bij de Waarheid en scheidt u niet af van de Kerk. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz;
76220: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1850
53541: DIV. AUTEURS - Groot museumboek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.
53654: DIV. AUTEURS - Ove de schepping gesproken
20054: S G P DIV. AUTEURS - Eben-Haëzer. Provinciale Vereniging 'Gelderland' der Staatkundig Gereformeerd Partij. 1923-1993.
14161: DIV AUTEURS - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
74789: DIV. AUTEURS - Paasfeest vroegchristelijke preken uit de paastijd Christelijke bronnen 2
76656: DIV AUTEURS - Uytgelesene Engelsche boet-predikatien over sonderlinge texten op hun ingestelde maendelijkse vasten, deur verscheydene treffelijke godgeleerden, voor het eerw. parlament van Engeland gedaen.
53653: DIV. AUTEURS - Die Gij hebt van ouds gedaan Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het hoonderdjarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht.
59852: LICHTDRAGERSSERIE. DIV. AUTEURS - Bekeer ons. Zielzorg. 45 meditaties. Lichtdragersserie.
59853: LICHTDRAGERSSERIE. DIV. AUTEURS - Sta eens stil. Ter opscherping. 48 blz. Lichtdragersserie.
35773: DIV. AUTEURS - Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw. De geschiedenis van Cebeco-Handelsraad, 1899-1999. Door Hans Veldman, Eric van Royen en Frank Veraart.
53614: DIV. AUTEURS - Discriminatie
53618: DIV. AUTEURS - Ontmasker de duisternis in de alternatieve geneeswijzes toespraken o.a. ds. O. Bottnbley drs. M. dieperink G. Feller
53567: DIV. AUTEURS - W.J. Kooiman. 1903-1968.
53617: DIV. AUTEURS - Het recht van de zwakste Dilemma's rond levensbeëindiging van ernstig gehandicapte pasgeborenen door Ulina Boersema Mr. Marianne Daverschot Redactie: Jellie A. Kiefte-Boersema
53666: DIV. AUTEURS (BLOK, C.P. EN -PREVENIER, W. E.A.) - Algemene Geschiedenis der Nederlanden De Roemeinen in de Nederlanden Landschap en bewoning tot cirac 1000 Het sociaal-economische leven tot circa 1000 Instellingen Merowingische en Karolingische Tijd Kerstening en kerkelijke instellingen tot circa 1070 Politieke ontwikkeling tot het einde van de 11de eeuw Cultuur en mentaliteit
53667: DIV. AUTEURS (BOTH, D.D. HOOGENDOORN, A. EN DRS. VERRIPS, P. (RED) ) - Een open deur de vrijheid van onderwijs in de 21e eeuw
53608: DIV. AUTEURS - Honderd jaar Verkade. 1886-1986.
53611: DIV. AUTEURS - Mens & melodie algemeen maandblad voor muziek redactie Luc van Hasselt, Ernst Vermeulen, Bastiaan Willink 31e jaargang
53612: DIV. AUTEURS - De confessionelen
53615: DIV. AUTEURS - Christendom of de terugtocht?
53616: DIV. AUTEURS - Kiezen moeder - zijn en werk Edith Geerars-Meywaard, Janneke KleinJan-Balke, Mike Wilcke-van der Linden, Hilda Wijnne-Hoekert
53583: DIV. AUTEURS - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1994.
53663: DIV. AUTEURS ( KOLE, DRS. I.A. E.A.) - De gereformeerde gezindte anno domini 2000. Tweede druk
53575: DIV. AUTEURS - Bij de wenteling van het eeuwgetij der scheiding.
72518: DIV. AUTEURS - Verkenningen in Genesis, derde druk
34226: DIV. AUTEURS. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
59164: KRANENBORG R RED DIV. AUTEURS - Religieuze Bewegingen in Nederland 20 pinksteren
37308: DIV. AUTEURS, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw.
39184: DIV. AUTEURS - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit. 1584-1984. Tweede druk.
53550: DIV. AUTEURS - Handbuch der Kunstwissenschaft. Die Deutsche Malerie, vom ausgehenden mittelalter bis zum ende der renaissance. I. Allgemeiner teil. - Böhmen und die Österreichisch-Bayerischen Lande bis 1450 von Dr. Fritz Burger, a.o. Prof. an der Universität und Kgl. Akademie der bildenden Künst in München. Sechstes bis Zehntes tausend. (7) 228 blz. II. Die Österreichisch-Bayerischen lande (2. teil) Schwaben, Oberrhein und die Schweiz bis 1420 von Dr. Fritz Burger. Neuntes bis vierzehntes tausend. 229-488 blz. III. Oberdeutschland im XV./XVI. Jahrhundert von Prof. Dr. Hermann Schmitz, Kustos am Staatlichen kunstgewerbe - Museum, Berlin. Eingeleitet von Dr. Jur. et Phil. Ignaz Beth. 6.-8. Tausend. 493-719 blz.
53624: DIV. AUTEURS - Voor hoofd en hart vertellingen voor jongens en meisjes.
53625: DIV. AUTEURS - De gouden kroon gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina. in dit gedenkboek zijn bijdragen opgenomen van: Ina Boudier-Bakker, e.a.
53634: DIV. AUTEURS - Goddelijk geschilderd - Honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent
33617: DIV. AUTEURS - Het Brood der Kinderen. Of Keur van twaalf echt-Gereformeerde Leerredenen. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "de Vriend van Oud en Jong".
12368: DIV. AUTEURS - Op het spoor van Israël. Studies ten dienste van het gesprek met Israël. Met een voorwoord van Prof.Dr. J. de Graaf.
53555: DIV. AUTEURS - Fotoboek van de eeuw.
53556: DIV. AUTEURS - Ach lieve tijd. Dertien eeuwen Utrecht en de Utrechters.
14245: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.12e Jaargang 1965.
39340: GIER DE A DIV. AUTEURS - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten
71541: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 38e jaargang 1985-1986
71542: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 41e jaargang 1988-1989
71543: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 43e jaargang 1990-1991
71540: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 35e jaargang 1982-1983
71537: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1984-1988
71538: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1989-1992
71539: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 37e jaargang 1984-1985
71534: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1986-1989
71535: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1994-1997
71536: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1990-1993
71529: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 33e jaargang 1980-1981
27159: DIV. AUTEURS (MOERKERKEN, A. - DRIESSEN, J.) - Onder welk teken? Het merkteken van het beest. referaat ds. A. Moerkerken. Het merkteken van de Doop. meditatie ds. J. Driessen. Gehouden op de bondsdag van de Bond van Vrouwenverenigingen, meisjesverenigingen en zendingskransen der Gereformeerde Gemeenten op 5 april 1979 in ''de Doelen'' te Rotterdam.
40053: DIV. AUTEURS - Dagelijks brood voor 't hart, geschreven door o.a. Ds Jac. Vermaas, Ds. G.A. Korevaar, Ds. K. Exalo, Ds. H.G. Abma.
53551: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade Prekenserie. 15e Jaargang 1968 Ds M Baan G Blom- M C Tanis- J P Verkade-C Smits L Vroegindewey
53552: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.24e Jaargang 1977 .
53609: DIV. AUTEURS - The new English Bible. Library edition. Twee delen
53610: DIV. AUTEURS - Wij gedenken...... 1894-1944. Jubileumboekje ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der Ned. Hervormde Jongel.-vereniging op Geref. grondslag "Eben-haëzer" Te Barneveld.
53629: DIV. AUTEURS - Boekenvrienden, 25 jaar gereformeerde uitgeverij De Vuurbaak
53631: DIV. AUTEURS - Hollandse geloofshelden. . Het Leven en Sterven van onze Oudvaders Alardin - C Boot Beukelman - Th en Wilh Brakel - Booget - Borstius - Beugholt - Costerus - Homma - Hellenbroek - Klaveren- Koleman - Smytejgelt- Sappius- Vermeer samengesteld en toegelicht door Dr H Florijn
53564: DIV. AUTEURS - Protestans kerkinterieur. 16e-19e eeuw. Rijk geïllustreerd
19562: DIV AUTEURS - After tea: a nursery anthology. The augustan books of modern poetry.
71488: DIV. AUTEURS - Op al jouw wegen.....
44656: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 4e jaargang 1957. ''Van recht en genade'' Verschijnt maandelijks. 12 preken.
71199: DIV. AUTEURS - ghet veranderende beeld van huwelijk, realties en scheiding, maatschappelijke en godsdientige aspekten
74276: DIV AUTEURS - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
53532: DIV. AUTEURS - Op het spoor van Israël. Studies ten dienste van het gesprek met Israël. Met een voorwoord van Prof.Dr. J. de Graaf.
53535: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 27e Jaargang 1980. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
23968: DIV. AUTEURS - Le Deuteronome tradvit en François, avec l'explication du sens litteral & du sens spirituel, tire'e des saints peres & des Auteurs ecclesiastiques.
62332: NEDERLANDSCH MUSEUM. DIV. AUTEURS - Nederlandsch Museum. Geschied- en Letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundige bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronke;ijke schrijvers als meede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken . 19e deel met 4 op staal gegraveerde platen plaat 1 half afgescheurd 2 karel 2 als vlugteling 3 mijn oude dokter en 4 buitenzorg op java..
53589: DIV. AUTEURS - Ledeboer herdacht. Door Ds. A. van Stuyvenberg, Ds. W.C. Lamain en Ds. G.H. Kersten.
53683: DIV. AUTEURS (ONDER REDACTIE VAN J.D. VAN LEEUWEN.) - Ook voor jou.
53526: DIV. AUTEURS - Grote geïllustreerde Wereldgeschiedenis. In 17 delen en 2000 afbeeldingen.
53637: DIV. AUTEURS - Het blijvende Woord deel 3 - Vijftig levens van oudvaders
53525: DIV. AUTEURS - De Reformatie van '86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der doleantie.
53554: DIV. AUTEURS - De Bijbel. Verkorte uitgave. Opnieuw uit de grondtekst vertaald onder de leiding van Prof. Dr. H. Th. Obbink. Derde deel, Het nieuwe Testament, vertaald door Prof. Dr. A.M. Brouwer.
53580: DIV. AUTEURS - Diverse brochures. Div. Auteurs, Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. 22 blz. Ds. G.H. Kersten & Ds. J. van Oordt, Toespraken bij de begrafenis van Ds. H.A. Minderman. 16 blz. Ds. R. Kok, Rouwpredikatie bij de begrafenis van Ds. H. Kievit. 16 blz. Prof. G. Wisse, Gods sprake uit den stormvloed, een tijdwoord.16 blz. Idem, Het prinselijk Bruidspaar in de poort van Bethlehem, een tijdwoord. 16 blz. Ds. S. van der Molen, Gods goedertierenheid duurt toch den ganschen Dag. Een predikatie. 16 blz. Johs. van Hemert Fzn, En dat alles waarom? Beantwoording van deze vraag in de vorm van een brief. 40 blz. Jan Geense, uit genade zalig geworden. 39 blz. Idem, Eenige gedichten. 28 blz. Joh. van Dijke, de scheidslijn getrokken. 56 blz. Ds. A. Veelo, Geringer dan al deze weldadigheden, een predikatie. 24 blz. Ds. M. Hofmanm Nagelaten geschrift van Hendrik Terlouw, 23 blz. Pl. Klein, Een overdenking over den toestand van Land en Kerk, 24 blz. Ds. Joh. van de Poel, Afscheidspredikatie, 23 blz. Idem, zonder tegenspreken gekomen, een intree-reden, 24 blz. Ds. J. Fraanje, Een Gode Verheerlijkende dankzegging, een predikatie, 22 blz. W. van Leeuwen, Gods weldadigheden herdacht in het midden zijns Tempels, een tijdwoord, 16 blz. Ds. A. de Blois, een predikatie, 16 blz. Ds. R. Erskine, 2 predikaties, 40 blz.
53561: DIV. AUTEURS - Tien jaar Udemans scholengemeenschap. 1981 - 1991.
53562: DIV. AUTEURS - Anderhalve eeuw gereformeerden, 1834-1984.
53563: DIV. AUTEURS - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken
53607: DIV. AUTEURS - Vertaling en vertolking van de Bijbel. Uitgave in samenwerking met Christelijke Hogeschool de Driestar.
53621: DIV. AUTEURS - Gewoon meedoen Leven met een lichamelijke handicap met medewerking van: F. van Beek, Mevr. P.A.J. van Dijke-Reijnoudt, Mevr. B.W. Hulsman, Mevr. M. Quist, Mevr. J. van Rossum, Dr. R. Seldenrijk, Mevr. W.S. van Wetten
53594: DIV. AUTEURS - Jan Mensen / De oude pikbroek. Jan Mensen, Gods vrijmachtige genade bewezen aan een ter dood veroordeelde moordenaar, onthoofd door beulshanden op het schavot te Tiel, in het jaar 1798. De oude pikbroek, merkwaardige reisavonturen van een ouden zeeman.
53595: DIV. AUTEURS - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis.
53597: DIV. AUTEURS - Hollandse geloofshelden. . Het Leven en Sterven van onze Oudvaders Alardin - C Boot Beukelman - Th en Wilh Brakel - Booget - Borstius - Beugholt - Costerus - Homma - Hellenbroek - Klaveren- Koleman - Smytejgelt- Sappius- Vermeer
53598: DIV. AUTEURS - Lichtende sterren flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders. Met een inleiding door Ds. J. v.d. Haar. Achterberg.
53603: DIV. AUTEURS - Kleurenvlucht. Vervolg op "De Wereld van Boven" Geschreven door A. Viruly. Kleurenfoto's van Wim Berssenbrugge. Omslag en illustraties F. ten Have.
53604: DIV. AUTEURS - De vreemdeling in uwe poorten, Islamitische gastarbeiders in Nederland.
62331: NEDERLANDSCH MUSEUM.DIV. AUTEURS - Nederlandsch Museum. Geschied- en Letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundige bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronke;ijke schrijvers als meede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken . 19e deel met 4 op staal gegraveerde platen o.a Kerstnacht-val en misdaad - Jeruzalen door de kruisvaarders in genomen en Het Veld van mars
53474: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '96 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53475: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '86 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53572: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade 27e jaargang.
53579: DIV. AUTEURS - De Statenvertaling 1637-1937.
53605: DIV. AUTEURS - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten
53527: DIV. AUTEURS - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
53549: DIV. AUTEURS - Le Deuteronome tradvit en François, avec l'explication du sens litteral & du sens spirituel, tire'e des saints peres & des Auteurs ecclesiastiques.
53553: DIV. AUTEURS - Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis.
53655: DIV. AUTEURS - Ziet, de Bruidegom komt
53688: DIV. AUTEURS. - De Bijbel in zijn wereld. Een beeld van de wereld en de tijd waarin de Bijbel stond. Dr. Michael Avi-Yonah, Dr. Emil G. Kraeling. Nederlandse bewerking van Dr. M.A. Beek, Dr. A. van den Born en Dr. L.J. Koole.
53689: DIV. AUTEURS. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
53690: DIV. AUTEURS. - Markante mensen. Portretten van mensen met een handicap.
53606: DIV. AUTEURS - De erfenis van onze vaderen. Eerste en tweede zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Red. van de REVEIL-serie.
59165: KRANENBORG R RED DIV. AUTEURS - Religieuze Bewegingen in Nederland 27 genezing en religie
53531: DIV. AUTEURS - Zwervend over de wadden. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Met 71 foto's (waaronder 13 luchtopnamen), waarvan 13 in kleur, en 6 gedetailleerde kaarten.
53587: DIV. AUTEURS - Costerus, Florentius. Neerlandsch vloek en zegen. Opnieuw uitgegeven door J.P. van den Tol Nieuw-Beijerland. 104 blz. Waarbij: Wonderspreuking of niet vreemd. door Filologus. Rotterdam 1886 74 blz. Waarbij: Leeuwaarden, N.S. van De verloren zondaar gezocht en gezaligd. Uitgegeven te Amsterdam bij Gebr. Verloop. 48 blz. Waarbij: Knap, J.J. Woorden van afgedwaalden. Uitgegeven te Amsterdam bij J.H, den Ouden 1841. 85 blz.
73971: DIV. AUTEURS - Wat zijn u deze stenen? 75 jaar Gereformeerde Gemeente Apeldoorn 1937-2012
53686: DIV. AUTEURS, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw.
53696: DIV. AUTEURS. - Vloeken als een Hollander. Godslastering: religieuze, juridische en culturele aspecten. Stichting Onderzoek- en Publicatiefonds Bond tegen het vloeken in samenwerking met Buijten en Schipperheijn Motief.
53697: DIV. AUTEURS. - Leven en licht. Bijbels dagboek 2008.
53623: DIV. AUTEURS - Walter Rathenau de missie van een onbegrepen Duits-Joodse Europeaan
53635: DIV. AUTEURS - THE FORBIDDEN CITY. Court culture of the Chinese emperors (1644-1911). - DE VERBODEN STAD. Hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911).
53592: DIV. AUTEURS - Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichtingen en gebruik.
53593: DIV. AUTEURS - Het Blijvende Woord. Kerken, Sekten en Wereldgodsdiensten.
53660: DIV. AUTEURS - De Tempel van Salomo - een terugblik in het nabije en verre verleden ter gelegenheid van de feestelijke opening van de synagoge bij de prinsengracht in Den Haag
53661: DIV. AUTEURS - Ridderkerk - Herdekking 500 jaar 20 october
53662: DIV. AUTEURS - De Noodzaak van Media-opvoeding met medewerking van: dr. ir. J. van der Graaf, ds. P. Mulder, A. Karens, drs. W.P. van Kempen, drs. J. Mulder, dr. C. Polderman, drs. N.C. van Velzen, drs. J. Versluis, B. van der Kruk, drs. W. L. van der Staaij, D. Lok, ds. B.J. van der Graaf, ds. M. Aangeenbrug, ds. L. W. van der Meij, H. van Dalen
53528: DIV. AUTEURS - Zie, Ik zend u. 25 jaar Zending Gereformeerde Gemeenten.
53547: DIV. AUTEURS - De Hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen opnieuw uitgegeven door redactie van de vriend van oud en jong.
16706: DIV AUTEURS - 't Hijgend hert. Verlangen in smart. 45 meditaties.Tweede druk. Lichtdragersserie,
74255: DIV. AUTEURS - Kerkhistorie met een knipoog
71317: DIV. AUTEURS - Lekker lang lezen deel 2
35285: DIV AUTEURS - Bijbels Dagboek.
1273: DIV AUTEURS - Uit den schat des Woords. 3e jaargang 1947-1948. Onder hoofdredactie van Dr. C. Steenblok .16 preken
37303: DIV. AUTEURS. - Beeld en werkelijkheid. Jongeren en geloof in de 21e eeuw.
75518: BRES GUIDO DE - DIV. AUTEURS - Catechismus ofte onderwijzinge in de chrijsteljike leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en schoolen gerleerd wort. Mitsgaders de Belijdenis des Geloofs en de Formulieren bij dezelve in den uiterlijken dienst gebruiklijk, als mede de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synode, gehouden te Dordrecht in den jaare 1618 en 1619. En formulier van den eed tegen de symonie. Waarbij gebonden Guido de Bres Opsteller der Nederlandsche geloofsbelijdenis in zyn leven en sterven benevens eenige brieven kort voor het ondergaan van den marteldood uit de gevangenis aan zijne huisvrouw en moeder door hem geschreven met voorrede P.B. Bahler
69709: DIVERSE AUTEURS - Nederland schaakt, KNSB 100 jaar
36735: DIV AUTEURS - De weg welken God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen. Door haarzelve opgetekend. Harderwijk, A.J. Wuestman. 108 blz. Waarbij: Detmar, D.A. Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Rotterdam Gebr. Huge. 147 blz. Waarbij: Veen, Petrus van de Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar. Nijkerk, I.J. Malga 1863.
77351: DIVERSE AUTEURS - Nationale Snipperdag.
53585: DIV. AUTEURS - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1992.
53700: DIV. AUTEURS. (AFLEVERING 3 EN 4 STEMMEN DES TIJDS). - Prins Willem van Oranje vader des Vaderlands. Door J.C.H. de Pater, A. Eekhof, A.A. van Schelven, C. Tazelaar, Ardriana C. Roose.
53704: DIVERSE AUTEURS - Speels ABC der Nederlanden. z.d.; Boekenweekgeschenk; paperback; net exemplaar. -
53626: DIV. AUTEURS - Brinkmann Aan De Grote Markt - 4000 Jaar Geschiedenis Hartje Haarlem , bundel van 8 geschiedkundige opstellen over Brinkmann en de grote Markt; met vele zw/w foto's en tekeningen
53630: DIV. AUTEURS - De schoonste erfenis
53577: DIV. AUTEURS - Laat mijn kinderen leven. Impressies uit vijf ontwikkelingslanden.
53536: DIV. AUTEURS - Het brood des levens. Bijbels dagboek.
71237: DIV. AUTEURS - De horstink-lessen over het huwelijk, tweede druk
53591: DIV. AUTEURS - Calvyn aktueel?
30594: DIV. AUTEURS - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken
30593: DIV. AUTEURS - Anderhalve eeuw gereformeerden, 1834-1984.
3912: DIV. AUTEURS N.N. - Bijbelsche vrouwen. Dichterlijk album. Vrouwen des Nieuwen Verbonds. Elisabeth, door Isaac da Costa, 11 blz.. Maria, door Nicolaas Beets, 10 blz.. De Samaritaansche, door J. P. Hasebroek, 12 blz.. De Kananeesche vrouw, door S. J. van den Bergh, 11 blz. De overspelige vrouw, door H. Tollens, Cz., 12 blz.. De dochter van Herodias, door Bernard ter Haar, 20 blz.. Salome, door R. Bennink Janssonius, 18 blz.. Maria van Bethanië, door J. J. L. ten Kate, 14 blz.. Martha, door A. P. van Groningen, 12 blz.. De vrouw van Pilatus, door Mr. J. van Lennep, 19 blz..
16708: DIV AUTEURS - Sta eens stil. Ter opscherping. 48 blz. Lichtdragersserie.
34659: DIV. AUTEURS - Bijbelsch magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche leeraren. Het Oude Verbond, 1e deel: 207 blz. 2e deel: 207 blz. 3e deel: 207 blz. HET NIEUWERVERBOND 207-207 207 blz ruim 300 staalplaten
42769: DIV. AUTEURS - Adriaan van Dis in Veenendaal. Een project van het CLV en de stichting Lettergreep.
24729: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade Prekenserie. Jaargang 1974. Met preken van o.a. Verkde P J- Veldjesgraaf G - Vlioetystyra a- Catsburg J
4470: DIV. AUTEURS - Bijbelsche vrouwen. Dichterlijk album. Vrouwen des Ouden Verbonds. Eva, door Nicolaas Beets, t/m blz. 12. Hagar, door Is. Da Costa, t/m blz. 28. Rebekka, door S. J. van den Bergh, t/m blz. 44. Rachel, door R. Bennink Janssonius, t/m blz. 61. Jephtaas dochter, door H. Tollens, Cz., t/m blz. 75. Delila, door A. P. van Groningen, t/m blz. 93. Ruth, door J. P. Hasebroek, t/m blz. 114. Hanna, door Bernard ter Haar, t/m blz. 133. Abigaïl, door J. van Lennep, t/m blz. 148. De moeder der zeven zonen, door J. J. L. ten Kate, t/m blz. 160.
71239: DIV. AUTEURS - Man en vader, een boek over dee man, zijn leven en zijn speciale moeilijkheden
53469: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '85 volledig jaar over zicht in woord en beeld
53692: DIV. AUTEURS. - Dagelijks begenadigd. Bijbels dagboek verzord door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
53693: DIV. AUTEURS. - Zeeland in bewogen dagen. 4e deel. De droogmaking van Walcheren. Met foto's en aquarellen.
53695: DIV. AUTEURS. - De hele Biblebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland&Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
53694: DIV. AUTEURS. - Zeeland in bewogen dagen. 2e deel. vervolg op de uitgave Middelburg in bewogen dagen. Met foto's.
73709: DIV. AUTEURS - Van Noyon tot Genève, tien woonplaatsen van Calvijn in beeld
53584: DIV. AUTEURS - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1996.
53461: DIV AUTEURS - Stichtelijke overdenkingen. Div artikeleno.a een zonderlinge vlag- de verboden boom - opgave van eenige reden waarom ik tegen de afscheiding ben Ware vrede
14240: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.5e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
53540: DIV. AUTEURS - De Bijbel toegelicht voor het Nederlandsche volk. Het eerste boek der Kronieken. Bewerkt door D. J. de Groot.
53671: DIV. AUTEURS - Bloemkrans van verscheiden gedichten, door eenige liefhebbers der Poëzij bij een verzamelt.
53578: DIV. AUTEURS - In dienst van de Kerk. 75 jaar kerkvoogdijen in de Nederlands Hervormde Kerk.
53698: DIV. AUTEURS. - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw zending 1901-1951. Gedenkboek van de Zending uitgaande van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam en de samenwerkende Kerken der classes Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam en Schiedam.
53568: DIV. AUTEURS - Paris 1937-1957. Met illustraties in kleur.
53569: DIV. AUTEURS - Denken over.......De Afscheiding. Door. L.J. Geluk, M. Golverdingen, J. Maasland, W. van 't Spijker en J.H. Velema.
5295: DIV. AUTEURS - Das Heilandleben in deutscher Bilderkunst. 5 delen. 1: Verkündigung und Geburt. 24 blz. 2: Jesu Kindheit und Maria. 32 blz. 3: Der lehrende und heilende Christus. 34 blz. 4: Der Leidensweg. 30 blz. 5: Tod und Verklärung. 34 blz. Aus der Deutschen Hausbilderei des Kunstworts / MÜNCHEN bei Georg D.W. Callwey im Kunstwartverlag. En: Die Bergpredigt. Fünf Wandbilder in der Aula des Kaiser-Friedrich-Gymnasiums zu Frankfurt Am Main von Wilhelm STEINHAUSEN. Mit einleitenden Worten von Max Ludwig. Herausgegeben vom Kunstwart.
53632: DIV. AUTEURS - Rotterdam in den loop der eeuwen. Wordingsgeschiedenis, kerkelijk leven, kunsten en wetenschappen, scheeptsvaart, handel en nijverheid en maatschappelijk leven.
53633: DIV. AUTEURS - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de HH. vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de geloovige. dl. 1, behelzende de historie van het Oud Testament, dat is, van de scheppinge der weireld tot aen de komste van Christus.deel 2 niweuwe testament
53643: DIV. AUTEURS - Levende monumenten Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken
53644: DIV. AUTEURS - Bijbels dagboek 2011 - Leven en licht
14244: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 14e v Jaargang 1967.
47242: VALEN L DIVERSE AUTEURS - geen andere naam gegevendagboek uit Engelse schrijvers
74602: DIV. AUTEURS - Bijbelsch magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche leeraren. Het Oude Verbond, 1e deel: 207 blz. 2e deel: 207 blz. 3e deel: 207 blz. Het Nieuweverbond 1e dln207 blz 2e dln 207 blz 3edln207 blz
34454: DIV. AUTEURS - Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt.
19992: DIV. AUTEURS - Zicht op Zuid-Afrika. Honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika, 1881-1981. Uitgegeven door de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan.
53570: DIV. AUTEURS - Luther en het gereformeerd protestantisme.
53581: DIV. AUTEURS - Prekenserie van oudvaders. De eerste 110 nummers van de reveilserie van nummer 4 - 109.
72062: DIV. AUTEURS - Geloven we in dezelfde God? Het gesprek in de Nederlandse Hervormde Kerk prof dr. A. van de Beek, prof. dr. M. Bons-Storm, ir. J. van der Graaf, drs. T.R. Noorman
32954: DIV. AUTEURS - 1. Het leven en sterven van Willem Slootmaker, 48 blz; 2. Jesaja 53. Lijden en Heerlijkheid. Door M. Luther, 47 blz; 3. Gods leidingen in het leven van Jannus den Besten, 46 blz; 4. De Nationale schuld betreffende het overtreden van de dag des Heeren. Door Daniël Wilson, 32 blz; 5. De roem der dagen. Nederlanse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. Door Ds. J. van Prooyen, 40 blz; 6. Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling. Door A. Bergsma, 42 blz; 7. De nieuwe Psalmberijming getoetst. Door Ds. J. van der Haar, 51 blz; 8. De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan, 20 blz; 9. Afscheidsrede bij de gelegenheid van zijn vertrek van Wilnis naar Waddinxveen. Door Ds. L. Vroegindeweij, 28 blz; 10. Wat dunkt U van den Christus? Miskenning en erkenning van de Christus van de Evangeliën. Door theoloog S. v.d. Werf, 11 blz; 11. Kerstpreek. Met het oog op onzen tijd. Door Ds. N.C. Bakker, 15 blz; 12. Lijdenspreek. Door Ds. N.C. Bakker, 16 blz; 13. Een Eénige is Mijne Duive. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz; 14. Blijft bij de Waarheid en scheidt u niet af van de Kerk. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz;
1319: DIV AUTEURS - Geen aardse macht. 7 opstellen bij de herdenking 450 jaar Reformatie.
53675: DIV. AUTEURS (NED. HERV. PREDIKANTEN) - Een Woord aan de leden der Ned. Herv. Kerk door eenigen harer leeraren. Een protestgeschrift over de toestand waarin thans onze vaderlandsche kerk verkeerd ondertekend door ca. 230 hervormde voorgangers.
53590: DIV. AUTEURS - De weg welken God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen. Door haarzelve opgetekend. Harderwijk, A.J. Wuestman. 108 blz. Waarbij: Detmar, D.A. Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Rotterdam Gebr. Huge. 147 blz. Waarbij: Veen, Petrus van de Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar. Nijkerk, I.J. Malga 1863.
53638: DIV. AUTEURS - Om het Woord - Leidraad bij het dagelijkse gesprek rondom de Bijbel in het gezin vanaf 4 jaar 5e jaargang
53639: DIV. AUTEURS - Christus doorkruist je leven
53642: DIV. AUTEURS - Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen - supplement bij Trommius Concordantie van de Bijbel 2e druk
71572: DIV. AUTEURS - Beth ja-Midrasj, Vreugde om de Tora, De ander in beeld, Jeruzalem, Sara en Maria, Jodendom in de godsdienstige vorming, UITVERKOREN voorrecht of last?, Laten we een mens maken, Bedreiging of Verrijking serie van 10 delen compleet over israel
77250: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.1e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
73178: DIV AUTEURS - Uit den schat des Woords. jaargang 1974
73969: DIV. AUTEURS - Als Efraïm sprak, vijftien adventspreken
73970: DIV. AUTEURS - Zie, Hij komt, twaalf weken
44654: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 2e jaargang 1955. ''Van recht en genade'' Verschijnt maandelijks. 12 preken.
44655: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 3e jaargang 1956. ''Van recht en genade'' Verschijnt maandelijks. 12 preken.
53523: DIV. AUTEURS - Het brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde leerredenen, tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden. Verzameld uit de nagelatene schriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd. (nl. Smytegelt {4x}, Costerus {2x}, Beukelman {2x}, Hellenbroek, Lodensteyn, Temmink en Alardin.) Eerste twaalftal.
44472: DIVERSE AUTEURS - Speels ABC der Nederlanden. z.d.; Boekenweekgeschenk; paperback; net exemplaar. -
73953: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 8ee jaargang jaargang 1954
73167: DIV. AUTEURS - Deel 1: Door lijden gelouterd of de geschiedenis van Laurette d'Adrets vijfde druk door T.M. Looman De laatste woorden eener moeder of twee weezen in Londen tweede druk Het licht der wereld een paaschverhaal door Johanna De geschiedenis van den vogelverschrikker, een paasch verhaal op waarheid gegrond door Dora C.G. tweede druk De jonge tamboer, en andere ware verhalen door Betsy Hoe Fanny gelukkig werd door Wilh Riem Vis De kleinkinderen door A.J. Hoogenbirk Hoe Trineke's gebed verhoord werd een paasverhaal door Johanna De Holle eik Anthonius, met een gekleurde plaat Uit's vogelvangers net Een verhaal door A.J. Hoogenbirk De boer van Woudhof, een verhaal uit Luthers dagen door A.J. Hoogenbirk vierde druk Wat het gebed vermag een kerstverhaal door Anna, vierde druk Deel 2:De nachtwacht en zijn gezin door Wilha Riem Vis De schat van den visscher door Wilha Riem Vis, derde druk Ver van huis kerstverhaal voor jonge lieden door P. Vergers 2e druk Kerstnacht en Kerstmorgen door Elisabeth 4e druk Klein Leentje door Johanna 5e druk Gij gaat vele muschkens te boven een verhaal door Adelpa, vijfde druk In den strik een verhaal voor onze kinderen door P.J. Kloppers vierde druk Aan mij gedaan een paaschverhaal door Ida Keller Twee Weezen een verhaal door Betsy Ik be gevonden van degenen die naar mij niet zochten door A.C. de Zwart 2e druk Boven bidden boven denken door Johanna Waarom Willem altijd zijn versje kent? een verhaal door Johanna De merkwaardige brief een kerstverhaal door E. Gerdes 3e druk Dubbel weerkregen een verhaal door A.J. Hoogenbirk 3e druk
73169: DIV. AUTEURS - Eenvoudig verhaal, betreffende het leven en sterven van Geertruida Cornelia van Doorn, den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen, zesde druk Het Heilige en wel beproevende Christelijk leven en sterven van den edelenen Galeacius Caracciolus Marquis van Vico, gestorven inhet jaar 1592 Oud 74 jaren Het Heilige Leven en de Zalige Dood van Mr. Johannes Knox Groot Reformator van Schotland gestorven in het jaar 1572 oud 67 jaar Eenvoudig verhaal bevattende den weg, welke de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid met Grietje de Vries geboren 24 Otober 1842 en overleden te Amsterdam 22 Januari 1915, Door haarzelve beschreven De eeuwige onderdergang der zon op den middag en de geheele en eindelooze verduistering der aarde op den vollen dag. Een predikatie uitgesproken in de Voorzieningsheidkapel op zondag 26 Juli 1807 Gij zijt allen Kinderen des Lichts, en Kinderen des daags: wij zijn niet des nacht noch der duisternis. 1 Thess 5:5 door W.Huntington S.S. uit het Englsch door C.W. Smit De naakte boog Gods of Zichtbare Tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden der Waarheid Hij heeft Zijnen boog gespannen en dien bereid. Hij zal Zijne pijlen tegen de heftige vervolgers te werk stellen. Ps VII:13-14 uw boog werd geheel ontbloot Hab. II:8-9 Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid door L.G.C. Ledeboer in leven Predikant te Benthuizen Ter Gedachtenis aan het Leven, den Arbeid, de Ziekte, het Sterven en de Begrafenis van den WelEerwaarden Heer Ds.L.G.C.Ledeboer in leven Geref. Leeraar te Benthuizen Uitgegeven door een lid van de Gereformeerde Gemeente te Benthuizen De Merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen Heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland Des Heeren Wegen in de uitredding uit de grootste nooden in de ure der beproeving bewezen aan Daniël Brouwer met een voorwoord van P. Los Gzn. Een gedicht van een Pelgrim in Mezech over het jaar 1890 Zijn naam is J. De Ruijter, oud 72 jaar wondende te Hartengsveld
75242: DIVERSE AUTEURS - Katwijkse Knipsels. Grepen uit geschiedenis en volksleven van de beide Katwijken
12332: DIV. AUTEURS - Zwervend over de wadden. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Met 71 foto's (waaronder 13 luchtopnamen), waarvan 13 in kleur, en 6 gedetailleerde kaarten.
14147: DIV AUTEURS - Mens, waar ben je? Over verantwoording. Door B. Bossenbroek, J. Brongers, G. Buijs, R. v.d. Kieft, J.-P. v.d. Toren, J. Veenendaal en H. Weigand. Cahier 17, jaargang 6, nr 2.
14241: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 27e Jaargang 1980. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
14246: DIV AUTEURS - Van Recht en Genade.23e Jaargang 1976. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
16626: DIV. AUTEURS - Het brood des levens. Bijbels dagboek.
16707: LICHTDRAGERSSERIE. DIV. AUTEURS - Bekeer ons. Zielzorg. 45 meditaties. Lichtdragersserie.
17064: DIV. AUTEURS - De Bijbel toegelicht voor het Nederlandsche volk. Het eerste boek der Kronieken. Bewerkt door D. J. de Groot.
17866: DIV AUTEURS - Het leven en zalig afsterven van Gerrit van DOESBURG, overleden te Alkmaar, in de ouderdom van 10 jaren en ruim 5 maanden den 11den december 1849. 13e druk.
19882: DIV. AUTEURS. (AFLEVERING 3 EN 4 STEMMEN DES TIJDS). - Prins Willem van Oranje vader des Vaderlands. Door J.C.H. de Pater, A. Eekhof, A.A. van Schelven, C. Tazelaar, Ardriana C. Roose.
19939: DIV. AUTEURS - Groot museumboek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.
20023: DIV. AUTEURS - Israël, vraag en teken. Uitgave van het Bezinningscomité Israël.
2207: DIV. AUTEURS (O.A. DS. L. HUISMAN, DS. M. BAAN, DS. W.L. TUKKER) - Geen aardse macht. 7 opstellen bij de herdenking 450 jaar Reformatie.
22851: DIV. AUTEURS - Zicht op Calvijn.
23267: DIV. AUTEURS - De Hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen opnieuw uitgegeven door redactie van de vriend van oud en jong.
24362: DIV. AUTEURS - Handbuch der Kunstwissenschaft. Die Deutsche Malerie, vom ausgehenden mittelalter bis zum ende der renaissance. I. Allgemeiner teil. - Böhmen und die Österreichisch-Bayerischen Lande bis 1450 von Dr. Fritz Burger, a.o. Prof. an der Universität und Kgl. Akademie der bildenden Künst in München. Sechstes bis Zehntes tausend. (7) 228 blz. II. Die Österreichisch-Bayerischen lande (2. teil) Schwaben, Oberrhein und die Schweiz bis 1420 von Dr. Fritz Burger. Neuntes bis vierzehntes tausend. 229-488 blz. III. Oberdeutschland im XV./XVI. Jahrhundert von Prof. Dr. Hermann Schmitz, Kustos am Staatlichen kunstgewerbe - Museum, Berlin. Eingeleitet von Dr. Jur. et Phil. Ignaz Beth. 6.-8. Tausend. 493-719 blz.
25516: DIV AUTEURS - Van Recht en Genade.24e Jaargang 1977 .
26055: DIV. AUTEURS - Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis.
26067: DIV. AUTEURS - De Bijbel. Verkorte uitgave. Opnieuw uit de grondtekst vertaald onder de leiding van Prof. Dr. H. Th. Obbink. Derde deel, Het nieuwe Testament, vertaald door Prof. Dr. A.M. Brouwer.
26284: DIV. AUTEURS - Fotoboek van de eeuw.
27326: DIV AUTEURS - Het blijvende woord. Bijbelse geloofsbegrippen
27423: DIV. AUTEURS - Ach lieve tijd. Dertien eeuwen Utrecht en de Utrechters.
28068: DIV. AUTEURS (ONDER REDACTIE VAN J.D. VAN LEEUWEN.) - Ook voor jou.
28445: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 29e jaar gang
28455: DIV. AUTEURS - Middeleeuwen.
29048: DIV. AUTEURS - Tien jaar Udemans scholengemeenschap. 1981 - 1991.
30595: DIV. AUTEURS - Protestans kerkinterieur. 16e-19e eeuw. Rijk geïllustreerd
30596: DIV. AUTEURS - Katholiek Nederland en de Paus. Rijk geïllustreerd
31191: DIV. AUTEURS - De 13e jaarvergadering van het Landelijk verband van Jongelingsverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden 18 Februari te Utrecht.
31478: DIV. AUTEURS - W.J. Kooiman. 1903-1968.
31610: DIV. AUTEURS - Paris 1937-1957. Met illustraties in kleur.
31956: DIV AUTEURS - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks. Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen, in de gevangenisse, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den der zelve maand, door de handen der Justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. onveranderde uitgave. gebr Huge z.j., Rotterdam (17) 87 waarbij geb. De Worsteling van den aartsvader Jacob en zijnen zegepraal. leerredenen over Gen. XXXII (32): 24-31, door G.D. Krummacher, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. H. ten Hoove, Utrecht, 1889 (4) 192 waarbij gebonden Eens Christens opmerking op den Hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrigting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. l Samuël XV : 22, opmerken is beter dan het vette der rammen. opgesteld door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. nieuwe onveranderde uitgave. C. de Bruin z.j., 's Gravenhage 143 blz.
32001: DIV. AUTEURS - Denken over.......De Afscheiding. Door. L.J. Geluk, M. Golverdingen, J. Maasland, W. van 't Spijker en J.H. Velema.
32154: DIV AUTEURS - Wat is Uw enige troost. Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Stukjes van o.a. van Amstel; J. Oosterbroek; W.F. Teekens; M.A. v.d. Berg; C. en W. Harinck en C.G. Vreugdenhil.
32418: DIV AUTEURS - Onbekenden uit het woord. Bijbelstudies over min of meer onbekende personen en geschiedenissen.
32852: DIV. AUTEURS - Luther en het gereformeerd protestantisme.
33541: DIV. AUTEURS - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de Synode van 1843, bijlagen en registers.
33906: DIV. AUTEURS - Bij de wenteling van het eeuwgetij der scheiding.
33972: DIV. AUTEURS (NED. HERV. PREDIKANTEN) - Een Woord aan de leden der Ned. Herv. Kerk door eenigen harer leeraren. Een protestgeschrift over de toestand waarin thans onze vaderlandsche kerk verkeerd ondertekend door ca. 230 hervormde voorgangers.
34214: DIV. AUTEURS. - De Bijbel in zijn wereld. Een beeld van de wereld en de tijd waarin de Bijbel stond. Dr. Michael Avi-Yonah, Dr. Emil G. Kraeling. Nederlandse bewerking van Dr. M.A. Beek, Dr. A. van den Born en Dr. L.J. Koole.
34607: DIV. AUTEURS - In dienst van de Kerk. 75 jaar kerkvoogdijen in de Nederlands Hervormde Kerk.
35195: DIV. AUTEURS - De Statenvertaling 1637-1937.
35502: DIV. AUTEURS - Diverse brochures. Div. Auteurs, Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. 22 blz. Ds. G.H. Kersten & Ds. J. van Oordt, Toespraken bij de begrafenis van Ds. H.A. Minderman. 16 blz. Ds. R. Kok, Rouwpredikatie bij de begrafenis van Ds. H. Kievit. 16 blz. Prof. G. Wisse, Gods sprake uit den stormvloed, een tijdwoord.16 blz. Idem, Het prinselijk Bruidspaar in de poort van Bethlehem, een tijdwoord. 16 blz. Ds. S. van der Molen, Gods goedertierenheid duurt toch den ganschen Dag. Een predikatie. 16 blz. Johs. van Hemert Fzn, En dat alles waarom? Beantwoording van deze vraag in de vorm van een brief. 40 blz. Jan Geense, uit genade zalig geworden. 39 blz. Idem, Eenige gedichten. 28 blz. Joh. van Dijke, de scheidslijn getrokken. 56 blz. Ds. A. Veelo, Geringer dan al deze weldadigheden, een predikatie. 24 blz. Ds. M. Hofmanm Nagelaten geschrift van Hendrik Terlouw, 23 blz. Pl. Klein, Een overdenking over den toestand van Land en Kerk, 24 blz. Ds. Joh. van de Poel, Afscheidspredikatie, 23 blz. Idem, zonder tegenspreken gekomen, een intree-reden, 24 blz. Ds. J. Fraanje, Een Gode Verheerlijkende dankzegging, een predikatie, 22 blz. W. van Leeuwen, Gods weldadigheden herdacht in het midden zijns Tempels, een tijdwoord, 16 blz. Ds. A. de Blois, een predikatie, 16 blz. Ds. R. Erskine, 2 predikaties, 40 blz.
35811: DIV. AUTEURS. - Markante mensen. Portretten van mensen met een handicap.
35991: DIV. AUTEURS - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1994.
35993: DIV. AUTEURS - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1996.
35995: DIV. AUTEURS - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1992.
36313: DIV. AUTEURS - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. De. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
36912: DIV. AUTEURS - Calvyn aktueel?
37021: DIV. AUTEURS - Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichtingen en gebruik.
37179: DIV. AUTEURS - Het Blijvende Woord. Kerken, Sekten en Wereldgodsdiensten.
37231: DIV. AUTEURS - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis.
37305: DIV. AUTEURS. - Dagelijks begenadigd. Bijbels dagboek verzord door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
37323: DIV. AUTEURS. - Zeeland in bewogen dagen. 2e deel. vervolg op de uitgave Middelburg in bewogen dagen. Met foto's.
38420: DIV. AUTEURS - Hollandse geloofshelden. . Het Leven en Sterven van onze Oudvaders Alardin - C Boot Beukelman - Th en Wilh Brakel - Booget - Borstius - Beugholt - Costerus - Homma - Hellenbroek - Klaveren- Koleman - Smytejgelt- Sappius- Vermeer
38421: DIV. AUTEURS - Lichtende sterren flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders. Met een inleiding door Ds. J. v.d. Haar. Achterberg.
38543: DIV. AUTEURS. - De hele Biblebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland&Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
39175: DIV. AUTEURS - Warum wirst du ein Christ genannt? Vorträge und Aufsätze zum Heidelberger Katechismus in Jubiläumsjahr 1963. Herausgegeben von Walter Herrenbrück und Udo Smidt.
39220: DIV. AUTEURS - Kleurenvlucht. Vervolg op "De Wereld van Boven" Geschreven door A. Viruly. Kleurenfoto's van Wim Berssenbrugge. Omslag en illustraties F. ten Have.
39339: DIV. AUTEURS - De vreemdeling in uwe poorten, Islamitische gastarbeiders in Nederland.
39463: DIV. AUTEURS - Jeruzalem, geïllustreerde gids en souvenir.
39799: DIV. AUTEURS - De erfenis van onze vaderen. Eerste en tweede zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Red. van de REVEIL-serie.
39921: DIV. AUTEURS - Vervulling en voleinding, de toekomstverwachting in het Nieuwe Testament. Onder redactie van dr. H. Baarlink, dr. W.S. Duvekot, dr. A. Geense
40103: DIV. AUTEURS - Vertaling en vertolking van de Bijbel. Uitgave in samenwerking met Christelijke Hogeschool de Driestar.
40268: DIV. AUTEURS - Honderd jaar Verkade. 1886-1986.
40444: DALMEIJER J C EN DIVERSE AUTEURS - Universum"" Register op den inhoud van ""Universum"",1931 zevende jaargang van het weekblad van Dalmeijer's Volksuniversiteit no313 jan 1931t/m 361 dec 1931 .
40656: DIV. AUTEURS (B. VAN BEEK, H. JACOBI, M. SCHARLOO) - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
40990: DIV. AUTEURS - En liefderijk geneest
41134: NEDERLANDSCH MUSEUM.DIV. AUTEURS - Nederlandsch Museum. Geschied- en Letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundige bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronke;ijke schrijvers als meede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken . 19e deel met 4 op staal gegraveerde platen o.a Kerstnacht-val en misdaad - Jeruzalen door de kruisvaarders in genomen en Het Veld van mars
41136: NEDERLANDSCH MUSEUM. DIV. AUTEURS - Nederlandsch Museum. Geschied- en Letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundige bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronke;ijke schrijvers als meede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken . 19e deel met 4 op staal gegraveerde platen plaat 1 half afgescheurd 2 karel 2 als vlugteling 3 mijn oude dokter en 4 buitenzorg op java..
41137: NEDERLANDSCH MUSEUM.DIV. AUTEURS - Nederlandsch Museum. Geschied- en Letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundige bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronke;ijke schrijvers als meede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken . met 4 op staal gegraveerde platen
41517: DIV. AUTEURS - Vloeken als een Hollander. Godslastering: religieuze, juridische en culturele aspecten. Stichting Onderzoek- en Publicatiefonds Bond tegen het vloeken in samenwerking met Buijten en Schipperheijn Motief.
41521: DIV. AUTEURS - Wij gedenken...... 1894-1944. Jubileumboekje ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der Ned. Hervormde Jongel.-vereniging op Geref. grondslag "Eben-haëzer" Te Barneveld.
41659: DIV. AUTEURS. - Leven en licht. Bijbels dagboek 2008.
41673: DIV. AUTEURS. - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw zending 1901-1951. Gedenkboek van de Zending uitgaande van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam en de samenwerkende Kerken der classes Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam en Schiedam.
41737: SMIJERS A PROF DR. MET DIV. AUTEURS (COMMISSIE VOOR DE SAMENSTELLING VAN EEN BUNDEL NEDERLANDSE VOLKSLIEDEREN) - Volksliederenbundel
41970: DIV. AUTEURS - Mens & melodie algemeen maandblad voor muziek redactie Luc van Hasselt, Ernst Vermeulen, Bastiaan Willink 31e jaargang
42087: DIV AUTEURS - Stichtelijke overdenkingen. Div artikeleno.a een zonderlinge vlag- de verboden boom - opgave van eenige reden waarom ik tegen de afscheiding ben Ware vrede
42113: DIV. AUTEURS - De confessionelen
42540: DIV. AUTEURS - Discriminatie
42541: DIV. AUTEURS - Christendom of de terugtocht?
42642: DIV. AUTEURS (BOTH, D.D. HOOGENDOORN, A. EN DRS. VERRIPS, P. (RED) ) - Een open deur de vrijheid van onderwijs in de 21e eeuw
42668: DIV. AUTEURS - De vitaliteit van het christelijk onderwijs Bundel ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van hogeschool de Driestar met medewerking van ds. P. Mulder, prof. dr. S. Miedema, drs. J.D. Snel, drs. W.L. Verweij, drs. E. Blaauwendraat, drs. A. de Muynck, ds. M.J. Kater, dr. H. Dijkgraaf, ds. W. Visscher, L.W. Wiltink, drs. D. den bakker, M.G. Ozir, Hijltje Vink
42673: DIV. AUTEURS - De Noodzaak van Media-opvoeding met medewerking van: dr. ir. J. van der Graaf, ds. P. Mulder, A. Karens, drs. W.P. van Kempen, drs. J. Mulder, dr. C. Polderman, drs. N.C. van Velzen, drs. J. Versluis, B. van der Kruk, drs. W. L. van der Staaij, D. Lok, ds. B.J. van der Graaf, ds. M. Aangeenbrug, ds. L. W. van der Meij, H. van Dalen
42704: DIV. AUTEURS - Gewoon meedoen Leven met een lichamelijke handicap met medewerking van: F. van Beek, Mevr. P.A.J. van Dijke-Reijnoudt, Mevr. B.W. Hulsman, Mevr. M. Quist, Mevr. J. van Rossum, Dr. R. Seldenrijk, Mevr. W.S. van Wetten
43044: DIV. AUTEURS - Het Landschap Land en volk. Serie: De schoonheid van ons land. foto's van Karel Kleyn, Cas Oorthuys e.a. Tekst van Walter Brandligt, Jan Campert, Antoon Coolen e.a. Gedichten van Bertus Aafjes, C.S. Adama van Scheltema, Frans Bastiaanse e.a.
43285: DIV. AUTEURS - Nederlandsch volksliederen boek dl. 1 samengesteld door Daniël de Lange, Jhr. Mr. J. C. M. van Riemsdijk, Dr. G. Kalff. 143 liederen voor zang en klavier. zevende druk uitgave van de maatschappij tot nut van 't algemeen dl. 2 samengesteld door Daniël de Lange, Dr. G. Kalff en Mr. A. Loosjes. tweede bundel 141 liederen voor zang en piano uitgave van de maatschappij tot nut van 't algemeen. tweede druk (5e - 8e duizendtal)
44116: DIV. AUTEURS (BLOK, C.P. EN -PREVENIER, W. E.A.) - Algemene Geschiedenis der Nederlanden De Roemeinen in de Nederlanden Landschap en bewoning tot cirac 1000 Het sociaal-economische leven tot circa 1000 Instellingen Merowingische en Karolingische Tijd Kerstening en kerkelijke instellingen tot circa 1070 Politieke ontwikkeling tot het einde van de 11de eeuw Cultuur en mentaliteit
44417: DIV. AUTEURS - Walter Rathenau de missie van een onbegrepen Duits-Joodse Europeaan
44657: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 5e jaargang 1958. ''Van recht en genade'' Verschijnt maandelijks. met preken van Ned Herv-Chr Gerf en Gerf Gem predikanten
44664: DIV. AUTEURS - Voor hoofd en hart vertellingen voor jongens en meisjes.
44668: DIV. AUTEURS - De gouden kroon gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina. in dit gedenkboek zijn bijdragen opgenomen van: Ina Boudier-Bakker, e.a.
45522: DIV. AUTEURS - Brinkmann Aan De Grote Markt - 4000 Jaar Geschiedenis Hartje Haarlem , bundel van 8 geschiedkundige opstellen over Brinkmann en de grote Markt; met vele zw/w foto's en tekeningen
45655: DIV. AUTEURS ( KOLE, DRS. I.A. E.A.) - De gereformeerde gezindte anno domini 2000. Tweede druk
45756: DIV AUTEURS - Het aan zien van een millennium . kroniek van historiische gebeurtenisden van de lage landen 1000-2000
45757: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '86 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
45758: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '85 volledig jaar over zicht in woord en beeld
45771: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '87 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
45772: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '87 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
45773: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '93 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
45775: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '94 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
45776: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '95 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
45797: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '92 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
46110: DIVERSE AUTEURS - Gemeente Renkum: Doorwerth, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Wolfheze
46604: DIV. AUTEURS - Vriendelijke geleide. Een bundel Proza en Poezie. Met een titelplaat van Wilm Steelink. Tweede, goedkoope uitgaaf.
46631: DIV. AUTEURS - Bibliothek der Kirchenväter. Eine auswahl patristischer Werke in Deutscher übersetzung.
46633: DIV. AUTEURS - Magdalena, evangelisch jaarboekje; uitgegeven ten voordeele van het Asyl Steengeek onder redactie van H. Pierson, W. v.d. Bergh en I. Esser Jr. 38 ste jaargang
46854: KRANENBORG R RED DIV. AUTEURS - Religieuze Bewegingen in Nederland 20 pinksteren
46855: KRANENBORG R RED DIV. AUTEURS - Religieuze Bewegingen in Nederland 27 genezing en religie
47245: DIV. AUTEURS - Boekenvrienden, 25 jaar gereformeerde uitgeverij De Vuurbaak
48006: DIV. AUTEURS - Overjarig koren, . 5e jaargang klein formaat
48323: DIV. AUTEURS - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de HH. vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de geloovige. dl. 1, behelzende de historie van het Oud Testament, dat is, van de scheppinge der weireld tot aen de komste van Christus.deel 2 niweuwe testament
6241: DIV. AUTEURS - De Reformatie van '86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der doleantie.
6273: DIV. AUTEURS - Grote geïllustreerde Wereldgeschiedenis. In 17 delen en 2000 afbeeldingen.
73951: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 63e jaargang jaargang 2012
75590: DIV AUTEURS - Uit den schat des Woords. 9e jaargang 1974
8177: DIV AUTEURS - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
8292: DIV. AUTEURS - Zie, Ik zend u. 25 jaar Zending Gereformeerde Gemeenten.
8826: DIV. AUTEURS - Jong Holland pak aan! Bijdragen van o.a.: H. Colijn, J.K. van Eerbeek, A. van Hoogstraten-Schoch, J. Luger, W. de Merode, P.H. Ritter, J.W.F. Werumeus Buning. Met tekeningen.
53485: DIV AUTEURSTHE - Hetr blijvend getuigenis Bijbelswe geschiedenis kerkgescheidenis &Ethiek VMBO lesboek met werkboek 3
72289: MULTIPLE AUTHORS, - The Interpreters Bible the holy scriptures in the king james and revised standard versions ect 6 volumes oude testamen
75381: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 À 1955.
13268: AUTO - Bestel auto. Overzicht van lichte bedrijfsauto's voor handel, industrie en agrarisch bedrijfsleven.
13269: AUTO - BMW 525, 528&528i 1973-1978, 2494cc&2788cc. Owners Workshop Manual.
49829: AUTO - Handleiding Ford Taunus.
49830: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Rekord.
40380: AUTO - Gids van het nationaal automobielmuseum (een keuze uit de collectie)
35972: AUTO - Handleiding Ford Taunus.
35973: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Rekord.
35974: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Manta Hatchback, Rekord.
49831: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Manta Hatchback, Rekord.
49828: AUTO - BMW 525, 528&528i 1973-1978, 2494cc&2788cc. Owners Workshop Manual.
49827: AUTO - Bestel auto. Overzicht van lichte bedrijfsauto's voor handel, industrie en agrarisch bedrijfsleven.
41523: AVERESCH, H. - Scheppingsverhaal. 15 verzen. Wijze: Psalm 19. De zondeval des mensen. 23 verzen. Wijze: Psalm 42.
49832: AVERESCH, H. - Scheppingsverhaal. 15 verzen. Wijze: Psalm 19. De zondeval des mensen. 23 verzen. Wijze: Psalm 42.
49834: AVI-YONAH, PROF. MICHAEL - De geschiedenis van het Heilig Land.
74798: AVIATION - VIRULY, A., - De Wereld van Boven.
36576: AVINCK, TH.H.. (CA 1750, OUDERLING TE UTRECHT) - Bundel van praktikale verhandelingen over eenige schriftuurteksten door wylen den heere Theodorus Avinck Th. Z. 1e en 2e deel
56037: HAMEL JACOB AVRO - TIENTAL 1938 - Kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor.
56035: HAMEL JACOB AVRO - TIENTAL 1935 - Kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor.
18728: AXTERS, S. - Mystiek Brevier. Deel 1: Het Nederlandsche mystieke proza. 1944. (28) 347 blz. Deel 3: De Nederlandsche mystieke poëzie. 1946. (18) 301 blz.
49838: AXTERS, S. - Mystiek Brevier. Deel 1: Het Nederlandsche mystieke proza. 1944. (28) 347 blz. Deel 3: De Nederlandsche mystieke poëzie. 1946. (18) 301 blz.
10806: AYENSU, EDWARD S. - Het oerwoud. Overweldigen - mysterieus - onmisbaar... De natuur in haar oervorm. Met een inleiding van Z.K.H. Prins Bernard, oud-voorzitter van World Wildlife Fund, ere-president van Wereld Natuur Fonds in Nederland.
49839: AYENSU, EDWARD S. - Het oerwoud. Overweldigen - mysterieus - onmisbaar... De natuur in haar oervorm. Met een inleiding van Z.K.H. Prins Bernard, oud-voorzitter van World Wildlife Fund, ere-president van Wereld Natuur Fonds in Nederland.
41130: VOS GERRIT JAN AZ. (1836-1912) - Het leven van Jozef : in zes platen voor kinderen, met bijschriften / van G.J. Vos Az. Jaar: [187-?] Uitgever: Annotatie: gekl. lithogr De lithografieën zijn gedrukt bij Emrik & Binger, Haarlem Omvang: 7 p., [6] bl. pSamenvatting: De prenten bestaan uit combinaties van meerdere afbeeldingen. l Formaat: 28 cm
37952: BAAIJ, DR. PIETER K. - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21-8:39.
17004: BAAIJ, W. (CHR. GEREF. PRED. TE DOORN) - De bruid gebracht in des Konings binnenkameren. Een uitgebreide predikaite over Hooglied 1: 4b.
25124: BAAIJ, MEJ. C. - een kleppermans
75790: BAAIJ, DR. PIETER K - sraël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9 - 11
16661: BAAIJENS, J. A. - Ontwaakt! Een dringende oproep tot reformatorisch Nederland.
7608: BAAIJENS, J. A. - De ontmaskering van de emancipatiegeest.
42539: BAAIJENS, JAN - Jeugd in de branding
41300: BAAIJENS J A - Laat je Redden Evangelie voor jongeren
37149: BAAIJENS, DS. J. - Het wonderlijke genadewerk des Heeren.
41299: BAAIJENS J A - Opwekking tot reformatie een appel woord vor de kerken
29033: BAAL, J. VAN - Ontglipt verleden. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog.
2196: BAALE, P. J. - Dertig jaren uit het leven van een zondaar.
76973: BAALKEN VAN H J - DEVENTER WANDELINGEN
32932: BAAN, DS. M. - De nieuwe Bijbelvertaling in discussie 1e druk
31204: BAAN, DS. M.PRED CHR GERF KERK DORDRECHT - Des HEEREN weg in wervelwind en storm, en: De engel des verderfs over steden en dorpen van Nederland. Twee tijdpreken van Ds. M. Baan. Chr. Geref. Pred. te Dordrecht.
37784: BAAN, DS. M. - Geloofsvertrouwen.
31162: BAAN, DS. M. CHRISTELIJK GEREFORMEERD PREDIKANT TE DORDRECHT. - Heilige verwondering in het leven van een dienaar des Woords 1935-1960 25 e jarige Gedachtenispredikatie van Ds. M. Baan, Christelijk Gereformeerd Predikant te Dordrecht.
22346: BAAN, DS. M.C HR GERF PTRED - De nieuwe Bijbelvertaling in discussie
74473: BAAN G. - Leer de Bijbel kennen
43898: BAANTJER, A.C. - Baantjer omnibus - De Cock en danse macabre, en een duivels komplot, en het duel in de nacht,
42287: BAANTJER, A.C. - De cock en een dodelijk rendez-vous
8644: BAARDEWIJK, KEES VAN - De toekomst is al begonnen. Roman.
48662: BAARDEWIJK, KEES KAAT, KEET EN DE KEZEN - Rotterdamse vrouwen in opstand. nhoud: I). Een Rotterdamse Jeanne d'Arc en haar tijd. II). Kaats tijd - politiek gezien. III). Kaats tijd - maatschappelijk en godsdienstig gezien. IV). Mensen rondom Kaat. 1). Keet Swenke en Clasina Verrijn. 2). Stadhouder Willem V. 3). Mr, Willem Bilderdijk. 4). Ds. Petrus Hofstede. V). Regering, rechtspraak, vrijkorpsen en pers. VI). Van 1747-1783. VII). Het jaar 1783. VIII). Het jaar 1784. IX). In het gevang. X). Het proces. XI). De bevrijding. 75 pag.
33866: BAARDEWIJK, KEES VAN - De toekomst is al begonnen. Roman
72522: BAARDMAN C. - De Waterbruid,
11355: BAARDMAN . C - Goede wacht band omslag en tekeningen vanH. BERSERINK
41808: BAARLINK, H. DR. - Het evangelie van de verzoening
76355: BAARS, A.|GROOTHEDDE, A. - Belijden in zevenvoud. Harmonie van zeven protestantse belijdenisgeschriften
10110: BAARSEL, J.J. VAN - William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth.
2432: BAARSLAG DZN., D.J. - De Bijbelse geschiedenis in de omlijsting van de historie van het oosten. 6 delen. Dl. 1: Kulturen en karakters. Dl. 2: Van stammen tot staat. Dl. 3: Van priesters en profeten. Dl. 4: Wereldveroveraars en wijsheidzoekers. Dl. 5: Nivellerend hellenisme en nationaal verzet. Dl. 6: De wereldheiland en de wettische zeloten.
75287: BAARSSEN S - Ook datwas Urk Geschuiedenis verhalen en episoden uit het leven van onze voorouders en enkele meer op de voorgrond tredende persomen
48640: BAART DE LA FAILLE, H. - Erythropoietic protoporphtyria
7987: BAAS, N. - Stoten op de ramshoorn.Practische schriftoverdenkingen
43041: BAAS, N. - De jonge arbeider en het oude geloof
35315: BAAS, N. - De Heilstaat.
25787: BAAY, MEJ. CORN. - Schetsen en Tafereelen uit de Historie van onze Oud-vaders. Bijeenverzameld.
31917: BAAY, MEJ. CORN. - de kracht van GODS WOORD bundel verhalen
32865: BAAY W DS DOORPOSTMA, ING. H.J. - De oestervisser van Tholen. Uit het leven en werk van Ds. W. Baaij.
23067: BAAYENS, J. / LIGTENBERG, H. / ROEST, B. - Opdat wij niet vergeten. Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel.
42954: BAC, A. DS. - Het licht der wereld
39357: BAC, A. DS. - en drs. A.A. Teeuw. Thuiszorg, een handreiking aan vrijwillige hulpverleners.
1075: BAC, DS. A./ VLIET, J. VAN / BREGMAN, A.THR - De Evangeliepredikstoel.
41761: BACH, JOHANN SEBASTIAN - J. S. Bach kompalitionen für die orgel
75316: BACH, J.S. - Orgelbuchlein und andere kleine Choralvorspiele
47067: BACH, JOHN SEBASTIAN - DIE HOME MESSE - The high Mass
18766: BACHIENE, WILLEM ALBERT (1712-'83, CULEMBORG) - Heilige geographie of aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende. Deel 1, 1ste stuk: Behelzende, dit 1ste deel, eene algemeene beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (34) 428 blz. En: Deel 1, 2de stuk: 429-1016 (4) blz. En: Deel 2, 1ste stuk: behelzende, dit 2de deel de byzondere beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (10) 503 blz. En: Deel 2, 2de + 3de stuk:504-1252 (2) blz. En: Deel 3, 1ste + 2de stuk: Behelzende dit 3de deel, eene beschryving der landen, gelegen, buiten het land Kanaan. 371- 373- 892blz.: kaarten deel met 11 uitslaande kaarten
49904: BACHIENE, WILLEM ALBERT (1712-'83, CULEMBORG) - Heilige geographie of aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende. Deel 1, 1ste stuk: Behelzende, dit 1ste deel, eene algemeene beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (34) 428 blz. En: Deel 1, 2de stuk: 429-1016 (4) blz. En: Deel 2, 1ste stuk: behelzende, dit 2de deel de byzondere beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (10) 503 blz. En: Deel 2, 2de + 3de stuk:504-1252 (2) blz. En: Deel 3, 1ste + 2de stuk: Behelzende dit 3de deel, eene beschryving der landen, gelegen, buiten het land Kanaan. 371- 373- 892blz.: kaarten deel met 11 uitslaande kaarten
26896: BACKER, S. - Mr. Joachim Rendorp. Levens- en karakterschets. Historisch-politisch proefschrift. Door S. Backer.
47385: BACON EDWARD, RED - .Verzonken beschavingen, het raadsel van verdwenen volkeren
74861: BADINGS, A.H.L., - Maleisch Woordenboek. Achtste, zeer vermeerderde druk. [8th very enlarged edn., edited by H.L.J. Badings].
74862: BADINGS A H L - Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek. Zoo gemakkelijk mogelijk ingericht ten dienste van Nederlanders, welke zich in Indie wenschen te vestigen. Door A. H. L. Badings, Gepencinneerd Kapitein der Infanterie. zevende zeer vermeerderde druk
77145: BAER, JORIS E.A. - Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities, perspectieven 2e
48673: BAETHGEN, D. FRIEDRICH - Die Psalmen [Handkommentar zum Alten Testament in Verbindung mit anderen Fachgelehrten]
5904: BAIGENT, M. / LEIGH, R. - Het Heilige Bloed en de Heilige Graal. Achtste druk.
76224: BAIGENT, MICHAEL AND RICHARD LEIGH - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid. De Dode Zeerollen, die in 1947 in de grotten bij Qumran werden ontdekt, zorgden voor vele opwinding. Ze dateren uit de periode tussen 100 voor en 100 na Chr. en bevatten behalve oudtestamentische teksten ook informatie over het leven van een 'sekte' bij de Dode Zee. De lange, goed leesbare rollen zijn inmiddels gepubliceerd. De langzame publikatie van de andere fragmenten, vaak niet meer dan enkele cm2 groot, werd al snel door sommigen als opzet gezien..
44030: BAILLIE, ALLAN - Achter elke boom een vijand vertaald door Miek Dorrestein met tekeningen van Alex de Wolf
29940: BAJETTO, M. - Bali. Second edition. Foto's en toelichting.
38153: BAKE, MR. LAURENS (1650-1741, HEERE VAN WULVERHORST) - Bybelse gezangen, van (...) Derde Druk, vermeerderd met Lofdichten en koopere plaaten. Waarbij gebonden: Mengel-poezy van (...)
48209: BAKE, MR. LAURENS (1650-1741, HEERE VAN WULVERHORST) - Bijbelsche Gezangen, Van MR. Laurens bake, Heere van wulvenhorst, &c. Derde Druk, vermeerdert met lofdichten en koopere plaaten
7326: BAKEL, H. A. VAN - Circa sacra. Historische studiën.
41812: BAKEL, H. A. DR. VAN - Kleinoodiën uit Luthers's nalatenschap getuigenissen van den hervormer bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door Dr. H. A. van Bakel.(tekts Duits)
46038: BAKELS, F.B. - Uitzicht: De lessen van Nacht und Nebel.
33780: BAKELS, FLORIS B. - Dertien dagen in mei.
11827: BAKELS, FLORIS B. - Wachter op de morgen het korte leven van Christian Corneille Dutilh geborebn 1915 gefusilleerd 1944 2e druik

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14