Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
71307: FENIJN, GERBRAND - Vlucht uit Indië
54549: FENIJN, GERBRAND - Het geheim van de doomahj.
39963: FENIJN, GERBRAND - Evan, de fluitende goudzoeker.
20432: FENIJN, GERBRAND - Het geheim van de doomahj.
41200: FENIJN, GERBRAND - Verbannen
45406: FENIJN, GERBRAND - de vlucht van nathan
40251: FENSHAM F C DR - EXODUS DE PREDIKING VAN HET oudeTESTAMENT 2e aangevulde druk
76444: VISKY FERENC - In de BANDEn van de Gevanenis Hangaarse Christenen ondedr her C ommunismein RoemenieNegentienpersoonlijke verhalen ov er Gods trouw 2e druk
48018: FERGUSSON, JAMES/ DAVID DICKSON. - The Epistles of Paul to the Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians and Thessalonians (The Geneva Series of Commentaries). Including the Epistle to the Hebrews by David Dickson.
76778: FERINGA, R. (RED.) - Ach lieve tijd - 750 jazr Den Haag en de HJagenaars
54559: FERINGA, J.H. - Gods kinderen van Ur. Met illustratiën van Chr. Koppenol.
19493: FERINGA, J.H. - Een gedachtenis van tien jaren.
2139: FERINGA, J.H. - Gods kinderen van Ur. Met illustratiën van Chr. Koppenol.
22170: FERINGA, J.H. - Gods kinderen van Ur door J.H. Feringa. Met illustratiën van Chr. Koppenol.
35146: FERINGA, N.M. - Gedenkboek betreffende het Volkspetitionement. Zeer interessant werkje over de schoolstrijd.
3964: FERINGA, J. H. - De Heidelbergsche Catechismus. In twee en vijftig leerredenen.
69531: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE EN WILSON, DEREK - Reformatie. Het christendom en de wereld 1500 - 2000
54563: FERNHOUT, R. - Woord en naam in de religies - Een vergelijkend onderzoek
48679: FERNHOUT, R. - Woord en naam in de religies - Een vergelijkend onderzoek
25447: FERRE, HERMANNUS (1725-'75 DREISCHOR) / BRINKMAN, CORNELIS (1730-'99, DIRKSLAND) - Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus. Door Hermannus Ferre, in leven bedienaar van het Heilig Evangelie te Dreischor en Cornelis Brinkman, in leven kerk-leeraar te Dirksland.
15581: FERRE, HERMANNUS (1725-'75 DREISCHOR) / BRINKMAN, CORNELIS (1730-'99, DIRKSLAND) - Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus. eerste deel zondag 1 t/m 27
48504: FERRE, HERMANNUS (1725-'75 DREISCHOR) / BRINKMAN, CORNELIS (1730-'99, DIRKSLAND) - Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus.
49103: FÉVAL, PAUL - De Geochelde, Groote Geïllustreede Roman.
74504: STRIJK-BRAUNIUS FEYA - De balling en de zandloper
77392: FEYLINGIUS, JOH. WILHELMIUS (1659-1739, VENLO) - Ontleding en verklaring van de Heidelbergsche Catechismus: vertoonende de rechte Gereformeerde christen religie. Welkers waarheid uit de H. Schrift, en de reeden-leer werd betoogt: en aangewesen, dat daar uit voortvloeit de eenige troost in 't leeven en sterven. Door Johannes Wilhelmus Feylingius, in zyn leven predikant te Venlo
77393: FEYLINGIUS, JOH. WILHELMIUS (1659-1739, VENLO) - Uytgesogte LEERREDENEN by verschyde gelegenheden verhandeld en togepast Door Johannes Wilhelmus Feylingius, in zyn leven predikant te Venlo
74200: WOLF E.FH - Psalmverzen
46952: FICINO, MARSILIO - Brieven uit het brievenboek van marsilio ficino
77060: MEIJER FICK - Jezus en de vijfde evangelist 4e druk
54567: FIEDLER,A. - De rivier der zingende vissen.avondturen in het oerwoud van Zuid amerika Verhaal over Amazone reis. Kaart in cover.
44045: FIEDLER,A. - De rivier der zingende vissen.avondturen in het oerwoud van Zuid amerika Verhaal over Amazone reis. Kaart in cover.
54568: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen.
24298: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen.
28116: FIERET, W. - Udemans. Facetten uit zijn leven en werk
39665: FIERET, W. - De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal.
54571: FIERET, W. / POL, A. T. VAN DE (REDACTIE) - Na zoveel bange tegenspoed. Herinneringen aan bezetting en bevrijding 1940 - 1945.
29236: FIERET, W. / POL, A. T. VAN DE (REDACTIE) - Na zoveel bange tegenspoed. Herinneringen aan bezetting en bevrijding 1940 - 1945.
77246: FIERIT W - Polotiek bij een geopende Bijbel Jubileumboek SG P 100 jaar
64606: ROSSUM H VAN REDAKTIE FIERIT W E A - Ingenier in de politiek
12643: FIJN VAN DRAAT, WYMIE - Waarom doe je dat, Jettie? Geïllustreerd door M. Bloch. 4e druk.
73935: MEIJER FIK - Keizers sterven niet in bed, van Caesar tot Romulus Augustulus 44 v.Chr-476 n.Chr
76144: FILLONNEAUMAURICE - De Tonnerre de brest carnet de croquis 9Sketch book(
77481: FINN, FRANCIS J., - Een voetbalwedstrijd en zijne gevolgen. Vertaald door Jos. Witlox. met stofomslag en ills.; Jan; Waterschoot. ***2e druk.
17306: FIRET, J. - Het agogisch moment in het pastoraal optreden. 5e druk.
54576: FISCHER, DR. H. TH. - Zending en volksleven in Nederlands-Indië
54575: FISCHER PACE, URSULA VERENA - Kunstdenkmäler in Rom. Band 1: 470 blz. Band 2: 454 blz.
17305: FISCHER PACE, URSULA VERENA - Kunstdenkmäler in Rom. Band 1: 470 blz. Band 2: 454 blz.
41672: FISCHER, DR. H. TH. - Zending en volksleven in Nederlands-Indië
42265: FISCHER, H.TH. DR. (HOOGLERAAR AAN DE RIJKS UNIVERSITEIT TE UTRECHT) - Inleiding tot de volkenkunde van Nederlands-Indië tweede druk
54578: FISCHERUS, JOH. FRIDER. - Theophrasti Characteres recensuit animad versionibus illustravit atque indicem verborum adiecit Joh. Frider. Fischerus accessit commentariuss Isaaci Casauboni
38247: FISCHERUS, JOH. FRIDER. - Theophrasti Characteres recensuit animad versionibus illustravit atque indicem verborum adiecit Joh. Frider. Fischerus accessit commentariuss Isaaci Casauboni
54579: FISHER, EDWARD (1627-'55) - Mergh des Euangeliums ofte kort sommier van de leere van Godts verbonden, volgens de oorspronkelyke zuiverheid der Hervorming, niet groote naarstigheid uit Godts Woord en de allerrechtzinnigste Hervormde schryvers, by wyse van eene samenspraak opgestelt door E.F. Met eene voorreeden over de Euangelische heiligheid en het onderscheid tusschen Euangelisch en wettisch prediken door N.N. Beide uit het Engels, na den twaalfden druk (van het eerste) vertaalt, en om derzelver nuttigheid en gepastheid in deeze dagen uitgegeven door een genootschap van waarheid en vrede-lievende, onder opzicht van een uit haar, die zich noemt Philalethes Irenæs.
6025: FISHER, H.A. - Geschiedenis van Europa. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van prof. dr. H. Brugmans door dr. F. Szper. Oudheid en Middeleeuwen. 319 blz. Nieuwste tijd 367 blz.
38611: FISHER, EDWARD (1627-'55); N.N.; IRENAEUS, PHILALETHES - Merg des Evangelies, of Kort Begrip van de leer van Gods verbonden, volgens de oorspronkelijke zuiverheid der Hervorming, met groote naarstigheid uit Gods Woord en de allerregtzinnigste Hervormde schrijvers, bij wijze van Zamenspraak opgesteld door E.F. Met eene voorrede over de Evangelische Heiligheid, en het onderscheid tusschen Evangelisch en Wettisch prediken, door N.N. Beide uit het Engelsch, naar den Twaalfden Druk (van het eerste) vertaald, en om derzelver nuttigheid en gepastheid, in deze dagen (1757) uitgegeven door een Genootschap van Waarheid- en Vredelievenden, onder opzigt van een uit hen, die zich noemt Philalethes Irenaeus. (...) Nieuwe Uitgave.
71143: FITINGHOFF, ROSA - In de kleine berghut bij de rendieren (door Rosa Fitinghoff, uit het Zweeds door M.J. Molanus-Stamperius, geïllustreeerd door Pol Dom, leeftijd 7-10 jaar )
68636: WEL FJ - Bythe side of the zuyder zee
44456: WEL FJ - Bythe side of the zuyder zee
54584: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - Het Beste werk in de Slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Hand. 21:13. Naar de vertaling vn J. Ross. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "De Vriend van Oud en Jong".
37201: FLAVEL, JOHN - De zeven kruiswoorden. Uit het Engels.
44432: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - Geschenk aan bedroefden of de raad van Christus aan eene vedrukte Moeder den dood van haaren geliefden en eenigen zoon beweenende
54582: FLAVEL, JOHANNES - Voorbereidingen voor het lijden of Het Best Werk in de slechtste tijden zijnde eene verhandeling over Hand. 21:13
14848: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - 12 preken uit het overjarig koren en preek Th v/dGroe-- JCPhilpot en Joh Oven totaal 15prejen
38976: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - Het Beste werk in de Slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Hand. 21:13. Naar de vertaling vn J. Ross. .
10531: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - Overgeleverd om onze zonden. Zes lijdenspredikatiën. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden jr.
54586: FLAVII JOSEPHI [FLAVIUS JOSEPHUS], JAN EN CASPER LUYKEN - XX. boeken van de oude geschiedenissen der Joden. I. Van sijn leven. VII. Van de Joodsche oorlogen, en de verwoesting van Jerusalem. II. Van de joodsche oudheyd, tegens Apionem. I. Van de heerschappije des vernufts, en 't lyden en dood der Machabeen. Uyt het Griex en Latyn vertaald door L. van den Bos. Nevens Egesippi boeken, van de Joodsche oorlogen, en de verstooring der stad Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hoogduyts vertaald door S. de Vries. In IV deelen
58003: FLAVIUS JOSEPHUS, (CA.37-CA.100) - Flavii Iosephi viri inter iudæos clarissimi. Opera omnia quæ extant ex græcorum Codicum accurata collatione Latinè expressa. Opusin Tomos duor distributum. Cum Indice Iocupletisimo. Tomus primus. Continens libros XX. de antiquita tibus iudaicis. et: flavii Iospehi operum tomus secundus. Quo continentur authoris vita. De Bello Iudaico libri VII. De antiquitate Iudaeorum libri II. Cum indice locupletisimo.
72181: FLAVIUS.JOSEPHUS - DISSEL.,S. VAN. - Flavius Josephus, met het geschiedverhaal des Bijbels vergeleken, benevens een uittreksel van hetgeen die geschiedschrijver meer dan de gewijde boeken bevat
54606: FLAVIUS, JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - The Works of Flavius Josephus, the learned and authentic Jewish historian and celebrated warrior: with three dissertations, concerning Jesus Christ, John the Baptist, James the Just, God's command tot Abraham, &c. And explanatory notes and observations. Translated by William Whiston, A.M., professor of mathematics in the university of Cambridge. Complete in one volume. With portrait and engravings.
50128: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100)BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - ,Al de werken van Flavius Josephus. behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, ´t verhaal van zyn eygen leven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula. Alles uyt de overzetting van den heer D´Andilly in´t Nederduytsch overgebragt door W. Sewel. Nog zyn daarby gevoegd de vyf boeken van Egesippus van de Joodsche oorlogen en de verdelging Jerusalems. Vervolg op Flavius Josephus; of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Door Jakob Basnage, (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert.
16252: FLAVIUS, JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - The Works of Flavius Josephus, the learned and authentic Jewish historian and celebrated warrior: with three dissertations, concerning Jesus Christ, John the Baptist, James the Just, God's command tot Abraham, &c. And explanatory notes and observations. Translated by William Whiston, A.M., professor of mathematics in the university of Cambridge. Complete in one volume. With portrait and engravings.
54608: FLEETWOOD, REV. JOHN (CA. 1790)( - The Life of Our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ: And the Lives and Sufferings of His Holy Aposltes and Evangelists with copiqus notes illustrative and explanatory selected from the works of the most eminent modern writers on new testament history illusstrated by two hunderd and firty engravings printed in the text and thirty three higgly finished engravings on steel
54609: FLEMING, MW. MAY AGNES (1840-1880) - Lang een raadsel
36869: FLEMING, ROBERT - Sleutel tot de openbaring van Johannes. Of opkomst en ondergang van het pausdom.
41280: FLEMING, MW. MAY AGNES (1840-1880) - Lang een raadsel
54611: FLESSEMAN-VAN LEER, DR. E. - Met de Schrift tussen Kerk en Jodendom. Een keuze uit haar artikelen onder redactie van H. Berkhof, J.C. Greive, A.H. van den Heuvel en L. Visser.
42905: FLESSEMAN-VAN LEER, DR. E. - Met de Schrift tussen Kerk en Jodendom. Een keuze uit haar artikelen onder redactie van H. Berkhof, J.C. Greive, A.H. van den Heuvel en L. Visser.
54612: FLEURI, CLAUDE (1640-1723) - The manners of the ancient israelites; containing an account of their peciliar customs, ceremonies laws, polity, religion, sects, ars and trades. Division of time, wars, captivities, dispersion ans present state. Whit a short account af The ancient and modern samaritans. by Adam Clarke.
35355: FLEURI, CLAUDE (1640-1723) - The manners of the ancient israelites; containing an account of their peciliar customs, ceremonies laws, polity, religion, sects, ars and trades. Division of time, wars, captivities, dispersion ans present state. Whit a short account af The ancient and modern samaritans. by Adam Clarke.
54614: FLEURY, CLAUDIUS - Die Sitten der Israeliten, und diejenigen der Christen. Aus dem Französischen des Abtes Claudius Fleury ganz neu übersetzt.
54615: FLEVOLAND, OOSTELIJK - Uitgave: directie van de Wieringermeer (Ysselmeerpolders), ZWOLLE.
11276: FLEVOLAND, OOSTELIJK - Uitgave: directie van de Wieringermeer (Ysselmeerpolders), ZWOLLE.
54616: FLIEDNER, FRITZ (PREDIKANT TE MADRID) - Uit mijn leven. Herinneringen en ervaringen.
2999: FLIEDNER, FRITZ (PREDIKANT TE MADRID) - Uit mijn leven. Herinneringen en ervaringen.
69787: FLIER, A. VAN DER - Waar een wil is, is een weg. Geillustreerd door H.J. Isings Jr. 2e druk
36879: FLIER, DR. A. VAN DER - Kritische preeken.
40413: FLIER, A. VAN DER - De Geuzenadmiraal van Zeeland
8776: FLIER, A. VAN DER - De geuzenadmiraal van Zeeland.
71564: RUSSEL FLINT W. - Famous water-colour painters
6742: FLOKHART, ROBBERT - Robbert Flokhart, of de bekeering van een soldaat. Door hem zelve beschreven en vertaald uit het Engels door H. J. B. (Budding). Tweede druk, nieuwe uitgave.
1252: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de Een voudige oefeningen deel 1-2 en3-4 en7-8 3 banden
76021: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen. W. Floor. Derde en vierdebundel.
73019: FLOOR, L. POTSCHEFSTRAAM - Een in Christus
73018: FLOOR, L. DR POTSCHEFSTROOM - JAKOBUS Briefvan en broeder
21496: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Zevende bundel. (25 oefeningen). 236 blz. Waarbij Geb.: Achtste bundel.
1282: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Vierde bundel.
73818: FLOOR DR. L. - De leer van Christus, praktisch commentaar op de brieven van Johannes
13605: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen. W. Floor. Derde bundel.
34191: FLOOR WULFERT DOOR MULDER, DRS. J. - Wulfert Floor. Een onderzoek naar het leven, de plaats en betekenis van Wulfert Floor als negentiende-eeuwse oefenaar.
1254: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. bundel 5 en 6
37595: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Zes en dertig nagelaten oeffeningen. Met een inleiding van Ds. J.W. Felix. 2e druk
76293: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Een verrassende nalezing. dln 1 Vijfentwintig nagelaten oefeningen.die nog niet eeerder waren uitgegevenen
75752: FLOOR L DR, - Waar engelen wonen en werken
47978: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. achtste bundel.
16572: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen5e en 6e bundel in 1 band
16573: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Vijfde en zesde bundel.
27535: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen. Eerste bundel (12 oefeningen): (8) 204 blz. Tweede bundel (16 oefeningen): (10) 240 blz.
38769: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Vijfde -zesdebundel.
54646: FLOREIJ, G.R. - Schriftgemäße Predigtentwürfe über Texte eines vollständigen Kirchenjahres. Herausgegeben von G. R. Floreij, Pastor zu Auerswalde. Sechtes Bändchen. Historische Texte. Dritte neuarbeitete und vermehrte Auflage.
23098: FLOREIJ, G.R. - Schriftgemäße Predigtentwürfe über Texte eines vollständigen Kirchenjahres. Herausgegeben von G. R. Floreij, Pastor zu Auerswalde. Sechtes Bändchen. Historische Texte. Dritte neuarbeitete und vermehrte Auflage.
74651: COSTERUS FLORENTIUS - Die Heere Is En Leven Maakt
54649: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Erstes Bändchen. 62 Leichenreden, 32 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Achte durchgelehene und vermehrte Auflage.
54648: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Viertes Bändchen. 40 Leichenreden, 25 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Fünfte durchgelehene Auflage.
54647: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Drittes Bändchen. 40 Leichenreden, 24 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Sechste durchgelehene und vermehrte Auflage.
25884: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Drittes Bändchen. 40 Leichenreden, 24 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Sechste durchgelehene und vermehrte Auflage.
25886: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Viertes Bändchen. 40 Leichenreden, 25 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Fünfte durchgelehene Auflage.
25887: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Erstes Bändchen. 62 Leichenreden, 32 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Achte durchgelehene und vermehrte Auflage.
29052: FLORIJN, B. - Opstellen over de Christelijke opvoeding. Naar aanleiding van onderwerpen uit de Christelijke opvoedkunde, de Ontwikkelingspsychologie, de Orthopaedagogiek en de Psychologie. deel 13 de volwassenheid 2
21314: FLORIJN, DR. H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband.
8735: FLORIJN, B. - In veraf gelegen streken.
54658: FLORIJN, B. - Het Leven van John Livingstone. Episoden uit de geschiedenis der Schotse kerk.
54662: FLORIJN, DRS. H. - Ds. Daniël Bakker. Zijn leven, opvolgers, gemeenten, brieven.
20422: FLORIJN, B. - Het kind dat niets bezat.
60465: MALLAN F DS /ROOS J DS /SCHOLTEN LM P DR H FLORIJN E.A - De waarheid hogelijk geboden over de gerfv Gem in de jaren 1930-1950
54668: FLORIJN, H.EN DS. E. DU MARCHIE VAN VOORTHUYSEN. - En toch niet verteerd Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde gemeente In Nederland te Leersum. Met een voorwoord van Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen.
76894: FLORIJN, B. - Opstellen over de Christelijke opvoeding. Naar aanleiding van onderwerpen uit de Christelijke opvoedkunde, de Ontwikkelingspsychologie, de Orthopaedagogiek en de Psychologie. deel 4 deel zuigelingen en kleuter 1
54655: FLORIJN, B. - En de braambos verteerde niet. Episoden uit de geschiedenis der Schotse kerk.
54659: FLORIJN, DR. H.-MMASTENBROEK J RED DS F MALLAN E.A - Gerrit Hendrik Kersten Grenswachter en gids van de Gereformeerde Gemeenten
54669: FLORIJN, HENK DR. - einddhalte novelle
54666: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen. Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philipsland.
54651: FLORIJN H DR. - Voorgangers in de noodkerk ( geschiedenis van deBergambachtse Noodkerk van C van de Graaf over de voorgangers Beekman.Blaak/Boone/ fraanje/Lamain/poekl/Toes e.a
54661: FLORIJN, DR. H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband - tweede druk
35523: FLORIJN, B.; FLORIJN, H.; FLORIJN, K.W.; - Des Heeren werken groot. Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen.deel1
54663: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen. Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philipsland.
54667: FLORIJN, H. (SAMENST.) - Een jaar met Revius Voor iedere dag een paar dichtregels van de bekende dichter Jacobus Revius (1586-1658)
21396: FLORIJN, H.EN DS. E. DU MARCHIE VAN VOORTHUYSEN. - En toch niet verteerd Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde gemeente In Nederland te Leersum. Met een voorwoord van Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen.
54670: FLORIJN, HENK DR - De tempel van Meerman drieluik van een verloren ideaal roman
54660: FLORIJN, DR. H. - 100 portretten van Godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw.
25820: FLORIJN, B., H. EN K.W. - Des Heeren werken groot. Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen. deel 2.
1833: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen. Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philipsland.
47885: FLORIJN, H - En toch niet verteerd
7391: FLORIJN, DRS. H. - Ds. Daniël Bakker. Zijn leven, opvolgers, gemeenten, brieven.
76895: FLORIJN, B. - Opstellen over de Christelijke opvoeding. Naar aanleiding van onderwerpen uit de Christelijke opvoedkunde, de Ontwikkelingspsychologie, de Orthopaedagogiek en de Psychologie. deel 14 de ouderdom
69726: FLÜCKIGER, PROF. DR. OTTO (HRSG.). - Die Schweiz aus der Vogelschau. Mit 258 Abbildungen 1e Aufl.
54672: FLUEK, TOBY KNOBEL - Herinneringen aan het leven in een Pools dorp 1930-1949 Schilderijen,tekeningen en tekts
18196: FLUEK, TOBY KNOBEL - Herinneringen aan het leven in een Pools dorp 1930-1949 Schilderijen,tekeningen en tekts
54674: FLUSSER, DAVID - Tussen oorsprong en schisma. Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom. Vertaald onder redaktie van T. de Bruin, P. J. Tomson en W. A. C. Whitlau.
47862: FOCQUENBROCH, W. VAN - Alle de werken. Verzamelt en Uitgegeven door Abraham Bogaert. 3e druk
46471: FOEKENS, SIMONE - Een kleverig raadsel
54677: FOHRER, GEORG - Geschichte der israelitischen Religion.
54676: FOHRER, G. - Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament . Hrsg. von G.Fohrer in Gemeinschaft mit H.W.Hoffmann, F.Huber, J.Vollmer und G.Wanke.
35468: FOHRER, GEORG - Geschichte der israelitischen Religion.
71658: FOKKE SIMONSZ, A. - De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard. eerste en tweede del vierde druk
54678: FOKKEMA, DS. J. - Predikaties. Gehouden bij het Afscheid te Sprang op zondag 2 oct. '32 en de intrede te Amstelveen op zondag 9 october D.A.V.
54679: FOKKEMA, FOKKE J. - De godsdienstig-wijsgerige beginselen van Mr. G. Groen van Prinsterer. Eene beschrijving en beoordeling. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
33499: FOKKEMA, DS. J. - Predikaties. Gehouden bij het Afscheid te Sprang op zondag 2 oct. '32 en de intrede te Amstelveen op zondag 9 october D.A.V.
35137: FOKKEMA, FOKKE J. - De godsdienstig-wijsgerige beginselen van Mr. G. Groen van Prinsterer. Eene beschrijving en beoordeling. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
77385: FOKKENS, MELCHIOR, AMSTERDAM- - Beschrijvinge Der wijd-vermaarde Koop-stadt Amstelredam, Van hare eerste beginselen, oude Voor-rechten, en verscheyde Vergrootingen,...stant. Den tweeden Druck...
47866: FOKKER, AAFJE - Vertellen! Luister je mee? : verhalen voor kleuters tek Aafje Bruyn 1e dr. - (Va Gorcum's verhalenbundels). - .
77161: NOORDHUIS NOORDHOF FOKKIE - Kik en de kip
47425: FOLKERTSMA-STICHTING, B.VOOR TALMUDICA - Elke Morgen Nieuw inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van de {Sjmonah Esrei}het achttiengebed informatie jodendom...hanbboek...;ijh
43900: KERKWIJK PIETER K - SCHEIDELAAR FONS - Grijze ambachten in de alblasserwaard met tekeningen van Fons Schidelaar
54681: FONTAINE, NICOLAS (1625-1709) - Vie des saints Patriarches de l'ancien Testament. Evec des reflexions. Tirées des SS. Peres.
70149: LA FONTAINE, JEAN DE; JOHANNES NOMSZ (VERT.)" - Fabelen in Nederduitsche vaerzen deel 1 en deel 2
42549: FONTAINE, NICOLAS (1625-1709) - Vie des saints Patriarches de l'ancien Testament. Evec des reflexions. Tirées des SS. Peres.
42552: FONTAINE, NICOLAS (1625-1709) - Vie des prophetes, avec des reflexions tirées des ss. Peres.
54683: FORCEVILLE, DOMINIQUE - Je moet wel willen Als minder-valide midden in het leven
44595: FORCEVILLE, DOMINIQUE - Je moet wel willen Als minder-valide midden in het leven
54684: FORD, DONNA - Het stiefkind. Openhartige memoires van een moedige vrouw die haar traumatische jeugd overwon
54686: FOREL, AUGUST - Het sexueele vraagstuk. 3e vijfduizendtal.
21273: FOREL, AUGUST - Het sexueele vraagstuk. 3e vijfduizendtal.
47447: FORES WELS, P. - De Nederlandse Cavalerie
54688: FORMENTON, FABIO - Het oosterse tapijt. Historische tapijten en achtergronden. Technieken. Decoratie. Gebieden waar tapijten gemaakt worden. Kopen en onderhouden.
54689: FORMSMA, W. J. - Gids voor de Nederlandse Archieven
54690: FORMSMA, W.J. - Historie van Groningen. Stad en Land.
48168: FORMSMA, W. J. - Gids voor de Nederlandse Archieven
76687: FORTGENS, MICHAEL (IN ZYN LEVEN LEERAAR DER WEERLOZE DOOPSGEZINDE CHRISTENEN TE AMSTERDAM) - Predicatien over de twee eerste capittels van den eersten brief Petri. Den uyttogt van Abraham uyt zyn vaderland en de opoffering van zynen eenigen Zoone Isaac. Benefens den overdragt of vergeluking van dien, in de offerhande van Jezus Christus onzen Heere.
4770: FORTGENS, MICHAEL 1663-1697 LEERAAR DER WEERLOOZE EN DOOPSGEZINDE CHRISTENEN TOT AMSTERDAM. - 42 predikatien over uitgeleze texten des Ouden en des Nieuwen Testaments. Gedaan door Michael Fortgens, in zijn leven leeraar der weerlooze en Doopsgezinde Christenen tot Amsterdam.
54695: FOSTER, HAROLD - Het grote Prins Valiant-boek
54694: FOSTER, ELON - 6,000 windows for sermons - A companion volume to 6,000 sermon illustrations
54693: FOSTER, D. - Jeruzalem. Fotogids.
61327: MOST VAN DER G / FENNIS JOHANNES P M / EN DIEPEN REES FOTOGRAAF - DIT KIND een confrontatie met ernstige zwakzinnigheid 2e druk
41593: FOX MAZER, NORMA - Praatjes vullen geen gaatjes
46221: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - het wonder van Jezus 3 kerstpreken 72 blz en het verbrijzelde broodkoren 3 biddagpreken 83 blz en Christus dood goedevrijdag en q2 paas preken 85 blz en de hermelvaart3preken 88 blz
2211: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Het verbrijzelde broodkoren en de roem van het kruisevangelie. Verklaard in drie biddagspredicatiën. Opgeteekend door een oud-Catechisante. Tweede drietal. Tweede drietal 1935.
21455: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Ter gedachtenis. Uit het leven en werk van Ds. J. Fraanje.
28314: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - De wet een tuchtmeester tot Christus en De lof der Kerk in 't gezicht der aanstaande verlossing.
17943: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - De laatste bazuin. 4tal predikatiën. 2e druk.
21490: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aantekeningen uit de grote catechisatie waarin verhandeld wordt het ,,kort begrip''. Derde druk.
38908: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Ter gedachtenis. Uit het leven en werk van Ds. J. Fraanje.
76626: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aantekeningen uit de grote catechisatie waarin verhandeld wordt het ,,kort begrip''. Derde druk.
28300: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD EN KERSTEN G H E A. - Gedachtenis redenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der gereformeerde gemeenten in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam. Door Ds. J.R.van Oordt, Ds. M. Hofman, Ds.J. Fraanje, Ds.G.H. Kersten.
76899: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aantekeningen uit de catechisatiën. (Vraagboekje Ds. A. Hellenbroek.)
19467: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Een vermanend woord. Eene verklaring van een groote verborgenheid, wijzende op het onkruid des akkers.
35652: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Herrineringen. bij zijn veertigjarige anmbtsbediening 1948 brieven bijdrage o.a Ds WCLamain/Ouderling H Bas/ ds F Malan
18521: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - De kroon op het werk in de luister van Gods souvereine genade. Herdenkingspredikatie met de toespraken, uitgesproken ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambsjubileum, zijn 30-jarige verblijf te Barneveld en zijn 70e verjaardag, op 20 October 1948.
26632: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Nagelaten geschriften. Brieven, toespraken, predikaties.
71294: KERKDIJK HENRI G. LOUIS FRAANJE - Jac. Gazenbeek en zijn Veluwe
18523: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aanteekeningen uit 15 catechisatiën waarin behandeld wordt het Kort begrip der Chr. religie. Gehouden in 1923 door ds. J. Fraanje, predikant der Geref. Gem. te Barneveld. Voor den leeftijd boven 16 jaar. Tweede druk. Opgeteekend door een catechisante.
26349: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Leven en werk van Ds J Fraanje 2e druk
38880: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aantekeningen uit de catechisatiën. (Vraagboekje Ds. A. Hellenbroek.)
17985: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Feeststoffen. Elf predikatiën voor onderscheidene tijden. o.a kerst-oud en nieuwjaar-pasen dankdagpreken
34444: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Nagelaten geschriften. Brieven, o.a Ds Hegeman - Lamain toespraken, schoolopening-rouwdien predikaties. bevestiging van Cand F Mallan
38006: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Tweede zestal predikatiën.
6568: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid. (Psalm 41:13b.) Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. J. Fraanje in leven predikant der Geref. Gemeente te Barneveld.
17909: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Christus' dood en heerlijke overwinning. Verklaard in drie predicatien.
17911: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Een eerlijke schuldenaar der vrije genade. En de zegenbede van een apostel en het eenige recept voor een neergebogen ziel. 7e drietal.
18515: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Een Gode verheerlijkende dankzegging. Predikatie van Ds. J. Fraanje. Gehouden ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening op Woensdag 11 Nov. 1937. Met de daarbij gehouden toespraken.
18522: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Predikatie over Micha 7 : 18.
22402: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - De kroon op het werk in de luister van Gods souvereine genade. Herdenkingspredikatie met de toespraken, uitgesproken ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambsjubileum, zijn 30-jarige verblijf te Barneveld en zijn 70e verjaardag, op 20 October 1948.
27637: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Het verleden herdacht in twee oudejaarsavondpredicatien over psalm 65:2 en Genesis 19:27 en het heden belevende een predicatie op nieuwjaarsmorgen over ef. 3:21 uitgesproken door Ds. J. Fraanje predikant der Geref. Gem. te Barneveld. Opgetekend door een oud-catechisante. 5e drietal.
27639: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Het verbrijzelde broodkoren en de roem van 't kruisevangelie verklaard in drie biddagpredicatien uitgesproken door Ds. J. Fraanje predikant der Geref. Gem. te Barneveld. Opgetekend door een oud-catechisante. 2e drietal 1935.
29068: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Een woord ter gedachtenis. Opgeteekend door een catechisante.
32973: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - De kroon op het werk in de luister van Gods souvereine genade. Herdenkingspredikatie met de toespraken, uitgesproken ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum, zijn 30-jarig verblijf te Barneveld en zijn 70e jaardag, op 20 October 1948.
38603: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - De wet een tuchtmeester tot Christus en De lof der Kerk in 't gezicht der aanstaande verlossing.
39526: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Een vermanend woord. Eene verklaring van een groote verborgenheid, wijzende op het onkruid des akkers.
73538: FRAATS, MARTINUS ANTONIUS. ROOMSCHCATHOLYK PASTOOR BINNEN DE STAD HOORN. - De gestorve, begraavene, verrezene, en verheerlykte Jesus, uit de overeenstemminge der vier evangelisten, in XXVIII meditatiën van den predikstoel voorgedraage. Met titelvignet.
38186: FRAATS, MARTINUS ANTONIUS. ROOMSCH PRIESTER TE HOORN - Gewyde mengelstoffen; verdeeld in tien traktaatjes, behelzende LXVI predikatiën, voor het grootste gedeelte uit geachte schryvers verzameld, en van den predikstoel voorgedraage (...) Te Hoorn gedrukt, by T. Tjallingius, boekverkooper, 1756. en: Vervolg der gewyde megelstoffen: de Emmausreis, Hemelvaard, zending des H. Geestes en Mirakel van Amsterdam. Te Amsterdam, By Gerrit Tieleburg, boekverkooper. (Zonder jaartal)
70595: FAREL WILLEM DOORBEVAN FRANCES - Het leven van Willem Farel eentrouwe dienstknecht van God uit de tijd vann de reformatie
54735: FRANCINA - Toch verzoend. Geïllustreerd door O. Geerling
54736: FRANCINA - Het driespan slaagt
54733: FRANCINA - Herman van Dalen. 2e druk.
54734: FRANCINA - Herman van Dalen. 2e druk.
54737: FRANCINA - De familie Looman door Francina
54738: FRANCINA - Truus Mandes tekeningen van Henk Poeder 1e dr.
40708: FRANCINA - De Vacantie Van Frits Verkerk
12639: FRANCINA - Herman van Dalen. 2e druk.
34754: FRANCINA - Herman van Dalen. 2e druk.
40425: FRANCINA - Op de Rechte Plaats
40680: FRANCINA - Toch verzoend. Geïllustreerd door O. Geerling
40685: FRANCINA - Hoe God hielp. Geïllustreerd doot Adri Alindo. Vierde druk
40710: FRANCINA - Het driespan slaagt
42119: FRANCINA - De familie Looman door Francina
49196: FRANCINA - Een moeilijk jaar. Met teekeningen van Herman Berends.
73690: RIVERS FRANCINE - De roep van de sjofar
52980: COSTERUM FRANCISCUM - Catholijcke SERMOONEN op de epistelen van de zondagen van het gehelen jaere == Catholijcke SERMOONEN op de octave van H Sacrament des avtaers en Acht Sermoonen ter Eeren der H. Moeder Godts Op de acht Capuitelen van Salomons III. Boeck Ghenoempt Canticum Canticorum, Ghesangh der Ghesanghen diemen soude moghen preken oft lesen in den Advent. Franciscum Costerum Priester in de Societeyt Jesu.
69125: WOLFS PETRUS FRANCISCUS O.P. - Das Groningen "Religionsgespräch" (1523) und Seine Hintergründe.
56270: HEERMAN FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman, Verhtonende de heerelijckste deughden, daden, leeringhen ende sententien, van de Alder-doorluchtighste ende vermaerste mannen der werelt. Den neghenden druck. Door den autheur doorgaens veel vermeerdert ende verbetert.
40858: ELGERSMA : FRANCISCUS (1625-1712 PRED TE GROUW ) - Cygnea cantio, ofte swanen-gesangh van den stervenden Jesus: uytgebreydt door leerzaame bedenkingen over de zeeven laatste woorden, welke Hy aan 't kruys gesprooken heeft / Franciscus Elgersma Bevattende drie werkjes met elk een eigen titelpagina zonder jaartal 1 De beste bidder vertoont in gebedt onzes Zaligmakers Jesu Christi voor zijne Kruycigers 2 De rykste geever Vertoont in de Belofte onzes Jesu Christi aan den Boetveerdigen Moordenaars 3 De getrouwste bezorger vertoont in,t Exempel onzes Zaligmakers Jesu Christii bestelllende zijn Moeder by zynen Discipel
8763: HEERMAN FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman, Verhtonende de heerelijckste deughden, daden, leeringhen ende sententien, van de Alder-doorluchtighste ende vermaerste mannen der werelt. Den neghenden druck. Door den autheur doorgaens veel vermeerdert ende verbetert.
42744: FRANCKE, AUGUST HERMANN. - Werke in Auswahl. Herausgegeben von Erhard Peschke.
54744: FRANCKE, E. - Het groote stille licht. Vrij bewerkt naar het Duitsch door Jacoba. Tweede druk.
54745: FRANCKE, JOH. - Lichtende verbintenissen: Gods vervonden met mensen.
54743: FRANCKE, AUGUST HERMANN. - Werke in Auswahl. Herausgegeben von Erhard Peschke.
54742: FRANCKE, A.H. - Segenvolle Fußstapfen. Bearbeitet und herausgegeben von Michael Welte.
54741: FRANCKE, A.H. - Lebensläufe August Hermann Franckes. Herausgegeben von Markus Matthias. Kleien Texte des Pietismus. Im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus herausgegeben von Hans-Jürgen Schrader, Günter Balders und Christof Windhorst: 2.
54746: FRANCKE, JOH. - De kerk en het sociale vraagstuk. Enkele beschouwingen.
54747: FRANCKE, JOH. - Uit kracht der waarheid vrijgemaakt. De geschiedenis van de Vrijmaking binnen de Gereformeerde kerken in Zeeland 1945.
12397: FRANCKE, JOH. - De kerk en het sociale vraagstuk. Enkele beschouwingen.
13249: FRANCKE, JOH. - Uit kracht der waarheid vrijgemaakt. De geschiedenis van de Vrijmaking binnen de Gereformeerde kerken in Zeeland 1945.
28017: FRANCKE, A.H. - Lebensläufe August Hermann Franckes. Herausgegeben von Markus Matthias. Kleien Texte des Pietismus. Im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus herausgegeben von Hans-Jürgen Schrader, Günter Balders und Christof Windhorst: 2.
28021: FRANCKE, A.H. - Segenvolle Fußstapfen. Bearbeitet und herausgegeben von Michael Welte.
30647: FRANCKE, E. - Het groote stille licht. Vrij bewerkt naar het Duitsch door Jacoba. Tweede druk.
7008: FRANCKE, JOH. - Lichtende verbintenissen: Gods vervonden met mensen.
14765: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe volledige uitgave.
865: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - voor de uitverkoorenen of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten verklaard en toegepast.
39939: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Huwelyks-Vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, Benevens een Ernstig Aensoek van een Afdwaelend Sondaer ter Viering van syn Koninklyk Bruyloft-feest, En het Betaemelyk Gedrag van de Bruyd in haer Salige ondertrouw met Christus. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maes-sluys.
54759: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Huwelyks-vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, benevens een ernstig aensoek van een afdwalend sondaer ter viering van syn koninklyk bruyloft-feest, en het betaemelyk gedrag van de bruyd in haer salige ondertrouw met Christus. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maes-sluys. Derde druk.
38335: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
48003: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De vierdedruk.
4913: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - -=Het heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier euangelisten verklaart en toegepast door Ægidius Francken, leeraar der Gereformeerde kerk tot Maassluis.
48320: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe volledige uitgave.
3091: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten, verklaart en toegepast.
21417: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten, verklaart en toegepast.
26698: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe behalve de spelling onveranderde uitgave.
38228: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De veertiende druk.
54762: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Huwelyks-Vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, Benevens een Ernstig Aensoek van een Afdwaelend Sondaer ter Viering van syn Koninklyk Bruyloft-feest, En het Betaemelyk Gedrag van de Bruyd in haer Salige ondertrouw met Christus. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maes-sluys.
54761: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
54760: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De veertiende druk.
33472: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS)OP - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. opnieuw persklaar gemaakt
29729: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Huwelyks-vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, benevens een ernstig aensoek van een afdwalend sondaer ter viering van syn koninklyk bruyloft-feest, en het betaemelyk gedrag van de bruyd in haer salige ondertrouw met Christus. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maes-sluys. Derde druk.
3310: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, RYSOORT - MAASSLUYS) - Stellige God-geleertheyd, dat is de waarheid van de Hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen door Ægidius Francken, bedienaar des H. Evangliums tot Maassluis. 7e druk
15000: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De twaalfde druk.
54753: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
4914: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Heilige Feeststoffen. 2e deel geb half leer
74596: FRANCOIS, G. E.A. - Encyclopaedie voor schilders bekopte uitgave Aangeboden aan de aboonne,s ter herinnering aanhet 50 jarig bestaan van het Schildersblad 1e druk
73990: PERETTI FRANK E, - De profeet (vertaald door Ton van Mourik, tweede druk)
54768: FRANK, PENNY - Abraham de vriend van God. Illustraties van Tony Morris. tweede druk.
54767: FRANK, PAULA BOAS. - Wilde bloemen uit het Heilige Land in Kruissteek.
51745: BRENTH E EN -P FRANK - ZAKWOORDENBOEKJE voor beoefenaars der Muziek naar Hoogduitsch van P Franl 2e druk
75168: FRANK, ANNE, GIES, M., GOLD, A.L. - Herinneringen aan Anne Frank. Het verhaal van Miep Gies, de steun en toeverlaat van de familie Frank in het Achterhuis . Illustraties. Vertaald door M. van Gelder, R. Vermeer en F. van der Wiel
71563: BRANGWYN FRANK - Famous water-colour painters
54766: FRANK, ANNE. - Het achterhuis. Dagboekbrieven van 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. 2e druk
32268: FRANK, ANNE - Het Achterhuis. Dagboekbrieven van 12 juni 1942 -1 Augustus 1944. 7
76765: FRANK, GREGOR FRENKEL (RED.). - Het Huis Hajenius.
51683: BRANGWYN FRANK - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 33] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates,introduction by Malcolm C Salaman
39474: FRANK, PAULA BOAS. - Wilde bloemen uit het Heilige Land in Kruissteek.
40402: BRANGWYN FRANK - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 33] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates,introduction by Malcolm C Salaman
49258: BRENTH E EN -P FRANK - ZAKWOORDENBOEKJE voor beoefenaars der Muziek naar Hoogduitsch van P Franl 2e druk
73895: POLOVAN DER FRANK (RED( - GELOOFSTAAL trekt har spoor 450 jaar Nederlandse geloofsbelijdenid
54771: FRANKCE, AUGUST HERMANN - Eenvoudig onderricht hoe men de Heilige Schrift tot ware stichting moet lezen.
69635: FRANKE, HERIBERT - Damepionspelen : openingssystemen voor wit : varianten voor gelijk spel en tegenspel voor Zwart
54773: FRANKE, S. - Jaap heeft een ekster. Geïllustreerd door Lies Veenhoven.
54774: FRANKE, S. - Bij de molen. Serie: op weg naar school. Plaatjes van Greta Bosch v. Drakestein.
20424: FRANKE, S. - Jaap heeft een ekster. Geïllustreerd door Lies Veenhoven.
26109: FRANKE, S. - Bij de molen. Serie: op weg naar school. Plaatjes van Greta Bosch v. Drakestein.
40416: FRANKE, S. - Met de Helm geboren.
44078: SPENER PHILIPP JACOB (1635-1705) FRANKFORT - eenvoudige verklaringe der CHRISTELYKE LEERE nade order van de Kleine Catechismus van dien dierbaren Man gods LUTHERUS in vragen en antwoorden vervat en met nodige getuigenissen der Schftuure bevestigt van Philip jacobspener doctor in de Godgeleertheid,preikant en senior tot Frankfort aan de Mayn na den derde druk van Joh david Zunners aldaar in jaar 1687 uithethoogduitsch vertaalt.Door een mede arbeiider in den Nederlanschen Euangelischen Wynberg des Heeren tweede druk
46175: SPENER PHILIPP JACOB (1635-1705) FRANKFORT - Verlangen naar vroomheid
71352: FRANQUIN - Gaffe A lagaffe deel 15 couleurs Studio Leonardo
71353: FRANQUIN - La Sage Des Gaffes deel 14
57073: HOUWELINGEN FRANS VAN E.A. - Andersom diversen verhalen
72645: LELIE FRANS - Groene slangen, geïllustreerd door Van Looy
55705: GROOT FRANS - Roomsen,rechtzinnigen en nieuwlichters Verzuiling in een Hollandse Plattenlandsgemeente Naaldwijk 1850-1930
57074: HOUWELINGEN VAN FRANS - Patatje oorlog
41627: GROOT FRANS - Roomsen,rechtzinnigen en nieuwlichters Verzuiling in een Hollandse Plattenlandsgemeente Naaldwijk 1850-1930
46154: FRANSEN LIGTENBERG, STUIJVENBERG E.A - Zie hij komt twaalf preken van predikanten welke de gemeente Terwolde diende
20746: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD), VADER, JANSE - FRANSEN, E. Enige Brieven geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Amerika Kampen B. Leene 118 blz. met portret en: VADER, J. Enige brieven geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland. 121 blz. Zonder jaartal en uitgever. en: JANSE Ter nagedachtenis van de weleerwaarde heer David Janse te Middelburg. 45 blz.
16797: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De kostelijke bruidschat betaald door den zone Gods voor zijne Uitverkorene Bruid tot Eeuwige verwondering in Heerlijkheid. Zijnde de inhoud van acht leerredenen.
1118: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De geestelijke wandelaar naar het hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Door E. Fransen, Geref. leeraar te Kampen. tweede herziende druk
6511: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven.
22299: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het mideen van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. De verheerlijkte Immanuel wandelende in het mideen van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerrredenen uit de Openbaringe Johannes door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Kampen.
39751: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerredenen uit de Openbaringe Johannes.
26924: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De wapenrustinge Gods. Om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw en tegen de Geestelijke boosheden in de lucht. Zestal leerredenen over Eph. 6 : 14-18.
1445: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De brandende, maar niet verteerde Braambosch van Gods Kerk op aarde of de onoverwinnelijke gemeente des levenden Gods voorgesteld in eene samenspraak tusschen Aquila en Nicolaus over de verschillen in leer, doop en Avondmaal van de tegenwoordige Formalisten, Nicolaïten en Labadisten door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Lisse.
27393: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) WALL JOHN (1588-160 - De Kostelijke Bruidschat betaald door den zone Gods. Voor zijne Uitverkorene Bruid tot Eeuwige verwondering in Heerlijkheid. Zijnde de inhoud van acht leerredenen. 2e druk.WAARBIJ Niemand dan Christus. Of een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus. Om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen met een bijzondere, toeëigende en zaligmakende kennis. In verscheidene predikatien over 1 Cor. 2 : 2. Door Johan Wall, bedienaer des Goddelijke Woord in Mich. Cornhill te Londen. Uit het Engelsch vertaald door Bartholomeus Reinierzen
75276: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Eenige brieven van den weleerwaarden heer Elias Fransen, in leen Gereformeerd leeraar, achtereenvolgens te Kampen, Lisse en Barneveld, geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Met portret van den schrijver. Verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Gereformeerd leeraar te Barneveld. Kampen .
54778: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Drievoudige weeklacht over Nederlands hoofdzonden en de zinkende staat van Kerk en Vaderland. Uitgebreid in een Leerrede over Jer. 22:29, benevens Johova's Eeuwige en Vrijmachtige besluiten, verdedigd tegen de Algemene Genadeleer.
2448: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Sions' weeklachte over de verbrekinge Jozephs, of de treurvolle strijd onzer dagen in een voorwoord en leerrede naar Hoogl. 1: 7, 8. Waarbij De brandende maar niet verteerde Braambosxch van Gods Kerk op Aarde ect WAARBIJ Drievoudige weeklachte over Nederlands Hoofdzondec ect WAARBIJ Jehova,s eeuwige en Vrijmachtigwe besluiten en Het koninkrijk der hemelen of de kerk des N Terstaments ect
71449: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Messias heerlijkheid als de alpha en de omega, in zijn borgtochtelijk verzoeningswerk voor zijn uitverkoren volk, uit het evangelie der beloften en der vervulling, voorgesteld in vijftien leerredenen, 2e druk
26329: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De Kostelijke Bruidschat betaald door den Zone Gods, voor Zijne Uitverkorene bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid. Zijnde de inhoud van acht leerredenen.
21369: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Drievoudige weeklachte over Nederlands Hoofdzonden en de Zinkende staat van Kerk en Vaderland Uitgebreid in eene leerrede over Jer. 22: 29 door E. Fransen Gereformeerd leeraar te Kampen. met jehova,s eeuwige en vrijmachtige besluiten
76621: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - DE VERHEERLIJKTE IMMANUEL WANDELENDE IN HET MIDDEN VAN DE ZEVEN GOUDEN KANDELAREN UIT DE OPENBARING VAN JOHANNES
49259: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Jehova's Eeuwige en vrijmachtige besluiten. Eene leer waarin al zijne deugden uitblinken en verheelrijkt worden, tot troost en sterkte van Zijn voorgekend keur- en bondvolk. Verddedigd tegen de Algemeene Genadeleer.
1543: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De Heidelbergsche Catechismus. Beknopt schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden. Aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen op te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming. Tegenover den geest onzes tijds, waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft.
22226: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De wapenrusting Gods. Om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels de duisternisse dezer eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zestal leerredenen over Eph. 6: 14-18.
36494: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Drievoudige weeklacht over Nederlands hoofdzonden en de zinkende staat van kerk en vaderland. verdedigd tegen de Algemene genade leer.
24971: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Brieven aan veluwse vrienden. Uitgegeven met historische aantekeningen en enige brieven van een kruisgezant. En een biografisch inleiding door drs. A. Ros.
13611: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerrredenen uit de Openbaringe Johannes door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Kampen.
2360: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Sions' weeklachte over de verbrekinge Jozephs, of de treurvolle strijd onzer dagen in een voorwoord en leerrede naar Hoogl. 1: 7, 8.
20832: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De Kostelijke Bruidschat. Betaald door den zone Gods voor zijne uitverkorene bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid zijnde de inhoud van acht leerredenen waaraan toegevoegd Sions, weeklacht over de verbrekinge Jozefs, of de treurvolle strijd onzer dagen in een voorwoord en leerrede naar hooglied 1:7,8 door E. Fransen Geref. leraar te Kampen
2213: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD)1 - Messias heerlijkheid, als de Alpha en de Omega in Zijn borgtochtelijk verzoeningswerk voor Zijn uitverkoren volk, uit het Evangelie der beloften en der vervulling, voorgesteld in vijftien leerredenen. 3e druk.
17162: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Jehova's eeuwige en vrijmachtige besluiten. Eene leer waarin al Zijne deugden uitblinken en verheerlijkt worden, tot troost en sterkte van Zijn voorgekend keur- en bondvolk Jehova's eeuwige en vrijmachtige besluiten. Eene leer waarin al Zijne deugden uitblinken en verheerlijkt worden, tot troost en sterkte van Zijn voorgekend keur- en bondvolkverdedigd tegen de algemeene genadeleer. Door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Kampen.
19743: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Eenige Brieven van Elias Fransen. Geschreven aan Catharian Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse. Gereformeerd leeraar te Barneveld. Onveranderde uitgave.
22079: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven. Vierde druk.
22404: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Drievoudige weeklacht over Nederlands Hoofdzonden en de zinkende staat van kerk en vaderland. uitgebreid in een leerrede over Jer. 22: 29
32364: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Verzameling van eenige brieven. Van Catarina Juliana Maria Sieben overleden te Harvey in Amerika den 3en April 1893, in de ouderdom van ruim 50 jaren geschreven aan E. Fransen in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
40208: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Het Koningrijk der hemelen of de kerk des N. Testaments. "schoon van gelegenheid, eene vreugde der gansche aarde" Naar aanleiding der 21e zondagsafdeling van den catechismus.
40361: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Eenige Brieven van Elias Fransen. Geschreven aan Catharian Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse. Gereformeerd leeraar te Barneveld..(1e druk)
42402: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - eenige brieven van een kruisgezant
44533: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - het oprecht geloof
6494: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven door E. Fransen, Ger. Leeraar te Kampen. Vierde druk.
76276: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternis dezer eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zestal leerredenen over Eph. 6:14-18.
1119: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternis dezer eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zestal leerredenen over Eph. 6:14-18.
54807: FRANSES, DESIDERIUS DR. O.F.M. - Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk
41846: FRANSES, DESIDERIUS DR. O.F.M. - Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk
70497: FRANZ, OTTO / A BERTRAND (VERT.) - De groote koning en zijn recruut : een verhaal uit den tijd van Frederik de Groote 8 illustraties 1e dr. - Naar de 13e duitse uitgave. -
54810: FRANZERO, C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
27583: FRANZERO, C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
54812: FRASSEN, R.P. CLAUDIO - Disquisitiones Biblicae in universum pentateuchum, in quibus selectiores textus illustrantur, elucidantur obscuriores, in speciem pugnantes conciliantur, & latentia sub cortice litterae mysteria reserantur. Authore R.P. Claudio Frassen personensi sacrae Facultatis Parisiensis Doctore, totius ordinis S. Fransisci exdefinitore generali, lectore Theologo bis emirito; necnon magni cenventus & generalis collegii fratrum minorum parisiensium tertium nunc guardiano.
34081: FRASSEN, R.P. CLAUDIO - Disquisitiones Biblicae in universum pentateuchum, in quibus selectiores textus illustrantur, elucidantur obscuriores, in speciem pugnantes conciliantur, & latentia sub cortice litterae mysteria reserantur. Authore R.P. Claudio Frassen personensi sacrae Facultatis Parisiensis Doctore, totius ordinis S. Fransisci exdefinitore generali, lectore Theologo bis emirito; necnon magni cenventus & generalis collegii fratrum minorum parisiensium tertium nunc guardiano.
72447: LIEBURG FRED VAN - Merkwaardige voorzieningen, wonderverhalen in de geschiedenis van het protestantisme
59511: LAMMERS FRED - Bearrix 1981
42349: LAMMERS FRED - Bearrix 1981
48547: OSTERWALD JEAN FRÉDÉRIC (1663-1747) - Katechismus of onderwyzinge in den christelyken godtsdienst uit het Frans vertaald door Bras joh. Dordrecht
72349: HARTT FREDERICK - MICHELANGELO Gemalde
54813: FREDERICO, P. - Het Nederlandsche proza in de zestiende eeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing 1566-1600 en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd.
29298: FREDERICO, P. - Het Nederlandsche proza in de zestiende eeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing 1566-1600 en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd.
76325: MENZEL GUILICLMUS FREDERICUS - Sppecimen Theologicum Inaugurale --- Joannis Rudolphi Thorbecke ect
54815: FREDERIKS, J.A. E.A. - De oude kerkelijke kunst in Nederland. Gedenkboek van de nationale tentoonstelling te 's Hertogenbosch in 1913. Afbeeldingen der belangrijkste voorwerpen met toelichtenden tekst door J.A. Frederiks, J.M. Hillesum, J. Kalf, W. Martin, M. van Notten, I. Peelen, F. Pijper, W. Vogelsang.
45170: FREEDMAN, H - Midrash Rabbah: Translated into English with Notes, Glossary and indices under the Editorship of Rabbi Dr. Freedman and Maurice Simon. condition. The book is in : English .
76997: VEEN VAN DER FREEK - Kerken in Noord Holland
49749: ARNDT FREIDRICH - De vier temperamenten uit het Duitsch vrij vertaald en bewerkt door B J C Rijnders Herv pred te Rotterdam
47017: ARNDT FREIDRICH - De vier temperamenten uit het Duitsch vrij vertaald en bewerkt door B J C Rijnders Herv pred te Rotterdam
54817: FREIHERR VON GAUDY, FRANZ - Venezianische Novellen. Illustrationen und buchschmuck von Hugo Renyi.
31953: FREIHERR VON GAUDY, FRANZ - Venezianische Novellen. Illustrationen und buchschmuck von Hugo Renyi.
54818: FREIN, HENRICUS DE (1672-1742 MIDDELBURG) - Hondert en zeventig oeffeningen, behelzende der christenen Godtgeleerdheid, tot vaststellinge der Waarheid, Wederlegginge van Dwalinge, Ontdekkinge van Genadenlooze, en Opbouwing van des Heeren Gunstgenoten; na de leiding van den Heidelbergschen catechismus.
54819: FREITAG, A. - Atlas du Monde Chrétien. , L'Expansion du Christianisme a Travers les Siècles. Préface de René Beaupère. .
47387: FREITAG, A. - Atlas du Monde Chrétien. , L'Expansion du Christianisme a Travers les Siècles. Préface de René Beaupère. .
72561: FRENCH, NICCI - Het geheugen spel, vertaald door Gideon den Tex
54821: FRENSSEN, GUSTAV - Dorfpredigten. Gesamtausgabe. (Ein volsltändiger Jahrgang).
54822: FRENSSEN, GUSTAV. - Van strijd en vrede. Vertaling J. Herderschee. .
25880: FRENSSEN, GUSTAV - Dorfpredigten. Gesamtausgabe. (Ein volsltändiger Jahrgang).
54820: FRENSSEN, G. - Dorfpredigten. Gesamt Ausgabe (Ein vollständiger Jahrgang)
29829: FRENSSEN, G. - Dorfpredigten. Gesamt Ausgabe (Ein vollständiger Jahrgang)
43391: FRENSSEN, GUSTAV. - Van strijd en vrede. Vertaling J. Herderschee. .
71661: FREUBEL J.L.P.L. - Frederik van Oosternrijk geschiedkundig tafereel uit de vijftiende uuew naar het hoogduitsch door Hendrik Kuyper, gerritz muzijk van den orchestmeester
54823: FREUCHEN, P - Boek van de zeven zeeën.
49250: FREUD, SIGMUND - Psychoanalytische duiding 1 : Psychopathologie van het dagelijks leven
47014: FREYTAG, GUSTAV. - Werke - Bilder aus der deutschen Vergangenheit (4 Bde.), .
54824: FREYTAG, GUSTAV. - Werke - Bilder aus der deutschen Vergangenheit (4 Bde.), .
54696: FOTNERUS FRIDERICUS - Rosa pentapheyllata Devotio augustissimorum V Vulnerum Domini Jesu V partibus Totidem velvtifolijs adornata Qvorvm i ifficium vulnerum domini cum litijns &flore psalmnorum dauuidicorum 2 varia pietatis execitia-- Cum auctario- Bambergae: Apud Vid Aug Crisusij
73098: MOUT-VAN DER LINDEN FRIEDA - Ersnt van de eikenlaan en het nieuwe huis
54825: FRIEDENTHAL, R. - Luther. Sein Leben und seine Zeit.
19314: FRIEDENTHAL, R. - Luther. Sein Leben und seine Zeit.
71828: GIELER D GEORG FRIEDRICH - Das neue testament uberfekt und mit unmerfungen erlautert
77629: SYLBURG FRIEDRICHBB(1536 – 17 FEBRUARY 1596) - tymologikon to mega egoun he megale grammatike / Etymologicon magnum seu magnum grammaticae penu
47855: DE VRIJE FRIES - De Vrije Fries 20: Tijdschrift, uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. 20ste deel. . vierde reeks 2e dln ,
73305: FRIESLAND - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Friesland. eerste deel. Algemene beschrijving. + tweede deel. Oostergo en Westergo. + Derde deel. Westergo en Zevenwouden. + vierde deel. Regering. 4 delen samen.
54832: FRIJHOFF, W. - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
54833: FRIJLINK, H. - Elisabeth Wolff, geb. Bekker, en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst door H. Frijlink. Gevolgd van eene lijst der werken, geschreven door Adrianus Wolff, Elisabeth Wolff, geb. Bekker, Agatha Deken en Maria Bosch, het zij door elk hunner afzonderlijk, of door twee er van te zamen. En: bijvoegsels en verbeteringen. En: Van en over Betje Wolff (overdruk van 'De Gids', 1884).
27294: FRIJLINK, H. - Elisabeth Wolff, geb. Bekker, en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst door H. Frijlink. Gevolgd van eene lijst der werken, geschreven door Adrianus Wolff, Elisabeth Wolff, geb. Bekker, Agatha Deken en Maria Bosch, het zij door elk hunner afzonderlijk, of door twee er van te zamen. En: bijvoegsels en verbeteringen. En: Van en over Betje Wolff (overdruk van 'De Gids', 1884).
12636: FRINSEL, J. J. - Tussen maats en machines. Geïllustreerd door Menno.
74755: FRINSEL J.J. - Rondom de Westertoren 3e druk
73652: FRINSEL J.J. - De shat in de oude molen
54836: FRINSEL, J.J. - Fluiten naar Sallie. Derde druk.
37630: FRINSEL, J. J. - De klap oorlogsverhaal
46472: FRINSEL, HANS - Het verboden bos
73653: FRINSEL J.J. - Rondom de Westertoren 7e druk
57976: JONKER FRIS - Jonker Fris en de maanmannetjes- deel 2 - 1e druk
54837: FRISTER, ROMAN - Israel, het nieuwe gezicht van het oude land.
19878: FRISTER, ROMAN - Israel, het nieuwe gezicht van het oude land.
77774: OOSTROM FRITS VAN - NOBEL STREVEN Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde ver haal van ridder Jan van BREDERODE
74998: VAESSEN FRITS - KUIEREN deur t dorp Oldebroek 2e druk
44617: FRITS, MAJOOR - In de sneeuwvelden van Rusland Damon een verhaal uit het oude syracus door Majoor Frits met platen
66566: TANNER FRITZ - Die Ehe im Pietismus
77353: THIJSSEN FRITZ - Ik finacierde Hitker verbijsterende onthullingen door den Duitschen Grootindustrieen nederlandfse vertaling doorG BORG derde druk
54839: FROMMEL, MAX - De apostel Paulus. Eene karakterstudie van Max Frommel. Uit het Hoogduitsch. Onder toezicht en met een woord vooraf van J.P.G. Westhoff.
42626: FROMMEL, D. EMIL - Das Evangelium Lucä in predigten und homilien ausgelegt. Erste hälfte. Zweite Auflage. Zweite Hälfte, mit ergänzenden Beiträgen von D. Rudolf Kögel.
54840: FROWEIN, F.J. - Het volbloed fokwezen. Met 37 foto's en 200 pedigrees.. Uit de inhoud: Uiteenzetting van datgene wat betrekking heeft op de stoeterij, de keuze van de fokdieren, de behandeling en voeding van de hengst, merrie en veulen. Het ontstaan van het ras, de vader- en moederlijnen (veelal teruggaand tot in de 17e eeuw), en theorieën en systemen die in de volbloedfokkerij gehuldigd worden.
46991: FROWEIN, F.J. - Het volbloed fokwezen. Met 37 foto's en 200 pedigrees.. Uit de inhoud: Uiteenzetting van datgene wat betrekking heeft op de stoeterij, de keuze van de fokdieren, de behandeling en voeding van de hengst, merrie en veulen. Het ontstaan van het ras, de vader- en moederlijnen (veelal teruggaand tot in de 17e eeuw), en theorieën en systemen die in de volbloedfokkerij gehuldigd worden.
35359: FRUIJT, F. P. JR. - Wat God door Oranje bewerkte. 2e druk. Uitgave van de Ned. Zondagsschool-Vereeniging.
54841: FRUIJT, F. P. JR. - Wat God door Oranje bewerkte. 2e druk. Uitgave van de Ned. Zondagsschool-Vereeniging.
54842: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Hoesein Djajadiningrat. Vol.I: Hindoetijdperk. Vol.II: Mohammedaansche rijken tot de bevestiging van de macht der compagnie.
54843: FRUITIER DE TALMA, E.A. - Ontwikkeling en uitbreiding van mijne handleiding voor eenvoudigen, bij het lezen des bijbels. Genesis / Exodus-Deuteronomium / Jozua-1 Samuel / 2 Koningen 18-25 Ezra, Nehamia, Esther, Job, Daniël en Jona / Mattheus 1-18. Markus 1-9. Lukas 1-13. Johannes 1-10. / Mattheus 19-28. Markus 10-16. Lukas 14-24. Johannes 11-21.
3534: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sion's worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1: In de Reformatie 2: Ten tijde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkope uitgave. Met een voorwoord van A.F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
54855: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee. Nieuwe goedkoope uitgave.
24258: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. Tweede druk.
18600: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
54861: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Gerigts-handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Eerste deel. Tweede druk.
54863: FRUYTIER, JACOBUS - Salomo's Raad aan de Jeugd. Om te ontgaan de smarten van de booze dagen en lustelooze jaren van den ouderdom, zoals die voorkomt in Prediker 12: 1.
54848: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
54854: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smarten van de booze dagen en lusteloze jaren des ouderdoms, zoals die voorkomt, Ecclesiastes 12:1 Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap, aangedrongen door J. Fruytier, in zijn Eerw. Leven Bedienaar des H. Evangelium, in de Gemeente te Rotterdam. 10e druk. Van drukfouten gezuivert, en vermeerdert ook met een Toegift over het Wezen, en met Onsterfelijkheid der Zielen.
27392: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van de Christenkinderen. Opgehelderd uit Paulus' woorden 1 Cor. VII:14. Met een inleidend woord van Ds. Js. Wisse.
37206: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomo's Raad aan de Jeugd. Om te ontgaan de smarten van de booze dagen en lustelooze jaren van den ouderdom, zoals die voorkomt in Prediker 12: 1.
38268: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Gerigts-handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Behelsende een verhandelinge van verscheide gewigtige theologische stoffen: met een beknopt historisch verhaal van de oordeelen en wondere goedertierentheden des heeren, aangaande de Gereformeerde kerke, voornamentlyk in ons Vaderland, tot op desen tyd. Aangelegt om op te wekken tot bekeeringe, en schuldige dankbaarheid. Door Jacobus Fruytier, In zyn E. leven predikant tot Rotterdam. Derde druk, van veel Drukfouten gezuivert. deel 2
22964: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. tweede druk
518: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee. Nieuwe goedkoope uitgave.
26863: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Dank-predicatie tot roem van de eeuwige goedertierenheid van den alderhoogste Godt van wegens Zijn genadige gedagtenis aan ons, in onze nederigheid, ons gunnende, op den 11 july 1708 zoo eene groote overwinninge by Oudenaarden: over de woorden van PSalm CXXXVI: 23. Door Jacobus Fruytier, dienaar des H. Euangeliums tot Rotterdam by Riinier van Doesburg Rotterdam 1708 MET DAARBIJ Jacobus Fruytie vaderlyke onderrichtinge en aanmoedigende AANSPRAKE aan zijn zoon-----bij accasie van deszelfs bevestiging als predikant teSPYKENNISSE den3 januarie 1723 By Nicolaas TOPIJN Rotterdam 1723 WAARBIJ WILHELMUS JOHANNES Predikaatsie over cde woorden Jesaja 57 vers1-2 Gepast op het o=verlyden van nden eerwaardige Godvruchtige en hooggeleerden heer D JACOBUS FRUYTIER In zyn leven getrouw Leeraar in de Gemeente van J Christus teRotterdam gedaan op5 juny door Johannes Wilhelmius Deszelfs Amptgenoot Rotterdan by Nicolaas TOPYN 1731
54853: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
54862: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken. Tweede deel, tweede druk.
17245: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
4163: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. zevende druk. Van drukfouten gezuivert, en vermeerdert ook met een toegift over het wezen en de onsterfelykheid der zielen(Topijn 1757) Waarbij geb.: Toegift aan de Christelijke jeugd om haar te bewegen om Salomons raad gewillig aan te nemen. Waar in gehandelt word van het wezen en de onsterfelykheid der menschen ziele, door Jacobus Fruytier, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeinte tot Rotterdam.Rotterdam Nicolaas Topyn 1724
26702: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee. Nieuwe goedkoope uitgave.
28075: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van christenkinderen.
26699: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
54867: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
54865: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
54864: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Gerigts-handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Behelsende een verhandelinge van verscheide gewigtige theologische stoffen: met een beknopt historisch verhaal van de oordeelen en wondere goedertierentheden des heeren, aangaande de Gereformeerde kerke, voornamentlyk in ons Vaderland, tot op desen tyd. Aangelegt om op te wekken tot bekeeringe, en schuldige dankbaarheid. Door Jacobus Fruytier, In zyn E. leven predikant tot Rotterdam. Derde druk, van veel Drukfouten gezuivert.
54860: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. Sesden druk. Van drukfouten gezuivert, en vermeerdert ook met een toegift over het wezen en de onsterfelykheid der zielen. SGT F161.
54859: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - HEYLING PIETER - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. Tweede druk. MET DAARACHTER De Geest van Pieter HEYLING aan den lesten uitgever van zyn boek genoemt Histori der vyf artykelen 29 blz
54856: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen. Of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerek, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie, II. Ten tyde der Remonstranten, III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Tweede druk.
54858: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam.
54852: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. Tweede druk.
54846: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
27807: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen. Of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerek, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie, II. Ten tyde der Remonstranten, III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Tweede druk.
54844: FRUYTIER, J. (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van christenkinderen.
37842: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. tweede druk
32439: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - HEYLING PIETER - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. Tweede druk. MET DAARACHTER De Geest van Pieter HEYLING aan den lesten uitgever van zyn boek genoemt Histori der vyf artykelen 29 blz
54851: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. tweede druk
37744: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Gerigts-handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Behelsende een verhandelinge van verscheide gewigtige theologische stoffen: met een beknopt historisch verhaal van de oordeelen en wondere goedertierentheden des heeren, aangaande de Gereformeerde kerke, voornamentlyk in ons Vaderland, tot op desen tyd. Aangelegt om op te wekken tot bekeeringe, en schuldige dankbaarheid. Door Jacobus Fruytier, In zyn E. leven predikant tot Rotterdam. Derde druk, van veel Drukfouten gezuivert.
3705: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. tweede druk
16594: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomo's raad aan de jeugd. Om te ontgaan de smarten van de booze dagen en lustelooze jaren van den ouderdom zooals die voorkomt in Prediker 12:1. Ende gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap.
54857: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van christenkinderen.
54847: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Gedolven schatten uit zijn Salomo's raad aan de jeugd.
35248: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. Sesden druk. Van drukfouten gezuivert, en vermeerdert ook met een toegift over het wezen en de onsterfelykheid der zielen. SGT F161.
35114: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van Christen Kinderen. Opgeheldert, uit Pauli woorden 1 Cor. VII: 14. Want anders waaren uwe kinderen Onrein: maar nu zyn zy Heilig. Tot aanmoediginge voor de Christen Ouders, om haar kinderen voor God op te brengen. En voor de Christen Jeugt, om, volgens Salomons Raad, aan haar Schepper te gedenken in haar Jeugt. (...)1e druk WAABIJ Toegift aan de Christelijke jeugd om haar te bewegen om Salomons raad gewillig aan te nemen. Waar in gehandelt word van het wezen en de onsterfelykheid der menschen ziele, door Jacobus Fruytier, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeinte tot Rotterdam.Rotterdam Nicolaas Topyn 1724
76336: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van Christen Kinderen. Opgeheldert, uit Pauli woorden 1 Cor. VII: 14. Want anders waaren uwe kinderen Onrein: maar nu zyn zy Heilig. Tot aanmoediginge voor de Christen Ouders, om haar kinderen voor God op te brengen. En voor de Christen Jeugt, om, volgens Salomons Raad, aan haar Schepper te gedenken in haar Jeugt. (...)2e druk Fruytier, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeinte tot Rotterdam.Rotterdam Nicolaas Topyn 1724
21570: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions Worstelingen, of Historische samenspraken over de Verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke, Met openbare en verborgen vyanden I. in de Reformatie. II. Ten tijde der Remonstranten. III. In deze Onze dagen. (...) Derde druk.
30916: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam.
35707: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Gerigts-handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Eerste deel. Tweede druk.
35711: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken. Tweede deel, tweede druk.
37594: FRUYTIER, J. (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van christenkinderen.
37841: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
39105: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
4182: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
54868: FRY, PLANTAGENET SOMERSET - De wonderbaarlijke geschiedenis van het Joodse volk.
54869: FRYE, NORTHROP - De Grote Code. De bijbel en de literatuur.
26303: FRYE, NORTHROP - De Grote Code. De bijbel en de literatuur.
54871: FUCHS J W DR. - Homeros Odyssee classica Hagana 9
54872: FUCHS, DR. J. M. - Een paviljoen in Gouda. Rooms-katholiek wezenverzorging en ziekenverpleging.
5053: FUCHS J W DR. - Homeros Odyssee classica Hagana 9
9774: FUCHS, DR. J. M. - Een paviljoen in Gouda. Rooms-katholiek wezenverzorging en ziekenverpleging.
54873: FUERSTIO, JULIO: - Librorum Sacrorum Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae quibus ad omnia canonis sacri vocabula tum Hebraica tum Chaldaica loci in quibus reperiuntur ad unum omnes certo ordine recensentur addito lexico linguae sacrae Hebraicae et Chaldaicae duplici uno Neohebraice altero Latine scripto quo collatis interpretamentis translationibusque antiquissimis vocabulorum origines ac formae historica atque analytica ratione explicantur. Adiecta sunt nomenclatura omnium vocabulorum Hebraicorum, ad quae loci scripturae sacrae adducti sunt. Onomasticon sacrum. Syllabus nominum propriorum Phoenicio-punicorum. Index vocabulorum Aramaicorum et Neohebraicorum ad explicanda sacrae scriptuae vocabula adhibitorum. Conspectus formarum nominalium. Propylaea masorae. Breviarum historiae grammaticae sacrae. Denique tabula radicum comparativa [von Julio Fuerstio],
55843: GUYT-GUYT / MEIJWAARD-FUITE (RED.) - Geroepen als vrouw tergelegenheid van 40 jarig bestaan Ned Herv Vrouwenverenigingen op Gerf Grondslag
54874: FUITE, S. H. - In eens traat genaamd de Recht. Geschiedenis van de protestantse kerkgemeenschap Mechelen-Noord. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan - 1994 - van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.
13266: FUITE, S. H. - In eens traat genaamd de Recht. Geschiedenis van de protestantse kerkgemeenschap Mechelen-Noord. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan - 1994 - van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.
54876: FULLOM, STEPHEN WATSON (VERT. IS M.V.O) - Karel van Bourdon of de koning en de gravin. Een historisch verhaal uit den tijd van Frans I. Uit het Engelsch vertaald door M. v. O. in 2 delen.
4955: FULLOM, STEPHEN WATSON (VERT. IS M.V.O) - Karel van Bourdon of de koning en de gravin. Een historisch verhaal uit den tijd van Frans I. Uit het Engelsch vertaald door M. v. O. in 2 delen.
54877: FÜLÖP-MILLER, RENÉ - Macht en geheim der Jezuïeten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer.
74751: FÜLOP-MILLER, R. - Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschichte.
54878: FÜLÖP-MILLER, RENÉ - Macht en geheim der Jezuïten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer. Amsterdam Allert de Lange. 320 blz. Geb.; SUTTORD, Dr. L. G.
1568: FÜLÖP-MILLER, RENÉ - Macht en geheim der Jezuïeten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer.
15728: FÜLÖP-MILLER, RENÉ - Macht en geheim der Jezuïten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer. Amsterdam Allert de Lange. 320 blz. Geb.; SUTTORD, Dr. L. G.
1360: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O, Funcke, predikant te Bremen.schrijver van ''Christelijke vraagteekens'', ''reistafereelen'' enz.
54881: FUNCKE, OTTO BREMER REYERS H C H BOXMEER- - PAULUS te water en te land O Funcke vertaald door H C H Reyers predikant te Boxmeer met voorrede Dt J J van Ooterzee hoogleraarte Utrecht
1120: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O. Funcke, predikant te Bremen.
54879: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O. Funcke, predikant te Bremen.
54880: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O, Funcke, predikant te Bremen.schrijver van ''Christelijke vraagteekens'', ''reistafereelen'' enz.
4461: FUNDAM, JACOB (TOT HET CHRISTENDOM BEKEERDE PORTUGESE 18E EEUWSE JOOD) - Vorst Messias opgespoord uit de rollen der Profeten. Een ware en oprechte belijdenis der Christelijke Waarheid, tegen de dwaalleer en de ongelukkige uitlegging der schriften van het tegenwoordige Jodendom. Door Jacob Fundam, vroeger een Jood van de secte der Farizeën, thans door Gods Genade, door belijdenis en doop, een Christen. Naar de oorspronkelijke uitgave van het jaar 1726.
47352: MEER FVAN DER - geschiedenis van een kathedraal met 122 platen en foto's waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee
30923: FYNE, PASSCHIER DE (1588-1667, HAARLEM); DANIEL TILENUS (1563-1633); JOHANNES UITENBOGAERT (1557-1644); N.N. - Eenige Tractaetjes van Passhier de Fyne, In sijn leven Predikant tot Haerlem; Waer by gevoegt zijn Daniel Tilenus van de oorsaak en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap. IX. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt besluyt der Verwerpinge. WAARBIJ Tractaet vande oorzaek en oorsprong Waer in zijn verklaert onderzocht de gevoelens der Heidensche Philosophen vann de Lebertinen van Luther,calvijn en andere nieuwe Schrijvers die deze stoffde verhandelt hebben door DANIEL TELENUS
54884: FYNE, PASSCHIER DE (1588-1667, HAARLEM); DANIEL TILENUS (1563-1633); JOHANNES UITENBOGAERT (1557-1644) - Eenige tractaetjes. Waer by geveogt zijn Daniel Tilenus van de oorsaak en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap. 9. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt besluyt der verwerpinge. Den vierden druk; vermeerdert met het leven van den schryver. Waarbij: Het leeven en eenige bysondere voorvallen van P. de Fyne. (6) 108 blz.
54883: FYNE, PASSCHIER DE (1588-1667, HAARLEM) - Eenige tractaetjes. Waer by gevoegt zijn Daniel Tilenus van de oorzaek en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap. 9. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt besluyt der verwerpinge. Den derde druk, vermeerdert met het leven van den schryver (Het leeven en eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne, in zyn leeven predikant onder de Remonstranten tot Haarlem. Door hem zelve beschreeven).
75173: GAALEN, PAUL, VAN. - Beleef de Wieden.
22185: GAAY FORTMAN, B. DE - Firguren uit het Reveil. Opstellen van mr. B. de Gaay Fortman (1884-1961), uitgegeven door de Stichting het Reveil-arcief, ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan.
25423: GAAY FORTMAN, N.A. DE - De roeping tot den dienst in het koninkrijk Gods is van Christus en maakt den geroepene verantwoordelijk voor hem. Afscheidsrede over Matth. 25 : 14, 15 en 19.
54896: GÄBLER, U. - Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
22153: GÄBLER, U. - Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
70759: FERRY GABRIEL - De woudlooper , met 8 platen naar tekeningen van Joz. Scheidel Jr.. 6e druk
54897: GACHARD L P / THEISSEN, J.S. ET - Correspondance Française de Marguerite d'Autriche, Duchesse de Parme avec Philippe II. , Ouvrage publie avec le concours du gouvernement Néerlandais pour faire suite à l'édition de M.L.P. Gachard et J.S. Theissen. Tome , II et III. . height in cm: 29 cm, 1 cloth, 2 paperback, covers aged, spine dagamed. 3 vol., .
41075: GACHARD L P / THEISSEN, J.S. ET - Correspondance Française de Marguerite d'Autriche, Duchesse de Parme avec Philippe II. , Ouvrage publie avec le concours du gouvernement Néerlandais pour faire suite à l'édition de M.L.P. Gachard et J.S. Theissen. Tome , II et III. . height in cm: 29 cm, 1 cloth, 2 paperback, covers aged, spine dagamed. 3 vol., .
54899: GAIRDNER, W.H.T.-J.C. RUTGERS, - Islam en Christendom (Adapted by J.C. Rutgers .be werkt naar W.H.T. Gairdner, The Reproach of Islam). tweede gejeel omgewerkter en veel vermeerderde druk voorzien van 26 illustratien met (losbl;adig) VRAAGPUNTEN voor de bestudeering van den 2e druk van Islam en Christendom ten dienste van Zendings-studiekringen en voor zelfstudie. [Den Haag,
47699: GAIRDNER, W.H.T.-J.C. RUTGERS, - Islam en Christendom (Adapted by J.C. Rutgers .be werkt naar W.H.T. Gairdner, The Reproach of Islam). tweede gejeel omgewerkter en veel vermeerderde druk voorzien van 26 illustratien met (losbl;adig) VRAAGPUNTEN voor de bestudeering van den 2e druk van Islam en Christendom ten dienste van Zendings-studiekringen en voor zelfstudie. [Den Haag,
54900: GALAMA, GERARD. - Ter Groene of Koperen Bruiloft. Christelijke voordrachten, samenspraaken en zangstukjes.
34329: GALAMA, GERARD. - Ter Groene of Koperen Bruiloft. Christelijke voordrachten, samenspraaken en zangstukjes.
70472: GALIEN VAN DER S.M. - Durfallen en doenieten met illustraties van Rinus Hoogerland deel 4
36013: GALIEN, S.M. VAN DER - Flitsende pijl.
54906: GALIËN, S.M. V.D. - Het fluisterende dal Geïllustreerd door Kees van Lent 2e druk
54912: GALIËN-DE BOER, H. VAN DER - Nou adjuus dan Tekeningen. Ben Horsthuis
54909: GALIËN, S.M. VD. - Vliegende schijven over de prairie. Geïllustreerd door Kees van Lent. 2e druk.
54907: GALIEN, S.M. VAN DER - Zij was een azande.
54911: GALIËN-DE BOER, H. VAN DER - Regenboog en Kruis
70729: GALIEN S.M. VAN DE - De turfschippers van Akkerwoude een verhaal van avontuur uit het jaar 1572 geillustreerd door Hein Kray
54908: GALIËN, S.M. VAN DER - Zingende adelaar
77738: GALIËN, S.M. VAN DER - Goudzoeker
32303: GALIEN, S.M. VAN DER - Wouter weet van wanten.
54905: GALIËN, S. M. VAN DE - De turfschippersjongen van Akkerswoude - een verhaal van avontuur uit het jaar 1572
54901: GALIËN - DE BOER, H. VAN DER - Marjan Hooning.
54902: GALIËN, C. VAN DER - Wat waren wij gelukkig
54903: GALIËN, S. M. VAN DER - Zwarte havik overwint. Geïllustreerd door Hein Kray.
12635: GALIËN, S. M. VAN DER - Zwarte havik overwint. Geïllustreerd door Hein Kray.
20427: GALIËN - DE BOER, H. VAN DER - Marjan Hooning.
31877: GALIËN, S.M. VD. - Vliegende schijven over de prairie. Geïllustreerd door Kees van Lent. 2e druk.
35667: GALIEN, S.M. VAN DER - Zij was een azande.
36096: GALIËN, C. VAN DER - Wat waren wij gelukkig
39392: GALIËN, S.M. VAN DER - Zingende adelaar
40503: GALIËN-DE BOER, H. VAN DER - Regenboog en Kruis
43279: GALIËN, S.M. V.D. - Het fluisterende dal Geïllustreerd door Kees van Lent 2e druk
54913: GALLEMART, IOANNIS (?-1625) - Sacros Concilium Tridentinum additis Declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Ioannis Gallemart. Ex citationibus Ioan. Sotealli Theologi & Horatii Lucii Iuriconsulti: necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae. Quibus REcens Accreverunt utilissimae additiones Balthasaris Andreae I.C. Caesar Augustani cum decionibus variis rotae Romanae eodem spectantibus, è Bibliotheca D. Prosp. Farin I.C. Editio Reformata, Et Supra Omnes superiores Gallicas & Belgicas locupletata, non modo fexcentis circiter Declarationibus, sed etiam innumeris ferè Remissionibus; permultis item Pontificium ad varia Concilii capita infertis constitutionibus, ac nominatim Clementis VIII. Pauli V. & Urbani VIII. Cum indice librorum prohibitorum ex praescripto Concilii.
31853: GALLEMART, IOANNIS (?-1625) - Sacros Concilium Tridentinum additis Declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Ioannis Gallemart. Ex citationibus Ioan. Sotealli Theologi & Horatii Lucii Iuriconsulti: necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae. Quibus REcens Accreverunt utilissimae additiones Balthasaris Andreae I.C. Caesar Augustani cum decionibus variis rotae Romanae eodem spectantibus, è Bibliotheca D. Prosp. Farin I.C. Editio Reformata, Et Supra Omnes superiores Gallicas & Belgicas locupletata, non modo fexcentis circiter Declarationibus, sed etiam innumeris ferè Remissionibus; permultis item Pontificium ad varia Concilii capita infertis constitutionibus, ac nominatim Clementis VIII. Pauli V. & Urbani VIII. Cum indice librorum prohibitorum ex praescripto Concilii.
39833: GALLUS, TIBOR - Der Nachkomme der Frau. (Gen. 3,15) in der Evangelischen Schriftauslegung. Dritter Band. Von der Aufklärungszeit bis in die Gegenwart. Anschliessend eine Synthese
75622: GANNEGIETER H F - twee ringmappen metkranteartikelen uit de dertigejaren 2x 78 folio bladen
54916: GANS, M.H. - De oude Amsterdamse Jodenhoek nu. The old Jewish quarter of Amsterdam as it is today. Foto's: Fotopersbureau Sabel en Daniëls
54915: GANS M. H - De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900-1940
54920: GANS-RUEDIN, ERWIN. - Handbuch der orientalischen und afrikanischen Teppiche. 2. Aufl.
54914: GANS M. H - DE AMSTERDAMSE JODENHOEK
54917: GANS, M.H. - De oude Amsterdamse Jodenhoek nu. The old Jewish quarter of Amsterdam as it is today. Foto's: Fotopersbureau Sabel en Daniëls
3182: GANS M. H - DE AMSTERDAMSE JODENHOEK
54919: GANS, MOZES HEIMAN - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940.
54918: GANS, MOZES HEIMAN - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940.
22899: GANS, MOZES HEIMAN - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940.
6396: GANS, MOZES HEIMAN - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940.
54922: GANZEVOORT, DS. B. W. - Uit het leven van grote mannen - Johannes Calvijn
54921: GANZEVOORT, DS. B. W. - Uit het leven van grote mannen - Maarten Luther
54923: GARCIA MARTINEZ, F./WOUDE, A.S. VAN DER - De Rollen van de Dode Zee, Ingeleid en in het Nederlands vertaald. Deel 1: Wetsliteratuur en Orderegels, Poëtische teksten
75601: GARCIA MARTINEZ, FLORENTINO; ADAM VAN DER WOUDE & MLADEN POPOVIC - De rollen van de Dode Zee. [ tweede herziende druk
54924: GARDELLINI, ALOISII - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta cura et studio Aloisii Gardellini. Editio Tertia. Novissimis Locupletata eiusdem s. Congregationis decretis usque ad annum 1856.
54925: GARDELLINI, ALOISII - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis ss. Domini Nostri Leonis Papae XIII.
35229: GARDELLINI, ALOISII - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta cura et studio Aloisii Gardellini. Editio Tertia. Novissimis Locupletata eiusdem s. Congregationis decretis usque ad annum 1856.
35230: GARDELLINI, ALOISII - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis ss. Domini Nostri Leonis Papae XIII.
54926: GARDENIER, J. - Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Uitgave ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen, samengesteld door ouderling J. Gardenier.
5897: GARDENIER, J. - Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Uitgave ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen, samengesteld door ouderling J. Gardenier.
8182: DIJK JAC VAN HERV PRED GARDEREN - Uw vreugde tegemoet. Bijbels dagboek.12e druk.
17969: GARDINER, JACOBUS PRESTON PANS DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Eenige aanmerkelyke voorvallen in het leven van den wel-edelen gestrengen heere collonel Jacobus Gardiner, gesneuveld in den slag van Preston-Pans. In de laatste rebellie in Schotlandt, den 21sten van September 1745. Zynde een Verhaal van zyne krygsdaden, en andere diensten, ten nutte van het gemeen; inzonderheit van zyne wonderlyke bekeeringe tot Godt, van zyn heilig leven, en van de wyze van zyn doodt. Met een aanhangsel, raakende de aloude familie der Munro'n van Fowlis. 242 blz. Rotterdam, by Jan Daniel Beman, 1748. Faty 75. WAARBIJ GEB.: De aangelegenheid van het leeraar-ampt, en de moeijelykheden van het zelve recht waar te nemen, overwoogen in eene redevoering (over 2 Cor.11: 16). By het inzegenen van den Heer Tozer, door R. Frost. Waarby gevoegd is de last aan den zelven. 70 blz. Amsterdam, Jacobus Haffman, 1755. 1loc bekend in de N.C.C.en ook niet vermeld in Faty. WAARBIJ GEB.: Capernaums schuldt en oordeel, aan de overweginge van de inwoonders van London ernstelyk aanbevolen in eene predikatie gepredikt te Salters-Hall, op den 20sten van augustus 1749. En uitgegeven by gelegentheit van de laatste beroerte door de tweede aardbevinge, voorgevallen op den 8sten van Maart 1750 met eene voorrede op dat vreesselyke voorval betrekkelyk. WAAR BY gevoegt is een opwekkelyken brief aan eenen vader des huisgezins, over het onderwerp van den huisselyken godsdienst, door den zelven autheur. (Uit het Engelsch vertaalt). 66 blz. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1750. Faty 60.
38392: GARDNER, J. - De geloofsbelijdenis der wereld, eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen, gebruiken, plegtigheden en gewoonten. Naar de nieuwste en beste bronnen zamengesteld door ds. James Gardner, Med. et Phil. doctor. Voor Nederlands bewerkt door J.G.R. Vos. Onder medewerking van eenige vaderlandsche godgeleerden. Met aanbevelingen van prof. J.J. van Oosterzee, dr. G.J. Vinke en ds. J.J.L. ten Kate. Met keurige staalplaten.
54933: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelyke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden
38191: GARGON, MATTHEUS (1661-1728, SEROOSKERKE, VLISSINGEN) - De eenige troost, of Heidelbergsche Katechismus, geopend en betoond. Waar in onwrikbaar aangewezen werd, dat in den Heidelbergschen Katechismus volzekere gronden werden gelegt van waaren troost in leven en sterven. (...) De derde druk, Van nieuws overzien, en met eene belijdenis-predikatie vermeerdert.
21870: GARGON, MATTHEUS (1661-1728, SEROOSKERKE, VLISSINGEN) - De eenige troost, of Heidelbergsche Katechismus, geopend en betoond. Waar in onwrikbaar aangewezen werd, dat in den Heidelbergschen Katechismus volzekere gronden werden gelegt van waaren troost in leven en sterven. De vierde druk, vermeerdert met een korte schets voor ieder zondag.
44085: GARGON, MATTHEUS (1661-1728, SEROOSKERKE, VLISSINGEN) - Nadere verklaring en bevestiging van den gekruisten Christus, en overeenstemming van het O. en N. T. Uit Psalm 22, 32 en 69 geopend en betoond door M. Gargon.
10650: GARTHOFF, BERT - Natuur. Zien - inzien - ontzien. Geschreven door Bert Garthoff, met foto's van Jan van de Kam en tekeningen van Bert Bouman en Bab Siljée.
9502: GARTHOFF, BERT - Zomaar wat zwerven.
9610: GARTHOFF, BERT - Zomaar wat zwerven. Pentekeningen van Peter van Straaten. Vierde druk.
54936: GARVE, CHRISTIAN, - Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten. Anmerkungen zu dem Zweyten (und Dritten) Buche. 5., vermehrte Auflage. . 184;
47846: GARVE, CHRISTIAN, - Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten. Anmerkungen zu dem Zweyten (und Dritten) Buche. 5., vermehrte Auflage. . 184;
56621: HILL GARY - The discovery Bible. New American Standard New Testament. Reference edition
71234: CHAPMAN GARY - Make-over, hoe parters veranderen door begrip
9309: GASCOIGNE, BAMBER - The Christians. Whit photographs by Christina Gascoigne.
54939: GASSMANN, L. - Das anthroposophische Bibelverständnis. Eine kritische Untersuchung unter besondere Berücksichtigung der exegetischen Veröffentlichungen von Rudolf Steiner, Friedrich Rittelmeyer, Emil Bock und Rudolf Frieling.
28040: GASSMANN, L. - Das anthroposophische Bibelverständnis. Eine kritische Untersuchung unter besondere Berücksichtigung der exegetischen Veröffentlichungen von Rudolf Steiner, Friedrich Rittelmeyer, Emil Bock und Rudolf Frieling.
76345: GAST, C.DE; WERTHER, H. - Op kerkenpad in het land van Heusden en Altena.
54940: GAST, DRS. C. DE - De afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena.
54941: GAST, FRANS TER: - Sage en feit uit oorlogstijd, 40 platen van Frans ter Gast met berijmden tekst van Jan Ubink, inl. G.A. van Poelje,
16508: GAST, DRS. C. DE - De afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena.
48585: GAST, FRANS TER: - Sage en feit uit oorlogstijd, 40 platen van Frans ter Gast met berijmden tekst van Jan Ubink, inl. G.A. van Poelje,
71176: GAUTE, J.H.H, - ODELL, ROBIN - Beruchte moordzaken. Bijna 500 moorden en de daders die voorpaginanieuws werden..
74023: ROPER GAYLE - Schaduwen op het zand
40173: GAZENBEEK, JAC. - Zwervend langs Veluwse wegen. Natuur en folklord van de Veluwe
9598: GAZENBEEK, JAC. - De Veluwe. Luisterrijk land tussen Randmeer en Rijn.
9602: GAZENBEEK, JAC. - Uit in Gelderland.
9517: GAZENBEEK, JAC. - Langs heidezoom en hessenspoor. Natuur en leven van de Veluwe.
9459: GAZENBEEK, JAC. - Rond de gouden balie. Vijftig jaar Coöperatieve raiffeisenbank Lunteren. 1917 - 1967.
25086: GAZENBEEK, JAC. - Rond de gouden balie. 1917-1967. Vijftig jaar Coöperatieve Raiffeisenbank Lunteren
12236: GAZENBEEK, JAC / VERSTEEG, J. - Snelle wieken boven wijde verten. 3e druk.
44458: GAZENBEEK, JAC. - van kous naar kluis
69669: GEBHARD, R. - Stoomwalsen, Geschiedenis In Woord En Beeld Van De Stoomwalsen Die In De Nederlandse Wegenbouw Gebruikt Werden uitgebreid vervolg op het gelijknamige boekje uit serie Grootalken no. 615 uit 1971.
19054: GEBRAAD, DS. L. - Dienende in alle ootmoedigheid. Verslag van de begrafenis van Ds. L. Gebraad in leven predikant van de Oud. Ger. Gem. in Ned. te St. Philipsland, alsmede een drietal preken van deze leraar. Derde druk.
31965: BREEVART V/D G -BEEK VAN M - GEBRAAD L- E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 17 mei 1969 in Utrecht gehouden zendingsdagen.
70300: BOS GEBRS - Zo begon,t honderd jaar geleden Timmerfabriek Gebrs Bos B V 1904 - 2004
54960: GEBUIS, GERDA & LEO VAN HOEK. - Delfshaven 600 jaar. Rijk geïllustreerd met fotografische afbeeldingen (zw/w), Nederlandse tekst & Engelse vertaling
75623: GEDDES,ANNE. - Anne Geddes een autobiografie. De wereld van Anne Geddes.
54966: GEDENKBOEK - Van strijd en kracht. Onder redactie van J. H. Velema.
54965: GEDENKBOEK - Ons zilveren jubileum gedenkboek. Uitgegeven ter herinnering van het 25-jarig bestaan van den bond van christelijke gereformeerde jongelingsvereenigingen in Nederland 1904-1929. Onder redactie van Ds. L. H. van der Meiden.
54970: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932
54964: GEDENKBOEK - Rome-Dordt. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan der Evangelische Maatschappij, opgericht 1853.
54963: GEDENKBOEK - van de viering van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20-22 october 1930. Uitgegeven door directeuren der Vereeniging voor Hooger onderwijs op gereformeerden grondslag.
54961: GEDENKBOEK - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsabeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Midden-Celebes.
54962: GEDENKBOEK - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
54969: GEDENKBOEK - Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering van het honderdjarig bestaan van het Nederlandsche zendingsgenootschap. 1797 -19 december- 1897
54968: GEDENKBOEK - Nederlandsch Bijbelgenootschap. 1814 - 1914. Door C. F. Gronemeijer.
54967: GEDENKBOEK - Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde kerk.30 Jarig bestaan.
15734: GEDENKBOEK - Rome-Dordt. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan der Evangelische Maatschappij, opgericht 1853.
15735: GEDENKBOEK - Ons zilveren jubileum gedenkboek. Uitgegeven ter herinnering van het 25-jarig bestaan van den bond van christelijke gereformeerde jongelingsvereenigingen in Nederland 1904-1929. Onder redactie van Ds. L. H. van der Meiden.
15737: GEDENKBOEK - Van strijd en kracht. Onder redactie van J. H. Velema.
16410: GEDENKBOEK - Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde kerk.30 Jarig bestaan.
25523: GEDENKBOEK - Nederlandsch Bijbelgenootschap. 1814 - 1914. Door C. F. Gronemeijer.
40276: GEDENKBOEK - Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering van het honderdjarig bestaan van het Nederlandsche zendingsgenootschap. 1797 -19 december- 1897
7237: GEDENKBOEK - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsabeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Midden-Celebes.
7679: GEDENKBOEK - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
7727: GEDENKBOEK - van de viering van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20-22 october 1930. Uitgegeven door directeuren der Vereeniging voor Hooger onderwijs op gereformeerden grondslag.
54971: GEEL, VICTOR VAN. - Lichaamstaal. Praktijkboek voor de leraar Een boek over lichaamstaal binnen de school en vooral in de klassesituatie. Het boek is geschreven voor docenten. De auteur behandelt vanuit het perspectief van de lichaamstaal een aantal typische situaties bij het uitoefenen van het leraarsberoep: lesgeven, leider van de klas zijn, praten met leerlingen en vergaderen
45022: GEELKERKEN, J.G. - Levensraadsel en levenshouding. (Het boek Prediker)
46127: GEELKERKEN, DR. J.G. - Woord en geest een bundel preeken van predikanten der voormalige gereformeerde kerken (in hersteld verband) met een inleidend woord van Dr. J.G. Geelkerken.
54976: GEENSE, JAN (GEB. 1848 TE YERSEKE, OV. 1933 TE NIEUW-LEKKERLAND) - Uit genade zalig geworden. Korte levensschets van Jan Geense. Door hem zelf beschreven.
54974: GEENSE, JAN - Uit genade zalig geworden. Korte levensschets van Jan Geense.
54975: GEENSE, JAN (GEB. 1848 TE YERSEKE, OV. 1933 TE NIEUW-LEKKERLAND) - Eenige gedichten van Jan Geense Jz. Alsmede eenige nagelaten brieven welke hij aan zijn vriendinnen te Rotterdam geschreven heeft.
21812: GEENSE, JAN - Uit genade zalig geworden. Korte levensschets van Jan Geense.
75331: FAHNER CHR DR. GEENT VAN A IR - DE GRONDTELTST VAN HE NIEUWE YESTAMENT Gedecodeerd geannalyseerd en van Nederlandse equivalenten voorzien
77143: WAYNE F GEER - HI-tech vliegtuigen Revolutionaire ontikkelingen in de militaireluchtvaart van stealth tot anti raketraketten
43595: GEERKE, H.P. - Onder van Heutsz het leven drie hollandsche jongens in Indië
76087: GUIDO GEERT - van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Dertiende herziene uitgave.
60444: MAK GEERT - Hoe God verdween uit Jorweerd 20e druk
74321: BOOGAARD GEERT - leven voorgoed
60445: MAK GEERT - Het ontsnapte land tijd en Herinnering
34264: GLASIUS B GEERTRUIDENBERG - Geschiedenis der NATIONALE SYNODE in 1618-19 gehouden te Dordrecht en haar voorgeschiedenis,handelingenen gevolgen
55205: GLASIUS B GEERTRUIDENBERG - Geschiedenis der NATIONALE SYNODE in 1618-19 gehouden te Dordrecht en haar voorgeschiedenis,handelingenen gevolgen
74173: VERBROEK GEERTRUYD - Exempel van de vrije genade Gjods, bekent gemaakt en ontdekt, in een dogtertje genaamt
75319: GEERTS, G.A.. - Eresaluut aan een vergeten leger; 140 jaar vreugde en verdriet van de bewoners van "Bronbeek". ill., voornamelijk in zwart wit; 280 p.Gedenkboek, waarin de bewoners centraal staan.
69372: (ZERBOLT VAN ZUTFEN, G.) --- GEESINK, G.H.J.W.J. - Gerard Zerbolt van Zutfen. (Diss.)
40086: GEESINK, PROF.DR.W. - Gereformeerde Ethiek. Voor den druk gereed gemaakt en voorzien van levensbeschrijving door Prof. Dr. V. Hepp
74310: VOGELAAR-VAN MOURIK GEESJE - Jef en zijn vrienden
48288: VOGELAAR- VAN MOURIK GEESJE - de oude roeiboott
72797: VOGELAAR- VAN MOURIK GEESJE - De eenzame werker
74309: VOGELAAR-VAN MOURIK GEESJE - Voor één euro
74042: VOGELAAR-VAN-MOURIK GEESJE - Het veilige nest
77163: VOGELAAR-VAN MOURIK GEESJE - Annemieke en Daantje Omnibus
69508: GEEST, K. VAN DER - Transport verhinderd Met Illusstraties van GGeremmers
19599: GEEST, K. VAN DER - Trekkend langs de waterwegen. Aangeboden door de Rijkspostspaarbank.
54985: GEEST, KLAAS VAN DER. - Jan Bernard en zijn vrienden Jan Bernard serie Illustr.: Veenendaal, Jaap
54982: GEEST, K. VAN DER - Janneke.
54983: GEEST, K. VD. - De Heilige Geest.
54981: GEEST, K. VAN DER - Trekkend langs de waterwegen. Aangeboden door de Rijkspostspaarbank.
20443: GEEST, K. VAN DER - Janneke.
37771: GEEST, K. VD. - De Heilige Geest.
42099: GEEST, KLAAS VAN DER - Tussen 70 en 80 graden zuid
45113: GEEST, KLAAS VAN DER - operatie agadir
5825: DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. - Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Dritte, völlig neu bearbeitete Auflage in Gemeinschaft mit Hans Frhr. v. Campenhausen, Erich Dinkler, Gerhard Gloege und Knud E. Logstrup, herausgegeben von Kurt Galling. 6 banden.
39126: GEISZLER MORITZ LEIPZIG VERTAALD DOOR NOTTEN, J. W. A. (PREDIKANT TE ERMELO-VELDWIJK) - De vraagbaak der wijzen Uit het Hoogduitsch.
54994: GELDER, H.E. - Glas en Ceramiek. De kunsten van het vuur. Geïllustreerd.
54995: GELDER, H.E. VAN - Rembrandt.
54996: GELDER, M.J. - Zende ik ook ulieden.
54990: GELDER, A.J. DE - behouden vaarty
19667: GELDER, B. VAN EN HOEKSTRA E G - Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken 21 e styerk gewijzigde en aangevulde druk
10150: GELDER, DR. H. E. VAN - 's-Gravenhage. De historische schoonheid. Heemschutserie. Deel 27. Derde druk.
69829: GELDER, DR. H.A. ENNO VAN, - Anderhalve eeuw wereldgeschiedenis (1815 - 1948). Leerboek der algemene en vaderlandse geschiedenis van 1815 tot heden voor de hoogste klassen van de hogere burgerschool met 5 jarige cursus en het gymnasium.
26211: GELDER, H.E. VAN - Rembrandt.
29948: GELDER, H.E. - Glas en Ceramiek. De kunsten van het vuur. Geïllustreerd.
33871: GELDER, A.J. DE - Zwarte wout.
37750: GELDER, M.J. - Zende ik ook ulieden.
41251: GELDER, DR. H.A. ENNO VAN. - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.
44015: GELDER, HELEEN VAN - Dingena, mijn dochter! Band- en omslagverzorging van J. de Vries
10808: GELDEREN, JAN VAN - VogelTaal.
54998: GELDEREN, C. VAN DR., GISPEN, W.H. DR. - Hosea commentaar op het oude testament
55001: GELDEREN, J.V. VAN - `De weg ligt vooruit`. De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Charlois 1887-1987.
55000: GELDEREN, J, E.A. - Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 1854-1994.
71728: GELDEREN,JAN VAN - VAN HEUVELRUG TOT DUIN met foto,s
55002: GELDEREN, JAN VAN - VogelTaal.
54999: GELDEREN, DRS. J. VAN - Geloven en beleven. Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834. Illustraties van Bart Oost.
42078: GELDEREN, C. VAN DR., GISPEN, W.H. DR. - Hosea commentaar op het oude testament
24103: GELDEREN, DRS. J. VAN - Geloven en beleven. Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834. Illustraties van Bart Oost.
31445: GELDEREN, J, E.A. - Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 1854-1994.
55005: GELDERLAND - Provinciaal Blad van Gelderland, over het jaar 1841 opgerigt bij besluitr van den Gouverneur der provincie van den 15 maart 1815 1e aflevering j januarie t/m 109 aflevering 29 december 1841 met Register compleet met uitslaande tabellen
14532: GELDERLAND - Foto - Atlas Gelderland. Met veel foto's.
55003: GELDERLAND - Foto - Atlas Gelderland. Met veel foto's.
55004: GELDERLAND - Op vlucht voorhet water,Kroniek van een bange week in Gelderland kerst 1993 het woedende water stijd in de revieren debevolking wordt geevacueerd foto,s en verhaLEN VAN DE JOURNALISTEN
46435: GELDERLAND - Op vlucht voorhet water,Kroniek van een bange week in Gelderland kerst 1993 het woedende water stijd in de revieren debevolking wordt geevacueerd foto,s en verhaLEN VAN DE JOURNALISTEN
28032: GELDOF, W. - Kees helpt de politie.
55007: GELDOF, W. - Kees gaat naar de bergen
72999: GELLERT, C(HRISTIAN F(ÜRCHTEGOTT) - Fabelen en vertelsels in Nederduitsche vaerzen gevolgd
70141: GELLERT, C. F. - Blyspelen van den heer CF GELLART In het Nederduitsch vertaald. met konsplaaten
55010: GELLERT, C. F.SIJT - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Dl. 1: (2) 166 los in de band (2) blz. Dl. 2: 168 (3) blz.
55012: GELLERT, CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT (C.1715-1769) - Gellert's Fabelen in III deelen.
70142: GELLERT, C. F.OOR J A CRAMER - CF GELLART leven door J A CRAMER nevens de afbeelduingen en beschrijving der gedekktekens ter zyner eere opgerigt enz uit het hoogduitsch overgezet
55011: GELLERT, CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT (C.1715-1769) - Gellert's Fabelen in III deelen.deel 1 fabelen en vertelsels in nederduuitsche Vaerzeb gevolgd
55008: GELLERT, C. F. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen. nieuwe uitgave met platen
25708: GELLERT, C. F. - C.F. Gellerts zedekundige lessen; in het Nederduitsch overgezet door Joannes Lublink, den jongen. Derde uitgaave.
38102: GELLERT, CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT (C.1715-1769) - Gellert's Fabelen in III deelen.deel 1 fabelen en vertelsels in nederduuitsche Vaerzeb gevolgd
3903: GELLERT, C. F. - Geestelijke gezangen en liederen. In het Nederduitsch vertaald.
5460: GELLERT, C. F. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen. nieuwe uitgave met platen
55019: GELUK, DS. C. G. (RED.) - Jongeren in de gemeente.
55020: GELUK, DS. C. G. - Sprekende momenten voor stille tijd. Over het geloof.
55016: GELUK C G - Cultuur in beweging Een zoektocht naar creativiteit in het spoor van Calvijn
71170: GELUK, C.G. DS. - Hoe houden we de jongeren bij de kerk? tweede druk
55021: GELUK, DS. C.G. - De stem van je hart.
30531: GELUK, DS. C. G. - Sprekende momenten voor stille tijd. Over het geloof.
37772: GELUK, DS. C.G. - De stem van je hart.
55022: GELUWE, A. VAN - Den af-ghetrocken masscher van het vermomdt Ghereformeerdt louter Woordt Godes, waer onder dat ghevonden zijn 188, merckelijcke trouweloose mis-slaghen die de Staeten Bijbel-oversetters begaen hebben, bestaende in't af ende toe-doen verkorten en verlanghen van Godes Woordt, ende hoe sy daerbij nieuwe menschelijcke verdichte woorden tusschen ghesaeyt hebben, klaer ten toon ghestelkt op het tooneel des wereldts. Door Arnoudt van Geluwen, Vlaemschen boer, altijdt bereydt, om te verandtwoorden, dat hy schrijft.
77232: MEEUSE C J EN VISSCHER W RED GERF GEM - Opwekking vroeger en Nu
77221: RUITENBURG VAN PENPAUL H PRED GERF GEM - WOORD en Geesr Hoe lest debijbel mij? en hoe lees ik d Bijbel
77205: TUINIER D W PRED GERF GEM - De Vriend van de Bruidegom 52 meditaties over Johannes de doper
69885: BOVEN VAN B J EN ANDERE AUTEURS PRED GERF GEM - Overdenken met de kantekeningenBijbels dagboek voor jong en oud.
76035: STUIVENBERG VA TH/HOFMAN A / GOLVERDINGEN M PREDGERF GEM - Gij zijt mijn Schuilplaats met korte levensschetsen en historisch overzicht
76038: KARELS J PRED GERF GEM - Als een gewaterde hof acht preken
76026: RUITENBURG P PRED GERF GEM - Vroeg zoeken Brieven aan jongeren 2e druk
57138: HUISMAN L PRED GERF GEM - Met Lege Handel 10- voorbereiding op heT H AVONDMAAL
77230: HARINKC ENMULDER P PRED GERF GEM - Omtmorting en Vevremding
53483: DIV AUTEURS VANUIT DE GERF GEM - Alleen uit Hem en door Hem. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
73027: HARINCK W PRED GERF GEM - De Koning der Joden ontmoetingen op weg naarGolgotha
76629: VOGELAR L EN VOGELAR C PRED GERF GEM - Zo gij Zijn stem den heden hoort meditaties uitgeve Deputaatschap vor evengeliesatie
54129: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - ZIjn verbond en woorden louter genade voor jongeren toegelicht over de verbonds leer
75264: KOK A PRED GERF GEM - Zijn Naam tot eer zeven preken
73737: DRIESEN J - HARINCK C EN W - ZIPPRO J B PRED GERF GEM - Jongeren ennsacramenten 8 lezingen met beantwoording van vragen
77224: SCHOT A EN MOERKERKN A PRED GERF GEM - Bevastiging in intrede de Krimpenan de Ijssel
56094: HARINCK C PRED GERF GEM - De Prediking van het evangelie- het aanmbod van genade
73494: TUINIER D W PRED GERF GEM - Samen een Overdenkingen bij het huwelijk
76905: SCHOTHORST VAN HENDRIK OEFENAAR GERF GEM - Uw trouw alleen Het leven en werk
67531: VERGUNST A PRED GERF GEM - De geestelijke pelgrim 55 meditaties over Bunjans Christenreis 2e druk
76449: KATTENBERG R PRED GERF GEM - Spreken door de Geeszt HEmelvaarte en zespreken over de Heilige Geest
56310: HEIDEN VAN DER B PRED GERF GEM - Visser der mensen Het leven van Petrus
54130: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - ELIA een strijder voor gods eer
67530: VERGUNST A DE PRED GERF GEM - Het Woord Gods dat eeuwig blijft afschiedspredikatie te Zeist bij zijn vertrek na Amerika
57135: HUISMAN L PRED GERF GEM - MENSEN rondom Jezus9preken
56309: HEIDEN VAN DER B PRED GERF GEM - MIJN boog heb ik gegeven veertig meditaties over Noach
61360: MULDER F EN BOOVEN VAN B J PRED GERF GEM - Sta op en ga heen afscheid-bevestiging en intrede te Rhenen
75838: TUINIER D W PRED GERF GEM - Een gebed voor de Koning
56001: HAKKENBERG D PRED GERF GEM - OPEN VENSTERS NAAR FERUZALEM over het boek DANIEL
73441: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - CHRISDTUS Prediking Overwegingen bijnhet hart van de prediking
62539: PAS-WITTE-BOOGAARTBAAN-KRIJGSMAN- DRUNEN-BREEVAART EV ANGELISTEN GERF GEM - De Meester. Meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus
75571: LEEUW DE G M PRED GERF GEM - Meer dan Salomo is hier 52 meditaties bij hetouder worden
74846: KERSEN J W.PRED GERF GEM - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland en Noord Amerika 1955
74847: KERSEN J W.PRED GERF GEM - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland en Noord Amerika 1956
74101: VREUGDENHILL C G PRED GERF GEM - Omgang met God Bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis
53685: DIV. AUTEURS VAN GER. GEM. - ´k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
33223: VERGUNST A DE PRED GERF GEM - De rots der eeuwen 52 meditaties
77264: BLOK P PRED GERF GEM E A - Hij bewaart getrpouw Zijn Woord G BS1966-2016 over div bijbelvertalingen
57136: HUISMAN L PRED GERF GEM - Geen ander Evangelie 7 preken deel 4
56920: HONKOOP P -A F EN P JR . PRED GERF GEM - En het geschiedde...! Een drital predikaties over Lukas 2:6 door Ds. P. Honkoop Jr. Lukas 2: 13-14 door Ds. A.F. Honkoop, Lukas 2 : 28 - 30 door Ds. P. Honkoop sr. Een drietal door een drietal
53674: DIV. AUTEURS NED HERV/CHR GERF EN GERF GEM - Wat is Uw enige troost. Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Stukjes van o.a. van Amstel; J. Oosterbroek; W.F. Teekens; M.A. v.d. Berg; C. en W. Harinck en C.G. Vreugdenhil.
70002: HOFMAN H PRED GERF GEM - Naar de mond des heeren verreisde zij getuigenis en 2 preken
76632: SCHIPPER J PRED GERF GEM - UITZIEN in de levensavnd korte overdekingen voor ouderen
75902: TUINIER D W PRED GERF GEM - Ik ben overdenkingen over ik ben teksten uit het evangelie van Johannes
35674: DIV. AUTEURS VAN GER. GEM. - ´k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
37782: VERGUNST A PRED GERF GEM - Om de eenheid der kerk o,a tot opbouw can de kerk des Heeren- Wie zou niet Wenen- Ultra Gereformeerd - Het theolgische eigene van de Gereformeerde Gemeenten in de Gereformeerde Gezindte- de Ernstige aanbieding-Avondmaal- roeping tot het predikambt Met inleind van Ds K de Gier en ds A Moerkerken
5910: DIV AUTEURS VANUIT DE GERF GEM - Alleen uit Hem en door Hem. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
73021: HEIDEN VAN DER B PRED GERF GEM - Mijn boog heb Ik gegheven veerig meditaties over Noach
53518: DIV. ATEURS. PREDIKANTEN DER GEREFORMEERDE GEMEENTE. - Bijbels Dagboek.
65916: SOEST GEMEENTE - SOEST Het gezicht van Nederland
55068: GERFORMEERDE GEMEENTE - Akta van de Generakle Synode der Gerformeerde Gemeenten in Nederland gehouden ote Utrecht op 18 en 19 september 1974
53548: DIV. AUTEURS PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN - Uit den schat des Woords. 2e jaargang 1948-1949. Onder hoofdredactie van Ds. C. Steenblok.
69804: VEENENDAAL GEMEENTEN - Gemeente huis Veenendaal een reis van verleden naar heden tergelegenheid opening vanhet vernieuwde Gemeentehuis op 23 juni 2011
76335: GERFORMEERDE GEMEENTEN - KERK-ZIJN ioneen seculiere samenleving Generale Synode van de Gefreformeerde Gemeente 2013
71950: MULDER O EN ROOS G GERFORMEERDE GEMEENTEN - In orde, handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtspraak,
57832: JEUGDBOND GEREFORMEERDE GEMEENTEN - John Knox de Hervormer van Schotland.
55065: GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Handelingen der Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, gehouden te Rotterdam, 16 en 17 April 1941
71790: HAGE W PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN - Uit het boek der psalmen vijtal predicaties a deel 1 Psalm42 vers12-Psalm 92 vers14-15-Psalm925b-16- Psalm 106 vers4 en 5 - Psalm 119 vers176
55069: GERFORMEERDE GEMEENTEN - ACTA van de Generale Synode der Gerformeerde Gemeente in Nederland gehouden te Dordrecht op26 en 27 juni 1968
55064: GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Bouwen. Geschreven door 16 predikanten der Gereformeerde Gemeente.
55066: GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Israëls verlossing. 7 preken.
73966: ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Tot de voleinding der wereld, acht preken
14153: GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Bouwen. Geschreven door 16 predikanten der Gereformeerde Gemeente.
39671: JEUGDBOND GEREFORMEERDE GEMEENTEN - John Knox de Hervormer van Schotland.
51912: BRÜDER-GEMEINE. - Die täglichen Loosungen und Lehrtexte der Brüdergemeine für das Jahr 1896
47753: GENAAR, H.A - Maarten van den Visscher leeftijd 9- 13 jaar
67144: VAN RECHT EN GENADE. - Wit, W. de Een erkenning van ontvangen genade.
33395: VAN RECHT EN GENADE. - Wit, W. de Een erkenning van ontvangen genade.
73611: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 8 - Democratisering van de kerk anno 1562
55026: GENDEREN, DR. J. VAN - De betekenis der belijdenis.
55027: GENDEREN, DR. J. VAN E.A. (RED.) - Ten dienste van het Woord. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. W.H. Velema.
31743: GENDEREN, J. VAN - Herman Witsius. Bijdrage to de kennis der Gereformeerde theologie.
40578: GENDEREN, DR. J. VAN; SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Luisteren en leren. Jubileuboek van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gerfomeerde Kerken in Nederland 1894-1994
55032: GENDEREN, PROF. DR. J. VAN / VEENHOF, PROF. C. / NAUTA, PROF. DR. D. / HAGE, MR. L. J. M. / LINDE, PROF. DR. S. VAN DER - Zicht op Calvijn.
55030: GENDEREN, DR. J .VAN EN VELEMA, DR. W.H.. - Concise Reformed Dogmatics translated by Gerrit Bilkes and Ed M van derMaas
16596: GENDEREN, DR. J. VAN - De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
73627: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 23 - Jeremia en het Woord van God
73629: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 23 - Principe, methode en fucncite van de theologie bij Adreas Hyperius
73622: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 19 - Hoe Christelijk is de Christelijke ethiek?
73624: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 21 - De Kerk bij Hendrik de Cock
73620: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 17 - Geloofskennis en geloofsverwachting
73621: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 25 - Mensenzoon, mensengetal, mensenzielen, mensenmaat
73616: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 13 - Solidariteit en antithese
73617: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 14 - Twee in één
73619: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 16 - De ondergang van Israël en Juda
73615: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 12 - De continuítiet van geloof en kerk
73613: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 10 - De vrijheid van de exegese
73608: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 6 - De Heilige Geest en het gebed
73612: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 9 - Confessie en theologie
73605: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO. 2 - Christus in onze plaats
43171: GENDEREN, DR. J .VAN EN VELEMA, DR. W.H.. - Beknopte Gereformeerde dogmatiek
55025: GENDEREN STORT, DS. P. VAN - Luther. Een gedenkboek op den 400sten verjaardag der kerkhervorming door Johannes Luther. Bewerkr door [...]
55028: GENDEREN, DR. J. VAN; SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Luisteren en leren. Jubileuboek van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gerfomeerde Kerken in Nederland 1894-1994
55033: GENDEREN, R. VAN - 75 jaar Patrimoniums bouwvereniging. Wonen in Veenendaal.
24707: GENDEREN, R.A. VAN - 75 jaar Patrimoniums bouwvereniging. Wonen in Veenendaal.
2571: GENDEREN, PROF. DR. J. VAN / VEENHOF, PROF. C. / NAUTA, PROF. DR. D. / HAGE, MR. L. J. M. / LINDE, PROF. DR. S. VAN DER - Zicht op Calvijn.
27353: GENDEREN, DR. J. VAN - De betekenis der belijdenis.
42091: GENDEREN STORT, REINIER VAN - Najaarsvruchten
73609: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 5 - Politieke prediking
73610: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 7 - Vroomheid in het Oude en Nieuwe Testament
75477: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 46-1992 , 1992. Inhoud: o.a. Heereman van Zuydtwijck. Een oud Amsterdams katholiek geslacht dat van Holland vervreemde (44 blz.) / Een boer is geen edelman. Zestiende-eeuwse conflicten over riddematigheid in de Neder-Betuwe (47 blz) / Naar de oude en de nieuwe wereld. Gebrandschilderde glazen uit de kerk van Hoogwoud. (13 blz) / De portretcollectie Pauw van Wieldrecht op "Broekhuizen" te Leersum (I) (28 blz) . 24x16 cm. Hard cover met goudopdruk. Ill.: foto's / gravures / landkaartjes. Rechterhoekje is linnen af (bijgekleurd). Verder zeer keurig boek.
75491: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 33-1979...
75481: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 43-1989 ,... ((artikelen o.a. : pp. 43-91 M. Thierry de Bye Dolleman en A.G. van der Steur "Het Rijnlands-Haarlemse geslacht Van Grieken, ca. 1350-ca 1600."; pp. 92-124 drs. S.A.C. Dudok van Heel "Een Amsterdamse burgemeester in Athene. Symon Marten Dircksznzn gez. van de Ruwiel ,1504-1574, en zijn nakomelingen. [families Can, Van der Wielen, Ruwiel, Cloeck, Stam]"; pp. 153-212 drs. N.P. van den Berg en K.A. van der Hucht "Vier generaties van een clan actief in de theecultuur op Java. De parenteel van Albertus van der Hucht,1762-1812, en Carolina Frederica van Wijnbergen,1771-1842." 0
75473: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 49 (1995 (themadeel over resp. genealogiebeoefening, haar plaats ten opzichte van en in de geschiedschrijving, en de Bataafse omwenteling van 1795 /patriotse vluchtelingen in Frankrijk; verbod op voeren van heraldieke wapens, Idsert Aebinga van Humalda 1754-1834, militairen in Franse dienst, Franciscus Josephus Harbaur 1776-1824, de lijfarts van koning Willem I/).
75490: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 35-1981...
75494: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 31-1977.
75496: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2001 t/m 201 de jaren 2001 t/m 2010 als nieuw
75495: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 29-1975 Inhoud: o.a. Van Ruyven (15 blz). / De Hugenoten in Zeeland (20 blz.) /De landsadvocaten en raadspensionarissen der Staten van Holland en West-Friesland 1480-1795 III (60 blz. ) / Huwelijksdispensaties 1795-1810 (I) (31 blz) . 24x16 cm. Hard cover met goudopdruk. Ill.: foto's.
75470: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 51 (1997 geb. met stofomslag, 266 pp.. (artikelen o.a. : pp. 50-82 A.M.W. Bulk-Bunschoten "De Hoornse wetsverzetting in 1618." /m.b.t. de families Van Neck, Van Someren, Ripperse, Velius, Merens, Engelsman, Hases/ ; pp. 99-152 Pieter van Wissing "Het sudententenfonds Van Reidt, 1600-heden /en haar curatoren afstammend van de familie Reidt/ ; pp. 153-235 Yvonne Prins en Jan Smit "De naaste verwanten van Jan Steen."; pp. 249-275 Nico plomp De Europese carriere vab franciscus Josephus Harbaur
75469: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 52 (1998) (thema : Varende voorouders) (artikels m.b.t. o.a. de familie Blok te Enkhuizen, de familie Teunissen te Nijmegen en Grave, de familie Tasman te Schellinkhout, de familie Jonker te Sappemeer, maritieme archieven, marinearchieven, walvisvaart en beurtvaart).
75483: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 42-1988 ,... (artikelen o.a : pp. 42-85 drs. S.A.C. Dudok van Heel "Heerman van Zuydtwijck. Een oud Amsterdams katholiek geslacht dat van Holland vervreemdde."; pp. 175-199 : J. Kok "Buitenechtelijke geboorten in Nederland van de zeventiende tot de twintigste eeuw."; pp. 200-248 Jochem Kroes "Groepsmigratie : Overijsselse turfgraversfamilies naar de Friese laagveengebieden. In het bijzonder bekeken in Oosterzee en Echten, Lemsterland.").
75484: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 41-1987,...
75488: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 36-1982...
75500: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1969 Ideel 23
75492: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 32-1976.
75475: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 48-1994 ( (artikelen o.a pp. 47-87 C. Hoek "Het riddermatige geslacht Van der Duyn uit Zevenhuizen."; pp. 138-175 J. Kroes "De veenbazen. Sociaal-economische aspecten van de groep Gieterse verveners in Haskerland in het derde kwart van de achttiende eeuw."; pp. 214-237 J.W.M. Kors en M.J.G. Kors "Kind van reizende kunstenaars.
75472: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 50 (1996 Josephus Harbaur (artikelen o.a. : pp. 50-82 A.M.W. Bulk-Bunschoten "De Hoornse wetsverzetting in 1618." /m.b.t. de families Van Neck, Van Someren, Ripperse, Velius, Merens, Engelsman, Hases/ ; pp. 99-152 Pieter van Wissing "Het sudententenfonds Van Reidt, 1600-heden /en haar curatoren afstammend van de familie Reidt/ ; pp. 153-235 Yvonne Prins en Jan Smit "De naaste verwanten van Jan Steen."; pp. 249-275 Nico plomp De Europese carriere vab franciscus Josephus
75479: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 45-1991 ,. (hierin o.a. : pp. 45-52 C. Hoek "Het voorgeslacht van heer Coenelis Musius. Pater van het Sint Agatha Convent te Delft." ; pp. 53-67 R.E.O. Ekkart "Enkhuizense iconografische sprokkelingen."; pp. 117-220 B.C. Sliggers en A.G. van der Steur "Portetten van honderdjarigen.").
75480: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 44-1990 ,... (hierin o.a. pp. 167-184 E.J. Wolleswinkel "De aan Gerard Ter Borch toegeschreven Familiegroep de Marez - de Schilder."; C.P. Mulder en P.A. Christiaans "Een select gezelschap en een vergeten onderscheiding. Ridders in de Orde van de Gouden Leeuw van Nassau
75485: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 40-1986...
75486: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 39-1985...
49141: POLLIO ALBERTO GENERALE - Waterloo (1815) con nuovi documenti
69590: GÉNESTET, P.A. DE - Over kinderpoëzy. bestempelde band.
55037: GÉNESTET, P.A. DE. - Eerste Gedichten. Geïllustreerd. Met 75 illustraties van Ch. Rochussen, J.C. Greive Jr. F. Carl Sierig, e.a. .
55038: GENESTET. PETRUS A. DE DOORPLASSCHE, MARC VAN DER - De dichtwerken van PETRUS A. DE GENESTET.
41269: GENESTET, P.A. DE - Dichtwerken van P.A. de Genestet
43252: GÉNESTET, P.A. DE. - Eerste Gedichten. Geïllustreerd. Met 75 illustraties van Ch. Rochussen, J.C. Greive Jr. F. Carl Sierig, e.a. .
43253: GÉNESTET, P.A. DE. - Nalezing Leekdichtjes Geïllustreerd. Met 35 illustraties van Ch. Rochussen, J.C. Greive Jr. F. Carl Sierig, e.a. .
43557: GÉNESTET, P.A. DE - De dichtwerken van P.A. de Génestet Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele twaalfde druk
71461: GENOOTSCHAP - Euanelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beóeffening der Godlijke Waarheden, uitgegeven door het genootschap onder de zinfpreuk: Idem Omnes Simul Ardor Agit., eerste deel
54829: FRIESCH GENOOTSCHAP.- - Catalogus der bibliotheek van het Friesch Genootschap/Tweede vervolg op den catalogus der Bibliotheek van het Friesch Genootschap. met vervolg
55040: GENOVEVA - De zeven feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14-18 jaar.
55039: GENOVEVA - De zeven Feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14 - 18 jaar.
24115: GENOVEVA - De zeven Feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14 - 18 jaar.
24340: GENOVEVA - De zeven feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14-18 jaar.
75582: BOR HENK EVANGELISTTE GENT - En ga mij met Uw heilicht voor bijbels dagboek voor jong en uod
55042: GENT, G. VAN - Sunny, speurhond tegen wil en dank.
55043: GENT, W. VAN (SAMENSTELLER) - Uit de schat der eeuwen. Bijbels dagboek.
55044: GENT, W. VAN (SAMENSTELLER) - Uit de schat der eeuwen deel 2. Bijbels dagboek.uit de oudvaders
75212: GENT, W. VAN (SAMENSTELLER) - Bibliotheek van OUDE SCHRIJVERS 1edruk
55041: GENT, A. VAN - De Sint Anna broederschap van Woudenberg. Geschiedenis van een middeleeuws zielbroederschap.
55045: GENT, W. VAN (SAMENSTELLER) - Bibliotheek van OUDE SCHRIJVERS 3e vermeerderde druk
29272: GENT, A. VAN - De Sint Anna broederschap van Woudenberg. Geschiedenis van een middeleeuws zielbroederschap.
30649: GENT, G. VAN - Sunny, speurhond tegen wil en dank.
71494: GENT, MARCEL VAN - De laatste geus, roman
55046: GENTHE, DR. F. W. - Het leven en werken van dr. Martin Luther. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J. B. Roll. Met 12 platen.
1915: GENTHE, DR. F. W. - Het leven en werken van dr. Martin Luther. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J. B. Roll. Met 12 platen.
63268: PARRINDER GEOFFERREY RED - De grote godsdiensten. historich en actueel met andrere Hindoeisme Boedisme Jodendom en Christendom en Islam.
45829: PARRINDER GEOFFERREY RED - De grote Godsdiensten. historich en actueel met andrere Hindoeisme Boedisme Jodendom en Christendom en Islam.
59340: KUMMEL WERNER GEORG - Das Neuew Testament im 20 jahrhundert
54675: FOHRER GEORG - Das Alte Testament. Einführung in Bibelkunde und Literatur das Alten Testaments und Geschichte und Religions Israels (Drei Teilen im zwei Bänden)
16676: KUMMEL WERNER GEORG - Das Neuew Testament im 20 jahrhundert
75827: MAC DONALD GEORGE - De Visser ende Vrouw
76462: MAC DONALD GEORGE - Het geheim van de markies
48028: BURRROWES GEORGE - The Song of Solomon Geneva series) .
76864: MONTORGUEIL GEORGES. - [JOB]. - La Tour d'Auvergne. Premier grenadier de France.
75267: RIGUULT GEORGES - SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE par Armand Ravelet introduction de mgr D Hulst Troisieme edition revue et corrigee par RIGUULT GEORGES epilogue de georges gotay
73555: GEORGI, DIETER - The opponents of Paul in Second Corinthians
55048: GERAMB, MARIE JOSEPH DE - Pelgrims-reize naar Jerusalem en den berg Sinai, in 1831-1833. (...) Met bijvoegselen en vermeerderingen. Eerste en tweede deel, tweede druk.
16135: GERAMB, MARIE JOSEPH DE - Pelgrims-reize naar Jerusalem en den berg Sinai, in 1831-1833. (...) Met bijvoegselen en vermeerderingen. Eerste en tweede deel, tweede druk.
74788: BARTELINK GERARD - Een pionier aan de Bosporus, het leven van de monniksvaker Hypatius Ca 450 na Chr) Christelijke bronnen 10
75726: SPAAN VAN GERARD - Beschrijving der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen Rotterdam's begin, opkomst en uitlegging, alsmede de voornaamste gebouwen en Kerken, Kloosters, Kapellen en andere Gestichten. Van authentieke stukken, handvesten en privilegien voorzien door Gerard van Spaan..
69678: BRANDT GERARD - Het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder,en C. L. Adimiraal Generaal van Hollandt en WestvrieslandtHet leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder,en C. L. Adimiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt eerste deel
77478: WAAR GERARD - van ROB en SLOK geillusterd M Bosch van Drakenstein
45142: WILLEMS GERARD - Jezus en de chassidim van dagen
43478: GERARDS, N. - De vreemde vogel
74134: RONHAAR GERDA - Een huis voor Tessa
46407: RONHAAR GERDA - Bab's Keuze
47322: GERDA - van een lief meisje
73043: GERDES E. - Anna Vermuers, Bewerkt door A. Schouten van der Velden
75559: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598. Vijfde druk. Met 4 paginagrote illustraties van J.H. Isings Jr.
55059: GERDES, E. - In Leiden en Vlaanderen. Een verhaal uit het jaar 1600. illustraties: J.H. Isings
55055: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden.
55052: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
8771: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
72634: GERDES, E - De valkenier van den Vogelenzang. 4e drukv.Geïllustreerde
43187: GERDES, E. - In Leiden en Vlaanderen. Een verhaal uit het jaar 1600. 53e herziende druk. geïll. gekleurde platen
30500: GERDES, E. - Walvoort's zanger. Een verhaal uit Grol's beleg onder Frederik Hendrik. Door E. Gerdes.
55050: GERDES - Maar één minuutje. Een verhaal. 8e druk.
35368: GERDES, E. - De maartens en de Jansens. Derde druk.
54110: E. GERDES - De Kanten zakdoek
28095: GERDES, E. - De slang in het paradijs. Een verhaal uit de dagen der hervorming. bewerkt dor A Schouten van der BVelde
23414: GERDES, E. - Uit de duinen. 8e druk.
55054: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598. Derde druk. Met 4 gekleurde plaatjes.
40504: GERDES, E. - De Speelman op den Wildenborch 4e druk Een verhaal uit 1530 Geïllustr. O. Geerling 3e druk
73471: GERDES E - ERIX en FELLA 6e druk geillustreerdeuitgave
77574: GERDES, E. - Jeroen de onnoozele. Een verhaal uit de dagen der hervorming. ver volg op Anna Vermuers 3e druk met platen
77575: GERDES, E. - Tweeerlei loon. Een verhaal uit de dagen der Hervorming. met platenVervolg op de Slang in het Paradijs, Anna Vermuers en Jeroen de Onnoozele.
31740: GERDES, EDUARD. (1821-'98) - Christelijke Philantropie in Nederland. Reisherrineringen van E. Gerdes.Ten voordeele der weesinrichting te Neerbossch.
28556: GERDES, E. - De jonge pottenloopman. Verhalen voor jongelieden. geillustreerd J H Isings Jr
19641: GERDES, E. - De kanten zakdoek. Een verhaal uit den ouden tijd. 9e druk.geilustreerd door J hIsings jr
27825: GERDES, E. - Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandse republiek en Engeland. 1665-1672.
35026: GERDES - Maar één minuutje. Een verhaal. 8e druk.
39396: GERDES, E. - Rosa fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden.
42938: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden.
53456: DISSERTATIO INAUGURALIS DE PRIVILEGIIS MULIERUM = VON DEN WEIBLICHEN FREY- UND GERECHTIGKEITEN - Dissertatio Inauguralis De Privilegiis Mulierum = Von den Weiblichen Frey- und Gerechtigkeiten
77465: KELLR GERERD - Waarom heeft hijnze ook in nde kast gestolen Bibliothek voor jongeren
60595: MARIS J C CHRV GERF TE - Het grote gebod Radiopreek gehouden voor de N C R V
65799: SMITS C CHR GERF/OUD GERF - WATER uitv de steenmrotd bijbels dagboek
33588: SCHIPPER L W-OOSTERHOFF PROF CHR GERF - Doch God zij waarachtig. Maar alle mens leugenachtig. Strijd met Prof. dr. B.J. Oosterhoff over de betrouwbaarheid van Genesis 2 en 3.
62607: NOORT A.C. CHRV GERF TE - Vandaag nog niet Radiopreek gehouden voor de N C R V
76078: DIV PREDIKANTEN HHK GERFGEM - Een vaste koers dagboek bioj debijbel 2edruk
66653: TERSTEEGEN GERHARD (1697-1769) - Over de tegenwoordigheid Gods en de overgave aan zijne voor zienigheid Naar het oorspronkelijke Fransch van Johannes Bernieres de Louvigni samengevat en in het Duitsch overgezet door Gerret Tersteegen in de jaren 1726 en 1727
75382: RILL GERHARD - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. autriche/Austris/Ostterreich
55071: GERHARDT PAUL DOOR ANDEL, DR. CORNELIS P. - Laat ons nu vrolijk zingen! Leven en werk van de dichter predikant Gerhardt paul
55072: GERHARDT, IDA - Verzamelde gedichten,
55073: GERHARDT, IDA - Verzamelde gedichten 1e druk.
55075: GERHARDT, PAUL) --- STEIN, A. - Paul Gerhardt. Een levensbeeld. vertaling en gedichteb van J JDEETMAN 2e druk
32292: GERHART, H. - Woeste Warto, of, Vader, ik heb gezondigd.
55078: GERHART, HAN - Katje.
20442: GERHART, HAN - Katje.
55080: GEROBULUM, (PSEUD. VAN JOHANNES OUDRAET) 1540-1606 - Waerachtich verhael van den staet der gereformeerde kercke, die den sone Gods, binnen Utrecht door 't Evangelium vergadert wert. Midsgaders van alle andere minder dingen, tot hulpe ende onderhoudinge van den selven staet, aldaer gebruyckelijck ende in train synde gestelt. Door Ioannem Gerobulum, bedienaer des H. Evangelij.
5397: GEROBULUM, (PSEUD. VAN JOHANNES OUDRAET) 1540-1606 - Waerachtich verhael van den staet der gereformeerde kercke, die den sone Gods, binnen Utrecht door 't Evangelium vergadert wert. Midsgaders van alle andere minder dingen, tot hulpe ende onderhoudinge van den selven staet, aldaer gebruyckelijck ende in train synde gestelt. Door Ioannem Gerobulum, bedienaer des H. Evangelij.
29105: HOEKSTRA GERRARD - Langs de oude Gelderse kerken Achterhoek de Liemers
77369: GERRETSON, C. / GOSLINGA, A. (UITGEGEVEN DOOR) - Groen van Prinsterer, schriftelijke nalatenschap (rweede deel). Briefwisseling eerste deel 1808-1833, bewerkt door Dr. H.J. Smit RGP 90
75450: GERRETSON, C. ; J. VAN ESSEN, - Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap. Briefwisseling. Zesde Deel. Deel V (1827-1869). Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie 175.
55081: GERRETSON, C. ; J. VAN ESSEN, - Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap. Briefwisseling. Deel V (1827-1869).
55082: GERRETSON, DR. C. - Coens eerherstel.
77368: GERRETSON, C. / GOSLINGA, A. (UITGEGEVEN DOOR) - Groen van Prinsterer, schriftelijke nalatenschap (vierde deel). Briefwisseling, derde deel 1848-1866, bewerkt door Dr. H.J. Smit RGP 90
75452: GERRETSON, C. ; J. VAN ESSEN, - Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap. 7e deel Briefwisseling. . Deel V6 (1869-1879 ). Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie 219
12278: GERRETSON, DR. C. - Coens eerherstel.
76880: HAKKENBERG GERRITSEN GERRIE - Koesterende zonnestralen Gedichten over het wonder van het prille begin van het leven.,dat ligt in GodsHand, Hij is het die het leven schent en onderhoudt
75410: BERGE GERRIT VAN - HOUVAST Bijbels dagboek voor jongeren
56252: HEERDE GERRIT VAN - Kapers op de kust
53765: DOLDEREN GERRIT VAN - 't Wolvenbos. Geschiedenis van 't oude Wolfhees en het dorp Wolfheze 1900 - 1940
58182: KEIZER GERRIT (1869-1943 PRED TE TIEL) - De verhouding van kerk en staat in verband met art. 171 der grondwet
40534: KEIZER GERRIT (1869-1943 PRED TE TIEL) - De verhouding van kerk en staat in verband met art. 171 der grondwet
74523: BOSCH-NOORDERDIJK VAN DEN GERRITJE - Het Veluws plattelandsleven rond 1900
72550: GERRITS, G.E. - leven en de daden van M.A. de Ruyter.
55087: GERRITS, H. A. - Papegaaien in kooi en volière. Vivona- Reeks.
31958: GERRITS, G. ENGELBERTS - Keur der gedenkwaardige tafereelen. Keur der gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid Nederlandsche gechiedenis, voor de vaderlandse jeugd door G. Engelberts Gerrits. Met 12 platen en Portretten benevens eene geslachtlijst der Nederlandsche vorsten sedert 889. eerste afdeling.
42752: GERRITS, H. A. - Papegaaien in kooi en volière. Vivona- Reeks.
4358: GERRITS, G. ENGELBERTS - Fleurs de poésie Française des 17e, 18e et 19e siècles. Pour mes jeunes compatriotes. Par G. Engelberts Gerrits.
55089: GERRITSEN, A. L. - De viking van Helgoland. Met platen van Jan Franse. Tweede druk.
55090: GERRITSEN, A.L - Uit dagen van strijd
55091: GERRITSEN, A.L. (RED) - Het echte goud. Door Hermanna. Met plaatjes van Jeanne Faune.
55094: GERRITSEN, A.L. (RED) - Wat blijft. Naverteld door Aletta Hoog. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
55092: GERRITSEN, A.L. (RED) - In de sneeuw. vrij bewerkt door Hermanna. met plaatjes van W. Hardenberg,
11721: GERRITSEN JR., DS. JOH. EN GOEDE, MR. BAREND DE - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
20441: GERRITSEN, A. L. - De viking van Helgoland. Met platen van Jan Franse. Tweede druk.
32779: GERRITSEN, A.L. (RED) - Het echte goud. Door Hermanna. Met plaatjes van Jeanne Faune.
32780: GERRITSEN, A.L. (RED) - In de sneeuw. vrij bewerkt door Hermanna. met plaatjes van W. Hardenberg,
32782: GERRITSEN, A.L. (RED) - Wat blijft. Naverteld door Aletta Hoog. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
47326: GERRITSEN, A.L - Uit dagen van strijd
45513: GERSON, HORST - De Schilderijen Van Rembrandt
43049: GERSON, H. - Van Geertgen tot Frans Hals: Schilderkunst. Serie: De schoonheid van ons land met 172 foto's
43053: GERSON, H. - Het tijdperk van Rembrandt en Vermeer: Schilderkunst. Serie De schoonheid van ons land De Nederlandse schilderkunst deel 2 met 183 foto's
44466: GERSSEN, S. - Grensverkeer tussen kerk en Israël. Een keuze uit het werk van Dr. S. Gerssen aan hem aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als Rector van het Theologisch Seminarium 'Hydepark'.
45699: GERSSEN DR. S. - Modern zionisme en christelijke theologie
55098: GERSTÄCKER, FRIEDRICH - piraten der mississippi
19166: GERSTÄCKER, FRIEDRICH - piraten der mississippi
55099: GERSTER, GEORG. - Sinaï. Land der Openbaring.
39481: GERSTER, GEORG. - Sinaï. Land der Openbaring.
55100: GERSTNER, JOHN. H. - Als het goede slechte mensen treft
73787: BRINK GERT VAN DEN - Er is geen God en Philipse is zijn profeet De onredelijkheid van een atheïst
77116: TEERDS GERTENBACH A - Kijk dat ben ik voor meisjes van 10 tot 13 tekeningen Marianne Witvliet
55101: GERTH VAN WIJK, J.A. - De Tabernakel, de woning Gods onder de menschen
73177: REFORMIERTE GESANGBUCH - Reformierte Gesangbuch diePsalmen/Geistiche Lieder/ Kateschismus and formulare
55103: GESENIUS, WILHELM (E.A) - Handwörterbuch über das alte Testament. Siebzehnte auflage.
15964: GESENIUS, WILHELM (E.A) - Handwörterbuch über das alte Testament. Siebzehnte auflage.
76812: INGWERSEN GESINA - JanHoorenkamp overwinning geillusstreerd FRans van Noorden
38957: GESSNER, SALOMON (1730-1788) / E.J.B. SCHONCK (VERT.) (1745-1821) - De dood van Abel. Naar het hoogduitsch van Sal. Gessner, door E.J.B. Schonck, J.U.D. Rector der latijnsche schoolen te Nymegen.
77255: CAREL VAN GESTEL - Orgelrijk
63531: PIERSON H DIRECTEUR DERHELDRING GESTICHTEN - Zettenschen verpoozingen Ovedrukjes
72875: GEUDEKE P W DRS - Grote Topografische Atlas van Nederland nr.4 ZUIDTNederland 1op 500001
72872: GEUDEKE P W DRS - Grote Topografische Atlas van Nederland nr.1 West-Nederland 1op 500001
72873: GEUDEKE P W DRS - Grote Topografische Atlas van Nederland nr.2 Noord-Nederland 1op 500001
72874: GEUDEKE P W DRS - Grote Topografische Atlas van Nederland nr.3 OOSTNederland 1op 500001
55105: GEUNS, JAN VAN (1765-1834) - Uitgezochte liederen voor den openbaren en huiselijken godsdienst.
36688: GEUNS, JAN VAN (1765-1834) - Uitgezochte liederen voor den openbaren en huiselijken godsdienst.
9308: GEUS, DR. C. H. J. DE - De Israëlitische stad. Met tekeningen van Bart Oost.
14702: GEUS, DS. H. A. DE VEENENDAAL - DE BILT VOORWOORD DS J G WOELDERINK TE ZIJDERVELD - Laatste klanken uit het ambtelijk leven.afscheids preek tdeBilt en overdenkingwen bij het 40 jarige ambtjubileum met eem voorwoord van Ds J G Woelderink te Zijderveld
43760: GEUS, H.A. DE DS. EN LUTEIJN, A. DS.C - Predik het woord zie, het Lam Gods Bevestiging- en intreepredicatie door Ds. H.A. de Geus en Ds. A. Luteijn Uitgesproken op zondag 12 en woensdag 15 januari in de Ned. Herv. Kerk te Huizen
55106: GEUS, DR. C. H. J. DE - De Israëlitische stad. Met tekeningen van Bart Oost.
73930: GEUZE, M.D. - Onze hoop de eder komt als Rechter handleiding om zich voor te bereiden op dekomst van de Heere Jezus Christus
31629: GEVANEE - Toch niet gestrand. Geïllustreerd.
55115: GEVANEE, MEVR. - Op de Veluwe.
20440: GEVANEE, MEVR. - Op de Veluwe.
36242: GEVEN, ERIK. - Zutphen. Een impressie van een fotograaf.
39568: GEWIN, EVERHARD E. - Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der negentiende eeuw. met een voorwoord van Prof. W.J. Aalders.
19153: BIJBEL - EVANGELISCHE GEZANGEN - Om nevens het boek der Psalmen bij den openbare Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeente bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
52703: CHRISTELIJKE GEZANGEN - Christelijke Gezangen voor de Openbaare Godsdienstoefeningen.- Christelyke Gezangen, ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by Het Lam en den Toren,
46590: PSALMEN EN GEZANGEN - Psalmen en Gezangen voor de eredienst der Nederlandse Hervormde kerk ---ect 1938
55120: GEZELLE, GUIDO DOOR J. ALEIDA NIJLAND. - Gedichten. Bloemlezing. Samengesteld door J. Aleida Nijland. Vporwoord: Caesar Gezelle.
73209: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken, Gelegenheidspoëzie. / Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, Vertalingen, Verklarend Glossarium.
27460: GEZELLE MEERBURG, G.F. (1806-'55) - Waarschuwende en besturende opmerkingen over het bidden. Met een voorrede over het profeteren, door G.F. Gezelle Meerburg, bedienaar des Goddelijken Woords. Tweede druk.
55123: GEZELLE. PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
55121: GEZELLE, GUIDO - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren. Met 15 houtsneden van Désiré Acket
55122: GEZELLE,GUIDO. SENUS,W.G.VAN. - Guido Gezelle. Levensloop en dichterschap .
44057: GEZELLE,GUIDO. SENUS,W.G.VAN. - Guido Gezelle. Levensloop en dichterschap .
41330: SPIEGEL DE WEEKILLUSTRATIE VOOR HET CHRISTELIJKE GEZIN - derdeJaargang
41326: SPIEGEL DE WEEKILLUSTRATIE VOOR HET CHRISTELIJKE GEZIN - Vierde Jaargang
65990: SPIEGEL DE WEEKILLUSTRATIE VOOR HET CHRISTELIJKE GEZIN - dertiende Jaargang
75680: GEILLUSTREERDE GEZINSBIJBEL - in de vertaling van 1951 NBG
14373: GEILLUSTREERDE GEZINSBIJBEL - in de vertaling van 1951 NBG in cassette
55125: GHEEL GILDEMEESTER, DR. F. VAN - Jan Jacob Lodenwijk ten Kate 1819 - 23 december - 1919
55124: GHEEL GILDEMEESTER, F. VAN - De liefde Gods. Zes preken. Derde druk.
27962: GHEEL GILDEMEESTER, F. VAN - De liefde Gods. Zes preken. Derde druk.
49049: GHEEL GILDEMEESTER, DR. F. VAN - Jan Jacob Lodenwijk ten Kate 1819 - 23 december - 1919
55126: GHIJSEN, DR. H.C.M. - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied.
55127: GHIJSEN, H. C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Nederlandsche letteren aan de rijks-universiteit te Leiden, op gezag van den rector-magnificus dr. P.C.T. van der Hoeven, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte te verdedigen op dinsdag den 8sten juli 1919, des namiddags te 3 uur, door Hendrika Catharina Maria Ghijsen geboren te Middelburg.
55128: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aggje Deken.
27308: GHIJSEN, H. C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Nederlandsche letteren aan de rijks-universiteit te Leiden, op gezag van den rector-magnificus dr. P.C.T. van der Hoeven, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte te verdedigen op dinsdag den 8sten juli 1919, des namiddags te 3 uur, door Hendrika Catharina Maria Ghijsen geboren te Middelburg.
27313: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aggje Deken.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14