Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35960: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid.
32425: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en practikale verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming: Waarin de waarheden van onze Godsdienst op eene klare en bevindelyke wijze voorgesteld en betoogd worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestuurt; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leiding opgewekt worden, door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ Doctor en predikant te Woubrugge. De eerste zeven zondagen. Nieuwe uitgave. Van onduitsche woorden gezuiverd; met een register der Schriftuurplaatsen, en een bladwijzer der zaken vermeerderd; en met een voorberigt ter opwekking om in dezen tijd van afwijking bij de oude beproefde waarheden onzer Hervorming te blyven, vergezeld, door Theodorus Avinck, Th. Z.
23453: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - De Heidelbersche Catechismus. Zondag 5-6-7.
23460: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde eene verklaaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde uitgave volgens 1744.
37660: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments; (...) Onveranderde uitgave volgens 1744
4733: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet. (Onveranderde uitgave volgens 1746.)
14745: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Derde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
42204: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen waarin vertoont wordt uit verscheide texten: de afgezakte, kranke en kwynenede staat der geloovigen voornamentlijk in dezen Tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovigen, daar over met smerte aangedaan, en Begerig na Herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de Zwarigheden, die zij ontmoeten en hen dikwerf Onvrijmoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de Werkzaamheit hunner Ziele als herstelde, en in hun voorig element gebragt. verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Schoto Brittannus, A.L.M. & Philosophiae Doctor en Predikant te Woubrugge. Vermeerderd, met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV : vs. 1. ter gedachtenis van het Overlyden van wylen den wel Ed. Gestr. Heer Cornelis van Schellingerhout, in leven vrijheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude onveranderde uitgave naar 1758 eerste stuk
46216: Comrie, Alexander - Het ABC des Geloofs onverabnderde uitgave
13724: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. Letterlijke uitgave volgens 1744.
26428: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het oprecht geloof. Verklaring van zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Met een voorwoord van ds. A. Moerkerken. 2e druk
42060: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het oprecht geloof. Verklaring van den 7e zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
3431: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming; waarin de waarheden van onzen Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgestelt en betoogd worden. De natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost, en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leidinge opgewekt worden. Van onduitsche woorden gezuivert etc. door Theodorus Avinck, Th. z.
34888: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Brief over de rechtvaerdigmakinge des zondaars door de onmiddelyke toereekening der borggerechtigheit van Christus. En met een voorreede over dezelve stoffe in het ligt gegeven door C. M.
486: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) Eerste en Tweede stuk. Nieuwe uitgave.
482: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments; (...) Vierde druk.
4216: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des zaligmakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabeth. Nieuwe uitgave.vierde druk
3525: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des saligmakenden geloofs volgens de lettere van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ doctor en predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746.
36706: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling over de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabet door Alexander Comrie. Scoto Brittanus. A.L.M. Philosophæ Doctor en Predikant te Woubrugge. vermaand worden, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. In leven: A.L.M. phil. doct. en predikant te Woubrugge.
45844: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid.
4681: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) Cornelius van Schellingerhout vrij Heer en Bailluw van Esselykerwoude den heer Jacobswoude - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. vierde druk met daarbij Samuel Lijkreden over 1 Sam 25 vers 1 bij zalig afsterven van Cornelius van Schellingerhout vrij Heer en Bailluw van Esselykerwoude den heer Jacobswoude 1949
15011: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) SMYTEGELT - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet. (Onveranderde uitgave volgens 1746). WAARBIJ EEnige verscheidene PREDIKATIEN ( 10 preken over Joh3-efeze5-lukas12-handelingen 26 vers 28 handelingen 26 vers 29-koh7-lukas 24- ezechiel 36- pred 11- en hebr 11) opgeschreven door L D CAMPS met een voorwoord van J H Donner
77870: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benaamingen des saligmaakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabet. vierde druk.met lykreden 1Sam25 vers 1 WAARBIJ Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments; (...) rwede druk. LEIDEN Hasebroek Johannes/AMSTERDAM Nicolaas Byl 1744
22988: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten. De afgezakte kranke en kwynende staat der geloovigen, voornamentlyk in dezen tydt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daar over met smerte aangedaan, en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eyndelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als herstelde, en in hun voorig element gebragt. Verklaart en toegepast door Alexander Comrie. Eerste stuk. (6) 225 blz. Tweede stuk: (30) 190 blz. Tweede druk.
22074: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid (Examen van Tolerantie) Naar de uitgave van 1835
22119: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - De geloovige christen kennende zyne elendigheid en zyne begeerte na verlossinge; of Verzameling van leerredenen, uit verscheide texten.ect vermeerdert met lykrede naar het overlijden van Cornelis van SCHELLINGERHOUT
25940: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Geschreven door den weleerw. heer Alexander Comrie, in leven Phil. Doct. en getrouw bedienaar des evangelies te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
4594: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte, kranke en kwijnende staat der geloovigen, Voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte. Verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. A.L.M. et Philosophiae doctor en predikant te Woubrugge. Nieuwe en onveranderde uitgave. Onder toezicht en met eene voorrede van P. Deetman, predikant te 's Grevelduin Capelle.
17934: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezankte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunnen ongestalte. Vervolgens de geloovigen, daarover met smart aangedaan, en begeerig naar herstelling; in welke hunne innige begeerten voorgesteld en de zwarigheden, die zij ontmoeten en hun dikwerf onvrijmoedig maken, geopperd en opgelost worden. Eindelijk hunne herstelling, en de werkzaamheid hunner ziel, als herstelden en in vorig element gebragten. Verklaard en toegepast door Alexander Comrie, Scoto -Brittannus, A.L.M. et Phil. Doct. en predikant te Woubrugge. Onder toezicht en met eene voorrede van P. Deetman (predikant te 's Grevelduin Capelle).
4053: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid, om de leer, in de Synode te Dordrecht ten 1619 vastgesteld, met de veroordeelde leer der Remonstranten te vereenigen; voorgedragen in zamenspraken, door een Genootschap van voorstanders der Nederlandsche Formulieren van Eenigheid.
6471: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen. Waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave, door J. Beijer, herder en leeraar te Leeuwarden.
21932: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Een beknopte Verhandeling van het Verbond der Werken Opnieuw uitgegeven naar de editie van 1741 en van een woord ter inleiding voorzien door G. H. Kersten Predikant te Rotterdam.
3618: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezankte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunnen ongestalte. Vervolgens de geloovigen, daarover met smart aangedaan, en begeerig naar herstelling; in welke hunne innige begeerten voorgesteld en de zwarigheden, die zij ontmoeten en hun dikwerf onvrijmoedig maken, geopperd en opgelost worden. Eindelijk hunne herstelling, en de werkzaamheid hunner ziel, als herstelden en in vorig element gebragten. Verklaard en toegepast door Alexander Comrie, Scoto -Brittannus, A.L.M. et Phil. Doct. en predikant te Woubrugge. Stuk I: (4) 361 blz. Stuk II: 326 blz.
75832: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) . voorrede ds P DEETMAN
3087: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus. Volgens de leer en gronden der Hervorming. Waarin de waarheden van onze godsdienst op eene klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hunnen plicht, volgens eene evangelische leiding, opgewekt worden, De zeven eersten zondagen. Onveranderde, alleen naar de nieuwe spelling gewijzigde herdruk der uitgave van 1778.
13739: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
38615: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus, Volgens de leere en gronden der Reformatie: Waarin de waarheden van onzen godsdienst op een klaare en bevindeyke wyze voorgestelt en betoogt worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestiert; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene euangelische leidinge opgewekt worden. (...)
4148: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen. Vermeerderd met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV: 1 ter gedagtenis van het overlyden van wylen den wel. ed. gestr. heer Cornelis van Schellingerhout, in leven Vryheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude. Onveranderde uitgave naar 1758.
13525: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus. Volgens de leer en gronden der Hervorming. Zondag 5 en 6. Deel 3.
39743: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het oprecht geloof. Verklaring van den VII Zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
35841: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet. (Onveranderde uitgave volgens 1746).
76286: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des saligmakenden geloofs volgens de lettere van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ doctor en predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746 waarbij.Verhandeling van eenige Eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. (...) Letterlijke Uitgave volgens 1744.
43924: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) Eerste en Tweede stuk. Nieuwe uitgave.
25345: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benamingen des Zaligmakenden Geloofs volgens de letters van het alphabet door Alexander Comrie, Scoto-Brittanus. A.L.M. Philosophioe Doctor en Predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746.
4145: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C des geloofs, of verhandeling over de benamingen van het zaligmakend geloof, volgens de letters van het alfabet. Nieuwe uitgave. Negende druk. Uitgegeven door Johannes Wilhelmus de Heyde red. te Rotterdam.
5147: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan.
40568: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid.
18758: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benaamingen des saligmaakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabet. vierde druk.met lykreden 1Sam25 vers 1 WAARBIJ Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments; (...) rwede druk. LEIDEN Hasebroek Johannes/AMSTERDAM Nicolaas Byl 1744
23404: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus volgens de leer en gronden der Hervorming, waarin de waarheden van onzen Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hun plicht, volgens een evangelische leiding, opgewekt worden, door Alexander Comrie. Zondag =5 en 6
3664: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabeth door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus, A.L.M. Philosophiæ doctor en predikant te Woubrugge. 9e druk druk.
78381: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubruge - Verzameling van leerredenen waarin vertoont wordt uit verscheide texten: de afgezakte, kranke en kwynenede staat der geloovigen voornamentlijk in dezen Tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovigen, daar over met smerte aangedaan, en Begerig na Herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de Zwarigheden, die zij ontmoeten en hen dikwerf Onvrijmoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de Werkzaamheit hunner Ziele als herstelde, en in hun voorig element gebragt. verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Schoto Brittannus, A.L.M. & Philosophiae Doctor en Predikant te Woubrugge. Vermeerderd, met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV : vs. 1. ter gedachtenis van het Overlyden van wylen den wel Ed. Gestr. Heer Cornelis van Schellingerhout, in leven vrijheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude onveranderde uitgave naar 1758 eerste stuk
78380: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge - Het A. B. C. des Geloofs of Verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het Alphabet. Onveranderde uitgave volgens 1 WAARBIJ DUISCH Salomo de Wonderlijkeleiding Gods Amsterdam WINTER
75833: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) Eerste en Tweede stuk. Nieuwe uitgave.
75836: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid, examem en tolerantien.
19497: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Samuël in zijn leven zeer geliefd in zijn dood betreurd en hoog geëerd of lijkrede over 1 Samuël 25:1 bij gelegenheid van het zalig afsterven van den Weledelen Gestrengen Heer Cornelius van Schellingerhout in zijn leven Vrijheer en Baljuw van Esselijkerwoude en Heer-Jacobswoude. Uitgesproken den 27en Juli 1749 door Alexander Comrie.
46580: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte, kranke en kwijnende staat der geloovigen, Voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte. Verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. A.L.M. et Philosophiae doctor en predikant te Woubrugge. Nieuwe en onveranderde uitgave. Onder toezicht en met eene voorrede van P. Deetman, predikant te 's Grevelduin Capelle.
48502: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en de gronden der reformatie. (...) Nieuwe uitgave.
27579: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling over eenige eigenschappen van het zaligmakend geloof, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. In welke de zorgeloozen en tijdgeloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zichzelven in eenen aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevallen in welke God zijn volk brengt, worden voorgesteld, en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der klein- geloovigen opgelost, en zij volgens de kenmerken vermaand worden, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. In leven: A.L.M. phil. doct. en predikant te Woubrugge. Nieuwe uitgave, tweede druk.
44101: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments; (...) Onveranderde uitgave volgens 1744
4412: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen. Vermeerderd met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV: 1 ter gedagtenis van het overlyden van wylen den wel. ed. gestr. heer Cornelis van Schellingerhout, in leven Vryheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude. Onveranderde uitgave naar 1758.
45922: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des saligmakenden geloofs volgens de lettere van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ doctor en predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746 waarbij.Verhandeling van eenige Eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. (...) Letterlijke Uitgave volgens 1744.
38581: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling over de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabet door Alexander Comrie. Scoto Brittanus. A.L.M. Philosophæ Doctor en Predikant te Woubrugge. Nieuwe uitgave, tweede druk.1840 waarbij geb Verhandeling over de eenige eigenschappen des zaligmaknden geloofs sijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. In welke de zorgeloozen en tijdgeloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zichzelven in eenen aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevallen in welke God zijn volk brengt, worden voorgesteld, en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der klein- geloovigen opgelost, en zij volgens de kenmerken vermaand worden, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. In leven: A.L.M. phil. doct. en predikant te Woubrugge.1836
52841: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C des geloofs, of verhandeling over de benamingen van het zaligmakend geloof, volgens de letters van het alfabet. Nieuwe uitgave.
6468: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs. Zijnde een' verklaring en toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des O. en N. Testaments.
41428: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabet. (...) Sevende druk..
46027: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) Cornelius van Schellingerhout vrij Heer en Bailluw van Esselykerwoude den heer Jacobswoude - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. derde druk
33356: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus. Volgens de leere en gronden der Reformatie. Waarin de waarheden van onze godsdienst op eene klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hunnen plicht, volgens eene evangelische leiding, opgewekt worden.
37062: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Levensgeschiedenis van Alexander Comrie, in leven dienaar des woords bij de Gereformeerde Kerk te Woubrugge 1736.
38903: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Maak mij levend om uws naams wil. Herschreven door C. Bregman.
2374: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het oprecht geloof. Verklaring van den 7e zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
48319: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde eene verklaaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde uitgave volgens 1744.
25337: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. Letterlijke uitgave volgens 1744.
15494: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en practikale verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming: Waarin de waarheden van onze Godsdienst op eene klare en bevindelyke wijze voorgesteld en betoogd worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestuurt; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leiding opgewekt worden, door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ Doctor en predikant te Woubrugge. De eerste zeven zondagen. Nieuwe uitgave. Van onduitsche woorden gezuiverd; met een register der Schriftuurplaatsen, en een bladwijzer der zaken vermeerderd; en met een voorberigt ter opwekking om in dezen tijd van afwijking bij de oude beproefde waarheden onzer Hervorming te blyven, vergezeld, door Theodorus Avinck, Th. Z.
3084: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Derde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
40000: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) . voorrede ds P DEETMAN
34656: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Derde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
21415: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Stellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus. Volgens de leere en gronden der Reformatie.
1540: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde uitgave volgens 1744.
25493: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des Saligmakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophiæ Doctor, en predikant te Woubrugge. (13) 148 blz. 1863. Waarbij geb.: Verhandeling van eenige eigenschappen des Zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaring en toepassing van verscheide uitgeknipte texten des O. en N. Testaments; in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aanbodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zijn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgelost, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. (8) 350 blz. 1864. WAARBIJ Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid MINNERTSGA J BLOEMSMA 182
25359: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het A. B. C. des Geloofs of Verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het Alphabet. Onveranderde uitgave volgens 1746.
20104: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige Eigenschappen des zaligmakenden geloofs. Zynde een verklaring en toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments.
14224: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een verklaring en toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des O. en N. Testaments.met voorwoord van Ds G H Kersten
13738: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. Met de bygevoegde schetsen der predicatien. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. A.L.M. Philosophie Doctor en predikant te Woubrugge. Vierde druk.
13523: COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) - Het oprecht geloof. Verklaring van den 7e zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
76280: KOELMAN Jacobus- PHILPOT J C +_C:OUX du AP A =DURHAM Jakob Hellenbroek A = Groe Th =LEDEBOER L G C = LOVE Chr= MEINDERs LODENSTEIJNJac= COMRIEAlx - DeWEKKER DERLERAREN26 blz en 11 diverse predikatie 214 blz
71712: FLAVIGNY COMTESSE DE - RECUEIL DE PRIERES DE MEDITATIONS ET DE LECTURES TIREES DES OEUVRES DES SAINTS PERES, DES ECRIVAINS ET ORATEURS SACRES.
20402: CONRAD, Joseph - Typhoon. Illustrations by Edward Osmond.
52896: CONRAD, Joseph - Typhoon. Illustrations by Edward Osmond.
8192: CONRADI, L. R. (zendingsdirecteur) - De ziener aan het hof te Babel. Of Wereldgeschiedenis in het licht van den Bijbel. Tweede druk.
52897: CONRADI, L. R. (zendingsdirecteur) - De ziener aan het hof te Babel. Of Wereldgeschiedenis in het licht van den Bijbel. Tweede druk.
52899: CONRADI, L. R. (zendingsdirecteur) - De verborgenheid onthuld of de zeven zegelen verbroken.
33693: CONRADI, L. R. (zendingsdirecteur) - De verborgenheid onthuld of de zeven zegelen verbroken.
39292: CONRING, Enno - Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Clavinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
73192: TISCHENDOR CONSTANTINUS - Vetus Testamentum Graece Iuxta Lxx Interpretes: Textum Vaticanum Romanum Emendatius Edidit, Argumenta Et Locos Novi Testamenti Parallelos Notavit, ... Subiunxit (Ancient Greek Edition)
78006: TESCHENDORF CONSTATINUS - Vetus testamentum graege iuxta LXX interpretes. Textum et codice vaticano edidit.2dln
52904: CONTENAU, GEORGES - Zo leefden de babyloniërs en Assyri;ers ten tijde van Nebukadnezar
71475: GINE CHRISTIAN DIDIER CONVARD - Neige líntegrale 2 couleurs rita
77543: HUNTIGTONG Willem- FRANSEN E-BOOGAARD JH - GROE TH --- CONVOLUUT - Onbarmhartigen Dienstknecht 48 blz Het verkies en het Herstel110blz - de nakte boog Gods59 blz Her oprechte geloof40 blz Boogard 1 en 2 viertal leerredfenen 87 en 80 blz- Groe Nuwelijks zalig 31 blz
20744: CONVOLUUT - Guthrie, W. 'Des Christens grootsten intrest'. Vrij gevolgd naar het Engels, door A. W. Wester Jzn. Sneldrukkerij J. D. van de Veen. Winschoten. 110 blz. en: Newton, J. Gods Genade en zijn vrijmachtig albestuur. Uit het Engels overgezet in het Nederlands. D.J. v.d. Lee Voorburg. 125 blz.
52910: CONVOLUUT - Guthrie, W. 'Des Christens grootsten intrest'. Vrij gevolgd naar het Engels, door A. W. Wester Jzn. Sneldrukkerij J. D. van de Veen. Winschoten. 110 blz. en: Newton, J. Gods Genade en zijn vrijmachtig albestuur. Uit het Engels overgezet in het Nederlands. D.J. v.d. Lee Voorburg. 125 blz.
52927: COOK, HUGH - Een man komt thuis. Roman
35264: COOK, Faith - Samuel Rutherford. en zijn vrienden uit het Enghels vertaald door J C H Florijn de Meyer
64535: ROORDA A en COOL P - ROORDA, T. Grammatica Arabica. Breviter in usum scholarum academicarum conscripta a T Roorda . + adiuncta est Brevis chrestomathia edita et lexico explanata a P COOL
43731: COOLEN, ANTOON. - Moeder Marjannes kerstfeest. Orig. omslag. 25pp. Met penteekeningen in linoleum-onderdruk van Henk Krijger.
43365: COOLEN, ANTOON - De schoone voleinding 1e druk bandontwerp Jozef Cantre
43409: COOLEN, ANTOON - Herberg in 't misverstand
43484: COOLEN, A - Bevrijd vaderland
43466: COOLEN, A - De drie gebroeders Eerste DruK, Ill.: H.Wiegersma.
43481: COOLEN, ANTOON - Stad aan de Maas 3e druk Hoewel in de vorige eeuw de wallen van het stadje grotendeels gesloopt werden, blijven de bewoners zweren bij hun isolement en zetten zij de droom van het roemrijke verleden voort in het heden. Bij het stadje wordt, tussen de beide wereldoorlogen, een brug met een stuw over de Maas gebouwd, die een einde maakt aan de jaarlijkse insluiting door het water. De roman speelt zich af tijdens deze bouw. Bij de voltooiing van de brug wordt een feestje gevierd. Het richt zich echter niet op de ontsluiting van het stadje, maar het wordt gevierd uit de hang van de bewoners te blijven binnen de omslotenheid van hun onvolprezen woonplaats..
43579: COOLEN, ANTOON - De vrouw met de zes slapers
43596: COOLEN, ANTOON - Uit het kleine rijk door Antoon Coolen
43802: COOLEN, ANTOON - Het donkere licht
43815: COOLEN, A - Kinderen van ons volk.
43816: COOLEN, A - wegwn door het land
43817: COOLEN, A - Kinderen van ons volk.
10876: COOLEN, ANTOON - de goede moordenaar
52931: COOLEN, ANTOON - De schoone voleinding 1e druk bandontwerp Jozef Cantre
52929: COOLEN, A - wegwn door het land
52930: COOLEN, ANTOON - de goede moordenaar
39577: COOLSMA, S. - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië door S. Coolsma(director van Zendingshuis der Nederl. Zendingsvereeniging.
52933: COOLSMA, S. - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië door S. Coolsma(director van Zendingshuis der Nederl. Zendingsvereeniging.
52934: COOLSMA, S. - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië door S. Coolsma(director van Zendingshuis der Nederl. Zendingsvereeniging.
7163: COOLSMA, S. oud zende ling - ISMAEL en MOERIdeeerste lingen uit de soendaneezen 1e druk
78040: COOLSMA, S. oud zende ling - ISMAEL en MOERIdeeerste lingen uit de soendaneezen 3e druk
75359: HARRIS BETH COOMBE - In de greep an de druiden
75974: COORNAERT V. - Concordantiae librorum veteris et novi testamenti domini nostri Jesu Christi, juxta vulgatam editionem, jussu Sixti V, Pontificis Max., recognitam ad usum praedicentorum
78315: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
52935: COORNHERT, Dirck Volckertszoon - Studie over een nuchter en vroom Nederlander door H. Bonger.
15697: COORNHERT, Dirck Volckertszoon - Studie over een nuchter en vroom Nederlander door H. Bonger.
72930: COOTH, A.M.C. VAN EN LANS, M.J.A. EN HEESWIJK, J.W. VAN - Handleiding bij het Onderwijs in de Gewijde Welsprekendheid Vierde uitgave verzorgd door G. Kuijs
52936: COPPENS, H.J.A. (pastoor te Scheidam) - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581. Tweede vermeerderde uitgave, kerkelijk goedgekeurd.
52937: COPPENS, H.J.A. (pastoor te Scheidam) - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581. Tweede vermeerderde uitgave, kerkelijk goedgekeurd.
41220: COPPENS, H.J.A. (pastoor te Scheidam) - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581. Tweede vermeerderde uitgave, kerkelijk goedgekeurd.
52938: COPPERSMITH, FRED - Luchtkastelen der Techniek. Avontuur en romantiek in het rijk der techniek. .
78037: BRAUJ Cor - God zoekt het verlorene
70700: Bruijn Cor - Mechel, de strooper (verhaal uit de hessische bergen, met platen, ban en omslagtekeningen van B. Midderigh-Bokhorst, tweede druk)
77912: SOMEREN van COR - Aartde jong alias VENETIE een marskramerin de Alblasserwaard en lopikerwaard
74780: TOL COR VAN DEN - Het kofjekokertje, en het Spookschip van Middelharnis
52382: C. G Cora - Neefjes en nichtjes
52383: C. G, Cora - Neefjes en nichtjes
47630: C. G, Cora - Neefjes en nichtjes
73474: CORA C G - een moeilijke les
78073: Cora C G - Van kinderen en hondsjes
30255: CORDIER de Saint Firmin, Edmund (c. 1730-1816)550121 - Zarucma, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere Cordier.
52941: CORDIER de Saint Firmin, Edmund (c. 1730-1816) - Zarucma, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere Cordier.
43440: CORELLI, M. - De Strijder. Treurspel van een eenvoudig leven. Geautoriseerde Nederlandse uitgave bewerkt door J. P. Wesselink - Van Rossum. (2e tot 5e duizend)
52943: CORENWIJCK, Eva - Hoe 1600 jaar geleden twee broertjes in Abessynië kwamen. Opnieuw verteld door Eva Corenwijck. tweede druk
39874: CORENWIJCK, Eva - Hoe 1600 jaar geleden twee broertjes in Abessynië kwamen. Opnieuw verteld door Eva Corenwijck. tweede druk
52944: CORENWIJK, Eva - Frans Verdoorn en zijn vriendjes.
32947: CORENWIJK, Eva - Frans Verdoorn en zijn vriendjes.
74288: BOONE-BRUGGINK CORINE - Wie zorgt voor Gilad?
77934: DALHGRUM CORINNA - Christlische Spiritualitat ect
52892: CONCOLUUT Ds J FRAANJE_A MAKKENZE- TAL Tj pred te Zevenhuizen OEVER Corn - een vermanend woord- 16 blz Makkenze 6 preken 2 Corinte 1vers 9 -- -Handelingen 9 vers1-6 ---Hooglied 2 vers 16 --Johannes 1ers 44b - Klaagliederen 3 vers 24 -Handelingen 2 vers 12-13 -preel Ds Tak filippenzen 2 vers12b-13-preel Oever 2 Cor3 vers 3
43928: HARRISON GENER. [...] HACKER CORNEL - Een oprecht VERHAAL der laatste Redenen en Gebeden Gener Harrison- Mr john carew- Advocaat Kook- Mr hugo Pieters - Nr Scot Cornel Adriaen Scroep - Cornel Johan Iones - Gregorius Clement - Cornel Axtel en cornel Hacker. Soo die inde gevangenis als insonderheyt t, haerder opentlijke genoemde sterfplaats in Wijnmaant 1660 te LONDEN zijn voorgevallen Mitgadrres Noch een ander Korten Bondig bijgevoeght Verhaal,over der zelven gerechts aanklachten,verantwoording ect alles uithet engels vetaald
59840: LEYDEKKER CORNELIA - De Lofzang in Stilheid
1348: CORNELIJ, A. - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onzen Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Joh. 3: 13 door Arnoldus Cornelij, in zijn leven dienaar van het Goddelijke Woord in de gemeente Delft. Naar de uitgave van 1636. Herschreven door J. van der Haar.
67779: Veth.Cornelis - Kunst voor allen Twintig afbeeldingen (...) werk door Cornelis Veth.
75199: TROMP CORNELIS - Leven en bedryf van de vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz.Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den Jaare 1650 tegens verscheidene Volkeren gevoerd.
36687: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835) - Het leeven van Jezus, in euangelische gesprekken voor de jeugd / door Johannes Hazeu Cz. ; [met gegrav. titelpl. en 6 gravures door Van Meurs en De Huyzer]
78105: LEVETZOW Cornellia - De bekentenis uit her Deensch vertaald door P A M Lange
43425: CORNER, CATRIEN - Toen 't tegenliep. 5e Druk . Illustr.: Alindo, Adri.
39018: CORPUT, Abraham vande (1599-1670) - Het leven en dood, van den seer Beroemden D. Philippus Melanchton, Behelsende met eenen de gedenkweerdigste saken soo in de Kerke als politye voorgevallen, van het jaar 1520, tot den jare 1560, in DuytschLand, en de aangrensenden Provintien. Mitsgaders De tienjarige en seer wreede gevangenisse van sijn Schoonsone D. Caspar Peucerus, wegen de Belydenisse der Waerheyd in 't stuk van de Leere des H. Avondmaels, &c. Verciert met de Afbeeldingen der Voornaamste Reformateurs. Tweede druk.
73337: BOOM CORRIE TEN - Meer dan een schuilplaats met CD&dubbel DVD Speciale gelimiteerde oplage
30306: CORSTIUS, J (1786-1847, Enkhuizen-Amsterdam - De ware vergenoegdheid voor alle menschen verkrijgbaar, of lessen van christelijke levenswijsheid; door J. Corstius, predikant te Enkhuizen. Eerste en tweede deel.
48264: CORSTIUS, J (1786-1847, Enkhuizen-Amsterdam) - De Wandel met God in de gemeenschap met onzen heer Jezus Christus
52954: CORSTIUS, J (1786-1847, Enkhuizen-Amsterdam) - De Wandel met God in de gemeenschap met onzen heer Jezus Christus
52953: CORSTIUS, J (1786-1847, Enkhuizen) - De ware vergenoegdheid voor alle menschen verkrijgbaar, of lessen van christelijke levenswijsheid; door J. Corstius, predikant te Enkhuizen. Eerste en tweede deel.
52955: CORWIN, EDWARD TANJORE - A Manual of the Reformed Protestant Dutch Church in North America
52956: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
806: COSTA, Isaac da (1798-1860) - De berigten omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche Godgeleerde school, van Mr. I. da Costa, toegelicht door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen.
17918: COSTA, Isaac da (1798-1860) - De chaos en het licht. Een halve - eeuw - lied. Met inleiding en toelichting door K. van Walsem.
76878: COSTA, Isaac da (1798-1860) - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. z. Deel 2: (1 Koningen-Hooglied) 339 blz
76879: COSTA, Isaac da (1798-1860) Scholten L M P - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. Deel 3: (Jesaja-Maleachi) 315 blz.
52971: COSTA, Isaac da (1798-1860) - REKENSCHAP van GEVOELENS bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Hervormde Gemeentein Nederland 2e druk
11227: COSTA, Isaac da (1798-1860) - Hagar. Met inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp. Directeur van de Chr. HBS met 5-jarigen cursus te Groningen. 3de herziene druk.
77098: COSTA, Isaac da (1798-1860) - Da Costa,s Meesterwerken Blomlezing voozien van inleiding en toelichting Schelts
23205: COSTA, Isaac da (1798-1860) - The four witnesses being a harmony of the Gospels on a new principle. By dr. Isaac Da Costa, of Amsterdam. Translated by David Dundas Scott, Esq.
13522: COSTA, Isaac da (1798-1860) - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer compleet gebo
52960: COSTA, I. DA - Isaäc da Costa bloemlezing uit zijn werken ingeleid door M. A. P. C. Poelhekke
279: COSTA, Isaac da (1798-1860) - OPSTELLEN gODGELERDE EN GESCHIEDKUNDIGEN INHOUD UITGEGEVENDOORmR h j kOENEN 3 DLN.
48975: COSTA, Isaac da (1798-1860) - ZANGEn uit verscheidenen leeftijd
4442: COSTA, Isaac da (1798-1860) - Alfonsus de eerste. Treurspel; door I. da Costa.
33707: COSTA, Isaac da (1798-1860) - Beschouwing van het evangelie van Lucas. Door Mr. Is. da Costa.
3816: COSTA, Isaac da (1798-1860) - PAULUS eene Schriftbeschouwing
75271: COSTA, Isaac da (1798-1860) Dr D F Strauss - Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier evangelien of proeve van de middelen,welke de bijbel ook den niet wetenschappelijken onderzoeker aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof bepaaldelijk tegen det lebem jesu van Dr D F Strauss
13530: COSTA, Isaac da (1798-1860)37443 - Bijbellezingen. Oude Teztament Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. 3 delen deel 1 Genesis- Samuel.Deel 2: (1 Koningen-Hooglied) 339 blz. Deel 3: Jesaja-Maleachi) 315 blz..
11339: COSTER, Dirk / DEERING, Anton - Religieuze Poëzie. Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden. Met een inleiding door Dirk Coster.
29612: COSTER, J.A.e.a - De eeuw in het hart. de bevindelijk gereformeerden op wg naar de eenentwintigte eeuw aangeboden aanC S L Janse bij zijn 25 jarig hoofdredacteurschap van het Ref dagblad
52977: COSTER, Dirk / DEERING, Anton - Religieuze Poëzie. Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden. Met een inleiding door Dirk Coster.
52979: COSTER, J.A.e.a - De eeuw in het hart. de bevindelijk gereformeerden op wg naar de eenentwintigte eeuw aangeboden aanC S L Janse bij zijn 25 jarig hoofdredacteurschap van het Ref dagblad
52976: COSTER, Dirk - De nederlandsche poëzie in honderd verzen.
40027: COSTER, J.F. - De Bijbel in het Smishuis. Vlaamsch verhaal.
25533: COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
46056: COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
78382: COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
32249: COSTERUS, Johannes (1647-1718, Delft) - De propheet Maleachi, in XXXVI leerredenen verklaert desselfs vervullinge aengewesen,ter innige godvrugt aengedrongen en verrykyt met geleerde aenmerkingen
52985: COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
52987: COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) - Nederlandts vloek en zegen ofte vernieude gedachtenisse van Godts Oordeelen en Weldaden over Nederlandt Voogrestelt in twee predictien over psalm 105 op den ordinairen bededagh gehouden den 2e januari 1675- portret(33) 123-blzNederlandts breuke geheelt (....) (6) 56 blz.-Nieuwe vloek ofte verhael van Gods oordelen (11) 68 + 126 blz. - Nieuwe zegen (....), blz. 129-178.blz - De kerck in verdrukkinge blz. 181-286. blz - Prins Willem de Derde na Engelandt. blz. 288-373. rins illem de 3e koningh van Engelamdt berklaertblz 377-428 - Nederlants verlossingh uytgestelt-- blz431-502- De getrouwe predicant uytgebeeldt in en predicatie op de bevestigingh vand antonius deynoot in zijn dienst tot ODAM 26 december 1677 34 BLZ - de VREDE DER BROEDEREN predicatie synode te HOORN 37-71 blz - de KERCK in eer en ordre 75-120blz
71596: COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) - Neerlandsch vloek en zegen en deszelfs uitwerkingen. Twee boet-predikaties. Uitgebreid over psalm 105 : 5 en gedaan op den 2en Jan. 1675. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1739.
920: COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) - Nederlandts vloek en zegen en desselfs re-unie. Den sesden druck, vermeerdert met een nieuwe vloek en zegen, en andere Biddaghs stoffe: mitsgaders een bevestingh; en twee sijnodale predicatien. Door Florentius Costerus, dienaar Jesu Christi binnen Hoorn. (33) 123 blz. Nederlandts breuke geheelt (....) (6) 56 blz. Nieuwe vloek ofte verhael van Gods oordelen (11) 68 + 126 blz. Nieuwe zegen (....), 1675, blz. 129-178. De kerck in verdrukkinge blz. 181-286. Prins Willem de Derde na Engelandt. blz. 288-373. Prins Willem de Derde Koningh van Engeland, verklaert. blz. 377-428. Nederlants verlossingh uitgestelt (....) blz. 431-502. De getrouwe predicant uytgebeelt bij de vestigingh van Ds. Antonius Deynoot. 34 blz. De Vrede der broederen (....) Synodus 4 aug. 1671 te Hoorn. blz. 37-71. De Kerke in eere en orde. blz. 75-120.
24257: COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) - De geestelyke mensch, in zyn begin, voortgang, en uyt-eynde. Voorgestelt in verscheyden predikatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerke binnen Hoorn. Zesde druk.
17974: COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) - De geestelijke mens in zijn begin, voortgang en einde, voorgesteld in twee en zestig leerredenen. Naar den laatsten oorspronkelijken druk herzien en in de tegenwoordige spelling overgebracht door G. de Jager. Uitgegeven volgens artikel 55 van de kerkenordening en artikel 38 van de noordhollandsche synode, gehouden te Alkmaar, anno 1674 Achtste druk .
52988: Cote, Lyn - Het licht van de liefde
52989: COTE, LYN - Op vleugels van liefde
72106: COTE, LYN - Op vleugels van liefde, Het licht van de liefde, Ik fluister je naam
77920: COTTIN, JEROME - LE REGARD ET LA PAROLE une theo;ogie protestante de pimage
26802: COTTON, J. - Salomons Prohetie dat is het kied der liederen
46960: COUPERUS, LOUIS - Romantisch avontuur
58494: KINDER-COURANT - KINDER-COURANT lektuur voor de Nederlandsche jeugd 1859 - 1860 Gravenhage J van Weerden met daarbijgebonden Kinder - courant Weekblad voor onze jongens en meisjes 1898-1899
52992: COURT, LA, PETER - Inleydinge tot de cyfer-konst waer in de hooft-specien arithmetices grondelyck ende seer klaer worden uyt-geleyt .Seer be quamen voor alle persoonen om de selve op korten tyd te kleeren door Mr COURT, LA, PETER n aritbnt zynde vermeerdert doorv eene gemakkelyke nieuwe divisie
48918: COURT, LA, PETER - Inleydinge tot de cyfer-konst waer in de hooft-specien arithmetices grondelyck ende seer klaer worden uyt-geleyt .Seer be quamen voor alle persoonen om de selve op korten tyd te kleeren door Mr COURT, LA, PETER n aritbnt zynde vermeerdert doorv eene gemakkelyke nieuwe divisie
52993: Couvée, D.J. - De klop op de deur. Radio-Toespraak. 2e druk
52995: COWLES, VIRGINIA - De Rothschilds. Geschiedenis van een bankiersgeslacht.
74584: HOEK van CP - Handleding voor het Scheepsschilderen,Rijtuigenschilderen en Verfbereiding serie Bibliotheek voor de schilders deel 12-
74587: HOEK van CP - Handleding voor het HUISSCHILDERENserie Bibliotheek voor de schilders deel 1
74583: HOEK van CP - Handleding vor de kennis der schildematerialen en gereedschappen serieBibliotheek voor de schilders deel 4
52996: CRAATS van de S - EEn stem uit Voorthuizen 3e herziende druk
41786: CRAMER-SCHAAP, D.A. - Op de pastorie
53004: CRAMER, Dr. N.A. - De reis van Jan van Mandeville, naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen vanwege de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Uitgegeven door Dr.N.Cramer.
53005: CRAMER, J. A. - De theologische faculteit te Utrecht in de 18e en het begin der 19e eeuw.
53006: CRAMER, J. A. - Pascal en zijne "Gedachten".
53007: CRAMER, J. A. - De Heilige Schrift bij Calvijn.
53008: Cramer, Jan Anthony - Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
53009: CRAMER, Prof, Dr. J. A. - De Nederlandsche zendingsschool 1935-1945
53010: CRAMER, Rie - 4 Jaargetijden. Met gedichtjes en illlustraties.
53011: CRAMER, RIE - Het jaar rond. Tekeningen en versjes van Rie Cramer . Bundel eenvoudige versjes die betrekking hebben op de maanden van het jaar. De inhoud van de versjes is voor de kleuter van nu niet meer herkenbaar, de sfeervolle gekleurde platen zullen hen meer aanspreken. Vanaf ca. 4 jaar
53013: CRAMER, RIE - Het bloemenhuis. Teekeningen en versjes van Rie Cramer.
53017: CRAMER, S./ PIJPER, F. - Bibliotheca Reformata Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door dr. S. Cramer en dr. F. Pijper. Eerste deel: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden. Bewerkt door dr. F. Pijper.
25736: CRAMER, J. A. - De Heilige Schrift bij Calvijn.
6835: CRAMER, J. A. - De theologische faculteit te Utrecht in de 18e en het begin der 19e eeuw.
70170: CRAMER, R. - Lente ill. Rie Cramer. Tweede druk.
74754: CRAMER,RIE - Nieuwe prentjes en versjes. Met gekl.plaatjes
53003: CRAMER, C. - Mei 1940. Oorlogsdaden van het 10e regiment-infanterie te Ederveen, De Klomp, Veenendaal en Leersum.
53002: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der Doopsgezinden, vnl. in de Nederlanden
43332: CRAMER, RIE / HILLE-GAERTHE, C.M. VAN - Zomerland i Met illustraties van Rie Cramer. .
41716: VLIEGER. A de (burgemeester van Herkingen) bewerkt door Cees Cramer - De Vlaamsche Passementwever het jaar 1566 in Zierikzee, Schouwen en Duiveland of de kerkhervorming voor 300 jaren een verhaal voor jong en oud. deel 2
8542: CRAMER, S./ PIJPER, F. - Bibliotheca Reformata Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door dr. S. Cramer en dr. F. Pijper. Eerste deel: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden. Bewerkt door dr. F. Pijper.
999: CRAMER, D. S. / PIJPER, F. - Bibliotheca Reformatia Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Herv. in de Ned. Opnieuw uitg. en van inl. voorzien d. S. Cramer en F. Pijper.deel . 4. Leerstellige en stichtelijke geschriften v. Ioann. Anastasius Veluanus e.a..
13529: CRAMER, J. A. - Pascal en zijne "Gedachten".
74424: VRIES ANNE DE EN WIETSKE CRANS - In het hooiland, deel 7 Lezen in de eerste klas
21149: CRASSET, R.P. - Der in der geistlichen Einöde sich befindende Christ. Das ist: geistliche Ubungen, oder exercitien auf jeden Täg. Anfangs in Französischer Sprach heraus gegeben durch R.P. Joannem Crasset S.J. Anjetzo in das Teutsche übersetzet durch R.D. Gaudentium Glæser, Can. Reg. Lat. In Rohr. Mit Erlaubniß der Obern.
53022: Crawshaw, A. - Olieverf - In 29 lesssen naar succes Gaade`s Schilderschool
43307: CREMER, J. J. - Daniël Sils
74576: CREMER J - De mozaische offerander in 12 tafelen 0,a zond/schld/slacht 12 uiteenslaande gedrukte bzs/spijs en dankoffers
14746: CREUTZBERG, L. G. Th. (pred. te Horssen) - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld.
2924: CREUTZBERG, L. G. Th. (pred. te Horssen) - Het Heilige Avondmaal een dierbaar onderpand en toonbeeld van de liefde, de bedoelingen, verdiensten en zegeningen des lydende en stervenden Verlossers.
23085: CREUTZBERG, L.H.F. + K.F. - Nissen' s practische handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis voor scholen en huisgezinnen door L.H.F. & K.F. Creutzberg. Oude en Nieuwe Testament.
36422: CREUTZBERG, L. G. Th. (pred. te Horssen) - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld.
4799: CREUTZBERG, L. G. Th. (pred. te Horssen) - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld. Door L.G. Th. Creytzberg, predikant te Horssen.
13528: CREUTZBERG, L.H.F. / CREUTZBERG, K. F. - Praktische handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis voor scholen en huisgezinnen. Vrij bewerkt naar de negende hoogduitsche uitgave van J. Nissen's Unterredungen über die biblischen Geschichten. Oude Testament. Derde druk.
14135: CREYGHTON, Johannes (1660-1738, Haarlem) - De Brief van den apostel Judas ontleedet, en Schriftmaatigh, doch kortelyk, verklaart en uytgebreydt door Johannes Creighton, Bedienaar des H. Evangeliums in Christus Gemeente te Haarlem.
28237: M'CRIE, Th. - Het leven van John Knox. Door rev. Thomas M'Crie D.D. Uit het Engels vertaald.
53033: CRISPIJN, REINA en MARGREET - Juliana, de jonge jaren van de prinses der Nederlanden.
53034: CROEGAERT, Kan. Dr. August - Doopsel vormsel eucharistie. Sacramenten van de christelijke inwijding. Ceremonien - uitwerkselen - beschouwingen. Tweede vermeerderde uitgave
53035: CROESE, IRMA Maria - Simplicius on continuous and instantaneous change. Neoplatonic elements in simplicius' interpretation of Aristotelian physics. Simplicius over continue en instantane verandering. Neoplatoonse elementen in Simplicius' interpretatie van Aristotelische fysica (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the Zeno institute of philosophy. Volume: XXIII
53036: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Noord Holland .
53038: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land DRENTHE .
53039: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land OVERIJSSEL .
45644: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Noord Holland .
45645: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Zeeland .
45646: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land DRENTHE .
45647: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land OVERIJSSEL .
53037: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Zeeland .
53040: CROMHOUT, P - Avontuur in het grachtenhuis tekeningen bureau Marten Toonder
50922: BISCHOFF ERNST (FL.1917); IWAN CROMPTON - Engelsch Barbarisme. De moordaanslag op den eersten luitenant ter Zee Crompton.
33960: BISCHOFF ERNST (FL.1917); IWAN CROMPTON - Engelsch Barbarisme. De moordaanslag op den eersten luitenant ter Zee Crompton.
70695: CRONIN DR. A.J. - De Citadel vertaling van Dr. J. N. C. van Diftsch
53041: CROO, M.H. DUalg - Marechaussee in Atjeh. Herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918..
41990: CROOCKEWIT, J.F. Wijk bij Duurstede - Korte kroniek van het Kasteel Duurstede begin 17e eeuw
51286: BONSALL CROSBY - En de doos zij hatjie
44151: BONSALL CROSBY - En de doos zij hatjie
20090: CROUGHS, R.W.M. - Het kind in gezin en samenleving.
53044: CROUGHS, R.W.M. - Het kind in gezin en samenleving.
38173: CRUGOT, Martin (1725-1790) en THEODORUS VAN BRUSSEL -vertaler- (1750-1783 - De waare Christen in de eenzaamheid. Tweede druk. Van nieuws overgezien, met het oorsprongkelyk Hoogduitsch vergeleeken, van veel misstellingen en Taalfouten gezuiverd, en in een behaaglyker'styl gebragt door Th. van Brussel. Waarbij gebonden: De waare christen in de eenzaamheid; of bespiegelingen ter bevorderinge van den inwendigen godsdienst. Tweede Stuk. Uit het hoogduitsch Vertaald.
53047: CRUSIUS, G. Ch. - Volledig Grieksch-Nederduitsch woordenboek voor de gedichten van Homerus, benevens eene verklaring der moeijelijkste plaatsen, der gebruiken en instellingen van het heldentijdvak, en van de eigennamen. Ten dienste der scholen zamengesteld door G. Ch. Crusius, subrector aan het lyceum te Hanover, en voor Nederduitsche scholen bewerkt door Hm. Pol, Ph. Th. M. litt. hum. doctor.
53048: CRUYNINGEN, ARNOUT VAN - Trouwen met Oranje verloving en huwelijk in het Koninklijk Huis.
78253: CSALVIJNJOHV - LEVEN UIT GENADE dagboek uit geschriftenvabRefomatoren
53050: CULLMANN, OSCAR - Heil als Geschichte. Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament. 2nd rev. ed.
53051: CUMMING, J. - De groote verdrukking of de dingen welke op aarde komen zullen. Door John Cumming, leeraar in de nationale Schotse kerk. Uit het Engelsch vertaald. Uitegegeven door het Evangelisch Verbond.
53052: CUMMING, J. - De verlossing nabij of de groote voorbereiding. Uit het Engelsch vertaald door M.W.D. Middelhoven. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond.
53053: CUMMING, J. - De duizendjarige rust of de wereld zoo als zij zijn zal. Uit het Engelsch vertaald door G. Jaspers. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond
53054: CUMMING, J. - Het leven en de lessen der aartvaders, door John Cumming.
53055: CUMMING, J. - De geschiedenis der aartsvaders. Opnieuw uitgegeven onder toezicht van Dr. J. A. Gerth van Wijk.
53056: CUMMING, J. - Is het Christendom niet uit God? Handboek van der klaarblijkelijke waarheid der Christelijke leer, ten behoeve van Bijbellezers, Evangelisten, Godsdienst- en zondagschool-onderwijzers; door J. Cumming, leeraar bij de Nationale Schotsche Kerk. Uit het Engelsch, naar de 9e uitgave, door T.M. Looman.
3409: CUMMING, J. - Het leven en de lessen der aartvaders, door John Cumming.
39054: CUMMING, J. - Is het Christendom niet uit God? Handboek van der klaarblijkelijke waarheid der Christelijke leer, ten behoeve van Bijbellezers, Evangelisten, Godsdienst- en zondagschool-onderwijzers; door J. Cumming, leeraar bij de Nationale Schotsche Kerk. Uit het Engelsch, naar de 9e uitgave, door T.M. Looman.
1807: CUMMING, J. - De duizendjarige rust of de wereld zoo als zij zijn zal. Uit het Engelsch vertaald door G. Jaspers. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond
1806: CUMMING, J. - De verlossing nabij of de groote voorbereiding. Uit het Engelsch vertaald door M.W.D. Middelhoven. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond.
1805: CUMMING, J. - De groote verdrukking of de dingen welke op aarde komen zullen. Door John Cumming, leeraar in de nationale Schotse kerk. Uit het Engelsch vertaald. Uitegegeven door het Evangelisch Verbond.
53060: CUNO, FR.W. (TOSSANUS, DANIEL) - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602). Volume 1: Sein Leben und Wirken...
45006: CUNO, FR.W. (TOSSANUS, DANIEL) - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602). Volume 1: Sein Leben und Wirken...
18389: CUNUS, Petrus1586-1638 (eertijds hoog-leeraar in de vermaarde academie tot Leyden) - De republyk der Hebreen, of gemeenebest der Joden. In drie boeken, door den Geleerden Heer Petrus Cunaeus, Eertijds Hoog-Leeraar in de vermaarde Academie tot Leyden, in't Latijn beschreven: En nu voor d'eerste maal vertaald, met naaukeurige print-verbeeldingen en noodige inlassingen verrijkt, door een Liefhebber der Joodsche oudheden.
74222: CUNUS, Petrus1586-1638 (eertijds hoog-leeraar in de vermaarde academie tot Leyden) - De republyk der Hebreen, of gemeenebest der Joden. In drie boeken, door den Geleerden Heer Petrus Cunaeus, Eertijds Hoog-Leeraar in de vermaarde Academie tot Leyden, in't Latijn beschreven: En nu voor d'eerste maal vertaald, met naaukeurige print-verbeeldingen en noodige inlassingen verrijkt, door een Liefhebber der Joodsche oudheden.
53062: CUPERUS, Ds. J. R. / BRUMMELEN, Ds. A. van - De Heilige Geest of de geest der eeuw? / Verkiezing en verbond - Referaten: gehouden op 29 oktober 1966, op de Bondsdag van de Bond van Herv. Mannenverenigingen op G.G.
53064: CUPITT, Don - Schoon schip binnen het Christendom.
15699: CUPITT, Don - Schoon schip binnen het Christendom.
77024: CURTENIUS, Petrus (1716-'89, Gouda, Amsterdam) - Der Epheseren geluk met dankzegging erkend en hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond of Het eerste hoofdstuk van den briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd.
53067: CURTENIUS, Petrus (1716-'89, Gouda, Amsterdam) - De zwaarste plaatzen der brieven van Paulus, aan die van CORINTHEBNopgehelderd.2e deel ! Cor 2 vers6 t/m 12 vers 7-8-
33559: CURTENIUS, Petrus (1716-'89, Gouda, Amsterdam) - Met dankzegging erkend en hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond of Het eerste hoofdstuk van den brief aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd.
43852: CURWOOD, JAMES OLIVER - Thor de Beert door James Oliver Curwood Hollandsche bewerking van E.T. Laan zesde druk
43554: CURWOOD, JAMES OLIVER - Het stille dal door James Oliver Curwood Hollandsche bewerking van J. Lourens
27966: Cvan der - Gevaarlijk spel.
48411: Grootveld Daan - De Jonge Matroos een oud verhaal opnieuw verteld
8341: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex Oude testament 4 dln n
75102: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4NIEUWETESTAMEN in 8 delen
71403: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 1 genesis-Numeri
53082: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nw testament deel .4 De Romeinen- felimom
53083: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament i MATTHEUS-MARKUS
53085: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4 dln N
38965: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 1 genesis-deuteronimium
38966: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament Matttheus-Markus 6e deel
70020: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament de LUCAS-JOHANNES
72964: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4 dln N
70021: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 4 JESAJA-MALEACHI
77693: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament Lukas-Johannes zevende dee;l
77692: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament genisis-numeri eerste deel
77690: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testamen=ROMEINEN-FELIMON e dee
77691: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament 1 koningen- job derde deel
76363: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 2 Deuteromium-2Samuel
49084: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt tdoor F P L C van LINGEN n Nieuwe Testamen 5 dln
49092: DÄCHSEL, K. Aug. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dächsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament i MATTHEUS-MARKUS
8178: DAGBOEK - Wees Gij mijn Gids. Bijbels Dagboek voor jonge mensen.
53087: DAGBOEK - Wees Gij mijn Gids. Bijbels Dagboek voor jonge mensen.
53088: DAGBOEK - Lezen met de kanttekeningen - Bijbels dagboek voor jong en oud
53089: DAGNELIE-BREMER, G. A. EN W. M. C. - Droogbloemen. Zomerkleuren in wintertijd.
41603: DAHL, Roald - Daantje, de wereldkampioen. 4e druk.
53090: DAHLBY, Frithiof - Bijbels Woordenboek. 10e druk.
67138: VAN DALE - VAN DALE Groot Woordenboek Van De Nederlandse Taal 3 delen in 1. Veertiende, herziene uitgave,
34768: DALFSEN, G.L. van - Het inwaartsch Licht bij de Quakers. in het bijzonder bij Barclay. proefschrift
76835: DALLINGA J - Het b;auwe hek geillusstreerd kleurplaat
76841: DALLINGA J - EGBERT of de reis naar de Gouden Stad geillusstreerd kleurplaat
56224: Heel Pater Dalmatius van O F M - HANDSCHRIFTEN berustende in de GOUDSE LIBRYE
56225: Heel Pater Dalmatius van O F M - ERASMIANA in de GOUDSE LIBRYE
70689: DALMER, HELENE - Het Gezin in de Berghut. Eene Tiroolse Geschiedenis voor de Jeugd naar 't duitsch van Helen Dalmer door Mara
53097: DALTON, Hermann - Immanuël. De Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschrift en stichtelijk boek voor de Hervormde Gemeente verklaard en aangeprezen.
45437: DALTON, HERMANN, PRED. TE PETERSBURG - Immanuël. De Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisgeschrift en stichtelijk boek voor de Hervormde Gemeente verklaard en aangeprezen. Uit het Hoogduitsch vertaald onder toezicht en met eene Voorrede van G. Barger.
38187: DALTON, Hermann - Immanuël. De Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschrift en stichtelijk boek voor de Hervormde Gemeente verklaard en aangeprezen.
77550: DAM, J. van - Komt luistert Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam. deel 3
69972: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - Een troostrijke wetenschap. Levensbeschrijving van en geschreven door ds. Chr. van Dam, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
53098: DAM G VAN PROF DR,-DAEMS H PROF DR.EN ANDERE - encyclopedie van de bedrijfs economie
53099: DAM, AREND VAN - De Blauwe Kamer. - de nieuwe natuur langs de Nederrijn.
53103: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - De brieven van de apostel Johannes.
53108: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - Verbondsbeschouwingen
53110: DAM, F. e.a. - Drok, drok, Drachten. F. Dam, Sjoerd Leiker, Tiny Mulder, Dr. J.J. Spahr van der Hoek, Evert Zandstra
53111: Dam, H . van - Zijn verbond gedenken. De twee verbonden aan jongeren uitgelegd.
53113: DAM, Harmjan - De N.S.B. en de kerken. De opstelling van de N.S.B. Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde kerken 1931/1940
53114: Dam, J van - Komt, luistert toe deel 1
53115: DAM, J. van - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam. Met een voorwoord van de weleerwaarde heer A.P. van der Meer, lerend ouderling der Oud Gereformeerde Gemeente in Ned. te Kinderdijk.
53116: DAM, J. van - Komt, luistert toe. 1 Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam.
53117: DAM, J. van - Komt, luistert toe. V. Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam.
53119: DAM, J. van - Komt luistert toe. Deel 2 Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam. Met een voorwoord van de weleerwaarde heer A.P. van der Meer, lpredikant der Oud Gereformeerde Gemeente in Ned. te Kinderdijk.2e druk
53122: DAM, L. J. van - In den Levensstrijd. Gedichten en Schetsen. Met een voorwoord van Ds. A. M. Berkhoff. Tweede herziene druk.
53123: DAM, W. van - Te roer en te waak.
53124: DAM-KAMPHUIS, Mej. W. van (geb. 1876 te Dieren, ov. 1941 te Gouda) - De goede hand Gods. Gods leidingen met Zijn volk, in het bijzonder met Mej. W. v. Dam-Kamphuis. Door haar zelf verhaald.
36642: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - Een troostrijke wetenschap. Levensbeschrijving van en geschreven door ds. Chr. van Dam, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
70477: SCHOOT- VAN DAM F. V. D. - Robert vindt een vriend illuststraties Ben Horsthuis
47916: Dam, J van - Komt, luistert toe deel 1
22386: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - Afscheidspreek. Gehouden op woendsdag 2 October 1963 in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Rotterdam- Zuid.
2205: DAM-KAMPHUIS, Mej. W. van (geb. 1876 te Dieren, ov. 1941 te Gouda) - De goede hand Gods. Gods leidingen met Zijn volk, in het bijzonder met Mej. W. v. Dam-Kamphuis. Door haar zelf verhaald.
40102: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - Verbondsbeschouwingen
1478: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - De tabernakel der getuigenis door ds. chr. van Dam, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeente
13527: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - Zij zullen ingaan in des konings Paleis. Verslag van de begrafenis van ds. Chr. van Dam, predikant van de Geref. Gem. alsmede drie predikaties van Ds. Chr. van Dam.
25348: DAM, Ds. Chr. van emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeente. - Davids geloofstaal zes voorberedingspredikaties voor het H Avondmaalm,
36147: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - Davids geloofstaal 6 preken voorbereiding van het Heilig Avndmaal
17010: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - De brieven van de apostel Johannes.
33087: DAM, Aart van - Jacht op de oceaan.
24721: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - Een belofte van het genadeverbond. Preken van ds. Chr. van dam, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
28352: DAM, Ds. Chr. van (Pred. Ger. Gem.) - CHRISTUS de gezalfde knecht des vaders 6 PREKEN ADVENT=KERST =OUD EN NIEIWJAARDoor ds. Chr. van Dam, em. predikant van de geref. Gemeenten.
53125: DAMEN, Suus - De Boontjes krijgen loges.
30644: DAMEN, Suus - De Boontjes krijgen loges.
53127: DAMSTÉ, Ds. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties toegelicht door ds. E.R. Damsté, em. pred. van de Ned. Herv. Gemeente te IJsselstein.
53130: DAMSTÉ, Ds. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties toegelicht door ds. E.R. Damsté, em. pred. van de Ned. Herv. Gemeente te IJsselstein.
1353: DAMSTÉ, Ds. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties toegelicht door ds. E.R. Damsté, em. pred. van de Ned. Herv. Gemeente te IJsselstein.
76442: ERKELENSv Dan e.a. - Uit Verre LAnden 25 jaar Adptieverfeniging der Gerformeerde Gezondte
53133: DANE, Ari - Rimkje's rapport.
8637: DANE, Ari - Jongens en meisjes van alle-dag. Bekroond door de nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. 2e druk. Geïllustreerd door O. Geerling.
53132: DANE, ADRI - Rimkje's rapport door Adi Dane Geïllustreerd door Frans van noorden tweede druk bekroond door de nederlandsche zoncdagsschool vereeniging
42021: DANE, ADRI - Rimkje's rapport
15114: DANES, P. L. - Institutiones doctrinæ christianæ sive compendium theologiæ dogmaticæ et moralis methodo catechetica concinnatum ad usum seminarii episcopalis Iprensis Auctore Petro Ludovico Danes Casletano. S.Th. in Alma Universitate Lovaniensi Doctoris, ecclesiæ cathedralis Iprensis canonico graduato, poenitentario, & seminarii Episcopalis præside: deinde in S. Fac. Theol. Lov. Cæs. Regioque prof. ac regente. Editio tertia, novis ipsius auctoris adnotationibus & additamentis illustrata. Tomus primus.
73048: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen.Red Rosie!. 6e druk
73049: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. De Schat 2e druk
78139: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. Storm opkomst 3e druk
78140: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. Gevaar 3e druk
78138: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. Vakantie in Australie 2e druk
53135: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. De reis begint. 7e druk
78137: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. PIRATEN 2e druk
35901: DANIELS, Dr. E. - Herfstbladeren. Poezie voor de jeugd in ruime betekenis.
7168: DANKBAAR, Dr. W.F. - Hervormers en Humanisten. Een bundel opstellen.
40294: DANKBAAR W F - Documenta Anabaptistica Neerlandico derdedeel MARTIN MIKKRON een waerachtigh verhaal der zamensprekingen tusschen Menno Simons ende Marlinus MIKRON van der menschwerdingheJesu Chrisi 1556
7128: DANKBAAR, Dr. W.F. - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk. Aangeboden aan professor dr. W. F. Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag.
16060: DANKBAAR, Dr. W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandse Calvinisme in de 16e eeuw.
15702: DANKBAAR, Dr. W.F. - Gratias Agimus. Opstellen over Danken en Loven, aangeboden aan prof. dr. W. F. Dankbaar. Uitgegeven door het Inst. voor Liturgiewetenschap aan de Rijksuniversiteit
53143: DANKERS, JOOST, LINDEN, JOS VAN DER, VOS, JOZEF - Spaarbanken in Nederland: ideeën en organisatie, 1817-1990 / Joost Dankers, Jos van der Linden, Jozef Vos; met medew. van: Marianne Blaauboer, Angela van Son;
53144: DANKERS, M. - Kleine kracht. De geschiedenis van de SGP vanaf haar oprichting tot aan de Tweede Wereldoorlog.
34409: DANKERS, M. - Kleine kracht. De geschiedenis van de SGP vanaf haar oprichting tot aan de Tweede Wereldoorlog.
3458: DANNEIL, J.F. (1783-1868) - Het graf, de opstanding en het laatste oordeel, nevens eenige bespiegelingen over verscheide stichtelyke onderwerpen. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet. Met illustraties.
53146: DANNEIL, J.F. (1783-1868) - Het graf, de opstanding en het laatste oordeel, nevens eenige bespiegelingen over verscheide stichtelyke onderwerpen. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet. Met illustraties.
36565: DANNEIL, J.F. (1783-1868) - Het graf, de opstanding en het laatste oordeel, nevens eenige bespiegelingen over verscheide stichtelyke onderwerpen. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet. Met illustraties.
53147: DANRIT (CAPITAINE) [DRIANT (CDT)] - Robinsons souterrains. Reliure pleine percaline d'éditeur, premier plat orné d'un décor polychrome, tranches dorées. Première édition. Avec de nombreuses illustrations en noir de G. Dutriac. .
43247: DANRIT (CAPITAINE) [DRIANT (CDT)] - Robinsons souterrains. Reliure pleine percaline d'éditeur, premier plat orné d'un décor polychrome, tranches dorées. Première édition. Avec de nombreuses illustrations en noir de G. Dutriac. .
74008: DARLINGTON C.J. - De verloren zus
46955: DARNTON, ROBERT - De kus van Lamourette bespieegelingenn over mentaliteitsgeschiedenis
77100: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88) - Een christelijke samenspreking uit Gods Woord. Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie. Door Petrus Dathenus. Opnieuw uitgegeven door J.I. Doedes. Met een naschrift van de uitgever.
53158: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88) - Eene Christelijke samenspreking uit Gods Woord. (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.) Op nieuw uitgegeven door J. I. Doedes. Met een naschrift van den uitgever. Tweede druk der nieuwe uitgaaf.
78414: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88) - Eene Christelijke Samensprekinge uit gods woordJ L Doedes
22799: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88) - Eene Christelijke samenspreking uit Gods Woord. (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.) Op nieuw uitgegeven door J. I. Doedes. Met een naschrift van den uitgever. Tweede druk der nieuwe uitgaaf.
76298: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88) - HET NIEUWETESTAMENT MET DR 150 PSALMEN DES PROPHETEN DAVIDS. Met eenige andere lofsangen uyt den Francoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset. met ALLE VERZEN OP NOTEN
39749: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88) - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus toenmaals te Gent dienaar der Gemeente van Jezus Christus. Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884. Uitgave vanwege de Kerkbouwcommissie der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. 1965.
5357: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88); DOEDES J.I. - Een christelijke samenspreking uit Gods Woord. Door Petrus Dathenus. Opnieuw uitgegeven naar den eersten druk. Met een naschrift van den uitgever. op nieuw uitgegeven door J.I. Doedes volgens de uitgave van 1624.
72860: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88); LEEUW, Cornelis de (1613-'64) - De 150 psalmen des koninglijken propheten Davids, en andere lof-zangen, Uyt den francoyschen in Nederlandschen Dichte Overgeset Door Petrum Dathenum: Als mede de Argumenten ofte 't Inhoud voor elken Psalm, ende op de kant den Text der Psalmen gesteld, doch met een grooter Letter als voor desen, geheel op Musijk Nooten gesteld/ van alle Misstellingen gesuyvert/ en gebracht op eenen Sleutel blijvende op deselve Doysun: Met een korte Onderwysinge om door dese een Sleutel seer Kort en veel lichter de wysen te konnen leeren door Mr. Cornelis de Leeuw, Musiçyn. En: noch de Christelijk Catechismus/ Belijdenisse des Geloofs/ en de Lyturgie ofte Formulieren der Nederlandse Kerken.
27843: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88) - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus toenmaals te Gent dienaar der Gemeente van Jezus Christus. Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884. Uitgave vanwege de Kerkbouwcommissie der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. 1965.
46592: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88); LEEUW, Cornelis de (1613-'64) - de 150 psalmen Davids en andere lof-zangen, Uyt den francoyschen in Nederlandschen Dichte Overgeset Door Petrum Dathenum: Als mede de Argumenten ofte 't Inhoud voor elken Psalm, ende op de kant den Text der Psalmen gesteld, geheel op Musijk Nooten gesteld/ van alle fouten gesuyvert/ en gebracht op eenen Sleutel blijvende op deselve Doysun: Met een korte Onderwysinge om door dese een Sleutel seer Kort en veel lichter de wysen te konnen leeren door Mr. Cornelis de Leeuw, Musiçyn. waarbij: noch de Christelijk Catechismus/ Belijdenisse des Geloofs/ en de Lyturgie ofte Formulieren der Nederlandse Kerken.
1607: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88) - Eene Christelijke samenspreking uit Gods Woord. (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.) Op nieuw uitgegeven door J. I. Doedes. Met een naschrift van den uitgever. Tweede druk der nieuwe uitgaaf.
1354: DATHENUS, Petus (ca. 1531-'88) - Een christelijke samenspreking uit Gods Woord. Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie. Door Petrus Dathenus. Opnieuw uitgegeven door J.I. Doedes. Met een naschrift van de uitgever.
12845: DAUDEY, Dineke - Een kleine vluchteling.
52308: BURF'S BH. DAV. - Rechtfertigung und verlicherung in geordnetem Auszuge neu herausgegeben von Ernst Kern
76090: BIJBEL MARTIN DAVID - La Saints Bible qui contient lLe Vieuw et le Nouveau Testament. Revue sur les Originaus & retouchea dans le langage: Avec depetites Notes marginales &lesTextes paralleles parMARTIN DAVID Miniistre du St Evangile a UTRECHT
76459: BREEDVELD DAVID - De man uit het zuiden
74642: BOS DAVID - In dienst van het Koninkrijk, Beroepsontwikkeling van hervormde prediknten in de 19e eeuws Nederland
78301: ENGIGN CHAUNCEY DAVID - RADIGAL GERMAN PIETISM (1675-1760) DISSERTATION
62151: MARTIN DAVID - La Sainte Bible Quí contient le veux et le nouveau Testament revue sur les originaux par David Martin
78358: ENGIGN CHAUNCEY DAVID - RADIGAL GERMAN PIETISM (1675-1760) DISSERTATION
60737: Mc Cormack David - De Wereld van de Wijn vertaling van The word of Wine
39688: DAVIDSE, P. - Een onwaardige dienaar Uit het leven van Jan Vader 1819-1901
53166: DAVIDSE, P. - Een onwaardige dienaar Uit het leven van Jan Vader 1819-1901
73676: BUNN DAVIS T. - Erfenis van de oorlog
71988: N Davis - Verloren en gevonden zes preken overde verloren zoon hertaald door dr.C R van den Berg
69040: WITT TALMAGE DD - Traps for men the pitfalls of life.
51307: BOON RUDOLF DDR. - Wat bracht christen theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen
45769: BOON RUDOLF DDR. - Wat bracht christen theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen
72559: RANEY DEBORAH - Wat er ook gebeurd, vertaald door Cora Kool
69888: Ranay Deborah - Zo goed als altijd
69889: Raney Deborah - Tegen beter weten in
71423: DECKER, JEREMIAS. DE (1609-1666) - Rym-Oeffeningen Verdeelt in Dry Boeken Vervattende Gedichten Van Verscheyden Stijl En Stoffe waarbij Lof der geldsucht ofte vervolg der rijn-oegeningen van J de Decker verdeelt inn twee boeken
53180: DECKER, Jeremias de - Oorspronkelijke dichtstukken.
53181: DECKER, Jeremias de - Goede vrijdag of het lijden onzes Heeren Jezus Christus.
53182: DECKER, Jeremias de (1609-1666) - Alle de Rym-Oeffeningen, in beter orde geschikt, met eenige Dichten en 't leven des Schryvers vermeerdert en uitgegeven door M. Brouërius van Nidek, R.G. EERSTE DEEL. Met kopere Platen versiert
25104: DECKER, Jeremias de - Goede vrijdag of het lijden onzes Heeren Jezus Christus.
53183: DECOURCELLE, Pierre - Twee straatjongens.
46065: DECOURCELLE, Pierre - Twee straatjongens.
72907: HOLLANDER J Parlementair redacteur vann decstandaard - Is er oorzaak de positie van de Gereformeerde staatkundige partij (SGP)naast entegenover dec Anti revolutionaire
72906: HOLLANDER J Parlementair redacteur vann decstandaard - Vergaderen of verstrooien het optreden enhet bedoelen der Hervormde Gerefoprmeerde staatspartij getoets
48064: Deddens, K. Dr - Het liep uit op Trente
48065: Deddens, K - Dient Hem met vreugde deel 1- II -Opstellen over de dienst van de gemeenteleden-
7172: DEDDENS, K. - Het begon in Jeruzalem.
53187: DEDDENS, K. - Het begon in Jeruzalem.
53189: DEDDENS, K. ARNOLD J J, HOLWERDA B E.A - Om 't Heilig huis Gedenkboek afscheiding en Doleante te Amersfoort 1837-1887-1962
53188: DEDDENS, K. - Muziek-mixturen. Grepen uit de muziekgeschiedenis door Dr. K. Deddens.
53190: Deddens, K. Dr - Het liep uit op Trente
53191: Deddens, K. dr - Herstel kwam uit straatsburg
41113: Deddens K,Arnold J J, Holwerda B e.a - Om ,t Heilig huis Gedenkboek afscheiding en Doleante te Amersfoort 1837-1887-1962
48071: Deddens, K. dr - Herstel kwam uit straatsburg
53192: DEE, J.J.C. - K. Schilder. Zijn leven en werk. Deel I (1890-1934) Academisch proefschrift door Jozias Johan Christoffel Dee.
72563: HENDERSON DEE - De bemiddelaar, deel 1 O'Malley-serie
1307: SINKE J P- Deelen R - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten.deel 1 A L en Deel II M-Z
65645: SINKE J P- Deelen R - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten.deel 1 A L en Deel II M-Z
53194: DEES, NETTIE - Ga je mee naar zee?
38783: DEETMAN, P. (1839-1911) (voorwoord) - De Christelijke Adversaria, of verzameling van(16) Levens- en bekeeringsgeschiedenissen uit den Ouden en Nieuwen Tijd. Met een voorwoord van P. Deetman, predikant te Bennekom.
64356: RIJN G. VAN en J J DEETMAN - Nicolaas Beets 3dln deel 3 voortgezet door J J DEETMAN
53196: DEFOE, DANIEl - Het leven en de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America,...Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1735-1736. 3 vols
53198: Defoer, H.L.M. - Anderhalve eeuw gereformeerden 1834 - 1984
47374: Defoer, H.L.M. - Anderhalve eeuw gereformeerden 1834 - 1984
40513: Kat Angelino Jacobus Johannes de te DEIL (1855-1935) - Sprokkelingen op het gebied der kerkel?ke correspondentie, met eenige modellen en enkele opmerkingen :
50391: BEKKER E. WED. DS WOLFF EN DEKEN A. - De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart ingeleid door r. Hannemieke Postma-Stamperius De beroemde roman in een herdruk
73071: PUTTER-DEKKER C.M. DE - Een weg terug
53207: DEKKER, Dr. A. - PUCHINGER, Drs G. - De oude Barth. zoals wij hem hoorden in colleges en gesprekken.
53210: DEKKER, Drs. C - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Soest
42101: DEKKER, Johan - Onvolwaardig. Roman uit de bollenstreek
53203: DEKKER, C. - Inventaris 19 - Kerk van S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede
53205: DEKKER, C.M. - De Mozaische wetten. Handboek bij het godsdienst-onderwijs door C.M. Dekker.
53206: DEKKER, D. Ned Herv Evangelist te EPE - Mijne schapen. Naar aanleiding van Johannes 10 vers 27.
53201: DEKKER, C. - Inventaris 2 - Heerlijkheid Harmelen c. a.
44464: DEKKER, - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
40407: DEKKER, MAURITS - De Toverdoos
53213: DEKKER, W., C.B. STAM, AND L. WÜLLSCHLEGER (ED.) - Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie · boodschap · vertolking.
53214: DEKKER, W.H. Drs., RONDE M.A. DE Drs. - Woorden hebben over levensbeschouwelijke conflicten
29069: DEKKER, D. Ned Herv Evangelist te EPE - Mijne schapen. Naar aanleiding van Johannes 10 vers 27.
53202: DEKKER, C. - Inventaris 7 - Huis Oudegein
53212: DEKKER, GERARD - Zodat de wereld verandert; over de toekomst van de kerk als nieuw ..
28138: DEKKER, Wim - MARGENAL en MISSIONAIR kleine theologoe vooreen krimpede kerk 5edruk
48388: DEKKER, WIM (RED.). - Verborgene die bij ons zijt. Dagboek.
53215: DEKKERS, O - Verdwenen plekjes van Bunschoten, Eemdijk, Spakenburg. Getekend door W.M.E. ter Horst van de Rotte en G.J. ter Horst-Koudijs.
52912: Convoluut Prekenbun del - Preken 18 o.a 6x PHILPOT, J. C.- 4x BSmytegelt- 6x Joh Flavel-Love Brieven- Wilh Brakel
20130: DELAHOGUE, L. AE. - Tractatus de ecclesia Christi, ad usum theologiæ candidatorum. Accedunt duæ appendices, de traditione, et conciliis generalibus. Auctore Ludovico AEgidio Delahogue, sacræ facultatis Parisiensis doctore, socio Sorbonico, in scholis Sorbonicis emerito theologiæ professore nunc in R. Catholico S. patritii collegio dogmaticæ theologiæ professore. Editio tertia.
53216: DELAHOGUE, L. AE. - Tractatus de ecclesia Christi, ad usum theologiæ candidatorum. Accedunt duæ appendices, de traditione, et conciliis generalibus. Auctore Ludovico AEgidio Delahogue, sacræ facultatis Parisiensis doctore, socio Sorbonico, in scholis Sorbonicis emerito theologiæ professore nunc in R. Catholico S. patritii collegio dogmaticæ theologiæ professore. Editio tertia.
53217: DELDEN, Henk van - De eendracht onder vol zeil. Geillustreerd door Gerard van Straaten. Een boek van de zee voor de jeugd.
53218: DELDEN, J.A. van (red.) - Schepping of evolutie? Argumenten voor en tegen de evolutieleer. Onder redactie van drs. J.A. van Delden.
53219: DELDEN, J.A. van - Geloven is Liefhebben.
37614: DELDEN, Henk van - De eendracht onder vol zeil. Geillustreerd door Gerard van Straaten. Een boek van de zee voor de jeugd.
34777: DELDEN, J.A. van - Geloven is Liefhebben.
53220: DELEKAT, FRIEDRICH - Die Kirche Jesu Christi und der staat von lic. theol. Dr. phil. Friedrich Delekat proffor für religionswiffenfwaft an der Temnifmen godimule Dresden
21118: DELFGAAUW, Bernard en PEPERSTRATEN, F. VAN - Beknopte geschiedenis van de wijsbegeerte - van Thales tot Lyotard8ste druk
53225: DELFORNO - De onttroonde keizer. Naar het Italiaansch van Vamba door Delforno. Geïllustreerd
72103: GOEDHART Herv Pred te Rotterdam/Delfshaven - Christendom en Cultuur
55969: HAGEN T J Gerf Pred te DELFT - SAMGAR met z,n Ossenstok (tijdrede Kuiper-Troelstra-Wijnkoop)
47963: DELHAAS, SIET - Mevrouw Luther.
70253: MIGUEL DELIBES - De ketter. Roman Levensverhaal van een man die wordt geboren in het jaar dat Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de handelin aflaten poneert en die zich inzet voor de humanisering van het christendom.
53227: DELLEMAN, Th. - Kerken in Nederland. Tweede geheel herziene en uitgebreide druk.
6868: DELLEMAN, Th. - Kerken in Nederland. Tweede geheel herziene en uitgebreide druk.
53229: DELLEN, REV. I. VAN. - Het mormonisme.
47673: Délost - Het geweten
53231: Demarest David D., Paul D. van Cleef and Edwin T. Corwin - Centennial of the Theological Seminary of the Reformed Church in America (formerly ref. Prot. Dutch Church) 1784-1884
53232: DEMOED, E. J. - Kerkgeschiedenis van de graafschap.
7227: DEMOED, E. J. - Kerkgeschiedenis van de graafschap.
77186: DEMPER C - Een haven in een havenstad honderd jaar Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuid
40836: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, directie van den landbouw. (N.N.) - Beknopte toelichting van enkele bepalingen der tiendwet 1907 (staatsblad no. 222) hoofdzakelijk ten gerieve van heffers en plichtigen, die vóór 1 Januari 1909 tot tiendafkoop willen overgaan.
53235: DERMOUT, I. J. - Nieuwe leerredenen. Tweede bundel.
13540: DERMOUT, I. J. - Nieuwe leerredenen. Tweede bundel.
53236: DEROY, JEAN PROSPER THEODORUS, geboren te Vlissingen. - Bernardus en Origenes, enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op Sint Bernardus' sermones super cantica canticorum. Academisch proefschrift.
78372: BERG van derR C R Dr - EBEN HAER d,oude dgen overdacht100 jaar chr gerf kerk Genrf Gem ZWIJNDRECHT
76972: VERMEER Derrit Drs - de Sint Heriberrt of het Witte kerkje te Odijk
39576: DESCHAMPS, J. - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Catalogus bewerkt door J. Deschamps.
53237: DESCHAMPS, J. - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Catalogus bewerkt door J. Deschamps.
47488: DESEL, JOCHEN UND WALTER MOGK - Hugenotten und Waldenser in Hessen-Kassel . en Bilder und druckschriften
53239: DESEL, JOCHEN UND WALTER MOGK - Hugenotten und Waldenser in Hessen-Kassel . en Bilder und druckschriften
45657: DETERS, G. - Dagboek van een oorlogsvrijwilliger.welke 36 maanden op Java en sumatra verbleef
53240: DETERS, G - De vrijwilliger van 1945. omslag: Jan den Ouden
53241: DETERS, G. - JAVA Dagboek van een oorlogsvrijwilliger.welke 36 maanden op Java en sumatra verbleef
53242: DETERS, G. - Dagboek van een oorlogsvrijwilliger.welke 36 maanden op Java en sumatra verbleef
23446: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt; of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - geloovige omhelzing van Jezus - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller geloovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Vijfde druk.
37739: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - De Reizigers op den weg naar den Hemel; of gesprekken tusschen eenige godvruchtige vrienden en vriendinnen, over hetgene zij op het levenspad mochten genieten, zoowel tot hunne gevoelige smart, als tot hunne bemoediging en vertroosting, ondervinden. Door D.A. Detmar, predikant te Ede. Vierde druk. Waarbij geb.: Twee Bidders. Door P.J. Baale. Waarbij geb.: 20 Brieven van Mr. Samuel Rhethorfort, professor en predikant weleer in de Academie, en Kerk St. Andries in Schotland. In het Nederlandts vertaaldt door Jacobus Koelman, Leeraar der Gemeynte tot Sluys in Vlaanderen, om desselfs bijzonderheid opnieuw uitgegeven. 's Gravenhage, C. De Bruin. Waarbij geb.: Gebedsverhooringen. Bewijzen van de kracht des Christelijken geloofs. Derde druk.
69901: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. 6e druk. WAARBIJ de Reizigers op denn weg naarb den hemel of gesprekken tusschen eenige Godvruchtige vrienen en vriendinnen
3792: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan een zondaar verheerlijkt. In enige brieven aan een vriende medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven predikant te Ede.
26697: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Eenige Godsdienstige onderwerpen, eenvoudig behandeld, om eenig nut en stichting te bevorderen. Tweede druk. .
21879: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt, of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - gelovige omhelzing - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven Geref. predikant te Ede bij Arnhem. Vijde druk. Buurman & de Kler. Waarbij Huntington, W.: God de kassier van de armen., Gebr. Huge Rotterdam.
22100: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Derde druk.
53254: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt, of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - gelovige omhelzing - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven Geref. predikant te Ede bij Arnhem. Vijde druk. Buurman & de Kler. Waarbij Huntington, W.: God de kassier van de armen., Gebr. Huge Rotterdam.
53245: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan een zondaar verheerlijkt. In enige brieven aan een vriende medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven predikant te Ede.
53250: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk
53251: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Elfde druk.
14612: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vijfde druk.
29649: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Eenige godsdienstige onderwerpen, eenvoudig behandeld, om eenig nut en stichting te bevorderen, door D.A. Detmar, predikant te Woerden. tweededruk
53267: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde tot God en den naasten
53263: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld,
53265: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Afscheids-rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834.r te Woerden. door D.A. Detmar.te EDE Hier is nog bijgevoegd ONTBOEZEMING vann het getroffen hart,nahet ontvangen berigt van het ontslapen in zijnen HEERE van mijn geliefden zielevriend K VISSER te WOERDEN
53266: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.
31054: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Tot opwekking en bemoediging van heil-begeerige harten, door D.A. Detmar, in leven predikant te Ede. Zesde druk.
6582: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vijfde druk. 160 blz.
53248: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt of echt verhaal van zijne eerste levensjaren-krachtdadige veranderingv in zijne jeugd-verkeer met godvruchtige vrienden-gelovige omhelzing van Jezus-dagelijks leven innHem- en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid,met een woord van waarschuwing,bemoediging en vertroosting in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld (1e druk.)
53261: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van grote zondaren, alsook in de bijzondere bewaring en wonderbare uitredding van zijne gunstgenooten, in eenige gesprekken tusschen een vader en zijne kinderen voorgesteld, door ... derde druk.
53262: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Afscheids-rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834.r te Woerden. door D.A. Detmar.te EDE Hier is nog bijgevoegd ONTBOEZEMING vann het getroffen hart,nahet ontvangen berigt van het ontslapen in zijnen HEERE van mijn geliefden zielevriend K VISSER te WOERDEN
78276: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - De beproefde Godsvrucht van eenige Bijbelheiligen des Nieuwen Testaments, voorgesteld door D.A. Detmar, thans Gereformeerd predikant te Ede.
53244: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Het godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar, in leven, laatst predikant te Ede. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld. Voor rekening der weduwe van den overledenen.
6580: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt of echt verhaal van zijne eerste levensjaren-krachtdadige veranderingv in zijne jeugd-verkeer met godvruchtige vrienden-gelovige omhelzing van Jezus-dagelijks leven innHem- en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid,met een woord van waarschuwing,bemoediging en vertroosting in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld (1e druk.)
17136: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - eerste zestal leerredenen over verschillende onderwerpen.
44344: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Tweede viertal leerredenen over belangrijke onderwerpen. Vijfde druk.
53255: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Derde druk.
53256: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt; of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - geloovige omhelzing van Jezus - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller geloovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Vijfde druk.
53257: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Eenige godsdienstige onderwerpen, eenvoudig behandeld, om eenig nut en stichting te bevorderen, door D.A. Detmar, predikant te Woerden. tweededruk
53258: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Tot opwekking en bemoediging van heil-begeerige harten, door D.A. Detmar, in leven predikant te Ede. Zesde druk.
53259: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde tot God en den naasten. WAARBIJDe oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk WAARBIJGods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld,
3616: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Het godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar, in leven, laatst predikant te Ede. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld. Voor rekening der weduwe van den overledenen.
34489: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde tot God en den naasten. WAARBIJDe oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk WAARBIJGods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld,
53247: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vierde druk.
37662: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van grote zondaren, alsook in de bijzondere bewaring en wonderbare uitredding van zijne gunstgenooten, in eenige gesprekken tusschen een vader en zijne kinderen voorgesteld, door ... derde druk.
15243: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Elfde druk.
13541: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk
53249: DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vijfde druk. 160 blz.
53270: DEURLOO, Karel en Rochus ZUURMOND - antwoord aan het nihil isme, met miskotte op de weg der verwachting
53268: DEURLOO K A Dr - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. JONA (Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
3135: DEURLOO, Karel en Rochus ZUURMOND - antwoord aan het nihil isme, met miskotte op de weg der verwachting
21036: DEURSEN, F Th. van - Rust vniet voordat gy zvan buiten kent de tiegeboden inde17e euw
53273: DEURSEN, A.TH.VAN. - Een dorp in de polder Graft in de zeventiende eeuw 4e druk
53274: DEURSEN, ARIE THEODORUS VAN: - Graft. ein Dorf im 17. Jahrhundert.Aus dem niederlandischen von StefaNIE pETER 1. Aufl. 22 cm. 427 S. :
53275: DEURSEN, Dr. A. van - Door 't beloofde land. Kunstfoto's van Paul Hommel. Met bijschriften van Dr. A. van Deursen.
53276: DEURSEN, Dr. A. van - Van Kanaän tot Israël. Om het hart van het midden-oosten.
53277: DEURSEN, Dr. A. van - Van Kanaän tot Israël. Om het hart van het midden-oosten
53278: DEURSEN, Dr. A. van - Palestina, het land van den Bijbel.
53279: DEURSEN, Dr. A. van - Jeruzalem is welgebouwd.
53280: DEURSEN, Dr. A. van/ MEIMA, G. - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat Jeruzalem, gezien van den Olijfberg.
53282: DEURSEN, Dr. A. van/ MEIMA, G. - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat gezicht op Jaffa.
53284: DEURSEN, Dr. A. van - Bijbels beeld woordenboek. Met tekeningen van J. de Vries.
53285: DEURSEN, Dr. A. van - Bijbelsch Beeld Woordenboek. Met teekeningen van J. de Vries.
53286: DEURSEN, DR. A. VAN - Schoolatlas voor Bijbelse Geschiedenis 7e druk Uit het voorbericht: 'Het doel van deze schoolatlas is allereerst hulpmiddel te zijn bij het onderwijs in de Bijbelse geschiedenis en aardrijkskunde, daarnaast om den bijbellezer van dienst te zijn.' (A. van Deursen)..
53287: DEURSEN, F. van - De voorzeide leer. Deel 1m. De heilige schrift. Job.
24082: DEURSEN, Dr. A. van/ MEIMA, G. - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat Jeruzalem, gezien van den Olijfberg.
78177: DEURSEN van A TH - Willem Van Oranje; Een Biografisch Portret
53292: DEVENTER, M.L. VAN. - Het jaar 1566, eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog, meerendeels naar onuitgegeven bescheiden bewerkt..
40643: HERDERSCHEE J Dr. Pred te Deventer - Gustaaf Adolf koning van Zweden tergelegenheid van den 300jarigen gedenkdag zijner geboorte 46-2 blz
53293: DEVONSHIRE, Wim - Gods genade verheerlijkt in de jeugd. De opmerkelijke bekeering en het gelukzalig sterven van Wim Devonshire. Hij stierf te Clifton (Eng) toen hij bijna 12 jaar oud wa. Beschreven door een predikant.
53294: DEWALD, H. P. - Leven, Natuur en Verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd,
23597: DEWALD, H. P. - Leven, Natuur en Verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd,
53296: DEYS, H.P. en A. Valkenburg - Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen. 1888-1986
43651: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. Voor de eerste maal volledig naar het handschrift. Deel I
53297: DEYSSEL, L. VAN - Verzamelde opstellen. 3 dln.
43238: DEYSSEL, L. VAN - Verzamelde opstellen. 3 dln.
48107: MEETER Henry DH Dr. - Het Calveniisme zijn Theologische en Staatkundige grondgedachten
37264: DIAMANT, Sara Ephraïm. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom.
53298: DIAMANT, Sara Ephraïm. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendam tot het Christendom van Sara Ephraïm Diamant, geboren van Gelderen. Met portret.
53300: DIAMANT, Sara Ephraïm. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom. 3e druk
53301: DIAMANT, Sara Ephraïm. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom.
53302: DIAMANT, Sara Ephraïm. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendom tot het Christendom.
37263: DIAMANT, Sara Ephraïm. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom.
1102: DIAMANT, Sara Ephraïm. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendam tot het Christendom van Sara Ephraïm Diamant, geboren van Gelderen. Met portret.
70353: DIANA, ANTONINUS - R.P.D. Antonini Diana Panormitani Clerici Regularis,Coram S D N Urbona 8 epicoporum Examinatoris &Sancti Offfecij Regnin Sicilae Consultoris Opera OmNia Sex Patibus Comprehensa Dian ipso committente &apporobante Avsonio ver Noctinot Sicule Tertiordinis s Francisci operam dante.Inunicum Volumen arctantur Alpabetico fimul & dovtrinali ordinge digestrum &biparitum Cum additionidus noraris corum qau vel ad Aumma intergritatem necessaria,vel ad exlplicationem axt confrmationen dictrina velaliter vtiia visa sunt. Accesie in marginibus Breuiarim quod pro rerum qua indice qua summario abunde supplet est index verborum locupletssimus' editio posterior accuratior sparsis hinxc inde mendis qua in prioribus exciderunt expurgata.
74089: PATER DIANA - Zwerfkinderen
56220: HE KAINE DIATHEKE. - Novum Testamentum Graece. Recensuit Constantinus de Tischendorf. Editio stereotypa tertiadecima ad editionem VIII. maiorem compluribus locis emendatam conformata.
43429: DICK, PHINY - Olli fant uit Poppelo. Met illustraties van M. Toonder
66187: STAP DICK - Boedha en Christus een ontmoeting met hart en ziel
53306: DICK, PHINY - Olli fant uit Poppelo. Met illustraties van M. Toonder
76994: STEENWIJK DICK - Voorbij de Driebergse Burg Over Driebergen Rijsenburg en hun bewoners
53309: DICKE, Otto - Woudrichem en Loevestein. Tekeningen van stad en land.
13298: DICKENS, Charles - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Vertaling van C. M. Mensing. Met 56 houtgravuren naar teekeningen van Phiz. Vermeerderde en verbeterde uitgave.12r druk
34548: DICKENS, Charles - Christmas Books. Library of Classics.
46043: DICKENS, Charles - Kerstsprookjes met 23 huotgravuren
41145: DICKENS, CHARLES. - Nikolaas Nickleby. vertaling van C. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. . 26 x 20 cms, 383 p. linnen goudgestempelde band. 1880 is bij benadering. dit omtrent jaartal geeft de Koninklijke Bibliotheek aan.
43753: DICKENS, CHARLES - Dombey en zoon
70493: DICKENS, CHARLES - David Copperfield. Vertaald door C.M. Mensing. Met tekeningen naar J. Barnard. met kleurenlitho
53321: DICKENS, CHARLES - Juffrouw Liirriper en hare Commensalen. Eene reeks kerstverhalen. Geheel herziene en sterk vermeerderde druk met 21 houtgravuren
53322: DICKENS, Charles - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Vertaling van C. M. Mensing. Met 56 houtgravuren naar teekeningen van Phiz. Vermeerderde en verbeterde uitgave.
53324: DICKENS, CHARLES - Slechte tijden. Vertaling van C.M. Mensing.Met 19 houtgravuuren naar teekeningen van H.French. Achtste, geheel herziene druk
48592: DICKENS, CHARLES. - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit. vertaling van G. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. .
53313: DICKENS, Charles - Olivier twist.
53314: DICKENS, Charles - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Vertaling van C. M. Mensing. Met 56 houtgravuren naar teekeningen van Phiz. Vermeerderde en verbeterde uitgave.12r druk
53317: DICKENS, Charles - Christmas Books. Library of Classics.
43236: DICKENS, CHARLES - Het Leven en de ontmoetingen van Nikolaas Nickleby Houtgravuren naar teekeningen van F. Barnard..
43237: DICKENS, CHARLES - Olivier Twist Het leven van een weesjongen
53319: DICKENS, CHARLES. - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit. vertaling van G. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. .
53329: Diekerhoff, L. F. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw
53330: DIEKMANN, MIEP - Het varken dat spaarvarken wilde zijn.
29198: DIELEMAN, Ds. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen ds. F.J. Dieleman, in leven predikant der Geref. Gemeente te Yerseke.
22388: DIELEMAN, Ds. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen Ds. F. J. Dieleman in leven predikant der Geref. Gem. te Yerseke. Toespraken van: Ds. A. Verhagen, Ds. J. B. Bel, Ds. L. Rijksen, Ds. H. Ligtenberg, Burgemeester A. C. Willemsen, Ouderling J. C. Waverijn en de heer F. Dekker.
53331: DIELEMAN, Ds. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen Ds. F. J. Dieleman in leven predikant der Geref. Gem. te Yerseke. Toespraken van: Ds. A. Verhagen, Ds. J. B. Bel, Ds. L. Rijksen, Ds. H. Ligtenberg, Burgemeester A. C. Willemsen, Ouderling J. C. Waverijn en de heer F. Dekker.
53332: DIELEMAN, Ds. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen ds. F.J. Dieleman, in leven predikant der Geref. Gemeente te Yerseke.
53335: DIELITZ, Th. - Land en zee. Natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst door Th. Dielitz, Hoogleeraar aan de Koninklijke Reaalschool te Berlijn. Naar het hoogduitsch. Vierde druk. Met vier gekleurde platen.
46459: DIELITZ, Th. - Land en zee. Natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst door Th. Dielitz, Hoogleeraar aan de Koninklijke Reaalschool te Berlijn. Naar het hoogduitsch. Vierde druk. Met vier gekleurde platen.
28937: DIEMEN DE JEL, N. W. van - S. O. S
32767: DIEMER, N. - Het scheppingsverbond met Adam.
53337: DIEMER, N. - Het scheppingsverbond met Adam.
66827: TOPOGRAFISCHE DIENST - GROTE PROVINCIE ATLAS 1:25.000; Noord Brabant
25555: DIEPENHORST, Prof. Dr. I.A. - De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland.
53338: DIEPENHORST, Prof. Dr. P.A. - Groen van Prinsteren. .(leven en werk)
53339: DIEPENHORST, Prof. Dr. I.A. - De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland.
42153: DIEPEVEEN, H. - ''Een volck in veenen en in moeren''
65421: SCHUPPEN-DIEPEVEEN G M J - Veenendaal zo was het deel 2 Prentbriefkaarten geselecteerd eb van tekts voorzien
65419: SCHUPPEN- DIEPEVEEN G M J - Met vlag en wimpel kroniek van 100 jaar Oranjedag in Veenenendaal
53341: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal.
53340: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. De oude- of st. Salvatorkerk Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal
9882: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. De oude- of st. Salvatorkerk Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal
47913: Dieren, ds C.A van - Elk der vorsten zal zich buigen
47914: Dieren, ds C.A van - Naäman de syrieer
47915: Dieren, ds C.A van - De blindgeborene
77862: DIEREN C A van E A - Ellk verhaalt zijn weg en zaken Degeschiedenis van de kleane koarke te Rijjssen
47093: DIEREN, VAN C.A - Niet feilen in mijn trouw preken uit het leven van David
53342: DIEREN C.A V.D.M - Leerboek
53343: Dieren, ds C.A van - Naäman de syrieer - 10 preken over Koningen 5
53344: DIEREN, Ds. C.A. van/SCHOT, A. - Als er geen profetie meer is. Samenvatting van de Bondsdag van de bond van vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden op 24 april 2001 in de Adventkerk van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Sprekers: Ds. C.A. van Dieren en Ds. A. Schot. Fragmenten uit gedichten van Ds. A. Makkenze.
53345: DIEREN, DS. C.A. VAN - Elk der vorsten zal zich buigen preken uit het leven van David
53348: DIEREN, VAN / DIJKHUIZEN / E.A. - Mensenwereld Dierenwereld 104pp kl. illustr. en foto's paperback
30931: DIEREN, Ds. C.A. van/SCHOT, A. - Als er geen profetie meer is. Samenvatting van de Bondsdag van de bond van vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden op 24 april 2001 in de Adventkerk van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Sprekers: Ds. C.A. van Dieren en Ds. A. Schot. Fragmenten uit gedichten van Ds. A. Makkenze.
43910: DIEREN, Gonnie van - In jouw handen
13307: DIERMANSE, Johan Murk Riënts - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de VU te Amsterdam, op gezag van rector magnificus Mr. I.A. Diepenhorst, hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op vrijdag 10 mei 1974 te 13.30u in het hoofdgebouw der universiteit, De Boelelaan 1105 door..... geboren te 's Gravenhage.
2499: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
53355: DIERMANSE, Johan Murk Riënts - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de VU te Amsterdam, op gezag van rector magnificus Mr. I.A. Diepenhorst, hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op vrijdag 10 mei 1974 te 13.30u in het hoofdgebouw der universiteit, De Boelelaan 1105 door..... geboren te 's Gravenhage.
53354: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
53351: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
53352: DIERMANSE, A. M. - De beschouwing der Kerkleden
53353: DIERMANSE, A. M. - Toetsing aan de H. Schrift van de beginselen der ethische richting. Met een voorrede van Prof. Dr. A. G. Honig.
27320: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
53356: DIERS, Marie - De brieven van den ouden Josias. Derde druk.
13539: DIERS, Marie - De brieven van den ouden Josias. Derde druk.
71505: DIESVELDT, EDITH VAN - De vergeten roos,
17140: DIFEREE, Dr. Hendr. C. - Drie eeuwen kerkgeschiedenis. 1630-1930. Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Remonstrantsch Gereformeerde gemeente te Amsterdam. Met een voorwoord van prof. dr. H. Brugmans.
53361: DIGIOVANNI, DEBBIE - Ondergesneeuwd. Roman
75670: DIJCK van W J D - Soldaat tegeb wil en Dank
75669: DIJCK van W J D - Soldaat tegeb wil en Dank
34203: DIJCK, W.J.D. van - De Firma Jacob van Vreeswijk & Zn. mettekeningen van EJ Veenendaal
40665: DIJCK, W.J.D. VAN - Selcart. Verhaal uit de tijd der vervolging (1568) 4e druk
53364: DIJCK, W.J.D. van - Het verduisterde testament.
53366: DIJCK, W.J.D. VAN - Selcart. Verhaal uit de tijd der vervolging (1568)
53367: DIJCK, W.J.D. VAN - Naar zee! een verhaal voor onze jongens 1648-1651
53363: DIJCK, W . J. D. VAN - Het verdwenen meaillon.
9102: DIJCK van W J B - De firma Jacob Vreeswijk & Zoon.
76532: DIJCKE de D - de anti togabeweging te middelburg voor ruim een halve eeuw een blz uit Middelburgs kerkelijk verleden
74736: MASSEN/DIJCKS E.A. - Monialen Augustinessen te Werkhoven. met katern met zwart-wit foto's
78233: DIJK van R - VAKANTIE met n oude tuf geiilusterd door C van Straaten 2edruk
77363: DIJK, IS. VAN - Gezamenlijke Geschriften. 6 delen compleet.2wdruk
32390: DIJK, D. van/JONGELING, B. (Red.) - Wederkeer. Prekenserie Succes of Zegen door Ds. W. Loopstra.
53380: DIJK, ds. M.P. van - De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring. Plaats en betekenis van de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth
35147: DIJK, Gertjan van - Het geloof der Vaderen. De denkwereld van de bevindelijk Gereformeerden.
22390: DIJK, G. van (geb. 1863 te Doornspijk, ov. 1938) - De grote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtige welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelven beschreven.
2206: DIJK, W. van - Mijne tijden zijn in Uwe hand. Een drietal predikaties van ds. W. van Dijk, laatstelijk predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen. Benevens de tekst van de rouwdienst bij de begrafenis van ds. W. van Dijk, uitgesproken door ds. B. Toes. Met een voorwoord van ds. H. Wiltink.
25725: DIJK, Dr. K. - Wat verstaan wij onder een school met den Bijbel. Door Dr. K. Dijk, te 's-Gravenhage.
53372: DIJK, D. van/JONGELING, B. (Red.) - Wederkeer. Prekenserie Succes of Zegen door Ds. W. Loopstra.
53373: DIJK, Dirk van - Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen en beschreven door Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus en Antonius Thysius. Naar de zesde uitgave bezorgd en van voorrede voorzien door Dr. H. Bavinck. In de nederlandse taal overgezet door Dirk van Dijk. deel 1
53404: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Order this book More information Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel 1985 Diss. Utrecht godgeleerdheid 24-10-l985 ;
53405: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Op de grens van twee werelden Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel
40759: DIJK, Ds. K. Van Missionair dienaar desoords van Gerf Kerk (zendende) te HEEG - Een geloof als een mosterdzaad uitgegeven in het belag van de zending van de Gereformeerde Kerken in Friesland
32589: DIJK, J. (Pred. te Amsterdam) - Jozef, of uitstekende punten uit de Taferelen van zijn leven. Tot stichting behandeld door J. van Dijk. V.D.M.
40201: DIJK, G. van (geb. 1863 te Doornspijk, ov. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
53408: DIJK-HAS, Nelly van - Gelijk ook wij vergeven.
53407: DIJK, Prof. Dr. K. - Groen van Prinsterer herdacht.
5567: DIJK, A.F.L. van ( KIERKEGAARD.) - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf Prof. Dr. W.J. Aalders.
6584: DIJK, G. van (geb. 1863 te Doornspijk, ov. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
53371: DIJK, C.P. van / HOLDIJK, G. / LEERLING, M. / SCHUTTE, G.J. - Christelijke politiek vandaag.
53370: DIJK, ANTOINETTE VAN - Wat grootmoeder vertelde door Antoinette van Dijk met illustraties
53403: DIJK, K. van - Schetsen en herinneringen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25ste gedenkjaar der Friesche Zending
53400: DIJK, JOSEPH van - Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths
53401: DIJK, K. - Over de laatste dingen. Deel 1: 2e druk. Tussen sterven en opstanding.
53402: DIJK, K. - Over de laatste dingen. Deel 1: Tussen sterven en opstanding.
53395: DIJK, H.J. van - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard. 2e druk
53396: DIJK, J. (Pred. te Amsterdam) - Jozef, of uitstekende punten uit de Taferelen van zijn leven. Tot stichting behandeld door J. van Dijk. V.D.M.
53394: DIJK, H. J. van - Een land dat voor geen wateren beeft. Schetsen uit de historie (en voornamelijk uit de kerkhistorie) van de Alblasserwaard.
53382: DIJK, F. van - Mr. Laurens Pieter van de SPIEGEL, Raad en Burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
53383: DIJK, G. van (geb. 1863 te Doornspijk, ov. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelve geschreven.
53385: DIJK, G. van (geb. 1863 te Doornspijk, ov. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
53388: DIJK, G. van (geb. 1863 te Doornspijk, ov. 1938) - De grote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtige welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelven beschreven.
53390: DIJK, G. van (geb. 1863 te Doornspijk, ov. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
53391: DIJK, GERTJAN VAN - De openbaring aan Hendrik Vis
53392: DIJK, Grietje van - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind.
76525: DIJK K DR - De Doleantie in s-ravenhage
53381: DIJK, Ds. W. van ds B Toes - Mijne tijden zijn in uwe hand. Een drietal predikaties van Ds. W. van Dijk laatstelijk predikant van de Oud- Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen.Rouwdienst Ds B Toes
70675: VAN DIJK R. - Vacantie met 'n oude tuf geillustreerd door G. van Straaten voor jongens van 8-12 jaar
44576: DIJK, ANTOINETTE VAN - Wat grootmoeder vertelde door Antoinette van Dijk met illustraties
27321: DIJK, Grietje van - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind.
33784: DIJK-HAS, Nelly van - Gelijk ook wij vergeven.
39720: DIJK, H.J. van - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard.
47820: DIJK van D - De PREEKTRANT van domine,s in de kerken der afscheiding in de jaren 1834-1869
53376: DIJK, Dr. K. - De catechismuspreek in haar verscheidenheid.
53377: DIJK, Ds. J. van - Het begon in Jeruzalem. Joodse achtergronden in de boeken van Lucas.
53379: DIJK, Ds. K. VAN - Een geloof als een mosterdzaad
21796: DIJK, Ds. W. van ds B Toes - Mijne tijden zijn in uwe hand. Een drietal predikaties van Ds. W. van Dijk laatstelijk predikant van de Oud- Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen.Rouwdienst Ds B Toes
42615: DIJK, ds. M.P. van - De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring. Plaats en betekenis van de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth
35323: DIJK, Dr. Is. van (1847-1922) Hoogleeraar te Groningen - Het zuivere Goud van het beginsel der geheelonthouding. Rede bij gelegenheid der 17e algemeene vergadering van de nationale Christen-geheelonthouders vereeniging, op 29 september 1897 te Groningen. 4e druk.
53375: DIJK, Dr. K. - Wat verstaan wij onder een school met den Bijbel. Door Dr. K. Dijk, te 's-Gravenhage.
15293: DIJK, C.P. van / HOLDIJK, G. / LEERLING, M. / SCHUTTE, G.J. - Christelijke politiek vandaag.
15710: DIJK, H. J. van - Een land dat voor geen wateren beeft. Schetsen uit de historie (en voornamelijk uit de kerkhistorie) van de Alblasserwaard.
33040: DIJK, Dr. K. - De catechismuspreek in haar verscheidenheid.
18009: DIJK, K. van - Schetsen en herinneringen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25ste gedenkjaar der Friesche Zending
1357: DIJK, H. J. van - Oprecht verhaal over de geestelijke beroeringen in de jaren 1751 en 1752 te Werkendam en in de Alblasserwaard.
1106: DIJK, G. van (geb. 1863 te Doornspijk, ov. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelve geschreven.
37596: DIJKE, P. van (Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
2608: DIJKE, A. van (1860-1936) - Ter gedachtenis aan het leven en den arbeid van wijlen Ds. A. van Dijke. Met portret. In leven predikant te Sioux Center en Rock Valley, la., Kalamazoo, Mich., Paterson, N. J. en Nieuw Beierland, Nederland. Uitgegeven voor rekening van de Nederlandsch Gereformeerde Gemeente te
2333: DIJKE, P. van (Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, pred. bij de Geref. Gem. te Goes.
36380: DIJKE, Ds. A. van - Christus Alles in en voor allen. Predikatie over 2 Corinthe 5:15.
53412: DIJKE, P. van - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
3634: DIJKE, P. van (Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke, in leven Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
5162: DIJKE, Pieter van (Gereformeerd leraar te St. Philipsland) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke, in leven gereformeerd leeraar te St. Philipsland. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven en het portret van Z.E.W. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes 2e verbeterde en vermeerderde druk
53418: DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. van Mevr. / SELDENRIJK, R. Dr. / STOLK, J. Dr. - Ons kind heeft een verstandelijke handicap een christelijke handreiking bij de opvoeding
37076: DIJKE, A. - De intrede des doods.
1542: DIJKE, P. van (Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, pred. bij de Geref. Gem. te Goes.
43007: DIJKE, JOH. van cand. - Gods onderzoekende aanspraak aan Zijn volk prekenserie Uit den schat des Woords Verschijnt maandelijks
14023: DIJKE, P. van (Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke, in leven Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes. 1e druk.
53422: DIJKHUIZEN, Sietzo/Hans Warren - Buiten is dichtbij. Dirk van Gelder en de natuur, fascinerende visie van een tekenaar/graficus.
53426: Dijkstra, Frans en Ester, Hans (red.) - Beleven en verbeelden. Het spanningsveld van literatuur en geloof
53427: Dijkstra, H - Nederland rond 1900
53430: DIJKSTRA-ALGRA, NYNKE - Wie ben ik nu helemaal? over het omgaan met jezelf.
77907: BOD T en H DIJKSTRA e a - De Vrije Kerk. Tijdschrift van de Vereeniging van Christ. Geref. Stemmen. 21 e jaargang
73078: PUTTER-DIKKER C.M. DE - Zeg maar Romy
43765: DILNOT, GEORGE - Scotland yard door George Dilnot Vertaal en ingeleid door K.H. Broekhoff wnd. Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam
35046: DINA - Toch teruggekomen.
12842: DINA - Offers. Met penteekeningen van Henk Poeder. Tweede druk.
49201: Dina - Ofvan kerstfeest totkerstfeest Met pentekeningen van Henk poeder.
53433: DINA - Offers. Met penteekeningen van Henk Poeder. Tweede druk.
53434: DINA - Offers. Met pentekeningen van Henk poeder.
3086: DINANT, Petrus (1663-1724, Rotterdam) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
41912: DINANT, Petrus (1663-1724, Rotterdam) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
53437: DINANT, Petrus (1663-1724, Rotterdam) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
75221: DINANT, Petrus (1663-1724, Rotterdam) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
53438: DINGELDEIN, W. H. - Het land van de Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente. Derde druk.
53441: DINGEMANS, G.D.J. - In de leerschool van het geloof. Mathematiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
53443: DINGEMANS, GIJS - Graven in bijbels brongebied: op zoek naar de historische wortels van de religie van Israël
53439: DINGEMANS, Dr. G.D.J. - In de leerschool van het geloof. Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
53440: DINGEMANS, DR. G.D.J. - Dietrich Bonhoeffer (navolger van Christus)
46905: DINGEMANS, DR. G.D.J. - Dietrich Bonhoeffer (navolger van Christus)
73778: DINGEMANSE A. - Om het Woord, Van uittocht tot Samuël Oude Testament deel 2
20182: DINQA - Van kerstfeest vtotkerstfeest. Met penteekeningen
19406: DINSMORE, P. J. - Paardendokter. Vertaald door mevr. J. E. Gorter-Keyzer.
78185: DINZELBACHER, PETER - Bernhard von Clairvaux : Leben und Werk des beruhmten Zisterziensers Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1998. First Edition. Fine cloth copy in an equally fine dust-wrapper. Particularly and surprisingly well-preserved; tight. bright. clean and especially sharp-cornered.Series; Gestalten des Mittelalters und der Renaissance. Includes bibliographical references (p. 465-486) and index. Subjects; Bernard of Clairvaux. Saint (1090 or 1091-1153). Christian saints - France - Biography. Genres; Biography. Illustrated.
29658: DION, E. - Nikias en Katharina. De lauwerkrans van het leven.
53446: DIPPEL, C. J. / JONG, J. M. de e.a. - Geloof en Natuurwetenschap. Deel 1, Scheppingsgeloof, natuur, natuurwetenschap, (23) 232 blz. 1965. Deel 2, Wijsgerige en ethische aspecten der natuurwetenschap, (11) 355 blz. 1967
53447: DIPPEL, dr. C. J. - Kerk en wereld in de crisis. Met een ten geleide van prof. dr. K. H. Miskotte. Een appèl tot christelijke solidariteit in een democratisch-socialistische politieke en maatschappelijke omwenteling.
53449: Dirk, Rein, Nan en Henk - Keuken boel, Een aardig boekje voor kamerbewooners (en andere mensen) met tips en recepten
72654: NUSBAUM DIRK - Een padvinder in Mesa Verde het oude indianenland, met een voorwoord van Stephen T. Mather, geillustreerd naar foto's en tekstversiering naar teekeningen van eileen nusabum
63547: PIETER DIRK 'T HART (1933-). - Utrecht en de cholera 1832-1910.
78012: RUIT Cornelia Dirksland - Levenbeschrijving 2 e druk
6915: DIS, C.N. van Ir. - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Door ds. P. Zandt, bijgewerkt door Ir. C. N. van Dis. Deel 2.
53453: DIS, C.N. van Ir. - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Door ds. P. Zandt, bijgewerkt door Ir. C. N. van Dis. Deel 2.
28009: DISHOEK, B. van - Walcheren in nood.
48435: DISNEIJ,s Walt - Pinocchio met orginele tekeningen mert alle plaatjes
53455: DISNEIJ,s Walt - Pinocchio met orginele tekeningen mert alle plaatjes
53458: DITTON, H. (Londen 1675-1715) Jacobus van Ostade (1677-1745 Gouda) - De kristelyke godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus tot Overtuiging van den Deïsten en andere ongelovigen. Met een aanhangzel tot bewys dat de stoffe niet kan denken. Uit het Fransch vertaald door Jakob van Ostade.
3700: DITTON, H. (Londen 1675-1715) Jacobus van Ostade (1677-1745 Gouda) - De kristelyke godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus tot Overtuiging van den Deïsten en andere ongelovigen. Met een aanhangzel tot bewys dat de stoffe niet kan denken. Uit het Fransch vertaald door Jakob van Ostade.
11643: DIV. - Vlaanderen roept. Een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen. Onder redactie van Emile Buysse.
74149: DIV. - Woord op schrift
41969: DIV. AUTEURS o.a. BEEK, P. VAN - Gids van afscheidingsarchieven 1834-1892 onder eindredactie van P. van Beek
37255: Div. Auteurs (Kemp, A.C.J. van der/Smijtegeld, B./Vermeer, M./Middel, A.H. - Maarten Luther. Uitgegeven door de vereniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes. Amsterdam, Holkema 1883. 62 blz. Waarbij: Twee paasch en twee pinksterstoffen door B. Smijtegeld, Derde druk, te 's Gravenhage bij C. de Bruin. 86 blz. Waarbij: Eenvoudig verhaal bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer. te ter AA, bij gebr. den Hertog. 30 blz. Waarbij: Gods vrije genade verheerlijkt in het zalig afsterven van Anna Harmine Middel. ter AA, den Hertog.28 blz.
19681: GBS DIV. - Een lamp voor de voet. 57 kernachtige teksten en gedichten van diverse theologen uit vroeger eeuwen.
59756: Div - Langs de oude Brabantse kerken. Tweede druk. Delen van de serie "De oude Nederlandse kerken".
53516: Div. - In de leerschool van den H. Petrus Canisius v/d Sociëteit van Jesus. Feestuitgave.
53494: DIV. - GEDENKBOEK van het 25-jarig JUBILEUM van de koninklijke vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. 1938-1963.
53505: DIV. - Alles went, ook een adolecent.
53507: Div. - 1914 - 1915. Vereniging voor Chr. Middelbaar en Hoger onderwijs te Dordrecht.
28004: DIV. - Alles went, ook een adolecent.
16761: DIV. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
53484: DIV AUTEURS, MERKS, ANNA KATHARINA / KRUMMACHER, G.D. / MYSERAS, L. - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks. Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen, in de gevangenisse, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den der zelve maand, door de handen der Justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. onveranderde uitgave. gebr Huge z.j., Rotterdam (17) 87 waarbij geb. De Worsteling van den aartsvader Jacob en zijnen zegepraal. leerredenen over Gen. XXXII (32): 24-31, door G.D. Krummacher, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. H. ten Hoove, Utrecht, 1889 (4) 192 waarbij gebonden Eens Christens opmerking op den Hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrigting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. l Samuël XV : 22, opmerken is beter dan het vette der rammen. opgesteld door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. nieuwe onveranderde uitgave. C. de Bruin z.j., 's Gravenhage 143 blz.
53701: DIV. red. - Watersnoodramp 1855 Oud Veenendaal
53702: DIV., Hellenbroek, Smijtegelt, Sibilius,Revius, Sluiter e.a. - En liefderijk geneest
53497: DIV. - Reformatie: blijvende opdracht! Door o.a.: Ds. L. Lagerweij, prof. dr. C. Graafland, drs. K. Exalto, prof. dr. W. H. Velema, dr. C. A. Tukker.
53498: DIV. - Mens, waar ben je? Over verantwoording. Door B. Bossenbroek, J. Brongers, G. Buijs, R. v.d. Kieft, J.-P. v.d. Toren, J. Veenendaal en H. Weigand. Cahier 17, jaargang 6, nr 2.
53499: DIV. - Een aantal preken van: ds. J. van de Velden, ds. C. van Bart, ds. J. Zwijnenburg, ds. J. den Besten, ds. G. Westland, e.a.
53500: DIV. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
53502: DIV. - After tea: a nursery anthology. The augustan books of modern poetry.
53503: Div. - SGP Jongeren. 13 schetsen. Schets 1: Geen keizer als God, 24 blz. Schets 2: Asielzoekersbeleid, 24 blz. Schets 3: Algemene Wet Gelijke Behandeling, 23 blz. Schets 4: Werkloosheid, 19 blz. Schets 5: Extreem rechts & SGP, 27 blz. Schets 6: Het paarse kabinet, 27 blz. Schets 7: Samenwerking tussen de drie christelijke partijen, 27 blz. Schets 8: Ontoelaatbare reclame tòch toegelaten? 27 blz. Schets 9: Verenigde Naties, 31 blz. Schets 10: Werken op zondag? 24 blz. Schets 11: De invloed van de media, 39 blz. Schets 12: Fundamentalisme, 23 blz. Schets 13: Jeugdbeleid, 40 blz.
53504: Div. - Het blijvende woord. Bijbelse geloofsbegrippen
53509: DIV. - De japanse aan val op java
53510: DIV. - Christusprediking in de wereld
53511: DIV. - Land van heusden en altena
53512: DIV. - Beeld en boodschap .
53514: Div. - De Grote Kerk doet weer dienst Uitgave ter gelegenheid van de restauratie van de Grote kerk te Rijnsburg.
53515: Div. - Semi-Centennial Volume Theological School and Calvin College 1876-1926
53488: DIV PREDIKANTEN O.A BOVEN VAN B J - N HEGEMAN C - HOOGERLAND, A. pred Gerf Gem - Overdenkingen met de Kantekeningen Bijbels dagboek voor jong en oud
53489: DIV. - Vlaanderen roept. Een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen. Onder redactie van Emile Buysse.
53491: DIV. - Kerstboek voor Tondo. Door o.a.: B. Aafjes, T. Hermans, H. Laurey, A. Pieck, J. Terlouw. Samengesteld door Ted van Turnhout. Met een voorwoord van H.K.H. Prinses Irene.
53492: DIV. - Rigoletto de Verdi.
44969: DIV. - Christusprediking in de wereld
45398: Div - 130 jaar gemeenten en predikanten
31106: Div. Auteurs Ds. J.R.van Oordt, Ds. M. Hofman, Ds.J. Fraanje, Ds.G.H. Kersten. - Gedachtenis redenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der gereformeerde gemeenten in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam. Door Ds. J.R.van Oordt, Ds. M. Hofman, Ds.J. Fraanje, Ds.G.H. Kersten.
73873: DIV. - In liefelijke weiden, acht preken
53493: DIV. - Esclave d'amour. Armand Haagman. Waarbij: Elle ne revient pas, par Jan Groot. Waarbij: Mimi d'amour. Waarbij: Vénération, Valse Lente, par Markus Velt. Waarbij: Des fleurs à Pierrette. Waarbij: Violiono, Hochzeitsmarsch, F. Mendelssohn-Bartholdy. Waarbij: Intermezzo sinfonico von Pietro Mascagni. Waarbij: Lettre à Armand. Waarbij: Berceuse slave. Waarbij: Neerlands mobilisatie-Marsch 1914, viool. Math. Erkens. Waarbij: Die Ehrenwache, J. Lehnhardt. Waarbij: Die Gigerlkönigin, P. Lincke. Waarbij: Oh! Mr. Rubinstein.
44992: DIV. - Land van heusden en altena
11967: DIV. - Kerstboek voor Tondo. Door o.a.: B. Aafjes, T. Hermans, H. Laurey, A. Pieck, J. Terlouw. Samengesteld door Ted van Turnhout. Met een voorwoord van H.K.H. Prinses Irene.
53703: Diva - Topografische Atlas Ede - Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachen en folkloristische gebruiken vast.
45931: DIXON, F.W. - Het huis op de rots. De Hardy' s.
53709: DIXON, F.W. - Het huis op de rots. De Hardy' s.
43958: DIXON, FRANKLIN W. - De verdwenen professor. Met platen van Rudy van Giffen. tweede druk
76818: SPIEGEL van der DMenkers - Daan de Dapperegeillusstreerd door HENK POEDER
53714: DOBSCHINER, J. R. - Te mogen leven! Een Nederlandse Jodin vertelt haar geschiedenis.6e druk
53715: DOBSCHINER, J.-R. - Te mogen léven 4e druk
53718: DOD, Johan - Thien stichtelycke predicatien gericht om des Heeren Avondtmael.
53717: DOD, I. / CLEAVERS, R. - Thien sermoenen, dienende voornamelijck tot voorbereydinge om des Heeren Avondmael waerdelijck te mogen ontfangen. Daer in, benevens veele heylige leeringen: stuck van de ware boete ende ootmoedigheyd, als oock van Gods byzondere goedertierentheyd tegen de boetvaerdige sondaers, en waerdige communicanten wijt-loopigh ende bondigh verhandelt worden. De ses eerste door I. Dod, de vier laetste door R. Cleavers. Met een t' samen-sprekinge voor aengestelt, inhoudende de voornaemste puncten, betreffende 't waerdig ontfangen van des Heeren Nachtmael, ten meesten-deele uyt dese sermoenen genomen ende in order gestelt tot nut ende gerief der gener die daer in onderrechtinge begeeren. Uit d'Engelsche spraecke in de Nederduytsche trouwelick over-geset ende verbetert in den tweeden druck door I. Lamotium, dienaer des H. Euangelij in 's Graven-Hage.
53720: DODDRIDGE, Ph. (1702-'51, Northampton) - Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus, en over de waerheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene breedvoerige voorrede; strekkende ten deele tot raed en bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot ongelove, dog meest, tot beveiligingen van waerheit en vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Tweede druk. Waarbij geb.: Capernaums schuldt en oordeel aan de overweginge van de inwoonders van Londen eerstelijk aanbevolen in eene predikatie gepredikt te Saters Hall en uitgegeven by gelegenheydt van de laatste beroerte door de 2e aardtbeevinge op 8 maart 1750. Met eene voorrede op dat vreselijke voor val Rotterdam. By Jan Daniel Beman. 52 blz. Waarbij geb.: Een eenvoudige en ernstige aanspraak aen een vader des huisgezins over het gewichtig onderwerp van den huiselyken godsdienst.
53722: DODDRIDGE, Ph. (1702-'51, Northampton) - Oorsprong en voortgang van waare godsdienstigheid in 's menschen ziele, aangewezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke aanspraaken, geschikt naar elks bizonderen aart en omstandigheden: met godtvruchtige overdenkingen en gebeden. Door P. Doddridge, in leven doctor in de H. Godgeleerdheid en Gereformeert predikant te Northamton. Uit het Engelsch vertaalt. Verrykt met een aanpryzings brief van den eerw. heere Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Derde druk.
53724: DODDRIDGE, Philip (1702-1751) - DODDRIDGE, Philip (1702-1751) And the Netherlands. By J. van den Berg and G. F. Nuttall.
53721: DODDRIDGE, Ph. (1702-'51, Northampton) - Oorsprong en voortgang van waare godsdienstigheid in 's menschen ziele, aangeweezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke aanspraaken, geschikt naar elks byzonderen aart en omstandigheden. Met Godtvrugtige overdenkingen en gebeden. Uit het Engelsch vertaalt. Verrykt met een aanpryzings brief van den eerw. heere Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Tweede druk.
31889: DODDRIDGE, Ph. (1702-'51, Northampton) - Praktikale leerredenen over de wedergeboorte waarby gevoegt zyn twee predikaatsien over het zalig worden uit genade door het geloof, en eene over de noodzakelykheid der zorge voor de ziele. Verrykt met twee aanpryzings brieven van I. Watts en W. Peiffers gereformeerde predikanten te London en Amsterdam. Tweede druk.
16261: DODDRIDGE, P. (1702-'51) - Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus, en over de waerheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene breedvoerige voorrede; strekkende ten deele tot raed en bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot ongelove, dog meest, tot beveiligingen van waerheit en vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam.
18026: DODDRIDGE, Philip (1702-1751) - DODDRIDGE, Philip (1702-1751) And the Netherlands. By J. van den Berg and G. F. Nuttall.
25497: DÖDERLEIN, P. Julius - Was soll ich predigen? Texttreue Themata zu den kirchlichen pericopen von P. Julius Döderlein. NÖRDINGEN, 1883. C.H. Beckschen Buchhandlung. 42 blz. Waarbij: Textgemäße Predigt-Entwürfe über freie evangelische und epistolische Texte in zwei Jahrgängen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, sowie auf die pericopenlosen Fest- und Feierlage, in drei Abtheilungen. Ein Beitrag zur populären Predigt von J. Heinrich Schultze. Zweite, verbesserte Auflage. GÖTTINGEN, Vandenhoeck & Ruprecht. 1884. 236 blz. Geb.
53725: DÖDERLEIN, P. Julius - Was soll ich predigen? Texttreue Themata zu den kirchlichen pericopen von P. Julius Döderlein. NÖRDINGEN, 1883. C.H. Beckschen Buchhandlung. 42 blz. Waarbij: Textgemäße Predigt-Entwürfe über freie evangelische und epistolische Texte in zwei Jahrgängen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, sowie auf die pericopenlosen Fest- und Feierlage, in drei Abtheilungen. Ein Beitrag zur populären Predigt von J. Heinrich Schultze. Zweite, verbesserte Auflage. GÖTTINGEN, Vandenhoeck & Ruprecht. 1884. 236 blz. Geb.
31752: DOEDES, J. I. - De Heidelbergsche Catechismus. In zijne eerste levensjaren 1561-1567. Historische en Bibliografische nalezing met zes en twintig Fac-similes.
53726: DOEDES, J. I. - en de Heidelbergsche Catechismus als Belijdenisschriften der Nederlansche Hervormde Kerk in de Negentiene eeuw, getoetst en beoordeeld. deel de nederlandsche geloofsbeliojdenis deel 3de heidelbergsche catechismus
53727: DOEDES, J. I. - De leer der zaligheid volgens het Evangelie in de schriften des Nieuwen Verbonds voorgesteld. 3e vermeerderde druk.
53728: DOEDES, J. I. - Evangeliebode. Zesde jaar.
53729: DOEDES, J. I. - Oud en Nieuw. De leus der Christelijk-Orthodoxe theologie. Inlichtend en teregtwijzend schrijven na Mr. C.W. Opzoomer's Uitval en beschuldiging in zijn Oud en Nieuw. Waarbij gevoegd: Nog eens Oud en Nieuw? Antwoord aan Dr. J.I. Doedes van Mr. C.W. Opzoomer.
53730: DOEDES, J. I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus als Belijdenisschriften der Nederlansche Hervormde Kerk in de Negentiene eeuw, getoetst en beoordeeld.
44416: DOEDES, J.I. Dr. - Handleiding bij het onderiwjs in de bijbelsche geschiedenis, door Dr. J.I. Doedes vijftiende druk.
31582: DOEDES, J. I. - Oud en Nieuw. De leus der Christelijk-Orthodoxe theologie. Inlichtend en teregtwijzend schrijven na Mr. C.W. Opzoomer's Uitval en beschuldiging in zijn Oud en Nieuw. Waarbij gevoegd: Nog eens Oud en Nieuw? Antwoord aan Dr. J.I. Doedes van Mr. C.W. Opzoomer.
13547: DOEDES, J. I. - Evangeliebode. Zesde jaar.
53731: DOEDSE J I - de Theologische studiengang geschets Methodologische brieven aan een student in de Godgeleerdheid ter lezing aangeboden aan jonge predikanten met schets van de encyclopedie der christelijke theologie
6811: DOEKES, ds. G. - Het kerkelijk doctorenambt.
53732: DOEKES, ds. G. - Het kerkelijk doctorenambt.
53733: DOEKES, Ds. G. - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereform. Kerken in Nederland.
53734: DOEKES, G. - De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53735: DOEKES, G. - De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53736: DOEKES, G. Ds - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
53737: DOEKES, G. Ds - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
53739: Doekes, J. D. - Wheat grain proteins - Analysis of varietis by starch-gel electrophoresis
33924: DOEKES, G. Ds - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
20835: DOEKES, G. Ds - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
40510: Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland Gerrit Doekes (1873-1929) - uitg. in opdracht van Algemeen Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland ; onder red. van G. Doekes ... [et al.] Adreslijst ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland
23697: DOEKES, L. - Credo. Handboek voor de Gerformeerde Symboliek. 2e herziende druk
25355: DOEKES, G. Ds - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereform. Kerken in Nederland.
53741: DOEL, Dr. Huibrecht G. van den - Daar moet veel strijd gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Conta-Remonstranten. Een biografie.
15705: DOEL, Dr. Huibrecht G. van den - Daar moet veel strijd gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Conta-Remonstranten. Een biografie.
53742: DOELAND, A. - Stuklezen. Bijbels weekboek.
53743: DOELAND, A. - Stuklezen!
41180: DOELAND, A. - Stuklezen. Bijbels weekboek.
32019: DOELDER, M. de - Het leven en sterven van een blindgeborene. Lavina de Doelder. Beschreven door haar zus Marie de Doelder.
53745: DOELDER, M. de - Het leven en sterven van een blindgeborene. Lavina de Doelder. Beschreven door haar zus Marie de Doelder.
53746: DOELDER, M. de - Levensbeschrijving van blinde Marie.
48237: DOELDER de M P - Blinde Marie levensgeshiedenis vam Maria Pieternella de Boelder 1875-1960
8161: DOES, J. C. van der - De komst van den Vredevorst.
39661: DOES, Dr. J.C. van der - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
22825: DOES, Dr. J.C. van der - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
53749: DOES, Dr. J.C. van der - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
53750: DOES, Dr. J.C. van der - Kruisgezinden en Separatisten. Tweede ongewijzigde druk.
53751: DOES, Dr. J.C. van der - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
53752: DOES, J. C. van der - De komst van den Vredevorst.
53753: DOES, J.C. v.d. - Johannes Calvijn, de groote Hervormer
23708: DOES, J. C. van der - Het bloedkoralen halssnoer.
2563: DOES, J.C. v.d. - Johannes Calvijn, de groote Hervormer
75685: GOEDE E Scheepstimmerman te DOESBURG - Belangrijke brief overv de afscheiding 9 september 1837
22391: DOESBURG, Gerrit van - Het leven en zalig afsterven van Doesburg overleden te Alkmaar. in den ouderdom van 10 jaren en ruim 5 maanden den 11den December 1849. Veertiende druk.
53756: DOESBURGH, J. van - Kaja.
31559: DOESBURGH, J. van - Kaja.
69103: Wolbers G J - Wiltink Oud gerf pred te DOETICHEM - Gedenkt zijner wonderwerken. 1888-1988 Gereformeerde Gemeente te Doetichem.
53368: DIJK J van Mz Doetinchem - Ons ervaren en onze bezwaren na 40 jaren 1862-21december 1902
53759: Doevendans, S. A - Hajo
49068: Doevendans, S. A - Hajo
47791: Doevendans, s. a - DerkJan
53758: Doevendans, s. a - DerkJan
75019: KLAARHAMER J P Wommels-Dokkum - Houd wat gij hebt - Jezus Christus en dien gekruisigd afscha]eidspreek teWommels op 30 nowenmberr 1919 n intrede te Dokkum op 7 december D A V door J P Klaarhamer
12840: DOKTER, Cor - Een hollandse jongen ter walvisvaart. Geïllustreerd door Jan Lutz.
53762: DOKTER, Cor - Een hollandse jongen ter walvisvaart. Geïllustreerd door Jan Lutz.
12837: DOL, Henk - Bram, Kareltje en het eenzame wiel. Met illustraties van C. Hollander.
53764: DOL, Henk - Bram, Kareltje en het eenzame wiel. Met illustraties van C. Hollander.
29635: DOLDEREN, G. van - Grasduinen in de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
53766: DOLDEREN, G. van - Die U het Woord Gods verkondigd hebben. Kanttekeningen bij het leven en sterven van Ds. J. Jongeleen / prof. L. H. v.d. Meiden / prof. J. J. v.d. Schuit.
15707: DOLDEREN, G. van - Die U het Woord Gods verkondigd hebben. Kanttekeningen bij het leven en sterven van Ds. J. Jongeleen / prof. L. H. v.d. Meiden / prof. J. J. v.d. Schuit.
53769: DOLEWEERD, J.H. van - tot dienst geroepen
53770: DOLEWEERD, J.H. van. - Wibren.
39728: DOLEWEERD, J.H. van - Toch geen buitenstaander.
41535: DOLEWEERD, J.H. van. - Wibren.
74467: LOK DOLF - Het Wilhelmus, het oudste en mooiste volkslied ter wereld - Wetenswaardigheden - Interessante plaatsen - Leerzame opdrachten - Lessen voor het leven - Eenheid onder Oranje - Motieven en meningen Met drie stripverhalen van Piet Prins!
53772: DOLFIN, A. - Handboek voor de binnenvaart. Boeken, kaarten en instrumenten. Serie Binnenvaartkunde II. Illustraties en kaartjes in ZW en kleur. 6e ongewijzigde druk met daarbijToelichtende figuurlijke voorstelling van enige seinen
53773: DOLLEKAMP, Bert - Dammen als de beste ?
53775: DOMINIK, HANS. - Het Wonderland der Techniek Een boek van uitvindingen en ontdekkingen
71469: DAVID & DOMINIQUE - Hulet Les chemins de la glorie la valse a l énvers T.4
69214: YODER DON - The picture Bible of Ludwig Denig A Pennsylvania German Emblem Book
45448: DONDORP DR. A - De verzoekingen van Jezus in de woestijn.
53778: DONDORP DR. A - De verzoekingen van Jezus in de woestijn.
42292: DONKER, STIEN EN BEP - Schoolkameraadjes deel 1a het vrouwtje van Bas
53780: DONKER, P.A. - Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten.
7193: DONKERSLOOT, P. M. - Onze verhouding tot het zwarte ras." ,, een Neger zijn en dat in deze tijd eist,dat je veel vergeven moet " James David Corrothers
53784: DONKERSLOOT, P. M. - Onze verhouding tot het zwarte ras." ,, een Neger zijn en dat in deze tijd eist,dat je veel vergeven moet " James David Corrothers
53785: DONKERSLOOT, P. M. - Veranderende wereld. een gerf visie over o.a nieuwereldbeeld-welvaartstaat-atoomwapens
53786: DONKERSLOOT, P.M. - Israël en de volkeren.
7194: DONKERSLOOT, P. M. - De goddeloze gerechtvaardigd. Leven en werk van Dr. H.F. Kohlbrugge.
7195: DONKERSLOOT, P. M. - Veranderende wereld. een gerf visie over o.a nieuwereldbeeld-welvaartstaat-atoomwapens
53787: DONKERSTEEG, J. - De toverhazelaar
53788: DONKERSTEEG, JEANNETTE - De toverhazelaar
48863: Donkersteeg, J. - De toverhazelaar
3003: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. van den - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
53790: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. van den - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
53794: DONNER, J. H. - Het Mosterdzaad. Orgaan van de heidenzending der Chr. Geref. Kerk. Onder redactie van J.H. Donner, zendingsdirector te Leiden. Tiende en elfde jaargang 1891 en 1892.
53798: DONNER, J.H. - De Bijbelsche geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs.
37727: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. van den - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
24301: DONNER, J. H. - Het Mosterdzaad. Orgaan van de heidenzending der Chr. Geref. Kerk. Onder redactie van J.H. Donner, zendingsdirector te Leiden. Tiende en elfde jaargang 1891 en 1892.
25051: DONNER, J.H. / BOUMA, C. / DIJK, D. van e.a. - Wandelen door geloof. Overdenkingen van div. Gereformeerde predikanten. Uitgave als premie bij den kalender 1930 van het Gereformeerd traktaat-genootschap 'Filippus'.
25137: DONNER, J.H. - De Bijbelsche geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs.
13560: DONNER, J. H. - Lichtstralen van den kandelaar des Woords. Het Lijdensevangelie.
13559: DONNER, J. H. - De Psalmen voor de gemeenten uitgelegd door J.H. Donner.
12836: DOOGE-VERRA, Tineke - De bange winter. Illustraties van H. Sturris.
53801: DOOGE-VERRA, Tineke - De bange winter. Illustraties van H. Sturris.
70246: DOOIJEWEERT J W N van - Vonkjes van een heilig vuur Enkele voorvallen uit het leven van een Ebvangelist 3e dr uk
53804: DOOL, JAN VAN DEN - Vals beschuldigd
53805: DOOL, JAN VAN DEN - geld transport in de nacht
53802: DOOL, JAN VAN DEN - Gesmolten plastic
46469: Dool, Jan van den - Het geheim van de 'Myosotis'
30402: DOOL, L. van den - Ds. Bernardus Smytegelt.
53807: DOOL, JAN VAN DEN - Het geheim van de Myosotis.
53806: DOOL, JAN VAN DEN - Gesmolten plastic.
46369: Dool, Jan van den - Vermist en gestolen
46470: Dool, Jan van den - Gesmolten plastic
17872: DOOLAARD, A. den - Kleine mensen in de grote wereld.
77744: LANGEDULT PIETER (1640-1677)Amsterdam Doopdgezind - Aantekeningen of verklaringen over het geheele Nieuwe Testament als mede over de Klaagliederen van Jeremiias
21884: N.N. doopsgezinde - Christelyke gezangen, ten gebruike der doopsgezinde gemeente, vergaderende by het Lam en Den toren, te Amsterdam.
53811: DOOREN, DRS. G. VAN - En wij zijn ontkomen. Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd (2 delen) .
62304: NAUDIN TEN CATE MR. T.J. EN DOOREN DR. J.P. VAN - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Uitgegeven door de Commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk.
53812: DOOREN, J.P. VAN (ED.) - Classicale acta 1573-1620. Volume 1: Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Dordrecht 1573-1600 (RGP - Rijks Geschiedkundige Publicatiën - Kleine Serie 49).
45255: DOOREN, DRS. G. VAN - En wij zijn ontkomen. Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd (2 delen) .
53813: DOORENBOS, CLINGE - Pluimstaart. in deze serie zijn verschenen: Snoet en Snuit, De lijster familie, brandweerman jumbo, Pluimstaart
45065: LEEUWEN van W oefenaar doorHILLE h - een leesbare brief uit het leven van een godsdientsleraar w Leeuwen
53815: Doorman, Chr. - Kristallijntje een kerst vertelling.
53816: DOORMAN, CHRISTINE - Dicky in Amerika ill H Pieck 1e dr. - Bew. Uit het Deens. - (Voor rakkers en bengels). -
46611: DOORMAN, CHRISTINE - Dickens voor de jeugd. Naar de engelsch uitgave van L.L. Weedon. voor de Nedelrandsche jeugd bewerkt door Christine Doorman. Prachtuitgave met tal van groote platen en illustratiën tusschen den tekst. eerste deel
43376: DOORMAN, CHRISTINE - Dicky in Amerika ill H Pieck 1e dr. - Bew. Uit het Deens. - (Voor rakkers en bengels). -
48913: Doorman, Chr. - Kristallijntje een kerst vertelling.
12625: DOORN, Jac. H. - André gaat naar Lapland. Illustraties Studio Herson.
53817: DOORN, Boud van - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp door Boud van Doorn, Häftling 4236. Met krabbels van Peter Zwart.
53821: DOORN, Jac. H. - André gaat naar Lapland. Illustraties Studio Herson.
53820: DOORN, Geertruida, Cornelia van - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zesde druk.
53819: DOORN, Geertruida, Cornelia van - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zevende druk.
31096: DOORN, Geertruida, Cornelia van - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zesde druk.
20458: DOORN, Geertruida, Cornelia van - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. 1e druk.
14523: DOORN, Geertruida, Cornelia van - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zevende druk.
68459: (WAGENBORGEN) --- DOORNBOS, H. & FIJTER, H.DE - "Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw 1883-1983.
53822: DOORNE, Mr. J.H. van - Achter den waaldyk. Humor van het platte land. Omslagteekening en bandversiering van Koen van Rees. Tweede druk.
23149: DOORNENBAL J T NED HERV PRED te Oene doorOVEREEM, Jac. - Gedachtenis tot zegening. Leven en werk van ds. J. T. Doornenbal.
58096: KAP JJ Herv Pred te AARLANDERVEEN - DOORNSPIJK - Afscheidspredikatie gehouden te AARLANDERVEEN den 5 februari 1843 bij het vertrek uit de gemeente naar Doornspijk
56069: HANDSCHRIFT CUPERRUS J R DOORNSPIJK - HANDSCHRIFT beschrijving overhet geloofsleven met een verslag van een predikatie DOORNSPIJK 10 mei 1938
24557: DOORNVELD, Ds. IJ. - Zittende aan de voeten van Jezus. leven en wrerk dootA J Nelis
31272: DOORNVELD, IJ. - In Memoriam. Wijlen Ds. H. Doornveld, in leven predikant der Ned. Herv. Gemeente, overleden 6 augustus te nunspeet. Beschreven door IJ. Doornveld, Ned. Herv. Predikant te Hoevelaken.
53831: DOORTMONT. L. (Organist te Amsterdam) - De melodieën der evangelische gezangen met akkoorden in letters, voor orgel bewerkt
70593: MUURAY Andrew doorVALEN van L J - Geworteld in Zijn Liefdfe Leven enwerk van Adrew Murrau
46148: KERSTEN G H doorVogelaar.L - Gedenk zijn grote daden verhalen en schetsen uit de begibn=njarenvande Gerf Gem
53832: DOPHEIDE-WITTE, E. - Wat de bloemen elkaar te vertellen hadden. Geïllustreerd door Hugo Polderhuis.
74955: GABRIEL BEN-DOR (EDITOR) - Israel in Transition The Annals of the American Academy of Political and Social Science - Volume 555, January 1998
78279: Muilwijk D A red Oud Gerf Gem in Ned te Dordrecht - Gezette hoogtijden achttal preken deel 5
51465: BOSVELD PAULUS (1731-1809) DORDRECHT - PROEVE eener eenvoudige en duidelijke verklaring der voornaamste waarheden
71843: Hervormde gemeente Dordrecht - KORT BEGRIP van de waarheden enplichten der Christelijke godsdienst uitgegeven doorde predikanten der Nederduitsche Hervormde gemeente Dordrecht
72725: MOLENAAR P PKN predikant te Dordrecht - De Kinderen van Jakob
71930: DORÉ, GUSTAVE - Gewijde Tafereelen in chromolithographieën naar Gustave Doré met bijschriften ter bevordering van Christelijk Geloof en Leven van onderscheidene vaderlandsche evangeliedienaren (Oude Testament en Nieuwe Testament)Met 30+30 paginagrote kleurenchromolithographieën (bij elk hoofdstukje een
36794: DORE, Gustave Louis Auguste (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore. facsimile uitgave van 1876 vershenen te ARNHEM BIJ THEIME D A m 1976 ineen genummerde olage van 600 exemplaren dit is nummer 367
24975: DORE, Gustave Louis Auguste (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
53834: DORÉ, G. - De Bijbel in beeld. 230 houtgravures van Gustave Doré. 2e druk
53835: DORÉ, GUSTAVE - Historie vom Heiligen Russland
47548: DORE, Gustave Louis Auguste (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
70419: DORE, Gustave Louis Auguste (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
53840: DORHOUT, U.G. - Volk aan den Plas. Een boek van de Friesche meren. Het landschap, de menschen, hun aard, handwerk en tradities de sagen-,dieren-en plantenwereld. Teekeningen van Dirk Kerst Koopmans, foto's van F. Bloem, E.K. Walop e.a.
70677: DORHOUT U.G. - De Babo-club vier kornuiten uit het friesche waterland geillustreerd door Pol Dom leeftijd 10-14 jaar
53841: DORING, Maurits - Geschiedenis der voornaamste Monniken-orde.
53842: DORN, Käthe - Zielestrijd. Vertaald door J. B. 9-16e duizendtal.
30360: DORN, Käthe - Zielestrijd. Vertaald door J. B. 9-16e duizendtal.
24587: DORP, Ds. S. van - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de zaligsprekingen. Met een voorwoord van ds. W.L. Tukker.
53844: DORP, A. Simon van - Jaap en Klaas op avontuur in Flevoland
1837: DORP, Ds. S. van - Leer ons bidden.
37777: DORP, Cornelis van 1819-1898 vlaardingen - Bewerkt tot Zijn zalige dienst.
53852: DORP, Ds. S. van - Ik schaam mij des evangelies van Christus niet.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9