Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36720: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - vergaderinghe gehouden in de kerck van geneve ect
47928: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De Commentarien in qvinqve libros Mosis Genesis seorsum reliqvi qvatuor in forman harmonoae digesti. editio nSecunda priprilonge emendatior ac locupletior --- waarbij Joannis Calvini in historiam Josue israelitarum imperatoris commentarius quem pavlo ante mortem absoluit Geneve Petrum Santandreanum 1575
75961: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima à Praefatioone pagina docebit. Met frontspice.
71998: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) GERARDUS GALLINACEUS; JOHANNES FLORIANUS - Harmonia, dat is, Een tsamenstemminghe gemaeckt Uyt de drie evangelisten, namelick Mattheo, Marco, ende Luca met de uitlegginge van Jan Calvijn opvergezet uyt den Latijnsche by GERRDUM GALLINACEUM Hier by gevoeght d uytlegginghen op den evangrlium Johannis item noch op de handelingen der Apostelen van nieus overgesettet by Johannem Florianum dienaer des goddelijcken Wootds d welke alles is van nieus ende met grooter naerstigheydt oversien ende verbetert
69948: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsingh in de Christelicke religie. In vier boecken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdwiick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven ens terven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; met Calvini eygen verhael van sijne beroepinge tot den Heyligen kerkcen-dienst, ende sijn wedervaren in den selven; item, met getuygenissen eenige Paepsche schrijvers, belangende Johannes Calvinus, ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige reformatie der kercke in 't pausdom, aen keyser Karel de V. ende de rijcx-vorsten: noch met sijn tractaet van de rechte maniere om het christendom te bevredighen ende de kercke te reformeerden: met sijne handelingen van de reliquien der heyligen.
45388: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Kleine profeten. deel 2Joel- Amos- Obaja-.
45389: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Kleine profeten.dln4- Habakuk- Zefanja- Hagai- Meleachi-.
48501: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie, ofte onderwiisinge inde christelicke religie, in vier boecken begrepen: door: Ioannem Calvinum: wt de Latynsche ende Fransche sprake ghetrouwelick verduytschet. Met den Sendtbrief des selven Calvini aen den coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der heyligher Schriftuere, de welcke noyt te voren daer by en is gheweest.Op een nieuw overghezien ende ghebetert Noch van nieus hier achter aen gevoecht een schoon stuerken van den Reformatie der christelicker kercke in het pausdom, gemaect int Latijn door den selven autheur: en nu getrouwelick overgeset in onse Nederduytsche sprake door Caragric, leeraer der ghemeynte tot Rijnsburch. Waarbij geb.: Een supplicatie vande noodighe reformatie der Christelicker kercke in het pausdom, over de gegheven van den Heere Iohanne Calvino, aen Keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op den Rijcksdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake over gheset, door Car. Agric, Dienaar der Gemeynte tot Rijnsburch.
37941: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Iohannis Calvini operum omnium theologicorum. Tomus Quartus: I. Prophetas Majores, quos vocant, nempe Jsaiam, Ieremiam, Ezechielem, Danielem, Commentariis & Pealectionibus accuratißimis expositos complectens. I. Isaias propheta cum commentariis. II. Primum collectis opera & diligentia N. Gallasy: deinde locupletatis & auctis ampla acceßione locorum Scripturae qui passim in toto opere citantur: nunc postremo aliquot locis ex ipsius Authoris autographo restitutis. Additi sunt in sine tres Incices locupletissimi II. In Acta Apostolorum. III. In omnes Epistolas Pauli, atque etiam in Epistolam ad Herbraeos, & in Epistolas Canonicas. Cum indicibus locupletissimis.
37965: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus 4 bnd deel 1 1996 met 1 en 2 korinthe 440 blz deel 2 1972 Galaten114blz en Efeziers,Filippensen en Collossenen 226 blz en Thessalonicensen83 blz deel 3 1972 1-2 Timotheus,Titus,Felemon215 blz Hebreen219blz deel 41973 Peterus-2- Joh1-2 Jakobus- Judas 288 blz met 30 blz zegister
27286: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsingh in de Christelicke religie. In vier boecken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdwiick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven ens terven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; met Calvini eygen verhael van sijne beroepinge tot den Heyligen kerkcen-dienst, ende sijn wedervaren in den selven; item, met getuygenissen eenige Paepsche schrijvers, belangende Johannes Calvinus, ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige reformatie der kercke in 't pausdom, aen keyser Karel de V. ende de rijcx-vorsten: noch met sijn tractaet van de rechte maniere om het christendom te bevredighen ende de kercke te reformeerden: met sijne handelingen van de reliquien der heyligen.
12130: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De handelingen der apostelen. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door Ds. G. Wielenga. 1e en 2e deel.
15328: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het boek der psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m.. Tweede deel.
16120: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 3e druk
16184: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Auslegung der Evangelien-Harmonie 1. Teil. Ubersetzt von Hiltrud Stadtland-Neumann und Gertrud Vogelbusch.
16566: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het gepredikte Woord. Preeken van Joh. Calvijn vertaald door Ds. J. Douma en Ds. W. H. v.d. Vegt. Deel 2: Lijdensstoffen. Tweede, ongewijzigde druk. 251 blz.
16854: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Gebeden. Nederlandsch van A. G. Barkey Wolf.
16858: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het gepredikte Woord. Preeken van Joh. Calvijn vertaald door Ds. J. Douma en Ds. W. H. v.d. Vegt. Derde, uitgebreide druk. 5 delen in 3 banden.
16872: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen uitgelegd door Johannes Calvijn. Opnieuw uit het Latijn vertaald naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door ds. G. Wielenga.
16873: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas. In onderling overeenstemming gebracht en verklaard door Johannes Kalvijn. Op nieuw uit het Latijn vertaald, onder toezicht van A. Brummelkamp. Tweede druk.
16876: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus aan de ROMEINEN t/m JACOBUST Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.R. en J.T. in de tegenwoordige spelling door A.M. Donner. Met registers.
16877: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus aan de romeinen corinthe gelaten Efeziërs, Filippensen en Colossensen, de Thessalonicensen, aan Timotheus, Titus en Filemon en de Hebreen en de Algemeene Zendbrieven. Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.D., J.F. in de tegenwoordige spelling door A.M. Donner. Met registers.
19850: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Hervormingsdag 31 october 1517. Johannes Calvijn. Door W. Vroegindewey.
23378: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Tractaet Joannis Calvini van de erghernissen. Reproductie-uitgave naar die van Jan Eversz. Cloppenburgh, t' Amstelredam in 1598.
23429: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. Unter Mitwirkung zahlreicher Theologen herausgegeben von K. Müller, Professor der Theologie in Erlangen. 1. Johannesbrief
23433: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift. Neue Reihe. In zusammenarbeit mit anderen herausgegeben von Otto Weber. Neunter Band Ezechiel (1-20) und Daniel. Auf Grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von Lic. Ernst Kochs, Pastor em. im Göttingen.
24368: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Gebeden van Calvijn. Nederlandsch van A.G. Barkey Wolf, predikant te 's-Gravenhage.
25461: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs, betreffende ons geloof, onze Christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met de remedie tegen het venijn.
2553: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Gulden boekske over het Christelijk leven. 2e druk.
2556: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Ubersetzung. Buch Josua
2564: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Profetieën van Hosea en Joël. Uitgelegd door Joh. Calvijn. Vertaald naar de oorspronkelijke Fransche editie van 1615, vergeleken met de Latijnsche editie van Baum, Cunitz en Reuss en met eene voorrede voorzien van dr. A.G. Honig.
26343: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Calvijn voor vandaag. Dagboek, samengesteld door prof. dr. F.J.M. Potgieter te Stellenbosch (Zuid-Afrika).
30447: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jesaja. 1. Hälfte. Ubersetst und bearbeitet von dr. Wilhelm Boudriot, Pfarrer der Französ.-ref. Gemeinde in Offenbach a. M.
30448: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jeremia. Auf Grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von Lic. Ernst Kochs, Pastor em. in Göttingen.
33114: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Naar zijn wil. Woorden van Calvijn aan allen die vervolgd worden.
33271: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes. opnieuw uit het Latijn vertaald door Dr H Franssen te Winterswijk
3694: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
37404: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Calvijn over Genesis 1-3.
3890: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De vrijgeesten. Uit het Fransch door C. Tuinman, in leven predikant te Middelburg. Nieuwe uitgave.
3923: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)+ - Stemmen uit Geneve. 1. Preek over Job 7 vers 1-6 2. Preek over Job 7 vers 7 - 15 3. Preek over Job 7 vers 15 - 21 4. Preek over Job 8 vers 1 - 6 5. Preek over Job 8 vers 7 - 13 6. Preek over Job 8 vers 13 - 22
39504: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. Unter Mitwirkung zahlreicher Theologen herausgegeben von K. Müller, Professor der Theologie in Erlangen. I Korinthebrief
39506: JOHANNES CALVIJN - Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. Unter Mitwirkung zahlreicher Theologen herausgegeben von K. Müller, Professor der Theologie in Erlangen. Der brief an Titus und die brief an Philemon.
39508: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Genenis. Uitlegging van Johannes Calvijn, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O.Los, bedienaar des Woords te De Lier, met eene inleiding van prof. dr. H. Bavinck.
39510: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe op den evangelist Johannes van J. Calvijn. Naar den druk van 1625. Onveranderd uitgegeven onder toezicht van en met ophelderende noten voorzien door Dr. H. Franssen, predikant te Winterswijk.
39658: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven. Nu van nieuws uyt het Latijn en François getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. Naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien, door Dr. A. Kuyper.
39708: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz (Pfarrer in Basadingen Thurgau) Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1553. Zweiter Band: Die Briefe bis zum Jahre 1564.
39709: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven. Nu van nieuws uyt het Latijn en François getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. Naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien, door Dr. A. Kuyper.
39710: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Commentaries on the cathlic Epistles. Translated and edited by the rev. John Owen. Vicar of thrussington, and rural dean, leicestershire.
39711: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon. Translated from the original Latin, by the Rev. William Pringle.
39820: JOHANNES CALVIJN - Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. Unter Mitwirkung zahlreicher Theologen herausgegeben von K. Müller, Professor der Theologie in Erlangen. Der erste Brief des Apostels Johannes.
40215: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De profetien van Ezechiel, verklaard door Johannes Calvijn, hoofdstuk I-XX. Naar de uitgave van het Corpus Reformatorum, uit het Latijn vertaald door J. Lugtigheid, dienaar des woords te Geesteren.
40324: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Calvin's Commentaries - 2.2 Volume titles:Genesis; The Four Last Books Of Moses Arranged In The Form Of A Harmony [2 vols.]; Joshua / Psalms 1-35; Psalms 36-92; Psalms 93-150; Isaiah 1-32; Isaiah 33-66; Jeremiah 1-19; Jeremiah 20-47; Jeremiah 48-52 / Lamentations / Ezekiel 1-12; Ezekiel 13-20 / Daniel 1-6; Daniel 7-12 / Hosea; Joel / Amos / Obadiah / Jonah / Micah / Nahum; Habakkuk / Zephaniah / Haggai / Zechariah / Malachi; Harmony Of The Evangelists Mathew, Mark, Luke, John 1-11[2 vols.]; John 12-21 / Acts 1-13; Acts 14-28 / Romans 1-16; I. Corinthians / II. Corinthians; Galatians / Ephesians / Philippians / Colossians / I. & II. Thessalonians / I. & II. Timothy / Titus / Philemon; Hebrews / I. Peter / I. John / James / II. Peter / Jude .
41446: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegging op de profetieen van jesaja 1-66 uit Latijn vertaald en bewerkt Dr L W van Deventeren Dr E C Gravemeijer voortgzet door Dr L W van Debventer
44381: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) CALVIN REUTER, KARL - Das Grundverständnis der Theologie Calvins. Unter Einbeziehung ihrer geschichtlichen Abhängigkeiten.
44383: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) CALVIN, JOHN - Sermons on the Epistle to the Ephesians (John Calvin's Sermons on Ephesians)
44386: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) CALVIN) HAUCK, WILHELM-ALBERT - Die Erwählten. Prädestination und Heilsgewißheit nach Calvin. :
46655: CALVIJN, J.) --- KROON, M.J.J.P.DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie. (Fotografische heruitgave. (Diss.)
49083: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Auslegung des Johannes Evangeliums
7399: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Kerk en tucht bij Calvijn. Door Dr. W. G. de Vries.
76382: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..1e deel psalm 1 t/m 68
77177: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitleggingen op alle zendbrieven en de oock op den zendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen.
70281: CALVIN) GREEF, W. DE AND M. VAN CAMPEN (ED.) - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek.
44437: CALVIN, JOHN, - Commentary on the Book of the Prophet Isiah - 4 volume 2003. Hardcover. VOL. 7 OF 22 OF CALVIN'S COMMENTARIES. - TRANSLATED FROM THE ORIGINAL LATIN, BY THE REV. WILLIAM PRINGLE. - BROWN COVERS. ; 8vo ; 482 pages. F.
34576: CAMERARIO, JOACHIMO (1500-'74)VC - Vita Philippi Melanchtonis. Auhore: Joachimo Camerario, Papebergenfi. In qua conspicere licet Historiam Prime Reformationis Ecclesiæ, multasque alias Res memorables feituque dignissimas.
52524: CAMERARIO, JOACHIMO (1500-'74)VC - Vita Philippi Melanchtonis. Auhore: Joachimo Camerario, Papebergenfi. In qua conspicere licet Historiam Prime Reformationis Ecclesiæ, multasque alias Res memorables feituque dignissimas.
76846: CAMERIRLINGH - Roepstemmen oorspronkelijk verhaal d oor Marie geillusstreerd kleurplaat
73799: CAMERON, IAN; KINGSLEY-ROWE, ELIZABETH (EDS) - Collins Encyclopedia of Antiques
39269: CAMMERAAT, P. - Te licht of Een licht? voorwoord van C.G. Mijnders
52526: CAMMERAAT, DRS. P. - Leren en leven deel 2 Ezra t/m Maleachi Handboek voor bijbelonderwijs.
36888: CAMMERAAT, DRS. P. - Leren en leven deel 1. Handboek voor bijbelonderwijs. 5e druk
15120: CAMPADELLI, G.B. - Opere sacre di Gio. Battista Campadelli sacerdote Padovano, dottore di sacra teologia. Tomo primo, che contiene i discorsi sacri morali adattati alla capacita di ogni genere di persone sopra le Domeniche dell' Anno, con l'aggiunta d'alcuni altri non piu stampati, publicati ad uso principalmente de' parrochi di Villa. Tomo secondo, che contiene discorsi sacri sopra varie feste, divozioni, ed altre materie morali , con l'aggiunta d'alcuni altri non piu stampati.
14455: CAMPBELL, MURDOCH - Dagboek van Jessie Thain (een vriendin van Robert Murray McCheyne). Persklaar gemaakt door Murdoch Campbell. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede
25655: CAMPBELL, MURDOCH123 - Herinneringen van een pelgrim. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
45512: CAMPBELL, TONY - Hoogtepunten uit de wereld van de Cartografie. Oude kaarten en hun makers: Noord- en Zuid Afrika, Europa en Middelandse Zee, Afrika, Azia, Australlie...
76079: CAMPEN, M. VAN - Van plaats tot plaats
28157: CAMPEN, M. VAN - Martin Bucer. Een vergeten reformator (1491-1551).
26334: CAMPEN, DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
20021: CAMPEN, DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
24885: CAMPEN, J.W.C. VAN / OZINGA, M.D. / VEN, A.J. VAN DE - Jaarboekje van 'Oud-Utrecht', vereeniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van stad en provincie Utrecht.
26569: CAMPEN, DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
31472: CAMPEN, DRS. M. VAN (E.A. - RED.) - Reformatie: prediking en ambt. Congresbundel 1992-1993. Onder redactie van: Drs. M. van Campen, Dr. W. de Greef en Dr. F. van der Pol.
35440: CAMPEN, DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
37955: CAMPEN, DRS. M. VAN - Kernteksten over de Heilige Geest,
52547: CAMPHUYZEN, DIRCK RAFAËLSZ (1586-1627) - Stichtelyke rymen om te lezen en te zingen gedeelt in 3 deelen opnieuw overzien ende vermeerdert oockde noten van druck fouten gecorriceert
44305: CAMPHUYZEN, DIRCK RAFAËLSZ (1586-1627) - Stichtelyke rymen om te lezen en te zingen gedeelt in 3 deelen opnieuw overzien ende vermeerdert oockde noten van druck fouten gecorriceert
15227: CAMUS, J.P. BISSCHOP VAN BELLEY - Den Geest van den H. Franciscus de Sales, Prins Bisschop van Geneve. Behelzende de schoonste leeringen en nuttigste onderrigtingen van dien heyligen voor alle slach van personen. Eerste deel.
77201: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Moed houden
77202: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Ongetwijfeld als God geloof geef
77203: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Een goede uil over zalig sterven
39842: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Een mooie leeftijd. Brieven aan ouderen. 3edruk
76067: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Weduwen Onder Gods beschermiing
46324: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Echt geloven 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is
76065: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Aan min Moeder
76066: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Een hele verandering als God jeBekeert
46569: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Wie God is brieven aan ouderen 3edruk
46570: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Tijdgest overdenkingen overdetijd waarinweleven
47468: CANBY, C REDAKTIE - Landen en Volken Rijk geïllustreerde beschrijvingen van meer dan 200 landen en hun bewoners;
48591: CANN, CHARLES - . 100 Beautiful Trees of India. A Descriptive and Pictorial Handbook.
52551: CANTALAMESSA, RANIERO - Ostern in der Alten Kirche. Aus dem Italienischen ins Deutsche úbertragen von Annemarie Spoerri.
46650: CANTALAMESSA, RANIERO - Ostern in der Alten Kirche. Aus dem Italienischen ins Deutsche úbertragen von Annemarie Spoerri.
54535: FELDER P. HILARINUS DR. O.M.CAP - APOLOGETICAE siveTheologiae fundamentalis Pars Altera Demonstratio Catholica
40633: FELDER P. HILARINUS DR. O.M.CAP - APOLOGETICAE siveTheologiae fundamentalis Pars Altera Demonstratio Catholica
52893: CONCORDIUS VAN GOIRLE P. O.F.M. CAP. - De Koorbanken Van Oirschot 1ste Druk.
31581: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros. Gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Uit eenige zijner brieven opgemaakt. Met twee portretten en fascimilé. (Ten behoeve der verdrukte Familiën).
52554: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros. Gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Uit eenige zijner brieven opgemaakt. Met twee portretten en fascimilé. (Ten behoeve der verdrukte Familiën).
52553: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch Israëliet. Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van Israël te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevallier..
3818: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch Israëliet. Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van Israël te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevallier..
7160: CAPADOSE, ABRAHAM - Uw heilwenschende vriend. Door drs. C. R. van den Berg.
73489: CAPART, JEAN - Thebes : the glory of a great past a Little book for everybody
52555: CAPART, JEAN - L'art égyptien. Choix de documents accompagnés d'indications bibliographiques.
19896: CAPART, JEAN - L'art égyptien. Choix de documents accompagnés d'indications bibliographiques.
52556: CAPEL, WILLEM - Meyl op seven vertellingen uit Peelland.
9957: CAPEL, WILLEM - Meyl op seven vertellingen uit Peelland.
41201: CAPELLE, M.C. - Heb je 't al gehoord? Zendingsverhalen voor jonge kinderen. Tweede druk.
45943: CAPELLE, L. - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden of het de Heere Jehova nog mocht believen het een of ander, hierin aangeteekend, te gebruiken als slijk in Zijne alvermogende Godshand.
1340: CAPELLE, M.C. - Perzië, het land van koningin Esther
71117: CAPELLE, M.C. - Het geheim van moeder-Annie (geïllustreerd door Corrie van der Baan, zesde druk)
12826: CAPELLE, M. C. - de witoog
1276: CAPELLE, L. 0 - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden of het de Heere Jehova nog mocht believen het een of ander, hierin aangeteekend, te gebruiken als slijk in Zijne alvermogende Godshand.10edruk
32368: CAPELLE, L. - De weg der bekeering.6e onveranderde druk
27994: CAPELLE, M.C. - Gevecht op de heuvel.
36081: CAPELLE, M.C. - Toen de Stormvloed kwam. Tekeningen van A. Molenaar. Vierde druk.
39295: CAPELLE, M.C. - De kleine brandstichter.
41439: CAPELLE, L. / OOSTERWIJK, J. / HUNTINGTON, W. - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden. Slikkerveer, van Drimmelen .
43943: CAPELLE M C - Het geheim van moeder anneke
44054: CAPELLE, M.C. - Over alle grenzen (zendingsverhalen) door M.C. Capelle
48579: CAPELLE, HENK VAN - PETER VAN DE BOVENKAMP - Hitlers handlangers
76767: CAPELLEVEEN, PAUL VAN & CLEMENS DE WOLF (EDS.). - Het Ideale Boek. Honderd Jaar Private Press in Nederland, 1910 - 2010.
73781: CAPMEN DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis.... over het dienen van God in het gezin
18787: CAPPELLE, J.P. VAN (1783-1829) - Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden o.aElbertus Leonius - Anthonie van Straalen - Raad der Beroerten - Maurits en Steven - Kaart van Peutinger - Hooft en schiller als geschiedschrijvers - Redevoering over den invloed der vooroordelen bij de beoefeningen der geshiedenis - redevoering over de vaderlandse geschiedenis der voorouderen
40270: CAPPERS, W.P.R.A. - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's Gravenhage.
52568: CARACCIOLUS, GALEACIUS - Het heilige en wel beproefde christelijke leven en sterven van den edele Caracciolus gestorven in het jaar 1592, oud 74 jaren.
22383: CARACCIOLUS, GALEACIUS - Het heilige en wel beproefde christelijke leven en sterven van den edele Caracciolus gestorven in het jaar 1592, oud 74 jaren.
44577: CARCOPINO, JÉRÔME - Het dagelijks leven in het oude Rome Jérôme Carcopino met een voorwoord van prof. dr. G.J.M. Bartelink
76955: DE LA LUZERNE CARDINAL - Explication des évangiles des dimanches et de quelques fêtes de l'année in 4 toes
70651: BEKE CAREL - Pim Pandoer en de groene scaraboe
69821: LIONDEN CAREL TER - Wat doe ik hier ion GODSNAAM een zoeltocht 3e druk
69594: CARELSEN, G. - Natuurfantazieën.
76990: ROOGE CARIA - Cieraedt van onse stadt de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar nader bekeken
72366: MACKENZIE CARINE - De geweldige belofte, Het verhaal van Sara en Abraham, illustraties Fred Apps
71715: GANERN CARL - Aus Drei Weltteilen illustriert von Henny Deppermann zweite Auflage met illusstratie
52573: CARLA. - De schoenen van de bovenmeester. Geillustreerd door Lidy van Schagen.
52571: CARLA - op lindenoord
52570: CARLA - Van drie kleine kleutertjes.
52572: CARLA - Moeders verjaardag pentekeningen van Henk Poeder derde druk.
66176: STAM CARLA - Droomeiland
31549: CARLA. - De schoenen van de bovenmeester. Geillustreerd door Lidy van Schagen.
38043: CARLA - Van drie kleine kleutertjes.
47346: CARLA - op lindenoord
48888: CARLA - Moeders verjaardag pentekeningen van Henk Poeder derde druk.
43553: CARLSON SKIODT, J.C.A. - Als de wegen kruisen I toen skjelby vakant werd uit het deensch van J.C.A. Carlson Skiodt door A. Lukkien
43610: CARLSON SKIODT, J.C.A. - Als de wegen kruisen I toen skjelby vakant werd uit het deensch ven J.C.A. Carlson Skiodt door A. Lukkien. Als de wegen kruisen II Samuel Stengaard uit het Deensch van J.C.A. Carlson Skiodt door A. Lukkien
43616: CARLSON SKIODT, J.C.A. - Als de wegen kruisen II Samuel Stengaard uit het Deensch van J.C.A. Carlson Skiodt door A. Lukkien
52575: CARLYLE, THOMAS - Door Dr. F. van Gheel Gildemeester.
64599: ROSENTHAL-AIDANE CAROLE - Enquête sur le Nil.. ou tout ce que vous brûliez de savoir sur la Sortie d Égypte et qui vous empêchait de trouver le sommeil à la fin du Séder
76809: CAROLINA - Kleine Fan y het kinf van dce speelgoedkraam geillusstreerd
76842: CAROLINE - Kleine Fanny of het kind van de speelgoedkraam geillusstreerd Geerling O
47584: ZIMMER W PROF - JULIUS SCHNORR VON CAROLSFELD - Eere zij God in de hoogste hemelen een bijbelsch prentenboek met platen naar Julius Schnorr von Carolsfeld in kleuren overgebracht door Prof W Zimmer Uit het Duitsch vertaald door Irene het nieuwe testament deel 1 met 8 kleuren platen
69549: CARON, M.L., RED.). - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur.
38964: CARPENTIER, ROELAND DE / CORNELIUS BOSCH (1634-1715) - Historie van het leven en sterven van Heer Johan van Olden-Barnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen Advocaet van Hollandt, Etc. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waerheyt.
52580: CARRIERES, R. P. DE - Commentaire litteral sur les deux livres d'Esdras. Insere' dans la traduction Françoise avec le Texte Latin à la marge. Par le R. P. de Carrieres, Prêtre de l'Oratoire de Jesus. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Tobie. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Judith. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre d'Esther.
31433: CARRIERES, R. P. DE - Commentaire litteral sur les deux livres d'Esdras. Insere' dans la traduction Françoise avec le Texte Latin à la marge. Par le R. P. de Carrieres, Prêtre de l'Oratoire de Jesus. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Tobie. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Judith. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre d'Esther.
15387: CARRIERES, R. P. DE - Commentaire litteral sur les Livres Sapientiaux. Bevattende: Commentaire litteral sur les Proverbes de Salomon.(...) en Commentaire litteral sur L'Ecclesiaste en Commentaire litteral sur le Cantique des cantiques de Salomon.
52581: CARTIER, RAYMOND - De Tweede Wereld Oorlog. 2 del
48096: CARTIER, RAYMOND - De Tweede Wereld Oorlog. 2 del
52582: CASALIS, GEORGES - Portret van Karl Barth.
45340: CASALIS, GEORGES - Portret van Karl Barth.
52584: CASEMIER, O. - Lumen plenum of een kerkelijk schandaal door O. Casemier, rust. pred. te Groningen. Tweede veel vermeerderde druk.
26885: CASEMIER, O. - Lumen plenum of een kerkelijk schandaal door O. Casemier, rust. pred. te Groningen. Tweede veel vermeerderde druk.
10141: CASPARIE, WIL - Het veen, natuurlijk en menselijk moeras.
52586: CASPARIE, WIL - Het veen, natuurlijk en menselijk moeras.
52587: CASPERS CHARLES, AND SCHNEIDERS MARC - Omnes circumadstantes Contributions towards. Contributions towards a history of the role of the people in tje liturgy. Presented to Herman Wegman on the occasion of his retirement
52588: CASSARIUM H - Heilighe Emavs anders Figuer ende waerheydt dat is een beschrijvinghe vande heerlijkcke predikatie die de Sone Gods Christus jesus onsen saligchmaker ghedaen heeft ect
32100: CASSARIUM H - Heilighe Emavs anders Figuer ende waerheydt dat is een beschrijvinghe vande heerlijkcke predikatie die de Sone Gods Christus jesus onsen saligchmaker ghedaen heeft ect
52589: CASTELEIN, J. EN M. - Op iiz'ren wjukken. In samling iisfeiten, oan't 1856 ta gearstald fen J. en M. Castelein.
28600: CASTELEIN, J. EN M. - Op iiz'ren wjukken. In samling iisfeiten, oan't 1856 ta gearstald fen J. en M. Castelein.
52591: CATALANI, CARLA - Het bed - 5000 jaar waken en slapen
52592: CATALANI, CARLA - WAAIERS
70540: EXHIBITION ART CATALOGUE - The European Fine Art Fair Handbook 1991-
70541: EXHIBITION ART CATALOGUE - The European Fine Art Fair Handbook 1992
70542: EXHIBITION ART CATALOGUE - The European Fine Art Fair Handbook 1993
52596: CATALOGUESOTHEBYS - The Library of H. Bradley Martin Highly Important English Literature april 30 and 1 may1990
52597: CATALOGUESOTHEBYS - English Literature and History 19th jult 1990
46431: CATALOGUESOTHEBYS - The Library of H. Bradley Martin Highly Important English Literature april 30 and 1 may1990
46433: CATALOGUESOTHEBYS - English Literature and History 19th jult 1990
52602: CATECHISMUS - Catechismus of kinder-leere.Tot nut en dienst van de jeugd in Oost-Friesland
77299: PREKENSERIE GEREF. PREDIKANTEN..DE H CATECHISMUSVERKLARING - MENIGERLEI GENADE. Redaktie .Dr K Dijk - mds J H Hoek -Dr A D R Polman - Dr B Wielenga .De H Catechismusverklaring 2 dln 1950
41679: PREKENSERIE GEREF. PREDIKANTEN..DE H CATECHISMUSVERKLARING - MENIGERLEI GENADE. Redaktie .Dr K Dijk - mds J H Hoek -Dr A D R Polman - Dr B Wielenga .De H Catechismusverklaring 2 dln 1950
65547: SHAW CATH - Waar liefde woont
48636: MEIJER GERRIT WILLEM EN BERG VAN DEN ELISABETH CATHARINA - Beeldverhaal Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksjubileum van Gerrit Willem Meijer en Elisabeth Catharina van den Berg
52603: CATHERALL, ARTHUR - Strijd om een rendierkudde
74096: CATS, JACOB (1577-1660) - Het leven en de verdiensten van JACOB CATS in gesprekkebn door P G WITSEN GEYSBEEK met platen
76424: CATS, JACOB (1577-1660) - Gedachten op slapende nachten waar inne de Deugd v an Herger en Mededeylsaamheiyt aan Nootdruftige wydlostig vertoont ende dvruchtten derselve naa Leven afgemaalt werden MITGASERS het Twee en tachtig jarig lkevenb vabnsekvenHeere van zyn geboorte tot zyn dooidt toe door vhen zelkf en vaerzenb beschrec=ven metr FIGUREN Nooit voor dezen gedrukt
77448: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of herdersklagt en andere mengelrymen met gravures
76686: CATS, JACOB (1577-1660) - Huwelijk, dat is het gantsche beleyt des echten staats, afgedeelt in zes Hooftstukken: maegt, vryster, bruyt, vrouwe, moeder, weduwe. Behelzende mede de mannelyke tegen-plichten.
40319: CATS, JACOB (1577-1660) - KEUR UIT DE WERKEN van JACOB CATS met voorbericht L.Ph.C.van den BERGH
76592: CATS, JACOB (1577-1660) - Spiegel, van den ouden en nieuwen tyd bestaende uyt spreek woorden ontleent van de voorige en tegenwoordige eeuwe verlustigd door menighte van Sinne beelde met Gedichten en Prenten daer op passende den lesten druck van nieuws overzien en gecorrigeert ende van veel grove druck fautten verbetert
45246: CATS, JACOB (1577-1660) - Spiegel Van den Ouden ende Nieuwen Tijdt, etc. Facsimile-herdruk van de uitgave 's-Gravenhage, Isaac Burchoorn, 1632 (gelijk in uiterlijk en formaat) Met bijlage: inleiding door H.H. Zwager. (Reeks: Herleefd Verleden)
34570: CATS, JACOB (1577-1660) - Spiegel, van den ouden en nieuwen tyd bestaende uyt spreek woorden ontleent van de voorige en tegenwoordige eeuwe verlustigd door menighte van Sinne beelde met Gedichten en Prenten daer op passende den lesten druck van nieuws overzien en gecorrigeert ende van veel grove druck fautten verbetert WAARBIJ Cats GEDACHTEN op slapeloose gedachten ect 8e druk met nieuwee figuren Leyden By Jazn vazn der DEYSTER
76427: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen van den selven, door J. Cats.
70414: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of herdersklagt en andere mengelrymen met gravures
76423: CATS, JACOB (1577-1660) - Buyten Leven op Zorgvliet
72074: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of herdersklagt en andere mengelrymen (24)156 blz met 52 gravures tussen de tekts EMBLEMATA MORALIA et Oeconomica blz 158-210 blz met 44 gravures WAARBIJ SELFSTRYT dat is onderklinge worstelinge van Goedec en quade gedachten van Niieus vermeerdert en verbetert Militat Omnis Home (24-220112 blz met 3 gravures WAARBIJ tONEEL DER mannelicke achtbaarheyt aEN GEWEZEN INDE cOORSPRAKE,TEGEB SPRAKE EN uITSPRAKE OVER DE WEYGERINGE VANDE kONINGINNE VASTHI aen deGesanten des Kononcke ASSUERUS Tot vergeteringe vann de Huys gebreken deze eeuw (14)55(13) met 5 gravures WAARBIJ GALATHEA of Harders MINNEKLACHT 193 blzet 4 Gravures
3666: CATS, JACOB (1577-1660) VLOTEB VAN J DR DEVENTER - Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door dr. J. van Vloten, hoogleeraar te Deventer. Met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser.
3693: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen van denzelven, door J. Cats.
52610: CATS, JACOB (1577-1660) - Alle de wercken van den Heere Jacob Cats: de laatste druk; waar in het Twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters beneffens desselfs Slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verrijkt: nooit voor deesen soo gedrukt
33367: CATS, JACOB (1577-1660) - Vader Cats uitgegeven voor het Nederlands volk. Met eene voorrede van W.J. Hofdijk.
52617: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 1e druk.
34596: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Vragen op de levensweg.
52613: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 2e druk.
40017: CATSBURG J- JONG DE TJ- VELDMAN K E,A. - Het gekrookte riet. Jaargang 1-7 Kerkblad tot opwekking,verbreding,en verdieping van het bevindelijke geestelijke leven naar Schrift en Belijdenis binnen deNed herv Kerk
52616: CATSBURG, DS. J.NED HERV PRED GARDEREN - Dat ik mij haasten zou to predikaties
52614: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Het gebed.
52618: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Door de diepte naar de hoogte 26 meditaties
27652: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Door genade alleen. Levensschets, verslag begrafenis, zes preken en negen meditaties.
32847: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 2e druk.
36846: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Het gebed.
48381: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 1e druk.
72549: N.N.( CATTIE, J. TH., - THIMOTHEUS tijsdschrift voor de jeugd door den Schrijver en meer andere kinderschriften 3e jaargang
52620: CAUTEREN, JOHN VAN - De Abdijkerk te Thorn
71376: LAUDEC ET CAUVIN - Cedric tome 13 papa, je veux un cheval
71375: LAUDEC ET CAUVIN - Cedric tome 10 gateau-surprise
51861: BROM GERARD & FR. VAN CAUWELAERT E.A - DIVERSE AUTEURS De Beiaard (Tijdschrift o.red.v. Gerard Brom & Fr. Van Cauwelaert & J.H.E.J.Hoogveld & J.A.Loeff & B.H.Molkenboer & Jos.Schrijnen
52621: CAVAGNARO-STUIJT, ELENA. - Aristotele e il tempo : analisi di Physica, IV, 10-14. Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. Italian text
52623: CAVANAUGH, JACK - De Bondgenoten. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier
69797: CAVANAUGH, JACK - De slaap der gerusten. Serie: Stem in de nacht,
52624: CAVANAUGH, JACK - De verborgen bron. Serie Boek der boeken deel 1.
52626: CAVANAUGH, JACK - De Bondgenoten. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier. Tweede druk
43029: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
21906: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke outheden. Of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle anderen Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
52633: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Door (...), Uyt het Engels vertaald door S. Bor. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
39962: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Door (...), Uyt het Engels vertaald door S. Bor. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
42817: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke outheden. Of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle anderen Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
52629: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom, of de de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des Euangeliums, door William Cave, weleer vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. Vyfde druk, nu van nieuws overzien en in styl en taal verbetert. Als mede verrykt met de voortreffelyke voorredens der Utrechtse professoren Hermannus Wits, voor de eerste druk en Hyronymus Simons van Alphen, voor de derde druk; met nieuwe konst-platen. Dl. 1:(40) 376 blz. Dl. 2: 377-773 (34) blz. Met 16 gravures.
3082: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. in drie deelen.Volgens den laasten engelschen druk vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. vierde druk, naauwkeurig en van veele fouten gesuivert overzien, met eene nieuwe voorrede het nuttig gebruyk des werks aantoonende bij den derde druk verrijkt door Hieronymus Simons van Alphen. Met kopere platen versierd.
3430: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom, of de de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des Euangeliums, door William Cave, weleer vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. Vyfde druk, nu van nieuws overzien en in styl en taal verbetert. Als mede verrykt met de voortreffelyke voorredens der Utrechtse professoren Hermannus Wits, voor de eerste druk en Hyronymus Simons van Alphen, voor de derde druk; met nieuwe konst-platen. Dl. 1:(40) 376 blz. Dl. 2: 377-773 (34) blz. Met 16 gravures.
52635: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Apostolische oudheden, of het leven, de daden, en martelaryen der heylige apostelen, euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de vierde eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van de drie groote bedeelingen der kerke, onder de patriarchen, Moses, en het euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden druk vertaald, door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Uytgegeven met een voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit werk, neffens een oeffeningen over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der rechtveerdigmakingen; door Hermannus Wits.
38334: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52632: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52630: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Apostolische oudheden, of het leven, de daden, en martelaryen der heylige apostelen, euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de vierde eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van de drie groote bedeelingen der kerke, onder de patriarchen, Moses, en het euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden druk vertaald, door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Uytgegeven met een voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit werk, neffens een oeffeningen over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der rechtveerdigmakingen; door Hermannus Wits.
73904: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 53 Afl 1-2
73907: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 54 Afl 1-2
73909: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 56 Afl 2
73910: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 58 Afl 1 - 2
73905: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 58 Afl 1
73906: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 52 Afl 2
73908: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 55 Afl 1
74182: VOLK DS. J.R.ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ - Piëtisten in Duitsland
44156: DREESMANN . CECILE - Door het oog van duizend naalden.
52637: CELLA - Van lief en leed. Vijf verhalen. Met portret van de schrijfster
52636: CELLA - De dochter van den dansmeester. Een meisjesboek
52638: CELLA - Tegen den stroom op. Een verhaal voor de jeugd. Met platen. Tweede drujk.
52639: CELLA - Langs verschillende paden. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt. Vierde druk
76425: AURELIUS CORNELIUS CELSUS (C.25 V. CHR.-50 N. CHR) - Medicinae libri octo. ex recensione LEONAR TARGAE acceduni Notae varigrum teem guae nunc primun prodeunt J L BIANCONI Dissertatio de celksi aetate er GEORGII MATTHHIAE Lexicon ceklsianum
43941: CENSE-PLEYZIER, MARIAN/ URK, ALBERT VAN/ VRIES, TROMP DE - Pittoresk Urk (Urker Uitgaven; dl. 13)
52643: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - De geestelijke ridder Don Quichot van de Mancha 4e druk
52644: CERVANTES SAVEDRA, M. DE - Don Quichotte. Serie Oud Goud nr. 1. De avonturen van de dolende ridder. Naverteld door P. de Zeeuw J.Gzn. Omslag en platen van Roothciv.
14119: CERVANTES SAVEDRA, M. DE - Don Quichotte. Serie Oud Goud nr. 1. De avonturen van de dolende ridder. Naverteld door P. de Zeeuw J.Gzn. Omslag en platen van Roothciv.
45812: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - met stofomslasgDon Quixote. Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen. Don Quixote von la Mancha übersetzt von Ludwig Tieck mit Illustrationen von Gustave Dore.
44192: MALAN CESAR DR. - De tweede Bartimeus of swblinde ziende geworden met voorberiift van dr.H.F. Kohlbrugge
35916: CHAFFEE, ALLEN - Aan het eenzame meer. 1. Beertje Kroeshaar. 2. Tinteloog, het zwarte beertje. 3. Het bosvolkje aan het eenzame meer. Vertaling Tine van Doorn-Vonk.
23684: CHAIKIN, L. - De zijdeplantage. Roman.
52654: CHAIKIN, LINDA - Onder de woestijnhemel
76749: CHAIKIN, LINDA - Gevaarlijke dans
72519: BERMANT CHAIM - Joods gezinsleven, traditie en levend heden
76400: POTOK CHAIM - OMZWERVINGEN De geschiedenis van het Joodse Volk vertaald door Jeantte Bos
21764: CHAMBERTAIN, MR. - Waarschuwing van de hemel aan alle zondaren op aarde. Eigen lijkpredikatie
29059: CHAMBERTAIN, MR. - Waarschuwing des hemels aan alle zondaren op aarde, zijnde een bijzonder bericht van het verwonderenswaardige. 't Geen den weleerwaarden godzaligen heer Mr. Chambertain leeraar in de gemeente Jezus Christus te Lovert, 13 mijlen ten zuidwesten van Glochester, kort voor zijn eerw. dood is ontmoet. Met deszelfs laatste woorden of eigen lijkpredikatie kort voor zijn afsterven gedaan. Uit het engelsch vertaald.
42994: CHAMBERTAIN, MR. - Waarschuwing des hemels aan alle zondaren op aarde, zijnde een bijzonder bericht van het verwonderenswaardige. 't Geen den weleerwaarden godzaligen heer Mr. Chambertain leeraar in de gemeente Jezus Christus te Lovert, 13 mijlen ten zuidwesten van Glochester, kort voor zijn eerw. dood is ontmoet. Met deszelfs laatste woorden of eigen lijkpredikatie kort voor zijn afsterven gedaan. Uit het engelsch vertaald.
52665: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution. .
52663: CHAMBON, J. - Geschiedenis ener martelaarskerk. Het protestantisme in Frankrijk tot aan de revolutie. Uit het Duits vertaald door Ds. P. van der Kraan.
52664: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution. Vierte Auflage.
41221: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution. .
41454: CHAMBON, ALBERT, VERZAMELD DOOR, TEEKENINGEN J H P VERHOEVEN - Nederlandsche Zeehelden, Onze Marine, serie no 1
52666: CHAMSON, ANDRE - DE GALEI roman in geschiedenis
70276: BLOK CHAN E.A - EEN zonnig gevoel Wonen met Patrimonium
52669: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1 Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis
52667: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De brief aan de Hebreen voor de gemeente uitgelegt. 2e druk.
8414: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De brief aan de Hebreen voor de gemeente uitgelegt. 2e druk.
52671: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE,D. - Leven en Rigting , De Toekomst, vier voorlezingen over godsdienstge vraagstukken van deze tijd 1 overlevering en werkelijkheid 2 geweten en H Schrift 3b Kerk en Staat 4 De Christelijke roeping
52672: CHANTEPIE, P. D. DE LA SAUSSAYE / VALETON, J. J. H. P. (REDACTIE) - Overdenkingen. (Bijbelse onderwerpen door div. auteurs) 17e jaargang 1909; 18e jrg 1910; 19e jrg 1911; 22e jrg 1914; 23e jrg 1915; 41e jrg 1933; 42e jrg 1934; 43e jrg 1935; 46e jrg 1938; 47e jrg 1939; 48e jrg 1940; 49e jrg 1841. Alle in org. gebonden banden.
25814: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen van dr. D. Chantepie de la Saussaye, in leven hoogleeraar te Groningen. Uitgegeven onder toezicht van dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, hoogleeraar te Leiden.
73164: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D.-MR ISAAC DA COST - Rede gehouden ter gedachtenis aan Mr Isaac Da Costa in de vergadering der vrienden Israels te Leiden den 25e mei 1860
45951: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets.
8290: CHANTEPIE, P. D. DE LA SAUSSAYE / VALETON, J. J. H. P. (REDACTIE) - Overdenkingen. (Bijbelse onderwerpen door div. auteurs) 17e jaargang 1909; 18e jrg 1910; 19e jrg 1911; 22e jrg 1914; 23e jrg 1915; 41e jrg 1933; 42e jrg 1934; 43e jrg 1935; 46e jrg 1938; 47e jrg 1939; 48e jrg 1940; 49e jrg 1841. Alle in org. gebonden banden.
52673: CHANTRY, WALTER J - Signs of the apostles. Observations on Pentecostalism Old en Neww
43793: CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA - Stijfkopje (als grootmoeder)
47268: CHAPMAN, H.PERRY E.A. - Jan Steen, Schilder en verteller
70812: CHAPPUIS, H.T - Uit de schooljaren. Met kleuernillustraties.
70687: CHAPPUIS H.T. - op de beukenhorst
52675: CHAPPUIS, H.TH., (SCHRIJVER VAN "JAN ROMEIJN," ENZ. - Maori's tentleven in 't tijgerland. Een boek voor jongens.
52674: CHAPPUIS, H.TH. (MAJOOR DER INFANTERIE, RIDDER DER ORDE VAN DE EIKENKROON) - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870-1871, aan het volk verhaald, Met talrijke Illustratiën, Portretten en Kaartjes
52676: CHARDON, PIET - Van Beppie, Jan Plezier en nog wat met tekeningen van Rie Reinderhoff
42296: CHARDON, PIET - Van Beppie, Jan Plezier en nog wat met tekeningen van Rie Reinderhoff
49025: CHARDRON, RIET - Toen trix veertien was. (uit trix' gedenkboek) met tekeningen van Jan Lutz.
53310: DICKENS CHARLES - The Old Curiosity Shop" with thirty-nine illustrations by C GREEN The Works of Charles dickens Household edition
53311: DICKENS CHARLES - Barnaby Rudge A Tale of the riots of eighty with thirty-nine illustrations by F Barnard The Works of Charles dickens Household edition
65625: SIMOND CHARLES - La vie Parisienne a Travers le XIXe Siècle Paris de 1800 A 1900 Tome I.
76412: LUDWIF CHARLES - KATIE vabBora de vrouw van Lujter
70879: KRIENEN CHARLES - De zwerver (schrijver van: 'Zijn belofte getrouw', 'Karel Vermeer', 'Een Hollandsche Jongen', e.a. verhalen)
71360: KRAEHN JEAN-CHARLES - Bout 'd homme illustre de nombreuz dessins en couleur
71280: DICKENS CHARLES - Dombey and son with sixty-two illustrations by F. Parnard
56832: HOGE CHARLES - Princeton sermons Outlines of Discourses doctrinal and Practical
41311: DICKENS CHARLES - The Old Curiosity Shop" with thirty-nine illustrations by C GREEN The Works of Charles dickens Household edition
41312: DICKENS CHARLES - Barnaby Rudge A Tale of the riots of eighty with thirty-nine illustrations by F Barnard The Works of Charles dickens Household edition
43232: DICKENS CHARLES - Kleine Dora (vertaling C.M.Mensing,)
43297: DICKENS CHARLES - Barnaby Rudge
46825: GOBINET CHARLES (1613-1690) - Onderwys der Jeugt in de Christelycke Godt vruchtigheyt,getricken uyt de H Schriftture en H H vaders en verdeelt in vijf deelen
48033: HOGE CHARLES - Princeton sermons Outlines of Discourses doctrinal and Practical
13508: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITAN) - God verzoend en de wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie. Deel 3.
76625: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITAN) - Het Heilig Avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? 2e bdeel.
52680: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend. En de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 4
52682: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
37168: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITEIN) - God verzoend. En de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 2
52677: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
52679: CHARNOCK, STEPHEN - Het heilig avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? 2e deel.
52678: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
39742: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITEIN) - God verzoend. En de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 2
477: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) GERRIT HOKSBERGEN - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
21878: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
48242: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITEIN) - God verzoend. En de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 3
52686: CHASE, EMILY - Canby Hall, wat moet ze met hem?
52687: CHASE, EMILY - Canby Hall, kamergenoten. Derde druk.
23686: CHASE, EMILY - Canby Hall, wat moet ze met hem?
33144: CHASE, EMILY - Canby Hall, kamergenoten. Derde druk.
22280: CHAUNCY, ISAAC (1632-1712) - De leer der waarheid die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige Schriftuur, volgens den leiddraad van den kleinen catechismus der Westmunstersche godgeleerden. Uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht en met eenige veranderingen, zoo van uitlating als bijvoeging om als een tegengift te strekken tegen de dwalingen der Antinomianen aan de eene zijde, en die der Neonomianen aan de andere zijde, uitgegeven door Alexander Comrie predikant te Woubrugge, Derde druk.
6574: CHAUNCY, ISAAC (1632-1712) - De leer der waarheid. Die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige Schriftuur, volgens den leiddraad van den kleinen catechismus der westmunstersche godgeleerden. vertyal A COMRIE
52689: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie. De 16e-eeuwse revolutie in de kerk. Redactie van Pierre Chaunu. Nederlandse editie: S. Groenveld en S. B. J. Zilverberg.
7890: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie. De 16e-eeuwse revolutie in de kerk. Redactie van Pierre Chaunu. Nederlandse editie: S. Groenveld en S. B. J. Zilverberg.
73803: CHENU J.C. - Manuel de conchyliologie et de paléontologie conchyliologique.TOME pREMIER
56424: HEMERT;ANTOINE NICOLAS CHESNEAU - Trois livres des Paracleses ou consolations des esprits afflige´s traduits du latin d' Antoine Hemert par Nicolas Chesneau.
52692: CHEVROT, G. - Dans le silence vingt-quatre sermons prèchés en l'église aint-francois-xavier
41894: CHEVROT, G. - Dans le silence vingt-quatre sermons prèchés en l'église aint-francois-xavier
69969: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - De bron van zaligheid. Laatste verzameling. 64 preken en 15 bijbellezingen, door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engels vertaald door E. Gerdes. 5e onveranderde uitgave.4e druk
24273: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNDEE) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking, bestaande in een achttal leerredenen van wijlen Robert M'Cheyne, in leven predikant te Dundee. (Uit het Engelsch vertaald.)
76596: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE - De Ark der behoudenis 37 preken voor het eerst uit het Engels vertaald door M Krijgsman 1e druk
60405: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften. uitgegeven door Andrew A. Bonar, herder en leeraar bij de vrije schotsche kerk te Collage. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, Middelburg) 3e druk
31899: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Ik heb de Dag des Heeren lief.
14837: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Middelburg ). 1856. Waarbij geb.: Laatste verzameling, bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes. 1862.
15331: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Laatste verzameling. Bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes.
42798: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - Onze schuld aan Israël predikatie over Rom. 1 : 16 ''eerst de Jood...'' gehouden op 17 november 1839 na zijn terugkomst van de zending tot de Joden door Robert Muuray M'Cheyne met een voorwoord van Ds. Th, van Stuyvenberg Vierde druk
16772: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Derde druk. Vertaald door L. J. van Valen.
11072: CHEYNE, PROF. T.K. M.A.D.D.(1841-1915) (HOOGLEERAAR TE OXFORD) - Jeremia in de lijst van zijn tijd. Vertaald onder toezicht van Dr. G. Wildeboer,1855-1911) hoogleeraar te Groningen.
13968: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking.
35283: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNDEE) - Uit de nagelaten geschriften. Deel I1
13955: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Uit het dagboek van een ouderling. William Lamb, vertaling uit het Engels.
41104: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE - De Ark der behoudenis 37 preken voor het eerst uit het Engels vertaald door M Krijgsman 3e druk
41266: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEL - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Amsterdam). .
4018: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Laaste verzameling. Bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen. Door hem in den loop zijner herdelijke bediening gehouden. Gertrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes. Tweede druk.
60387: M CHEYNE R M - Ala een bloem des velds
20234: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Zo gij Zijn stem dan heden hoort . . . Korte stukjes en brieven geschreven voor en aan de jeugd. Uit het Engelsch vertaald door M. Krijgsman. Tweede druk.
72915: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Zo gij Zijn stem dan heden hoort Meditaties
36418: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking. 8 predikates met in eiding vanWlliam Retd
2938: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften. uitgegeven door Andrew A. Bonar, herder en leeraar bij de vrije schotsche kerk te Collage. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, Middelburg) 3e druk
60400: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Amsterdam). .
76722: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Nu reis ik getroost. Bijbels dagboek. 8e druk
13954: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - De bron van zaligheid. Laatste verzameling. 64 preken en 15 bijbellezingen, door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engels vertaald door E. Gerdes. 2e onveranderde uitgave.
21809: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNDEE) - Hoe lief heb ik Uw dag.
33428: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNDEE) - IAls een bloem des velds Job 14 vers1-2
74840: CHIARUGI, VINCENZIO, - Saggio teorico-pratico sulle malattie cutanee sordide. Osservate nel Regio Spedale di Bonifazio di Firenze.
72580: TREUR T R PRED GERF GEM IN NED TE CHILLIWACK - Gods wijs beleid bevestiging en intrede
46833: LECOMTE. VOYAGE EN CHINE. - Bibliothèque géographique et instructive des jeunes gens ou recueil de voyages intéressants. 33 tome 1- 15 3n 19- 36 , 1806
74901: CHMOLLER, DR. ALFRED. - Handkonkordanz Zum Griechischen Neuen Testament (Text Nach Nestle).
41657: CHOI, YOON-BAE. (GEBOREN TE YOUNG-YANG, KOREA) - De verhouding tussen Pneumatologie en Christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn. (With a summary in English) (Mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache) Avec un sommaire en Français). Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn.
52697: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. Eerste deel.
52698: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. ..
39954: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. ..
4208: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. Eerste deel.
33291: CHOREV, M. I. - Kinderen, ik schrijf jullie. Brieven uit het strafkamp. Derde druk.
27314: CHOREV, M. I. - Kinderen, ik schrijf jullie. Brieven uit het strafkamp. Derde druk.
45304: CHORIN, SCHALOM BEN - Zwiesprache mit Martin Buber. Ein Erinnerungsbuch.
14502: CHRAPOV, NIKOLAJ P. - Het geluk van het verloren leven. Trilogie. 1. Vader 2. De vuurdoop 3. Door lijden gelouterd 5e druk
71319: ABKOUDE CHRIS VAN - Kruimeltje filmediotie geillustreerd door Herman Tulp 70e druk
40879: ESTERIK VAN CHRIS - Een Jongen Van Het Dorp Honderd Jaar Ingen Een Dorp in De Betuwe , 1e Druk. Hard Cover with dust jacket, 22 cm x 14 Cm. Ill.: Naar Foto's. Gedenkboek, Inhoud; Veranderingen in de 20e eeuw: cultuur, sociale omgang, economie, oorlogstijd en andere zaken worden door de tijdsgeest bepaald. Op het schutblad vóór, plattegrond van Ingen uit 1906 en achter op het schutblad plattegrond van Ingen uit 1991.
72071: YOUTH OF CHRIST (RED.) - Youth for Christ. Zangboek. 240 liederen
69224: YOUTH FOR CHRIST - Liedbundel. Muziekeditie
73640: BOERKE CHRISTA DRS. - Paul Gerhardt (1607-1676) Lezingen, gehouden tijden het Gerhardtsymposium in de Theologische Universiteit op 10 maar 2007 ter gelegenheid van zijn 400ste geboortendag
54811: FRASCHER ERICH-ROHDE JOACHIM- SCHNELLE UDE UND WOLFF CHRISTIAN - Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament)dln 1-2-3-4-5-6-7band1-2- 8-9-10-band1-2-11-band1-2-12band1-13 15-16-17 sonderband
48932: FRASCHER ERICH-ROHDE JOACHIM- SCHNELLE UDE UND WOLFF CHRISTIAN - Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament)dln 1-2-3-4-5-6-7band1-2- 8-9-10-band1-2-11-band1-2-12band1-13 15-16-17 sonderband
52705: CHRISTIANSEN, M. SYKETTE06 1 - N ieuwe flora in kleur: zaadplanten Illustraties Henning Anthon. Nederlandse bewerking G. den Hoed.
75380: QUEGUINER JEAN & FLOQUET-DUPARC CHRISTINE - Bibliographie de la Réforme 1450-1648 : ouvrages parus de 1940 à 1955. Quatrième fascicule: France, Angleterre, Suisse
20930: CHRISTLIEB, THEOD. (PROF. EN UNIVERSITEITSPREDIKANT TE BONN). - De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof. Rede gehouden in de vergadering der Evangelische Alliantie te New-York. Naar de nieuwe Duitsche uitgave.
52706: CHRISTLIEB, THEOD. (PROF. EN UNIVERSITEITSPREDIKANT TE BONN). - De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof. Rede gehouden in de vergadering der Evangelische Alliantie te New-York. Naar de nieuwe Duitsche uitgave.
72748: CHRISTMAS, WALTER - Stuurman Most. Naar Het Deensch Door Mevr. D. Logeman-Van Der Willigen.
52707: CHRISTMAS, E. F. - Merry Christmas, a seasonable anthology.
10372: CHRISTMAS, E. F. - Merry Christmas, a seasonable anthology.
44797: CHRISTOPH BLUMHARDT - LEJEUNE, R. (HRSG.) 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Christoph Blumhardt. Eine Auswahl aus seinen Predigten, Andachten und Schriften [herausgegeben von R. Lejeune]
52709: CHRISTOPH BLUMHARDT - LEJEUNE, R. (HRSG.) 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Christoph Blumhardt. Eine Auswahl aus seinen Predigten, Andachten und Schriften [herausgegeben von R. Lejeune]
10433: CHRITALLER, HELENE - In dienst van zijn zender.
52712: CHRITALLER, HELENE - In dienst van zijn zender.
20221: CHRYSOSTOME, S. JEAN - Homelies ou sermons de S. Jean Chrysostome archevesque de Constantinople sur l'Epistre de S. Paul aux Romains.
52713: CHRYSOSTOME, S. JEAN - Homelies ou sermons de S. Jean Chrysostome archevesque de Constantinople sur l'Epistre de S. Paul aux Romains.
17506: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Des Heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrosostomus. Erzbischofs und Patriarchen zu Constantinopel. Predigten und kleine Schriften. Aus dem Griechischen übersetzt. Mit Abhandlungen und Anmerkungen begleitet. Achter Band. Herausgegeben von Johann Andreas Cramer.
45924: CHRYSOSTOMUS, JOANNIS S P.N. JOANNIS CHRYSOSTOMI ARCHIEPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI, MIGNE - Opera Omniaquae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur ... opera et studio D. Bern. de Monfaucon, monacii ordinis S. Benedicti e Congr. S. Mauri. Edition novissima ... accurante J.-P. Migne. greek-latin,
76093: HOFSTEDE DEGROOT P /PAREUA L G MUURLING W. EN C H VAN HERWEDEN CHS - WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen bijzonder gewijd aan de opbouwing der Evangelich-catholieke kerk der toekomst onder medewerking van een Godgelaard gezelschap jaargang 1860
76307: HOFSTEDE DEGROOT P /PAREUA L G MUURLING W. EN C H VAN HERWEDEN CHS - WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen bijzonder gewijd aan de opbouwing der Evangelich-catholieke kerk der toekomst onder medewerking van een Godgelaard gezelschap jaargang 1859
52716: CHURCHILL, WINSTON - Memoires over de Tweede Wereldoorlog. 10 delen.
7977: CHURCHILL, WINSTON - Memoires over de Tweede Wereldoorlog. 10 delen.
52717: CHURNEYSEN, EDUARD - Die große Barmherzigkeit predigten von Karl Barth und Eduard Churneysen.
45310: CHURNEYSEN, EDUARD - Die große Barmherzigkeit predigten von Karl Barth und Eduard Churneysen.
74711: CICERO - Over ouderdom (Cato Maior de senectute). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters Wijsgerige verhandeling over de voor- en nadelen van de oude dag
52718: CIJSOUW, K. / B. HEINRICHS E.A. (TEKST) - Zeeland in vogelvlucht
44269: MARTINUSEN CINDY - Vervlogen dromen
52719: CITROEN, PAUL. - Teekeningen en aanteekeningen.
76979: TEMMINCK GROLL CL PROF DR.IR. - De romaanse kerken van Utrecht
52720: CLAES, ERNEST. - Kobeke. 5e druk Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantre.
43522: CLAES, ERNEST. - Kobeke. 5e druk Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantre.
71868: ABRAHAM VAN ST. CLARA (U=MEGERLE) - Mercurialis of Wintergroen Dat is aangename en vermaakelyke geschiedenissen en gedichten, waarin verscheidene zedelyke leerstukken. En eene zeer ryke vooraad van Bybelsche Concepten gevonden woden voor alle bedrogde en vrolyke gemoederen, leeraars, predikers, en geestelyke persoonen; als mede voor alle byzondere lezers tot een voordelig tijdverdrijf, namelyk om te leven en blymoedig te sterven
23193: ABRAHAM VAN ST. CLARA - De welvoorziene wynkelder, in welken meenige dorstige ziel zich geestelyker wyze laven en verquikken kan, en waar in zoete en zuure wyn naar ieders smaak te vinden is. Geopent door pater Abraham van St. Clara, geduurende zyne onpasselykheit in den laatsten tyd zyns levens. Uit het Hoogduitsch vertaalt.
72960: BLAKE CLARE - Buiten gewone vrouwen voor alle Marta's en Maria's
21179: CLARISSE, THEODORUS ADRIANUS - Een drietal Leerredenen over Lucas 14: 15 t/m 24 zijnde des Heeren noodiging zooals die door het Evangelie aan menschen geschied. Door T. A. Clarisse in leven predikant te Amsterdam omstreeks 1775.
52723: CLARISSE, THEODORUS ADRIANUS (1741-1782, AMSTERDAM) - Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen. Door Theodorus Adrianus Clarisse, in leven predikant te Amsterdam. Naar deszelfs handschrift uitgegeeven door Petrus Abresch, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en Academie Prediker aan de Universiteit van Stad en Lande. Tweede deel.
52724: CLARK, J. - The outlines of theology or, the general principles of revealed religion briefly stated. Designed for the use of families, and students in Divinity. By the rev. James Clark.
28152: CLARK, J. - The outlines of theology or, the general principles of revealed religion briefly stated. Designed for the use of families, and students in Divinity. By the rev. James Clark.
52727: CLARKE, PETER B., - Godsdiensten van de wereld. Ontstaan, ontwikkeling, tradities en betekenis van de grote godsdiensten van vandaag.
52728: CLASON, A.T. - Jacht en veeteelt. Van prehistorie tot middeleeuwen.
75010: BAUDOT JEAN CLAUDE E.A. - VLOOIENMARKTEN in Europa
52730: CLAUDIUS, M. - Wercke. Vierte Auflage. I: (10) 114; 100 blz. II: (8) 128; (6) 128 blz. III: (11) 115; 151 blz. IV: (6) 199 blz.
71709: PARADIN CLAUDIUS M - SYMBOLA heroica m Clacdii Paradini Belliocensis canonici,et d.Gabrielis Symeonis multo,quam antea,fidelius de gallica lingua in latinanm conuerse gravures tussen de tekts
73246: CLAUDIUS, MATTHIAS - ASMUS omnia sua SECUM portans, oder Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen [8 Vols. Compl. in 2].
19872: CLAUDIUS, M. - Wercke. Vierte Auflage. I: (10) 114; 100 blz. II: (8) 128; (6) 128 blz. III: (11) 115; 151 blz. IV: (6) 199 blz.
72293: WESTERMANN CLAUS - Theology of the Old Testament jesaja 40-66
50971: BLICHER J CLAUSEN - Sonja
44110: BLICHER J CLAUSEN - Sonja
52731: CLAVEL, F.T.B., - Geschiedenis der godsdiensten van alle volken der aarde. Geheel omgewerkt en belangrijk uitgebreid door J. Kuiper.3e druk s
76411: JACOBSEN CLAY - ZWIJNDRECHT
52732: CLAYTON, VIRGINIA TUTTLE (EDITOR). - Once & Future Gardener: Garden Writing from the Golden Age of Magazines, 1900-1940.
41358: CLEERDIN, JOS A.M. (RED) - Kleur en motief Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1967, 51. gebrocheerd, plus bijlagen en advertenties.typo : Dick Elffers, mmv Paul Mijksenaar. Teksten van o.m. Dick Hellenius, partituur van Louis Andriessen. Tekst in N.L. en Engels. Goed ex.
52733: CLEERDIN, JOS A.M. (RED) S - Kleur en motief Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1967, 51. gebrocheerd, plus bijlagen en advertenties.typo : Dick Elffers, mmv Paul Mijksenaar. Teksten van o.m. Dick Hellenius, partituur van Louis Andriessen. Tekst in N.L. en Engels. Goed ex.
15693: CLEMEN, C. - Van heidendom tot heden. De godsdiensten der aarde. Hun wezen en hun geschiedenis. Met medewerking van Franz Babinger, Leo Baeck, Heinrich Hackmann, F. E. A. Krause, Karl H. Meyer, Friedrich Pfister, Günther Roeder, Albert Schott, Franz Rolf Schroeder, Erich Seeberg, Otto Strauss. Samengesteld door Carl Clemen. MEt een groot aantal illustraties. Nederlandsche bewerking door Dr. L. A. Rademaker.
70647: BAUER CLEMENCE M.H. - Vriendinnetjes een verhaal voor meisjes geillustreerd door Anneke Polderman derde druk
52735: CLEMENT, R.D. JOANNE FRANCISCO. CAN. REG. ORD. PRAEM. - Semita. Christianae perfectionis opus posthumum. Abbatiae bernensis. Parocho in Lithoyen.
15158: CLEMENT, R.D. JOANNE FRANCISCO. CAN. REG. ORD. PRAEM. - Semita. Christianae perfectionis opus posthumum. Abbatiae bernensis. Parocho in Lithoyen.
52736: CLERCQ, J. J. LE - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
52737: CLERCQ, J. J. LE - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
20767: CLERCQ, JOHANNES DE - De gebeden van de generale absolutie in het Vlaams en 't Latyn met een Onderwyzinge wegens den dienst van d' Alderheyligste Dryvuldigheyt.
52738: CLERCQ, JOHANNES DE - De gebeden van de generale absolutie in het Vlaams en 't Latyn met een Onderwyzinge wegens den dienst van d' Alderheyligste Dryvuldigheyt.
10011: CLERCQ, J. J. LE - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
37253: CLERCQ, J. J. LE - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
57834: JOAN. CLERICI. - Philargyrii Cantabrigiensis emendationes in Menandri et Philemonis reliquias, : ex nupera editione Joannis Clerici. Ubi Quædam Grotii & aliorum, plura vero` Phileleutheri Lipsiensis errata castigantur. Cum præfatione Joan. Clerici. Est genus hominum qui esse primos se ommium rerum volunt Nec sunt Terentius
52739: CLERICUS, JOANNIS - Mosis Prophetæ Libri Quinque, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri et Deuteronomium : ex translatione Joannis Clerici, cum ejusdem paraphrasi perpetua, commentatio philologico, dissertationibus criticis, et tabulis chronologicis ac geographicis. door Joannis Clericus; met 3 uitslaande kaarten
43328: CLIFFORD, MRS. W.K. - Dora en Betty. geïllustreerde band Holland, Helena van.
71297: DOORENBOS CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand met illustraties van B. v. Vlymen deel 2
71295: DOORENBOS CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand met illustraties van B. v. Vlymen deel 1 en deel 2
71472: GUYLOUIS FAUCHE X. LETURGIE GUYLOUIS CLOUDE - Lucky Luke le ranch maudit la bonne avonture la statue le flume
1448: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Twaalftal leerredenen. (Zoogenaamde vrije stoffen en
75824: MOLENAAR DGRAVENHAGE EN DU CLOUX A P A - Lijdensstoffen in leerredenen eerstedel door D Molenaar en Twaalftal lijdensstoffen du CLOUX 4e herziende druk
52754: CLUCAS, PHILIP - Israël
39469: CLUCAS, PHILIP - Israël
76853: PRESSENSE DE MEVR BEWERKT DOOR P CMONDRIAAN - Wat de liefde vermag eem kerstverhaal 2e4e druk geillussteerd klurplaat
69247: ZANDT P DIS CN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel I: historisch overzicht.
22510: ZANDT P DIS CN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel I: historisch overzicht.deel2 verklaring
52755: CNEUDT, R. DE / COHEN, J. E.A. - Zesde winterboek van de wereldbibliotheek 1927-1928. Met twee houtsenden en acht autotypieën in vier kleueren, naar henri Wils en naar Willen van Konijnenburg, Willem Witsen, Rubens en Breughel, Adriaen van Ostade, Cornelis Troost en Constant Troyon.
26528: CNEUDT, R. DE / COHEN, J. E.A. - Zesde winterboek van de wereldbibliotheek 1927-1928. Met twee houtsenden en acht autotypieën in vier kleueren, naar henri Wils en naar Willen van Konijnenburg, Willem Witsen, Rubens en Breughel, Adriaen van Ostade, Cornelis Troost en Constant Troyon.
71690: STEEN-PIJPERS CO VAN DER - Barendje en Annemieke, vierde druk
74588: TOLLENS & CO - Tollens & Co in de loop der jaren ontwikkeling van de verfindusrie/Verf en wlddaad voor de mensheid/Verftechniek verf abrcage/ Klassieke verven geillusstreerd
52760: CO BOODT, DS. C. P. (GEREF. PRED. TE LEERDAM) - De Reformatie van het Calvinistisch denken. Samengesteld door Ds. C. P. Boodt.
46619: GRAAF & CO - ERVARINGSBOEK 1929 overzicht der adressen welke uit December 1928 resulteeren uit de maandelijhksche vertrouwelijke uitwisseling van ervaring ter beoordeeling vabn bestaande en nieuwe relaties 30 maart 1929
18234: CO BOODT, DS. C. P. (GEREF. PRED. TE LEERDAM) - De Reformatie van het Calvinistisch denken. Samengesteld door Ds. C. P. Boodt.
70153: COBBETT, WILLIAM (1763-1835) - Geschiedkundige brieven over de protestantsche hervorming in Engeland en Ierland., Uit het Fransch..
33053: COBET, C.G. - Xenophontis Expeditio Cyri in usum Studiosae iuventutis textum constituit C.G. Cobet. Editio Septima Quam curavit S.J. Warren. Accedit tabula geographica.
70381: COCCEJUS, DR. JOHANNES (1603-'69, PROF. TE LEIDEN) - De leere van het Verbond en Testament Gods, kort en grondig verklaart, door Johannes Coccejus.vertaling ASSELT van W J en RENGER H G
52762: COCCEJUS, JOH.(1603-1669 - Aanmerkingen over DANIEL In het Latijn beschreven Door de Hr Joannes Coccejus zal.g In zijn leven Professor de Godgeleerdheid tot LEYDEN vertaald door Abnraham van Poot ,N D
47973: COCCEJUS, J. E.A. - Liever Turks dan Paaps? De visies van Johannes Coccejus,Gisbertus Voetius en Adrianus Relabdus op de islam verttaald ingeleid en toegelicht door dr.J van Amersfoort en dr.W J van Asselt
70672: RO COCHEN - Ted van Bergen (geïllustreerd door Freddy Langeler)
52764: COCHERET, CH. A. - Kamer van Koophandel en fabrieken voor 's-Gravenhage. 1 october 1853 - 1 october 1953. Herinneringen aan 100 jaar, in opdracht geschreven door Ch. A. Cocheret.
24445: COCHERET, CH. A. - Kamer van Koophandel en fabrieken voor 's-Gravenhage. 1 october 1853 - 1 october 1953. Herinneringen aan 100 jaar, in opdracht geschreven door Ch. A. Cocheret.
854: COCK, H. DE - Een paar brieven, uitgegeven ter opheldering der waarheid en ter wederspreking van den laster dezer dagen.
828: COCK, H. DE - Besluiten van de Nationale Dordsche Synode; gehouden in den jare 1618 en 1619, te Dordrecht. Uitgegeven door en emt eene voorrede van H. de Cock.
13518: COCK H DE (1801-42 ULRUM) - Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding, door H. de Cock, leeraar aan de theol. school te Kampen. Tweede herziene druk.
21329: COCK H DE (1801-42 ULRUM) - Gereformeerde kerkregeering, of handboek voor leeraars en kerkeraadsleden, benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn. .
40480: COCK H DE (1801-42 ULRUM) - Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de bel?denis des geloofs : onlangs door een onbekende nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te st?ven in hare verkeerde gedachten nopens, en vervolging van de ware Gereformeerden, en de Gereformeerde leer te verkeeren in een bajert van verwarring, en in plaats den waarachtigen dienst van God, den afschuwel?ken kalverdienst des vr?ën wils op te rigten / door H. de Cock
309: COCK H DE (1801-42 ULRUM) - Besluiten van de nationale Dordsche Synode; gehouden in den jare 1618 en 1619, te Dordrecht, uitgegeeven door en met eene voorrede.
13520: COCK, H. DE - Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding, door H. de Cock, leeraar aan de theol. school te Kampen. Tweede herziene druk.
43084: COCK, H. DE - Verzamelde Geschriften. Voorzien van inleidingen en aantekeningen door prof. drs. D. Deddens / prof. dr. W. van 't Spijker / ds. M. Drayer / drs. J.C.L. Starreveld / drs. H. van Veen / drs. M. te Velde met medewerking van ds. H. Bouma en H. Natzijl.
2817: COCQUIUS, ADRIANUS (LEERAAR IN DE BLOEYENDE GEMEYNTE TOT VLISSINGEN) - Theologia Practica, de werckige Gods-geleertheydt het tweede boeck; handelende van 't herte en de gewissen in 't gemeun, van de verscheydenen hertsieckten en der zelver heylzame genezinge. Met een byzondere toe-passinge.
20801: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, april 1813, en overleden te Leerdam, 27 Januari 1876; voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk.
31127: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Vdruk.
3641: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk.
26469: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Vierde druk.
52777: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk.
40184: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk.
17913: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Vierde druk.
37591: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden.Vierde druk.
74734: COENEN, L. - Theologisches Begriffs Lexikon zum Neuen Testament (2 Banden. I: Abraham - Israel II: Jerusalem - Zweifel)
46447: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
39819: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. (...) Studien-Ausgabe
72573: COENEN, ADRIAEN - Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens (ed. Egmond/Lason). kleurenfacsimile's . Als nieuw. . Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585. Redactie en inleiding Fl. Egmond en P. Mason, met commentaar door K. Lankester. (Zutphen, Walburg Pers, 2003). Oblong 8vo
44691: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
52783: COENEN, LOTHAR E.A.66 - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. (...) Studien-Ausgabe
52785: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
52784: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
41813: COERS, F. R. - Lieder boek van groot-Nederland verzameld door F. R. Coers Frzn.
73883: LINDIJER COERT H. - Gids voor reisgenoten, een handboek voor lekepastoraat, zesde druk
71882: WILLENSHE NICOLAAS COEVORDEN - BeschrijvinG van WILLENSHE NICOLAAS COEVORDEN in denouderdom van 9 jaren zijn toevlucht genemen heefttotGod
52787: COHEN, H., OYEN, H. VAN - Ethiek en religie. Opmerkingen over de verhouding van ethiek en religie in het systeem van Hermann Cohen.
48838: COHEN, E. & M. - JONATHAN Waarheid en droomen
59655: LE COINTRE, W.M. - Het Jezusbeeld in de wijsbegeerig-wetenschappelijke litteratuur.
19245: LE COINTRE, W.M. - Het Jezusbeeld in de wijsbegeerig-wetenschappelijke litteratuur.
52789: COLE, AD. - God kent zijn tijd .
76928: UIL DEN VAN COLEN A - Verlangen van het hart
52790: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - De afscheiding van België. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. Beets. uitgegeven onder leiding van Prof. Dr. H. Brugmans
24825: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - De afscheiding van België. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. Beets. uitgegeven onder leiding van Prof. Dr. H. Brugmans
52791: COLERUS,J. - BLASE,J.E.B. - Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche kerk zijner dagen. Met plaat. Diss. Utrecht
14216: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald. Zevende druk.
37169: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en Praktikale verhandeling van Gods Souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid: Namelijk van de Rechtvaardigheid, de Verkiezing, Verlossing, Krachtdadige roeping en Volharding. Naar den laatste druk uit het Engelsch vertaald. Zevende druk.
5278: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W. W. Tweeden druk.
37733: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald en door drie voorredenen van voorname Godgeleerden aangeprezen. Zesde druk.
5377: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volherding. Door Elisa Coles. En nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W. W.
32297: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W.W. Tweeden druk.
38333: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volherding. (...) ui'tt Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W. W. Vierden druk.
37844: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald en door drie voorredenen van voorname Godgeleerden aangeprezen. Zesde druk.
31142: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Gods souvereiniteit mitsgaders andere wezenlijke stukken daaruit afgeleid. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald. Zevende druk.
52807: COLIJN, J. J. A. - Schets van de geschiedenis van de Hongaarse gereformeerde kerk.
52806: COLIJN, J. J. A. - Schets van de geschiedenis van de Hongaarse gereformeerde kerk.
41965: COLIJN, A. - Colijn in de caricatuur 100 uitgezochte caricacturen met een voorwoord van Dr. Colijn zelf
15953: COLIJN, J. J. A. - Schets van de geschiedenis van de Hongaarse gereformeerde kerk.
48297: COLIJN H., VAN KAMPEN H.C.A - De Zuiderzee. Een herinneringswerk.
76495: BROWN COLIN - The New International Dictionary of New Testament Theology, 4 Volumes Eduted Lolhar Coenen Erich Beyreuther and Hans Bietehard
52808: COLIN, P. L. C. SS. R. - Aux sources de la charité
41862: COLIN, P. L. C. SS. R. - Aux sources de la charité
73801: COLLECTIF - BERNADETTE. N°435. 1ER MAI 1938. NOUVELLE SERIE. LES MUGUET
52810: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1858-1859 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52814: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1854-1855 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52811: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1857-1858 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52812: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1856-1857 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52813: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1855-1856 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
75296: COLLECTIF, LEFRANC - CATALOGUE - PRIX COURANT DU TARIF BEAUX-ARTS - JUIN 1935 - LEFRANC, 1935. CATALOGUE TARIF de l' ETS LEFRANC: 170 pages - nombreuses illustrations en noir et blanc dans le texte. In-8 Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais Classification Dewey : 750-La peinture et les peintres. .
52809: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1860-1861 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
52815: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1853-1854 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
70223: COLLECTIF - THEOLOGIE MORALE OU RESOLUTION DES CAS DE CONSCIENCE SELON L'ECRITURE SAINTE, LES CANONS, & LES SAINTS PERES, TOME 4
52816: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1837-1838 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
41062: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1860-1861 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
41063: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1858-1859 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
41064: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1857-1858 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
41065: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1856-1857 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
41066: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1855-1856 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
41067: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1854-1855 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
41068: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1853-1854 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
41069: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1852-1853 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
41070: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1837-1838 illustrées de gravures noir et blanc dans le texte
74853: HOORNBEECK JOHANNES ( HOORNBEEK COLLEGE - Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen
52818: COLLET, P. - Institutiones theologiæ scholasticæ, quas ad usum seminariorum e propriis suis prælectionibus. Contraxit Petrus Collet, presbyter congregationis missionis, sacræ theologiæ doctor & professor. Opus ad juris Romani & Gallici normam exactum. Editio nova.
52819: COLLINSON, CLIFFORD W. - Onder de kannibalen der Salomons-Eilanden 1ste Nederlandse druk.¶ Fraaie reisbeschrijving van de Salomons-Eilanden door de Engelse planter 7 handelaar in de zuidzee Collinson. Vertaling J.L.J.F. Ezerman.
44028: COLLINSON, CLIFFORD W. - Onder de kannibalen der Salomons-Eilanden 1ste Nederlandse druk.¶ Fraaie reisbeschrijving van de Salomons-Eilanden door de Engelse planter 7 handelaar in de zuidzee Collinson. Vertaling J.L.J.F. Ezerman.
52821: COLLODI, C. - De avonturen van Pinokkio door C. Collodi Nieuwe volledige uitgave Nieuwe vertaling van Louise J. van Everdingen en opnieuw geïllustreerd met 4 driekleurendruk en 36 zwarte teekneningen door rie Cramer
52820: COLLODI, C. - Pinokkio
41494: COLLODI - Pinokkio. de vreemde wonderlijke ongelooflijke avonturen van.
44564: COLLODI, C. - Pinokkio
44565: COLLODI, C. - De avonturen van Pinokkio door C. Collodi Nieuwe volledige uitgave Nieuwe vertaling van Louise J. van Everdingen en opnieuw geïllustreerd met 4 driekleurendruk en 36 zwarte teekneningen door rie Cramer
9740: COLMJON, GERBEN - Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde. Verlucht met vijftien foto,s.
48879: COLOMB, MEVR - De goede engel van het huis
1874: COLONIUS, DANIËL (1566-1635) DR.JAN HOEK - Theoloog tussen reformatie en orthodoxie. With a summary in English. Avec un résumée en Français. proefschrift Door Jan. Hoek.
48053: COLUNGA, ALBERTO & TURRADO, LAURENTIO - Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam. Nova editio
52825: COM BOER, E. A. - Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Calvijn's enige gedicht. Het Epinicion Christo cantatum van 1 januari 1541.
15680: COM BOER, E. A. - Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Calvijn's enige gedicht. Het Epinicion Christo cantatum van 1 januari 1541.
21094: COMAY, JOAN - Wie is wie Het oude testament Alle bijbeklse figuren van A tot Z
52826: COMAY, JOAN; BROWNRIGG, RONALD - Who's Who in the Bible - Two Volumes in One: Who's Who in the Old Testament together with the Apocrypha ; Who's Who in the New Testament 1993.
44467: COMAY, JOAN; BROWNRIGG, RONALD - Who's Who in the Bible - Two Volumes in One: Who's Who in the Old Testament together with the Apocrypha ; Who's Who in the New Testament 1993.
75620: COMENIUS, JAN AMOS, - Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart. Ofwel: Een heldere beschrijving van hoe er in deze wereld en al haar aangelegenheden niets dan verwarring en dwaling, gedraai en geploeter, begoocheling en bedrog, ellende ect ecty
52827: COMFORT,ALEX - Wat heet oud?
42452: COMFORT,ALEX - Wat heet oud?
47918: COMMELIN, ISAAC. - Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde oost-indische compagnie, vervatende de voornaemste reysen/ by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen. Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken/ eylanden/ havenen/ revieren/ stroomen/ rheeden/ winden/ diepten en ondiepten; mitsgaders religien/ manieren/ aerdt/ politie ende regeeringhe der volckeren; oock meede haerder speceryen/ drooghen/ geldt ende andere koopmanschappen/ met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen versiert. Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere Zee-varende liefhebbers. Met dry besondere tafels ofte registers/ in twee delen verdeelt: waer van 't eerste begrijpt, veerthien voyagien/ den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest. Vier delen + supplement. Herdruk van het origineel uit 1646. .
74733: SAMEN OP WEG-COMMISSIE (HERV. GEREF. LUTH.) - Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerkOverzichtsboek met veel foto`s over de 3 kerkgenootschappen in de tekst. T.g.v. het betrekken van een nieuw deinstencentrum in Utrecht
71197: COMPAGNIE L.G. - Echt samen, gedachten over trouwen en samenwonen op de grond van de Bijbel en de praktijk
69584: COMPASSIONE - Frans Burstein.
44644: COMPENDIUM - Compendium Theologiae Positivae, adjectis notis amplioribus, quibus doctrina orthodoxa ad Paideian academicam explicatur atque ex scriptura S. eique innixis rationibus theoligicis confirmatur, denuo edendum curavit Carol. Ferd. Guil Walther, SS. Theologieae Doctor et Professor Editio Auctior et emendatior Indices Fecit Theo. Buenger
482: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments; (...) Vierde druk.
75833: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) Eerste en Tweede stuk. Nieuwe uitgave.
2374: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het oprecht geloof. Verklaring van den 7e zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
26428: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het oprecht geloof. Verklaring van zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Met een voorwoord van ds. A. Moerkerken. 2e druk
25940: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Geschreven door den weleerw. heer Alexander Comrie, in leven Phil. Doct. en getrouw bedienaar des evangelies te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
3431: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming; waarin de waarheden van onzen Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgestelt en betoogd worden. De natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost, en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leidinge opgewekt worden. Van onduitsche woorden gezuivert etc. door Theodorus Avinck, Th. z.
17966: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling over de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabet door Alexander Comrie. Scoto Brittanus. A.L.M. Philosophæ Doctor en Predikant te Woubrugge. Nieuwe uitgave, tweede druk.
1540: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde uitgave volgens 1744.
32425: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en practikale verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming: Waarin de waarheden van onze Godsdienst op eene klare en bevindelyke wijze voorgesteld en betoogd worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestuurt; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leiding opgewekt worden, door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ Doctor en predikant te Woubrugge. De eerste zeven zondagen. Nieuwe uitgave. Van onduitsche woorden gezuiverd; met een register der Schriftuurplaatsen, en een bladwijzer der zaken vermeerderd; en met een voorberigt ter opwekking om in dezen tijd van afwijking bij de oude beproefde waarheden onzer Hervorming te blyven, vergezeld, door Theodorus Avinck, Th. Z.
5147: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan.
3618: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezankte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunnen ongestalte. Vervolgens de geloovigen, daarover met smart aangedaan, en begeerig naar herstelling; in welke hunne innige begeerten voorgesteld en de zwarigheden, die zij ontmoeten en hun dikwerf onvrijmoedig maken, geopperd en opgelost worden. Eindelijk hunne herstelling, en de werkzaamheid hunner ziel, als herstelden en in vorig element gebragten. Verklaard en toegepast door Alexander Comrie, Scoto -Brittannus, A.L.M. et Phil. Doct. en predikant te Woubrugge. Stuk I: (4) 361 blz. Stuk II: 326 blz.
76286: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des saligmakenden geloofs volgens de lettere van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ doctor en predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746 waarbij.Verhandeling van eenige Eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. (...) Letterlijke Uitgave volgens 1744.
486: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) Eerste en Tweede stuk. Nieuwe uitgave.
4145: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C des geloofs, of verhandeling over de benamingen van het zaligmakend geloof, volgens de letters van het alfabet. Nieuwe uitgave. Negende druk. Uitgegeven door Johannes Wilhelmus de Heyde red. te Rotterdam.
3525: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des saligmakenden geloofs volgens de lettere van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ doctor en predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746.
45922: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des saligmakenden geloofs volgens de lettere van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ doctor en predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746 waarbij.Verhandeling van eenige Eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. (...) Letterlijke Uitgave volgens 1744.
4148: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen. Vermeerderd met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV: 1 ter gedagtenis van het overlyden van wylen den wel. ed. gestr. heer Cornelis van Schellingerhout, in leven Vryheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude. Onveranderde uitgave naar 1758.
40568: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid.
75836: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid, examem en tolerantien.
3664: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabeth door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus, A.L.M. Philosophiæ doctor en predikant te Woubrugge. 9e druk druk.
13523: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het oprecht geloof. Verklaring van den 7e zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
35960: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid.
4594: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte, kranke en kwijnende staat der geloovigen, Voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte. Verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. A.L.M. et Philosophiae doctor en predikant te Woubrugge. Nieuwe en onveranderde uitgave. Onder toezicht en met eene voorrede van P. Deetman, predikant te 's Grevelduin Capelle.
13738: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. Met de bygevoegde schetsen der predicatien. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. A.L.M. Philosophie Doctor en predikant te Woubrugge. Vierde druk.
52841: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C des geloofs, of verhandeling over de benamingen van het zaligmakend geloof, volgens de letters van het alfabet. Nieuwe uitgave.
19497: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Samuël in zijn leven zeer geliefd in zijn dood betreurd en hoog geëerd of lijkrede over 1 Samuël 25:1 bij gelegenheid van het zalig afsterven van den Weledelen Gestrengen Heer Cornelius van Schellingerhout in zijn leven Vrijheer en Baljuw van Esselijkerwoude en Heer-Jacobswoude. Uitgesproken den 27en Juli 1749 door Alexander Comrie.
22988: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten. De afgezakte kranke en kwynende staat der geloovigen, voornamentlyk in dezen tydt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daar over met smerte aangedaan, en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eyndelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als herstelde, en in hun voorig element gebragt. Verklaart en toegepast door Alexander Comrie. Eerste stuk. (6) 225 blz. Tweede stuk: (30) 190 blz. Tweede druk.
4733: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet. (Onveranderde uitgave volgens 1746.)
45844: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid.
42204: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen waarin vertoont wordt uit verscheide texten: de afgezakte, kranke en kwynenede staat der geloovigen voornamentlijk in dezen Tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovigen, daar over met smerte aangedaan, en Begerig na Herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de Zwarigheden, die zij ontmoeten en hen dikwerf Onvrijmoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de Werkzaamheit hunner Ziele als herstelde, en in hun voorig element gebragt. verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Schoto Brittannus, A.L.M. & Philosophiae Doctor en Predikant te Woubrugge. Vermeerderd, met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV : vs. 1. ter gedachtenis van het Overlyden van wylen den wel Ed. Gestr. Heer Cornelis van Schellingerhout, in leven vrijheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude onveranderde uitgave naar 1758 eerste stuk
46580: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte, kranke en kwijnende staat der geloovigen, Voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte. Verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. A.L.M. et Philosophiae doctor en predikant te Woubrugge. Nieuwe en onveranderde uitgave. Onder toezicht en met eene voorrede van P. Deetman, predikant te 's Grevelduin Capelle.
34656: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Derde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
27579: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling over eenige eigenschappen van het zaligmakend geloof, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. In welke de zorgeloozen en tijdgeloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zichzelven in eenen aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevallen in welke God zijn volk brengt, worden voorgesteld, en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der klein- geloovigen opgelost, en zij volgens de kenmerken vermaand worden, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. In leven: A.L.M. phil. doct. en predikant te Woubrugge. Nieuwe uitgave, tweede druk.
14745: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Derde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
38581: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling over de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabet door Alexander Comrie. Scoto Brittanus. A.L.M. Philosophæ Doctor en Predikant te Woubrugge. Nieuwe uitgave, tweede druk.1840 waarbij geb Verhandeling over de eenige eigenschappen des zaligmaknden geloofs sijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. In welke de zorgeloozen en tijdgeloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zichzelven in eenen aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevallen in welke God zijn volk brengt, worden voorgesteld, en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der klein- geloovigen opgelost, en zij volgens de kenmerken vermaand worden, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. In leven: A.L.M. phil. doct. en predikant te Woubrugge.1836
15011: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) SMYTEGELT - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet. (Onveranderde uitgave volgens 1746). WAARBIJ EEnige verscheidene PREDIKATIEN ( 10 preken over Joh3-efeze5-lukas12-handelingen 26 vers 28 handelingen 26 vers 29-koh7-lukas 24- ezechiel 36- pred 11- en hebr 11) opgeschreven door L D CAMPS met een voorwoord van J H Donner
44101: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments; (...) Onveranderde uitgave volgens 1744
23438: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabeth door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus, A.L.M. Philosophiæ doctor en predikant te Woubrugge. (10) 148 blz. en: Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheide uitgekipte teksten des O. en N. Testaments; in welke de zorgeloozen en tijdgeloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevalen, in welke God zijn volk brengt, worden voorgesteld en de oefening en de kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoeds-gevallen en zwarigheden der kleingeloovigen worden opgelost en zij worden volgens de kenmerken vermaand, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. (6) 350 blz.
22119: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - De geloovige christen kennende zyne elendigheid en zyne begeerte na verlossinge; of Verzameling van leerredenen, uit verscheide texten.ect vermeerdert met lykrede naar het overlijden van Cornelis van SCHELLINGERHOUT
6468: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs. Zijnde een' verklaring en toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des O. en N. Testaments.
3084: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Derde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
15494: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en practikale verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming: Waarin de waarheden van onze Godsdienst op eene klare en bevindelyke wijze voorgesteld en betoogd worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestuurt; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leiding opgewekt worden, door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ Doctor en predikant te Woubrugge. De eerste zeven zondagen. Nieuwe uitgave. Van onduitsche woorden gezuiverd; met een register der Schriftuurplaatsen, en een bladwijzer der zaken vermeerderd; en met een voorberigt ter opwekking om in dezen tijd van afwijking bij de oude beproefde waarheden onzer Hervorming te blyven, vergezeld, door Theodorus Avinck, Th. Z.
25345: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benamingen des Zaligmakenden Geloofs volgens de letters van het alphabet door Alexander Comrie, Scoto-Brittanus. A.L.M. Philosophioe Doctor en Predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746.
25359: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A. B. C. des Geloofs of Verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het Alphabet. Onveranderde uitgave volgens 1746.
77870: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benaamingen des saligmaakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabet. vierde druk.met lykreden 1Sam25 vers 1 WAARBIJ Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments; (...) rwede druk. LEIDEN Hasebroek Johannes/AMSTERDAM Nicolaas Byl 1744
13739: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
18758: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benaamingen des saligmaakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabet. vierde druk.met lykreden 1Sam25 vers 1 WAARBIJ Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments; (...) rwede druk. LEIDEN Hasebroek Johannes/AMSTERDAM Nicolaas Byl 1744
4681: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) CORNELIUS VAN SCHELLINGERHOUT VRIJ HEER EN BAILLUW VAN ESSELYKERWOUDE DEN HEER JACOBSWOUDE - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. vierde druk met daarbij Samuel Lijkreden over 1 Sam 25 vers 1 bij zalig afsterven van Cornelius van Schellingerhout vrij Heer en Bailluw van Esselykerwoude den heer Jacobswoude 1949
38903: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Maak mij levend om uws naams wil. Herschreven door C. Bregman.
4412: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen. Vermeerderd met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV: 1 ter gedagtenis van het overlyden van wylen den wel. ed. gestr. heer Cornelis van Schellingerhout, in leven Vryheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude. Onveranderde uitgave naar 1758.
26822: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddelijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den weleerw. heer Alexander Comrie, in leven Phil. doct. en getrouw bedienaar des Evangelies te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stof, in het licht gegeven door C.M. Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid. Waarbij: God die den Godloozen regtvaerdigt, de Regtvaerdiger van allen, die in Jezus Christus gelooven. Ofte, een schriftmatige verklaring van de regtvaerdiging der uitverkoornen door het geloof. In het Engels beschreven, door den weleerwaarden heer Hugh Kennedy, predikant in de Schotse Gemeente te Rotterdam. En in 't Nederduits vertaalt, door W. Hoog, en J. de Koningh. Waar by gevoegt is, een praktikale verhandeling, van denzelven autheur, over 2 Corinthen V: 21. In 't Nederduits vertaalt, door Cornelis Brem.
46027: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) CORNELIUS VAN SCHELLINGERHOUT VRIJ HEER EN BAILLUW VAN ESSELYKERWOUDE DEN HEER JACOBSWOUDE - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. derde druk
38615: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus, Volgens de leere en gronden der Reformatie: Waarin de waarheden van onzen godsdienst op een klaare en bevindeyke wyze voorgestelt en betoogt worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestiert; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene euangelische leidinge opgewekt worden. (...)
23460: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde eene verklaaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde uitgave volgens 1744.
34888: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de rechtvaerdigmakinge des zondaars door de onmiddelyke toereekening der borggerechtigheit van Christus. En met een voorreede over dezelve stoffe in het ligt gegeven door C. M.
40000: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) . voorrede ds P DEETMAN
4053: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid, om de leer, in de Synode te Dordrecht ten 1619 vastgesteld, met de veroordeelde leer der Remonstranten te vereenigen; voorgedragen in zamenspraken, door een Genootschap van voorstanders der Nederlandsche Formulieren van Eenigheid.
43924: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) Eerste en Tweede stuk. Nieuwe uitgave.
48319: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde eene verklaaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde uitgave volgens 1744.
6471: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen. Waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave, door J. Beijer, herder en leeraar te Leeuwarden.
13519: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige Eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. (...) Letterlijke Uitgave volgens 1744.
14224: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een verklaring en toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des O. en N. Testaments.met voorwoord van Ds G H Kersten
21932: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Een beknopte Verhandeling van het Verbond der Werken Opnieuw uitgegeven naar de editie van 1741 en van een woord ter inleiding voorzien door G. H. Kersten Predikant te Rotterdam.
22074: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid (Examen van Tolerantie) Naar de uitgave van 1835
23404: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus volgens de leer en gronden der Hervorming, waarin de waarheden van onzen Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hun plicht, volgens een evangelische leiding, opgewekt worden, door Alexander Comrie. Zondag =5 en 6
25493: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des Saligmakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ Doctor, en predikant te Woubrugge. (13) 148 blz. 1863. Waarbij geb.: Verhandeling van eenige eigenschappen des Zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaring en toepassing van verscheide uitgeknipte texten des O. en N. Testaments; in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aanbodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zijn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgelost, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. (8) 350 blz. 1864. WAARBIJ Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid MINNERTSGA J BLOEMSMA 182
3087: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus. Volgens de leer en gronden der Hervorming. Waarin de waarheden van onze godsdienst op eene klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hunnen plicht, volgens eene evangelische leiding, opgewekt worden, De zeven eersten zondagen. Onveranderde, alleen naar de nieuwe spelling gewijzigde herdruk der uitgave van 1778.
36706: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling over de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabet door Alexander Comrie. Scoto Brittanus. A.L.M. Philosophæ Doctor en Predikant te Woubrugge. vermaand worden, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. In leven: A.L.M. phil. doct. en predikant te Woubrugge.
37062: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Levensgeschiedenis van Alexander Comrie, in leven dienaar des woords bij de Gereformeerde Kerk te Woubrugge 1736.
37660: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments; (...) Onveranderde uitgave volgens 1744
39743: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het oprecht geloof. Verklaring van den VII Zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
41428: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabet. (...) Sevende druk..
4216: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des zaligmakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabeth. Nieuwe uitgave.vierde druk
48502: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en de gronden der reformatie. (...) Nieuwe uitgave.
73528: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) DOOR VERBOOM, J.H.R. - Dr. Alexander Comrie. zijn leven en werken alsmede de hisrorie van zijn gemeenten
75832: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) . voorrede ds P DEETMAN
76280: KOELMAN JACOBUS- PHILPOT J C +_C:OUX DU AP A =DURHAM JAKOB HELLENBROEK A = GROE TH =LEDEBOER L G C = LOVE CHR= MEINDERS LODENSTEIJNJAC= COMRIEALX - DeWEKKER DERLERAREN26 blz en 11 diverse predikatie 214 blz
71712: FLAVIGNY COMTESSE DE - RECUEIL DE PRIERES DE MEDITATIONS ET DE LECTURES TIREES DES OEUVRES DES SAINTS PERES, DES ECRIVAINS ET ORATEURS SACRES.
2386: BIJBELSCH HANDBOEK EN CONCORDANTIE. - Bevattende een kort begrip der Bijbelboeken, met tal van verklaringen, ook op het gebied der gewijde geschiedenis en van het Heilige Land en een register der onderwerpen, eene concordantie, eene alphabetische lijst der eigennamen en eenige kaarten. Derde druk.
74700: CONNOLLY, R. HUGH - Didascalia Apostolorum. The Syriac Version Translated and Accompanied by the Verona Latin Fragments. With an Introduction and Notes.
52896: CONRAD, JOSEPH - Typhoon. Illustrations by Edward Osmond.
20402: CONRAD, JOSEPH - Typhoon. Illustrations by Edward Osmond.
52899: CONRADI, L. R. (ZENDINGSDIRECTEUR) - De verborgenheid onthuld of de zeven zegelen verbroken.
52897: CONRADI, L. R. (ZENDINGSDIRECTEUR) - De ziener aan het hof te Babel. Of Wereldgeschiedenis in het licht van den Bijbel. Tweede druk.
52900: CONRADI, L.R. - Wie wordt Overwinnaar en Erfgenaam in het Koninkrijk Gods? door L. R. Conradi 10de duizendtal
33693: CONRADI, L. R. (ZENDINGSDIRECTEUR) - De verborgenheid onthuld of de zeven zegelen verbroken.
8192: CONRADI, L. R. (ZENDINGSDIRECTEUR) - De ziener aan het hof te Babel. Of Wereldgeschiedenis in het licht van den Bijbel. Tweede druk.
39292: CONRING, ENNO - Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Clavinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
73192: TISCHENDOR CONSTANTINUS - Vetus Testamentum Graece Iuxta Lxx Interpretes: Textum Vaticanum Romanum Emendatius Edidit, Argumenta Et Locos Novi Testamenti Parallelos Notavit, ... Subiunxit (Ancient Greek Edition)
52904: CONTENAU, GEORGES - Zo leefden de babyloniërs en Assyri;ers ten tijde van Nebukadnezar
42345: CONTENAU, GEORGES - Zo leefden de babyloniërs en Assyri;ers ten tijde van Nebukadnezar
52905: CONTZEN, ADAMUS - De Vnione et synodo generali evangelicorvm theologis et politicis nesessaria consultatio
71475: GINE CHRISTIAN DIDIER CONVARD - Neige líntegrale 2 couleurs rita
34052: CONVOLUUT PREKENBUNDEL, ABMA, H.G. (8); DORP, S. VAN (1); ENT BRAAT, D. V/D (1); HAVERKAMP, B. (1); HEUVEL, J. V/D (2); HOVIUS, W. CHR. (1); JONG, P. DE (2); VLIET, J. (3) VROEGINDEWEY, W. (4); BLOM, G. (1); KEUNING, J. (1); ZANDT, P. (1)) - 26 preken van pred. der Ned. Herv. Kerken. Abma, H.G. - Een gezonde woonplaats en genezing op het gebed. (Jes. 33:24) - Gods antwoord aan Baruch. (Jer. 45:5) - Wat waar is is waar. (Afscheidspreek van Monster) - Een betere opstanding. (Hebr.11:35) - Gods antwoord aan Baruch. (Jer. 45:5) - wel een wonder, maar niet te wonderlijk. (Gen. 18:14a) - Wie kan zalig worden? (Lukas 18:26-27) - Interventie. (Joh. 20:15a) - Dorp, S. van - De deur der schapen. (Joh. 10:9) - Ent Braat, D. van der - Christus in het midden der zijnen. (Joh. 20:19-23) - Haverkamp, B. - De ark der getuigenis. (Exod.25:8-22) - Heuvel, J. van de - Meer dan Jona is hier. (Matth. 12:41c) - Volharden tot het einde. (Joh. 6:67-69) - Hovius, W. Chr. - De ploeger en hun lang getogen voren. (Ps. 129:3) - Jong, P. de - Een lied der liefde. (Hoogl. 2:2) - Hij! Eeuwig Hij! (Hebr. 7:25) - Vliet, J. van - Het wachten op de Heere. (Ps. 27:13-14) - In God verblijd. (dankdagpred. Ps. 4:8) - De aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus. (Adventspred. Lukas 1:31b) - Vroegindewey, W. - Het wonderbare. (Job 42-3b-6) - Door de dood tot het leven. (Fillip.3:10-11) - Van vat in vat. (Jer. 48:11) - Van een leeuw tot een lam. (Hand. 9:4-6) - Blom, G. - Vreemdelingschap op aarde. (Ps. 119:19) - Keuning, J. - Hemelse vergezichten. (Openb. 7:17) - ZANDT, P. - De opstanding van Christus. (Matth. 28:1-6)
52910: CONVOLUUT - Guthrie, W. 'Des Christens grootsten intrest'. Vrij gevolgd naar het Engels, door A. W. Wester Jzn. Sneldrukkerij J. D. van de Veen. Winschoten. 110 blz. en: Newton, J. Gods Genade en zijn vrijmachtig albestuur. Uit het Engels overgezet in het Nederlands. D.J. v.d. Lee Voorburg. 125 blz.
20744: CONVOLUUT - Guthrie, W. 'Des Christens grootsten intrest'. Vrij gevolgd naar het Engels, door A. W. Wester Jzn. Sneldrukkerij J. D. van de Veen. Winschoten. 110 blz. en: Newton, J. Gods Genade en zijn vrijmachtig albestuur. Uit het Engels overgezet in het Nederlands. D.J. v.d. Lee Voorburg. 125 blz.
35264: COOK, FAITH - Samuel Rutherford. en zijn vrienden uit het Enghels vertaald door J C H Florijn de Meyer
52927: COOK, HUGH - Een man komt thuis. Roman
64535: ROORDA A EN COOL P - ROORDA, T. Grammatica Arabica. Breviter in usum scholarum academicarum conscripta a T Roorda . + adiuncta est Brevis chrestomathia edita et lexico explanata a P COOL
10876: COOLEN, ANTOON - de goede moordenaar
52931: COOLEN, ANTOON - De schoone voleinding 1e druk bandontwerp Jozef Cantre
52929: COOLEN, A - wegwn door het land
52930: COOLEN, ANTOON - de goede moordenaar
43365: COOLEN, ANTOON - De schoone voleinding 1e druk bandontwerp Jozef Cantre
43409: COOLEN, ANTOON - Herberg in 't misverstand
43466: COOLEN, A - De drie gebroeders Eerste DruK, Ill.: H.Wiegersma.
43481: COOLEN, ANTOON - Stad aan de Maas 3e druk Hoewel in de vorige eeuw de wallen van het stadje grotendeels gesloopt werden, blijven de bewoners zweren bij hun isolement en zetten zij de droom van het roemrijke verleden voort in het heden. Bij het stadje wordt, tussen de beide wereldoorlogen, een brug met een stuw over de Maas gebouwd, die een einde maakt aan de jaarlijkse insluiting door het water. De roman speelt zich af tijdens deze bouw. Bij de voltooiing van de brug wordt een feestje gevierd. Het richt zich echter niet op de ontsluiting van het stadje, maar het wordt gevierd uit de hang van de bewoners te blijven binnen de omslotenheid van hun onvolprezen woonplaats..
43484: COOLEN, A - Bevrijd vaderland
43579: COOLEN, ANTOON - De vrouw met de zes slapers
43596: COOLEN, ANTOON - Uit het kleine rijk door Antoon Coolen
43731: COOLEN, ANTOON. - Moeder Marjannes kerstfeest. Orig. omslag. 25pp. Met penteekeningen in linoleum-onderdruk van Henk Krijger.
43815: COOLEN, A - Kinderen van ons volk.
43816: COOLEN, A - wegwn door het land
43817: COOLEN, A - Kinderen van ons volk.
5699: COOLSMA, C.W. - In boeien. De houding van de Nederlandse Hervormde kerk tegenover de Gereformeerde kerken in Nederland ten aanzien van de nieuwe psalmberijming. Door C. W. Coolsma, emeritus predikant van de Nederduits Hervormde Gemeente te Groningen. Met 48 bijlagen.
52934: COOLSMA, S. - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië door S. Coolsma(director van Zendingshuis der Nederl. Zendingsvereeniging.
74868: COOLSMA, S. - Soendaneesch-Hollandsch woordenboek. Derde druk [third edition
7163: COOLSMA, S. - ISMAEL en MOERIdeeerste lingen uit de soendaneezen
52933: COOLSMA, S. - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië door S. Coolsma(director van Zendingshuis der Nederl. Zendingsvereeniging.
39577: COOLSMA, S. - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië door S. Coolsma(director van Zendingshuis der Nederl. Zendingsvereeniging.
75359: HARRIS BETH COOMBE - In de greep an de druiden
75974: COORNAERT V. - Concordantiae librorum veteris et novi testamenti domini nostri Jesu Christi, juxta vulgatam editionem, jussu Sixti V, Pontificis Max., recognitam ad usum praedicentorum
52935: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON - Studie over een nuchter en vroom Nederlander door H. Bonger.
15697: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON - Studie over een nuchter en vroom Nederlander door H. Bonger.
72930: COOTH, A.M.C. VAN EN LANS, M.J.A. EN HEESWIJK, J.W. VAN - Handleiding bij het Onderwijs in de Gewijde Welsprekendheid Vierde uitgave verzorgd door G. Kuijs
52936: COPPENS, H.J.A. (PASTOOR TE SCHEIDAM) - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581. Tweede vermeerderde uitgave, kerkelijk goedgekeurd.
52937: COPPENS, H.J.A. (PASTOOR TE SCHEIDAM) - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581. Tweede vermeerderde uitgave, kerkelijk goedgekeurd.
41220: COPPENS, H.J.A. (PASTOOR TE SCHEIDAM) - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581. Tweede vermeerderde uitgave, kerkelijk goedgekeurd.
52938: COPPERSMITH, FRED - Luchtkastelen der Techniek. Avontuur en romantiek in het rijk der techniek. .
41157: COPPERSMITH, FRED - Luchtkastelen der Techniek. Avontuur en romantiek in het rijk der techniek. .
72882: COQ A LE - Wat Vlied' Of Bezwijk' . Het vrijzinnige kerklied in Nederland 1870-1973 .illus
74780: TOL COR VAN DEN - Het kofjekokertje, en het Spookschip van Middelharnis
70700: BRUIJN COR - Mechel, de strooper (verhaal uit de hessische bergen, met platen, ban en omslagtekeningen van B. Midderigh-Bokhorst, tweede druk)
70706: BRUIJN COR - Keteltje in het veerhuis (platen van J. H. Isings, vierde druk)
47630: C. G, CORA - Neefjes en nichtjes
52382: C. G CORA - Neefjes en nichtjes
52383: C. G, CORA - Neefjes en nichtjes
30255: CORDIER DE SAINT FIRMIN, EDMUND (C. 1730-1816)550121 - Zarucma, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere Cordier.
52941: CORDIER DE SAINT FIRMIN, EDMUND (C. 1730-1816) - Zarucma, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere Cordier.
77033: WINER J B PROF EN CORELI I - Bjiibelsch Zaak-Woordenboek ter vevorderin gvan regte bijbelkennis vrij bewerkt naar het Bbielisch realworrterbuch
52942: CORELLI, M. - De Strijder. Treurspel van een eenvoudig leven. Geautoriseerde Nederlandse uitgave bewerkt door J. P. Wesselink - Van Rossum. (2e tot 5e duizend)
43440: CORELLI, M. - De Strijder. Treurspel van een eenvoudig leven. Geautoriseerde Nederlandse uitgave bewerkt door J. P. Wesselink - Van Rossum. (2e tot 5e duizend)
52943: CORENWIJCK, EVA - Hoe 1600 jaar geleden twee broertjes in Abessynië kwamen. Opnieuw verteld door Eva Corenwijck. tweede druk
39874: CORENWIJCK, EVA - Hoe 1600 jaar geleden twee broertjes in Abessynië kwamen. Opnieuw verteld door Eva Corenwijck. tweede druk
52944: CORENWIJK, EVA - Frans Verdoorn en zijn vriendjes.
32947: CORENWIJK, EVA - Frans Verdoorn en zijn vriendjes.
74106: ORANJE CORIEN - Sasha (Trilogie)
74288: BOONE-BRUGGINK CORINE - Wie zorgt voor Gilad?
52892: CONCOLUUT DS J FRAANJE_A MAKKENZE- TAL TJ PRED TE ZEVENHUIZEN OEVER CORN - een vermanend woord- 16 blz Makkenze 6 preken 2 Corinte 1vers 9 -- -Handelingen 9 vers1-6 ---Hooglied 2 vers 16 --Johannes 1ers 44b - Klaagliederen 3 vers 24 -Handelingen 2 vers 12-13 -preel Ds Tak filippenzen 2 vers12b-13-preel Oever 2 Cor3 vers 3
43928: HARRISON GENER. [...] HACKER CORNEL - Een oprecht VERHAAL der laatste Redenen en Gebeden Gener Harrison- Mr john carew- Advocaat Kook- Mr hugo Pieters - Nr Scot Cornel Adriaen Scroep - Cornel Johan Iones - Gregorius Clement - Cornel Axtel en cornel Hacker. Soo die inde gevangenis als insonderheyt t, haerder opentlijke genoemde sterfplaats in Wijnmaant 1660 te LONDEN zijn voorgevallen Mitgadrres Noch een ander Korten Bondig bijgevoeght Verhaal,over der zelven gerechts aanklachten,verantwoording ect alles uithet engels vetaald
59840: LEYDEKKER CORNELIA - De Lofzang in Stilheid
1348: CORNELIJ, A. - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onzen Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Joh. 3: 13 door Arnoldus Cornelij, in zijn leven dienaar van het Goddelijke Woord in de gemeente Delft. Naar de uitgave van 1636. Herschreven door J. van der Haar.
75199: TROMP CORNELIS - Leven en bedryf van de vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz.Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den Jaare 1650 tegens verscheidene Volkeren gevoerd.
57707: JAGT HENDRIK CORNELIS VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973
67779: VETH.CORNELIS - Kunst voor allen Twintig afbeeldingen (...) werk door Cornelis Veth.
70129: TROMP CORNELIS - Leven en bedryf van de vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz.Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den Jaare 1650 tegens verscheidene Volkeren gevoerd. Reprint van de uitgave van 1692.
48637: VETH.CORNELIS - Kunst voor allen Twintig afbeeldingen (...) werk door Cornelis Veth.
41638: H.CORNELISSEN, STEENBERGEN - DE BIJBEL IN KUNST
36687: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835) - Het leeven van Jezus, in euangelische gesprekken voor de jeugd / door Johannes Hazeu Cz. ; [met gegrav. titelpl. en 6 gravures door Van Meurs en De Huyzer]
43425: CORNER, CATRIEN - Toen 't tegenliep. 5e Druk . Illustr.: Alindo, Adri.
2130: CORNFELD, G. - Geïllustreerde encyclopedie van de Bijbel. Een geïllustreerde gids tot de archeologische, historische en Joodse achtergronden van het Oude en Nieuwe Testament. Samengesteld met medewerking van Bijbelspecialisten, historici en archeologen.
10464: CORNISH, CHARLES J. - De Levende Dieren der wereld. Een beeld van het dierenrijk voor iedereen. Met medewerking van de beroemste zoölogen. Nederlandsche bewerking door M. Ankersmit onder toezicht en met een voorrede van Dr. J. Büttikofer directeur der Rotterdamsche diergaarde. Deel I, zoogdieren met 554 illustraties tusschen en 13 gekleurde platen buiten den tekst alle naar photografieën. (8) 384 (3) blz. Deel II, Vogels, kruipende dieren en amphibieën, visschen, gelede dieren, weekdieren. Met 589 illustraties tusschen en 12 gekleurde platen buiten den tekst alle naar photografieën. 392 (4) blz.
52952: CORPUT, A. VAN DE (1599-1670).. - Een Goddelicke vierschare, dat is, ontdeckinge der hemelsche oordeelen. Voorgesteld in seer heerlicke ende gednck-weerdige exempelen. Door Abraham van de Corput.
39018: CORPUT, ABRAHAM VANDE (1599-1670) - Het leven en dood, van den seer Beroemden D. Philippus Melanchton, Behelsende met eenen de gedenkweerdigste saken soo in de Kerke als politye voorgevallen, van het jaar 1520, tot den jare 1560, in DuytschLand, en de aangrensenden Provintien. Mitsgaders De tienjarige en seer wreede gevangenisse van sijn Schoonsone D. Caspar Peucerus, wegen de Belydenisse der Waerheyd in 't stuk van de Leere des H. Avondmaels, &c. Verciert met de Afbeeldingen der Voornaamste Reformateurs. Tweede druk.
70763: LOUWERSE CORRIE H. - Op haar kwam 't aan een verhaal voor meisjes met vier platen
73337: BOOM CORRIE TEN - Meer dan een schuilplaats met CD&dubbel DVD Speciale gelimiteerde oplage
52953: CORSTIUS, J (1786-1847, ENKHUIZEN) - De ware vergenoegdheid voor alle menschen verkrijgbaar, of lessen van christelijke levenswijsheid; door J. Corstius, predikant te Enkhuizen. Eerste en tweede deel.
48264: CORSTIUS, J (1786-1847, ENKHUIZEN-AMSTERDAM) - De Wandel met God in de gemeenschap met onzen heer Jezus Christus
30306: CORSTIUS, J (1786-1847, ENKHUIZEN-AMSTERDAM - De ware vergenoegdheid voor alle menschen verkrijgbaar, of lessen van christelijke levenswijsheid; door J. Corstius, predikant te Enkhuizen. Eerste en tweede deel.
52954: CORSTIUS, J (1786-1847, ENKHUIZEN-AMSTERDAM) - De Wandel met God in de gemeenschap met onzen heer Jezus Christus
52955: CORWIN, EDWARD TANJORE - A Manual of the Reformed Protestant Dutch Church in North America
52956: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
13530: COSTA, ISAAC DA (1798-1860)37443 - Bijbellezingen. Oude Teztament Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. 3 delen deel 1 Genesis- Samuel.Deel 2: (1 Koningen-Hooglied) 339 blz. Deel 3: Jesaja-Maleachi) 315 blz..
806: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - De berigten omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche Godgeleerde school, van Mr. I. da Costa, toegelicht door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen.
17918: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - De chaos en het licht. Een halve - eeuw - lied. Met inleiding en toelichting door K. van Walsem.
19217: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. in 9 dln. 4e druk
3816: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - PAULUS eene Schriftbeschouwing
77098: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Da Costa,s Meesterwerken Blomlezing voozien van inleiding en toelichting Schelts
11227: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Hagar. Met inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp. Directeur van de Chr. HBS met 5-jarigen cursus te Groningen. 3de herziene druk.
13532: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bezwaren tegen de geest der eeuw. Met een voorrede van ds. J. E. Vonkenberg.
76879: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) SCHOLTEN L M P - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. Deel 3: (Jesaja-Maleachi) 315 blz.
76878: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. z. Deel 2: (1 Koningen-Hooglied) 339 blz
310: N.N. AAN MR. I. DA COSTA, - Andwoord aan Mr. I. da Costa, ter wederlegging van het stukjen: "Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Hervormde Gemeente in Nederland".
75321: COSTA, IS. DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften.
52960: COSTA, I. DA - Isaäc da Costa bloemlezing uit zijn werken ingeleid door M. A. P. C. Poelhekke
52971: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - REKENSCHAP van GEVOELENS bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Hervormde Gemeentein Nederland 2e druk
13522: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer compleet gebo
75271: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) DR D F STRAUSS - Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier evangelien of proeve van de middelen,welke de bijbel ook den niet wetenschappelijken onderzoeker aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof bepaaldelijk tegen det lebem jesu van Dr D F Strauss
4442: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Alfonsus de eerste. Treurspel; door I. da Costa.
13531: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bezwaren tegen de geest der eeuw. In hedendaags Nederlands overgezet door drs. K. Exalto.
23205: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - The four witnesses being a harmony of the Gospels on a new principle. By dr. Isaac Da Costa, of Amsterdam. Translated by David Dundas Scott, Esq.
48975: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - ZANGEn uit verscheidenen leeftijd
70352: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) SCHOLTEN L M P - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. 5 delen. Deel 1: (Genisis-2 Samuel) 358 blz. Deel 2: (1 Koningen-Hooglied) 339 blz. Deel 3: (Jesaja-Maleachi) 315 blz. Deel 4: 342 blz. Deel 5: 374 blz. met inleiding L M P Scholten niet verder verschenen
31100: COSTA'S ISAAC DA- HOVIUS, J. - Isaac da Costa's bezwaren tegen de geest der eeuw.
52976: COSTER, DIRK - De nederlandsche poëzie in honderd verzen.
52977: COSTER, DIRK / DEERING, ANTON - Religieuze Poëzie. Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden. Met een inleiding door Dirk Coster.
52979: COSTER, J.A.E.A - De eeuw in het hart. de bevindelijk gereformeerden op wg naar de eenentwintigte eeuw aangeboden aanC S L Janse bij zijn 25 jarig hoofdredacteurschap van het Ref dagblad
11387: COSTER, DIRK - De nederlandsche poëzie in honderd verzen.
11339: COSTER, DIRK / DEERING, ANTON - Religieuze Poëzie. Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden. Met een inleiding door Dirk Coster.
73298: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders in het Vlaamsch vertaald naar Charles de Coster door R. Delbecq (voor het proza) (&) Johan (voor de liederen).
29612: COSTER, J.A.E.A - De eeuw in het hart. de bevindelijk gereformeerden op wg naar de eenentwintigte eeuw aangeboden aanC S L Janse bij zijn 25 jarig hoofdredacteurschap van het Ref dagblad
40027: COSTER, J.F. - De Bijbel in het Smishuis. Vlaamsch verhaal.
24257: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - De geestelyke mensch, in zyn begin, voortgang, en uyt-eynde. Voorgestelt in verscheyden predikatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerke binnen Hoorn. Zesde druk.
920: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - Nederlandts vloek en zegen en desselfs re-unie. Den sesden druck, vermeerdert met een nieuwe vloek en zegen, en andere Biddaghs stoffe: mitsgaders een bevestingh; en twee sijnodale predicatien. Door Florentius Costerus, dienaar Jesu Christi binnen Hoorn. (33) 123 blz. Nederlandts breuke geheelt (....) (6) 56 blz. Nieuwe vloek ofte verhael van Gods oordelen (11) 68 + 126 blz. Nieuwe zegen (....), 1675, blz. 129-178. De kerck in verdrukkinge blz. 181-286. Prins Willem de Derde na Engelandt. blz. 288-373. Prins Willem de Derde Koningh van Engeland, verklaert. blz. 377-428. Nederlants verlossingh uitgestelt (....) blz. 431-502. De getrouwe predicant uytgebeelt bij de vestigingh van Ds. Antonius Deynoot. 34 blz. De Vrede der broederen (....) Synodus 4 aug. 1671 te Hoorn. blz. 37-71. De Kerke in eere en orde. blz. 75-120.
4411: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - Neerlandsch vloek en zegen en deszelfs uitwerkingen. Twee boet-predikaties. Uitgebreid over psalm 105 : 5 en gedaan op den 2en Jan. 1675. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1739.
52987: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - Nederlandts vloek en zegen ofte vernieude gedachtenisse van Godts Oordeelen en Weldaden over Nederlandt Voogrestelt in twee predictien over psalm 105 op den ordinairen bededagh gehouden den 2e januari 1675- portret(33) 123-blzNederlandts breuke geheelt (....) (6) 56 blz.-Nieuwe vloek ofte verhael van Gods oordelen (11) 68 + 126 blz. - Nieuwe zegen (....), blz. 129-178.blz - De kerck in verdrukkinge blz. 181-286. blz - Prins Willem de Derde na Engelandt. blz. 288-373. rins illem de 3e koningh van Engelamdt berklaertblz 377-428 - Nederlants verlossingh uytgestelt-- blz431-502- De getrouwe predicant uytgebeeldt in en predicatie op de bevestigingh vand antonius deynoot in zijn dienst tot ODAM 26 december 1677 34 BLZ - de VREDE DER BROEDEREN predicatie synode te HOORN 37-71 blz - de KERCK in eer en ordre 75-120blz
39835: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - Nederlandts vloek en zegen en desselfs re-unie. Den sesden druck, vermeerdert met een nieuwe vloek en zegen, en andere Biddaghs stoffe: mitsgaders een bevestingh; en twee sijnodale predicatien. Door Florentius Costerus, dienaar Jesu Christi binnen Hoorn.titelpagen 14 blz in copy (33) 123 blz. 2-Nederlandts breuke geheelt (....) (6) 56 blz. 3-Nieuwe vloek ofte verhael van Gods oordelen (11) 68 + 126 blz. 4-Nieuwe zegen (....), 1675, blz. 129-178. 5-De kerck in verdrukkinge blz. 181-286. 6-Prins Willem de Derde na Engelandt. blz. 288-373. 7-Prins Willem de Derde Koningh van Engeland, verklaert. blz. 377-428. 8-Nederlants verlossingh uitgestelt (....) blz. 431-502. 9-De getrouwe predicant uytgebeelt bij de vestigingh van Ds. Antonius Deynoot. 34 blz. 10-De Vrede der broederen (....) Synodus 4 aug. 1671 te Hoorn. blz. 37-71. 11-De Kerke in eere en orde. blz. 75-120.
71596: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - Neerlandsch vloek en zegen en deszelfs uitwerkingen. Twee boet-predikaties. Uitgebreid over psalm 105 : 5 en gedaan op den 2en Jan. 1675. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1739.
52985: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
46056: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
25533: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
32249: COSTERUS, JOHANNES (1647-1718, DELFT) - De propheet Maleachi, in XXXVI leerredenen verklaert desselfs vervullinge aengewesen,ter innige godvrugt aengedrongen en verrykyt met geleerde aenmerkingen
72106: COTE, LYN - Op vleugels van liefde, Het licht van de liefde, Ik fluister je naam
52988: COTE, LYN - Het licht van de liefde
52989: COTE, LYN - Op vleugels van liefde
24465: COTTERILL, H.B. - Italië van Dante tot Tasso (1300-1600). Zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen. Door H.B. Cotterill, M.A. Bewerkt door dr. P.A. van der Laan.
46960: COUPERUS, LOUIS - Romantisch avontuur
58494: KINDER-COURANT - KINDER-COURANT lektuur voor de Nederlandsche jeugd 1859 - 1860 Gravenhage J van Weerden met daarbijgebonden Kinder - courant Weekblad voor onze jongens en meisjes 1898-1899
40437: KINDER-COURANT - KINDER-COURANT lektuur voor de Nederlandsche jeugd 1859 - 1860 Gravenhage J van Weerden met daarbijgebonden Kinder - courant Weekblad voor onze jongens en meisjes 1898-1899
52992: COURT, LA, PETER - Inleydinge tot de cyfer-konst waer in de hooft-specien arithmetices grondelyck ende seer klaer worden uyt-geleyt .Seer be quamen voor alle persoonen om de selve op korten tyd te kleeren door Mr COURT, LA, PETER n aritbnt zynde vermeerdert doorv eene gemakkelyke nieuwe divisie
48918: COURT, LA, PETER - Inleydinge tot de cyfer-konst waer in de hooft-specien arithmetices grondelyck ende seer klaer worden uyt-geleyt .Seer be quamen voor alle persoonen om de selve op korten tyd te kleeren door Mr COURT, LA, PETER n aritbnt zynde vermeerdert doorv eene gemakkelyke nieuwe divisie
36722: BETTE- J C ENG VAN DEN BRINK EN H COURTZ - STUDIEBIJBEL Het evangelie naar Markus deel 3
36726: BETTER C RED -G VAN DEN BRINK EN H COURTZ - STUDIEBIJBEL zendbrieven naar Galaten tot en met Felemondeel 8
52993: COUVÉE, D.J. - De klop op de deur. Radio-Toespraak. 2e druk
19937: COUWENBERGH, G.F. - Waalwijk in oude ansichten - deel 2.
52995: COWLES, VIRGINIA - De Rothschilds. Geschiedenis van een bankiersgeslacht.
74587: HOEK VAN CP - Handleding voor het HUISSCHILDERENserie Bibliotheek voor de schilders deel 1
74584: HOEK VAN CP - Handleding voor het Scheepsschilderen,Rijtuigenschilderen en Verfbereiding serie Bibliotheek voor de schilders deel 12-
74583: HOEK VAN CP - Handleding vor de kennis der schildematerialen en gereedschappen serieBibliotheek voor de schilders deel 4
52996: CRAATS VAN DE S - EEn stem uit Voorthuizen 3e herziende druk
71210: CRABB, LARRY - Bouwen aan een gelukkig huwelijk
71215: CRABB J. - Bouwen aan een gelukkig huwelijk
42583: CRABB, LARRY - Man & Vrouw
999: CRAMER, D. S. / PIJPER, F. - Bibliotheca Reformatia Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Herv. in de Ned. Opnieuw uitg. en van inl. voorzien d. S. Cramer en F. Pijper.deel . 4. Leerstellige en stichtelijke geschriften v. Ioann. Anastasius Veluanus e.a..
48273: CRAMER, C. - De Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen 1940.met veel onbekende foto,s 1e druk.
74754: CRAMER,RIE - Nieuwe prentjes en versjes. Met gekl.plaatjes
53009: CRAMER, PROF, DR. J. A. - De Nederlandsche zendingsschool 1935-1945
53010: CRAMER, RIE - 4 Jaargetijden. Met gedichtjes en illlustraties.
53011: CRAMER, RIE - Het jaar rond. Tekeningen en versjes van Rie Cramer . Bundel eenvoudige versjes die betrekking hebben op de maanden van het jaar. De inhoud van de versjes is voor de kleuter van nu niet meer herkenbaar, de sfeervolle gekleurde platen zullen hen meer aanspreken. Vanaf ca. 4 jaar
70170: CRAMER, R. - Lente ill. Rie Cramer. Tweede druk.
53017: CRAMER, S./ PIJPER, F. - Bibliotheca Reformata Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door dr. S. Cramer en dr. F. Pijper. Eerste deel: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden. Bewerkt door dr. F. Pijper.
53004: CRAMER, DR. N.A. - De reis van Jan van Mandeville, naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen vanwege de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Uitgegeven door Dr.N.Cramer.
53005: CRAMER, J. A. - De theologische faculteit te Utrecht in de 18e en het begin der 19e eeuw.
53006: CRAMER, J. A. - Pascal en zijne "Gedachten".
53007: CRAMER, J. A. - De Heilige Schrift bij Calvijn.
53008: CRAMER, JAN ANTHONY - Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
53016: CRAMER, S. AND F. PIJPER (ED.) - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden.10 dln
53002: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der Doopsgezinden, vnl. in de Nederlanden
53013: CRAMER, RIE - Het bloemenhuis. Teekeningen en versjes van Rie Cramer.
41716: VLIEGER. A DE (BURGEMEESTER VAN HERKINGEN) BEWERKT DOOR CEES CRAMER - De Vlaamsche Passementwever het jaar 1566 in Zierikzee, Schouwen en Duiveland of de kerkhervorming voor 300 jaren een verhaal voor jong en oud. deel 2
53003: CRAMER, C. - Mei 1940. Oorlogsdaden van het 10e regiment-infanterie te Ederveen, De Klomp, Veenendaal en Leersum.
13529: CRAMER, J. A. - Pascal en zijne "Gedachten".
25736: CRAMER, J. A. - De Heilige Schrift bij Calvijn.
41786: CRAMER-SCHAAP, D.A. - Op de pastorie
43332: CRAMER, RIE / HILLE-GAERTHE, C.M. VAN - Zomerland i Met illustraties van Rie Cramer. .
6835: CRAMER, J. A. - De theologische faculteit te Utrecht in de 18e en het begin der 19e eeuw.
8542: CRAMER, S./ PIJPER, F. - Bibliotheca Reformata Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door dr. S. Cramer en dr. F. Pijper. Eerste deel: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden. Bewerkt door dr. F. Pijper.
74424: VRIES ANNE DE EN WIETSKE CRANS - In het hooiland, deel 7 Lezen in de eerste klas
21149: CRASSET, R.P. - Der in der geistlichen Einöde sich befindende Christ. Das ist: geistliche Ubungen, oder exercitien auf jeden Täg. Anfangs in Französischer Sprach heraus gegeben durch R.P. Joannem Crasset S.J. Anjetzo in das Teutsche übersetzet durch R.D. Gaudentium Glæser, Can. Reg. Lat. In Rohr. Mit Erlaubniß der Obern.
53022: CRAWSHAW, A. - Olieverf - In 29 lesssen naar succes Gaade`s Schilderschool
48745: CRAWSHAW, A. - Olieverf - In 29 lesssen naar succes Gaade`s Schilderschool
9936: CREMER, J. J. - betuwsche Novellen. EN EEN REISGEZELSCHAP 7e DRUK
74576: CREMER J - De mozaische offerander in 12 tafelen 0,a zond/schld/slacht 12 uiteenslaande gedrukte bzs/spijs en dankoffers
69575: CREMER, J. J. - Betuwsche Novellen. 9e DRUK
43307: CREMER, J. J. - Daniël Sils
14746: CREUTZBERG, L. G. TH. (PRED. TE HORSSEN) - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld.
2924: CREUTZBERG, L. G. TH. (PRED. TE HORSSEN) - Het Heilige Avondmaal een dierbaar onderpand en toonbeeld van de liefde, de bedoelingen, verdiensten en zegeningen des lydende en stervenden Verlossers.
36422: CREUTZBERG, L. G. TH. (PRED. TE HORSSEN) - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld.
4799: CREUTZBERG, L. G. TH. (PRED. TE HORSSEN) - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld. Door L.G. Th. Creytzberg, predikant te Horssen.
23085: CREUTZBERG, L.H.F. + K.F. - Nissen' s practische handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis voor scholen en huisgezinnen door L.H.F. & K.F. Creutzberg. Oude en Nieuwe Testament.
14135: CREYGHTON, JOHANNES (1660-1738, HAARLEM) - De Brief van den apostel Judas ontleedet, en Schriftmaatigh, doch kortelyk, verklaart en uytgebreydt door Johannes Creighton, Bedienaar des H. Evangeliums in Christus Gemeente te Haarlem.
28237: M'CRIE, TH. - Het leven van John Knox. Door rev. Thomas M'Crie D.D. Uit het Engels vertaald.
75621: CRIJNS, IR. A.H. EN J. NOEST E.A., - Agrarische Reconstructie van de Oostelijke Langstraat en Bovenland van Heusden. Met uitklapbare kaarten. Uitgebreid geïllustreerd. Uitgave van de heemkundekring Onsenoort. Uitgegeven n.a.v. de op hande zijnde Ruilverkaveling Heusden-Vlijmen.
72288: CRIM, KEITH, LLOYD RICHARD BAILEY VICTOR PAUL FURNISH (HRSGG.) A. O.: - The Interpreters`s Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia. Identifiying and Explaining All Proper Names and Significant Terms and Subjects in the Holy Scriptures, Including the Apocrypha. With Attention to Archiological Discoveries and Researches into the Life and Faith of ancient Times in four volumes
53033: CRISPIJN, REINA EN MARGREET - Juliana, de jonge jaren van de prinses der Nederlanden.
53034: CROEGAERT, KAN. DR. AUGUST - Doopsel vormsel eucharistie. Sacramenten van de christelijke inwijding. Ceremonien - uitwerkselen - beschouwingen. Tweede vermeerderde uitgave
46651: CROEGAERT, KAN. DR. AUGUST - Doopsel vormsel eucharistie. Sacramenten van de christelijke inwijding. Ceremonien - uitwerkselen - beschouwingen. Tweede vermeerderde uitgave
53035: CROESE, IRMA MARIA - Simplicius on continuous and instantaneous change. Neoplatonic elements in simplicius' interpretation of Aristotelian physics. Simplicius over continue en instantane verandering. Neoplatoonse elementen in Simplicius' interpretatie van Aristotelische fysica (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the Zeno institute of philosophy. Volume: XXIII
53036: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Noord Holland .
53037: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Zeeland .
53038: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land DRENTHE .
53039: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land OVERIJSSEL .
45644: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Noord Holland .
45645: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Zeeland .
45646: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land DRENTHE .
45647: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land OVERIJSSEL .
53040: CROMHOUT, P - Avontuur in het grachtenhuis tekeningen bureau Marten Toonder
50922: BISCHOFF ERNST (FL.1917); IWAN CROMPTON - Engelsch Barbarisme. De moordaanslag op den eersten luitenant ter Zee Crompton.
33960: BISCHOFF ERNST (FL.1917); IWAN CROMPTON - Engelsch Barbarisme. De moordaanslag op den eersten luitenant ter Zee Crompton.
70695: CRONIN DR. A.J. - De Citadel vertaling van Dr. J. N. C. van Diftsch
53041: CROO, M.H. DU - Marechaussee in Atjeh. Herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918..
41990: CROOCKEWIT, J.F. WIJK BIJ DUURSTEDE - Korte kroniek van het Kasteel Duurstede begin 17e eeuw
51286: BONSALL CROSBY - En de doos zij hatjie
44151: BONSALL CROSBY - En de doos zij hatjie
53044: CROUGHS, R.W.M. - Het kind in gezin en samenleving.
20090: CROUGHS, R.W.M. - Het kind in gezin en samenleving.
71897: MATTHIAS CESCHI DE SANCTA-CRUCE - Otivm / Spiritvale / Melliflvarvm / Precationvm, / Ex sacris operibus / magno operibus / magno studio / concinnatum, / et selectum;
38173: CRUGOT, MARTIN (1725-1790) EN THEODORUS VAN BRUSSEL -VERTALER- (1750-1783 - De waare Christen in de eenzaamheid. Tweede druk. Van nieuws overgezien, met het oorsprongkelyk Hoogduitsch vergeleeken, van veel misstellingen en Taalfouten gezuiverd, en in een behaaglyker'styl gebragt door Th. van Brussel. Waarbij gebonden: De waare christen in de eenzaamheid; of bespiegelingen ter bevorderinge van den inwendigen godsdienst. Tweede Stuk. Uit het hoogduitsch Vertaald.
53047: CRUSIUS, G. CH. - Volledig Grieksch-Nederduitsch woordenboek voor de gedichten van Homerus, benevens eene verklaring der moeijelijkste plaatsen, der gebruiken en instellingen van het heldentijdvak, en van de eigennamen. Ten dienste der scholen zamengesteld door G. Ch. Crusius, subrector aan het lyceum te Hanover, en voor Nederduitsche scholen bewerkt door Hm. Pol, Ph. Th. M. litt. hum. doctor.
53048: CRUYNINGEN, ARNOUT VAN - Trouwen met Oranje verloving en huwelijk in het Koninklijk Huis.
41972: CRUYNINGEN, ARNOUT VAN - Trouwen met Oranje verloving en huwelijk in het Koninklijk Huis.
53050: CULLMANN, OSCAR - Heil als Geschichte. Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament. 2nd rev. ed.
45001: CULLMANN, OSCAR - Heil als Geschichte. Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament. 2nd rev. ed.
1806: CUMMING, J. - De verlossing nabij of de groote voorbereiding. Uit het Engelsch vertaald door M.W.D. Middelhoven. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond.
53051: CUMMING, J. - De groote verdrukking of de dingen welke op aarde komen zullen. Door John Cumming, leeraar in de nationale Schotse kerk. Uit het Engelsch vertaald. Uitegegeven door het Evangelisch Verbond.
53052: CUMMING, J. - De verlossing nabij of de groote voorbereiding. Uit het Engelsch vertaald door M.W.D. Middelhoven. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond.
53053: CUMMING, J. - De duizendjarige rust of de wereld zoo als zij zijn zal. Uit het Engelsch vertaald door G. Jaspers. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond
53054: CUMMING, J. - Het leven en de lessen der aartvaders, door John Cumming.
53055: CUMMING, J. - De geschiedenis der aartsvaders. Opnieuw uitgegeven onder toezicht van Dr. J. A. Gerth van Wijk.
53056: CUMMING, J. - Is het Christendom niet uit God? Handboek van der klaarblijkelijke waarheid der Christelijke leer, ten behoeve van Bijbellezers, Evangelisten, Godsdienst- en zondagschool-onderwijzers; door J. Cumming, leeraar bij de Nationale Schotsche Kerk. Uit het Engelsch, naar de 9e uitgave, door T.M. Looman.
1805: CUMMING, J. - De groote verdrukking of de dingen welke op aarde komen zullen. Door John Cumming, leeraar in de nationale Schotse kerk. Uit het Engelsch vertaald. Uitegegeven door het Evangelisch Verbond.
1807: CUMMING, J. - De duizendjarige rust of de wereld zoo als zij zijn zal. Uit het Engelsch vertaald door G. Jaspers. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond
3409: CUMMING, J. - Het leven en de lessen der aartvaders, door John Cumming.
39054: CUMMING, J. - Is het Christendom niet uit God? Handboek van der klaarblijkelijke waarheid der Christelijke leer, ten behoeve van Bijbellezers, Evangelisten, Godsdienst- en zondagschool-onderwijzers; door J. Cumming, leeraar bij de Nationale Schotsche Kerk. Uit het Engelsch, naar de 9e uitgave, door T.M. Looman.
29024: CUMMING, J. - De geschiedenis der aartsvaders. Opnieuw uitgegeven onder toezicht van Dr. J. A. Gerth van Wijk.
20126: CUNIBERTUS - Exercitia pietatis erga sanctissimum cor Jesu ad usum confraternitatis de eodem Ss. corde in archi-diaconali collegiata eademque parochiali ecclesia S. Cuniberti, S. sedis Apostolicæ & Archi-episcopali ordinaria authoritate ad compensandas quoquomono blasphemias, profanationes, & injurias ubique terrarum contra venerabile altaris sacramentum tentatas tentandasque institutæ.
53060: CUNO, FR.W. (TOSSANUS, DANIEL) - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602). Volume 1: Sein Leben und Wirken...
45006: CUNO, FR.W. (TOSSANUS, DANIEL) - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602). Volume 1: Sein Leben und Wirken...
74222: CUNUS, PETRUS1586-1638 (EERTIJDS HOOG-LEERAAR IN DE VERMAARDE ACADEMIE TOT LEYDEN) - De republyk der Hebreen, of gemeenebest der Joden. In drie boeken, door den Geleerden Heer Petrus Cunaeus, Eertijds Hoog-Leeraar in de vermaarde Academie tot Leyden, in't Latijn beschreven: En nu voor d'eerste maal vertaald, met naaukeurige print-verbeeldingen en noodige inlassingen verrijkt, door een Liefhebber der Joodsche oudheden.
53062: CUPERUS, DS. J. R. / BRUMMELEN, DS. A. VAN - De Heilige Geest of de geest der eeuw? / Verkiezing en verbond - Referaten: gehouden op 29 oktober 1966, op de Bondsdag van de Bond van Herv. Mannenverenigingen op G.G.
53064: CUPITT, DON - Schoon schip binnen het Christendom.
15699: CUPITT, DON - Schoon schip binnen het Christendom.
77024: CURTENIUS, PETRUS (1716-'89, GOUDA, AMSTERDAM) - Der Epheseren geluk met dankzegging erkend en hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond of Het eerste hoofdstuk van den briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd.
33237: CURTENIUS, PETRUS (1716-'89, GOUDA, AMSTERDAM) - Der Epheseren geluk met dankzegging erkend en hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond of Het eerste hoofdstuk van den briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd.
53067: CURTENIUS, PETRUS (1716-'89, GOUDA, AMSTERDAM) - De zwaarste plaatzen der brieven van Paulus, aan die van CORINTHEBNopgehelderd.2e deel ! Cor 2 vers6 t/m 12 vers 7-8-
33559: CURTENIUS, PETRUS (1716-'89, GOUDA, AMSTERDAM) - Met dankzegging erkend en hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond of Het eerste hoofdstuk van den brief aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd.
43554: CURWOOD, JAMES OLIVER - Het stille dal door James Oliver Curwood Hollandsche bewerking van J. Lourens
43852: CURWOOD, JAMES OLIVER - Thor de Beert door James Oliver Curwood Hollandsche bewerking van E.T. Laan zesde druk
27966: CVAN DER - Gevaarlijk spel.
42445: GORT GEERTJE EN DAAN - 19toen19nu : Hout in ´t Liesbeth (Tekeningen). Samengesteld boek in samenwerking met de redacties van handwerkblad Ariadne, zelfmaakmodeblad Marion, maandblad Doe het Zelf en Magazine voor vrijetijdsbesteding Na Vijven. 95 blz.
49092: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament i MATTHEUS-MARKUS
76363: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 2 Deuteromium-2Samuel
8341: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex Oude testament 4 dln n
53085: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4 dln N
2089: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift,
38966: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament zesde deel Msttheus-Markus
72964: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4 dln N
70020: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament de LUCAS-JOHANNES
70021: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 4 JESAJA-MALEACHI
53082: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nw testament deel .4 De Romeinen- felimom
53083: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament i MATTHEUS-MARKUS
38965: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 1 genesis-deuteronimium
42143: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament 4 dln Nieuwe Testament door F P L C van LINGEN 5 dln
75102: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4NIEUWETESTAMEN in 8 delen
71403: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 1 genesis-Numeri
49084: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt tdoor F P L C van LINGEN n Nieuwe Testamen 5 dln
75270: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4e deel Jrsaja-Maleachi
53087: DAGBOEK - Wees Gij mijn Gids. Bijbels Dagboek voor jonge mensen.
53088: DAGBOEK - Lezen met de kanttekeningen - Bijbels dagboek voor jong en oud
8178: DAGBOEK - Wees Gij mijn Gids. Bijbels Dagboek voor jonge mensen.
53089: DAGNELIE-BREMER, G. A. EN W. M. C. - Droogbloemen. Zomerkleuren in wintertijd.
42753: DAGNELIE-BREMER, G. A. EN W. M. C. - Droogbloemen. Zomerkleuren in wintertijd.
41603: DAHL, ROALD - Daantje, de wereldkampioen. 4e druk.
53090: DAHLBY, FRITHIOF - Bijbels Woordenboek. 10e druk.
37176: DAHLBY, FRITHIOF - Bijbels Woordenboek. 4e druk.
71958: DALE VAN - Van Dale elftalig woordenboek. Praktische woordenschat in 11 talen. (Nederlands, Frans, Duits, Ebgels, Hongaars, Italiaans, Spaans, Spaans, Portugees, Zwweds, Tsjechisch).
74562: DALE VAN - Groot woordenboek der Nederlandse taal dertiendeherziende druk Prof dr,G.Geerts e.a
67138: VAN DALE - VAN DALE Groot Woordenboek Van De Nederlandse Taal 3 delen in 1. Veertiende, herziene uitgave,
39998: DALE VAN - Groot woordenboek der Nederlandse taal twaalfde herziende druk Prof dr,G.Geerts en dr.H Heestermans met medewerking van Dr.C kruyskamp 3 dln
34768: DALFSEN, G.L. VAN - Het inwaartsch Licht bij de Quakers. in het bijzonder bij Barclay. proefschrift
76835: DALLINGA J - Het b;auwe hek geillusstreerd kleurplaat
69905: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 2.
69902: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten. 1e druk.
56224: HEEL PATER DALMATIUS VAN O F M - HANDSCHRIFTEN berustende in de GOUDSE LIBRYE
56225: HEEL PATER DALMATIUS VAN O F M - ERASMIANA in de GOUDSE LIBRYE
70689: DALMER, HELENE - Het Gezin in de Berghut. Eene Tiroolse Geschiedenis voor de Jeugd naar 't duitsch van Helen Dalmer door Mara
53097: DALTON, HERMANN - Immanuël. De Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschrift en stichtelijk boek voor de Hervormde Gemeente verklaard en aangeprezen.
38187: DALTON, HERMANN - Immanuël. De Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschrift en stichtelijk boek voor de Hervormde Gemeente verklaard en aangeprezen.
3963: DALTON, HERMANN - Johannes a Lasco. Bijdrage tot de Hervormingsgeschiedenis van Polen, van Duitschland en van Engeland. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. C. van Oosterzee, predikant te Enschedé.
45437: DALTON, HERMANN, PRED. TE PETERSBURG - Immanuël. De Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisgeschrift en stichtelijk boek voor de Hervormde Gemeente verklaard en aangeprezen. Uit het Hoogduitsch vertaald onder toezicht en met eene Voorrede van G. Barger.
72343: DAM, H. VAN. - Korte beschrijvinge van het Eylandt Westvoorn, ende de geschiedenissen van de Stadt Goederede herdruk van de editie uit 1680;
53103: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - De brieven van de apostel Johannes.
42474: DAM G VAN PROF DR,-DAEMS H PROF DR.EN ANDERE - encyclopedie van de bedrijfs economie
70477: SCHOOT- VAN DAM F. V. D. - Robert vindt een vriend illuststraties Ben Horsthuis
53098: DAM G VAN PROF DR,-DAEMS H PROF DR.EN ANDERE - encyclopedie van de bedrijfs economie
36147: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Davids geloofstaal 6 preken voorbereiding van het Heilig Avndmaal
25348: DAM, DS. CHR. VAN EMERITUS PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE. - Davids geloofstaal zes voorberedingspredikaties voor het H Avondmaalm,
31936: DAM, H. VAN - Leid mij in Uw waarheid de Hiedelbergse Catechismus aan kinderen uitgelegd 3e druk
72918: DAM H. VAN - Uw trouw is groot. 100 jaar Gereformeerdee Gemeenten verteld aan de jeugd.
69972: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Een troostrijke wetenschap. Levensbeschrijving van en geschreven door ds. Chr. van Dam, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
28352: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - CHRISTUS de gezalfde knecht des vaders 6 PREKEN ADVENT=KERST =OUD EN NIEIWJAARDoor ds. Chr. van Dam, em. predikant van de geref. Gemeenten.
1352: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - De medelijdende Hogepriester. Door ds. Chr. van Dam. Emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeente. 7 preken
53108: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Verbondsbeschouwingen
53113: DAM, HARMJAN - De N.S.B. en de kerken. De opstelling van de N.S.B. Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde kerken 1931/1940
53114: DAM, J VAN - Komt, luistert toe deel 1
53115: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam. Met een voorwoord van de weleerwaarde heer A.P. van der Meer, lerend ouderling der Oud Gereformeerde Gemeente in Ned. te Kinderdijk.
53116: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. 1 Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam.
53117: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. V. Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam.
36642: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Een troostrijke wetenschap. Levensbeschrijving van en geschreven door ds. Chr. van Dam, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
53099: DAM, AREND VAN - De Blauwe Kamer. - de nieuwe natuur langs de Nederrijn.
53123: DAM, W. VAN - Te roer en te waak.
53124: DAM-KAMPHUIS, MEJ. W. VAN (GEB. 1876 TE DIEREN, OV. 1941 TE GOUDA) - De goede hand Gods. Gods leidingen met Zijn volk, in het bijzonder met Mej. W. v. Dam-Kamphuis. Door haar zelf verhaald.
53122: DAM, L. J. VAN - In den Levensstrijd. Gedichten en Schetsen. Met een voorwoord van Ds. A. M. Berkhoff. Tweede herziene druk.
53110: DAM, F. E.A. - Drok, drok, Drachten. F. Dam, Sjoerd Leiker, Tiny Mulder, Dr. J.J. Spahr van der Hoek, Evert Zandstra
53111: DAM, H . VAN - Zijn verbond gedenken. De twee verbonden aan jongeren uitgelegd.
32858: DAM, H. VAN - Luther een trouwe knecht van Godf
33087: DAM, AART VAN - Jacht op de oceaan.
72919: DAM, JAN VAN EN HENKJAN SPROKHOLT - Oud-Gouda in ansichtkaarten met ansichtkaarten in sepia, voorzien van tekst. Als nieuw.
13527: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Zij zullen ingaan in des konings Paleis. Verslag van de begrafenis van ds. Chr. van Dam, predikant van de Geref. Gem. alsmede drie predikaties van Ds. Chr. van Dam.
40102: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Verbondsbeschouwingen
53118: DAM, J. VAN - Komt luistert toe. Deel I. Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam. Met een voorwoord van de weleerwaarde heer A.P. van der Meer, lerend ouderling der Oud Gereformeerde Gemeente in Ned. te Kinderdijk.
75581: DAM VAN H - Hoort Zijn stem bijbels dagboek voor jongeren
24721: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Een belofte van het genadeverbond. Preken van ds. Chr. van dam, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
12295: DAM, W. VAN - Te roer en te waak.
1478: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - De tabernakel der getuigenis door ds. chr. van Dam, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeente
17010: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - De brieven van de apostel Johannes.
2205: DAM-KAMPHUIS, MEJ. W. VAN (GEB. 1876 TE DIEREN, OV. 1941 TE GOUDA) - De goede hand Gods. Gods leidingen met Zijn volk, in het bijzonder met Mej. W. v. Dam-Kamphuis. Door haar zelf verhaald.
22386: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Afscheidspreek. Gehouden op woendsdag 2 October 1963 in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Rotterdam- Zuid.
23281: DAM, L. J. VAN - In den Levensstrijd. Gedichten en Schetsen. Met een voorwoord van Ds. A. M. Berkhoff. Tweede herziene druk.
36940: DAM, HARMJAN - De N.S.B. en de kerken. De opstelling van de N.S.B. Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde kerken 1931/1940
45703: DAM, F. E.A. - Drok, drok, Drachten. F. Dam, Sjoerd Leiker, Tiny Mulder, Dr. J.J. Spahr van der Hoek, Evert Zandstra
47260: DAM, AREND VAN - De Blauwe Kamer. - de nieuwe natuur langs de Nederrijn.
47916: DAM, J VAN - Komt, luistert toe deel 1
53125: DAMEN, SUUS - De Boontjes krijgen loges.
30644: DAMEN, SUUS - De Boontjes krijgen loges.
26823: DAMMAN, S. (1578-1640, ZUTPHEN) - Van de volhardinghe der heylighen tegens M. Petri Bertij twee vraech-stucken, van den afval der Heylighen. Beschreven ende tot dienst der eenvoudighen uytghegheven door Sebastian Damman, predicant binnen Zutphen.
53130: DAMSTÉ, DS. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties toegelicht door ds. E.R. Damsté, em. pred. van de Ned. Herv. Gemeente te IJsselstein.
53127: DAMSTÉ, DS. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties toegelicht door ds. E.R. Damsté, em. pred. van de Ned. Herv. Gemeente te IJsselstein.
1353: DAMSTÉ, DS. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties toegelicht door ds. E.R. Damsté, em. pred. van de Ned. Herv. Gemeente te IJsselstein.
76442: ERKELENSV DAN E.A. - Uit Verre LAnden 25 jaar Adptieverfeniging der Gerformeerde Gezondte
53133: DANE, ARI - Rimkje's rapport.
53132: DANE, ADRI - Rimkje's rapport door Adi Dane Geïllustreerd door Frans van noorden tweede druk bekroond door de nederlandsche zoncdagsschool vereeniging
42021: DANE, ADRI - Rimkje's rapport
15114: DANES, P. L. - Institutiones doctrinæ christianæ sive compendium theologiæ dogmaticæ et moralis methodo catechetica concinnatum ad usum seminarii episcopalis Iprensis Auctore Petro Ludovico Danes Casletano. S.Th. in Alma Universitate Lovaniensi Doctoris, ecclesiæ cathedralis Iprensis canonico graduato, poenitentario, & seminarii Episcopalis præside: deinde in S. Fac. Theol. Lov. Cæs. Regioque prof. ac regente. Editio tertia, novis ipsius auctoris adnotationibus & additamentis illustrata. Tomus primus.
77373: O'CONNOR DANIEL A. C.S.V. - The relation between lrelation between religion and culture according to Christopher Dawson (A synthesis of Christopher Dawson's writings)
73048: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen.Red Rosie!. 7e druk
73049: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. De Schat 2e druk
35901: DANIELS, DR. E. - Herfstbladeren. Poezie voor de jeugd in ruime betekenis.
53135: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. De reis begint. 20e druk
15702: DANKBAAR, DR. W.F. - Gratias Agimus. Opstellen over Danken en Loven, aangeboden aan prof. dr. W. F. Dankbaar. Uitgegeven door het Inst. voor Liturgiewetenschap aan de Rijksuniversiteit
16060: DANKBAAR, DR. W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandse Calvinisme in de 16e eeuw.
40294: DANKBAAR W F - Documenta Anabaptistica Neerlandico derdedeel MARTIN MIKKRON een waerachtigh verhaal der zamensprekingen tusschen Menno Simons ende Marlinus MIKRON van der menschwerdingheJesu Chrisi 1556
7128: DANKBAAR, DR. W.F. - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk. Aangeboden aan professor dr. W. F. Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14