Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34167: GHIJSEN, DR. H.C.M. - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied.
8543: FLEURY CLAUDE (1640-1723) DANIEL GHYS (1700-1705 FL.) - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. En door hoedaanigen opgang den kerklyken staat der kristenen, den ondergang van't Joods gemeenebest verhaast heeft. In't Frans beschreven door den heer Fleuri. En om zyn cierlyke geleerdheyd, tot een toegift op het vierde stukje van de 'Republyk der Hebreen', vertaald, door D. Ghys. Nieuwlyk met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt.voorwoord Wilhelmus Goeree
54613: FLEURY CLAUDE (1640-1723) DANIEL GHYS (1700-1705 FL.) - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. En door hoedaanigen opgang den kerklyken staat der kristenen, den ondergang van't Joods gemeenebest verhaast heeft. In't Frans beschreven door den heer Fleuri. En om zyn cierlyke geleerdheyd, tot een toegift op het vierde stukje van de 'Republyk der Hebreen', vertaald, door D. Ghys. Nieuwlyk met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt.voorwoord Wilhelmus Goeree
42551: GHYS, D. - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. en door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den heer Fleuri. En om zijn cierlyke geleerdheyd tot een toegift op het vierde stukje van de 'Republyk der Hebreen' vertaald. Door D. Ghys. Nieuwlykx met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt.
55130: GHYS, D. - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. en door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den heer Fleuri. En om zijn cierlyke geleerdheyd tot een toegift op het vierde stukje van de 'Republyk der Hebreen' vertaald. Door D. Ghys. Nieuwlykx met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt. met De Republiek der kristenen, Waar in de opkomst en voorgang vander selve kerklijken en Weereldlijke Staat Uit dec zeeden en aantekeningen derVermaardste Schrijvers,nauwkeurig beschreven wordt
48000: BORGNA GIANNI (RED) - ROMA MEMORIA e OBLIO
55131: GIBBONS, S. - Whole world stamp catalogue. 1967, Thirty-second edition. A priced catalogue of the postage stamps of the whole world, excluding varieties of paper, perforation, shade and watermark. Lists over 128,900 stamps over 22,700 illustrations.
29956: GIBBONS, S. - Whole world stamp catalogue. 1967, Thirty-second edition. A priced catalogue of the postage stamps of the whole world, excluding varieties of paper, perforation, shade and watermark. Lists over 128,900 stamps over 22,700 illustrations.
55132: GIBBS, PHILIP. - The Book of the King's Jubilee: The Life and Times of Our King and Queen and Their People, 1865-1935.
72513: DAM GIDEON VAN - Dichter bij het onuitsprekelijk, over geestelijke begeleiding voor en door pastores
77072: DAM VAN GIDEON - Dicher bij het onuitsprekelike Overgestelijke begeleiding voor en doorpastores
47007: GIEBER, KAREL - DE EENZAME BERK. Met Titelplaat in kleuren, bandteekening en zeven illustraties van W. Heskes.
55134: GIELE, J. J. DRS - De pen in aanslag revolutionairen rond 1848
48147: GIELE, J. J. DRS - De pen in aanslag revolutionairen rond 1848
69648: GIER J DE - POEZIE als wapen een overzicht met bloenlezingen van gedichten rondd oorlog en verzet 1940-45
1363: GIER, K. DE - De brief aan Filemon door ds. K. de Gier, predikant van de Ger. Gem. te Arnhem
55138: GIER, K. DE - De brief aan Filemon door ds. K. de Gier, predikant van de Ger. Gem. te Arnhem
2214: GIER, K. DE - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
55141: GIER, K.PRED GERF GEN DEN HAAG - De geschiedenisvan de kerkorde uitgave welke voor de studenten gestnselde uitgave
55139: GIER, K. DE - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
55136: GIER, DS. K. DE, - Beproefd en gelouterd - negentien preken over Job.
55137: GIER, J. DE - Marnix van St. Aldegonde: 'Tolk der bybeltaal'. Kerklied en kerk bij Marnix.
15955: GIER, J. DE - Marnix van St. Aldegonde: 'Tolk der bybeltaal'. Kerklied en kerk bij Marnix.
32353: GIESELER, J.C.L. - De Bewegingen in de Nederlands Hervormde Kerk, in de jaren 1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald, door X. In het hoogduitsch uitgegeven doo J.C.L. Giesele, hooglereaar in de kerkgeschiedenis te GŲttingen. Met de voor- en slotrede des hoogduitschen uitgevers, en eenige bijvoegselen des schrijvers, vooral dienende ter voortzetting van het verhaal tot in 1841.
55146: GIESELER, J.C.L. - De Bewegingen in de Nederlands Hervormde Kerk, in de jaren 1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald, door X. In het hoogduitsch uitgegeven doo J.C.L. Giesele, hooglereaar in de kerkgeschiedenis te GŲttingen. Met de voor- en slotrede des hoogduitschen uitgevers, en eenige bijvoegselen des schrijvers, vooral dienende ter voortzetting van het verhaal tot in 1841.
55147: GIESEN, M. V.D. - Ervaringen en voorvallen. Zijn bekering, adscheiding, gevangenneming en overlijden in de gevangenis, alsmede vier brieven vanuit de gevangenis geschreven.
12633: GIESSEN, AREND VAN DER - Dorp in de mist.
71889: SMITS C PRED CHR GERF KERK/OUD GERF GEM O.A TE SLIEDRECHT / H.GIESSENDAM - IK zal horen wat God de HEERE spreken zal 52 meditatie
65802: SMITS C PRED CHR GERF KERK/OUD GERF GEM O.A TE SLIEDRECHT / H.GIESSENDAM - Komt te zamen en HOORT 12 preken over het leven van Jakob
42555: REINDERS B PRED GERF GEM 1974-1993 HARDIXVELD GIESSENDAM - Gods opzoekende zondaarsliefde 6 tal preken
70242: REINDERS B PRED GERF GEM 1974-1993 HARDIXVELD GIESSENDAM - EBEN HAEZER Laatstepreek oudekerk en 1e in de nieuwe kerk
46625: GIFTSCH‹S, FRANZ - Leitfaden fŁr die in den F.F. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Vorlesungen Łber die Pastoraltheologie. Herausgegeben von Frans GiftschŁs. Zweite verbesserte Auflage. Zwei Theilen
55150: GIFTSCH‹S, FRANZ - Leitfaden fŁr die in den F.F. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Vorlesungen Łber die Pastoraltheologie. Herausgegeben von Frans GiftschŁs. Zweite verbesserte Auflage. Zwei Theilen
47754: GIJBERS-WESTERA, M. B - Tůch nog feest
74135: VOUTIUS GIJSBERTUS - Bron van troost verdediging van de gereformeerde leer
55161: GILHUIS, T.M. - Nu dan, luister. Bijbelse verhalen nieuw gehoord. Een werk- en vertelboek Ill.: Ribbens Liselot.
55162: GILHUIS-SMITSKAMP, GREETH E.A. - Kleuterland. Een bundel verhalen vol zonneschijn en blijdschap uit het wonderland van de twee- tot vijfjarigen.
55160: GILHUIS, T.M. - Vertel mij toch.... Bijbelse verhalen nieuw gehoord Ill.: Ribbens Liselot.
55163: GILHUIS-SMITSKAMP, GREETH - Veilig in het donker
55157: GILHUIS, C. - Pastorale zorg aan bejaarden (Oorspronkelijk als dissertatie verschenen.).
55156: GILHUIS, C. - Hoe dichter ik nader... Gesprekken over het ouder worden. Zestiende druk.
55158: GILHUIS, DR. C. - Hoe dichter ik nader... Gesprekken over het ouder worden. 18edruk.
25030: GILHUIS, J.C. - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk. Met name bij de ontwikkeling daarvan in IndonesiŽ, bijzonder op Midden-Java. Academisch proefschrift, V.U. Amsterdam, 14 juni 1955.
26153: GILHUIS, C. - Hoe dichter ik nader... Gesprekken over het ouder worden. Zestiende druk.
47726: GILHUIS - SMITSKAMP, GREETH - De overwinning 2e druk
47733: GILHUIS-SMITSKAMP, GR. - Ali gaat in een dienstje
47817: GILHUIS-SMITSKAMP, GREETH - Veilig in het donker
48373: GILHUIS, T.M. - Vertel mij toch.... Bijbelse verhalen nieuw gehoord Ill.: Ribbens Liselot.
48374: GILHUIS, T.M. - Nu dan, luister. Bijbelse verhalen nieuw gehoord. Een werk- en vertelboek Ill.: Ribbens Liselot.
7019: GILHUIS, DR. C. - Hoe dichter ik nader... Gesprekken over het ouder worden. 18edruk.
8830: GILHUIS-SMITSKAMP, GREETH E.A. - Kleuterland. Een bundel verhalen vol zonneschijn en blijdschap uit het wonderland van de twee- tot vijfjarigen.
55164: GILLES - Flip rutly en zijn Vriend
34180: GILLIS, PETRUM. - Kerckelijcke Historie, van de Gereformeerde Kerken. Vergadert in eenige valeyen van Piedmont en haere nagebeuren eertijdts genaemt Waldensen. Mitsgaders een aanhangsel waer in begreepen is een waerachtigh en grondigh verhael van 't gene in 't schrickelijck bloedtbadt des jaers 1655 voorgevallen en begaen is aen de Gereformeerde kercken van Piedmont. Uyt het Frans in 't Nederduyts vertaalt door Gillis van Breen.
34835: GILPIN, WILHELM - Wilhelm Gilpins Biographie, oder Lebensbeschreibung der bekanntesten Reformatoren vor Luthero : na®mlich des Johann Wikliffs und seiner beru®hmtesten Nachfolger, des Lord Cobhams, Johann HuŖ, Hieronymi von Prag und Ziska. a. Aus dem Englischen Łberfest. Mit Rupsern.
55165: GILS, AD - Snelle Jelle naar de finale
55166: GILS, AD - Een roep om hulp.
55167: GILS, AD VAN - De leine wereld omnibus
55175: GILST, H. VAN - De geluksstaat van Sion. Met een voorwoord van ds. W.C. Lamain.
2365: GILST, DS. H. VAN PRED GERF GEM TRICHT - Een blijde boodschap in een donkere tijd. Zes predikaties voor bijzondere tijden.
55174: GILST, DS. H.VAN - Inkeer, afkeer, wederkeer. Zestal predikaties.
75649: GILST, DS. H. VAN PRED GERF GEM TRICHT - de profeet Jona 86 meditaties.
55172: GILST, DS. H. VAN; HOFMAN, DS. A. - Verslag van de begrafenis van Ds. H. van Gilst. En adventpreken van Ds. H. van Gilst en Ds. A. Hofman gehouden te Tricht op de zondagen 27 november en 4 december 1966, met een foto van de overledene.
21131: GILST, ANTONIUS VAN (1758-1834) - De gronden van het christen-catholiek geloof, tegen over de gronden der philosophie.
2215: GILST, H. VANPRED DER GERF GEMEENTE TE ELSPEET- TRICHT - De Heidelbergse Catechismus toegelicht in 55 predikaties.
19048: GILST, DS. H. VAN PRED GERF GEM TRICHT - Het grote voorrecht van Gods volk in een ondergaande wereld. Zes predikatiŽn.
55169: GILST, ANTONIUS VAN (1758-1834) - De gronden van het christen-catholiek geloof, tegen over de gronden der philosophie.
2353: GILST, DS. H.VAN - Inkeer, afkeer, wederkeer. Zestal predikaties.
34417: GILST, DS. H. VAN; HOFMAN, DS. A. - Verslag van de begrafenis van Ds. H. van Gilst. En adventpreken van Ds. H. van Gilst en Ds. A. Hofman gehouden te Tricht op de zondagen 27 november en 4 december 1966, met een foto van de overledene.
34442: GILST, H. VAN - De geluksstaat van Sion. Met een voorwoord van ds. W.C. Lamain.
70136: GILTAIJ, JEROEN - Lof der zeevaart: Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw Co-auteur: Jan Kelch Catalogus van de tentoonstelling in Museum Boymans Van Beuningen 21 december 1996 - 23 februari 1997
76756: HOLMES GINA - Geef me vleugelsa
55176: GINK - VAN ES, G. F - Bouvier. belge des flandres. 4e herziende . dr
55177: GINK C S T H VAN - Natuurlijk broeden en opfokken van Kuuikens afdeeling kleinveeteelt serie weten en kunnen
42357: GINK C S T H VAN - Weten en kunnen, .Hedendaagsche pluimvee voedering voor hooge eierproduktie,fok en slachtdoeleinden No 141 afdeling kleinveeteelt , Rijk geillustr,12 figuren, 62 blz ing
42395: GINK - VAN ES, G. F - Bouvier. belge des flandres. 4e herziende . dr
33164: GINKEL, KEMP VAN - Van Hoofdstraatkerk naar PniŽlkerk te Veenendaal. 1913 - 13 juni - 1988. Vijfenzeventig jaar kleine kerkgeschiedenis in woord en beeld. Een uitgave van de Christelijke Gereformeerde PniŽlkerk - Veenendaal. Tweede druk.
55180: GINKEL, H. VAN - Gemeentegetrouw. In gesprek oveer de opbouw van de gemeente.
55181: GINKEL, H. VAN - Zorg voor de kudde. De gevolgen van voortijdige eenwording van de Samen op Weg-kerken.
55179: GINKEL, DR. A. VAN - De ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Geref. Kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Mit zusammenfassungen in Deutscher und Englischer Sprache. met stellingen
26000: GINNEKEN, DR. JAC. VAN - Leergang der Nederlandsche taal, onder leiding van Dr. Jac. van Ginneken. Deel 1, met plaatjes van Herman Haeck. De roman van een kleuter. Door Dr. jac. van Ginneken. 2de onveranderde uitgave.
75506: JONGBLOET-VAN HOUTTE GISELA - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600 Deel 1 augustus 1584 - september 1585 R.G.P. 196
55185: GISPEN W.H. - Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem.
14792: GISPEN, W.H. - Tijdwoorden. Vier leerredenen door W.H. Gispen, predikant te Amsterdam. Ten voordeele van het Chr. Nat. Boeren-Comitť.
55195: GISPEN, W. H. - DOSKER - GISPEN,W.H. (Pred. Chr. Ger. Gem. te Kampen) De eisch tot waarheid en vrede. Afscheidsrede, uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Kampen, op zondag 4 mei 1873 door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: Het woord der waarheid. Intree-rede, uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle; op zondag 11 mei 1873, door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: De genezing van den blindgeboorne. Leerrede over Joh. 9:1-7 door W.H. Gispen. 16 blz. Waarbij geb.: Volharden in de leer. Hervormingspreek naar Hand. 2: 42a door W.H. Gispen. 18 blz. Waarbij geb.: Afscheidswensch uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle door N.H. Dosker, bij de Zeerws. vertrek naar Noord-Amerika. 15 blz.
55192: GISPEN, DR. W.H. - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.4de druk,
39950: GELDEREN C VAN EN GISPEN W H - Het boek Hosea vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
55194: GISPEN, W. H. - Denkt aan uwe belijdenis. Een woord aan jeugdige leden der gemeente na het afleggen hunner geloofsbelijdenis. Vijde druk.
55191: GISPEN, DR. W.H. - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.6de druk,
55193: GISPEN, DS. W.H. - Merkteekenen. Bloemlezing uit de geschriften van wijlen ds. W.H. Gispen, oprichter en gedurende 34 jaar voorzitter van de gereformeerde vereeniging voor de drankbestrijding.
55186: GISPEN, W.H. DR. - Leviticus commentaar op het oude testament
55187: GISPEN, W.H. DR. - Numeri 1 -2 commentaar op het oude testament
54997: GELDEREN C VAN EN GISPEN W H - Het boek Hosea vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
72817: GISPEN W.H. - Denkt aan uwe belijdenis een woord aan jeugdige leder der gemeente, na het afleggen hunner geloofsbelijdenis, vijfde druk
1598: GISPEN, W. H. - Denkt aan uwe belijdenis. Een woord aan jeugdige leden der gemeente na het afleggen hunner geloofsbelijdenis. Vijde druk.
42065: GISPEN, W.H. DR. - Leviticus commentaar op het oude testament
55188: GISPEN, W.H. DR. - Numeri 2 e deel 20 vers14 hlst 35 vers 13 commentaar op het oude testament
55189: GISPEN, W.H. DR. - Over Bijbelgebruik als dagelijks brood
55190: GISPEN, DR. W.H. - Bij Bijbelse Wijzen.
48120: GISPEN, W.H. DR. - Numeri 1 en 2 commentaar op het oude testament
16600: GISPEN, DR. W.H. - Bij Bijbelse Wijzen.
20803: GISPEN, W. H. - DOSKER - GISPEN,W.H. (Pred. Chr. Ger. Gem. te Kampen) De eisch tot waarheid en vrede. Afscheidsrede, uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Kampen, op zondag 4 mei 1873 door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: Het woord der waarheid. Intree-rede, uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle; op zondag 11 mei 1873, door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: De genezing van den blindgeboorne. Leerrede over Joh. 9:1-7 door W.H. Gispen. 16 blz. Waarbij geb.: Volharden in de leer. Hervormingspreek naar Hand. 2: 42a door W.H. Gispen. 18 blz. Waarbij geb.: Afscheidswensch uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle door N.H. Dosker, bij de Zeerws. vertrek naar Noord-Amerika. 15 blz.
47289: GISPEN, W.H./RIDDERBOS, H./SCHIPPERS, R. - Beknopt commentaar op de Bijbel in de nieuwe vertaling.
48114: GISPEN, W.H. DR. - Genesis commentaar op het oude testament
48115: GISPEN, W.H. DR. - Genesis commentaar op het oude testament
48119: GISPEN, W.H. DR. - Leviticus commentaar op het oude testament
48121: GISPEN, W.H. DR. - Numeri 2 e deel 20 vers14 hlst 35 vers 13 commentaar op het oude testament
7021: GISPEN, DS. W.H. - Merkteekenen. Bloemlezing uit de geschriften van wijlen ds. W.H. Gispen, oprichter en gedurende 34 jaar voorzitter van de gereformeerde vereeniging voor de drankbestrijding.
76503: GISPEN, W.H. DR. - Genesis commentaar op het oude testament 2e deel genesis 11 vers 27- 25 vers 11
55200: GLASER, IDA & NAPOLEON JOHN - Geliefde of gevangene? - Christenen danken na over vrouwen en de islam.
55203: GLASHOUWER, WILLEM J.J. (RED.) - Het ontstaan van de wereld.
55202: GLASHOUWER, DS. W. J. J. - Leven in de overwinning. 2e druk.
39811: GLASHOUWER, WILLEM J.J. (RED.) - Het ontstaan van deWereld.
69868: OUWENEEL W J EN GLASHOUWER W J J - Het ontstaan van de Bijbel
55207: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en godsdienst in Nederland na het vestigen der Hervorming tot den troonafstand van koning Willem 1; als leesboek voor den beschaafden stand. 2e deel.
15741: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en godsdienst in Nederland na het vestigen der Hervorming tot den troonafstand van koning Willem 1; als leesboek voor den beschaafden stand. 2e deel.
70538: GLAUBRECHT G. - Der Wachterkorb erzahlung von Rudolf Veser tweede uitlage geillustreerd door Hugo Kaufermann initialen von Frans Widnmann
55209: GLOPPER-ZUIJDERLAND, C. C. DE - Inventaris 28 - Hervormde Gemeente Oud- en Nieuw Loosdrecht
74004: MIKLOWITZ GLORIA D. - Huis van geheimen
9306: GLUECK, NELSON - Deities and dolphins. The story of the Nabataens.
76257: GMELICH MEIJLING VAN HEMERT, CEES R. - Vissen op een zoete zee. Het verhaal van de IJsselmeervissers.
74194: WERNER GN. - Vechten met je tranen
46649: GNOTH, KLAUS - Antwort vom Athos. Die Bedeutung des heutigen griechischorthodoxen MŲnchtums fŁr Kirche und Geseelschaft nach der Schrift des AthosmŲnchs Theoklitos Dionysiatis ''Metaxy Ouranou kai Ges'' (Zwischen Himmel und Erde) Mit zwei Abbildungen.
75227: GOBINET, M. KAREL. - Onderwys der Jeugd in de Christelyke Godvrugtigheyd. , Getrokken uyt de H. Schrifture en de Heylige Vaders. door M karel gibinet nieuwe druk
55212: GOBIUS DU SART, JOAN WILLEM FREDERIK WIJK BIJ HEUSDEN - tergedachtenis aan haren vriend en leraar Ds J C G Gobius Sart 1861-1936 opgedragen aan de Ned Herv Gemeente te Wijk bij Heusden door zijn zoon
15102: GODEAU, ANTOINE - Les tableaux de la penitence. Par messire Antoine Godeau, Euesque de Vence. Nouvelle edition.
55215: GODEAU, ANTOINE - Les tableaux de la penitence. Par messire Antoine Godeau, Euesque de Vence. Nouvelle edition.
55217: GODEFROY, J - Beknopte Inleiding tot de Kennis van PERZISCHE TAPIJTEN.
55216: GODEFROY J - Weten en kunnen, .Beknopt overzicht van de Meubelstijlen No 67 en 68 2e vermeerderde druk Rijk geillustr,153 figuren, 93 blz ing
74599: GODEFROY J - het mahomedaansche ornament een beschouwing over zijn toepassing in bopuwkunst en kunstnijverheid
42364: GODEFROY J - Weten en kunnen, .Beknopt overzicht van de Meubelstijlen No 67 en 68 2e vermeerderde druk Rijk geillustr,153 figuren, 93 blz ing
55220: GODET, FR. - Kommentaar op het evangelie van Lukas. Naar den derden druk uit het Fransch vertaald.
55221: GODET, FR. - Kommentaar op het evangelie van Johannes. vertaald uit het Fransche Dr P J Gouda Quint
55218: GODET, F. - Kommentaar op Paulus eersten brief aan de CorinthiŽrs.
55219: GODET, FR. - Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Romeinen Uit het Fransch vertaald door G J A Jonker pred te Haarlem
18291: GODET, F. - Kommentaar op Paulus eersten brief aan de CorinthiŽrs.
18574: GODET, FR. - Kommentaar op het evangelie van Johannes. vertaald uit het Fransche Dr P J Gouda Quint
8418: GODET, FR. - Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Romeinen Uit het Fransch vertaald door G J A Jonker pred te Haarlem
8419: GODET, FR. - Kommentaar op het evangelie van Lukas. Naar den derden druk uit het Fransch vertaald.
55222: GODFREY, JAN EN COPE, JANE - De tuin van opa
72853: ARNOLD GODFRIED - Waare afbeelding der eerste christenen, volgens hun leevendig geloof en heylig leven alsmede hun veval. Uyt de iudste en achtbaarste Kerkelycke Schryvers, volgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Godsdienst, allen liefhebberen der geschiedenissen, en voornaamelyk der aaloudheyd, als een nutte Kerkelycke Historie, getrouwelyk en onzydiglyk voorgesteld door Godfried Arnold, laatst professor der historien te Giessen Tweede deel . Uyt het hoogduytsch vertaald door W. Sewel met kopere plaaten versierd
40613: VERZAMELING VAN BRIEVEN NAGELATEN DOOR GELIEFDE KINDEREN GODS - Overgeschoten brokskens. Tweede bundel
55224: GODSCHALK, W. - Interaction of turnip yellow mosaic with mercurials
48705: GODSCHALK, W. - Interaction of turnip yellow mosaic with mercurials
76630: PHILPOT J C EN MACKENZIE J ENLINK R ENFEAZEY E EN KIFFIN KERSHAW J EN GODWIN T - Nagelaten Brokkn predikaties en meditaties dln 1 t/m 5
44732: GOEBEL, KLAUS - Von Eller bis DŁrselen. Neue Beitršge zur Kirchen- und Stadgeschichte von Wuppertal-Ronsdorf.
7415: GOEBEL, KLAUS - Von Eller bis DŁrselen. Neue Beitršge zur Kirchen- und Stadgeschichte von Wuppertal-Ronsdorf.
55235: GOEDE-MOM,C. DE - Het Cadeautje
9350: GOEDE, BAREND DE - 't Is altemaal Adams kroost. Een verhaal van menschen en dingen gelezen in de geldersche volksalmanak, 1835 - 1904.
22409: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie- eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft. 1845 Overleden 2 Mei 1852.
47559: GOEDE, BAREND DE - 'T is altemaal Adams kroost. Een verhaal van mensen en dingen gelezen in de Geldersche Volksalmanak 1835-1904
27140: GOEDE, E. DE - Weg der bekeering. Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft, door E. de Goede scheepstimmerman te Doesburg. 1845 Overleden 2 mei 1852.
39684: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie- eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft. 1845 Overleden 2 Mei 1852. Heruitgave.
47799: GOEDE-MOM,C. DE - Het Cadeautje
48404: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft, door E. de Goede, scheepstimmerman te Doesborgh. 1845 (overleden 2 mei 1852).
55236: GOEDEMANS, W. TH. - Adamantaanamines - Over het mechanisme der antiviruswerking in celcultures
48607: GOEDEMANS, W. TH. - Adamantaanamines - Over het mechanisme der antiviruswerking in celcultures
55241: GOEDHART, DS. H. - Rondom het geloof. Zestal predikaties.
55246: GOEDHART, J. (RED.) - Gedenkboek van de Ned. Herv. Zondagscholenbond op gereformeerde grondslag. 1928-1953
26462: GOEDHART, H. - Het wezen des geloofs. Zestal predikatiŽn door H. Goedhart V.D.M. bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam (Delfshaven).
48598: GOEDHART, H. - De slothymne van het manual of discipline., A Theological-exegetical study of QS X,9-XI,22 (proefschrift)..
55240: GOEDHART, C. - O die Marijke 4e druk
1132: GOEDHART, H. - Vragen rondom het geloof. Zestal bijbellezingen door H. Goedhart V.D.M. bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam (Delfshaven)
55237: GOEDHART HANNA / FOKKEMA GEERTJE MET FOTO,S ARJEN GOEDHART EN ARJAN WOORD - LEVENSLANG verhalen,brieven en gedichten uit de gevangenis met foto,s Arjen Goedhart en Arjan Woord
55239: GOEDHART, A.B. - Hier scheen ons 't water 't overstromen.
1828: GOEDHART, J. (RED.) - Gedenkboek van de Ned. Herv. Zondagscholenbond op gereformeerde grondslag. 1928-1953
45994: GOEDHART, H. E.A. - De religie van het belijden
71022: WIJSMAN-GOEDKOOP E. - Op den rand van het nest (geÔllustreerd door Netty Heyligers)
55247: GOEHART, COBY - Het rode tasje
47730: GOEHART, COBY - Het rode tasje
76227: GOEMAN, ALBERT - Een bord snert en andere vertelsels uut 't Zeeuwse.
76477: BARENZONIUS NICOLAUS )1609 / 79 GOES' - De Ziele des EUANGELIUMS ofte de levendigmakende kracht Christi in denEuangelio hier is noch achter bijgevoegt de ZWAKKE ADEM/TOCHt van een Aanmechtige Ziele in nhare geestelyke stanten van God in doodigheid ende ongevoeligheid verlaten zynde
76031: STOCKMANS ASEGIDIUS (1703-1765 VAN 1742-1765 PREDIKANT TE GOES - Redenvoering van den HEILIGEN GEEST Gedaan in de hemel met het begin des Nieuwen tastaments tot de Hemelsche Gemeenten derAertsvaderen welkeGeestelijke gemaemt wordt.SARA en JERUZALEM Beschreven inhet 54e hoodfdstukvan JESAIIAS
35278: WESSELS A M GOES - God ons een Schild. Uit het kerkelijk leven der Gereformeerde Kerken op Zuid-Beveland. 1836-1936.
58785: KOETSVELD VAN C CEZ TE GOES - Karakterbeelden vanhet Lijdenstooneel twaalftal schetsen
31425: GOES, J.A. VAN DER - Lof,Lijk en Graf Gedichten van J. Antonides van der Goes.70 blz de Ystroom (24136blz Waarbij gebonden: Trazil, of overrompelt Sina. Treurspel door J. Antonides van der Goes.360blz . met portret en 3 gravures Romijn de Hooge
46777: KOETSVELD VAN C CEZ TE GOES - Karakterbeelden vanhet Lijdenstooneel twaalftal schetsen
55251: GOETERS, J.F. GERHARD - Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig Jahrhunderten. Edited by Hans Steubing, with assistance of J.F. Gerhard Goeters, Heinrich Karpp, and Erwin MŁlhaupt.
46322: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Faust |-||
46920: GOETHE - Gedachten Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
70753: GOEVENEUR J.J.A. - Conanchet (Naar Cooper, tweede druk)
70725: GOEVERNEUR J.J.A. - De strikkenzetter (Naar cooper, tweede druk)
55256: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf TŲpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd. 25e druk.
32510: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf TŲpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd. 21e druk.
55255: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf TŲpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd.
3487: GOEZE, JOHAN MELCHIOR (1717-1786 HAMBURG) - Heilzaame overdenkingen, over den dood en de eeuwigheid, op alle dagen van het geheele jaar. Door (...) Verrykt met het leeven van den weleerdaarden schryver, uit het Hoogduitsch vertaald, door Johan Isaac Rhenius, onder het Opzicht van den weleerwaarden Heer Ludolph Godliep Cordes, Leeraar by de Evangelische Luthersche Gemeente in Zwolle. Eerste en Tweede deel.
43775: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN - Moed door Anna van Gogh-Kaulbach geÔllustreerd door A. Gerdes Oosterbeek
47665: GOGH, V. VAN, HAVELAAR, J., - Vincent van Gogh. Met veertig illustraties en vier reproducties in vierkleurendruk. (2e herz.). Illustraties.
69935: UIL VAN GOLEN DEN A - Nooit meer blij zijn?
77117: UIL VAN GOLEN A DEN - Dolhof van het leven
69934: UIL VAN GOLEN DEN A - Gekregen of gestolen
72423: UIL-VAN GOLEN A. DEN - De sleutel van het vaderhuis, een oud verhaal opnieuw verteld
77168: UIL VAN GOLEN A DEN - Op nieuw gevangen
71271: GOLLWITZER, HELMUT - Het hooglied van de liefde
55261: GOLTERMAN, DR. W.F. EN HOEKENDIJK, PROF. DR. J.C. (RED.) - Oecumene in 't vizier. Aangeboden aan Dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de wereldraad van kerken op zijn zestigste verjaardag op 20 september 1960.
41233: GOLTERMAN, DR. W.F. EN HOEKENDIJK, PROF. DR. J.C. (RED.) - Oecumene in 't vizier. Aangeboden aan Dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de wereldraad van kerken op zijn zestigste verjaardag op 20 september 1960.
55262: GOLTZIUS, DOMINICUS (1644-1720, HINDELOPEN) - De algemene sendbrief des Apostels. Jacobi Schriftmatige verklaert en Toegeeygent Tot gebruyk der Godzaligheyd,
73820: GOLVERDINGEN DRS. M. - Kleine geschiedenis van de gereformeerde gezindte, een ontwikkeling in hoofdlijnen
77109: GOLVERDINGEN M - Gereformeerde Gemeente in Stad en LKande 60 jaar kerkelijk leven on Groningn(1938-1998)
37140: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
41624: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.3e herziende druk
55270: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
55264: GOLVERDINGEN, DS. M. - Uw Woord is de waarheid. 2 predikaties, bij zijn intrede en afscheid.
69735: GOLVERDINGEN M E.A - Om identiteit en Kwaliteit 1921-1996 75 jaar vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
1444: GOLVERDINGEN, M. - KERSTEN, Ds. G. H Facetten van zijn leven en werk.
28154: GOLVERDINGEN, M. / KRUIDENIER, JAC. / KOPPEJAN, J. / KOLE, I.A. / VOGELAAR, D. / BROUWER, W.A. / MULDER, P. - Belijden en opvoeden. Gedachten over de christelijke school vanuit een reformatorische visie.
37753: GOLVERDINGEN, DS. M. - Uw Woord is de waarheid. 2 predikaties, bij zijn intrede en afscheid.
55275: GONDA, J. - Letterkunde van de Indische Archipel : 1ste druk. . uitspraak van Indische woorden. Bloemlezing uit de Indische literatuur (in vertaling) met uitvoerige inleiding van J. Gonda.
44173: GONDA, J. - Letterkunde van de Indische Archipel : 1ste druk. . uitspraak van Indische woorden. Bloemlezing uit de Indische literatuur (in vertaling) met uitvoerige inleiding van J. Gonda.
55276: GONLAG, JOHANNES MET VOORWOORD DS C SMITS - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman. beschrijving van zijn leven, sterven en begrafenis. Waaraan zijn toegevoegd enige bijzonderheden uit het leven van zijn vrouw Joh. La Both en het sterven van haar moeder, zuster en broertje. Laat uw licht alzo schijnen Matth. 5 : 16.
55277: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
55278: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
27163: GONLAG, JOHANNES MET VOORWOORD SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman. beschrijving van zijn leven, sterven en begrafenis. Waaraan zijn toegevoegd enige bijzonderheden uit het leven van zijn vrouw Joh. La Both en het sterven van haar moeder, zuster en broertje. Laat uw licht alzo schijnen Matth. 5 : 16.
36472: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
43056: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - levensbeschrijving van Thomas Goodwin.
41173: GOODWIN, THOMAS (1587-1642) DANIEL PEENIUS 1622-1680 - Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums
55280: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55281: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55282: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
16369: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55284: GOODWIN, THOMAS (1587-1642) DANIEL PEENIUS 1622-1680 - Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums
42713: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55285: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
17253: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55283: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
25941: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
212: STEENBERGEN VAN GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van PerziŽ te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
22674: GOOR, N.Y. (1866-1941) - Christus' gemeente Gode bevolen. Afscheids-predikatie van de Gereformeerde Kerk te Groningen op 30 maart 1925 gehouden in de Noorderkerk. Door N.Y. van Goor.
55287: GOOR, B. J. VAN - Onderzoekingen over plantentumoren (crown-gall) - Tumor inductie met verschillende stammen van agrobacterium tumefaciens een vergelijkend onderzoek
55289: GOOR, N.Y. (1866-1941) - Christus' gemeente Gode bevolen. Afscheids-predikatie van de Gereformeerde Kerk te Groningen op 30 maart 1925 gehouden in de Noorderkerk. Door N.Y. van Goor.
55286: GOOR, - Kooplieden, Predikanten & bestuurders over zee beeldvorming en plaatsbepaing in een andere wereld
66280: STEENBERGEN VAN GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van PerziŽ te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
48716: GOOR, B. J. VAN - Onderzoekingen over plantentumoren (crown-gall) - Tumor inductie met verschillende stammen van agrobacterium tumefaciens een vergelijkend onderzoek
74705: GOOSEN, LOUIS. - VAN ABRAHAM TOT ZACHARIA. THEMA'S UIT HET OUDE TESTAMENT IN RELIGIE, BEELDENDE KUNST, LITERATUUR, MUZIEK EN THEATER en VAN ANDREAS TOT ZACHEUS. THEMA'S UIT HET NIEUWE TESTAMENT EN DE APOCRIEFE LITERATUUR IN RELIGIE EN KUNSTEN en VAN AFRA TOT ZEVENSLAPERS. HEILIGEN IN RELIGIE EN KUNSTEN.
75674: SCHAFFER GOOSZEN - De Hofprediker vanden Prind 1680-1688
24708: GOOTE, A. / KAAN, R.F. - Het aanzien van het gouden huwelijk. 50 jaar Juliana en Bernhard.
65371: SCHRENK GOOTLOB - Gottesreich und Bund i, šlteren Protestantismus vornehmlich bei Johannes Coccejus, Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
35778: GOOYER, A.C. DE - Op wacht in de Dessa. IndonesiŽ.
43576: GORBATSJOV, MICHAIL - Perestojka een nieuwe visie voor mijn land en de wereld
55297: GORDEAU, H. - Twee jongens. Serie: School en leven.
72656: GORDEAU JR. - Het meestershuis van Ter Horst, met illusraties van J. G. kesler
35036: GORDEAU, H. - Twee jongens. Serie: School en leven.
55298: GORDON, MATTHEW S. - ISLAM oorsprong . geloof . gebruiken . heilige teksten . gewijde plaatsen.
45473: GORDON, MATTHEW S. - ISLAM oorsprong . geloof . gebruiken . heilige teksten . gewijde plaatsen.
52740: CLOPPENBURG RUARDUS MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
39112: CLOPPENBURG RUARDUS MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
59932: LINDEBOOM C PRED TE GORINCHEM - Eengezindheid naar Christus Jezus der gemeente toegebeden van den God der lijdzaamheiden der vertroosting, Predikatie gehouden op zondag 2februarie 1908 bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn
55299: G÷RLICH, ERNST JOSEPH - GrundzŁge der Geschichte der Habsburgermonarchie und ÷sterreichs
39539: G÷RLICH, ERNST JOSEPH - GrundzŁge der Geschichte der Habsburgermonarchie und ÷sterreichs
26510: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst.
1396: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Hij heeft onder ons gewoond. Negen overdenkingen over Johannes 1
13614: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - De grote dag nadert. Negen overdenkingen over Habakuk en Zefanja.
16592: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Water en licht.
1472: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Geleid door de Geest, acht overdenkingen over Romeinen 8
55303: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA)/ DRIEL, L. VAN - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
1388: GORSEL, W. VAN/ DRIEL, L. VAN - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
31254: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - De Maartenskerk in de Smalstad. (Beknopt overzicht van de geschiedenis der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk. Uitgave van de restauratie-commissie der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk.
49245: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
49243: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Welgelukzalig. Acht meitaties over psalmen
21222: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Troost troost mijn volk
55324: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Gegrepen door het Woord opstellen aangeboden aan ds.W van Gorsel
27377: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Terugkeer en wederopbouw. Acht overdenkingen over het boek Ezra.
49246: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een God van eeuwig heil. Meditaties over de heislfeiten
55305: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Uw macht is groot
55309: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - de ijver voor zijn huis de nadere reformatie en haar belangrijkste vertegenwoordigers
55311: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Ver weg en toch dicht bij
55313: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst. 3edruk.
55314: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zie, het Lam Gods. Tien overdenkingen over het Evangelie naar Johannes.
73181: GORSEL W. VAN - De goede keus, vier overdenkingen over HebreeŽn 11
55318: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
55321: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Troost, troost Mijn volk. Negen overdenkingen over het tweede dee van Jesaja's profetie
55304: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zo ik niet had geloofd
55310: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een gevangene van Jezus Christus
55312: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb Ik liefgehad.
55316: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Onder een open hemel.
55317: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Vrije gunst alleen. Meditaties over de brief aan de Efezen.
55320: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Daar ligt Jeruzalem. Tweede tiental overdenkingen over de openbaringen aan Johannes.
55322: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God
55302: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Water en licht.
41999: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Profeet onder het juk
55315: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een Heiland vol barmhartigheid. Negen overdenkingen uit het Evangelie naar Lukas.
55308: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb ik lief gehad.
21223: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een gevangene van Jezus Christus
33560: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Onder een open hemel.
69557: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Hij die overwon acht overdekingen over Psalm 68
69746: VROEGENDEIJ A REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L GORSEL VAN A+6 - Gereformeerd weekblad 76- 77e 78e 79e jaargang
1390: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zo ik niet had geloofd
73180: GORSEL W. VAN - Een vaste grond overdenkingen over HebreeŽn 11
73179: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst. 2edruk.
27354: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zie, het Lam Gods. Tien overdenkingen over het Evangelie naar Johannes.
55323: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Verlost uit het diensthuis negen overdenkingen over exodus 3020
1391: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Uw macht is groot
16591: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb ik lief gehad.
17122: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - de ijver voor zijn huis de nadere reformatie en haar belangrijkste vertegenwoordigers
25304: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb Ik liefgehad.
27355: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een Heiland vol barmhartigheid. Negen overdenkingen uit het Evangelie naar Lukas.
49244: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Vrije gunst alleen. Meditaties over de brief aan de Efezen.
49247: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Daar ligt Jeruzalem. Tweede tiental overdenkingen over de openbaringen aan Johannes.
37211: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zie, de dagen komen. Tweede tiental overdenkingen over Jeremia.
76237: BRIAN GORST - Olieverven. Een onmisbare handleiding voor zowel beginnende als gevorderde schilders
55326: GORT, K. A. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Enige historische informatie en enkele opmerkingen ter overweging. Tweede verbeterde druk.
55327: GORT, K. A. - Is iemandt/ goedes moedes, die singe Psalme.//
19883: GORT, K. A. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Enige historische informatie en enkele opmerkingen ter overweging. Tweede verbeterde druk.
55329: GORTER, D - De bewoners van Rodelsheim. Uit de Nederlandse vertaling herschreven door D. Grorter
71277: VOOGT DE GOS - Onze huisdieren. Hun instinkt en verstand, hoe men ze fokt, verzorgt en gebruikt
55330: GOSLINGA C J DR, - Het eerste en tweede boek SAMUEL vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
40226: GOSLINGA C J DR, - Het tweede boek SAMUEL vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
55331: GOSSAERT, GEERTEN - Essays.
18737: GOSSAERT, GEERTEN - Essays.
6734: GOSSELIN, J. J. - Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende het koningrijk der Nederlanden. Met aanwijzing der arrondissementen, districten, hoofdschotambten, kwartieren en provinciŽn, waarin dezelve gelegen zijn, benevens eene opgave der bevolking van elke gemeente afzonderlijk. Waar achter is gevoegd eene opgave der plaatsen, waar postkantoren zijn gevestigd.
55332: GOSSELIN, J. J. - Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende het koningrijk der Nederlanden. Met aanwijzing der arrondissementen, districten, hoofdschotambten, kwartieren en provinciŽn, waarin dezelve gelegen zijn, benevens eene opgave der bevolking van elke gemeente afzonderlijk. Waar achter is gevoegd eene opgave der plaatsen, waar postkantoren zijn gevestigd.
72191: GOTTFRIED, JOH. LODEW - SIMON DE VRIES ILLUSTRATONS JAN LUYKEN - Simon de Vries Joh. Lodew. Gottfried Joh. Lodew. Gottfrieds Historische Kronyck,Vervattende Een Nauwkeurige En Volkomene Beschrijvingh Der Aldergedenckwaerdighste Geschedenissen Des Weerleds, Van Den Aenvangh Der Scheppingh Tot Op 't Jaer Christi 1576 ect tot op den Uytgangh fer Sevrmthiende Eeuw of t sluiten der Algemeene Europische Vreede door Simon de Vries
27686: GOTTLIEB, FRIEDRICH - Klopstock. Des Messias; Oden und Elegien.
55333: GOTTLIEB, FRIEDRICH - Klopstock. Des Messias; Oden und Elegien.
65372: SCHRENK GOTTLOB - Gottesreich und bund im ńlteren Protestantismus vormehmlich bei Johannes Coccejus
72909: N N TE GOUDA - PREDICATIE over Matth 8 vers 11 en 12 en enklele ghedichten
76719: SPEK VAN DER ARIE DOORMASTENBROEK J GOUDA - Een vroegrijpe vrucht enige bijonderhel uit het leven vanArie vander Spek 2e druk
77494: WESTERHOVIUS ARNOLDUS HENRICUS GOUDA - Beknopte vragen uyt de Kerkelyke historie des Nieuwen Testaments. Na de methode van den heer Joan Hubner - derde deel, tweede stuk van 10-11-12 eeuw
48343: WISSE G JR PREDIKANT TE GOUDA - Het TOlstoyisme en de leer van het niet wederstaan
55337: GOUDAPPEL, C.D. - Delft rond de eeuwwisseling. 2e druk .
44337: GOUDAPPEL, C.D. - Delft rond de eeuwwisseling. 2e druk .
70750: GOUDRIAAN C. - Jaap uit de zesde klas ( GeÔllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
55338: GOUDRIAAN, KAREL - Twee haagsche vrienden, oorspronkelijk verhaal. Krienen's bibliotheek. Met platen van W. H. Bik.
42058: GOUDT, HELEEN - Nieuw Bijbels vertelboek
77317: GOUMAN B - Niet enkel Duistenis
55340: GOUMAZ, LOUIS - Het ambt bij Calvijn. Een samenvatting naar zijn commentaren op het Nieuw Testament. Vertaald en ingeleid door K. Deddens v.d.m.
6856: GOUMAZ, LOUIS - Het ambt bij Calvijn. Een samenvatting naar zijn commentaren op het Nieuw Testament. Vertaald en ingeleid door K. Deddens v.d.m.
55341: GOVENDER, S. P. - In Search of Tomorror - The dialogue between black theology and marxism in South Africa
48676: GOVENDER, S. P. - In Search of Tomorror - The dialogue between black theology and marxism in South Africa
73559: GOWER, RALPH. - The New Manners and Customs of Bible Times.
55342: GOYER, TRICIA - Het verscheurde land
46750: GOYER, TRICIA - Het verscheurde land
70801: GRAAF A. DE - Jacob Rensum
72457: GRAAF, G.H. VAN DE - Uit het leven van een gemeente in oorlogstijd / Hervormd Charlois 1940-1945 met zw/w foto's
73823: GRAAF J. VAN DER - Meer dan vrijwilligerswerk, toerustig van ambtsdragers
1403: GRAAF, J. VAN DER - Om de erve der vaderen.De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde kerk en Samen op Weg.
403: GRAAF, VAN DER JAN EIND REDAKTIE - De Heilige Schrift. antwoorden op bijbelse vragen
55382: GRAAF, S. G. DE - De Heilige Schrift. Het Koninkrijk Gods en de oorlog.
53924: DR. G.H VAN DE GRAAF - Uit het leven van ee ngemeente in oorlgsijd. hervormd charlois 1940-1945
55387: GRAAF, S. G. DE - Het Woord Gods en de kerk
19465: GRAAF, N. H. DE (1823-1886) PREDIKANT TE APELDOORN EN LOO - Toespraak. Naar aanleiding van 1 Tim. IV vs. 8b. Gehouden in het kamp bij Milligen. Uitgesproken op verzoek en ten voorbede de5r nageblevene Moeder en Zustetr van en in het Kam overleden stafmuziijkant
70787: GRAAF A. DE - Het geheim van een schooljongen, naar het englisch van Andrew Home, schrijver van: 'Tom en Jack', 'De spion op school', 'Jaap en Ben', enz., geÔllustreerd, tweede druk
70788: GRAAF, A. DE - Dick en zijn vrienden (avonturen van een schooljongen, naar het Englisch van Adrew Home, schrijver van: 'Tom en Jack', 'De spion op school', 'Jaap en Ben', 'Het geheim van een schooljongen', met platen
55363: GRAAF, DR. J. DE (EMERITUS HOOGLERAAR, RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT) - Elementair begrip van de ethiek - Vierde, herziende druk - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
70789: GRAAF, A. DE - De spion op school (avonturen van een schooljongen, naar het englesch van Andrew Home, geillustreerd door H. Pieck.
73824: GRAAF DR. IR. J. VAN DER - Gezegd gepreekt geschreven, Hervormd-gerefromeerd gedachtegoed
7211: GRAAF, S. G. DE - Vuur op de aarde! PredikatiŽn van ds. S. G. de Graaf.
1400: GRAAF, J. VAN DER - Beleden feiten. Belijdenis met mond en hart.
16388: GRAAF, MR. A. DE - Het reveil en de strijd tegen de onzedelijkheid. Tweede druk.
22124: GRAAF, J. VAN DER - De kerk in het midden een positiebepaling vanuit het reformatorisch belijden. Reformatie reeks.
28436: GRAAF, J. VAN DER/ KOLE, I. A. (REDACTIE) - Het gezin vandaag en morgen.
29476: GRAAF, J. VAN DER - Van Putten naar Amersfoort. De Gereformeerde Bond in het Samen op Weg-proces.
31962: GRAAF, A. VAN DE - Het geheim van een verrader.
32679: GRAAF, A. VAN DE - Diamantenjacht bij nacht.
32724: GRAAF, C.J. VAN DER - Mensenvangen.
34822: GRAAF, ANKE DE - Mieke's plan reist per post. GeÔllustreerd door G. van Straaten.
35456: GRAAF, J. VAN DER - Denken over... Oecumene.
37142: GRAAF, IR. J. VAN DER (EINDRED.) - Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar Gereformeerde bond in de Ned. Herv. Kerk,
40602: GRAAF, DS. C.J. VAN DER - Wij gedenken uwe weldadigheid. Psalm 48: 10a
41615: GRAAF, IR. J. VAN DER - Gebeurt er nog iets? Over prediking en hoorcrisis.
42236: GRAAF VAN RANDWIJCK, MR. S.C. - Handelen en denken in dienst der zending Oegstgeest 1897-1942
44672: DE GRAAF, J - De anthropologie in de moderne Russische wjsgerige theologie.. Proefschrift ter verkrijging an de de graad van doctor in de godgeleerheid aan de Rijksuniveriteit te Leiden..
45491: DE GRAAF, S.G. - Promise and Deliverance -volume 1 from Creation to the Conquest of Canaan;volume 2 the Failure of Israel's Theocracy.volume 3 Christ,s Ministry and Death - volume 4 Christ and the Nations introduction by H E van Runner
46290: GRAAF, DR.IR.J. VAN DER - een land van minderheden
46475: GRAAF, MARGRIET, DE - Ontsssnapt!
6691: GRAAF, J. VAN DER - Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond 1906-1951
6765: GRAAF, J. H. G. DE - Moordrecht in touw.
70792: GRAAF, A. DE - Bravo, Bob (de padvinder uit Canada, van Adrew Home, schrijver van: 'Tom en Jack', 'De spion op school', 'Jaap en Ben', 'Het geheim van een schooljongen', 'Dick en zijn vrienden', 'Jakob de vondeling', 'Door dik en dun', 'Jacob Rensum', met platen, tweede druk
70794: GRAAF, A. DE - Jacob de vondeling (naar het englesch van Andrew Home, schrijver van: 'Tom en Jack', 'De spion op school', 'Jaap en Ben', 'Het geheim van een schooljongen', 'Dick en zijn vrienden', 'Door dik en dun', 'Jacob Rensum' en 'Bravo, Bob, de padvinder uit Canada, tweede druk
7204: GRAAF, S. G. DE - Verbondsgeschiedenis. Schetsen voor de vertelling van de Bijbelsche Geschiedenis.
7212: GRAAF, J. V.D. (EINDRED.) - Pilaar en kandelaar. Aspecten van het kerkelijk leven. 2e druk.
7235: GRAAF, W. DE - Een monument der afscheiding. De theologische hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 1854-1954.
72352: MEIJ VANDER L W-I A KOLE J DE GRAAF - ERvaring rijker in gesprek met jongeren over geestelijke vragen
7275: GRAAF, S. G. DE / BAVINCK, J. H. / GAAY FORTMAN, W. F. DE / SMITSKAMP, H. / BUITINK, H. U. (REDACTIE) - Gods Woord in het studentenleven.
77596: GRAAFF, B. J. W. DE - op Gods tijd het leven van den kerkvader Ambrosius. GeÔllustreerd door Louis v.d. Berg. 1e druk.
43506: GRAAFF, B.J.W. DE - Een rijke koopman, het leven van Perus Waldus en andere verhalen
13838: GRAAFF, F. DE - Anno Domini 1000 Anno Domini 2000. De duizend jaren bij de gratie van de dode God.
16589: GRAAFF, F. DE - IsraŽl, Hellas, Rome. Het mysterie van de antieke beschaving.
20436: GRAAFF, B. J. W. DE - Toen het licht werd. Een verhaal uit de tijd van de Hervorming. GeÔllustreerd door Louis v. d. Berg. Tweede druk.
30340: GRAAFF, BAREND DE - Anne Co. Trilogie.Houd mijn geboden. De kamenierster van de barones. Van een zo grote liefde.
43969: GRAAFF, BAREND DE - Om 't steenen paert triologie zesde druk
10271: GRAAFF, B. J. W. DE - Van een zo grote liefde.
1101: GRAAFF, B. J. W. DE( PETRUM DATHENUM) - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk.van Petrum Dathenum
1836: GRAAFF, B. J. W. DE - Jacobus Trigland.
55408: GRAAFF, BAREND DE - Anne Co. Trilogie.Houd mijn geboden. De kamenierster van de barones. Van een zo grote liefde.4e druk
55402: GRAAFF, B.J.W. DE - Helden des geloofs. Het leven van de kerkvaders Ambosuis en Augustinus. Tweede druk
75478: GRAAFF B.G.J. DE - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode B 1931-1940 Deel 4 27 juni 1934 - 30 juni 1935 R.G.P. 234
76119: GRAAFF, L.F. DE - De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen
76890: GRAAFF, B. J. W. DE( PETRUM DATHENUM) - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk.van Petrum Dathenum
70747: GRAAFF A. DE - Tom en Jack (avonturen van twee schooljongens naarhet engelsch van Andrew Home, geÔllustreerd)
19854: GRAAFF, B. J. W. DE - Onsterfelijke getuigen. Of uit het leven van Zacharias Ursinus en Frederik de Vrome, Keurvorst v.d. Paltz. Geillustreerd door Louis v.d. Berg.
55399: GRAAFF, B. J. W. DE - Houd Mijne geboden
70745: GRAAFF A. DE - De spion op school (Avonturen van een schooljongen, naar het Engelsch van Andrew Home schrijver van Tom en Jack, geillustreerd)
55413: GRAAFF, L. P. W. DE - Inventaris 27 - Kroondomein Rentambt Utrecht
1397: GRAAFF, B. J. W. DE - de morgen schemert
12626: GRAAFF-W‹PPERMANN, A. DE - Een levende brief. Penteekeningen van M. E. Eckert.
27824: GRAAFF, BAREND DE - Hermen van Garderen Jr.
27838: GRAAFF, BAREND DE - Het geslacht van Garderen. Boek 1: Lange Hermen Boek 2: Dine Sybesma Boek 3: Hermen van Garderen Jr.
37216: GRAAFF, B.J.W. DE - De jeugd van Da Costa.
37673: GRAAFF, B. J. W. DE - Barend de Graaff omnibus. Waarin opgenomen: Gebrandmerkt-Een erfenis in de pruikentijd-De vrouw uit 't wienvat.
43456: GRAAFF-W‹PPERMANN, A. DE - Een levende brief Ill.: Eckert, M.E..
43604: GRAAFF, BAREND DE - Hermen van Garderen Jr.
49001: GRAAFF-W‹PPERMANN, A. DE - Martje. GeÔllustreerd door Frans van Noorden. tweede druk.
1368: GRAAFLAND, DR. C. - Waarom nog gereformeerd?
16506: GRAAFLAND, PROF. DR. C. - Kinderen van ťťn moeder. Calvijns visie op de kerk volgens zijn Institutie.
13608: GRAAFLAND, DR. C. - Het vaste verbond. IsraŽl en het oude testament bij Calvijn en het gereformeerd protestantisme.
34211: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de Gereformeerde Spirtualiteit.
17304: GRAAFLAND, C., PROF. DR. C. - Volwassendoop - kinderdoop - herdoop. Een bijbelse verkenning. 2e druk.
1558: GRAAFLAND, DR. C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie.2e druk
45033: GRAAFLAND, DR. C. - om gereformeerde te blijven
75736: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 5 & 6; 5. De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer; 6. De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw. 6 dln. in 3 bdn.
15617: GRAAFLAND, DR. C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie.
41320: GRAAFLAND, DR. C. - Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Over de Persoon van Jezus Christus. Reformatie reeks. Deel 7.
5691: GRAAFLAND, DR. C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit.
15744: GRAAS, DRS. T. / JONGE, DRS. H. DE / KORPORAAL, T. L. - De Geertruidskerk in Geertruidenberg.
75362: NOVUM TESTAMENTUM GRAECE - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE recensionis Tischendorfianae uktimae textum Tischendorf
55431: GRAESER, ADOLPH HEINRICH - Die rŲmisch-katholische Liturgie nach ihrer Entstehung und endlichen Ausbildung. Oder Geschichtliche Darstellung aller in der rŲmischen Messe vorkommenden Gebete, Gesšnge und Gebršuche mit steter RŁcksicht auf die Liturgie der griechischen und šltesten evangelisch-lutherischen Kirche.
3345: GRAESER, ADOLPH HEINRICH - Die rŲmisch-katholische Liturgie nach ihrer Entstehung und endlichen Ausbildung. Oder Geschichtliche Darstellung aller in der rŲmischen Messe vorkommenden Gebete, Gesšnge und Gebršuche mit steter RŁcksicht auf die Liturgie der griechischen und šltesten evangelisch-lutherischen Kirche.
55432: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.Editio ultima prioribus correctior
18468: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.Editio ultima prioribus correctior
55433: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.
19210: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.
5418: GRAF, ALFRED BYRD - Exotica 3. Pictorial Cyclopedia of Exotic Plants. Guide to Care of Plants Indoors. 12.000 illustrations, 204 plants in color, Horticultural Color Guide. Century edition.
38534: KAMP W PRED OUDGERF GEM TE GRAFHORST E.A. - Wat is er meer te doen in Mijn wijngaard? Oud Gerf Gem te Grafhorst
71348: COOKE GRAHAM - Het Cartoon Aid-boek samengesteld onder redactie van Baldi Dekker jr. Hans Duncker en Tim van der Ven met medewerking van Bart Bouw en Sietske Galama
55434: GRANADA, LUDWIG VON - ‹ber die Liebe Gottes, oder: von der Vollkommenheit des christlichen Lebens. ‹bersetzt aus den Werken des ehrwŁrdigen Paters Ludwig von Granada, aus dem Prediger-Orden.
19021: GRANATEN, I.V. - Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatś, ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum necessariś, opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Vigverii Granaten. Apud Tolosam prśdicatorum ordini adscripti, sacrś Theologiś doctoris & professoris. Titulos recens additos in sexta pagella reperies.
55435: GRANATEN, I.V. - Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatś, ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum necessariś, opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Vigverii Granaten. Apud Tolosam prśdicatorum ordini adscripti, sacrś Theologiś doctoris & professoris. Titulos recens additos in sexta pagella reperies.
76029: GRANDIA J J DRS - Zijn naa, belijden Handboek voor gesprek
73059: GRANDIA C. - Peter en zijn vrolijke vriendjes
55436: GRANDIA, C. - Levensleiding. Hoe God het leven leidt.
55437: GRANDIA, C. - Er is een weg terug!
37790: GRANDIA, C. - Levensleiding. Hoe God het leven leidt.
55438: GRANT, R. G. - Revolutie! - Revolutie-jaar 1848
55439: GRANT. R.G. - Revolutie! Revolutie-Jaar 1848
19856: GRAS, J. - Ter wille van een kroon. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Uit het Engelsch vertaald door J. Gras.
66736: THORENTIER JACQUES (DE L'ORATOIRE, LE P.) / REDACTEUR ANTOINE LE GRAS - Dissertation Sur La Pauvretť Religieuse: Oý On Fait Voir Que Les Petites Rentes Ou Pensions... Ne Peuvent S'accorder Avec Le Voeu Solennel Que L'on ... Dans La Religion... (French Edition) (French)
55440: GRAS, J. - Ter wille van een kroon. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Uit het Engelsch vertaald door J. Gras.
55441: GRASHOFF, COK - Josientje waar ga je naar toe? GeÔllustreerd door Lies Veenhoven.
55442: GRASHOFF, COK - Hazehartje. 3e druk.
55443: GRASHOFF, PIETER - Tim en het geheimzinnige strandhuis illustraties Gusst Hens
20434: GRASHOFF, COK - Josientje waar ga je naar toe? GeÔllustreerd door Lies Veenhoven.
34816: GRASHOFF, COK - Hazehartje. 3e druk.
42485: GRASHOFF, PIETER - Tim en het geheimzinnige strandhuis illustraties Gusst Hens
71150: GRASHUIS, J. - De opfak van kalveren in de melkveehouderij
70742: GRASSTEK W.H. V. - Het geheimzinige slot (jongensboek, met illustraties)
55445: GRATIA, FELIX - Jezus van Nazareth. Een verhaal uit den tijd van Christus' Omwandeling op aarde en de daaropvolgende periode. Met 60 illustratiŽn in den tekst, waarbij enkele platen naar schilderijen en vele gravures van voorwerpen, bij de Oosterlingen in gebruik.
10243: GRATIA, FELIX - Jezus van Nazareth. Een verhaal uit den tijd van Christus' Omwandeling op aarde en de daaropvolgende periode. Met 60 illustratiŽn in den tekst, waarbij enkele platen naar schilderijen en vele gravures van voorwerpen, bij de Oosterlingen in gebruik.
55446: GRATZ, HEINRICH DR. - Die Psalmen. Aus dem Original ‹bersetzt
69862: PENDERS J SR LERAAR IN DE LISCHAMLIJKE OEFENING TE GRAVEHAGE - Kleine verbandleer 2e druk
1218: GRAVEMEIJER, H.E.(1813-'90, PREDIKANT TE ONSTWEDDE-LOSDORP-HUNSTUM-MIDWOLDE-ELBURG.) - Leesboek over de gereformeerde geloofsleer. Opnieuw herzien en uitgegeven.
26890: GRAVEMEIJER, H.E. - Gereformeerde geloofsleer, catechetisch onderwijs met aantekeningen. Door H.E. Gravemeijer, emeritus-predikant. Negende druk. Waarbij: Catechetisch leerboekje naar het 'Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer' van H.E. Gravemeijer, bewerkt door dr. E.C. Gravemeijer, Herv. predikant te Utrecht. Derde druk.
55447: GRAVEMEIJER, H.E. (1813-1890) - Jezus' gelijkenis van het onkruid des akkers voorgesteld in vier predikatien. Tweede druk.
55448: GRAVEMEIJER, H.E. - Gereformeerde geloofsleer, catechetisch onderwijs met aantekeningen. Door H.E. Gravemeijer, emeritus-predikant. Negende druk. Waarbij: Catechetisch leerboekje naar het 'Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer' van H.E. Gravemeijer, bewerkt door dr. E.C. Gravemeijer, Herv. predikant te Utrecht. Derde druk.
52999: CRAMER J DR AMSTERDAM EN LAMERS G H DR GRAVENHAGE E A - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1882
53000: CRAMER J DR AMSTERDAM EN LAMERS G H DR GRAVENHAGE E A - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1881
52998: CRAMER J DR AMSTERDAM EN LAMERS G H DR GRAVENHAGE E A - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1883
68803: WIJK VAN GERTH J A DR. PRED TE GRAVENHAGE - De Tarbernakel de woning Gods onder de Menschen
48315: WIJK VAN GERTH J A DR. PRED TE GRAVENHAGE - De Tarbernakel de woning Gods onder de Menschen
17013: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum.
76554: GRAY, A. - Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed. 9 predikaties uit het Engels vertaald door C. B. v. Woerden te Zeist.
1453: GRAY, A. - Elf predikatiŽn op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt door Andrew Gray, in zijn leven dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. 2e druk
6515: GRAY, A. - De roos van Saron. Tweede serie. Zes predikatiŽn uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. te Akkrum. 3e druk.
75953: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten, 9 preEn: Grote en dierbare beloften, 9 pred. En: Elf pred. op Avondmaalstijden. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden sr. te Zeist.
39844: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum. waarbij Grote en diebare beloften WAARBIJ Bestuur en aansporing tot waarnemiung van den plicht van het gebed
1127: GRAY, A. - Grote en dierbare beloften. Negen predikatiŽn uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden. 3e druk
2939: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum.
55454: GRAY, A. - Elf predikatiŽn op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt door Andrew Gray, in zijn leven dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. 2e druk
39657: GRAY, A - Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed. 9 predikaties uit het Engels vertaald door C. B. v. Woerden te Zeist.
13613: GRAY, A. - Wakende aan Zijn Poorten. Zeven predikatiŽn uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. 3e druk
74262: GREEF W. DE - Calvijn over de Bijbel (enkele bireven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institustie)
55465: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
37215: GREEF, DR. W. DE - CARL A.F. Schwartz.
55468: GREEF, WULFERT DE - Calvijn en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode
55464: GREEF DE W DR - 'De ware uitleg'. Hervormers en hun verklaring van de bijbel.
2589: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
55466: GREEF, DR. W. DE - Calvijn en het Oude Testament.
13625: GREEF, DR. W. DE / CAMPEN, DRS. M. VAN (REDACTIE) - Congresbundel 1989. Reformatie-studies.
46742: GREEF, DR W DE EN CAMPEN.DR.M - Calvijn na 500 jaar
5898: GREEF, DR. W. DE - Calvijn en het Oude Testament.
55472: GREEN, JAY P. SR. ED. - Interlinear Hebrew-Aramaic Old Testament (3 vols.) New Testament 1 vols
47192: GREENHILL, WILLIAM (1591-1671, NONCONF. DIVINE) - 'De ware uitleg'. Hervormers en hun verklaring van de bijbel.
72357: GILHUIS-SMITSKAMP GREETH - Toen het Grote Huis er nog stond, met tekeningen van Jan Lutz, tweede druk
66507: SUTORIUS ANNA - BOSCH-DRAKESTEIN VAN GREETJE - Klein en knus voor broeren zus Versjes van anna sutorius teekeningen van Greetje Bosch van Drakestein
74777: NYSSA GREGOR VON - Die drei tage Zwitschen Todund auferstehung unseres herrn Jesus Christus, eingeleitet, Łbersetzt und kommentiert Von Hubertus r. Drobner
55473: GREGORY DR, - Legs D'un Pere a Ses Filles Traduit De L'anglais Du Dr Gregory
8068: GREIJDANUS, S. - De Openbaring des Heeren aan Johannes. Van "de dingen die haast geschieden moeten". Voor de gemeente uitgelegd. Met titelplaat.
55475: GREIJDANUS, S. - Wezen van het Calvinisme.
24685: GREIJDANUS, S. - Wezen van het Calvinisme.
36925: GRESCHAT, M. - Die Schuld der Kirche. Dokumente und Reflexionen zur Stuttgarter Schuldererklšrung vom 18./19. Oktober 1945. In zusammenarbeit mit Christiane Bastert herausgegeben von Martin Greschat.
55476: GRESHOFF, J. - verzamelde gedichten geen orgeltoon maar uw persoon beets
46992: GRESHOFF, J. - verzamelde gedichten geen orgeltoon maar uw persoon beets
55477: GREUP, MR. G. M. - Drie-kwart eeuw Noeerdzeekanaal
43540: GREUP-ROLDANUS, SINI - Catelijne van Ingelmunster - een meisjesleven in het begin der zeventiende eeuw 1e druk. 8vo. Inscr.: . met 2 platen en overzichtskaartje op schutblad,.
49037: GREUP, MR. G. M. - Drie-kwart eeuw Noeerdzeekanaal
55478: GREVINGHOVIUS, C. / PORTA, CHR. ņ - Onveranderde uitgave van fondament-boeck van de ware christelijke ghereformeerde religie, in een korte summa begrepen, tracterende de voornaemste hoofd-stucken der selver. D.Casparum Grevinghovium, in sijn leven bedienaer des H. Euangelij tot Rotterdam. Hier is noch by ghevoeght een uyt;egginghe over de woorden Jesu Christi 'Wacht u voor de valsche profeten', door denzelven Autheur int lich ghebracht ende uytghegheven tot dienste van alle liefhebberen der waerheyt door Christianum ŗ Porta, leeraer der Gemeynte Jesu Christi tot Hornaer. Opgesteld tijdens de Dordsche Synode van 1618 en 1619.
55479: GRIBLING DR. J.P. - Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een Priester-Staatsman.
55480: GRIBNAU, A. G. M. - Onderzoekingen over plantentumoren (crown -gall) - Analyse van het tumorinducerend vermogen van agrobacterium tumefaciens
48706: GRIBNAU, A. G. M. - Onderzoekingen over plantentumoren (crown -gall) - Analyse van het tumorinducerend vermogen van agrobacterium tumefaciens
75927: LEDEBOER LGC BENTHUIZEN 1808-1863 GRIE TH - Een ABC door een abeling WAARBIJ Brieven Th v d Groe
69754: GRIEBEN - Harz mit Angaben fŁr Automobilisten.
77677: SCHUBERT JOHAN ERNST GRIEFSWALDE - Gedachten over de algemeene bekeeringe der JOODEN ennhet DUIZEND JARIGRIJK
55482: GRIEKEN, DS. M. VAN - De drie formulieren van eenigheid, (de Ned. Gel. Belijdenis, de Heid. Catechismus.-De 5 Leerregels van Dordt). Zijnde: De drie historische fundamentenstukken onzer Nederlandsche Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Opnieuw haar aangeboden.
55481: GRIEKEN, DS. M. VAN - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (Oude Testament) (met bijb. aardrijkskunde). Derde geÔllustreerde druk.
33961: GRIEKEN, DS. M. VAN - De Ned. Herv. Kerk in haar tegenwoordigen toestand. Tweede veranderde druk.
55484: GRIEKEN, DS. M. VAN - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (oude testament) met bijb. aardrijkskunde. door M van Grieken, bedienaar des goddelijken woords te Delft. Tweede geillustreerde druk.
20929: GRIEKEN, DS. M. VAN - De drie formulieren van eenigheid, (de Ned. Gel. Belijdenis, de Heid. Catechismus.-De 5 Leerregels van Dordt). Zijnde: De drie historische fundamentenstukken onzer Nederlandsche Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Opnieuw haar aangeboden.
55483: GRIEKEN, DS. M. VAN - Gereformeerde Geloofsleer. Vijfde verkorte uitgave, voor catechisatie en cursus opgesteld.
55485: GRIEKEN, DS. M. VAN - Een honderdjarige
19576: GRIEKEN, DS. M. VAN - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (Oude Testament) (met bijb. aardrijkskunde). Derde geÔllustreerde druk.
29144: GRIEKEN, DS. M. VAN - Gereformeerde Geloofsleer. Vijfde verkorte uitgave, voor catechisatie en cursus opgesteld.
31058: GRIEKEN, DS. M. VAN - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (oude testament) met bijb. aardrijkskunde. door M van Grieken, bedienaar des goddelijken woords te Delft. Tweede geillustreerde druk.
55486: GRIEP, JAC. / DUMONT, PROF. DR. M., HOOFDREDACTIE. - Oosthoeks Encyclopedie. vierde druk. ca 10000 blz met vele illustratie in kleur
55488: GRIESINGER, TH. - De Jesuiten, volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald door Th. Griesinger. Naar den tweeden druk uit het hoogduitsch.
38961: GRIESINGER, TH. - De Jesuiten, volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald door Th. Griesinger. Naar den tweeden druk uit het hoogduitsch.
15745: GRIESINGER, TH. - De JesuÔten, volledige geschiedenis hunner openbare en gehieme werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden. 2e druk.
55489: GRIETHUYSEN, T. I. VAN - Disputatio execetico-theologica.
7392: GRIETHUYSEN, T. I. VAN - Disputatio execetico-theologica.
27141: RUITER DE GRIETJE - Heyt zalig afsterven en heengaan van GRIETJE de RUITER huisvrouw van Dirk SUIKER overleden3 mei 1899
43971: GRIEVER, GER - Zorg om den jongen door Ger Griever een roman uit Groningerland derde druk
55491: GRIFFITH THOMAS, W. H. - Outline studies in Matthew - A devotional commentary
55492: GRIFFITHS, STEVE - Redeem the Time: Sin in the Writings of John Owen
46658: GRIFFITHS, STEVE - Redeem the Time: Sin in the Writings of John Owen
51419: BOSCH. J GEREF PRED TE GRIJPSKERKE (GR) - Historisch critisch overzicht van de traktaatuitgaven in Nederland in de jaren 1903-1928
70740: GRILK C. - De kluizernaar van het kokambagebergte (met 4 platen van M.L. Middelhoek0
20429: GRIMME, AART - Eggert begrijpt het! Met illustraties van H. H. Prahl.
71112: GRISNIGHT, J.W. - Avonturen op de walvisvaart (geŪllustreerd door E.M. Machielse, tweede druk)
55494: GRISNIGT, J. W. - Toosje van Velden. GeÔllustreerd door Rie Riendehoff. 4e druk.
55498: GRISNIGT, J.W. - oeders grote dochter
55496: GRISNIGT, J.W. - Declamatorium over het kerkelijk jaar. Samengesteld door: J.W. Grisnigt.
12859: GRISNIGT, J. W. - Toosje van Velden. GeÔllustreerd door Rie Riendehoff. 4e druk.
43378: GRISNIGT, J.W. - Avonturen op de walvisvaart 4e druk. Ill.: Machielse, E.M..
55531: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus; Door Theodorus van der Groe, in zijn Eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen.
55529: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas 18: 35-43 in zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe. Vijfde druk.
55528: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
17949: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen. Nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven laatst predikant te Kralingen. Waarbijgebonden BRIEVEN1 en 2e deel
77127: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
37212: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen
55510: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
55543: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
55545: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - 14 div preken en Het Schadelijk misbruik
55547: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
55548: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 Biddagspredikatien uitgesproken door den Regt- eerwaarden, zeergeleerden en godzaligen Heer Theodorus van der Gro
74271: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
75230: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Predikatien over het lijden van onzen Heere Jezus Christus.
26631: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haar zelve beschreven.
132: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen, nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Th. van der Groe. Tweede druk. Benevens eene over Spreuken 8: 35a, die voorheen nooit gedrukt is.
55511: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen. Nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven laatst predikant te Kralingen. Waarbijgebonden BRIEVEN1 en 2e deel
55516: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.
55517: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. In zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi, te Kralingen. Eerste stukje, 107 blz. waarbij: Tweede en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige brieven aan zeerw. geschreven, door Mejuffrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop. 148 blz (1839)
1126: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
22413: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haarzelve beschreven.
55504: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
55505: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
37473: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman Wed. van Isak de Vries te CABO (Kaap de Goede Hoop)
55525: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien, bevattende genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII vs 35 tot 43. In zeven verhandelingen nevens drie andere belangrijke over Job V vs: 8a, Micha VII vs. 1 en 2a en Lucas XV vs. 2b. Uitgesproken en nagelaten door den regt Eerwaardigen Gods-man en ziener Theodorus van der Groe, in dezelfs leven, bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente, laatst te Kralingen.
21766: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het schadelijk misbruik van een algemene overtuiging tot een valse grond van rust voor de ziel Tweede druk.
1301: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Elf leerredenen. Nagelaten door de weleerwaarde heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen.
29473: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe (in leven dienaar in de gemeente van Jezus Christus te Kralingen) En vijf brieven van Susanna Bosman, weduwe van Isaak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
55515: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
40336: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het lezen van de heil;ige schrift 2e druk
48313: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
18249: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
4185: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags predikatiŽn, uitgesproken door den regt-eerwaardigen, zeergeleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn E. leven bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen. Zesde druk.
76023: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus. 2 delen.
41397: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der waare en valsche genade, ontdekkende, in het helderschynende licht, der zuivere Gereformeerde Waarheit, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wesentlyke gronden van onderscheit, tusschen het zaligmakende werk des Geestes in de herten der oprechte geloovigen; en tusschen het schyn-geestelyke werk der geveinsden en tydt-geloovigen. Door Theodorus van der Groe, dienaar van Jesus Christus te Kralingen.
40149: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk) 1e stuk: 102 blz. en het 2e en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige Brieven aan ZEerw. geschreven, door Mejufvrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop is gepagineerd van 103-231 blz. Waarbij Een echt verhaal van zaken en werkzaamheden waer de Heere mij door zijn Geest toe verwaerdit heeft wegens den zevenjarigen oorlog. Ouderkerk a d Ijssel D Weggeman 1877 107 blz waarbij Verzameling van een zevental GODVRUCHTIGE PREDIKATIEN Ouderkerk a d Ijssel D Weggeman 1877 133 blz
38804: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. 4e druk.
4029: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
55520: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn. bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door den rechteerwaardigen Godsman en ziener Theodorus van der Groe, in zijn bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente, laatst te Kralingen. 187 blz. LEIDEN, Donner. SGT G240. .
55521: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloove. Waarin omstandig gehandeld wordt over de noodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen, en onafscheidelijke vruchtgevolgen. Benevens het tweede deel. Handelende van het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. euangeliums. Tot ontdekkinge van de Tijd- en Waangeloovigen en tot bevestiging van de Ware geloovigen.
16597: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
36261: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - TWEE PAASHPREEKEN Joh20 en Philipp 3. Naar het eigen handschrift van den auteur.
75954: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) LEDERBOER BENTHUIZEN - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.Met deRoepstem voor oudereen joneren ledeboer
55535: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
71751: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het eeuwige leven der regtvaardigen in vier predikatiŽn handelende over derzelver verstand, wil, gemoed, hartstogten en ligchaam, in het Eeuwige leven: benevens de plaats der gezaligden en derzelfver gezelschap derde druk
36324: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeringsweg van Eva van der Groe. Zuster van Theodorus van der Groe, door haar zelf beschreven.
42438: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
25496: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.
55538: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het heilig Evangelie.
55534: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk)
41036: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere balangrijke meditatien.
34160: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas 18: 35-43 in zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe. Vijfde druk.
76278: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
75202: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het juk afgenomen. verhandeling over Hosea 11:4.
18524: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haar zelve beschreven.
31181: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Nauwelijks zalig. Predikatie over 1 Petrus IV:18 door Theodorus van der Groe, in leven Dienaar des H. Evang. te Kralingen.
15250: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman Wed. van Isak de Vries te CABO (Kaap de Goede Hoop)
29412: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Uitgezochte leerredenen, nagelaten door den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. Tweede druk.
28383: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop). Voorzien van een historische inleiding door G.H. Leurdijk.
25912: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verhandeling over Hosea 11: 4. En was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten..
26887: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloove. Waarin omstandig gehandeld wordt over de noodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen, en onafscheidelijke vruchtgevolgen. Benevens het tweede deel. Handelende van het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. euangeliums. Tot ontdekkinge van de Tijd- en Waangeloovigen en tot bevestiging van de Ware geloovigen.
55503: GROE, T.H. VAN DE. IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN - Een zielsroerende boet-predikatie van den stervenden Heiland tot een groote menigte des volks en weenende vrouwen over LUCAS 23 : 27 - 31
76901: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) FRUYTIER JACOBUS - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn. bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere balangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a en Lukas 15: 2b.
2943: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) FRUYTIER JACOBUS - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn. bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere balangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a en Lukas 15: 2b. WAARBIJ GrooT voorrecht van de Christen kinderen
23377: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
36267: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Oorlog, kerk en staat. Zijnde een eenvoudig verhaal van de geloofswerkzaamheden, waar de Heere mij gedurende dezen zevenjarigen oorlog toe verwaardigd heeft.
30990: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden. Bovengenoemd werk wordt uitgegeven, volgens het echt eigenhandig handschrift van Theodorus van der Groe, van het jaar 1742, (afkomstig van een zijner geliefde vrienden te Rotterdam, zonder de minste verandering.)
21912: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
55540: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) DOORLEURDIJK, G.H 1705-1784 - Van der Groe een inleiding met kernteksten
55533: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De boetvaardige tollenaar.
38764: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeringsweg van Eva van der Groe. Door haar zelve beschreven.
38428: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Die overwint",.. vijftal nagelaten leerredenen over openbaringen 2 vers 11-17
55523: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Uitgezochte leerredenen, nagelaten door den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. Tweede druk.
55524: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien.
33613: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Drietal leerredenen, waarvan eene op Nieuwjaarsdag over Lucas XVI: 2. En twee op Paschen, over Joh 20: 11-18 en Philip 3:10. Vierde druk.
36575: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
33122: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De ware bevinding.
19094: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De gereformeerde grondleer van de genadige rechtvaardigmaking door het geloof. Schriftuurlijk voorgedragen, en uit de Formulieren van enigheid bevestigd tot wering van alle misvatting en ter bevordering van waarheid en vrede. In nieuwe spelling overgezet door J. van der Haar.
37238: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere belangrijke meditatien over Job, Micha en Lukas.
25913: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. In zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi, te Kralingen. Eerste stukje, 107 blz. waarbij: Tweede en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige brieven aan zeerw. geschreven, door Mejuffrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop. 148 blz (1839)
39108: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk)
26643: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
55512: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
33953: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
55507: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade, BIJBELSDAGBOEK samengesteld uit de toetssteen door J M Vermeulen
17120: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Oorlog, kerk en staat. Zijnde een eenvoudig verhaal van de geloofswerkzaamheden, waar de Heere mij gedurende dezen zevenjarigen oorlog toe verwaardigd heeft.
2944: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere balangrijke meditatien.
29263: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
6481: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen, nagelaten door wijlen den wel-eerw. heer Th. van der Groe.
44102: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Elff leeredenen 3e druk
55537: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der waare en valsche genade, ontdekkende, in het helderschynende licht, der zuivere Gereformeerde Waarheit, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wesentlyke gronden van onderscheit, tusschen het zaligmakende werk des Geestes in de herten der oprechte geloovigen; en tusschen het schyn-geestelyke werk der geveinsden en tydt-geloovigen. Door Theodorus van der Groe, dienaar van Jesus Christus te Kralingen.
55513: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
38852: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus.
55527: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden. Bovengenoemd werk wordt uitgegeven, volgens het echt eigenhandig handschrift van Theodorus van der Groe, van het jaar 1742, (afkomstig van een zijner geliefde vrienden te Rotterdam, zonder de minste verandering.)
55532: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering, verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen.
13628: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) MET DE OPVATTINGEN DOOR RUITER J A TE ANDEL - De rechtvaardiging door het geloof. Voor de drukpers gereed gemaakt en van een naschrift voorzien door J. A. de Ruiter.
55552: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus; Door Theodorus van der Groe, in zijn Eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen.
75107: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Elf leerredenen. Nagelaten door de weleerwaarde heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. 3e druk
10546: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De gelijkenis van den tollenaar. Een tafereel van eene ware evangelische boetvaardigheid. Uit den toetsteen der ware en valsche genade. Nieuwe, onveranderde uitgave. 3e druk.
25796: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De klacht van een levendig mesch. Predikatie over Klaagl. III : 39.
43072: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade, ontdekkende in het helderschijnende licht der zuiver Gereformeerde Waarheid, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tusschen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der opregt geloovigen en tusschen het schijn-geestelijk werk der geveinsden en tijdgeloovigen. Ten dienste van het heilbegeerig Christen-volk in Nederland; om haar op te wekken in deze donkere dagen van Verleidinge, haren eeuwigen Staat grondig te beproeven, en haar zelven zorgvuldig te hoeden voor de verderfelijke wegen der huichelarije en voor allerlei listig bedrog des Satans, met zich vast te houden aan het geloof, dat eenmaal den Heiligen overgeleverd is.
43269: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het heilig Evangelie.
76017: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
1125: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verhandeling over Hosea 11:4. 'En het was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten'. Door Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Goddelijke Woords in de Hervormde Gemeente laatst te Kralingen. Naar de derde druk.
55518: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
39901: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) SAMENGESTELD DOOR DIJK, A.W.C. VANW - Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en werken.
22331: GROE THEODORUS DIJK, A.W.C. VAN - Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en werken.
36259: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering, verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen.
1123: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
31392: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade. 2 delen.
19042: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Predikatien over het lijden van onze Heere Jezus Christus. Eerste deel: I-XXIII. 568 blz. Tweede deel: XXIV-XLVIII. 480 blz.
55508: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over de Heidelbergschen Catechismus.
55509: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. In zeven verhandelingen volgens Lukas 18: 35-43. En drie balangrijke predikaties over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a, Lukas 15: 2b.
42699: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) DIJK AW C - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
4920: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade. `1e -2e deel.
17095: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haar zelve beschreven.
30385: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het juk afgenomen. verhandeling over Hosea 11:4.
4308: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade, BIJBELSDAGBOEK samengesteld uit de toetssteen door J M Vermeulen
44086: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus; Door Theodorus van der Groe, in zijn Eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen.
45782: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - BRIEF van Theodorus van der Groe, Kralingen. 30 september 1760meyt inleiding van Ref Vrienden Kring
45783: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
45784: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) SAMENGESTELD DOOR JOHN EXALTO EN FRED VAN LIEBURG E.A - Neerlands laatste ziener leven en invloed van Theodorus van der groe
45997: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
55526: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het juk afgenomen. verhandeling over Hosea 11:4.
6280: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
55598: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. eerste zestal leerredenen.
55599: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
71776: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Toelichting van de Spreuk der Revolutie
13318: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Voor onzen tijd bewerkt en aangevuld door P. A. Diepenhorst.
13633: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. eerste zestal leerredenen.
55573: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de stembus. I t/m 5.
55581: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Le parti Anti-Rťvolutionnaire et Confessionnel dans l'Eglise Rťformťe des Pays-Bays. …tude 'd histoire contemporaine. DeuxiŤme ťdition.
55583: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849. .
55578: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie. Door mr. Groen van Prinsterer. Met portret en opdracht aan H. van Dehn, onderwijzer te Zwammerdam.
55569: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februari 1868.
71775: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands. 2e druk 1842 Leiden, S. en J.Luchtmans . IV,103p WAARBIJ GROEN VAN PRINSTERER, G. 1813 in het licht der volkshistorie herdacht. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1863. 2e druk. 72 p.
55601: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
73417: GROEN VAN PRINSTEREN G MR. NIJENHUIS BODEL, MR. J. T - Table des matiŤres et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau DeuxiŤme Seriť
31038: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann. Achtste druk.
1375: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Derde uitgebreide druk.
19565: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Dupliek aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper.
1374: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.achtste druk.
55595: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Tweede zestal leerredenen over Zions wandelwegen.
55577: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann. Achtste druk.
55580: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale.
55563: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dubliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. 's Gravenhage. De gebroeders van Cleef 1857. 23 blz. Ing. En: Le parti anti-rťvolutionaire et confessionnel dans lťglise rťformťe des pays-bas. Etude d'histoire contemporaine. 2-iŤme edition.
29201: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zacheus verloren, gezocht, gevonden. Eerste predikatie na langdurige zeer ernstige ziekte gehouden door ds. K. Groen te Rotterdam op 9 october 1932.
55568: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Zesde druk. Met geheel nieuw portret van den schrijver.
36818: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Het Recht der Hervormde Gezindheid.
55584: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
55604: GROEN, K. CHR. GEREF. PREDIKANT TE ROTTERDAM-(WEST) - De leidsman der blinden. Predikatie over Jesaja 24:16
55605: GROEN, ROELOF DRS. - Rouw en geloof een beschrijving van mogelijkheden
55560: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk. Vertaald uit het Frans door Mej. A. J. Dam.
55562: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Antwoord aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper door mr. Groen van Prinsterer.
55602: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. Tweede zestal leerredenen.
26523: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.4e uitgaaf.
55576: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland. Deel 1 en 2.
55582: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
55586: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Oorspr. omslagen. VIII + 551 p. Losse afleveringen. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang.
55587: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - De tweede kamer en de verzoekinsgschriften of beraadslaging van 28 april 1856 ,bijlagen en aantekeningen
55603: GROEN, K. - Een drietal Adventspreken over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning door Ds. K. Groen, Chr. Geref. Predikant te Rotterdam (West) 2e druk.
30701: GROEN, W. - De val van Woutje.
15746: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Vierde druk.
15748: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Antwoord aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper door mr. Groen van Prinsterer.
55606: GROEN, W. - De val van Woutje.
55607: GROEN, WIM - Vreemde vogels rond de Vinckel. Illustraties Rino Visser
76004: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met geheel nieuw portret van den schrijver met inleiding W van de Zwaag en met voorwoord P Jongeling kamerlid G. P. V.
55554: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.achtste druk.
55555: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsteren. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis.
55556: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche zangen. Verzameld door mr. G. Groen van Prinsterer. Tweede druk.
55557: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
55558: GROEN VAN PRINSTERER, G./KUYPER, A. - Briefwisseling van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. Kuyper 1864-1876. Bewerkt door dr. A. Goslinga.
55559: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede KAmer der Staten-Generaal, zitting van 1849-1850. April-Augustus. Door mr. G.Groen van Prinsterer.
55561: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands-Hervormde Kerk. Vertaald uit het Fransch door Mej. A.J. Dam.
70214: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - KORT OVERZIGT van de Gerscvhiedenis desaderlands 2e druk
13390: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. Eerste zestal leerredenen.
15752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.
15747: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
55588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - 1813 in het licht der volkshistorie herdacht.
41687: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Le parti Anti-Rťvolutionnaire et Confessionnel dans l'Eglise Rťformťe des Pays-Bays. …tude 'd histoire contemporaine. DeuxiŤme ťdition.
55565: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Dupliek aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper.
15749: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dubliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. 's Gravenhage. De gebroeders van Cleef 1857. 23 blz. Ing. En: Le parti anti-rťvolutionaire et confessionnel dans lťglise rťformťe des pays-bas. Etude d'histoire contemporaine. 2-iŤme edition.
19662: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Een reeks van historische voorlezingen. Nieuwe uitgaaf, bewerkt door Dr. H. Smitskamp. 3e uitgebreide druk.
22732: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
23107: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Zesde druk. Met geheel nieuw portret van den schrijver.
23981: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februari 1868.
24687: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de stembus. I t/m 5.
25032: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsteren. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis.
26426: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland. Deel 1 en 2.
31269: GROEN, K. - Een drietal Adventspreken over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning door Ds. K. Groen, Chr. Geref. Predikant te Rotterdam (West) 2e druk.
31494: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie. Door mr. Groen van Prinsterer. Met portret en opdracht aan H. van Dehn, onderwijzer te Zwammerdam.
31749: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-(WEST) - Zions wandelwegen. Tweede zestal leerredenen. 2e druk 1984
40477: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale.
42184: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. Tweede zestal leerredenen.
42235: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - Het Nederlandsche zendelinggenootschap door Mr. Groen van Prinsterer (een in 1848 uitgegeven geschrift)
42651: GROEN, ROELOF DRS. - Rouw en geloof een beschrijving van mogelijkheden
42956: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - Leervrijheid of kerkbewustzijn? Naar aanleiding van een protest van ouderlingen te Parijs
45567: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
45568: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849. .
45569: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
45572: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Oorspr. omslagen. VIII + 551 p. Losse afleveringen. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang.
45691: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - De tweede kamer en de verzoekinsgschriften of beraadslaging van 28 april 1856 ,bijlagen en aantekeningen
46703: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland. 2e druk
48384: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eengezindheid. 1849 Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang.
48572: GROEN VAN PRINSTERER DEN HARTOGH, G.M. - Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij. (proefschrift Amsterdam)
5544: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsteren. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis.
5559: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche zangen. Verzameld door mr. G. Groen van Prinsterer. Tweede druk.
6503: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Tweede zestal leerredenen over Zions wandelwegen.
6703: GROEN VAN PRINSTERER, G./KUYPER, A. - Briefwisseling van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. Kuyper 1864-1876. Bewerkt door dr. A. Goslinga.
6721: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede KAmer der Staten-Generaal, zitting van 1849-1850. April-Augustus. Door mr. G.Groen van Prinsterer.
7284: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk. Vertaald uit het Frans door Mej. A. J. Dam.
76441: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.3e uitgaaf. met voorwoord
8255: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands-Hervormde Kerk. Vertaald uit het Fransch door Mej. A.J. Dam.
69780: GROENEBOER, KEES. RED: - Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-IndiŽ, Suriname, Nederlandse Antillen, ArubaBevat 7 bijdragen over Ned.IndiŽ; 2 over Suriname en 2 over de Ned.Antillen&Aruba. Vele ills
74575: GROENEBOER, KEES - Gateway to the West. The Dutch language in Colonial Indonesia 1600-1950. A History of Language Policy.
48061: GROENENBERG, P DRS (RED.) EA. - Gelovig Denken onderwerpen voor vereninging, bijbelkring og persoonlijk gebruik
48062: GROENENBERG, P. DRS (RED.) EA - Gelovig leven onderwerpen voor vereninging, bijbelkring og persoonlijk gebruik
55612: GROENENDIJK, L.F. / LIEBURG, F.A. VAN - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw.
1817: GROENENDIJK, L.F. / LIEBURG, F.A. VAN - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw.
37105: GROENENDIJK, DR. L.F. - De nadere reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding.
5960: GROENENVELD, S. / JAKOBSZOON, J. P. / VERHEUS, S.L. - Wederdopers menisten doopsgezinden in Nederland 1530 - 1980.
55614: GROENENVELDS - De prins voor Amsterdam reacties uit pamfletten op de aanslag 1650
26065: GROENENWEGEN CV , H.IJ AMSTERDAM - Paulus van Hemert als godgeleerde en als wijsgeer, door H.IJ. van Groenewegen.
55615: GROENESTEIN, J. - En het geschiedde in die dagen - De verkondiging van Kerstmis naar het Bijbelwoord
49237: GROENESTEIN, J. - En het geschiedde in die dagen - De verkondiging van Kerstmis naar het Bijbelwoord
9304: GROENEVELD, MARIUS - Bijbelse plaatsen, wens en werkelijkheid. Foto's door Nancy Groeneveld. Ingeleid door Dr. David Flusser hoogleraar Nieuwe Testament aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.
47489: GROENEVELD, DRS. S - Wederdopers menisten doopsgezinden in ned. 1530-1980 2e druk
55617: GROENEVELD, MARIUS - Bijbelse plaatsen, wens en werkelijkheid. Foto's door Nancy Groeneveld. Ingeleid door Dr. David Flusser hoogleraar Nieuwe Testament aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.
55618: GROENEWEG, J.J - Een gelukkige zwerver Band en platen van M. Thomassen.
49194: GROENEWEG, J.J - Een gelukkige zwerver Band en platen van M. Thomassen.
55648: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM - De lofzangen IsraŽls. Waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel.
36541: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen.
6469: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verschillende keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
94: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten van de gansche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is werden behandeld. Uyt den schakel van den brief selfs.
4312: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
1044: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Oefeningen over de Heidelbergschen Catechismus ofte de gronden van de Christelijk Godgeleerdheid, ter bevordering van kennisse der waarheid die na de Godzaligheid is vastgesteld, verklaard, beweerd en toegepast. Zijnde een werk, nu ter vierdenmaal op nieuw overgezien, vercierd en verbeterd. Hierbij komd een verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de regtzinnigheid van de zelve Catechismus des Auteur.
14849: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten der prophetische godgeleerdheid: bewysende dat de uytlegginge van de Openbaringe Joannis, is een ware sleutel der prophetien uyt een volkomen over-een-stemminge van de Openbaringe met het Hooglied Salomons. Ende eenige voornaamste prophetien, zijnde het Hooglied geordent, na de eerste II. cap. van de Openbaringe en de prophetyen, na het gantsche werk. Waar nevens gaat een prophetische tafel van vergelijkinge waar in deze drie werken in een oog voorkomen. Alles tot ligt van Gods kerke voorgestelt door Henricus Groenewegen, in sijn leven bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen. Den tweeden druk.
13637: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam.
1452: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam. waarbij een werk van Bunjan
33454: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des O. en N.Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den weleerwaarden heer Johannes Groenewegen, in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten.
71995: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. vermeerdert met eenn tweede aanhangsel
4084: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten van de gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen, in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is, werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware gerechtigheid zy, door welke een zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de leerstukken tot de oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee deelen. Door H. Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen.
28268: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uit gegeeeven door Jacob Groenewegen. Vermeerderd met een aanhangsel.
13744: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave, vierde druk.
36400: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
4157: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keruige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten. Zesde druk.
55645: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige Geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vijfde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
17246: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave, vierde druk.
20777: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige Geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vijfde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
4136: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheid Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
27575: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM - De lofzangen IsraŽls. Waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel.
55624: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN)AANBIEDING - Keten van de gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen, in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is, werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware gerechtigheid zy, door welke een zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de leerstukken tot de oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee deelen. Door H. Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen.
36677: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
6601: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. Derde druk.
35122: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
3469: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond der opperste Wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte: Een uytlegginge van den voornaamste Godlijke geheymenissen voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthaei. In twee deelen: van welke het eerste uytgeleverd een sleutel der gelykenissen bevattet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden volgens Matth. 24. Door Henricus Groenewegen, predicant tot Enchuysen. Den tweeden druk, van nieuws oversien, gecorrigeert en verbetert.
3615: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel.
3985: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheidm Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
77751: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten van de gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen, in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is, werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware gerechtigheid zy, door welke een zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de leerstukken tot de oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee deelen. Door H. Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen.
47981: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .VIJFDE DRUK
55633: GROENEWEGEN, J. H. - Bibliografie der werken van Everhardus Johannes Potgieter - Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf
33475: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. Derde druk.
4218: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
39066: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. 7e druk.
38202: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de gereformeerde Gemeente te Werkendam. Negenden druk. Vermeerdert met een aanhangzel.
2168: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereform. Gemeente te Werkendam. Twee deelen, waarvan het eerste met aanhangsel.
19206: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelijke liederen, door Johannes Groenewegen, in leven predikant te Werkendam. Het eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe Uitgave. - Vierde druk. Te 'S GRAVENHAGE, by J.van Golverdinge 1861. Waarbij gebonden: De lofzangen Israels enz. enz. Uitgegeven door JAKOB GROENEWEGEN, in leven lidmaat der gereformeerde gemeente te Werkendam. Tweede deel. nieuwe uitgave. - vierde druk.Te 'S GRAVENHAGE, by J.van Golverdinge 1861.
18464: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelijke liederen. Zijnde deze druk vermeerderd met twee liederen; het eene over Jesaia 26, het juichend Juda, het andere over Jezus goedheid. Tweede deel. 4e druk.
16680: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Uitgegeven door Jacob Groenwegen, lidmaat van de Gemeente te Werkendam. Nieuwe verbeterde druk.
55662: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
55632: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten van de gansche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is werden behandeld. Uyt den schakel van den brief selfs.ect tweededeel Romeinen9 t/m16
55631: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
55630: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus. Ofte gronden van de Christelike God-geleerdheid, tot bevorderinge van de kennisse der waarheid die na de godzaligheid is; vast gesteld, verklaard, beweerd en toegepast door Hendricus Groenewegen, bedienaar des Godliken Woords in de gemeente tot Enchuysen. den zesde druk op nieuws naar de laatste verbetering overgezien en van veele druk fouten gezuivert Hier komd by een verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de regtzinnigheid van de zelve Catechismus des autheurs.
55629: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus. en verantwoording of apologie kragtig bewertende de rechtzinnigheid van de zelve catechismus des auteurs
55626: GROENEWEGEN, H.IJ .HOOGLERAAR VAN HET SEMINARIUIM DER REMOMSTRANTE AAN DE UNIVERSITEIT TE LEIDEN - De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag 1610 -XIV januari- 1910 in den oorpronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht door dr. H. IJ. Groenewegen. hoogleeraar van het Seminarium der Remonstranten aan de Universiteit te Leiden.
55625: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheid Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
55623: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheidm Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
55621: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
129: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Het Hoogh-liedt Salomons, uytgeleydt als een voor-segginge van die dingen, die in het coninckrijcke Christi Jesu: dat is, in de Kercke des Nieuwen Testaments souden geschieden: in leven verschyden tijden
33983: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels. waaronder de Heere woont. 2 delen in 1 bandje.
4413: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
5382: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
18784: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; WelEerwaarden heer Johannes Groenewegen, in leven, getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten. 9e drukl
55622: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond der opperste Wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte: Een uytlegginge van den voornaamste Godlijke geheymenissen voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthaei. In twee deelen: van welke het eerste uytgeleverd een sleutel der gelykenissen bevattet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden volgens Matth. 24. Door Henricus Groenewegen, predicant tot Enchuysen. Den tweeden druk, van nieuws oversien, gecorrigeert en verbetert.
25068: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Johannes Groenewegen, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vermeerderd met een aanhangsel. Dertiende druk.
127: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
534: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam. (8) 328 pag. Niet in SGT.
48256: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
14205: GROENEWEGEN, H.IJ .HOOGLERAAR VAN HET SEMINARIUIM DER REMOMSTRANTE AAN DE UNIVERSITEIT TE LEIDEN - De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag 1610 -XIV januari- 1910 in den oorpronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht door dr. H. IJ. Groenewegen. hoogleeraar van het Seminarium der Remonstranten aan de Universiteit te Leiden.
33474: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
48257: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Johannes Groenewegen, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vermeerderd met een aanhangsel. elfdedruk.
36287: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen, uitgegeven door Jacob Groenwegen, lidmaat van de Geref. Gemeente te Werkendam. Twee deelen, waarvan het eerste met aanhangsel.
36401: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
4155: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
45576: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
38201: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
18415: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus ofte gronden van de Christelike God-geleerdheid, tot bevorderinge van de kennisse der waarheid die na de Godzaligheid is; vastgesteld, verklaard, beweerd en toegepast. Door Henricus Groenewegen, (in sijn leven) bedienaar des Godliken Woords in de gemeente tot Enchuisen. Den sevenden druk, op nieuws naar de laatste verbetering overgezien en van veele drukfouten gesuyvert. Hier komd by een verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de regtzinnigheid van de zelve catechismus des autheurs.
18416: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM)A - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. 16e verbeterde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
20829: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichteljke, zoo afscheid- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige Stoffen des O. en N. Testaments, uitgesproken voor de gemeente van Aarlanderveer en Werkendam. Door den zeer geleerden en nu zaligen Heer Johannes Groenewegen, in zijn wel. eerw. leven, getrouw bedienaar des Goddel. Woord in bovengenoemde Gemeenten.
26836: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De roem van Godts vrye genade, verdedigt in eene breede verhandelinge van des christens geestelyke onmacht om alleen door de hebbelyke genade, en door een inblyvende en onafgebrokene werkinge des H. Geestes, zonder een byzondere en tweede voorkomende, opwekkende, medewerkende en agtervolgende genade des Geestes, eenig waar geestelyk goed te konnen doen. Als mede Benjamin Arrenbergs schadelyke onrechtsinnigheit, lastersucht en ontrouw op een zedige wyze aan de wereld ontdekt. Door Jacob Groenewegen.
27640: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de Gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den weleerwaarde heer Johannes Groenewegen in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten.
33453: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. 16e verbeterde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
36269: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de Gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den weleerwaarde heer Johannes Groenewegen in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten.
38736: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Het hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. Hier komd by een verantwoordinge of apologie.
38761: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheids- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam.
41248: GROENEWEGEN, H.IJ AMSTERDAM - Paulus van Hemert als godgeleerde en als wijsgeer. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de rijks universiteit te Leiden, op gezag van den rector magnificus Dr. J.M. van Bemmelen, Hoogleraar in de faculteit der Wis- en Natuurkunde, voor de faculteit te verdedigen op Zaterdag 15 juni 1889, des namiddags te 2 uren.
44089: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheids- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam.
55684: GROENEWOUD, O. - Het innigst geluk van Christus dienaren. Predicatie over 1 Thessalonicensen III vers 8. Na veertig jarige ambtsbediening.
72808: HOEDEMAKER PH J DR DOOR H G GROENEWOUD - iets over LEVENSLOOP en BEGINSELEN van Dr Ph J HOEDEMAKEuitgeven door Centrale Pers en Prpagande Commissie(CPPC) der Christelijk Historische Unie
30370: GROENEWOUD, O. - Het innigst geluk van Christus dienaren. Predicatie over 1 Thessalonicensen III vers 8. Na veertig jarige ambtsbediening.
30371: GROENEWOUD, O. - Rondom de standaards onzer kerk. Formulieren van eenigheid; kort begrip, doop , avondmaal, nicea en athanasius. Belijdenis- en voorbereidingsvragen met aanwijzing van handleidingen voorafgegaan door een schets van de dordtsche synode 1618-1619. (Nieuwe uitgave)
55686: GROENHART, C. A. - Gymnasium flos Alcmariae - 75-jarig bestaan Murmelius Gymnasium Alkmaar.
42150: GROENLEER, GERT - Veenendaal en de ramp van 1953
69631: GROENVELD S DRS - De prins voor Amsterdam reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650 Fibulareeds 30
55688: GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies
55689: GROENVELD, S. - De prins voor Amsterdam
41004: GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies
47457: GROENVELD, S - De prins voor Amsterdam reacties uit pamfletten op de aanslag 1650
48162: GROENVELD, S. - De prins voor Amsterdam
77339: J.W. GROESBEEK - Bennebroek. Beeld van een dorpsgemeenschap
43868: GROESBEEK, J.W. - Middeleeuwse Kastelen van Noord-Brabant, hun Bewoners en hun bewogen Geschiedenis.
1968: GROLLE, J. H. V.D.M. - De boodschap van Kohlbrugge Nķ!
39285: GROLLE, J.H. - De boodschap van Kohlbrugge nķ!
1413: GROLLEMAN, A. - Uw geringe vriendin. Ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt (O.) Samengesteld door ds. J. v.d. Haar
2971: GROLLENBERG, LUC. H. - Atlas van de Bijbel. Met medewerking van de Bijbelgeograaf dr. A. van Deursen, leraar aan de Eerste Christelijke H.B.S. te Groningen. 3e druk waarbij 35 kaarten in kleur, paginagroot, of twee op een bladzijde. 408 photos in de tekst, register van 22 p. .
13638: GROLLENBERG, LUC. H. - Kleine atlas van de Bijbel. Met een inleiding van Prof. Dr. W. C. van Unnik. .
13639: GROLLENBERG, LUC. H. - Kleine atlas van de Bijbel. Met een inleiding van Prof. Dr. W. C. van Unnik. Vijfde druk.
23580: GROLLENBERG, LUC. H. - Atlas van de Bijbel. Met medewerking van de Bijbelgeograaf dr. A. van Deursen, leraar aan de Christelijke H.B.S. te Groningen. Derde druk.
9301: GROLLENBERG, LUC. H. - Voor een IsraŽl zonder grenzen. Herziene uitgave.
73587: GEREFORMEERDE GRONDSLAG - Gods getrouwheid van geslacht tot geslacht 75 jaar onderwijs op Gereformeerde Grondslag 's-Gravenpolder 1923-1998,
55700: GRONEMEIJER, C.F. - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914.
41663: GRONEMEIJER, C.F. - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914.
74561: ZONDAG W A PROF DR TE GRONINGEN - de grenzen van het arbeidsrecht
55703: GRONINGEN, JAN VAN - De brandstichter illustraties Jan Lutz 3e dr.
67435: VELZEN C VAN 1696-1752 EDE GRONINGEN - Hoort wat mijn God deed ondervinden Over schriftuurlijke bevinding
45738: VELZEN C VAN 1696-1752 EDE GRONINGEN - Hoort wat mijn God deed ondervinden Over schriftuurlijke bevinding
71509: GRONINGEN B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op?
77451: KARSSEN H DR G H LAMMERS GRONINGEN - Het Christendom in Nederland tot dentijd der hervorming met een aanbelnd woord Dr G H Lamers Hoogleraar te Groningen
71072: GRONINGEN, JAN VAN - Donkere dagen in 't Veenland (geÔllustreerd door Jan Lutz, vierde druk)
71194: GRONINGEN H. VAN - Liefde en liefde is twee
71064: GRONINGEN, JAN - Een zonnige zomer in Zuiderland (geÔllustreerd door Jan Lutz, derde druk)
70089: KNAP J J CZN GRONINGEN - Op den Dorschvloer overdekingen in het Oorlogsjaar 1914
38052: GRONINGEN, JAN VAN - De vlotbouwers. Geillustreerd door Henk Poeder.
43383: GRONINGEN, JAN VAN - De brandstichter illustraties Jan Lutz 3e dr.
77132: BERGSMA J DR GRONINGEN - De levens van jezus in het MIDDELSNEDERLABDESCH
39209: GR÷NVIK, LORENZ. - Die Taufe in der Theologie Martin Luthers.
55716: GROOT, P. DECHR. GEREF. PREDIKANT TE MEERKERK. - Een Bochimsure. Of een nationale bekeering. Tijdpredicatie door ds. P. de Groot, Chr. Geref. predikant te Meerkerk.
55717: GROOT, P. DECHR. GEREF. PREDIKANT TE ROTTERDAM- MEERKERK. - Het Herlijk voorrecht van waarachtig godbetrouwen Afscheidsrede uitgesproken op 17 september 1929 te Rotterdam Centrum
24396: GROOT, ARIE DE - 12 tekeningen.
53923: DR. D.J. DE GROOT - De reformatie en de staatkunde
55706: GROOT, A. DE - het verhaal van jako en jente
55707: GROOT, C. TH. JONGENJAN- DE - Huize Roezemoes. Tweede druk. GeÔllustreerd door Annelies Kuiper.
55708: GROOT, D. J. DE - De wedergeboorte.
45062: GROOT HUIG - LOOSJES PZ, ADRIAAN - Huig de Groot en Maria van Reigersbergen.
60022: GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
71673: JONGEJAN-DE GROOT TH. C. - De Vijf van duivenoord, met illustraties van Geeske van Tienhoven
32072: GROOT, JACOBUS. DE (1696-1750 UTRECHT) - Verklaring van het 26 hoofdstuk van den profeet Jesaja. verklaring van het 16 hoofdstuk van den profeet Jesaja, door den wel-eerwaarden zeer geleerden en nu zaligen heer Jacobus de Groot, in zyn wel-eerw. leven zeer gelieft en getrouw bedienaar des Heiligen Euangeliums, laatst te Utrecht. met een aanprijsende en dit Capittel verder ophelderende voorreden van Carolus Segaar, predikant te Utrecht.
36667: GROOT, DS. J. DE - Het water uit Bethlehems bornput. achttal predikaties
16520: C (CA. 55 -116 / 120) / HUGO DE GROOT (1583-1645) - Antiquitates Germanicś, of Hoogduitsche Oudtheden; Waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met Printverbeeldingen opgeheldert worden: Benevens H. Grotis verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republyk.
55709: GROOT, DS. K. P. DE - De strijd tusschen Michael en satan om het lichaam van Mozes. Naar aanleiding van Jud. vs. 9.
55710: GROOT, FREEK DE - Het visioen van de wraak. Streekverhaal.
71351: MORRIS & DE GROOT - Marcel Dalton couleurs studio Leonardo
55721: GROOT, R. DE - De verborgen schat. Met tekeningen en omslag van Corrie van der Baan.
55719: GROOT, PROF. DR. JOH. DE - Is het oude testament verouderd?
55720: GROOT, PROF. DR. J.C. EN RIJK, PROF. DR. C.A. - Oecumenische oriŽntatie tot vorming van een hedendaagse christelijke mentaliteit.
55713: GROOT, JACOBUS. DE (1696-1750 UTRECHT) - Verzameling van leer-redenen, over verscheidene wigtige stoffen der Heilige Schriftuur; uitgesproken door den Wel. Eerw. Godzal. en zeer gel. heer Jacobus de Groot, in zyn Wel. Eerw. leven zeer gelieft en zeer getrouw bedienaar des eeuwigen Euangeliums, laatst te Utrecht.
55711: GROOT, HUGO DE (1583-1645) - Aentekeningen over het Evangelien van Mattheus; door den Heere Huig de Groot, Koninglijken Gezant Met het leven des Schrijvers uit het Latijn vertaelt door David van Hoogstraten, Medic. doctor.
38698: GROOT,MORREN-DE TET/ VELDMAN, AART. - Dit is hun leven.o.a de mandemaker-rietsnijder de vossevanger-de schaapsherder e a oude beroepen in woord en beeld
70060: JONGEJAN DE GROOT C TH - een veelbewogen zomer 2e druk
70855: JONGEJAN- DE GROOT C. TH. - Job uit de woonschuit
70858: JONGEJAN- DE GROOT - Tom Welders illustraties van Molenaar
55715: GROOT, K. DE - Levenslicht
47544: GROOT, JAN H. DE - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie e
55714: GROOT, JAN H. DE - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie e
55718: GROOT, P.J. DE E.A. - Leeuwarden beeld van een stad.Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld.
33359: GROOT, HUGO DE (1583-1645) - Aentekeningen over het Evangelien van Mattheus; door den Heere Huig de Groot, Koninglijken Gezant Met het leven des Schrijvers uit het Latijn vertaelt door David van Hoogstraten, Medic. doctor.
19513: GROOT, PROF. DR. JOH. DE - Is het oude testament verouderd?
22415: GROOT, DS. K. P. DE - De strijd tusschen Michael en satan om het lichaam van Mozes. Naar aanleiding van Jud. vs. 9.
24701: GROOT, P. DECHR. GEREF. PREDIKANT TE MEERKERK. - Een Bochimsure. Of een nationale bekeering. Tijdpredicatie door ds. P. de Groot, Chr. Geref. predikant te Meerkerk.
28235: GROOT, A. DE - het verhaal van jako en jente
30603: GROOT, R. DE - De verborgen schat. Met tekeningen en omslag van Corrie van der Baan.
37850: GROOT, DS. J.E. DE - Kernteksten uit Handelingen.
40442: GROOT-VREUGDENHIL, J M DE EN ANDEREN (RED.) - Vrouwenpost, Christelijk tijdschrift 4e jaargang 1948 nr 1-t/5 5e jrg 1949 no 1 t/m 19
40738: GROOT, K. DE - Levenslicht
40775: GROOT, P.J. DE E.A. - Leeuwarden beeld van een stad.Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld.
41190: GROOT, FREEK DE - Het visioen van de wraak. Streekverhaal.
41235: GROOT, PROF. DR. J.C. EN RIJK, PROF. DR. C.A. - Oecumenische oriŽntatie tot vorming van een hedendaagse christelijke mentaliteit.
49101: GROOT, C. TH. JONGENJAN- DE - Huize Roezemoes. Tweede druk. GeÔllustreerd door Annelies Kuiper.
5693: GROOT, D. J. DE - De wedergeboorte.
55723: GROOTES, E.K., SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (RED.) VOORWOORD VERKUYL, P.E.L. - STUDIES OVER HOOFT UYT LIEFDE GESCHREVEN 1581-16 MAART 1981. A.o.: P. TUYNMNA: De Const van Rhetorike en Hoofts vroege poŽzie (pp.11-29); P.K. KING: Iets over de metafoor in Hoofts vers (pp.29-41); E.K. GROOTES: Hooft en Heinsius (pp.89-101); C.W. de KRUYTER: Ontlening en vernieuwing in 'Paris oordeel' (pp.131-149); C. KAZEMIER: Prozaritme in Hoofts 'Nederlandsche Historien'. Een verkenning (pp.215-227). Wolters-Noordhoff, Groningen, 1981. 228p.
40998: GROOTES, E.K., SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (RED.) VOORWOORD VERKUYL, P.E.L. - STUDIES OVER HOOFT UYT LIEFDE GESCHREVEN 1581-16 MAART 1981. A.o.: P. TUYNMNA: De Const van Rhetorike en Hoofts vroege poŽzie (pp.11-29); P.K. KING: Iets over de metafoor in Hoofts vers (pp.29-41); E.K. GROOTES: Hooft en Heinsius (pp.89-101); C.W. de KRUYTER: Ontlening en vernieuwing in 'Paris oordeel' (pp.131-149); C. KAZEMIER: Prozaritme in Hoofts 'Nederlandsche Historien'. Een verkenning (pp.215-227). Wolters-Noordhoff, Groningen, 1981. 228p.
55724: GROOTHEDDE, A. EN JANSE, C.S.L. - De kerk in het midden. Fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
38375: GROOTHEDDE, I.J.F. - De verdwenen Rembrandt. GeÔllustreerd door H. Giesen
75310: GROOTHOFF,ANS C. / BOS,ANS M. ( SAMENSTELLERS) - Spel en lied. 1, kleuters zingen en spelen. 2, kleuters kijken en luisteren. Illustraties van Hermien IJzerman, Frida H. , Ine J. Bouman en Hil Bottema.
42293: GROOTHOFF, LIESBETH - Riekje en het poesje met illustraties vna Rie Reinderhoff
12858: GROOTVELD, DAAN - Ziende in het Gebodover het leven van Hendrik de Coock te Ulrum. Illustraties van Hans Wena.
1345: GROOTVELD, D. - Ziende in het gebod. Uit het leven van ds. H. de Cock van Ulrum. Illustraties van Hans Wena. 2e druk.
55736: GROSHEIDE F W DR - Mattheus het heilg evangelie 2e herziende druk serie Commentaar op het nieuwe testament
55737: GROSHEIDE F W DR. - De brief van paulus aan de EFEZIERS
55740: GROSHEIDE F. W. (RED.) - Bijbelse encyclopedie
55741: GROSHEIDE, D. - Catalogus van geschriften en stukken betreffende de doleantie.
40254: GROSHEIDE, F.W., ITTERZON, G.P. VAN, OVERDUIN, J. - . Christelijke Encyclopedie. In 6 delen. 2e herziende druk
2163: GROSHEIDE F. W. (RED.) - Bijbelse encyclopedie 2dln
55734: GROSHEIDE E.A. - Christelijke encyclopedie. Onder redactie van prof. Dr. F.W. Grosheide en prof. Dr. G. P. van Itterzon. deel 1-6 van a-z - tweede geheel herziene druk. Compleet
55738: GROSHEIDE F W DR. - De brief van paulus aan de Hebreeen en Jakobus
55735: GROSHEIDE F W DR - De brief van Paulus aan de efeziers serie Commentaar op het nieuwe testament
55730: GROSHEIDE E W DR,PROF E.A - Geshiedenis der kerk in 3 dln
55731: GROSHEIDE E.A. - Bijbelse encyclopśdie. Onder hoofdredactie van prof. dr. F.W. Grosheide vijde druk
55732: GROSHEIDE E.A. - Bijbelse encyclopśdie. Onder hoofdredactie van prof. dr. F.W. Grosheide 7e druk
55733: GROSHEIDE E.A. - Christelijke encyclopedie. Onder redactie van prof. Dr. F.W. Grosheide en prof. Dr. G. P. van Itterzon. deel V - MIDDELAAR-RUYTER en deel IV - jaar-micropsie
18289: GROSHEIDE, DR. F. W. - Algemeene canoniek van het Nieuwe Testament.
55743: GROSHEIDE, DR. F.W. - Nieuw-Testamentische exegese. Rede gehouden bij de aanvaarding van Hoogleeraarsambt in de Heilige Godgeleerdheid aan de universiteit te Amsterdam op vrijdag 13 december 1912.
55744: GROSHEIDE, DR.F.W. - Commentaar op het N.T. De eerste en tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe .
40255: GROSHEIDE, F.W., ITTERZON, G.P. VAN, OVERDUIN, J. - . Christelijke Encyclopedie. In 6 delen. 1e druk linnenbanden ca 4475 blz
55742: GROSHEIDE, DR. F. W. - Algemeene canoniek van het Nieuwe Testament.
55739: GROSHEIDE F W PROF DR. E.A - GESCHIEDENIS DER KERK 3 dln
71952: GROSHEIDE F.W. - Bijbel vertalen Het wezen van het Buijbekvertalen-Bijzonderheden-Het vertalen - de inrichting der Vertalingen
24680: GROSHEIDE, D. - Catalogus van geschriften en stukken betreffende de doleantie.
25684: GROSHEIDE, DR. F.W. - Nieuw-Testamentische exegese. Rede gehouden bij de aanvaarding van Hoogleeraarsambt in de Heilige Godgeleerdheid aan de universiteit te Amsterdam op vrijdag 13 december 1912.
2604: GROSHEIDE E.A. - Bijbelse encyclopśdie. Onder hoofdredactie van prof. dr. F.W. Grosheide vijde druk
40221: GROSHEIDE F W DR - De brief van Paulus aan de efeziers serie Commentaar op het nieuwe testament
40229: GROSHEIDE F W DR - Mattheus het heilg evangelie 2e herziende druk serie Commentaar op het nieuwe testament
41114: GROSHEIDE E W DR,PROF E.A - Geshiedenis der kerk in 3 dln
45240: GROSHEIDE E.A. - Bijbelse encyclopśdie. Onder hoofdredactie van prof. dr. F.W. Grosheide vierdedruk
45853: GROSHEIDE F W DR. - De brief van paulus aan de EFEZIERS
45854: GROSHEIDE F W DR. - De brief van paulus aan de Hebreeen en Jakobus
48108: GROSHEIDE, DR.F.W. - Commentaar op het N.T. De eerste en tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe .
7289: GROSHEIDE, F. W. - Hermeneutiek. Ten dienste van de bestudeering van het Nieuwe Testament.
55748: GROSMAN, A - Kwakie, de ontwikkelde kikker
23730: GROSMAN, A - Kwakie, de ontwikkelde kikker
46893: GRUBER, GERNOT - Mozart and posterity.
35741: GRUIJTER, ERIK DE - Brand.
55751: GRUNDMANN, WALTER: - Das Evangelium nach Markus [von Walter Grundmann], in: Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, herausgegeben von Erich Fascher, Band 2;
55752: GRUNOW, RICHARD - Barth Brevier samengesteld door Richard Grunow
45410: GRUNOW, RICHARD - Barth Brevier samengesteld door Richard Grunow
41564: GRUYS-KRUSEMAN, S. (VERZAMELD DOOR) - .Hoor, moeder lest voor! Aan de zonzijde. hardcover gebonden 4to, GeÔllustreerd door Nans van Leeuwen., nieuwe linnenrug goed ex
55754: GUERICKE, H.E.F. - Geschiedenis van het Nieuwe Testament of Nieuw-Testamentische inleiding. Uit het Hoogduitsch vertaald W. Hoevers. Tweede geheel omgewerkte uitgave.
48142: GUERRERO, G. ŃLVAREZ & FERRARI, S. - Maxima. De Argentijnse jaren vertaald door Elvera Veenings
19900: GUGGENHEIM, WILLY - Das Heilige Land. Foto's: Fred Mayer.
55756: GUGGENHEIM, WILLY - Das Heilige Land. Foto's: Fred Mayer.
38244: GUICCIARDIUS, LUDOVICUS - Pars Tertia de Belgica Faederata Auctore Ludovico Guicciardino nobili Florentino. Additamentis passim infertis, &c. ad haec tempora auctis.
75290: BRES GUIDA DE - Brieven va n Guido deBres geschreven vanuitdegevangenis aan zijn vrouw
70380: BRES DE GUIDO - Persoon,tijd en betekenis door div auteurs
58725: KNOPP GUIDO - De OORLOG van de eeuw
55759: GUILD, W. - Moses ontdekt. Ofte de figuren dewelke dienden tot voorbeelden en schauwen den Hemelscher dingen, duydende op den Messiam Jesum Christum kostelijk uytgeleyd door W. Guild. In de Nederlandse tale overgezet door J. Sand. Den Vierden druk, vermeerderd en verbeterd.
36119: GUILD, W. - Moses ontdekt. Ofte de figuren dewelke dienden tot voorbeelden en schauwen den Hemelscher dingen, duydende op den Messiam Jesum Christum kostelijk uytgeleyd door W. Guild. In de Nederlandse tale overgezet door J. Sand. Den Vierden druk, vermeerderd en verbeterd.
49589: AMESIUS GUILJELMUS (PROF TE FRANEKER 1576-1633) - De conscientia, et eivs ivre, vel casibvs, libri qvinqve. editio NOVA met achterin parenesis ad STUDIOSOS Theologia habita FRANEKER Aug 22 Anno 1623
66652: TERSTEEGEN GERHARD (1697-1769) J.B. LOUVIGNY EN M. GUJON - Hand-boekje voor pelgrims, die geneygd zyn, haar waare vaderland, zynde God en de zalige eeuwigheyd, met ernst te zoeken : bestaande in korte erinneringen, zugtingen en eenige pelgrims liederen / [Gerhard Tersteegen] ; Benevens een twede deel, bevattende zeer gewigtige grond-regelen, uit J.B. Louvigny en M. Gujon Hand-boekje voor pelgrims Het toegevoegde stuk (met afz. titelblad, en pag., maar doorl. sign.) getiteld: Enige grondregelen of kleine verzameling van kragtige spreuken, grond-waarheden ... Getrokken uit de schriften van Jean de Bernieris Louvigni en M.G. (S.l., gedrukt voor den uitgever s.a. [ca.1810]) .
55761: GULLVŇG, OLAV - Het begon in een midzomernacht.
42013: GULLVŇG, OLAV - Het begon in een midzomernacht.
55763: GUNKEL, H. / HALLER, M. / SCHMIDT, H. / STARK, W. / VOLZ, P./ GRESSMANN, H. - Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu Łbersetzt und fŁr die Gegenwart erklšrt. Die Sagen des Alten Testaments. I, 1: (10) 310 blz. I, 2: (7) 292 blz. Prophetismus und Gesetztgebung des Alten Testaments im Zusammenhang der Geschichte Israels. II, 1: (18) 388 blz. II, 2: (10) 483 blz. II, 3: (18) 310 blz.
55764: GUNKEL, H. / L. ZCHARNACK - DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. HandwŲrterbuch fŁr Theologie und Religionswissenschaft. Zweite, vŲllig neubearbeite Auflage. In Verbindung mit Alfred Bertholet, Hermann Faber und Horst Stephan, herausgegeben von Hermann Gunkel und Leopold Zcharnack. 5 delen en register.
5642: GUNKEL, H. / L. ZCHARNACK - DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. HandwŲrterbuch fŁr Theologie und Religionswissenschaft. Zweite, vŲllig neubearbeite Auflage. In Verbindung mit Alfred Bertholet, Hermann Faber und Horst Stephan, herausgegeben von Hermann Gunkel und Leopold Zcharnack. 5 delen en register.
19334: GUNKEL, H. / HALLER, M. / SCHMIDT, H. / STARK, W. / VOLZ, P./ GRESSMANN, H. - Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu Łbersetzt und fŁr die Gegenwart erklšrt. Die Sagen des Alten Testaments. I, 1: (10) 310 blz. I, 2: (7) 292 blz. Prophetismus und Gesetztgebung des Alten Testaments im Zusammenhang der Geschichte Israels. II, 1: (18) 388 blz. II, 2: (10) 483 blz. II, 3: (18) 310 blz.
55773: GUNNING J H JR - De prediking van de toekomsdt des HEEREN
55768: GUNNING J H - De Vrije universiteit en de Nederlandsche Hervormde Kerk met een naschrift over de brochure ,,Bedoeld noch gezeng van Dr A Kuyper
55804: GUNNING, J. H. - Een persoonlijk woord bij het gedenken aan 25jarige evangeliebedieng. Uitgegeven ten voordeele van de Diakonie-scholen der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage
55785: GUNNING J.HZ., J. H. - In het heiligdom. Gebeden voor verschillende omstandigheden des levens. Bijeengebracht door dr. J. H. Gunning J.Hz.
870: GUNNING, DR. J. H. J.HZ. (UTRECHT) - Het Boek der Toekomst. De OPENBARING van Johannes. Voor de Gemeente des Heeren toegelicht.
2075: GUNNING J.HZ., J. H. - De Bijbel voor kinderen. Tweede, omgewerkte en vermeerderde druk. Met 24 illustraties.
2079: GUNNING J.HZ., J. H. - De bijbel voor kinderen.
2399: GUNNING, J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Rijk Geillustreerd.
55790: GUNNING JHZ , DR. J. H. - Ex Libris Keur uit de werken. door C J I Sluyk
24963: GUNNING, J. H. - Een bundel kinderpreeken. Uit het Engelsch vertaald. Met een woord van inleiding voorzien door Dr. J.H. Gunning J.Hz.
55810: GUNNING, J.H. - De eenheid der Kerk, Toespraak naar aanleiding der encycliek van Paus leo XIII ,,over de eenheid der Kerk," Ter opening zijner lessen 1896/97
55817: GUNNING, J.H. (OUD-HOOGLEERAAR) - Heel de kerk en heel het volk Gevraagd advies over de beste wijze van kennis te verspreiden omtrent de reorganisatie der kerk
55818: GUNNING, JOHANNES HERMANUS JHZ. - De goddelijke vergelding. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Na machtiging van den rector magnificus Dr. P. de Jong.
55802: GUNNING, J. H. - Irenisch Een woord aan de gemeenteover ,,de Proponents-Formule",
55803: GUNNING, J. H. - Irenisch een woord aan de gemeente over ,,De Proponetns-Formule"
55786: GUNNING J.HZ., J. H. - PniŽl. Weekblad voor het Christelijk Gezin. opgericht doorDr. J. H. Gunning JHz onder redaktie Dr J Riemers en Prof M J A de Vrijer. 1941 50e jaargang.m

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14