Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4214: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken Levens. Volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. à Brakel, predikant tot Leeuwarden.
51611: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 4e Druk) .
51609: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) WILHELMUS À BRAKEL (1635-1711) - De trappen van het geestelyk leven. Beschreven door Theodorum à Brakel, in zyn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn dood in't licht gebragt, door W. à Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den negende druk, met een ontlediging van 't tractaat en het afsterven des autheurs vermeerdert..
51607: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelijken Levens; Het Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. à Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540, Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 (4) blz zonder jaartal Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 78 blz, niet in SGT vermeld.
51606: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelijken Levens; Het Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. à Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540, Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 (4) blz zonder jaartal Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 78 blz, niet in SGT vermeld.
51604: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum à Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. à Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den sevenden druk met ontledinge des Traçtaers en met afsterven des auteurs vermeerdert.
51603: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum à Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. à Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk met ontledinge des Traçtaers en met afsterven des auteurs vermeerdert. 2 delen.
51601: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen door Theodorus Gerardi à Brakel, in zyn leven bedienaer des H. Evangeliums te Maccum. De 8e druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
51600: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen. De dertiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags en 's avonds te gebruiken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaakt ende byeengestelt door Theodorus à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De dertiende druk, met verscheiden gebeden vermeerderd.
51599: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bijeen gesteld. Noch zijn hier achter bijgevoegd eenige kenteekenen, waaruit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. en: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags, 's avonds te gebruiken. Mitsgaders by andere gelegentheden. Den 8e druk, 1687 door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
69900: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven en de stand eens gelovigen mensches hier op aarde: uit Gods heilig woord vergadert en byeengesteld. Met eene ontledinge des tractaats en met het afsterven des auteurs vermeerderd.
51591: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken Levens. Volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. à Brakel, predikant tot Leeuwarden. 5e druk. Met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert.
20082: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen door Theodorus Gerardi à Brakel, in zyn leven bedienaer des H. Evangeliums te Maccum. De 8e druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
51597: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM)A - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum à Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
51598: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. .
51595: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelyken levens. En volgens sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. à Brakel, predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz waarbij geb.: Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz.
51590: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum à Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in't licht gebracht. Door W. à Brakel, predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontleedinge des tractaets en met het af-sterven des autheurs vermeerdert. (20) 438 blz. Gedruckt by Casparus Loots-Man, boekverkooper in de Loots-man op 't Water 1702. SGT B540 vermeldt 1 locatie. Waarbij geb.: Het geestelyke leven ende de standt eens geloovigen mensches hier op aerden; uyt Godes heylig Woordt vergadert en by een gestelt. Noch zyn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckzeggingen. (...) Den negenden druck, door den autheur in sijn leven van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, de Wed. Gijbert de Groot. 396 (3) blz. SGT B517. Waarbij geb.: Eenige Christlijcke meditatien, gebeden ende danck-seggingen (...) 10e druk, Amsterdam de Wed. Gijbert de Groot, 79 blz. SGT B479. Te Heerenveen gedruckt bij Melschizedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper bij de Nieuwe Kerk 1712.
26815: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - Trouwhertige brief, ter onderrichtinge, bemoediginge en opwekkende aan een duisteren, dodigen, kleinmoedigen, en onder de kracht der inwoonende zonde worstelende. Geschreven door Do. Wilhelmus à Brakel, in zyn leven bedienaar des Godlyken Woords te Rotterdam. Met een voorreden over der begenadigde kracht- en machteloosheit, om alleen uit het grondbeginzel des geestelyken levens, zonder den geduurigen invloed der bewerkinge van Christus Geest, recht geestelyk werkzaam te zyn enz. Uitgegeven door Jacob Hanappier, bedienaar J.C. tot 's Gravendeel.
51588: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Th. à Brakel, in zijn leven predikant te Makkum, en volgens zijn bevel na zijn dood in het licht gebracht door W. à Brakel, Th. f., predikant te Leeuwarden. Vermeerderd met het afsterven van den schrijver. Onveranderde uitgave.
51593: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorus à Brakel. En volgens sijn bevel, na sijn dood in 't licht gebracht, door W. à Brakel, Th. F. Dese laetsten druk met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert. Nieuwe uitgave.
51612: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 3e Druk) .
51617: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus. Tien leerredenen.
17170: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum à Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
51596: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens.
3682: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - De trappen des geestelyken levens enz. Utrecht Van Poolsum waarbij: Het geestelijke leven ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarden; uit Gods heilig Woord vergadert en by een gestelt. Nog zyn hier achter by gevoegt eenige kenteekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van God is bemind. Als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzegginge. Door Theodorus Gerardi à Brakel; in zyn leven bedienaar des H. Euangeli tot Maccum. Den vierde druk, door den autheur in zijn leven van nieuws overzien, vermeerdert en verbetert.
1312: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - Sara Nevius een aandachtig leerling van de Heere Jezus door Hemzelf geleerd. Na haar overlijden uitgegeven door haar echtgenoot, Wilhelmus à Brakel. Bewerkt tot dagboek. Voorzien van een uitgebreide historische inleiding door drs. J. van Ekeris. Persklaar gemaakt door drs. R. Bisschop. Voorwoord van ds. W.C. Lamain.
14592: BRAKEL, J. VAN - Ds. L.G.C. Ledeboer, zijn leven en kerkstrijd. Door Jan van Brakel. Tweede druk.
14842: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - De Ware Christen of Oprecht Geloovige, hebbende deel aan God in Christus.
18603: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - De toekomst van Israel.
22291: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of oprechte geloovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in 10 uitgelezene leerredenen der Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus à Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam.
26695: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bij een gesteld. Nog zyn hier achter by gevoegt eenige kenteekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. Als mede eenige Christelijke meditatien, gebeden en dankzeggingen. den dertienden druk, door den autheur in zijn leven van nieuws overzien, vermeerdert en verbetert.
35144: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - Het gebed en geestelijke oefeningen
43004: BRAKEL, JAN VAN - Wat is de zin van het leven?
48032: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - The Christians Reasonoble service -- TranslatedBartel Elshout Volume one
32097: BRAKONIER, ABRAHAM JOSUA (1670-1736, UTRECHT) - Uytgeleezene Bybelstoffen
59214: KROL BRAM - JESUS Multinational De groei explosie van de kerk
70334: BRAND, HANS/ BRAND, JAN. - DE HOLLANDSE WATERLINIE. De waterlinie in vogelvlucht. Water, een machtig bondgenoot. Ongenaakbare architectuur. Het strategische landschap. Het leven in en rond het fort. Overzicht duurzame vestingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
69843: BRAND, G.J.W. EN WEGGELAAR, W.G. EN MEYDEN, T. VAN DER - Grondgymnastiek -Lichaamsoefeningen zonder gebruik van toestellen of gereedschappen en langematspringen Lichaamsoefeningen zonder gebruik van toestellen of gereedschappen. Met tekeningen en foto's. 2e druk
71276: BRANDENBURGH - Frysk studinte almenak 1955
71273: BRANDENBURGH - Frysk studinte almenak 1956
51670: BRÄNDLE, RUDOLF - Matth. 25, 31-46 im Werk des Johannes Chrysostomo
51672: BRANDS, ANKA EN DOORNBOS, LUIT - Een lied voor Jeruzalem.
51673: BRANDS, JENNNE - Schakels. Eerste druk in uitvoering. Omslagillustratie Jachk Staller.
9279: BRANDS, ANKA EN DOORNBOS, LUIT - Een lied voor Jeruzalem.
907: BRANDT, G. (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM) - Historie der Reformatie en andere kerkelijke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. Op nieuw overzien en met eenige aenteekeningen vermeerderd, door Ysbrand van Hamelsveld, doctor in de H. Godgeleerdheid en hoogleeraer aen de hooge schoole te Utrecht. Derde druk, met nieuwe plaeten en 8 portraiten. Deel 2
70221: BRANDT CORSTIUS, J.C. DR. - BETJE WOLFF EN AAGJE DEKEN. LOTJE ROULIN. Liefede in de Achttiende Eeuw, zoals verhaald in de roman Willem Leevend. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J.C. Brandt Corstius.
51675: BRANDT, C. D. J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.
17873: BRANDT, W. - Wie was Jezus van Nazareth. Wat zeggen ons de Dode zee rollen?
33657: BRANDT, GERARD (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM) - Kort verhaal van de Reformatie en oorlog tegen Spanje In, en ontrent de Nederlanden tot de jare MDC, uyt verscheyde geloofwaardige historien, en authentique stukken onpartydiglijk by een gestelt. Den vierden druk. Met Onpartydig chronyxke der Nederlansche geschiedenisse zoo Kerkelyk als Polityck, zedert het jaar 1600 tot het jaar 1700. Met kopere platen. Waarbij gebonden: Onpartydig Chronyxken Der voornaamste Nederlandsche Geschiedenissen, Zoo kerkelyk als politycq, t'Zedert den Jare 1600. Den vyfden Druk merkelyk vermeerdert, en voltrokken tot op het Jaar 1700. Te UTRECHT by P. vander Veer en J. Servaas Bosch 1730. Titelprent, Titelpagina in zwart, 275, (5) blz. Met 1 uitslaande prent voorstellende de executie van Van Oldenbarnevelt en twee andere gravures.
70231: BRANDT, GEERERT(1626-1685) - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. l. admiraal generaal van Hollandt en Westvrieslandt. / Beschreeven door Gerard Brandt Auteur: Geeraert Brandt (1626-1685) Jaar: 1687 Uitgever: Te Amsterdam, : voor Wolfgang, Waasberge, Boom, Van Someren en Goethals Inclusief het los bijgevoegde "Ten geleide".
33002: BRANDT, GEERERT(1626-1685) - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. l. admiraal generaal van Hollandt en Westvrieslandt. / Beschreeven door Gerard Brandt Auteur: Geeraert Brandt (1626-1685) Jaar: 1687 Uitgever: Te Amsterdam, : voor Wolfgang, Waasberge, Boom, Van Someren en Goethals
4950: BRANDT, GERARD (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en aenmerkingen. Naerder oversien, merklijk vermeerdert, en vervolgt ect.
75870: BRANDT DE JONGE ,GEERAEDT TE ROTTEDAM - XXXII predikatien over verscheide texten der Heilige Schriften, gedaen door Geeraerdt Brandt deJonge in zijn leven Leeraar der Remonstranten tot ROTTERDAM
51680: BRANDT, W. - Wie was Jezus van Nazareth. Wat zeggen ons de Dode zee rollen?
51681: BRANDT,-VAN WARMELO, JOHANNA, - Het Concentratie-Kamp van Irene
4911: BRANDT, GERARD (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen. Boek 1 t/m boek 16 (eerste deel?). tweede druk
3071: BRANDT, GERARD (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige aentekeningen en aenmerkingen. (...)
8490: BRANDT, C. D. J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.
51684: BRANS A - Het zeeaanvaringsreglement, 2 volumes 3edruk
51685: BRANS A - Wat zie ik daar? Wat moet ik doen? een serie aanschouwelijke en andere vragen met anrwoorden betreffende det Zeeaanvaringsregelement t, 2 volumes
34587: BRANT, JOANNES V1660-1708) GRAVENHAGE - Paulus' Leven. Of 27 predikaatsien over 't voornaamste werk van zyn Apostelschap, uitgesprokenin de Remonstransche Kerke van 's Gravenhage. Met privilegie van de staten van Hollant en West-Vrieslant.
51687: BRAS, K. - Mint de Minne (Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid) Proefschrift
42967: BRASSER,J.C. - Soldatenleven in de Indische Wildernis. Over het leven van Jan Soldaat in Indië in de twintiger jaren.
43392: BRAUMANN, FRANZ - Goud in de Taïga; Jagers en goudzoekers in Siberië (Gold in der Taïga)
51689: BRAVE-MAKS, M. - Prins Bernhard in oorlogstijd.
70664: ANGELA BRAZIL - De nieuwe van zonnehoek naar het engelsch van Angelas Brazil
51691: BREASTED, PROF. J.H. - Geschiedenis van Egypte. In het Nederlands overgebracht door J.A. Eymers. Met medewerking voor het illustratief gedeelte van Dr. W.D. van Wijngaarden, conservator der Egyptische afdeeling van het rijksmuseum van oudheden te Leiden. met 150 afbeeldingen, platen en plattegronden, benevens 3 kaarten.
34067: BREASTED, PROF. J.H. - Geschiedenis van Egypte. In het Nederlands overgebracht door J.A. Eymers. Met medewerking voor het illustratief gedeelte van Dr. W.D. van Wijngaarden, conservator der Egyptische afdeeling van het rijksmuseum van oudheden te Leiden. met 150 afbeeldingen, platen en plattegronden, benevens 3 kaarten.
51695: BRECHT, B. - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine chronik aus dem Dreißjährigen Krieg.
34219: BRECHT, B. - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine chronik aus dem Dreißjährigen Krieg.
64534: ROORDA A BREDA - het boek ESTHER voor de gemeente verklaard
70663: ANS VAN BREDA - Jacaranda Farm geïlustreerd door hans Borrebach
51697: BREDERO, G.A. (ED. G. STUIVELING). - G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxken.
51698: BREDERO, G.A./ STUIVELING, G - Memoriaal van Bredero, Documentaire van een dichterleven.
41022: BREDERO, G.A./ STUIVELING, G - Memoriaal van Bredero, Documentaire van een dichterleven.
77616: BREDERODE G A - Boertigh Amoreus en Aendachtigh Grootlied boeck ect
41749: BREDERODE, G. A. - Groot lied-boek naar de oorspronkelijke uitgave van 1622
51701: BREDT, E.W/VOGELSANG, W. - Rembrandt-Bijbel. 2 delen in een band met 240 afbeeldingen.
30094: BREDT, E.W/VOGELSANG, W. - Rembrandt-Bijbel. 2 delen in een band met 240 afbeeldingen.
51702: BREE, L.W. DE - Walcheren onder vreemde heersers
51704: BREEJEN, DRS. P. DEN. . MET MEDEWERKING VAN D.J. DE JONG EN K. LEENMAN - Van Geslachte tot Geslacht. 250 Jaar Hervormde Gemeente Giessendam-Nederhardinxveld. 1981 (eerste druk)
70222: BREEKVELDT, WILLEM - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van 'Cornelia Wildschut',roman in brieven door E.Wolff-Bekker en A.Deken. Dissertatie.
76897: BREEVAART, DS. G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. eerste tiental preken over het leven van David door ds. G. van de Breevaart te H.I. Ambacht. 3 e deel
74945: BREEVAART, DS. G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. eerste tiental preken over het leven van David door ds. G. van de Breevaart te H.I. Ambacht. 4 e deel
40571: BREEVAART, P. VAN DE - De breuk beleefd
76859: BREEVOORT, JOHANNA - Het gebroken serviesje tgeillussterd kleurplaat
23412: BREEVOORT, JOHANNA - Het verwaarloosde meisje. Een Rotterdamsche vertelling. 3e druk.
29032: BREEVOORT, JOHANNA - In den kerkstrijd. Een verhaal uit het Rotterdamsche volksleven tijdens de kerkelijke beweging, 1606 - 1613. Tweede duizendtal.
34993: BREEVOORT, JOHANNA - Overwonnen.
40032: BREEVOORT, JOHANNA - Tot het licht
42302: BREEVOORT, JOHANNA - Niet komediant maar predikant een verhaal van J. de Liefde
44027: BREEVOORT, JOHANNA - Van het verdonkerde goud door Johanna Breevoort.
47693: BREEVOORT, JOHANNA - Mijn Kerstboek
47719: BREEVOORT, JOHANNA - Het gebroken serviesje tweede herziende durk
47750: BREEVOORT, JOH. - Hoe Wouter aan zijn visjes kwam
48334: BREEVOORT, JOH - Het smidje en het bakkertje
48335: BREEVOORT, JOH - Het smidje en het bakkertje
49223: BREEVOORT, JOHANNA - Niet komediant maar predikant. Geïllustreerd door Henk Poeder derde druk
39462: BREFFNY, BRIAN DE. - De synagoge in ballingschap en diaspora. foto's van George Mott
8603: BREGMAN, C. - Bewaard van vroeger. Verhalenvan christelijke auteurs uit de dertiger jaren.
51734: BREGMAN C - Maarten Luther 1483-1546
51736: BREGMAN, C. - Bewaard van vroeger. Verhalenvan christelijke auteurs uit de dertiger jaren.
51737: BREGMAN, C. EN KOLE, I.A. - Dag in... Dag uit... Bijbels dagboek voor jongeren van ongeveer 15 jaar en ouder. Onder redactie van C. Bregman en I.A. Kole. Medewerkers: W. Büdgen, J. van Dooijeweert, ds. A. Elshout, J. Kwantes, J.H. Mauritz, ds. J.S. van der Net, C. Notenboom, drs. J. Segers, A.M. van Steensel en ds C.G. Vreugdenhil. Derde druk
71489: BREGMAN, C. EN KOLE, I.A. - Dag in... Dag uit... Bijbels dagboek voor jongeren van ongeveer 15 jaar en ouder. Onder redactie van C. Bregman en I.A. Kole. Medewerkers: W. Büdgen, J. van Dooijeweert, ds. A. Elshout, J. Kwantes, J.H. Mauritz, ds. J.S. van der Net, C. Notenboom, drs. J. Segers, A.M. van Steensel en ds C.G. Vreugdenhil. vijfde druk
48363: BREGMAN.C. / KOLE,I.A. - VISIE OP HET ONDERWIJS contouren van een gereformeerd 2 beschouwing van de school
77599: BREHM, ALFRED E. - Allgemeine Kunde des Tierreichs.Spublishe Band 7: Kriechtiere und Lurche/ r,Band 9: Die Insekten/
44155: BREHM, A.E. - Avontuur en romantiek in de dierenwereld 46 t/m 60 zw/w foto's en illustr. Periodieken in band
72857: BREKELMANS, F. A. - Breda in oude ansichten Eerste druk
71630: BREM, CORNELIS - Euangelische Schatkamer of gemengde bijdragen ter bevordering van de kennis en beoefening van den waaren Euangelischen Godsdienst (Deel 1)
71452: BREM, CORNELIS - Euangelische schatkamer of gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis en beoefening van den waaren euangelischen godsdienst, en door denzelen opgedraagen aan de bestuurderen van het Nederlandsch zendeling-Genootschap te Rotterdam
18635: BREM, CORNELIS - Euangelische schatkamer, of gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis en beoefening van den waaren euangelische godsdienst. Uitgegeeven door Cornelis Brem, en door denzelven opgedraagen aan de bestuurderen van het Nederlandsch zendeling-genootschap te Rotterdam. Vierden deel, in 4 stukken.
70505: BREMAN, WILLEM FREDERIK - De boodschap van het Wilhelmus. Een aanvullende studie door Willem Frederik Breman.
66845: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen--- metsgaders twee leerredenen
20890: BREMER, FREDERIKA - Huisselijk geluk en huisselijk leed; door Frederika Bremer. Tweede, herziene druk. Eerste deel.
51740: BREMER, FREDERIKA - Huisselijk geluk en huisselijk leed; door Frederika Bremer. Tweede, herziene druk. Eerste deel.
51741: BREMER, KOENRAAD (1690-1752, GORINCHEM-AMSTERDAM, REMONSTRANTS PRED.) EN WAGENAAR, JANOU - Bedenkingen over den Christelyken waterdoop. Waar by komen vyf verhandelingen over hetzelfde onderwerp; in 't byzonder over den kinderdoop. Agter aan is gevoegd eene reedevoering over Num. XX : 7-12. / waarbij gebonden: Onderzoek over de oudheid en schriftmaatigheid van den kinderdoop; waar in de redenen vervat in de bedenkingen en verhandelingen, over dit onderwerp onlangs in het licht gegeven ten toetse gebragt worden. (ANONIEM = JAN WAGENAAR)
51742: BREMMER, DR. R. H. - Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
51743: BREMMER, DR. R.H. - Herman Bavinck als dogmaticus.
7395: BREMMER, DR. R. H. - Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
7603: BREMMER, DR. R.H. - Herman Bavinck als dogmaticus.
51744: BRENNINKMEIJER, C. - Synthetische Polucleotiden - Verloop en beïnvloeding van de enzymatische vorming effecten in modellen en in celprocessen
48701: BRENNINKMEIJER, C. - Synthetische Polucleotiden - Verloop en beïnvloeding van de enzymatische vorming effecten in modellen en in celprocessen
51746: BRENTON, LANCELOT C. L. - Septuagint with Apocrypha : Greek and English 9met The apocrypha in parallel colums
75194: BRES, GUIDO DE - De wortel, den oorspronck ende het fundament der weder-dooperen oft herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste argumente door de welcke sy gewoone zijn de ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren ende de eenvuldighe te verleyden. Alles in drie boecken t'samen ghestelt ende vergadert door Guydo de Bres anno 1565. Uit der Fransoyscher talen in onser Nederduytscher spraken eerst overgheser, door I.D.R. Alles van nieus oversien met verscheyden aanotatien ende bequaeme registers verrijckt. facsimile uitgave
1325: BRES, GUIDO DE - De wortel, den oorspronck ende het fundament der weder-dooperen oft herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste argumente door de welcke sy gewoone zijn de ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren ende de eenvuldighe te verleyden. Alles in drie boecken t'samen ghestelt ende vergadert door Guydo de Bres anno 1565. Uit der Fransoyscher talen in onser Nederduytscher spraken eerst overgheser, door I.D.R. Alles van nieus oversien met verscheyden aanotatien ende bequaeme registers verrijckt. facsimile uitgave
51752: BRESSEN, J. - God heeft het gedaan. Nederland in 1813. over de komst van Prins Willem
51751: BRESSEN, J - Tweeërlei Kerstdag
76834: BRESSEN J - Tweeerlei kerstdaggeillusstreerd kleurplaat
51750: BRESSEN, J - Tweeërlei Kerstdag
76811: BRESSEN J - De verloren Speld geillusstreerd
76823: BRESSEN J - De gezegende brand een verhaal voor meisjes 2e druk geillusstreerd
74054: BRESSEN J. - De gezegende brand (een verhaal voor meisjes, tweede druk)
31677: BRESSEN, J. - God heeft het gedaan. Nederland in 1813. over de komst van Prins Willem
51753: BRESSER, ADR. - 666 Vlugschrift over Openbaring, 10e Duizendtal, Auteursrecht verzekerd.
23617: BRESSER, ADR. - 666 Vlugschrift over Openbaring, 10e Duizendtal, Auteursrecht verzekerd.
76819: BRESSER J - De verloren strijd geillusstreerd
51754: BRETON, H. - De held der pampa's. Serie "Voor rakkers en bengels". Geillustreerd door H. Pieck.
51755: BRETON, LE, AUGUSTE - Klopjacht op de penoze
18981: BRETON, H. - De held der pampa's. Serie "Voor rakkers en bengels". Geillustreerd door H. Pieck.
75389: BREUGELMANS, R. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
19473: BREUKELAAR, J. CHR GERF PREKIKANT TE UTRECHT - Gedenken aan Gods weldadigheid.
44744: BREUKELMAN, F.H - Bijbelse theologie IV/2. Theologische opstellen. Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door L.W.Lagendijk.
77094: BREYSSE, F.A. - Oscar en Isidoor, deel 2. De Krans van Vuur.
27054: BRICHTMAN, TH - Een grondighe ontdeckinghe. Ofte duydelijcke uytlegginghe met een logicale ontknoopinghe over de gantsche Openbaringe Iohannis des Apostels. Waer in de sin uyt de Schriftuere verklaert ende insgheliicks de uytkomsten der dinghen die voorseyt waren niet de kerckelijcke historien aenghewesen worden: Door Thomas Brichtman. Ende nu uyt het Engelsch overgheset door Vincent Meulevoet, Dienaar Iesu Christu tot Schaghen.
51764: BRIEGER, TH. - Die Reformation. Ein Stück aus Deutschlands Weltgeschichte. Von Theodor Brieger.
27586: BRIEGER, TH. - Die Reformation. Ein Stück aus Deutschlands Weltgeschichte. Von Theodor Brieger.
51765: BRIEM, CHRISTIAN. - Daar ben Ik in het midden van hen.
42888: BRIEM, CHRISTIAN. - Daar ben Ik in het midden van hen.
76408: BRIENEN, T.RED - De Nadere Reformatie beschrijving van haar voornaamste vertegewoordigers
48174: BRIENEN T DR. - De liturgie bij Johannes Calvijn
13492: BRIENEN, T. - De prediking van de nadere reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie.2e druk
19182: BRIENEN, T. / GROENENDIJK, L.F. / HOF, W.J. OP'T / LEURDIJK, G.H. - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. Deel 1 en 2
10747: BRIENEN, T. EN DANKBAAR, DR. W. F. - De prediking van de nadere reformatie. en Hervormers en Humanisten.
35466: BRIENEN, T - Theologische aspecten van de Nadere Reformatie.
73475: BRIENEN, T. / GROENENDIJK, L.F. / HOF, W.J. OP'T / LEURDIJK, G.H. - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. Deel 1
70248: BRIENEN, DR. T. - Handboek voor de Diaconiologie. Inleiding in de theologie van de bediening van het Woord in al zijn dimensies.
20244: BRIENEN, T. - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme.
13483: BRIENEN, T. - Bevinding. Aard en funktie van de geloofsbeleving.
13485: BRIENEN, T. - Leren in Jodendom en Christendom. De plaats van Israël in de Catechetiek.
17268: BRIENEN, T. - Onderlinge dienst. Schets van gemeenschapsbeleving in de gemeente van Christus.
20994: BRIENEN, T. - Wegwijzer in het veld van de catechese
37776: BRIENEN, T. - Handboek voor de diaconiologie. Inleiding van de "bediening van het woord" in al zijn dimensies.
73789: BRIENEN DR. T. - Van ambt naar dienst, een Bijbelse visie op diensten en bedieningen
51783: BRIERLEY, PETER (REDACTIE - Handboek van Christelijk Nederland. Een gezamenlijke uitgave van Marc Europe, Bromley-Kent (UK), Evangelische Alliantie, Driebergen en J. H. Kok BV, Kampen.
13490: BRIERLEY, PETER (REDACTIE - Handboek van Christelijk Nederland. Een gezamenlijke uitgave van Marc Europe, Bromley-Kent (UK), Evangelische Alliantie, Driebergen en J. H. Kok BV, Kampen.
51784: BRIET, DS.H.C. / TROELSTRA, DR. A. - Het Boek der Richteren. Debora - Gideon - Jefta - Simson - Geen Koning. ,
49095: BRIET, DS.H.C. / TROELSTRA, DR. A. - Het Boek der Richteren. Debora - Gideon - Jefta - Simson - Geen Koning.
45862: BRIJDER, H.A.G. , BEELEN, J. , MEER, L.B. VAN DER - De Etrusken
70194: BRILL, W.G., - Hollandsche spraakleer. ten gebruiken bij inrichtingen van hoogere onderwijs
26327: BRILL, JACOB, (1639-1700, LEIDEN) - De werken van den hoog-verlichten Jacob Brill, klaar en grondig aanwijsende het pit en merg van de ware wesentlijke en dadelijke God-geleerdheyd. Seer nut en dienstig voor alle gesindheden. Waar by gevoegt is des autheurs leven..
51787: BRILLENBURG WUGTH, DR.G. - Het Christelijk leven. Grondlijnen der ethiek.
8127: BRILLENBURG WUGTH, DR.G. - Het Christelijk leven. Grondlijnen der ethiek.
35825: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 2. Veranderd Veenenendaal - Vrij wonen aan de Buurtweg - Sport in Veenendaal bedrijfsclubs groeiden uit tot bloeiende vereningingen-- Scholen veranderen maar kind bleef het zelfde - Groepen en personen vriende gingen in zondags pak naar de fotofraaf - Plaatselijke overheid over brandweer en rookwedstrijden
51821: BRINK-BLANKENSTIJN, G.A. VAN DEN - Vrouwen onderweg. Bijbels dagboek voor vrouwen
51817: BRINK, MARTIN - Keerpunt Veenendaal . Beeld van een groeiende gemeente tussen 1953-2003 waarbij opgenomen het adresboek van Veenendaal uit 1953 de auteur geeft een blik in veranderd Veenendaal in woord en beeld
51813: BRINK, H. W. VAN DEN - Veluwe speeltuin van Nederland?
51814: BRINK, H.C. VAN DEN - Zoo ik niet had geloofd! Herdenkingspreek, gehouden op zondag 3 september 1933 te Hilversum.
51815: BRINK, J. E. VAN DEN - De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes.
51811: BRINK, G.V.D. & KWAST, H.J.V.D. - Een kerk ging stuk. Relaas van de breuk die optrad binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.) in de jaren 1967-1974
14530: BRINK, M. EN C. CRAMER - Ergens in Nederland. Herdenking mobilisatie 1939 2 e druk
73788: BRINK J. VAN DEN - Een schoolmeester kijkt achterom 1961-1979
9483: BRINK, H. W. VAN DEN - Veluwe speeltuin van Nederland?
51804: BRINK, DR. G. VAN DEN - Orientatie in de filosofie dln 1
51805: BRINK, DR. JAN TEN - Gerbrand Adriaensen Brederoô. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw, door dr. Jan ten Brink. Nieuwe uitgaaf. Met uitvoerig register.
51806: BRINK, DR. JAN TEN,1832-1901) - De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie (1555-1568). Portretten en Tafereelen.
40541: BRINK, J. VAN DE / J.C. DOORNENBAL - en te doen onderwijzen geschiedenis van de Johannes Calvijn (kokse) School 1931-1991
74909: BRINK H. V.D. - De Christenreis naar de eeuwigheid door John Bunyan
53699: GRAAF VAN DER JAN/BRINK VAN DEN G E A - Belijden met hoofd en hart - Gereformeerd leven tussen gisteren en morgen
33652: BRINK, MARTIN - Keerpunt Veenendaal . Beeld van een groeiende gemeente tussen 1953-2003 waarbij opgenomen het adresboek van Veenendaal uit 1953 de auteur geeft een blik in veranderd Veenendaal in woord en beeld
77772: BRINK, GIJSBERT VAN DEN EN BURG, ELCO VAN (RED.) - Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein
16037: BRINK, DR. G. VAN DEN - Gegrond geloof.
45916: BRINK, J. V.D. EN DOORNENBAL, J.C. - en te doen onderwijzen, Gechiedenis van de Johannes Calvijnschool te Veenendaal 1931 - 1991
73501: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen, den 5 januarij 1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 julij 1817. Door haar zelve opgeteekend. 5e Druk.
1539: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Ch. v. d. Brink. Door haar zelve opgeteekend.
51788: BRINK VAN DEN H (REDAKTIE) - Vertellingen uit de bijbel. deeltjes 2 t/m 15 32 blz per nummer Ill.: zwart/wit illustraties . Fraai kleurenplaatje op de voorzijde
70582: BRINK, DS. G. VAN DEN - Matteus 3dln
41417: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 1 .De Breeje Gang de Jordaan van Veenendaal - Rokende fabrieksschoorstenen- Koninklijk Huis in Veenendaal kwam vaak langs- Veenendalers wisten wat feesten was - Vreemd Krijgsvolk in Veenendaal - Gebeurtenissen gaven kleur aan het i dagelijks leven - Ook toen al Lintjes,slagbomen en sleutels bij officiele aangelegenheden en op stap met de fabriek Frisia-Scheepjeshof -VSW - Diverse Panteren Textielfabriek Veenemndaal
74976: LOOZS J EN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK J N - HERVORMING enCATHOLICITEIR
75788: BRINK, DS. G. VAN DEN - Matteus 3dln
5240: BRINK, DR. JAN TEN - Gerbrand Adriaensen Brederoô. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw, door dr. Jan ten Brink. Nieuwe uitgaaf. Met uitvoerig register.
1331: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welken God gehouden heeft met Christina van den Brink. Geboren te Vassen den 5 januari 1747 en overleden te Apeldoorn den 5 juli 1817. door haar zelve opgeteekend.
25430: BRINK, H.C. VAN DEN - Zoo ik niet had geloofd! Herdenkingspreek, gehouden op zondag 3 september 1933 te Hilversum.
41380: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 3 Veranderd Veenendaal 2 - Middelbuurt en omgeving - Groepen en personen 2 - Sportclubs en schoolklassen - de sterke arm van Veenendaal en de Veendaalse middenstand
41260: BRINK, DR. JAN TEN,1832-1901) - De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie (1555-1568). Portretten en Tafereelen.
41309: BRINK, DR. JAN TEN - Romans en novellen - Jeannette en Juanito 109 blz - Drie reisschetsen 256 blz - Novellen120 blz
46018: BRINK-BLANKENSTIJN, G.A. VAN DEN - Vrouwen onderweg. Bijbels dagboek voor vrouwen
47821: BRINK, DR. G. VAN DEN - Orientatie in de filosofie dln 2
48737: BRINK, DR. G. VAN DEN - Kernteksten uit Daniël
48969: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen, den 5 januarij 1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 julij 1817. Door haar zelve opgeteekend. 8 eDruk.
8057: BRINK, J. E. VAN DEN - De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes.
51822: BRINKGREVE - ENTROP, J. H. - Vier meisjes in de hut. Geïllustreerd door Nans v. Leeuwen.
51824: BRINKGREVE, DIEN - Stien en haar buurtjes. 8-10 jaar (de nieuwe serie no3
70661: SUZE BRINKGREVE - Twee vriendinnen op de boerderij geïllustreerd door Rie Reinderhoff
51823: BRINKGREVE, DIEN - Tante Nel en haar petekind. No. 10 van De Nieuwe Serie voor kinderen van 8 tot 10 jaar. Met platen van Hans Borrebach.
26130: BRINKGREVE - ENTROP, J. H. - Vier meisjes in de hut. Geïllustreerd door Nans v. Leeuwen.
45321: BRINKGREVE, CLARA (RED.) - Haarlemmerhout 400 jaar. Mooier is de wereld nergens,
8685: BRINKGREVE, DIEN - Tante Nel en haar petekind. No. 10 van De Nieuwe Serie voor kinderen van 8 tot 10 jaar. Met platen van Hans Borrebach.
51828: BRINKMAN, J. (VERTALING - Bij U wil ik schuilen. Het boek Psalmen Vertaling van het oudtestamentische bijbelboek door de Nederlands-hervormde theoloog.
51826: BRINKMAN, J M - PSALMEN 1 =en 2 en3 EEnpraktische bijbelverklaring
51827: BRINKMAN, J. - De "gerechtigheid Gods" bij Paulus. Proefschrift.
45638: BRINKMAN, E - Elco Brinkman. In gesprek met...
16543: BRINTON, C./ CHRISTOPHER, JOHN B. / LEE WOLFF, ROBERT - Erfenis der eeuwen. Geschiedenis en beschaving van het westen. In drie delen.
69562: BRISPOT,ABBÉ M. - La Vie de N.S. Jésus-Christ, écrite par les quatre Evangélistes. 2 Tomes en un volume.
9499: BRISTOW, GWEN - Als de katoen rijpt ... Deel I: Midzomer, 335 blz. 9e druk. Deel II: Blanke slaven, 361 blz. 8e druk. Deel III: Nieuwe adel, 356 blz. 8e druk.
1384: THOENE BODIE BROCK - Schaduw en shilloh
66711: THOENE BODIE BROCK - Schaduw en shilloh
73677: THOENE BODIE EN BROCK - De adem van de angst Schemmer in Sion deel 2
51833: BROCKHAUS, W. - Sam, of de dageraad der vrijheid in de Nederlanden. Een geschiedkundig tafereel uit de zestiende eeuw.
51832: BROCKHAUS, W. - De Kluizenaar. Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt, Em. Pred. te 's Gravenhage. Met gekleurde Plaatjes. (2) 171 blz. Waarbij Geb. Kuno. Een bladzijde uit den Godsdienststrijd in Zwitserland Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt. Met gekleurde Plaatjes. (2) 182 blz.
15478: BROCKHAUS, W. - De Kluizenaar. Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt, Em. Pred. te 's Gravenhage. Met gekleurde Plaatjes. (2) 171 blz. Waarbij Geb. Kuno. Een bladzijde uit den Godsdienststrijd in Zwitserland Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt. Met gekleurde Plaatjes. (2) 182 blz.
51834: BROCKHAUS, W. - Korporaal Tom of de verwisselde brief een historisch tafereel uit de dagen der Schotsche hervorming.
35239: BROCKHAUS, W. - Sam, of de dageraad der vrijheid in de Nederlanden. Een geschiedkundig tafereel uit de zestiende eeuw.
44583: BROCKHAUS, W. - Korporaal Tom of de verwisselde brief een historisch tafereel uit de dagen der Schotsche hervorming.
51835: BROECKE, J.P.V.D. - Beschermd door dijk en duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water.
9460: BROECKE, J.P.V.D. - Beschermd door dijk en duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water.
75804: BROEDER, J. DEN - Het ontstaan en de ontwikkeling van Rotterdam. Een leesboek voor den Rotterdamsche Jeugd.
60603: MARONIER J.H. EMERITUS PREDIKANT BIJ DE REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP - Geschiedenis van het Protestantisme van den Munsterschen Vrede tot de Fransche Revolutie 1648-1789. En leesboek bekroond en uitgegeven door het Haagsche genootschap tot verdediging van den Christelijke Godsdienst
51837: BROEK ROELOFS, OLCHERT CORNELIS - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
67139: VAN DEN BROEK, M.A. - Der Spiegel des Sünders. Ein katechetischer Traktat des fünfzehnten Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch. (Diss. Vrije Universiteit van Amsterdam)
51838: BROEK, H.J. VAN DEN (DE ROTTERDAMMER)H - ier Radio-Oranje. Vijf Jaar Radio in Oorlogstijd.. Foto's. Voorwoord door Jan Moedwil. De wederwaardigheden van de beroemde zender verteld in dit boek. Het boek is tevens een spiegel waarin de lotgevallen van de wereld en in het bijzonder van het Nederlandse volk gedurende deze vijf verschrikkelijke jaren worden gezien.
71631: BROEK,JOOP VAN DEN. EN STIJN HOOGEN - Herinner de dagen.
19610: BROEK, L. VAN DEN - Eene schipbreuk. Zee-tafereeltje.
51836: BROEK ROELOFS, OLCHERT CORNELIS - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
6783: BROEK, R. VAN DEN / QUISPEL, G. - Corpus Hermeticum. Ingeleid, vertaald en toegelicht.
23457: BROEK ROELOFS, OLCHERT CORNELIS - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
51840: BROEKE, DR. W. VAN DEN - Het spoor 150 jaar spoorwegen in Ned.
51839: BROEKE, CORNELIS VAN DEN. - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004). Proefschrift VU Amsterdam,
51841: BROEKE, J.W. TEN - Kraaien Mieke
47269: BROEKE, DR. W. VAN DEN - Het spoor 150 jaar spoorwegen in Ned.
51842: BROEKHUIS, DR. J. - Orientatie in de godsdienstwetenschap - deel 5
46796: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Alarm....Starten! De Oorlogsverrichtingen Van Ons Luchtwapen. [ Het Nederlandse luchtwapen in de meidagen van 1940. :.
305: BROERE, BASTIAAN - Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare Leidingen Gods met Bastiaan Broere, in Nederland en in Amerika.
35948: BROERE, BASTIAAN - Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare Leidingen Gods met Bastiaan Broere, in Nederland en in Amerika.
37665: BROERE, BASTIAAN - Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare Leidingen Gods met Bastiaan Broere, in Nederland en in Amerika. Waarbij Geb.: Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk op aarde, beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en den weg dien de Heere mijnen God met mij heeft gehouden, zoowel in den weg der natuur, als in die der genade door Abraham Verheij, Gereformeerd predikant. Derde druk Waarbij Geb.: Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver Dirk Verheij. Geschreven in den Jare 1858. Waarbij Geb.: Het leven en zalig afsterven van Gerrit van Doesburg. In den ouderdom van 10 jaren en ruim 5 maanden, den 11den December 1849. Dertiende druk. Waarbij Geb.: Kort verhaal van de genade Gods, verheerlijkt aan mr. J. Hart, uit het Engelsch door C.B. van Woerden. Tweede druk.
51846: BROEREN, D. - Van het avondmaal des Heeren.
24879: BROEREN, D. - Van het avondmaal des Heeren.
9768: BROERSEN - Het bonte leven van Jan de Danser. Zwerver langs 's Heeren wegen.
51858: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
51859: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - Leerredenen door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam. In twee deelen.
51860: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
51853: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid
51855: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen, Door Petrus Broes, (in leven) Predikant te Amsterdam. Zevende druk.
51856: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen,of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid met eene voorrede van J P HASEBROEK 8e druk.
51854: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek. 9e druk.
51851: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen, Door Petrus Broes, (in leven) Predikant te Amsterdam. Zevende druk.
51850: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM)TH - De peinzende kristen, of Bundel van stichtel?ke gedachten voor de eenzaamheid
38535: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Vierde stukjen.
37409: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan; in twee deelen
51849: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, door Petrus Broes, predikant te Amsterdam.
39364: BROES, PETRUS. GEVOLGD DOOR KALDENBACH, A.L. - De peinzende christen van Petrus Broes in eene verzameling van Godsdienstige bespiegelingen, gevolgd door A.L. Kaldenbach. Met platen. 12 prentjes.
18761: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
29806: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - Leerredenen door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam. In twee deelen.
34735: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen, Door Petrus Broes, (in leven) Predikant te Amsterdam. Zevende druk.
42701: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek. 9e druk.
13489: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek.
51848: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek.
51852: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Vierde stukjen.
4215: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. 8e druk
27266: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM)TH - De peinzende kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid
16938: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, door Petrus Broes, predikant te Amsterdam.
40158: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid
72480: BROEYER, F.G.M. / KUIPER, D.TH., (REDACTIE) - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw.
18802: BROLSMA, R. - De stroojonker.
70665: BROLSMA R. - De strojonker (vertaling van J.d. de Jong en H. D. Vriesma tweede druk)
41964: BROM,G. - De Doninee in onze Literatuur
48645: BROM, G. - Nietzsche's antichrist
75861: VADERTJE BROMBEER. - Reinaard de Vos speelt voor huisbaas. een verhjaal van vadertje brombeer
51862: BROMILEY G [ZWINGLI/BULLINGER] - Zwingli and Bullinger: selected translations with introductions and notes (Library of Christian classics Vol XXIV)
44378: BROMILEY G [ZWINGLI/BULLINGER] - Zwingli and Bullinger: selected translations with introductions and notes (Library of Christian classics Vol XXIV)
38405: BROMLEY, THOMAS - Reizen der kinderen Israëls. Door de woestijn; voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte (...) Benevens: Sleutel of verklaring van het Hooglief van Salomo. Door Jacobus Durham uit het Engels vertaald van Jacobus Koelman, met een aanbevelend voorwoord van N. Warmols. Predikant te Sexbierum (Friesland)
4609: BROMLEY, THOMAS (1629-'91); DURHAM, JAMES (1622-'58) - Reizen der kinderen Israels door de woestijn; voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte; 316 blz waarbij Borstius de vermakelijke wandeling naar de hemel blz 316-519 en daarbij Durham Sleutel tot de opening van het hooglied 520- 1236
51864: BRONGERS H A DR - KONINGEN-2 DE PREDIKING VAN HETOUDE TESTAMENT
51865: BRONGERS, DR. J. A. / ELIAS, DRS. B. G. J. / KEMPERINK, DRS. R. M. (REDACTIE) - Amersfoortse opstellen. Historie. archeologie. monumentenzorg.
40250: BRONGERS H A DR - KONINGEN 1- DE PREDIKING VAN HETOUDE TESTAMENT
69627: BRONGERS G A - ANTIEKE RARITEITEN
18681: BRONGERS, E. H. (MAJOOR VAN DE VERBINDINGSDIENST) - Grebbelinie 1940. Geïllustreerd met foto's en kaarten. Derde druk.
1863: BRONGERS, DR. J. A. / ELIAS, DRS. B. G. J. / KEMPERINK, DRS. R. M. (REDACTIE) - Amersfoortse opstellen. Historie. archeologie. monumentenzorg.
51869: BRONKHORST, E. - Schakeltjes 8 het hele troepje - in aansluiting bij iedere goede leesmethode - derde druk
51870: BRONKHORST, ELISE - Loekie en haar clubje. Geillustreerd door C. Oudenaarden. Derde druk.
51866: BRONKHORST, DR. A. - Illegalen van oud-Israël. Het boek der richteren.
77211: BRONKHORST, A.J. - Schrift en kerkorde. Een bijdrage tot het onderzoek naar de mogelijkheid van een schriftuurlijke kerkorde.
51867: BRONKHORST, DR. A. J. - KARL BARTH, Een levensbeeld
19897: BRONKHORST, DRS. HANS / HAGOORT, DRS. HENK / SIEBESMA, DR. PIETER - Een Heilige Stad. Jeruzalem in Jodendom, Christendom en Islam.
20396: BRONKHORST, DR. A. - Illegalen van oud-Israël. Het boek der richteren.
44895: BRONKHORST, DR. A. J. - KARL BARTH, Een levensbeeld
8708: BRONKHORST, ELISE - Loekie en haar clubje. Geillustreerd door C. Oudenaarden. Derde druk.
44352: BRONSVELD A W (HARDEWIJK 1839- UTRECHT 1924) - BIJBEL bevattende al de boeken van het oude en nieuwe testament volgens de Staten-overzetting Met OPHELDERENDEAANTEEKENINGEN van Dr.A W BRONSVELD verrijkt met 800 illustraties
51873: BRONSVELD, CATHARINA - De vriend van mijnheer den burggraaf. Naar het Engelsch bewerkt. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
51874: BRONSVELD, CATHARINA, - Moeten of mogen. Ill. door Annie van de Ruit.
19809: BRONSVELD, CATHARINA - De vriend van mijnheer den burggraaf. Naar het Engelsch bewerkt. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
39575: BRONSVELD, DR. A.W. - Dr. A.W. Bronsveld, zijn visie op een halve eeuw . Door Suttorp.
48993: BRONSVELD - Het dankoffer. Met tekeningen van J. G. Kesler.
51878: BRONSVELS, CATHARINA - Toch een Kerstkindje
52708: CHRISTOHER BROOKE - Klooster werelden 1000 - 1300 boek over Klooosters , zeer rijk geillustreerd met zwart wit en kleuren foto's
45514: CHRISTOHER BROOKE - Klooster werelden 1000 - 1300 boek over Klooosters , zeer rijk geillustreerd met zwart wit en kleuren foto's
77226: BROOME J R - TYNDALE William
77228: BROOME J R - EXILES Geneva the
77227: BROOME J R - CRANMER Thomas
51881: BROOS, W - goede reis
70660: BROOS W. - Een zesdaagse in de wigwam tekeningen van Rein Stuurman
43401: BROOS, W - Goede reis
70659: BROOS W. - De Mulo-jaren van Gert van Santen met tekeningen van Jan Lutz.
75890: BROUIWER P - De knecht van de molenhoeve
51891: BROUWER, DR. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen(1804-1863)
51890: BROUWER, DR. J. - Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II.
51888: BROUWER, C - Naar den troon-om genade
51886: BROUWER, A M - de wording der kerk
51887: BROUWER, A. - Onvoltooid afscheid.
51889: BROUWER, C. - De zielverkooper van Bristol. . Een verhaal uit den tijd van Cromwell). Illustr.: W. Hoogenbos 1e druk
51885: BROUWER, A - De kerk organisatie der eerste eeuw
51883: BROUWER J DR - Elst in oude ansichten deel 2
51884: BROUWER PROF DR. A.M . - De zoon des menschen
51894: BROUWER, PROF. DR. J. H. (HOOFDRED. ) - Encyclopedie van Friesland
51895: BROUWER, PZ. C. - Johannes Calvijn. Zoo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
51896: BROUWER, R. - Pastor tussen macht en onmacht (Professionalisering van het Herv. Predikantschap)
51897: BROUWER, RINSE REELING - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie.
51898: BROUWER, T. - Sleutelstad Orgelstad / Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden
51893: BROUWER, J. / NIJHOFF, R.H. - Herinneringen aan het oude Lunteren. Deel 2.
51899: BROUWER, T. - De oude kerk van Voorburg en haar orgels
73458: BROUWER, C. - Wachter en herder. Een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9 Dissertatie met stellingen
25093: BROUWER, J. / NIJHOFF, R.H. - Herinneringen aan het oude Lunteren. Deel 2.
13494: BROUWER, A. - Onvoltooid afscheid.
19535: BROUWER, A - De kerk organisatie der eerste eeuw
33888: BROUWER, DR. J. - Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II.
39408: BROUWER, PZ. C. - Johannes Calvijn. Zoo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
39574: BROUWER, DR. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen(1804-1863)
40811: BROUWER, DS. A (PREDIKANT VAN DE GER. KERK VAN ZWARTSLUIS) - Eene ernstige bedreiging. Leerrede over Jesaja 8:21
43778: BROUWER, JOHAN - Philips Willem De spaansche Prins van Oranje naar een oud spaansch handschrift door Johan Brouwer vijfde druk
44628: BROUWER P - Van vriendinnnen vinden veel vreugde.
44948: BROUWER, A M - de wording der kerk
44963: BROUWER PROF DR. A.M . - De zoon des menschen
47575: BROUWER, R. - Pastor tussen macht en onmacht (Professionalisering van het Herv. Predikantschap)
47650: BROUWER, P - God zoekt het verlorene
47651: BROUWER, P - Het weesmeisje en haar tante
47729: BROUWER, C - Naar den troon-om genade
48588: BROUWER, PROF. DR. J. H. (HOOFDRED. ) - Encyclopedie van Friesland
73390: SCRBANI CARLUS S J 1561-1629DOOR DR L BROUWERS - CAROLUS SCRIBANI S J 1561-1629 eengroot man vande Contra Reformatiein Nederlenden Uitgegeven metmedewerking vande Universitie stichting vanBellgir
77023: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevenden Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
76471: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevenden Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
71648: BROWN, JOHN (1610?-'79)JACOBUS KOELMAN (1631-1695) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zesde Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
51901: BROWN, JOHN - I Peter. 2 Volumes complete Geneva series) (first published 1848)
41172: BROWN, JOHN (1610?-'79) KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Christus, de wegh, de waarheidt ende het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. Vertaalt door J. Koelman met een voorrede van Koelman en gedichten van D Montanus .sesdedruk Doch is hier bijgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. "Christus de hoop der heerlijkheidt in de geloovigen." Met aparte titelpagina.1686 zesde druk. Verbetert en vermeerdert.
51905: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Het Leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen. (...) Opgeheldert en verklaart uit Hebr. X. 38. Uit het Engelsch vertaalt door P. van der Meersch. Met een breede voorreden (Die de Pracktikale Godgeleertheid in het gemeen, ende dit Praktikaal Geschrift in het bijzonder aanprijst,) van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. te Groningen.
32299: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Christus, de weg, de waarheid en het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Evangeliums. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier opgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. .onder daktie J H Donner en W G Smottt
39064: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Het Leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen. (...) Opgeheldert en verklaart uit Hebr. X. 38. Uit het Engelsch vertaalt door P. van der Meersch. Met een breede voorreden (Die de Pracktikale Godgeleertheid in het gemeen, ende dit Praktikaal Geschrift in het bijzonder aanprijst,) van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. te Groningen.
39500: BROWN, JOHN D.D. - Expository Discourses on I Peter. In 2 delen.
41232: BROWN, RAYMOND E., DONFRIED, KARL P., REUMANN, JOHN. - Petrus in het geloof van de jonge kerk. Over theorie en praxis van een mogelijk Petrusambt voor de ene Kerk van de toekomst. Met een Ten Geleide van prof. dr. F. Haarsma, voorzitter der Sint Willibrord Vereniging.
48027: BROWN, JOHN - I Peter. 2 Volumes complete Geneva series) (first published 1848)
21092: BROWNRIGG, RONALD - Wie is wie Het nieuwe testament Alle bijbeklse figuren van A tot Z
69933: OUDEN VAN BRUCHEN DEN N - THIRZA dochter van een Joodse bankier 2e druk
51908: BRUCHÉSI, JEAN - Le Canada
18015: BRUCHÉSI, JEAN - Le Canada
11946: BRUCK, HANS - IJSHOCKEY
51909: BRUCK, HANS - IJSHOCKEY
64055: RAY BRUCY - Laat ons de rustdag wijden
47951: RAY BRUCY - Laat ons de rustdag wijden
3048: BRUDER, C.H. - Sive concordantiæ omnium vocum Novi Testamenti Graeci primum ab Erasmo Schmidio editae nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae meliori ordine dispositae cura Caroli Hermanni Bruder. Editio stereotypa altera.
51911: BRUDER, C.H. - Sive concordantiæ omnium vocum Novi Testamenti Graeci primum ab Erasmo Schmidio editae nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae meliori ordine dispositae cura Caroli Hermanni Bruder. Editio stereotypa altera.
2096: BRUDER, C.H. - Concordantiae omnium vocum Novi Testamente Graeci. Primum ab Erasmo Schmidio editae. Nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae, meliori ordine dispoditae cura Caroli Hermanni Bruder, Phil. dr. AA.LL.M. Societ. Hist. Theol. Lips Sodalis. Editio stereotypa
51910: BRUDER, C.H. - Concordantiae omnium vocum Novi Testamente Graeci. Primum ab Erasmo Schmidio editae. Nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae, meliori ordine dispoditae cura Caroli Hermanni Bruder, Phil. dr. AA.LL.M. Societ. Hist. Theol. Lips Sodalis. Editio stereotypa
51913: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
51914: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders. Exhib. cat. Paleis voor Schone Kunsten, (Europalia). 340 pp. ,
45835: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
46261: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders. Exhib. cat. Paleis voor Schone Kunsten, (Europalia). 340 pp. ,
70126: BRUEGHEL, PIETER - CLAESSENS, BOB / ROUSSEAU, JEANNE - Pieter Brueghel, met synoptische tabel
51916: BRUG, WILHELM VAN DE - Omgaan met jongeren. Een handreiking voor mensen die met jongeren in contact willen treden. Tweede druk.
40536: BRUGGEMAN, KEES-WILLEM E.A. (RED.) - Een zwaar bedrijf. De lagerindustrie in Veenendaal in woord en beeld. (SKF)
48515: BRUGGEMAN,L. - Indisch tuinboek. [1e druk].
28088: BRUGGEN, J. VAN - Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten.
51925: BRUGGEN, J. VAN - Ambten in de apostolische kerk. Een exegetisch mozaïek.
51919: BRUGGEN, A.A. VAN - Bezinning op de bucharistische aanbidding auctore A.A. van Bruggen dissertatio ad laurban in facultate theologica cosequendan (pontificia universitas grogoriana)
75814: BRUGGEN, J. VAN - De bergrede. Reisgids voor Christenen. 14e druk
51923: BRUGGEN, J. VAN - Marcus Het evangelie volgens Petrus derde serie commentaar op het nieuwe testament
32454: BRUGGEN, J. VAN - Het lezen van de Bijbel. Een inleiding.
3019: BRUGGEN, DR. J. VAN (REDACTIE) - Wegwijs in Bijbelvertalingen.
51924: BRUGGEN, J. VAN - Lucas Het evangelie als voorgeschiedenis 2e druk derde serie commentaar op het nieuwe testament
36829: BRUGGEN, DR. J. VAN - Het huwelijk gewogen.
51918: BRUGGEN, A. G. - Let op hun wegen. Biografische schetsen van de in Ede vernoemde predikanten IHRHOVEN, W. VAN; MUNTINGH, H.; DETMAR, D.A.
51921: BRUGGEN, DR. J. VAN - Emancopatie en Bijjbel
51928: BRUGGEN, W. VAN - Inventaris 6 - Tiendkommissies
27279: BRUGGEN, DR. J. VAN - De bergrede. Reisgids voor Christenen.
42049: BRUGGEN, A.A. VAN - Bezinning op de bucharistische aanbidding auctore A.A. van Bruggen dissertatio ad laurban in facultate theologica cosequendan (pontificia universitas grogoriana)
45012: BRUGGEN, DS. J. P. VAN E.A. - Het christelijk openbaringsbegrip Vertaal door H.C. Touw Nummer 1 uit serie ''Onze Tijd''
51931: BRUGGHEN, MR. J. J. L. VAN DER - Christendom en staatkunde
74320: BRUGGRAAF G.P.P. - Zijn trouw aan Isrelnooit gekrenkt
51933: BRUGMAN H PROF.DR, DIV. AUTEURS - Historische opstellen, opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders. 1904 - 7 maart - 1929.
10827: BRUGMAN, TIL - Wiben en de katten. Redactie Victor E. van Vriesland en J.C. Winterink.
51934: BRUGMAN, TIL - Wiben en de katten. Redactie Victor E. van Vriesland en J.C. Winterink.
39083: BRUGMAN H PROF.DR, DIV. AUTEURS - Historische opstellen, opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders. 1904 - 7 maart - 1929.
7576: BRUGMANS, H. - AMSTERDAM in de Gouden Eeuw. 2 delen. 1: 395 blz. 2: 396-797 blz.
74582: BRUGMANS, H. EN A. LOOSJES. - Amsterdam in beeld. 3 dln
51938: BRUGMANS, H. - AMSTERDAM in de Gouden Eeuw. 2 delen. 1: 395 blz. 2: 396-797 blz.
51935: BRUGMANS, DR. H. E.A. - Algemeene geschiedenis. Geillustreerd.
51936: BRUGMANS, H. - Historisch leesboek verzameld door dr. H. Brugmans, hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam. R. Fruin, R.C. Bakhuizen van den Brink, W.H. de Beuafort, W.G.C. Byvanck e.a.
51937: BRUGMANS, H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815 door prof. dr. H. Brugmans. Geïllustreerd onder toezicht van H. van der Bijll, wetenschappelijk-assistent aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam
51939: BRUGMANS, H. / WEISSMAN, A.W. - Het stadhuis van Amsterdam. Door prof. dr. H. Brugmans en A.W. Weissman. Met 43 afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten en photographieën, en twee plattegronden.
51940: BRUGMANS, H. (SAMENST.). - Geschiedenis van Nederland. 8 Dln.
51943: BRUGMANS, PROF.DR.I.J. (RED.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1e druk, Hardcover, 1836-1961. Met foto's, documenten en tekeningen.
51944: BRUGMANS, W - Korang Oewang (zonder geld)
24599: BRUGMANS, H. / WEISSMAN, A.W. - Het stadhuis van Amsterdam. Door prof. dr. H. Brugmans en A.W. Weissman. Met 43 afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten en photographieën, en twee plattegronden.
77479: BRUGMANS W F H - Bolletje en Knolletj op het oorlogspad geeillusteerd door Albert Kaning
44610: BRUGMANS, PROF.DR.I.J. (RED.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1e druk, Hardcover, 1836-1961. Met foto's, documenten en tekeningen.
6106: BRUGMANS, H. - Historisch leesboek verzameld door dr. H. Brugmans, hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam. R. Fruin, R.C. Bakhuizen van den Brink, W.H. de Beuafort, W.G.C. Byvanck e.a.
6150: BRUGMANS, PROF.DR. J.J. (E.A.) - Stapvoets voorwaarts: sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
48185: BRUIJN, C. A. DE REINDERS, H. R - Nederlandse vestingen
74640: BRUIJN J. DE - Hoe gezegend in ons land,
45521: BRUIJN, J. DE, W. HEIJTING (EINDRED.), - Psalmzingen in de Nederlanden. Vanaf de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies, met de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, samengesteld door Dr. W. Heijting, m.m.v. M. van den Heuvel.
10423: BRUIJN, COR - Een gave van God. Tweede druk. geillustreerd door Anton Pieck.
51951: BRUIJN, C. - Nederlandse sagen en volksverhalen
51964: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeid
13292: BRUIJN, COR - Kinderen van het eiland. Illustraties van Jos Ruting.
19643: BRUIJN, COR - Sil, de strandjutter. Illustraties van Anton Pieck.
23154: BRUIJN, COR - De Drie Portretten van Claire Marianne
23410: BRUIJN, COR - De dijken breken. Met Illustraties en bandtekening van Jan Lutz. Derde druk.
25185: BRUIJN, C. - Het vonkende vuur.
29017: BRUIJN, C. - De dijken breken. Met illustraties en bandtekening van Jan Lutz. Derde druk.
29062: BRUIJN, DS. H. DE - Over Zondag 27 gehouden in de morgendienst van zijn sterfdag. 5 maart 1944.
34508: BRUIJN, JAC. DE - De Hervormde Gemeente De Meern. Historisch geschetst van haar oorsprong tot heden.
40274: BRUIJN, DR J. DE, PUCHINGER, DR. G - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, ingeleid en toegelicht door Bruijn en Puchinger
40470: BRUIJN, DR J. DE, PUCHINGER, DR. G - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, ingeleid en toegelicht door Bruijn en Puchinger
43395: BRUIJN, COR - De Valk zeilt uit illustraties Jan Lutz 1e dr. -
43397: BRUIJN, A - De Doppertjes doppen zelf hun boontjes 1e druk, geb., geillustreerd. door de schrijfster
43461: BRUIJN, COR - De marskramer en andere verhalen Uit de inhoud: De marskramer; Gele honden in Rusland; Oom Julius heeft twee helden; Twee kaarsen; Het zeewijf; De man met de ster; Kinderen van het eiland; Nawoord; Bibliografie..
43623: BRUIJN, COR - Wendelmoet illustraties van Ru van Rossem
43766: BRUIJN, C. - Het vonkende vuur. door Cor Bruijn schrijver van: Keteltje Michel de strooper e.a. met platen en bandteekening van Henk Poeder derde druk
43966: BRUIJN, COR - simon en johannus
44020: BRUIJN, COR - Aan het einde van de wereld met illustraties van Henson
44567: BRUIJN, COR - Een gave van God. Geillustreerd door Anton Pieck.
47465: BRUIJN, C. A. DE EA. - Nederlandse vestingen
48852: BRUIJN, C. - Uit het leven van Keteltje
49202: BRUIJN, COR. SCHRIJVER VAN KETELTJE IN DE LORZIE. KETELTJE IN HET VEERHUIS E.A. - Keteltje's thuis vaart. met platen van Henk Poeder tweede druk schooluitgave.
49207: BRUIJN, COR - Langs opwaartsche wegen. De geschiedenis van het Nedederlandsche volk coor de hoogste klassen van de lagere school. tweede deeltje De ontwikkeling van de Menschelijke samenwerking met 69 plaatsjes. derde druk.
7105: BRUIJN, J. DE (RED.) - Bepaald gebied. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940.
7273: BRUIJN, DR. J. DE - Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven.
8713: BRUIJN, COR - De zwerftocht van Eggejan Korse.
42581: BRUIJNE, PETER J.O. DE - Ex-verslaafden aan de slag Van junk tot volwaardig lid van de maatschappij
70069: BRUIJNS, JAN. - n Blik op oneindig of: st'ik der hoet op?
77140: BRUIN, ROB DE, WERKGROEP MOBILISATIE - llusies en incidenten: de militaire luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
392: BRUIN, DS. P.J. DE (HOOGLERAAR THEOL. SCHOOL) - Levensbericht Levensbericht van Prof. P.J. de Bruin
77605: BRUIN, CLAAS (1671-1732); GERRIT SCHOEMAKER (1692-1736) - Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen.
29083: BRUIN, CLAAS (1671-1732); GERRIT SCHOEMAKER (1692-1736) - Veertig samen- en alleenspraaken uit het Nieuwe Verbond. Met printverbeeldingen.
45586: BRUIN, DS. J. DE - ''Mobilisatie'' en ''Een gebed uit de diepte''. Twee leerredenen over 1 Samuel 18:17m. en Jeremia 14: 7-9, uitgesproken door Ds. J. de Bruin, in verband met het dreigend oorlogsgevaar in de Ned. Herv. kerk te rijssen op 2 Augustus 1914
35548: BRUIN, CLAAS (1671-1732); GERRIT SCHOEMAKER (1692-1736) - Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen.
77337: W.K. DE BRUIN, C JETSES - De Schoolplaat het volle leven zomerleven en winterhalfjaar en vaderlandse geschiedenis
12831: BRUIN, JAN DE - De schipper van de dankbaarheid. Geïllustreerd door Reint de Jonge. 10e druk.
72823: BRUIN, M.P.DE - Zelandiae descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550
75255: BRUIN, PROF. DR. C.C. DE (INL.) - De Delftse Bijbel van 1477 / De Delftse Bijbel in het licht der historie inleiding bij de heruitgave A.D. 1977
13496: BRUIN, PÉ DE - Geen recht op de dag van morgen.
16062: BRUIN, DR. C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
26527: BRUIN, H. DE / EEKHOUT, J.H. / RISSEEUW, P.J. E.A. - Achtste kerstboek.
28915: BRUIN, P.J.M. DE - Het Formulier van den Kinderdoop. Door prof. P.J.M. de Bruin. Tweede druk.
31213: BRUIN, DS. P.J. DE (HOOGLERAAR THEOL. SCHOOL) - Levensbericht Levensbericht van Prof. P.J. de Bruin
31892: BRUIN, DS. P.J. DE (HOOGLERAAR THEOL. SCHOOL) - Levensbericht Levensbericht van Prof. P.J. de Bruin
36001: BRUIN, H.P. DE (RED) - Het Gelders Rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing.
36823: BRUIN, DR. P.J.M. DE - De Kerkorde van Dordrecht Ao 1618-'19 en de synodale bepalingen der Christelijke Gereformeerde kerk volgens opdracht der synode van 1922 bijeenverzameld door P.J.M. de Bruin, met medewerking van Doc. A. van der Heijden en Doc. F. Lengkeek, Herzien en uitgebreid in 1937 door Prof. P.J.M. de Bruin.
42040: BRUIN, PÉ DE - Geen geloof zonder bewijs leven na dit leven. 3e druk
74568: BRUINE, J. DE - Eerste beginzelen der woorden Gods, ofte eenige klaare, zeker, hoogstnodige aan-een-geschakelde waarheden, om in de zaligmakende kennis van Gods heilig woord kragtig toe te nemen. Waar in Verbond aanSinai klaasr enonderscheidelij vertoont wordt waar bij gevoegt is En eene belydenis predikatie; zynde een Schetas van ditb geheel werkje. Door Johannes de Bruine. In zyn leven laatst bedienaar des H. Euangeliums in 's Gravenhage.
34086: BRUÏNE, J.C. - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
52002: BRUÏNE, J.C. - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
40301: BRUINE, J. R. DE - Twaalf nagelatene leerredenen, van J. R. de Bruine laatst prdeikant te Middelburg.
43746: BRUINING, H. - Nederduitsche synonymen of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet. Taalkundig, en ten deele ook Etymologisch, behandeld, door G. Bruining, medeschrijver van het Nederduitsch Taalkundig Woordenboek. Eerste deel
42563: BRUINOOGE-VAT, G. - Draagt elkanders lasten
42559: BRUINOOGE-VAT, G. - Leer elkaar vertrouwen
42437: BRUINS, CLAAS - Zede-dichten. Met kunstplaaten. De tweede druk. In een netter orde geschikt, en met een byvoegsel vermeerdert. Byvoegsel bestaande in 't leeven van koning David, en eenige mengel-dichten.
45263: BRUINS,CLAES - Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoenmaker, en verciert met printverbeeldingen. facsimile,Evert Visscher Amsteldam,1732. Kruseman Den Haag,zj ca 1970. 18,502,8P. Kunstleer. Kl8vo. Illustraties. Gelimiteerde uitgave (d.i. nr.358)
39636: BRULEZ, RAYMOND. - De haven.
52012: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs. Der praktisch-theologische Unterricht (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache). Door A. van Brummelen.
52013: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee
15859: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs. Der praktisch-theologische Unterricht (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache). Door A. van Brummelen.
33676: BRUMMELEN, DR. A. VAN - Overdenkingen in stilte. Een theologische en geestelijke nalatenschap.
48629: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee
69577: BRUMMELKAMP A - Voor het Gemeene Best de arbeid-Cosmopolitisme- het Huis met de Zeven pilaren en Geen Gelijkheid maar toe nadering uitgave Vereninging Christelijke Bibliotheek
52014: BRUMMELKAMP, PROF A. - Briefwisseling tusschen Brummelkamp en Kohlbrugge inzake Afscheiding 1834.
52015: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
52016: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
2202: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
24575: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
52017: BRÜMMER, PROF. DR. V. - Wijsgerige Begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden 2e druk
52018: BRUN J. S.J. - Dictionarium Syriaco-Latinum
52020: BRUNE, JOHAN DE - Bancket-Werck van goede gedachten bloemlezing: samengesteld, toegelicht en ingeleid door Dr. P.J.Meertens bandontwerp, vignet en schutbladen van Georg Rueter
46929: BRUNE, JOHAN DE - Bancket-Werck van goede gedachten bloemlezing: samengesteld, toegelicht en ingeleid door Dr. P.J.Meertens bandontwerp, vignet en schutbladen van Georg Rueter
52021: BRUNING, J. W. - Biochemisch onderzoek van leucocytenantingenen
48702: BRUNING, J. W. - Biochemisch onderzoek van leucocytenantingenen
52022: BRUNKLAUS F A - Het Evangelie van Judas.
47002: BRUNKLAUS F A - Het Evangelie van Judas.
44404: BRÜNNEL, GABRIELE EN TRÈVES, M.A. - Caspar Olevian 1536-1587 Jurist und Theologe aus Trier Student in Bourges und Orléans Ausstellung im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem Studentenwerk Trier und dem C.R.O.U.S. d'Orléans Tours
27683: BRUNNER, D. EMIL - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
52025: BRUNNER, D. EMIL - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
41670: BRUNNER, ROBERT - Zürcher Bibelkommentare. Band 1 und 2. 2. Auflage
41692: BRUNOTTE, HEINZ & OTTO WEBER. (EDS.). - Evangelisches Kirchenlexikon. Kirchlich-theologisches Handwörterbuch. .
25422: BRUSSAARD, JOH. C. - Al zijne lankmeodigheid. Gedachtenis-predicatie, uitgesproken 28 ocotber 1934 ter gelegenheid van zijne 25-jarige ambtsbediening.
75720: BRUSSE, M.J. - Rotterdamsche zedeprenten
57925: JONGE DE N STADSEVANGELIST TE BRUSSEL - Na 25 jaren Gedenkboek 1880-1905
18989: BRUSTAT-NAVAL, F. - Otje en de Magelone.
21152: BRUYN, J.F. DE (18E EEUW) - Eenvoudige zaamenspraaken voorgevallen by gelegentheid van het jubilé van het H. Sacrament van mirakel, geviert te Brussel in den jaare 1735. Welke onder Godts genadigen zegen aanleiding gegeven hebben ter bekeering van twee Hollanders, opgesteld omtrend den tyd dat de laatste zyne geloofsbelydenis gedaan heeft in november 1761. Met approbatie, waer in aangeteikent en wederlegt worden de ongegronde onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen der leerstukken van de Roomsch/Catholyke kerke, onlangs verspreid in zeker boekje uitgegeven door Cornelius de Witt, hoogleeraar der Oostersche taale, en rustend´ predikant te s´ Bosch.
11863: BRUYN, COR - Het vonkende vuur. Met platen en bandteekening van Henk Poeder.
52033: BRUYN-OUWELAND, MIA - Dreigende branding.
71135: BRUYN, C. DE - Dat liep slecht af
28657: BRUYN, C. - Greetje en Groetje. Avonturen van een meisje en een eekhoorn. Door Cor Bruijn. Bandtekening en platen van Jan Lutz. 4e druk.
52030: BRUYN, COR - Het vonkende vuur. Met platen en bandteekening van Henk Poeder.
52031: BRUYN, J.F. DE (18E EEUW) - Eenvoudige zaamenspraaken voorgevallen by gelegentheid van het jubilé van het H. Sacrament van mirakel, geviert te Brussel in den jaare 1735. Welke onder Godts genadigen zegen aanleiding gegeven hebben ter bekeering van twee Hollanders, opgesteld omtrend den tyd dat de laatste zyne geloofsbelydenis gedaan heeft in november 1761. Met approbatie, waer in aangeteikent en wederlegt worden de ongegronde onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen der leerstukken van de Roomsch/Catholyke kerke, onlangs verspreid in zeker boekje uitgegeven door Cornelius de Witt, hoogleeraar der Oostersche taale, en rustend´ predikant te s´ Bosch.
52032: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke en de eekhoorn. Met plaatjes van Rie Kooyman. Tweede druk.
25220: BRUYN-OUWELAND, MIA - Dreigende branding.
30554: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke en de eekhoorn. Met plaatjes van Rie Kooyman. Tweede druk.
52035: BRYAN, RUTH. - Sprekende nadat ze gestorven is. Acht brieven over de volheid van christus en het geestelijk verval. Door Ruth Bryan, overleden op 27 juli 1860, benevens haar zalig afsterven. Zo getrouw mogelijk uit het Engels door Mej. B.T. Visser.
34029: BRYAN, RUTH. - Sprekende nadat ze gestorven is. Acht brieven over de volheid van christus en het geestelijk verval. Door Ruth Bryan, overleden op 27 juli 1860, benevens haar zalig afsterven. Zo getrouw mogelijk uit het Engels door Mej. B.T. Visser.
46184: BRYAN - Onnaspeurlijke rijkdom van Christus
52036: BSIZER, GUSTAV - Die werke Martin Luther's ausgewählt und angeordnet von Gustav Bsizer
46950: BUBBELBOER B - Geheim verzet geillustreerd door Rudy van Giffen 3e druk
74716: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.
75419: BUBER, MARTIN - Chassidische vertellingen.4e druk
74718: BUBER, M., ROSENZWEIG, - Bücher der Geschichte. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
72501: BUBER, MARTIN; ROSENZWEIG, FRANZ - Die fünf Bücher der Weisung; Bücher der Geschichte; Bücher der Kündung; Die Schriftwerke
74717: BUBER, M. - DIE FÜNF BUCHER DER WEISUNG. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Neubearbeitete Auflage Im Anhang die Beilage: "Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift", von Martin Buber.
26310: BUBER, MARTIN - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie.
45138: BUBER, M., - De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd. Vert. door I.J. van Houte.
45139: BUBER, M - Mozes. Geautor. vert. F. de Miranda.
45896: BUBER, MARTIN - Twee wijzen van gloven
5736: BUBER, MARTIN - Dr. M. A. Beek / dr. J. Sperna Weiland, hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam.
7153: BUBER, MARTIN - Die schriftwerke
41956: BUCER, MARTIN ; POL., F. VAN DER (ED.) - Bucer en de Kerk redactie Reformatie studiies
47193: BUCER, MARTIN - De brief van Paulus aan de Efeziërs. Translated and introduced by W. van 't Spijker. :.
12347: BERN-BUCH - Images du pays bernois. Berne, the heart of Switzerland.
52048: BUCHAN, JOHN, - De strijd aan de Somme.De eerste phase/ de eerstephase, vertaald uit het Engels door W. de Veer, verslag van de slag aan de Somme, juli 1916-november 1916, met foto's en een kaartje
22137: BUCHHOLZ, C. - Der Herr und die lieben Gemeinden in Kleinasien. Betrachtungen über die sieben Sendschreiben (Offenb. 1-3) nebst einer Zugabe über den 'Antichristen' und 'das neue Jerusalem' nach Offenb. 21 von Carl. Buchholz, Pastor in Essen a.d. Ruhr.
52049: BUCHHOLZ, C. - Der Herr und die lieben Gemeinden in Kleinasien. Betrachtungen über die sieben Sendschreiben (Offenb. 1-3) nebst einer Zugabe über den 'Antichristen' und 'das neue Jerusalem' nach Offenb. 21 von Carl. Buchholz, Pastor in Essen a.d. Ruhr.
36957: BÜCHNER, GOTTFRIED - Biblische Real- und Verbal-Concordanzien, Oder Inbegrif der biblischen Gottesgelahrheit darninnen die personen, Länder, Städte, Flecken, Gegenden, Wasser, Berge, Göben, Gerbraüche, Münz, Gewicht und Maas beschrieben.
52051: BÜCHNER, GOTTFRIED - Biblische Real- und Verbal-Concordanzien, Oder Inbegrif der biblischen Gottesgelahrheit darninnen die personen, Länder, Städte, Flecken, Gegenden, Wasser, Berge, Göben, Gerbraüche, Münz, Gewicht und Maas beschrieben.
52052: BUCHWALD, G. - Doktor Martin Luther. Ein Lebensbild für das deutsche Haus von Georg Buchwald. Im wesentlichen unveränderter Nachdruck der dritten Auflage mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln nach Kunstwerken der Zeit.
27587: BUCHWALD, G. - Doktor Martin Luther. Ein Lebensbild für das deutsche Haus von Georg Buchwald. Im wesentlichen unveränderter Nachdruck der dritten Auflage mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln nach Kunstwerken der Zeit.
44510: BUCK, PAERL S. - de jonge opstandeling
76677: BUDDE, KARL - Ludwig Richters Volkskunst. Sein Holzschnitt vom Keim bis zur Blüte . mit zahlr. Illustrationen, Pbd. Quart --- - gutes Exemplar -
69790: BUDDING, J VEENENDAAKL - Ik keer mij naar de zon en laat de schaduw achter mij een autobiografie van de Veense Zakenman Jaap Budding welke in 1993 zijn bedrijf terwaardde van 14 miljoen verloor
992: BUDDING, H. J. (1834- AFGESCHEIDEN PREDIKANT BIGGEKERKE, GOES) - Wat ik geloof? of belijdenis voor vrienden geschreven, die door vijanden gelezen mag worden. Eerste deel: 45 pag. 1867. Waarbij geb.: Tweede deel: Over het geloof. 56 pag. Waarbij geb.: Derde deel: Over den Katechismus. 96 pag. 1869. Waarbij geb.: Toetssteen, of het bewijs uit bijna tweehonderd schriftuurplaatsen bijgebragt, om de Godheid van onzen Verlosser te staven overeenkomstig het kerkelijk leerstelsel, door J. F. G. Vergeleken met de voorstelling van de leer der H. Schriften, omtrent de ware Godheid des Heeren, door H. J. Budding. 79 pag.
75178: BUDDING, DS. D. J. PKN PRED ELSPEET/WAARDER - IK zal raad geven Pastorale ervaringenn van deze predikantinn zijneeste gemeente 2e druk
26471: BUDDING, DS. D. J. PKN PRED ELSPEET/WAARDER - Zie, Hij komt met de wolken. Bijbels dagboek over het boek Openbaring.
19463: BUDDING, H. J. (1810-'70, AFGESCHEIDEN GEMEENTE TE GOES) - Robbert Flokhart de bekeering van een soldaat uit hetEngelsch
52054: BUDDING, D.J DS, EA. - Ziet, de Bruidegom komt!
52056: BUDDING, D.J. HETEREN, A. KNEGT, DE G.S.A. PAUL, H. - Voor Hart en Huis bijbels dagboek 2010 Grote-Letteruitgave
52059: BUDDING, DS. D. J. / PIETERS, W. HERSTELD HERV KERK TE GARDEREN (REDACTIE) - Één naam tot zaligheid. Tien preken. van Herv Predthans binnen P K N of Hersteld Herv Kerk
52058: BUDDING, DS. D. J. / BUTTER, DS. P. DEN / KORT, DS. A / MOERKERKEN, DS. A. E. A. - Ziet, de Bruidegom komt
52061: BUDDING, DS. D. J. - Wat is het doel van mijn leven? serie Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal 4e druk
13497: BUDDING, DS. D. J. / PIETERS, W. HERSTELD HERV KERK TE GARDEREN (REDACTIE) - Één naam tot zaligheid. Tien preken. van Herv Predthans binnen P K N of Hersteld Herv Kerk
38870: BUDDING, DS. D. J. PKN PRED ELSPEET/WAARDER - Wat is het doel van mijn leven? Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal. Tweede druk.
47094: BUDDING, D.J. HETEREN, A. KNEGT, DE G.S.A. PAUL, H. - Voor Hart en Huis bijbels dagboek 2010 Grote-Letteruitgave
47290: BUDDING, DS. D. J. PKN PRED ELSPEET/WAARDER - Zie,Hij komt met de wolken bijbels dagboek over het boek openbaring
35729: BUDDINGH, J.P.H. - Water en land.
1334: BÜDGEN, W./HARKEMA, M./ POST, S.D./ WESTERINK, H. (RED.) - Meer dan mensenkennis. Over kennis in de maatschappij van morgen.
52064: BÜDGEN, W. - Hulp aan omstreden regmies.
52065: BUECHNER, F./BOLTIN, L./RIPPER, R. - The life of Jesus.
2973: BUECHNER, F./BOLTIN, L./RIPPER, R. - The life of Jesus.
70746: BUERBAUM J.-F. - De stoelbinder in het Jan van Lierstraatje of De vondeling in den kerstnacht van 1813 [2 delen. 2e deel: Wat is er van het gestolen kindje geworden?]
52066: BUFFINGA, DS. N. - Twijfelzucht en Twijfelzege door Ds. N. Buffinga (Dienaar des Woords te Rotterdam)
45686: BUFFINGA, DS. N. - Twijfelzucht en Twijfelzege door Ds. N. Buffinga (Dienaar des Woords te Rotterdam)
1554: BÜHLER, CHRISTIAN (PFARRER) - Der Altkatholicismus, historisch-kritisch dargestellt. Eine von der Haager Gesellschaft zur vertheidigung der christlichen religion. Gekrönte Preisschrift.
52067: BÜHLER, CHRISTIAN (PFARRER) - Der Altkatholicismus, historisch-kritisch dargestellt. Eine von der Haager Gesellschaft zur vertheidigung der christlichen religion. Gekrönte Preisschrift.
52068: BÜHRS - Poppenmoedertjes. Geïllustreerd door Frans Lazarom
33711: BÜHRS - Poppenmoedertjes. Geïllustreerd door Frans Lazarom
52069: BUIJNSTERS, DR. P. J. - Wolff & Deken. Een biografie.
6845: BUIJNSTERS, DR. P. J. - Wolff & Deken. Een biografie.
14744: BUIJS, P. - Rome en Utrecht. Of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen.
52071: BUIJS, G. - Blikken op het Gods bestuur. of troost voor lijdenden.
52072: BUIJS, P - Natuurkundig schoolboek,uitgegeven door de maatschappij: tot nut van het algemeen, eerste stukje en tweede stukje, verbeterde en vermeerdere uitgave met koperen platen 3e druk
52074: BUIJS, P. - Het liefde-offer. Een leesboek over den aard en de strekking der Christelijke Godsdienst, door P. Buys, Godsdienst-Onderwijzer te Leyden.
52073: BUIJS, P. - Rome en Utrecht. Of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen.
27299: BUIJS, C. J. - Israels aanneming. Het leven uit de doden. een kerk historische documentatie over het nationaal en geestelijk herstel van het volk der Joden
45503: BUIJS, J.T. - De Grondwet : toelichting en kritiek. 3 Dln.
52076: BUIS, SUSANNE E.A. - De laatste getuigen - Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd als nieuw
52075: BUIS H - SAMEN LEVEN 1942-1992 Jubileumboek ter gelegenheid van 50 jaar Kampen Doopsgezinde Gemente Aalsmeer
74332: ATLAS KEVER F-BUISMAN - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Apeldoorn .Tekst en Kadastrale gegevens plus 58 kaarten in luxe zwarte opbergmap
76824: BUISMAN J F - Twee gewichtige Zondagen 3e druk geillusstreerd
37775: BUITELAAR, DR. P. - Geloofsbevinding in de prediking. Een speurtocht naar verantwoorde bevinding in Hervormd-Gereformeerde preken.
52079: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie. Academisch Proefschrift ter verkijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte op gezag van den rector magnificus Dr. D. Nauta, hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid. Vrije Universiteit te Amsterdam.
35521: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie. Academisch Proefschrift ter verkijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte op gezag van den rector magnificus Dr. D. Nauta, hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid. Vrije Universiteit te Amsterdam.
69778: BUITENWEG, HEIN & WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
52080: BUITENWEG, HEIN - Op Java staat een huis 2de druk.
52081: BUITENWEG,H. 15,00 - De laatste tempo doeloe. Romantisch foto- en verhalenboek over Indië. Woordenlijst.
44183: BUITENWEG, HEIN - Op Java staat een huis 2de druk.
48731: BUITENWEG,H. 15,00 - De laatste tempo doeloe. Romantisch foto- en verhalenboek over Indië. Woordenlijst.
37846: BUITKAMP, DR. J. - De geschiedenis van Israël. Derde druk.
20384: BUKSBAZEN, LYDIA - Zij zochten een stad.
12494: BUKSBAZEN, LYDIA - Zij zochten een stad. 8edruk.
52084: BULL, A.J. DE - De molenaars dochter.
8607: BULL, A.J. DE - De molenaars dochter.
52085: BULLINGA, N. - Kastelen vanuit de lucht Luchtfoto's van kastelen
43883: BULLINGA, N. - Kastelen vanuit de lucht Luchtfoto's van kastelen
52086: BULLINGER, HEINRICH --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. .
76429: BULLINGER, JOHANN HEINRYCH (1504-1575) - Huysboec. Vyf decades, dat is vyftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der christelicker religie in dry deelen ghescheyden door Heinrychum Bullingerum, dienaer der ghemynte te Zurich. Waerbij nu vannieuws NOCH TWEE ANDERE SCHOONE WERCKEN desgetuigen Autheurs gevoeght zijn namelijk Van den oorspronck afcomst ende voorgaande aller dwalingen die out by den heydenen/Joden ende Chjristenen gheweest zijn ende noch hedendaghse ghevonden worden WAARBIJ VANDen OORSPRONG der Dwalingen twee boecken ect Met seer rijcke registers.
52089: BULLINGERUM, HEINRYCHUM(1504-1575) --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen von Carl Pestalozzi.
24848: BULLINGERUM, HEINRYCHUM(1504-1575) --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen von Carl Pestalozzi.
38636: BULTHUIS, H.J. - De taveerne van Piet Rabbel.
46866: BULTMANN , R. (KEK) -- - Das Evangelium des Johannes.
52092: BUN, WOUT - Henk en Bert fiksen het op de fiets. Met tekenngen van Hans Buenk.
52093: BUN, WOUT - Henk en Bert fiksen het op de fiets. Met tekenngen van Hans Buenk.
45990: BUN, BOUIT - Henk en Bert helpen bij de brandweeer
15690: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
30280: BUNGENER, FÉLIX - Ambrosius en de vierde eeuw. Uit het Fransch vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
36421: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
52099: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van Bungener, door L. Batoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
52101: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
19869: BUNGENER, L.F. - Un sermon sous Louis XIV. Suivi de deux soirees a l' hotel de Rambouillet. (Mars 1644) par L.F. Bungener. Troisieme edition.
19870: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au désert. 2e édition.
3428: BUNGENER, FÉLIX - Rome en de Bijbel. Handboek bij de behandeling der punten van verschil tusschen de Roomsch-Catholieke en Protestantsche Geloofsbelijdenis. Uit het Fransch van Felix Bungener, vertaald door C.S. Adama van Scheltema.
52100: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
52095: BUNGENER, FÉLIX - Ambrosius en de vierde eeuw. Uit het Fransch vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
52096: BUNGENER, L.F. - Un sermon sous Louis XIV. Suivi de deux soirees a l' hotel de Rambouillet. (Mars 1644) par L.F. Bungener. Troisieme edition.
52097: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au désert. 2e édition.
52098: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Drie preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene preek aan het hof. (2) 326 pag. Deel 2: Eene preek in de stad. (2) 313 pag. Deel 3: Eene preek in de woestijn. (2) 316 pag.
52094: BUNGENER, FÉLIX - Rome en de Bijbel. Handboek bij de behandeling der punten van verschil tusschen de Roomsch-Catholieke en Protestantsche Geloofsbelijdenis. Uit het Fransch van Felix Bungener, vertaald door C.S. Adama van Scheltema.
3001: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Drie preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene preek aan het hof. (2) 326 pag. Deel 2: Eene preek in de stad. (2) 313 pag. Deel 3: Eene preek in de woestijn. (2) 316 pag.
3775: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid, in den vorm eener novelle. Naar het Fransch van L.F. Bungener.
4952: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van Bungener, door L. Batoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
70697: WERUMEUS BUNING A. - Met z'n drieën (naar het Engelsch)
68662: WERUMEUS BUNING,A - In en om de Kampong. Oost - Indische schetsen.
52102: BUNING, A. WERUMÉUS - Zondaars en zondaressen, nieuwe schetsen. geillustreerd door Wm. Steelink.
44149: WERUMEUS BUNING,A - In en om de Kampong. Oost - Indische schetsen.
52105: BUNT-VAN VULPEN, TRUUS - Niet doen, Felicia; en Avonturen in Dillenburg. Illustraties: Aly Diepeveen; omslag: Johan van Dongen. 2 delen in 1 band; Deel 1: Niet doen, Felicia!; Deel 2: Avonturen in Dillenburg.
52103: BUNT, ALEID VAN DE - Wageningen / Rhenen in oude ansichten
40629: BUNT, ALEID VAN DE - Wageningen / Rhenen in oude ansichten
71632: BUNTING, HENDRICK (1545-1606 (GROENOUWE) - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10). Waarbij geb.: Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. (2) 36pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen.167)3) pag
52107: BUNTING, HENDRICK (1545-1606 (GROENOUWE) - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10) en 1 uitslaande kaart pag. Waarbij geb.: Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. titelpagina (2) 31pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen. titelpagina (4) 168 (4) pag.
76488: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.ect
17084: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Jeruzalemsche zondaar gezaligd of goede tijding voor den grootste der zondaren. Uit het Engelsch vertaald door L.v.G.
39509: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Enge poort, of het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Klaarlijk bewijzende uit de H. Schrift, dat niet alleen openbare goddelooze, maar zelfs ook vele voorname belijders buiten het koninkrijk Gods gesloten zullen worden.
2743: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinnereis naar de eeuwigheid, (de).
34910: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verhandeling van de Ware Vreeze Gods; Aantoonende waarin die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede, deszelfs oorzaken; Wie dezelve heeft; Wat deszelfs gevolgen zijn; En welke de voorregten zijn van degenen die den Heere vreezen. In't Engelsch beschreven door Mr. John Bunyan. Nu om deszelfs uitnemendheid in't Nederduitsch vertaald door Pieter van der Meersch.
76193: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
76173: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) ET - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een' boetvaardige en godzoekende ziele. In het Engelsch beschreven. En om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald. Versierd met verscheiden figuren en versen.
5649: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en god-zoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave, zesde druk.
76198: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verhandeling van de ware vreeze Gods; aantoonende waar in die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede, deszelfs oorzaken; wie dezelve heeft; wat deszelfs gevolgen zijn; en welke de voorregten zijn van degenen die den Heere vreezen. In 't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan. Nu om deszelfs uitnemendheid in 't Nederduitsch vertaald door Pieter van des Meersch, met een voorwoord van J.J. Knap, pred. te Heeg. Nieuwe, behalve de spelling onveranderde uitgave. WAARBIJ DeVOORREGTEN EN VOORDELEN der HEYLIGEN ect UTRECHT Wedde MMELDER
22498: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gesprek tusschen een Spin en een Zondaar
4715: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize van deze wereld naar de toekomende, (des). vertaald door J.L. Pierson. met een voorrede van H. Pierson.
4631: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.
138: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Volksuitgave, met 9 fraaije platen.
76210: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.4 dln
2786: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade overvloeiende voor den voornaaamste der zondaren in een getrouw verhaal van het leven en den dood van John Bunyan en een beknopt verhaal van de uitnemende genade van God in Christus voor hem, namelijk door hem te nemen uit den mesthoop en hem te bekeeren tot het geloof van Zijn gezegenden Zoon Jezus Christus. Hier is ook klaarlijk aangetoond, welk gezicht op en welke onrust door de zonde hij had; en evenzoo tegen welke verschillende aanvechtingen hij aangeloopen is en hoe God hem door deze heen gebracht heeft. Met 15 illustraties van Harold Copping
37159: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Rijken man en Lazarus. Het gezicht der hel en het gerucht der verdoemde ziel betoogd in de gelijkenis van den Rijken man en Lazarus.
76057: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezigt der helle en 't gezucht der verdoemde ziele, betoogt in de gelijkenis van de ryke man en Lazarus. Wegens den ellendigen staat der verlore sondaren, om haar te bewegen tot geloof ekeeringe; en zo die plaats der pyniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wys wert tot zaligheid. In 't Engelsch beschreven door Mr. Joh. Bunjan. Nu om deszelfs uytnementheyt, in 't Nederduytsch, na den tienden druk, vertaald. Tweede druk.
76205: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis Naverteld door M.J. Ruissen.2e herziendedruk
76206: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - HeikigeOorlog bewerkt door J deJagerz met kleuren illustratie Adri Burghout3edruk
76170: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis naar de eeuwigheid(de). 3e druk.
76172: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinnereize naar de eeuwigheid.(de) 2 druk
76207: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezigt der helle en 't gezucht der verdoemde ziele, betoogt in de gelijkenis van de ryke man en Lazarus. ect
2729: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) VERTELD DOOR A C H VAN VUREN - De Heilige oorlog van EDl-Schddai tegen DCiab olus 2 e druk illestraties in kleur Adrie Burghout
21249: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leven en sterven van Mr. Kwaad of de Goddeloze reize naar ´t eeuwig verderf. Vertonende den ganschen staat van een Onherboren Ziel.
4614: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Eerst door eenen Evangelische verhandeling over de Woorden Christi, Joh. 6: 37; Daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des autheurs eigene bevindinge; zoo in zijne ontmoetingen in dezelve, in het Engelsch beschreven. In 't Nederduitsch vertaald. Nieuwe uitgave. Derde druk.
2781: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinne reize naar de eeuwigheid, (eener). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden hoe de vrouw en kinderen van den christen de gevaarlijke reis ook hebben aanvaard en het gewenschte land vergenoegd bereikt hebben. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, in leven leeraar te Bedfort. En om hare voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald door A.E.C.
34456: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog van El-Schaddai tegen Diabolus. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave. Tweede druk.
4679: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komen tot Jezus Christus Hoe zondaren tot Hem komen en waarom ze bij Hem welkom zijn
15348: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog, (de). Nieuwe, onveranderde uitgave.
39033: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrimreis van deze wereld naar de toekomende voorgestel in vorm van een droom door Johannes Bunjan. Uit het Engelsch vertaald.mety 18 illustratie naar de oorspronkelijke teekeningen van HAROLD COPPING 2e drukl
848: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave, Zesde druk.
76174: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD)BUN - Christens reize naar de eeuwigheid, door John Bunyan. Opnieuw uit het Engelsch vertaald, en met ophelderende aanmerkingen benevens eene levensschets van den schrijver verrijkt. Met 12 gekleurde platen. Uitgave van de B.B. vereniging
2697: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Eerst door eenen Evangelische verhandeling over de Woorden Christi, Joh. 6: 37; Daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des autheurs eigene bevindinge; zoo in zijne eerste bekeeringe, als verderen voortgang in de genade, en zijne ontmoetingen in dezelve. Nieuwe uitgave. 4e druk.
15338: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - leere der wet en der genade verklaart. Of eene verhandelinge van de wet en van de genade. Waar in de natuure van de een en van de andere wordt aangewezen: als ook hoe deze de twee verbonden zyn; wie de Personen zyn: en wat de staat is zoo wel van de gene die onder het een als die onder het andere verbondt zyn. Door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Getrouwelyk uit het Engelsch in het Nederduits overgebracht door Jan Ross.
76190: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog, Door Johannes Bunjan, leeraar in Betfort. Autheur van eens Christens Reize naar de Eeuwigheid. Uit 't Engelsch vertaald. versierd met nieuwe figuren
22308: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - leere der wet en der genade verklaart. Of eene verhandelinge van de wet en van de genade. Getrouwelyk uit het Engelsch in het Nederduits overgebracht door Jan Ross.
76179: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave, 4e druk.
35390: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De Heilige oorlog, Door Johannes Bunjan, leeraar in Betfort. Autheur van eens Christens Reize naar de Eeuwigheid. Uit 't Engelsch vertaald. Nieuwe onveranderde uitgave. Tweede druk.
76208: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Voorregten en voordeelen der heyligen, (de). Door den hooggeleerden en zeer vermaarden Joannes Bunjan, bedienaar des Goddelyken Woords tot Bedford. WAARBIJ Verhandelinge van de ware vreese Gods; aantoonende waar in die bestaat, en hoe te onderscheyden van alle andere vreese. Als mede deszelfs oorzaken; wie dezelve heeft; wat deszelfs gevolgen zyn; en welke de voorregten zyn van de gene die den Heere vreesen. In 't Engels beschreven door mr. Johannes Bunjan. Nu om deszelfs uitnementheid in 't Nederduits vertaald door Pieter vander Meersch.
76204: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade invervloedz met kleuren illustratie Adri Burghout
33452: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid (de). Uit het engelsch van Johannes Bunyan schrijver van de Heilige oorlog. Met platen.
67287: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) DOOR VELD, H. VAN 'T DR. - Pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-1688). Een biografie.
76075: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Een ding is nodig bijbels dagboek 4edruk
38624: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leer der wet en der genade verklaard. Of eene verhandeling van de wet en van de genade. Getrouw uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht door Jan Ross. Nieuwe uitgave.
6486: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize naar de eeuwigheid (Eens).
44199: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De toekomende wereld. Visioenen van de hemel en de hel. Naar de nieuwste uitgave uit het Engelsch vertaald. doorS D Feenstra & D G Kuipers voor rekening van de vertalers
38833: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Goed nieuws voor de slechste mensen of de Jeruzalemse zondaar gered.vertaalden ingeleid doorDr J B H Alblas
20824: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Salomons Tempel Door het evangelie- ligt opgeheldert en vergeestelykt als mede de schoonheid van Zion en de Heerlykheid der Kerk. Over Jes 56: 7. Uit het Engels vertaalt.
2796: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD)=MYSERAS LAMBRECHT - Christens reize naar de eeuwigheid, WAARBIJ MyserasHet kinderdeelder VromenNijkerk Malga
27382: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Met ophelderende aanteekeningen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Herziene onverkorte uitgave, met de 9 oude platen.
75011: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pilgrims Progrees the world Great Classics
76180: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave, 4e druk.
76654: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis naar de eeuwigheid(de). met afbeeldingen (in Kleur)va Albert WEssel
35244: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en christinnereis naar de eeuwigheid (de). Opnieuw uit het Engelsch vertaald en van aantekeningen voorzien door C.S. Adama van Scheltema. 8e druk. Met 100
2718: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezicht der helle (het) en 't gezucht der verdoemde zielen, betoogd in de gelijkenis van den rijke man en Lazarus wegens den ellendigen staat der verloren zondaren om hen te bewegen tot geloof en bekeering; en zoo die plaats der pijniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wijs wordt tot zaligheid. In het Engelsch beschreven door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Nu om deszelfs uitnemendheid, in't Nederlandsch, naar den tienden druk vertaald.
2787: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond: eerst door eene Evangelische verhandelinge over de woorden Christ, Joh. 6:37; daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des autheurs eigene bevindinge, zoo in zijne eerste bekeeringe, als verderen voortgang in de genade, en zijne ontmoetingen in dezelve. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, voorheen leeraar te Bedford.
38972: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis naar de eeuwigheid.(de) Met 9 platen.
34340: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Samenspraak tussen de zondaar en de spin.
22499: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gesprek tusschen een Spin en een Zondaar
14863: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Salomons tempel, door het Euangelie-ligt opgeheldert en vergeestelykt, als mede de schoonheid van Zion , en de Heerlykheid der Kerke, F. C. over Jef. LVI :7. Uit het Engels vertaalt,
4702: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Paarlen uit de werken van John Bunyan. 2 delen. Deel 1: 575 blz.
76175: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinne reize naar de eeuwigheid, (eener). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden hoe de vrouw en kinderen van den christen de gevaarlijke reis ook hebben aanvaard en het gewenschte land vergenoegd bereikt hebben. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, in leven leeraar te Bedfort. En om hare voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald door A.E.C.
27391: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Rijkdom der genade. Bewezen aan den grootsten der zondaren. Behelzende een verhaal van de eerste trekking en voortgang in de genade.2edruk
8539: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog, Uyt't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere figuuren.
21562: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De Heilige Oorlog, Gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diabolus. Met eene levensbeschrijving van de auteur, honderd platen en aantekeningen. Opnieuw nauwkeurig uit het Engels overgezet.
76183: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog van ElSchaaddai tegen diabolus nieuweuitgave 6edruk
4677: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de).
77701: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.deel4
77702: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.deel 1
77703: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.deel 3
77730: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - The Pilgrims Progress from this world tot that which is to come.ect illustratie H C Selouus and M paolo Priolo
2773: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize en Christinnereis naarde eeuwigheid Uit het Engelsch door CS Adama van Sceltema 7edruk met !)) platen.
76192: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leven en sterven van Mr QUAET ofte eens godlesens Reyse na het eeuwig Verdref.vertoonende degansche staet van een onbekeerdeziele Met verscheyde Historie en verzen daer toe dienende enmet nieuwe kopere plstrn versierd vijfde druk
33933: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en christinnereis naar de eeuwigheid (de). Vertaald door A.G. Barkey Wolf v.d.m. Illustraties van J.H. Isings. 811druk.
77518: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) VERTELD DOORJDE JAGER - De Heilige oorlog van EDl-Schddai tegen DCiab olus 3 e druk illestraties in kleur Adrie Burghout
4711: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door A. J. Kers, naar eene kompleete uitgave van Bunyans werken. Volgens des schrijvers eigene edities. Met portret. Derde deel. (3e druk).
33908: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD)=SARA NEVIUS - Christinne reize naar de eeuwigheid,(eener) vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden, hoe de vrouw en kinderen van den christen de gevaarlijke reis ook hebben aanvaard, en het gewenschte land vergenoegd bereikt hebben. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, in leven leeraar te Bedford. WAARJIJ SARA NEVIUS
76191: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) ENMORTONELIZABETH - Leere der wet en der genade verklaart. Of eene verhandelinge van de wet en van de genade. Waar in de natuure van de een en van de andere wordt aangewezen: als ook hoe deze de twee verbonden zyn; wie de Personen zyn: en wat de staat is zoo wel van de gene die onder het een als die onder het andere verbondt zyn. Door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Getrouwelyk uit het Engelsch in het Nederduits overgebracht door Jan Ross. WAARBIJ KrachtdadigebekeeringRotterdam gebr Huge225 blz
38890: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddelozen reis naar 't eeuwig verderf vertonende de ganse staat van een onherboren ziel.
34154: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en christinnereis naar de eeuwigheid, (de) door Johannes Bunyan. Met 100 platen en het portret van den schrijver. Opnieuw uit het Engels vertaald door C.S. Adama van Scheltema. Volksuitgave.
40192: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Voorregten en voordeelen der heyligen, (de). Door den hooggeleerden en zeer vermaarden Joannes Bunjan, bedienaar des Goddelyken Woords tot Bedford. Letterlijke uitgaaf volgens de Nederduitsche druk van 1735. Vermeerderd met de levensschets van Bunjan en zijn laatste vaarwel
27384: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en Christinnereis. Opnieuw uit het Engelsch vertaald door Jac. R. Bremer. Met een inleidend woord van dr. H.M. van Nes, predikant te 's-Gravenhage. Met 50 nieuwe illustratiën van J.H. Isings jr.
37116: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid.(de) Uit het engelsch. Met platen.
36812: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid.(eens) Met ophelderende aantekeningen van Lambertus de Beveren. Herziene onverkorte uitgave. Met de 9 oude platen.
37575: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog. Naverteld door M.J. Ruissen.
2800: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize van deze wereld naar de toekomende, (des). Vertaald door J.L. Pierson. Met een voorrede van H. Pierson. Tweede deel.
76551: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.ect
38508: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD)BUN - Christens reize naar de eeuwigheid, door John Bunyan. Opnieuw uit het Engelsch vertaald, en met ophelderende aanmerkingen benevens eene levensschets van den schrijver verrijkt. Met 12 gekleurde platen. Uitgave van de B.B. vereniging
24022: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinnereize naar de eeuwigheid.(de) 6e druk
76182: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Hilige oorlog nieuweonveranderdeuitgave 3e druk
4119: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Parabelen van den Pharizeus en den tollenaar, (de), en van den onvruchtbaren vygeboom, verklaert, uitgebreit en toegepast door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Uit het Engelsch in het Nederduits overgebragt door Jan Ross. En: Een verhandelinge over de parabel van den onvrugtbaren vygeboom: of het oordeel en de uithouwinge van een onvruchtbaar belyder. Waar in getoont wordt, dat de dag der genade met iemand voorby kan zyn, lang voor het einde zyns levens: benevens de merktekenen waar uit de zulke te kennen zyn. In't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort.
5099: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Parabelen van den farizeër en den tollenaar, en van den onvruchtbaren vijgeboom, (de). Verklaard, uitgebreid en toegepast. Uit het Engelsch door Jan Ross. Nieuwe uitgave.2edruk
4708: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en Christinnereis naar de eeuwigheid, (de). Met 100 platen en het portret van den schrijver. Opnieuw uit het Engelsch vertaald door C. S. Adama van Scheltema. Volksuitgave.
76282: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Wedloper naarde demel (de0
2803: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties.Denhertog UTRECHR 206 blz WAARBIJ DeWEaarde derziel en het onuitsprekelijk verlies UTRECHT Verploeg107b blz WAARIJ Kmst enwelkomst GORINCHEN Romijn&Hoff 1929b 176 blz
25527: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende (de), voorgesteld in den vorm van een droom. Met achttien illustraties naar oorspronkelijke teekeningen van Harold Copping.
38872: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Vertaald en ingeleid door dr. J.B.H. Alblas. Met zeven illustraties van Harold Copping.
28375: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verwoesting van den anti-christ en de getuigen gedood. Uit het Engelsch vertaald door L. van Gorkom.
26669: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heyligen oorlog. Door Joannes Bunjan, leeraar in Betfort. Autheur van eens christens reyse na de eeuwigheyt. Uyt 't Engels vertaalt. Met kopere figuuren.
34907: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis naar de eeuwigheid(de). 3e druk.
42183: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid uit het Engelsch van Johannes Bunyan schrijver van ''De Heilige Oorlog'' met platen herziende 3edruk
36643: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Eenge poort, of het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Klaarlijk bewijzende uit de H. Schrift, dat niet alleen openbare goddeloozen, maar zelfs vele voorname belijders buiten het koninkrijk Gods gesloten zullen worden. Door mr. John Bunyan. I letterlijkle uitgaaf volgensdederdedruk
41354: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Parabelen van den pharizeus en den tollenaar en van den onvruchtbaren vygeboom, verklaart, uitgebreit en toegepast. Uit het Engelsch in het Nederduits overgebragt door Jan Ross.
77787: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De toekomende wereld. Visioenen van de hemel en de hel.
2783: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en christinnereize naar de eeuwigheid, (de). Door John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door C S Adame Scheltemamety 100 platenna deuitgave van 1868
17121: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Voorrechten en voordeelen der Heiligen (de). Nieuweuitgave
29076: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Met ophelderende aantekeningen van Lambertus de Beveren. Herziene onverkorte uitgave. Met de 9 oude platen.
4633: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinne reisnaar de eeuwigheid, (de).
4674: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) ET JAMES SMITH. - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een' boetvaardige en godzoekende ziele. In het Engelsch beschreven. En om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald. Versierd met verscheiden figuren en versen.
76181: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave,
32838: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties. 1e druk.
76684: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
18259: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verwoesting van den Anti-Christ en de getuigen gedood. Uit het Engels vertaald door L. van Gorkom.
18263: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) E.A. - Overvloed van degenade
18335: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis, (de). Vertaald en ingeleid door A. G. Barkey Wolf v.d.m., illustraties en bandontwerp van J. H. Isings. Volksuitgave. Tweede druk.
20046: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en Christinnereis naar de eeuwigheid, (de). Opnieuw uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door C.S. Adama van Scheltema. 8e druk. Met 100 platen. Met portret.
21373: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Man uit de Aarde aardsch. Figuurlijke schets van eenige geestelijke bevindingen, of de gewone wijze op welke God zondaren van grond en staat verandert. alsmede eene verhandeling over Johannes 6 vers 67,68 samengesteld door J. B. Nieuwe druk.WAAEBIJ dewaarde derziel enhet onuitsprekelijk verlies12e32 blzrotterdam Huge WAARBIJ Hetwaterdes levensex=ct ROTTERDAM DORSMAN80 blz
21546: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verhandeling van de ware vreeze Gods; aantoonende waar in die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede, deszelfs oorzaken; wie dezelve heeft; wat deszelfs gevolgen zijn; en welke de voorregten zijn van degenen die den Heere vreezen. In 't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan. Nu om deszelfs uitnemendheid in 't Nederduitsch vertaald door Pieter van des Meersch, met een voorwoord van J.J. Knap, pred. te Heeg. Nieuwe, behalve de spelling onveranderde uitgave.
76176: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid. Met plaatjes.
76177: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid. Met plaatjes.
45999: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - KEUR uiot dewerkenvanJohn B unjan
31371: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrim naar Jeruzalem. Vervolg op des schrijvers christen- en christinne reize. met een voorwoord en achterin eenige bescheidene opmerkingen en toelichtingen door P. Los Gz. benevens een kort voorwoord van den tegenwoordigen uitgever. met een gekleurde plaat.
76203: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezicht der helle (het) en 't gezucht der verdoemde zielen, betoogd in de gelijkenis van den rijke man en Lazarus wegens den ellendigen staat der verloren zondaren om hen te bewegen tot geloof en bekeering; en zoo die plaats der pijniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wijs wordt tot zaligheid. In het Engelsch beschreven door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Nu om deszelfs uitnemendheid, in't Nederlandsch, naar den tienden druk vertaald.
76202: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Parabelen van den Pharizeus en den tollenaar, (de), en van den onvruchtbaren vygeboom, verklaert, uitgebreit en toegepast door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Uit het Engelsch in het Nederduits overgebragt door Jan Ross. En: Een verhandelinge over de parabel van den onvrugtbaren vygeboom: of het oordeel en de uithouwinge van een onvruchtbaar belyder. Waar in getoont wordt, dat de dag der genade met iemand voorby kan zyn, lang voor het einde zyns levens: benevens de merktekenen waar uit de zulke te kennen zyn. In't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. derdedruk
76223: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Come and Welcome toJesus Christ
77386: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddeloozen reize naar 't eeuwig verderf. Vertoonende den ganschen staat van eene onherboren ziel. 4e druk
37645: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leer der Wet en der Genade verklaard. Of eene verhandeling van de wet en van de Genade, waarin de natuur van beide wordt aangewezen, alsook hoe deze de twee verbonden zijn, wie de personen en wat de staat is van zoowel van degenen die onder het eene als die onder het andere verbond zijn, door Johannes Bunjan, leeraar te Bedford. Getrouw uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebragt door Jan Ross. Nieuwe uitgave.
3063: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de).
76185: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heyligen oorlog. Uyt't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere figuuren.
13857: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid. Met plaatjes.
76016: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezigt der helle en 't gezucht der verdoemde ziele, betoogt in de gelijkenis van de ryke man en Lazarus. Wegens den ellendigen staat der verlore sondaren, om haar te bewegen tot geloof en bekeeringe; en zo die plaats der pyniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wys wert tot zaligheid. In 't Engelsch beschreven door Mr. Joh. Bunjan. Nu om deszelfs uytnementheyt, in 't Nederduytsch, na den tienden druk, vertaald.
22076: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de). Met 9 platen.
22243: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinne reize naar de eeuwigheid,(eener) vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden,Degansche sraet een Boetvaardige en goddelozeZiele Ende om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduittschvertaelt verciert met verscheyde figureneb versen den een en twintigsten druk
2736: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize naar de eeuwigheid (Eens).
2738: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - CHRISTEN enCHRISTINNEREIS opnieuw uit het ENGELsCH vertaald door Jac R Bremer Met een inleidend woord van dr H N van NES met50 nieuwe illustratien van J H ISINGS jr
26922: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Het water des levens. De rijkdom en heerlijkheid van de genade en den geest des evangelies, gelijk de schrift die uitdrukt in deze woorden.
77876: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verhandeling van de ware vreeze Gods; Aantoonende waarin die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. (...) Nu om deszelfs uitnemendheid in 't Nederduitsch vertaald door Pieter van der Meersch. Nieuwe onveranderde uitgave.
76194: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
146: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen's reize naar de eeuwigheid (eens). Met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn.volksuitgave, met 9 plaatjes.
14824: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de). Met 9 platen.
2695: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Eerst door eenen Evangelische verhandeling door een openhartig en omstandig verhaal van des auteurs eigen bevinding, zoo in zijne eerste bekeering, als verdere voortgang in de genade; en zijne ontmoetinge in dezelve. Uit het Engelsch vertaald.
27383: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize van deze wereld naar de toekomende (des). Door John Bunyan. Vertaald door J.L. Pierson. Met een voorrede van DR Jvan der VALKTweede deel. (zgn. 'Christinnereis').
76196: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Rijkdom der genade. met naschrift c=van de uitgever derdedruk
15353: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinnereize naar de eeuwigheid, (de).
18334: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Met ophelderende aanteekeningen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Herziene onverkorte uitgave, met de 9 oude platen.
72283: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade invervloedz met kleuren illustratie Adri Burghout
73716: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels. Met levensgeschiedenis. DE DELEN 1- 2-3 EN 4
76171: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid uit het Engelsch van Johannes Bunyan schrijver van ''De Heilige Oorlog'' met platen herziende 3edruk
76189: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of de Goddeloze reize naar ´t eeuwig verderf. Vertonende den ganschen staat van een Onherboren Ziel.
76201: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Salomons Tempel Door het evangelie- ligt opgeheldert en vergeestelykt als mede de schoonheid van Zion en de Heerlykheid der Kerk. Over Jes 56: 7. Uit het Engels vertaalt.
71708: DECIMUS MAGNUS AUSONIUS BURDIGALENSIS (CA. 310-CA. 395) - Opera.
41124: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau Deel 48 1994
41125: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau Deel 43 1993
52307: BUREN SCHELE, A.D. VAN - Het vaderland en Oranje. Oud en nieuw. Hulde aan Z.M. Koning Willem III.
16882: BUREN SCHELE, A.D. VAN - Het vaderland en Oranje. Oud en nieuw. Hulde aan Z.M. Koning Willem III.
23598: BURG, JAN. A. C. - Westerse Cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw.
68744: WIBREN VAN DER BURG - Het democratisch perspectief : een verkenning van de normatieve grondslagen der democratie
52309: BURG, F.L. - Het huisje op de heide. Geïllustreerd door J. Blauwijkel. derde druk
52310: BURG, J. VAN DER - ADEMA, HORA - De familie Heijningen. met platen.
52311: BURG, JAN. A. C. - Westerse Cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw.
34788: BURG, F.L. - Het huisje op de heide. Geïllustreerd door J. Blauwijkel. derde druk
38565: BURG, J. VAN DER - ADEMA, HORA - De familie Heijningen. met platen.
69207: WYK WILLIE BURGER VAN - Die versoeningsleer in die Rakouer Kategismus
53823: BURGER - Pastorale ontmoetingen
52312: BURGER, L.A. - Pastorale ontmoetingen
48680: BURGER, F. - Karl Heim als apologeet
52313: BURGESS, ALAN - De kleine vrouw
42314: BURGESS, ALAN - De kleine vrouw het leven van gladys ayward
23682: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - Van banneling tot veldmaarschalk. Het leven van Jeftha. Tweede druk.
28153: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. I. Echtscheiding: in de gunst of onder de toelating? Recensie op een artikel uit 'Om Sions wil'. II: Geloofszekerheid ook voor de zwakgelovige? Recensie op een artikel uit 'De Saambinder'.
36652: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - De taal des harten. Het geluid uit de ramshoorn en het geklank uit dezilveren bazuin van het Evangelie. o.a. kort interview met: Philpot, Spurgeon, Luther, Comrie, Van der Groe en Huntington.
72304: BURGGRAAF G.P.P - Trap en mate in de kennis van Christus, gesprek tussen Wetgeleerde en Christen
75188: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - opdat ik gode leven zou driestukken naar gelaten 2 vers 19
75180: BURGGRAAF G R P - WYBE WEVERS DE VRIJE GEUS 3e drul
30433: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - De liefde de vervulling der wet. Het aanbod van vrije genade en de toepassing ervan.
41297: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - Jona de Joodse Zendeling zijn leven en prediking
43709: BURGGRAAF, G.P.P. - Komt herwaarts tot mij bijbelsdagboek
45763: BURGGRAAF . M DRS. - Christelijk onderwijs vandaag
45478: BURGGRAEVE ROGER, DE TAVERNIER JOHAN E.A. - Is God een Turk? Nationalisme en religie
52324: BURGGRAF, G.P.P. - Hemels onderscheid. 1 Korinthe 15:41. "... want de ene ster verschilt in de heerlijkheid van de andere ster"
52325: BURGH, WOLTERUS TER (GEB. 1630, ZWOLLE) - Gereformeerd bloem-hof, verciert met verscheidene Christelyke gebeden en gezangen, als mede de gebeden en gesangen op yder dag van de wecke. Tot dienst en troost voor alle gelovige Christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, lief-hebber van de oeffeningen der Godzaligheid.
52326: BURGH, WOLTERUS TER ((1600-1665 FL.) ZWOLLE) - Gereformeerde bloem-hof, versierd met verscheidene christelijke gezangen, alsmede de gebeden en gezangen op ieder dag van de weeke; Tot dienst en troost voor alle geloovige christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, liefhebber van de oefening der Godzaligheid. Van zinstorende fouten verbeterd.
52327: BURGH, WOLTERUS TER(1600-1665 FL.), ZWOLLE) - Gereformeerde Bloem-hof vercierd met verscheide Christelijke gebeden: Als mede de gebeden gesteld op ieder dag van de weeke. door Wolterus ten Burgh
32984: BURGH, WOLTERUS TER ((1600-1665 FL.) ZWOLLE) - Gereformeerde bloem-hof, versierd met verscheidene christelijke gezangen, alsmede de gebeden en gezangen op ieder dag van de weeke; Tot dienst en troost voor alle geloovige christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, liefhebber van de oefening der Godzaligheid. Van zinstorende fouten verbeterd.
28580: BURGH, WOLTERUS TER (GEB. 1630, ZWOLLE) - Gereformeerd bloem-hof, verciert met verscheidene Christelyke gebeden en gezangen, als mede de gebeden en gesangen op yder dag van de wecke. Tot dienst en troost voor alle gelovige Christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, lief-hebber van de oeffeningen der Godzaligheid.
41393: BURGH, WOLTERUS TER (GEB. 1630, ZWOLLE) - Gereformeerde Bloem-hof vercierd met verscheide Christelijke gebeden: Als mede de gebeden gesteld op ieder dag van de weeke. tot dienst en troost voor alle gelovige Christenen zamen gesteldt door Wolterus ten Burgh liefhebber van de oeffeningen der Godzaligheids. nooit te vooren zo gedrukt
42182: BURGH, WOLTERUS TER (GEB. 1630, ZWOLLE) - Gereformeerde Bloem-hof vercierd met verscheide Christelijke gebeden:en gezangen .op ieder dag van de week,tot dienst en troost van alle geloovige christenen t samengesteld door Wolterus ter Burgh liefhebber van de oeffeningen der godzaligheid nooit te vooren zo gedrukt
46463: BURGHOUT, ADRI - Het verdwenen document
52331: BURGT, JAN EN JOS VAN DE - BLIJE JEUGD 3e deeltjes met vriendjes en vriendinnetjes 3e leer gang. )(Langs drie wegen)een serie voor katholieke scholen.
52332: BURGT, JAN EN JOS VAN DE - De Kleurige Hof 3e deltje 4e leerjaar serie Langs drie wegen)een serie voor katholieke scholen.
69781: BURGT, J.G.M. V.D. (SAMENST.) - 50 jaar DELM De Rhenense Betuwse Geschiedenis van het Depot Elektrisch Materieel bvan de Koninklijke Landmacht.
52334: BURKILL T.A. - The evolution of Christian thought
42921: BÜRKLE, HORST - Missionstheologie.
52335: BURLEIGH, J. H. S. - A Church History of Scotland.
40114: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - Synopsis, dat is kort begryp der heilige God-geleertheit en insonderheit van de huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der wereldt. (...) . Vertaalt door Dirk Smout. Het 1e stuk beheldt voornamelijk de huishouding des O. T. Het 2e stuk behelst voornamelijk de huishouding des N. Verbonds (1697).
38177: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - Synopsis, dat is kort begryp der heilige God-geleertheit en insonderheit van de huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der wereldt. (...) . Vertaalt door Dirk Smout. Het 1e stuk beheldt voornamelijk de huishouding des O. T. Het 2e stuk behelst voornamelijk de huishouding des N. Verbonds (1697).
15043: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende beragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. De tweede druk/ grooteliks vermeerderd ende verbeterd.
52337: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79 NED. GEM. TOT HANAW. LATER, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. Kortelik en duidelik voor-gesteld in vragen en antwoorden. (...)
38178: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - De Wet ende het Getuigenisse, ofte uitlegginge ende betragtinge Van de Verborgentheden ende voornaamste Saken des Wets, ofte der Boeken Mosis. Tot grondige openinge / soo van het geheele Jodendom / als Christendom / ende / schriftmatige vergelijkinge van die beide. Door (...) (het eerste en het tweede deel) De Tweede Druk / Grooteliks vermeerderd ende verbeterd.
39098: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79 NED. GEM. TOT HANAW. LATER, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. Kortelik en duidelik voor-gesteld in vragen en antwoorden. (...)
71928: BURNET, THOMAS (1635-1715, LONDEN) SEWEL W 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtse en eyndigende met het begin der regeeringe van Koninginne Elizabeth
5430: BURNET, THOMAS (1635-1715, LONDEN) SEWEL W 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achste en eydigende met het begin der regeeringe van Koninginne Elizabetk.
38572: BURNET, GILBERT (1643-1715, BISSCHOP TE SALISBURY) - De godgeleertheit, begrepen in een verklaringe der 39 artikelen, behelzende de geloofsbelydenis der Engelsche kerke, beschreven door den hooggeleerden heer Gilbert Burnet, bisschop van Salisbury. Den tweeden druk.
34346: BURNET, GILBERT (1643-1715, BISSCHOP TE SALISBURY) - Historie van de Reformatie der Kerke van Engeland. In het Engelsch beschreven door Mr. Burnet. En nu uit denzelven vertaalt. Met Figueren.
52344: BURROWS, MILLAR. - What Mean These Stones? The SIgnificance of Archeology for Biblical Studies.
41080: BURROWS, MILLAR. - What Mean These Stones? The SIgnificance of Archeology for Biblical Studies.
52345: BURTON, A.H - De eerste en tweede opstanding. 2e druk
12081: BURTON, MAURICE AND ROBERT - Encyclopedie of The animal kingdom.
41045: BUSCH, WILHELM. - Edelsteine des Humors aus Wilhel Busch und andern werken
52348: BUSCH, WILHELM. - Edelsteine des Humors aus Wilhel Busch und andern werken
72822: BUSINKTH.A. - Der Tempel von Jerusalem von Salomo bis Herodes. Eine archaeologisch-historische Studie unter Beruecksichtigung des westsemitischen Tempelbaus. Band I, Der Tempel Salomos.
52349: BUSKEN HUET, C.D. - Litterarische fantasien en kritieken. eerste vijf delen. Met o.a. Maurits van Oldenbarndeveldt, Jan Pietersz Coen 1882,
42102: BUSKEN HUET, CD. E.A. - Aandacht voor Groen van Prinsterer
45950: BUSKEN HUET, C.D. - Litterarische fantasien en kritieken. eerste vijf delen. Met o.a. Maurits van Oldenbarndeveldt, Jan Pietersz Coen 1882,
52354: BUSKES, J.J. - De tyrannie verdrijven!: Vier toespraken na de bevrijding.
52355: BUSKES.J.J - In der branding. brieven aan een jonge vriend
52351: BUSKES JR., J. J. - Job.
52352: BUSKES, DR. J. J. - Waarheid en leugen aan het ziekbed.
52353: BUSKES, DR. J. J. - Zin en onzin van Kerstfeest.
44943: BUSKES, DR. J.J. - In der branding. brieven aan een jonge vriend
46458: BUSKES, J.J. - De tyrannie verdrijven!: Vier toespraken na de bevrijding.
5708: BUSKES, DR. J. J. - Waarheid en leugen aan het ziekbed.
5709: BUSKES JR., J. J. - Job.
6946: BUSKES, DR. J. J. - Zin en onzin van Kerstfeest.
9498: BUTER, ADRIAAN - Boeren erven in een groene lijst. Overijsels erf en zijn beplanting.
41203: BUTH-VILLERIUS, L. - De verdwenen brieven van Anneke Kok.
52359: BUTH-VILLERIUS, L - Witte Beer. Tweede druk. illustraties Jaap Kramer
52361: BUTLER, J. J. DR - Nederland in de Bronstijd
48161: BUTLER, J. J. DR - Nederland in de Bronstijd
52363: BUTTER, DS. P. DEN - Wijsheid in sprekenden beelden. Het lesboek van Agur
30367: BUTTER, J. DEN - Gert en Jos in het bos. Tweede druk.
52365: BUTTER, J. DEN - Gert en Jos in het bos. Tweede druk.
52368: BUUREN, HANNEKE VAN E.A. - Vergeten vrouwen uit de Nederlandse literatuur 1900. Chrysallis.
52369: BUUREN, W VAN. - Mensen met maskers
11107: BUUREN, HANNEKE VAN E.A. - Vergeten vrouwen uit de Nederlandse literatuur 1900. Chrysallis.
40662: BUUREN, W VAN. - Mensen met maskers
76568: BUYNSTERS P J A M - rhijnvis feith herdenking 1824-1874
16911: BUYS, MARIA - Eenvoudige bevindingen. (bevindingen in het jaar 1770)
52375: BUYS, MARIA - Vijftien practicale geloovs oeffenende meditatien over degeboorte en lyden van Jesus Kristus als mede over eenige nijzondere texten des O en N Testament opgestelt Tot ontdekkinge der gener die het geloov missen en tot versterking en vertroosting van Godts Kinderen
39941: BUYS, MARIA - Vijftien practicale geloovs oeffenende meditatien over degeboorte en lyden van Jesus Kristus als mede over eenige nijzondere texten des O en N Testament opgestelt Tot ontdekkinge der gener die het geloov missen en tot versterking en vertroosting van Godts Kinderen
76816: MAST BVAN DER A C - Te L Geen Deserteur geillusstreerd J GGertenhauer
34700: BYE, JOHAN DE - Christelijke, Remonstratie aen de E.E.A.A. Heeren, de Regeerders en Raad der Stad Leyden. Door Johan De Bye.
42833: BYNÆUS, ANTONIUS (1654-'98, PROF. TE DEVENTER) - Gekruiste Christus, ofte verklaringe over de geschiedenisse van het lijden, sterven, en begraven van onsen Heere en Saligmaker Jesus Christus (...) Met kopere plaeten. Zesden druk.
38170: BYNÆUS, ANTONIUS (1654-'98, PROF. TE DEVENTER) - Gekruiste Christus, ofte verklaringe over de geschiedenisse van het lijden, sterven, en begraven van onsen Heere en Saligmaker Jesus Christus (...) Met kopere plaeten. Zesden druk.
52377: BYVANCK, A. W. - De kunst der oudheid. Drie delen. Deel 1 Met 282 afbeeldingen op 80 platen en 80 figuren in den tekst. Deel 2 Met 465 afbeeldingen op 120 platen en 141 figuren in den tekst. Deel 3 Met 323 afbeeldingen op 80 platen en 90 figuren in den tekst.
52378: BYVANCK, A. W. - De voorgeschiedenis van Nederland. Met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in den tekst.
52379: BYVANCK, W. G. C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781, de prins in ballingschap, 1795-1809, eeuspiegel, 1812.
5966: BYVANCK, A. W. - De kunst der oudheid. Drie delen. Deel 1 Met 282 afbeeldingen op 80 platen en 80 figuren in den tekst. Deel 2 Met 465 afbeeldingen op 120 platen en 141 figuren in den tekst. Deel 3 Met 323 afbeeldingen op 80 platen en 90 figuren in den tekst.
6769: BYVANCK, A. W. - De voorgeschiedenis van Nederland. Met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in den tekst.
65774: SMINK P J J.BZ - Het lied van den arbeid
45146: SMINK P J J.BZ - Het lied van den arbeid
70256: CABALLERO CALDERÔN, EDUARDO - Priester in de bergen. Roman. Vert.
47542: CAENEGEM, R.C. VAN. - De instellingen van de middeleeuwen. Geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw, Deel 1 en 2. Met bibliografische addenda tot 1977. Index van persoonsnamen. Index van technische termen. 2de overanderde druk
52387: CAESAR. CAESAR- - De Gallische Oorlog. Vertlaing F.H.van Katwijk-Knapp.Tweede druk.
48581: CAESAR. CAESAR- - De Gallische Oorlog. Vertlaing F.H.van Katwijk-Knapp.Tweede druk.
52391: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
52389: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
52390: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
23666: CAIRNS ELIZABETH VERTAALD DOORWOERDEN JR., C.B. VAN - Gedenktschrift van Elizbeth Cairns
52392: CALAMY, EDMUND (1600-'66, ALDERGATE) - De arke der Vroomen geopend in 5 Predicatien over Ps. CXIX : 92 door den hooggeleerden en zeer vermaarden Edmond Calamy, B.D. gewezen predikant in Londen. Uit het Engels vertaald en overgezien door Sixtus Brunsveld Predikant te Harlingen, Een werkje zeer dienstig in deze benauwde dagen. Hier is bijgevoegd: De ware hongerige ziele, Na ´t brood des levens, Jezus Christus over de woorden Matth. V: 6 Zalig zijn die Hongeren en dorsten na de geregtighei, want zij zullen verzadigd worden. Derde druk.
21255: CALAMY, EDMUND (1600-'66, ALDERGATE) - De arke der Vroomen geopend in 5 Predicatien over Ps. CXIX : 92 door den hooggeleerden en zeer vermaarden Edmond Calamy, B.D. gewezen predikant in Londen. Uit het Engels vertaald en overgezien door Sixtus Brunsveld Predikant te Harlingen, Een werkje zeer dienstig in deze benauwde dagen. Hier is bijgevoegd: De ware hongerige ziele, Na ´t brood des levens, Jezus Christus over de woorden Matth. V: 6 Zalig zijn die Hongeren en dorsten na de geregtighei, want zij zullen verzadigd worden. Derde druk.
42517: CALAMY, EDMUND (1600-'66, ALDERGATE) - De arke der Vroomen geopend in 5 Predicatien over Ps. CXIX : 92 door den hooggeleerden en zeer vermaarden Edmond Calamy, B.D. gewezen predikant in Londen. Uit het Engels vertaald en overgezien door Sixtus Brunsveld Predikant te Harlingen, Een werkje zeer dienstig in deze benauwde dagen. Hier is bijgevoegd: De ware hongerige ziele, Na ´t brood des levens, Jezus Christus over de woorden Matth. V: 6 Zalig zijn die Hongeren en dorsten na de geregtighei, want zij zullen verzadigd worden. Derde druk.
48509: LOVELY GEORGE A B PREDIKANT TE CALCUTTA - Beknopt onderrigt in de ONVERVULDE PROFETIENb Uithet Engels Uitgegeven door de vereniging ter bevordering van Christelijke Lectuur
60206: LOVELY GEORGE A B PREDIKANT TE CALCUTTA - Beknopt onderrigt in de ONVERVULDE PROFETIENb Uithet Engels Uitgegeven door de vereniging ter bevordering van Christelijke Lectuur
52393: CALDWELL, HARRY R. - Het onbekende China! Nederlandsche bewerking door C. C. Bender.
12004: CALDWELL, HARRY R. - Het onbekende China! Nederlandsche bewerking door C. C. Bender.
39907: CALISCH, NATHAN SALOMON (1818-1891) - Nieuw Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoohduitsche en Engelsche Talen. Tweede uitgave. Vermeerderd en verbeterd. Door N.S. Calisch
31398: CALIXTUS, GEORG (1586-1656) E.A. - Widerlegung der onschriftichen und onbillige Berleumb. Dungen damit Ihn D.Iacobus VVeller ChurSächlicher verhoffprediger zubeschmiken sich gelusten lassen; Ingleichen Verantwortung Auff das jenige was Ihme in der Churfürstl. Durchl. zu sachen und dero jetzt gemelten Oberhoffpredigern an Ihre FFF. OOOn. die regierende herzoge zu Braunschweig und Lüneburg ausgelassenen Schreiben aussgeruder und bengemessen wird. Daneben Antwort Auff D. Johannis Hülsemanni Meisterliches Muster. Accelsit Appendix continens Expositionem septimi & feqq. versuum cap. XXIX Gen. ad historiam Iosephi de ejus continentia; Catholicae ecclesia & consensiones; Desiderum & studium concordiae ecclesiasticae. / Waarbij gebonden: Execitatio Theologica de controversiis quae circa Sanctam Eu-Charistiam inter Catolicos protestantes et pontificios intercedunt quam auxiliante Deo Opt. Max. Ex Decreto Venerandi et amplissimi Collegii Theologici In Illustri Iula Praeside Gehardo Titio S. Theologiae Doctore Et Professore Publico Ordinari, Facultatis Hodie decano, Pro Supremus in Theologia Honoribus Impetrandis Postr. Non Quint. Publico Examini Subiicit Fridericus Ulricus Calixtus, S. Theologiae Professor Publicus et Ordinarius. / Waarbij gebonden: Positiones Summam Doctrinae Christianae ut plurimum verbis antiquisimorum Ecclesiae Patrum expressam complexae, quas Adiuvante Deo Opt. Max. Ex Decreto Venerandi et amplissimi collegi theologici sub praesidio Georgii Calixti, S. Theol. D. Et Professoris primarii, senioros et hodie decani ac promotoris. Publice in illustri acad. Iulia Pro Supremis in Theologia Honoribus Impetrandis die XXIII Defendet Achatius Mylius Ecclesiae Catholicorum Augustanae conselsioni in dioedesi provinciaq; Hildesheimensi addictorum primarius superintenens, consistorii Adsessor & pastor Alseldensis
22006: CALLENBACH, J.. R. EN ANDERENTEKENINGEN HAROLD COPPING. - Uit een Heilig verleden. Met 8 kleuren lito's van Harold Copping.
22004: CALLENBACH, J.. R. EN ANDEREN - Recht en gericht. Met 8 kleuren lito's van Harold Copping.
22947: CALLENBACH, DR. J.R. - Waterloo.
6775: CALLENBACH, J. R. - Neerland's onafhankelijkheid hersteld.
30460: CALLENBACH, J.R. - Dr. Maarten Luther. Met penteekeningen van J.H. Isings jr.
32695: CALLENBACH, J.R. PREDIKANT TE ROTTERDAM - Het brood des levens. Twaalf schriftoverdenkingen bij (kleuren)platen van William Hole.
43319: CALLENBACH, J.R. PREDIKANT TE ROTTERDAM - Het brood des levens. Twaalf schriftoverdenkingen bij platen van William Hole.
44584: CALLENBACH, J.R. DR. - Voor stille uren door Dr. J. R. Callenbach tweede druk
52407: CALMET, A. - Prolegomena, et dissertationes in omnes, et singulos Sacræ Scripturæ libros. Authore R.P.D. Augustino Calmet ordinis S. Benedicti, congregationis SS. Vitoni & Hidulphi. Opus Gallice primum ab authore, nunc vero Latinis literis traditum a Joanne Dominico Mansi Lugensi, congregationis Matris Dei. Editio novissima cæteris emendatior, in qua nonnullæ dissertationes antea ad calcem adjectæ, nunc primum suis locis positæ sunt.
52408: CALMET, AUGUSTYN (1672-1757) - Historie van 't leven en wonderwerken van Jezus Christus; getrokken uit de geschiedenissen van het oude en nieuwe verbond. In 't Fransch beschreven door den heer Augustyn Calmet (...) verrykt met 62 kopere platen, en een kaart van 't heilige land.
24898: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes. Verklaring van het Evangelie.
21946: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de Christelijke religie in vier boeken beschreven. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Frans van Wilhelmus Corsmannus in leven dienaar van het Heilige Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den Brief aan Frans I, Koning van Frankrijk, met Calvijns eigen verhaal van zijn beroeping tot de Heilige Kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met Getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, Gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertsz van Ravesteijn te Amsterdam á 1650 Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling. Door J. H. Landwehr.
77243: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64 - Gebed enLofzang het liedvan koning hiskia
75580: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) SCHARTS.HASEBROEK,VINKE,JAMIESON.GAGUNEBIN. EN DE HEER J W VAN LOON - Ter herinnering van Calvijns driehonderjarigesterfdag toespraken gehouden door de leraars Scharts.Hasebroek,Vinke,Jamieson.Gagunebin. en de Heer J W van Loon
41445: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegging op de profetieen van Jeremia uit Latijn Dr L W van Deventer
70323: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariën Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R(. =J Regius), dienaer des Goddelicken Woorts.
16869: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie, ofte onderwysinge inde Christelicke religie, in vier boecken begrepen: door Joannem Calvinum. Wt de Latijnsche ende Francoysche spraecke ghetrouwelick verduytschet. Met den sendtbrief desselven Calvini aen den Coninck van Vranckrijck. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der Heyliger Schriftuere, dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest. Op een nieu overghesien ende verbetert. En: Een supplicatie van de noodige reformatie der christelicker kercke in het pausdom, overghegheven van den heere Joh. Calvino, aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op de Rijchsdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake getrouwelick overgeset door Car. Agric., leraer der gemeynte tot Rijnsburch.
21362: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de Christelijke religie in vier boeken beschreven. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Frans van Wilhelmus Corsmannus in leven dienaar van het Heilige Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den Brief aan Frans I, Koning van Frankrijk, met Calvijns eigen verhaal van zijn beroeping tot de Heilige Kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met Getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, Gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertsz van Ravesteijn te Amsterdam á 1650 Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling. Door J. H. Landwehr.
38473: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Fransch van Wilhelmus Corsmannus, (...)
22502: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Gulden boekske over den recht christelijken wandel. Derde druk.
8448: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De handelingen der apostelen. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door Ds. G. Wielenga. Eerste deel: (5) 462 blz. . Tweede deel: 500 blz. 1
21471: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het leven, de gevoelens en de bedrijven van Calvyn. Een leesboek voor 't algemeen. UIt het Hoogduitsch vertaald door G.H. Reiche, Luthersch predikant te Zutphen. Met een voorrede van H. Muntinghe, hoogleeraar in de Godgeleerdheid Kerkelijke geschiedenis en Heilige uitlegkunde te Harderwijk.
44391: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Unterricht in der Christlichen Religion (Institutio Relegionis Christianae). Otto Weber
16859: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het gepredikte Woord. Preeken van Joh. Calvijn vertaald door Ds. J. Douma en Ds. W. H. v.d. Vegt. Tk. 5 delen in 5 banden.
21379: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie 1536 Onderwijs in de Christelijke religie, vertaling Dr. W. van 't Spijker.
47929: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) THE´ODORE DE BE`ZE; - Magni magni theologi tractatus therologici omnes---- commentari in libros seneca de clementaia
37940: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Iohannis Calvini operum omnium theologicorum. Tomus Quintus Tripertitus. Continens: I. Commentarios in Harmoniam ex tribus Evangelistris, Matthaeo, Marco, Luca, compositam, & in Iohannis Evangelium. II. In Acta Apostolorum. III. In omnes Epistolas Pauli, atque etiam in Epistolam ad Herbraeos, & in Epistolas Canonicas. Cum indicibus locupletissimis.
16860: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas. In onderling overeenstemming gebracht en verklaard door Johannes Kalvijn. Op nieuw uit het Latijn vertaald, onder toezicht van A. Brummelkamp. Tweede druk.
48268: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - JOHANNES 2e druk 870 druk
70191: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - DANIEL 2dln
71851: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannis Calvini Operum omnium theologicorum Tomus sextus : in quo continentur Institutionis christianae religionis libri quatuor, quae ad superiores editiones hac postrema, omnium emendatissima locupletissimaque, recens addita sunt, statim post ipsius authoris praefationem ad regem Christianissimum inserta ad lectorem admonitio breviter indicat ; cum indicibus locupletissimis. Ejusdem Calvini Epistolae et responsa.
34461: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 2e druk
39662: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Evangelien van Mattheus,Markus en Lukas deel 1.
23032: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Nu van nieuws uyt het Latijn en Fransch getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdvviick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorzien met de citatien der Schriftuur-plaatsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven en sterven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza, met Calvini eigen verhael van zijne beroepinge tot den heyligen kerkedienst en zijn wedervaren daerin, ook met getuigenissen eeniger pauselijke schrijvers belangende Johannes Calvinus, ende ook na een nieuw register van de gaten en de namen in dese institutie begrepen.Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien door Dr. A. Kuyper
36709: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - EZECHIEL 1-20 1e deel 570 blz
45623: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus ROMEINEN met 1 en 2 korinthe 3edruk
76352: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen deel 1hoofdstuk 1-13
26514: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Gulden boekske over het Christelijk leven
36712: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen 2ln
37661: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Koninklijke weg naar den hemel.
49135: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - JOHANNES 2e druk 870 druk
38969: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
75978: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Koninklijke weg naar den hemel.
76138: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus ROMEINENCOPRINTEN 1-2 derde druk
24894: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Ezechiel. Verkaring van de Profeet. Hoofdstuk 1 - 20.
72025: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwysinghe inde Christelijcke religie, in vier boecken begrepen door Joannem Calvinum Wt de Latijnse en Francoysche spraecke ghetrouwelijck verduytschet Met den sendtbrief desselven Calvini aen denk Conick van Vrankrijck. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voorneamste poincten der Heuyligen Schriftuere dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest Op een nieu overghesien ende verbetert. En: een supplicatie van de noodige reformatie der christelijcker keercke in het pausdom, overghegeven van den Heere Joh. Calvino aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op de Rijchsdag tot spier vergadert wt het LAtijn in de Nederdiutsche sprake ghetrouwelick overgeset door Car. Argric. leraer der gemeynte tot Rijnsburch
31443: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
45624: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus dln 3 Timotheus-Titus-Felimon en Hebreen vierde druk
24899: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen. Dln. 1 en 2. 2 delen. - tweede druk
24891: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Samuel. 1 Deel 1 en 2. 2 delen.
20123: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Joannis Calvini, magni theologi, Commentarii in Librum Psalmorum: nec non in Jesaiam Prophetam. In Psalmorum Commentariis, præter multos locos qui Calvini manu in ipsius exemplari emendati bona fide hic etiam repræsentantur, Hebræus quoquo contextus e regione Latinæ interpretationius additur. Cum Indicibus Locupletissimis. Editio ut postrema ita optima. Waarbij gebonden± Joannis Calvini, Magni Theologi, Commentarii in Jesaiam Prophetam: Primum collecti operâ & diligentiâ N. GALLASII; deinde locupletati & expoliti magno labore & cura ipsius Authoris; tertio recogniti & aucti amplâ accessione locorum Scripturae qui passim in toto opere citantur; nun postremo aliquot locis ex optimarum editionum collatione restituti. Additi funt in fine tres Indices locupletissimi.
72763: CALVIJN - Gebeden
40217: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De evangeliën van JOHANNES
39164: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 6e drukof 7e
30836: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima à Praefatioone pagina docebit. Met frontspice.
75514: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De Geestelijke honger preek jesaja 55 1-2
36286: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het traktaat der ergernissen. door welke heden ten dage veel mensen afgeschrikt, sommige ook vervreemd worden van de zuivere leer des evangelies. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1598.
28169: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Stemmen uit Geneve. Preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn. . banden 1-2 -3-4-5-6 en 7
52442: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Ioannis Calvini in omnes Novi Testamenti epistolas commentarii. Editio altera emendatior. Volumen 1. Pauli Apostoli. HALIS SAXONUM, 1834. (14) 608 blz. Vomule 2. Pauli Apostoli. (4) 525 blz. Volume 3. Epistolas catholicas complectens. Accedunt indices duo. 306 blz. Ioannis Calvini in Novum Testamentum commentarii ad aditionem Amstelodamensem. Accuratissime exscribi curavit et praefatus est A. Tholuck. Volume 1: harmoniae evangel. P. I.
16857: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Woorden van Calvijn.
37966: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus dln 1 met Romijnen 308 blz en met 1 en 2 korinthe 440 blz in eenband verscheen later in 2 dln.
76381: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
3932: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe op alle sendbrieven ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen.
72398: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De kleine profeten, Jona, Micha en Nahum, uit het Latijn vertaald door Ds. W. de Graaf, deel 3
41384: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven .deel 3 1-2 Timotheus,Titus,Felemon 215 blz Hebreen 219blz.
77367: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Kleine profeten. . dele2-3-4-58 : Vertaling ds. W. de Graaf.
45386: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen 2ln
16192: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) A. THOLUCK. - Ioannis Calvini in Novum Testamentum commentarii. Ad editonem Amstelodamensem. Accuratissime exscribi curavit et praefatus est A. Tholuck. Vol. I. Harmoniae Evangel. P.I. 1838. (72) 306 blz. Harmoniae Evangel. P.II. 1838. 418 blz.; Vol. II. In Evangelium Ioannis. 1833 382 blz.; In Acta Apostolorum. 1833. 494 blz.; Vol. III. Epistolarum N. Test. P.I. 1834 608 blz.; Vol. IV. Epistolarum N.Test. P.II. 529 blz.; Epistolarum N. Test. P.III. 306 blz.
45390: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Kleine profeten. . 5 delen: Hosea t/m Zacharia) Vertaling ds. W. de Graaf.
42633: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het boek der psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
16871: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen uitgelegd door Johannes Calvijn. Opnieuw uit het Latijn vertaald naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door ds. G. Wielenga.
3002: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven. Nu van nieuws uyt het Latijn en François getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. Naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien, door Dr. A. Kuyper.
34452: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Derde predikatie over Job.
38067: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus deel 1 Romijnen 308 blz met Corinthiers 1 en 2 440 blz in een band later verschenen in 2 banden 1-2) blz
16870: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Genesis. Uitlegging van Johannes Calvijn, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O.Los, bedienaar des Woords te De Lier, met eene inleiding van prof. dr. H. Bavinck.
77307: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Jesaja. Verklaring van de profeet. Deel 3 hfst 33-47
77304: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Kleine profeten. deel 5 Zacharia
36719: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - JOHANNES deel2 hoofdstuk 9-21 463 blz 4e druk
72066: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Joannis Calvini in quinque libros Mosis Commentarii, Genesis seorsim, reliqui quatuor in formam harmoniae digesti : cum triplici indice : quorum primus, Geneseos, alter, quatuor librorum in formam harmoniae dispositorum res notabiliores, tertius, singulorum harmoniae capitum versus sparsim explicatos continet ; eiusdem Calvini in librum Josue commentarius.
76353: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - EVANGELIEN deel3 derde druk
24897: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Evangelien. Verklaring van de delen 1- 2 en 3. 3 delen.
22231: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Fransch van Wilhelmus Corsmannus, in leven dienaar van het Heilig Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den brief aan Frans I, koning van Frankrijk, met Calvijn's eigen verhaal van zijn beroeping tot den heiligen kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteijn te Amsterdam. Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling door J.H. Landwehr, predikant bij de Gereformeerde Kerk van Rotterdam.
38407: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie, of onderwijzing in den Christelijken Godsdienst. Op nieuw uit het Latijn vertaald, naar de laatste uitgave in mei 1864. Door de Prof. C. Baum, E. Cunitz en E. Reuss. Drie delen.
3296: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)AKO - Institutie, ofte onderwiisinghe inde Christelycke religie, in vier boecken begrepen; door Joannem Calvinum. Wt sw Latijnsche ende Francoysche sprake ghetrouwelijck verduytschet. Met den sendtbrief desselven calvini aen den Coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen gevoecht een schoone tafel Augustinii Marlozati, inhoudende de voornameste poincten der Heyliger Schriftuere, de welcke noyt te voren daerby en is gheweest. Op een nieu overghesien ende ghebetert.
77789: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) DOOR M A VAN DEN BERG - Het rijk van CHRISTUS als histi=orische realiteit Calvijn anti apoccalyptische uit leg van het boekDANIEL
33545: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariën Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R., dienaer des Goddelicken Woorts.
15925: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Commentaries. The First book of Moses called Genesis. Translated from the original Latin, and compared with the French Edition, By the Rev. John King, M.A., of queen's college, cambridge, incumbent of Christ's Church, Hull. Volume first. 584 blz. Volume Second, 523 blz. The four last books of Moses arranged in the form of a harmony. Translated from the original Latin, and compared with the French edition ; with annotations, etc. By the Rev. Charles William Bingham, M.A., Rector of melcombe-horsey, dorset, and formerly fellow of new college, Oxford. Volume First. 502 blz. Volume Second. 472 blz. Volume Third. 461 blz. Volume Fourth. 436 blz. The book of Josua. Translated from the original Latin, and collated with the French edition, By Henry Beveridge, Esq. 334 blz. The book of Psalms. Translated from the original Latin, and collatedwith the Author's French version, By the Rev. James Anderson. Volume First. 596 blz. Volume Second. 478 blz. Volume Third. 506 blz. Volume Fourth. 494 blz. Volume Fifth. 513 blz. The book of the Prophet Isaiah. Translated from the original Latin, By the Rev. William Pringle. Volume First. 496 blz. Volume Second. 482 blz. Volume Third. 522 blz. Volume Fourth. 504 blz. The book of the Prophet Jeremiah and the lamentations. Translated from the Latin, and edited By the Rev. John Owen, vicar of thrussington, leicestershire. Volume First. 508 blz. Volume Second 496 blz. Volume Third. 480 blz. Volume Fourth. 647 blz. Volume Fifth. 576 blz. The book of the porphet Ezekiel. Now first translated from the original latin, and collated with the French Version : By Thomas Myers, M.A. vicar of Sheriff-Hutton, Yorkshire. Volume First. 413 blz. Volume Second. 418 blz. The book of the Prophet Daniel. Now first translated from the original Latin, and collated with the French version, with dissertations, newtranslation of the text, and copious indices, By Thomas Myers, M.A., vicar of Sheriff-Hutton, Yorkshire. Volume First. 397 blz. Volume Second. 409 blz. The books on the twelve minor Prophets. Now first translated from the original Latin. By the Rev. John Owen, Vicar of thrussington, leicestershire. Volume First. Hosea. 530 blz. Volume Second. Joel, Amos, Obadiah. 513 blz. Volume Third. Jonah, Micah, Nahum. 534 blz. Volume Fourth. Habakkuk, Zephaniah, Haggai. 410 blz. Volume Fifth. Zachariah and Malachi. 712 blz. Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and Luke. Translated from the original Latin, and collated with the author's French version, By the rev. William Pringle. Volume First. 477 blz. Volume Second. 456 blz. Volume Third. 448 blz. En: Commentary, New Testaments. 12 delen.
52452: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Samuel.1 Deel 1 .
785: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes Calvijn's institutie, of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Op nieuw uit het Latijn vertaald, naar de laatste uitgave in mei 1864, doo de prof. G. Baum, E. Cunitz en E. Reuss. 3 dln. Deel 1: (41) 604 pag. Deel 2: 1867. 592 pag. Deel 3: 1868. 626 pag.
72399: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De kleine profeten, Habakuk, Zefanja, Haggaï en Maleachi, uit het Latijn vertaald door Ds. W. de Graaf, deel 4
37774: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de institutie. Vertaald en ingeleid door Dr. W. de Greef.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14