Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49103: Féval, Paul - De Geochelde, Groote Geïllustreede Roman.
77392: FEYLINGIUS, Joh. Wilhelmius (1659-1739, Venlo) - Ontleding en verklaring van de Heidelbergsche Catechismus: vertoonende de rechte Gereformeerde christen religie. Welkers waarheid uit de H. Schrift, en de reeden-leer werd betoogt: en aangewesen, dat daar uit voortvloeit de eenige troost in 't leeven en sterven. Door Johannes Wilhelmus Feylingius, in zyn leven predikant te Venlo
74200: WOLF E.FH - Psalmverzen
46952: FICINO, MARSILIO - Brieven uit het brievenboek van marsilio ficino
54567: FIEDLER,A. - De rivier der zingende vissen.avondturen in het oerwoud van Zuid amerika Verhaal over Amazone reis. Kaart in cover.
54568: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen.
39665: FIERET, W. - De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal.
28116: FIERET, W. - Udemans. Facetten uit zijn leven en werk
64606: ROSSUM H van redaktie FIERIT W e a - Ingenier in de politiek
12643: FIJN VAN DRAAT, Wymie - Waarom doe je dat, Jettie? Geïllustreerd door M. Bloch. 4e druk.
73935: MEIJER FIK - Keizers sterven niet in bed, van Caesar tot Romulus Augustulus 44 v.Chr-476 n.Chr
77481: FINN, FRANCIS J., - Een voetbalwedstrijd en zijne gevolgen. Vertaald door Jos. Witlox. met stofomslag en ills.; Jan; Waterschoot. ***2e druk.
42265: FISCHER, H.TH. Dr. (Hoogleraar aan de rijks universiteit te Utrecht) - Inleiding tot de volkenkunde van Nederlands-Indië tweede druk
54575: FISCHER PACE, Ursula Verena - Kunstdenkmäler in Rom. Band 1: 470 blz. Band 2: 454 blz.
54576: FISCHER, Dr. H. Th. - Zending en volksleven in Nederlands-Indië
41672: FISCHER, Dr. H. Th. - Zending en volksleven in Nederlands-Indië
54578: FISCHERUS, Joh. Frider. - Theophrasti Characteres recensuit animad versionibus illustravit atque indicem verborum adiecit Joh. Frider. Fischerus accessit commentariuss Isaaci Casauboni
38247: FISCHERUS, Joh. Frider. - Theophrasti Characteres recensuit animad versionibus illustravit atque indicem verborum adiecit Joh. Frider. Fischerus accessit commentariuss Isaaci Casauboni
38611: FISHER, Edward (1627-'55); N.N.; Irenaeus, Philalethes - Merg des Evangelies, of Kort Begrip van de leer van Gods verbonden, volgens de oorspronkelijke zuiverheid der Hervorming, met groote naarstigheid uit Gods Woord en de allerregtzinnigste Hervormde schrijvers, bij wijze van Zamenspraak opgesteld door E.F. Met eene voorrede over de Evangelische Heiligheid, en het onderscheid tusschen Evangelisch en Wettisch prediken, door N.N. Beide uit het Engelsch, naar den Twaalfden Druk (van het eerste) vertaald, en om derzelver nuttigheid en gepastheid, in deze dagen (1757) uitgegeven door een Genootschap van Waarheid- en Vredelievenden, onder opzigt van een uit hen, die zich noemt Philalethes Irenaeus. (...) Nieuwe Uitgave.
54579: FISHER, Edward (1627-'55) - Mergh des Euangeliums ofte kort sommier van de leere van Godts verbonden, volgens de oorspronkelyke zuiverheid der Hervorming, niet groote naarstigheid uit Godts Woord en de allerrechtzinnigste Hervormde schryvers, by wyse van eene samenspraak opgestelt door E.F. Met eene voorreeden over de Euangelische heiligheid en het onderscheid tusschen Euangelisch en wettisch prediken door N.N. Beide uit het Engels, na den twaalfden druk (van het eerste) vertaalt, en om derzelver nuttigheid en gepastheid in deeze dagen uitgegeven door een genootschap van waarheid en vrede-lievende, onder opzicht van een uit haar, die zich noemt Philalethes Irenæs.
71143: FITINGHOFF, ROSA - In de kleine berghut bij de rendieren (door Rosa Fitinghoff, uit het Zweeds door M.J. Molanus-Stamperius, geïllustreeerd door Pol Dom, leeftijd 7-10 jaar )
68636: WEL FJ - Bythe side of the zuyder zee
54584: FLAVEL, John (1630?-'91, Darthmouth) - Het Beste werk in de Slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Hand. 21:13. Naar de vertaling vn J. Ross. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "De Vriend van Oud en Jong".
26830: FLAVEL, John (1630?-'91, Darthmouth) - Een heilige in der daad, of het groot werk van een christen, opengelegt en aangedrongen uit Spr. 4: vs. 23. Zynde een tydig en bequaam middel, tot herstelling van de zeer vervallene kragt van Godzaligheid, onder de belyders van deezen tyd. Door Johannes Flavel, bedienaar van het Evangelium in Dartmouht. Uit het Engels vertaalt door P.S.L.F.
14848: FLAVEL, John (1630?-'91, Darthmouth) - 12 preken uit het overjarig koren en preek Th v/dGroe-- JCPhilpot en Joh Oven totaal 15prejen
36557: FLAVEL, John (1630?-'91, Darthmouth) - Het Beste werk in de Slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Hand. 21:13. Naar de vertaling vn J. Ross. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "De Vriend van Oud en Jong".
38976: FLAVEL, John (1630?-'91, Darthmouth) - Het Beste werk in de Slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Hand. 21:13. Naar de vertaling vn J. Ross. .
54582: FLAVEL, JOHANNES - Voorbereidingen voor het lijden of Het Best Werk in de slechtste tijden zijnde eene verhandeling over Hand. 21:13
37201: FLAVEL, John - De zeven kruiswoorden. Uit het Engels.
10531: FLAVEL, John (1630?-'91, Darthmouth) - Overgeleverd om onze zonden. Zes lijdenspredikatiën. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden jr.
44432: FLAVEL, John (1630?-'91, Darthmouth) - Geschenk aan bedroefden of de raad van Christus aan eene vedrukte Moeder den dood van haaren geliefden en eenigen zoon beweenende
54586: FLAVII JOSEPHI [FLAVIUS JOSEPHUS], JAN en CASPER LUYKEN - XX. boeken van de oude geschiedenissen der Joden. I. Van sijn leven. VII. Van de Joodsche oorlogen, en de verwoesting van Jerusalem. II. Van de joodsche oudheyd, tegens Apionem. I. Van de heerschappije des vernufts, en 't lyden en dood der Machabeen. Uyt het Griex en Latyn vertaald door L. van den Bos. Nevens Egesippi boeken, van de Joodsche oorlogen, en de verstooring der stad Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hoogduyts vertaald door S. de Vries. In IV deelen
16252: FLAVIUS, JOSEPHUS (ca.37-ca.100) - The Works of Flavius Josephus, the learned and authentic Jewish historian and celebrated warrior: with three dissertations, concerning Jesus Christ, John the Baptist, James the Just, God's command tot Abraham, &c. And explanatory notes and observations. Translated by William Whiston, A.M., professor of mathematics in the university of Cambridge. Complete in one volume. With portrait and engravings.
54608: FLEETWOOD, REV. JOHN (ca. 1790)( - The Life of Our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ: And the Lives and Sufferings of His Holy Aposltes and Evangelists with copiqus notes illustrative and explanatory selected from the works of the most eminent modern writers on new testament history illusstrated by two hunderd and firty engravings printed in the text and thirty three higgly finished engravings on steel
41280: FLEMING, mw. May Agnes (1840-1880) - Lang een raadsel
36869: FLEMING, Robert - Sleutel tot de openbaring van Johannes. Of opkomst en ondergang van het pausdom.
54611: FLESSEMAN-VAN LEER, Dr. E. - Met de Schrift tussen Kerk en Jodendom. Een keuze uit haar artikelen onder redactie van H. Berkhof, J.C. Greive, A.H. van den Heuvel en L. Visser.
35355: FLEURI, Claude (1640-1723) - The manners of the ancient israelites; containing an account of their peciliar customs, ceremonies laws, polity, religion, sects, ars and trades. Division of time, wars, captivities, dispersion ans present state. Whit a short account af The ancient and modern samaritans. by Adam Clarke.
54612: FLEURI, Claude (1640-1723) - The manners of the ancient israelites; containing an account of their peciliar customs, ceremonies laws, polity, religion, sects, ars and trades. Division of time, wars, captivities, dispersion ans present state. Whit a short account af The ancient and modern samaritans. by Adam Clarke.
54614: FLEURY, Claudius - Die Sitten der Israeliten, und diejenigen der Christen. Aus dem Französischen des Abtes Claudius Fleury ganz neu übersetzt.
54615: FLEVOLAND, Oostelijk - Uitgave: directie van de Wieringermeer (Ysselmeerpolders), ZWOLLE.
2999: FLIEDNER, Fritz (predikant te Madrid) - Uit mijn leven. Herinneringen en ervaringen.
54616: FLIEDNER, Fritz (predikant te Madrid) - Uit mijn leven. Herinneringen en ervaringen.
36879: FLIER, Dr. A. van der - Kritische preeken.
8776: FLIER, A. van der - De geuzenadmiraal van Zeeland.
8777: FLIER, A. van der - De pyreneën over!
40413: FLIER, A. VAN DER - De Geuzenadmiraal van Zeeland
69787: FLIER, A. van der - Waar een wil is, is een weg. Geillustreerd door H.J. Isings Jr. 2e druk
78043: FLIER A van de - Tot de Dood getrouw verhaal uit de geloofsvervolging 1545
6742: FLOKHART, Robbert - Robbert Flokhart, of de bekeering van een soldaat. Door hem zelve beschreven en vertaald uit het Engels door H. J. B. (Budding). Tweede druk, nieuwe uitgave.
45534: FLOOR, W. - waakt en bidt bijbels dagboek4e druk
37595: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Zes en dertig nagelaten oeffeningen. Met een inleiding van Ds. J.W. Felix. 2e druk
1252: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de Een voudige oefeningen deel 1-2 en3-4 en7-8 3 banden
1282: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Vierde bundel.
21496: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Zevende bundel. (25 oefeningen). 236 blz. Waarbij Geb.: Achtste bundel.
78011: FLOOR, W. - waakt en bidt bijbels dagboek6e druk
38769: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Vijfde -zesdebundel.
77681: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen. W. Floor. eerste bundel.
47978: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. achtste bundel.
47512: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Zes en dertig nagelaten oefeningen door Wulfert Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Met een inleiding van ds. J.W. Felix, in leven predikant te Utrecht. Tweede onveranderde druk.
73818: FLOOR DR. L. - De leer van Christus, praktisch commentaar op de brieven van Johannes
76293: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Een verrassende nalezing. dln 1 Vijfentwintig nagelaten oefeningen.die nog niet eeerder waren uitgegevenen
27535: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen. Eerste bundel (12 oefeningen): (8) 204 blz. Tweede bundel (16 oefeningen): (10) 240 blz.
16573: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Vijfde en zesde bundel.
15034: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Ui het zaaivat bijbels dagboek
13605: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen. W. Floor. Derde bundel.
1298: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - de vliegende reiziger oudjaars preek psalm 90 ves 10n.
1254: FLOOR, W. (In leven landbouwer te Driebergen1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. bundel 5 en 6
54646: FLOREIJ, G.R. - Schriftgemäße Predigtentwürfe über Texte eines vollständigen Kirchenjahres. Herausgegeben von G. R. Floreij, Pastor zu Auerswalde. Sechtes Bändchen. Historische Texte. Dritte neuarbeitete und vermehrte Auflage.
74651: COSTERUS FLORENTIUS - Die Heere Is En Leven Maakt
54648: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Viertes Bändchen. 40 Leichenreden, 25 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Fünfte durchgelehene Auflage.
54647: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Drittes Bändchen. 40 Leichenreden, 24 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Sechste durchgelehene und vermehrte Auflage.
54649: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Erstes Bändchen. 62 Leichenreden, 32 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Achte durchgelehene und vermehrte Auflage.
77565: RENWICK James 1662-1688 DOCTETR A Delft H Florijn - Leven en brieven
1833: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen. Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philipsland.
35523: FLORIJN, B.; FLORIJN, H.; FLORIJN, K.W.; - Des Heeren werken groot. Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen.deel 1
47885: Florijn, H - En toch niet verteerd
70247: FLORIJN H Dr. - Petrus Plancius zijnl even en werk
25820: FLORIJN, B., H. en K.W. - Des Heeren werken groot. Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen. deel 2.
76894: FLORIJN, B. - Opstellen over de Christelijke opvoeding. Naar aanleiding van onderwerpen uit de Christelijke opvoedkunde, de Ontwikkelingspsychologie, de Orthopaedagogiek en de Psychologie. deel 4 deel zuigelingen en kleuter 1
54670: Florijn, Henk Dr - De tempel van Meerman drieluik van een verloren ideaal roman
54668: FLORIJN, H.en Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen. - En toch niet verteerd Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde gemeente In Nederland te Leersum. Met een voorwoord van Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen.
54669: Florijn, Henk Dr. - einddhalte novelle
54658: FLORIJN, B. - Het Leven van John Livingstone. Episoden uit de geschiedenis der Schotse kerk.
54659: FLORIJN, Dr. H.-MMASTENBROEK J Red Ds F Mallan e.a - Gerrit Hendrik Kersten Grenswachter en gids van de Gereformeerde Gemeenten
54660: FLORIJN, Dr. H. - 100 portretten van Godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw.
54661: FLORIJN, Dr. H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband - tweede druk
54663: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen. Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philipsland.
54666: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen. Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philipsland.
54667: FLORIJN, H. (SAMENST.) - Een jaar met Revius Voor iedere dag een paar dichtregels van de bekende dichter Jacobus Revius (1586-1658)
7391: FLORIJN, Drs. H. - Ds. Daniël Bakker. Zijn leven, opvolgers, gemeenten, brieven.
21396: FLORIJN, H.en Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen. - En toch niet verteerd Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde gemeente In Nederland te Leersum. Met een voorwoord van Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen.
20422: FLORIJN, B. - Het kind dat niets bezat.
54672: FLUEK, Toby Knobel - Herinneringen aan het leven in een Pools dorp 1930-1949 Schilderijen,tekeningen en tekts
54674: FLUSSER, David - Tussen oorsprong en schisma. Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom. Vertaald onder redaktie van T. de Bruin, P. J. Tomson en W. A. C. Whitlau.
54676: FOHRER, G. - Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament . Hrsg. von G.Fohrer in Gemeinschaft mit H.W.Hoffmann, F.Huber, J.Vollmer und G.Wanke.
54677: FOHRER, Georg - Geschichte der israelitischen Religion.
71658: FOKKE SIMONSZ, A. - De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard. eerste en tweede del vierde druk
54679: FOKKEMA, Fokke J. - De godsdienstig-wijsgerige beginselen van Mr. G. Groen van Prinsterer. Eene beschrijving en beoordeling. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
35137: FOKKEMA, Fokke J. - De godsdienstig-wijsgerige beginselen van Mr. G. Groen van Prinsterer. Eene beschrijving en beoordeling. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
47866: FOKKER, AAFJE - Vertellen! Luister je mee? : verhalen voor kleuters tek Aafje Bruyn 1e dr. - (Va Gorcum's verhalenbundels). - .
77161: NOORDHUIS NOORDHOF FOKKIE - Kik en de kip
70149: LA FONTAINE, JEAN DE; JOHANNES NOMSZ (VERT.)" - Fabelen in Nederduitsche vaerzen deel 1 en deel 2
54681: FONTAINE, Nicolas (1625-1709) - Vie des saints Patriarches de l'ancien Testament. Evec des reflexions. Tirées des SS. Peres.
54683: FORCEVILLE, DOMINIQUE - Je moet wel willen Als minder-valide midden in het leven
54684: FORD, Donna - Het stiefkind. Openhartige memoires van een moedige vrouw die haar traumatische jeugd overwon
54686: FOREL, August - Het sexueele vraagstuk. 3e vijfduizendtal.
54688: FORMENTON, FABIO - Het oosterse tapijt. Historische tapijten en achtergronden. Technieken. Decoratie. Gebieden waar tapijten gemaakt worden. Kopen en onderhouden.
54690: FORMSMA, W.J. - Historie van Groningen. Stad en Land.
54689: Formsma, W. J. - Gids voor de Nederlandse Archieven
54693: FOSTER, D. - Jeruzalem. Fotogids.
54694: FOSTER, ELON - 6,000 windows for sermons - A companion volume to 6,000 sermon illustrations
54695: FOSTER, HAROLD - Het grote Prins Valiant-boek
61327: MOST van der G / FENNIS Johannes P M / en DIepen Rees fotograaf - DIT KIND een confrontatie met ernstige zwakzinnigheid 2e druk
41593: FOX MAZER, Norma - Praatjes vullen geen gaatjes
77567: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Arbeider in de oogt over leven van Ds Fraanje door W Visser
17943: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - De laatste bazuin. 4tal predikatiën. 2e druk.
18521: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - De kroon op het werk in de luister van Gods souvereine genade. Herdenkingspredikatie met de toespraken, uitgesproken ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambsjubileum, zijn 30-jarige verblijf te Barneveld en zijn 70e verjaardag, op 20 October 1948.
18522: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Predikatie over Micha 7 : 18.
35652: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Herrineringen. bij zijn veertigjarige anmbtsbediening 1948 brieven bijdrage o.a Ds WCLamain/Ouderling H Bas/ ds F Malan
34453: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Aantekeningen over het Kort Begrip.
76899: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Aantekeningen uit de catechisatiën. (Vraagboekje Ds. A. Hellenbroek.)
18515: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Een Gode verheerlijkende dankzegging. Predikatie van Ds. J. Fraanje. Gehouden ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening op Woensdag 11 Nov. 1937. Met de daarbij gehouden toespraken.
76626: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Aantekeningen uit de grote catechisatie waarin verhandeld wordt het ,,kort begrip''. Derde druk.
22402: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - De kroon op het werk in de luister van Gods souvereine genade. Herdenkingspredikatie met de toespraken, uitgesproken ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambsjubileum, zijn 30-jarige verblijf te Barneveld en zijn 70e verjaardag, op 20 October 1948.
2211: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Het verbrijzelde broodkoren en de roem van het kruisevangelie. Verklaard in drie biddagspredicatiën. Opgeteekend door een oud-Catechisante. Tweede drietal. Tweede drietal 1935.
73437: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - tweedezestal predikatiën. goede vrijdag passen hemelvaart
21490: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Aantekeningen uit de grote catechisatie waarin verhandeld wordt het ,,kort begrip''. Derde druk.
17909: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Christus' dood en heerlijke overwinning. Verklaard in drie predicatien.
34444: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Nagelaten geschriften. Brieven, o.a Ds Hegeman - Lamain toespraken, schoolopening-rouwdien predikaties. bevestiging van Cand F Mallan
39526: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Een vermanend woord. Eene verklaring van een groote verborgenheid, wijzende op het onkruid des akkers.
1115: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Aankeeningen uit 15 catechisatiën waarin behandeld wordt het Kort Begrip der Chr. religie. Gehouden in 1923 door ds. J. Fraanje, predikant der Geref. Gem. te Barneveld. Voor den leeftijd boven 16 jaar.
19467: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Een vermanend woord. Eene verklaring van een groote verborgenheid, wijzende op het onkruid des akkers.
38779: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - aantekeningen uit de kleine catechisatie.
29068: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Een woord ter gedachtenis. Opgeteekend door een catechisante.
38880: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Aantekeningen uit de catechisatiën. (Vraagboekje Ds. A. Hellenbroek.)
38603: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - De wet een tuchtmeester tot Christus en De lof der Kerk in 't gezicht der aanstaande verlossing.
28314: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - De wet een tuchtmeester tot Christus en De lof der Kerk in 't gezicht der aanstaande verlossing.
70415: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - zesdezestal predikatiën.
32973: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - De kroon op het werk in de luister van Gods souvereine genade. Herdenkingspredikatie met de toespraken, uitgesproken ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum, zijn 30-jarig verblijf te Barneveld en zijn 70e jaardag, op 20 October 1948.
38006: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Tweede zestal predikatiën.
26349: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Leven en werk van Ds J Fraanje 2e druk
46221: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - het wonder van Jezus 3 kerstpreken 72 blz en het verbrijzelde broodkoren 3 biddagpreken 83 blz en Christus dood goedevrijdag en q2 paas preken 85 blz en de hermelvaart3preken 88 blz
38908: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Ter gedachtenis. Uit het leven en werk van Ds. J. Fraanje.
27637: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Het verleden herdacht in twee oudejaarsavondpredicatien over psalm 65:2 en Genesis 19:27 en het heden belevende een predicatie op nieuwjaarsmorgen over ef. 3:21 uitgesproken door Ds. J. Fraanje predikant der Geref. Gem. te Barneveld. Opgetekend door een oud-catechisante. 5e drietal.
27639: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Het verbrijzelde broodkoren en de roem van 't kruisevangelie verklaard in drie biddagpredicatien uitgesproken door Ds. J. Fraanje predikant der Geref. Gem. te Barneveld. Opgetekend door een oud-catechisante. 2e drietal 1935.
24730: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Zevende zestal predikaties.
21455: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Ter gedachtenis. Uit het leven en werk van Ds. J. Fraanje.
17985: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Feeststoffen. Elf predikatiën voor onderscheidene tijden. o.a kerst-oud en nieuwjaar-pasen dankdagpreken
1114: FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld - Enkele aanteekeningen uit de 'kleine catechisatie', waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar. Gehouden in 1921 en 1922 door ds. J. Fraanje, predikant der Ger. Gem . te Barneveld.
38186: FRAATS, Martinus Antonius. Roomsch priester te HOORN - Gewyde mengelstoffen; verdeeld in tien traktaatjes, behelzende LXVI predikatiën, voor het grootste gedeelte uit geachte schryvers verzameld, en van den predikstoel voorgedraage (...) Te Hoorn gedrukt, by T. Tjallingius, boekverkooper, 1756. en: Vervolg der gewyde megelstoffen: de Emmausreis, Hemelvaard, zending des H. Geestes en Mirakel van Amsterdam. Te Amsterdam, By Gerrit Tieleburg, boekverkooper. (Zonder jaartal)
70595: FAREL Willem doorBEVAN FRANCES - Het leven van Willem Farel eentrouwe dienstknecht van God uit de tijd vann de reformatie
12639: FRANCINA - Herman van Dalen. 2e druk.
40708: FRANCINA - De Vacantie Van Frits Verkerk
42119: FRANCINA - De familie Looman door Francina
54736: FRANCINA - Het driespan slaagt
40710: FRANCINA - Het driespan slaagt
23290: FRANCINA - Langs moeilijke wegen.
54735: FRANCINA - Toch verzoend. Geïllustreerd door O. Geerling
54733: FRANCINA - Herman van Dalen. 2e druk.
54734: FRANCINA - Otto Doorrenbos geillustreerd C Oudenaarden
34754: FRANCINA - Herman van Dalen. 2e druk.
40680: FRANCINA - Toch verzoend. Geïllustreerd door O. Geerling
40685: FRANCINA - Hoe God hielp. Geïllustreerd doot Adri Alindo. Vierde druk
40425: FRANCINA - Op de Rechte Plaats
54737: FRANCINA - De familie Looman door Francina
20181: FRANCINA - Truus Manders. Met teekeningen van Henk Poeder.
31020: FRANCINA - Wie de prijs kreeg tekeningen A en MSnapper
49196: Francina - Een moeilijk jaar. Met teekeningen van Herman Berends.
78074: FRANCINA - SuzeBoorsma,s strijd
52980: COSTERUM FRANCISCUM - Catholijcke SERMOONEN op de epistelen van de zondagen van het gehelen jaere == Catholijcke SERMOONEN op de octave van H Sacrament des avtaers en Acht Sermoonen ter Eeren der H. Moeder Godts Op de acht Capuitelen van Salomons III. Boeck Ghenoempt Canticum Canticorum, Ghesangh der Ghesanghen diemen soude moghen preken oft lesen in den Advent. Franciscum Costerum Priester in de Societeyt Jesu.
40858: ELGERSMA : FRANCISCUS (1625-1712 PRED TE GROUW ) - Cygnea cantio, ofte swanen-gesangh van den stervenden Jesus: uytgebreydt door leerzaame bedenkingen over de zeeven laatste woorden, welke Hy aan 't kruys gesprooken heeft / Franciscus Elgersma Bevattende drie werkjes met elk een eigen titelpagina zonder jaartal 1 De beste bidder vertoont in gebedt onzes Zaligmakers Jesu Christi voor zijne Kruycigers 2 De rykste geever Vertoont in de Belofte onzes Jesu Christi aan den Boetveerdigen Moordenaars 3 De getrouwste bezorger vertoont in,t Exempel onzes Zaligmakers Jesu Christii bestelllende zijn Moeder by zynen Discipel
69125: Wolfs Petrus Franciscus O.P. - Das Groningen "Religionsgespräch" (1523) und Seine Hintergründe.
56270: HEERMAN Franciscus (ca.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman, Verhtonende de heerelijckste deughden, daden, leeringhen ende sententien, van de Alder-doorluchtighste ende vermaerste mannen der werelt. Den neghenden druck. Door den autheur doorgaens veel vermeerdert ende verbetert.
8763: HEERMAN Franciscus (ca.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman, Verhtonende de heerelijckste deughden, daden, leeringhen ende sententien, van de Alder-doorluchtighste ende vermaerste mannen der werelt. Den neghenden druck. Door den autheur doorgaens veel vermeerdert ende verbetert.
13249: FRANCKE, Joh. - Uit kracht der waarheid vrijgemaakt. De geschiedenis van de Vrijmaking binnen de Gereformeerde kerken in Zeeland 1945.
28017: FRANCKE, A.H. - Lebensläufe August Hermann Franckes. Herausgegeben von Markus Matthias. Kleien Texte des Pietismus. Im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus herausgegeben von Hans-Jürgen Schrader, Günter Balders und Christof Windhorst: 2.
28021: FRANCKE, A.H. - Segenvolle Fußstapfen. Bearbeitet und herausgegeben von Michael Welte.
54741: FRANCKE, A.H. - Lebensläufe August Hermann Franckes. Herausgegeben von Markus Matthias. Kleien Texte des Pietismus. Im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus herausgegeben von Hans-Jürgen Schrader, Günter Balders und Christof Windhorst: 2.
54743: FRANCKE, August Hermann. - Werke in Auswahl. Herausgegeben von Erhard Peschke.
54744: FRANCKE, E. - Het groote stille licht. Vrij bewerkt naar het Duitsch door Jacoba. Tweede druk.
54745: FRANCKE, Joh. - Lichtende verbintenissen: Gods vervonden met mensen.
54746: FRANCKE, Joh. - De kerk en het sociale vraagstuk. Enkele beschouwingen.
54747: FRANCKE, Joh. - Uit kracht der waarheid vrijgemaakt. De geschiedenis van de Vrijmaking binnen de Gereformeerde kerken in Zeeland 1945.
30647: FRANCKE, E. - Het groote stille licht. Vrij bewerkt naar het Duitsch door Jacoba. Tweede druk.
26698: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe behalve de spelling onveranderde uitgave.
30032: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Heilige feeststoffen, ofte verhandeling van 's waerelds Heilands geboorte, besnydenis, Opstanding en Hemelvaerd, beneffens de uitstorting des H. Geestes volgens het verhael der Euangelisten. Met eenige daer toe voorbereidende stukken, inverscheide leerredenen vervat, en tot betragting van waere Godsaligheid aengedrongen, door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums te Maessluis.
4913: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - -=Het heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier euangelisten verklaart en toegepast door Ægidius Francken, leeraar der Gereformeerde kerk tot Maassluis.
14765: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe volledige uitgave.
54753: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
54760: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De veertiende druk.
54761: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
48003: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De vierdedruk.
4914: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Heilige Feeststoffen. 2e deel geb half leer
39939: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Huwelyks-Vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, Benevens een Ernstig Aensoek van een Afdwaelend Sondaer ter Viering van syn Koninklyk Bruyloft-feest, En het Betaemelyk Gedrag van de Bruyd in haer Salige ondertrouw met Christus. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maes-sluys.
3310: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Rysoort - Maassluys) - Stellige God-geleertheyd, dat is de waarheid van de Hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen door Ægidius Francken, bedienaar des H. Evangliums tot Maassluis. 7e druk
76327: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De veertiende druk.
3091: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten, verklaart en toegepast.
38335: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
48320: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe volledige uitgave.
906: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Geestelyk houwelyk, dat is een verhandeling van de ondertrouw der geloovigen met Christus. Met een voorwoord van den weleerw. heer E. E. Gewin, predikant te Utrecht. Onveranderde druk volgens de oorspronkelijke uitgave van 1715.
38228: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De veertiende druk.
21417: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten, verklaart en toegepast.
19116: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) - Heilige feeststoffen, ofte verhandeling van 's waerelds Heilands geboorte, besnydenis, Opstanding en Hemelvaerd, beneffens de uitstorting des H. Geestes volgens het verhael der Euangelisten. Met eenige daer toe voorbereidende stukken, inverscheide leerredenen vervat, en tot betragting van waere Godsaligheid aengedrongen, door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums te Maessluis.
51683: BRANGWYN FRANK - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 33] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates,introduction by Malcolm C Salaman
73990: PERETTI FRANK E, - De profeet (vertaald door Ton van Mourik, tweede druk)
54767: FRANK, Paula Boas. - Wilde bloemen uit het Heilige Land in Kruissteek.
54768: FRANK, Penny - Abraham de vriend van God. Illustraties van Tony Morris. tweede druk.
51745: BRENTH E EN -P FRANK - ZAKWOORDENBOEKJE voor beoefenaars der Muziek naar Hoogduitsch van P Franl 2e druk
73895: POLOvan der Frank (red( - GELOOFSTAAL trekt har spoor 450 jaar Nederlandse geloofsbelijdenid
54771: FRANKCE, AUGUST HERMANN - Eenvoudig onderricht hoe men de Heilige Schrift tot ware stichting moet lezen.
54774: FRANKE, S. - Bij de molen. Serie: op weg naar school. Plaatjes van Greta Bosch v. Drakestein.
40416: FRANKE, S. - Met de Helm geboren.
26109: FRANKE, S. - Bij de molen. Serie: op weg naar school. Plaatjes van Greta Bosch v. Drakestein.
20424: FRANKE, S. - Jaap heeft een ekster. Geïllustreerd door Lies Veenhoven.
46175: SPENER Philipp Jacob (1635-1705) Frankfort - Verlangen naar vroomheid
55705: GROOT FRANS - Roomsen,rechtzinnigen en nieuwlichters Verzuiling in een Hollandse Plattenlandsgemeente Naaldwijk 1850-1930
57073: HOUWELINGEN Frans van E.A. - Andersom diversen verhalen
57074: HOUWELINGEN VAN FRANS - Patatje oorlog
41627: Groot Frans - Roomsen,rechtzinnigen en nieuwlichters Verzuiling in een Hollandse Plattenlandsgemeente Naaldwijk 1850-1930
39022: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Eenige brieven van den weleerwaarden heer Elias Fransen, in leen Gereformeerd leeraar, achtereenvolgens te Kampen, Lisse en Barneveld, geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Met portret van den schrijver. Verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Gereformeerd leeraar te Barneveld. .
42402: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - eenige brieven van een kruisgezant
1119: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternis dezer eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zestal leerredenen over Eph. 6:14-18.
1270: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Drievoudige weeklachte over Nederlands hoofdzonden en de zinkende staat van kerk en vaderland. Uitgebreid in eene leerrede over Jer. 22:29 door E. Fransen, Geref. leeraar te Kampen. waaarbij het oprechyte leloof ect enjehpova,s eeuwigevrijmachtige besluiten
49259: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Jehova's Eeuwige en vrijmachtige besluiten. Eene leer waarin al zijne deugden uitblinken en verheelrijkt worden, tot troost en sterkte van Zijn voorgekend keur- en bondvolk. Verddedigd tegen de Algemeene Genadeleer.
35605: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Sions weeklacht. over de verbreking van Jozef of de treurvolle strijd onzer dagen.
2448: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Sions' weeklachte over de verbrekinge Jozephs, of de treurvolle strijd onzer dagen in een voorwoord en leerrede naar Hoogl. 1: 7, 8. Waarbij De brandende maar niet verteerde Braambosxch van Gods Kerk op Aarde ect WAARBIJ Drievoudige weeklachte over Nederlands Hoofdzondec ect WAARBIJ Jehova,s eeuwige en Vrijmachtigwe besluiten en Het koninkrijk der hemelen of de kerk des N Terstaments ect
76621: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - DE VERHEERLIJKTE IMMANUEL WANDELENDE IN HET MIDDEN VAN DE ZEVEN GOUDEN KANDELAREN UIT DE OPENBARING VAN JOHANNES
22404: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Drievoudige weeklacht over Nederlands Hoofdzonden en de zinkende staat van kerk en vaderland. uitgebreid in een leerrede over Jer. 22: 29
22299: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het mideen van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. De verheerlijkte Immanuel wandelende in het mideen van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerrredenen uit de Openbaringe Johannes door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Kampen.
22079: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven. Vierde druk.
22226: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De wapenrusting Gods. Om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels de duisternisse dezer eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zestal leerredenen over Eph. 6: 14-18.
69956: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het mideen van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. De verheerlijkte Immanuel wandelende in het mideen van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerrredenen uit de Openbaringe Johannes door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Kampen.
19743: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Eenige Brieven van Elias Fransen. Geschreven aan Catharian Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse. Gereformeerd leeraar te Barneveld. Onveranderde uitgave.
36494: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Drievoudige weeklacht over Nederlands hoofdzonden en de zinkende staat van kerk en vaderland. verdedigd tegen de Algemene genade leer.
6511: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven.
39751: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerredenen uit de Openbaringe Johannes.
40208: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Het Koningrijk der hemelen of de kerk des N. Testaments. "schoon van gelegenheid, eene vreugde der gansche aarde" Naar aanleiding der 21e zondagsafdeling van den catechismus.
26328: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren Zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerredenen uit de Openbaringe Johannes door E. Fransen, Ger. Leeraar te Kampen.
54778: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Drievoudige weeklacht over Nederlands hoofdzonden en de zinkende staat van Kerk en Vaderland. Uitgebreid in een Leerrede over Jer. 22:29, benevens Johova's Eeuwige en Vrijmachtige besluiten, verdedigd tegen de Algemene Genadeleer.
16797: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De kostelijke bruidschat betaald door den zone Gods voor zijne Uitverkorene Bruid tot Eeuwige verwondering in Heerlijkheid. Zijnde de inhoud van acht leerredenen.
32364: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Verzameling van eenige brieven. Van Catarina Juliana Maria Sieben overleden te Harvey in Amerika den 3en April 1893, in de ouderdom van ruim 50 jaren geschreven aan E. Fransen in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
2360: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Sions' weeklachte over de verbrekinge Jozephs, of de treurvolle strijd onzer dagen in een voorwoord en leerrede naar Hoogl. 1: 7, 8.
20746: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld), VADER, JANSE - FRANSEN, E. Enige Brieven geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Amerika Kampen B. Leene 118 blz. met portret en: VADER, J. Enige brieven geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland. 121 blz. Zonder jaartal en uitgever. en: JANSE Ter nagedachtenis van de weleerwaarde heer David Janse te Middelburg. 45 blz.
24971: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Brieven aan veluwse vrienden. Uitgegeven met historische aantekeningen en enige brieven van een kruisgezant. En een biografisch inleiding door drs. A. Ros.
75276: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Eenige brieven van den weleerwaarden heer Elias Fransen, in leen Gereformeerd leeraar, achtereenvolgens te Kampen, Lisse en Barneveld, geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Met portret van den schrijver. Verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Gereformeerd leeraar te Barneveld. Kampen .
40361: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Eenige Brieven van Elias Fransen. Geschreven aan Catharian Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse. Gereformeerd leeraar te Barneveld..(1e druk)
44533: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - het oprecht geloof
20832: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De Kostelijke Bruidschat. Betaald door den zone Gods voor zijne uitverkorene bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid zijnde de inhoud van acht leerredenen waaraan toegevoegd Sions, weeklacht over de verbrekinge Jozefs, of de treurvolle strijd onzer dagen in een voorwoord en leerrede naar hooglied 1:7,8 door E. Fransen Geref. leraar te Kampen
17162: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Jehova's eeuwige en vrijmachtige besluiten. Eene leer waarin al Zijne deugden uitblinken en verheerlijkt worden, tot troost en sterkte van Zijn voorgekend keur- en bondvolk Jehova's eeuwige en vrijmachtige besluiten. Eene leer waarin al Zijne deugden uitblinken en verheerlijkt worden, tot troost en sterkte van Zijn voorgekend keur- en bondvolkverdedigd tegen de algemeene genadeleer. Door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Kampen.
46154: FRANSEN LIGTENBERG, STUIJVENBERG e.a - Zie hij komt twaalf preken van predikanten welke de gemeente Terwolde diende
21369: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - Drievoudige weeklachte over Nederlands Hoofdzonden en de Zinkende staat van Kerk en Vaderland Uitgebreid in eene leerrede over Jer. 22: 29 door E. Fransen Gereformeerd leeraar te Kampen. met jehova,s eeuwige en vrijmachtige besluiten
13611: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerrredenen uit de Openbaringe Johannes door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Kampen.
6494: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven door E. Fransen, Ger. Leeraar te Kampen. Vierde druk.
27393: FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) WALL JOHN (1588-160 - De Kostelijke Bruidschat betaald door den zone Gods. Voor zijne Uitverkorene Bruid tot Eeuwige verwondering in Heerlijkheid. Zijnde de inhoud van acht leerredenen. 2e druk.WAARBIJ Niemand dan Christus. Of een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus. Om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen met een bijzondere, toeëigende en zaligmakende kennis. In verscheidene predikatien over 1 Cor. 2 : 2. Door Johan Wall, bedienaer des Goddelijke Woord in Mich. Cornhill te Londen. Uit het Engelsch vertaald door Bartholomeus Reinierzen
54807: FRANSES, DESIDERIUS DR. O.F.M. - Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk
74244: BERKHEY JOANNES LE FRANXQ VAN - Vaderlyk afscheid en getrouwen raad, van een welmeenend eendrachts-burger, aan zynen zoon; Gebreed om voor 'vaderland, veryheid en godsdienst, op 's lands vloote van oorloge, te dienen, tweede druk
70497: FRANZ, OTTO / A BERTRAND (VERT.) - De groote koning en zijn recruut : een verhaal uit den tijd van Frederik de Groote 8 illustraties 1e dr. - Naar de 13e duitse uitgave. -
27583: FRANZERO, C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
54810: FRANZERO, C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
54812: FRASSEN, R.P. Claudio - Disquisitiones Biblicae in universum pentateuchum, in quibus selectiores textus illustrantur, elucidantur obscuriores, in speciem pugnantes conciliantur, & latentia sub cortice litterae mysteria reserantur. Authore R.P. Claudio Frassen personensi sacrae Facultatis Parisiensis Doctore, totius ordinis S. Fransisci exdefinitore generali, lectore Theologo bis emirito; necnon magni cenventus & generalis collegii fratrum minorum parisiensium tertium nunc guardiano.
72447: LIEBURG FRED VAN - Merkwaardige voorzieningen, wonderverhalen in de geschiedenis van het protestantisme
59511: LAMMERS Fred - Bearrix 1981
48547: Osterwald Jean Frédéric (1663-1747) - Katechismus of onderwyzinge in den christelyken godtsdienst uit het Frans vertaald door Bras joh. Dordrecht
54813: FREDERICO, P. - Het Nederlandsche proza in de zestiende eeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing 1566-1600 en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd.
76325: MENZEL Guiliclmus Fredericus - Sppecimen Theologicum Inaugurale --- Joannis Rudolphi Thorbecke ect
54815: FREDERIKS, J.A. e.a. - De oude kerkelijke kunst in Nederland. Gedenkboek van de nationale tentoonstelling te 's Hertogenbosch in 1913. Afbeeldingen der belangrijkste voorwerpen met toelichtenden tekst door J.A. Frederiks, J.M. Hillesum, J. Kalf, W. Martin, M. van Notten, I. Peelen, F. Pijper, W. Vogelsang.
49749: ARNDT FREIDRICH - De vier temperamenten uit het Duitsch vrij vertaald en bewerkt door B J C Rijnders Herv pred te Rotterdam
47017: ARNDT FREIDRICH - De vier temperamenten uit het Duitsch vrij vertaald en bewerkt door B J C Rijnders Herv pred te Rotterdam
54817: FREIHERR VON GAUDY, Franz - Venezianische Novellen. Illustrationen und buchschmuck von Hugo Renyi.
26832: FREIN, H. de (1673-1747, Middelburg) - Het spelen met de kaart den christenen ongeoorlooft voorgestelt, ende ter afmaaninge aangedrongen, in een predicatie over Colossensen 3: 17. Door Henricus de Frein, bedienaar des Heyligen Euangeliums Jesus Christi, tot Middelburg.
26831: FREIN, H. de (1673-1747, Middelburg) - De ongelukkige staat der Godloozen zonder vrede in dit leven, in haar dood en in de eeuwigheid. Over Jesaia XLVIII: vs. 22. Nevens het zalig uit-einde der regtveerdige, weldadige, opregte, voor de oordeelen binnen: dog by de genadelooze niet opgemerkt. Over Jesaias LVII: vss. 1, 2. By gelegentheid van het salig, dog smertelyk afsterven van Do. Jacobus Plancius, in zyn leven predikant tot Middelburg. Door Henricus de Frein, predikant te Middelburg. Waar agter geveogt is, een uytmuntende practicale leerreden, door een voornaam Godsgeleerde. Over Ezechiël 34: vs. 31.
54818: FREIN, Henricus de (1672-1742 Middelburg) - Hondert en zeventig oeffeningen, behelzende der christenen Godtgeleerdheid, tot vaststellinge der Waarheid, Wederlegginge van Dwalinge, Ontdekkinge van Genadenlooze, en Opbouwing van des Heeren Gunstgenoten; na de leiding van den Heidelbergschen catechismus.
29779: FREIN, Henricus de (1672-1742 Middelburg) - Hondert en zeventig oeffeningen, behelzende der christenen Godtgeleerdheid, tot vaststellinge der Waarheid, Wederlegginge van Dwalinge, Ontdekkinge van Genadenlooze, en Opbouwing van des Heeren Gunstgenoten; na de leiding van den Heidelbergschen catechismus.
54819: FREITAG, A. - Atlas du Monde Chrétien. , L'Expansion du Christianisme a Travers les Siècles. Préface de René Beaupère. .
72561: FRENCH, NICCI - Het geheugen spel, vertaald door Gideon den Tex
43391: FRENSSEN, GUSTAV. - Van strijd en vrede. Vertaling J. Herderschee. .
54821: FRENSSEN, Gustav - Dorfpredigten. Gesamtausgabe. (Ein volsltändiger Jahrgang).
54820: FRENSSEN, G. - Dorfpredigten. Gesamt Ausgabe (Ein vollständiger Jahrgang)
54822: FRENSSEN, GUSTAV. - Van strijd en vrede. Vertaling J. Herderschee. .
71661: FREUBEL J.L.P.L. - Frederik van Oosternrijk geschiedkundig tafereel uit de vijftiende uuew naar het hoogduitsch door Hendrik Kuyper, gerritz muzijk van den orchestmeester
54823: FREUCHEN, P - Boek van de zeven zeeën.
49250: FREUD, SIGMUND - Psychoanalytische duiding 1 : Psychopathologie van het dagelijks leven
54824: FREYTAG, GUSTAV. - Werke - Bilder aus der deutschen Vergangenheit (4 Bde.), .
54696: FOTNERUS FRIDERICUS - Rosa pentapheyllata Devotio augustissimorum V Vulnerum Domini Jesu V partibus Totidem velvtifolijs adornata Qvorvm i ifficium vulnerum domini cum litijns &flore psalmnorum dauuidicorum 2 varia pietatis execitia-- Cum auctario- Bambergae: Apud Vid Aug Crisusij
73098: MOUT-VAN DER LINDEN FRIEDA - Ersnt van de eikenlaan en het nieuwe huis
54825: FRIEDENTHAL, R. - Luther. Sein Leben und seine Zeit.
19314: FRIEDENTHAL, R. - Luther. Sein Leben und seine Zeit.
71828: GIELER D GEORG FRIEDRICH - Das neue testament uberfekt und mit unmerfungen erlautert
78360: BARGHEER FRIEDRICH W - GEBETR UND BETEN LERNEN
77629: SYLBURG FRIEDRICHBB(1536 – 17 February 1596) - tymologikon to mega egoun he megale grammatike / Etymologicon magnum seu magnum grammaticae penu
31016: FRIESE, A. - Karel de duiker. geillustreerd Tjeerd Bottema
54832: FRIJHOFF, W. - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
27294: FRIJLINK, H. - Elisabeth Wolff, geb. Bekker, en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst door H. Frijlink. Gevolgd van eene lijst der werken, geschreven door Adrianus Wolff, Elisabeth Wolff, geb. Bekker, Agatha Deken en Maria Bosch, het zij door elk hunner afzonderlijk, of door twee er van te zamen. En: bijvoegsels en verbeteringen. En: Van en over Betje Wolff (overdruk van 'De Gids', 1884).
54833: FRIJLINK, H. - Elisabeth Wolff, geb. Bekker, en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst door H. Frijlink. Gevolgd van eene lijst der werken, geschreven door Adrianus Wolff, Elisabeth Wolff, geb. Bekker, Agatha Deken en Maria Bosch, het zij door elk hunner afzonderlijk, of door twee er van te zamen. En: bijvoegsels en verbeteringen. En: Van en over Betje Wolff (overdruk van 'De Gids', 1884).
73653: FRINSEL J.J. - Rondom de Westertoren 7e druk
73652: FRINSEL J.J. - De shat in de oude molen
74755: FRINSEL J.J. - Rondom de Westertoren 3e druk
46472: FRINSEL, HANS - Het verboden bos
57976: Jonker Fris - Jonker Fris en de maanmannetjes- deel 2 - 1e druk
54837: FRISTER, Roman - Israel, het nieuwe gezicht van het oude land.
77774: OOSTROM FRITS van - NOBEL STREVEN Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde ver haal van ridder Jan van BREDERODE
44617: FRITS, MAJOOR - In de sneeuwvelden van Rusland Damon een verhaal uit het oude syracus door Majoor Frits met platen
66566: TANNER FRITZ - Die Ehe im Pietismus
54839: FROMMEL, Max - De apostel Paulus. Eene karakterstudie van Max Frommel. Uit het Hoogduitsch. Onder toezicht en met een woord vooraf van J.P.G. Westhoff.
54840: FROWEIN, F.J. - Het volbloed fokwezen. Met 37 foto's en 200 pedigrees.. Uit de inhoud: Uiteenzetting van datgene wat betrekking heeft op de stoeterij, de keuze van de fokdieren, de behandeling en voeding van de hengst, merrie en veulen. Het ontstaan van het ras, de vader- en moederlijnen (veelal teruggaand tot in de 17e eeuw), en theorieën en systemen die in de volbloedfokkerij gehuldigd worden.
54841: FRUIJT, F. P. Jr. - Wat God door Oranje bewerkte. 2e druk. Uitgave van de Ned. Zondagsschool-Vereeniging.
35359: FRUIJT, F. P. Jr. - Wat God door Oranje bewerkte. 2e druk. Uitgave van de Ned. Zondagsschool-Vereeniging.
54842: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Hoesein Djajadiningrat. Vol.I: Hindoetijdperk. Vol.II: Mohammedaansche rijken tot de bevestiging van de macht der compagnie.
54843: FRUITIER DE TALMA, E.A. - Ontwikkeling en uitbreiding van mijne handleiding voor eenvoudigen, bij het lezen des bijbels. Genesis / Exodus-Deuteronomium / Jozua-1 Samuel / 2 Koningen 18-25 Ezra, Nehamia, Esther, Job, Daniël en Jona / Mattheus 1-18. Markus 1-9. Lukas 1-13. Johannes 1-10. / Mattheus 19-28. Markus 10-16. Lukas 14-24. Johannes 11-21.
3705: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. tweede druk
26702: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee. Nieuwe goedkoope uitgave.
22964: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. tweede druk
54860: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. Sesden druk. Van drukfouten gezuivert, en vermeerdert ook met een toegift over het wezen en de onsterfelykheid der zielen. SGT F161.
28075: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Groot voorrecht van christenkinderen.
518: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee. Nieuwe goedkoope uitgave.
37841: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
37594: FRUYTIER, J. (1659-1731, Rotterdam) - Groot voorrecht van christenkinderen.
17245: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
27807: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Sions worstelingen. Of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerek, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie, II. Ten tyde der Remonstranten, III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Tweede druk.
3534: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Sion's worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1: In de Reformatie 2: Ten tijde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkope uitgave. Met een voorwoord van A.F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
30916: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam.
37203: FRUYTIER, Ds. Jakobus - Groot voorrecht (van christenkinderen.0de zegen vaneenchristelijkle opvoeding
27392: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Groot voorrecht van de Christenkinderen. Opgehelderd uit Paulus' woorden 1 Cor. VII:14. Met een inleidend woord van Ds. Js. Wisse.
18600: FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
54868: Fry, Plantagenet Somerset - De wonderbaarlijke geschiedenis van het Joodse volk.
54869: FRYE, Northrop - De Grote Code. De bijbel en de literatuur.
54871: FUCHS J W Dr. - Homeros Odyssee classica Hagana 9
5053: FUCHS J W Dr. - Homeros Odyssee classica Hagana 9
54872: FUCHS, Dr. J. M. - Een paviljoen in Gouda. Rooms-katholiek wezenverzorging en ziekenverpleging.
54873: FUERSTIO, JULIO: - Librorum Sacrorum Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae quibus ad omnia canonis sacri vocabula tum Hebraica tum Chaldaica loci in quibus reperiuntur ad unum omnes certo ordine recensentur addito lexico linguae sacrae Hebraicae et Chaldaicae duplici uno Neohebraice altero Latine scripto quo collatis interpretamentis translationibusque antiquissimis vocabulorum origines ac formae historica atque analytica ratione explicantur. Adiecta sunt nomenclatura omnium vocabulorum Hebraicorum, ad quae loci scripturae sacrae adducti sunt. Onomasticon sacrum. Syllabus nominum propriorum Phoenicio-punicorum. Index vocabulorum Aramaicorum et Neohebraicorum ad explicanda sacrae scriptuae vocabula adhibitorum. Conspectus formarum nominalium. Propylaea masorae. Breviarum historiae grammaticae sacrae. Denique tabula radicum comparativa [von Julio Fuerstio],
13266: FUITE, S. H. - In eens traat genaamd de Recht. Geschiedenis van de protestantse kerkgemeenschap Mechelen-Noord. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan - 1994 - van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.
54874: FUITE, S. H. - In eens traat genaamd de Recht. Geschiedenis van de protestantse kerkgemeenschap Mechelen-Noord. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan - 1994 - van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.
54876: FULLOM, Stephen Watson (vert. is M.v.O) - Karel van Bourdon of de koning en de gravin. Een historisch verhaal uit den tijd van Frans I. Uit het Engelsch vertaald door M. v. O. in 2 delen.
4955: FULLOM, Stephen Watson (vert. is M.v.O) - Karel van Bourdon of de koning en de gravin. Een historisch verhaal uit den tijd van Frans I. Uit het Engelsch vertaald door M. v. O. in 2 delen.
15728: FÜLÖP-MILLER, René - Macht en geheim der Jezuïten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer. Amsterdam Allert de Lange. 320 blz. Geb.; SUTTORD, Dr. L. G.
54877: FÜLÖP-MILLER, René - Macht en geheim der Jezuïeten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer.
54878: FÜLÖP-MILLER, René - Macht en geheim der Jezuïten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer. Amsterdam Allert de Lange. 320 blz. Geb.; SUTTORD, Dr. L. G.
1568: FÜLÖP-MILLER, René - Macht en geheim der Jezuïeten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer.
1120: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O. Funcke, predikant te Bremen.
54881: FUNCKE, Otto Bremer Reyers H C H Boxmeer- - PAULUS te water en te land O Funcke vertaald door H C H Reyers predikant te Boxmeer met voorrede Dt J J van Ooterzee hoogleraarte Utrecht
54879: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O. Funcke, predikant te Bremen.
54880: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O, Funcke, predikant te Bremen.schrijver van ''Christelijke vraagteekens'', ''reistafereelen'' enz.
1360: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O, Funcke, predikant te Bremen.schrijver van ''Christelijke vraagteekens'', ''reistafereelen'' enz.
47352: Meer Fvan der - geschiedenis van een kathedraal met 122 platen en foto's waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee
54883: FYNE, Passchier de (1588-1667, Haarlem) - Eenige tractaetjes. Waer by gevoegt zijn Daniel Tilenus van de oorzaek en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap. 9. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt besluyt der verwerpinge. Den derde druk, vermeerdert met het leven van den schryver (Het leeven en eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne, in zyn leeven predikant onder de Remonstranten tot Haarlem. Door hem zelve beschreeven).
33708: FYNE, Passchier de (1588-1667, Haarlem - Paschier de Fyne naar zijn leven en schriften. Uit gedrukte en ongedrukte stukken. Met portret en fac-simile.
30923: FYNE, Passchier de (1588-1667, Haarlem); Daniel Tilenus (1563-1633); Johannes Uitenbogaert (1557-1644); N.N. - Eenige Tractaetjes van Passhier de Fyne, In sijn leven Predikant tot Haerlem; Waer by gevoegt zijn Daniel Tilenus van de oorsaak en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap. IX. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt besluyt der Verwerpinge. WAARBIJ Tractaet vande oorzaek en oorsprong Waer in zijn verklaert onderzocht de gevoelens der Heidensche Philosophen vann de Lebertinen van Luther,calvijn en andere nieuwe Schrijvers die deze stoffde verhandelt hebben door DANIEL TELENUS
54884: FYNE, Passchier de (1588-1667, Haarlem); Daniel Tilenus (1563-1633); Johannes Uitenbogaert (1557-1644) - Eenige tractaetjes. Waer by geveogt zijn Daniel Tilenus van de oorsaak en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap. 9. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt besluyt der verwerpinge. Den vierden druk; vermeerdert met het leven van den schryver. Waarbij: Het leeven en eenige bysondere voorvallen van P. de Fyne. (6) 108 blz.
22185: GAAY FORTMAN, B. de - Firguren uit het Reveil. Opstellen van mr. B. de Gaay Fortman (1884-1961), uitgegeven door de Stichting het Reveil-arcief, ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan.
25423: GAAY FORTMAN, N.A. de - De roeping tot den dienst in het koninkrijk Gods is van Christus en maakt den geroepene verantwoordelijk voor hem. Afscheidsrede over Matth. 25 : 14, 15 en 19.
54896: GÄBLER, U. - Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
70759: FERRY GABRIEL - De woudlooper , met 8 platen naar tekeningen van Joz. Scheidel Jr.. 6e druk
54897: GACHARD L P / THEISSEN, J.S. et - Correspondance Française de Marguerite d'Autriche, Duchesse de Parme avec Philippe II. , Ouvrage publie avec le concours du gouvernement Néerlandais pour faire suite à l'édition de M.L.P. Gachard et J.S. Theissen. Tome , II et III. . height in cm: 29 cm, 1 cloth, 2 paperback, covers aged, spine dagamed. 3 vol., .
54899: GAIRDNER, W.H.T.-J.C. RUTGERS, - Islam en Christendom (Adapted by J.C. Rutgers .be werkt naar W.H.T. Gairdner, The Reproach of Islam). tweede gejeel omgewerkter en veel vermeerderde druk voorzien van 26 illustratien met (losbl;adig) VRAAGPUNTEN voor de bestudeering van den 2e druk van Islam en Christendom ten dienste van Zendings-studiekringen en voor zelfstudie. [Den Haag,
34329: GALAMA, Gerard. - Ter Groene of Koperen Bruiloft. Christelijke voordrachten, samenspraaken en zangstukjes.
54900: GALAMA, Gerard. - Ter Groene of Koperen Bruiloft. Christelijke voordrachten, samenspraaken en zangstukjes.
54901: GALIËN - DE BOER, H. van der - Marjan Hooning.
36013: GALIEN, S.M. van der - Flitsende pijl.
54902: GALIëN, C. van der - Wat waren wij gelukkig
39392: GALIËN, S.M. van der - Zingende adelaar
40503: GALIËN-DE BOER, H. VAN DER - Regenboog en Kruis
54911: GALIËN-DE BOER, H. VAN DER - Regenboog en Kruis
54912: GALIËN-DE BOER, H. VAN DER - Nou adjuus dan Tekeningen. Ben Horsthuis
32303: GALIEN, S.M. van der - Wouter weet van wanten.
43279: GALIËN, S.M. v.d. - Het fluisterende dal Geïllustreerd door Kees van Lent 2e druk
14506: GALIEN, Sybe van der - Eenzame wolf serie in 6 dlln eenzamewolf- dejacht oprode paard-eenzame wolfn desprekende boom-hetfluiterene dal het teken vande lobo en vliegende schijven over e prairie
54905: GALIËN, S. M. VAN DE - De turfschippersjongen van Akkerswoude - een verhaal van avontuur uit het jaar 1572
54909: GALIËN, S.M. vd. - Vliegende schijven over de prairie. Geïllustreerd door Kees van Lent. 2e druk.
70472: GALIEN van der S.M. - Durfallen en doenieten met illustraties van Rinus Hoogerland deel 4
54906: GALIËN, S.M. v.d. - Het fluisterende dal Geïllustreerd door Kees van Lent 2e druk
54908: GALIËN, S.M. van der - Zingende adelaar
70729: GALIEN S.M. VAN DE - De turfschippers van Akkerwoude een verhaal van avontuur uit het jaar 1572 geillustreerd door Hein Kray
77738: GALIËN, S.M. van der - Goudzoeker
31877: GALIËN, S.M. vd. - Vliegende schijven over de prairie. Geïllustreerd door Kees van Lent. 2e druk.
36096: GALIëN, C. van der - Wat waren wij gelukkig
20427: GALIËN - DE BOER, H. van der - Marjan Hooning.
54913: GALLEMART, Ioannis (?-1625) - Sacros Concilium Tridentinum additis Declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Ioannis Gallemart. Ex citationibus Ioan. Sotealli Theologi & Horatii Lucii Iuriconsulti: necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae. Quibus REcens Accreverunt utilissimae additiones Balthasaris Andreae I.C. Caesar Augustani cum decionibus variis rotae Romanae eodem spectantibus, è Bibliotheca D. Prosp. Farin I.C. Editio Reformata, Et Supra Omnes superiores Gallicas & Belgicas locupletata, non modo fexcentis circiter Declarationibus, sed etiam innumeris ferè Remissionibus; permultis item Pontificium ad varia Concilii capita infertis constitutionibus, ac nominatim Clementis VIII. Pauli V. & Urbani VIII. Cum indice librorum prohibitorum ex praescripto Concilii.
31853: GALLEMART, Ioannis (?-1625) - Sacros Concilium Tridentinum additis Declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Ioannis Gallemart. Ex citationibus Ioan. Sotealli Theologi & Horatii Lucii Iuriconsulti: necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae. Quibus REcens Accreverunt utilissimae additiones Balthasaris Andreae I.C. Caesar Augustani cum decionibus variis rotae Romanae eodem spectantibus, è Bibliotheca D. Prosp. Farin I.C. Editio Reformata, Et Supra Omnes superiores Gallicas & Belgicas locupletata, non modo fexcentis circiter Declarationibus, sed etiam innumeris ferè Remissionibus; permultis item Pontificium ad varia Concilii capita infertis constitutionibus, ac nominatim Clementis VIII. Pauli V. & Urbani VIII. Cum indice librorum prohibitorum ex praescripto Concilii.
54914: GANS M. H - DE AMSTERDAMSE JODENHOEK
54915: GANS M. H - De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900-1940
54916: GANS, M.H. - De oude Amsterdamse Jodenhoek nu. The old Jewish quarter of Amsterdam as it is today. Foto's: Fotopersbureau Sabel en Daniëls
54917: GANS, M.H. - De oude Amsterdamse Jodenhoek nu. The old Jewish quarter of Amsterdam as it is today. Foto's: Fotopersbureau Sabel en Daniëls
54918: GANS, Mozes Heiman - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940.
54919: GANS, Mozes Heiman - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940.
54920: GANS-RUEDIN, ERWIN. - Handbuch der orientalischen und afrikanischen Teppiche. 2. Aufl.
54921: GANZEVOORT, Ds. B. W. - Uit het leven van grote mannen - Maarten Luther
54922: GANZEVOORT, Ds. B. W. - Uit het leven van grote mannen - Johannes Calvijn
54923: GARCIA MARTINEZ, F./WOUDE, A.S. VAN DER - De Rollen van de Dode Zee, Ingeleid en in het Nederlands vertaald. Deel 1: Wetsliteratuur en Orderegels, Poëtische teksten
35229: GARDELLINI, Aloisii - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta cura et studio Aloisii Gardellini. Editio Tertia. Novissimis Locupletata eiusdem s. Congregationis decretis usque ad annum 1856.
54924: GARDELLINI, Aloisii - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta cura et studio Aloisii Gardellini. Editio Tertia. Novissimis Locupletata eiusdem s. Congregationis decretis usque ad annum 1856.
54925: GARDELLINI, Aloisii - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis ss. Domini Nostri Leonis Papae XIII.
54926: GARDENIER, J. - Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Uitgave ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen, samengesteld door ouderling J. Gardenier.
5897: GARDENIER, J. - Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Uitgave ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen, samengesteld door ouderling J. Gardenier.
8182: DIJK Jac van Herv Pred Garderen - Uw vreugde tegemoet. Bijbels dagboek.12e druk.
41105: DIJK Jac van Herv Pred Garderen - Blij vooruitzicht Meditaties voor zaterdagavonden en bijzondere dagen
8508: DIJK Jac van Herv Pred Garderen - Uw vreugde tegemoet. Bijbels dagboek. 5e druk.
8509: DIJK Jac van Herv Pred Garderen - Op de man af Veertien raiotoespraken
40303: DIJK Jac van Herv Pred Garderen - Volgen zonder vragen. 150 meditaties voor het gehele jaar.
40316: DIJK Jac van Herv Pred Garderen - Met eeuwige Liefde toespraken -preken en lezeing over gezangen zingen
40136: DIJK Jac van Herv Pred GarderenNijkerk - Op deMn Af zeventien radiotoespraken
17969: GARDINER, JACOBUS Preston Pans DODDRIDGE, Ph. (1702-'51, Northampton) - Eenige aanmerkelyke voorvallen in het leven van den wel-edelen gestrengen heere collonel Jacobus Gardiner, gesneuveld in den slag van Preston-Pans. In de laatste rebellie in Schotlandt, den 21sten van September 1745. Zynde een Verhaal van zyne krygsdaden, en andere diensten, ten nutte van het gemeen; inzonderheit van zyne wonderlyke bekeeringe tot Godt, van zyn heilig leven, en van de wyze van zyn doodt. Met een aanhangsel, raakende de aloude familie der Munro'n van Fowlis. 242 blz. Rotterdam, by Jan Daniel Beman, 1748. Faty 75. WAARBIJ GEB.: De aangelegenheid van het leeraar-ampt, en de moeijelykheden van het zelve recht waar te nemen, overwoogen in eene redevoering (over 2 Cor.11: 16). By het inzegenen van den Heer Tozer, door R. Frost. Waarby gevoegd is de last aan den zelven. 70 blz. Amsterdam, Jacobus Haffman, 1755. 1loc bekend in de N.C.C.en ook niet vermeld in Faty. WAARBIJ GEB.: Capernaums schuldt en oordeel, aan de overweginge van de inwoonders van London ernstelyk aanbevolen in eene predikatie gepredikt te Salters-Hall, op den 20sten van augustus 1749. En uitgegeven by gelegentheit van de laatste beroerte door de tweede aardbevinge, voorgevallen op den 8sten van Maart 1750 met eene voorrede op dat vreesselyke voorval betrekkelyk. WAAR BY gevoegt is een opwekkelyken brief aan eenen vader des huisgezins, over het onderwerp van den huisselyken godsdienst, door den zelven autheur. (Uit het Engelsch vertaalt). 66 blz. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1750. Faty 60.
38392: GARDNER, J. - De geloofsbelijdenis der wereld, eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen, gebruiken, plegtigheden en gewoonten. Naar de nieuwste en beste bronnen zamengesteld door ds. James Gardner, Med. et Phil. doctor. Voor Nederlands bewerkt door J.G.R. Vos. Onder medewerking van eenige vaderlandsche godgeleerden. Met aanbevelingen van prof. J.J. van Oosterzee, dr. G.J. Vinke en ds. J.J.L. ten Kate. Met keurige staalplaten.
54931: GARGON, Mattheus (1661-1728, Serooskerke, Vlissingen) - De eenige troost, of Heidelbergsche Katechismus, geopend en betoond. Waar in onwrikbaar aangewezen werd, dat in den Heidelbergschen Katechismus volzekere gronden werden gelegt van waaren troost in leven en sterven. De derde druk, .
54933: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelyke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden
44085: GARGON, Mattheus (1661-1728, Serooskerke, Vlissingen) - Nadere verklaring en bevestiging van den gekruisten Christus, en overeenstemming van het O. en N. T. Uit Psalm 22, 32 en 69 geopend en betoond door M. Gargon.
7026: GARGON, Mattheus (1661-1728, Serooskerke, Vlissingen) - De gekruiste en verheerlykte Christus. Of de waare Hooge-priester en Koning Israels. Uit overeenstemminge der Euangelisten, in kruis-dood, Opstanding, en Hemelvaard van Jezus Christus, volgens het Profeetisch Woord, beweerd en bewezen in XXXI. leerredenen. Door Mattheus Gargon, predikant en rector te Vlissingen. De tweede druk.
21870: GARGON, Mattheus (1661-1728, Serooskerke, Vlissingen) - De eenige troost, of Heidelbergsche Katechismus, geopend en betoond. Waar in onwrikbaar aangewezen werd, dat in den Heidelbergschen Katechismus volzekere gronden werden gelegt van waaren troost in leven en sterven. De vierde druk, vermeerdert met een korte schets voor ieder zondag.
38191: GARGON, Mattheus (1661-1728, Serooskerke, Vlissingen) - De eenige troost, of Heidelbergsche Katechismus, geopend en betoond. Waar in onwrikbaar aangewezen werd, dat in den Heidelbergschen Katechismus volzekere gronden werden gelegt van waaren troost in leven en sterven. (...) De derde druk, Van nieuws overzien, en met eene belijdenis-predikatie vermeerdert.
54936: GARVE, CHRISTIAN, - Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten. Anmerkungen zu dem Zweyten (und Dritten) Buche. 5., vermehrte Auflage. . 184;
56621: HILL GARY - The discovery Bible. New American Standard New Testament. Reference edition
54939: GASSMANN, L. - Das anthroposophische Bibelverständnis. Eine kritische Untersuchung unter besondere Berücksichtigung der exegetischen Veröffentlichungen von Rudolf Steiner, Friedrich Rittelmeyer, Emil Bock und Rudolf Frieling.
54940: GAST, Drs. C. de - De afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena.
76345: GAST, C.DE; WERTHER, H. - Op kerkenpad in het land van Heusden en Altena.
16508: GAST, Drs. C. de - De afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena.
54941: GAST, FRANS TER: - Sage en feit uit oorlogstijd, 40 platen van Frans ter Gast met berijmden tekst van Jan Ubink, inl. G.A. van Poelje,
74023: ROPER GAYLE - Schaduwen op het zand
78349: BIJBEL GBS (Ds J van der HAAR) - BIJBEL statenvertaling 1e uitgave doorde GBS onderredaktie Ds Jvande HAARJ
31965: BREEVART V/D G -BEEK VAN M - GEBRAAD L- E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 17 mei 1969 in Utrecht gehouden zendingsdagen.
54960: GEBUIS, GERDA & LEO VAN HOEK. - Delfshaven 600 jaar. Rijk geïllustreerd met fotografische afbeeldingen (zw/w), Nederlandse tekst & Engelse vertaling
54968: GEDENKBOEK - Nederlandsch Bijbelgenootschap. 1814 - 1914. Door C. F. Gronemeijer.
54969: GEDENKBOEK - Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering van het honderdjarig bestaan van het Nederlandsche zendingsgenootschap. 1797 -19 december- 1897
54970: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932
7727: GEDENKBOEK - van de viering van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20-22 october 1930. Uitgegeven door directeuren der Vereeniging voor Hooger onderwijs op gereformeerden grondslag.
54965: GEDENKBOEK - Ons zilveren jubileum gedenkboek. Uitgegeven ter herinnering van het 25-jarig bestaan van den bond van christelijke gereformeerde jongelingsvereenigingen in Nederland 1904-1929. Onder redactie van Ds. L. H. van der Meiden.
54966: GEDENKBOEK - Van strijd en kracht. Onder redactie van J. H. Velema.
54967: GEDENKBOEK - Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde kerk.30 Jarig bestaan.
40276: GEDENKBOEK - Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering van het honderdjarig bestaan van het Nederlandsche zendingsgenootschap. 1797 -19 december- 1897
16410: GEDENKBOEK - Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde kerk.30 Jarig bestaan.
54964: GEDENKBOEK - Rome-Dordt. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan der Evangelische Maatschappij, opgericht 1853.
54961: GEDENKBOEK - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsabeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Midden-Celebes.
7237: GEDENKBOEK - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsabeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Midden-Celebes.
15734: GEDENKBOEK - Rome-Dordt. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan der Evangelische Maatschappij, opgericht 1853.
54962: GEDENKBOEK - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
15735: GEDENKBOEK - Ons zilveren jubileum gedenkboek. Uitgegeven ter herinnering van het 25-jarig bestaan van den bond van christelijke gereformeerde jongelingsvereenigingen in Nederland 1904-1929. Onder redactie van Ds. L. H. van der Meiden.
15737: GEDENKBOEK - Van strijd en kracht. Onder redactie van J. H. Velema.
54963: GEDENKBOEK - van de viering van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20-22 october 1930. Uitgegeven door directeuren der Vereeniging voor Hooger onderwijs op gereformeerden grondslag.
54971: GEEL, VICTOR VAN. - Lichaamstaal. Praktijkboek voor de leraar Een boek over lichaamstaal binnen de school en vooral in de klassesituatie. Het boek is geschreven voor docenten. De auteur behandelt vanuit het perspectief van de lichaamstaal een aantal typische situaties bij het uitoefenen van het leraarsberoep: lesgeven, leider van de klas zijn, praten met leerlingen en vergaderen
45022: GEELKERKEN, J.G. - Levensraadsel en levenshouding. (Het boek Prediker)
54975: GEENSE, Jan (geb. 1848 te Yerseke, ov. 1933 te Nieuw-Lekkerland) - Eenige gedichten van Jan Geense Jz. Alsmede eenige nagelaten brieven welke hij aan zijn vriendinnen te Rotterdam geschreven heeft.
43595: GEERKE, H.P. - Onder van Heutsz het leven drie hollandsche jongens in Indië
74321: BOOGAARD GEERT - leven voorgoed
60444: Mak Geert - Hoe God verdween uit Jorweerd 20e druk
60445: MAK Geert - Het ontsnapte land tijd en Herinnering
34264: GLASIUS B Geertruidenberg - Geschiedenis der NATIONALE SYNODE in 1618-19 gehouden te Dordrecht en haar voorgeschiedenis,handelingenen gevolgen
55205: GLASIUS B Geertruidenberg - Geschiedenis der NATIONALE SYNODE in 1618-19 gehouden te Dordrecht en haar voorgeschiedenis,handelingenen gevolgen
74173: VERBROEK GEERTRUYD - Exempel van de vrije genade Gjods, bekent gemaakt en ontdekt, in een dogtertje genaamt
69372: (ZERBOLT VAN ZUTFEN, G.) --- GEESINK, G.H.J.W.J. - Gerard Zerbolt van Zutfen. (Diss.)
48288: VOGELAAR- VAN MOURIK GEESJE - de oude roeiboott
77163: VOGELAAR-VAN MOURIK GEESJE - Annemieke en Daantje Omnibus
78356: VOGELAAERvan MOIURIK Geesje - Daar zijn Han en Hanneke weer
74309: VOGELAAR-VAN MOURIK GEESJE - Voor één euro
74310: VOGELAAR-VAN MOURIK GEESJE - Jef en zijn vrienden
74042: VOGELAAR-VAN-MOURIK GEESJE - Het veilige nest
54983: GEEST, K. vd. - De Heilige Geest.
42099: GEEST, KLAAS VAN DER - Tussen 70 en 80 graden zuid
45113: GEEST, Klaas van der - operatie agadir
54981: GEEST, K. van der - Trekkend langs de waterwegen. Aangeboden door de Rijkspostspaarbank.
54982: GEEST, K. van der - Janneke.
19599: GEEST, K. van der - Trekkend langs de waterwegen. Aangeboden door de Rijkspostspaarbank.
54985: GEEST, KLAAS VAN DER. - Jan Bernard en zijn vrienden Jan Bernard serie Illustr.: Veenendaal, Jaap
20443: GEEST, K. van der - Janneke.
39126: GEISZLER MORITZ lEIPZIG vertaald door NOTTEN, J. W. A. (predikant te Ermelo-Veldwijk) - De vraagbaak der wijzen Uit het Hoogduitsch.
44015: GELDER, HELEEN van - Dingena, mijn dochter! Band- en omslagverzorging van J. de Vries
41251: GELDER, Dr. H.A. Enno van. - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.
54990: GELDER, A.J. de - behouden vaarty
54994: GELDER, H.E. - Glas en Ceramiek. De kunsten van het vuur. Geïllustreerd.
54995: GELDER, H.E. van - Rembrandt.
54996: GELDER, M.J. - Zende ik ook ulieden.
37750: GELDER, M.J. - Zende ik ook ulieden.
24103: GELDEREN, Drs. J. van - Geloven en beleven. Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834. Illustraties van Bart Oost.
31445: GELDEREN, J, e.a. - Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 1854-1994.
54999: GELDEREN, Drs. J. van - Geloven en beleven. Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834. Illustraties van Bart Oost.
55000: GELDEREN, J, e.a. - Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 1854-1994.
55001: GELDEREN, J.V. van - `De weg ligt vooruit`. De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Charlois 1887-1987.
55002: GELDEREN, Jan van - VogelTaal.
54998: GELDEREN, C. VAN Dr., GISPEN, W.H. Dr. - Hosea commentaar op het oude testament
55005: GELDERLAND - Provinciaal Blad van Gelderland, over het jaar 1841 opgerigt bij besluitr van den Gouverneur der provincie van den 15 maart 1815 1e aflevering j januarie t/m 109 aflevering 29 december 1841 met Register compleet met uitslaande tabellen
55004: GELDERLAND - Op vlucht voorhet water,Kroniek van een bange week in Gelderland kerst 1993 het woedende water stijd in de revieren debevolking wordt geevacueerd foto,s en verhaLEN VAN DE JOURNALISTEN
55003: GELDERLAND - Foto - Atlas Gelderland. Met veel foto's.
55007: Geldof, W. - Kees gaat naar de bergen
25708: GELLERT, C. F. - C.F. Gellerts zedekundige lessen; in het Nederduitsch overgezet door Joannes Lublink, den jongen. Derde uitgaave.
72999: GELLERT, C(HRISTIAN F(ÜRCHTEGOTT) - Fabelen en vertelsels in Nederduitsche vaerzen gevolgd
55008: GELLERT, C. F. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen. nieuwe uitgave met platen
55011: GELLERT, Christian Fürchtegott (c.1715-1769) - Gellert's Fabelen in III deelen.deel 1 fabelen en vertelsels in nederduuitsche Vaerzeb gevolgd
55012: GELLERT, Christian Fürchtegott (c.1715-1769) - Gellert's Fabelen in III deelen.
5460: GELLERT, C. F. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen. nieuwe uitgave met platen
70142: GELLERT, C. F.oor J A CRAMER - CF GELLART leven door J A CRAMER nevens de afbeelduingen en beschrijving der gedekktekens ter zyner eere opgerigt enz uit het hoogduitsch overgezet
27594: GELLERT, C. F. - Fabelen en vertelsels in Nederduitsche vaerzen gevolgd.
3903: GELLERT, C. F. - Geestelijke gezangen en liederen. In het Nederduitsch vertaald.
38102: GELLERT, Christian Fürchtegott (c.1715-1769) - Gellert's Fabelen in III deelen.deel 1 fabelen en vertelsels in nederduuitsche Vaerzeb gevolgd
71170: GELUK, C.G. DS. - Hoe houden we de jongeren bij de kerk? tweede druk
55016: GELUK C G - Cultuur in beweging Een zoektocht naar creativiteit in het spoor van Calvijn
55019: GELUK, Ds. C. G. (red.) - Jongeren in de gemeente.
55020: GELUK, Ds. C. G. - Sprekende momenten voor stille tijd. Over het geloof.
55021: GELUK, Ds. C.G. - De stem van je hart.
30531: GELUK, Ds. C. G. - Sprekende momenten voor stille tijd. Over het geloof.
55022: GELUWE, A. van - Den af-ghetrocken masscher van het vermomdt Ghereformeerdt louter Woordt Godes, waer onder dat ghevonden zijn 188, merckelijcke trouweloose mis-slaghen die de Staeten Bijbel-oversetters begaen hebben, bestaende in't af ende toe-doen verkorten en verlanghen van Godes Woordt, ende hoe sy daerbij nieuwe menschelijcke verdichte woorden tusschen ghesaeyt hebben, klaer ten toon ghestelkt op het tooneel des wereldts. Door Arnoudt van Geluwen, Vlaemschen boer, altijdt bereydt, om te verandtwoorden, dat hy schrijft.
53685: Div. Auteurs van Ger. Gem. - ´k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
56309: HEIDEN van der B Pred Gerf Gem - MIJN boog heb ik gegeven veertig meditaties over Noach
56310: HEIDEN van der B Pred Gerf Gem - Visser der mensen Het leven van Petrus
73021: HEIDEN van der B Pred Gerf Gem - Mijn boog heb Ik gegheven veerig meditaties over Noach
73027: HARINCK W Pred Gerf Gem - De Koning der Joden ontmoetingen op weg naarGolgotha
61360: MULDER F en BOOVEN van B J Pred Gerf Gem - Sta op en ga heen afscheid-bevestiging en intrede te Rhenen
73494: TUINIER D W Pred Gerf Gem - Samen een Overdenkingen bij het huwelijk
67531: Vergunst A Pred Gerf Gem - De geestelijke pelgrim 55 meditaties over Bunjans Christenreis 2e druk
70002: HOFMAN H Pred Gerf Gem - Naar de mond des heeren verreisde zij getuigenis en 2 preken
28592: SMITS C Pred Chr GERf Ker/Oud Ger Gem - Getekend en bewaard 7 preken
76905: SCHOTHORST van HENDRIK oefenaar Gerf GEm - Uw trouw alleen Het leven en werk
76629: Vogelar L en Vogelar C pred Gerf GEm - Zo gij Zijn stem den heden hoort meditaties uitgeve Deputaatschap vor evengeliesatie
76632: SCHIPPER J Pred GERF Gem - UITZIEN in de levensavnd korte overdekingen voor ouderen
77232: MEEUSE C J en VISSCHER W red Gerf GEm - Opwekking vroeger en Nu
65801: SMITS C Pred Chr GERf Ker/Oud Ger Gem - Het treffelijkste werkUit het leven van Ds CSmits
54130: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - ELIA een strijder voor gods eer
54129: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - ZIjn verbond en woorden louter genade voor jongeren toegelicht over de verbonds leer
74101: VREUGDENHILL C G PRED Gerf Gem - Omgang met God Bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis
78270: DIELEMAN F J pred Gerf Gem - Het koren is rijp uit het leven van dsF J Dieleman 2e druk
77205: TUINIER D W Pred Gerf Gem - De Vriend van de Bruidegom 52 meditaties over Johannes de doper
5910: DIV AUTEURS VANUIT DE GERF GEM - Alleen uit Hem en door Hem. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
74846: KERSEN J W.Pred Gerf Gem - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland en Noord Amerika 1955
74847: KERSEN J W.Pred Gerf Gem - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland en Noord Amerika 1956
37782: VERGUNST A Pred Gerf Gem - Om de eenheid der kerk o,a tot opbouw can de kerk des Heeren- Wie zou niet Wenen- Ultra Gereformeerd - Het theolgische eigene van de Gereformeerde Gemeenten in de Gereformeerde Gezindte- de Ernstige aanbieding-Avondmaal- roeping tot het predikambt Met inleind van Ds K de Gier en ds A Moerkerken
75838: TUINIER D W Pred Gerf Gem - Een gebed voor de Koning
57135: HUISMAN L Pred Gerf Gem - MENSEN rondom Jezus9preken
57136: HUISMAN L Pred Gerf Gem - Geen ander Evangelie 7 preken deel 4
57138: HUISMAN L Pred Gerf Gem - Met Lege Handel 10- voorbereiding op heT H AVONDMAAL
75902: TUINIER D W Pred Gerf Gem - Ik ben overdenkingen over ik ben teksten uit het evangelie van Johannes
53483: DIV AUTEURS VANUIT DE GERF GEM - Alleen uit Hem en door Hem. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
56920: HONKOOP P -A F en P jr . Pred Gerf Gem - En het geschiedde...! Een drital predikaties over Lukas 2:6 door Ds. P. Honkoop Jr. Lukas 2: 13-14 door Ds. A.F. Honkoop, Lukas 2 : 28 - 30 door Ds. P. Honkoop sr. Een drietal door een drietal
77230: HarinkC enMULDER P pred Gerf Gem - Omtmorting en Vevremding
77224: SCHOT A en MOERKERKN A PRED GERF GEM - Bevastiging in intrede de Krimpenan de Ijssel
78013: ZWERUS G Pred Gerf Gem - Het Heil in Chrustus zestal predikaties
56094: HARINCK C Pred Gerf Gem - De Prediking van het evangelie- het aanmbod van genade
53674: Div. Auteurs NEd Herv/Chr GErf en Gerf gem - Wat is Uw enige troost. Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Stukjes van o.a. van Amstel; J. Oosterbroek; W.F. Teekens; M.A. v.d. Berg; C. en W. Harinck en C.G. Vreugdenhil.
56001: HAKKENBERG D Pred Gerf Gem - OPEN VENSTERS NAAR FERUZALEM over het boek DANIEL
62539: PAS-WITTE-BOOGAARTBAAN-KRIJGSMAN- DRUNEN-BREEVAART ev angelisten Gerf Gem - De Meester. Meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus
67530: VERGUNST A De Pred Gerf Gem - Het Woord Gods dat eeuwig blijft afschiedspredikatie te Zeist bij zijn vertrek na Amerika
73441: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - CHRISDTUS Prediking Overwegingen bijnhet hart van de prediking
76038: KARELS J pred Gerf Gem - Als een gewaterde hof acht preken
76035: STUIVENBERG VA TH/HOFMAN A / GOLVERDINGEN M PREDGERF GEM - Gij zijt mijn Schuilplaats met korte levensschetsen en historisch overzicht
33223: VERGUNST A De Pred Gerf Gem - De rots der eeuwen 52 meditaties
35674: Div. Auteurs van Ger. Gem. - ´k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
69885: BOVEN VAN B J EN ANDERE AUTEURS PRED GERF GEM - Overdenken met de kantekeningenBijbels dagboek voor jong en oud.
75264: KOK A Pred Gerf Gem - Zijn Naam tot eer zeven preken
77221: Ruitenburg van PenPaul H pred Gerf Gem - WOORD en Geesr Hoe lest debijbel mij? en hoe lees ik d Bijbel
76449: KATTENBERG R pred gerf gem - Spreken door de Geeszt HEmelvaarte en zespreken over de Heilige Geest
75571: LEEUW de G M Pred Gerf Gem - Meer dan Salomo is hier 52 meditaties bij hetouder worden
73737: Driesen J - Harinck c en W - Zippro J B pred gerf gem - Jongeren ennsacramenten 8 lezingen met beantwoording van vragen
76026: ruitenburg p pRED gERF gEM - Vroeg zoeken Brieven aan jongeren 2e druk
77264: BLOK P PRED GERF GEM E A - Hij bewaart getrpouw Zijn Woord G BS1966-2016 over div bijbelvertalingen
65916: SOEST GEMEENTE - SOEST Het gezicht van Nederland
53518: Div. Ateurs. Predikanten der Gereformeerde Gemeente. - Bijbels Dagboek.
55068: Gerformeerde Gemeente - Akta van de Generakle Synode der Gerformeerde Gemeenten in Nederland gehouden ote Utrecht op 18 en 19 september 1974
53548: Div. Auteurs pred Gerformeerde Gemeenten - Uit den schat des Woords. 2e jaargang 1948-1949. Onder hoofdredactie van Ds. C. Steenblok.
39671: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten - John Knox de Hervormer van Schotland.
14153: Gereformeerde Gemeenten - Bouwen. Geschreven door 16 predikanten der Gereformeerde Gemeente.
77944: Gerformeerde Gemeenten - In goede orde hand leiding en toelihting bij de kerkelijke rechtgang
71790: HAGE W Pred Gerformeerde Gemeenten - Uit het boek der psalmen vijtal predicaties a deel 1 Psalm42 vers12-Psalm 92 vers14-15-Psalm925b-16- Psalm 106 vers4 en 5 - Psalm 119 vers176
73966: ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Tot de voleinding der wereld, acht preken
55065: Gereformeerde Gemeenten - Handelingen der Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, gehouden te Rotterdam, 16 en 17 April 1941
55064: Gereformeerde Gemeenten - Bouwen. Geschreven door 16 predikanten der Gereformeerde Gemeente.
55066: GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Israëls verlossing. 7 preken.
55069: Gerformeerde Gemeenten - ACTA van de Generale Synode der Gerformeerde Gemeente in Nederland gehouden te Dordrecht op26 en 27 juni 1968
78386: HEERSCHAP M Preed gerf gemeenten - Gods kracht in zwakhied vol bracjht leven emn werk door Jvan Belzen
76335: Gerformeerde Gemeenten - KERK-ZIJN ioneen seculiere samenleving Generale Synode van de Gefreformeerde Gemeente 2013
71950: MULDER O en ROOS G Gerformeerde Gemeenten - In orde, handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtspraak,
51912: BRÜDER-GEMEINE. - Die täglichen Loosungen und Lehrtexte der Brüdergemeine für das Jahr 1896
47753: Genaar, H.A - Maarten van den Visscher leeftijd 9- 13 jaar
67144: Van recht en genade. - Wit, W. de Een erkenning van ontvangen genade.
33395: Van recht en genade. - Wit, W. de Een erkenning van ontvangen genade.
73479: GENDERE van J prof Dr. - een blij vooruitzicht voor wie gelfooft De bijbel en de toekomst
27353: GENDEREN, Dr. J. van - De betekenis der belijdenis.
42091: GENDEREN STORT, REINIER VAN - Najaarsvruchten
31743: GENDEREN, J. van - Herman Witsius. Bijdrage to de kennis der Gereformeerde theologie.
43171: GENDEREN, Dr. J .van en VELEMA, Dr. W.H.. - Beknopte Gereformeerde dogmatiek
55026: GENDEREN, Dr. J. van - De betekenis der belijdenis.
55027: GENDEREN, Dr. J. van e.a. (red.) - Ten dienste van het Woord. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. W.H. Velema.
55028: GENDEREN, Dr. J. van; SPIJKER, Dr. W. van 't - Luisteren en leren. Jubileuboek van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gerfomeerde Kerken in Nederland 1894-1994
40578: GENDEREN, Dr. J. van; SPIJKER, Dr. W. van 't - Luisteren en leren. Jubileuboek van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gerfomeerde Kerken in Nederland 1894-1994
41469: GENDEREN, Dr. J .van en VELEMA, Dr. W.H.. - Beknopte Gereformeerde dogmatiek 2e druk
55030: GENDEREN, Dr. J .van en VELEMA, Dr. W.H.. - Concise Reformed Dogmatics translated by Gerrit Bilkes and Ed M van derMaas
55032: GENDEREN, prof. dr. J. van / VEENHOF, prof. C. / NAUTA, prof. dr. D. / HAGE, Mr. L. J. M. / LINDE, prof. dr. S. van der - Zicht op Calvijn.
55033: GENDEREN, R. van - 75 jaar Patrimoniums bouwvereniging. Wonen in Veenendaal.
55025: GENDEREN STORT, Ds. P. van - Luther. Een gedenkboek op den 400sten verjaardag der kerkhervorming door Johannes Luther. Bewerkr door [...]
6384: GÉNESTET, P. A. de - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C. P. Tiele.
41269: GENESTET, P.A. DE - Dichtwerken van P.A. de Genestet
43252: GÉNESTET, P.A. DE. - Eerste Gedichten. Geïllustreerd. Met 75 illustraties van Ch. Rochussen, J.C. Greive Jr. F. Carl Sierig, e.a. .
43253: GÉNESTET, P.A. DE. - Nalezing Leekdichtjes Geïllustreerd. Met 35 illustraties van Ch. Rochussen, J.C. Greive Jr. F. Carl Sierig, e.a. .
55037: GÉNESTET, P.A. DE. - Eerste Gedichten. Geïllustreerd. Met 75 illustraties van Ch. Rochussen, J.C. Greive Jr. F. Carl Sierig, e.a. .
55038: GENESTET. PETRUS A. DE doorPLASSCHE, MARC VAN DER - De dichtwerken van PETRUS A. DE GENESTET.
69590: GÉNESTET, P.A. DE - Over kinderpoëzy. bestempelde band.
54829: FRIESCH GENOOTSCHAP.- - Catalogus der bibliotheek van het Friesch Genootschap/Tweede vervolg op den catalogus der Bibliotheek van het Friesch Genootschap. met vervolg
71461: GENOOTSCHAP - Euanelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beóeffening der Godlijke Waarheden, uitgegeven door het genootschap onder de zinfpreuk: Idem Omnes Simul Ardor Agit., eerste deel
24340: GENOVEVA - De zeven feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14-18 jaar.
55040: GENOVEVA - De zeven feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14-18 jaar.
55039: GENOVEVA - De zeven Feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14 - 18 jaar.
24115: GENOVEVA - De zeven Feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14 - 18 jaar.
71494: GENT, MARCEL VAN - De laatste geus, roman
55041: GENT, A. van - De Sint Anna broederschap van Woudenberg. Geschiedenis van een middeleeuws zielbroederschap.
55042: GENT, G. van - Sunny, speurhond tegen wil en dank.
55043: GENT, W. van (samensteller) - Uit de schat der eeuwen. Bijbels dagboek.
55044: GENT, W. van (samensteller) - Uit de schat der eeuwen deel 2. Bijbels dagboek.uit de oudvaders
55045: GENT, W. van (samensteller) - Bibliotheek van OUDE SCHRIJVERS 3e vermeerderde druk
33982: GENT, W. van (samensteller) - Uit de schat der eeuwen. Bijbels dagboek.uit deoud vaders
75212: GENT, W. van (samensteller) - Bibliotheek van OUDE SCHRIJVERS 1edruk
1915: GENTHE, Dr. F. W. - Het leven en werken van dr. Martin Luther. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J. B. Roll. Met 12 platen.
55046: GENTHE, Dr. F. W. - Het leven en werken van dr. Martin Luther. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J. B. Roll. Met 12 platen.
63268: Parrinder Geofferrey red - De grote godsdiensten. historich en actueel met andrere Hindoeisme Boedisme Jodendom en Christendom en Islam.
54675: FOHRER GEORG - Das Alte Testament. Einführung in Bibelkunde und Literatur das Alten Testaments und Geschichte und Religions Israels (Drei Teilen im zwei Bänden)
59340: KUMMEL Werner Georg - Das Neuew Testament im 20 jahrhundert
16676: KUMMEL Werner Georg - Das Neuew Testament im 20 jahrhundert
48028: BURRROWES GEORGE - The Song of Solomon Geneva series) .
76462: MAC DONALD GEORGE - Het geheim van de markies
75827: MAC DONALD GEORGE - De Visser ende Vrouw
55048: GERAMB, Marie Joseph de - Pelgrims-reize naar Jerusalem en den berg Sinai, in 1831-1833. (...) Met bijvoegselen en vermeerderingen. Eerste en tweede deel, tweede druk.
16135: GERAMB, Marie Joseph de - Pelgrims-reize naar Jerusalem en den berg Sinai, in 1831-1833. (...) Met bijvoegselen en vermeerderingen. Eerste en tweede deel, tweede druk.
77478: WAAR GERARD - van ROB en SLOK geillusterd M Bosch van Drakenstein
69678: BRANDT GERARD - Het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder,en C. L. Adimiraal Generaal van Hollandt en WestvrieslandtHet leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder,en C. L. Adimiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt eerste deel
43478: GERARDS, N. - De vreemde vogel
47322: Gerda - van een lief meisje
46407: RONHAAR GERDA - Babs!
74134: RONHAAR GERDA - Een huis voor Tessa
78375: RONHAAR GERDA - Babs! in dubio
73043: GERDES E. - Anna Vermuers, Bewerkt door A. Schouten van der Velden
77574: GERDES, E. - Jeroen de onnoozele. Een verhaal uit de dagen der hervorming. ver volg op Anna Vermuers 3e druk met platen
8771: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
27825: GERDES, E. - Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandse republiek en Engeland. 1665-1672.
73471: GERDES E - ERIX en FELLA 6e druk geillustreerdeuitgave
39396: GERDES, E. - Rosa fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden.
40504: GERDES, E. - De Speelman op den Wildenborch 4e druk Een verhaal uit 1530 Geïllustr. O. Geerling 3e druk
35368: GERDES, E. - De maartens en de Jansens.tweede druk.
42938: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden.
78094: GERDES, E. - Eem Held die Oranje liefhad
55055: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden.
55059: GERDES, E. - In Leiden en Vlaanderen. Een verhaal uit het jaar 1600. illustraties: J.H. Isings
19641: GERDES, E. - De kanten zakdoek. Een verhaal uit den ouden tijd. 9e druk.geilustreerd door J hIsings jr
28095: GERDES, E. - de speelman op mWildenborch
28098: GERDES, E. - Uit bange dagen een verhaal uit Leidens beleg 5e druk
55050: GERDES - Maar één minuutje. Een verhaal. 8e druk.
55052: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
55054: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598. Derde druk. Met 4 gekleurde plaatjes.
78120: GERDES, E. - De Maarskramer een verhaal uitde dagen der hervormingk. geïll. gekleurde platen
78095: GERDES, E. - Hans Egede deapostel der Groelanders
78096: GERDES, E. - Een roemrijke Naam
31740: GERDES, Eduard. (1821-'98) - Christelijke Philantropie in Nederland. Reisherrineringen van E. Gerdes.Ten voordeele der weesinrichting te Neerbossch.
35026: GERDES - Maar één minuutje. Een verhaal. 8e druk.
28556: GERDES, E. - De jonge pottenloopman. Verhalen voor jongelieden. geillustreerd J H Isings Jr
72634: GERDES, E - De valkenier van den Vogelenzang. 4e drukv.Geïllustreerde
78049: GERDES E - de inktvlek en het ei eenverhaal uitde tijd der geloofs vervolging naverteld door H Hamstra Geillu EJ Veenendaal
75559: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598. Vijfde druk. Met 4 paginagrote illustraties van J.H. Isings Jr.
54110: E. Gerdes - De Kanten zakdoek
53456: DISSERTATIO INAUGURALIS DE PRIVILEGIIS MULIERUM = VON DEN WEIBLICHEN FREY- UND GERECHTIGKEITEN - Dissertatio Inauguralis De Privilegiis Mulierum = Von den Weiblichen Frey- und Gerechtigkeiten
77465: KELLR Gererd - Waarom heeft hijnze ook in nde kast gestolen Bibliothek voor jongeren
60595: MARIS J C Chrv Gerf te - Het grote gebod Radiopreek gehouden voor de N C R V
62607: NOORT A.C. Chrv Gerf te - Vandaag nog niet Radiopreek gehouden voor de N C R V
33588: SCHIPPER L W-oosterhoff prof Chr Gerf - Doch God zij waarachtig. Maar alle mens leugenachtig. Strijd met Prof. dr. B.J. Oosterhoff over de betrouwbaarheid van Genesis 2 en 3.
76078: Div predikanten HHK GerfGem - Een vaste koers dagboek bioj debijbel 2edruk
78146: BAAIJENS J Pred GerfvGemeenten - Trouwelijk hen geleid
75382: RILL GERHARD - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. autriche/Austris/Ostterreich
78319: TERSTEGEN GERHARD - Deweg der waarheid en bloemlezing uit het werk van Gerhard Terstege nmet en woord vooraf van prof Dr W J aalders verwerkt en vertaald door Roel Houwink
66653: TERSTEEGEN Gerhard (1697-1769) - Over de tegenwoordigheid Gods en de overgave aan zijne voor zienigheid Naar het oorspronkelijke Fransch van Johannes Bernieres de Louvigni samengevat en in het Duitsch overgezet door Gerret Tersteegen in de jaren 1726 en 1727
35392: Tersteegens Gerhard( (E. Hellendoorn) - Gerhard Tersteegens Liederen (1697-1769) Benevens zijn beknopte levensloop. De roem die Dr. W. van Nelle uitgiet op Tersteegens liederen ("Blumengärtlein). Aanhalingen uit Dr. C.P. van Andels dissertatie: "Gerhard Tersteegen". En uit: "De Weg der waarheid" van Tersteegen. Vertaling uit het Duits: E. Hellendoorn (in eigen beheer.).
55071: GERHARDT PAUL door ANDEL, DR. CORNELIS P. - Laat ons nu vrolijk zingen! Leven en werk van de dichter predikant Gerhardt paul
55072: GERHARDT, IDA - Verzamelde gedichten,
55073: GERHARDT, IDA - Verzamelde gedichten 1e druk.
55074: GERHARDT, IDA - Het levend monogram.
55075: GERHARDT, PAUL) --- STEIN, A. - Paul Gerhardt. Een levensbeeld. vertaling en gedichteb van J JDEETMAN 2e druk
55078: GERHART, Han - Katje.
20442: GERHART, Han - Katje.
32292: GERHART, H. - Woeste Warto, of, Vader, ik heb gezondigd.
78392: CREBOLDER GERJAN - De grote groee erfenis Een eeuw Luntersche |Buurtbosch 1912-2012
5397: GEROBULUM, (pseud. van Johannes Oudraet) 1540-1606 - Waerachtich verhael van den staet der gereformeerde kercke, die den sone Gods, binnen Utrecht door 't Evangelium vergadert wert. Midsgaders van alle andere minder dingen, tot hulpe ende onderhoudinge van den selven staet, aldaer gebruyckelijck ende in train synde gestelt. Door Ioannem Gerobulum, bedienaer des H. Evangelij.
55080: GEROBULUM, (pseud. van Johannes Oudraet) 1540-1606 - Waerachtich verhael van den staet der gereformeerde kercke, die den sone Gods, binnen Utrecht door 't Evangelium vergadert wert. Midsgaders van alle andere minder dingen, tot hulpe ende onderhoudinge van den selven staet, aldaer gebruyckelijck ende in train synde gestelt. Door Ioannem Gerobulum, bedienaer des H. Evangelij.
77973: GERRETSON C. - Verzamelde werken [7 vols.]BAARBN
12278: GERRETSON, Dr. C. - Coens eerherstel.
55081: GERRETSON, C. ; J. VAN ESSEN, - Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap. Briefwisseling. Deel V (1827-1869).
55082: GERRETSON, Dr. C. - Coens eerherstel.
76880: HAKKENBERG GERRITSEN GERRIE - Koesterende zonnestralen Gedichten over het wonder van het prille begin van het leven.,dat ligt in GodsHand, Hij is het die het leven schent en onderhoudt
77927: GERRISH, B. A. - Grace and Gratitude The Eucharistic Theology of John Calvin
75410: BERGE GERRIT VAN - HOUVAST Bijbels dagboek voor jongeren
53765: DOLDEREN GERRIT VAN - 't Wolvenbos. Geschiedenis van 't oude Wolfhees en het dorp Wolfheze 1900 - 1940
58182: Keizer Gerrit (1869-1943 pred te Tiel) - De verhouding van kerk en staat in verband met art. 171 der grondwet
56252: HEERDE GERRIT VAN - Kapers op de kust
55087: GERRITS, H. A. - Papegaaien in kooi en volière. Vivona- Reeks.
4358: GERRITS, G. Engelberts - Fleurs de poésie Française des 17e, 18e et 19e siècles. Pour mes jeunes compatriotes. Par G. Engelberts Gerrits.
72550: GERRITS, G.E. - leven en de daden van M.A. de Ruyter.
55091: GERRITSEN, A.L. (red) - Het echte goud. Door Hermanna. Met plaatjes van Jeanne Faune.
55092: GERRITSEN, A.L. (red) - In de sneeuw. vrij bewerkt door Hermanna. met plaatjes van W. Hardenberg,
55094: GERRITSEN, A.L. (red) - Wat blijft. Naverteld door Aletta Hoog. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
47326: Gerritsen, A.L - Uit dagen van strijd
55090: Gerritsen, A.L - Uit dagen van strijd
55089: GERRITSEN, A. L. - De viking van Helgoland. Met platen van Jan Franse. Tweede druk.
32779: GERRITSEN, A.L. (red) - Het echte goud. Door Hermanna. Met plaatjes van Jeanne Faune.
32780: GERRITSEN, A.L. (red) - In de sneeuw. vrij bewerkt door Hermanna. met plaatjes van W. Hardenberg,
32782: GERRITSEN, A.L. (red) - Wat blijft. Naverteld door Aletta Hoog. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
20441: GERRITSEN, A. L. - De viking van Helgoland. Met platen van Jan Franse. Tweede druk.
45699: GERSSEN DR. S. - Modern zionisme en christelijke theologie
55098: GERSTÄCKER, Friedrich - piraten der mississippi
19166: GERSTÄCKER, Friedrich - piraten der mississippi
55099: GERSTER, Georg. - Sinaï. Land der Openbaring.
55100: Gerstner, John. H. - Als het goede slechte mensen treft
73787: BRINK GERT VAN DEN - Er is geen God en Philipse is zijn profeet De onredelijkheid van een atheïst
77116: TEERDS GERTENBACH A - Kijk dat ben ik voor meisjes van 10 tot 13 tekeningen Marianne Witvliet
55101: GERTH VAN WIJK, J.A. - De Tabernakel, de woning Gods onder de menschen
55103: GESENIUS, Wilhelm (e.a) - Handwörterbuch über das alte Testament. Siebzehnte auflage.
38957: GESSNER, Salomon (1730-1788) / E.J.B. Schonck (vert.) (1745-1821) - De dood van Abel. Naar het hoogduitsch van Sal. Gessner, door E.J.B. Schonck, J.U.D. Rector der latijnsche schoolen te Nymegen.
63531: PIERSON H Directeur derHeldring gestichten - Zettenschen verpoozingen Ovedrukjes
36688: GEUNS, Jan van (1765-1834) - Uitgezochte liederen voor den openbaren en huiselijken godsdienst.
55105: GEUNS, Jan van (1765-1834) - Uitgezochte liederen voor den openbaren en huiselijken godsdienst.
14702: GEUS, Ds. H. A. de VeEnendaal - De Bilt voorwoord Ds J G Woelderink te Zijderveld - Laatste klanken uit het ambtelijk leven.afscheids preek tdeBilt en overdenkingwen bij het 40 jarige ambtjubileum met eem voorwoord van Ds J G Woelderink te Zijderveld
43760: GEUS, H.A. de Ds. en LUTEIJN, A. Ds.C - Predik het woord zie, het Lam Gods Bevestiging- en intreepredicatie door Ds. H.A. de Geus en Ds. A. Luteijn Uitgesproken op zondag 12 en woensdag 15 januari in de Ned. Herv. Kerk te Huizen
55106: GEUS, Dr. C. H. J. de - De Israëlitische stad. Met tekeningen van Bart Oost.
55115: GEVANEE, Mevr. - Op de Veluwe.
31629: GEVANEE - Toch niet gestrand. Geïllustreerd.
20440: GEVANEE, Mevr. - Op de Veluwe.
39568: GEWIN, Everhard E. - Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der negentiende eeuw. met een voorwoord van Prof. W.J. Aalders.
19153: BIJBEL - EVANGELISCHE GEZANGEN - Om nevens het boek der Psalmen bij den openbare Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeente bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
27460: GEZELLE MEERBURG, G.F. (1806-'55) - Waarschuwende en besturende opmerkingen over het bidden. Met een voorrede over het profeteren, door G.F. Gezelle Meerburg, bedienaar des Goddelijken Woords. Tweede druk.
55123: GEZELLE. PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
55122: GEZELLE,GUIDO. SENUS,W.G.VAN. - Guido Gezelle. Levensloop en dichterschap .
55121: GEZELLE, GUIDO - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren. Met 15 houtsneden van Désiré Acket
44057: GEZELLE,GUIDO. SENUS,W.G.VAN. - Guido Gezelle. Levensloop en dichterschap .
55120: GEZELLE, GUIDO DOOR J. ALEIDA NIJLAND. - Gedichten. Bloemlezing. Samengesteld door J. Aleida Nijland. Vporwoord: Caesar Gezelle.
65990: SPIEGEL de weekillustratie voor het christelijke gezin - dertiende Jaargang
75680: Geillustreerde gezinsbijbel - in de vertaling van 1951 NBG
27962: GHEEL GILDEMEESTER, F. van - De liefde Gods. Zes preken. Derde druk.
55124: GHEEL GILDEMEESTER, F. van - De liefde Gods. Zes preken. Derde druk.
55125: Gheel Gildemeester, Dr. F. van - Jan Jacob Lodenwijk ten Kate 1819 - 23 december - 1919
49049: Gheel Gildemeester, Dr. F. van - Jan Jacob Lodenwijk ten Kate 1819 - 23 december - 1919
55128: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aggje Deken.
55127: GHIJSEN, H. C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Nederlandsche letteren aan de rijks-universiteit te Leiden, op gezag van den rector-magnificus dr. P.C.T. van der Hoeven, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte te verdedigen op dinsdag den 8sten juli 1919, des namiddags te 3 uur, door Hendrika Catharina Maria Ghijsen geboren te Middelburg.
55126: GHIJSEN, Dr. H.C.M. - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied.
34167: GHIJSEN, Dr. H.C.M. - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied.
27313: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aggje Deken.
27308: GHIJSEN, H. C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Nederlandsche letteren aan de rijks-universiteit te Leiden, op gezag van den rector-magnificus dr. P.C.T. van der Hoeven, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte te verdedigen op dinsdag den 8sten juli 1919, des namiddags te 3 uur, door Hendrika Catharina Maria Ghijsen geboren te Middelburg.
55130: GHYS, D. - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. en door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den heer Fleuri. En om zijn cierlyke geleerdheyd tot een toegift op het vierde stukje van de 'Republyk der Hebreen' vertaald. Door D. Ghys. Nieuwlykx met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt. met De Republiek der kristenen, Waar in de opkomst en voorgang vander selve kerklijken en Weereldlijke Staat Uit dec zeeden en aantekeningen derVermaardste Schrijvers,nauwkeurig beschreven wordt
54613: Fleury Claude (1640-1723) Daniel Ghys (1700-1705 fl.) - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. En door hoedaanigen opgang den kerklyken staat der kristenen, den ondergang van't Joods gemeenebest verhaast heeft. In't Frans beschreven door den heer Fleuri. En om zyn cierlyke geleerdheyd, tot een toegift op het vierde stukje van de 'Republyk der Hebreen', vertaald, door D. Ghys. Nieuwlyk met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt.voorwoord Wilhelmus Goeree
55131: GIBBONS, S. - Whole world stamp catalogue. 1967, Thirty-second edition. A priced catalogue of the postage stamps of the whole world, excluding varieties of paper, perforation, shade and watermark. Lists over 128,900 stamps over 22,700 illustrations.
55132: GIBBS, PHILIP. - The Book of the King's Jubilee: The Life and Times of Our King and Queen and Their People, 1865-1935.
47007: GIEBER, KAREL - DE EENZAME BERK. Met Titelplaat in kleuren, bandteekening en zeven illustraties van W. Heskes.
55134: Giele, J. J. Drs - De pen in aanslag revolutionairen rond 1848
77977: GIER, J. DE (RED.) - Het Wilhelmus in artikelen Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus
55136: GIER, Ds. K. de, - Beproefd en gelouterd - negentien preken over Job.
2214: GIER, K. de - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
55137: GIER, J. de - Marnix van St. Aldegonde: 'Tolk der bybeltaal'. Kerklied en kerk bij Marnix.
55138: GIER, K. de - De brief aan Filemon door ds. K. de Gier, predikant van de Ger. Gem. te Arnhem
55139: GIER, K. de - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
32600: GIER, Ds. K. de - Verklaring van de Dordtse Leerregels.
69648: GIER J de - POEZIE als wapen een overzicht met bloenlezingen van gedichten rondd oorlog en verzet 1940-45
1362: GIER, K.Pred Gerf Gen Den Haag - Toelichting op de Dordtse Kerkorde in vraag en antwoord. 3e druk.herziende
1363: GIER, K. de - De brief aan Filemon door ds. K. de Gier, predikant van de Ger. Gem. te Arnhem
15955: GIER, J. de - Marnix van St. Aldegonde: 'Tolk der bybeltaal'. Kerklied en kerk bij Marnix.
55146: GIESELER, J.C.L. - De Bewegingen in de Nederlands Hervormde Kerk, in de jaren 1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald, door X. In het hoogduitsch uitgegeven doo J.C.L. Giesele, hooglereaar in de kerkgeschiedenis te Göttingen. Met de voor- en slotrede des hoogduitschen uitgevers, en eenige bijvoegselen des schrijvers, vooral dienende ter voortzetting van het verhaal tot in 1841.
32353: GIESELER, J.C.L. - De Bewegingen in de Nederlands Hervormde Kerk, in de jaren 1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald, door X. In het hoogduitsch uitgegeven doo J.C.L. Giesele, hooglereaar in de kerkgeschiedenis te Göttingen. Met de voor- en slotrede des hoogduitschen uitgevers, en eenige bijvoegselen des schrijvers, vooral dienende ter voortzetting van het verhaal tot in 1841.
55147: GIESEN, M. v.d. - Ervaringen en voorvallen. Zijn bekering, adscheiding, gevangenneming en overlijden in de gevangenis, alsmede vier brieven vanuit de gevangenis geschreven.
12633: GIESSEN, Arend van der - Dorp in de mist.
65802: SMITS C Pred Chr Gerf Kerk/Oud Gerf Gem o.a te Sliedrecht / H.Giessendam - Komt te zamen en HOORT 12 preken over het leven van Jakob
70242: REINDERS B pred Gerf Gem 1974-1993 Hardixveld Giessendam - EBEN HAEZER Laatstepreek oudekerk en 1e in de nieuwe kerk
42555: REINDERS B pred Gerf Gem 1974-1993 Hardixveld Giessendam - Gods opzoekende zondaarsliefde 6 tal preken
55150: GIFTSCHÜS, FRANZ - Leitfaden für die in den F.F. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Vorlesungen über die Pastoraltheologie. Herausgegeben von Frans Giftschüs. Zweite verbesserte Auflage. Zwei Theilen
46625: GIFTSCHÜS, FRANZ - Leitfaden für die in den F.F. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Vorlesungen über die Pastoraltheologie. Herausgegeben von Frans Giftschüs. Zweite verbesserte Auflage. Zwei Theilen
47754: Gijbers-Westera, M. B - Tóch nog feest
74135: VOUTIUS GIJSBERTUS - Bron van troost verdediging van de gereformeerde leer
47817: Gilhuis-Smitskamp, Greeth - Veilig in het donker
8830: GILHUIS-SMITSKAMP, Greeth e.a. - Kleuterland. Een bundel verhalen vol zonneschijn en blijdschap uit het wonderland van de twee- tot vijfjarigen.
55162: GILHUIS-SMITSKAMP, Greeth e.a. - Kleuterland. Een bundel verhalen vol zonneschijn en blijdschap uit het wonderland van de twee- tot vijfjarigen.
55156: GILHUIS, C. - Hoe dichter ik nader... Gesprekken over het ouder worden. Zestiende druk.
55157: GILHUIS, C. - Pastorale zorg aan bejaarden (Oorspronkelijk als dissertatie verschenen.).
55160: GILHUIS, T.M. - Vertel mij toch.... Bijbelse verhalen nieuw gehoord Ill.: Ribbens Liselot.
55161: GILHUIS, T.M. - Nu dan, luister. Bijbelse verhalen nieuw gehoord. Een werk- en vertelboek Ill.: Ribbens Liselot.
55163: Gilhuis-Smitskamp, Greeth - Veilig in het donker
47726: GILHUIS - SMITSKAMP, GREETH - De overwinning 2e druk
47733: Gilhuis-Smitskamp, GR. - Ali gaat in een dienstje
25030: GILHUIS, J.C. - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk. Met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië, bijzonder op Midden-Java. Academisch proefschrift, V.U. Amsterdam, 14 juni 1955.
55164: Gilles - Flip Rutlij en zijn Vriend met platen
78048: GILLIS W A G J - STOPE JAN met illusstraties W Hardeberg
34835: GILPIN, Wilhelm - Wilhelm Gilpins Biographie, oder Lebensbeschreibung der bekanntesten Reformatoren vor Luthero : na¨mlich des Johann Wikliffs und seiner beru¨hmtesten Nachfolger, des Lord Cobhams, Johann Huß, Hieronymi von Prag und Ziska. a. Aus dem Englischen überfest. Mit Rupsern.
55165: GILS, AD - Snelle Jelle naar de finale
55166: GILS, AD - Een roep om hulp.
55167: GILS, Ad van - De leine wereld omnibus
2365: GILST, Ds. H. van Pred Gerf Gem Tricht - Een blijde boodschap in een donkere tijd. Zes predikaties voor bijzondere tijden.
19048: GILST, Ds. H. van Pred Gerf Gem Tricht - Het grote voorrecht van Gods volk in een ondergaande wereld. Zes predikatiën.
2353: GILST, Ds. H.van - Inkeer, afkeer, wederkeer. Zestal predikaties.
2215: GILST, H. vanpred der gerf gemeente te Elspeet- Tricht - De Heidelbergse Catechismus toegelicht in 55 predikaties.
55174: GILST, Ds. H.van - Inkeer, afkeer, wederkeer. Zestal predikaties.
55175: GILST, H. van - De geluksstaat van Sion. Met een voorwoord van ds. W.C. Lamain.
55169: GILST, Antonius van (1758-1834) - De gronden van het christen-catholiek geloof, tegen over de gronden der philosophie.
55172: GILST, Ds. H. van; HOFMAN, Ds. A. - Verslag van de begrafenis van Ds. H. van Gilst. En adventpreken van Ds. H. van Gilst en Ds. A. Hofman gehouden te Tricht op de zondagen 27 november en 4 december 1966, met een foto van de overledene.
75649: GILST, Ds. H. van Pred Gerf Gem Tricht - de profeet Jona 86 meditaties.
34442: GILST, H. van - De geluksstaat van Sion. Met een voorwoord van ds. W.C. Lamain.
34417: GILST, Ds. H. van; HOFMAN, Ds. A. - Verslag van de begrafenis van Ds. H. van Gilst. En adventpreken van Ds. H. van Gilst en Ds. A. Hofman gehouden te Tricht op de zondagen 27 november en 4 december 1966, met een foto van de overledene.
21131: GILST, Antonius van (1758-1834) - De gronden van het christen-catholiek geloof, tegen over de gronden der philosophie.
55176: GINK - VAN ES, G. F - Bouvier. belge des flandres. 4e herziende . dr
55177: GINK C S T h van - Natuurlijk broeden en opfokken van Kuuikens afdeeling kleinveeteelt serie weten en kunnen
55181: Ginkel, H. van - Zorg voor de kudde. De gevolgen van voortijdige eenwording van de Samen op Weg-kerken.
55180: GINKEL, H. van - Gemeentegetrouw. In gesprek oveer de opbouw van de gemeente.
55179: GINKEL, Dr. A. van - De ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Geref. Kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Mit zusammenfassungen in Deutscher und Englischer Sprache. met stellingen
26000: GINNEKEN, Dr. Jac. van - Leergang der Nederlandsche taal, onder leiding van Dr. Jac. van Ginneken. Deel 1, met plaatjes van Herman Haeck. De roman van een kleuter. Door Dr. jac. van Ginneken. 2de onveranderde uitgave.
55183: GINNEKEN, Dr. Jac. van - Leergang der Nederlandsche taal, onder leiding van Dr. Jac. van Ginneken. Deel 1, met plaatjes van Herman Haeck. De roman van een kleuter. Door Dr. jac. van Ginneken. 2de onveranderde uitgave.
14792: GISPEN, W.H. - Tijdwoorden. Vier leerredenen door W.H. Gispen, predikant te Amsterdam. Ten voordeele van het Chr. Nat. Boeren-Comité.
55185: GISPEN W.H. - Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem.
55188: GISPEN, W.H. Dr. - Numeri 2 e deel 20 vers14 hlst 35 vers 13 commentaar op het oude testament
55189: GISPEN, W.H. Dr. - Over Bijbelgebruik als dagelijks brood
55190: GISPEN, Dr. W.H. - Bij Bijbelse Wijzen.
55191: GISPEN, DR. W.H. - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.6de druk,
55192: GISPEN, DR. W.H. - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.4de druk,
55193: GISPEN, Ds. W.H. - Merkteekenen. Bloemlezing uit de geschriften van wijlen ds. W.H. Gispen, oprichter en gedurende 34 jaar voorzitter van de gereformeerde vereeniging voor de drankbestrijding.
55194: GISPEN, W. H. - Denkt aan uwe belijdenis. Een woord aan jeugdige leden der gemeente na het afleggen hunner geloofsbelijdenis. Vijde druk.
55195: GISPEN, W. H. - DOSKER - GISPEN,W.H. (Pred. Chr. Ger. Gem. te Kampen) De eisch tot waarheid en vrede. Afscheidsrede, uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Kampen, op zondag 4 mei 1873 door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: Het woord der waarheid. Intree-rede, uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle; op zondag 11 mei 1873, door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: De genezing van den blindgeboorne. Leerrede over Joh. 9:1-7 door W.H. Gispen. 16 blz. Waarbij geb.: Volharden in de leer. Hervormingspreek naar Hand. 2: 42a door W.H. Gispen. 18 blz. Waarbij geb.: Afscheidswensch uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle door N.H. Dosker, bij de Zeerws. vertrek naar Noord-Amerika. 15 blz.
55196: GISPEN, W.H. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Van de goedertierenheden des heeren. Leerrede [...] n.a. zijner 50-jarige ambtsvervulling,
16600: GISPEN, Dr. W.H. - Bij Bijbelse Wijzen.
72817: GISPEN W.H. - Denkt aan uwe belijdenis een woord aan jeugdige leder der gemeente, na het afleggen hunner geloofsbelijdenis, vijfde druk
54997: GELDEREN C van en Gispen W H - Het boek Hosea vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
1598: GISPEN, W. H. - Denkt aan uwe belijdenis. Een woord aan jeugdige leden der gemeente na het afleggen hunner geloofsbelijdenis. Vijde druk.
20803: GISPEN, W. H. - DOSKER - GISPEN,W.H. (Pred. Chr. Ger. Gem. te Kampen) De eisch tot waarheid en vrede. Afscheidsrede, uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Kampen, op zondag 4 mei 1873 door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: Het woord der waarheid. Intree-rede, uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle; op zondag 11 mei 1873, door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: De genezing van den blindgeboorne. Leerrede over Joh. 9:1-7 door W.H. Gispen. 16 blz. Waarbij geb.: Volharden in de leer. Hervormingspreek naar Hand. 2: 42a door W.H. Gispen. 18 blz. Waarbij geb.: Afscheidswensch uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle door N.H. Dosker, bij de Zeerws. vertrek naar Noord-Amerika. 15 blz.
78097: HANSSEN GL - Het nieuwe levemn eene paasvertelling 2e druk
55200: GLASER, Ida & Napoleon John - Geliefde of gevangene? - Christenen danken na over vrouwen en de islam.
55203: GLASHOUWER, Willem J.J. Oueweneel W J(red.) - Het ontstaan van de bijbel
55202: GLASHOUWER, Ds. W. J. J. - Leven in de overwinning. 2e druk.
15741: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en godsdienst in Nederland na het vestigen der Hervorming tot den troonafstand van koning Willem 1; als leesboek voor den beschaafden stand. 2e deel.
55207: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en godsdienst in Nederland na het vestigen der Hervorming tot den troonafstand van koning Willem 1; als leesboek voor den beschaafden stand. 2e deel.
55209: GLOPPER-ZUIJDERLAND, C. C. DE - Inventaris 28 - Hervormde Gemeente Oud- en Nieuw Loosdrecht
74004: MIKLOWITZ GLORIA D. - Huis van geheimen
74194: WERNER GN. - Vechten met je tranen
75227: GOBINET, M. KAREL. - Onderwys der Jeugd in de Christelyke Godvrugtigheyd. , Getrokken uyt de H. Schrifture en de Heylige Vaders. door M karel gibinet nieuwe druk
55212: GOBIUS DU SART, JOAN WILLEM FREDERIK Wijk bij Heusden - tergedachtenis aan haren vriend en leraar Ds J C G Gobius Sart 1861-1936 opgedragen aan de Ned Herv Gemeente te Wijk bij Heusden door zijn zoon
55215: GODEAU, Antoine - Les tableaux de la penitence. Par messire Antoine Godeau, Euesque de Vence. Nouvelle edition.
15102: GODEAU, Antoine - Les tableaux de la penitence. Par messire Antoine Godeau, Euesque de Vence. Nouvelle edition.
55216: GODEFROY J - Weten en kunnen, .Beknopt overzicht van de Meubelstijlen No 67 en 68 2e vermeerderde druk Rijk geillustr,153 figuren, 93 blz ing
55217: GODEFROY, J - Beknopte Inleiding tot de Kennis van PERZISCHE TAPIJTEN.
55218: GODET, F. - Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Corinthiërs.
55219: GODET, Fr. - Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Romeinen Uit het Fransch vertaald door G J A Jonker pred te Haarlem
55220: GODET, Fr. - Kommentaar op het evangelie van Lukas. Naar den derden druk uit het Fransch vertaald.
55221: GODET, Fr. - Kommentaar op het evangelie van Johannes. vertaald uit het Fransche Dr P J Gouda Quint
55222: GODFREY, JAN EN COPE, JANE - De tuin van opa
72853: ARNOLD GODFRIED - Waare afbeelding der eerste christenen, volgens hun leevendig geloof en heylig leven alsmede hun veval. Uyt de iudste en achtbaarste Kerkelycke Schryvers, volgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Godsdienst, allen liefhebberen der geschiedenissen, en voornaamelyk der aaloudheyd, als een nutte Kerkelycke Historie, getrouwelyk en onzydiglyk voorgesteld door Godfried Arnold, laatst professor der historien te Giessen Tweede deel . Uyt het hoogduytsch vertaald door W. Sewel met kopere plaaten versierd
40613: VERZAMELING VAN BRIEVEN NAGELATEN DOOR GELIEFDE KINDEREN GODS - Overgeschoten brokskens. Tweede bundel
55224: Godschalk, W. - Interaction of turnip yellow mosaic with mercurials
76630: PHILPOT J C en Mackenzie J enLink R enFeazey E en Kiffin Kershaw j en Godwin T - Nagelaten Brokkn predikaties en meditaties dln 1 t/m 5
13833: GODWIN, Thomas - Levensbechrijving van Thomas Godwin (1803-1877). Een gezaligde zondaar door souvereine genade. In zijn leven gedurende 42 jaren de geliefde en getrouwe evangeliedienaar van de Strikt Baptist Kerken waarvan 16 jaren te Godmanchester. Waaraan toegevoegd een kort verslag van zijn laatste dagen en een drietal brieven, gericht aan J.C. Philpot, J. Parry en F. Covell. Zo getrouw mogelijk uit het Engels vertaald door Mej. B.T. Visser te Werkendam. Jubileumuitgave.
7415: GOEBEL, Klaus - Von Eller bis Dürselen. Neue Beiträge zur Kirchen- und Stadgeschichte von Wuppertal-Ronsdorf.
44732: GOEBEL, Klaus - Von Eller bis Dürselen. Neue Beiträge zur Kirchen- und Stadgeschichte von Wuppertal-Ronsdorf.
39684: GOEDE, E. de - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie- eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft. 1845 Overleden 2 Mei 1852. Heruitgave.
22409: GOEDE, E. de - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie- eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft. 1845 Overleden 2 Mei 1852.
55235: Goede-Mom,C. de - Het Cadeautje
48404: GOEDE, E. De - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft, door E. de Goede, scheepstimmerman te Doesborgh. 1845 (overleden 2 mei 1852).
27140: GOEDE, E. de - Weg der bekeering. Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft, door E. de Goede scheepstimmerman te Doesburg. 1845 Overleden 2 mei 1852.
47799: Goede-Mom,C. de - Het Cadeautje
55236: Goedemans, W. Th. - Adamantaanamines - Over het mechanisme der antiviruswerking in celcultures
1828: GOEDHART, J. (red.) - Gedenkboek van de Ned. Herv. Zondagscholenbond op gereformeerde grondslag. 1928-1953
1132: GOEDHART, H. - Vragen rondom het geloof. Zestal bijbellezingen door H. Goedhart V.D.M. bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam (Delfshaven)
55237: Goedhart Hanna / Fokkema Geertje met foto,s Arjen Goedhart en Arjan Woord - LEVENSLANG verhalen,brieven en gedichten uit de gevangenis met foto,s Arjen Goedhart en Arjan Woord
55239: GOEDHART, A.B. - Hier scheen ons 't water 't overstromen.
55240: GOEDHART, C. - O die Marijke 4e druk
55241: GOEDHART, Ds. H. - Rondom het geloof. Zestal predikaties.
55246: GOEDHART, J. (red.) - Gedenkboek van de Ned. Herv. Zondagscholenbond op gereformeerde grondslag. 1928-1953
26462: GOEDHART, H. - Het wezen des geloofs. Zestal predikatiën door H. Goedhart V.D.M. bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam (Delfshaven).
48598: GOEDHART, H. - De slothymne van het manual of discipline., A Theological-exegetical study of QS X,9-XI,22 (proefschrift)..
45994: GOEDHART, H. e.a. - De religie van het belijden
24021: GOEDHART, H. - Het wezen des geloofs. Zestal predikatiën door H. Goedhart V.D.M. bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam (Delfshaven).
71022: WIJSMAN-GOEDKOOP E. - Op den rand van het nest (geïllustreerd door Netty Heyligers)
55247: Goehart, Coby - Het rode tasje
47730: Goehart, Coby - Het rode tasje
58785: KOETSVELD VAN C CEZ TE GOES - Karakterbeelden vanhet Lijdenstooneel twaalftal schetsen
46777: KOETSVELD VAN C CEZ TE GOES - Karakterbeelden vanhet Lijdenstooneel twaalftal schetsen
35278: WESSELS A M GOES - God ons een Schild. Uit het kerkelijk leven der Gereformeerde Kerken op Zuid-Beveland. 1836-1936.
55251: GOETERS, J.F. Gerhard - Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig Jahrhunderten. Edited by Hans Steubing, with assistance of J.F. Gerhard Goeters, Heinrich Karpp, and Erwin Mülhaupt.
46920: GOETHE - Gedachten Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
70753: Goeveneur J.J.A. - Conanchet (Naar Cooper, tweede druk)
55255: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf Töpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd.
55256: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf Töpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd. 25e druk.
70725: Goeverneur J.J.A. - De strikkenzetter (Naar cooper, tweede druk)
32510: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf Töpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd. 21e druk.
3487: GOEZE, Johan Melchior (1717-1786 Hamburg) - Heilzaame overdenkingen, over den dood en de eeuwigheid, op alle dagen van het geheele jaar. Door (...) Verrykt met het leeven van den weleerdaarden schryver, uit het Hoogduitsch vertaald, door Johan Isaac Rhenius, onder het Opzicht van den weleerwaarden Heer Ludolph Godliep Cordes, Leeraar by de Evangelische Luthersche Gemeente in Zwolle. Eerste en Tweede deel.
43775: GOGH-KAULBACH, ANNA van - Moed door Anna van Gogh-Kaulbach geïllustreerd door A. Gerdes Oosterbeek
47665: GOGH, V. VAN, HAVELAAR, J., - Vincent van Gogh. Met veertig illustraties en vier reproducties in vierkleurendruk. (2e herz.). Illustraties.
69934: Uil van Golen den A - Gekregen of gestolen
69935: Uil van Golen den A - Nooit meer blij zijn?
77117: UIl van GOLEN A den - Dolhof van het leven
72423: UIL-VAN GOLEN A. den - De sleutel van het vaderhuis, een oud verhaal opnieuw verteld
41233: GOLTERMAN, Dr. W.F. en HOEKENDIJK, Prof. Dr. J.C. (red.) - Oecumene in 't vizier. Aangeboden aan Dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de wereldraad van kerken op zijn zestigste verjaardag op 20 september 1960.
55261: GOLTERMAN, Dr. W.F. en HOEKENDIJK, Prof. Dr. J.C. (red.) - Oecumene in 't vizier. Aangeboden aan Dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de wereldraad van kerken op zijn zestigste verjaardag op 20 september 1960.
55262: GOLTZIUS, Dominicus (1644-1720, Hindelopen) - De algemene sendbrief des Apostels. Jacobi Schriftmatige verklaert en Toegeeygent Tot gebruyk der Godzaligheyd,
1444: GOLVERDINGEN, M. - KERSTEN, Ds. G. H Facetten van zijn leven en werk.
37140: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
77109: GOLVERDINGEN M - Gereformeerde Gemeente in Stad en LKande 60 jaar kerkelijk leven on Groningn(1938-1998)
28154: GOLVERDINGEN, M. / KRUIDENIER, Jac. / KOPPEJAN, J. / KOLE, I.A. / VOGELAAR, D. / BROUWER, W.A. / MULDER, P. - Belijden en opvoeden. Gedachten over de christelijke school vanuit een reformatorische visie.
55264: GOLVERDINGEN, Ds. M. - Uw Woord is de waarheid. 2 predikaties, bij zijn intrede en afscheid.
55270: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
73820: GOLVERDINGEN DRS. M. - Kleine geschiedenis van de gereformeerde gezindte, een ontwikkeling in hoofdlijnen
69735: GOLVERDINGEN M e.a - Om identiteit en Kwaliteit 1921-1996 75 jaar vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
71944: GOLVERDINGEN M. v.d.m. - Avonden met Teellinck, actuele thema's uit zijn werk
37753: GOLVERDINGEN, Ds. M. - Uw Woord is de waarheid. 2 predikaties, bij zijn intrede en afscheid.
55275: GONDA, J. - Letterkunde van de Indische Archipel : 1ste druk. . uitspraak van Indische woorden. Bloemlezing uit de Indische literatuur (in vertaling) met uitvoerige inleiding van J. Gonda.
27163: GONLAG, Johannes met voorwoord SMITS, Ds. C.Pred Chr Gerf Gem- Oud Gerf - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman. beschrijving van zijn leven, sterven en begrafenis. Waaraan zijn toegevoegd enige bijzonderheden uit het leven van zijn vrouw Joh. La Both en het sterven van haar moeder, zuster en broertje. Laat uw licht alzo schijnen Matth. 5 : 16.
36472: GONLAG, Johannes - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
55276: GONLAG, Johannes met voorwoord Ds C Smits - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman. beschrijving van zijn leven, sterven en begrafenis. Waaraan zijn toegevoegd enige bijzonderheden uit het leven van zijn vrouw Joh. La Both en het sterven van haar moeder, zuster en broertje. Laat uw licht alzo schijnen Matth. 5 : 16.
55277: GONLAG, Johannes - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
55278: GONLAG, Johannes - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
41173: GOODWIN, Thomas (1587-1642) Daniel Peenius 1622-1680 - Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums
25941: GOODWIN, Thomas (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55281: GOODWIN, Thomas (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55284: GOODWIN, Thomas (1587-1642) Daniel Peenius 1622-1680 - Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums
55285: GOODWIN, Thomas (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
17253: GOODWIN, Thomas (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55280: GOODWIN, Thomas (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55283: GOODWIN, Thomas (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55282: GOODWIN, Thomas (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
42713: GOODWIN, Thomas (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
43056: GOODWIN, Thomas (1600-'80) - levensbeschrijving van Thomas Goodwin.
55286: GOOR, - Kooplieden, Predikanten & bestuurders over zee beeldvorming en plaatsbepaing in een andere wereld
55287: GOOR, B. J. VAN - Onderzoekingen over plantentumoren (crown-gall) - Tumor inductie met verschillende stammen van agrobacterium tumefaciens een vergelijkend onderzoek
66280: STEENBERGEN van GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van Perzië te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
212: STEENBERGEN van GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van Perzië te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
75674: SCHAFFER GOOSZEN - De Hofprediker vanden Prind 1680-1688
65371: SCHRENK GOOTLOB - Gottesreich und Bund i, älteren Protestantismus vornehmlich bei Johannes Coccejus, Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
43576: GORBATSJOV, MICHAIL - Perestojka een nieuwe visie voor mijn land en de wereld
72656: GORDEAU JR. - Het meestershuis van Ter Horst, met illusraties van J. G. kesler
55297: GORDEAU, H. - Twee jongens. Serie: School en leven.
35036: GORDEAU, H. - Twee jongens. Serie: School en leven.
55298: GORDON, MATTHEW S. - ISLAM oorsprong . geloof . gebruiken . heilige teksten . gewijde plaatsen.
52740: CLOPPENBURG Ruardus MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
59932: LINDEBOOM C pred te GORINCHEM - Eengezindheid naar Christus Jezus der gemeente toegebeden van den God der lijdzaamheiden der vertroosting, Predikatie gehouden op zondag 2februarie 1908 bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn
39112: CLOPPENBURG Ruardus MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
39539: GÖRLICH, Ernst Joseph - Grundzüge der Geschichte der Habsburgermonarchie und Österreichs
55299: GÖRLICH, Ernst Joseph - Grundzüge der Geschichte der Habsburgermonarchie und Österreichs
37211: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Zie, de dagen komen. Tweede tiental overdenkingen over Jeremia.
31254: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - De Maartenskerk in de Smalstad. (Beknopt overzicht van de geschiedenis der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk. Uitgave van de restauratie-commissie der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk.
1472: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Geleid door de Geest, acht overdenkingen over Romeinen 8
73179: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Leven in Zijn dienst. 2edruk.
73180: GORSEL W. VAN - Een vaste grond overdenkingen over Hebreeën 11
73181: GORSEL W. VAN - De goede keus, vier overdenkingen over Hebreeën 11
1388: GORSEL, W. van/ DRIEL, L. van - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
1396: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Hij heeft onder ons gewoond. Negen overdenkingen over Johannes 1
49246: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Een God van eeuwig heil. Meditaties over de heislfeiten
49247: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Daar ligt Jeruzalem. Tweede tiental overdenkingen over de openbaringen aan Johannes.
49244: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Vrije gunst alleen. Meditaties over de brief aan de Efezen.
16592: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Water en licht.
49243: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Welgelukzalig. Acht meitaties over psalmen
55302: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Water en licht.
55303: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda)/ DRIEL, L. van - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
55304: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Zo ik niet had geloofd
55305: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Uw macht is groot
55308: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Jacob heb ik lief gehad.
55309: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - de ijver voor zijn huis de nadere reformatie en haar belangrijkste vertegenwoordigers
55310: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Een gevangene van Jezus Christus
55311: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Ver weg en toch dicht bij
55312: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Jacob heb Ik liefgehad.
55313: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Leven in Zijn dienst. 3edruk.
55314: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Zie, het Lam Gods. Tien overdenkingen over het Evangelie naar Johannes.
55315: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Een Heiland vol barmhartigheid. Negen overdenkingen uit het Evangelie naar Lukas.
55316: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Onder een open hemel.
55317: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Vrije gunst alleen. Meditaties over de brief aan de Efezen.
55318: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
55320: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Daar ligt Jeruzalem. Tweede tiental overdenkingen over de openbaringen aan Johannes.
55321: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Troost, troost Mijn volk. Negen overdenkingen over het tweede dee van Jesaja's profetie
55322: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Mijn Redder is mijn God
55323: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Verlost uit het diensthuis negen overdenkingen over exodus 3020
69557: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Hij die overwon acht overdekingen over Psalm 68
77657: GORSEL W van e.a o,a Jv/d HAAR/W L TUKKER - Gereformeerd weekblad 83e jaargang
77658: GORSEL W van e.a o,a Jv/d HAAR/W L TUKKER - Gereformeerd weekblad 83e jaargang
49245: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
55324: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Gegrepen door het Woord opstellen aangeboden aan ds.W van Gorsel
26510: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Leven in Zijn dienst.
69746: VROEGENDEIJ A REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L GORSEL VAN A+6 - Gereformeerd weekblad 76- 77e 78e 79e jaargang
21222: GORSEL W van (1931 Herv Pred Oudetonge-Gouda) - Troost troost mijn volk
19883: GORT, K. A. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Enige historische informatie en enkele opmerkingen ter overweging. Tweede verbeterde druk.
55327: GORT, K. A. - Is iemandt/ goedes moedes, die singe Psalme.//
55326: GORT, K. A. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Enige historische informatie en enkele opmerkingen ter overweging. Tweede verbeterde druk.
77993: SMITH Jahannes 1712-1796door K A GORT - PERIODEN uithet leven van dominee Johhannes Smith 1712-1796 prediksant te Putten1942-60 n Bremern 1760-96
55329: GORTER, D - De bewoners van Rodelsheim. Uit de Nederlandse vertaling herschreven door D. Grorter
47716: Goslinga, B - Kwaad met goed vergolden
18737: GOSSAERT, Geerten - Essays.
55331: GOSSAERT, Geerten - Essays.
6734: GOSSELIN, J. J. - Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende het koningrijk der Nederlanden. Met aanwijzing der arrondissementen, districten, hoofdschotambten, kwartieren en provinciën, waarin dezelve gelegen zijn, benevens eene opgave der bevolking van elke gemeente afzonderlijk. Waar achter is gevoegd eene opgave der plaatsen, waar postkantoren zijn gevestigd.
55332: GOSSELIN, J. J. - Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende het koningrijk der Nederlanden. Met aanwijzing der arrondissementen, districten, hoofdschotambten, kwartieren en provinciën, waarin dezelve gelegen zijn, benevens eene opgave der bevolking van elke gemeente afzonderlijk. Waar achter is gevoegd eene opgave der plaatsen, waar postkantoren zijn gevestigd.
78362: SALOMON GOTTFRIE Dr - Bettrag zur Problemath vos Mystik und Gleube
77954: GOTTFRIED, JOH. LODEW - SIMON DE VRIES ILLUSTRATONS JAN LUYKEN - Simon de Vries Joh. Lodew. Gottfried Joh. Lodew. Gottfrieds Historische Kronyck,Vervattende Een Nauwkeurige En Volkomene Beschrijvingh Der Aldergedenckwaerdighste Geschedenissen Des Weerleds, Van Den Aenvangh Der Scheppingh Tot Op 't Jaer Christi 1576 ect tot op den Uytgangh fer Sevrmthiende Eeuw of t sluiten der Algemeene Europische Vreede door Simon de Vries
55333: GOTTLIEB, Friedrich - Klopstock. Des Messias; Oden und Elegien.
65372: SCHRENK GOTTLOB - Gottesreich und bund im Älteren Protestantismus vormehmlich bei Johannes Coccejus
77494: Westerhovius Arnoldus Henricus GOUDA - Beknopte vragen uyt de Kerkelyke historie des Nieuwen Testaments. Na de methode van den heer Joan Hubner - derde deel, tweede stuk van 10-11-12 eeuw
48343: WISSE G Jr predikant te Gouda - Het TOlstoyisme en de leer van het niet wederstaan
70237: MASTENBROEK J Gouda - Een wijnstok door U geplant 25 jaar gereformeerde gemeente De Valk-Wekerom 1983-2008 met 2 preken van Ds W Hage 2 preken -G Mouw en 2 preken Ds B J van Bovenm
72909: N N te GOUDA - PREDICATIE over Matth 8 vers 11 en 12 en enklele ghedichten
55337: GOUDAPPEL, C.D. - Delft rond de eeuwwisseling. 2e druk .
70750: Goudriaan C. - Jaap uit de zesde klas ( Geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
55338: GOUDRIAAN, Karel - Twee haagsche vrienden, oorspronkelijk verhaal. Krienen's bibliotheek. Met platen van W. H. Bik.
55340: GOUMAZ, Louis - Het ambt bij Calvijn. Een samenvatting naar zijn commentaren op het Nieuw Testament. Vertaald en ingeleid door K. Deddens v.d.m.
6856: GOUMAZ, Louis - Het ambt bij Calvijn. Een samenvatting naar zijn commentaren op het Nieuw Testament. Vertaald en ingeleid door K. Deddens v.d.m.
55341: Govender, S. P. - In Search of Tomorror - The dialogue between black theology and marxism in South Africa
46750: Goyer, tricia - Het verscheurde land
55342: Goyer, tricia - Het verscheurde land
29476: GRAAF, J. van der - Van Putten naar Amersfoort. De Gereformeerde Bond in het Samen op Weg-proces.
34822: GRAAF, Anke de - Mieke's plan reist per post. Geïllustreerd door G. van Straaten.
35456: GRAAF, J. van der - Denken over... Oecumene.
37142: GRAAF, Ir. J. van der (eindred.) - Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar Gereformeerde bond in de Ned. Herv. Kerk,
44672: DE GRAAF, J - De anthropologie in de moderne Russische wjsgerige theologie.. Proefschrift ter verkrijging an de de graad van doctor in de godgeleerheid aan de Rijksuniveriteit te Leiden..
46290: Graaf, Dr.Ir.J. van der - een land van minderheden
70789: Graaf, A. de - De spion op school (avonturen van een schooljongen, naar het englesch van Andrew Home, geillustreerd door H. Pieck.
70792: Graaf, A. de - Bravo, Bob (de padvinder uit Canada, van Adrew Home, schrijver van: 'Tom en Jack', 'De spion op school', 'Jaap en Ben', 'Het geheim van een schooljongen', 'Dick en zijn vrienden', 'Jakob de vondeling', 'Door dik en dun', 'Jacob Rensum', met platen, tweede druk

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8