Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
43537: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - Het huwelijk van William Ashe. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43531: HUMPHRY WARD'S, MRS Meesterwerken, - .Eleonore, , Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
23069: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŘrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
57487: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŘrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
57488: HUNNINGHER, Chr. (pred. te Amsterdam) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
1521: HUNNINGHER, Chr. (pred. te Amsterdam) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
45392: HUNNIUS, Nicolaus (LŘbeck, 1585-1643) - Kort begrip van het geene voor een Christen, van Goddelyke en geestelyke dingen te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken door N. Hunnius, in zyn leeven doctor in de heilige godtgeleertheid, en superintendent tot Lubek. Op het nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige registers voorzien; met byvoeginge van een register van de voornaamste leerstukken, zo als dezelve in de wekelykse Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer eerwaardige consistorium der voornoemde gemeente. Door Jan Mulder, bedienaar des Goddelyken Woord in dezelven. Benevens eene voorreden waarin en van den schryver van dit kort begrip en dit kort begrip zelf eenige narigt gegeeven worden.
57489: HUNNIUS, Nicolaus (1585-1643) - Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden.
57491: HUNSTPERGER, Larry - De visserman. Roman
14379: HUNTEMANN, G. - Het heilige in het heden. Theologische opstellen t.g.v. de 60ste verjaardag van prof. dr. G. Huntemann. Door G. Huntemann, L. E. von Padberg, M. W. Pretorius, C. A. Tukker.
48519: Huntemann, Georg - Geen God en Geen Vaders (s)
18260: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
37657: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. (...) Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. Met portret. .
23360: HUNTINGTON, William (1745-1813) - God de kassier van de armen of Geloofsbank Zijnde een verhaal van de voorzienigheid Gods, op verschillende tijden door den Schrijver ondervonden. Opnieuw uit het Engelsch vertaald door C. W. Smit. 2e druk.
72932: HUNTINGTON W. s.s - Afscheidspredicatie van wijlen den eerwaarden heer, gepredikt in de voorzieningskerk Gray's Inn Lande,
74164: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Levende getuigenissen of geestelijke vrieven over Goddelijke onderwerpen.
77664: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Beschouwingen over de God vn Israel ineene reeks van brieve n aan een vriend door William Huntington, S.S. Dienaar des Evangelies. London 1799 Uit het Engelsch vertaald door A.B. Crucq. Met een inledend woord van den Weleerwaarde Heer Ds P van Dijkr
77665: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
1469: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De naakte boog Gods of zichtbare tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden der waarheid.
1153: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave.
1155: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De vernieling des doods door de fontein des levens of de dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C. B. van Woerden.
1156: HUNTINGTON, William (1745-1813) Convoluut - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave. WAARBIJ Het afserven van W hHuntington en levensbeschrijving vanJozef hamberiain en Eenige geloofsbrieven
1283: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De vernieling des doods door de Fontein des Levens of de dood teniet gedaan door het leven en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden. vertaald door J de Jager
57493: HUNTINGTON e.a., William; KOOGH, Jilles van der; DIJKE, P. van - De gebroken bak en de Springbron; Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Koogh door hem zelven beschreven; Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zalige heer P. van Dijke medegedeeld door eenige vrienden. Benevens enkele brieven. Met een inleidend woord van D. Wijting.
39721: HUNTINGTON, W. - Bestreden en Bemoedigd. Briefwisseling met J. Jenkins.
23218: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
22018: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
22075: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
13708: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De uiterste wil en het testament van Willem Huntington.
13709: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŰl. In een reeks van brieven aan een vriend. Uit het Engelsch vertaald door A. B. Crucq. Met een inleidend woord van Ds. P. van Dijke.
69952: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
13705: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŰl. In een reeks van brieven aan zijn vriend J. Jenkins. Uit het Engels vertaald.
13706: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. .Uit het Engels vertaald door H J BUDDING
13707: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. Derde druk.
1438: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het hemelsche werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling, zijnde de inhoud van twee predikatiŰn, gedaan te Cranbrook in het woud van kent, op zondag 8 oktober 1809, en in't licht gegeven op verzoek van Gods kinderen in die plaats. Uit het Engelsch door L.A. Smit.met daarbijeene predikatie over de afmetingen der eeuwige liefde
1510: HUNTINGTON, William (1745-1813) - God, de Kassier der armen of de geloofsbank. Een verhaal van de veelvuldige uitreddingen der Goddelijke voorzienigheid, de schrijver op onderscheidene tijden geschonken. Vertaald door PM vamn OverbeekeDebank des geloofs
1507: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
1451: HUNTINGTON, William (1745-1813) convoluut - eenige geloofsbrieven over het geben het oordel94 blz en de mrlodie en het reukwerk der heiligen75 blz en vijf brieven oer wet en vangelie72 blz en uitstewil n testament295 blz en eene verlevendigende harterking 136 blz
76287: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen..
45780: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. Met portret.
57496: HUNTINGTON, S. S. - De melodie en het reukwerk der heiligen voorgesteld in eene predikatie over Openb. 15:8
38431: HUNTINGTON, William - De luisterende steenuil en de zingende nachtegaal. Hierden-Harderwijk, z.j. /
32374: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder Belegering, geweld, bloedstorting of eenige schade voor de eigenaars. Vertaald door C.W. Smit.
76937: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
36342: HUNTINGTON, William (1745-1813) - een Eeuwige taak of eenn regel en eenn Raadsel
36343: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De Vernieling des Doods door de Fontein des Levens. Of De Dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het Licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden.
48971: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. vierde druk
38858: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De gebroken bak en de springbron. waarbij Het Kind der Vrijheid-Het verlies en het hersten en Gods Souvereine Genade
34036: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Afscheidspredicatie. Van Wijlen den eerwaarden Heer W. Huntington s.s. Gepredikt in de voorzinigheidskerk, GRAY's INN LANE, op woensdagavond 9 juni 1813. "Vergader de overgeschoten brokken, opdat niets verloren gaat."Joh. VI : 13
72881: HUNTINGTON, William (1745-1813 - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit. met daarbij Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed
76015: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De verborgenheid der Godzaligheid. in een brief aan een daalgeest. Geschreven tot troost en bevestiging van de vergaderingen te Providencechapel (Voorzienigheidskapel) en die in Monkwellstreet. Uit het Engelsch vertaald door C.W. Smit.
34269: HUNTINGTON, William (1745-1813) - God de kassier van de armen of Geloofsbank Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen, die door de Goddelijke voorzienigheid, op verschillende tijden den schrijver zijn geschonken. Vertaald door H. J. Budding.
33433: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder belegering, geweld, bloedstorting of enige schade voor de eigenaars.
33111: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
32926: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
1506: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
45708: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars en des Satans regtsgeding met hem, voorgesteld in eene zamenspraak tusschen twee mannen van verschillende ervaringen. Door wijlen William Huntington S.S. Opnieuw uit het Engelsch vertaald.
23442: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte, of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
26516: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. door wijlen William Huntington s.s. Vierde druk.WAARBIJ De rechtwaardiging eens zondaarsuitgave Veldhoen
74161: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
21793: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder de belegering, geweld, bloedstorting of eenige schade voor de eigenaars. In een brief aan een vriend. Vertaald door C. W.Smit.
25078: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De uiterste wil en het testament van Willem Huntington. Benevens eenige brieven over het geloof. Uit het Engelsch vertaald door HBernard van WOERDE.N WAAARBIJ levende getuigwnissen of geestelijke rieven
21382: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Verzamelde leerredenen. deel 1 De liefde van Christus 254 blz deel 2 Want Sion is van God begeerd 223 blz deel 3 De fontein des levens 192 blz uit engels vertaald door G H C Pas-Donker
31176: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
23980: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het verlies en het herstel van het beeld gods in den mensch, gepredikt in de voorzienigheidskapel, 2e leerrede. Vertaald door C.W. Smit, onderwijzer te 's-Gravenpolder.
20925: HUNTINGTON, William (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte, of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
1511: HUNTINGTON, William (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een gesstelijk opsteel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
57544: HURLEY, MICHAEL (EDITOR) - Irish Anglicanism: 1869-1969, essays on the role of Angicanism in Irish life, presented to the Church of Ireland on the occasion of the centenary of its disestablishment by a group of Methodist, Presbyterian, Quaker and Roman Catholic Scholars
44368: HURLEY, MICHAEL (EDITOR) - Irish Anglicanism: 1869-1969, essays on the role of Angicanism in Irish life, presented to the Church of Ireland on the occasion of the centenary of its disestablishment by a group of Methodist, Presbyterian, Quaker and Roman Catholic Scholars
32586: HUSEN, R. - Geschiedenis der Hervorming. in de 15de, 16de en 17de eeuw.(Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede van Munster en Osnabruck in 1648) Beschreven voor het Nederlandsche volk door R. Husen, Ridder in de orde van Oranje-Nassau, Schrijver van eene Geschiedenis des Vaderlands in 2 delen van ▒ 800 blz, van het leven an Koning Willem III, van de Levensbeschrijving van Prins Willem I in "Vorstenhuis en Vaderland" en van de afzwering van Philips II in 1581 en van verschillende paedagogische werken.
69566: HUSEN, R, KLEYN, A.A., KLOPPERS, P.J., LUMMEL, H.B. VAN & G. SCHUTTE. - Vorstenhuis en Vaderland. De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majesteiten Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden met de Historie uit hun tijd.
57545: HUSER, J. EA. - Tussen stroom en water. Vijftig jaar PZEM
19386: HUTCHESON, George (1615-'74, Edinburgh) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
57548: HUTCHESON, George (1615-'74, Edinburgh) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
57547: HUTCHESON, George (1615-'74, Edinburgh) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
72061: OOSTERHUIS HUUB - Niets is onmogelijk
45697: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
47285: OOSTERHUIS HUUB - Gezongen liedboek
62928: OOSTERHUIS HUUB - geestverwant, beschouwing over jezus .
62929: OOSTERHUIS HUUB - gij die weet
62930: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62937: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62933: OOSTERHUIS HUUB - gebeden en psalmen
62936: OOSTERHUIS HUUB - hoe ver is de nacht
62931: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
45052: OOSTERHUIS HUUB - Aandachtig liedboek
45044: OOSTERHUIS HUUB - gij die weet
45045: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
45046: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
45047: OOSTERHUIS HUUB - in het voorbijgaan
45043: OOSTERHUIS HUUB - geestverwant, beschouwing over jezus .
45042: OOSTERHUIS HUUB - Aandachtig liedboek
57550: HUURDEMAN, P. - Leiden's ontzet.
57552: HUURDEMAN, P. - Jonker Jan van Waterland
43420: HUURDEMAN, PIET - Het beleg van Haarlem. 1e druk, illustratiesDick de Wilde
43223: HUURDEMAN, P. - Jonker Jan van Waterland
71491: HUURDEMAN, PIET - Leidens ontzet, ge´llustreerd dor Dick de Wilde
33324: HUURDEMAN, P. - Leiden's ontzet.
57554: HUYDECOPER - Balthazar Huydecoper een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. Proefschrift.
19363: HUYDECOPER - Balthazar Huydecoper een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. Proefschrift.
57556: HUYGEN, Pieter (1662- na 1724) en Jan Huygen1649 - na 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest. Rom. 14. 17. r fff
41352: HUYGEN, Pieter (1662- na 1724) en Jan Huygen1649 - na 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. als mede een Alleensprake metr GOD
915: HUYGEN, Pieter (1662- na 1724) en Jan Huygen - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. metGOd benevenx eenige stichtelijke rymen doorPieter en Jan Huigen met kumnd=st plsstsen doorJan Luiken WAARBIJ Alleen sprake met GOD
57558: HUYGENS --- BOTS, H. (UITG.) - Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa.
57560: HUYGENS, C. / KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost, Een interpretatieve studie (met de tekst naar [Korenbloemen] 1672 in facs.).
4957: HUYGENS, Constantijn (1596-1687, heer van Zuilichem) - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten van Constantin Huygens, Ridder, Heere van Zuylichem, Zelhem, ende in Monickeland: Eerste Raed en Rekenmeester van Sijne Hoogheit den Heere Prince van Orange. eerste druk.
41007: HUYGENS --- BOTS, H. (UITG.) - Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa.
41011: HUYGENS, C. / KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost, Een interpretatieve studie (met de tekst naar [Korenbloemen] 1672 in facs.).
22428: HUYSER, Ds. W. - De leer der zaligheid verklaard. Predikant der Geref. Gemeente onder het Kruis te Dirksland 1867-1881
72807: HUYSER, Ds. W. - De leer der zaligheid verklaard. Predikant der Geref. Gemeente onder het Kruis te Dirksland 1867-1881
57565: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste stuk. Over 'Galenus Abrahamsz., leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam'. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. [...] Door Cornelis Bonnes Hylkema, geboren te Akkrum, predikant te Zaandam.
57566: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Door C.B. Hylkema, Theol. doctor en predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam.
5561: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste stuk. Over 'Galenus Abrahamsz., leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam'. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. [...] Door Cornelis Bonnes Hylkema, geboren te Akkrum, predikant te Zaandam.
23092: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Door C.B. Hylkema, Theol. doctor en predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam.
55770: GUNNING J H j.hz - Een Bede voor elken dag 1e druk 1935.
46754: Murray Iain H - Pinksteren vandaag Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht
73957: MURRAY IAIN H. - Prinksteren vandaag
43706: Maclaren Ian - De Dominee en zijn gemeente vertaald door W van Nes
74483: STUART GREGORY IAN - Nee geen seks, dank je op zoek naar een huwelijkspartner
71467: IBAN╔Z F. - Boss en Bolle geen klus te klein
54554: FENNEMA IBERTUS (1669-1750) - De verborgentheit des kruices voorgetoont in Job, en vervult in Jesus Christus, de sone Gods. kortelyk opgehgeldert
78256: iBILDERDIJK Willem V ANEMA, SEERP, E.V.A., - Mr WILLEM BILDERDIJK Mr. Willem Bilderdijk
78060: KELLER Ida - Ik ben van niemand 3e druk geillusstreerd Frans van het Noorden
58195: KELLER IDA - DICK de bedeljongen geilustreerd G Geerling
76802: KELLER Ida - Slechts een aarde vat 2e druk geillusstreerd doorHenk Poeder
76804: KELLER Ida - Het Lichtvan het venster 3e druk geillusstreerd kleuren plaat
69673: KELLER Ida - Het witte Kleed Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
12459: IDEMA, Ds. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
57571: IDEMA, Ds. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
57573: IDENBURG, A. F. W. - Ter nagedachtenis.
31527: IDENBURG, A. F. W. - Ter nagedachtenis.
57576: IDSARDI - Gretske "de freule". Een levenstragedie.
34204: IDSARDI - In en rond pastorie van Hoogterp.
43587: IEPENDAAL, WILLEM van - Kriebeltjes Hoogtepunt
77468: BESdel IGNACC - PEPIPO wonder;ijk reizn verteld en getekend dooIgnacc del BES
62970: Op den Brouw Cappwelle a/d Ijssel - Nagedachtenis van Jenneke Op den Brouw. Geboren 8 juli 1910 te Capelle aan de IJssel en aldaar overleden op 29 November 1947.
39726: MIERAS A Ds en Ds A L v/d MEER Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Krimpen aan den IJssel - En trouw┤lijk hen geleid. 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Krimpen aan den IJssel. met 4 preken van Ds Mieras en 4 pred vanA P v/d Meer
23963: Gereformeerde Gemeenten Capelle aan den IJssel 1 - Twee kerken zijn aan't Woord. Overzicht veertig jaar kerkelijk leven Gereformeerde Gemeenten Capelle aan den IJssel 1951-1991.
57583: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
57584: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
13728: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg)j - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een Godswaardig gebruik van dat heilig bondzegel; nagelaten door den Weleerwaarden, zeer geleerden en godzaligen heer Petrus Immens, in zijn leven: laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Voorrede Ds. Jacobus Willemsen, Prof. te Middelburg. vermeedert me viertien gezangen door JOHANNES HAZUEC Zoon
4383: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
4384: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
57585: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
57587: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - Eenige uitmuntende oeffeningen en predikatien. Uitgegeven door eenige aanhoorders derzelve.
57589: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
57590: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De godvruchtige Avondmaalganger. Tot een heilig, heilryk en heuglyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schrifmatig en gemoedelyk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een godewaardig gebruik van dat heilige bondzegel. Nagelaten van den welŰerwaarden, zeer geleerden en godzaligen Heere P. Immens, in zyn leven, laatst zeer getrouw leeraar en voorganger in de Gemeinte van Jezus Christus te Middelburg. uitgegeeven met eene voorrede, ter aanpryzinge van de gedachtenisse des rechtveerdigen, over Spreuk. 10: 7. Door Jacobus Willemsen, S.S. theologie professor en predikant te Middelburg. Derde druk.
17108: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage. Naar den laatsten oorspronkelijken druk.
46857: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
3540: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage.
13729: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een Godswaardig gebruik van dat heilig bondzegel; nagelaten door den Weleerwaarden, zeer geleerden en godzaligen heer Petrus Immens, in zijn leven: laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Uitgegeven met een voorrede ter aanprijzing van de gedachtenis des rechtvaardigen, over Spreuken X:7 door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ professor en predikant te Middelburg. Vermeerderd met veertien gezangen door Johannes Hazeu Czn.
10528: IMMENS, Petrus (1664-1720, Middelburg) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
41317: IMMER, Karl e.a. - Bekenntnissynode der Deutsche Evangelischen Kirche, Barmen 1934. Vortrńge und Entschliessungen
57591: IMMER, Karl e.a. - Bekenntnissynode der Deutsche Evangelischen Kirche, Barmen 1934. Vortrńge und Entschliessungen
57593: IMMINKHUIZEN H - De NadereReformatie Primaire bibliografie van de 19e-eeuwse uitgaven
1159: IMPETA, J. J. (dienaar des Woords te Katwijk aan Zee) - Dagen van blijde boodschap. Tiental feest- en gelegenheids-preeken.
57594: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
45252: IMPETA, Dr. C. N. (dienaar des Woords te Kampen) - Kaart van Kerkelijk Nederlandderde herziene druk.
7480: IMPETA, Dr. C. N. (dienaar des Woords te Kampen) - Kaart van Kerkelijk Nederland. Derde geheel herziene druk.
31950: IMPETA, J.J. Pred Hatwijk aan zee - Alles is Uwe. Alles is Uwe. zeven preeken door J.J. Impeta. Dienaar des Woords te Katwijk aan zee.
42512: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
71688: VRIES- VAN DER LICHTE INA - Het kamertje in de kerk, met illustraties van Laura Gerding
69371: ZENDING o.a Nederlands Indie - Verdient de Zeding onze belangstelling met foto,s - Fokkema onze zendingstaak - Alg Ned Zemndings Conferentie - Lindemnborn Actueele zendingsvragen in Ned Indie - Drewes Kinden Zending - Oosterlee School en Zending - Welemaker School en Zending handleding- Kruyt de Zedelijkheid van een Natuurvolk en de zending
77316: Op den B rouw Ineke - Luuk helpt Opa
77122: HERK van RIJSSEL Ineke - Ma waar was ik toen tekeningen Marianne Witvliet
73090: BARON-JANSSEN INEKE - Zo'n vriend als Richard
47196: SMITH Samuel (1584-1662 Prittklewell inEssex - Het Laatste oordeel preken over Openbaringen 22 vers 11 tot 15
65787: SMITH Samuel (1584-1662 Prittklewell inEssex - Het Laatste oordeel preken over Openbaringen 22 vers 11 tot 15
54097: DUURSMA E.K. DR ENGEL H. IR. MARTENS TH J.M. ING. (SAMENSTELLERS) - De Nederlandse Delta Een Compromis Tussen Milieu En Techniek in De Strijd Tegen Het Water
76981: STERENBORG T Ing e a - De restauratie vanb de Sint Janskerk te Gouida 1964-1980
48380: OOSTDIJK Inge - Voor wie door vertelt Evangelisatiewerk
62904: OOSTDIJK Inge - Voor wie door vertelt Evangelisatiewerk
284: INGELSE, Lourens (Landbouwer op Walcheren.) - Bekeeringsgeschiedenis en genaderijke Leidingen Gods met Zijne Uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren in de jaren 1776 en 1779.
1160: INGELSE, Lourens (Landbouwer op Walcheren.) - een zestsal eenvougihg oefeningen
57599: INGERSLEV, C.F. / DEVENTER, L.W. van - Woordenboek der Latijnsche taal, hoofdzakelijk bewerkt naar de tweede uitgave van het latijnsch-Duitsch woordenboek van dr. C.F. Ingerslev, door dr. L.W. van Deventer. Nieuwe uitgave, vermeerderd met eene Nedrduitsch-Latijnsche woordenlijst van mr. B. ten Brink.
24732: INGERSLEV, C.F. / DEVENTER, L.W. van - Woordenboek der Latijnsche taal, hoofdzakelijk bewerkt naar de tweede uitgave van het latijnsch-Duitsch woordenboek van dr. C.F. Ingerslev, door dr. L.W. van Deventer. Nieuwe uitgave, vermeerderd met eene Nedrduitsch-Latijnsche woordenlijst van mr. B. ten Brink.
57600: INGRAHAM, Prof. J.H. - De prins uit het huis van David, of drie jaren in de Heilige stad.
17925: INGRAHAM, Prof. J.H. - De prins uit het huis van David, of drie jaren in de Heilige stad.
66860: TROBISCH INGRID - De Verborgen kracht Geworteld zijn in de zekerheid van Gods liefde
56836: Hogervorst Ingrid - Vreemdeling in eigenlandschap Schrijvers als buitenstaanders Intervieuw
57601: INGWERSEN, A. - In Holland stond een huis.
57604: INGWERSEN, Gesina - Truitje. Ge´llustreerd door Henk Poeder.
57605: INGWERSEN, GÚsien - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk. Illustraties Harold Coppin en C. Vreedenburg.
57608: INGWERSEN, GESINA - Vergeeft elkander j ill Rie Reinderhoff1e druk
57609: Ingwersen, Gesina - Zijn koning. eillustreerd O Geerling
57610: INGWERSEN, GÚsien - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk. Illustraties Harold Coppin en C. Vreedenburg.
39412: INGWERSEN, Gesina - Kees in Engeland.
48989: Ingwersen, Gesina - Zijn koning. tweede druk.
39411: INGWERSEN, Gesina. - Jan Hoorenkamp's overwinning.
43331: INGWERSEN, GESINA - Truitje. Ge´llustreerd door Henk Poeder. ,
19634: INGWERSEN, Gesina - Truitje. Ge´llustreerd door Henk Poeder.
47596: INGWERSEN, GESINA - Vergeeft elkander j ill Rie Reinderhoff 1e druk
64042: RAPPARD C R Inspektot - Die Pilger Mission zu St Chrischona Zweite vermehrte auslage der Gedenkschrift ,,funfzig jahre der Pelger Mission
57612: IONGH, DR. JANE DE - Van Gelder Zonen 1784 - 1934
57613: IPENBURG, PAUL. VAN - Voor allen wat een vreemde tocht. Ge´llustreerd door G. D. Hoogendoorn vijfde druk. vierde leerjaar.
49173: Ipenburg, Paul. van - Voor allen wat een vreemde tocht. Ge´llustreerd door G. D. Hoogendoorn vijfde druk. vierde leerjaar.
57614: IPEREN, J. VAN (1726-1780) - Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen, van de dagen der apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tyd toe; en inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche psalmberyminge: uit echte gedenkstukken saamgebragt. Met kunstplaten. 2 dln
57615: IPPEL-BREEDVELD, L. - Joekeltjes 2e druk. Illustraties door REmko Visser
57616: IPPEL-BREEDVELD, L. LINDE ;.S VAN DE - Het licht schijnt in de duisternis.
57617: IPPEL-BREEDVELD, L. - Bloemlezing voor jong en oud. 30 korte verhalen.
57618: IPPEL-BREEDVELD, L. - Ans en Frans 2e druk
28008: IPPEL-BREEDVELD, L. - De verdwenen orgelpijp.
28029: IPPEL-BREEDVELD, L. LINDE ;.S VAN DE - Het licht schijnt in de duisternis.
48951: Ippel-Breedveld, Lenie - Ik zal niet sterven, maar leven.
33770: IPPEL-BREEDVELD, L. - Bloemlezing voor jong en oud. 30 korte verhalen.
71042: IPPEL-BREEDVELD, LENIE - Twee keer kerstfeest
44987: IPPEL-BREEDVELD, L. - jij, geheel anders
73050: IPPEL-BREEDVELD, L. - Joekeltjes reis. 4e druk.
46054: IRENE - Een volk van martelaren of de waldenzen en hunne geschiedenis. Naar het Duitsch door Irene
57621: IRENE - Een volk van martelaren of de waldenzen en hunne geschiedenis. Naar het Duitsch door Irene
4596: IRHOVEN, W. van (1698-1760 Ede, prof. te Utrecht) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
35958: IRHOVEN, W. van (1698-1760, Ede, prof. te Utrecht) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
57627: IRHOVEN, W. van (1698-1760 Ede, prof. te Utrecht) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
57628: IRHOVEN, W. van (1698-1760 Ede, prof. te Utrecht) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
571: IRHOVEN, W. van (1698-1760 Ede, prof. te Utrecht) - Gronden van het verzekerd christendom, of een Christen onderwezen, beproefd, en verzekerd, aangaande den staat der genade, en toekomende heerlykheid; voorheen tot byzonder gebruyk voor de gem. te Eden opgestelt, nu uytgebreid en vermeerdert tweede druk....
57625: IRHOVEN, W. van (1698-1760 Ede, prof. te Utrecht) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
57622: IRHOVEN, W. van (1698-1760 Ede, prof. te Utrecht) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
13854: IRONS, Joseph - Goddelijke leiding. Zeven predikaties. met voorwoord Ds W C LAmain Uit het Engels vertaald door J. Kooistra te Ede.
52958: Costa da Is Mr - Hesperiden David-Hagar-Eliosabeth-Ezechel- ect verscheidenheden
48326: Costa da Is Mr - Hesperiden David-Hagar-Eliosabeth-Ezechel- ect verscheidenheden
74643: AMBROSIUS ISAAC - Zijn leven afgelegd, 49 overdenkinge voor de lijdensweken
60139: LORTZ JOSEPH EN ERWIN ISERLOHN - Beknopte geschiedenis van de Reformatie, Oorzaken, verloop, invloed 1971, 320 pag.,
44394: LORTZ JOSEPH EN ERWIN ISERLOHN - Beknopte geschiedenis van de Reformatie, Oorzaken, verloop, invloed 1971, 320 pag.,
75311: SHINOBU ISHIHARA - Tests For Colour-Blindness (38 Plates Edition)
57632: ISINGS J H - De Schoolplaat vaderlandse geschiedenis derde boek in de serie deschoolplaat
73752: ISINGS J H - De schoolplaat Vaderlandse Geschiedenis in kleur
61361: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Het boek van Mozes, genaamd:NUMERI bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim. bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.-JOZEROTH
61382: MULDERSAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 1. Het eerste boek van Mozes, genaamd:Genesis. Bevattende van de Schepping der wereld, tot op den dood van Joseph, 2309 jaren. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
61383: MULDERSAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim.Deuteronomium Haphtaroth
67153: VECHT C F Ph D van der samengesteld door G J van Ojen Comite Nederland Israel - ISRAEL VISIE
77400: FORMEY JEAN HENRI SAMUEL (1711-97 lA FONTAINE DE ISZAAK - Kort begrip der kerkelijke historie professor inn de Filiosofie vertasld doorL de la Fontaine predikant tge Gravenhage eerste deel
57637: ITERSON, A.R. VAN - Voetspoor in Andes. (voor oudere jongens) Ge´lustreerd door G. van Straaten
57641: ITTERZON, Prof. Dr. G.P. van - Kerkhistorische lijnen.
57642: ITTERZON, Prof. Dr. G.P. van - De levende kerk. 13 biographieŰn.
16478: ITTERZON, Dr. G.P. van - Johannes Bogerman Klassieken van het gereformeerd protestantisme
15789: ITTERZON, Prof. Dr. G.P. van - De levende kerk. 13 biographieŰn.
53074: D'IVOI, Paul - Exentrieke Reizen, Een overwinlijk Drietal
53076: D'IVOI, PAUL - Het spookluchtschip. Naar het Fransch van Paul D'ivoi. Vrij bewerkt door ED. VAN DEN GHEYN JR. Met illustraties naar teekeningen van LOUIS BOMLED.
9019: IVOI, Paul D' - Jean Fanfare.
70828: D'Ivoi, Paul - De neef van LavarŔde (vrij bewerkt door Hans Werner, met 8 reproductiek van houtgravures naar tekeningen van Lucien MÚtivet)
70832: D'Ivoi - Jean Fanfare (vrij bewerkt door Hans Werner, met 14 reproducties van houtgravures naar tekeningen van Lucien MÚtivet)
70833: D'Ivoi - Doctor MystÚro (vrij bewerkt door Hans Werner, met 13 reponducties van houtgravures naar tekeningen van Louis Bombied)
53071: D'IVOI, P Bewerkt door O. Geveen - Detien gouden oogen Vrij naar het Fransch van Paul D'Ivoi. Bewerkt door O. Geveen. Tweede druk
57643: IVOI, Paul D' - Jean Fanfare.
57644: IVOI, Paul D' - Miss Mousqueterr. Naar het Fransch bewerkt door J. L. van der Moer. Tweede druk.
43299: D'IVOI, Paul - Miss Mousqueterr
43312: D'IVOI, Paul - Exentrieke Reizen, Patriottenstrijd en Heldenmoed
43313: D'IVOI, Paul - Exentrieke reizen, Jean Fanfare
43314: D'IVOI, Paul - Exentrieke Reizen, Een overwinlijk Drietal
43321: D'IVOI, Paul - Jud Allan, de ridder der duisternis
20501: IVOI, Paul D' - Miss Mousqueterr. Naar het Fransch bewerkt door J. L. van der Moer. Tweede druk.
46847: RELECIC JOegoslavie vertaald door Dekker den Iz - Uw spraak maakt u openbaar 3 preken overde tong
48250: DUSART IZAAK (17DE EEUW) - De uitnementheit der kennisse van Jezus Christus. beschouwt verhandelt en ter algemeene stichtinge te zaamen gestelt Met een gedicht van Theodorus van Schelluyne pred te Amsterdam
5546: JAANUS, H.J. - Hervormd Delft. Ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605). Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden [..] Door Hendrik Johan Jaanus, geboren te Amsterdam
76974: GELDEREN van Jaap - Een historisch beldverslag Theol;ogische Universiteit Kampen
40106: JAARBOEKJE - Jaarboekje der Ned. Herv. Gemeenten van LEIDEN. Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. Eerste jaargang 1924.
77990: JABLONOWSKI, HORST. - Westrussland zwischen Wilna und Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen Bev÷lkerung des GrossfŘrstentums Litauen im 15. Jh. Fotomechanischer Nachdruck
77517: MEEUS JC--KOELMAN JAC - Vragen voor onderzoek opgesteld door Jav Koelman
72063: OVEREEM JAC. - Wielke de keuterboer, een verhaal van de Veluwe
44279: OVEREEM JAC - De gechiedenis van kleine Dora
71141: OVEREEM JAC. - Sterren in en nacht
44297: OVEREEM JAC - sjonny en haar ponny
71684: HAZEVOET JAC. - Jaap vloog uit
39988: OVEREEN JAC - De Grote verbittering veluws verhaal
73056: HOEFNAGEL JAC. - Het geheim van de KLE-XC84
70843: KLEI JAC. VAN DER - Onder het linnen dak geillustreerd door O. Verhagen
39992: KOELMAN Jac- - Neerlands ondergang gedreigd en nabij en re
12686: J─CKEL, Martin - De lotgevallen van "Komeet". Mijn appelschimmel. Uit het Duitsch vertaald door J. G. Ras.
57675: J─CKEL, Martin - De lotgevallen van "Komeet". Mijn appelschimmel. Uit het Duitsch vertaald door J. G. Ras.
58698: Knetsch Frederik Reinier Jacob - Pierre Jurrie Theoloog en politikus der Refuge Avec un rÚsumÚ
62378: NEUSNER Jacob - The Classics of Judaism. A Textbook and Reader
57676: JACOBI (JACOBSZ) , HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen (1761 en Heylige-daags SCHOOLE inhoudende Schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen door Joan Fonck zonder jaartal
67469: VENIERI JACOBI - Esocietate Jesu Sacerdot is PrŠdium Rusticum nova editio auctior et emendatior
57678: JACOBS, JAN W. - Huibie's avontuurlijke reis met "de avondster"
78152: BOER W A /BOOMA VAN J G J /JACOBS A P J/ JACOBS J Y H A - Onder t kruis Kerkelijke en religieus leven inhet gebeid van Maas en Nederrijn
57679: JACOBSE, M. - De drie kooien - en andere gedichten
57680: JACOBSZ , HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen (1771 en Heylige-daags SCHOOLE inhoudende Schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen door Joan Fonck 1717
65032: SCHELTEMA JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands.
40829: Hoedemaker Philippus Jacobus (1839-1910) - Genade en recht : IsraŰl onder de regeering van Saul en David .
41501: Nyloe Jacobus (Assen 1670-1714) - Uitgezochte bybelstoffen of verklaringen over vele voorname plaatsen der Goddelyke schriften, die naar het oogmerk der H. Schryvers ontvouwen of uit talen en oudheden doorgaans opgeheldert worden /.
56061: HANAPPIER JACOB - IMMERS PETRUS EN WILLEMSEN JACOBUS - De gedachtenis des rechtvaardigen
58928: KOK Jacobus - Vaderlandsch woordenboek; oorspronkelijk verzamelt door Jacobus Kok
56648: HOEDEMAKER Philippus Jacobus (1839-1910) - Genade en recht : IsraŰl onder de regeering van Saul en David .
74044: REVIUS JACOBUS - Haman een bloem;lezing uit degedichten doorLF Koster MA
57682: JACOBUSSE, CH. & M.A. HEMMINGA - Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland. Illustraties A.A. Karman; met alfabetische index.
56496: HEPKEMA Jacod - WIEUWERD en zijn historie de merkwaardige grafkelder-de geschiedenis derv Labadisten en Het Leven van Anna Maris Schuurman 10 e druk
57684: JACQUES, Oliver en Fredonia - Tom gaat naar Afrika.
74314: DANE JACQUES - Jetses aan de wand
23819: JACQUES, Oliver en Fredonia - Tom gaat naar Afrika.
12682: JAGER, Berend - De chimpansee van Wanda. Met illustraties van Tiny van Asselt.
12684: JAGER, Berend - Eddo, het hermelijntje. Met illustraties van Tiny van Asselt. 3e druk.
13865: JAGER, H. J. - De brief aan de Galaten. College-dictaat. 3e druk.
57686: JAGER, A. de - Praktische lessen uit Jozefs geschiedenis.
57687: JAGER, A. DE - Helden uit de biesbos in de Franse tijd. Tekeningen: Ben Horsthuis
57692: JAGER, Ds. G. de (Geref. emer. Pred. te Putten). - Zich sterken in God. Predikatie uitgesproken in de Gereformeerde Kerk te Putten op Zondag 27 Mei 1945 ter herdenking van de Ramp van Pu, waarin tevens een overzicht der gebeurtenissen gegeven wordt.
57693: JAGER, H. J. - Enige opmerkingen over Romeinen. College-dictaat. Verslag en uitgave geheel buiten verantwoordelijkheid van prof. Jager.
57694: JAGER, H. J. - De brief aan de Galaten. College-dictaat. 3e druk.
57696: Jager, J. de - De westminster conflessie
57700: Jager, J. De - Lezen in de christinnereis naar de eeuwigheid
57701: JAGER, Okke - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel. Door Okke Jager. Met 55 kleurenfoto' s van Alfons Senfter. Tweede druk.
57702: JAGER, Paul - Het mysterieuze leven van de bloem. Met 165 platen uitgevoerd in koperdiepdruk waarvan 79 in kleuren benevens vele tekeningen.
19515: JAGER, Ds. G. de (Geref. emer. Pred. te Putten). - Zich sterken in God. Predikatie uitgesproken in de Gereformeerde Kerk te Putten op Zondag 27 Mei 1945 ter herdenking van de Ramp van Pu, waarin tevens een overzicht der gebeurtenissen gegeven wordt.
33822: JAGER, Berend - Andis, het reekalfje. Met illustraties van Tiny van Asselt.
57706: JAGGER, CEDRIC - Klokken & horloges
57705: JAGGER, C., - KLOKKEN & HORLOGES
72342: JAGT, K.A. VAN DER. - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie. The religion of the Turkana of Kenya. An anthropological study. Enkele illustraties, bibliografie, woordenlijst, stellingen, samenvatting in het Engels proefschrift
77572: LAING JAKOB - de bekeering verhasald door R M Mc Cheynr
65481: SEIBERT Jakob - Hannibal
45873: PETUCHOWSKI JAKOB. J - De stem van de sinai een rabbijns leesboek bij de Tien geboden.
43850: JAKOBS, M. - De kleinzoon van den hofprediker door M. Jakobs Schrijver van ''de Herder roept,'' ''Afwaarts,'' ''Opwaarts,''enz.
75383: CAMERON JAMES K - Bibliographie de la RÚforme 1450-1648. Ecosse/Schotland./Schottland
57710: JAMES, CAROLYN CUSTIS - Vrouwen in beeld. Op zoek naar Gods plan met jouw leven.
48368: ELLIS J James - Voorvallen uit Moody,s Leven bijeencerzameld
41705: JAMES, John Angel.(1785-1859); (vertaald doorNicolaas Beets (1814-1903) - Geschenk van een christelijken vader aan zijne opwassende kinderen. Naar den XIVden druk van het Engelsche werk.
54247: ELLIS J James - Voorvallen uit Moody,s Leven bijeencerzameld
37785: JAMES, John Angell - Groeien als een christen.
26899: JAMES, A.F. - Repertorium biblicum (thesaurus biblicus), seu collectio et concordantia prŠcipuarum materiarum quŠ, circa fidem et mores, in utroque testamento continentur, ordine alphabetico et methodico, juxta earum significationem digestarum. Una cum selectis explicationibus ex textu Hebraico, versione Graeca, Syriaca, Ăthiopica, Persica, etc. scriptis sanctorum Patrum, interpretum et theologorum, plerisque excerptis; auctore A.F. James; ad usum et opportunitatem cujuscumque ordinis clericorum, ut scripturarum sacrarum summam in promptu habeant et facilius intelligant; opus approbatum ab illustrissimo et reverendissimo D.D. Cl. Hip. Clausel de Montals, episcopo Carnotensi.
57709: JAMES, A.F. - Repertorium biblicum (thesaurus biblicus), seu collectio et concordantia prŠcipuarum materiarum quŠ, circa fidem et mores, in utroque testamento continentur, ordine alphabetico et methodico, juxta earum significationem digestarum. Una cum selectis explicationibus ex textu Hebraico, versione Graeca, Syriaca, Ăthiopica, Persica, etc. scriptis sanctorum Patrum, interpretum et theologorum, plerisque excerptis; auctore A.F. James; ad usum et opportunitatem cujuscumque ordinis clericorum, ut scripturarum sacrarum summam in promptu habeant et facilius intelligant; opus approbatum ab illustrissimo et reverendissimo D.D. Cl. Hip. Clausel de Montals, episcopo Carnotensi.
57711: JAMES, John Angell (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
57712: JAMES, John Angell (1785-1859) - Bestuur en aanmoediging voor ieder, die ernstig de zaligheid zoekt. Naar het Engelsch van J. A. James. Door P. J. L. HuŰt, Th. dr.predi bij de Waalsche Gemeente te Amsterdam. 3e dr.
57713: JAMES, John Angell - Groeien als een christen.
57714: JAMES, John Angell (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
36448: JAMES, John Angell (1785-1859) - Bestuur en aanmoediging voor ieder, die ernstig de zaligheid zoekt. Naar het Engelsch van J. A. James. Door P. J. L. HuŰt, Th. dr.predi bij de Waalsche Gemeente te Amsterdam. 3e dr.
31734: JAMES, John Angell (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
77593: VIS JAN - Uit het leven vandrie dorpsjongens
78118: VELTMAN JAn - KNOKKIE
53126: DAMME van Jan - Het gezicht van Nederland DOMBURG
73053: DOOL JAN VAN DEN - Het geheim van de Myosotis
78069: VELTMAN Jan - Kopje onder en de gevolgen daar van geillusstreerd Fran van Noorden
68598: WEELDEN van Jan - KINDERVERSJES voor electronisch orgel
76856: VELTMAN JAN - Hoe Alie een broer kreegh geillussteerd
77761: BLAAUW ED/BUTTER Jan e a - Heilige Huisjes. Religieus erfgoed in Noord-Holland.
76806: VELTMAN Jan - Hoe Rinus wijs werd geillusstreerd Frans van Noorden
76837: VELTMAN JAN - Gorloo en de kleine veedrijver geillusstreerd FRans van Noorden
74317: OTTEN WILLEM JAN - Specht en zoon
78189: BOERSEMA Pieter/HOEK Jan ea - GEZAG IN BEWEGINF Kerkelijk leiderschap tussen tekts encintext
58598: KLIJN Jan W - Improvisatie muziekleven Martin Mans
64005: RAAS. Jan - De kroon op het werk : het orgel van de Mozes en Aäronkerk
74617: REENEN JAN VAN - Vrienden van de Vijand, tweede druk
78393: HARENBERG JAN - Kastelen zo waren ze
76530: BEEKHUIS JAN - Al zulke dweepzieke scheurmakers. De afscheiding van 1822 en de Afscheiding van 1836 in Axel.
70634: KLIJN Jan W - OORLOPGSTIJD langs de Lek
76839: VELTMAN Jan - Uit den Jongenstijd van Elias Karbel geillusstreerd
51052: BLOKKER JR. JAN - OORLOG IN JE ACHTERTUIN verhalen van de grebbelinie . Paperback, foto's, 208 pp. Nieuw exemplaar.
76843: VELTMAN JAN - WARDJE RAP geillusstreerd Geerling O
70768: FEITH JAN - Het voorwereldlijk monster of hoe pim de wereld ving geillustreerddoor den schrijver bandtekening willy sluiter
76571: HUISMAN JAN e.a. - Kleine kracht grote zegen 100 jaar Christekijke Gereformerde Kerk te Zwolle
73825: GRAAF JAN VAN DER - Volkskerk in de marge een actuele bezinning
74478: BRERKUM JAN VAN - Laat je niet kisten, Weduwnaar vertelt over leven en overleven, 3e druk
31922: WAGENAAR Jan - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel enz. Met vele afbeeldingen.
76833: VELTMAN JAN - TROUWE VRIENDEN geillusstreerd kleurplaat
72520: KLIJN W. JAN - Lars
74902: OUDEN JAN - TOM kijkt Om Ideen voorde platen Annemieke vann de Geer
70766: FEITH JAN - In de hollandse branding een jongensboek van de zee illustraties en bandtekening van Pieter Das
78335: BAAN JAN - de weg naar markt leiderschap mijn leven als ondernemer
22401: JANEWAY, Johannes - De vrije genade verheerlijkt in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janneway, Overleden in 1657 om den leefrijd van ruim drie en twintig jaren. Tweede druk. Medegedeeld door W. Eversdijk.
19577: JANEWAY, Johannes - De vrije genade verheerlijkt, in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janeway; overleden in den jare 1657, in den ouderdom van drieŰntwintig jaren. Medegedeeld door W. Eversdijk, in leven pred. te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
57717: JANEWAY, Johannes - De vrije genade verheerlijkt, in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janeway; overleden in den jare 1657, in den ouderdom van drieŰntwintig jaren. Medegedeeld door W. Eversdijk, in leven pred. te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
57718: JANEWAY, Johannes - De vrije genade verheerlijkt in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janneway, Overleden in 1657 om den leefrijd van ruim drie en twintig jaren. Tweede druk. Medegedeeld door W. Eversdijk.
57719: JANS, dr. Everhard. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems. 1400-1850.
18243: JANSE, L. - PLUIM DE EEKHOORN
2053: JANSE, L. - Gisbertus Voetius (1589-1676).
1774: JANSE, A. - De kerk.
71413: JANSE L. - De herbergier van Zierikzee,
76266: JANSE L - Toen de dijken brakel Waztersnood 1953
76267: JANSE L - Toen de dijken brakel Waztersnood 1953 tekeningen H van Loon
40729: JANSE, A. - 2-tal leerredenen
37671: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. (proefschrift)
74619: JANSE L. - Een fijne vacantie
74620: JANSE L. - In 't visscersdorp
22429: JANSE, A. - De doop van Jezus predikatie door wijlen Ds. A. Janse. Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des mensen leven. Oudejaarspredikatie door wijlen Ds. A. Janse.
76588: JANSE, A. (1858-1920, Leeraar bij de Geref. Gem. te Tholen, Kampen, Barneveld) - eentweetal onuitgeven predikatie Psalm27 vers 4 en Math2 vers16-16 met voorwoord vabn DsM Hofman
77191: JANSE, L. - sikko en de oorlog 2e druk
77192: JANSE, L. - SIKKO Wil wat anders 2e druk
27479: JANSE, A. - Met geheel uw verstand . . .
6565: JANSE, A. - Lourens Ingelse. Een episode uit het Godsdienstig leven op Walcheren omstreeks 1780. Tweede druk.
43412: JANSE, L. - De ketter van Sint Joosland door L. Janse
42469: JANSE, L. - Vort peerd, vort!
70489: JANSE L. - Een jodenfamilie in oorlogstijd
57732: JANSE, Dr. C. S. L. e. a. - Reader Godsdienstsociologie - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
57733: JANSE, E. - Kent U Zuid-Holland ook zˇ?
57734: JANSE, H. - De Lotgevallen der Nederlandse Kerkgebouwen.
73080: JANSE L,. - Toon van de woonboot
5564: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand(proefschrift). De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden.
42096: JANSE, L. - De avonturen van Bart illustratier Joh. van Dongen
57722: JANSE, A. - Van 'Dordt' tot '34. 2e druk.
57723: JANSE, A. - In memoriam. Dienaar des Woords laatst bij de Geref. Gem. te Tholen en overleden aldaar den 9 Juni 1920 door G. H. Kersten v. d. m. te Ierseke.
57724: JANSE, A. - Met geheel uw verstand . . .
57728: JANSE, A. DS WIJLEN - De Heere onze Gerechtigheid. Adventspreikatie n.a.v. Jeremia 23 : 1-6
57731: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. (proefschrift)
57744: JANSE, L. - Klein maar dapper
57736: JANSE, L. - Gisbertus Voetius (1589-1676).
57737: JANSE, L. - Jan Velders. Illustraties van M. Bergwerff.
57738: JANSE, L. - Maaike-Meu. Voor onze jeugd 4.
57739: JANSE, L. - Heer Adriaan van Lodijke verhaal over ds Samuel Shepens 1577-1639 Pred te St Annaland- Reimerswaal
57740: JANSE, L. - Wat er zoal in het bos gebeurde.
57741: JANSE, L. - De avonturen van Bart illustratier Joh. van Dongen
57742: JANSE, L. - Vort peerd, vort!
44275: JANSE, L. - sikko de woonwagenjongen
30501: JANSE, L. - Maaike-Meu. Voor onze jeugd 4.
37998: JANSE, A. - 12 predikaties.
74621: JANSE L. - Het oude kasteel
74624: JANSE L. - Het huisje aan de bosrand
30731: JANSE, L. - Heer Adriaan van Lodijke verhaal over ds Samuel Shepens 1577-1639 Pred te St Annaland- Reimerswaal
21770: JANSE, A. - In memoriam. Dienaar des Woords laatst bij de Geref. Gem. te Tholen en overleden aldaar den 9 Juni 1920 door G. H. Kersten v. d. m. te Ierseke.
1772: JANSEN, Joh./POL, D. - Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden. Benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen. 6euitgave door ds. Joh. Jansen en ds. D.Pol.
1773: JANSEN, Ds. Joh.te Burum - De Kerkelijke Tucht Handleiding ten dienste der Gerformeerde Kerken.
42093: JANSEN, RIET - Samen delen met illustraties van Corrie van Baan
13730: JANSEN, P. - Flitsen. Voor momenten van bezinning. Tweede druk.
32709: JANSEN, G. - Ter nagedachtenis aan Ds. G. Jansen. weergave van enkele bijzondere diensten.
78132: JANSEN, Ds. Joh.te Burum - De Kerkelijke Tucht Handleiding ten dienste der Gerformeerde Kerken.
57757: JANSEN, E. - Natuur en genade. bij J. G. Hamann, den magus van het noorden ( 1730 - 1788 )
57758: JANSEN, G. - Ter nagedachtenis aan Ds. G. Jansen. weergave van enkele bijzondere diensten.
57759: JANSEN, G. H. - Verzonken spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen. Met een Ten geleide van drs. L. F. Ploeger.
57760: Jansen, G. S. I. M. - Fenolsulfotransferase en sulfaat activerende enzymen in hersenen
57762: JANSEN, H.P.H. - Levend verleden. De Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd.
57767: Jansen, M. - Uit klare bronnen. Gedichten voor de hoogste klassen der lagere school, en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs.
57768: JANSEN, P. - Flitsen. Voor momenten van bezinning. Tweede druk.
57769: JANSEN, P. Fr. E.J.B. - De Ware Kloosterling, volgens de leer van den H. Fransiscus van Sales.
57770: JANSEN, RIET - Samen delen met illustraties van Corrie van Baan
57754: JANSEN, Dr. Hans - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I, Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
57752: JANSEN, A ds - De Heere onze Gerechtigheid. Adventspredikatie n.a.v. Jeremia 23:1-6
57750: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788).
57746: JANSEN , A ds - De doop van Jezus predikatie door wijlen Ds. A. Janse Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des mensen leven. Oudejaarspredikatie
48505: JANSEN, Ds. Joh. - De Kerkenordening van de gerformeerde kerken in nederland verklaard en toegelicht
7252: JANSEN, Ds. Joh. - Korte verklaring van de kerkorde der Gereformeerde Kerken.
3980: JANSENII, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia, editio ultima. exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & GrŠcis quibus prŠcedentes Scatebant, expurgata.
57771: JANSENII, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia, editio ultima. exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & GrŠcis quibus prŠcedentes Scatebant, expurgata.
15084: JANSENIUS, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia.
32721: JANSMA, K.G. - Bijbels allerlei.
57772: JANSMA, K. (e.a.) - Onze vaderlandse geschiedenis: Pre-historie, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, de gewesten, Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw, Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw.
57773: JANSMA, K.G. - Bijbels allerlei.
57774: JANSON, Mike (e.a.) - De wonderen van het dierenrijk. Het dier in zijn natuurlijke omgeving.
30331: JANSSEN, Ds. H. (Predikant te Leiden) - De daden des Heeren op het eeuwgetij der Afscheiding herdacht.
26036: JANSSEN, J - Aan de onbekende God. Reiken naar religie in een geseculariseerde cultuur. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Faculteit der Theologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen op vrijdag 21 juni 2002.
46264: EIJCKELER J- JANSSEN J PROF DR E.A - Heiligland ter Jesus gedachtenis
57776: JANSSEN, Ds. H. (Predikant te Leiden) - De daden des Heeren op het eeuwgetij der Afscheiding herdacht.
57777: JANSSEN, Ds. H. - Voor waarheid en recht. De brochure van Ds. Joh. van der Linden beantwoord door Ds. H. Janssen .
57778: JANSSEN, ENNO. - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverstńndnis im palßstinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi.
57775: JANSSEN H.Q. - Jacobus Praepositus Luthers leerling en vriend geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
57780: Janssen, H - Overheid en Dienstplicht
57779: JANSSEN, G. - De feitelijke toedracht. Tien jaren kerkstrijd.
39860: JANSSEN, Ds. H. - Voor waarheid en recht. De brochure van Ds. Joh. van der Linden beantwoord door Ds. H. Janssen .
25152: JANSSEN, G. - De feitelijke toedracht. Tien jaren kerkstrijd.
73407: JANSSONIUS, J. H. (1701-1780). - Het enerlei en verscheidene op den wegh naar den hemel, byzonder van de rechte kindertrant en manlyke godtzaligheit, voorgestelt in vier leerredenen. 1e druk, t.
59207: Krijgers Janzen W.C. - Hezenberg 25 jaar
57785: JAPENGA, F. J. - Sneek in de achttiende eeuw.
28595: JAPIKS, G.door P. Leendertz Wz. Woudsend - Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen van P. Leendertz Wz. Woudsend
57786: JAPIKS, G. - Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen van P. Leendertz Wz.
57787: JAPIKSE N. Dr. - Prins Willem III, de stadhouder-koning. Ge´llustreerd onder toezicht van den schrijver.
57789: Jappe, Alberts, W dr prof steur, a. g. van der - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Gesfhiedenis ;
57791: JARDIN du THAMAS en LEYDEKKER, Jacobus (1656-1729, Middelburg) - Spoore der CATHOLYCKE ghescherpt door sestigh pointen tegen het buyten sporigh stampen van den hr Jacob Leudekker Predikant te MIDDELBURG In de welcke de waerheyt van het Roomsch Catholijck Gheloof tegen dec dwealingen dezer laeste tijden bondighlijck wordt verdedoght eerst in het licht ghegheven Anno 1710 ende nu hier andermael ghedruckt benevens de samernspraeck tusschen den auteur dr selve Pr. Thomas du JARDIN der Predickheeren Orden Doctor der Godts gheleerheyt in de Universiteyt van LOVEN en Jacob Leydekker
57792: Jaspars, E. M. J. - CROWN-GALL VAN TABAK - Biochemisch onderzoek van weefselcultures op glucose- en zetmeelmedia
57793: JASPERS, Ds. J.L. (Geref. Pred.) (Assen- K Schilder) - O NIET O Gerustgesteld. Het antwoord van Ds Schilder op den Conscientiekreet te licht bevonden door ds J L Jaspers schrijver van de brochure ,,Zijn de mannen van Assen zelf aanrandersan het SCHRIFTGEZAG
57794: JASPERS, K., JONKER, H., - Over Jaspers' metamorphose der bijbelse religie. About Jaspers's metamorphosis of the biblical religion.
57795: JAVA, MELATIE VAN - Soerapati Historisch romantische schets uit de geschiedenis van java tweede deel derde druk
74641: TRIMP DR. JC. - Jodocus van Lodensteyn predikant en dichter
49743: ARK VAN JC - VEENENDAAL In Beel Ansichtkaarten Veenendaal tegelegenheid van de 60.000ste Veenendaler
77736: LEEUWEN JD - Nergens veilig het leven van Jande Bakker
69764: MARCHETTI D. JEAN D Mr - MÚmoires concernant les prodiges, ArrivÚs Ó Rome dans plusieurs images de la Ste. Vierge...ou extrait raifonne
75098: MOLEMA JEANETTE - Hetr weekeend tekeningen Wendelien vann de Erve
40071: OTTERDAHL JEANNE - De familie kruse
63014: OTTERDAHL JEANNE - De familie kruse
72362: LUIPEN-BRONWASSER JEANNETTE VAN - Avonturen aan de achterweg, met illustraties van Kees van Lent
50973: BLIJDORP JEANNETTE - Op zakenreis
57796: JEANS, James - Het heelal zijn bouw en zijn vraagstukken. Tweede herziene druk.
74490: PENTS JEF - Dokter, kan het ook natuurlijk? Adviezen uit de praktijk van TV-dokter Jef Pents
57800: JEFFREE JAMES, A.H. - Geen vriend, maar vijand. Wat de Roomse kerk verstaat onder godsdienstvrijheid. Bewerkt naar 'No friend of freedom' van ds. A.H. Jeffree James.
75520: JEHU, FELICIE, - NETTIE van der Slee geillustreed door Adri Ladenius 3e druk.
70825: Jehu, Felicie - Trix en haar schoonzusje (geÝllustreerd door Lies van Veenhoven)
57812: JEHU, FELICIE - Wies ongeluk illustraties van Nelly Spoor 1e dr.
70826: Jehu, Felicie - Margreet en haar zusje (ge´llustreerd door Hendri Pieck)
57808: JEHU, Felicie - Lize. tweede druk van "Bultje". Met platen van Nelly Spoor.
57809: JEHU, Felicie - De tweelingen Beb en Bob. Ge´llustreerd door Netty Heyligers. (leeftijd 8-12 jaar.)
57810: JEHU, FELICIE - Wat Noortje beleefde. Met illustraties van Louis Raemaekers
57811: JEHU, FELICIE - De "jongens" van Professor van Leuven. Ge´llustreerd door Nelly Spoor. eerste druk.
57823: JEHU, FELICIE. - De vacantie van Mieneke en Trineke. Ge´llustreerd door Hans Borrebach. eerste druk. Van: Ons genoegen, bibliotheek voor jongens en meisjes.
57815: JEHU, FELICIE - Rietje van den dokter. Ge´llustreerd door Hans Borrebach. Eerste druk. (Leeftijd 10-14 jaar.)
57817: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal. Ill.: met bandtekening en versiering 4 platen en ills.; Jan; Sluyters. ***2e druk.
57820: JEHU, FELICIE. - Viola heeft vacantie. Ge´llustreerd door Miep de Feijter.
57821: JEHU, FELICIE. - Sigrid.
75519: JEHU, FELICIE, - BLIND ZUSKE geillustreerd Netty Heyligers ***3e druk.
57806: JEHU, Felicie - Agnes Slawonski. 2e druk.
57807: JEHU, Felicie - Nel de Ontembare.
57801: JEHU, Felicie - De vijf macleods, naar het engelsch van Christina Gowans Whyte. Illustraties van Ella Riemersma
57802: JEHU, Felicie - Jip geeft zich gewonnen. Ge´llustreerd door Henri Pieck.
57803: JEHU, Felicie - Van lief en van leed. Tweede druk.
31982: JEKA - De Smid van Grijsdorp
70673: DIEMEN DE JEL N.W. - Jan Klomp en zijn makkers een boek voor jongens met illustratie
55692: GROLES Jelle Jelles - UITBOEZEMINGEN a an mijne waarde Stad-,Land-, Natuur- en Geloofsgenooten door Jelle Jelles Groles Scheepstimmerbaas te IJSLT
36909: JELSMA, Auke - De briefbezorger.
20246: JELSMA, A. J. - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek. Academisch proefschrift, V.U. Amsterdam 12 juni 1970.
57825: JELSMA, Auke - De briefbezorger.
57824: JELSMA, A. J. - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek. Academisch proefschrift, V.U. Amsterdam 12 juni 1970.
77331: BRANDS JENNE - UITKIJKEN
51671: BRANDS JENNE - Schakels
72364: SLEGERS-KWAKKEL JENNY - Het huisje aan het zandpad, vierde druk
57828: JENSMA, Th. W. - Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Bewerkt door dr. Th. W. Jensma.
23946: JENSMA, Th. W. - Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Bewerkt door dr. Th. W. Jensma.
78406: BURROUUGHS JEREMIAH (1599-1646) - Om vrede en waarheid bijbelse remedie tegen verdeeldheid
70861: JEROME K. JEROME - Drie man in een boot (om niet van den hond te spreken) eerste deel
67789: VINES Jerry - Exploring the Gospels MARK
31856: JESPERS, H. - Naar de erfwacht. Inleiding tot de heemkunde. Tweede druk.
57829: JESPERS, H. - Michiel de Ruyter onze zeeheld
52981: COSTERUM FRANCISCUS Priester de Societeyt Jesu (1532-1619) - Sermoonenop alle De epistelen van de Sondagen van den gheheelen Jare., met wee sermoon octaven d eerste van H sacrament des Autyeurs ander van de H Mopedder Godts met sommighe van hare waerrachtigehe miraclen beschreven door COSTERUM FRANCISCUS Priester de Societeyt Jesu
70551: JETSES, CORNELIS --- VISSER, GERDA (RED.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen. Met o.a. Alet Schouten, Dick Walda, Nannie Kuiper.
19650: JETSES, Cornelis - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en voorleesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
70683: DUME JETTY - De onafscheidelijken met illustraties
55958: HAGE JETTY - is dit de goede weg
48318: JEUNE, JOHANNES LE: - Der Blinde, aber getreu und sichere Weeg-Weiser von Jericho naher Jerusalem. Das ist zweyter Curss lehr-geist- und eyfer-voller Mission-Predigen von der Buss, und denen uns darzu antreibenden Beweg-Ursachen. Sibender Theil ... in das Teutsche Řbersetzt durch Laurentium Laux ... [nach diesem Titel suchen]
74531: POEL JF. VAN DER - Schuldig
78157: LINSCHOTEN van JH - BENONIeeen verhaaluit de vervolging der joden in Spanje naat et hogduitsch met 3 gekleurde platen
55766: GUNNING Jhz J. H. - Een woord van protestantsch verweer/Een verweer geschreven door Ds.J.H.Gunning zelf, en in eigen beheer uitgegeven,tegen A.C.A. van Vuren, redacteur van de "Zuidhollander" 1891 128pp
586: KOOGH van der JillisVoorraad - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Door hem zelven beschreven. Tweede druk. Waarbij Raad en bestuur voor dood- en doemschuldige zondaars en zondaressen. Verzameling van brieven, geschreven door den nu zaligen Jilles van der Koogh. Voor 't meerendeel aan zijne geliefde dochter Johanna van der Koogh, in den weg harer overtuiging en bekeering tot den Heere. Benevens eenige brieven van deze aan haren geliefden Vader.
63812: Postma JJ e.a - Over stad en scholambt Lochem. Een beschrijving na 750 jaar Met dit boek wordt een samenhangend overzicht van de belangrijkste facetten van de geschiedenis van Lochem gegeven
72354: POORT JJ - Bloemen op mijn wege
44906: NAASTEPAD TH JM - Jacobus verklaring van bijbelgedeelte.
49592: AMMERS KULLER van Jo - DRIE ESSAYS
49591: AMMERS HULLER van Jo - Tegen den stroom op. vertellingen van een meisjesleven
64494: ROHDE Joachim - Der Brief des Paulus an dieGalater Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament [von Christian Wolff], Bd 9
54816: FREEDEN Joachim von - Malta und die Baukunst seiner Megalith Tempel
57835: JOANN, P. - Scheidung der Seel und des Geists. Oder Innerliches Aufsteigen der Braut / durch die Staffeln der feuschen Lieb / beschrieben von dem wŘrdigen P. Joann - Evangelista, Wenland Guardian zu L÷ven und Definitorn des Ordens der Capuciner. Als der under Theil oder Anhang des Buchs vom Reich Gottes in der Seele. Allen der mahren Geheim-G÷ttlichen Wei▀heits - Lehr - Geflissenen und Begierigen sehr nutzlich. Anjetzo Hoch-Teutsch gedruckt.
73988: BLOK-DEN BUTTER JOANNE - Wat ga je doen, Niels? (met illustraties van Jaap Kramer)
66745: TIDEMAN Joannes dr. - De remonstrantie en het remonstrantisme. Historisch onderzoek
55095: GERSON JOANNES - Den Geestelyken Bedelaer en Aermoede
75012: JOBSE A e.a - UW GUNST HERDFDACHT Geschiedenis GEreformeerde Gemennte DORDRECHT 75 jarig bestaan
57839: JOCHEMSEN, H. - Infoboek Zorg in de gereformeerde gezindte
74482: SELDENRIJK DR. S. JOCHMSEN PROF. DR. H. - Levens-Waardig-heden, bijbelse bezinning op zorg voor het leven, tweede herziende druk
73882: LODENSTEIN JODOCUS VAN - Uw lijden groot
45746: LODENSTEYN. JODOCUS VAN - het vervolg van den Geestelyken Opwekker, Voorgestelt in negen Predicatien.
48821: KRUGER SIMON JODOCUS (16-- 1712 Berkel Z H) - GOD IN DEN ZONDAAR VERHEERLIKT zijnde eeb verhandeling leerende hoeen op welke wijzeJEHOVAH des zondaars God Goed en zaligmaker behoudens zijne Gertigtigheid,heiligheid en Waarheid na den aard des Genaden verbonds in zijnen Soon worden kan en ook in der daad geworden is Waar in dan in zonderheid ect 2e druk vermeerderd en met nodige registers voorzieb
10609: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 25 e druk
58410: KIEVIET C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom geilustreerd door Joh Braakensiek25 e druk
71692: MAAS JOH. C. - AndrÚ de koerier, 8e druk
76165: BAAREN VAN DER Joh - Het geheim van het netenhuisje
57475: HULZEN. Joh van - Jan en Gijs - serie: Vrij en Blij - Met 52 plaatjes van Tjeerd Bottema en studio Teles' - dertiende druk - deel II - Herzien door Joh. van Hulzen
69555: KEMP Joh van der - Uw Harten vertroost dagboek samen gestelde uit de H Cath
77035: KIEVIET JoH C - Uit Het Leven Van Dik Trom.42e druk
77036: KIEVIET JoH C - Dik Trom.en zij n dorpsgenoten 17e druk
77037: KIEVIET JoH C - Uit Het Leven Van Dik Trom.27e druk
74199: WEGGEMAN DRS. JOH. - De kerk in Europa, verkenningen in staatkundig perspectief
71032: ZONRUITER P. JOH. - Tussen rem-en gaspedaal (ge´llustreerd door G. van Straaten, leftijd 10-14 jaar)
30518: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 25e druk Geillustreerd door J.H. Isings. Jr.
14267: POEL v/d JOH(1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Het zieleraadsel opgelost. Twee predikaties over Mattheus 1 : 28 - 25.
10737: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 17e druk .
10552: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. ill J H isings 27e druk
45918: CRELL Johan (1590-1633) (Krellius) - Uytleggingen en verklaringen van verscheyden stichtlijcke schrift plaetsen des n testaments. van een seer geleert man in het latijn geschreven,maer noyt gedruckt.En nu in het Latijn vertaelt
69798: DORSTEN van Johan - Lied aan Vecht en Vaatrt onnibus
76915: JOHANAZ - Terug gebracht een ware gesc jiedenis met tekenin gen FRans vanNoorden 3e druk
78320: SEIGER ANSELM JOHANN (doctrina et pietas) - JOHANN GERHRD (1582-1637) Stidie zu Theologie und Frommigkeit des Kirchenvaters der Lutherischen Orthodoie 332 blz en MEDITATIONES SACRAE (`1603-4) Mit eunem Faksilile des Autographs 199 blz en MEDITATIONES SACRAE 1606-1607 lateinisch deutsch kritisch herausgegerben kommentiert und mait eunem Nachtwortversehen323 blz gebonden in 3 linnen banden alsnieuw
78059: JOHANNA - Wat grootmoeder voorspelde geillustreerd Frans van Noorden met 2 kleurplaten
78056: JOHANNA - oP HET ZPONNIGE PLEKJE met twee kleurplaten
78057: JOHANNA - Kaatjes overdenkingen een verhaal naar het leven met 3 kleurplaten
78058: JOHANNA - In de vacantie met 2 kleurplaten
71023: WOUDE VAN JOHANNA - Hollandsch binnenhuisje (achtse druk)
71316: VREUGD-BAAN JOHANNA DE - Wilde Wietse,
76808: BREEVOORT JOHANNA - De Strijd beslecht geillusstreerd Fransvan Noorden
19816: JOHANNA - Waarom niet tevreden? 5e druk.
35049: JOHANNA - De draken hoeve een vastegeest met platen
77464: SPYRI JOHANNA - De kleine Heidi thuis een verhaal vor kinderen en voor hn die vel van kindren houden met drie plaatjes
78102: JOHANNA - Hetlitteeken van Jo. Een ware gebeurtenis.
57842: JOHANNA - Waarom niet tevreden? 5e druk.
57847: JOHANNA - Bijbelsch Prentenboek nieuwe Testament
57848: JOHANNA - DeWitte pet een geschiedenis voor jongens tekeningen
35053: JOHANNA - Ida's geheim. vrij bewerkt naar het Engelsch 2e druk geillustreerd Frans van Noorden en 1 kleurplaat
47728: Johanna - Pochhansje
47658: JOHANNA - De verloren dochter : een kerstverhaal voor groote meisjes ill O Geerling 2e druk
76918: JOHANNA - ALEIDA met tekenin gen 3e druk met tekeningen
70094: BREVOORT Johanna - Marietje en haar kindermeisje een verhal voor kleine meisjes
47623: Breevoort Johanna - EEN week met vacantie metplaten
76847: BREEVOORT JOHANNA - Langs den rand van den afgrond geillusstreerd
78055: JOHANNA - Onder den blooten hemel Een ware gebeurtenis
19817: JOHANNA - Booze Griet Een kerstverhaal. 2e druk.
41084: Wichelhaus Johannes (KOHLBRUGGE , Dr. H. F. (1803-'75, Elberfeld) - Wichelhaus Johannes Hoogleraar te Halle en vriend van dr H F Kohlbrugge
12717: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
30741: JOHANNES - Henri Laroche. Een verhaal uit den tijd der vervolgingen van de hugenooten in Frankrijk.
48597: JOHANNES, A GEBOREN TE DEVENTER - Lavater. Johann Kaspar, als pastor
1927: JOHANNES, Dr. Ant. - Het Lutherse in beeld. 1886-1986
75676: JOHANNES - Poelf Dirksz een verhaakl uit den tijd van Leiden belag en ontzetin1574
76649: SEVERIJN JOHANNES - Spinoza en de gereformeerde theologie zijner dagen Academisch proefschrift (ter verkrijging van den
2572: JOHANNES, Ant. (Ev. Luth. predikant) - Kleine kroniek der kerk. Met een woord vooraf van prof. dr. W. J. Kooiman.
57857: Johannes, A geboren te Deventer - Lavater. Johann Kaspar, als pastor
57858: JOHANNES, Ant. (Ev. Luth. predikant) - Kleine kroniek der kerk. Met een woord vooraf van prof. dr. W. J. Kooiman.
74475: CALVIJN JOHANNES - Het gulden boekske Graankorrel deel 5
73765: BARUETH Ds. JOHANNES - De rijke man en Lazerus, vier preken
18817: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
57859: JOHANNES, Dr. Ant. - Het Lutherse in beeld. 1886-1986
60632: MARTINUS Johannes(1603-1665, Groningen) - Grootere catechisatie over den Catechismus der waren Christelicken religie, De welcke in de Nederlantsche Kercken geleert wort. Vertoonende desselven Ontledinge, Verklaringe, Bevestinge, alleen uyt des Heeren woort. Op ordre des Eerw. Kercken-Raets in Groningen, tot dienst van de Gemeynte Jesu Christi aldaer, met approbatie des E. Ministerii ende Classis, t'samen gebracht ende uyt-gegeven Door (...) Den Tweeden Druck.
52046: BUCERS MARTIN DOOR MULLER JOHANNES - (BUCER, MARTIN) M▄LLER, JOHANNES Martin Bucers Hermeneutik (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 32).
57852: JOHANNES - verwonnen . Een verhaal uit de tijd van Calvijn
57853: Johannes - Heinrich von Bernstein. Een verhaal uit den tijd van Luther. 2e druk
57849: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
57850: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
57851: Johannes - Trouw in den strijd tweede druk
48402: JOHANNES - verwonnen . Een verhaal uit de tijd van Calvijn
42828: GROENEWEGEN . Johannes (1709-'64, Werkendam) - De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont : z?nde eenige geestel?ke liederen / uitg. door Johannes Groenewegen [en Jacob Groenewegen] Deel: 1e dl.: Uitg. door Johannes Groenewegen ; verm. met een aanhangsel. 2e dl.: Uitg. door Jacob Groenewegen ; z?nde deze druk verm. met twee liederen, het eene over Jesa´a XXVI, het Juichend Juda, het andere over Jezus goedheid
75229: HUS JOHANNES - Gods leidingen met Johannes Hus
46965: Johannes - Trouw in den strijd tweede druk
42977: JOHANNES - Roelf Dirksz. een verhaal uit den tijd van Leiden's beleg en ontzet in 1574
72013: CLAESSEN JOHANNES - Het groote en wezelijke onderscheid tusschen het betamelijk en onbetamelijk Weenen, over het afsterven van eenen Godzaligen vorst of leeraar, bij het smartelijk overlijden van den weleerwaarden, zeergeleerden en godvruchtigen heer.
15791: JOHANNES - Strijd en kroon. Een verhaal uit de tijd der hervorming.
74240: ROSINI JOHANNIS - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis doetiffimus ac locupletiffimis thomae Dempsteri J.C. cui accedunt Pauli manuttii libri II de legibus, et de senatu, cum andreae schotti electis, I de priscis rom. Gentib. ac familiis. II de tribubus rom. xxxv rusticis atque urbanis. III de ludis festique rom. ex kalendario vetere. cum indice locupletiffimo rerum ac verborum, aneis figuris accuratiffimis urbis, editio poftrema, av innumerabilibus erroribus repurgata trajecti ad rhenum apud guilielmum van de water, academiz typographum
75696: BUNJAN JOHN - De CHRISTINNEREIS naar de eeuwigheid met illustraties van Adri Burghout
75439: KENNEDY John (1819-1884) - De Heiland
54607: FLEETWOOD JOHN - The life of our blessed lord and saviour Jesus Christ, together with the lives and sufferings of the holy apostels, evangelists and other primitive martyrs - Ge´llustreerd met Titelgravure en 24 paginagrote kopergravures.
45863: HENDERSON JOHN - Operatie toermalijn
75823: MASTENBROEK John - Van t zelfde huis indentitetsgebonden zes tehuizen vanndeSGZZH te rotterdam
58245: KENNEDY JOHN - The Days of the Fathers in Ross-shire
57860: JOHN, Patricia St. - Life everlasting - finding true fulfilment through the apostles' creed
56429: HENDERSON JOHN - Operatie toermalijn
74462: WYCLIFFE JOHN - De zonde van onwil deel 6
74463: WYCLIFFE JOHN - De Zaligmaker geboren deel 7
46101: TELFORD. JOHN - The Life of John Wesley. Revised and Enlarged Edition.
78273: EXALTO JOHN Red - WEESerern Gids De Driestar tussen vreemdelingschap en participatie
73963: NEWTON JOHN - De stem van het hart, een selctie uit de brieven van John Newton vertaald dooor J. de Jager
57862: JOHNS, W. E. - Biggles ende verborgen schaty
57861: JOHNS, W. E. - Biggles en het verdwenen vliegtuig. Illustraties: Stead
57863: JOHNSTONE, PATRICK - The Church is bigger than you think. Structures and Strategies for the Church in the 21st Century
48020: JOHNSTONE, ROBERT - James [Geneva Series of Commentarie
74036: NIJSSE-SCHOUWSTRA JOJANNEKE - Het aarden vat
75099: WIT JOKE - een beer in het bostekeningenm Iris Boter
74076: VERWEERD JOKE - Binnenstebuiten (verhalen)
73055: GENT VAN- VAN 'T ZELFDE JOKE - Wat doet Art?
67756: VERWEERD Joke - Opnieuw beginnen verhalen over lief en leed
73054: DIJKMEIJER JOLANDA - Waarom zegt opa niets?
76919: JOLANDA - ALEIDA met tekenin gen 3e druk
76640: DIJKMEIJER JOLANDA - Wat Sandra voor Lorette verborgen Houdt
57865: JONATHAN - Kerkklokstonen. Kerkklokstonen van Friedrich Strauss.
73148: JONATHAN [= J.P. HASEBROEK] - Waarheid en droomen. 2e druk Gegraveerde totelpagina met vignet J.W. Kaiser . Goed. ex
70111: JONATHAN - Waarheid en droomen. zevende druk
12201: JONATHAN - Waarheid en droomen. zevende druk
78181: KOSTERBERGER A J en JONES D W - God Huwelijk en gezin het bijbels fundament
66540: JONES T - Diwygwyr, Merthyron, a Chyffeswyr Eglwys Loegr. Ynghad A'r Prif Ddiwygwyr Yn Scotland, a Gwledydd Tramor; a Phrawf Eglur a Dilys O'r Egwyddorion Crefyddol Yr Ymdrechasant O'u Plaid; hefyd, Crynodee o Hanes Eglwys crist, Hyd Amser y Diwygiad Protestanaidd
73888: LLOYD-JONES D.M. - Bij Uw altaren felecties op de Psalmen
77590: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.derde deel. [Bonestaak]
17916: N.N. oftewel de hoofdredacteur van "de vriend van oud en jong". - De oude schoolmatres en hare vrienden. Episcode uit de geloofsvervolging in het begin der negentiende eeuw. Nieuwe druk.
73082: JONG, Ds. Tj. de.e a Herv Pred rondom Het Gekrookte Riet - Heden is u geboren vier adventen driekerstpredkaties
69914: JONG, Ds. Tj. de.e a Herv Pred rondom Het Gekrookte Riet - Verzamelde aren. 2014
39764: JONG, Tj. de (Staphorst) - Op water en brood. Een 16-tal overdenkingen voor korte uurtjes.
57875: JONG J.J. - Met goed fatsoen. De elite in een Hollanse stad, Gouda 1700-1780
36906: JONG, Dr. Chr. - Gericht verleden.
73531: JONG, Ds. Tj. de.e a Herv Pred rondom Het Gekrookte Riet - Profetische woorden over leven en dood
77096: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Tweede deel. [Bonestaak]
77640: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.14e boekje deel. [Bonestaak]
57900: JONG, Ds. Tj. de. e,a - Verzamelde aren. Deel 21 bijbelsdagboek
57881: JONG, A.P. (RED.) DE - Vlucht door de tijd: 75 jaar Nederlandse luchtmacht
57882: JONG, A.P. van voorganger bij de Ned. Herv. Evang. op G.G. te Oudshoorn. - Verordend om te bestraffen. Bijbellezingen over den profeet Elia door A.P. de Jong, voorganger bij de Ned. Herv. Evang. op G.G. te Oudshoorn.
39605: Hoek j en Ds R Kok- H C van de Ent - Ds Jan Hoek-.Jac Overeem- SPaas Ds Tj de Jong - Keer weder/verschillende gdachten en principes binnen de gerformeerde gezinde zoals (ds v.d Ent) De Mode - (ds J Hoek)naar een gereformeerde visie op de televisie- met als uirgevers antwoord De evangelische Omroep een KWAAD- (ds R Kok) Uw koninkrijk kome -(jac Overeem) Het leven van vroeger en Nu - (Tj de Jong) waarschuwing tegen Crematie en vele artikelen van oudvaders o.a Lodemnsteyn - Luther - Kohlbrugge - Trigland - Nic Schotsman.
78328: JONG, S. DE - Varen naar de overkant; een vergelijking van Oosterse en Westerse mystiek.
57898: JONG, Ds. Tj. de.e a Herv Pred rondom Het Gekrookte Riet - Verzamelde aren. Deel 16
43847: JONG, E.S. De - Romke Tekeningen van J. Beckmann
57909: JONG, L. de - De bezetting na 50 jaar. Deel 3.
57910: JONG, L. de - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945
57908: JONG, IJ.P. - De leer der verzoening in de Amerikaansche theologie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op gezag van den rector mr. P.A. Diepenhorst, hoogleeraar in der facultiet der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 4 november 1913 te 4 uur in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand, door IJmen Pieter de Jong, geboren te Oosterbierum, dienaar des Woords bij der Christelijke Gereformeerde Kerk te Oakdale Park, Grand-Rapids Michigan, Noord-Amerika.
22718: JONG, Ds. Tj. de/Ds. A. Vlietstra jr./ L.M.P. Scholten - Staat en ziet toe. Een reactie op de Nieuwe Bijbelvertaling.
2247: JONG, Tj. de Ned Herv Pred te Garderen/Staphorst o.a. - Doorgrondt Gij mij... Gedachtenisbundel. Afscheidspredikatie Nieuw-Lekkerland, bevestigingspredikatie door ds. H. v.d. Post van Bergambacht en intredepredikatie te Garderen en vier overdenkingen over de Gadarenen.
22237: JONG, IJ.P. - De leer der verzoening in de Amerikaansche theologie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op gezag van den rector mr. P.A. Diepenhorst, hoogleeraar in der facultiet der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 4 november 1913 te 4 uur in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand, door IJmen Pieter de Jong, geboren te Oosterbierum, dienaar des Woords bij der Christelijke Gereformeerde Kerk te Oakdale Park, Grand-Rapids Michigan, Noord-Amerika.
57878: Jong, A. M. de - Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren: Het verraad / Flierefluiters oponthoud / Onnozele kinderen / In de draaikolk / De grote zomer / De goede dood / Het boze gerucht / Een knaap wordt man
57880: JONG, A.J. de - Uit het geloof Liber Amicorum aangeboden aan A.J. de Jong verdi divini minister bij zijn 40-jarig ambsjubileum
57906: JONG, H. de - Kerkbank in, kerkbank uit. Bandontwerp en illustraties van Piet Donkersloot.2e druk
57904: JONG, Ds. Tj. de. e,a - Verzamelde aren. Deel 27 bijbelsdagboek
57903: JONG, Ds. Tj. de. e,a - Verzamelde aren. Deel 22 bijbelsdagboek
78179: JONG, H. DE - Vergeving. De kern van het christelijk geloof.
57885: JONG, CORNELIS DE - De volken bij Jeremia. Hun plaats in zijn prediking en in het boek Jeremia (diss.).
57886: JONG, de - De herder, die blijft "niet belangrijk... toch belangrijk afscheidspreken door Ds. p. de Jong.
57887: JONG, Dr. Chr. G. F. de / SLUIS, Dr. J. van - Gericht verleden.
57867: JONG de J - De opening van Uw Woorden Woorden van troost en bemoediging
57872: JONG DE, DR.L. - De bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,1940-1945 3e druk
57873: JONG Dr. G.W. de - De theologie van Dr. G.C. Berkouwer
39914: RIVIT A Dr / Striosnijder NicolasDe Vriend van Oud en Jong - Gods genade verheerlijkt en het leven en de bekeering van Nicolaas Stroosnijder, en in het zalig sterven van Dr. A. Rivet en anderen saamgelezen door de redactie van 'De Vriend van Oud en Jong'. Premie aan de inteekenaren op den Gereformeerden Scheurkalender Honingdroppels. Afscheidswoord van Wijlen Ds. P. Los.
57920: JONG, Tj. de - Ondergang door opstand. Of: de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
57921: JONG, Tj. de (Staphorst) - Op water en brood. Een 16-tal overdenkingen voor korte uurtjes.
57922: JONG, Tj. de Herv Pred Staphorst - Op water en brood.
43944: GJALT JONG DE - vijftig jaar bij bergen en wolken
26915: N.N. oftewel de hoofdredacteur van "de vriend van oud en jong". - De oude schoolmatres en hare vrienden Episode uit de geloofsvervolging in het begin der 19e eeuw. met 3 platen
19651: JONG, Otto J. de - Nederlandse kerkgeschiedenis.
28122: JONG, Tj. de Herv Pred Staphorst - Op water en brood.
55198: GJALT JONG DE - vijftig jaar bij bergen en wolken
23628: JONG, Ds. Tj. de. - Verzamelde aren. Deel 12.
23629: JONG, Ds. Tj. de. e,a - Verzamelde aren. Deel 21 bijbelsdagboek
23627: JONG, Ds. Tj. de.e a Herv Pred rondom Het Gekrookte Riet - Verzamelde aren. Deel 15
5882: JONG, Drs. H. - Deuteronomium De evangelische wet. Deel 1 en 2.
42094: JONG, COCK DE - De gestolen armband
57912: JONG, Otto J. de - Nederlandse kerkgeschiedenis.
57913: JONG, Otto J. de - Nederlandse kerkgeschiedenis. 3e aangevulde druk
57914: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis. 2e herziendec druk
57915: JONG, P - De Herder, die blijft. Niet belangrijk.. toch belangrijk. Afscheidspreken door P de Jong, Ned. Hervormd prediakant. gehouden te KOOTWIJK en KOOtwijkerbroek op zondag 16 oktober 1960
57916: JONG, PIECKY DE - Louitje
57918: JONG, Sjoerd de met medewerling van Hans Wegen - Veensch verleden deel 1 104 blz en deel 2 (of: "Van wie ben jij d'r ÚÚn?") Met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57919: JONG, Sjoerd de met medewerling van Hans Wegen - Veensch verleden deel 2 met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
19673: JONG, Ds. Tj. de herv pred laats te STAPHORST - Kracht in zwakheid. Veertien bijbellezingen over Simson.
7047: JONG, Dr. Otto J. de (hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht) - Nederlandsche Kerkgeschiedenis.
77637: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.vijfde boekje deel. [Bonestaak]
77639: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.13e boekje deel. [Bonestaak]
77638: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak.15e boekje deel. [Bonestaak]
40697: HOOFREDACTEUR VAN `DE VRIEND VAN OUD EN JONG` - De oude schoolmatres en hare Vrienden : episode uit de geloofsvervolging in het begin der 19e eeuw
57888: JONG, Dr. Chr. - Gericht verleden.
57892: JONG, Dr. Otto de - Nederlandse Kerk.geschiedenis tweede herziende en uitgebreide druk
57895: JONG, Ds. T.J. de - Ondergang door Opstand. Of de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
44405: JONG, A.J. de - Uit het geloof Liber Amicorum aangeboden aan A.J. de Jong verdi divini minister bij zijn 40-jarig ambsjubileum
45124: JONG, OTTO J. - DE Geschiedenis der kerk.
47714: Jong, Piecky de - Louitje
1719: JONG, Bartholomeus de (algemeen bekend onder den naam van "De Koddeboer" ov. 14 jan. 1861) - Gods arm niet verkort, of de rijkdom zijner genade heerlijk geopenbaard in het behoud van B. de Jong. Door Th. Kousebroek, evangelist te 's-Hage.
73855: JONG H. DE - Johannes d'Outrein (162-1722) en zijn emblematische schriftuitleg
73856: JONG S. DE - De identiteitsgebonden werkgever in het arbeidsrecht
14294: JONG de TJ POST, Ds. H. van der - Verheugd in uw Heiland.Gedachtenis bundel Afschiedsdienst van Garderen en Uitzendingsdienst te Kampen
57902: JONG, Ds. Tj. de.Red Ned Herv pred ,,gekrookte riet"' - Verzamelde aren. Deel 10. Dag boek
45826: JONG, Ds. Tj. de. - ontkomen of omkomen
41700: JONG, Christiaan G.F. de - John Forbes. ( ca. 1568-1634) Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
48835: Jong, A. M. de - Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren: Het verraad / Flierefluiters oponthoud / Onnozele kinderen / In de draaikolk / De grote zomer / De goede dood / Het boze gerucht / Een knaap wordt man
33734: N.N. oftewel de hoofdredacteur van "de vriend van oud en jong". - De oude schoolmatres en hare vrienden. Episode uit de geloofsvervolging in het begin de 19e eeuw.
32850: JONG, Ds. T.J. de - Ondergang door Opstand. Of de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
21862: JONG, Prof. Dr. O. J. (Div. andere auteurs) - Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie.
58930: Kok R Hoek J - H C van de Ent - Ds Jan Hoek-.Jac Overeem- SPaas Ds Tj de Jong - Keer weder/verschillende gdachten en principes binnen de gerformeerde gezinde zoals (ds v.d Ent) De Mode - (ds J Hoek)naar een gereformeerde visie op de televisie- met als uirgevers antwoord De evangelische Omroep een KWAAD- (ds R Kok) Uw koninkrijk kome -(jac Overeem) Het leven van vroeger en Nu - (Tj de Jong) waarschuwing tegen Crematie en vele artikelen van oudvaders o.a Lodemnsteyn - Luther - Kohlbrugge - Trigland - Nic Schotsman.
57899: JONG, Ds. Tj. de. - Verzamelde aren. Deel 12.
15477: N.N. oftewel de hoofdredacteur van "de vriend van oud en jong". - De oude schoolmatres en hare vrienden. Episcode uit de geloofsvervolging in het begin der negentiende eeuw.
38973: JONG, Ds. Tj. de.Red Ned Herv pred ,,gekrookte riet"' - Verzamelde aren. Deel 10. Dag boek
57923: JONGBLOED - in dundruk. Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Jongbloed B.V.
27178: JONGBREUR, M. - De leerschool van een evangeliedienaar. gedachtenisrede zijner vijf en twintigjarige ambtsbediening gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Veenendaal op 25 maart 1925 door Ds. M. Jongebreur.
57924: JONGBREUR, M. - De leerschool van een evangeliedienaar. gedachtenisrede zijner vijf en twintigjarige ambtsbediening gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Veenendaal op 25 maart 1925 door Ds. M. Jongebreur.
27179: JONGBREUR, M. - Onze Kerkbeschouwing Referaat gehouden op de 7e jaarvergadering van den Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Ned. Herv. (Geref.) Kerk.
49036: Jonge jan- de groot, C. TH. - Amieke. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff.
76929: JONGERDEN de JONGE J C - DE pen met het gouden krontje
41499: JONGE, N. de (predikant te Brussel) - Wat heeft God aan de christenen te zeggen in de brieven aan de thessalonikers
72829: BAAIJ S. JONGE J. DE - Wonderlijk verhoogd, 100 jaar Gereformeerde Gemeente Tholen 1906-2006
70304: Jongebreur M Veenendaal- J J Timmer- - M Hofm,an- P J W Klaarhamer- P de Jong A Dubois- P Zandt- R KOk-K Groen-G H Kersten WJ van Lokhorst George Stedman Ij Doornveld - Een gebed uit de Diepte laatste leerrede Ds M Jongebreurr- Een roemende knegt des Heeren P J W Klaarhamer- De bruidgom de bruid en de vriend des bruidegoms W J van Lokhorstv ect
57927: JONGEBREUR, Ds. M. - Een gebed uit de diepte. Laatste leerrede uitgesproken op zondag 13 juli in de Oude Kerk. met portret
17158: JONGEBREUR, Ds. M. - Een gebed uit de diepte. Laatste leerrede uitgesproken op zondag 13 juli in de Oude Kerk. met portret
31171: JONGEBREUR, Ds. M. - Het kerkelijk vraagstuk. Referaat gehouden op de 19de jaarvergadering van den Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlandsch Hervormde (Geref.) Kerk op donderdag 3 april 1924 te Utrecht. DOor Ds. M. Jongbreur, Nd. Herv. Pred. te Veenendaal.
20256: JONGEJAN-DE GROOT, C. Th. - Janneke-Tanneke. Met illustraties van Corrie van der Baan.
12700: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Met kerstmis thuis. Tekeningen van Rie Reindershoff
12701: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen.
12707: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Hans in de knel. Met illustraties van Laura Gerding.
12711: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - De schooldeuren dicht. Met illustraties van Rie Reinderhoff.
12712: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - De ponyfarm. Illustraties van Corrie van der Baan.
12713: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - De grote verrassing. Met illustraties van Tiny van Asselt.
20184: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
30703: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Het meisje van de overkant. Met tekeningen van Rein Stuurman.
49002: Jongejan, De Groot, C.T.H - De Kerstvacanite van de Kortenaertjes. zilver serie. met tekeningenn van Pol Dom.
30613: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
57936: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - De grote verrassing. Met illustraties van Tiny van Asselt.
57928: Jongejan, De Groot, C.T.H - De Kerstvacanite van de Kortenaertjes. zilver serie. met tekeningenn van Pol Dom.
57929: JONGEJAN- DE GROOT, C. TH - Deining in het Doktershuis
57930: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Toen 't kermis was. Tekeningen van Rein Stuurman.
57931: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen.
57934: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - De schooldeuren dicht. Met illustraties van Rie Reinderhoff.
57935: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - De ponyfarm. Illustraties van Corrie van der Baan.
57937: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Amieke. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff. 3e druk.
57938: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
57939: JONGEJAN-DE GROOT, C. Th. - Nieuwe vrienden.
57940: JONGEJAN-DE GROOT, C. Th. - Janneke-Tanneke. Met illustraties van Corrie van der Baan.
57941: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
57943: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Het meisje van de overkant. Met tekeningen van Rein Stuurman.
57945: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Greetje-Margriet wordt Margriet. Vijfde druk.
57946: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Maar vijf minuutjes
57948: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Het meisje aan de overkant. met tekeningen van Rein Stuurman.
57950: JONGEJAN-DE GROO, C. TH - Mutsen-Mie.
49208: Jongejan-De Groo, C. TH - Mutsen-Mie.
33772: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Greetje-Margriet wordt Margriet. Vijfde druk.
33818: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Greetje-Margriet. 6e druk.
43788: JONGEJAN-de GROOT, C. Th. - Goudhaantje.
1771: JONGELEEN, J. - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden. Door J. Jongeleen, Chr. Geref. predikant te Bussum. Tweede geheel herziene en vermeerderde druk.
32691: JONGELEEN, J. - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden.
57953: JONGELEEN, J. - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden.
57954: JONGELEEN, J. (Chr. Geref. Pred. te Bussum) - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden. 2e geheel herziene en vermeerderde druk.
31160: JONGELEEN, Ds. J. - De Vereeniging der Chr. Geref. met de Doleerdenden in 1892. Door ds J. Jongeleen Chr. Geref Pred. te Apeldoorn, met een inleidend woord van Prof. G. Wisse.
15792: JONGELEEN, J. (Chr. Geref. Pred. te Bussum) - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden. 2e geheel herziene en vermeerderde druk.
8261: JONGELING, B. - Tusschen twee reformaties. De worsteling van Professor Mr. D.P.D. Fabius om bewaring van het toebetrouwde pand. Geschreven in het eeuwjaar van Fabius' geboorte: 1951.
34190: JONGELING, P./VRIES, J.P. de/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
35633: JONGELING, P./VRIES, J.P. de/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
57955: JONGELING - Jongeling ten voeten uit. Door Rik Valkenburg.
57956: JONGELING, B. - Tusschen twee reformaties. De worsteling van Professor Mr. D.P.D. Fabius om bewaring van het toebetrouwde pand. Geschreven in het eeuwjaar van Fabius' geboorte: 1951.
57957: JONGELING, M. C. - Het zendingsconsulaat in Nederlands-IndiŰ 1906 - 1942. Diss.
57958: JONGELING, P. - Terwille van het koninkrijk. Gereformeerd - nationale beschouwingen ter belichting van staatkundige vragen.
57959: JONGELING, P. - Toets uw tijd. Kanttekeningen.
57960: JONGELING, P./VRIES, J.P. de/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
57961: JONGELING, P./VRIES, J.P. de/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
9562: JONGELING, P. - Terwille van het koninkrijk. Gereformeerd - nationale beschouwingen ter belichting van staatkundige vragen.
31573: JONGELING, P. - Toets uw tijd. Kanttekeningen.
57962: Jongenburger, P - De 'Vergadering van gelovigen'
57963: Jongeneel J C - Gedenkschrift samengesteld bij gelegenheid van de overdracht en plechtige ingebruikneming van de gerestaureerde nederlands hervormde kerk en toren te kockengen op woensdag 12 november 1958. Kerkelijk zegel van de Nederlands Hervormde gemeente te Kockengen
57965: JONGENEEL, J.A.B. - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting. The rational belief in Jesus Christ. A study of the philosophy of the Enlightenment. (Summary in English). Diss./Thesis Universiteit Leiden.
57964: JONGENEEL, C. - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard.
48668: JONGENEEL, J.A.B. - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting. The rational belief in Jesus Christ. A study of the philosophy of the Enlightenment. (Summary in English). Diss./Thesis Universiteit Leiden.
23955: JONGENEEL, C. - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard.
57967: Jonges, P. - Schleiermacher's anthropologie
57968: JONGH VISSCHER,G.C. - Geschiedenis der bouwkunst. Een overzicht van de scheppingen der bouwmeesters gedurende vijftig eeuwen
57971: JONGH, prof. E. de (redactie) - 58 miljoen Nederlanders en hun kerken.
57972: JONGH, Prof. E. de en Dr. Prof. Th. van Tijn - 58 miljoen Nederlanders.
48289: Jongkees, H - Stadhouder- koning Willem de Derde
46151: Jongste, Ds. C. de - Liefelijkheid en saambinders
57973: JONGSTE, C DE Pred Gerf Gem te Tholen - U zij de eer ambtelijke zorg rondom de leesdienst
47092: JONGSTE, C DE - Lielijkheid en Samenbinders Praeses synodi 1907
70006: JONGSTE, DS. C. DE E.A. - Wanneer ik voor U kniel, rondom de eredienst. 207 Gereformeerde Gemeenten op 6 werelddelen Anno Domini 2000. Deel 1 en 2.
57974: JONGSTE, C. de - Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 2.me5t zijn Preken miditaties/gedichten en brieven
17020: JONGSTE, C. de - Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 2.me5t zijn Preken miditaties/gedichten en brieven
76871: JONGSTE, C DE Pred Gerf Gem te Tholen - DE Laaste woorden van koni ng David Een preek bij het overlijden van PrinsClaus
57975: JONGSTRA, ATTE EN PETERS, ARJAN - Dichten over Dichten ( een ontwikkelingsgang ), bloemlezing uit de Ned. PoŰzie v/d 19e & 20e eeuw
47022: JONGSTRA, ATTE EN PETERS, ARJAN - Dichten over Dichten ( een ontwikkelingsgang ), bloemlezing uit de Ned. PoŰzie v/d 19e & 20e eeuw
8468: JONKER, A. J. Th. pred te Dordrecht - Een apostolische huiszegen. met 4 kleuren litho,s
29294: JONKER, A.J. - De gereformeerde kerken en 'arbeiders'. Acedemisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de vrije Universiteit te Amsterdam op gezag van de rector magnificus prof. dr. E. Boeker, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de promotiecommissie van de faculteit der godgeleerdheid op maandag 24 januari 1994 te 15:30 uur in het hoofdgebouw van de Universiteit De Boelelaan 1105.
57982: JONKER, H. - Theologische Praxis. Problemen, peilingen en perspektieven bij kenterend getij.
57983: JONKER, H. / GERSSEN, S. (redactie) - Roeping en beloften 0ns zijn en werken hervormd gereformeerd gezinsboek Met medewerking van meerdere auteurs.
57984: JONKER, Ir. L. Czn. - Wat is de voorsprong van onze vlag? Ge´llustreerd.
57985: JONKER, L./DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te Den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekker door ds. F. Mallan.
57978: JONKER, DR. A.J.TH - Een apostolische huiszegen., 4 Litho's..
57979: JONKER, dr. H. - Ervaren waarheid. Opstellen, aangeboden aan dr. H. Jonker. Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder redaktie van dr. J. H. van de Bank e.a.
57981: JONKER, FRED - Ruby en de mysterieuze kunstroof.
35768: JONKER, Prof. Dr. A.J.Th. - Voor donkere dagen. Derde druk.
44793: JONKER, DR. A.J.TH - Een apostolische huiszegen., 4 Litho's..
57986: JONKER, Prof. Dr. A.J.Th. - Voor donkere dagen. Derde druk.
57977: JONKER, A.J. - De gereformeerde kerken en 'arbeiders'. Acedemisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de vrije Universiteit te Amsterdam op gezag van de rector magnificus prof. dr. E. Boeker, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de promotiecommissie van de faculteit der godgeleerdheid op maandag 24 januari 1994 te 15:30 uur in het hoofdgebouw van de Universiteit De Boelelaan 1105.
1769: JONKER, L./DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te Den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekker door ds. F. Mallan.
12881: JONKHEID, K. - De lansknecht van graaf Bernhard. Een verhaal uit Lippe, Waldeck en Pyrmont.
9024: JONKHEID, K. - De verdwenen erfgenaam.
49213: JOnkheid, K - De verdewenen Erfgenaam. Ge´llustreerd door Henk Poeder
57989: JONKHEID, K - De verdewenen Erfgenaam. Ge´llustreerd door Henk Poeder
57990: JONKHEID, K. - De verdwenen erfgenaam.
57991: JONKHEID, K. - De lansknecht van graaf Bernhard. Een verhaal uit Lippe, Waldeck en Pyrmont.
23747: JONKHEID, K - De trouwe page
57992: JONKMAN, mr. J. A. - Het oude Nederlands-IndiŰ Memoires
40087: JOODE, A. de - Het Geheim
59083: KORPERSHOEK - VAN WENDEL DE JOODE - Relschoppers. Tweede druk. illustraties Rino Visser
59085: KORPERSHOEK-van WENDEL de JOODE - Een verrassing voor Tom en Tineke
57993: JOODE, A. de - Het Geheim
57994: JOODE, TON DE / KEES DE KIEFTE/ PROF. DR. ANTHONIE STOLK. - Dieren in en om het huis.
46812: Witte de Joop - Vrienden
73112: LAREN JOOS VAN MR. - Het hoogste goed, predikatie over Psalm 16:5 en 6.
10265: Joost - De groene Rommelpot.
57997: Joost - De groene Rommelpot.
65749: SLUYTERMAN KEETIE / DANKERS JOOST EA. - Het Co÷peratieve Alternatief Honderd Jaar Rabobank 1898-1998 Ill.: Naar Foto's. Gedenkboek, Geschiedenis van de Rabobank.
57998: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en Fascisme in Nederland 1920-1940.
73898: JOOSTING, J.G.C. & KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
38668: JORISSEN, W.J. - Verscheidenhenden op christelijk gebied, verzameld door W.J. Jorissen Mz., Predikant te Rotterdam.
58000: JORISSEN, Dr. Theod. - Historische studiŰn. 6 delen.
58001: JORISSEN, DV. Theod. - Historische balden. 4e druk. 4 delen.
68014: VOGEL Willemien en Gent van Jos (redaktie) - IK GELOOF jongeren perspectief
70692: CORNELISSEN FR./PEETERS DR. JOS. - Vlamingen in den vreemde voor de jeugd bewerkt door L. Verhulst geillustreerd door Pol Boundry
74444: BRINK JOS - Eenling is Geenling, bijbel en homoseksualititeit
73775: DOUMA JOS - In het doolhof van de rouw, 40 bijbelwoorden die troost bieden
66987: URLINGS MARIE-JOSE - Gelderse Vallei Ziekenhuis Vier ziekenhuizen van samenwwerking,naar fusie,naar nieuwbouw
78361: KORHERR EDGAR JOSEF - BETEN lehren betenlernen Grunkurd der gebetspadagogikt Ubungsvorschagen
56201: HAYDN.JOSEPH - Symphonien von Joseph Haydn. fur pianoforte 1 handenbearbeitet vonHugo Ulrich
52661: CHAMBON JOSEPH - Der Franz÷sische Protestantismus. Sein Weg bis zur Franz÷sischen Revolution.
15575: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Historie der jooden of alle de werken. Het15e t/m 20ee boek met de oudheid der jooden met konstplaatjes vanJan LUIKEN. Nieuwe letter
54601: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Flavii Josephi des vermaerden Joetschen hystoriescryvers twintich boecken / vanden ouden geschiedenissen der Joden / nemende zijn beghinsele van dat eerste schepsel der werelt / en also ghecontinueert tot dat tweelfste iaer van Nero den Keyser van Roome. Met een boeck / inhoudende die martelie der Machabeen seven ghebroederen / overgeset wten Griecxschen in Latine / en voorts wten Latine nu eerst overghesedt in Duytssche / met een onderwijs van een Prologe / inhoudende die sake ende eynde / waerom Josephus dese hystorie gheschreven heeft. vertaald door NIc van WINGHE 2e druk
21886: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.
5196: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Wydvermaarde Joodsche Historie-Schryver. XX. Boeken van de oude Geschiedenissen der Joden. I. Van fijn Leven. VII. Van de Joodse Oorlogen, en de Verwoesting van Jerusalem. II. Van de Joodse Oudheyd, tegens Apionem. I. Van de Heerschappye des Vernufts, en 't Lyden en Dood der Machabeen. Uyt het Griex en Latyn vertaald door L. van den Bos. Nevens Egesippi Boeken, van de Joodsche Oorlogen, en de Verstooring der Stad Jerusalem. In IV. Deelen. Met kopere Platen versierd. Jan enCasper Luiken
78260: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Flavii Iosephi hooghberoemde Joodsche historien, ende boecken. Noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Ierusalem. Van nieus met schone figuren verciert ende met nootwendige anteikeningen en sumarien verrijckt.
73450: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, Naar Het Griekksch in Engelsch gebragt en verkort,waarby gevoegd is de twee boeken vaJOSEPHUS tegens APPION,zyn richtsnoer der reden of het martelaarschap de MACCHABEEN en gezantschap vanPhilo den Jood aan den Keizer CAJUS GALIGULA.Uit het Engelosch in het Nederduitsch Vertaald
72333: FLAVIUS JOSEPHUS (TRANSLATED BY WILLIAM WHISTON) - The Works of Flavius Josephus
36517: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.
54599: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, Naar Het Griekksch in Engelsch gebragt en verkort,waarby gevoegd is de twee boeken vaJOSEPHUS tegens APPION,zyn richtsnoer der reden of het martelaarschap de MACCHABEEN en gezantschap vanPhilo den Jood aan den Keizer CAJUS GALIGULA.Uit het Engelosch in het Nederduitsch Vertaald
15215: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Al de werken van Flavius Josephus. Met een aanbevelend woord van Dr. J.J. van Oosterzee. Met 100 houtgravuren.
15454: FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - Flavi Josdephi Hoogh beroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch EGESIPPUS Vande Ellendighe Verstooringhe der Stadt JERUZALEM Van nieuws met schoone figuren verciert ende met nootwendoghe aenteyck enighe en Summarien verrijck
9031: JOY, Edward - Het oude leger. Vrij vertaald uit het Engels.
58004: JOY, Edward - Het oude leger. Vrij vertaald uit het Engels.
77121: HELDEN van Judith - 25 avonturen van Sam en Sara illustraties Peter van Harmelen
45727: CORNWALL JUDSON - Als god nee zegt
52949: CORNWALL JUDSON - Als god nee zegt
58006: JUFFERMANS, Pr. P. J. A. - Van een Eeuwfeest dat Stichtingsfeest werd! De St. Petruskerk te Leiden 1836-1936
42195: JUKES, EHRW. ANDR. - Die namen Gottes in der Heiligen Schrift. Eine offenbarung Seiner Nautr und seiner Beziehungen nach einer Reihe von vorlesungen von Ehrw. Andrw. Jukes.
43905: JULCA - De boswachter bij het ven
70730: GERARD JULES - De Leeuwendooder tweede druk
69898: Burgers-drost Julia - Voor altijd verbonden
20762: JULIUS, G. - Geschiedenis der Jezuiten. Bevattende den oorsprong, de ontwikkeling , den wasdom en den invloed dier beruchte orde. Eerste deel en tweede deel. Vrij vertaald naar het Hoogduitsch van G. Julius
58008: JULIUS, G. - Geschiedenis der Jezuiten. Bevattende den oorsprong, de ontwikkeling , den wasdom en den invloed dier beruchte orde. Eerste deel en tweede deel. Vrij vertaald naar het Hoogduitsch van G. Julius
58009: JUMELET, MARC DANI╦L - Essay on Elementary Number Theory. Opstel over Elementaire Getaltheorie. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the Zeno institute of philosophy. Volume: XII
70396: JUNG-STILLING, J.H. (JOHANN HEINRICH ; 1740-1817) - Het Leven van Johan Heinrich Jung genaamd Hendrik Stelling in twee delen EERSTE DEEL behelzende zijne kindschheid,jongelingsjaren en vreemdelingschap uit het hoogduitsch tweede verbeterde uitgave met het Portret des schrijvers
3478: JUNGIUS, Joannes Ernestus ( 1714-,75 predikant te Zutphen) - De verborgentheid der laatste tyden die aanstaande zyn, geopent in eene volgens den betoogtrant der wiskundigen ingerigte verklaaring van de twee eerste verssen van het XIV: 14. II. Van de reekening der tyden Dan. XII: 5-12 III. Van het gestal des beestes Apoc. XIII: 18 door Joannes Ernestius Jungius, predikant te Zutphen.
34350: JUNGIUS, Joannes Ernestus ( 1714-,75 predikant te Zutphen) JANSZ PIETER, A. l. (Zaandam); - De verborgentheit der laatste tyden die aanstaande zyn. Geopent, in eene volgens den betoogtrant der wiskundigen ingerigte verklaaring van de twee eerste verssen van het 14e hoofdstuk van den Propheet Zacharias, en eene daar bygevoegde oplossing van de drie grootste raadselen der H. Schrift. 1. Van het gezigte van avond en morgen. 2. Van de reekening der tyden. 3. Van het getal des beestes. 2e druk
58010: JUNGIUS, Joannes Ernestus ( 1714-,75 predikant te Zutphen) - De verborgentheid der laatste tyden die aanstaande zyn, geopent in eene volgens den betoogtrant der wiskundigen ingerigte verklaaring van de twee eerste verssen van het XIV: 14. II. Van de reekening der tyden Dan. XII: 5-12 III. Van het gestal des beestes Apoc. XIII: 18 door Joannes Ernestius Jungius, predikant te Zutphen.
58016: JUNIUS, Franciscus (1545-1602, prof. te Leiden) - D. Francisci Junii opuscula theologica selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
4618: JUNIUS, Franciscus (1545-1602, prof. te Leiden) - D. Francisci Junii opuscula theologica selecta. Etc.
45891: BIJBEL - THE BOOK OF COMMON PRAYE - HOLY BIBLE - THE WHOLE BOOK OF PSALMS MET ANNOTATIONS VAN THEOD. BEZA -FR. JUNIUS - The book of common prayer, and administration of the saraments, and other Rites and Ceremonier of the church, According to the Use of the Chursch of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to be Sung or Said in Churches. Waarbij gebonden: The Holy Bible , Containing the Old and New Testaments: Newly Translated out of the Original Tongues; And with the former translations Diligently Compared an Revised. By his Majesties Special Command. Appointed to be Read in Churches. Waarbij the books called Apocrypha. Waarbij gebonden: The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, Newly translated out of the Original Tongues: and with the former Translations diligently compared and revised, by his Majesties Special Command. With brief Summaries and Expositions of Theod. Beza upon the hard plccs. Together with te Annotions of Fr. Junius Upon the Revelation of S. John. The which Notes have never been till now set forth with this new translation; but are now placed in due order by J.C. Waarbij gebonden: The Whole Book of Psalms: Collected into Englisch Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others. Set forth and allowed to be Sung in all Churches, of all the People together, Before and after Morning and Evening Prayer; and also before and after Sermons; and moreover in Private Houses, for their godly Solace and comfort: laying apart all ungodly Songs and Ballads, which tend only to the Nourishing of Vice, and Corrupting of Youth.
33715: JUNIUS, Franciscus (1545-1602, prof. te Leiden) - D. Francisci Junii opuscula theologica selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
15490: JUNIUS, Franciscus (1545-1602, prof. te Leiden) - D. Francisci Junii opuscula theologica selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
58019: JUSTINE & CUNY, M.-T. - De ochtend waarop ik besloot niet meer te eten. Een persoonlijk verhaal over leven met anorexia en boulimia.
58020: JUSTINUS - Justinus cum notis selectissimis variorum, Berneggeri, Bongarsy, Vossy, Thysy &ec. Editio accuratissima. Accurante S.D.M.C. Met titelprent.
58021: JUSTINUS, MARCUS JUNIANUS: (GRONOVIUS, A., ED.:) - Historiae Philippicae cum integris commentarii Jav Bongarsi,Franc,modi, Meth bernecceri, M Z Boxhorni, Id Vossi, J Fr Gronovi,J G Graevi,T Fabri,JVosti,J Schefferi et excerptis H. Loriti Glareani atque Editoris Oxoniensis.
5985: JUSTINUS - Justinus cum notis selectissimis variorum, Berneggeri, Bongarsy, Vossy, Thysy &ec. Editio accuratissima. Accurante S.D.M.C. Met titelprent.
67661: Vermeer mr. Justus - Het leven en sterven van mr. Justus Vermeer en 's Heeren lof verkondigd uit de kindermond van Suzanne Bikkes, geboren te Leiden op 24 januari 1650 en op 14 jarige leeftijd overleden.
43346: Ihlenfeld jutta - de molenaar van Himmelpfort een verhaal uit den tijd van Napoleon 1 uit het hoogduitsch
77643: OOMS JW - Een vracht gelukOOMS, J.W.
74491: PELT JW.W VAN - De pastorale gemeente, Over schapen met het hart van een herder
72327: GUNNING J H Jz - Mede-Getuigenis in zake het Kerkelijk incident te AMSTERM
70850: KEETELAAR J.L. JZN. - De kinderen van den koorddanser geillustreerd
58023: KAAKEBEEN, D. M. (1788-1835, Haarlem, Weesp, Amsterdam) - Leerredenen, over grootere en kleinere afdeelingen uit het boek van Job.
70520: KAAKEBEEN, D.M. - Lessen der wijsheid, getrokken en samengevoegd uit de Spreuken van Salomo
40024: KAAKEBEEN, D. M. (1788-1835, Haarlem, Weesp, Amsterdam) - Leerredenen, over grootere en kleinere afdeelingen uit het boek van Job.
70854: KAAL H. - Henk de Groot en zijn vriend geillustreerd door Henk Poeder
2985: KAERCHER, E. - Nederduitsch-Latijnsche woordenlijst, toegevoegd aan het Latijnsch-Nederduitsch woordenboek, naar het Hoogduitsch van E. Kaercher.
58029: KAERCHER, E. - Nederduitsch-Latijnsche woordenlijst, toegevoegd aan het Latijnsch-Nederduitsch woordenboek, naar het Hoogduitsch van E. Kaercher.
43410: KAGEMNI, E. - De worm, die knaagt. Een verhaal uit oud-IsraŰl.
58030: KAHN, Fritz, dr. - Het leven van de mens. 2 delen. Nederlandse bewerking van Dr. Mr. Dr. W. Schuurmans Stekhoven. Geautoriseerde vertaling van David de Jong onder toezicht van de bewerker. Compleet in 2 delen. Ge´llustreerd met 418 afbeeldingen.
58031: KAISER, O. - Einleitung in das Alte Testament. Eine EinfŘhrung in ihre Ergebnisse und Probleme.
58032: KAKES, Hendrik. - De doop in de Nederlandse belijdenisgeschriften.
39205: KAKES, Hendrik. - De doop in de Nederlandse belijdenisgeschriften.
59549: LANGE de Daniel-Reimsdijk van J C M en Kalff G - Nederlandsch volksliederen boek dl. 1 samengesteld door DaniŰl de Lange, Jhr. Mr. J. C. M. van Riemsdijk, Dr. G. Kalff. 143 liederen voor zang en klavier. zevende druk uitgave van de maatschappij tot nut van 't algemeen dl. 2 samengesteld door DaniŰl de Lange, Dr. G. Kalff en Mr. A. Loosjes. tweede bundel 141 liederen voor zang en piano uitgave van de maatschappij tot nut van 't algemeen. tiende herziende druk
36926: KALINER, W. - Katechese und Vermittlungstheologie im Reformationszeitalter. Erfurter Theologische Studien Band 46.
58034: KALINER, W. - Katechese und Vermittlungstheologie im Reformationszeitalter. Erfurter Theologische Studien Band 46.
73060: KALKMAN, ROLAND - Autodieven op het spoor, tweede druk
71322: KALKMAN, ROLAND - Vijf gestolen diamanten
40912: KALKMAN - Vijf gestolen diamanten
71324: KALKMAN, ROLAND - Autodieven op het spoor, derde druk
58035: KALKMAN - Vijf gestolen diamanten
58036: KALKMAN, Roland - De lotus. Illustraties Jaap Kramer
58037: KALKMAN, ROLAND - Kriebel
37587: KALKMAN, Ronald - Geldjacht.
71119: KALKMIJN-SPIERENBURG, JO - Het sleetje (tweede druk)
58043: KALMA, J.Jb - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
69810: KALMA J J - Classisboek Bolsward - Workum 1600 - 1633. Een kerk in opbouw. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst van J.J.Kalma.
69811: KALMA J J - Classisboek Franeker 1636-1658. Een kerk in opbouw. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst van J.J.Kalma.
69812: KALMA J J - Classisboek SNMEEK 1583-1624Een kerk in opbouw. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst van J.J.Kalma.
45617: KALMA, J.J. (ED.) - Een kerk in opbouw. Classisboek Franeker 1636-1658. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst.
12880: KALMIJN-SPIERENBURG, Jo - De avonturen van het aapje Joekie. Boekje 3. Met tekeningen van Kees van Lent.
47691: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - Ineke's Kerstlied eerste dr. Illustr.: Rie Reinderhoff.
47695: Kalmijn-Spierenburg, Jo - Het Kertlichtje in ons hart
43457: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - Flakkervlammetje illustraties Adri Alindo 3e dr. - .
58047: KALMIJN-SPIERENBURG, Jo - De club op zolder. 10e druk.
58048: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - Flakkervlammetje illustraties Adri Alindo 3e dr. - .
58049: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - Ineke's Kerstlied eerste dr. Illustr.: Rie Reinderhoff.
18948: KALMIJN-SPIERENBURG, Jo - De club op zolder. 10e druk.
70853: KALSBEEK L. - Piet Verlaar met talrijke platen
58052: KAM, JAN VAN DE - Natuur op z'n mooist in lente, zomer, herfst en winter
29008: KAMANN, H. - Merkwaardige en waarachtige bekeerings-geschiedenis van drie Joodsche kinderen, zijnde alle drie zusters van 8, 10 en 12 jaren. Zij zijn gedoopt in de hoofdstad Berlijn door den heer predikant Heinrich Kamann. Uit het hoogduitsch vertaald. Eerste stukje.
20053: KAMERLING, J. - De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879). Fragmenten uit de correspondentie.
58055: KAMERLING, G - Onze Oost : beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands Indi
58056: KAMERLING, J. - De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879). Fragmenten uit de correspondentie.
40702: KAMM, JOSEPHINE - Avontuurlijke reizen kaptitein Cook.
58058: KAMMA, F.CH. - De Messiaanse KorÚri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
41664: KAMMA, F.CH. - De Messiaanse KorÚri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
47784: Kamma, Babs - Sporen onder de Waringin
58063: KAMP, GERT STEPHANUS JOHANNES PAULUS VAN DER - Periodic flow of groundwater. A Systematic Study of Wave Propagation under Confined, Semiconfined and Unconfined Flow Conditions. Academisch Proefschrift. Vrije universiteit te Amsterdam.
58068: KAMPEN, N.G. van - De Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers. Van N.G.van Kampen. Verkort door D. Veegens. Tweede stuk (van stijl tot Fokke).
58069: KAMPEN,ANTHONY VAN, - Het land dat God vergat. Zendingswerk in het amazone-gebied; 9e druk
70198: KAMPEN, N.G. VAN. - Vaderlandsche karakterkunde, of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit de Nederlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden af tot op de omwenteling van 1795.
71146: KAMPEN, ANTHONY VAN - Ketelbinkie, ge´llustreerd door Bach Schuurmans, tweede druk
58067: KAMPEN, H.C.A. VAN - Het water op!
20782: KAMPEN, N.G. van - De Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers. Van N.G.van Kampen. Verkort door D. Veegens. Tweede stuk (van stijl tot Fokke).
72793: ZIJTVELT-KAMPERT W. VAN - Marijke en haar pleegzusje, meisjesvwerhaal 8-10 jaar, omslagontwerp en tekeningen Ben Horsthuis
58070: KAMPHUIS, B. - Klare taal. De duidelijkheid van de Schrift.
58071: KAMPHUIS, G. - Aardsch seizoen
58073: KAMPHUIS, J. - Uitzicht uit het dode dal.Schriftoverdenkingen
58074: KAMPHUIS, J. - Juda┤s Hallel Gods lof in de gemeente
58075: KAMPHUIS, J. - Een eeuwig hallel. De lof van God in het eeuwige leven.
58076: KAMPHUIS, J. - Het hallel van de kinderen. de plaats van de kinderen in de lof voor God.
58077: KAMPHUIS, J. - Juda's Hallel. Gods lof in de gemeente.
58078: KAMPHUIS, J. - Het hallel Gods lof in de gemeente
58079: KAMPHUIS, J. - Een eeuwig hallel de lof van God in het eeuwige leven
58080: KAMPHUIS, J. / SPIJKER, W. van 't / TRIMP, C. / VELEMA, W. H. - Hoe staan wij ervoor? Actualiteit gereformeerd van het belijden.
58081: KAMPHUIS, J. e.a. - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
40607: KAMPHUIS, G. - Aardsch seizoen
49239: Kamphuis, J - Signalen uit de kerkgeschiedenis. Over de Toekomst en de cano. Ontwerp en Layout: De Vuurbaak.
44930: BUUREN E VAN - EEKHOUT JAN G - GROOT JJAN H - HESSELS WILLEM - HOUWINKROEL - JACOBSWE MUUS - KAMPHUIS G - de kinkhoorn verzen van jongen christelijke dichters.
33419: KAMPHUIS, J. - Juda's Hallel. Gods lof in de gemeente.
33310: KAMPHUIS, J. - Een eeuwig hallel. De lof van God in het eeuwige leven.
72265: WILDEBOER JJ - prof J KAMPHUIS - De Stad op de berg de doleante in Hardenberg dec1887-jan1888 met eengeleide van prof J Kamphuis
72266: J KAMPHUIS - Een kerk voor kinderend 1878 De Noorderkerk in Spakenburg 1978
58082: KAMPHUYZEN, Dirck RafaŰlsz (1586-1627) - Stichtelyke Rymen, om te lezen of te zingen. Onderscheyden in IV Deelen. Met vele Wyzen op nieuws vermeerdert.
58083: KAMPHUYZEN, Dirck RafaŰlsz (1586-1627) Music by R. Rooleeuw - Stichtelyke Rymen, om te lezen of te zingen. Onderscheyden in IV Deelen. Geheel op nooten. Na de voyzen van Dr. R. Rooleeuw.
46000: KAMSTEEG, DRS. A. - Open deur in China? - Wereldmacht in opkomst
58086: KAMSTEEG, drs. A. - Landen rond IsraŰl. Verslag van een bezoek aan SyriŰ, JordaniŰ en Egypte.
19753: KANARIES - Huisvesting, voeding, verzorging, kweken.
58088: KANDER, Kees - De Leidse Weesjongen. Een verhaal van Leidens beleg en ontzet.
33672: KANDER, Kees - De Leidse Weesjongen. Een verhaal van Leidens beleg en ontzet.
23931: KANIS, M. - Op zoek met Columbus.
40921: KANIS, M. - Opstand in Holland
58089: KANIS, M. - Op zoek met Columbus.
58091: KANIS, M. - Het gestolen vlot.
33759: KANIS, M. - Het gestolen vlot.
27307: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam. 1656 tot begin negentiende eeuw.
58092: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam. 1656 tot begin negentiende eeuw.
58093: KANNEGIETER, Z.J. - Historische studiŰn en schetsen.
58094: KANON, JOSEPH. - De goede duitserEen Amerikaanse oorlogsverslaggever keert na de Duitse nederlaag in 1945 terug naar Berlijn en gaat op zoek naar zijn Duitse geliefde die hij in 1941 moest achterlaten.
77467: KANTONBOEK - COME to life ststories
58097: Kaper, J. M. - Over de omzetting van tryptophaan door agrobacterium tumefaciens
58098: KAPFF, SIXT KARL VON - De komst van Christus. Nabij u is het Woord. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.."Romeinen 10:8-18
58099: KAPITEIN, M. - Hans en Gerard durven Ólles.
43303: MARRYAT Kapitein - Arme Jaap met
43310: MARRYAT Kapitein - De lotgevallen van Pieter Simpel
60605: MARRYAT Kapitein - De lotgevallen van Pieter Simpel
12875: KAPITEIN, M. - Hans en Gerard durven Ólles.
58100: KAPPELMEIER, C. P. A. - Moderne lakverven. Bereiding, eigenschappen en verwerking. Diligentia reeks.
48991: Kappers, A - Helpen maakt blij. zilver serie. pentekeningen van R. en M. Snapper. tweede druk.
56719: HOEKSTRA KAPTEIJN N - Fijne Visite Blijspel met Zang in een bedrijf Tooneelfonds no 470
42416: KARDOL, G.J. - Kinderen van Bolaan.
34291: KARDOL, G.J. - De familie Bolaan in oorlogstijd. Verzet in verzetssituatie.
58102: KARDOL, G.J. - Kinderen van Bolaan. 2e deel.
58104: KARDOL, G.J. - Kinderen van Bolaan.
72784: KARDOL, G.J. - De weg omhoog
33761: KARDOL, G.J. - De weg omhoog. 3e deel.
23748: KARDOL, G.J. - De familie Bolaan in oorlogstijd.
70718: GIEBER KAREL - Het booze oog avonturen op de veluwe met 8 illustraties en bandtekening van W. Heskes
45992: KARELS-MEEUSE, M.H. - Jos in weer en wind
58109: KARELS-MEEUSE, M.H. - Zoektocht van Rachel naar een oud Joods verhaal
36651: KARELSE-MEEUSE, M.H. - Uit het leven van Sukey Harley. Tweede druk.
33762: KARELSE-MEEUSE, M.H. - Rondom Johanna Veltman.
39800: KARENS J HULSTEIN, W. (samensteller) - Terugblik. Kerkelijk leven Gereformeerde Gemeente Synodaal Opheusden.
56155: HASE DR. KARL - Geschichte Jesu Nach, akademischen Vorlesungen

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8